51.368,86 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (41.786,42 χωρίς Φ.Π.Α.) για Θάσο 16% Προϋπολογισμός. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης (ΑΔΜ-Θ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "51.368,86 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (41.786,42 χωρίς Φ.Π.Α.) για Θάσο 16% Προϋπολογισμός. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης (ΑΔΜ-Θ)"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 21/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Α.Δ.Μ.-Θ. ΕΤΟΥΣ Προϋπολογισμός ,86 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (41.786,42 χωρίς Φ.Π.Α.) για Θάσο 16% Αναθέτουσα Αρχή: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης (ΑΔΜ-Θ) Τόπος Διενέργειας Διαγωνισμού: Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού: Έδρα ΑΔΜ-Θ, Καθ. Ρωσσίδη 11, Θεσσαλονίκη, αίθουσα συνεδριάσεων ισογείου 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ (ημέρα Τρίτη) Ώρα Διεξαγωγής Διαγωνισμού: 10 π.μ. Διάρκεια Προμήθειας μέχρι 31 / 12 / 2015 Προϋπολογισμός που βαρύνει Προϋπολογισμός εξόδων της ΑΔΜΘ οικονομικού έτους 2015, Φορέας 99723, Ειδ. Φορείς 071, 072, 073, ΚΑΕ 1231 Τεύχος Διακήρυξης για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ. έτους

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ... 9 ΜΕΡΟΣ Β ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΛΥΣΗ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Τεύχος Διακήρυξης για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ. έτους

3 14. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Τεύχος Διακήρυξης για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ. έτους

4 ΜΕΡΟΣ Α - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τεύχος Διακήρυξης για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ. έτους

5 1. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α) Οι Διατάξεις: 1. Κανονισμός (ΕΕ) αρ. 1336/2013 της Επιτροπής της 13 ης Δεκεμβρίου 2013 για την τροποποίηση των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων 2. Ν.4281/14 (ΦΕΚ 160 Α/ ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» 3. Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/ ) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 4. Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α 204/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 5. Ν. 3886/10 (ΦΕΚ 173 Α/ ) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335) 6. Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α 141/2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» 7. Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α 112/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 8. Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 9. Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α 68/2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ A 163/2009) «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης Τροποποιήσεις επενδυτικών νόμων και άλλες διατάξεις» 10. Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α 30/2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 11. Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α 248/2000) «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ Α 58/2010) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» 12. Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α' 19/1995) «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 13. Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α' 247/1995) «Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 14. Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ Α' 235/2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης» 15. Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α 150/2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» 16. Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α 64/2007) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Νοεμβρίου 2005 Τεύχος Διακήρυξης για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ. έτους

6 17. Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ Α 138/2003) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2000/35/ΕΚ για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές Β) Οι Αποφάσεις: 1. Π.Υ.Σ. 26/ (ΦΕΚ Α 155/2012) «Αποδοχή παραιτήσεων Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του Κράτους, απαλλαγή από τα καθήκοντα τους και διορισμός νέων Γενικών Γραμματέων στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους» 2. Υ.Α. Π1/3306 (ΦΕΚ 1789 Β/ ) περί «Εξαίρεσης προμηθειών από την ένταξη τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.)». 3. Αρ / (ΦΕΚ 3105/Β / ) με θέμα: «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης» 4. Απόφαση 337/2014 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων συμβάσεων (ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 5) 5. Απόφαση 338/2014 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων συμβάσεων (ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 6) 6. Αρ / απόφαση Δ/νσης Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, περί «Έγκρισης δέσμευσης πίστωσης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης οικονομικού έτους 2015, Φορέα 99723, Ειδικού Φορέα 071 και ΚΑΕ 1231 (Α.Δ.Α.: Ω6ΚΜΟΡ1Υ-ΗΝΡ και ΑΔΑΜ: 14REQ ) 7. Αρ / απόφαση Δ/νσης Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, περί «Έγκρισης δέσμευσης πίστωσης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης οικονομικού έτους 2015, Φορέα 99723, Ειδικού Φορέα 072 και ΚΑΕ 1231 (Α.Δ.Α.: 79ΤΒΟΡ1Υ-Χ02 και ΑΔΑΜ: 14REQ ) 8. Αρ / απόφαση Δ/νσης Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, περί «Έγκρισης δέσμευσης πίστωσης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης οικονομικού έτους 2015, Φορέα 99723, Ειδικού Φορέα 073 και ΚΑΕ 1231 (Α.Δ.Α.: Ω3ΞΒΟΡ1Υ-ΔΨΡ και ΑΔΑΜ: 14REQ ) Γ) Η αρ. 117/2009 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έτυχε αποδοχής από τον αρμόδιο Υφυπουργό Ανάπτυξης και σύμφωνα με την οποία η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών δεν εφαρμόζεται σε διαγωνιστικές διαδικασίες. Δ) Το αρ. πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού /ΑΔΜΘ αναφορικά με τις ανάγκες των Υπηρεσιών της ΑΔΜ-Θ σε υλικά καθαριότητας (Πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 14REQ ). 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ., για το έτος 2015, συνολικού προϋπολογισμού πενήντα μίας χιλιάδων τριακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (51.368,86 ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (41.786,42 χωρίς Φ.Π.Α.) ανά Π.Ε./ Πόλη και Ειδ. Φορέα ως εξής : Τεύχος Διακήρυξης για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ. έτους

7 Π/Υ ΜΕ ΦΠΑ Π/Υ ΜΕ ΦΠΑ Π/Υ ΜΕ ΦΠΑ ΑΝΑ ΠΟΛΗ Α/Α Π.E./ NOMΟΣ ΠΟΛΗ ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑΣ 071 ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑΣ 072 ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑΣ Δράμας Δράμα 966, , ,33 2 Δράμας Κ. Νευροκόπι 604,91 604,91 3 Έβρου Αλεξανδρούπολη 911,80 894, ,01 4 Έβρου Διδυμότειχο 395,20 395,20 5 Έβρου Σουφλί 381,85 381,85 6 Ημαθίας Βέροια 961, , ,64 7 Ημαθίας Νάουσα 420,78 420,78 8 Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 4.999, , , ,30 9 Θεσσαλονίκης Λαγκαδάς 375,77 375,77 10 Θεσσαλονίκης Σταυρός 388,86 388,86 11 Καβάλας Θάσος 472,62 472,62 12 Καβάλας Καβάλα 731,60 765,92 655, ,87 13 Κιλκίς Γουμένισσα 420,66 420,66 14 Κιλκίς Κιλκίς 942,98 997, ,26 15 Ξάνθης Ξάνθη 938, , ,89 16 Πέλλας Αριδαία 630,20 630,20 17 Πέλλας Έδεσσα 952,88 864, ,09 18 Πιερίας Κατερίνη 697, , ,89 19 Ροδόπης Κομοτηνή 1.968,80 972, , ,78 20 Σερρών Νιγρίτα 429,89 429,89 21 Σερρών Σέρρες 1.846,97 456,33 848, ,38 22 Σερρών Σιδηρόκαστρο 367,77 367,77 23 Χαλκιδικής Αρναία 751,53 751,53 24 Χαλκιδικής Κασσάνδρα 380,32 380,32 25 Χαλκιδικής Πολύγυρος 897,41 916, , , , , ,86 Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά σε ευρώ. Η οικονομική προσφορά πρέπει να αφορά το σύνολο των ειδών που αντιστοιχούν α)σε μία ή σε περισσότερες Περιφερειακές Ενότητες ή β)σε μία ή σε περισσότερες πόλεις. Σε περίπτωση που η προσφερόμενη συσκευασία διαφέρει από τις ζητούμενες, ο συμμετέχων προμηθευτής πρέπει να κάνει αναγωγή, π.χ. α) για ζητούμενο είδος υγρού καθαρισμού 5ΛΤ, αν η προσφερόμενη συσκευασία είναι 1ΛΤ, ο προμηθευτής θα δώσει τιμή μονάδος αφού κάνει αναγωγή στα 5ΛΤ, Τεύχος Διακήρυξης για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ. έτους

8 β) για ζητούμενο είδος χαρτί υγείας 1 τεμαχίου, αν ο προμηθευτής έχει συσκευασία των 12 τεμ. θα δώσει τιμή μονάδος με αναγωγή στο 1 τεμάχιο κλπ. 3. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης (Α.Δ.Μ. Θ.) (αρμόδια υπηρεσία: Διεύθυνση Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών & Διαχ. Υλικού), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Καθ. Ρωσσίδη 11, Τ.Κ , Θεσσαλονίκη. 4. ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, Καθ. Ρωσσίδη 11, Τ.Κ (Θεσσαλονίκη) Αίθουσα Συσκέψεων Ισόγειο ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ Τρίτη 10 π.μ. 5. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Η δαπάνη για την προμήθεια των ειδών βαρύνει την πίστωση του Προϋπολογισμού εξόδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης έτους 2015, ΚΑΕ 1231 ως ακολούθως: Ειδικός Φορέας Αριθμός προέγκρισης 99723/ / / / / / ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Το χρονικό διάστημα της προμήθειας αφορά στο διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης με τον Ανάδοχο μέχρι Η εκτέλεση των προμηθειών, που αφορά η παρούσα Διακήρυξη, διακόπτεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής σε περίπτωση καταργήσεως Υπηρεσιών ή υπαγωγής τους σε άλλο φορέα εκτός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, ή αν για οποιοδήποτε άλλο λόγο εκλείψει ολικώς ή μερικώς η ανάγκη προμήθειας των ειδών, στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. Επιπλέον, ο Προμηθευτής παραιτείται από κάθε αξίωσή του σε περίπτωση προσωρινής διακοπής λειτουργίας Υπηρεσιών για οποιοδήποτε λόγο. Τεύχος Διακήρυξης για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ. έτους

9 7. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η παρούσα διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο στη διεύθυνση (Ενότητα Ανακοινώσεις->Διαγωνισμοί), καθώς και στο δικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»: κάνοντας αναζήτηση με βάση τον ΑΔΑ. Επίσης είναι διαθέσιμη από το Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλέφωνα επικοινωνίας , Επιπλέον μπορεί να αποσταλεί και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (ηλεκτρονική διεύθυνση: Το τεύχος της διακήρυξης αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μέσα σε μια (1) ημέρα από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι αυτοπροσώπως θα παραλάβουν τη Διακήρυξη, θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία τους (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ αυτής. Στην περίπτωση αυτή, οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της Διακήρυξης που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας, σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι ενδιαφερόμενοι που θα παραλάβουν τη Διακήρυξη μέσω του διαδικτυακού τόπου της ΑΔΜ-Θ θα πρέπει επίσης κατά την παραλαβή της να συμπληρώνουν σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο (την αντίστοιχη φόρμα δεδομένων) με τα στοιχεία τους (όπως επωνυμία, διεύθυνση, ΤΚ, επάγγελμα, ΑΦΜ, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινίσεις επ αυτής. Για τυχόν ελλείψεις στη συμπλήρωση των στοιχείων των πιο πάνω εντύπων την ευθύνη φέρει αυτός ο οποίος συμπληρώνει τα στοιχεία. 8. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Η Διακήρυξη θα είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο στη διεύθυνση (Ενότητα Ανακοινώσεις -> Διαγωνισμοί), καθώς και στο δικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» : κάνοντας αναζήτηση με βάση τον ΑΔΑ. Η Διακήρυξη θα κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά και στα οικεία Επιμελητήρια κάθε Π.Ε. για ενημέρωση των μελών τους. Περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων στην έδρα της ΑΔΜ-Θ και στους πίνακες ανακοινώσεων στις έδρες των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων. Τέλος, η διακήρυξη και η Περίληψή θα κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Καθαρισμού (Π.Ο.Ε.Κ.). 9. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το Διαγωνισμό ή το περιεχόμενο της Διακήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 10 του Π.Δ. 118/2007, το αργότερο μέχρι Τεύχος Διακήρυξης για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ. έτους

10 Οι διευκρινίσεις παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού της Δνσης Οικονομικού της Α.Δ.Μ.-Θ. σε όλους τους ενδιαφερόμενους και δίνονται την επόμενη εργάσιμη ημέρα και το αργότερο μέχρι Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται εγγράφως ως «Ερωτήματα σχετικά με το Διαγωνισμό προμήθειας υλικών καθαριότητας της Α.Δ.Μ.-Θ. έτους 2015» προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης /Δ/νση Οικονομικού / Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού, Καθ. Ρωσσίδη 11, ΤΚ54008, Θεσ/νίκη, τηλ , Φαξ: Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, Δ/νση Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) προς τη διεύθυνση: χωρίς όμως η δυνατότητα αυτή να απαλλάσσει τους ενδιαφερόμενους από την υποχρέωση να υποβάλουν τα ερωτήματα και γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία), μέσα στην προθεσμία που ορίζεται παραπάνω. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης δε θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Κανένας υποψήφιος δε μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Από την παραλαβή των τευχών του Διαγωνισμού και από την παροχή, κατά τα οριζόμενα στη παρούσα παράγραφο των τυχόν συμπληρωματικών πληροφοριών/ διευκρινίσεων συνάγεται ότι ο ενδιαφερόμενος έχει λάβει γνώση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και της φύσης της προμήθειας. Επισημαίνεται ότι οι παρεχόμενες διευκρινίσεις από το Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού δε θα τροποποιούν ουσιωδώς το περιεχόμενο της Διακήρυξης και θα διατίθενται και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής Τεύχος Διακήρυξης για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ. έτους

11 ΜΕΡΟΣ Β - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Τεύχος Διακήρυξης για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ. έτους

12 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1.1 Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ., για το έτος 2015, συνολικού προϋπολογισμού πενήντα ενός χιλιάδων τριακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών ( ,86 ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (41.786,42 χωρίς Φ.Π.Α.) ανά Π.Ε./ Πόλη και Ειδ. Φορέα ως εξής: Ε.Φ. Π.Ε./ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ ΕΙΔΗ ΤΕΜΑΧΙΑ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ, ΔΡΑΜΑ, ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑΣ 071 ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΕ ΕΥΡΩ "071" ΔΡΑΜ ΔΡΑΜ ΑΝΤΙΣΥΠΤΙΚΟ ΥΓΡΟ 500ml "071" ΔΡΑΜ ΔΡΑΜ ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕΤ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ "071" ΔΡΑΜ ΔΡΑΜ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ (ΤΥΠΟΥ ΒΕΤΕΞ) ΚΙΤΡΙΝΗ 1 8,5 8,5 "071" ΔΡΑΜ ΔΡΑΜ ΛΟΣΙΟΝ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟΣ 70% 410 ml 25 1,55 38,75 "071" ΔΡΑΜ ΔΡΑΜ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 90Χ110 ΑΝΑ ΚΙΛΟ 10 1,25 12,5 "071" ΔΡΑΜ ΔΡΑΜ ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΡΟΛΟ 45X55εκατ. 20τεμ. 55 0,3 16,5 "071" ΔΡΑΜ ΔΡΑΜ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ 10 0,3 3 "071" ΔΡΑΜ ΔΡΑΜ ΥΓΡΟ ΔΑΠΕΔΟΥ 4ΛΤ 10 3,91 39,1 "071" ΔΡΑΜ ΔΡΑΜ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 1ΛΤ 9 1,5 13,5 "071" ΔΡΑΜ ΔΡΑΜ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 10ΛΤ "071" ΔΡΑΜ ΔΡΑΜ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 5ΛΤ "071" ΔΡΑΜ ΔΡΑΜ ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ 4ΛΤ 5 5,69 28,45 "071" ΔΡΑΜ ΔΡΑΜ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800γραμ ,79 286,4 "071" ΔΡΑΜ ΔΡΑΜ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 32Χ150 γραμ ,98 109,8 "071" ΔΡΑΜ ΔΡΑΜ ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΙΛΑ ΠΑΚΕΤΟ 90 ΦΥΛΛΩΝ 120 0,82 98,4 "071" ΔΡΑΜ ΔΡΑΜ ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 1250 ml 30 1,7 51 "071" ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 785,9 "071" ΜΕ ΦΠΑ 966,70 ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ, ΔΡΑΜΑ, ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑΣ 073 "073" ΔΡΑΜ ΔΡΑΜ ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕΤ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ Τεύχος Διακήρυξης για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ. έτους

13 "073" ΔΡΑΜ ΔΡΑΜ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ (ΤΥΠΟΥ ΒΕΤΕΞ) ΚΙΤΡΙΝΗ 15 8,5 127,5 "073" ΔΡΑΜ ΔΡΑΜ ΣKONH ΤΥΠΟΥ ΡΟΛΙ 500γραμ "073" ΔΡΑΜ ΔΡΑΜ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 90Χ110 ΑΝΑ ΚΙΛΟ 80 1, "073" ΔΡΑΜ ΔΡΑΜ ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΡΟΛΟ 45X55εκατ. 20τεμ. 15 0,3 4,5 "073" ΔΡΑΜ ΔΡΑΜ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ 71 0,3 21,3 "073" ΔΡΑΜ ΔΡΑΜ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 10ΛΤ "073" ΔΡΑΜ ΔΡΑΜ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 1ΛΤ 30 1,5 45 "073" ΔΡΑΜ ΔΡΑΜ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 10ΛΤ "073" ΔΡΑΜ ΔΡΑΜ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 5ΛΤ "073" ΔΡΑΜ ΔΡΑΜ ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ 1ΛΤ 50 1,2 60 "073" ΔΡΑΜ ΔΡΑΜ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800γραμ. 50 1,3 65 "073" ΔΡΑΜ ΔΡΑΜ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 2ΦΥΛΛΟ 400 0,3 120 "073" ΔΡΑΜ ΔΡΑΜ ΧΛΩΡΙΝΗ ΜΕ ΑΡΩΜΑ 1ΛΤ 100 0,7 70 "073" ΔΡΑΜ ΔΡΑΜ ΧΛΩΡΙΟ ΠΑΧ/ΣΤΟ 1ΛΤ "073" ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 1.210,30 "073" ΜΕ ΦΠΑ 1.488,67 ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ, ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ, ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑΣ 073 "073" ΔΡΑΜ ΝΕΥΡΟΚ ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕΤ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ "073" ΔΡΑΜ ΝΕΥΡΟΚ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ (ΤΥΠΟΥ ΒΕΤΕΞ) ΚΙΤΡΙΝΗ 11 8,5 93,5 "073" ΔΡΑΜ ΝΕΥΡΟΚ ΣKONH ΤΥΠΟΥ ΡΟΛΙ 500γραμ "073" ΔΡΑΜ ΝΕΥΡΟΚ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 90Χ110 ΑΝΑ ΚΙΛΟ 10 1,25 12,5 "073" ΔΡΑΜ ΝΕΥΡΟΚ ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΡΟΛΟ 45X55εκατ. 20τεμ. 10 0,3 3 "073" ΔΡΑΜ ΝΕΥΡΟΚ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ 20 0,3 6 "073" ΔΡΑΜ ΝΕΥΡΟΚ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 10ΛΤ "073" ΔΡΑΜ ΝΕΥΡΟΚ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 1ΛΤ 10 1,5 15 "073" ΔΡΑΜ ΝΕΥΡΟΚ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 10ΛΤ "073" ΔΡΑΜ ΝΕΥΡΟΚ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 5ΛΤ "073" ΔΡΑΜ ΝΕΥΡΟΚ ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ 1ΛΤ 9 1,2 10,8 "073" ΔΡΑΜ ΝΕΥΡΟΚ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800γραμ. 30 1,3 39 "073" ΔΡΑΜ ΝΕΥΡΟΚ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 2ΦΥΛΛΟ 200 0,3 60 "073" ΔΡΑΜ ΝΕΥΡΟΚ ΧΛΩΡΙΝΗ ΜΕ ΑΡΩΜΑ 1ΛΤ 30 0,7 21 "073" ΔΡΑΜ ΝΕΥΡΟΚ ΧΛΩΡΙΟ ΠΑΧ/ΣΤΟ 1ΛΤ "073" ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 491,80 "073" ΜΕ ΦΠΑ 604,91 Τεύχος Διακήρυξης για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ. έτους

14 Π.Ε. ΕΒΡΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑΣ 071 "071" ΕΒΡ ΑΛΕΞ ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕΤ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ "071" ΕΒΡ ΑΛΕΞ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΚΙΤΡΙΝΗ 10 7,1 71 "071" ΕΒΡ ΑΛΕΞ ΣKONH ΤΥΠΟΥ ΡΟΛΙ 500γραμ "071" ΕΒΡ ΑΛΕΞ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 50Χ50 ΑΝΑ ΚΙΛΟ "071" ΕΒΡ ΑΛΕΞ ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΡΟΛΟ 45X55εκατ. 20τεμ ,3 60 "071" ΕΒΡ ΑΛΕΞ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ 16 0,3 4,8 "071" ΕΒΡ ΑΛΕΞ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ 10 1,1 11 "071" ΕΒΡ ΑΛΕΞ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 10ΛΤ 20 5, "071" ΕΒΡ ΑΛΕΞ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 1ΛΤ 25 1,5 37,5 "071" ΕΒΡ ΑΛΕΞ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 5ΛΤ 10 2,95 29,5 "071" ΕΒΡ ΑΛΕΞ ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ 1ΛΤ 20 0,8 16 "071" ΕΒΡ ΑΛΕΞ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800γραμ. 50 1,45 72,5 "071" ΕΒΡ ΑΛΕΞ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 2ΦΥΛΛΟ 500 0,3 150 "071" ΕΒΡ ΑΛΕΞ ΧΛΩΡΙΝΗ 1ΛΤ 80 0,4 32 "071" ΕΒΡ ΑΛΕΞ ΧΛΩΡΙΟ ΠΑΧ/ΣΤΟ 1ΛΤ 30 1,4 42 "071" ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 741,3 "071" ΜΕ ΦΠΑ 911,80 Π.Ε. ΕΒΡΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑΣ 073 "073" ΕΒΡ ΑΛΕΞ ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕΤ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ "073" ΕΒΡ ΑΛΕΞ ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ 3 0,6 1,8 "073" ΕΒΡ ΑΛΕΞ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ (ΤΥΠΟΥ ΒΕΤΕΞ) ΚΙΤΡΙΝΗ 4 7,1 28,4 "073" ΕΒΡ ΑΛΕΞ ΣKONH ΤΥΠΟΥ ΡΟΛΙ 500γραμ "073" ΕΒΡ ΑΛΕΞ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 90Χ110 ΑΝΑ ΚΙΛΟ 40 1,24 49,6 "073" ΕΒΡ ΑΛΕΞ ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΡΟΛΟ 45X55εκατ. 20τεμ. 40 0,3 12 "073" ΕΒΡ ΑΛΕΞ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 4 1,1 4,4 "073" ΕΒΡ ΑΛΕΞ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ 50 0,3 15 "073" ΕΒΡ ΑΛΕΞ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ 4 1,1 4,4 "073" ΕΒΡ ΑΛΕΞ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 10ΛΤ 12 5,25 63 "073" ΕΒΡ ΑΛΕΞ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 1ΛΤ 30 1,5 45 "073" ΕΒΡ ΑΛΕΞ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 10ΛΤ "073" ΕΒΡ ΑΛΕΞ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 5ΛΤ 2 2,95 5,9 "073" ΕΒΡ ΑΛΕΞ ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ 1ΛΤ 40 0,8 32 "073" ΕΒΡ ΑΛΕΞ ΦΑΡΑΣΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ Τεύχος Διακήρυξης για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ. έτους

15 "073" ΕΒΡ ΑΛΕΞ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800γραμ. 70 1,45 101,5 "073" ΕΒΡ ΑΛΕΞ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 2ΦΥΛΛΟ 600 0,3 180 "073" ΕΒΡ ΑΛΕΞ ΧΛΩΡΙΝΗ ΜΕ ΑΡΩΜΑ 1ΛΤ 40 0,4 16 "073" ΕΒΡ ΑΛΕΞ ΧΛΩΡΙΟ ΠΑΧ/ΣΤΟ 1ΛΤ 10 1,4 14 "073" ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 727 "073" ΜΕ ΦΠΑ 894,21 Π.Ε. ΕΒΡΟΥ, ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ, ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑΣ 073 "073" ΕΒΡ ΔΙΔΥΜ ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕΤ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ "073" ΕΒΡ ΔΙΔΥΜ ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ 3 0,6 1,8 "073" ΕΒΡ ΔΙΔΥΜ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ (ΤΥΠΟΥ ΒΕΤΕΞ) ΚΙΤΡΙΝΗ 2 7,1 14,2 "073" ΕΒΡ ΔΙΔΥΜ ΣKONH ΤΥΠΟΥ ΡΟΛΙ 500γραμ "073" ΕΒΡ ΔΙΔΥΜ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 90Χ110 ΑΝΑ ΚΙΛΟ 20 1,24 24,8 "073" ΕΒΡ ΔΙΔΥΜ ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΡΟΛΟ 45X55εκατ. 20τεμ. 30 0,3 9 "073" ΕΒΡ ΔΙΔΥΜ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 2 1,1 2,2 "073" ΕΒΡ ΔΙΔΥΜ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ 20 0,3 6 "073" ΕΒΡ ΔΙΔΥΜ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ 2 1,1 2,2 "073" ΕΒΡ ΔΙΔΥΜ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 10ΛΤ 8 5,25 42 "073" ΕΒΡ ΔΙΔΥΜ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 1ΛΤ 15 1,5 22,5 "073" ΕΒΡ ΔΙΔΥΜ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 10ΛΤ "073" ΕΒΡ ΔΙΔΥΜ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 5ΛΤ 3 2,95 8,85 "073" ΕΒΡ ΔΙΔΥΜ ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ 1ΛΤ 15 0,8 12 "073" ΕΒΡ ΔΙΔΥΜ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800γραμ. 15 1,45 21,75 "073" ΕΒΡ ΔΙΔΥΜ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 2ΦΥΛΛΟ 270 0,3 81 "073" ΕΒΡ ΔΙΔΥΜ ΧΛΩΡΙΝΗ ΜΕ ΑΡΩΜΑ 1ΛΤ 15 0,4 6 "073" ΕΒΡ ΔΙΔΥΜ ΧΛΩΡΙΟ ΠΑΧ/ΣΤΟ 1ΛΤ 5 1,4 7 "073" ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 321,3 "073" ΜΕ ΦΠΑ 395,20 Π.Ε. ΕΒΡΟΥ, ΣΟΥΦΛΙ ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑΣ, 073 "073" ΕΒΡ ΣΟΥΦ ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕΤ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ "073" ΕΒΡ ΣΟΥΦ ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ 4 0,8 3,2 "073" ΕΒΡ ΣΟΥΦ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ (ΤΥΠΟΥ ΒΕΤΕΞ) ΚΙΤΡΙΝΗ 2 7,1 14,2 "073" ΕΒΡ ΣΟΥΦ ΣKONH ΤΥΠΟΥ ΡΟΛΙ 500γραμ "073" ΕΒΡ ΣΟΥΦ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 90Χ110 ΑΝΑ ΚΙΛΟ 15 1,24 18,6 Τεύχος Διακήρυξης για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ. έτους

16 "073" ΕΒΡ ΣΟΥΦ ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΡΟΛΟ 45X55εκατ. 20τεμ. 10 0,3 3 "073" ΕΒΡ ΣΟΥΦ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 2 1,1 2,2 "073" ΕΒΡ ΣΟΥΦ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ 20 0,3 6 "073" ΕΒΡ ΣΟΥΦ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ 2 1,1 2,2 "073" ΕΒΡ ΣΟΥΦ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 10ΛΤ 8 5,25 42 "073" ΕΒΡ ΣΟΥΦ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 1ΛΤ 10 1,5 15 "073" ΕΒΡ ΣΟΥΦ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 10ΛΤ "073" ΕΒΡ ΣΟΥΦ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 5ΛΤ 3 2,95 8,85 "073" ΕΒΡ ΣΟΥΦ ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ 1ΛΤ 10 0,8 8 "073" ΕΒΡ ΣΟΥΦ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800γραμ. 20 1,45 29 "073" ΕΒΡ ΣΟΥΦ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 2ΦΥΛΛΟ 8 τεμ. 50 1,9 95 "073" ΕΒΡ ΣΟΥΦ ΧΛΩΡΙΝΗ ΜΕ ΑΡΩΜΑ 1ΛΤ 15 0,4 6 "073" ΕΒΡ ΣΟΥΦ ΧΛΩΡΙΟ ΠΑΧ/ΣΤΟ 1ΛΤ 8 1,4 11,2 "073" ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 310,45 "073" ΜΕ ΦΠΑ 381,85 Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ, ΒΕΡΟΙΑ, ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑΣ 071 "071" ΗΜΑ ΒΕΡ ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕΤ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ "071" ΗΜΑ ΒΕΡ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΠΟΡΟΦΗΤΙΚΗ (ΤΥΠΟΥ ΒΕΤΕΞ) ΚΙΤΡΙΝΗ 4 8,5 34 "071" ΗΜΑ ΒΕΡ ΣKONH ΤΥΠΟΥ ΡΟΛΙ 500γραμ "071" ΗΜΑ ΒΕΡ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 90Χ110 ΑΝΑ ΚΙΛΟ 20 1,25 25 "071" ΗΜΑ ΒΕΡ ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΡΟΛΟ 45X55εκατ. 20τεμ. 41 0,3 12,3 "071" ΗΜΑ ΒΕΡ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ 41 0,3 12,3 "071" ΗΜΑ ΒΕΡ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 10ΛΤ "071" ΗΜΑ ΒΕΡ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 1ΛΤ 16 1,5 24 "071" ΗΜΑ ΒΕΡ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 10ΛΤ "071" ΗΜΑ ΒΕΡ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 5ΛΤ "071" ΗΜΑ ΒΕΡ ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ 1ΛΤ 8 1,2 9,6 "071" ΗΜΑ ΒΕΡ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800γραμ ,3 130 "071" ΗΜΑ ΒΕΡ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 2ΦΥΛΛΟ 610 0,3 183 "071" ΗΜΑ ΒΕΡ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ZIK-ZAK (κιβώτιο 20x200=4000φ) 8 14,2 113,6 "071" ΗΜΑ ΒΕΡ ΧΛΩΡΙΝΗ ΜΕ ΑΡΩΜΑ 1ΛΤ 20 0,7 14 "071" ΗΜΑ ΒΕΡ ΧΛΩΡΙΟ ΠΑΧ/ΣΤΟ 1ΛΤ "071" ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 781,8 "071" ΜΕ ΦΠΑ 961,60 Τεύχος Διακήρυξης για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ. έτους

17 Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ, ΒΕΡΟΙΑ, ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑΣ 073 "073" ΗΜΑ ΒΕΡ ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕΤ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ "073" ΗΜΑ ΒΕΡ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΠΟΡΟΦΗΤΙΚΗ (ΤΥΠΟΥ ΒΕΤΕΞ) ΚΙΤΡΙΝΗ "073" ΗΜΑ ΒΕΡ ΣKONH ΤΥΠΟΥ ΡΟΛΙ 500γραμ "073" ΗΜΑ ΒΕΡ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 90Χ110 ΑΝΑ ΚΙΛΟ 70 1,25 87,5 "073" ΗΜΑ ΒΕΡ ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΡΟΛΟ 45X55εκατ. 20τεμ. 70 0,3 21 "073" ΗΜΑ ΒΕΡ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ 40 0,3 12 "073" ΗΜΑ ΒΕΡ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 10ΛΤ "073" ΗΜΑ ΒΕΡ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 1ΛΤ 10 1,5 15 "073" ΗΜΑ ΒΕΡ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 10ΛΤ "073" ΗΜΑ ΒΕΡ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 5ΛΤ "073" ΗΜΑ ΒΕΡ ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ 4ΛΤ "073" ΗΜΑ ΒΕΡ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800γραμ. 45 1,3 58,5 "073" ΗΜΑ ΒΕΡ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 2ΦΥΛΛΟ 800 0,3 240 "073" ΗΜΑ ΒΕΡ ΧΛΩΡΙΝΗ ΜΕ ΑΡΩΜΑ 1ΛΤ 10 0,85 8,5 "073" ΗΜΑ ΒΕΡ ΧΛΩΡΙΟ ΠΑΧ/ΣΤΟ 1ΛΤ "073" ΗΜΑ ΒΕΡ ΧΛΩΡΙΟ ΠΑΧ/ΣΤΟ 5ΛΤ "073" ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 867,50 "073" ΜΕ ΦΠΑ 1.067,03 Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΑ, ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑΣ 073 "073" ΗΜΑ ΝΑΟΥ ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕΤ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ "073" ΗΜΑ ΝΑΟΥ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ (ΤΥΠΟΥ ΒΕΤΕΞ) ΚΙΤΡΙΝΗ 2 8,5 17 "073" ΗΜΑ ΝΑΟΥ ΣKONH ΤΥΠΟΥ ΡΟΛΙ 500γραμ "073" ΗΜΑ ΝΑΟΥ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 90Χ110 ΑΝΑ ΚΙΛΟ 30 1,25 37,5 "073" ΗΜΑ ΝΑΟΥ ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΡΟΛΟ 45X55εκατ. 20τεμ. 60 0,3 18 "073" ΗΜΑ ΝΑΟΥ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ 9 0,4 3,6 "073" ΗΜΑ ΝΑΟΥ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 10ΛΤ "073" ΗΜΑ ΝΑΟΥ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 1ΛΤ 6 1,5 9 "073" ΗΜΑ ΝΑΟΥ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 10ΛΤ "073" ΗΜΑ ΝΑΟΥ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 5ΛΤ "073" ΗΜΑ ΝΑΟΥ ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ 1ΛΤ 15 1,2 18 "073" ΗΜΑ ΝΑΟΥ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800γραμ. 20 1,3 26 Τεύχος Διακήρυξης για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ. έτους

18 "073" ΗΜΑ ΝΑΟΥ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 2ΦΥΛΛΟ 90 0,3 27 "073" ΗΜΑ ΝΑΟΥ ΧΛΩΡΙΝΗ ΜΕ ΑΡΩΜΑ 1ΛΤ 10 0,7 7 "073" ΗΜΑ ΝΑΟΥ ΧΛΩΡΙΟ ΠΑΧ/ΣΤΟ 1ΛΤ "073" ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 342,1 "073" ΜΕ ΦΠΑ 420,78 Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑΣ 071 "071" ΘΕΣ ΘΕΣ ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕΤ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ "071" ΘΕΣ ΘΕΣ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΚΙΤΡΙΝΗ "071" ΘΕΣ ΘΕΣ ΣKONH ΤΥΠΟΥ ΡΟΛΙ 500γραμ "071" ΘΕΣ ΘΕΣ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 50Χ50 ΑΝΑ ΚΙΛΟ "071" ΘΕΣ ΘΕΣ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 75Χ90 ΑΝΑ ΚΙΛΟ "071" ΘΕΣ ΘΕΣ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 90Χ110 ΑΝΑ ΚΙΛΟ 100 1, "071" ΘΕΣ ΘΕΣ ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΡΟΛΟ 45X55εκατ. 20τεμ ,3 62,7 "071" ΘΕΣ ΘΕΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ 80 0,3 24 "071" ΘΕΣ ΘΕΣ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 10ΛΤ "071" ΘΕΣ ΘΕΣ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 10ΛΤ "071" ΘΕΣ ΘΕΣ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 1ΛΤ 10 1,5 15 "071" ΘΕΣ ΘΕΣ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 10ΛΤ "071" ΘΕΣ ΘΕΣ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 5ΛΤ "071" ΘΕΣ ΘΕΣ ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ 4ΛΤ "071" ΘΕΣ ΘΕΣ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800γραμ ,5 975 "071" ΘΕΣ ΘΕΣ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 2ΦΥΛΛΟ , "071" ΘΕΣ ΘΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΧΕΡΙΩΝ "071" ΘΕΣ ΘΕΣ ΧΛΩΡΙΝΗ 1ΛΤ 100 0,85 85 "071" ΘΕΣ ΘΕΣ ΧΛΩΡΙΝΗ 4ΛΤ "071" ΘΕΣ ΘΕΣ ΧΛΩΡΙΟ ΠΑΧ/ΣΤΟ 5ΛΤ "071" ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 4.064,70 "071" ΜΕ ΦΠΑ 4.999,60 Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑΣ 072 "072" ΘΕΣ ΘΕΣ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΚΙΤΡΙΝΗ "072" ΘΕΣ ΘΕΣ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 90Χ110 ΑΝΑ ΚΙΛΟ 50 1,25 62,5 "072" ΘΕΣ ΘΕΣ ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΡΟΛΟ 45X55εκατ. 20τεμ ,3 30 "072" ΘΕΣ ΘΕΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ 23 0,3 6,9 Τεύχος Διακήρυξης για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ. έτους

19 "072" ΘΕΣ ΘΕΣ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 10ΛΤ "072" ΘΕΣ ΘΕΣ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 1ΛΤ 8 1,5 12 "072" ΘΕΣ ΘΕΣ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 10ΛΤ "072" ΘΕΣ ΘΕΣ ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ 4ΛΤ "072" ΘΕΣ ΘΕΣ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800γραμ ,5 180 "072" ΘΕΣ ΘΕΣ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 2ΦΥΛΛΟ ,3 450 "072" ΘΕΣ ΘΕΣ ΧΛΩΡΙΝΗ 1ΛΤ 80 0,85 68 "072" ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 1.577,40 "072" ΜΕ ΦΠΑ 1.940,20 Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑΣ 073 "073" ΘΕΣ ΘΕΣ ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕΤ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ "073" ΘΕΣ ΘΕΣ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΚΙΤΡΙΝΗ "073" ΘΕΣ ΘΕΣ ΣKONH ΤΥΠΟΥ ΡΟΛΙ 500γραμ "073" ΘΕΣ ΘΕΣ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 50Χ50 ΑΝΑ ΚΙΛΟ "073" ΘΕΣ ΘΕΣ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 75Χ90 ΑΝΑ ΚΙΛΟ "073" ΘΕΣ ΘΕΣ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 90Χ110 ΑΝΑ ΚΙΛΟ 200 1, "073" ΘΕΣ ΘΕΣ ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΡΟΛΟ 45X55εκατ. 20τεμ ,3 60,9 "073" ΘΕΣ ΘΕΣ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ "073" ΘΕΣ ΘΕΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ 200 0,3 60 "073" ΘΕΣ ΘΕΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ 5 1,1 5,5 "073" ΘΕΣ ΘΕΣ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 10ΛΤ "073" ΘΕΣ ΘΕΣ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 1ΛΤ 50 1,5 75 "073" ΘΕΣ ΘΕΣ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 10ΛΤ "073" ΘΕΣ ΘΕΣ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 5ΛΤ "073" ΘΕΣ ΘΕΣ ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ 4ΛΤ "073" ΘΕΣ ΘΕΣ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800γραμ , "073" ΘΕΣ ΘΕΣ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 2ΦΥΛΛΟ , "073" ΘΕΣ ΘΕΣ ΧΛΩΡΙΝΗ 1ΛΤ 167 0,85 141,95 "073" ΘΕΣ ΘΕΣ ΧΛΩΡΙΟ ΠΑΧ/ΣΤΟ 5ΛΤ "073" ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 8.783,35 "073" ΜΕ ΦΠΑ ,52 Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΛΑΓΚΑΔΑΣ, ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑΣ 073 Τεύχος Διακήρυξης για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ. έτους

20 "073" ΘΕΣ ΛΑΓ ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕΤ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ "073" ΘΕΣ ΛΑΓ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΚΙΤΡΙΝΗ "073" ΘΕΣ ΛΑΓ ΣKONH ΤΥΠΟΥ ΡΟΛΙ 500γραμ "073" ΘΕΣ ΛΑΓ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 50Χ50 ΑΝΑ ΚΙΛΟ "073" ΘΕΣ ΛΑΓ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 75Χ90 ΑΝΑ ΚΙΛΟ "073" ΘΕΣ ΛΑΓ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 90Χ110 ΑΝΑ ΚΙΛΟ 1 1,25 1,25 "073" ΘΕΣ ΛΑΓ ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΡΟΛΟ 45X55εκατ. 20τεμ. 10 0,3 3 "073" ΘΕΣ ΛΑΓ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ 15 0,3 4,5 "073" ΘΕΣ ΛΑΓ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 10ΛΤ "073" ΘΕΣ ΛΑΓ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 1ΛΤ 5 1,5 7,5 "073" ΘΕΣ ΛΑΓ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 10ΛΤ "073" ΘΕΣ ΛΑΓ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 5ΛΤ "073" ΘΕΣ ΛΑΓ ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ 4ΛΤ "073" ΘΕΣ ΛΑΓ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800γραμ. 25 1,5 37,5 "073" ΘΕΣ ΛΑΓ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 2ΦΥΛΛΟ 200 0,3 60 "073" ΘΕΣ ΛΑΓ ΧΛΩΡΙΝΗ 1ΛΤ 15 0,85 12,75 "073" ΘΕΣ ΛΑΓ ΧΛΩΡΙΝΗ 4ΛΤ "073" ΘΕΣ ΛΑΓ ΧΛΩΡΙΟ ΠΑΧ/ΣΤΟ 5ΛΤ "073" ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 305,5 "073" ΜΕ ΦΠΑ 375,77 Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ, ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑΣ 073 "073" ΘΕΣ ΣΤΑ ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕΤ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ "073" ΘΕΣ ΣΤΑ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΚΙΤΡΙΝΗ "073" ΘΕΣ ΣΤΑ ΣKONH ΤΥΠΟΥ ΡΟΛΙ 500γραμ "073" ΘΕΣ ΣΤΑ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 75Χ90 ΑΝΑ ΚΙΛΟ "073" ΘΕΣ ΣΤΑ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 90Χ110 ΑΝΑ ΚΙΛΟ 3 1,25 3,75 "073" ΘΕΣ ΣΤΑ ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΡΟΛΟ 45X55εκατ. 20τεμ. 30 0,3 9 "073" ΘΕΣ ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ "073" ΘΕΣ ΣΤΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ 15 0,3 4,5 "073" ΘΕΣ ΣΤΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ 4 1,1 4,4 "073" ΘΕΣ ΣΤΑ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 10ΛΤ "073" ΘΕΣ ΣΤΑ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 1ΛΤ 5 1,5 7,5 "073" ΘΕΣ ΣΤΑ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 5ΛΤ Τεύχος Διακήρυξης για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ. έτους

21 "073" ΘΕΣ ΣΤΑ ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ 4ΛΤ "073" ΘΕΣ ΣΤΑ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800γραμ. 40 1,5 60 "073" ΘΕΣ ΣΤΑ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 2ΦΥΛΛΟ 280 0,3 84 "073" ΘΕΣ ΣΤΑ ΧΛΩΡΙΝΗ 4ΛΤ "073" ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 316,15 "073" ΜΕ ΦΠΑ 388,86 Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ, ΚΑΒΑΛΑ, ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑΣ 071 "071" ΚΑΒ ΚΑΒ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ (ΤΥΠΟΥ ΒΕΤΕΞ) ΚΙΤΡΙΝΗ 8 8,5 68 "071" ΚΑΒ ΚΑΒ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 90Χ110 ΑΝΑ ΚΙΛΟ 50 1,25 62,5 "071" ΚΑΒ ΚΑΒ ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΡΟΛΟ 45X55εκατ. 20τεμ. 81 0,3 24,3 "071" ΚΑΒ ΚΑΒ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ 52 0,3 15,6 "071" ΚΑΒ ΚΑΒ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 10ΛΤ "071" ΚΑΒ ΚΑΒ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 1ΛΤ 30 1,5 45 "071" ΚΑΒ ΚΑΒ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 10ΛΤ "071" ΚΑΒ ΚΑΒ ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ 1ΛΤ 50 1,2 60 "071" ΚΑΒ ΚΑΒ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 60 Μ 28 1,3 36,4 "071" ΚΑΒ ΚΑΒ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 2ΦΥΛΛΟ 120 0,3 36 "071" ΚΑΒ ΚΑΒ ΧΛΩΡΙΝΗ ΜΕ ΑΡΩΜΑ 1ΛΤ 80 0,7 56 "071" ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 594,8 "071" ΜΕ ΦΠΑ 731,60 Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ, ΚΑΒΑΛΑ, ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑΣ 072 "072" ΚΑΒ ΚΑΒ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ (ΤΥΠΟΥ ΒΕΤΕΞ) ΚΙΤΡΙΝΗ 6 8,5 51 "072" ΚΑΒ ΚΑΒ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 90Χ110 ΑΝΑ ΚΙΛΟ 30 1,25 37,5 "072" ΚΑΒ ΚΑΒ ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΡΟΛΟ 45X55εκατ. 20τεμ. 51 0,3 15,3 "072" ΚΑΒ ΚΑΒ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ 33 0,3 9,9 "072" ΚΑΒ ΚΑΒ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 10ΛΤ "072" ΚΑΒ ΚΑΒ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 1ΛΤ 20 1,5 30 "072" ΚΑΒ ΚΑΒ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 10ΛΤ "072" ΚΑΒ ΚΑΒ ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ 1ΛΤ 30 1,2 36 "072" ΚΑΒ ΚΑΒ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 60 Μ 80 1,3 104 "072" ΚΑΒ ΚΑΒ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 2ΦΥΛΛΟ 650 0,3 195 "072" ΚΑΒ ΚΑΒ ΧΛΩΡΙΝΗ ΜΕ ΑΡΩΜΑ 1ΛΤ 50 0,7 35 "072" ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 622,7 Τεύχος Διακήρυξης για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ. έτους

22 "072" ΜΕ ΦΠΑ 765,90 Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ, ΚΑΒΑΛΑ, ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑΣ 073 "073" ΚΑΒ ΚΑΒ ΚΟΥΒΑΣ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ 10ΛΤ "073" ΚΑΒ ΚΑΒ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 75Χ90 ΑΝΑ ΚΙΛΟ "073" ΚΑΒ ΚΑΒ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 75Χ90 ΑΝΑ ΚΙΛΟ "073" ΚΑΒ ΚΑΒ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 75Χ90 ΑΝΑ ΚΙΛΟ "073" ΚΑΒ ΚΑΒ ΣΚΟΥΠΕΣ "073" ΚΑΒ ΚΑΒ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ 8 0,3 2,4 "073" ΚΑΒ ΚΑΒ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ 4 1,1 4,4 "073" ΚΑΒ ΚΑΒ ΥΓΡΟ ΔΑΠΕΔΟΥ 4ΛΤ "073" ΚΑΒ ΚΑΒ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 1ΛΤ 10 1,5 15 "073" ΚΑΒ ΚΑΒ ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 500 ml 30 1,3 39 "073" ΚΑΒ ΚΑΒ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 60 Μ 30 1,3 39 "073" ΚΑΒ ΚΑΒ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 2ΦΥΛΛΟ 680 0,3 204 "073" ΚΑΒ ΚΑΒ ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 1250 ml 30 1,7 51 "073" ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 532,80 "073" ΜΕ ΦΠΑ 655,34 Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ, ΘΑΣΟΣ, ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑΣ 073 "073" ΚΑΒ ΘΑΣ ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕΤ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ "073" ΚΑΒ ΘΑΣ ΚΟΥΒΑΣ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ 10ΛΤ "073" ΚΑΒ ΘΑΣ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ (ΤΥΠΟΥ ΒΕΤΕΞ) ΚΙΤΡΙΝΗ 10 8,5 85 "073" ΚΑΒ ΘΑΣ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 90Χ110 ΑΝΑ ΚΙΛΟ 10 1,25 12,5 "073" ΚΑΒ ΘΑΣ ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΡΟΛΟ 45X55εκατ. 20τεμ. 12 0,3 3,6 "073" ΚΑΒ ΘΑΣ ΣΚΟΥΠΕΣ "073" ΚΑΒ ΘΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ 10 0,3 3 "073" ΚΑΒ ΘΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ 5 1,1 5,5 "073" ΚΑΒ ΘΑΣ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 10ΛΤ "073" ΚΑΒ ΘΑΣ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 1ΛΤ 10 1,5 15 "073" ΚΑΒ ΘΑΣ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 5ΛΤ "073" ΚΑΒ ΘΑΣ ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ 1ΛΤ 5 1,2 6 "073" ΚΑΒ ΘΑΣ ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 4 1,5 6 "073" ΚΑΒ ΘΑΣ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800γραμ. 20 1,5 30 Τεύχος Διακήρυξης για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ. έτους

23 "073" ΚΑΒ ΘΑΣ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 2ΦΥΛΛΟ 300 0,3 90 "073" ΚΑΒ ΘΑΣ ΧΛΩΡΙΟ ΠΑΧ/ΣΤΟ 1ΛΤ "073" ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 407,60 "073" ΜΕ ΦΠΑ 472,82 Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ, ΚΙΛΚΙΣ, ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑΣ 071 "071" ΚΙΛ ΚΙΛ ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕΤ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ "071" ΚΙΛ ΚΙΛ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΠΟΡΟΦΗΤΙΚΗ (ΤΥΠΟΥ ΒΕΤΕΞ) ΚΙΤΡΙΝΗ 2 8,5 17 "071" ΚΙΛ ΚΙΛ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 90Χ110 ΑΝΑ ΚΙΛΟ 25 1,25 31,25 "071" ΚΙΛ ΚΙΛ ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΡΟΛΟ 45X55εκατ. 20τεμ. 52 0,3 15,6 "071" ΚΙΛ ΚΙΛ ΣΚΟΥΠΕΣ ΜΕ ΤΑ ΚΟΝΤΑΡΙΑ 6 2,8 16,8 "071" ΚΙΛ ΚΙΛ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ 75 0,3 22,5 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΕ ΝΙΜΑ "071" ΚΙΛ ΚΙΛ 350γραμ "071" ΚΙΛ ΚΙΛ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 10ΛΤ "071" ΚΙΛ ΚΙΛ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 1ΛΤ 25 1,5 37,5 "071" ΚΙΛ ΚΙΛ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 10ΛΤ "071" ΚΙΛ ΚΙΛ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 5ΛΤ "071" ΚΙΛ ΚΙΛ ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ 1ΛΤ 70 1,2 84 "071" ΚΙΛ ΚΙΛ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ (ΚΕΖΑΠ) 0,5ΛΤ 80 0,4 32 "071" ΚΙΛ ΚΙΛ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800γραμ ,5 150 "071" ΚΙΛ ΚΙΛ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 2ΦΥΛΛΟ 400 0,3 120 "071" ΚΙΛ ΚΙΛ ΧΛΩΡΙΝΗ ΜΕ ΑΡΩΜΑ 1ΛΤ 40 0,7 28 "071" ΚΙΛ ΚΙΛ ΧΛΩΡΙΟ ΠΑΧ/ΣΤΟ 1ΛΤ "071" ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 766,65 "071" ΜΕ ΦΠΑ 943,00 Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ, ΚΙΛΚΙΣ, ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑΣ 073 "073" ΚΙΛ ΚΙΛ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ (ΤΥΠΟΥ ΒΕΤΕΞ) ΚΙΤΡΙΝΗ 3 8,5 25,5 "073" ΚΙΛ ΚΙΛ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 90Χ110 ΑΝΑ ΚΙΛΟ 20 1,25 25 "073" ΚΙΛ ΚΙΛ ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΡΟΛΟ 45X55εκατ. 20τεμ. 31 0,3 9,3 "073" ΚΙΛ ΚΙΛ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ 40 0,3 12 "073" ΚΙΛ ΚΙΛ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 10ΛΤ "073" ΚΙΛ ΚΙΛ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 1ΛΤ 20 1,5 30 "073" ΚΙΛ ΚΙΛ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 10ΛΤ "073" ΚΙΛ ΚΙΛ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 5ΛΤ Τεύχος Διακήρυξης για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ. έτους

24 "073" ΚΙΛ ΚΙΛ ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ 1ΛΤ 50 1,2 60 "073" ΚΙΛ ΚΙΛ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800γραμ. 90 1,5 135 "073" ΚΙΛ ΚΙΛ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 2ΦΥΛΛΟ ,3 330 "073" ΚΙΛ ΚΙΛ ΧΛΩΡΙΝΗ ΜΕ ΑΡΩΜΑ 1ΛΤ 20 0,7 14 "073" ΚΙΛ ΚΙΛ ΧΛΩΡΙΟ ΠΑΧ/ΣΤΟ 1ΛΤ "073" ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 810,80 "073" ΜΕ ΦΠΑ 997,28 Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ, ΓΟΥΜΕΝΙΣΑ, ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑΣ 073 "073" ΚΙΛ ΓΟΥ ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕΤ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ "073" ΚΙΛ ΓΟΥ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΚΙΤΡΙΝΗ "073" ΚΙΛ ΓΟΥ ΣKONH ΤΥΠΟΥ ΡΟΛΙ 500γραμ "073" ΚΙΛ ΓΟΥ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 90Χ110 ΑΝΑ ΚΙΛΟ 5 1,25 6,25 "073" ΚΙΛ ΓΟΥ ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΡΟΛΟ 45X55εκατ. 20τεμ. 10 0,3 3 "073" ΚΙΛ ΓΟΥ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ 5 0,3 1,5 "073" ΚΙΛ ΓΟΥ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 10ΛΤ "073" ΚΙΛ ΓΟΥ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 1ΛΤ 5 1,5 7,5 "073" ΚΙΛ ΓΟΥ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 10ΛΤ "073" ΚΙΛ ΓΟΥ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 5ΛΤ "073" ΚΙΛ ΓΟΥ ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ 4ΛΤ "073" ΚΙΛ ΓΟΥ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800γραμ. 30 1,5 45 "073" ΚΙΛ ΓΟΥ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 2ΦΥΛΛΟ 500 0,3 150 "073" ΚΙΛ ΓΟΥ ΧΛΩΡΙΝΗ 1ΛΤ 15 0,85 12,75 "073" ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 342,00 "073" ΜΕ ΦΠΑ 420,66 Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ, ΞΑΝΘΗ, ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑΣ 071 "071" ΞΑΝ ΞΑΝ ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕΤ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ "071" ΞΑΝ ΞΑΝ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ (ΤΥΠΟΥ ΒΕΤΕΞ) ΚΙΤΡΙΝΗ 1 8,5 8,5 "071" ΞΑΝ ΞΑΝ ΣKONH ΤΥΠΟΥ ΡΟΛΙ 500γραμ "071" ΞΑΝ ΞΑΝ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 90Χ110 ΑΝΑ ΚΙΛΟ 20 1,25 25 "071" ΞΑΝ ΞΑΝ ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΡΟΛΟ 45X55εκατ. 20τεμ ,3 30 "071" ΞΑΝ ΞΑΝ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ 10 0,3 3 "071" ΞΑΝ ΞΑΝ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 10ΛΤ "071" ΞΑΝ ΞΑΝ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 1ΛΤ 35 1,5 52,5 Τεύχος Διακήρυξης για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ. έτους

25 "071" ΞΑΝ ΞΑΝ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 5ΛΤ "071" ΞΑΝ ΞΑΝ ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ 1ΛΤ 30 1,2 36 "071" ΞΑΝ ΞΑΝ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 2ΦΥΛΛΟ 550 0,3 165 "071" ΞΑΝ ΞΑΝ ΧΛΩΡΙΝΗ ΜΕ ΑΡΩΜΑ 1ΛΤ 40 0,7 28 "071" ΞΑΝ ΞΑΝ ΧΛΩΡΙΟ ΠΑΧ/ΣΤΟ 1ΛΤ "071" ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 763,00 "071" ΜΕ ΦΠΑ 938,50 Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ, ΞΑΝΘΗ, ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑΣ 073 "073" ΞΑΝ ΞΑΝ ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕΤ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ "073" ΞΑΝ ΞΑΝ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ (ΤΥΠΟΥ ΒΕΤΕΞ) ΚΙΤΡΙΝΗ 7 8,5 59,5 "073" ΞΑΝ ΞΑΝ ΣKONH ΤΥΠΟΥ ΡΟΛΙ 500γραμ "073" ΞΑΝ ΞΑΝ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 90Χ110 ΑΝΑ ΚΙΛΟ 60 1,25 75 "073" ΞΑΝ ΞΑΝ ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΡΟΛΟ 45X55εκατ. 20τεμ. 81 0,3 24,3 "073" ΞΑΝ ΞΑΝ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ 35 0,3 10,5 "073" ΞΑΝ ΞΑΝ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 10ΛΤ "073" ΞΑΝ ΞΑΝ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 1ΛΤ 32 1,5 48 "073" ΞΑΝ ΞΑΝ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 10ΛΤ "073" ΞΑΝ ΞΑΝ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 5ΛΤ "073" ΞΑΝ ΞΑΝ ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ 1ΛΤ 25 1,2 30 "073" ΞΑΝ ΞΑΝ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800γραμ. 50 1,5 75 "073" ΞΑΝ ΞΑΝ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 2ΦΥΛΛΟ 400 0,3 120 "073" ΞΑΝ ΞΑΝ ΧΛΩΡΙΝΗ ΜΕ ΑΡΩΜΑ 1ΛΤ 25 0,7 17,5 "073" ΞΑΝ ΞΑΝ ΧΛΩΡΙΟ ΠΑΧ/ΣΤΟ 1ΛΤ "073" ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 1.154,80 "073" ΜΕ ΦΠΑ 1.420,40 Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ, ΕΔΕΣΣΑ, ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑΣ 071 "071" ΠΕΛ ΕΔΕΣ ΑΝΤΙΣΥΠΤΙΚΟ ΥΓΡΟ 500ml "071" ΠΕΛ ΕΔΕΣ ΒΑΜΒΑΚΙ 150 γραμ "071" ΠΕΛ ΕΔΕΣ ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕΤ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ "071" ΠΕΛ ΕΔΕΣ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ (ΤΥΠΟΥ ΒΕΤΕΞ) ΚΙΤΡΙΝΗ 3 8,5 25,5 "071" ΠΕΛ ΕΔΕΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 245ml 10 0,65 6,5 "071" ΠΕΛ ΕΔΕΣ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 75Χ90 ΑΝΑ ΚΙΛΟ "071" ΠΕΛ ΕΔΕΣ ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΡΟΛΟ 45X55εκατ. 20τεμ. 80 0,3 24 Τεύχος Διακήρυξης για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ. έτους

26 "071" ΠΕΛ ΕΔΕΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ 12 0,3 3,6 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΕ ΝΙΜΑ "071" ΠΕΛ ΕΔΕΣ 350γραμ "071" ΠΕΛ ΕΔΕΣ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 4ΛΤ 18 1,9 34,2 "071" ΠΕΛ ΕΔΕΣ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΑΛΑΤΑ 1ΛΤ 24 1,8 43,2 "071" ΠΕΛ ΕΔΕΣ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 4ΛΤ 2 5,5 11 "071" ΠΕΛ ΕΔΕΣ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΤΥΠΟ ΠΑΠΙ 750ml 30 1,4 42 "071" ΠΕΛ ΕΔΕΣ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4ΛΤ 12 2,3 27,6 "071" ΠΕΛ ΕΔΕΣ ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ 4ΛΤ 20 3,4 68 "071" ΠΕΛ ΕΔΕΣ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 80Μ 85 1,5 127,5 "071" ΠΕΛ ΕΔΕΣ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 2ΦΥΛΛΟ 650 0,3 195 "071" ΠΕΛ ΕΔΕΣ ΧΛΩΡΙΝΗ 4ΛΤ 18 1,7 30,6 "071" ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 774,7 "071" ΜΕ ΦΠΑ 952,90 Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ, ΑΡΙΔΑΙΑ, ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑΣ 073 "073" ΠΕΛ ΑΡΙΔ ΑΝΤΙΣΥΠΤΙΚΟ ΥΓΡΟ 500ml "073" ΠΕΛ ΑΡΙΔ ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕΤ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ "073" ΠΕΛ ΑΡΙΔ ΚΑΛΑΘΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 5ΛΤ 4 21,5 86 "073" ΠΕΛ ΑΡΙΔ ΚΑΛΑΘΙΑ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 10ΛΤ 7 7,7 53,9 "073" ΠΕΛ ΑΡΙΔ ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ 5 0,8 4 "073" ΠΕΛ ΑΡΙΔ ΚΟΥΒΑΣ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ 10ΛΤ "073" ΠΕΛ ΑΡΙΔ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ (ΤΥΠΟΥ ΒΕΤΕΞ) ΚΙΤΡΙΝΗ 2 8,5 17 "073" ΠΕΛ ΑΡΙΔ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 75Χ90 ΑΝΑ ΚΙΛΟ "073" ΠΕΛ ΑΡΙΔ ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΡΟΛΟ 45X55εκατ. 20τεμ. 10 0,3 3 "073" ΠΕΛ ΑΡΙΔ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ "073" ΠΕΛ ΑΡΙΔ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ 32 0,3 9,6 "073" ΠΕΛ ΑΡΙΔ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ 5 1,1 5,5 "073" ΠΕΛ ΑΡΙΔ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 4ΛΤ 5 1,9 9,5 "073" ΠΕΛ ΑΡΙΔ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΑΛΑΤΑ 1ΛΤ 10 1,8 18 "073" ΠΕΛ ΑΡΙΔ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΤΥΠΟ ΠΑΠΙ 750ml 10 1,4 14 "073" ΠΕΛ ΑΡΙΔ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4ΛΤ 2 2,28 4,56 "073" ΠΕΛ ΑΡΙΔ ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ 4ΛΤ 5 3,4 17 "073" ΠΕΛ ΑΡΙΔ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 2ΦΥΛΛΟ 380 0,3 114 "073" ΠΕΛ ΑΡΙΔ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ZIK-ZAK (κιβώτιο 20x200=4000φ) "073" ΠΕΛ ΑΡΙΔ ΧΛΩΡΙΝΗ 4ΛΤ 10 1,63 16,3 Τεύχος Διακήρυξης για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ. έτους

27 "073" ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 512,36 "073" ΜΕ ΦΠΑ 630,20 Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ, ΕΔΕΣΣΑ, ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑΣ 073 "073" ΠΕΛ ΕΔΕΣ ΑΝΤΙΣΥΠΤΙΚΟ ΥΓΡΟ 500ml "073" ΠΕΛ ΕΔΕΣ ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕΤ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ "073" ΠΕΛ ΕΔΕΣ ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ 2 0,8 1,6 "073" ΠΕΛ ΕΔΕΣ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ (ΤΥΠΟΥ ΒΕΤΕΞ) ΚΙΤΡΙΝΗ 3 8,5 25,5 "073" ΠΕΛ ΕΔΕΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 245ml 10 0,65 6,5 "073" ΠΕΛ ΕΔΕΣ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 75Χ90 ΑΝΑ ΚΙΛΟ "073" ΠΕΛ ΕΔΕΣ ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΡΟΛΟ 45X55εκατ. 20τεμ. 60 0,3 18 "073" ΠΕΛ ΕΔΕΣ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ "073" ΠΕΛ ΕΔΕΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ 5 0,3 1,5 "073" ΠΕΛ ΕΔΕΣ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 4ΛΤ 10 1,9 19 "073" ΠΕΛ ΕΔΕΣ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 4ΛΤ 11 5,5 60,5 "073" ΠΕΛ ΕΔΕΣ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΤΥΠΟ ΠΑΠΙ 750ml 25 1,4 35 "073" ΠΕΛ ΕΔΕΣ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4ΛΤ 2 2,28 4,56 "073" ΠΕΛ ΕΔΕΣ ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ 4ΛΤ 20 3,4 68 "073" ΠΕΛ ΕΔΕΣ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 80Μ 50 1,5 75 "073" ΠΕΛ ΕΔΕΣ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 2ΦΥΛΛΟ 700 0,3 210 "073" ΠΕΛ ΕΔΕΣ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ZIK-ZAK (κιβώτιο 20x200=4000φ) "073" ΠΕΛ ΕΔΕΣ ΧΛΩΡΙΝΗ 4ΛΤ 15 1,63 24,45 "073" ΠΕΛ ΕΔΕΣ ΧΛΩΡΙΟ ΠΑΧ/ΣΤΟ 1ΛΤ "073" ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 702,61 "073" ΜΕ ΦΠΑ 864,21 Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑΣ 071 "071" ΠΙΕΡ ΚΑΤ ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕΤ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ "071" ΠΙΕΡ ΚΑΤ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ (ΤΥΠΟΥ ΒΕΤΕΞ) ΚΙΤΡΙΝΗ 3 8,5 25,5 "071" ΠΙΕΡ ΚΑΤ ΣKONH ΤΥΠΟΥ ΡΟΛΙ 500γραμ "071" ΠΙΕΡ ΚΑΤ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 90Χ110 ΑΝΑ ΚΙΛΟ 60 1,25 75 "071" ΠΙΕΡ ΚΑΤ ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΡΟΛΟ 45X55εκατ. 20τεμ. 28 0,3 8,4 "071" ΠΙΕΡ ΚΑΤ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ 20 0,3 6 "071" ΠΙΕΡ ΚΑΤ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ 3 1,1 3,3 "071" ΠΙΕΡ ΚΑΤ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 10ΛΤ Τεύχος Διακήρυξης για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ. έτους

28 "071" ΠΙΕΡ ΚΑΤ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 1ΛΤ 3 1,5 4,5 "071" ΠΙΕΡ ΚΑΤ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 10ΛΤ "071" ΠΙΕΡ ΚΑΤ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 5ΛΤ "071" ΠΙΕΡ ΚΑΤ ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ 1ΛΤ 3 1,2 3,6 "071" ΠΙΕΡ ΚΑΤ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800γραμ. 80 1,5 120 "071" ΠΙΕΡ ΚΑΤ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 2ΦΥΛΛΟ 300 0,3 90 "071" ΠΙΕΡ ΚΑΤ ΧΛΩΡΙΟ ΠΑΧ/ΣΤΟ 1ΛΤ "071" ΠΙΕΡ ΚΑΤ ΧΛΩΡΙΟ ΠΑΧ/ΣΤΟ 1ΛΤ "071" ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 567,30 "071" ΜΕ ΦΠΑ 697,80 Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑΣ 073 "073" ΠΙΕΡ ΚΑΤ ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ "073" ΠΙΕΡ ΚΑΤ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ (ΤΥΠΟΥ ΒΕΤΕΞ) ΚΙΤΡΙΝΗ 20 8,5 170 "073" ΠΙΕΡ ΚΑΤ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 90Χ110 ΑΝΑ ΚΙΛΟ 50 1,25 62,5 "073" ΠΙΕΡ ΚΑΤ ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΡΟΛΟ 45X55εκατ. 20τεμ. 50 0,3 15 "073" ΠΙΕΡ ΚΑΤ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ 51 0,3 15,3 "073" ΠΙΕΡ ΚΑΤ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 10ΛΤ "073" ΠΙΕΡ ΚΑΤ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 1ΛΤ 30 1,5 45 "073" ΠΙΕΡ ΚΑΤ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 5ΛΤ "073" ΠΙΕΡ ΚΑΤ ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ 1ΛΤ 50 1,2 60 "073" ΠΙΕΡ ΚΑΤ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΓΙΓΑΣ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ) 180 ΜΕΤΡΑ 80 5,8 464 "073" ΠΙΕΡ ΚΑΤ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 2ΦΥΛΛΟ ,3 450 "073" ΠΙΕΡ ΚΑΤ ΧΛΩΡΙΝΗ ΜΕ ΑΡΩΜΑ 1ΛΤ 100 0,7 70 "073" ΠΙΕΡ ΚΑΤ ΧΛΩΡΙΟ ΠΑΧ/ΣΤΟ 1ΛΤ "073" ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 1.831,80 "073" ΜΕ ΦΠΑ 2.253,11 Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ, ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑΣ 071 "071" ΡΟΔ ΚΟΜ ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕΤ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ "071" ΡΟΔ ΚΟΜ ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ 3 0,8 2,4 "071" ΡΟΔ ΚΟΜ ΚΟΥΒΑΣ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ 10ΛΤ "071" ΡΟΔ ΚΟΜ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 245ml 15 0,65 9,75 "071" ΡΟΔ ΚΟΜ ΠΑΝΑΚΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ (ΤΥΠΟΥ ΒΕΤΕΞ) 6 0,3 1,8 "071" ΡΟΔ ΚΟΜ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 90Χ110 ΑΝΑ ΚΙΛΟ 40 1,25 50 Τεύχος Διακήρυξης για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ. έτους

29 "071" ΡΟΔ ΚΟΜ ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΡΟΛΟ 45X55εκατ. 20τεμ. 80 0,3 24 "071" ΡΟΔ ΚΟΜ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ "071" ΡΟΔ ΚΟΜ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΦΑΡΑΣΙ "071" ΡΟΔ ΚΟΜ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ 59 0,3 17,7 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΕ ΝΙΜΑ "071" ΡΟΔ ΚΟΜ 350γραμ "071" ΡΟΔ ΚΟΜ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ (4ΛΤ) "071" ΡΟΔ ΚΟΜ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΤΥΠΟ ΠΑΠΙ 750ml 30 1,4 42 "071" ΡΟΔ ΚΟΜ ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ (4ΛΤ) 20 3,5 70 "071" ΡΟΔ ΚΟΜ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 5ΛΤ "071" ΡΟΔ ΚΟΜ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800γραμ ,5 150 "071" ΡΟΔ ΚΟΜ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 2ΦΥΛΛΟ ,3 540 "071" ΡΟΔ ΚΟΜ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ZIK-ZAK (κιβώτιο 20x200=4000φ) "071" ΡΟΔ ΚΟΜ ΧΛΩΡΙΝΗ 1ΛΤ "071" ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 1.600,65 "071" ΜΕ ΦΠΑ 1.968,80 Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ, ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑΣ 072 "072" ΡΟΔ ΚΟΜ ΒΑΜΒΑΚΙ 150 γραμ "072" ΡΟΔ ΚΟΜ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ (ΠΙΓΚΑΛ) ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 3 2,2 6,6 "072" ΡΟΔ ΚΟΜ ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕΤ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ "072" ΡΟΔ ΚΟΜ ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ 5 0,8 4 "072" ΡΟΔ ΚΟΜ ΚΟΥΒΑΣ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ 10ΛΤ "072" ΡΟΔ ΚΟΜ ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ (4ΛΤ) 5 3,5 17,5 "072" ΡΟΔ ΚΟΜ ΠΑΝΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ ΒΕΤΕΞ 33 0,3 9,9 "072" ΡΟΔ ΚΟΜ ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΡΟΛΟ 45X55εκατ. 20τεμ ,3 90 "072" ΡΟΔ ΚΟΜ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 90Χ110 ΑΝΑ ΚΙΛΟ 25 1,25 31,25 "072" ΡΟΔ ΚΟΜ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ "072" ΡΟΔ ΚΟΜ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ 5 1,1 5,5 "072" ΡΟΔ ΚΟΜ ΥΓΡΟ ΔΑΠΕΔΟΥ 4ΛΤ 7 4,3 30,1 "072" ΡΟΔ ΚΟΜ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 1ΛΤ 10 1,5 15 "072" ΡΟΔ ΚΟΜ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ (ΚΕΖΑΠ) 0,5ΛΤ 6 0,4 2,4 "072" ΡΟΔ ΚΟΜ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800γραμ. 60 1,5 90 "072" ΡΟΔ ΚΟΜ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 2ΦΥΛΛΟ ,3 420 "072" ΡΟΔ ΚΟΜ ΧΛΩΡΙΟ ΠΑΧ/ΣΤΟ 1ΛΤ "072" ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 790,25 Τεύχος Διακήρυξης για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ. έτους

30 "072" ΜΕ ΦΠΑ 972,00 Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ, ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑΣ 073 "073" ΡΟΔ ΚΟΜ ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕΤ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ "073" ΡΟΔ ΚΟΜ ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ 10ΛΤ 1 3,7 3,7 "073" ΡΟΔ ΚΟΜ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ (ΤΥΠΟΥ ΒΕΤΕΞ) ΚΙΤΡΙΝΗ 2 8,5 17 "073" ΡΟΔ ΚΟΜ ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 500 ml 10 1,3 13 "073" ΡΟΔ ΚΟΜ ΣKONH ΤΥΠΟΥ ΡΟΛΙ 500γραμ "073" ΡΟΔ ΚΟΜ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 75Χ90 ΑΝΑ ΚΙΛΟ "073" ΡΟΔ ΚΟΜ ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΡΟΛΟ 45X55εκατ. 20τεμ. 50 0,3 15 "073" ΡΟΔ ΚΟΜ ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΡΟΛΟ 45X55εκατ. 20τεμ. 50 0,3 15 "073" ΡΟΔ ΚΟΜ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 90Χ110 ΑΝΑ ΚΙΛΟ 5 1,25 6,25 "073" ΡΟΔ ΚΟΜ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ 80 0,3 24 "073" ΡΟΔ ΚΟΜ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ 3 1,1 3,3 "073" ΡΟΔ ΚΟΜ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 10ΛΤ "073" ΡΟΔ ΚΟΜ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑ 4ΛΤ 5 2,6 13 "073" ΡΟΔ ΚΟΜ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 1ΛΤ 20 1,5 30 "073" ΡΟΔ ΚΟΜ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΤΥΠΟ ΠΑΠΙ 750ml 6 1,4 8,4 "073" ΡΟΔ ΚΟΜ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 5ΛΤ "073" ΡΟΔ ΚΟΜ ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ 4ΛΤ "073" ΡΟΔ ΚΟΜ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800γραμ ,5 150 "073" ΡΟΔ ΚΟΜ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 2ΦΥΛΛΟ ,3 420 "073" ΡΟΔ ΚΟΜ ΧΛΩΡΙΟ ΠΑΧ/ΣΤΟ 1ΛΤ "073" ΡΟΔ ΚΟΜ ΧΛΩΡΙΟ ΠΑΧ/ΣΤΟ 5ΛΤ "073" ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 1.779,65 "073" ΜΕ ΦΠΑ 2.188,97 Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ, ΣΕΡΡΕΣ, ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑΣ 071 "071" ΣΕΡ ΣΕΡ ΑΝΤΙΣΥΠΤΙΚΟ ΥΓΡΟ 500ml "071" ΣΕΡ ΣΕΡ ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕΤ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ "071" ΣΕΡ ΣΕΡ ΕΝΤΟΜΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΑΕΡΟΖΟΛ 300ml "071" ΣΕΡ ΣΕΡ ΚΑΛΑΘΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 10ΛΤ "071" ΣΕΡ ΣΕΡ ΚΟΥΒΑΣ ΣΓΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ "071" ΣΕΡ ΣΕΡ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ (ΤΥΠΟΥ ΒΕΤΕΞ) ΚΙΤΡΙΝΗ 15 8,5 127,5 "071" ΣΕΡ ΣΕΡ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 50Χ50 ΑΝΑ ΚΙΛΟ Τεύχος Διακήρυξης για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ. έτους

14PROC002086497 2014-06-03

14PROC002086497 2014-06-03 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Θεσσαλονίκη, 2 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 17 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 5014

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ν. ΔΡΑΜΑΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση : Διοικητήριο Ταχυδρομικός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν. ΕΒΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003065261 2015-09-18

15PROC003065261 2015-09-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 18 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 408719(13326) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Όλγας

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο.

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρμόδιoς: κ. Νικ. Κουτσάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ. έτους 2014.

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ. έτους 2014. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αρίθμ. Μελέτης: 3/2015 Ημερομηνία : 20-1-2015

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αρίθμ. Μελέτης: 3/2015 Ημερομηνία : 20-1-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρίθμ. Μελέτης: 3/2015 Ημερομηνία : 20-1-2015 Προμήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΘΟΡΡΥ-30Τ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ. E-Mail: info@nmp-zak.org,

ΑΔΑ: Β4ΣΘΟΡΡΥ-30Τ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ. E-Mail: info@nmp-zak.org, Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ζάκυνθος, 23/11/2012 Αρ. Πρωτ: 1947 Προς: Κάθε ενδιαφερόµενο. Θέµα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Προµήθεια καθαριστικών ειδών. Ο Φορέας ιαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. Επωνυμία:... Έδρα:.. Οδός, Αριθμός:. Τηλέφωνο:. Fax:. Α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α - ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 4 LT.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ /φαξ: 2242022044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου 1631,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 02- Φεβρουαρίου -2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 02- Φεβρουαρίου -2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 02- Φεβρουαρίου -2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.: οικ.56974(480) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΗΟΡΡΥ-ΑΨΜ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ. E-Mail: info@nmp-zak.org,

ΑΔΑ: Β4ΘΗΟΡΡΥ-ΑΨΜ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ. E-Mail: info@nmp-zak.org, Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ζάκυνθος, 18/09/2012 Αρ. Πρωτ: 1587 Προς: Κάθε ενδιαφερόµενο. Θέµα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προµήθεια καθαριστικών ειδών. Ο Φορέας ιαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩN,ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 30-10-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 24908

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 30-10-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 24908 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 30-10-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 24908 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΛ: 2310 754 410 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002392668 2014-11-10

14PROC002392668 2014-11-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Ταχ. Κώδικας : 54008, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Σ.Πουσίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. H παράδοση της προμήθειας ορίζεται σε ενα (1) μηνά μετά από υπόδειξη του αρμόδιου τμήματος.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. H παράδοση της προμήθειας ορίζεται σε ενα (1) μηνά μετά από υπόδειξη του αρμόδιου τμήματος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ. Σιώμπου Αγλαΐα Δ/νση: Κυδωνιάς 29, Χάνια Κρήτης 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Φαξ : 28213 41763 www. chania. gr, email:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα Ε.Καρακατσάνη 213 1313333 213 1313390 e.karakatsani@ydmed.gov.gr

Βασ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα Ε.Καρακατσάνη 213 1313333 213 1313390 e.karakatsani@ydmed.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2015 Αρ. Πρ.ΔΙΠΥΔΥ/Φ.953/5/34501 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. Τμήμα Λογιστικού Διαχείρισης Υλικού Θεσσαλονίκη 23-10-2013 και Επιχορηγήσεων Αριθμός Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου της ενέργειας:

Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου της ενέργειας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΑΤΡΑ, 1/9/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 634 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΈΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΛ. ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 114-116, ΠΑΤΡΑ ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 26225 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ. Καμπέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πληροφορίες : Ι. Πετροπούλου Τηλ: 213-2100509 213-2100516 Email: ipetropoulou@patt.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥ6β/Γ.Π./ οικ.7181 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β

ΔΥ6β/Γ.Π./ οικ.7181 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΒΕΙΒΘ-ΤΛΡ Αθήνα 21 / 1 /2013 ΔΥ6β/Γ.Π./ οικ.7181 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 24-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 19485

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 24-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 19485 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 24-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 19485 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΛ: 2310 754 410 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 456Σ7ΛΛ-5ΤΑ. Θεσσαλονίκη 06-12-2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 146027/8036 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΔΑ: 456Σ7ΛΛ-5ΤΑ. Θεσσαλονίκη 06-12-2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 146027/8036 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 06 - -0 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 607/806 Ταχ. Δ/νση : Βασ. Ηρακλείου Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Περιστέρι, 14/05/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ 94141 Ταχ. Δ/νση :Τρώων 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα 19-08-2016 ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. Πρωτ: 5824 & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΝΠΔΔ - Ταχ. Δ/νση. Τέρμα Ιοκάστης,

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 39.928,25 ευρώ με 23% ΦΠΑ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προϋπολογισμός: 39.928,25 ευρώ με 23% ΦΠΑ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Μελέτη Νο 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Γεράνι, Χανιά Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών πληρ. Κουκουνάκη Αικατερίνη τηλ. 2821340029 fax 2821340090 email: koukounaki@

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη : 06 /2015

Διακήρυξη : 06 /2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Κορυδαλλός 16-2- 2015 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ αριθ. πρωτ: 263 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ Κ.Α.Υ.Φ Διακήρυξη : 06 /2015 Ταχ. Δ/νση: Νικηφορίδη 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7ΕΗ946ΨΖ2Ν-5ΔΟ ΑΔΑΜ: 14PROC002514806 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014 Δημόσιου Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Προμήθειας Αναλωσίμων Ειδών (Υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΥ 21.943,05 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (23.751,16 ΜΕ ΦΠΑ 23%)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΥ 21.943,05 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (23.751,16 ΜΕ ΦΠΑ 23%) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ 13/09/2013 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:976 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ.: Πληροφορίες: Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Καθαρισμός Συντήρηση των αποκριάτικων στολών για το έτος 2015

ΕΡΓΟ : Καθαρισμός Συντήρηση των αποκριάτικων στολών για το έτος 2015 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ : Καθαρισμός Συντήρηση των αποκριάτικων στολών για το έτος 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά τον καθαρισμό συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4 ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης».

Θέμα: «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4 ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 16 Tαχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της με αρ. 18 ης /29-3-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της με αρ. 18 ης /29-3-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (λόγω αναγραφής αναρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής του Έργου)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (λόγω αναγραφής αναρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής του Έργου) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (λόγω αναγραφής αναρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής του Έργου) Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Γ. ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ Παπάγου, 30 /07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο. Μονάδας. τεμάχιο 600. τεμάχιο 300

Σύνολο. Μονάδας. τεμάχιο 600. τεμάχιο 300 ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ Τις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015» Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Του Έδρα Οδός. Αριθμός.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΥΠΟ ΟΜΩΝ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ» ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχυδρ. ιεύθυνση:τ.θ.22605 55103-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 1 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (2 ρολών Χ400gr) ΤΕΜ 500 2,50 2 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800γρ ΤΕΜ 500 2,30 3 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 12

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Ν7Λ7-Σ3Ω ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ4Ν7Λ7-Σ3Ω ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 7 Τ.Κ.: 7 Αθήνα Τηλ.: 0 6 776 0 6 7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 8 η Απόφαση υπ αριθμ. /0 Στην Αθήνα, σήμερα στις 9/07/0,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.). Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Τηλ. : 210-3442850 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάδειξης Μνημείων Πληροφορίες: Λιάπη Χρ. Νικόπολης» Τηλ. 210 8211682 ΑΠΟΦΑΣΗ

Ανάδειξης Μνημείων Πληροφορίες: Λιάπη Χρ. Νικόπολης» Τηλ. 210 8211682 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ.: ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ &, ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Μπουμπουλίνας 20-22

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΤΙΕΔΑ ΑΕ ΑΦΜ 997712721, Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Αλεξανδρούπολη, 13/07/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 866 Ταχ/κή Δ/νση : Πλατεία

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21/03/2012 Αρ. Διακήρυξης:3/2012 Αρ. πρωτ.: οικ

Αθήνα, 21/03/2012 Αρ. Διακήρυξης:3/2012 Αρ. πρωτ.: οικ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε) Ταχ/κη Δ/νση: Δραγατσανίου 8, Ταχ. Κώδικας: 10110 Πληροφορίες: Αικ. Αδάμου Τηλ.: 210 3748736 Fax: 210 3748730

Διαβάστε περισσότερα

Ανάδειξης Μνημείων Πληροφορίες: Λιάπη Χρ. Νικόπολης» Τηλ. 210 8211682 ΑΠΟΦΑΣΗ

Ανάδειξης Μνημείων Πληροφορίες: Λιάπη Χρ. Νικόπολης» Τηλ. 210 8211682 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ.: ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ &, ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Μπουμπουλίνας 20-22

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Πληροφορίες : Χρυσή Γεωργιάδου Λάρισα 23-10-2015 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρατίας & Α. Παπανδρέου 1 63100 Πολύγυρος Α. Μήλιου 2371021580 anmiliou@damt.gov.gr 2371021598

Δημοκρατίας & Α. Παπανδρέου 1 63100 Πολύγυρος Α. Μήλιου 2371021580 anmiliou@damt.gov.gr 2371021598 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Πολύγυρος, 28-04- 2014 Αρ. Πρωτ.: 8539

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΩΞ6Ο469Β7Θ-ΘΞΞ ΑΔΑΜ: 14SYMV002502261

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΩΞ6Ο469Β7Θ-ΘΞΞ ΑΔΑΜ: 14SYMV002502261 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Ο Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑ: ΩΞ6Ο469Β7Θ-ΘΞΞ ΑΔΑΜ: 14SYMV002502261 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: Παπάγου, 09/06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ πρώην ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αγίων Ασωμάτων 11 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟ- ΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής - καθαριότητας του ήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας για ένα έτος, (από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής - καθαριότητας του ήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας για ένα έτος, (από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης). ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Κάτω Τιθορέα 29/7/2014 ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 11952 ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας» Σας ανακοινώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003149909 2015-10-12

15PROC003149909 2015-10-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 12.10.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5724 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΕΘΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΕΘΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210 7466405 Φ.800/12/126615 Σ.131 ΑΠΟΦΑΣΗ Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: οικ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Η Περιφέρεια Αττικής

Αρ. Πρωτ.: οικ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Η Περιφέρεια Αττικής 6PROC004582926 206-06-4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Τρώων & Χαλκίδος, Περιστέρι Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ. ΤΜΗΜΑ ΙΙ KOIN.: Τηλ Φ /2/293 Σ.

- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ. ΤΜΗΜΑ ΙΙ KOIN.: Τηλ Φ /2/293 Σ. ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε2 ΤΜΗΜΑ ΙΙ KOIN.: Τηλ. 210-6551691 Φ. 604.1/2/293 Σ. 97578 ΑΠΟΦΑΣΗ Παράταση Υποβολής Προσφορών Ανοικτού Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/10-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/10-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/10-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 161-09/10-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Καθαρισμός ρεμάτων και μεταφορά φυτικών υπολειμμάτων και ογκωδών αντικειμένων Δ.Ε. Κασσάνδρας CPV 90511100-3) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 7/2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά: 09-09-2009 Αρ. Πρωτ.: 8596 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για την κάλυψη των ΟΛΘ ΑΕ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για την κάλυψη των ΟΛΘ ΑΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ.ΓΕΜΗ 58231.004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ TMHMA: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΑ Α (ΕΙΔΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) ΠΟΣΟΥ 12.598,05 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (15.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΑ Α (ΕΙΔΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) ΠΟΣΟΥ 12.598,05 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (15. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ /03/0 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ:06 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 28 η /2009 Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προμήθειες του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

1 5.079,90 1 4.919,51 : 9.999,41 23% 23%

1 5.079,90  1 4.919,51 : 9.999,41   23%   23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΥΠΟΟΜΑ ΕΣ 1Α προϋπολογισµού 5.079,90 (µε

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001700387 2013-11-05

13PROC001700387 2013-11-05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 04 Νοεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 417083/13748 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Όλγας

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο.

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑ: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρμόδιoς: κ. Νικ. Κουτσάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 24-08-2015 Β4.α./Γ.Π.οικ. 64485

Αθήνα, 24-08-2015 Β4.α./Γ.Π.οικ. 64485 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αρμόδιος

Διαβάστε περισσότερα

Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν:

Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 24.7.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ.4532 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Λάρισα 30/07/2015 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ. Πρωτ.Οικ. 11641/136083 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΡΓΟ: Εναπόθεση σε αδειοδοτημένη μονάδα ανακύκλωσης και αξιοποίησης προιόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προµήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής για τα ΚΑΠΗ και τους Παιδικούς Σταθµούς Έργο: Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 19 ης /15-4-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 19 ης /15-4-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Κ.Παπαγιάννη Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Κ.Παπαγιάννη Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 10-9-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/NΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 238888/5836 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ρόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 109/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΠΔΔ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 109/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ CPV:39800000-0 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ,33771000-5 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 109/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κ.Α:10.6634.0002 του Δήμου, Κ.Α.15.6634.0001 και 15.6634.0002

Διαβάστε περισσότερα

Παπάγου, 24 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. Οικ: 21758/1692

Παπάγου, 24 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. Οικ: 21758/1692 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΦ7ΛΡ-ΚΒΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /20-11-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1358/2012

ΑΔΑ: Β4ΣΦ7ΛΡ-ΚΒΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /20-11-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1358/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /20-11-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1358/2012 ΘΕΜΑ: 96 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Εισήγηση επί του θέματος: «Κατακύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΔΑΜ : 14REQ002117609 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Νίκαια : 11/06/2014 Ταχ.κώδικας: 18450

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002448866 2014-12-04

14PROC002448866 2014-12-04 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 4 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: οικ. 239252 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 679/2015 ΘΕΜΑ: 61 ο Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 1. ΟΡΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΌΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ:

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 1. ΟΡΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΌΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ: Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ - ΛΙΝΔΟΥ 85100 ΡΟΔΟΣ ----- ----- ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002548787 2015-01-29

15PROC002548787 2015-01-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Ταχ. Κώδικας : 54008, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Σ.Πουσίνη

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ταχ. Διεύθυνση: Οιδίποδος 8 & Πρωτέως 20 Ταχ. Κώδικας: 15238 Πάτημα Χαλανδρίου Τηλέφωνο: 210 6017054,210 6017056 Φαξ: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210 7466212-6405 Φ.800/123/131621 Σ.1355 ΑΠΟΦΑΣΗ Διενέργεια Πρόχειρου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ----- Στις 23 Νοεμβρίου 2012 -----

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ----- Στις 23 Νοεμβρίου 2012 ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μαυριωτίσσης, Τ.Κ. 52 100 ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών Πληρ. : Γέρου Βασιλική Τηλ : 24670 55626 Φαξ: 24670 55657 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΙΟΝΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΝΑ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Πάτρα 7/11/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρ.:ΥΠ.ΠΟ.Α./ΥΝΕΜΤΕΔΕΠΝΙ/Φ01/Β-β/03/5094 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Φάξ: 213-2100602 e-mail: doikbt@patt.gov.gr

Φάξ: 213-2100602 e-mail: doikbt@patt.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Μεσογείων 448 Ταχ. Κώδικας: 153 42 Αγία Παρασκευή Πληροφορίες: Χ. Μανδράκου Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια σχολικών ειδών για απόρους μαθητές, έτους 2015»

«Προμήθεια σχολικών ειδών για απόρους μαθητές, έτους 2015» ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/NΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ μαθητές, έτους 2015» Κ.Μ.: Π92/2015 ΠΡΟΫΠ.: 3.431,70 με το Φ.Π.Α. Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεση 2. Τεχνικές Προδιαγραφές 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα