ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ Μονάδες. Ε.Ν. ΓΑΖΗΣ ΣΕΜΦΕ-Τοµέας Φυσικής 04

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ Μονάδες. Ε.Ν. ΓΑΖΗΣ ΣΕΜΦΕ-Τοµέας Φυσικής 04"

Transcript

1 ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ Μονάδες Ε.Ν. ΓΑΖΗΣ ΣΕΜΦΕ-Τοµέας Φυσικής

2 Η ενέργεια των ιοντιζουσών ακτινοβολιών µετρείται σε µονάδες του ηλεκτρονιοβόλτ (ev), ορίζετα:ι: η ενέργεια που προσλαµβάνει ένα ηλεκτρόνιο όταν επιταχυνθεί µέσω µιάς διαφοράς δυναµικού ενός Volt. Ηισοδυναµία µεταξύ ev και joule στο σύστηµα SI είναι: 1 ev = x J (1.3) Η µάζα ηρεµίας m ενός σωµατιδίου µετρείται σε σχετικές µε το ηλεκτρονιοβόλτ µονάδες ev/c 2, µε βάσητηνεξίσωσηe = mc 2. Στο σύστηµα SI ηισοδυναµία µεταξύ ev/c 2 και kg είναι: 1 ev/c 2 = 1.78 x Kg (1.4) 2

3 Η ορµή p ενός σωµατιδίου µετρείται σε σχετικές µε το ηλεκτρονιοβόλτ µονάδες ev/c, µε βάσητησχέσηe 2 = p 2 c 2 + m 2 c 4. Στο σύστηµα SI ηισοδυναµία µεταξύ ev/c και kg m/sm είναι: 1 ev/c = x kg m/s (1.5) Η ροή Ι των εκπεµπόµενων σωµατιδίων ή ακτίνων ορίζεται ως το πηλίκο: I = n tf (1.6) όπου n σωµατίδια ή ακτίνες διαπερνούν µια επιφάνεια f σε χρονικό διάστηµα t. Οι µονάδες είναι σωµατίδια ή ακτίνες ανά m 2 s. Το ίδιο µέγεθος χρησιµοποιείται και για τον ορισµό τηςέντασης µιάς δέσµης επιταχυνοµένων σωµατιδίων. 3

4 Η ενεργότητα µιάς ραδιενεργού πηγής ορίζεται από τον αριθµό των αποδιεγέρσεων (διασπάσεων) ανά δευτερόλεπτο. Μονάδα είναι το Curie (Ci) ή το Becquerel (Bq), όπου: 1 Ci = 3.7 x διασπάσεις/s (1.7) 1 Bq = 1 διάσπαση/s = 2.70 x Ci (1.8) Η ενεργότητα σχετίζεται µε τηνσταθερά διάσπασης λ από τον νόµο των ραδιενεργών διασπάσεων, όπου το λ έχει διαστάσεις s 1 : dn dt = λn (1.9) 4

5 Ο µέσος χρόνος ζωής τ ενός ραδιενεργού ισοτόπου ή ασταθούς σωµατιδίου ορίζεται ως το χρονικό διάστηµα µετά την παρέλευση του οποίου ο αρχικός αριθµός των πυρήνων Ν ο του ραδιενεργού ισοτόπου που διασπάται έχει µειωθεί στον αριθµό Ν ο /e. Ο µέσος χρόνος ζωής σχετίζεται µε την σταθερά διάσπασης λ µετησχέση: τ = 1 λ (1.10) Συνήθως χρησιµοποιείται πιο συχνά ο χρόνος ηµι-ζωής t ½, µετά την παρέλευση του χρονικού αυτού διαστήµατος ο αρχικός αριθµός Ν ο των πυρήνων µειώνεται στο µισό. Ησχέσηµεταξύ του µέσου χρόνου ζωής και του χρόνου ηµι-ζωής είναι: t ½ = τ ln2 = τ (1.11) 5

6 Ποσοτικές Μονάδες των ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ (ι) Η ενεργειακή δόση ακτινοβολίας D, ορίζεται ως η ενέργεια ακτινοβολίας W D που απορροφάται από όγκο ύλης V και πυκνότητας ρ: D = dw D ρdv (1.12) Μονάδα µέτρησης της δόσης είναι: και 1 rad = 100 erg/gr = 10-2 J/kg (1.13) 1 gray = 1 J/Kg (1.14) 6

7 (ιι) Η δόση ιοντισµού D I δίδεται από τη σχέση του φορτίου Q που απελευθερώνεται λόγω ακτινοβολίας στον αέρα µε πυκνότητα ρ Α : D I = ρ dq A dv (1.15) Μονάδα µέτρησης της δόσης ιοντισµού είναι το Roentgen (R): 1 R = 2.58 x 10-4 C/(kg αέρα) (1.16) 7

8 Η δόση ιοντισµού 1 R στον αέρα αντιστοιχεί µε τον αριθµό 1 R/e = 1.61 x ιόντα/kg και µε µια ενεργειακή δόση 1 R.W I /e, όπου W I είναι η µέση ενέργεια επίδρασης που απαιτείται για την απελευθέρωση ενός ζεύγους ιόντος-ηλεκτρονίου στον αέρα. Για τον αέρα ισχύει W I = 33.7 ev, οπότε η ενεργειακή δόση είναι D = 0.87 rad. Υπολογίζεται ότι ο αριθµός των ζευγών ιόντων που απελευθερώνονται σε 1 cm 3 αέρα υπό κανονικές συνθήκες είναι 2.08 x

9 (ιιι) Η ισοδύναµη δόση D q είναι το µέτρο της επίδρασης των ιοντιζουσών ακτινοβολιών επάνω στο ανθρώπινο σώµα. Ορίζεται από τη σχέση: D q = q.d (1.17) q = ποιοτικός παράγοντας της βιολογικής επίδρασης των διαφόρων τύπων των ιοντιζουσών ακτινοβολιών επάνω στο βιολογικό σύστηµα. Η µονάδα µέτρησης της ισοδύναµης δόσης είναι το rem (= roentgen equivalent mass): 1 rem = q.1 rad (1.18) Μονάδα ισοδύναµης δόσης στο σύστηµα SI είναι το Sievert (Sv), µε τη σχέση ισοδυναµίας: 1 Sv = 100 rem (1.19) q=1 για ακτίνες-γ και ηλεκτρόνια, q=10 για σωµατίδια-α, πρωτόνια και δευτέρια, q = 20 για βαρείς πυρήνες 2< q <10 για νετρόνια, ανάλογα µε τηνκινητική τους ενέργεια. 9

10 Τεχνητές Πηγές των Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών Τις τελευταίες δεκαετίες είναι µεγάλη η συνεισφορά των τεχνητών πηγών ακτινοβολιών στην συνολική έκθεση του ανθρώπου και κατ επέκταση στην επιβάρυνση της υγείας του, προέρχονται: διαγνωστική και θεραπευτική ακτινολογία χρήση των ραδιοϊσοτόπων στην ιατρική τα ραδιενεργά απόβλητα τη ραδιενεργή σκόνη στην ατµόσφαιρα από τις δοκιµές των πυρηνικών όπλων επαγγελµατική έκθεση από τους πυρηνικούς αντιδραστήρες και τους επιταχυντές. 10

11 ιαγνωστική Ακτινολογία Έχει υπολογιστεί ότι το 75-90% της ολικής έκθεσης του πληθυσµού σε ιατρικές ακτινοβολίες προέρχεται από τη διαγνωστική χρήση των ακτίνων Χ. Οι πιο ευαίσθητες περιοχές του σώµατος είναι: ο µυελός των οστών οι γονάδες το έµβρυο Ο µυελός των οστών είναι το µέρος όπου δηµιουργούνται τα αιµοσφαίρια και η ακτινοβόληση αυτής της περιοχής µπορεί να ευνοήσει την ανάπτυξη της λευχαιµίας. Η ακτινοβόληση των γονάδων εγκυµονεί κινδύνους γενετικής βλάβης ενώ η ακτινοβόληση των εγκύων γυναικών πρέπει να αποφεύγεται αυστηρά γιατί µπορεί να οδηγήσει σε σωµατικές και πνευµατικές 11 ανωµαλίες του παιδιού.

12 Θεραπευτική Ακτινολογία Στις περισσότερες χώρες η µέση δόση στον πληθυσµό απότη θεραπευτική ακτινολογία είναι πολύ µικρότερη από αυτή της διαγνωστικής ακτινολογίας. Αν και σε µερικές θεραπείες η έκθεση µπορεί να είναι πολύ µεγάλη, ωστόσο µόνο ένας µικρός αριθµός ανθρώπων τη λαµβάνει. Χρήση των ραδιοϊσοτόπων Τα ραδιοϊσότοπα χρησιµοποιούνται στην ιατρική για την ανίχνευση της διαδροµής και της θέσης συγκεκριµένων χηµικών ουσιών ή φαρµάκων στο σώµα. Τα ραδιενεργά ισότοπα είναι χηµικά όµοια µε τα σταθερά ισότοπα του ίδιου στοιχείου, ακολουθούν την ίδια διαδροµή και συγκεντρώνονται στο ίδιο σηµείο και στον ίδιο βαθµό µε ταµη ενεργά ισότοπα. Η θέση των ραδιενεργών προσδιορίζεται µε µετρικές µεθόδους. 12

13 Ραδιενεργά απόβλητα Ηαυξηµένη χρήση των ραδιοϊσοτόπων και η συνεχής ανάπτυξη της βιοµηχανίας της πυρηνικής ενέργειας έχει οδηγήσει σε µία συνεχώς αυξανόµενη ποσότητα των ραδιενεργών καταλοίπων. Ο συνεχής διασκορπισµός των καταλοίπων χαµηλής και µέσης ραδιενέργειας στο περιβάλλον σηµαίνει ότι ο γενικός πληθυσµός λαµβάνει διαρκώς αυξανόµενες ποσότητες ραδιενέργειας από αυτήν την πηγή. Γιατολόγοαυτόγίνεταιαυστηρόςαυστηρός έλεγχος όσον αφορά τον διασκορπισµό των ραδιενεργών καταλοίπων και λαµβάνονται ειδικά µέτρα, σε διεθνές επίπεδο, συσκευασίας και απόθεσης αυτών των υλικών. 13

14 Ραδιενεργή σκόνη από πυρηνικές δοκιµές Τα ισότοπα που δηµιουργούνται κατά τη διάρκεια µιας πυρηνικής δοκιµής διαχέονται στην τροπόσφαιρα ( km) και µεταφέρονται γύρω από τη γη αρκετές φορές. Σταδιακά επιστρέφουν στη γη µέσα σε µια περίοδο λίγων ετών και έτσι συµβάλλουν πολύ στην συνολική λαµβανόµενη δόση ακτινοβολίας από τον πληθυσµό. Η συγκέντρωση των ισοτόπων που διαχέονται στην τροπόσφαιρα λαµβάνει τη µέγιστη τιµή της λίγο µετά την πυρηνική δοκιµή. Τα δύο σηµαντικότερα ισότοπα που παράγονται σε µια πυρηνική δοκιµή είναι το στρόντιο 90 Sr (t 1/2 = 28.8 χρόνια) και καίσιο 137 Cs (t 1/2 = 30 χρόνια). Το 90 Sr συγκεντρώνεται στα οστά ενώ το 137 Cs διαµοιράζεται οµοιόµορφα στο σώµα και τα οστά. 14

15 Επαγγελµατική έκθεση Η δόση από την επαγγελµατική έκθεση τόσο στη διαδικασία της έρευνας όσο και της παραγωγής, είναι πολύ µικρή αν πάρουµε το µέσο όρο σε όλο τον πληθυσµό. Ωστόσο, για αυτούς που ασχολούνται µε τη ραδιενέργεια η δόση είναι αρκετά µεγάλη. 15

16 Παραγωγή σε αντιδραστήρες Ασταθείς ραδιενεργοί πυρήνες παράγονται µε πυρηνικές αντιδράσεις όταν ενεργειακά σωµατίδια που προέρχονται από επιταχυντές ή πυρηνικούς αντιδραστήρες προσπίπτουν επάνω σε σταθερούς πυρήνες. Τα νετρόνια προερχόµενα από πυρηνικούς αντιδραστήρες χρησιµοποιούνται για την παραγωγή ραδιενεργών ισοτόπων µε εκποµπή σωµατιδίων-β µε χρόνους ηµι-ζωής που κυµαίνονται από κλάσµατα του δευτερολέπτου µέχρι 10 5 χρόνια. Τα περισσότερα ισότοπα εκποµπής σωµατιδίων-β είναι συγχρόνως και πηγές ακτίνων-γ, εφόσον η εκποµπή σωµατιδίου-β οδηγεί στο θυγατρικό πυρήνα σε διεγερµένη ενεργειακή κατάσταση, η οποία αποδιεγείρεται στη θεµελιώδη ενεργειακή κατάσταση µε εκποµπή ακτίνας-γ. Ελάχιστα ισότοπα εκπέµπουν σωµατίδια-β µε παραγωγή του θυγατρικού πηρήνα κατευθείαν στη θεµελιώδη ενεργειακή κατάσταση. 16 Μόνο όταν αυτό επιβάλλεται λόγω των κανόνων επιλογής.

17 Πιο χρήσιµα, για πειραµατικούς σκοπούς βαθµονόµησης ανιχνευτικών και άλλων διατάξεων, είναι τα µονο-ενεργειακά ηλεκτρόνια που προέρχονται από το φαινόµενο της εσωτερικής µετατροπής. Όταν κατά την διαδικασία της αποδιέγερσης ενός πυρήνα είναι αδύνατη ηεκποµπή ακτίνων-γ εξ αιτίας των κανόνων επιλογής, εκπέµπονται τα ηλεκτρόνια αυτά από κάποια στιβάδα του αντίστοιχου ατόµου. Παραδείγµατα ισοτόπων εκποµπής ηλεκτρονίων από εσωτερική µετατροπή είναι οι ακόλουθοι πυρήνες µε τις αντίστοιχες ενέργειες των ηλεκτρονίων: 137 Cs (625 kev), 110m Ag (656 kev, 885 kev) και 113m In (393 kev) 17

18 Πίνακας Ι.1 : Πηγές εκποµπής σωµατιδίων-β ΙΣΟΤΟΠΟ 3 He 14 C 33 P Sr 90 Sr 90 Y 99 Tc ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kev) ΧΡΟΝΟΣ ΗΜΙ- ΖΩΗΣ t ½ y 5730 y 24.4 d 27.7 y 64 h 2.1 x 10 5 y 18

19 Ο πιο κοινός τρόπος αποδιέγερσης µιάς πυρηνικής διεγερµένης ενεργειακής κατάστασης είναι η εκποµπή ακτινοβολίας-γ. Οι πυρηνικές διεγερµένες ενεργειακές καταστάσεις προκαλούνται συνήθως από την εκποµπή σωµατιδίων-β, οπότε ο χρόνος ηµιζωής των πηγών ακτίνων-γ καθορίζεται από τον χρόνο ηµι-ζωής του ισοτόπου εκποµπής σωµατιδίων-β. Πίνακας Ι.2 : Πηγές εκποµπής ακτίνων-γ ΠΑΤΡΙΚΟΣ ΠΥΡΗΝΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΩΜΑΤΙ ΙΟΥ-β ΧΡΟΝΟΣ ΗΜΙ- ΖΩΗΣ t ½ ΘΥΓΑΤΡΙΚΟΣ ΠΥΡΗΝΑΣ Εγ (kev) 22 Na 57 Co 60 Co 137 Cs 22 Na 57 Co 60 Co 137 Cs 22 Ne 57 Fe 60 Ni 137 Ba , ,

20 Μια άλλη µορφή αποδιέγερσης που χρησιµοποιείται για πειραµατική διαδικασία βαθµονόµησης είναι η εκποµπή σωµατιδίων-α που γίνεται µέσω της πυρηνικής αντίδρασης: A Z X A Z 4 2 X +α (1.20) ο ρυθµός αποδιέγερσης του πυρήνα και παραγωγής σωµατιδίωνα εξαρτάται από την πιθανότητα διέλευσης, µέσω του φαινοµένου σήραγγος, του σωµατιδίου-α διαµέσου του φράγµατος του δυναµικού Coulomb του εναποµείναντα πυρήνα. 20

21 Ο µηχανισµός αποδιέγερσης καθορίζει µια εκθετική εξάρτηση του ρυθµού εκποµπής από την ενέργεια Ε α του εκπεµπόµενου σωµατιδίου-α. Οι χρόνοι ηµι-ζωής των αντίστοιχων ισοτόπων ποικίλλουν: Από χρόνια µε ενέργειαεκποµπής Ε α = 4 MeV, Μέχρι µερικές ηµέρες µε ενέργειαεκποµπής Ε α = 6.5 MeV. Μια χρήσιµη πηγή σωµατιδίων-α για εργαστηριακούς σκοπούς είναι ο πυρήνας του 241 Am µε χρόνοηµι-ζωής 433 χρόνια και δύο ενέργειακές γραµµές στα MeV και MeV. 21

22 Επιταχυντές φορτισµένων σωµατιδίων Η µελέτη και διερεύνηση του πυρήνα και των συστατικών του για ακόµη µικρούς και θεµελιώδεις «σηµειακούς» δοµικούς λίθους της ύλης, απαίτησαν την βαθύτερη µελέτη της διαδικασίας της σκέδασης και της εξαϋλωσης σε ενέργειες του κέντρου µάζας του πυρήνα και των συστατικών του ολοένα και µεγαλύτερες. Αυτό επιτεύχθηκε µε την σχεδίαση και κατασκευή επιταχυντών φορτισµένων σωµατιδίων. Για την επιτάχυνση των πρωτονίων ο ηλεκτροστατικός επιταχυντής Van-de de-graaf, το κύκλοτρο ασθενούς εστίασης και το συγχρο-κύκλοτρο επιτάχυναν τα σωµατίδια σε ενέργειες 15 MeV, 20 MeV και 500 MeV αντίστοιχα, στο συστηµα εργαστηρίου. 22

23 Το 1956 οι E.D. Courant και H.A. Snyder εισήγαγαν την αρχή της ισχυρής εστίασης της δέσµης µε εναλλασσόµενη βαθµίδα µαγνητικού πεδίου κατά µήκοςτηςκυκλικήςτροχιάςτου επιταχυντού. Η ανακάλυψη αυτή επέφερε τη σχεδίαση και κατασκευή του συγχροτρονίου πρωτονίων (PS) στο Ευρωπαϊκό Εργαστήριο για την Ερευνα των Στοιχειωδών Σωµατιδίων (CERN) στη Γενεύη και του συγχροτρονίου εναλλασσόµενης βαθµίδας (AGS) στο Εθνικό Εργαστήριο του Brookhaven (ΗΠΑ). Και οι δύο επιταχυντές έφτασαν να επιτύχουν µέγιστη ενέργεια των πρωτονίων περίπουστα 30 GeV, Ενώ στο Εθνικό Εργαστήριο Sherpukhov (ΕΣΣ ) ηενέργειατων πρωτονίων έφτασε περίπου στα 70 GeV. 23

24 Στη δεκαετία του 1970 επιτεύχθηκαν ενέργειες των πρωτονίων στα 400 GeV µετηνκατασκευήτωνµεγάλωνµεγάλων συγχροτρονίων στο Εθνικό Εργαστήριο Fermi (ΗΠΑ) και στο CERN µε τουπερσυγχροτρόνιο πρωτονίων (SPS). Στη δεκαετία του 1980 στον επιταχυντικό δακτύλιο SPS του CERN επιτεύχθηκε η ταυτόχρονη ανάπτυξη και επιτάχυνση δύο αντιθέτως κινούµενων δεσµών πρωτονίων και αντι-πρωτονίων και τεµνο- µένων µεταξύ τους σε δύο πειραµατικά σηµεία, προκειµένου να µελετηθεί η παραγωγή και η διάσπαση των ενδιάµεσων µποζονίων βαθµίδας και φθάνοντας συνολικά σε µέγιστη ενέργεια κέντρου µάζας 900 GeV. Στη δεκαετία του 1990 στον επιταχυντικό δακτύλιο SPS του CERN επιτεύχθηκε η κατασκευή του LEP και η επιτάχυνση δύο αντιθέτως κινούµενων δεσµών ηλεκτρονίων και ποζιτρο ζιτρονίων και τεµνοµένων µεταξύ τους σε τέσσερα πειραµατικά σηµεία σε µέγιστη ενέργεια κέντρου µάζας 92 GeV αρχικά και σε µέγιστη ενέργεια24 κέντρου µάζας 200 GeV τελικά.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. για τις ακτινοβολίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. για τις ακτινοβολίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MAΘΑΙΝ ΥΜΕ για τις ακτινοβολίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Περί ακτινοβολίας Τι είναι η ακτινοβολία; Η ακτινοβολία είναι ενέργεια σε

Διαβάστε περισσότερα

Φασματοσκοπία ακτινών γ & Ανιχνευτές σπινθηρισμών

Φασματοσκοπία ακτινών γ & Ανιχνευτές σπινθηρισμών Μελέτες Αναλύσεις 5 Σεπτεμβρίου 2014 Φασματοσκοπία ακτινών γ & Ανιχνευτές σπινθηρισμών του Δρ. Άγγελου Βορβολάκου Φυσικού Υψηλών Ενεργειών Ειδικού Επιστήμονα Τομέα ΦΕ&Ε Σ.Σ.Ε. Ερευνητή του ΕΚΕΟ www.armscontrol.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των χαρακτηριστικών της β - ραδιενεργού εκποµπής

Μελέτη των χαρακτηριστικών της β - ραδιενεργού εκποµπής ΑΠ2 Μελέτη των χαρακτηριστικών της β - ραδιενεργού εκποµπής 1. Σκοπός Η εργαστηριακή αυτή άσκηση µελετά τα χαρακτηριστικά της β - ακτινοβολίας. Πιο συγκεκριµένα υπολογίζεται πειραµατικά η εµβέλεια των

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 17.1.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 13/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/59/ΕΥΡΑΤΟΜ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 5ης Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό βασικών προτύπων ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ % «'Λ''' "Γ~ a g M M ^ ρί i\ iisiaii# f.h ι ^Φ & * ty Ι ' 'J ISpfli. * '.' i i i,&λ JW t^-kl '' / ί. Γ' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΡνχφβΜΐ^Μϊ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟΝΟΥΚΛΙ ΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Be-7 ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 1 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 2 Το Φως 1) Δέσμη λευκού φωτός προσπίπτει στην επιφάνεια ενός πρίσματος όπως δείχνει το σχήμα και κατά την έξοδο από

Διαβάστε περισσότερα

βιολογικά αποτελέσματα που μπορεί να φανούν αργότερα ως κλινικά συμπτώματα.

βιολογικά αποτελέσματα που μπορεί να φανούν αργότερα ως κλινικά συμπτώματα. Εξωτερικές πηγές, Επίδραση Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών εσωτερική μόλυνση βιολογικά αποτελέσματα που μπορεί να φανούν αργότερα ως κλινικά συμπτώματα. ύο κατηγορίες βλαβών: 1. Σωματικά αποτελέσματα Η βλάβη

Διαβάστε περισσότερα

Ύλη έκτου µαθήµατος. Φασµατοσκοπία φθορισµού ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία υπεριώδους ορατού.

Ύλη έκτου µαθήµατος. Φασµατοσκοπία φθορισµού ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία υπεριώδους ορατού. ιάλεξη 6 η Ύλη έκτου µαθήµατος Φασµατοσκοπία φθορισµού ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία υπεριώδους ορατού. Φασµατοσκοπία φθορισµού ακτίνων - Χ Εισαγωγή Η τεχνική του φθορισµού

Διαβάστε περισσότερα

Φασματοσκοπία εκπομπής ακτίνων-χ

Φασματοσκοπία εκπομπής ακτίνων-χ Άσκηση 9 Φασματοσκοπία εκπομπής ακτίνων-χ Cu Kα 7x10 4 6x10 4 Ένταση φωτονίων 5x10 4 4x10 4 3x10 4 2x10 4 1x10 4 Ti Kα # 2 Ti Kβ 0 # 1 Cu Kβ # 5 # 4 # 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ενέργεια φωτονίου (kev)

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της ακτινοβολίας γ µε τη βοήθεια απαριθµητή Geiger - Muller

Μελέτη της ακτινοβολίας γ µε τη βοήθεια απαριθµητή Geiger - Muller ΑΠ1 Μελέτη της ακτινοβολίας γ µε τη βοήθεια απαριθµητή Geiger - Muller 1. Σκοπός Στην άσκηση αυτή γίνεται µελέτη της εξασθενήσεως της ακτινοβολίας γ (ραδιενεργός πηγή Co 60 ) µε την βοήθεια απαριθµητή

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Ιστορική Εξέλιξη των Αντιλήψεων για τα Άτομα

1.1. Ιστορική Εξέλιξη των Αντιλήψεων για τα Άτομα Περιεχόμενα 1.1. Ιστορική εξέλιξη των αντιλήψεων για τα άτομα 1.2. Η φύση του φωτός. Τα φάσματα των στοιχείων 1.3. Κυματομηχανική θεώρηση 1.4. Η εξίσωση Schröedinger 1.5. Πολυηλεκτρονικά άτομα 1.6. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΗΝΙΚΗ 5ου εξαμήνου. 10 διευκρινήσεις και σημαντικά σημεία (όχι σ' όλη την ύλη) Κ. Κορδάς, ακ. έτος 2013-14

ΠΥΡΗΝΙΚΗ 5ου εξαμήνου. 10 διευκρινήσεις και σημαντικά σημεία (όχι σ' όλη την ύλη) Κ. Κορδάς, ακ. έτος 2013-14 ΠΥΡΗΝΙΚΗ 5ου εξαμήνου 10 διευκρινήσεις και σημαντικά σημεία (όχι σ' όλη την ύλη) Κ. Κορδάς, ακ. έτος 2013-14 1. Ο αριθμός των πυρήνων που έχω σ' ένα δείγμα μειώνεται εκθετικά με το πέρασμα του χρόνου,

Διαβάστε περισσότερα

K4: Η Εξίσωση Schrödinger & ο Κβαντικός Μικρόκοσμος

K4: Η Εξίσωση Schrödinger & ο Κβαντικός Μικρόκοσμος Σύγχρονη Φυσική Ι, Μέρος Δεύτερο Περιεχόμενα K0. Εισαγωγή Π1: Παράρτημα Οπτικής K1: Σωματιδιακή Φύση των ΗΜ Κυμάτων Π: Παράρτημα (Η Δυναμική Ενέργεια σε Σταθερό Ηλεκτρικό Πεδίο) K: Σωματιδιακή Φύση της

Διαβάστε περισσότερα

http://www.physics.ntua.gr/~yorgos/med/index.php

http://www.physics.ntua.gr/~yorgos/med/index.php Εφαρμογές των Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών στην Ιατρική & τη Βιολογία http://www.physics.ntua.gr/~yorgos/med/index.php Βιβλιογραφία Ε. Ν. Γαζής, Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες Εφαρμογές στη Βιολογία & Ιατρική. Glenn

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η. Πειραματική Επιστήμη

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η. Πειραματική Επιστήμη YΛΗ - ΥΛΙΚΑ Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η ΧΗΜΕΙΑ: Επιστήμη που ασχολείται με τη σύσταση και τη δομή των υλικών, καθώς και με τη μελέτη των μεταβολών στις οποίες υπόκεινται τα υλικά. Χημεία Πειραματική Επιστήμη Πείραμα:

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΔΠΜΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κλασική Ακτινολογία: Εισαγωγή και βασικές αρχές απεικόνισης

Κλασική Ακτινολογία: Εισαγωγή και βασικές αρχές απεικόνισης HY 673 - Ιατρική Απεικόνιση Στέλιος Ορφανουδάκης Κώστας Μαριάς Σημειώσεις I: Κλασική Ακτινολογία: Εισαγωγή και βασικές αρχές απεικόνισης Σεπτέμβριος 2003-Φεβρουάριος 2004 Α. Εισαγωγή στην Κλασική Ακτινολογία

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. ιπλωµατική εργασία

Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. ιπλωµατική εργασία Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος ιπλωµατική εργασία Οι επιδράσεις της ηλιακής δραστηριότητας στη γη ελήµπασης Παναγιώτης Επιβλέπων καθηγητής Βασίλειος Γκέκας ΧΑΝΙΑ 2009 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία;

Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία; ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία; Ορισμοί και πηγές Τα ηλεκτρικά πεδία δημιουργούνται από διαφορές της τάσης: όσο μεγαλύτερη είναι η τάση, τόσο ισχυρότερο είναι το πεδίο που δημιουργείται.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΡΑΔΙΟΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΡΑΔΙΟΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΡΑΔΙΟΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δρ. Γιάννης Μανιάτης Διευθυντής Ερευνών, Υπεύθυνος Εργαστηρίου Αρχαιομετρίας Εργαστήριο Αρχαιομετρίας, Ινστιτούτο Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Ακτινοπροστασία

Τι είναι η Ακτινοπροστασία Τι είναι η Ακτινοπροστασία Ίων Ε. Σταµατελάτος Εργαστήριο Ερευνητικού Αντιδραστήρα Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας ΕΚΕΦΕ «ηµόκριτος» ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ E-mail: ion@ipta.demokritos.gr Πυρηνικός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή φράση η οποία συμπληρώνει σωστά την ημιτελή

Διαβάστε περισσότερα

γ - διάσπαση Δήμος Σαμψωνίδης (17-12- 2010) Στοιχεία Πυρηνικής Φυσικής & Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων 5 ο Εξάμηνο

γ - διάσπαση Δήμος Σαμψωνίδης (17-12- 2010) Στοιχεία Πυρηνικής Φυσικής & Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων 5 ο Εξάμηνο γ - διάσπαση Δήμος Σαμψωνίδης (17-12- 2010) Στοιχεία Πυρηνικής Φυσικής & Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων 5 ο Εξάμηνο 1 γ - διάσπαση Τύποι διασπάσεων Ενεργειακά Ακτινοβολία πολυπόλων Κανόνες επιλογής Εσωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Γενικής Παιδείας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠOΥΡΓΕIO ΠΑIΔΕIΑΣ ΚΑI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ: ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:> ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΙΕΓΚΙ ΜΠΛΕΝΤΑΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗ ΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΙΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» Επιβλέπων καθηγητής: Κ. Αντωνόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα της Σύγχρονης Φυσικής

Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα της Σύγχρονης Φυσικής ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστηµών ιπλωµατική Εργασία της Ευθυµίας- Βικτωρίας Σιούτα Σύµβουλος Καθηγητής: ΣΠΥΡΟΣ ΕΥΣΤ. ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα