ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]"

Transcript

1 EL EL EL

2 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, C Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισμό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας και την περιβαλλοντική πιστοποίηση αεροσκαφών και των σχετικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού, καθώς και για την πιστοποίηση φορέων σχεδιασμού και παραγωγής (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) EL EL

3 Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισμό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας και την περιβαλλοντική πιστοποίηση αεροσκαφών και των σχετικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού, καθώς και για την πιστοποίηση φορέων σχεδιασμού και παραγωγής Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 100 παράγραφος 2, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2008, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας της Αεροπορίας, καθώς και για την κατάργηση της οδηγίας 91/670/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 και της οδηγίας 2004/36/EΚ 1 (εφεξής καλούμενος ο «βασικός κανονισμός»), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 5, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Με την αντικατάσταση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008, το άρθρο 5 σχετικά με την αξιοπλοΐα επεκτάθηκε ώστε να συμπεριλάβει τα στοιχεία αξιολόγησης επιχειρησιακής καταλληλότητας στους εκτελεστικούς κανόνες για την πιστοποίηση τύπου. (2) Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας (εφεξής καλούμενος ο «Οργανισμός») έκρινε αναγκαία την πρόταση τροπολογιών στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής ώστε να μπορεί να εγκρίνει δεδομένα επιχειρησιακής καταλληλότητας στο πλαίσιο της διαδικασίας πιστοποίησης τύπου. (3) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό βασίζονται στη γνώμη που εξέδωσε ο Οργανισμός 2 σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχείο β) και το άρθρο 19 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008. (4) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη 3 της επιτροπής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας της Αεροπορίας που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 65 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008. (5) Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως ΕΕ L 79 της , σ.1. Γνώμη 06/2008. (Προς έκδοση). EL 3 EL

4 ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 τροποποιείται ως εξής: 1. Στο άρθρο 1 παράγραφος 2, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο θ): «θ) ως «φορέας εκμετάλλευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης» νοείται ο φορέας εκμετάλλευσης που έχει την κύρια εγκατάστασή του σε κράτος μέλος.» 2. Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 2στ: «Άρθρο 2στ Δεδομένα επιχειρησιακής καταλληλότητας 1. Ο κάτοχος πιστοποιητικού τύπου αεροσκάφους έκδοσης πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, ο οποίος σκοπεύει να παραδώσει ένα νέο αεροσκάφος σε φορέα εκμετάλλευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ή μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, λαμβάνει έγκριση σύμφωνα με την παράγραφο 21A.21 στοιχείο ε) του μέρους 21 πλην του στοιχειώδους προγράμματος συντήρησης που πιστοποιεί την εκπαίδευση ικανότητας τύπου του προσωπικού και των δεδομένων πηγής επικύρωσης αεροσκάφους προς στήριξη της αντικειμενικής πιστοποίησης προσομοιωτή ή προσομοιωτών. Η έγκριση λαμβάνεται εντός διετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού ή πριν από την εκμετάλλευση του αεροσκάφους από φορέα εκμετάλλευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάλογα με το ποια ημερομηνία, είναι μεταγενέστερη. Τα δεδομένα επιχειρησιακής καταλληλότητας μπορούν να περιορίζονται στο μοντέλο που παραδίδεται. 2. Ο αιτών χορήγηση πιστοποιητικού τύπου αεροσκάφους η αίτηση για χορήγηση του οποίου υποβλήθηκε πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και για το οποίο δεν εκδίδεται πιστοποιητικό τύπου πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, λαμβάνει έγκριση σύμφωνα με την παράγραφο 21A.21 στοιχείο ε) του μέρους 21 πλην του στοιχειώδους προγράμματος συντήρησης που πιστοποιεί την εκπαίδευση ικανότητας τύπου του προσωπικού και των δεδομένων πηγής επικύρωσης αεροσκάφους προς στήριξη του στόχου πιστοποίησης του προσομοιωτή ή των προσομοιωτών. Η έγκριση λαμβάνεται εντός διετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού ή πριν από την εκμετάλλευση του αεροσκάφους από φορέα εκμετάλλευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάλογα με το ποια ημερομηνία, είναι μεταγενέστερη. Τα πορίσματα συμμόρφωσης των αρχών στις διαδικασίες της επιτροπής επιχειρησιακής αξιολόγησης που διεξήχθησαν υπό την ευθύνη του Συνδέσμου Αρχών Πολιτικής Αεροπορίας (JAA) ή του EASA πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού γίνονται δεκτά από τον EASA χωρίς περαιτέρω εξακρίβωση. 3. Οι εκθέσεις της επιτροπής επιχειρησιακής αξιολόγησης που εκδίδονται σύμφωνα με τις διαδικασίες του JAA ή από τον Οργανισμό πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού θεωρείται ότι αποτελούν δεδομένα επιχειρησιακής καταλληλότητας εγκεκριμένα σύμφωνα με την παράγραφο 21A.21 στοιχείο ε) του μέρους 21 και ότι έχουν συμπεριληφθεί στο σχετικό πιστοποιητικό τύπου. Τα EL 4 EL

5 δεδομένα διαχωρίζονται σε υποχρεωτικά δεδομένα ή σε συνιστώμενα δεδομένα σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές πιστοποίησης που εκδίδει ο Οργανισμός. 4. Οι κάτοχοι πιστοποιητικού τύπου που περιλαμβάνει δεδομένα επιχειρησιακής καταλληλότητας λαμβάνουν έγκριση επέκτασης του πεδίου εφαρμογής της έγκρισης φορέα σχεδιασμού τους ή των εναλλακτικών διαδικασιών της έγκρισης φορέα σχεδιασμού τους, ανάλογα με την περίπτωση, για τη συμπερίληψη πτυχών επιχειρησιακής καταλληλότητας εντός διετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.» 3. Το παράρτημα (μέρος 21) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού. Άρθρο 2 Έναρξη ισχύος 1. Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, οι τροποποιήσεις των τμημάτων Δ και Ε του μέρους 21 δεν θα είναι υποχρεωτικές για την έγκριση τροποποίησης πιστοποιητικού τύπου καθώς και για αιτούντες χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου για τρία έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, XXXX. Για την Επιτροπή [ ] Ο Πρόεδρος EL 5 EL

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Το παράρτημα (μέρος 21) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής τροποποιείται ως εξής: 1. Στην παράγραφο 21A.14 στοιχείο β) το σημείο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο: «4. Κινητήρα ή έλικα με πιστοποιητικό τύπου, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές πιστοποίησης για ανεμοπλάνα με κινητήρα ή» 2. Στην παράγραφο 21A.15 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο δ): «δ) Η αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού τύπου ή περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου για αεροσκάφος συμπεριλαμβάνει ή συμπληρώνεται μετά την αρχική αίτηση ώστε να συμπεριλάβει την αίτηση για χορήγηση έγκρισης δεδομένων επιχειρησιακής καταλληλότητας αποτελούμενων, κατά περίπτωση, από: 1. το στοιχειώδες πρόγραμμα για την απόκτηση ικανότητας τύπου χειριστή, συμπεριλαμβανομένου προσδιορισμού ικανότητας τύπου 2. τον ορισμό του πεδίου εφαρμογής των δεδομένων πηγής επικύρωσης αεροσκάφους προς στήριξη της αντικειμενικής πιστοποίησης προσομοιωτή ή προσομοιωτών που συνδέονται με εκπαίδευση για την απόκτηση ικανότητας τύπου χειριστή ή προσωρινών δεδομένων προς στήριξη της προσωρινής πιστοποίησής τους 3. το στοιχειώδες πρόγραμμα συντήρησης που πιστοποιεί την εκπαίδευση ικανότητας τύπου του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένου προσδιορισμού ικανότητας τύπου 4. τον προσδιορισμό τύπου ή παραλλαγής για πλήρωμα θαλάμου επιβατών και δεδομένα συγκεκριμένα για τον εκάστοτε τύπο για την εκπαίδευση του πληρώματος θαλάμου επιβατών 5. τον βασικό κατάλογο ελάχιστου εξοπλισμού και 6. άλλα στοιχεία επιχειρησιακής καταλληλότητας σχετικά με τύπο αεροσκάφους.» 3. Η παράγραφος 21A.16 αντικαθίσταται από την ακόλουθη: «21A.16A Προδιαγραφές πιστοποίησης Ο Οργανισμός εκδίδει, σύμφωνα με το άρθρο 19 του βασικού κανονισμού, προδιαγραφές πιστοποίησης, συμπεριλαμβανομένων προδιαγραφών πιστοποίησης για δεδομένα επιχειρησιακής καταλληλότητας, ως τυποποιημένα μέσα για την απόδειξη της συμμόρφωσης προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού προς τις σχετικές βασικές απαιτήσεις των παραρτημάτων I, III και IV του βασικού κανονισμού. Οι εν λόγω προδιαγραφές είναι επαρκώς λεπτομερείς και συγκεκριμένες ώστε να υποδεικνύουν στους αιτούντες τους όρους υπό τους οποίους θα εκδίδονται, θα τροποποιούνται ή θα συμπληρώνονται τα πιστοποιητικά.» EL 6 EL

7 4. Η παράγραφος 21A.16Β αντικαθίσταται από την ακόλουθη: «21A.16B Ειδικές προϋποθέσεις α) Ο Οργανισμός καθορίζει ειδικές λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες ονομάζονται ειδικοί όροι, για ένα προϊόν εάν οι σχετικές προδιαγραφές πιστοποίησης δεν περιλαμβάνουν επαρκή ή κατάλληλα πρότυπα ασφάλειας για το προϊόν, διότι: 1. Το προϊόν έχει καινοτόμα ή ασυνήθη χαρακτηριστικά σχεδιασμού σε σχέση με τις πρακτικές σχεδιασμού στις οποίες βασίζονται οι ισχύουσες προδιαγραφές πιστοποίησης ή 2. Η χρήση για την οποία προορίζεται το προϊόν δεν είναι συμβατική ή 3. Η εμπειρία από τη λειτουργία άλλων παρόμοιων προϊόντων ή προϊόντων που έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά σχεδιασμού έχει καταδείξει ότι ενδέχεται να δημιουργηθούν ανασφαλείς συνθήκες. β) Οι ειδικοί όροι περιλαμβάνουν τα πρότυπα ασφαλείας που ο Οργανισμός θεωρεί απαραίτητα για την εξασφάλιση επιπέδου ασφάλειας ισοδύναμου με εκείνο που προβλέπουν οι ισχύουσες προδιαγραφές πιστοποίησης.» 5. Η παράγραφος 21A.17 αντικαθίσταται από την ακόλουθη: «21A.17A 21A.17 Βάση πιστοποίησης τύπου α) Η βάση πιστοποίησης τύπου που κοινοποιείται για την έκδοση πιστοποιητικού τύπου ή περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου αποτελείται από: 1. τις ισχύουσες προδιαγραφές πιστοποίησης που έχει θεσπίσει ο Οργανισμός και οι οποίες ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής αίτησης για το εν λόγω πιστοποιητικό, εκτός εάν: i) καθορίζεται διαφορετικά από τον Οργανισμό ή ii) επιλέγεται από τον αιτούντα ή απαιτείται η συμμόρφωση προς μεταγενέστερες τροποποιήσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία γ) και δ). 2. όλους τους ειδικούς όρους που καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 21A.16B, στοιχείο α). β) Η αίτηση για πιστοποίηση τύπου μεγάλου αεροπλάνου και μεγάλου στροφειόπτερου ισχύει για πέντε έτη ενώ η αίτηση για την έκδοση οιουδήποτε άλλου πιστοποιητικού τύπου ισχύει για τρία έτη, εκτός εάν ο αιτών αποδείξει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης ότι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η διενέργεια δοκιμών αναφορικά με το προϊόν του απαιτούν μεγαλύτερη χρονική περίοδο, την οποία ο Οργανισμός εγκρίνει. EL 7 EL

8 γ) Στην περίπτωση που το πιστοποιητικό τύπου δεν έχει εκδοθεί ή είναι προφανές ότι δεν θα εκδοθεί εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο στοιχείο β), ο αιτών μπορεί: 1. να υποβάλει νέα αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού τύπου και να συμμορφωθεί προς όλες τις διατάξεις του στοιχείου α) που ισχύουν για την αρχική αίτηση ή 2. να ζητήσει παράταση της αρχικής αίτησης και να συμμορφωθεί προς τις προδιαγραφές πιστοποίησης που ίσχυαν σε ημερομηνία που επιλέγει ο αιτών και η οποία δεν είναι προγενέστερη της ημερομηνίας που προηγείται εκείνης της έκδοσης του πιστοποιητικού τύπου οι ανωτέρω ενέργειες πρέπει να πραγματοποιηθούν εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο στοιχείο β) για την αρχική αίτηση. δ) Εάν ο αιτών επιλέξει να συμμορφωθεί με μία τροποποίηση των προδιαγραφών πιστοποίησης που τέθηκε σε ισχύ μετά την υποβολή της αίτησης χορήγησης πιστοποιητικού τύπου, τότε ο αιτών πρέπει επίσης να συμμορφωθεί προς κάθε άλλη τροποποίηση που ο Οργανισμός κρίνει ότι σχετίζεται άμεσα.» 6. Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 21A.17B: «21A.17B Βάση πιστοποίησης δεδομένων επιχειρησιακής καταλληλότητας α) Ο Οργανισμός κοινοποιεί στον αιτούντα τη βάση πιστοποίησης δεδομένων επιχειρησιακής καταλληλότητας. Αποτελείται από: 1. τις ισχύουσες προδιαγραφές πιστοποίησης για δεδομένα επιχειρησιακής καταλληλότητας που εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 21A.16A και ισχύουν κατά την ημερομηνία της αίτησης ή το συμπλήρωμα της αίτησης, εκτός εάν: i) ο Οργανισμός αποδεχτεί άλλα μέσα απόδειξης συμμόρφωσης προς τις σχετικές βασικές απαιτήσεις των παραρτημάτων I, III και IV του βασικού κανονισμού ή ii) ο αιτών επιλέξει συμμόρφωση προς μεταγενέστερες τροποποιήσεις. 2. όλους τους ειδικούς όρους που καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 21A.16B, στοιχείο α). β) Εάν ο αιτών επιλέξει να συμμορφωθεί με μία τροποποίηση των προδιαγραφών πιστοποίησης που τέθηκαν σε ισχύ μετά την υποβολή της αίτησης χορήγησης πιστοποιητικού τύπου, τότε ο αιτών πρέπει επίσης να συμμορφωθεί προς κάθε άλλη τροποποίηση που ο Οργανισμός κρίνει ότι σχετίζεται άμεσα.» 7. Η παράγραφος 21A.20 αντικαθίσταται από την ακόλουθη: «21A.20 Συμμόρφωση με τη βάση πιστοποίησης τύπου, τη βάση πιστοποίησης δεδομένων επιχειρησιακής καταλληλότητας και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας EL 8 EL

9 α) Ο αιτών για τη χορήγηση πιστοποιητικού τύπου ή περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου αποδεικνύει τη συμμόρφωση προς την ισχύουσα βάση πιστοποίησης τύπου, την ισχύουσα βάση πιστοποίησης δεδομένων επιχειρησιακής καταλληλότητας και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας και παρέχει στον Οργανισμό τα μέσα με τα οποία αποδεικνύεται η συμμόρφωση. β) Ο αιτών υποβάλει δήλωση ότι έχει συμμορφωθεί προς το σύνολο της ισχύουσας βάσης πιστοποίησης τύπου, της βάσης πιστοποίησης δεδομένων επιχειρησιακής καταλληλότητας και προς όλες τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας. γ) Όταν ο αιτών διαθέτει κατάλληλη έγκριση φορέα σχεδιασμού, η δήλωση του στοιχείου β) πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του τμήματος Ι.» 8. Στην παράγραφο 21A.21 αντικαθίστανται το στοιχείο β) και το στοιχείο γ) σημείο 1, και προστίθενται τα στοιχεία ε) και στ) ως εξής: «β) υποβάλει τη δήλωση που αναφέρεται στην παράγραφο 21A.20, στοιχείο β) γ) αποδειχθεί ότι: 1. Το προϊόν που πρόκειται να πιστοποιηθεί πληροί την ισχύουσα βάση πιστοποίησης τύπου και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας που ορίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 21A.17Α και 21A.18. ε) στην περίπτωση πιστοποιητικού τύπου αεροσκάφους, αποδεικνύεται ότι τα δεδομένα επιχειρησιακής καταλληλότητας συμμορφώνονται με την ισχύουσα βάση πιστοποίησης δεδομένων επιχειρησιακής καταλληλότητας που ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 21A.17B. στ) κατά παρέκκλιση από το στοιχείο ε), μπορεί να εκδοθεί πιστοποιητικό τύπου αεροσκάφους πριν από την απόδειξη συμμόρφωσης προς την ισχύουσα βάση πιστοποίησης δεδομένων επιχειρησιακής καταλληλότητας. Σε αυτήν την περίπτωση, η ισχύς του πιστοποιητικού τύπου εξαρτάται από την απόδειξη συμμόρφωσης του αιτούντα προς τη βάση πιστοποίησης δεδομένων επιχειρησιακής καταλληλότητας πριν να καταστεί απαραίτητη η χρήση αυτών των δεδομένων από φορέα εκπαίδευσης ή από φορέα εκμετάλλευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 21A.20, στη δήλωση που αναφέρεται στο στοιχείο β) δηλώνεται η ημερομηνία έως την οποία θα αποδειχθεί η συμμόρφωση.» 9. Η παράγραφος 21A.23 αντικαθίσταται από την ακόλουθη: «21A.23 Έκδοση περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου α) Για αεροσκάφος που δεν τηρεί τις διατάξεις της παραγράφου 21Α.21, στοιχείο γ), ο αιτών δικαιούται να εξασφαλίσει την έκδοση περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου από τον Οργανισμό αφού: 1. Συμμορφώνεται προς την κατάλληλη βάση πιστοποίησης τύπου που ορίζεται από τον Οργανισμό για τη διασφάλιση επαρκούς ασφάλειας για τη χρήση για την οποία προορίζεται το αεροσκάφος, καθώς και προς τις ισχύουσες απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας. EL 9 EL

10 2. Δηλώνει ρητώς ότι έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να συμμορφώνεται προς την παράγραφο 21A Στην περίπτωση περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου αεροσκάφους, αποδεικνύεται ότι τα δεδομένα επιχειρησιακής καταλληλότητας συμμορφώνονται με την ισχύουσα βάση πιστοποίησης δεδομένων επιχειρησιακής καταλληλότητας που ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 21A.17B. β) Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο α) σημείο 3, ο αιτών μπορεί να υποβάλει δήλωση ότι η συμμόρφωση με την ισχύουσα βάση πιστοποίησης δεδομένων επιχειρησιακών καταλληλότητας θα δηλωθεί μετά την ημερομηνία έκδοσης του περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου, αλλά πριν να καταστεί απαραίτητη η χρήση των δεδομένων επιχειρησιακής καταλληλότητας από φορέα εκπαίδευσης ή από φορέα εκμετάλλευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. γ) Για τον κινητήρα ή τον έλικα που έχει εγκατασταθεί στο αεροσκάφος, ή και τα δύο, πρέπει: 1. Να έχει εκδοθεί ή καθορισθεί πιστοποιητικό τύπου, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, ή 2. Να έχει αποδειχθεί ότι συμμορφώνονται προς τις προδιαγραφές πιστοποίησης που κρίνονται απαραίτητες για τη διασφάλιση της ασφαλούς πτήσης του αεροσκάφους.» 10. Στην παράγραφο 21A.31 στοιχείο α) το σημείο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο: «3. Εγκεκριμένο τμήμα οδηγιών διαρκούς αξιοπλοΐας το οποίο αναφέρεται στους περιορισμούς της αξιοπλοΐας, όπως ορίζεται από τις ισχύουσες προδιαγραφές πιστοποίησης και» 11. Στην παράγραφο 21A.33 το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο: «α) Ο αιτών διενεργεί όλες τις επιθεωρήσεις και τις δοκιμές που είναι απαραίτητες ώστε να αποδειχθεί η συμμόρφωση προς την ισχύουσα βάση πιστοποίησης τύπου, την ισχύουσα βάση πιστοποίησης δεδομένων επιχειρησιακής καταλληλότητας και προς όλες τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας.» 12. Η παράγραφος 21A.41 αντικαθίσταται από την ακόλουθη: «21A.41 Πιστοποιητικό τύπου Το πιστοποιητικό τύπου και το περιορισμένο πιστοποιητικό τύπου θεωρούνται ότι περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό τύπου, τους περιορισμούς λειτουργίας, το φύλλο δεδομένων του πιστοποιητικού τύπου για την αξιοπλοΐα και τις εκπομπές, την ισχύουσα βάση πιστοποίησης τύπου και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας βάσει των οποίων ο Οργανισμός καθορίζει τη συμμόρφωση, καθώς και κάθε άλλο όρο ή περιορισμό που ορίζουν οι ισχύουσες προδιαγραφές πιστοποίησης και οι απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας για το προϊόν. Επιπλέον, το πιστοποιητικό τύπου και το περιορισμένο πιστοποιητικό τύπου περιλαμβάνουν την ισχύουσα βάση πιστοποίησης δεδομένων επιχειρησιακής καταλληλότητας, τα δεδομένα επιχειρησιακής καταλληλότητας και το φύλλο δεδομένων του πιστοποιητικού τύπου για το θόρυβο. Το φύλλο δεδομένων του πιστοποιητικού τύπου του κινητήρα περιλαμβάνει αρχείο συμμόρφωσης προς τις εκπομπές.» EL 10 EL

11 13. Στην παράγραφο 21A.44 το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο: «α) αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 21A.3, 21A.3B, 21A.4, 21A.55, 21A.57, 21A.61 και 21A62 και, για αυτό το σκοπό, εξακολουθεί να πληροί τις απαιτήσεις αξιολόγησης επιλεξιμότητας σύμφωνα με την παράγραφο 21Α.14 και» 14. Η παράγραφος 21A.55 αντικαθίσταται από την ακόλουθη: «21A.55 Τήρηση αρχείων Ο κάτοχος πιστοποιητικού τύπου ή περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου θέτει στη διάθεση του Οργανισμού όλες τις σχετικές πληροφορίες σχεδιασμού, τα σχέδια και τις εκθέσεις δοκιμών, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων επιθεώρησης για το προϊόν που υπεβλήθη σε δοκιμές τα ανωτέρω έγγραφα φυλάσσονται με σκοπό να παράσχουν τις πληροφορίες οι οποίες είναι απαραίτητες για την εξασφάλιση της διαρκούς αξιοπλοΐας του προϊόντος, της διαρκούς επιχειρησιακής καταλληλότητάς του και τη συμμόρφωσή του με τις ισχύουσες απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας για το προϊόν.» 15. Η παράγραφος 21A.57 αντικαθίσταται από την ακόλουθη: «21A.57 Εγχειρίδια Ο κάτοχος πιστοποιητικού τύπου ή περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου συντάσσει, τηρεί και ενημερώνει τα πρωτότυπα όλων των εγχειριδίων που απαιτούνται από την ισχύουσα βάση πιστοποίησης τύπου, την ισχύουσα βάση πιστοποίησης δεδομένων επιχειρησιακής καταλληλότητας και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας για το προϊόν, και παρέχει αντίγραφα στον Οργανισμό, μετά από αίτησή του.» 16. Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 21A.62: «21A.62 Διαθεσιμότητα δεδομένων επιχειρησιακής καταλληλότητας Ο κάτοχος πιστοποιητικού τύπου ή περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου θέτει: α) τουλάχιστον ένα σύνολο πλήρων δεδομένων επιχειρησιακής καταλληλότητας, που έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με την ισχύουσα βάση πιστοποίησης δεδομένων επιχειρησιακής καταλληλότητας, στη διάθεση όλων των γνωστών φορέων εκμετάλλευσης των αεροσκαφών στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν να καταστεί απαραίτητη η χρήση των δεδομένων επιχειρησιακής καταλληλότητας από φορέα εκπαίδευσης ή από φορέα εκμετάλλευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και β) κάθε τροποποίηση στα δεδομένα επιχειρησιακής καταλληλότητας στη διάθεση όλων των γνωστών φορέων εκμετάλλευσης των αεροσκαφών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γ) εφόσον ζητηθεί, τα σχετικά δεδομένα των στοιχείων α) και β) ανωτέρω στη διάθεση: 1. της αρμόδιας αρχής που είναι υπεύθυνη για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με ένα ή περισσότερα στοιχεία αυτού του συνόλου δεδομένων επιχειρησιακής καταλληλότητας και EL 11 EL

12 2. κάθε προσώπου που απαιτείται να συμμορφώνεται με ένα ή περισσότερα στοιχεία αυτού του συνόλου δεδομένων επιχειρησιακής καταλληλότητας.» 17. Η παράγραφος 21A.90 αντικαθίσταται από την ακόλουθη: «21A.90 Πεδίο εφαρμογής Το παρόν τμήμα ορίζει τη διαδικασία για τη χορήγηση έγκρισης τροποποιήσεων σε πιστοποιητικά τύπου, και ορίζει επίσης τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αιτούντων και των κατόχων των εν λόγω εγκρίσεων. Στο παρόν τμήμα οι αναφορές στα πιστοποιητικά τύπου αφορούν τα πιστοποιητικά τύπου και τα περιορισμένα πιστοποιητικά τύπου.» 18. Η παράγραφος 21A.91 αντικαθίσταται από την ακόλουθη: «21A.91 Ταξινόμηση τροποποιήσεων στο πιστοποιητικό τύπου Οι τροποποιήσεις στο πιστοποιητικό τύπου ταξινομούνται ως ελάσσονος και μείζονος σημασίας. Ως «τροποποίηση ελάσσονος σημασίας» νοείται εκείνη που δεν επηρεάζει σημαντικά τη μάζα, τη ζυγοστάθμιση, τη δομική αντοχή, την αξιοπιστία, τα χαρακτηριστικά λειτουργίας, τον θόρυβο, την απόρριψη καυσίμων, τις εκπομπές καυσαερίων, τα δεδομένα επιχειρησιακής καταλληλότητας ή άλλα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την αξιοπλοΐα του προϊόντος. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 21A.19, κάθε άλλη τροποποίηση συνιστά «τροποποίηση μείζονος σημασίας» βάσει του παρόντος τμήματος. Οι τροποποιήσεις μείζονος και ελάσσονος σημασίας εγκρίνονται σύμφωνα με την παράγραφο 21A.95 ή 21A.97, κατά περίπτωση, και προσδιορίζονται δεόντως.» 19. Η παράγραφος 21A.92 αντικαθίσταται από την ακόλουθη: «21A.92 Επιλεξιμότητα α) Μόνο ο κάτοχος πιστοποιητικού τύπου μπορεί να υποβάλει αίτηση για έγκριση τροποποίησης μείζονος σημασίας σε πιστοποιητικό τύπου βάσει του παρόντος τμήματος όλοι οι άλλοι αιτούντες για έγκριση τροποποίησης μείζονος σημασίας σε πιστοποιητικό τύπου υποβάλουν αίτηση σύμφωνα με το τμήμα Ε. β) Οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει αίτηση για έγκριση τροποποίησης ελάσσονος σημασίας σε πιστοποιητικό τύπου σύμφωνα με το παρόν τμήμα.» 20. Η παράγραφος 21A.93 αντικαθίσταται από την ακόλουθη: «21A.93 Αίτηση Η αίτηση για έγκριση τροποποίησης σε πιστοποιητικό τύπου υποβάλλεται υπό μορφή και κατά τρόπο που ορίζεται από τον Οργανισμό και περιλαμβάνει: α) Περιγραφή της τροποποίησης η οποία καθορίζει: 1. Όλα τα μέρη του πιστοποιητικού τύπου και τα εγκεκριμένα εγχειρίδια που επηρεάζονται από την τροποποίηση και EL 12 EL

13 2. Τις προδιαγραφές πιστοποίησης και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας σύμφωνα με τις οποίες έχει σχεδιασθεί η τροποποίηση ώστε να επιτυγχάνεται συμμόρφωση προς την παράγραφο 21Α.101. β) Προσδιορισμό των ενδεχόμενων εκ νέου ερευνών οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου να αποδειχθεί η συμμόρφωση του τροποποιημένου προϊόντος προς τις ισχύουσες προδιαγραφές πιστοποίησης και απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας. γ) Όταν η τροποποίηση επηρεάζει τα δεδομένα επιχειρησιακής καταλληλότητας, η αίτηση συμπεριλαμβάνει ή συμπληρώνεται μετά την αρχική αίτηση για να συμπεριλάβει τις αναγκαίες τροποποιήσεις στα δεδομένα επιχειρησιακής καταλληλότητας.» 21. Η παράγραφος 21A.95 αντικαθίσταται από την ακόλουθη: «21A.95 Τροποποιήσεις ελάσσονος σημασίας Οι τροποποιήσεις ελάσσονος σημασίας σε πιστοποιητικό τύπου μπορούν να ταξινομηθούν και να εγκριθούν είτε: α) Από τον Οργανισμό ή β) Από κατάλληλα εγκεκριμένο φορέα σχεδιασμού βάσει διαδικασίας που συμφωνείται με τον Οργανισμό.» 22. Η παράγραφος 21A.97 αντικαθίσταται από την ακόλουθη: «21A.97 Τροποποιήσεις μείζονος σημασίας α) Ο αιτών για έγκριση τροποποίησης μείζονος σημασίας: 1. Υποβάλει στον Οργανισμό αποδεικτικά στοιχεία συνοδευόμενα από οιαδήποτε περιγραφικά στοιχεία κρίνονται απαραίτητα προκειμένου αυτά να περιληφθούν στον σχεδιασμό τύπου. 2. Αποδεικνύει ότι το τροποποιημένο προϊόν συμμορφώνεται προς τις ισχύουσες προδιαγραφές πιστοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των προδιαγραφών για τα δεδομένα επιχειρησιακής καταλληλότητας, κατά περίπτωση, και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 21A Δηλώνει ότι έχει συμμορφωθεί προς την ισχύουσα βάση πιστοποίησης τύπου και τη βάση πιστοποίησης δεδομένων επιχειρησιακής καταλληλότητας, κατά περίπτωση, και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας και παρέχει στον Οργανισμό τα στοιχεία στα οποία βασίζεται η εν λόγω δήλωση. 4. Όταν ο αιτών διαθέτει κατάλληλη έγκριση φορέα σχεδιασμού, υποβάλλει τη δήλωση που αναφέρεται στο στοιχείο α) σημείο 3) σύμφωνα με τις διατάξεις του τμήματος Ι. 5. Συμμορφώνεται προς την παράγραφο 21A.33 και, κατά την περίπτωση, προς την 21A.35. EL 13 EL

14 β) Η έγκριση τροποποίησης μείζονος σημασίας σε πιστοποιητικό σχεδιασμού τύπου περιορίζεται στη συγκεκριμένη ή στις συγκεκριμένες διαμορφώσεις του σχεδιασμού τύπου επί των οποίων πραγματοποιείται η τροποποίηση.» 22. Η παράγραφος 21A.101 αντικαθίσταται από την ακόλουθη: «21A.101 Ορισμός των ισχυουσών προδιαγραφών πιστοποίησης και των απαιτήσεων περιβαλλοντικής προστασίας α) Ο αιτών για έγκριση τροποποίησης σε πιστοποιητικό τύπου αποδεικνύει ότι το τροποποιημένο προϊόν συμμορφώνεται προς τις προδιαγραφές πιστοποίησης που εφαρμόζονται για το τροποποιημένο προϊόν και τίθενται σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τροποποίηση, καθώς και προς τις ισχύουσες απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας που ορίζονται στην παράγραφο 21Α.18. β) Κατά παρέκκλιση του στοιχείου α), ο αιτών μπορεί να αποδείξει ότι το τροποποιημένο προϊόν συμμορφώνεται με παλαιότερη τροποποίηση των προδιαγραφών πιστοποίησης που ορίζεται στο στοιχείο α) και οιωνδήποτε άλλων προδιαγραφών πιστοποίησης τις οποίες ο Οργανισμός θεωρεί ότι έχουν άμεση συνάφεια. Ωστόσο, η παλαιότερη τροποποίηση των προδιαγραφών πιστοποίησης δεν θα πρέπει να είναι προγενέστερη των αντίστοιχων προδιαγραφών πιστοποίησης που ενσωματώνονται δια παραπομπής στο πιστοποιητικό τύπου. Ο αιτών μπορεί να αποδείξει συμμόρφωση προς παλαιότερη τροποποίηση των προδιαγραφών πιστοποίησης για οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: 1. Τροποποίηση η οποία δεν κρίνεται σημαντική από τον Οργανισμό. Προκειμένου να προσδιοριστεί εάν συγκεκριμένη τροποποίηση είναι σημαντική, ο Οργανισμός εξετάζει την εν λόγω τροποποίηση στο πλαίσιο όλων των προηγούμενων σχετικών τροποποιήσεων σχεδιασμού και όλων των σχετικών αναθεωρήσεων των προδιαγραφών πιστοποίησης που ισχύουν και οι οποίες ενσωματώνονται στο πιστοποιητικό τύπου για το προϊόν. Οι τροποποιήσεις που πληρούν ένα από τα ακόλουθα κριτήρια θεωρούνται αυτοδικαίως σημαντικές: i) Δεν διατηρείται η γενική διαμόρφωση ή οι αρχές κατασκευής. ii) Οι υποθέσεις που ελήφθησαν υπόψη για την πιστοποίηση του προϊόντος που πρόκειται να τροποποιηθεί δεν παραμένουν σε ισχύ. 2. Κάθε τμήμα, σύστημα, εξάρτημα ή εξοπλισμός που ο Οργανισμός κρίνει ότι δεν επηρεάζεται από την τροποποίηση. 3. Κάθε τμήμα, σύστημα, εξάρτημα ή εξοπλισμός που επηρεάζεται από την τροποποίηση και για το οποίο ο Οργανισμός κρίνει ότι η συμμόρφωση προς τις προδιαγραφές πιστοποίησης που περιγράφονται στο στοιχείο α) δεν θα συνέβαλλε σημαντικά στο επίπεδο ασφαλείας του τροποποιημένου προϊόντος ή δεν θα ήταν πρακτικά εφαρμόσιμη. EL 14 EL

15 γ) Ο αιτών για έγκριση τροποποίησης σε αεροσκάφος (εκτός των στροφειόπτερων) μέγιστου βάρους kg ( lbs.) ή μικρότερου ή σε μη στροβιλοκίνητο στροφειόπτερο μέγιστου βάρους kg (3 000 lbs.) ή μικρότερου μπορεί να αποδείξει ότι το τροποποιημένο προϊόν πληροί τη βάση πιστοποίησης τύπου που ενσωματώνεται δια παραπομπής στο πιστοποιητικό τύπου. Ωστόσο, εφόσον ο Οργανισμός κρίνει ότι η τροποποίηση είναι σημαντική σε ένα τμήμα, μπορεί να υποδείξει τη συμμόρφωση προς την τροποποίηση της βάσης πιστοποίησης τύπου η οποία ενσωματώνεται δια παραπομπής στο πιστοποιητικό τύπου, με έναρξη ισχύος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, καθώς και τη συμμόρφωση προς οιεσδήποτε προδιαγραφές πιστοποίησης που ο Οργανισμός κρίνει ότι έχουν άμεση συνάφεια, εκτός εάν ο ίδιος κρίνει επίσης ότι η συμμόρφωση προς την εν λόγω τροποποίηση ή τις προδιαγραφές πιστοποίησης δεν θα συνέβαλλε σημαντικά στο επίπεδο ασφαλείας του τροποποιημένου προϊόντος ή δεν θα ήταν πρακτικά εφαρμόσιμη. δ) Εφόσον ο Οργανισμός κρίνει ότι οι προδιαγραφές πιστοποίησης που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την τροποποίηση δεν παρέχουν επαρκή πρότυπα αναφορικά με την προτεινόμενη τροποποίηση, ο αιτών συμμορφώνεται προς οιουσδήποτε ειδικούς όρους, και τροποποιήσεις των εν λόγω ειδικών όρων, που καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 21Α.16Β, ώστε να εξασφαλίζεται ένα επίπεδο ασφαλείας ισοδύναμο με αυτό που ορίζουν οι προδιαγραφές πιστοποίησης που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την τροποποίηση. ε) Η αίτηση για τροποποίηση σε πιστοποιητικό τύπου μεγάλων αεροπλάνων και μεγάλου στροφειόπτερου ισχύει για πέντε έτη, ενώ η αίτηση για τροποποίηση σε οιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό τύπου ισχύει για τρία έτη. Σε περίπτωση που η τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί ή είναι προφανές ότι δεν θα εγκριθεί εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο παρόν στοιχείο, ο αιτών μπορεί: 1. Να υποβάλει νέα αίτηση για τροποποίηση σε πιστοποιητικό τύπου και να συμμορφωθεί προς όλες τις διατάξεις του στοιχείου α) που ισχύουν για την αρχική αίτηση τροποποίησης, ή 2. Να ζητήσει παράταση της αρχικής αίτησης και να συμμορφωθεί προς τις διατάξεις του στοιχείου α) σχετικά με την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της αίτησης, η οποία επιλέγεται από τον αιτούντα και δεν είναι προγενέστερη της ημερομηνίας που προηγείται της ημερομηνίας έγκρισης της τροποποίησης εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο παρόν στοιχείο για την αρχική αίτηση τροποποίησης. στ) Εφόσον η αίτηση για τροποποίηση στο πιστοποιητικό τύπου αεροσκάφους συμπεριλαμβάνει ή συμπληρώνεται μετά την αρχική αίτηση ώστε να συμπεριλάβει τροποποιήσεις στα δεδομένα επιχειρησιακής καταλληλότητας, η βάση πιστοποίησης των δεδομένων επιχειρησιακής καταλληλότητας ορίζεται σύμφωνα με τα στοιχεία α) έως δ) ανωτέρω.» EL 15 EL

16 23. Η παράγραφος 21A.103 αντικαθίσταται από την ακόλουθη: «21A.103 Έκδοση της έγκρισης α) Ο αιτών δικαιούται να εξασφαλίσει από τον Οργανισμό την έγκριση τροποποίησης μείζονος σημασίας σε πιστοποιητικό τύπου αφού: 1. Υποβάλει τη δήλωση που αναφέρεται στην παράγραφο 21A.97 στοιχείο α) σημείο 3), και 2. αποδειχθεί ότι: i) Το τροποποιημένο προϊόν πληροί τις ισχύουσες προδιαγραφές πιστοποίησης και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 21A.101. ii) iii) Η απουσία συμμόρφωσης προς οιεσδήποτε διατάξεις περί αξιοπλοΐας αντισταθμίζεται με παράγοντες που παρέχουν ισοδύναμο επίπεδο ασφάλειας και Κανένα στοιχείο ή χαρακτηριστικό δεν καθιστά το προϊόν ανασφαλές για τις χρήσεις για τις οποίες ζητείται η πιστοποίηση. 3. Στην περίπτωση τροποποίησης που επηρεάζει τα δεδομένα επιχειρησιακής καταλληλότητας, αποδεικνύεται ότι οι απαραίτητες τροποποιήσεις στα δεδομένα επιχειρησιακής καταλληλότητας συμμορφώνονται με την ισχύουσα βάση πιστοποίησης δεδομένων επιχειρησιακής καταλληλότητας που ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 21A.101 στοιχείο στ). 4. Κατά παρέκκλιση από το σημείο 3, μπορεί να εγκριθεί τροποποίηση μείζονος σημασίας σε πιστοποιητικό τύπου αεροσκάφους πριν από την απόδειξη συμμόρφωσης προς την ισχύουσα βάση πιστοποίησης δεδομένων επιχειρησιακής καταλληλότητας. Σε αυτήν την περίπτωση, η ισχύς της έγκρισης εξαρτάται από την απόδειξη συμμόρφωσης του αιτούντα προς τη βάση πιστοποίησης δεδομένων επιχειρησιακής καταλληλότητας πριν να καταστεί απαραίτητη η χρήση αυτών των δεδομένων από φορέα εκπαίδευσης ή από φορέα εκμετάλλευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 21A.97, στη δήλωση που αναφέρεται στο σημείο 1 δηλώνεται η ημερομηνία έως την οποία θα αποδειχθεί η συμμόρφωση. β) Μία τροποποίηση ελάσσονος σημασίας σε πιστοποιητικό τύπου εγκρίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 21A.95 μόνο εφόσον αποδειχθεί ότι το τροποποιημένο προϊόν πληροί τις ισχύουσες προδιαγραφές πιστοποίησης, όπως ορίζεται στην παράγραφο 21A.101.» 24. Η παράγραφος 21A.105 αντικαθίσταται από την ακόλουθη: «21A.105 Τήρηση αρχείων Για κάθε τροποποίηση, ο αιτών θέτει στη διάθεση του Οργανισμού όλες τις σχετικές πληροφορίες σχεδιασμού, τα σχέδια και τις εκθέσεις δοκιμών, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων επιθεώρησης για το τροποποιημένο προϊόν που υπεβλήθη σε δοκιμές τα ανωτέρω έγγραφα φυλάσσονται με σκοπό να παράσχουν τις πληροφορίες οι οποίες είναι απαραίτητες για την εξασφάλιση της διαρκούς αξιοπλοΐας του τροποποιημένου προϊόντος, της διαρκούς ισχύος των δεδομένων επιχειρησιακής καταλληλότητάς του και τη συμμόρφωσή του με τις ισχύουσες απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας.» EL 16 EL

17 25. Στην παράγραφο 21A.107 το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο: «α) Ο κάτοχος έγκρισης για τροποποίηση ελάσσονος σημασίας σε πιστοποιητικό τύπου παρέχει τουλάχιστον μία σειρά των σχετικών παραλλαγών, εφόσον υπάρχουν, των οδηγιών διαρκούς αξιοπλοΐας για το προϊόν στο οποίο πρόκειται να ενσωματωθεί η τροποποίηση ελάσσονος σημασίας, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την ισχύουσα βάση πιστοποίησης τύπου, σε κάθε γνωστό ιδιοκτήτη ενός ή περισσοτέρων αεροσκαφών ή κινητήρων ή ελίκων όπου ενσωματώνεται η τροποποίηση ελάσσονος σημασίας οι εν λόγω παραλλαγές των οδηγιών παρέχονται κατά την παράδοση, ή κατά την έκδοση του πρώτου πιστοποιητικού αξιοπλοΐας του συγκεκριμένου αεροσκάφους, ανάλογα με ποιο γεγονός από τα ανωτέρω λαμβάνει χώρα σε μεταγενέστερο χρόνο, ενώ στη συνέχεια ο κάτοχος πιστοποιητικού τύπου, κατόπιν αίτησης, θέτει τις εν λόγω παραλλαγές των οδηγιών στη διάθεση κάθε τρίτου προσώπου το οποίο καλείται να συμμορφωθεί προς οιοδήποτε όρο των εν λόγω οδηγιών.» 26. Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 21A.108: «21A.108 Διαθεσιμότητα δεδομένων επιχειρησιακής καταλληλότητας Στην περίπτωση τροποποίησης που επηρεάζει τα δεδομένα επιχειρησιακής καταλληλότητας, ο κάτοχος έγκρισης τροποποίησης ελάσσονος σημασίας θέτει: α) τουλάχιστον ένα σύνολο τροποποιήσεων στα δεδομένα επιχειρησιακής καταλληλότητας, που έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με την ισχύουσα βάση πιστοποίησης δεδομένων επιχειρησιακής καταλληλότητας, στη διάθεση όλων των γνωστών φορέων εκμετάλλευσης των τροποποιημένων αεροσκαφών στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν να καταστεί απαραίτητη η χρήση των δεδομένων επιχειρησιακής καταλληλότητας από φορέα εκπαίδευσης ή από φορέα εκμετάλλευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και β) κάθε περαιτέρω τροποποίηση στα σχετικά δεδομένα επιχειρησιακής καταλληλότητας στη διάθεση όλων των γνωστών φορέων εκμετάλλευσης των τροποποιημένων αεροσκαφών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γ) εφόσον ζητηθεί, τα σχετικά μέρη των τροποποιήσεων των στοιχείων α) και β) ανωτέρω στη διάθεση: 1. της αρμόδιας αρχής που είναι υπεύθυνη για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με ένα ή περισσότερα στοιχεία των επηρεαζόμενων δεδομένων επιχειρησιακής καταλληλότητας και 2. κάθε προσώπου που απαιτείται να συμμορφώνεται με ένα ή περισσότερα στοιχεία αυτού του συνόλου δεδομένων επιχειρησιακής καταλληλότητας.» 27. Η παράγραφος 21A.109 αντικαθίσταται από την ακόλουθη: «21A.109 Υποχρεώσεις και σήμανση EPA Ο κάτοχος έγκρισης για τροποποίηση ελάσσονος σημασίας σε πιστοποιητικό τύπου: α) Αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 21A.4, 21A.105, 21A.107 και 21A.108 και β) Καθορίζει τη σήμανση, συμπεριλαμβανομένων των γραμμάτων EPA (Ευρωπαϊκή έγκριση μέρους), σύμφωνα με την παράγραφο 21A.804, στοιχείο α).» EL 17 EL

18 28. Η παράγραφος 21A.111 αντικαθίσταται από την ακόλουθη: «21A.111 Πεδίο εφαρμογής Το παρόν τμήμα ορίζει τη διαδικασία έγκρισης τροποποιήσεων μείζονος σημασίας στο πιστοποιητικό τύπου σύμφωνα με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για τα συμπληρωματικά πιστοποιητικά τύπου, και ορίζει επίσης τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αιτούντων και των κατόχων των εν λόγω πιστοποιητικών.» 29. Στην παράγραφο 21A.113 το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο: «β) Η αίτηση για τη χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου περιλαμβάνει τις περιγραφές, τον προσδιορισμό και τις τροποποιήσεις στα δεδομένα επιχειρησιακής καταλληλότητας που απαιτούνται από την παράγραφο 21Α.93. Επιπλέον, η αίτηση αυτή περιλαμβάνει στοιχεία που τεκμηριώνουν την επάρκεια των πληροφοριών που αποτελούν τη βάση του ανωτέρω προσδιορισμού τα εν λόγω στοιχεία παρέχονται είτε από τον ίδιο τον αιτούντα είτε μέσω διακανονισμού με τον κάτοχο του πιστοποιητικού τύπου.» 30. Στην παράγραφο 21A.118 στοιχείο α) το σημείο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο: «1. Που ορίζονται στις παραγράφους 21A.3, 21A.3B, 21A.4, 21A.105, 21A.119, 21A.120A και 21A.120B.» 31. Η παράγραφος 21A.119 αντικαθίσταται από την ακόλουθη: «21A.119 Εγχειρίδια Ο κάτοχος συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου συντάσσει, τηρεί και ενημερώνει τα πρωτότυπα των παραλλαγών τα οποία περιέχονται στα εγχειρίδια που απαιτούνται από την ισχύουσα βάση πιστοποίησης τύπου, την ισχύουσα βάση πιστοποίησης δεδομένων επιχειρησιακής καταλληλότητας και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας για το προϊόν και τα οποία είναι αναγκαία για την κατοχύρωση των τροποποιήσεων που εισάγονται σύμφωνα με το συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου επίσης παρέχει στον Οργανισμό αντίγραφα των εν λόγω εγχειριδίων, μετά από αίτησή του.» 32. Ο τίτλος της παραγράφου 21A.120 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο: «21A.120A Οδηγίες διαρκούς αξιοπλοΐας» 33. Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 21A.120Β: «21A.120Β Διαθεσιμότητα δεδομένων επιχειρησιακής καταλληλότητας Στην περίπτωση τροποποίησης που επηρεάζει τα δεδομένα επιχειρησιακής καταλληλότητας, ο κάτοχος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου θέτει: α) τουλάχιστον ένα σύνολο τροποποιήσεων στα δεδομένα επιχειρησιακής καταλληλότητας, που έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με την ισχύουσα βάση πιστοποίησης δεδομένων επιχειρησιακής καταλληλότητας, στη διάθεση όλων των γνωστών φορέων εκμετάλλευσης των τροποποιημένων αεροσκαφών στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν να καταστεί απαραίτητη η χρήση των δεδομένων EL 18 EL

19 επιχειρησιακής καταλληλότητας από φορέα εκπαίδευσης ή από φορέα εκμετάλλευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και β) κάθε περαιτέρω τροποποίηση στα σχετικά δεδομένα επιχειρησιακής καταλληλότητας στη διάθεση όλων των γνωστών φορέων εκμετάλλευσης των τροποποιημένων αεροσκαφών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γ) εφόσον ζητηθεί, τα σχετικά μέρη των τροποποιήσεων των στοιχείων α) και β) ανωτέρω στη διάθεση: 1. της αρμόδιας αρχής που είναι υπεύθυνη για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με ένα ή περισσότερα στοιχεία αυτού των επηρεαζόμενων δεδομένων επιχειρησιακής καταλληλότητας και 2. κάθε προσώπου που απαιτείται να συμμορφώνεται με ένα ή περισσότερα στοιχεία αυτού του συνόλου δεδομένων επιχειρησιακής καταλληλότητας.» 34. Στην παράγραφο 21A.239 στοιχείο α) το σημείο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο: «1. Να εξασφαλίζει ότι ο σχεδιασμός των προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού ή η τροποποίηση του σχεδιασμού αυτών συμμορφώνεται με την ισχύουσα βάση πιστοποίησης τύπου, την ισχύουσα βάση πιστοποίησης δεδομένων επιχειρησιακής καταλληλότητας και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας, και» 35. Στην παράγραφο 21A.245 τα στοιχεία α) και β) αντικαθίστανται από τα ακόλουθα: α) το προσωπικό όλων των τεχνικών τμημάτων είναι επαρκές σε αριθμό, διαθέτει επαρκή πείρα και απολαμβάνει των κατάλληλων εξουσιών ώστε να εκτελεί τα επιμέρους καθήκοντά του και ότι τα εν λόγω καθήκοντα, σε συνδυασμό με τις εγκαταστάσεις, τα μέσα και τον εξοπλισμό είναι επαρκή προκειμένου να καταστήσουν το προσωπικό ικανό να επιτύχει τους στόχους που αφορούν την αξιοπλοΐα, την επιχειρησιακή καταλληλότητα και την περιβαλλοντική προστασία για το προϊόν β) υπάρχει πλήρης και αποτελεσματικός συντονισμός μεταξύ των τμημάτων, καθώς και εντός των τμημάτων, όσον αφορά θέματα αξιοπλοΐας, επιχειρησιακής καταλληλότητας και προστασίας του περιβάλλοντος.» 36. Η παράγραφος 21A.247 αντικαθίσταται από την ακόλουθη: «21A.247 Τροποποιήσεις στο σύστημα διασφάλισης σχεδιασμού Μετά την έκδοση έγκρισης φορέα σχεδιασμού, κάθε τροποποίηση στο σύστημα διασφάλισης σχεδιασμού η οποία κρίνεται ως σημαντική για την απόδειξη συμμόρφωσης ή για την αξιοπλοΐα του προϊόντος, την επιχειρησιακή καταλληλότητά του και την περιβαλλοντική προστασία που παρέχει, εγκρίνεται από τον Οργανισμό. Η αίτηση για χορήγηση έγκρισης υποβάλλεται εγγράφως στον Οργανισμό, ενώ ο φορέας σχεδιασμού αποδεικνύει στον Οργανισμό, στο πλαίσιο της υποβολής προτεινόμενων τροποποιήσεων στο εγχειρίδιο και πριν από την εφαρμογή των τροποποιήσεων αυτών, ότι θα εξακολουθήσει να συμμορφώνεται προς το παρόν τμήμα και μετά την εφαρμογή των τροποποιήσεων.» EL 19 EL

20 37. Η παράγραφος 21A.251 αντικαθίσταται από την ακόλουθη: «21A.251 Όροι έγκρισης Οι όροι έγκρισης ορίζουν τους τύπους των εργασιών σχεδιασμού, τις κατηγορίες προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού για τα οποία ο φορέας σχεδιασμού διαθέτει έγκριση φορέα σχεδιασμού, καθώς και τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα για την άσκηση των οποίων ο φορέας έχει λάβει σχετική έγκριση, αναφορικά με την αξιοπλοΐα, την επιχειρησιακή καταλληλότητα και τα χαρακτηριστικά εκπομπών θορύβου, απόρριψης καυσίμων και εκπομπών καυσαερίων των προϊόντων. Για τη χορήγηση έγκρισης φορέα σχεδιασμού που καλύπτει πιστοποίηση τύπου ή εξουσιοδότηση ETSO για βοηθητική μονάδα ισχύος (APU), οι όροι έγκρισης περιλαμβάνουν επιπλέον έναν κατάλογο των προϊόντων ή των APU. Οι εν λόγω όροι αποτελούν μέρος της έγκρισης του φορέα σχεδιασμού.» 38. Στην παράγραφο 21A.263 το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο: «γ) Ο κάτοχος έγκρισης φορέα σχεδιασμού δικαιούται, στο πλαίσιο των όρων της έγκρισής του και σύμφωνα με τις σχετικές διαδικασίες του συστήματος διασφάλισης σχεδιασμού: 1. Να ταξινομεί τροποποιήσεις στο πιστοποιητικό τύπου και επισκευές ως «μείζονος σημασίας» ή «ελάσσονος σημασίας». 2. Να εγκρίνει τροποποιήσεις ελάσσονος σημασίας στο πιστοποιητικό τύπου και επισκευές ελάσσονος σημασίας.» 39. Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 21Β.70: «21B.70 Έγκριση τροποποιήσεων σε πιστοποιητικά τύπου Η έγκριση τροποποιήσεων στα δεδομένα επιχειρησιακής καταλληλότητας συμπεριλαμβάνεται στην έγκριση τροποποίησης του πιστοποιητικού τύπου. Ωστόσο, ο Οργανισμός χρησιμοποιεί χωριστή διαδικασία ταξινόμησης και έγκρισης για τροποποιήσεις σε δεδομένα επιχειρησιακής καταλληλότητας.» EL 20 EL

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, XXX C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ..../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισμό εκτελεστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, XXX C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 για τον καθορισμό εκτελεστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, XXX ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ..../2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, C Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 της Επιτροπής για τον καθορισμό τεχνικών απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής για τη διαρκή αξιοπλοΐα

Διαβάστε περισσότερα

Error! Unknown document property name. EL

Error! Unknown document property name. EL Error! Unknown document property name. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, XXX Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ..../2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, C Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 για τον καθορισμό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον καθορισμό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής, για τη διαρκή αξιοπλοΐα αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2013. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ.../ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2013. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ.../ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [...](2013) XXX σχέδιο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ..../ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της XXX για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τον κανονισµό της Επιτροπής σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2012. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2012. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2012) XXX σχέδιο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της XXX για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. / για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τη θέσπιση τεχνικών απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών σχετικών με τις μη εμπορικές αεροπορικές

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D035051/02 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D035051/02 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Φεβρουαρίου 2015 (OR en) 5886/15 ADD 1 AVIATION 15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, C Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 7 Δεκεμβρίου 2009

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 7 Δεκεμβρίου 2009 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 7 Δεκεμβρίου 2009 ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 03/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 7 ης Δεκεμβρίου 2009 για κανονισμό της Επιτροπής για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 6 Δεκεμβρίου 2013 (OR. en) 17420/13 ADD 1 AVIATION 244

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 6 Δεκεμβρίου 2013 (OR. en) 17420/13 ADD 1 AVIATION 244 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Δεκεμβρίου 2013 (OR. en) 17420/13 ADD 1 AVIATION 244 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Θέμα: 29 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2016 (OR. en) 7602/16 AVIATION 57 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 5 Απριλίου 2016 Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για τη πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ.../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ.../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, XXX Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ..../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τη θέσπιση κοινών απαιτήσεων και διαδικασιών λειτουργίας για τη χρήση του εναέριου χώρου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Ιουλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11249/1/16 REV 1 AVIATION 152 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 25 Ιουλίου 2016 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη αριθ. 05/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώμη αριθ. 05/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώμη αριθ. 05/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ σχετικά με τη δυνατότητα τροποποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 αναφορικά με τους εκτελεστικούς κανόνες για την περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι 1.3.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 55/35 ΟΔΗΓΙΑ 2005/13/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Φεβρουαρίου 2005 για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 01/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 01/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 01/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για τον κανονισµό της Επιτροπής σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.2.2016 COM(2016) 60 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσιοδότησης που ανατέθηκε στην Επιτροπή σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA(2014)0226 Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) ***I

P7_TA(2014)0226 Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) ***I P7_TA(2014)0226 Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2014 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον καθορισμό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.8.2012 COM(2012) 432 final 2012/0208 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2003R2042 EL 17.11.2011 006.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 11.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1014/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την παρακολούθηση και την αναφορά δεδομένων ταξινόμησης των

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1976L0756 EL 15.10.2008 009.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουλίου 1976 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών

Διαβάστε περισσότερα

15676/14 ADD 1 γπ 1 DGE 2 A

15676/14 ADD 1 γπ 1 DGE 2 A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15676/14 ADD 1 AVIATION 215 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας : Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής : 14 Νοεμβρίου 2014 Αποδέκτης

Διαβάστε περισσότερα

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει L 149/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.6.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 465/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU, Διευθυντής Ημερομηνία Παραλαβής: 6 Ιανουαρίου 2012

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU, Διευθυντής Ημερομηνία Παραλαβής: 6 Ιανουαρίου 2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, η Φεβρουαρίου 0 (OR. en) 5786/ ENV 5 ENT 8 DELACT 3 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4242, 21/5/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4242, 21/5/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 263, 9.10.2007, σ. 1. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, COM(2016) 541 final. ANNEXES 1 to 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Βρυξέλλες, COM(2016) 541 final. ANNEXES 1 to 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.8.2016 COM(2016) 541 final ANNEXES 1 to 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.1.2013 COM(2013) 15 final 2013/0010 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας Προσάρτημα στη Γνώμη 05/2007 PreRIA 21.040 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ Εργασία αριθ. 21.040 Έγγραφα θορύβου αεροσκαφών 1. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.6.2014 COM(2014) 351 final 2014/0179 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας Διεύθυνση Κανονιστικής Δραστηριότητας. Γνώμη αριθ. 07/2013

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας Διεύθυνση Κανονιστικής Δραστηριότητας. Γνώμη αριθ. 07/2013 Διεύθυνση Κανονιστικής Δραστηριότητας ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΑΠ 2008-20 MDM.003 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α) 22/08/2013 ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ Η παρούσα γνώμη εξετάζει θέματα σχετικά με τη βελτίωση της ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.11.2011 COM(2011) 710 τελικό 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, XXX. προσωπικού

ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, XXX. προσωπικού ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX Γνώμη EASA 06/20122 [ ](2012)) XXX σχέδιο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/20122 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΣ της XXX για την τροποποίηση του κανονισμού ύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.1.2017 COM(2017) 13 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL L 341/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.12.2013 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1352/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Δεκεμβρίου 2013 για την κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Κρίσιμες εργασίες συντήρησης

Κρίσιμες εργασίες συντήρησης Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας Γνώμη αριθ. 06/2013 Κρίσιμες εργασίες συντήρησης ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΤ/ΕΑΠ 2012-04 RMT.0222 (MDM.020) 10/06/2013 Σύνοψη Η παρούσα γνώμη εξετάζει ένα θέμα ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 04/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 04/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 04/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής για τη διαρκή αξιοπλοΐα του αεροσκάφους και των αεροναυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en) 13109/14 AVIATION 179 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 10 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1330/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής για τη διάδοση στα ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.1.2015 L 10/19 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2015/57 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Ιανουαρίου 2015 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 792/2012 της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.8.2015 L 211/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1368 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2015 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 06/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 10ης Οκτωβρίου 2008 για κανονισμό της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003, της 24ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ. Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής

739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ. Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής Ε.Ε. Παρ. ΙΠ(Ι) Αρ. 3963, 4.3.2005 739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Αριθμός 117 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 2001/92/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 2001/92/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 291/24 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 8.11.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/92/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Οκτωβρίου 2001 για προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 92/22/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης Απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης Απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2017 COM(2017) 111 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης Απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2013 (OR. en) 2011/0416 (COD) PE-CONS 32/13 AGRI 337 AGRIFIN 87 CODEC 1218

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2013 (OR. en) 2011/0416 (COD) PE-CONS 32/13 AGRI 337 AGRIFIN 87 CODEC 1218 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2013 (OR. en) 2011/0416 (COD) PE-CONS 32/13 AGRI 337 AGRIFIN 87 CODEC 1218 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.2.2016 L 32/143 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2016/166 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Φεβρουαρίου 2016 για τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές τροφίμων που περιέχουν ή αποτελούνται από φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 188/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.1.2013 COM(2013) 20 final 2013/0011 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υποβολή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αιτήσεων για νέες καταχωρίσεις στο παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής, για τη διαρκή αξιοπλοΐα του αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1990L0427 EL 03.09.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Ιουνίου 1990 σχετικά με τους όρους ζωοτεχνικού και γενεαλογικού

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2016 (OR. en) 9386/16 ENV 358 ENT 95 MI 373 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 10 Μαΐου 2016 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.10.2016 COM(2016) 694 final 2016/0343 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τροποποιητικής συμφωνίας της συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 9/22 EL ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/51 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιανουαρίου 2015 για την έγκριση της δραστικής ουσίας chromafenozide, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 29/24 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/186 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Φεβρουαρίου 2017 για τον καθορισμό ειδικών όρων που πρέπει να εφαρμόζονται στις εισαγωγές στην Ένωση φορτίων από ορισμένες τρίτες χώρες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1365/2006

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) 6307/16 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 17 Φεβρουαρίου 2016 Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 6000/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: ENV 106 MI 104 AGRI 61 CHIMIE

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) 15606/12 ENV 823 ENT 277 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) 15606/12 ENV 823 ENT 277 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) 15606/12 ENV 823 ENT 277 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 26 Οκτωβρίου 2012 Αποδέκτης: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. που τροποποιεί

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. που τροποποιεί ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 22.12.2006 COM(2006) 910 τελικό 2006/0305 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που τροποποιεί την οδηγία 2004/39/ΕΚ για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.1.2016 COM(2016) 33 final 2013/0016 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 334/36 Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης εκεµβρίου 1999 για τηνπροσαρµογή στηντεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε το εκπεµπόµενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.4.2015 COM(2015) 167 final 2015/0086 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.1.2014 COM(2014) 28 final Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και (ΕΚ) αριθ. 595/2009

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 1 Σεπτεμβρίου 2008 ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 3/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 1ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τον κανονισμό της Επιτροπής για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, C Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τις απαιτήσεις που αφορούν τις αρχές και τις απαιτήσεις που αφορούν τους φορείς (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στο έντυπο της αίτησης για τα πιστοποιητικά ασφαλείας του µέρους A και του µέρους B ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έντυπο αίτησης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7 21.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 254/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Μαρτίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 340/2008 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.3.2010 COM(2010) 85 τελικό 2010/0054 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 241/16 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1536 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Σεπτεμβρίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1321/2014 όσον αφορά την εναρμόνιση των κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 194/19

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 194/19 26.7.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 194/19 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 725/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την καθιέρωση διαδικασίας για την έγκριση και πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3489 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3489 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10022/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: CLIMA 171 ENV 584 ENT 145 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.1.2017 EL L 25/5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/157 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2017 για την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας thiabendazole, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009

Διαβάστε περισσότερα

«Προσόντα των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών και σχετική βεβαίωση επαγγελματικής επάρκειας»

«Προσόντα των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών και σχετική βεβαίωση επαγγελματικής επάρκειας» Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας 19 Απριλίου 2011 ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 02/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 19 ης Απριλίου 2011 για κανονισμό της Επιτροπής που θεσπίζει τους

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.10.2015 COM(2015) 549 final 2015/0255 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ευρωπαϊκή επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7461/14 ADD 1 AVIATION 70

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7461/14 ADD 1 AVIATION 70 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7461/14 ADD 1 AVIATION 70 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Ιανουαρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) 5363/15 TRANS 21 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 15 Ιανουαρίου 2015 Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, COM(2009) 2009/xxxx (CNB) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισµού (EΚ) αριθ. 332/2002 για τη θέσπιση ενός µηχανισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 30ής ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2004 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 30ής ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2004 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 458/2004 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3851 της 30ής ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2004 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 458 Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αεροπορικής Ασφάλειας

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αεροπορικής Ασφάλειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.12.2015 COM(2015) 599 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αεροπορικής Ασφάλειας EL EL 1. Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα