Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - DO11451/03.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - DO11451/03."

Transcript

1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 15 Ιουλίου 2011 (18.07) (OR. en) 12964/11 AVIATION 189 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 14 Ιουλίου 2011 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: DO11451/03 Θέμα: Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. /... της Επιτροπής της XXX για τον καθορισμό τεχνικών απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών όσον αφορά το ιπτάμενο προσωπικό πολιτικής αεροπορίας δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - DO11451/03. συνημμ.: DO11451/ /11 γν DG C I C EL

2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2011) XXX σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της XXX για τον καθορισμό τεχνικών απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών όσον αφορά το ιπτάμενο προσωπικό πολιτικής αεροπορίας δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) EL EL

3 D011451/03 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της XXX για τον καθορισμό τεχνικών απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών όσον αφορά το ιπτάμενο προσωπικό πολιτικής αεροπορίας δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2008, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA), καθώς και για την κατάργηση της οδηγίας 91/670/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 και της οδηγίας 2004/36/ΕΚ 1, και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 6, το άρθρο 8 παράγραφος 5 και το άρθρο 10 παράγραφος 5 Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2008 έχει σκοπό την εδραίωση και τη διατήρηση στην Ευρώπη υψηλού και ομοιόμορφου επιπέδου ασφάλειας στην πολιτική αεροπορία. Ο εν λόγω κανονισμός προβλέπει τα μέσα επίτευξης αυτού του στόχου, καθώς και άλλων στόχων στον τομέα της ασφάλειας στην πολιτική αεροπορία. (2) Οι χειριστές που συμμετέχουν στην λειτουργία ορισμένων αεροσκαφών, καθώς και οι εκπαιδευτικές συσκευές προσομοίωσης πτήσης, τα άτομα και οι οργανισμοί που συμμετέχουν στην εκπαίδευση, τις δοκιμές ή τον έλεγχο των εν λόγω χειριστών, υποχρεούνται να τηρούν τις συναφείς βασικές απαιτήσεις που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008. Σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό, οι χειριστές καθώς και τα πρόσωπα και οι οργανισμοί που συμμετέχουν στην εκπαίδευση τους πρέπει να πιστοποιούνται αμέσως μετά τη διαπίστωση ότι πληρούν τις βασικές απαιτήσεις. (3) Ομοίως, στους χειριστές χορηγείται ιατρικό πιστοποιητικό ενώ οι αεροϊατρικοί εξεταστές, που είναι αρμόδιοι για την αξιολόγηση της ιατρικής καταλληλότητας των χειριστών πιστοποιούνται αμέσως μετά τη διαπίστωση ότι πληρούν τις συναφείς βασικές απαιτήσεις. Ωστόσο, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2008 προβλέπει τη δυνατότητα ιατροί γενικής 1 ΕΕ L 79 της , σ. 1. EL 1 EL

4 ιατρικής να ενεργούν επίσης ως αεροϊατρικοί εξεταστές υπό ορισμένες προϋποθέσεις και εφόσον επιτρέπεται από την εθνική νομοθεσία. (4) Τα πληρώματα θαλάμου επιβατών που συμμετέχουν στην λειτουργία ορισμένων αεροσκαφών, υποχρεούνται να πληρούν τις συναφείς βασικές απαιτήσεις που προβλέπονται στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008. Σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό, το πλήρωμα θαλάμου επιβατών αξιολογείται περιοδικά όσον αφορά την καλή κατάσταση της υγείας του για την ασφαλή εκτέλεση των καθηκόντων ασφάλειας πτήσεων που τους ανατίθενται. Η συμμόρφωση πρέπει να αποδεικνύεται με κατάλληλη αξιολόγηση βασισμένη στη βέλτιστη πρακτική αεροϊατρικής. (5) Βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 η Επιτροπή απαιτείται να εκδώσει τους αναγκαίους εκτελεστικούς κανόνες για την θέσπιση των προϋποθέσεων πιστοποίησης των χειριστών, καθώς και των ατόμων που συμμετέχουν στην εκπαίδευση, τις δοκιμές ή τον έλεγχό τους, για την αξιολόγηση των μελών του πληρώματος θαλάμου επιβατών, καθώς και για την αξιολόγηση της καλής κατάστασης της υγείας τους. (6) Πρέπει να καθοριστούν οι απαιτήσεις και οι διαδικασίες για την μετατροπή των εθνικών πτυχίων χειριστή και των εθνικών πτυχίων ιπτάμενου μηχανικού σε πτυχία χειριστή προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα υπόψη άτομα επιτρέπεται να εκτελούν τα καθήκοντά τους υπό εναρμονισμένες προϋποθέσεις με βάση τον παρόντα κανονισμό πρέπει επίσης να μετατραπούν τα προσόντα πτητικής δοκιμής. (7) Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αποδέχονται πτυχία που έχουν εκδοθεί από τρίτες χώρες στις οποίες είναι δυνατόν να διασφαλιστεί επίπεδο ασφαλείας πτήσεων ισοδύναμο με εκείνο που καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008. Πρέπει να καθοριστούν οι προϋποθέσεις αποδοχής των πτυχίων έκδοσης τρίτων χωρών. (8) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η εκπαίδευση που έχει αρχίσει πριν από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού λαμβάνεται υπόψη κατά την απόκτηση πτυχίου χειριστού, πρέπει να καθοριστούν οι προϋποθέσεις αναγνώρισης της εκπαίδευσης που έχει ήδη ολοκληρωθεί πρέπει επίσης να καθοριστούν οι προϋποθέσεις αναγνώρισης των πτυχίων της πολεμικής αεροπορίας. (9) Είναι αναγκαίο να προβλεφθεί ικανός χρόνος πριν από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού προκειμένου ο αεροναυτικός κλάδος και οι διοικήσεις των κρατών μελών να προσαρμόσουν το κανονιστικό τους πλαίσιο, να προβλεφθεί στα κράτη μέλη ο χρόνος που απαιτείται για την έκδοση ειδικών τύπων πτυχίων χειριστού και ιατρικών πιστοποιητικών που δεν καλύπτονται από τους κοινούς κανόνες αεροπλοΐας (JAR) και για να αναγνωριστεί, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, η ισχύς των πτυχίων και των πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί, καθώς και των αεροϊατρικών αξιολογήσεων πριν να τεθεί σε ισχύ ο παρών κανονισμός. (10) Η οδηγία 91/670/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1991, σχετικά με την αμοιβαία αποδοχή των αδειών άσκησης επαγγέλματος και προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας 2, καταργείται σύμφωνα με το άρθρο 69 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008. Τα μέτρα που θεσπίζονται με τον παρόντα κανονισμό πρέπει να θεωρούνται ως τα αντίστοιχα μέτρα. 2 ΕΕ L 373 της , σ. 21. EL 2 EL

5 (11) Για να εξασφαλιστεί ομαλή μετάβαση και υψηλό ομοιόμορφο επίπεδο ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας στην Ένωση, τα εκτελεστικά μέτρα πρέπει να αντιστοιχούν στις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένων των βέλτιστων πρακτικών, και στην επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο στον τομέα της εκπαίδευσης των χειριστών και στην καλή κατάσταση της υγείας του ιπτάμενου προσωπικού από πλευράς αεροϊατρικής. Επομένως, πρέπει να συνεξεταστούν οι τεχνικές απαιτήσεις και οι διοικητικές διαδικασίες που έχουν συμφωνηθεί από την Διεθνή Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας (εφεξής «ΔΟΠΑ») και τον Σύνδεσμο Αρχών Πολιτικής Αεροπορίας μέχρι τις 30 Ιουνίου 2009, καθώς και η υφιστάμενη νομοθεσία σχετικά με το συγκεκριμένο εθνικό περιβάλλον. (12) Ο Οργανισμός κατάρτισε σχέδιο εκτελεστικών κανόνων και τους υπέβαλε ως γνωμοδότηση στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008. (13) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 65 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών κανονισμός ορίζει λεπτομερείς κανόνες για: 1. διάφορα επίπεδα ικανοτήτων για τα πτυχία χειριστών, τους όρους έκδοσης, διατήρησης, τροποποίησης, περιορισμού, αναστολής ή ανάκλησης πτυχίου, τα προνόμια και τις υποχρεώσεις των κατόχων των πτυχίων, τις προϋποθέσεις μετατροπής των υφιστάμενων εθνικών πτυχίων χειριστών και των εθνικών πτυχίων ιπτάμενων μηχανικών σε πτυχία χειριστών, καθώς και τους όρους αποδοχής των πτυχίων τρίτων χωρών 2. την πιστοποίηση του προσωπικού που είναι υπεύθυνο για την πτητική εκπαίδευση ή εκπαίδευση προσομοίωσης πτήσης, καθώς και για την αξιολόγηση των δεξιοτήτων των χειριστών 3. τα διάφορα ιατρικά πιστοποιητικά των χειριστών, τους όρους έκδοσης, διατήρησης, τροποποίησης, περιορισμού, αναστολής ή ανάκλησης ιατρικών πιστοποιητικών, τα προνόμια και τις υποχρεώσεις των κατόχων ιατρικών πιστοποιητικών, καθώς και τις προϋποθέσεις μετατροπής εθνικών ιατρικών πιστοποιητικών σε κοινά αναγνωρισμένα ιατρικά πιστοποιητικά 4. την πιστοποίηση αεροϊατρικών εξεταστών, καθώς και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι ιατροί γενικής ιατρικής μπορούν να ενεργούν ως αεροϊατρικοί εξεταστές 5. την περιοδική αεροϊατρική αξιολόγηση των μελών πληρώματος θαλάμου επιβατών, καθώς και τα προσόντα των ατόμων που είναι αρμόδια για την εν λόγω αξιολόγηση. EL 3 EL

6 Άρθρο 2 Ορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού νοούνται ως: 1. «Μέρος πτυχίου πληρώματος πτήσης (FCL)»: το πτυχίο πληρώματος πτήσης που πληροί τις απαιτήσεις του παραρτήματος Ι 2. «JAR»: οι κοινές αεροπορικές απαιτήσεις που εκδίδονται από το σύνδεσμο αρχών πολιτικής αεροπορίας όπως ίσχυαν στις 30 Ιουνίου «Πτυχίο χειριστού ελαφρού αεροσκάφους (LAPL)»: πτυχίο χειριστή αεροσκάφους αναψυχής που αναφέρεται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/ «Πτυχίο σύμφωνο με τις JAR»: πτυχίο χειριστή και συναφείς ικανότητες, πιστοποιητικά, άδειες ή/και προσόντα, που εκδίδονται ή αναγνωρίζονται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία με βάση τις JAR και διαδικασίες, από κράτος μέλος το οποίο έχει εφαρμόσει την συναφή JAR και έχει προταθεί για αμοιβαία αναγνώριση στο πλαίσιο του συστήματος του συνδέσμου αρχών πολιτικής αεροπορίας που συνδέεται με την υπόψη JAR 5. «Πτυχίο μη σύμφωνο με τις JAR»: πτυχίο χειριστή που εκδίδεται ή αναγνωρίζεται από κράτος μέλος σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και δεν έχει προταθεί για αμοιβαία αναγνώριση στο πλαίσιο της συναφούς JAR 6. «Αναγνώριση»: η αναγνώριση προγενέστερης πείρας ή προσόντων 7. «Έκθεση αναγνώρισης»: έκθεση βάσει της οποίας είναι δυνατόν να αναγνωριστεί προγενέστερη εμπειρία ή προσόντα 8. «Έκθεση μετατροπής»: έκθεση βάσει της οποίας ένα πτυχίο μπορεί να μετατραπεί σε Μέρος πτυχίου πληρώματος πτήσης Μέρος - FCL 9. «Ιατρικό πιστοποιητικό χειριστών και πιστοποιητικό αεροϊατρικών εξεταστών σύμφωνο με τις JAR»: πιστοποιητικό που εκδίδεται ή αναγνωρίζεται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία με βάση τις JAR και διαδικασίες, από κράτος μέλος το οποίο έχει εφαρμόσει την συναφή JAR και έχει προταθεί για αμοιβαία αναγνώριση στο πλαίσιο του συστήματος του συνδέσμου αρχών πολιτικής αεροπορίας που συνδέεται με την υπόψη JAR 10. «Ιατρικό πιστοποιητικό χειριστών και πιστοποιητικό αεροϊατρικών εξεταστών μη σύμφωνο με τις JAR»: πιστοποιητικό που εκδίδεται ή αναγνωρίζεται από κράτος μέλος σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και δεν έχει προταθεί για αμοιβαία αναγνώριση στο πλαίσιο της συναφούς JAR. Άρθρο 3 Πτυχία και ιατρικά πιστοποιητικά χειριστών Με την επιφύλαξη του άρθρου 7, οι χειριστές αεροσκαφών που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) και στο άρθρο 4 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις και τις διοικητικές διαδικασίες που προβλέπονται στα παραρτήματα I και IV του παρόντος κανονισμού. EL 4 EL

7 Άρθρο 4 Υφιστάμενα εθνικά πτυχία χειριστών 1. Τα σύμφωνα με τις JAR πτυχία που έχουν εκδοθεί ή αναγνωριστεί από κράτος μέλος πριν τις 8 Απριλίου 2012, θεωρείται ότι έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Τα κράτη μέλη αντικαθιστούν το αργότερο μέχρι τις 8 Απριλίου 2017 τα εν λόγω πτυχία με πτυχία σύμφωνα με τον μορφότυπο που καθορίζεται στο Μέρος-ARΑ. 2. Τα πτυχία που δεν είναι σύμφωνα με τις JAR, συμπεριλαμβανομένων και των συναφών ικανοτήτων, πιστοποιητικών, αδειών ή/και προσόντων, που έχουν εκδοθεί ή αναγνωριστεί από κράτος μέλος πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, μετατρέπονται σε πτυχία του Μέρους-FCL από το κράτος μέλος που τα έχει εκδώσει. 3. Τα πτυχία που δεν είναι σύμφωνα με τις JAR μετατρέπονται σε πτυχία του Μέρους-FCL και σε συναφείς ικανότητες ή πιστοποιητικά σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του παραρτήματος ΙΙ, ή β) τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έκθεση μετατροπής. 4. Η έκθεση μετατροπής: α) συντάσσεται από το κράτος μέλος που εξέδωσε το πτυχίο χειριστή σε συνεννόηση με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας (εφεξής «οργανισμό») β) περιγράφει τις εθνικές απαιτήσεις βάσει των οποίων εκδόθηκαν τα πτυχία χειριστή γ) περιγράφει το πεδίο εφαρμογής των δικαιωμάτων που εκχωρήθηκαν στους χειριστές δ) υποδεικνύει για ποιες απαιτήσεις του παραρτήματος Ι πρόκειται να χορηγηθεί αναγνώριση ε) αναφέρει τυχόν περιορισμούς που απαιτείται να συμπεριληφθούν σε πτυχία μέρους- FCL και τις συναφείς απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να συμμορφωθεί ο χειριστής για την άρση αυτών των περιορισμών. 5. Η έκθεση μετατροπής περιλαμβάνει αντίγραφα όλων των εγγράφων που απαιτούνται για να κατοχυρωθούν τα στοιχεία που αναφέρονται στα σημεία α) έως ε) της παραγράφου 4, συμπεριλαμβανομένων των αντιγράφων των συναφών εθνικών απαιτήσεων και διαδικασιών. Κατά την σύνταξη της έκθεσης μετατροπής, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να επιτρέψουν στους χειριστές, στο μέτρο του δυνατού, να διατηρήσουν το υφιστάμενο πεδίο των δραστηριοτήτων τους. 6. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 3, οι κάτοχοι πιστοποιητικού εκπαιδευτή ικανότητας τάξης ή εξεταστή, οι οποίοι διαθέτουν δικαιώματα για σύνθετα αεροπλάνα υψηλών επιδόσεων ενός μόνο χειριστή, προβαίνουν σε μετατροπή των εν λόγω δικαιωμάτων σε πιστοποιητικό εκπαιδευτή ικανότητας τύπου ή εξεταστή για αεροπλάνα ενός χειριστή. EL 5 EL

8 7. Τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέψουν σε μαθητευόμενο χειριστή να ασκεί περιορισμένα δικαιώματα χωρίς επιτήρηση πριν να πληροί όλες τις απαιτήσεις που είναι αναγκαίες για την έκδοση πτυχίου χειριστή ελαφρών αεροσκαφών (LAPL) υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) τα δικαιώματα περιορίζονται στο εθνικό του έδαφος ή σε μέρος αυτού β) τα δικαιώματα περιορίζονται σε οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή και σε μονοκινητήρια αεροπλάνα με εμβολοφόρο κινητήρα μέγιστης μάζας απογείωσης που δεν υπερβαίνει τα 2000 kg και δεν περιλαμβάνουν τη μεταφορά επιβατών γ) οι εν λόγω εξουσιοδοτήσεις εκδίδονται βάσει ατομικής εκτίμησης του κινδύνου ασφαλείας που διεξάγεται από εκπαιδευτή μετά από γενική εκτίμηση του κινδύνου ασφαλείας που διεξάγει το κράτος μέλος δ) το κράτος μέλος υποβάλλει περιοδικές εκθέσεις στην Επιτροπή και τον οργανισμό το αργότερο ανά τριετία μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. Άρθρο 5 Υφιστάμενα εθνικά ιατρικά πιστοποιητικά χειριστών και πιστοποιητικά αεροϊατρικών εξεταστών 1. Τα ιατρικά πιστοποιητικά χειριστών και τα πιστοποιητικά αεροϊατρικών εξεταστών που είναι σύμφωνα με τις JAR και έχουν εκδοθεί ή αναγνωριστεί από κράτος μέλος πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, θεωρείται ότι έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. 2. Τα κράτη μέλη αντικαθιστούν το αργότερο μέχρι τις 8 Απριλίου 2017 τα εν λόγω ιατρικά πιστοποιητικά χειριστών και τα πιστοποιητικά αεροϊατρικών εξεταστών με πιστοποιητικά σύμφωνα με τον μορφότυπο που καθορίζεται στο Μέρος-ARA. 3. Τα ιατρικά πιστοποιητικά χειριστών και τα πιστοποιητικά αεροϊατρικών εξεταστών που δεν είναι σύμφωνα με τις JAR και έχουν εκδοθεί από κράτος μέλος πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, παραμένουν σε ισχύ μέχρι την ημερομηνία της επόμενης επανεπικύρωσής τους ή μέχρι τις 8 Απριλίου 2017, ανάλογα με το ποια προηγείται. 4. Η επανεπικύρωση των πιστοποιητικών που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 πληροί τις διατάξεις του παραρτήματος IV. Άρθρο 6 Μετατροπή προσόντων πτητικής δοκιμής 1. Οι χειριστές, οι οποίοι πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού πραγματοποιούσαν πτητικές δοκιμές κατηγορίας 1 και 2 όπως αυτές ορίζονται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής 3, ή οι οποίοι εκπαίδευαν χειριστές πτητικής δοκιμής, μετατρέπουν τα προσόντα πτητικής δοκιμής τους σε 3 ΕΕ L 243 της , σ. 6. EL 6 EL

9 ικανότητες πτητικών δοκιμών σύμφωνα με το παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού, και κατά περίπτωση, σε πιστοποιητικά εκπαιδευτών πτητικής δοκιμής στα κράτη μέλη που εξέδωσαν τα προσόντα πτητικής δοκιμής. 2. Η εν λόγω μετατροπή πραγματοποιείται σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης μετατροπής που συντάσσεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 4 παράγραφοι 4 και 5. Άρθρο 7 Υφιστάμενα εθνικά πτυχία ιπτάμενου μηχανικού 1. Για τη μετατροπή των πτυχίων ιπτάμενων μηχανικών που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το παράρτημα 1 της σύμβασης του Σικάγου σε πτυχία μέρους-fcl, οι κάτοχοι υποβάλλουν αίτηση στο κράτος μέλος που εξέδωσε τα πτυχία. 2. Τα πτυχία ιπτάμενου μηχανικού μετατρέπονται σε πτυχία μέρους-fcl σύμφωνα με έκθεση μετατροπής που πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 4 παράγραφοι 4 και Όταν υποβάλλεται αίτηση για πτυχίο χειριστή αεροσκαφών εμπορικών αερομεταφορών («ATPL») για αεροπλάνα, πληρούνται οι διατάξεις περί αναγνώρισης του FCL.510.A(γ)(2) του παραρτήματος Ι. Άρθρο 8 Προϋποθέσεις αποδοχής των πτυχίων έκδοσης τρίτων χωρών. 1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και στις περιπτώσεις που δεν έχουν συναφθεί συμφωνίες μεταξύ της Ένωσης και τρίτης χώρας οι οποίες να καλύπτουν τις άδειες χειριστών, τα κράτη μέλη μπορούν να δέχονται τις άδειες τρίτης χώρας και τα συναφή ιατρικά πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ή για λογαριασμό τρίτης χώρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρατήματος ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού. 2. Οι αιτούντες πτυχίο Μέρους-FCL, οι οποίοι είναι ήδη κάτοχοι τουλάχιστον ισοδύναμου πτυχίου, ικανότητας ή πιστοποιητικού που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το παράρτημα 1 της σύμβασης του Σικάγου από τρίτη χώρα, πληρούν όλες τις απαιτήσεις του παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού, με την εξαίρεση ότι η διάρκεια του κύκλου μαθημάτων, ο αριθμός των μαθημάτων και οι καθοριζόμενες ώρες εκπαίδευσης ενδέχεται να είναι μειωμένες. 3. Η αναγνώριση που παρέχεται στον αιτούντα καθορίζεται από το κράτος μέλος στο οποίο υποβάλλει την αίτηση ο χειριστής βάσει σύστασης εγκεκριμένου οργανισμού εκπαίδευσης. 4. Στους κατόχους πτυχίου ATPL που έχει εκδοθεί από τρίτη χώρα ή εξ ονόματός της σύμφωνα με το παράρτημα 1 της σύμβασης του Σικάγου, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις απαιτήσεις πείρας για την έκδοση πτυχίου ATPL στη σχετική κατηγορία αεροσκάφους όπως καθορίζεται στο τμήμα ΣΤ του παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού, μπορεί να αναγνωριστεί πλήρως ότι ικανοποιούν τις απαιτήσεις παρακολούθησης κύκλου εκπαιδευτικών μαθημάτων πριν από τη συμμετοχή στις εξετάσεις θεωρητικών γνώσεων και στη δοκιμασία δεξιοτήτων, εάν το πτυχίο της τρίτης χώρας περιέχει έγκυρη ικανότητα EL 7 EL

10 τύπου για το αεροσκάφος που θα χρησιμοποιηθεί για τη δοκιμασία δεξιοτήτων πτυχίου ATPL. 5. Οι ικανότητες τύπου για αεροπλάνο ή ελικόπτερο μπορούν να εκδίδονται σε κατόχους πτυχίων του Μέρους FCL, οι οποίοι πληρούν τις απαιτήσεις για την έκδοση των εν λόγω ικανοτήτων που καθορίζονται από τρίτη χώρα. Οι εν λόγω ικανότητες περιορίζονται σε αεροσκάφη νηολογημένα στην εν λόγω τρίτη χώρα. Ο εν λόγω ο περιορισμός μπορεί να αρθεί εφόσον ο χειριστής πληροί τις απαιτήσεις του σημείου Γ.1 του παραρτήματος III. Άρθρο 9 Αναγνώριση εκπαίδευσης που άρχισε πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού 1. Αναφορικά με την έκδοση πτυχίων Μέρους-FCL σύμφωνα με το παράρτημα Ι, στην εκπαίδευση που έχει αρχίσει πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες του συνδέσμου αρχών πολιτικής αεροπορίας, υπό την κανονιστική εποπτεία κράτους μέλους που έχει προταθεί για αμοιβαία αναγνώριση στο πλαίσιο του συστήματος του συνδέσμου αρχών πολιτικής αεροπορίας που συνδέεται με την συναφή JAR, παρέχεται πλήρης αναγνώριση εφόσον η εκπαίδευση και οι δοκιμασίες έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 8 Απριλίου Η εκπαίδευση που άρχισε πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με το παράρτημα 1 της σύμβασης του Σικάγου αναγνωρίζεται για τους σκοπούς έκδοσης πτυχίων του Μέρους-FCL βάσει έκθεσης αναγνώρισης που συντάσσεται από το κράτος μέλος σε συνεννόηση με τον Οργανισμό. 3. Η έκθεση αναγνώρισης περιγράφει το πεδίο εφαρμογής της εκπαίδευσης, αναφέρει για ποιες απαιτήσεις των πτυχίων Μέρους-FCL παρέχεται αναγνώριση και, ανάλογα με την περίπτωση, τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι αιτούντες προκειμένου να τους χορηγηθούν πτυχία Μέρους-FCL. Η έκθεση περιλαμβάνει αντίγραφα όλων των εγγράφων που είναι απαραίτητα προκειμένου να αποδεικνύεται το πεδίο εφαρμογής της εκπαίδευσης και των εθνικών κανονισμών και διαδικασιών σύμφωνα με τους οποίους πραγματοποιήθηκε η έναρξη της εκπαίδευσης. Άρθρο 10 Αναγνώριση πτυχίων χειριστών που αποκτήθηκαν κατά τη στρατιωτική θητεία 1. Οι κάτοχοι πτυχίων ιπτάμενου πληρώματος των ενόπλων δυνάμεων που επιθυμούν να αποκτήσουν πτυχία Μέρους-FCL, υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου υπηρέτησαν. 2. Οι γνώσεις, η εμπειρία και οι ικανότητες που αποκτήθηκαν κατά την στρατιωτική θητεία αναγνωρίζονται για τους σκοπούς των συναφών απαιτήσεων του παραρτήματος Ι σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης αναγνώρισης που συντάσσει το κράτος μέλος σε συνεννόηση με τον Οργανισμό. 3. Η έκθεση αναγνώρισης: α) περιγράφει τις εθνικές απαιτήσεις βάσει των οποίων εκδόθηκαν τα στρατιωτικά πτυχία, οι ικανότητες, τα πιστοποιητικά, οι εξουσιοδοτήσεις ή/και τα προσόντα EL 8 EL

11 β) περιγράφει το πεδίο εφαρμογής των δικαιωμάτων που εκχωρήθηκαν στους χειριστές γ) υποδεικνύει για ποιες απαιτήσεις του παραρτήματος Ι πρόκειται να χορηγηθεί αναγνώριση δ) αναφέρει τυχόν περιορισμούς που απαιτείται να συμπεριληφθούν σε πτυχία μέρους- FCL και τις συναφείς απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να συμμορφωθεί ο χειριστής για την άρση αυτών των περιορισμών ε) περιλαμβάνει αντίγραφα όλων των εγγράφων που είναι αναγκαία προκειμένου να αποδεικνύονται τα ανωτέρω, συνοδευόμενα από αντίγραφα των σχετικών εθνικών απαιτήσεων και διαδικασιών. Άρθρο 11 Ιατρική καταλληλότητα πληρώματος θαλάμου επιβατών 1. Τα μέλη πληρώματος θαλάμου επιβατών που συμμετέχουν στη λειτουργία αεροσκάφους το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις και τις διοικητικές διαδικασίες που προβλέπονται στο παράρτημα IV. 2. Οι ιατρικές εξετάσεις ή αξιολογήσεις των μελών πληρώματος θαλάμου επιβατών που διεξάγονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 και εξακολουθούν να ισχύουν κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού θεωρείται ότι ισχύουν σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό μέχρι πρώτη από τις ακόλουθες ημερομηνίες: α) την ημερομηνία λήξης της περιόδου ισχύος που καθορίζεται από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 ή β) την ημερομηνία λήξης της περιόδου ισχύος που προβλέπεται στο σημείο MED.C.005 του παραρτήματος IV. Η περίοδος ισχύος προσμετρείται από την ημερομηνία της τελευταίας ιατρικής εξέτασης ή αξιολόγησης. Μέχρι το τέλος της περιόδου ισχύος κάθε επόμενη αεροϊατρική αξιολόγηση διεξάγεται σύμφωνα με το παράρτημα IV. Άρθρο 12 Έναρξη ισχύος και εφαρμογή 1. Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τίθεται σε εφαρμογή από τις 8 Απριλίου EL 9 EL

12 2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να μην εφαρμόσουν τις ακόλουθες διατάξεις του παρατήματος Ι μέχρι τις 8 Απριλίου 2015: α) τις διατάξεις που αφορούν τις άδειες χειριστών αεροπλάνων με άντωση από συστήματα ισχύος, αερόπλοια, αερόστατα και ανεμόπτερα β) τις διατάξεις του τμήματος B (LAPL) γ) τις διατάξεις των σημείων FCL.800, FCL.805, FCL.815 και FCL.820 δ) στην περίπτωση των ελικοπτέρων, τις διατάξεις της ενότητας 8 του τμήματος Ι ε) τις διατάξεις της ενότητας 10 και της ενότητας 11 του Τμήματος Ι. 3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να μην μετατρέψουν πτυχία αεροπλάνων και ελικοπτέρων μη σύμφωνα με τις JAR τα οποία έχουν εκδώσει μέχρι τις 8 Απριλίου Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να μην εφαρμόσουν μέχρι τις 8 Απριλίου 2014 τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού σε χειριστές που κατέχουν πτυχίο και το συναφές ιατρικό πιστοποιητικό έκδοσης τρίτης χώρας που συμμετέχει στην μη εμπορική λειτουργία αεροσκάφους το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχεία β) ή γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/ Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να μην εφαρμόσουν μέχρι τις 8 Απριλίου 2015 τις διατάξεις της ενότητας 3 τμήματος Β του παραρτήματος IV. 6. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να μην εφαρμόσουν μέχρι τις 8 Απριλίου 2014 τις διατάξεις του τμήματος Γ του παραρτήματος IV. 7. Όταν ένα κράτος μέλος κάνει χρήση των διατάξεων των παραγράφων 2 ή 6 το κοινοποιεί στην Επιτροπή και στον Οργανισμό. Στην κοινοποίηση αυτή περιγράφει τους λόγους για την εν λόγω παρέκκλιση, καθώς και το πρόγραμμα υλοποίησης που περιέχει τις προβλεπόμενες δράσεις και το συναφές χρονοδιάγραμμα. Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, Για την Επιτροπή Ο Πρόεδρος EL 10 EL

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I [ΜΕΡΟΣ FCL] ΤΜΗΜΑ A ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ FCL.001 Αρμόδια αρχή Για τον σκοπό του παρόντος Μέρους, η αρμόδια αρχή είναι η αρχή που ορίζει το κράτος μέλος στην οποία υποβάλλει αίτηση ένα πρόσωπο για την έκδοση πτυχίου χειριστή ή συναφών ικανοτήτων ή πιστοποιητικών. FCL.005 Πεδίο εφαρμογής Το παρόν Μέρος θεσπίζει τις απαιτήσεις για την έκδοση πτυχίων χειριστή και συναφών ικανοτήτων και πιστοποιητικών, καθώς και τους όρους ισχύος και χρήσης τους. FCL.010 Ορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους, νοείται ως: «ακροβατική πτήση», ο σκόπιμος ελιγμός ο οποίος περιλαμβάνει απότομη αλλαγή στη στάση του αεροσκάφους, ασυνήθιστη στάση, ή ασυνήθιστη επιτάχυνση, όχι απαραίτητη για κανονική πτήση ή για εκπαίδευση για πτυχία ή ικανότητες πλην των πτυχίων ή ικανοτήτων ακροβατικής πτήσης. «αεροπλάνο», το μηχανοκίνητο αεροσκάφος σταθερών πτερύγων βαρύτερο από τον αέρα, το οποίο υποστηρίζεται στην πτήση από τη δυναμική αντίδραση του αέρα έναντι των πτερύγων του. «αεροπλάνο που απαιτείται να λειτουργεί με συγκυβερνήτη», ο τύπος αεροπλάνου που απαιτείται να λειτουργεί με συγκυβερνήτη όπως καθορίζεται στο εγχειρίδιο πτήσης ή από το πιστοποιητικό του αερομεταφορέα. «αεροσκάφος», κάθε μηχάνημα που μπορεί να υποστηρίζεται στην ατμόσφαιρα από τις αντιδράσεις του αέρα πλην των αντιδράσεων του αέρα έναντι της επιφάνειας της γης. «ικανότητα χειρισμού αεροσκάφους», η συνεπής χρήση ορθής κρίσης και καλά ανεπτυγμένων γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφοράς για την επίτευξη των στόχων της πτήσης. «αερόπλοιο», μηχανοκίνητο αεροσκάφος ελαφρύτερο από τον αέρα, με εξαίρεση αερόπλοια θερμού αέρα, τα οποία, για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους, περιλαμβάνονται στον ορισμό του αερόστατου. «αερόστατο», το ελαφρύτερο από τον αέρα αεροσκάφος που δεν είναι μηχανοκίνητο και πετάει με τη χρήση είτε αερίου είτε αερομεταφερόμενου θερμαντήρα. Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους, ένα αερόπλοιο θερμού αέρα, μολονότι είναι μηχανοκίνητο, θεωρείται αερόστατο. EL 11 EL

14 «συσκευή βασικής εκπαίδευσης με όργανα (BITD)», η επίγεια εκπαιδευτική συσκευή, η οποία αντιπροσωπεύει τη θέση του μαθητευόμενου χειριστή μιας τάξης αεροπλάνων. Μπορεί να χρησιμοποιεί οθόνη οργάνων και πηδάλια ελέγχου πτήσης με ελατήρια, παρέχοντας μία πλατφόρμα εκπαίδευσης τουλάχιστον για θέματα διαδικασιών πτήσης με όργανα. «κατηγορία αεροσκάφους», η κατηγοριοποίηση αεροσκάφους σύμφωνα με τα καθορισμένα βασικά χαρακτηριστικά, για παράδειγμα, αεροπλάνο, με άντωση από συστήματα ισχύος, ελικόπτερο, αερόπλοιο, ανεμόπτερο, ελεύθερο αερόστατο. τύπου. «τάξη αεροπλάνου», η κατηγοριοποίηση αεροπλάνων χειριστή που δεν απαιτούν ικανότητα «τάξη αερόστατου», η κατηγοριοποίηση αεροστάτων λαμβανομένων υπόψη των μέσων ανύψωσης που χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση της πτήσης. «εμπορική αεροπορική γραμμή», η μεταφορά επιβατών, φορτίου ή ταχυδρομείου έναντι αμοιβής ή μίσθωσης. «ικανότητα», ο συνδυασμός επιδεξιοτήτων, γνώσεων και συμπεριφοράς που απαιτούνται για την εκτέλεση καθήκοντος μέσα στα προκαθορισμένα πρότυπα. «παράγοντας ικανότητας», η ενέργεια που συνιστά εργασία η οποία συνίσταται σε ένα γεγονός με εκκίνησης και ένα γεγονός περάτωσης το οποίο σαφώς καθορίζει τα όριά της και μία ορατή έκβαση. «μονάδα ικανότητας», η χωριστή λειτουργία που αποτελείται από έναν αριθμό στοιχείων ικανότητας. «συγκυβερνήτης», ο χειριστής ο οποίος δεν είναι κυβερνήτης και πετάει αεροσκάφος για το οποίο απαιτούνται περισσότεροι από ένας χειριστές, αλλά αποκλείεται χειριστής ο οποίος βρίσκεται πάνω στο αεροσκάφος με μόνο σκοπό την πτητική εκπαίδευση για πτυχίο ή ικανότητα. «ταξίδι ναυτιλίας», η πτήση μεταξύ του σημείου αναχώρησης και ενός σημείου άφιξης μετά από μία προ-σχεδιασμένη διαδρομή χρησιμοποιώντας καθιερωμένες διαδικασίες ναυτιλίας. «αντικαταστάτης συγκυβερνήτης πτήσης», ο χειριστής που αντικαθιστά τον συγκυβερνήτη στα καθήκοντά του/της στα πηδάλια ελέγχου κατά τη διάρκεια της φάσης πτήσης διαδρομής μιας πτήσης σε πτητικές λειτουργίες πολλών χειριστών επάνω από το επίπεδο πτήσης FL 200. «χρόνος εκπαίδευσης σε διπλό χειρισμό», ο χρόνος πτήσης ή ο χρόνος με όργανα στο έδαφος κατά τον οποίο ένα άτομο λαμβάνει πτητική εκπαίδευση από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο εκπαιδευτή. «σφάλμα», η πράξη ή απραξία από το πλήρωμα πτήσης που οδηγεί σε παρεκκλίσεις από οργανωτικές προθέσεις ή προθέσεις πτήσης ή προσδοκίες. «διαχείριση σφάλματος», η διαδικασία εντοπισμού και αντίδρασης στα σφάλματα με αντίμετρα που περιστέλλουν ή εξαλείφουν τις συνέπειες σφαλμάτων και μετριάζουν την πιθανότητα σφαλμάτων ή ανεπιθύμητων καταστάσεων αεροσκαφών. «Πλήρης Προσομοιωτής Πτήσης (FFS)», πλήρους μεγέθους αντίγραφο ειδικού τύπου ή κατασκευής, μοντέλου και σειρών θαλάμου διακυβέρνησης αεροπλάνου, συμπεριλαμβανομένου EL 12 EL

15 του συνόλου του εξοπλισμού και των προγραμμάτων υπολογιστή που είναι απαραίτητα για την αντιπροσώπευση του αεροσκάφους στο έδαφος και στην πτήση, ενός οπτικού συστήματος που παρέχει θέα έξω από τον θάλαμο διακυβέρνησης και ενός συστήματος κίνησης με πρότυπα ισχύος. «χρόνος πτήσης»: για αεροπλάνα, μηχανοκίνητα ανεμόπτερα περιήγησης και αεροσκάφη με άντωση από συστήματα ισχύος, ο συνολικός χρόνος από τη στιγμή που το αεροσκάφος κινείται με σκοπό την απογείωση μέχρι τη στιγμή που τελικά ακινητοποιείται στο τέλος της πτήσης για ελικόπτερα, ο συνολικός χρόνος από τη στιγμή που τα πτερύγια του στροφείου του ελικοπτέρου αρχίζουν να γυρίζουν μέχρι τη στιγμή που τελικά το ελικόπτερο ακινητοποιείται στο τέλος της πτήσης και τα πτερύγια του στροφείου σταματούν για αερόπλοια, ο συνολικός χρόνος από τη στιγμή που το αερόπλοιο απελευθερώνεται από τον ιστό με σκοπό την απογείωση μέχρι τη στιγμή που τελικά ακινητοποιείται στο τέλος της πτήσης και προσδένεται στον ιστό για ανεμόπτερα, ο συνολικός χρόνος από τη στιγμή που το ανεμόπτερο ξεκινάει τη διαδρομή στο έδαφος κατά τη διαδικασία απογείωσης μέχρι τη στιγμή που τελικά ακινητοποιείται στο τέλος της πτήσης για αερόστατα, ο συνολικός χρόνος από τη στιγμή που το καλάθι αφήνει το έδαφος με σκοπό την απογείωση μέχρι τη στιγμή που τελικά το αερόστατο ακινητοποιείται στο τέλος της πτήσης. «χρόνος πτήσης κάτω από κανόνες πτήσης με όργανα (IFR)», όλος ο χρόνος πτήσης κατά τη διάρκεια του οποίου το αεροσκάφος λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες πτήσης με όργανα. «συσκευή πτητικής εκπαίδευσης (FTD)», ένα πλήρους μεγέθους αντίγραφο οργάνων ειδικού τύπου αεροπλάνου, εξοπλισμού, πίνακα οργάνων και χειριστηρίων σε μία περιοχή ανοιχτού θαλάμου διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων του συνόλου του εξοπλισμού και των προγραμμάτων υπολογιστή που είναι απαραίτητα για να αντιπροσωπεύουν ένα αεροπλάνο στο έδαφος και σε συνθήκες πτήσης στην έκταση των συστημάτων που είναι εγκαταστημένα στη συσκευή. Δεν απαιτεί κίνηση προτύπου ισχύος ή οπτικό σύστημα, πλην της περίπτωσης επιπέδων 2 και 3 αξιολόγησης καταλληλότητας FTD, όπου απαιτούνται οπτικά συστήματα. «εκπαιδευτική συσκευή διαδικασιών πτήσης και αεροναυτιλίας (FNPT)», η εκπαιδευτική συσκευή η οποία αντιπροσωπεύει το περιβάλλον του θαλάμου διακυβέρνησης συμπεριλαμβανομένου και του συνόλου του εξοπλισμού και των προγραμμάτων υπολογιστή που είναι απαραίτητα για να αντιπροσωπεύουν έναν τύπο ή τάξη αεροσκάφους σε πτητική λειτουργία στον βαθμό που τα συστήματα φαίνεται να λειτουργούν όπως στο αεροσκάφος. «ομάδα αερόστατων», η κατηγοριοποίηση αερόστατων λαμβανομένου υπόψη του μεγέθους ή της χωρητικότητας του φακέλου πτήσης. «ελικόπτερο», βαρύτερο από τον αέρα αεροσκάφος το οποίο υποστηρίζεται στην πτήση κυρίως από τις αντιδράσεις του αέρα σε ένα ή περισσότερα μηχανοκίνητα στροφεία σε πλήρως κάθετους άξονες. «χρόνος πτήσης με όργανα», το χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του οποίου χειριστής ελέγχει ένα αεροσκάφος κατά την πτήση μόνο με αναφορά σε όργανα. EL 13 EL

16 «χρόνος με όργανα στο έδαφος», το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο χειριστής εξασκείται στο έδαφος σε προσομοιούμενη πτήση με όργανα σε Εκπαιδευτικές Συσκευές Προσομοίωσης Πτήσης (FSTD). «χρόνος με όργανα», ο χρόνος πτήσης με όργανα ή ο χρόνος με όργανα στο έδαφος. «πτητική λειτουργία πολλών χειριστών»: για αεροπλάνα, η πτητική λειτουργία που απαιτεί τουλάχιστον δύο χειριστές χρησιμοποιώντας συνεργασία πολλών πληρωμάτων σε αεροπλάνα είτε πολλών χειριστών είτε ενός χειριστή για ελικόπτερα, η πτητική λειτουργία που απαιτεί τουλάχιστον δύο χειριστές χρησιμοποιώντας συνεργασία πολλών πληρωμάτων σε ελικόπτερα πολλών χειριστών. «συνεργασία πολλών πληρωμάτων (MCC)», τα καθήκοντα πληρώματος πτήσης σαν ομάδα συνεργαζομένων μελών που καθοδηγούνται από τον κυβερνήτη. «αεροσκάφη πολλών χειριστών»: στην περίπτωση αεροπλάνων, αεροπλάνα πιστοποιημένα για πτητική λειτουργία με ελάχιστο πλήρωμα τουλάχιστον δύο χειριστών στην περίπτωση ελικοπτέρων, αερόπλοιων και αεροσκαφών με άντωση από συστήματα ισχύος, έναν τύπο αεροσκάφους που απαιτείται να πετάει με συγκυβερνήτη όπως καθορίζεται στο εγχειρίδιο πτήσης ή από το πιστοποιητικό αερομεταφορέα ή ισοδύναμο έγγραφο. «νύκτα», το χρονικό διάστημα μεταξύ του τέλους του πολιτικού λυκόφωτος και της αρχής του πολιτικού λυκαυγούς ή κάθε άλλο χρονικό διάστημα μεταξύ της δύσης και της ανατολής του ηλίου που ορίζεται από την κατάλληλη αρχή, ως καθορίζεται από το κράτος μέλος. «λοιπές εκπαιδευτικές συσκευές (OTD)», τα βοηθήματα εκπαίδευσης, εκτός από προσομοιωτές πτήσης, συσκευές πτητικής εκπαίδευσης ή μέσα εκπαίδευσης διαδικασιών πτήσης και αεροναυτιλίας, τα οποία παρέχουν μέσα για την εκπαίδευση όταν δεν είναι απαραίτητο πλήρες περιβάλλον θαλάμου διακυβέρνησης. «κριτήρια επιδόσεων», η απλή, αξιολογούμενη εντολή για την απαιτούμενη έκβαση του στοιχείου ικανότητας και η περιγραφή των κριτηρίων που χρησιμοποιούνται για να εκτιμηθεί αν το απαιτούμενο επίπεδο επιδόσεων έχει επιτευχθεί. «κυβερνήτης», ο χειριστής που ορίζεται υπεύθυνος και αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή διεξαγωγή της πτήσης. «κυβερνήτης υπό επίβλεψη (PICUS)», ο συγκυβερνήτης που εκτελεί, υπό την επίβλεψη του κυβερνήτη, καθήκοντα και λειτουργίες κυβερνήτη. «αεροσκάφος με άντωση από συστήματα ισχύος», οποιοδήποτε αεροσκάφος που παράγει κατακόρυφη άντωση και πρόωση/άντωση κατά την πτήση από στροφεία μεταβλητής γεωμετρίας ή κινητήρες/προωθητικές συσκευές προσαρτημένα σε άτρακτο ή πτέρυγες ή περιλαμβανόμενα σε άτρακτο ή πτέρυγες. EL 14 EL

17 «ανεμόπτερο με κινητήρα», αεροσκάφος, εξοπλισμένο με έναν ή περισσότερους κινητήρες το οποίο διαθέτει, με τους κινητήρες εκτός λειτουργίας, τα χαρακτηριστικά ανεμόπτερου. «χειριστής ιδιωτικού αεροσκάφους», ο χειριστής ο οποίος είναι κάτοχος πτυχίου που απαγορεύει την εκτέλεση πτήσεων με αεροσκάφος για το οποίο παρέχεται αμοιβή, με εξαίρεση τις δραστηριότητες εκπαίδευσης ή εξέτασης, ως ορίζεται στο παρόν Μέρος. «περιοδικοί έλεγχοι ικανοτήτων», η απόδειξη επάρκειας για την επανεπικύρωση ή ανανέωση ικανοτήτων, η οποία περιλαμβάνει προφορική εξέταση η οποία μπορεί να απαιτηθεί. «ανανέωση» (π.χ. ικανότητας ή έγκρισης), η διοικητική πράξη που λαμβάνεται εφόσον έχει παρέλθει η ισχύς ικανότητας ή έγκρισης, με σκοπό την ανανέωση των προνομίων της ικανότητας ή της έγκρισης για περαιτέρω καθορισμένη περίοδο η οποία εξαρτάται από την εκπλήρωση καθορισμένων απαιτήσεων. «επανεπικύρωση» (π.χ. ικανότητας ή πιστοποιητικού), η διοικητική πράξη που λαμβάνεται εντός της περιόδου ισχύος ικανότητας ή έγκρισης και η οποία επιτρέπει στον κάτοχο να συνεχίζει να ασκεί τα δικαιώματα που απορρέουν από την ικανότητα ή την έγκριση για περαιτέρω καθορισμένη περίοδο η οποία εξαρτάται από την εκπλήρωση καθορισμένων απαιτήσεων. «σκέλος διαδρομής», η πτήση η οποία περιλαμβάνει τις φάσεις απογείωσης, αναχώρησης, πτήσης όχι λιγότερο από 15 λεπτά, άφιξης, προσέγγισης και προσγείωσης. «ανεμόπτερο», ένα βαρύτερο από τον αέρα αεροσκάφος το οποίο υποστηρίζεται στην πτήση από τη δυναμική αντίδραση του αέρα έναντι των σταθερών επιφανειών άντωσης, και του οποίου η ελεύθερη πτήση δεν εξαρτάται από κινητήρα. «αεροσκάφος ενός χειριστή», το αεροσκάφος που έχει πιστοποιηθεί για πτητική λειτουργία από έναν χειριστή. «δοκιμή επιδεξιότητας», η απόδειξη επιδεξιότητας για την έκδοση πτυχίου ή ικανότητας και η οποία περιλαμβάνει προφορική εξέταση η οποία μπορεί να απαιτηθεί. «χρόνος πτήσης «μόνος»», ο χρόνος πτήσης κατά τη διάρκεια του οποίου ο μαθητευόμενος χειριστής βρίσκεται μόνος στο αεροσκάφος. «μαθητευόμενος κυβερνήτης (SPIC)», ο μαθητευόμενος χειριστής που ενεργεί ως κυβερνήτης σε πτήση με εκπαιδευτή, κατά την οποία ο τελευταίος μόνο παρατηρεί τον μαθητευόμενο χειριστή και δεν ασκεί επιρροή στην πτήση του αεροσκάφους ή δεν την ελέγχει. «απειλή», γεγονότα ή σφάλματα που εκφεύγουν της επιρροής του πληρώματος πτήσης, αυξάνουν τη λειτουργική πολυπλοκότητα και η διαχείριση των οποίων γίνεται προκειμένου να διατηρείται το περιθώριο ασφάλειας. «διαχείριση απειλής», η διαδικασία εντοπισμού και αντίδρασης στις απειλές με αντίμετρα που περιστέλλουν ή εξαλείφουν τις συνέπειες απειλών και μετριάζουν την πιθανότητα λαθών ή ανεπιθύμητων καταστάσεων αεροσκαφών. «μηχανοκίνητο ανεμόπτερο περιήγησης (TMG)», η ειδική τάξη ανεμοπτέρου με κινητήρα, το οποίο διαθέτει έναν αναπόσπαστο, μη ανασυρόμενο κινητήρα και μία μη ανασυρόμενη έλικα. Πρέπει να μπορεί να απογειώνεται και να ανεβαίνει με δική του ισχύ, σύμφωνα με το εγχειρίδιο πτήσης του. EL 15 EL

18 «τύπος αεροσκάφους», η κατηγοριοποίηση αεροσκαφών που απαιτεί ικανότητα σε τύπο όπως καθορίζεται στα δεδομένα επιχειρησιακής καταλληλότητας σύμφωνα με το Μέρος 21 και που περιλαμβάνει όλα τα αεροσκάφη του ίδιου βασικού σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένων όλων των τροποποιήσεων που έχουν γίνει σε αυτά, πλην εκείνων που επιφέρουν αλλαγή στο χειρισμό ή στα χαρακτηριστικά πτήσης. FCL.015 Αίτηση και έκδοση πτυχίων, ικανοτήτων και πιστοποιητικών (α) Οι αιτήσεις για την έκδοση, επανεπικύρωση ή ανανέωση των πτυχίων και συναφών ικανοτήτων και πιστοποιητικών χειριστών υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή με τη μορφή και με τον τρόπο που καθορίζεται από την εν λόγω αρχή. Οι αιτήσεις συνοδεύονται από στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι ο αιτών πληροί τις απαιτήσεις έκδοσης, επανεπικύρωσης ή ανανέωσης του πτυχίου ή του πιστοποιητικού, καθώς και των συναφών ικανοτήτων ή καταχωρίσεων που καθορίζονται στο παρόν Μέρος και στο Ιατρικό Μέρος. (β) Κάθε περιορισμός ή επέκταση των δικαιωμάτων που χορηγούνται από πτυχίο, ικανότητα ή πιστοποιητικό καταχωρίζεται στο πτυχίο ή το πιστοποιητικό από την αρμόδια αρχή. (γ) Ένα πρόσωπο δεν μπορεί να είναι κάτοχος σε καμία στιγμή περισσότερων του ενός πτυχίων ανά κατηγορία αεροσκάφους που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το παρόν Μέρος. (δ) Οι αιτήσεις για την έκδοση πτυχίου για άλλη κατηγορία αεροσκάφους ή για την έκδοση περαιτέρω ικανοτήτων ή πιστοποιητικών, καθώς και για την τροποποίηση, επανεπικύρωση ή ανανέωση των εν λόγω πτυχίων, ικανοτήτων ή πιστοποιητικών, υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή, η οποία είχε αρχικώς εκδώσει το πτυχίο, πλην των περιπτώσεων στις οποίες ο χειριστής έχει ζητήσει αλλαγή της αρμόδιας αρχής και μεταφορά του φακέλου του ως προς το πτυχίο και του ιατρικού φακέλου του στην εν λόγω αρχή. FCL.020 Μαθητευόμενοι χειριστές Οι μαθητευόμενοι χειριστές δεν πετούν μόνοι τους, εκτός αν έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση και βρίσκονται υπό την επίβλεψη εκπαιδευτή πτήσεων. Πριν από την πρώτη πτήση τους μόνοι, οι μαθητευόμενοι χειριστές είναι: στην περίπτωση αεροπλάνων, ελικοπτέρων και αερόπλοιων: τουλάχιστον 16 ετών στην περίπτωση ανεμοπτέρων και αερόστατων: τουλάχιστον 14 ετών. FCL.025 Εξετάσεις θεωρητικών γνώσεων για την έκδοση πτυχίων (α) Ευθύνες του υποψηφίου (1) Οι υποψήφιοι συμμετέχουν σε όλες τις εξετάσεις για ένα συγκεκριμένο πτυχίο ή ικανότητα υπό την ευθύνη ενός κράτους μέλους. (2) Οι υποψήφιοι συμμετέχουν στην εξέταση μόνο όταν η συμμετοχή τους συνιστάται από εγκεκριμένο φορέα εκπαίδευσης (ΕΦΕ) υπεύθυνο για την εκπαίδευσή τους, εφόσον έχουν ολοκληρώσει σε ικανοποιητικό βαθμό τα κατάλληλα σκέλη του κύκλου εκπαιδευτικών μαθημάτων θεωρητικών γνώσεων. EL 16 EL

19 (3) Η σύσταση του ΕΦΕ έχει 12μηνη ισχύ. Αν ο υποψήφιος δεν συμμετάσχει σε τουλάχιστον μία εξέταση θεωρητικών γνώσεων εντός της εν λόγω περιόδου ισχύος, η ανάγκη για περαιτέρω εκπαίδευση καθορίζεται από τον ΕΦΕ βάσει των αναγκών του αιτούντος. (β) Προδιαγραφές επιτυχίας (1) Οι υποψήφιοι που λαμβάνουν βαθμολογία τουλάχιστον 75% σε μία εξέταση επιτυγχάνουν σε αυτήν. Δεν ισχύει αρνητική βαθμολογία. (2) Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν Μέρος, οι υποψήφιοι θεωρείται ότι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την απαιτούμενη εξέταση θεωρητικών γνώσεων για το κατάλληλο πτυχίο ή την ικανότητα χειριστή εφόσον έχουν επιτύχει σε όλες τις απαιτούμενες εξετάσεις εντός περιόδου 18 μηνών, προσμετρούμενων από το τέλος του ημερολογιακού μήνα κατά τον οποίον οι υποψήφιοι συμμετείχαν για πρώτη φορά σε εξέταση. (3) Αν ένας υποψήφιος αποτύχει στην ίδια εξέταση τέσσερις φορές ή αποτύχει σε όλες τις εξετάσεις είτε 6 φορές είτε κατά τη διάρκεια της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο (2), επαναλαμβάνει όλες τις εξετάσεις. Πριν από την επανάληψη των εξετάσεων, ο υποψήφιος υποβάλλεται σε περαιτέρω εκπαίδευση σε ΕΦΕ. Η έκταση και το πεδίο εφαρμογής της απαιτούμενης εκπαίδευσης καθορίζονται από τον φορέα εκπαίδευσης βάσει των αναγκών του υποψηφίου. (γ) Περίοδος ισχύος (1) Η επιτυχής ολοκλήρωση των εξετάσεων θεωρητικών γνώσεων ισχύει: (i) για περίοδο 24 μηνών, για την έκδοση πτυχίου χειριστή ελαφρών αεροσκαφών, πτυχίου χειριστή ιδιωτικών αεροσκαφών, πτυχίου χειριστή ανεμοπτέρων ή πτυχίου χειριστή αερόστατων (ii) για περίοδο 36 μηνών, για την έκδοση πτυχίου χειριστή αεροσκαφών εμπορικών αερομεταφορών ή ικανότητας οργάνων (IR) (iii) οι περίοδοι των στοιχείων (i) και (ii) προσμετρούνται από την ημέρα κατά την οποία ο χειριστής ολοκληρώνει επιτυχώς την εξέταση θεωρητικών γνώσεων σύμφωνα με το στοιχείο (β)(2). (2) Για την έκδοση πτυχίου χειριστή εναέριων γραμμών (ATPL), η ολοκλήρωση των εξετάσεων θεωρητικών γνώσεων για πτυχίο ATPL παραμένει σε ισχύ για περίοδο 7 ετών από την τελευταία ημερομηνία ισχύος: (i) ικανότητας οργάνων (IR) καταχωρισμένης στο πτυχίο είτε (ii) στην περίπτωση ελικοπτέρων, ικανότητας σε τύπο ελικοπτέρου καταχωρισμένης στο πτυχίο. FCL.030 Πρακτική δοκιμασία δεξιοτήτων (α) Πριν από τη συμμετοχή σε δοκιμασία δεξιοτήτων για πτυχίο, ικανότητα ή πιστοποιητικό, ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την απαιτούμενη εξέταση θεωρητικών γνώσεων, εκτός από την περίπτωση των υποψηφίων που παρακολουθούν κύκλο μαθημάτων ολοκληρωμένης πτητικής εκπαίδευσης. EL 17 EL

20 Σε κάθε περίπτωση, πριν από τη συμμετοχή σε δοκιμασίες δεξιοτήτων πρέπει πάντα να έχει ολοκληρωθεί η εκπαίδευση θεωρητικών γνώσεων. (β) Εκτός της περίπτωσης έκδοσης πτυχίου χειριστή εναέριων γραμμών, ο υποψήφιος σε δοκιμασία δεξιοτήτων προτείνεται για τη δοκιμασία από τον φορέα/το πρόσωπο που φέρει την ευθύνη της εκπαίδευσης, έπειτα από την ολοκλήρωσή της. Τα αρχεία της εκπαίδευσης διατίθενται στον εξεταστή. FCL.035 Αναγνώριση χρόνου πτήσης και θεωρητικών γνώσεων (α) Αναγνώριση χρόνου πτήσης (1) Εκτός και αν προβλέπεται κάτι διαφορετικό στο παρόν Μέρος, ο χρόνος πτήσης που αναγνωρίζεται για πτυχίο, ικανότητα ή πιστοποιητικό έχει πραγματοποιηθεί σε κατηγορία αεροσκάφους ίδια με εκείνη την οποία αφορά η αίτηση απόκτησης πτυχίου ή ικανότητας. (2) Κυβερνήτης ή μαθητευόμενος χειριστής (i) Ως προς τον χρόνο πτήσης που απαιτείται για το πτυχίο, την ικανότητα ή το πιστοποιητικό αναγνωρίζεται πλήρως όλος ο χρόνος πτήσης «μόνος», εκπαίδευσης σε διπλό χειρισμό ή ως κυβερνήτης (PIC) του υποψηφίου. (ii) Οι απόφοιτοι ολοκληρωμένου κύκλου εκπαιδευτικών μαθημάτων χειριστών εναέριων γραμμών (ATP) δικαιούνται αναγνώριση χρόνου έως και 50 ωρών με όργανα μαθητευόμενου κυβερνήτη για τον χρόνο κυβερνήτη που απαιτείται για την έκδοση πτυχίου χειριστή εναέριων γραμμών, πτυχίου χειριστή αεροσκαφών εμπορικών αερομεταφορών και ικανότητας τύπου ή τάξης πολυκινητήριων αεροσκαφών. (iii) Οι απόφοιτοι ολοκληρωμένου κύκλου εκπαιδευτικών μαθημάτων πτυχίου χειριστή αεροσκαφών εμπορικών αερομεταφορών/ικανότητας οργάνων δικαιούνται αναγνώριση χρόνου έως και 50 ωρών με όργανα μαθητευόμενου κυβερνήτη για τον χρόνο κυβερνήτη που απαιτείται για την έκδοση πτυχίου χειριστή αεροσκαφών εμπορικών αερομεταφορών και ικανότητας τύπου ή τάξης πολυκινητήριων αεροσκαφών. (3) Χρόνος πτήσης ως συγκυβερνήτης. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν Μέρος, οι κάτοχοι πτυχίου χειριστή όταν ενεργούν ως συγκυβερνήτες ή συγκυβερνήτες υπό επίβλεψη δικαιούνται την αναγνώριση όλου του χρόνου συγκυβερνήτη για τον συνολικό χρόνο πτήσης που απαιτείται για πτυχίο χειριστή υψηλότερης κατηγορίας. (β) Αναγνώριση θεωρητικών γνώσεων (1) Όταν ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την εξέταση θεωρητικών γνώσεων για πτυχίο χειριστή εναέριων γραμμών, του/της αναγνωρίζεται η ικανοποίηση των απαιτήσεων θεωρητικών γνώσεων για το πτυχίο χειριστή ελαφρών αεροσκαφών, το πτυχίο χειριστή ιδιωτικών αεροσκαφών, το πτυχίο χειριστή αεροσκαφών εμπορικών αερομεταφορών και, εκτός της περίπτωσης ελικοπτέρων, της ικανότητας οργάνων για την ίδια κατηγορία αεροσκαφών. (2) Στους υποψηφίους που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την εξέταση θεωρητικών γνώσεων για πτυχίο χειριστή αεροσκαφών εμπορικών αερομεταφορών αναγνωρίζεται η ικανοποίηση της απαίτησης θεωρητικών γνώσεων για πτυχίο χειριστή ελαφρών αεροσκαφών ή για πτυχίο χειριστή ιδιωτικών αεροσκαφών για την ίδια κατηγορία αεροσκαφών. EL 18 EL

21 (3) Στους κατόχους ικανότητας οργάνων ή στους υποψηφίους που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την εξέταση θεωρητικών γνώσεων για μια κατηγορία αεροσκαφών αναγνωρίζεται πλήρως η ικανοποίηση των απαιτήσεων για την εκπαίδευση θεωρητικών γνώσεων και την εκπαίδευση για ικανότητα οργάνων για άλλη κατηγορία αεροσκαφών. (4) Στους κατόχους πτυχίων χειριστή αναγνωρίζεται η ικανοποίηση των απαιτήσεων για την εκπαίδευση θεωρητικών γνώσεων και την εξέταση για πτυχίο σε άλλη κατηγορία αεροσκαφών σύμφωνα με το προσάρτημα 1 του παρόντος Μέρους. Αυτή η αναγνώριση ισχύει επίσης για τους αιτούντες πτυχίο χειριστή που έχουν ήδη ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις θεωρητικών γνώσεων για την έκδοση του εν λόγω πτυχίου για άλλη κατηγορία αεροσκαφών, εφόσον εμπίπτει στην περίοδο ισχύος που καθορίζεται στο FCL.025(γ). FCL.040 Άσκηση των δικαιωμάτων των πτυχίων Η άσκηση των δικαιωμάτων που χορηγούνται βάσει ενός πτυχίου εξαρτάται από την ισχύ των ικανοτήτων που περιέχονται σε αυτό, κατά περίπτωση, και του ιατρικού πιστοποιητικού. FCL.045 Υποχρέωση μεταφοράς και επίδειξης εγγράφων (α) Ο χειριστής μεταφέρει πάντα μαζί του/της έγκυρο πτυχίο και έγκυρο ιατρικό πιστοποιητικό όταν ασκεί τα δικαιώματα του πτυχίου. (β) Ο χειριστής μεταφέρει επίσης μαζί του/της ατομικό έγγραφο ταυτότητας που περιέχει τη φωτογραφία του/της. (γ) Οι χειριστές ή οι μαθητευόμενοι χειριστές επιδεικνύουν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση το μητρώο χρόνου πτήσης τους για επιθεώρηση κατόπιν αιτήματος εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου αρμόδιας αρχής. (δ) Οι μαθητευόμενοι χειριστές μεταφέρουν σε όλες τις πτήσεις ταξιδιού ναυτιλίας που πετούν μόνοι απόδειξη της εξουσιοδότησης που απαιτείται από το FCL.020(α). FCL.050 Καταχώριση χρόνου πτήσης Ο χειριστής τηρεί αξιόπιστο αρχείο με τα στοιχεία όλων των πτήσεων που έχει πραγματοποιήσει με τον τύπο και κατά τον τρόπο που ορίζει η αρμόδια αρχή. FCL.055 Γλωσσομάθεια (α) Γενικά Οι χειριστές αεροπλάνων, ελικοπτέρων, αεροσκαφών με άντωση από συστήματα ισχύος και αερόπλοιων, οι οποίοι απαιτείται να κάνουν χρήση ραδιοτηλεφώνου δεν ασκούν τα δικαιώματα των πτυχίων και των ικανοτήτων τους, εκτός αν διαθέτουν καταχώριση γλωσσομάθειας στα πτυχία τους είτε στην αγγλική γλώσσα είτε στη γλώσσα που χρησιμοποιείται για τις ραδιοεπικοινωνίες που ενέχονται στην πτήση. Στην καταχώριση δηλώνεται η γλώσσα, το επίπεδο γλωσσομάθειας και η ημερομηνία ισχύος. (β) Ο αιτών καταχώριση γλωσσομάθειας αποδεικνύει, σύμφωνα με το προσάρτημα 2 του παρόντος Μέρους, τουλάχιστον επιχειρησιακό επίπεδο γλωσσομάθειας τόσο στη χρήση της φρασεολογίας όσο και της απλής γλώσσας. Για αυτόν τον σκοπό, ο αιτών αποδεικνύει την ικανότητα: EL 19 EL

22 (1) αποτελεσματικής επικοινωνίας τόσο αποκλειστικά φωνητικά όσο και σε καταστάσεις πρόσωπο με πρόσωπο (2) επικοινωνίας επί κοινών και εργασιακών θεμάτων με ακρίβεια και σαφήνεια (3) χρήσης κατάλληλων επικοινωνιακών στρατηγικών για την ανταλλαγή μηνυμάτων και για την αναγνώριση και την άρση παρανοήσεων σε γενικό ή εργασιακό πλαίσιο (4) επιτυχούς χειρισμού των γλωσσικών προκλήσεων που παρουσιάζονται λόγω επιπλοκής ή απρόσμενης τροπής των γεγονότων, η οποία συμβαίνει στο πλαίσιο συνήθους κατάστασης εργασίας ή καθήκοντος επικοινωνίας με το οποίο είναι κανονικά εξοικειωμένος και (5) χρήσης διαλέκτου ή προφοράς κατανοητής από την αεροναυτική κοινότητα. (γ) Με εξαίρεση τους χειριστές που έχουν αποδείξει τη γλωσσομάθεια σε άριστο επίπεδο, σύμφωνα με το προσάρτημα 2 του παρόντος Μέρους, η καταχώριση γλωσσομάθειας επαναξιολογείται: (1) κάθε 4 έτη, αν το αποδεδειγμένο επίπεδο είναι επιχειρησιακό είτε (2) κάθε 6 έτη, αν το αποδεδειγμένο επίπεδο είναι εκτεταμένο. (δ) Ειδικές απαιτήσεις για τους κατόχους ικανότητας οργάνων (IR). Με την επιφύλαξη των ανωτέρω παραγράφων, οι κάτοχοι ικανοτήτων οργάνων αποδεικνύουν την ικανότητα χρήσης της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο που τους επιτρέπει: (1) την κατανόηση κάθε πληροφορίας σχετικής με την επίτευξη όλων των σταδίων της πτήσης, συμπεριλαμβανομένου του σταδίου προετοιμασίας της πτήσης (2) τη χρήση ραδιοτηλεφωνίας σε όλα τα στάδια της πτήσης, συμπεριλαμβανομένων των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (3) την επικοινωνία με τα άλλα μέλη του πληρώματος κατά τη διάρκεια όλων των σταδίων της πτήσης, συμπεριλαμβανομένου του σταδίου προετοιμασίας της πτήσης. (ε) Για τους κατόχους ικανότητας οργάνων, η γλωσσομάθεια και η χρήση της αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται με τη μέθοδο αξιολόγησης που καθορίζει η αρμόδια αρχή. FCL.060 Πρόσφατη πείρα (α) Αερόστατα. Δεν επιτρέπεται ο χειρισμός αερόστατου σε εμπορικές αερομεταφορές ή στη μεταφορά επιβατών παρά μόνο εάν τις προηγούμενες 180 ημέρες ο χειριστής έχει ολοκληρώσει: (1) τουλάχιστον 3 πτήσεις ως χειριστής αερόστατου, από τις οποίες τουλάχιστον μία είναι με αερόστατο της σχετικής τάξης και ομάδας είτε (2) 1 πτήση στη σχετική τάξη και ομάδα αερόστατων υπό την επίβλεψη εκπαιδευτή που διαθέτει τα προσόντα που προβλέπονται στο Τμήμα Ι. (β) Αεροπλάνα, ελικόπτερα, αεροσκάφη με άντωση από συστήματα ισχύος, αερόπλοια και ανεμόπτερα. Κανένας χειριστής δεν χειρίζεται αεροσκάφος σε εμπορικές αερομεταφορές ή στη μεταφορά επιβατών: EL 20 EL

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 25.11.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 311/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Νοεμβρίου 2011 για τον καθορισμό τεχνικών απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/5 ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει L 149/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.6.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 465/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 3706 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 3706 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9431/15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 295 AGRISTR 40 AGRIFIN 51 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R2023 EL 17.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1330/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής για τη διάδοση στα ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2983 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160 5 Αυγούστου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘM. 102 Kανονισμός Πτυχίων Χειριστών Ελικοπτέρων Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/55 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 611/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 2

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 2 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1 Εκπαιδευτές Βοηθοί Εκπαιδευτών Αέρος 1 Εκπαιδευτές Εδάφους 1 Ρυµουλκοί 1 Εξουσιοδότηση για Εκπαίδευση 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 334/36 Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης εκεµβρίου 1999 για τηνπροσαρµογή στηντεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε το εκπεµπόµενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 321/54 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.11.2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2000/79/ΕΚ του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Υπερελαφρών Πτητικών Αθλητικών Μηχανών

Κανονισμός Υπερελαφρών Πτητικών Αθλητικών Μηχανών Κανονισμός Υπερελαφρών Πτητικών Αθλητικών Μηχανών Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: 1.1 Της συμβάσεως του Σικάγο περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας που κυρώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

L 92/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3.4.2008

L 92/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3.4.2008 L 92/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3.4.2008 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 308/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Απριλίου 2008 για τον καθορισμό, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 92 A Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 58ο έτος 19 Μαρτίου 2015 Περιεχόμενα V Γνωστοποιήσεις ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 1449 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 1449 final. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7654/14 AGRI 209 AGRIFIN 36 AGRIORG 41 DELACT 59 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας 3 Σεπτεμβρίου 2012 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 03/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 3 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 για κανονισμό της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

164 Ν. 44(Ι)/96. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96

164 Ν. 44(Ι)/96. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96 E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96 164 Ν. 44(Ι)/96 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα VIΙ του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής για τις «Αεροπορικές δραστηριότητες OPS» Μέρος NCO εκτελεστικοί κανόνες

Παράρτημα VIΙ του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής για τις «Αεροπορικές δραστηριότητες OPS» Μέρος NCO εκτελεστικοί κανόνες Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας Παράρτημα VIΙ του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής για τις «Αεροπορικές δραστηριότητες OPS» Μέρος NCO εκτελεστικοί κανόνες R.F010-02 Ευρωπαϊκός Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 177/34 17.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 643/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή αναφορών σχετικά με τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 392/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Περίοδος υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος Οδηγός Εκπαίδευσης Εργαζομένων Σε Ύψος Συντάκτης: Ι. Πετρομιανός www.hmga.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...1 2. ΠΗΓΕΣ...3 3. ΟΡΙΣΜΟΙ 3 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...4 5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2013/473/ΕΕ)

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2013/473/ΕΕ) 25.9.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 253/27 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2013 για τους ελέγχους και τις αξιολογήσεις που διενεργούνται από κοινοποιημένους οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 11.12.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 327/13 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Δεκεμβρίου 2010 περί κοινής μεθόδου ασφάλειας για

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45/21.11.2014. Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45/21.11.2014. Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45/21.11.2014 Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

SECTIME ΜΕΠΕ, Τηλ. 2102005003, www.sectime.gr. Τι ισχύει για την Ανανέωση Άδειας Εργασίας Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας:

SECTIME ΜΕΠΕ, Τηλ. 2102005003, www.sectime.gr. Τι ισχύει για την Ανανέωση Άδειας Εργασίας Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας: Σεμινάριο Ταχύρρυθμης Φροντιστηριακής Προετοιμασίας για τη Συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης του Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας και την Ανανέωση Άδειας Εργασίας SECTIME ΜΕΠΕ, Τηλ. 2102005003, www.sectime.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 Ν. 188(Ι)/2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

L 314/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009

L 314/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009 L 314/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1174/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Νοεμβρίου 2009 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των άρθρων 34α και 37 του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο : 2001. Γενικές διατάξεις. 1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Υπερελαφρών Πτητικών Αθλητικών Μηχανών

Κανονισμός Υπερελαφρών Πτητικών Αθλητικών Μηχανών Κανονισμός Υπερελαφρών Πτητικών Αθλητικών Μηχανών Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: 1.1 Της συμβάσεως του Σικάγο περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας που κυρώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 C(2014) 1446 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.3.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

Διαβάστε περισσότερα

124(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο

124(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο Αρ. 4349, 27.7.2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της EE.: L 295, 12.11.2010, σ. 35. Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ L 74/30 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.3.2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Ιανουαρίου 2013 για τη θέσπιση του πλαισίου της υποδομής δημόσιου κλειδιού για το

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 826 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 16ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 Ο κ. Ιωάννης Τριανταφυλλίδης, μόνιμος Βοηθός Γραφείου Α', Γενικό Βοηθητικό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΠΤΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΩΝ 60 ΚΙΛΩΝ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ (FOOT-LAUNCHED)

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΠΤΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΩΝ 60 ΚΙΛΩΝ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ (FOOT-LAUNCHED) ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΠΤΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΩΝ 60 ΚΙΛΩΝ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ (FOOT-LAUNCHED) Άρθρο 1: Ορισµός - Κατηγορίες Για τους σκοπούς του κανονισµού αυτού, µηχανοκίνητο πτητικό

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2008R1235 EL 01.04.2013 006.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΔΑ: 78ΒΩΟΞ5Ψ-ΚΟ5 ΑΔΑΜ: 15PROC002876533 Αρ. πρωτ :

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών [1] Εισδοχή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών I. 1. Το Τμήμα περιοδικά προκηρύσσει θέσεις Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Οδηγός για τους Γονείς

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Οδηγός για τους Γονείς ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Οδηγός για τους Γονείς Γνωρίζουμε πως ο Έλληνας γονιός θέλει να έχει στη διάθεσή του τις πληροφορίες που χρειάζεται ώστε να επιλέξει τις εξετάσεις που θα λάβει μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4209, 26/6/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4209, 26/6/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 68(Ι) του 1995 104(Ι) του 1996 17(Ι) του 1999 234(Ι) του 2004. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013)

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) Πρόσκληση για Επίδειξη Ενδιαφέροντος από Εξεταστές για την Εξασφάλιση Υπηρεσιών έναντι αμοιβής με σκοπό την Εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.5.2014 L 145/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 499/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας ΓΕΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16/2015 (ΓΕ 16_2015) Προς: Όλα τα Μέλη του Συνδέσμου Ημερομηνία: 25 Μαΐου 2015 Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Διαβάστε περισσότερα

5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1

5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1 5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 169/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 366/20 EL 20.12.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1371/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας που θα διενεργηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε πιστοποιημένα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, για άνεργους

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 148/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 για τη συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Ταχ. Δ/νση : Καισαρείας 13 & Αλεξανδρουπόλεως, 11527 Τηλέφωνο : 210 7770 697 Αθήνα, 6 Ιουνίου 2012 FAX : 210 7770 771 Αριθμ. Πρωτ.: 85 E-mail: info@hhf-greece.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2η ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΑ ΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Του Χ. Κακαρούγκα (Ma) www.touristikiekpaideysi.gr ΜΕΛΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΤΗΣΗΣ

Του Χ. Κακαρούγκα (Ma) www.touristikiekpaideysi.gr ΜΕΛΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΤΗΣΗΣ www.touristikiekpaideysi.gr ΜΕΛΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΤΗΣΗΣ ΜΕΛΟΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΤΗΣΗΣ «Μέλος πληρώματος πτήσεως είναι ο κάτοχος αεροπορικού πτυχίου ιπτάμενου ο οποίος εκτελεί ουσιώδη καθήκοντα σχετικά με την πτήση

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

TEST OF INTERACTIVE ENGLISH (TIE)

TEST OF INTERACTIVE ENGLISH (TIE) TEST OF INTERACTIVE ENGLISH (TIE) Το πιστοποιητικό αγγλικής γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας και Επιστημών της Ιρλανδίας Αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ για τα επίπεδα Lower (Β2), Advanced (C1) και Proficiency

Διαβάστε περισσότερα

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001»

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» 05/09/2005 Αριθµ. Πρωτ.: *****/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17065:2012 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΩΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΑΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό)

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) 700 ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) (Τροποποιητικό) Νόμο του 2000, (Ν. 22(ΠΙ)/2000) που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Ταχ. Δ/νση : Καισαρείας 13 & Αλεξανδρουπόλεως, 11527 Τηλέφωνο : 210 7770 697 Αθήνα, 25 Ιουλίου 2012 FAX : 210 7770 771 Αριθμ. Πρωτ.:117 E-mail: info@hhf-greece.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014)

Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014) Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014) Τροποποίηση και συμπλήρωση της 28492/2009 (Β 931) απόφασής μας περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ. Έχοντας υπόψη: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ9) ΤΜΗΜΑ γ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 15 Ταχ. Κώδικας: 176 76-Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Παράρτημα V.1.β.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΕ.Π.Σ.ΣΥ.) Βασικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΕ.Π.Σ.ΣΥ.) Βασικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αθήνα: Κονίτσης 33, 15125 Μαρούσι Τηλ. 210-8063665, 6129290, Fax 210-8062113, e-mail: info@ergastirio.eu Site: www.ergastirio.eu ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ.

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. (393047) Αρθρο :0 Αριθμ. 390/1 ΦΕΚ Β 750/21.06.2006 Κανονισμός Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη: 1. Το Ν. 3867/10 «Εποπτεία Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ

Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Τµήµα Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Χαλκίδας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο-πλαίσιο των Τ.Ε.Ι. (Ν. 1404/83), η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 42, 23.02.1970, σ. 1. L337, 13.11.2004, σ.13. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών L 120/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.5.2009 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα VIΙΙ του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής για τις «Αεροπορικές δραστηριότητες OPS» Μέρος SPO εκτελεστικοί κανόνες

Παράρτημα VIΙΙ του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής για τις «Αεροπορικές δραστηριότητες OPS» Μέρος SPO εκτελεστικοί κανόνες Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας 16 Απριλίου 2011 Παράρτημα VIΙΙ του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής για τις «Αεροπορικές δραστηριότητες OPS» Μέρος SPO εκτελεστικοί κανόνες R.F010-02 Ευρωπαϊκός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 30.9.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 30.9.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.9.2014 C(2014) 6840 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30.9.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22/12.7.2013

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22/12.7.2013 ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22/12.7.2013 Θέμα: Διαδικασία α) για την παροχή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα και β) για την απόκτηση συμμετοχής σε λειτουργούν πιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα