ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 05/2012. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 05/2012. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ"

Transcript

1 CΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2012) XXX σχέδιο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 05/2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της XXX για τον καθορισμό των τεχνικών απαιτήσεων και των διοικητικών διαδικασιών που αφορούν τις αεροπορικές δραστηριότητες αερομεταφορέων τρίτων χωρών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και EL EL

2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της XXX για τον καθορισμό των τεχνικών απαιτήσεων και των διοικητικών διαδικασιών που αφορούν τις αεροπορικές δραστηριότητες αερομεταφορέων τρίτων χωρών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2008, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας (εφεξής καλούμενος ο «Οργανισμός»), καθώς και για την κατάργηση της οδηγίας 91/670/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 και της οδηγίας 2004/36/EΚ, και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 4, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008, οι αερομεταφορείς τρίτων χωρών που ενέχονται σε εμπορικές αερομεταφορές με αεροσκάφη πρέπει να τηρούν τα σχετικά πρότυπα του ΔΟΠΑ. (2) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2008 απαιτεί, εφόσον δεν υπάρχουν τέτοια πρότυπα, οι αερομεταφορείς τρίτων χωρών να τηρούν τις σχετικές ουσιώδεις απαιτήσεις των παραρτημάτων I, III, IV και, αν έχει εφαρμογή, και τουπαραρτήματος Vβ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008, υπό την προϋπόθεση ότι οι απαιτήσεις αυτές δεν αντιβαίνουν προς τα δικαιώματα τρίτων χωρών δυνάμει διεθνών συμβάσεων. (3) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2008 απαιτεί από τον Οργανισμό να εκδίδει άδειες και να παρακολουθεί διαρκώς τις άδειες που έχει εκδώσει. Η αδειοδότηση αποτελεί προϋπόθεση στη διαδικασία για τη λήψη άδειας λειτουργίας ή ισοδύναμου εγγράφου από το αντίστοιχο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο των υφιστάμενων διμερών αεροπορικών συμφωνιών μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών. (4) Για τον σκοπό των αρχικών αδειών και της διαρκούς παρακολούθησης, ο Οργανισμός εκτελεί αξιολογήσεις και λαμβάνει μέτρα ώστε να αποτρέπεται η συνέχιση παράβασης. (5) Η διαδικασία της αδειοδότησης αερομεταφορέων τρίτων χωρών θα πρέπει να είναι απλή, αναλογική, οικονομικά αποδοτική, αποτελεσματική και να λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα του γενικού ελεγκτικού προγράμματος εποπτείας ασφαλείας του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (εφεξής καλούμενος «ΔΟΠΑ»), των επιθεωρήσεων στην πίστα και άλλων αναγνωρισμένων πληροφοριών για πτυχές σχετικές με την ασφάλεια όσον αφορά αερομεταφορείς τρίτων χωρών. 1 ΕΕ L 79 της , σ.1. EL 1 EL

3 (6) Οι αξιολογήσεις των αερομεταφορέων τρίτων χωρών που υπόκεινται σε απαγόρευση λειτουργίας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2111/2005 μπορεί να περιλαμβάνουν επιτόπιο έλεγχο στις εγκαταστάσεις του αερομεταφορέα. Προκειμένου για την άρση αναστολής άδειας, ο Οργανισμός μπορεί να διενεργήσει έλεγχο του αερομεταφορέα τρίτης χώρας. (7) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008, η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει τους αναγκαίους εκτελεστικούς κανόνες για τον καθορισμό των προϋποθέσεων για την ασφαλή λειτουργία των αεροσκαφών που χρησιμοποιούνται από αερομεταφορείς τρίτων χωρών καθώς και των προϋποθέσεων για την αξιολόγηση αερομεταφορέων τρίτων χωρών. (8) Προκειμένου να διασφαλιστούν η ομαλή μετάβαση και το υψηλό και ομοιόμορφο επίπεδο ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα εκτελεστικά μέτρα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι συνιστώμενες πρακτικές και τα έγγραφα καθοδήγησης που συμφωνήθηκαν υπό την αιγίδα του ΔΟΠΑ. (9) Είναι αναγκαίο να δοθεί επαρκής χρόνος στην αεροναυτική βιομηχανία και στη διοίκηση του Οργανισμού για προσαρμογή στο νέο κανονιστικό πλαίσιο και την αναγνώριση υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις των αδειών λειτουργίας ή ισοδύναμων εγγράφων που εκδίδει κάποιο κράτος μέλος για λειτουργία από, προς και εντός του εδάφους του. (10) [Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας κατάρτισε σχέδιο εκτελεστικών κανόνων και τους υπέβαλε υπό μορφή γνώμης στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008.] (11) [Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 65 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008.] ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής 1. Ο παρών κανονισμός καθορίζει λεπτομερείς κανόνες για αερομεταφορείς που χρησιμοποιούν τα αεροσκάφη που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και ενέχονται σε εμπορικές αερομεταφορές από, προς και εντός του εδάφους που υπόκειται στις διατάξεις της συνθήκης, συμπεριλαμβανομένων των προϋποθέσεων για την έκδοση, τη διατήρηση, την τροποποίηση, τον περιορισμό, την αναστολή ή την ανάκληση των αδειών τους, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των κατόχων των αδειών καθώς και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι πτητικές λειτουργίες θα απαγορεύονται, περιορίζονται ή υπόκεινται σε όρους για λόγους ασφάλειας. Άρθρο 2 Ορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού νοούνται ως: 1. Ως «εναλλακτικά μέσα συμμόρφωσης» νοούνται τα μέσα που αποτελούν εναλλακτική πρόταση σε κάποιο υφιστάμενο αποδεκτό μέσο συμμόρφωσης ή εκείνα που προτείνουν νέα μέσα για την επίτευξη συμμόρφωσης προς τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και EL 2 EL

4 τους εκτελεστικούς κανόνες του, για τα οποία ο Οργανισμός δεν έχει καταρτίσει σχετικά αποδεκτά μέσα συμμόρφωσης. 2. ως «δραστηριότητα εμπορικών αερομεταφορών (CAT)» νοείται οποιαδήποτε λειτουργία αεροσκάφους για τη μεταφορά επιβατών, φορτίου ή ταχυδρομείου πραγματοποιούμενη έναντι αμοιβής ή άλλου τιμήματος 3. ως «πτήση» νοείται η αναχώρηση από συγκεκριμένο αεροδρόμιο προς συγκεκριμένο αεροδρόμιο προορισμού 4. ως «κύριος τόπος επιχείρησης» νοείται η έδρα ή το εγγεγραμμένο γραφείο του φορέα εντός του οποίου ασκούνται οι κύριες χρηματοοικονομικές λειτουργίες και ο επιχειρησιακός έλεγχος των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό 5. ως «αερομεταφορέας τρίτης χώρας» νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο που διαμένει σε τρίτη χώρα ή νομικό πρόσωπο με κύριο τόπο επιχείρησης, εφόσον υπάρχει, σε τρίτη χώρα. Άρθρο 3 Άδειες 1. Οι αερομεταφορείς τρίτων χωρών λειτουργούν αεροσκάφη για την εκτέλεση εμπορικών αερομεταφορών από, προς ή εντός του εδάφους που υπόκειται στις διατάξεις της συνθήκης μόνο όταν τηρούν τις διατάξεις του παραρτήματος 1 και κατέχουν άδεια εκδοθείσα από τον Οργανισμό σύμφωνα με το παράρτημα 2 του παρόντος κανονισμού. Άρθρο 4 Έναρξη ισχύος 1. Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται από την [τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης]. 2. Κατά παρέκκλιση από το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη που κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού εκδίδουν άδειες λειτουργίας ή ισοδύναμα έγγραφα σε αερομεταφορείς τρίτων χωρών σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο, εξακολουθούν να το πράττουν. Οι αερομεταφορείς τρίτων χωρών συμμορφώνονται με το πεδίο εφαρμογής και τα δικαιώματα που ορίζονται στην άδεια ή το ισοδύναμο έγγραφο που έχει χορηγήσει το κράτος μέλος έως τη λήψη απόφασης από τον Οργανισμό σύμφωνα με το παράρτημα 2 του παρόντος κανονισμού. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τον Οργανισμό σχετικά με την έκδοση τέτοιων αδειών λειτουργίας ή ισοδύναμων εγγράφων. Μετά την ημερομηνία κατά την οποία ο Οργανισμός λαμβάνει απόφαση για τον σχετικό αερομεταφορέα τρίτης χώρας ή μετά από μέγιστη περίοδο [30 μηνών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος κανονισμού], όποια ημερομηνία προηγείται, το κράτος μέλος παύει να διενεργεί αξιολόγηση ασφάλειας για τον εν λόγω αερομεταφορέα τρίτης χώρας σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο όταν εκδίδει άδειες λειτουργίας. 3. Οι αερομεταφορείς τρίτων χωρών που κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος κατέχουν άδεια λειτουργίας ή ισοδύναμο έγγραφο υποβάλουν στον Οργανισμό αίτηση για την έκδοση άδειας το αργότερο εντός [6 μηνών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος EL 3 EL

5 κανονισμού]. Η αίτηση περιέχει πληροφορίες σχετικά με κάθε άδεια λειτουργίας που έχει χορηγήσει κράτος μέλος. Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλες, Για την Επιτροπή Ο πρόεδρος EL 4 EL

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΡΟΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ TCO.100 Πεδίο εφαρμογής Ενότητα I Γενικές απαιτήσεις Το παρόν παράρτημα καθορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να τηρεί ο αερομεταφορέας τρίτης χώρας που εκτελεί εμπορικές αερομεταφορές από, προς ή εντός του εδάφους που υπόκειται στις διατάξεις της συνθήκης. TCO.105 Μέσα συμμόρφωσης α) Ο αερομεταφορέας τρίτης χώρας μπορεί να χρησιμοποιεί μέσα συμμόρφωσης εναλλακτικά εκείνων που έχει καταρτίσει ο Οργανισμός για την επίτευξη συμμόρφωσης προς τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/ και το μέρος TCO. β) Όταν ο αερομεταφορέας τρίτης χώρας που υπόκειται σε άδεια επιθυμεί να κάνει χρήση μέσου συμμόρφωσης εναλλακτικού των αποδεκτών μέσων συμμόρφωσης που έχει καταρτίσει ο Οργανισμός για την επίτευξη συμμόρφωσης προς τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και το μέρος TCO, οφείλει, πριν από τη χρήση, να υποβάλει στον Οργανισμό πλήρη περιγραφή του εναλλακτικού μέσου συμμόρφωσης. Η περιγραφή περιλαμβάνει τυχόν αναθεωρήσεις σχετικών εγχειριδίων ή διαδικασιών, καθώς και αξιολόγηση από την οποία προκύπτει ότι υπάρχει συμμόρφωση προς τους εκτελεστικούς κανόνες. Ο αερομεταφορέας τρίτης χώρας μπορεί να εφαρμόσει αυτά τα εναλλακτικά μέσα συμμόρφωσης κατόπιν προηγούμενης έγκρισης από τον Οργανισμό μετά την παραλαβή της κοινοποίησης, όπως προβλέπεται στην παράγραφο ART.105. TCO.110 Γνωστοποιημένες διαφορές στο ΔΟΠΑ α) Όταν το κράτος του αερομεταφορέα ή το κράτος νηολόγησης έχει γνωστοποιήσει διαφορές σε σχέση με τα πρότυπα του ΔΟΠΑ τις οποίες εντόπισε ο Οργανισμός σύμφωνα με την παράγραφο ART.200 στοιχείο δ), ο αερομεταφορέας τρίτης χώρας μπορεί να προτείνει μέτρα αντιστάθμισης για την επίτευξη συμμόρφωσης προς αυτό το μέρος. β) Ο αερομεταφορέας τρίτης χώρας αποδεικνύει στον Οργανισμό ότι αυτά τα μέτρα διασφαλίζουν επίπεδο ασφάλειας ισοδύναμο με εκείνο που επιτυγχάνεται μέσω του προτύπου σχετικά με το οποίο έχουν γνωστοποιηθεί διαφορές. 2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Φεβρουαρίου 2008 για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας της Αεροπορίας, καθώς και για την κατάργηση της οδηγίας 91/670/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 και της οδηγίας 2004/36/ΕΚ. ΕΕ L 79 της , σ.1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1108/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 (ΕΕ L 309 της , σ. 51). EL 5 EL

7 TCO.115 Πρόσβαση α) Ο αερομεταφορέας τρίτης χώρας διασφαλίζει ότι θα επιτρέπεται σε κάθε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον Οργανισμό ή το κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου έχει προσγειωθεί ένα από τα αεροσκάφη του αερομεταφορέα να επιβιβαστεί στο εν λόγω αεροσκάφος ανά πάσα στιγμή με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση με σκοπό: (1) την επιθεώρηση των εγγράφων και εγχειριδίων που θα μεταφέρονται επί του αεροσκάφους και τη διενέργεια επιθεωρήσεων προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση προς το παρόν μέρος ή (2) τη διενέργεια επιθεώρησης στην πίστα, όπως αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 965/2012 της Επιτροπής της 5ης Οκτωβρίου β) Ο αερομεταφορέας τρίτης χώρας διασφαλίζει ότι επιτρέπεται σε κάθε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον Οργανισμό η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του αερομεταφορέα ή στα έγγραφα που σχετίζονται με τις δραστηριότητές του, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δραστηριοτήτων που εκτελούνται από υπεργολάβους, προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωση με το παρόν μέρος. Ενότητα II Αεροπορικές δραστηριότητες TCO.200 Γενικές απαιτήσεις α) Ο αερομεταφορέας τρίτης χώρας συμμορφώνεται με: (1) τα εφαρμοστέα πρότυπα που περιέχονται στα παραρτήματα της σύμβασης για τη διεθνή πολιτική αεροπορία, κυρίως τα παραρτήματα 1 (αδειοδότηση προσωπικού), 2 (κανόνες αέρα), 6 (λειτουργία αεροσκαφών), μέρος I (διεθνείς εμπορικές αερομεταφορές αεροπλάνα) ή μέρος III (διεθνείς λειτουργίες ελικόπτερα), ανάλογα με την περίπτωση, 8 (αξιοπλοΐα αεροσκαφών) και 18 (επικίνδυνα εμπορεύματα) (2) τα μέτρα αντιστάθμισης που γίνονται δεκτά από τον Οργανισμό σύμφωνα με την παράγραφο ART.200 στοιχείο δ) (3) τις σχετικές διατάξεις του παρόντος μέρους και (4) τους εφαρμοστέους κανόνες αέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. β) Ο αερομεταφορέας τρίτης χώρας διασφαλίζει ότι ένα αεροσκάφος που πετά από, προς και εντός του εδάφους που υπόκειται στις διατάξεις της συνθήκης πετά σύμφωνα με: (1) το πιστοποιητικό αερομεταφορέα που κατέχει και τις συναφείς προδιαγραφές δραστηριοτήτων και (2) την άδεια που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και το πεδίο εφαρμογής και τα δικαιώματα που ορίζονται στις προδιαγραφές που προσαρτώνται σε αυτήν. γ) Ο αερομεταφορέας τρίτης χώρας διασφαλίζει ότι ένα αεροσκάφος που πετά από, προς και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαθέτει πιστοποιητικό αξιοπλοΐας που έχει εκδώσει ή επικυρώσει: (1) το κράτος νηολόγησης ή EL 6 EL

8 (2) το κράτος του αερομεταφορέα, υπό την προϋπόθεση ότι το κράτος του αερομεταφορέα και το κράτος νηολόγησης έχουν συνάψει συμφωνία σύμφωνα με το άρθρο 83α της σύμβασης για τη διεθνή πολιτική αεροπορία που μεταβιβάζει την ευθύνη για την έκδοση του πιστοποιητικού αξιοπλοΐας του αεροσκάφους. δ) Ο αερομεταφορέας τρίτης χώρας παρέχει στον Οργανισμό, εφόσον του ζητηθεί, κάθε σχετική πληροφορία για την επαλήθευση της συμμόρφωσης με το παρόν μέρος. ε) Με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 996/2010 3, ο αερομεταφορέας τρίτης χώρας αναφέρει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, στον Οργανισμό κάθε ατύχημα, όπως ορίζεται στο παράρτημα 13 του ΔΟΠΑ, όπου ενέχεται αεροσκάφος που χρησιμοποιείται με βάση το πιστοποιητικό αερομεταφορέα που κατέχει. TCO.205 Εξοπλισμός ναυτιλίας, επικοινωνίας και εποπτείας Όταν εκτελούνται πτήσεις εντός του εναέριου χώρου επάνω από το έδαφος στο οποίο εφαρμόζεται η συνθήκη καθώς και σε κάθε άλλο εναέριο χώρο όπου τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 551/2004 4, ο αερομεταφορέας τρίτης χώρας εξοπλίζει και λειτουργεί τα αεροσκάφη του με τον εξοπλισμό ναυτιλίας, επικοινωνίας και εποπτείας που απαιτείται στον συγκεκριμένο εναέριο χώρο. TCO.210 Έγγραφα, εγχειρίδια και αρχεία που μεταφέρονται Ο αερομεταφορέας τρίτης χώρας διασφαλίζει ότι όλα τα έγγραφα που απαιτείται να μεταφέρονται επί του αεροσκάφους είναι έγκυρα και ενημερωμένα. TCO.215 Προσκόμιση εγγράφων, εγχειριδίων και αρχείων Εντός εύλογου χρόνου από τη στιγμή που θα του ζητηθεί από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον Οργανισμό ή την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου προσγειώθηκε το αεροσκάφος, ο κυβερνήτης προσκομίζει στο εν λόγω πρόσωπο τα έγγραφα, τα εγχειρίδια και τα αρχεία που απαιτείται να μεταφέρονται επί του αεροσκάφους. 3 4 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 996/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2010, σχετικά με τη διερεύνηση και την πρόληψη ατυχημάτων και συμβάντων στην πολιτική αεροπορία και την κατάργηση της οδηγίας 94/56/ΕΚ. ΕΕ L 295 της , σ. 35. ΕΕ L 96 της , σ.1. EL 7 EL

9 Ενότητα III Αδειοδότηση αερομεταφορέων τρίτων χωρών TCO.300 Αίτηση για τη χορήγηση άδειας α) Πριν από την έναρξη δραστηριοτήτων εμπορικών αερομεταφορών σύμφωνα με το παρόν μέρος, ο αερομεταφορέας τρίτης χώρας υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση άδειας και λαμβάνει άδεια εκδοθείσα από τον Οργανισμό. β) Η αίτηση για χορήγηση άδειας υποβάλλεται υπό τη μορφή και κατά τον τρόπο που ορίζεται από τον Οργανισμό. γ) Αίτηση εντός σύντομης προθεσμίας για τη χορήγηση άδειας για έκτακτες πτήσεις υποβάλλεται μόνο άπαξ ανά ημερολογιακό έτος και για το πολύ 4 πτήσεις. δ) Με την επιφύλαξη των εφαρμοστέων διμερών συμφωνιών, ο αιτών παρέχει στον Οργανισμό κάθε στοιχείο αναγκαίο προκειμένου να αξιολογηθεί αν η σκοπούμενη λειτουργία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις. Τα εν λόγω στοιχεία περιλαμβάνουν: (1) την αίτηση δεόντως συμπληρωμένη (2) το επίσημο ονοματεπώνυμο, την εμπορική επωνυμία, τη διεύθυνση και τη διεύθυνση αλληλογραφίας του αιτούντος (3) αντίγραφο του πιστοποιητικού αερομεταφορέα του αιτούντος και των συναφών προδιαγραφών δραστηριοτήτων ή ισοδύναμο έγγραφο που βεβαιώνει την ικανότητα του κατόχου να εκτελέσει τις σκοπούμενες λειτουργίες και το οποίο έχει εκδοθεί από το κράτος του αερομεταφορέα (4) το τρέχον πιστοποιητικό σύστασης ή την εγγραφή της επιχείρησης του αιτούντος ή παρόμοιο έγγραφο που έχει εκδοθεί από την υπηρεσία μητρώου εταιρειών της χώρας του κύριου τόπου επιχείρησης (5) την προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης, τον τύπο και τις γεωγραφικές περιοχές της λειτουργίας. ε) Όταν χρειαστεί, ο Οργανισμός μπορεί να ζητήσει κάθε πρόσθετο σχετικό έγγραφο, εγχειρίδιο ή ειδική έγκριση που έχει εκδώσει ή εγκρίνει το κράτος του αερομεταφορέα ή το κράτος νηολόγησης. στ) Στην περίπτωση αεροσκαφών μη νηολογημένων στο κράτος του αερομεταφορέα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Οργανισμός μπορεί να ζητήσει: (1) στοιχεία της συμφωνίας μίσθωσης για κάθε αεροσκάφος που θα χρησιμοποιηθεί κατ' αυτόν τον τρόπο και (2) κατά περίπτωση, αντίγραφο της συμφωνίας μεταξύ του κράτους του αερομεταφορέα και του κράτους νηολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 83α της σύμβασης για τη διεθνή πολιτική αεροπορία που καλύπτει το αεροσκάφος. TCO.305 Δικαιώματα του κατόχου της άδειας Τα δικαιώματα του αερομεταφορέα παρατίθενται στις προδιαγραφές της άδειας και δεν υπερβαίνουν τα δικαιώματα που χορηγούνται από το κράτος του αερομεταφορέα. EL 8 EL

10 TCO.310 Αλλαγές α) Εκτός αν έχει συμφωνηθεί σύμφωνα με την παράγραφο ART.210 στοιχείο γ), για κάθε αλλαγή στον αερομεταφορέα τρίτης χώρας που επηρεάζει τους όρους κάποιας άδειας ή των συναφών προδιαγραφών απαιτείται προηγούμενη έγκριση από τον Οργανισμό. β) Η αίτηση για τη χορήγηση προηγούμενης έγκρισης από τον Οργανισμό υποβάλλεται από τον αερομεταφορέα τρίτης χώρας τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την ημερομηνία της σκοπούμενης αλλαγής. Ο αερομεταφορέας τρίτης χώρας προσκομίζει στον Οργανισμό τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο TCO.300, τα οποία περιορίζονται στην έκταση της αλλαγής. Κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας αλλαγής, ο αερομεταφορέας τρίτης χώρας λειτουργεί υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Οργανισμός. γ) Κάθε αλλαγή για την οποία δεν απαιτείται προηγούμενη έγκριση, επειδή έχει συμφωνηθεί σύμφωνα με την παράγραφο ART.210 στοιχείο γ), γνωστοποιείται στον Οργανισμό. TCO.315 Συνεχιζόμενη ισχύς α) Η άδεια παραμένει σε ισχύ υπό την προϋπόθεση ότι: (1) ο αερομεταφορέας τρίτης χώρας εξακολουθεί να συμμορφώνεται με τις σχετικές απαιτήσεις του παρόντος μέρους. Λαμβάνονται επίσης υπόψη οι διατάξεις σχετικά με τη διαχείριση των πορισμάτων, όπως καθορίζεται στην παράγραφο TCO.320 (2) ισχύουν το πιστοποιητικό αερομεταφορέα ή ισοδύναμο έγγραφο που έχει εκδώσει το κράτος του αερομεταφορέα και οι σχετικές προδιαγραφές δραστηριοτήτων, κατά περίπτωση (3) έχει επιτραπεί στον Οργανισμό πρόσβαση στον αερομεταφορέα τρίτης χώρας όπως ορίζεται στην παράγραφο TCO.115 (4) η λειτουργία του αερομεταφορέα τρίτης χώρας δεν απαγορεύεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2111/2005 (5) η άδεια δεν έχει λήξει ούτε έχει αποτελέσει αντικείμενο παραίτησης, αναστολής ή ανάκλησης (6) ο αερομεταφορέας τρίτης χώρας έχει πραγματοποιήσει βάσει της άδειας τουλάχιστον μία πτήση κάθε 24 ημερολογιακούς μήνες από, προς και εντός του εδάφους που υπόκειται στις διατάξεις της συνθήκης. β) Σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης, η άδεια επιστρέφεται στον Οργανισμό. TCO.320 Πορίσματα Μετά την παραλαβή κοινοποίησης πορισμάτων στα οποία κατέληξε ο Οργανισμός, ο αερομεταφορέας τρίτης χώρας α) καθορίζει τη βασική αιτία της περίπτωσης μη συμμόρφωσης β) καταρτίζει σχέδιο διορθωτικής δράσης για την αντιμετώπιση της βασικής αιτίας της περίπτωσης μη συμμόρφωσης εντός αποδεκτού χρονικού διαστήματος και το υποβάλλει στον Οργανισμό EL 9 EL

11 γ) αποδεικνύει ότι έχει προβεί σε διορθωτικές ενέργειες προς ικανοποίηση του Οργανισμού εντός του χρόνου που έχει συμφωνηθεί με τον τελευταίο σύμφωνα με το μέρος ART.230 στοιχείο ε) σημείο 1. EL 10 EL

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΡΟΣ ART ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΊΣ ΤΡΊΤΩΝ ΧΩΡΏΝ Ενότητα I Γενικά ART.100 Πεδίο εφαρμογής Το παρόν μέρος καθορίζει διοικητικές απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται τα κράτη μέλη και ο Οργανισμός και οι οποίες αφορούν συγκεκριμένα: α) την έκδοση, τη διατήρηση, την αλλαγή, τον περιορισμό, την αναστολή ή την ανάκληση αδειών αερομεταφορέων τρίτων χωρών που εκτελούν εμπορικές αερομεταφορές και β) την παρακολούθηση των εν λόγω αερομεταφορέων. ART.105 Μέσα συμμόρφωσης Ο Οργανισμός αξιολογεί όλα τα εναλλακτικά μέσα συμμόρφωσης που προτείνουν αερομεταφορείς τρίτων χωρών σύμφωνα με την παράγραφο TCO.105 στοιχείο β), αναλύοντας την παρεχόμενη τεκμηρίωση και, αν το κρίνει αναγκαίο, διενεργώντας επιθεώρηση του φορέα. Όταν ο Οργανισμός διαπιστώσει ότι τα εναλλακτικά μέτρα συμμόρφωσης είναι σύμφωνα με τους εκτελεστικούς κανόνες, γνωστοποιεί χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση στον αιτούντα ότι τα εναλλακτικά μέσα συμμόρφωσης μπορούν να εφαρμοστούν και, κατά περίπτωση, τροποποιεί αναλόγως την άδεια του αιτούντος. ART.110 Ανταλλαγή πληροφοριών α) Ο Οργανισμός ενημερώνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη όταν: (1) απορρίπτει αίτηση για χορήγηση άδειας (2) επιβάλλει περιορισμό λόγω ζητημάτων ασφάλειας, αναστέλλει ή ανακαλεί μια άδεια. β) Ο Οργανισμός θέτει τακτικά στη διάθεση των κρατών μελών ενημερωμένο κατάλογο με τις άδειες που έχει εκδώσει, περιορίσει, μεταβάλει, αναστείλει ή ανακαλέσει. γ) Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τον Οργανισμό όταν σκοπεύουν να λάβουν μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2111/2005. ART.115 Τήρηση αρχείων α) Ο Οργανισμός εγκαθιδρύει σύστημα τήρησης αρχείων, το οποίο παρέχει επαρκή αποθήκευση, δυνατότητα πρόσβασης και αξιόπιστη ιχνηλασιμότητα όσον αφορά: (1) την εκπαίδευση, τα προσόντα και την εξουσιοδότηση του προσωπικού του (2) τις εκδοθείσες άδειες αερομεταφορέων τρίτων χωρών (3) τις διαδικασίες αδειοδότησης και την διαρκή παρακολούθηση των αδειοδοτημένων αερομεταφορέων τρίτων χωρών (4) τα πορίσματα, τις συμφωνημένες διορθωτικές ενέργειες και την ημερομηνία περαίωσης της κάθε υπόθεσης EL 11 EL

13 (5) τα μέτρα εφαρμογής που έχουν ληφθεί, συμπεριλαμβανομένων προστίμων που έχουν ζητηθεί από τον Οργανισμό σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/ ; (6) την υλοποίηση των διορθωτικών ενεργειών που έχει καθορίσει ο Οργανισμός σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και (7) την εφαρμογή διατάξεων σχετικά με την ευελιξία σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008. β) Όλα τα αρχεία τηρούνται τουλάχιστον για μία πενταετία σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο σχετικά με την προστασία των δεδομένων. Ενότητα ΙΙ Αδειοδότηση, παρακολούθηση και εφαρμογή ART.200 Διαδικασία αρχικής αξιολόγησης γενικά α) Μόλις λάβει αίτηση για τη χορήγηση άδειας σύμφωνα με την παράγραφο TCO.300, ο Οργανισμός αξιολογεί τη συμμόρφωση του αερομεταφορέα της τρίτης χώρας με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις. β) Η αρχική αξιολόγηση ολοκληρώνεται εντός: (1) 30 ημερών από την παραλαβή της αίτησης ή 7 ημερών πριν από τη σκοπούμενη ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη, για τακτική εναέρια υπηρεσία ή πρόγραμμα έκτακτων εναέριων υπηρεσιών (2) 7 ημερών από την παραλαβή της αίτησης για το πολύ 4 έκτακτες πτήσεις εντός μέγιστου διαστήματος 12 διαδοχικών μηνών. Όταν η αξιολόγηση περιλαμβάνει περαιτέρω αξιολόγηση ή έλεγχο, η περίοδος αξιολόγησης παρατείνεται κατά το διάστημα της διάρκειας της περαιτέρω αξιολόγησης ή του ελέγχου, ανάλογα με την περίπτωση. γ) Η αρχική αξιολόγηση βασίζεται σε: (1) έγγραφα τεκμηρίωσης και στοιχεία που παρέχει ο αερομεταφορέας τρίτης χώρας (2) σχετικά στοιχεία για τις επιδόσεις ασφάλειας του αερομεταφορέα τρίτης χώρας, συμπεριλαμβανομένων εκθέσεων επιθεωρήσεων στην πίστα, στοιχείων που υποβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο ARO.RAMP.145 στοιχείο γ), αναγνωρισμένων προτύπων του κλάδου, αρχείων ατυχημάτων και μέτρων εφαρμογής που έχει λάβει τρίτη χώρα (3) σχετικές πληροφορίες για τις ικανότητες εποπτείας του κράτους του αερομεταφορέα ή του κράτους νηολόγησης, ανάλογα με την περίπτωση, συμπεριλαμβανομένου του αποτελέσματος ελέγχων που διενεργούνται σύμφωνα με διεθνείς συμβάσεις ή κρατικά προγράμματα αξιολόγησης της ασφάλειας και (4) αποφάσεις, έρευνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2111/2005 ή κοινές διαβουλεύσεις σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 473/ Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Φεβρουαρίου 2008 για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας της Αεροπορίας, καθώς και για την κατάργηση της οδηγίας 91/670/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 και της οδηγίας 2004/36/ΕΚ. ΕΕ L 79 της , σ.1. EL 12 EL

14 δ) Ο Οργανισμός καθορίζει τα πρότυπα του ΔΟΠΑ για τα οποία μπορεί να κάνει δεκτά μέτρα αντιστάθμισης στην περίπτωση που το κράτος του αερομεταφορέα ή το κράτος νηολόγησης έχει γνωστοποιήσει διαφορά στο ΔΟΠΑ. Ο Οργανισμός αποδέχεται ένα μέτρο αντιστάθμισης εφόσον διαπιστώσει ότι διασφαλίζει επίπεδο ασφάλειας ισοδύναμο με εκείνο που επιτυγχάνεται μέσω του προτύπου σχετικά με το οποίο έχουν γνωστοποιηθεί διαφορές. ε) Εφόσον ο Οργανισμός, κατά την αρχική αξιολόγηση, δεν μπορεί να επιδείξει επαρκή εμπιστοσύνη στον αερομεταφορέα τρίτης χώρας ή/και στο κράτος του αερομεταφορέα: (1) απορρίπτει την αίτηση όταν από το αποτέλεσμα της αξιολόγησης προκύπτει ότι η διενέργεια περαιτέρω αξιολόγησης δεν θα έχει ως αποτέλεσμα την έκδοση άδειας ή (2) διενεργεί περαιτέρω αξιολογήσεις, στο βαθμό του αναγκαίου, για να διαπιστωθεί αν η σκοπούμενη λειτουργία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις του μέρους TCO. ART.205 Διαδικασία αρχικής αξιολόγησης αερομεταφορείς τρίτων χωρών των οποίων η λειτουργία απαγορεύεται α) Μόλις λάβει αίτηση για τη χορήγηση άδειας από αερομεταφορέα του οποίου η λειτουργία έχει απαγορευτεί ή περισταλεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2111/2005, ο Οργανισμός εφαρμόζει τη σχετική διαδικασία αξιολόγησης που περιγράφεται στην παράγραφο ART.200. β) Στην περίπτωση που η λειτουργία του αερομεταφορέα έχει απαγορευτεί λόγω ανεπαρκούς εποπτείας εκ μέρους του κράτους του αερομεταφορέα, ο Οργανισμός ενημερώνει την Επιτροπή για περαιτέρω αξιολόγηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2111/2005. γ) Ο Οργανισμός προβαίνει στην περαιτέρω εξέταση της αίτησης και διενεργεί έλεγχο όταν: (1) ο αερομεταφορέας τρίτης χώρας συμφωνεί να ελεγχθεί (2) από το αποτέλεσμα των αξιολογήσεων που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) προκύπτει ότι ενδέχεται ο έλεγχος να έχει θετική έκβαση και (3) ο έλεγχος μπορεί να διενεργηθεί στις εγκαταστάσεις του αερομεταφορέα τρίτης χώρας χωρίς κίνδυνο για την ασφάλεια του προσωπικού του Οργανισμού. δ) Ο έλεγχος του αερομεταφορέα τρίτης χώρας μπορεί να περιλαμβάνει αξιολόγηση της εποπτείας που ασκεί το κράτος του αερομεταφορέα, αν υπάρχουν στοιχεία που πιστοποιούν ελλείψεις μείζονος σημασίας στην εποπτεία του αιτούντος. ε) Ο Οργανισμός γνωστοποιεί στην Επιτροπή τα αποτελέσματα του ελέγχου. ART.210 Έκδοση άδειας α) Ο Οργανισμός εκδίδει άδεια, συμπεριλαμβανομένων των συναφών προδιαγραφών, όπως καθορίζεται στα προσαρτήματα I και II, όταν: (1) διαπιστώσει ότι ο αερομεταφορέας τρίτης χώρας κατέχει έγκυρο πιστοποιητικό αερομεταφορέα ή ισοδύναμο έγγραφο και συναφείς προδιαγραφές δραστηριοτήτων που έχει εκδώσει το κράτος του αερομεταφορέα (2) διαπιστώσει ότι ο αερομεταφορέας τρίτης χώρας έχει αδειοδοτηθεί από το κράτος του αερομεταφορέα για την εκτέλεση πτητικών λειτουργιών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση EL 13 EL

15 (3) διαπιστώσει ότι ο αερομεταφορέας τρίτης χώρας: i) συμμορφώνεται με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις του μέρους TCO ii) έχει προβεί σε διαφανή, επαρκή και έγκαιρη επικοινωνία ως απόκριση σε περαιτέρω αξιολόγηση ή/και έλεγχο του Οργανισμού, κατά περίπτωση και iii) έχει καταρτίσει έγκαιρο και επιτυχές σχέδιο διορθωτικής δράσης το οποίο έχει υποβάλει ως απόκριση στον τυχόν εντοπισμό περίπτωσης μη συμμόρφωσης. (4) δεν υπάρχουν στοιχεία που πιστοποιούν ελλείψεις μείζονος σημασίας στην ικανότητα του κράτους του αερομεταφορέα ή του κράτους νηολόγησης, ανάλογα με την περίπτωση, για πιστοποίηση και εποπτεία του αερομεταφορέα ή/και των αεροσκαφών σύμφωνα με τα εφαρμοστέα πρότυπα του ΔΟΠΑ και (5) η λειτουργία του αιτούντος δεν απαγορεύεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2111/2005. β) Η άδεια εκδίδεται: (1) στην περίπτωση τακτικής εναέριας υπηρεσίας ή προγράμματος έκτακτων εναέριων υπηρεσιών, για απεριόριστη διάρκεια (2) στην περίπτωση έκτακτων πτήσεων, για τη διάρκεια το πολύ 4 πτήσεων εντός 12 διαδοχικών μηνών. Τα δικαιώματα και το πεδίο εφαρμογής των δραστηριοτήτων που εγκρίνονται για τον αερομεταφορέα τρίτης χώρας καθορίζονται στις προδιαγραφές που προσαρτώνται στην άδεια. γ) Ο Οργανισμός συμφωνεί με τον αερομεταφορέα τρίτης χώρας το πεδίο εφαρμογής των αλλαγών που επέρχονται στον αερομεταφορέα τρίτης χώρας και για τις οποίες δεν απαιτείται προηγούμενη έγκριση. ART.215 Παρακολούθηση α) Ο Οργανισμός αξιολογεί: (1) τη διαρκή συμμόρφωση των αερομεταφορέων τρίτων χωρών, την οποία έχει αδειοδοτήσει ο Οργανισμός, με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις του μέρους TCO (2) κατά περίπτωση, την υλοποίηση των διορθωτικών ενεργειών που έχει καθορίσει ο Οργανισμός σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008. β) Η εν λόγω αξιολόγηση: (1) λαμβάνει υπόψη τα έγγραφα τεκμηρίωσης και τα στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια που παρέχει ο αερομεταφορέας τρίτης χώρας (2) λαμβάνει υπόψη σχετικά στοιχεία για τις επιδόσεις ασφάλειας του αερομεταφορέα τρίτης χώρας, συμπεριλαμβανομένων εκθέσεων επιθεωρήσεων στην πίστα, στοιχείων που υποβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο ARO.RAMP.145 στοιχείο γ), αναγνωρισμένων προτύπων του κλάδου, αρχείων ατυχημάτων και μέτρων εφαρμογής που έχει λάβει τρίτη χώρα (3) λαμβάνει υπόψη τις σχετικές πληροφορίες για τις ικανότητες εποπτείας του κράτους του αερομεταφορέα ή του κράτους νηολόγησης, ανάλογα με την περίπτωση, EL 14 EL

16 συμπεριλαμβανομένου του αποτελέσματος των ελέγχων που διενεργούνται σύμφωνα με διεθνείς συμβάσεις ή κρατικά προγράμματα αξιολόγησης της ασφάλειας (4) λαμβάνει υπόψη αποφάσεις, έρευνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2111/2005 ή κοινές διαβουλεύσεις σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 473/2006 (5) λαμβάνει υπόψη τυχόν προηγούμενες αξιολογήσεις ή ελέγχους και (6) παρέχει στον Οργανισμό τα στοιχεία που είναι αναγκαία στην περίπτωση που απαιτείται περαιτέρω δράση, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που προβλέπονται στην παράγραφο ART.235. γ) Το πεδίο εφαρμογής της παρακολούθησης που ορίζεται στα στοιχεία α) και β) καθορίζεται βάσει των αποτελεσμάτων προηγούμενων δραστηριοτήτων αδειοδότησης ή/και παρακολούθησης. δ) Όταν, βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, υπάρχει υπόνοια για μείωση των επιδόσεων ασφάλειας του αερομεταφορέα τρίτης χώρας ή/και των ικανοτήτων εποπτείας του κράτους του αερομεταφορέα, ο Οργανισμός διενεργεί περαιτέρω αξιολογήσεις, στο βαθμό του αναγκαίου, για να διαπιστωθεί αν η σκοπούμενη λειτουργία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις του μέρους TCO. ε) Ο Οργανισμός συλλέγει και επεξεργάζεται τυχόν πληροφορίες ασφάλειας που θεωρούνται σημαντικές για την παρακολούθηση. ART.220 Πρόγραμμα παρακολούθησης α) Ο Οργανισμός καταρτίζει και διατηρεί πρόγραμμα παρακολούθησης που καλύπτει τις δραστηριότητες που απαιτούνται από την παράγραφο ART.215 και, κατά περίπτωση, το τμήμα ARO.RAMP. β) Το πρόγραμμα παρακολούθησης καταρτίζεται λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα προηγούμενων δραστηριοτήτων αδειοδότησης ή/και παρακολούθησης. γ) Ο Οργανισμός διενεργεί εξέταση των αερομεταφορέων τρίτων χωρών ανά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τους 24 μήνες. Το διάστημα αυτό μπορεί να μειωθεί αν υπάρχουν ενδείξεις μείωσης των επιδόσεων ασφάλειας του αερομεταφορέα τρίτης χώρας ή/και των ικανοτήτων εποπτείας του κράτους του αερομεταφορέα. Ο Οργανισμός μπορεί να παρατείνει το διάστημα αυτό σε 48 μήνες το πολύ αν έχει διαπιστώσει ότι κατά την προηγούμενη περίοδο παρακολούθησης: (1) δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η εποπτεύουσα αρχή του κράτους του αερομεταφορέα δεν διενεργεί αποτελεσματική εποπτεία των αερομεταφορέων για την εποπτεία των οποίων είναι αρμόδια (2) ο αερομεταφορέας τρίτης χώρας ανέφερε διαρκώς και εγκαίρως τις αλλαγές που αναφέρονται στην παράγραφο TCO.310 (3) δεν εκδόθηκαν πορίσματα επιπέδου 1 και (4) πραγματοποιήθηκαν όλες οι διορθωτικές ενέργειες εντός της χρονικής περιόδου που έχει αποδεχτεί ή παρατείνει ο Οργανισμός σύμφωνα με την παράγραφο ART.230 στοιχείο ε) σημείο 1. δ) Το πρόγραμμα παρακολούθησης περιλαμβάνει αρχεία των ημερομηνιών των δραστηριοτήτων παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένων των συναντήσεων. EL 15 EL

17 ART.225 Αλλαγές α) Μόλις λάβει αίτηση για αλλαγή που απαιτεί προηγούμενη έγκριση, ο Οργανισμός εφαρμόζει τη σχετική διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο ART.200, περιοριζόμενη στην έκταση της αλλαγής. β) Ο Οργανισμός καθορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες ο αερομεταφορέας τρίτης χώρας μπορεί να λειτουργεί εντός του πεδίου εφαρμογής της άδειάς του κατά τη διάρκεια της αλλαγής, εκτός αν ο Οργανισμός καθορίσει ότι χρειάζεται αναστολή της άδειας. γ) Όσον αφορά τις αλλαγές που δεν απαιτούν προηγούμενη έγκριση, ο Οργανισμός αξιολογεί τις πληροφορίες που παρέχονται στη γνωστοποίηση που έχει αποστείλει ο αερομεταφορέας τρίτης χώρας σύμφωνα με την παράγραφο TCO.130, προκειμένου να επαληθεύσει τη συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις. Σε κάθε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ο Οργανισμός: (1) γνωστοποιεί στον αερομεταφορέα τρίτης χώρας την περίπτωση μη συμμόρφωσης και ζητά αναθεωρημένη πρόταση για την επίτευξη συμμόρφωσης και (2) στην περίπτωση πορισμάτων επιπέδου 1 ή επιπέδου 2, ενεργεί σύμφωνα με τις παραγράφους ART.230 και ART.235. ART.230 Πορίσματα και διορθωτικές ενέργειες α) Ο Οργανισμός πρέπει να διαθέτει σύστημα για την ανάλυση των πορισμάτων ως προς τη σπουδαιότητά τους για την ασφάλεια. β) Ο Οργανισμός εκδίδει πόρισμα επιπέδου 1 όταν εντοπίζεται σημαντική περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις ισχύουσες απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και του μέρους TCO ή προς τους όρους της άδειας που οδηγεί σε μείωση της ασφάλειας ή σε πρόκληση σοβαρών κινδύνων για την ασφάλεια των πτήσεων. Τα πορίσματα επιπέδου 1 περιλαμβάνουν ενδεικτικά: (1) άρνηση πρόσβασης του Οργανισμού στις εγκαταστάσεις του αερομεταφορέα τρίτης χώρας, όπως καθορίζεται στην παράγραφο TCO.115 στοιχείο β), κατά τη διάρκεια του κανονικού ωραρίου λειτουργίας και μετά από γραπτό αίτημα (2) την υλοποίηση αλλαγών που απαιτούν προηγούμενη έγκριση χωρίς να έχει ληφθεί η έγκριση που ορίζεται στην παράγραφο ART.210 (3) απόκτηση ή διατήρηση της ισχύος άδειας με παραποίηση δικαιολογητικών (4) στοιχεία για εσφαλμένη πρακτική ή δόλια χρήση της άδειας. γ) Ο Οργανισμός εκδίδει πόρισμα επιπέδου 2 όταν εντοπίζεται περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις ισχύουσες απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και του μέρους TCO ή προς τους όρους της άδειας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση της ασφάλειας ή σε πρόκληση σοβαρών κινδύνων για την ασφάλεια των πτήσεων. δ) Όταν κατά την παρακολούθηση εντοπίζεται κάποιο πόρισμα, ο Οργανισμός, με την επιφύλαξη οποιασδήποτε επιπλέον ενέργειας απαιτείται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και τους εκτελεστικούς κανόνες του, γνωστοποιεί το πόρισμα εγγράφως στον αερομεταφορέα τρίτης χώρας και ζητά τη λήψη διορθωτικών ενεργειών για την εξάλειψη ή την αντιστάθμιση της βασικής αιτίας ώστε να αποφευχθεί η επανάληψη των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης που εντοπίστηκαν. (ε) Στην περίπτωση πορισμάτων επιπέδου 2, ο Οργανισμός: EL 16 EL

18 στ) (1) χορηγεί στον αερομεταφορέα τρίτης χώρας περίοδο υλοποίησης διορθωτικών ενεργειών κατάλληλη για τη φύση του πορίσματος. Κατά το πέρας της περιόδου και αναλόγως με τη φύση του πορίσματος, ο Οργανισμός μπορεί να παρατείνει την περίοδο εάν συμφωνηθεί με αυτόν ικανοποιητικός προγραμματισμός διορθωτικών ενεργειών και (2) αξιολογεί το πρόγραμμα διορθωτικών ενεργειών και υλοποίησης που προτείνει ο αερομεταφορέας της τρίτης χώρας. Αν από την αξιολόγηση προκύψει ότι το εν λόγω πρόγραμμα περιλαμβάνει ανάλυση των βασικών αιτιών και ενέργειες για την αποτελεσματική εξάλειψη ή αντιστάθμιση των βασικών αιτιών ώστε να αποφευχθεί η επανάληψη των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης, το εγκρίνει. Αν ο αερομεταφορέας τρίτης χώρας δεν υποβάλει αποδεκτό προγραμματισμό διορθωτικών ενεργειών ή δεν προβεί σε διορθωτικές ενέργειες εντός της χρονικής περιόδου που έχει αποδεχτεί ή παρατείνει ο Οργανισμός, το πόρισμα μετατρέπεται σε πόρισμα επιπέδου 1 και διεξάγονται οι ενέργειες της παραγράφου ART.235 στοιχείο α). Ο Οργανισμός καταχωρεί και γνωστοποιεί στο κράτος του αερομεταφορέα ή στο κράτος νηολόγησης, ανάλογα με την περίπτωση, όλα τα πορίσματα στα οποία κατέληξε. ART.235 Περιορισμός, αναστολή και ανάκληση αδειών α) Με την επιφύλαξη κάθε πρόσθετου μέτρου εφαρμογής, ο Οργανισμός λαμβάνει μέτρα για τον περιορισμό ή την αναστολή άδειας σε περίπτωση: (1) πορίσματος επιπέδου 1 (2) επαληθεύσιμων στοιχείων που πιστοποιούν ότι το κράτος του αερομεταφορέα ή το κράτος νηολόγησης δεν είναι ικανό για πιστοποίηση και εποπτεία του αερομεταφορέα ή/και των αεροσκαφών σύμφωνα με τα εφαρμοστέα πρότυπα του ΔΟΠΑ ή (3) που ο αερομεταφορέας τρίτης χώρας υπόκειται σε μέτρο σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2111/2005. β) Η άδεια αναστέλλεται για περίοδο που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 6 μήνες. Στο τέλος του εξαμήνου ο Οργανισμός μπορεί να παρατείνει την περίοδο αναστολής κατά 3 επιπλέον μήνες. γ) Ο περιορισμός ή η αναστολή αίρεται όταν ο Οργανισμός διαπιστώσει ότι έχουν υλοποιηθεί επιτυχείς διορθωτικές ενέργειες από τον αερομεταφορέα τρίτης χώρας ή/και το κράτος του αερομεταφορέα. δ) Για την εξέταση της άρσης της αναστολής, ο Οργανισμός διενεργεί έλεγχο στον αερομεταφορέα τρίτης χώρας όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου ART.205 στοιχείο γ). Στην περίπτωση όπου η αναστολή οφείλεται σε ελλείψεις μείζονος σημασίας στην εποπτεία του αιτούντος από το κράτος του αερομεταφορέα ή το κράτος νηολόγησης, ανάλογα με την περίπτωση, ο έλεγχος μπορεί να περιλαμβάνει αξιολόγηση με στόχο να επαληθευτεί αν έχουν διορθωθεί οι συγκεκριμένες ελλείψεις στην εποπτεία. ε) Ο Οργανισμός ανακαλεί μια άδεια όταν: (1) έχει λήξει η περίοδος που αναφέρεται στο στοιχείο β) ή (2) η λειτουργία του αερομεταφορέα τρίτης χώρας απαγορεύεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2111/2005. EL 17 EL

19 στ) Αν μετά από περιορισμό προβλεπόμενο βάσει του στοιχείου α) επιβληθεί περιστολή της λειτουργίας του αερομεταφορέα τρίτης χώρας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2111/2005, ο Οργανισμός διατηρεί τον εν λόγω περιορισμό έως ότου αρθεί η περιστολή λειτουργίας. EL 18 EL

20 Προσάρτημα Ι Λογότυπο του EASA ΑΔΕΙΑ Τύποι δραστηριότητας: Εμπορικές αερομεταφορές (CAT) Άδεια αριθ. 1 : Επωνυμία αερομεταφορέα: Δραστηριοποιείται με την εμπορική επωνυμία 2 : Κράτος του αερομεταφορέα 3 : Αριθμός πιστοποιητικού αερομεταφορέα ή ισοδύναμου εγγράφου: Με την παρούσα άδεια επιτρέπεται στον.. 4 να εκτελεί εμπορικές αερομεταφορές από, προς και εντός του εδάφους που υπόκειται στις διατάξεις της Συνθήκης 5 υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην πλέον πρόσφατη ηλεκτρονικά δημοσιευμένη έκδοση των προδιαγραφών. Η παρούσα άδεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υποβολή αίτησης για τη χορήγηση αδειών λειτουργίας 6. Η παρούσα άδεια ισχύει: ενόσω ο αδειοδοτημένος αερομεταφορέας εξακολουθεί να συμμορφώνεται με το μέρος TCO ή έως την [ημερομηνία λήξης] 7 : Εφόσον υπάρχει συμμόρφωση με την προηγούμενη προϋπόθεση, η παρούσα άδεια παραμένει σε ισχύ εκτός εάν η άδεια ή το πιστοποιητικό αερομεταφορέα που έχει εκδώσει το κράτος του αερομεταφορέα έχει αποτελέσει αντικείμενο παραίτησης, αναστολής, ανάκλησης ή έχει λήξει. Ημερομηνία έκδοσης 8: Όνομα και υπογραφή: 9 Τίτλος: Αναφορά άδειας, όπως εκδόθηκε από τον Οργανισμό. Εμπορική επωνυμία του αερομεταφορέα, εάν είναι διαφορετική. Συμπληρώνεται «Δραστηριοποιείται με την εμπορική επωνυμία» πριν από την εμπορική επωνυμία. Συμπληρώνεται η ονομασία του κράτους του αερομεταφορέα. Καταχωρισμένη επωνυμία του αερομεταφορέα. Το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνει τις Νήσους Ώλαντ, τις Αζόρες, τις Κανάριες Νήσους, τη Γουιάνα, το Γιβραλτάρ, τη Γουαδελούπη, τη Μαδέρα, τη Μαρτινίκα, τη Μαγιότ, τη Ρεϋνιόν, τον Άγιο Βαρθολομαίο, τον Άγιο Μαρτίνο και τα συνδεδεμένα κράτη, π.χ. Ελβετία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία. Ατομικές άδειες λειτουργίας ή ισοδύναμα έγγραφα που σχετίζονται με «δικαιώματα αεροπορικών μεταφορών» στο πλαίσιο συμφωνιών μεταξύ κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών πρέπει να λαμβάνονται από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιπλέον της παρούσας άδειας πριν από τη σκοπούμενη ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας. Ημερομηνία έπειτα από την οποία η άδεια παύει να βρίσκεται σε ισχύ (ηη-μμ-εεεε) Ημερομηνία έκδοσης της άδειας (ηη-μμ-εεεε) Τίτλος, ονοματεπώνυμο και υπογραφή του εκπροσώπου του EASA EL 19 EL

21 Προσάρτημα ΙΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ συναφής με την άδεια αερομεταφορέα τρίτης χώρας (σύμφωνα με τις εγκεκριμένες προϋποθέσεις στο πιστοποιητικό αερομεταφορέα και τις συναφείς προδιαγραφές δραστηριοτήτων EASA Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας Άδεια αριθ. 1 Ημ/νία 2 : Επωνυμία αερομεταφορέα 3 : Προδιαγραφές αριθ. Εμπορική επωνυμία Υπογραφή: Μοντέλο αεροσκάφους 4 : Σημείωση: Τα εγκεκριμένα στοιχεία καταχώρισης νηολογίου παρατίθενται στην ηλεκτρονική έκδοση του Οργανισμού. Τύποι δραστηριότητας: Εμπορικές αερομεταφορές Επιβατών Εμπορευμάτων Άλλες 5 : Ειδικοί περιορισμοί 6 ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΝΑΙ ΟΧΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 7 ΣΧΟΛΙΑ Επικίνδυνα εμπορεύματα Πτητικές λειτουργίες χαμηλής ορατότητας Προσέγγιση και προσγείωση CAT 8 : Ορατή απόσταση διαδρόμου: μέτρα Αποφασιστικό σχετικό ύψος: πόδια Απογείωση Ορατή απόσταση διαδρόμου 9 : μέτρα Συμπληρώνεται ο αριθμός της σχετικής άδειας αερομεταφορέα. Ημερομηνία έκδοσης των προδιαγραφών δραστηριοτήτων (ηη-μμ-εεεε). Καταχωρισμένη επωνυμία και εμπορική επωνυμία του αερομεταφορέα, εάν είναι διαφορετική. Συμπληρώνεται ο προσδιορισμός της κατασκευής, του μοντέλου και της σειράς του αεροσκάφους κατά την Ομάδα για την Ασφάλεια των Εμπορικών Πτήσεων (CAST) του ΔΟΠΑ ή η βασική σειρά, αν δεν έχει προσδιοριστεί σειρά (π.χ. Boeing-737-3K2 ή Boeing ). Η ταξονομία της CAST του ΔΟΠΑ είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη διεύθυνση: Αναφέρεται άλλος τύπος μεταφορών (π.χ. ιατρικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης). Αναφέρονται οι ισχύοντες ειδικοί περιορισμοί (π.χ. μόνο πτήσεις εξ όψεως, μόνο πτήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας). Σε αυτή τη στήλη αναφέρονται τα πιο ελαστικά κριτήρια για κάθε έγκριση ή η έγκριση τύπου (με τα κατάλληλα κριτήρια). Συμπληρώνεται η ισχύουσα κατηγορία προσέγγισης ακρίβειας (CAT I, II, IIIA, IIIB ή IIIC). Συμπληρώνεται η ελάχιστη ορατότητα διαδρόμου σε μέτρα και το αποφασιστικό σχετικό ύψος σε πόδια. Χρησιμοποιείται μία σειρά ανά αναφερόμενη κατηγορία προσέγγισης. Συμπληρώνεται η εγκεκριμένη ελάχιστη ορατότητα διαδρόμου απογείωσης σε μέτρα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία σειρά ανά έγκριση αν χορηγούνται διαφορετικές εγκρίσεις. EL 20 EL

22 RVSΜ (ελάχιστα μειωμένος κάθετος διαχωρισμός) 10 Δεν εφαρμόζεται Πτήσεις μεγάλων αποστάσεων δικινητήριων Δεν εφαρμόζεται αεροπλάνων 11 Προδιαγραφές ναυτιλίας για πτητικές λειτουργίες με πλοήγηση βάσει επιδόσεων (PBN) Μέγιστος χρόνος παρέκκλισης 12 : λεπτά Άλλα Το πλαίσιο «Δεν εφαρμόζεται» μπορεί να επιλεγεί μόνο εάν η μέγιστη οροφή του αεροσκάφους βρίσκεται κάτω από το επίπεδο πτήσης Επί του παρόντος οι πτήσεις μεγάλων αποστάσεων ισχύουν μόνο για δικινητήρια αεροσκάφη. Συνεπώς, μπορεί να επιλεγεί το πλαίσιο «Δεν εφαρμόζεται» εάν το μοντέλο του αεροσκάφους έχει περισσότερους από δύο κινητήρες. 12 Μπορεί να αναφερθεί επίσης η απόσταση κατωφλίου (σε ναυτικά μίλια), καθώς και ο τύπος του κινητήρα. 13 Εδώ μπορούν να αναφερθούν άλλες άδειες ή στοιχεία, χρησιμοποιώντας μία σειρά (ή ένα τμήμα πολλών σειρών) ανά άδεια (π.χ. ειδική άδεια προσέγγισης, ελάχιστες προδιαγραφές επιδόσεων ναυτιλίας (MNPS), εγκεκριμένες επιδόσεις ναυτιλίας). EL 21 EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2012. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2012. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2012) XXX σχέδιο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της XXX για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. / για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, XXX C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ..../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισμό εκτελεστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής για τη διαρκή αξιοπλοΐα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, XXX C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 για τον καθορισμό εκτελεστικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τον κανονισµό της Επιτροπής σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, C Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τις απαιτήσεις που αφορούν τις αρχές και τις απαιτήσεις που αφορούν τους φορείς (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής, για τη διαρκή αξιοπλοΐα αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ.../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ.../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, XXX Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ..../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τη θέσπιση κοινών απαιτήσεων και διαδικασιών λειτουργίας για τη χρήση του εναέριου χώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, C Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισμό εκτελεστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, XXX ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ..../2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2003R2042 EL 17.11.2011 006.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1330/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής για τη διάδοση στα ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 06/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 10ης Οκτωβρίου 2008 για κανονισμό της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003, της 24ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας Προσάρτημα στη Γνώμη 05/2007 PreRIA 21.040 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ Εργασία αριθ. 21.040 Έγγραφα θορύβου αεροσκαφών 1. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2016 (OR. en) 7602/16 AVIATION 57 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 5 Απριλίου 2016 Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

σχετικά με κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XX/2010 της Επιτροπής για τη θέσπιση κοινών απαιτήσεων και διαδικασιών λειτουργίας για τη χρήση του εναέριου χώρου

σχετικά με κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XX/2010 της Επιτροπής για τη θέσπιση κοινών απαιτήσεων και διαδικασιών λειτουργίας για τη χρήση του εναέριου χώρου Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 18 Οκτωβρίου 2010 ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 05/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 18 ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XX/2010

Διαβάστε περισσότερα

«Προσόντα των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών και σχετική βεβαίωση επαγγελματικής επάρκειας»

«Προσόντα των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών και σχετική βεβαίωση επαγγελματικής επάρκειας» Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας 19 Απριλίου 2011 ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 02/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 19 ης Απριλίου 2011 για κανονισμό της Επιτροπής που θεσπίζει τους

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 241/16 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1536 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Σεπτεμβρίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1321/2014 όσον αφορά την εναρμόνιση των κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων για τα προσόντα των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών που εμπλέκονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.9.2016 COM(2016) 491 final ANNEXES 1 to 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης για Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος για την

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για τη πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ευρώπη

μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ευρώπη Πρόταση κατάρτισης κοινών κανόνων για την πτητική λειτουργία μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ευρώπη easa.europa.eu/drones September 2015 μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ευρώπη PAGE 2 Π ΕΠΤ 2015-10 του

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη αριθ. 05/2013. Διαδικασίες αποστειρωμένου θαλάμου διακυβέρνησης

Γνώμη αριθ. 05/2013. Διαδικασίες αποστειρωμένου θαλάμου διακυβέρνησης Διεύθυνση Κανονιστικής Δραστηριότητας Διαδικασίες αποστειρωμένου θαλάμου διακυβέρνησης ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΤ/ΕΑΠ: 2012-06 RMT.0416 (OPS.009 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α)) ΚΑΙ RMT.0417 (OPS.009 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β)) 10/06/2013 ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον καθορισμό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 216/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 20ής Φεβρουαρίου 2008

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 216/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 20ής Φεβρουαρίου 2008 19.3.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 216/2008 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη αριθ. 05/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώμη αριθ. 05/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώμη αριθ. 05/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ σχετικά με τη δυνατότητα τροποποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 αναφορικά με τους εκτελεστικούς κανόνες για την περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D034433/04 - Παράρτημα 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D034433/04 - Παράρτημα 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16626/14 ADD 1 SAN 476 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Θέμα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 12 Δεκεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3662, 13/12/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3662, 13/12/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3662 της 13ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 11.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1014/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την παρακολούθηση και την αναφορά δεδομένων ταξινόμησης των

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.5.2014 L 145/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 499/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει L 149/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.6.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 465/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA-BoS-15/108 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2010D0022 EL 16.05.2012 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.2.2016 L 46/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/247 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 13.1.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 8/17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη θέσπιση των βασικών παραμέτρων για τα μητρώα αδειών μηχανοδηγού και τα μητρώα συμπληρωματικών

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για. Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για. Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.9.2016 COM(2016) 621 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου για τη θέση που πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη μεικτή επιτροπή ΕΕ-ΔΟΠΑ όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ L 330/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.12.2010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη διαδικασία πιστοποίησης ποιότητας όσον αφορά τους φορείς παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/66 1.12.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2218 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη διαδικασία εξαίρεσης μελών του προσωπικού εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων από την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2011D0008 EL 16.05.2012 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 1 Κ.Δ.Π Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα αναφορικά με τη Γνωστοποίηση Παραβιάσεων Προσωπικών Δεδομένων από τους παροχείς δημόσια διαθέσιμων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - EMAS Το Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού

Διαβάστε περισσότερα

για κανονισμό της Επιτροπής XXX/2010 σχετικά με τη θέσπιση εκτελεστικών κανόνων για την αδειοδότηση των χειριστών

για κανονισμό της Επιτροπής XXX/2010 σχετικά με τη θέσπιση εκτελεστικών κανόνων για την αδειοδότηση των χειριστών Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας 26 Αυγούστου 2010 ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 04/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 26 ης Αυγούστου 2010 για κανονισμό της Επιτροπής XXX/2010 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.1.2016 COM(2016) 33 final 2013/0016 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

της 27ης Νοεμβρίου 2012

της 27ης Νοεμβρίου 2012 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας 27 Νοεμβρίου 2012 ΓΝΩΜΗ 06/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 27ης Νοεμβρίου 2012 για κανονισμό της Επιτροπής για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.9.2015 COM(2015) 449 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσίας που έχει ανατεθεί στην Επιτροπή για την

Διαβάστε περισσότερα

L 176/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.7.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 21ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τις διαδικασίες χορήγησης περιβαλλοντικής πιστοποίησης και πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2016 COM(2016) 319 final ANNEX 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2016 COM(2016) 668 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.3.2012 COM(2012) 150 final 2012/0075 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των οδηγιών 1999/4/ΕΚ, 2000/36/ΕΚ, 2001/111/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΔΑ ΘΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2016 COM(2016) 319 final ANNEX 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 5.4.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 100/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 290/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας.

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας. ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έλεγχος εγγράφων Κύριος σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες σύνταξης, ανασκόπησης, έγκρισης και διανομής όλων των εγγράφων και δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011

155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4538, 6.11.2015 Ν. 155(Ι)/2015 155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 218,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής, για τη διαρκή αξιοπλοΐα του αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Κατά την τακτική συνεδρίασή της στην έδρα της, στις 3 Νοεμβρίου 2016, και. Λαμβάνοντας υπόψη:

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Κατά την τακτική συνεδρίασή της στην έδρα της, στις 3 Νοεμβρίου 2016, και. Λαμβάνοντας υπόψη: Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 413/2016 για τη χορήγηση Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία με την

Διαβάστε περισσότερα

837 Κ.Δ.Π. 207/2000. Αριθμός 207 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 207 ΤΟΥ 1989, 111(1) ΤΟΥ 1999 ΚΑΙ 87(1) ΤΟΥ 2000)

837 Κ.Δ.Π. 207/2000. Αριθμός 207 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 207 ΤΟΥ 1989, 111(1) ΤΟΥ 1999 ΚΑΙ 87(1) ΤΟΥ 2000) Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3419,14.7.2000 837 Κ.Δ.Π. 207/2000 Αριθμός 207 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 207 ΤΟΥ 1989, 111(1) ΤΟΥ 1999 ΚΑΙ 87(1) ΤΟΥ 2000) Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 5(2)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου».

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. Γ.Γ.Π.Σ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο 30η Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης Ταχ. Κωδ. : 18346 Μοσχάτο Τηλέφωνο : 210 4802251, 4802253

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας 02/12/2011

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας 02/12/2011 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας 02/12/2011 ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 06/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 2ας Δεκεμρίου 2011 για κανονισμό της Επιτροπής για την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 για τη χορήγηση Άδειας Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 668/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7 21.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 254/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Μαρτίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 340/2008 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 1 Σεπτεμβρίου 2008 ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 3/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 1ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τον κανονισμό της Επιτροπής για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 304/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 304/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 92/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3.4.2008 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 304/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Απριλίου 2008 για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7461/14 ADD 1 AVIATION 70

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7461/14 ADD 1 AVIATION 70 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7461/14 ADD 1 AVIATION 70 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής Η παρούσα αποτελεί τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Κατάλογος της ΕΕ που περιλαμβάνει πρόσωπα, ομάδες και οντότητες στις οποίες εφαρμόζονται ειδικά μέτρα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 6 Φεβρουαρίου 2008 Η ΕΕ θέσπισε

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/03 29.07.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα όρια ενεργοποίησης για τη χρήση μέτρων έγκαιρης παρέμβασης σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ 1 Περιεχόμενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας Διεύθυνση Κανονιστικής Δραστηριότητας. Γνώμη αριθ. 07/2013

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας Διεύθυνση Κανονιστικής Δραστηριότητας. Γνώμη αριθ. 07/2013 Διεύθυνση Κανονιστικής Δραστηριότητας ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΑΠ 2008-20 MDM.003 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α) 22/08/2013 ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ Η παρούσα γνώμη εξετάζει θέματα σχετικά με τη βελτίωση της ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R1207 EL 18.02.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2001, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/4 9.9.2016 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1612 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την παροχή ενίσχυσης για τη μείωση της παραγωγής γάλακτος Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.2.2014 COM(2014) 106 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση που θα υιοθετηθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κοινοποιήσεις διαβατηρίου για μεσίτες πιστώσεων βάσει της οδηγίας για την ενυπόθηκη πίστη 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0785 EL 11.12.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 785/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 765/2008 (ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ Ο παρών κανονισμός καθορίζει σαφείς κανόνες οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2336 EL 01.02.2010 002.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2003 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R1235 EL 28.06.2011 003.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Δεκεμβρίου 2008 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

2017 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ

2017 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 10.1. Στόχοι και σκοποί της επί των συστάσεων 3 10.2. Αντικείμενο της... 3 10.3. Χρονική στιγμή της... 4 10.4. Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα