Μελέτη των χαρακτηριστικών της β - ραδιενεργού εκποµπής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μελέτη των χαρακτηριστικών της β - ραδιενεργού εκποµπής"

Transcript

1 ΑΠ2 Μελέτη των χαρακτηριστικών της β - ραδιενεργού εκποµπής 1. Σκοπός Η εργαστηριακή αυτή άσκηση µελετά τα χαρακτηριστικά της β - ακτινοβολίας. Πιο συγκεκριµένα υπολογίζεται πειραµατικά η εµβέλεια των σωµατίων β - (ηλεκτρονίων) που προέρχονται από την ραδιενεργή πηγή Sr 90 µε την βοήθεια λεπτών, φύλλων απορροφητή αλουµινίου διαφορετικού πάχους. Στην συνέχεια προσδιορίζεται η µέγιστη τιµή της κινητικής ενέργειας των σωµατίων β - και συγκρίνεται µε αυτή της βιβλιογραφίας. Τέλος, υπολογίζεται ο µαζικός συντελεστής εξασθενήσεως των ακτίνων β - για τον συγκεκριµένο απορροφητή. 2. Θεωρία Όπως γνωρίζουµε οι ακτίνες β - είναι ηλεκτρόνια (β σωµάτια) που εκπέµπονται δια- µέσου κάποιας πυρηνικής µεταστοιχείωσης. Πιο συγκεκριµένα τα ηλεκτρόνια, αν και δεν αποτελούν συστατικό του πυρήνα, δηµιουργούνται κατά την µετατροπή ενός α- φόρτιστου νετρονίου (n) του πυρήνα σε ένα πρωτόνιο (p) σύµφωνα µε την αντίδραση n p + e + ν όπου το ν είναι ένα ακόµη προϊόν της µετατροπής και λέγεται αντινετρίνο. Οι δυνά- µεις αλληλεπίδρασης που προκαλούν την παραπάνω µετατροπή καλούνται δυνάµεις ασθενούς αλληλεπίδρασης. Το ενεργειακό φάσµα των σωµατίων β - είναι συνεχές µε χαρακτηριστική τιµή την µέγιστη ενέργεια Ε max που αποτελεί κύρια παράµετρο της β - διάσπασης και καθορίζεται σχεδόν µονοσήµαντα από την ταυτότητα της συγκεκριµένης ραδιενεργού πηγής. Τα σωµάτια β - λόγω της πολύ µικρής τους µάζας κατά την διαδροµή τους στην ύλη διαγράφουν πολύ ακανόνιστες τροχιές. Έτσι θα πρέπει να γίνεται διαχωρισµός ανά- µεσα στο ολικό µήκος της διαδροµής που διαγράφει το σωµάτιο µέχρι να απορροφηθεί πλήρως και της εµβέλειας που δεν άλλη από την απόσταση που διανύει αυτό το σωµάτιο στο υλικό µέχρι να απορροφηθεί, εφόσον όµως η απόσταση αυτή µετρηθεί παράλληλα µε την αρχική διεύθυνση της δέσµης. Έχει πειραµατικά αποδειχθεί ότι το ολικό µήκος της διαδροµής αυξάνει µε τον ατοµικό αριθµό Ζ του απορροφητή και πάντως είναι από 1.2 έως 4 φορές µεγαλύτερο από την αντίστοιχη τιµή εµβέλειας. Η απορρόφηση των σωµατίων β - από την ύλη ακολουθεί τον γνωστό εκθετικό νόµο και οφείλεται στους εξής δυο κυρίως µηχανισµούς αλληλεπίδρασης : 1. ιέγερση και ιονισµός των ατόµων του απορροφητή διαµέσου συγκρούσεων µε τροχιακά ηλεκτρόνια. Αυτή η αλληλεπίδραση κυριαρχεί, για απορροφητές Αραβαντίνός Α. 1

2 µεγάλου Ζ, στις σχετικά µικρές κινητικές ενέργειες των β - σωµατίων (από έως 0.5 MeV) και 2. Στον µηχανισµό της ακτινοβολίας πεδήσεως που οφείλεται στην εκπεµπόµενη ακτινοβολία από κάθε επιταχυνόµενο φορτισµένο σωµάτιο. Για απορροφητές επίσης µεγάλου Ζ ο µηχανισµός αυτός αρχίζει να κάνει ουσιαστική την εµφάνισή του κυρίως σε περιοχές ενεργειών µεγαλύτερες από 1.0 MeV. Βέβαια οι τυχόν ελαστικές σκεδάσεις των σωµατίων β - µε τους πυρήνες του απορροφητή δεν αντιστοιχούν σε µηχανισµό απορρόφησης στο µέτρο που η κινητική ενέργεια των σωµατίων παραµένει αµετάβλητη, ενώ το µόνο που αλλάζει είναι η διεύθυνση της τροχιάς των. Η καµπύλη απορρόφησης των σωµατίων β - µε συνεχές ενεργειακό φάσµα είναι σε πολύ καλή προσέγγιση εκθετική. Στο σχήµα που ακολουθεί παρουσιάζεται µια τέτοια πειραµατική καµπύλη, όπου για µεγάλο πάχος απορροφητή εµφανίζει µια σταθερή τιµή (τιµή υποβάθρου) που οφείλεται στη συνεισφορά της γ ακτινοβολίας, ακτινοβολία πεδήσεως κ.α. ένταση Σχήµα 1 R max επιφανειακή πυκνότητα απορροφητή (gr/cm 2 ) Το σηµείο όπου η καµπύλη απορροφήσεως «τέµνει» αυτή του υποβάθρου αντιστοιχεί στην µέγιστη εµβέλεια R max για τα σωµάτια β -. Υπενθυµίζεται ότι η R max δεν είναι εύκολο να υπολογιστεί άµεσα πειραµατικά, εφόσον αντιστοιχεί σε περίπτωση όπου ο αριθµός των σωµατίων β - που την ικανοποιεί είναι σχεδόν µηδενικός. Υπάρχουν ό- µως αρκετές εµπειρικές σχέσεις που υπολογίζουν την εµβέλεια R max, των σωµατίων β - σε σχέση µε την µέγιστη ενέργεια τους. Οι σχέσεις αυτές λέγονται σχέσεις : Ενέργειας Εµβέλειας και η συνολική παρουσίασή τους παρουσιάζεται στο διάγραµµα που ακολουθεί. Στο εµπειρικό αυτό συγκεντρωτικό διάγραµµα η µεταβολή της µέγιστης ενέργειας των σωµατίων β - είναι από 0.2 έως περίπου 5 MeV, ενώ η αντίστοιχει µεταβολή για την εµβέλεια είναι (σε µονάδες επιφανειακής πυκνότητας) από 0 έως 2.8 gr/cm 2. Σηµειώνεται ότι η παρουσίαση της εµβέλειας γίνεται όχι σε ισοδύναµες µονάδες µήκους αλλά σε µονάδες επιφανειακής πυκνότητας σ, µάλιστα αποδεικνύεται ότι ισχύει : σ = ρ l όπου ρ η πυκνότητα του απορροφητή και l η αντίστοιχη γραµµική διάσταση του πάχους του απορροφητή. Αραβαντίνός Α. 2

3 Έτσι η µέγιστη εµβέλεια είναι ίση µε την επιφανειακή πυκνότητα των στρωµάτων εµβέλεια (gr/cm 2 Al) Σχήµα E 0 (MeV) του απορροφητή που απορροφά πλήρως και τα πλέον κινητικά σωµάτια β -. Για παράδειγµα από την προηγούµενη γραφική παράσταση φαίνεται ότι για µέγιστη εµβέλεια 1.0 gr/cm 2 η µέγιστη ενέργεια που αντιστοιχεί είναι περίπου 2.1 MeV. Προφανώς, εάν κανείς θέλει να υπολογίσει την εµβέλεια σε µονάδες µήκους, αρκεί απλά η διαίρεση της επιφανειακής πυκνότητας µε την πυκνότητα ρ του υλικού του συγκεκρι- µένου απορροφητή. Η µέγιστη εµβέλεια των σωµατίων β -, όταν εκφραστεί σε µονάδες επιφανειακής πυκνότητας, είναι σχεδόν ανεξάρτητη από τον απορροφητή και αυτό συµβαίνει διότι σχεδόν όλα τα υλικά των απορροφητών έχουν πηλίκο Ζ/Α (ατοµικός προς µαζικό α- ριθµό) περίπου σταθερό. Η εκθετική µορφή της καµπύλης απορροφήσεως των σωµατίων β - περιγράφεται πολύ ικανοποιητικά από την σχέση : J = J o e µx Όπου J o η ένταση της αρχικής, προσπίπτουσας δέσµης, J η ένταση που αντιστοιχεί σε βάθος x ενώ µ ο κατάλληλος συντελεστής εξασθενήσεως. Εάν ρ είναι η πυκνότητα του υλικού του απορροφητή, βρέθηκε πειραµατικά ότι ο µαζικός συντελεστής κ ( = µ / ρ) είναι σχεδόν ανεξάρτητος από τον ατοµικό αριθµό Ζ του απορροφητή. Η εµπειρική σχέση που υπολογίζει προσεγγιστικά τον άγνωστο µαζικό συντελεστή εξασθενήσεως µ / ρ (σε cm 2 / gr) σε σχέση µε την γνωστή µέγιστη ενέργεια Ε max (σε MeV) των σωµατίων β - είναι : Κ = µ / ρ = 17 / Ε 1.14 max για ενέργειες από 0.1 έως και 4 MeV. 3. Πειραµατική διαδικασία Στην άσκηση αυτή γίνεται µελέτη της εκποµπής β - ακτινοβολίας από συγκεκριµένη, γνωστή ραδιενεργή πηγή Sr 90. Η µελέτη συνίσταται στον υπολογισµό της µέγιστης εµβέλειας, µέγιστης κινητικής ενέργειας των σωµατίων β - για την συγκεκριµένη πηγή Αραβαντίνός Α. 3

4 καθώς και τον προσδιορισµό του µαζικού συντελεστή εξασθενήσεως για τον χρησι- µοποιούµενο απορροφητή Al. Ο υπολογισµός της µέγιστης εµβέλειας επιτυγχάνεται πειραµατικά µε την βοήθεια ενός απαριθµητή Geiger Muller (G. M.) µέσω των κρούσεων που καταγράφονται στην αντίστοιχη οµάδα. Η πειραµατική διάταξη που χρησιµοποιείται παρουσιάζεται σχηµατικά στο σχήµα που ακολουθεί. τροφοδοτικό - καταγραφικό πηγή ακτινοβολίας Sr 90 φύλλα απορροφητών Geiger - Muller Σχήµα 3 Η χρησιµοποιούµενη πηγή β ακτινοβολίας είναι το Sr 90 (9 µci) µε αντίστοιχο χρόνο ηµιζωής 28.8 έτη. Στο σχήµα που ακολουθεί παρουσιάζεται το διάγραµµα της διαδοχικής εκποµπής σωµατίων β από τους θυγατρικούς πυρήνες Υ 90 ( αλλά και Zr 90 ). Σηµειώνεται ότι οι µέγιστες τιµές ενέργειας των σωµατίων β - που εκπέµπονται διαδοχικά είναι : 0.54 και 2.27 MeV αντίστοιχα. Οι απορροφητές που χρησιµοποιούνται στην εργαστηριακή αυτή άσκηση είναι πολύ λεπτά, οµοιόµορφα φύλλα αλουµινίου και τοποθετούνται κατακόρυφα, ακριβώς y Sr e - (0.54 MeV) 64.1h e - (0.52 MeV) 90 39Υ % e - (2.27 MeV) MeV Zr 50 Σχήµα 4 µπροστά από το παράθυρο του ανιχνευτή, έτσι ώστε τα σωµάτια β - που κάθε φορά καταγράφονται να διέρχονται αναγκαστικά από υλικό δεδοµένου πάχους του απορροφητή. Αραβαντίνός Α. 4

5 Στο διαδικαστικό τώρα µέρος, ο πειραµατικός προσδιορισµός της εµβέλειας γίνεται διαµέσου της καµπύλης απορροφήσεως που δηµιουργείται µε την βοήθεια του απαριθµητή G.M. µετρώντας τον ρυθµό κρούσεων (κρούσεις ανά sec) για διάφορα πάχη φύλλων Al που παρεµβάλλονται µεταξύ ραδιενεργού πηγής και απαριθµητή. Βέβαια θα πρέπει απαραίτητα να ληφθεί υπ όψη και το γεγονός ότι οι καταµετρού- µενες κάθε φορά κρούσεις αφορούν όχι µόνο την ακτινοβολία που προέρχεται από την ραδιενεργό πηγή αλλά και αυτή που προέρχεται, σε µόνιµη βάση, από το εξωτερικό περιβάλλον (background radiation). Για την αντιµετώπιση της καταστάσεως υ- πολογίζουµε αρχικά τον ρυθµό κρούσεως που ο ανιχνευτής καταγράφει παρά την α- πουσία της ραδιενεργού πηγής. Τον ρυθµό αυτό των κρούσεων του υπόβαθρου θα πρέπει κάθε φορά να τον αφαιρούµε από τον συνολικά καταγραφόµενο. Όσο αυξάνουµε το πάχος του παρεµβαλλόµενου στρώµατος φύλλων Al τόσο µειώνεται και ο ρυθµός των καταµετρούµενων κρούσεων έως κάποιας ορισµένης τιµής επιφανειακής πυκνότητας πέραν της οποίας όσο και να αυξήσουµε το πάχος του στρώ- µατος των φύλλων παραµένει πρακτικά σταθερός ο ρυθµός των κρούσεων. Αυτό ο- φείλεται κυρίως στην ακτινοβολία πεδήσεως και την ιδιαίτερα διεισδυτική ακτινοβολία γ του θυγατρικού πυρήνα που συνοδεύει την β - εκποµπή. Θα πρέπει εδώ να ση- µειωθεί ότι ο συγκεκριµένος πυρηνικός ανιχνευτής ανιχνεύει και καταγράφει εκτός των σωµατίων β και ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία γ. Στο διάγραµµα του σχήµατος που ακολουθεί παρουσιάζεται σε ηµι λογαριθµικό χαρτί 4 κύκλων η πειραµατική καµπύλη (R R κ ) = f (σ) R Rk (κρούσεις/sec) (1) Σχήµα 5 1 (2) R max σ (gr/cm 2 ) Για τον γραφικό προσδιορισµό της µέγιστης εµβέλειας R max (σε gr / cm 2 ) απαιτείται η τοµή της προέκτασης του σχεδόν οριζόντιου τµήµατος (2) της καµπύλης µε την προέκταση του «γραµµικού» τµήµατος (1) της καµπύλης στην περιοχή της απότοµης πτώσης. Η τοµή αυτή αντιστοιχεί σε µια τιµή επιφανειακής πυκνότητας που είναι η ζητούµενη εµβέλεια R max για την συγκεκριµένη β ραδιενεργό πηγή. Ο αριθµός των παραγοµένων κρούσεων (για δεδοµένο χρονικό διάστηµα) αναγράφεται σε ψηφιακή µορφή στην πυρηνική µονάδα καταγραφής. Αραβαντίνός Α. 5

6 Προσοχή : Μην αγγίζεται για κανένα λόγο το ειδικό προστατευτικό κάλυµµα του λεπτού παράθυρου στον απαριθµητή Geiger Muller. Ο κίνδυνος καταστροφής του απαριθµητή είναι άµεσος. 4. Εργασίες 1. Αναγνωρίζουµε και κατανοούµε την πειραµατική διάταξη της άσκησης. Θέτουµε εντός λειτουργίας την µετρητική µονάδα. Επιλέγουµε µε τον διακόπτη του οργάνου τάση λειτουργίας του ανιχνευτή Geiger Muller περίπου 400 Volts. Μηδενίζουµε την ένδειξη του µετρητή και καταµετρούµε για ένα λεπτό (1min) τις κρούσεις χωρίς την ραδιενεργό πηγή. Υπολογίζουµε έτσι τον ρυθµό των παραγόµενων κρούσεων του υπόβαθρου ανά δευτερόλεπτο ( background radiation) R κ. Προσοχή, για την µέτρηση της ακτινοβολίας του υποβάθρου θα πρέπει να µην υπάρχει ραδιενεργός πηγή όχι µόνο ακριβώς µπροστά από τον ανιχνευτή αλλά και σε όλη την ευρύτερη περιοχή κοντά στην πειραµατική διάταξη (π.χ. γειτονικές διατάξεις ασκήσεων πυρηνικής). 2. Τοποθετείται από τον υπεύθυνο καθηγητή η β - ραδιενεργός πηγή Sr 90 στην ειδική θέση και σε σχετικά µικρή απόσταση µπροστά από τον ανιχνευτή. Παρεµβάλλουµε µεταξύ πηγής και του παράθυρου του ανιχνευτή λεπτά φύλλα απορροφητή Al. Σε κάθε φύλλο αναγράφεται ο αριθµός που το χαρακτηρίζει. Οι απορροφητές θα πρέπει να τοποθετούνται κατακόρυφα και µε προσοχή ακριβώς µπροστά από το άνοιγµα του ανιχνευτή. Επαναλαµβάνουµε την διαδικασία µέτρησης όπως και στην προηγούµενη ερώτηση για ένα λεπτό. Προσοχή, Να προηγείται πάντα και πριν από κάθε µέτρηση ο µηδενισµός (reset) της ένδειξης του µετρητή. Από τις κρούσεις Ν που κάθε φορά καταµετρούνται υπολογίζεται ο ρυθµός (κρούσεις / sec) και καταγράφονται τα αποτελέσµατα στον συγκεντρωτικό πίνακα των πειραµατικών µετρήσεων που ακολουθεί. Πίνακας Μετρήσεων Υπολογισµών α/α σ + σ ο (gr / cm 2 ) Ν (κρούσεις) R (κρούσεις / sec) R R κ (κρούσεις / sec) Αραβαντίνός Α. 6

7 Στον επάνω πίνακα µετρήσεων, η δεύτερη στήλη σ + σ ο περιέχει τις «διορθωµένες» τιµές της επιφανειακής πυκνότητας λόγω της απαραίτητης παρουσίας του παράθυρου του Geiger Muller (µε επιφανειακή πυκνότητα σ ο ). 3. Να γίνει η γραφική παράσταση : (R R κ ) = f (σ + σ ο ) σε ηµιλογαριθµικό χαρτί 4 κύκλων και να χαραχθεί η πειραµατική καµπύλη. Η καµπύλη αυτή θα πρέπει για τις µεγάλες τιµές της επιφανειακής πυκνότητας να γίνεται σχεδόν παράλληλη προς τον οριζόντιο άξονα. 4. Να υπολογιστεί γραφικά, η µέγιστη εµβέλεια R max (σε gr / cm 2 ) από την τοµή των προεκτάσεων συγκεκριµένων τµηµάτων της πειραµατικής καµπύλης ό- πως περιγράφτηκε αναλυτικά σε προηγούµενο σχήµα. Εάν η πυκνότητα του απορροφητή του Al είναι 2.70 gr / cm 3 πόση είναι η µέγιστη εµβέλεια σε µονάδες µήκους ; 5. Αξιοποιώντας την γραφική παράσταση R max = f ( E max ) που βρίσκεται στο θεωρητικό µέρος της άσκησης και γνωρίζοντας την µέγιστη εµβέλεια η οποία υπολογίστηκε πειραµατικά, να προσδιοριστεί η µέγιστη τιµή E max (σε MeV) των β - σωµατίων για το Sr Στην βιβλιογραφία η ενέργεια των σωµατίων β - που προέρχονται από ραδιενεργούς πυρήνες Sr 90 φαίνεται να είναι 2.27 MeV. Συγκρίνουµε την βιβλιογραφική αυτή τιµή µε την πειραµατική της προηγούµενης ερώτησης, ποια η επί τοις % διαφορά ; που µπορεί να οφείλεται ; 7. Από την αναλυτική σχέση κ = µ / ρ = 17 / Ε 1.14 max να υπολογιστεί ο µαζικός συντελεστής κ (σε cm 2 / gr) των ακτίνων β - για το Al. 8. Ποιο είναι το πάχος υποδιπλασιασµού για τον απορροφητή του Al που θα περιόριζε στο µισό την ένταση της συγκεκριµένης ραδιενεργού πηγής που χρησιµοποιήθηκε στην άσκηση ; ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ 1. Που νοµίζετε ότι µπορεί να οφείλονται οι κρούσεις που ο ανιχνευτής της άσκησης καταγράφει παρά την απουσία της ραδιενεργού πηγής ; (Ραδιενέργεια περιβάλλοντος, Background radiation). 2. Μπορείτε να προτείνετε ένα πρόχειρο, πειραµατικό τρόπο διαχωρισµού των ακτινοβολιών β - και γ που (έστω) ότι συνυπάρχουν σε µια µικτού χαρακτήρα ραδιενεργή πηγή. 3. «Η ραδιενέργεια οποιασδήποτε ραδιενεργού πηγής ελαττώνεται στο 1/1000 της αρχικής µετά από 10 χρόνους ηµιζωής». Να αποδειχθεί αναλυτικά η ορθότητα της προηγούµενης πρότασης. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ : Σύσταση, Ιδιότητες πυρήνα, Φυσική ραδιενέργεια, Νό- µος ραδιενεργών µετατροπών, Απαριθµητής Geiger Muller. Αραβαντίνός Α. 7

8 Αραβαντίνός Α. 8

ΗΧΟΣ : ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΗΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗΣ

ΗΧΟΣ : ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΗΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗΣ Α3 ΗΧΟΣ : ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΗΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗΣ Σκοπός Αντικείµενο της άσκησης αυτής είναι η µελέτη του φαινοµένου της εξασθένησης ή- χου κατά τη διέλευσή του από απορροφητή δεδοµένου

Διαβάστε περισσότερα

K4: Η Εξίσωση Schrödinger & ο Κβαντικός Μικρόκοσμος

K4: Η Εξίσωση Schrödinger & ο Κβαντικός Μικρόκοσμος Σύγχρονη Φυσική Ι, Μέρος Δεύτερο Περιεχόμενα K0. Εισαγωγή Π1: Παράρτημα Οπτικής K1: Σωματιδιακή Φύση των ΗΜ Κυμάτων Π: Παράρτημα (Η Δυναμική Ενέργεια σε Σταθερό Ηλεκτρικό Πεδίο) K: Σωματιδιακή Φύση της

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ y = A + Bx Α = 0.0871 Β = 1.9398 y 1 = 0,087 + 1,94 0,7 = 1,44 (x 1, y 1 ) = (0,7, 1,44) y = 0,087

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟΝΟΥΚΛΙ ΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Be-7 ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 1 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 2 Το Φως 1) Δέσμη λευκού φωτός προσπίπτει στην επιφάνεια ενός πρίσματος όπως δείχνει το σχήμα και κατά την έξοδο από

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΔΠΜΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΖΕΥΞΕΙΣ- ΙΑ ΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ Ο Ι ΑΣΚΩΝ ΒΑΡΖΑΚΑΣ ΠANAΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ασύρµατες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου MSc Φυσικός Ηράκλειο Κρήτης 2η Εκδοση - Ιούλης 2013 2 Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου Περιεχόµενα 1 Ταλαντώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Φασματοσκοπία εκπομπής ακτίνων-χ

Φασματοσκοπία εκπομπής ακτίνων-χ Άσκηση 9 Φασματοσκοπία εκπομπής ακτίνων-χ Cu Kα 7x10 4 6x10 4 Ένταση φωτονίων 5x10 4 4x10 4 3x10 4 2x10 4 1x10 4 Ti Kα # 2 Ti Kβ 0 # 1 Cu Kβ # 5 # 4 # 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ενέργεια φωτονίου (kev)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΟΝΑΔΕΣ S.. Φορτίο, q oulomb, Ηλεκτρικό ρεύμα, i Ampére, A Ηλεκτρικό δυναμικό olt, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός της σταθεράς ενός ελατηρίου.

Προσδιορισμός της σταθεράς ενός ελατηρίου. Μ3 Προσδιορισμός της σταθεράς ενός ελατηρίου. 1 Σκοπός Στην άσκηση αυτή θα προσδιοριστεί η σταθερά ενός ελατηρίου χρησιμοποιώντας στην ακολουθούμενη διαδικασία τον νόμο του Hooke και τη σχέση της περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Σύνταξη σηµειώσεων : Πλαστήρα Β. ΑΙΓΑΛΕΩ, 2010 2 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στις σηµειώσεις αυτές έχουν καταγραφεί θεµελιώδεις

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ. Άλας Ουρανίου Παραγωγή νέας διεισδυτικής ακτινοβολίας

ΡΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ. Άλας Ουρανίου Παραγωγή νέας διεισδυτικής ακτινοβολίας 1896 Henri Becquerel Μελέτες για φθορίζοντα υλικά ΡΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ Άλας Ουρανίου Παραγωγή νέας διεισδυτικής ακτινοβολίας (χωρίς να είναι απαραίτητη η παρουσία φωτός) ΑνακάλυψητουφαινοµένουαυτούπουαργότεραηM.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΥΠΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ (Cu 2 O)

ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΥΠΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ (Cu 2 O) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ: ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:> ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΙΕΓΚΙ ΜΠΛΕΝΤΑΡ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου 1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου Ο όρος «μη καταστροφική αξιολόγηση» (NDE) περιλαμβάνει πολλές επιμέρους έννοιες που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν διάφορες δραστηριότητες του εν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2014-15 ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜAΤΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2014-15 ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜAΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑ 4α ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΑΣ (ΧΚ4α) ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2014-15 ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜAΤΑ Τίτλος Πειράματος: ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ύλη έκτου µαθήµατος. Φασµατοσκοπία φθορισµού ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία υπεριώδους ορατού.

Ύλη έκτου µαθήµατος. Φασµατοσκοπία φθορισµού ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία υπεριώδους ορατού. ιάλεξη 6 η Ύλη έκτου µαθήµατος Φασµατοσκοπία φθορισµού ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία υπεριώδους ορατού. Φασµατοσκοπία φθορισµού ακτίνων - Χ Εισαγωγή Η τεχνική του φθορισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ VII. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΡΑΥΣΕΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ. Εισαγωγή Θραύση (fracture) ονοµάζεται ο διαχωρισµός, ή θρυµµατισµός, ενός στερεού σώµατος σε δύο ή περισσότερα κοµµάτια, κάτω από την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Μια µατιά στην Κβαντοµηχανική 0.1 Εισαγωγή

Μια µατιά στην Κβαντοµηχανική 0.1 Εισαγωγή Μια µατιά στην Κβαντοµηχανική 0.1 Εισαγωγή Είναι χρήσιµο να ξεκινήσουµε πρώτα µε κάποιες γενικές παρατηρήσεις και υπενθυµίσεις. Η Φυσική είναι η επιστήµη που µελετάει τη δοµή της ύλης και τις αλληλεπιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Ατοµικής και Μοριακής Φυσικής

Σηµειώσεις Ατοµικής και Μοριακής Φυσικής Σηµειώσεις Ατοµικής και Μοριακής Φυσικής Ε. Φωκίτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ατοµική και Μοριακή Φυσική 1. Εισαγωγή 2. Πολυηλεκτρονιακά άτοµα: Ταυτόσηµα σωµατίδια,συµµετρικές και αντισυµµετρικές κυµατοσυναρτήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Αʹ ΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ 1 2 ΘΕΜΑ B Ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος 1. ΘΕΜΑ Β 2-15438 B.1 Ένας αγωγός διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης i = 5 A. Το ηλεκτρικό φορτίο q που περνά από μια διατομή του αγωγού σε χρόνο t = 10 s

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους 011 Σαμουήλ Κοέν Μέρος Α. Οπτική Κ0. Εισαγωγικό Σημείωμα Κυματικής Σελίδα 1. Απλή Αρμονική Ταλάντωση.... Κ0-1 1.1 Ορισμοί... Κ0-1 1. Η Αρχή της

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ 1.1 Εισαγωγή Η επιστήµη των Μικροκυµάτων ξεκίνησε µε την ανάπτυξη του ραντάρ και επεκτάθηκε κατά τη διάρκεια του 2 ου Παγκοσµίου Πολέµου. Η ανακάλυψη των µικροκυµατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Σαλαμίνα Φυσική Α Λυκείου 2 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το μικρό αυτό βιβλίου θα ήθελα να βοηθήσω τους μαθητές της Α τάξης του Ενιαίου Λυκείου να οργανώσουν

Διαβάστε περισσότερα

Περίθλαση από µία σχισµή.

Περίθλαση από µία σχισµή. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 71 7. Άσκηση 7 Περίθλαση από µία σχισµή. 7.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών µε την συµπεριφορά των µικροκυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα της Σύγχρονης Φυσικής

Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα της Σύγχρονης Φυσικής ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστηµών ιπλωµατική Εργασία της Ευθυµίας- Βικτωρίας Σιούτα Σύµβουλος Καθηγητής: ΣΠΥΡΟΣ ΕΥΣΤ. ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΥΡΛΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 3 ( ) ( ) ( ) = 4( ) d d ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 00 Email: dsourlas@phsics.upatras.gr www.phsics.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα