ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ"

Transcript

1 ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 2013 Τµήµα Εσόδων Μπέζαρη Κωνσταντίνα Τηλ

2 Απρίλιος 2013 Άρθρο 1 ο - Αντικείµενο του κανονισµού Ο παρών κανονισµός έχει ως αντικείµενο την καθιέρωση λεπτοµερών κανόνων για τη διοίκηση, τη διαχείριση και τη λειτουργία των κοινοχρήστων χώρων του αιγιαλού και της παραλίας του ήµου Θερµαϊκού και συγκεκριµένα των.κ. Περαίας, Ν.Επιβατών, Αγίας Τριάδας, Αγγελοχωρίου, Ν.Μηχανώνας και Επανοµής οι οποίες καλύπτουν σε έκταση το σύνολο του αιγιαλού - παραλίας του ήµου Θερµαϊκού. Άρθρο 2 ο - Νοµικό Πλαίσιο Ο κανονισµός λειτουργίας των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού - παραλίας του ήµου Θερµαϊκού αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη και διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις : 1. Της Κ.Υ.Α. 10Β /1672ΕΞ2013 (Φ.Ε.Κ. 801/2013, τ.β ) : Απευθείας παραχώρηση, µε αντάλλαγµα, του δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης µεγάλων λιµνών και πλεύσιµων ποταµών, στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α' Βαθµού. 2. Της Κ.Υ.Α /1451/Β0010/ (ΦΕΚ 1411, τ. Β ) 3. Του Νόµου 1080/1980 (ΦΕΚ 246/1980 τεύχος Α ) : Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως διατάξεων τινων της περί των προσόδων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νοµοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων 4. Του Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285/ τεύχος Α) : «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» 5. Του Β / (Φ.Ε.Κ. 171/58 τεύχος Α ) : περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείµενον Νόµου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των δήµων και κοινοτήτων 6. Του αρ. 79 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 τεύχος Α ).Κ.Κ. 7. Του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α/ ) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης όπου τυγχάνει εφαρµογής Άρθρο 3 ο - Ορισµοί α) «Πράγµατα κοινής χρήσης - κοινόχρηστος χώρος» : κατά τις διατάξεις του αρ. 967 του Αστικού Κώδικα πράγµατα κοινής χρήσης είναι ιδίως τα νερά µε ελεύθερη και αέναη ροή, οι δρόµοι, οι πλατείες, οι γιαλοί, τα λιµάνια και οι όρµοι, οι όχθες πλεύσιµων ποταµών, οι µεγάλες λίµνες και οι όχθες τους. Από τις διατάξεις των άρθρων του Αστικού Κώδικα προκύπτει ότι οι ήµοι και οι Κοινότητες που έχουν κυριότητα στα κοινόχρηστα πράγµατα όπως δρόµοι, πλατείες κλπ. έχουν και νοµή και κατοχή σε αυτά. Οι ιδιώτες έχουν µόνον δικαίωµα χρήσης στα κοινόχρηστα πράγµατα, που απορρέει από το δικαίωµά της προσωπικότητάς τους, το οποίο εξασφαλίζεται µε την προστασία του άρθρου 57 Αστικού Κώδικα. 2

3 Στην παρ. 1 του αρ. 2 του Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ Α 285/ ) αναφέρεται ότι : «ο αιγιαλός, η παραλία, η όχθη και η παρόχθια ζώνη είναι πράγµατα κοινόχρηστα και ανήκουν κατά κυριότητα στο ηµόσιο, το οποίο τα προστατεύει και τα διαχειρίζεται». β) «Αιγιαλός» : είναι η ζώνη της ξηράς, που βρέχεται από τη θάλασσα από τις µεγαλύτερες και συνήθεις αναβάσεις των κυµάτων της (παρ.1, αρ.1, Ν.2971/2001). γ) «Παραλία» είναι η ζώνη ξηράς που προστίθεται στον αιγιαλό, καθορίζεται δε σε πλάτος µέχρι και πενήντα (50) µέτρα από την οριογραµµή του αιγιαλού, προς εξυπηρέτηση της επικοινωνίας της ξηράς µε τη θάλασσα και αντίστροφα (παρ.2, αρ.1, Ν.2971/2001). δ) «Απλή χρήση του αιγιαλού και της παραλίας» : είναι κάθε χρήση, εφόσον από αυτή δεν παραβιάζεται ο προορισµός τους ως κοινόχρηστων πραγµάτων και δεν επέρχεται αλλοίωση στη φυσική µορφολογία τους και τα βιοτικά στοιχεία τους (παρ.1, αρ.13, Ν.2971/2001) Άρθρο 4 ο - Κυριότητα Τα κοινόχρηστα ακίνητα που βρίσκονται στην περιφέρεια του ήµου ανήκουν κατά κυριότητα στον ήµο. Σε κάθε άλλη περίπτωση εφόσον τα κοινόχρηστα δεν ανήκουν στο ήµο, το άρθρο 968 του Αστικού Κώδικα προβλέπει ότι αυτά ανήκουν στο ηµόσιο. Ο αιγιαλός, η παραλία, η όχθη και η παρόχθια ζώνη είναι πράγµατα κοινόχρηστα και ανήκουν κατά κυριότητα στο ηµόσιο, το οποίο τα προστατεύει και τα διαχειρίζεται (παρ. 1, αρ.2, Ν. 2971/2001). Με το αρ. 1 της Κ.Υ.Α. 10Β /1672ΕΞ2013 παραχωρείται απευθείας και µε αντάλλαγµα στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α' Βαθµού της χώρας (δηλ. στους ήµους) το δικαίωµα της απλής χρήσης των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης µεγάλων λιµνών και πλεύσιµων ποταµών, που βρίσκονται στα όρια της διοικητικής τους περιφέρειας. Η ανωτέρω παραχώρηση ισχύει µέχρι την 31/12/2013 (αρ. 3 Κ.Υ.Α. 10Β /1672ΕΞ2013). Άρθρο 5 ο - Σκοπός παραχώρησης Βάσει του αρ. 2 της Κ.Υ.Α. 10Β /1672ΕΞ2013 η παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας, στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α' Βαθµού γίνεται αποκλειστικά για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόµενους ή την αναψυχή του κοινού (όπως εκµίσθωση θαλασσίων µέσων αναψυχής, καθισµάτων, οµπρελών, ξαπλώστρων, µικρών τραπεζιών, λειτουργία τροχήλατου αναψυκτηρίου, ψυχαγωγικών παιγνίων κ.λπ.). Η τυχόν δε άσκηση άλλης δραστηριότητας επιφέρει τις συνέπειες του άρθρου 13 της ανωτέρω Κ.Υ.Α. (δηλ. και ανάκληση της παραχώρησης). Απαγορεύεται η εγκατάσταση σκηνών ή στάθµευση τροχόσπιτων σε αιγιαλούς, παραλίες, παρυφές δηµόσιων δασών, δάση, και εν γένει κοινόχρηστους χώρους (παρ.12, αρ. 4 του Ν. 2160/93). 3

4 Άρθρο 6 ο - Εξαιρούµενοι από την παραχώρηση χώροι Βάσει του αρ. 4 της Κ.Υ.Α. 10Β /1672ΕΞ2013 εξαιρούνται από την παραχώρηση οι κοινόχρηστοι χώροι : α. Όταν η διαχείρισή τους ανήκει σε άλλους φορείς πλην του Υπουργείου Οικονοµικών (Λιµενικά Ταµεία, Οργανισµούς Λιµένων, Ε.Τ.Α.. Α.Ε. κ.λ.). β. Όταν υφίστανται νόµιµες παραχωρήσεις βάσει των διατάξεων του άρθρου 14 του ν.2971/2001 σε εµπορικές επιχειρήσεις που εκµεταλλεύονται χύδην φορτία, σε βιοµηχανικές, βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές, µεταλλευτικές, λατοµικές, αλιευτικές επιχειρήσεις και υδατοκαλλιέργειες, είτε βάσει ενοχικής σχέσης αυτών µε το ηµόσιο είτε βάσει µονοµερούς πράξεως του ηµοσίου. γ. Όταν επ αυτών υπάρχουν εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν σκοπούς Εθνικής Άµυνας και Ασφάλειας ή έχει ανασταλεί ο κοινόχρηστος χαρακτήρας τους. δ. Όταν έχουν εκτελεσθεί σε αυτούς έργα άνευ αδείας ή καθ υπέρβαση αυτής και έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν σχετικά µέτρα προστασίας. ε. Όταν οι γεωµορφολογικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν (π.χ. βραχώδεις απόκρηµνες ακτές) ή τίθεται θέµα ασφάλειας και υγείας των λουοµένων. στ. Όταν το εύρος του αιγιαλού ή της όχθης είναι µικρότερο των έξι (6) µέτρων. Άρθρο 7 ο - Υποχρεώσεις ήµου (αρ. 7 της Κ.Υ.Α. 10Β /1672ΕΞ2013) Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέµβαση που αλλοιώνει τη φυσική µορφολογία και τα βιοτικά στοιχεία των χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, καθώς και τον κοινόχρηστο χαρακτήρα αυτών. Λαµβανοµένων υπόψη των διατάξεων των αρ. 2 και 13 του Ν. 2971/2001, επιτρέπονται, αποκλειστικά προς διευκόλυνση της πρόσβασης και κυκλοφορίας των λουοµένων και για την ασφάλεια αυτών κατά την παραµονή τους εντός των προαναφερθέντων κοινοχρήστων χώρων, κατασκευές µη µόνιµου χαρακτήρα που περιοριστικά προβλέπονται στο συνηµµένο παράρτηµα «Τεχνικές προδιαγραφές κατασκευών διαµορφώσεων για απλή χρήση εντός αιγιαλού, παραλίας, Περιορισµοί Συστάσεις» το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του παρόντος κανονισµού. Ο ήµος έχει την υποχρέωση να µεριµνά για τον καθηµερινό καθαρισµό των κοινοχρήστων χώρων, την τοποθέτηση καλαίσθητων δοχείων απορριµµάτων και γενικά για την εξασφάλιση της καθαριότητας και της αισθητικής του χώρου της ακτής και του περιβάλλοντος χώρου. Σε περίπτωση λουτρικής εγκατάστασης, κατά την έννοια του αρ. 1 περ. β του Π.. 23/2000 (18 Α ), ο ήµος υποχρεούται να τηρεί τα οριζόµενα στις διατάξεις του αρ. 7 του ως άνω Π.. για πρόσληψη ναυαγοσωστών, τοποθέτηση κατάλληλων παρατηρητηρίων ναυαγοσωστών και γενικώς για τη λήψη µέτρων προστασίας και ασφάλειας των λουοµένων, των εργαζοµένων και όσων γενικά κινούνται στους χώρους αυτούς. Ο ήµος, µέσω των εντεταλµένων οργάνων του (δηµοτική αστυνοµία, φύλακες, επιτηρητές, οδοκαθαριστές, κ.λπ.) έχει υποχρέωση, σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνει καταπατήσεις ή αυθαίρετες επεµβάσεις επί των 4

5 κοινοχρήστων χώρων, να ενηµερώνει άµεσα τις κατά τόπους αρµόδιες Κτηµατικές Υπηρεσίες, προκειµένου αυτές να προβαίνουν στη λήψη µέτρων προστασίας, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην κείµενη νοµοθεσία. Σε περίπτωση µεταβίβασης του δικαιώµατος παραχώρησης της απλής χρήσης των κοινοχρήστων χώρων από Ο.Τ.Α. Α βαθµού σε επιχείρηση του άρθρου 1 της Κ.Υ.Α. 10Β /1672ΕΞ2013, αυτή καθίσταται συνυπεύθυνη στις ανωτέρω υποχρεώσεις. Άρθρο 8 ο - Έγκριση της περαιτέρω µεταβίβασης του δικαιώµατος παραχώρησης από τους Ο.Τ.Α. προς τρίτους Με το αρ. 8 της Κ.Υ.Α. 10Β /1672ΕΞ2013 εγκρίνεται η περαιτέρω µεταβίβαση του δικαιώµατος απλής χρήσης από τους ΟΤΑ Α βαθµού προς τρίτους, µε σύναψη σύµβασης µίσθωσης, έναντι ανταλλάγµατος, για την άσκηση των δραστηριοτήτων του αρ. 2 της ανωτέρω Κ.Υ.Α., µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται σε επόµενο άρθρο. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του αρ. 13 του Ν. 2971/2001 σχετικά µε την ετήσια διάρκεια της απευθείας παραχώρησης δικαιώµατος απλής χρήσης, η συµβατικά οριζόµενη διάρκεια της µίσθωσης δεν µπορεί να υπερβαίνει τα χρονικά όρια ισχύος της ανωτέρω Κ.Υ.Α. Οι τρίτοι στους οποίους µεταβιβάζεται το δικαίωµα απλής χρήσης δυνάµει σύµβασης µίσθωσης µε τους ΟΤΑ Α βαθµού, υπόκεινται στις υποχρεώσεις αυτών. Άρθρο 9 ο - Υποχρεώσεις Μισθωτών Α) Οι έχοντες µισθωτική σχέση µε τους Ο.Τ.Α. υπόκεινται στις υποχρεώσεις αυτών όπως αυτές αναφέρονται σε άρθρο του παρόντος κανονισµού. Β) Επιπλέον αυτών ο µισθωτής, στον οποίο µε οποιονδήποτε τρόπο έχει παραχωρηθεί η απλή χρήση τµήµατος αιγιαλού παραλίας, διά του παρόντος κανονισµού υποχρεούται : 1. Μετά την ηµεροµηνία λήξης του µισθωτηρίου συµβολαίου να συλλέξει όλα τα αντικείµενα που έχει τοποθετήσει στον παραχωρηµένο κοινόχρηστο χώρο (όπως οµπρέλες, τραπεζοκαθίσµατα, ποδήλατα θαλάσσης κ.λπ.) και να τα αποθηκεύσει σε ιδιόκτητο χώρο. Σε αντίθετη περίπτωση ενηµερώνεται η Κτηµατική Υπηρεσία προκειµένου να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες. Τα ανωτέρω αναφερόµενα κρίνονται απαραίτητα τόσο για την προστασία της περιουσίας των καταστηµαταρχών όσο και για λόγους ευταξίας - καθαριότητας του αιγιαλού παραλίας αλλά και για την προστασία των πολιτών (υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης σωµατικών βλαβών από παρασυρόµενα από φουρτούνες αντικείµενα). 2. Να εγκαθίσταται µόνο εντός των ορίων του τµήµατος του αιγιαλού που έχει µισθώσει. 3. Να έχει την έγκριση του ήµου, υπογεγραµµένο και έγκυρο συµφωνητικό. 4. Να έχει επιχείρηση µε όλες τις προβλεπόµενες από το νόµο άδειες που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία αυτής τις οποίες θα προσκοµίσει στο ήµο πριν την υπογραφή του συµφωνητικού. 5

6 5. Να έχει πάντοτε σε εµφανή σηµείο του µισθωµένου χώρου τιµοκατάλογο προϊόντων - υπηρεσιών εγγεγραµµένο στα Ελληνικά και Αγγλικά και να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας, όπως αυτά υπαγορεύονται κατά καιρούς από τις λιµενικές διατάξεις, ανάλογα µε τις υπηρεσίες που προσφέρει. 6. Τόσο ο ίδιος όσο και το απασχολούµενο προσωπικό (αν υπάρχει) να είναι κατάλληλα ενδεδυµένοι και θα πρέπει να συµπεριφέρονται ευγενικά στους πελάτες και γενικά στους λουόµενους. 7. Να στηρίζει σταθερά τις οµπρέλες και να παίρνει κάθε αναγκαίο µέτρο προστασίας των λουοµένων. Επίσης πρέπει να διατηρεί σε άριστη κατάσταση και εµφάνιση τα προσφερόµενα στοιχεία (οµπρέλες, ξαπλώστρες κ.λπ.). 8. Να µην οφείλει προς τον ήµο (αποδεικνύεται µε την έκδοση δηµοτικής ενηµερότητας) Άρθρο 10 ο - Προϋποθέσεις µεταβίβασης του δικαιώµατος απλής χρήσης από τους Ο.Τ.Α. προς τρίτους Με το αρ. 9 της ορίζεται πως µε την επιφύλαξη των διατάξεων των παρ. 2 και 4 του αρ. 13 του Ν. 2971/2001, η µεταβίβαση του δικαιώµατος απλής χρήσης από τους Ο.Τ.Α Α Βαθµού προς τρίτους, διενεργείται υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις : α) Στους έχοντες δικαίωµα να αιτηθούν την παραχώρηση άνευ δηµοπρασίας σύµφωνα µε την παρ.4 του αρ. 13 του Ν. 2971/2001 (όµοροι) το δικαίωµα αυτό παραχωρείται κατά προτεραιότητα έναντι οποιουδήποτε άλλου, ακόµα και των φορέων του αρ. 1 της Κ.Υ.Α. 10Β /1672ΕΞ2013, για τον έµπροσθεν της άσκησης της δραστηριότητάς τους κοινόχρηστο χώρο. Έµπροσθεν χώρος νοείται ο χώρος που ορίζεται από τις δυο νοητές παράλληλες γραµµές που εκκινούν από τις πλάγιες πλευρές της επιχείρησης και καταλήγουν στην ακτή. β) εν υποβαθµίζεται το περιβάλλον από την άσκηση της δραστηριότητας. γ) Η µέγιστη κάλυψη χρήσης δεν υπερβαίνει το 50% του µεταβιβαζόµενου χώρου, ώστε να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδροµοι τουλάχιστον ενός (1) µέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά µήκος της ακτής, πλάτους τουλάχιστον πέντε (5) µέτρων, για την ελεύθερη κίνηση των λουοµένων και την αποφυγή ατυχηµάτων. δ) Ειδικότερα ο περιορισµός του β εδαφίου της παρ. 3 του αρ. 13 του Ν. 2971/2001 των πεντακοσίων (500) τετραγωνικών µέτρων για κάθε παραχώρηση δεν ισχύει για τις όµορες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. ε) Ο περιορισµός του γ εδαφίου της παρ. 3 του αρ. 13 του Ν. 2971/2001 των εκατό (100) µέτρων ισχύει και για τις περιπτώσεις που η απλή χρήση ασκείται από τους ίδιους τους φορείς του αρ. 1 της Κ.Υ.Α. 10Β /1672ΕΞ2013. στ) Στους µη δικαιούχους απευθείας παραχώρησης εκ των διατάξεων του νόµου η µεταβίβαση του δικαιώµατος της απλής χρήσης γίνεται αποκλειστικά και µόνο κατόπιν δηµοπρασίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα σε επόµενο άρθρο. ζ) Απαγορεύεται η καθοιονδήποτε τρόπο περαιτέρω υπεκµίσθωση των κοινοχρήστων χώρων από τους µισθωτές. 6

7 η) Απαγορεύεται η παραµονή του µισθωτή στους κοινόχρηστους χώρους µετά τη λήξη, µε οποιοδήποτε τρόπο, της µισθωτικής σχέσης. Άρθρο 11 ο - Όρια παραχώρησης και εµβαδό παραχωρηµένης έκτασης Επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσεως συνεχόµενου κοινοχρήστου χώρου εφόσον δεν θίγονται δικαιώµατα άλλου δικαιούµενου της χρήσης αυτού. Εάν όµως οι δικαιούµενοι χρήσεως αυτού είναι περισσότεροι του ενός, η χρήση του συνεχόµενου αυτού χώρου παραχωρείται αναλόγως των προσόψεων των καταστηµάτων αυτών (άρθρο 13 παρ.4 του Β. 24-9/ , όπως αντικ. από την παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν.1080/80). Η κάθε παραχώρηση προς τρίτους (εξαιρουµένων των όµορων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων) της απλής χρήσης αιγιαλού παραλίας για την εκµίσθωση χώρου για την τοποθέτηση καθισµάτων, οµπρελών, ξαπλώστρων, µικρών τραπεζιών για την εξυπηρέτηση των λουοµένων δεν δύναται να υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) τετραγωνικά µέτρα (παρ. 3 αρ. 13 του Ν. 2971/2001 και περ. δ του αρ. 9 της Κ.Υ.Α. 10Β /1672ΕΞ2013). ια του παρόντος κανονισµού ορίζεται επιπλέον ότι : α) Το εµβαδό κάθε παραχωρηµένης έκτασης ανά κατάστηµα επιχείρηση Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος (Υ.Ε.) στην.κ. Περαίας είναι µέχρι τα 250 (διακόσια πενήντα) τετραγωνικά µέτρα. β) Το εµβαδό κάθε παραχωρηµένης έκτασης ανά κατάστηµα επιχείρηση Υ.Ε. στην.κ. Ν. Επιβατών είναι µέχρι τα 250 (διακόσια πενήντα) τετραγωνικά µέτρα. γ) Το εµβαδό κάθε παραχωρηµένης έκτασης ανά κατάστηµα επιχείρηση Υ.Ε. στην.κ. Αγίας Τριάδας είναι µέχρι τα 250 (διακόσια πενήντα) τετραγωνικά µέτρα. δ) Το εµβαδό κάθε παραχωρηµένης έκτασης ανά κατάστηµα επιχείρηση Υ.Ε. στην.κ. Αγγελοχωρίου είναι µέχρι τα 250 (διακόσια πενήντα) τετραγωνικά µέτρα. ε) Το εµβαδό κάθε παραχωρηµένης έκτασης ανά κατάστηµα επιχείρηση Υ.Ε. στην.κ. Ν. Μηχανιώνας είναι µέχρι τα 250 (διακόσια πενήντα) τετραγωνικά µέτρα. γ) Το εµβαδό κάθε παραχωρηµένης έκτασης ανά κατάστηµα επιχείρηση Υ.Ε. στην.κ. Επανοµής είναι µέχρι τα 250 (διακόσια πενήντα) τετραγωνικά µέτρα. Σηµείωση : Το όριο του εµβαδού των 250 τ.µ. µπορεί να αυξηθεί και µέχρι του ανώτατου ορίου των 500 τ.µ. σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο αρ. 13 του Ν. 2971/2001, σε περίπτωση που υπάρχει επαρκής χώρος γι αυτό, βάσει των τοπογραφικών διαγραµµάτων που θα γίνουν από την τεχνική υπηρεσία. Άρθρο 12 ο - α) Απόσταση πρώτης σειράς οµπρελών από την θάλασσα β) ιάδροµοι διέλευσης ιά του παρόντος κανονισµού ορίζεται ότι η απόσταση της πρώτης σειράς των οµπρελών από την θάλασσα (σε κατάσταση ηρεµίας) θα έχει ως εξής : α1) Για την.κ. Περαίας τουλάχιστον έξι (6) µέτρα από την θάλασσα. α2) Για την.κ. Ν. Επιβατών τουλάχιστον έξι (6) µέτρα από την θάλασσα. 7

8 α3) Για την.κ. Αγίας Τριάδας τουλάχιστον έξι (6) µέτρα από την θάλασσα. α4) Για την.κ. Αγγελοχωρίου τουλάχιστον έξι (6) µέτρα από την θάλασσα. α5) Για την.κ. Επανοµής ισχύουν τα κάτωθι : - για τον αιγιαλό της Παραλία Επανοµής τουλάχιστον έξι (6) µέτρα από την θάλασσα - για τον αιγιαλό του Ποταµού Επανοµής έξι (6) µέτρα από την θάλασσα. β1) Σε κάθε παραχωρηµένη έκταση ο µισθωτής οφείλει να δηµιουργήσει µεταξύ των οµπρελών (συµπεριλαµβανοµένων των ξαπλώστρων, καθισµάτων και τραπεζιών) οριζόντιους και κάθετους διαδρόµους πλάτους τουλάχιστον ενός µέτρου και µήκους όσο είναι το µήκος της έκτασης που έχει µισθώσει για την ελεύθερη κίνηση των λουοµένων και την αποφυγή ατυχηµάτων (παρ. γ, αρ 9, Κ.Υ.Α. 10Β /1672ΕΞ2013) β2) Σύµφωνα µε την παρ. 3 του αρ. 13 του Ν. 2971/2001 εάν στον ίδιο αιγιαλό υπάρχουν περισσότερες παραχωρήσεις για την εκµίσθωση οµπρελών και καθισµάτων, πρέπει µεταξύ των διάφορων χώρων του αιγιαλού που έχουν παραχωρηθεί να υφίσταται ενδιάµεση απόσταση ελεύθερης ζώνης τουλάχιστον εκατό (100) µέτρων µήκους. Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρµόζονται εάν πρόκειται να παραχωρηθεί αιγιαλός για να εκµισθωθούν καθίσµατα και οµπρέλες από εκείνους που έχουν γειτονικά καταστήµατα και µόνο για το χώρο εµπρός από τα καταστήµατά τους. Επιπλέον αυτών, µε τον παρόντα κανονισµό ορίζεται ότι ο ελάχιστος κάθετος διάδροµος ελεύθερης διάβασης των λουόµενων προς την θάλασσα µεταξύ των µισθωµένων χώρων είναι το ελάχιστο δύο (2) µέτρα. Κάθε µισθωτής οφείλει να µεριµνήσει ούτως ώστε να διαθέσει τουλάχιστον ένα (1) µέτρο από τις κάθετες πλευρές εντός του µισθωµένου χώρου του για την δηµιουργία του ανωτέρω διαδρόµου. Άρθρο 13 ο - Αντάλλαγµα παραχώρησης Εφόσον το δικαίωµα της απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας έχει µεταβιβαστεί από τους Ο.Τ.Α. Α βαθµού σε τρίτους, το αντάλλαγµα ορίζεται σε ποσοστό 20% επί του συµφωνηθέντος µισθώµατος, το οποίο καταβάλλεται από τους τρίτους µε τη διαδικασία που ορίζεται σε επόµενο άρθρο. Άρθρο 14 ο - Τρόπος παραχώρησης της απλής χρήσης αιγιαλού παραλίας Βάσει της παρ. 2 του αρ.13 του Ν. 2971/2001 η παραχώρηση της απλής χρήσης του αιγιαλού παραλίας σε ιδιωτικό φορέα διαχείρισης γίνεται πάντοτε µε αντάλλαγµα. Οι τρόποι παραχώρησης είναι οι εξής : Α) Χωρίς δηµοπρασία για χώρους που βρίσκονται µπροστά από τα καταστήµατα ή επιχειρήσεις (υγειονοµικού ενδιαφέροντος), δηλαδή για τους όµορους και για τον έµπροσθεν της άσκησης της δραστηριότητάς τους κοινόχρηστο χώρο. Έµπροσθεν χώρος νοείται ο χώρος που ορίζεται από τις 8

9 δυο νοητές παράλληλες γραµµές που εκκινούν από τις πλάγιες πλευρές της επιχείρησης και καταλήγουν στην ακτή (περ. α, αρ. 9, Κ.Υ.Α. 10Β /1672ΕΞ2013). Β) Με δηµοπρασία που διενεργείται σύµφωνα µε το Π.. 270/81 και των οικείων διατάξεων του άρθρου 192 του.κ.κ. για χώρους που δε βρίσκονται έµπροσθεν των όµορων καταστηµάτων. Η χρήση αυτών επιτρέπεται εφόσον δεν αναιρείται εξ ολοκλήρου η ιδιότητα του κοινοχρήστου, απαιτείται δε πάντοτε για την εκµετάλλευση τους η διενέργεια δηµοπρασίας, τηρουµένων των εκάστοτε διατάξεων περί όρων διενεργείας δηµοπρασίας για την εκµίσθωση δηµοτικών ή κοινοτικών ακινήτων (άρθρο 13 παρ.10 του Β. 24-9/ , όπως αντικατ. από την παρ. 10 του άρθρου 3 του Ν.1080/80.) Στις περιπτώσεις µεταβίβασης του δικαιώµατος απλής χρήσης µε δηµοπρασία, παρίσταται σ αυτή, επί ποινή ακυρότητας της διαδικασίας, εκπρόσωπος της αρµόδιας Κτηµατικής Υπηρεσίας, ο οποίος ορίζεται µε πράξη του Προϊσταµένου της. Οι συµµετέχοντες προσκοµίζουν σε κλειστό φάκελο και παραδίδουν στον εκπρόσωπο της Κτηµατικής Υπηρεσίας εγγυητική επιστολή σε πρώτη ζήτηση υπέρ του ηµοσίου, από νόµιµα λειτουργούν στην επικράτεια πιστωτικό ίδρυµα, η οποία να αντιστοιχεί στο 20% της προσφοράς τους. Η εγγυητική επιστολή του πλειοδότη παρακρατείται οριστικά από τον εκπρόσωπο της Κτηµατικής Υπηρεσίας, οι δε εγγυητικές επιστολές των λοιπών συµµετεχόντων επιστρέφονται σε αυτούς µετά το πέρας της δηµοπρασίας. Ο εκπρόσωπος της Κτηµατικής Υπηρεσίας δικαιούται να ζητήσει την αναπροσαρµογή της τιµής εκκίνησης, εφόσον αυτή είναι χαµηλότερη από εκείνη που ανταποκρίνεται στις µισθωτικές συνθήκες της περιοχής. Σε αυτήν την περίπτωση, η τιµή εκκίνησης επανακαθορίζεται στο ύψος που προτείνει ο εκπρόσωπος της Κτηµατικής Υπηρεσίας και η διεξαγωγή της δηµοπρασίας αναβάλλεται για δύο (2) εργάσιµες ηµέρες προκειµένου οι ενδιαφερόµενοι να προσκοµίσουν νέες εγγυητικές επιστολές υπέρ του ηµοσίου που αντιστοιχούν σε 20% της τελικής προσφοράς τους, τυχόν αναπροσαρµοσµένης (εδ. 5, αρ. 10, Κ.Υ.Α. 10Β /1672ΕΞ2013). Γ) Χωρίς δηµοπρασία (παρ. 4, αρ. 13, Ν. 2971/2001) για ένα χρόνο σε αυτούς που έχουν όµορες ξενοδοχειακές εν γένει επιχειρήσεις, κάµπινγκ ή κέντρα αναψυχής προς εξυπηρέτηση του κοινού. Το αντάλλαγµα για την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας που έχουν ανακηρυχθεί Τουριστικά ηµόσια Κτήµατα ως και των κτισµάτων ή εν γένει των εγκαταστάσεων που υφίστανται επ αυτών, καθορίζεται µε απόφαση του φορέα που ασκεί τη διοίκηση και διαχείριση των Τουριστικών ηµοσίων Κτισµάτων, κατά τη διέπουσα αυτόν νοµοθεσία. Το αντάλλαγµα, το οποίο δύναται να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, για την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας πλην των Τ..Κ. σε όµορες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που καταβάλλεται στο ηµόσιο, υπολογίζεται από τον πολλαπλασιασµό του ενός δευτέρου (1/2) της τιµής δίκλινου δωµατίου µετά λουτρού, χωρίς λοιπές επιβαρύνσεις, όπως η τιµή αυτή καθορίζεται από τον Ε.Ο.Τ. για κάθε ξενοδοχειακή επιχείρηση επί τον αριθµό των κλινών αυτής. Σε περίπτωση που το προκύπτον κατά τα ανωτέρω αντάλλαγµα τελεί σε δυσαναλογία προς το µίσθωµα που προκύπτει βάσει των µισθωτικών συνθηκών της περιοχής ή προς το καθοριζόµενο βάσει του άρθρου 22 του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α ), καταβάλλεται στο ηµόσιο το 9

10 αντάλλαγµα του εδαφίου αυτού. υσαναλογία µεταξύ πρώτου και δεύτερου τρόπου υπολογισµού του ανταλλάγµατος θεωρείται ότι υπάρχει όπου η µεταξύ τους απόκλιση είναι τουλάχιστον πενήντα εκατοστά (50/100). Σηµείωση : α) δεν επιτρέπεται η κήρυξη δηµοπρασίας, για την παραχώρηση της απλής χρήσης του αιγιαλού στις περιπτώσεις που ο νόµος προβλέπει την απευθείας παραχώρηση. β) δεν επιτρέπεται η δωρεάν παραχώρηση της απλής χρήσης του αιγιαλού από το ήµο ή η παραχώρηση της χωρίς δηµοπρασία στις περιπτώσεις που επιβάλλεται από τον νόµο ή η άρνηση παραχώρησης του χώρου αυτού χωρίς ιδιαίτερο σοβαρό λόγο. Άρθρο 15 ο - ιάρκεια µίσθωσης Η χρονική διάρκεια της µίσθωσης θα είναι για την περίοδο από την ηµεροµηνία υπογραφής του συµφωνητικού έως και την 31 η εκεµβρίου 2013 (και αφορά µισθώσεις µε ή χωρίς δηµοπρασία λόγω του ότι βάσει της Κ.Υ.Α παραχωρείται το δικαίωµα χρήσης αιγιαλού µέχρι την 31/12/2013). Άρθρο 16 ο ιαδικασία και όροι µεταβίβασης του δικαιώµατος απλής χρήσης µε την διαδικασία της απευθείας παραχώρησης χωρίς την διεξαγωγή δηµοπρασίας (σχετ. το αρ. 10 της Κ.Υ.Α. 10Β /1672ΕΞ2013 και αρ. 3 του Ν.1080/1980) Από την υπηρεσία του ήµου ανακοινώνεται περίοδος κατάθεσης αιτήσεων η οποία γνωστοποιείται µε κάθε πρόσφορο µέσο (ανακοινώσεις, ιστοσελίδα ήµου, τοιχοκολλήσεις κ.λπ.) Ο ενδιαφερόµενος να µισθώσει χώρο αιγιαλού υποβάλλει, προ της χρήσεως, σχετική αίτηση στο τµήµα εσόδων του ήµου Θερµαϊκού που βρίσκεται στο δηµοτικό κατάστηµα Περαίας και εντός των ηµεροµηνιών που έχουν ορισθεί. Στην αίτηση αναγράφονται : α) το ονοµατεπώνυµο ή η επωνυµία του αιτούντος, το είδος και η διεύθυνση της επιχείρησης (εάν πρόκειται για εταιρείες θα πρέπει οπωσδήποτε να προσκοµίσουν το εταιρικό τους), διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνο επικοινωνίας β) η θέση, η έκταση και το είδος του αιτουµένου προς χρήση χώρου και µαζί µε την αίτηση συνυποβάλλονται : γ) φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας καταστήµατος µε την ρητή προϋπόθεση ότι αυτή ισχύει δ) βεβαίωση από την ταµιακή υπηρεσία του ήµου, ότι ο ενδιαφερόµενος δεν είναι οφειλέτης του ήµου ( ηµοτική Ενηµερότητα, άρθρο 285 του.κ.κ.) ε) ταµιακή απόδειξη µε το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης ή έντυπο της αρµόδιας.ο.υ. περί χορήγησης Α.Φ.Μ. στ) φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ζ) φωτοτυπία της τελευταίας άδειας που έχει χορηγηθεί (εφόσον υπάρχει) 10

11 Ο δήµαρχος χορηγεί την άδεια χρήσης αιγιαλού - παραλίας, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τα χρονικά όρια όπως αυτά ορίζονται στον παρόντα κανονισµό. Στην άδεια αναγράφεται ο αριθµός γραµµατίου είσπραξης, ορίζεται η τοποθεσία και η έκταση του παραχωρηµένου κατά χρήση χώρου, το είδος, η διάρκεια της χρήσεως καθώς και το µίσθωµα. Η µεταβίβαση του δικαιώµατος απλής χρήσης από τον ήµο προς τρίτους διενεργείται µε τη σύναψη έγγραφης σύµβασης µίσθωσης. Το µισθωτήριο συµβόλαιο συντάσσεται σε τέσσερα (4) αντίγραφα που υπογράφονται από τα συµβαλλόµενα µέρη, αφού καταβληθεί εφάπαξ από το µισθωτή τουλάχιστον το 30% του οφειλόµενου στον Ο.Τ.Α. συνολικού µισθώµατος. Το υπόλοιπο 50%, καταβάλλεται είτε µε µετρητά είτε µε κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής, πριν παραδοθεί η άδεια χρήσεως, επί της οποίας µάλιστα πρέπει να αναφέρεται ο αριθµός του τριπλοτύπου είσπραξης ή της εγγυητικής επιστολής (άρθρο 13παρ.3Β 24/9-20/10/58,όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του ν1080/80και τροποποιήθηκε από το άρθρο 16 του Ν3257/2004.Σε περίπτωση κατάθεσης εγγυητικής επιστολής η τελική ηµεροµηνία ορίζεται η 29 η Νοεµβρίου 2013 εάν διαπιστωθεί καθυστέρηση στην καταβολή του ποσού, ο δήµος θα φροντίσει άµεσα για την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής( άρθρο 16 παρ.3 Ν3254/2004). Στο µισθωτήριο συµβόλαιο προσδιορίζονται σαφώς τα στοιχεία του µισθωτή, η διάρκεια της µίσθωσης, η θέση και το εµβαδόν του κοινοχρήστου χώρου που παραχωρείται, αποτυπωµένου µε επιµέλεια του ήµου και χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση του αντισυµβαλλοµένου, σε επισυναπτόµενο στο µισθωτήριο ορθοφωτοχάρτη, από την εφαρµογή «OPEN» της Κτηµατολόγιο Α.Ε. («ελεύθερη θέαση ορθοφωτοχαρτών»), η ιδιότητά του (αιγιαλός, παραλία κ.λπ.), το είδος της χρήσης και το καταβλητέο αντάλλαγµα. Με την επιφύλαξη των οριζόµενων στο δεύτερο εδάφιο της παρ.4 του αρ. 13 του Ν. 2971/2001 που αφορά τα Τουριστικά ηµόσια Κτήµατα, το µισθωτικό αντάλλαγµα προσδιορίζεται µε βάση τις µισθωτικές συνθήκες της περιοχής ή βάσει του άρθρου 22 του ν.2238/1994 (151 Α ). Απαγορεύεται ο καθορισµός ανταλλάγµατος µε βάση τα τεµάχια των οµπρελών και των καθισµάτων, όπως και ο συµψηφισµός του ανταλλάγµατος µε την οποιαδήποτε παροχή υπηρεσιών από τον µισθωτή προς τον Ο.Τ.Α.. Στις περιπτώσεις µεταβίβασης του δικαιώµατος απλής χρήσης χωρίς δηµοπρασία, το µισθωτήριο συµβόλαιο συνυπογράφεται, επί ποινή ακυρότητας, από εκπρόσωπο της αρµόδιας Κτηµατικής Υπηρεσίας που ορίζεται µε πράξη του Προϊσταµένου της. Ταυτόχρονα, ο µισθωτής οφείλει να προσκοµίσει εγγυητική επιστολή σε πρώτη ζήτηση υπέρ του ηµοσίου από νόµιµα λειτουργούν στην επικράτεια πιστωτικό ίδρυµα, που να αντιστοιχεί στο 20% του συµφωνηθέντος µισθώµατος, η οποία παραδίδεται στον εκπρόσωπο της Κτηµατικής Υπηρεσίας. Ο εκπρόσωπος της Κτηµατικής Υπηρεσίας δικαιούται να ζητήσει την αναπροσαρµογή του συµφωνηθέντος µισθώµατος, εφόσον αυτό είναι χαµηλότερο από εκείνο που ανταποκρίνεται στις µισθωτικές συνθήκες της περιοχής. Σε αυτήν την περίπτωση, το µίσθωµα επανακαθορίζεται στο ύψος που προτείνει ο εκπρόσωπος της Κτηµατικής Υπηρεσίας και η υπογραφή του µισθωτηρίου συµβολαίου αναβάλλεται για δύο (2) εργάσιµες ηµέρες, προκειµένου να προσκοµιστεί από τον µισθωτή νέα εγγυητική επιστολή υπέρ του ηµοσίου που αντιστοιχεί σε 20% του επαναπροσδιορισθέντος µισθώµατος. 11

12 Εντός δύο (2) ηµερών από την υπογραφή του µισθωτηρίου συµβολαίου ή της κατακύρωσης της δηµοπρασίας, η αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία εκδίδει και αποστέλλει στην αρµόδια.ο.υ. χρηµατικό κατάλογο από τον υπόχρεο του οφειλόµενου ποσοστού 20% επί του µισθωτικού ανταλλάγµατος υπέρ του ηµοσίου για το οποίο έχει εκδοθεί εγγυητική επιστολή. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στο µισθωτή, εφόσον αυτός, εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από υπογραφή µισθωτηρίου συµβολαίου, στις απευθείας µισθώσεις, ή από την κατακύρωση της δηµοπρασίας προσκοµίσει στην αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία αντίγραφο του αποδεικτικού καταβολής του οφειλόµενου, βάσει του χρηµατικού καταλόγου, ποσού στην αρµόδια ΟΥ. Σε αντίθετη περίπτωση, η εγγυητική επιστολή καταπίπτει σε βάρος του, η δε Κτηµατική Υπηρεσία ενηµερώνει άµεσα την αρµόδια.ο.υ. περί ακύρωσης του συνταχθέντος χρηµατικού καταλόγου. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται επίσης σε περίπτωση που µετά τη δηµοπρασία δεν συναφθεί µισθωτική σύµβαση, εφόσον αυτό βεβαιώνεται µε έγγραφο του αρµόδιου ήµου προς την Κτηµατική Υπηρεσία. εν επιτρέπεται η εγκατάσταση του µισθωτή στον κοινόχρηστο χώρο πριν την καταβολή του οφειλόµενου προς το ηµόσιο ποσοστού 20% επί του µισθωτικού ανταλλάγµατος. Σε περίπτωση µη καταβολής του καταπίπτει η εγγυητική επιστολή υπέρ του ηµοσίου. Μετά τη λήξη της µίσθωσης δεν επιτρέπεται η παραµονή του µισθωτή στον παραχωρηθέντα χώρο. Τα αντίγραφα των µισθωτηρίων υποβάλλονται, µε ευθύνη του εκµισθωτή στην αρµόδια.ο.υ. για καταχώρηση και θεώρηση και στη συνέχεια ένα εκ των θεωρηθέντων αντιγράφων υποβάλλεται, µε ευθύνη της.ο.υ., στην αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία. Μισθωτήριο συµβόλαιο, το οποίο δεν φέρει θεώρηση της αρµόδιας.ο.υ., θεωρείται επίσης άκυρο. Στην περίπτωση αυτή ο φορέας του άρθρου 1 της Κ.Υ.Α. 10Β /1672ΕΞ2013 οφείλει να καταβάλει στο ηµόσιο ολόκληρο το προβλεπόµενο από τη σύµβαση µίσθωσης αντάλλαγµα, αφαιρουµένου του ποσοστού που έχει ήδη εξοφληθεί υπέρ του ηµοσίου. Οι Κτηµατικές Υπηρεσίες τηρούν αρχείο στο οποίο θα καταγράφεται το σύνολο των εκµισθούµενων στην περιοχή αρµοδιότητάς τους κοινόχρηστων χώρων, βάσει των προσκοµιζόµενων µισθωτηρίων συµβολαίων και των συνοδευόντων αυτά ορθοφωτοχαρτών και λοιπών στοιχείων. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης επί των ανωτέρω, οι αρµόδιες Κτηµατικές Υπηρεσίες υποχρεούνται να λαµβάνουν άµεσα τα προβλεπόµενα από την κείµενη νοµοθεσία µέτρα προστασίας της κοινόχρηστης ηµόσιας Περιουσίας. Στο µισθωτήριο συµβόλαιο θα γίνεται ρητή αναφορά στις διατάξεις που διέπουν την παραχώρηση της χρήσης και οι οποίες θα γίνονται αµφότερα αποδεκτές από τους συµβαλλόµενους. Σηµείωση : Για λόγους ασφαλείας, εύρυθµης λειτουργίας και ευρύτερης εποπτείας των ζωνών αιγιαλού και παραλίας ζητείται η σύµφωνη γνώµη της Λιµενικής Αρχής (έγγραφο ΥΕΝ 8221.Λ19/11/06/ ) όταν πρόκειται να γίνει παραχώρηση χώρου για εκµετάλλευση θαλασσίων µέσων αναψυχής (jet ski, θαλάσσια ποδήλατα κ.λπ.) 12

13 Άρθρο 17 ο - Πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις για τους εκµεταλλευτές καντινών. Στους χώρους για τους οποίους παραχωρείται το δικαίωµα της απλής χρήσης επιτρέπεται η τοποθέτηση αυτοκινούµενων τροχήλατων καντινών, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των Ν. 3769/2009 (Α 105), Ν. 3734/2009 (Α 8), Ν. 3377/2005 (Α 202), Ν. 2323/1995 (Α 145) και του Π.. 254/2005 (Α 307), όπως τροποποιήθηκαν µε την υπ αρ. Κ1-164/ (Β 275) κοινή υπουργική απόφαση. Άρθρο 18 ο - Ανάκληση παραχώρησης Κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και µε απόφαση ηµάρχου, η µη τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων που τίθενται µε τον παρόντα κανονισµό συνεπάγεται την αυτοδίκαιη ολική ή µερική ανάκληση της παραχώρησης καθώς και τη στέρηση του δικαιώµατος µίσθωσης χώρου για την επόµενη περίοδο. Επίσης, η παραχώρηση υπόκειται, πάντοτε σε µονοµερή ανάκληση από το ηµόσιο για λόγους δηµοσίου συµφέροντος, εθνικής άµυνας, δηµόσιας τάξης και ασφάλειας, προστασίας αρχαίων, του περιβάλλοντος ή της δηµόσιας υγείας, αλλά και για λόγους κατασκευής λιµενικών έργων. Στις περιπτώσεις αυτές ο ήµος, υποχρεούται άµεσα να εγκαταλείψει τη χρήση. Με την επιφύλαξη λοιπών κυρώσεων που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία, η µη τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων που τίθενται µε την Κ.Υ.Α. 10Β /1672ΕΞ2013, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη ανάκληση της παραχώρησης ως προς τον Ο.Τ.Α. α βαθµού στην περιφέρεια του οποίου διαπιστώθηκε η παράβαση, χωρίς καµία αξίωση αποζηµίωσης κατά του ηµοσίου. Η τυχόν ανάκληση της παραχώρησης προς τον ήµο συνεπάγεται αυτοδικαίως και την ανάκληση όλων των παραχωρήσεων, που έχουν συντελεστεί βάσει αυτής και ο εκάστοτε παραχωρησιούχος υποχρεούται να εγκαταλείψει άµεσα τη χρήση, χωρίς καµία αξίωση αποζηµίωσης κατά του ηµοσίου Η αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία ελέγχει την πιστή τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων της παραχώρησης και στις περιπτώσεις που αυτοί δεν τηρούνται, εισηγείται, δια της αρµόδιας /νσης ηµόσιας Περιουσίας στον Υπουργό Οικονοµικών την έκδοση διαπιστωτικής πράξης της επελθούσης ανάκλησης της παραχώρησης. Άρθρο 19 ο - Αυθαίρετη χρήση 1) Αυθαίρετη χρήση, θεωρείται η χρήση του κοινόχρηστου χώρου χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια του ήµου (είτε εάν ο χώρος αυτός έχει επιτραπεί να χρησιµοποιηθεί είτε όχι) 2) Αυθαίρετη θεωρείται επίσης η χρήση του κοινόχρηστου χώρου κατά παράβαση των όρων της χορηγηθείσας άδειας, είτε αυτοί αφορούν το είδος της χρήσης και τη θέση ή έκταση του παραχωρηµένου χώρου, είτε τη διάρκεια της άδειας. 13

14 Άρθρο 20 ο - Υπεύθυνοι ελέγχου αυθαιρεσιών Οι ελεγκτικές αρµοδιότητες που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία ασκούνται από τις κατά τόπους Κτηµατικές Υπηρεσίες και περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων - την έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής, - την έκδοση πρωτοκόλλου αποζηµίωσης αυθαίρετης χρήσης, - την έκδοση πρωτοκόλλου κατεδάφισης, - την κίνηση της διαδικασίας για επιβολή ποινικών κυρώσεων κ.λπ. Ο αιγιαλός παραλία του ήµου Θερµαϊκού ελέγχεται από το Τµήµα Αιγιαλού της Κτηµατικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης. Οι Ο.Τ.Α., µέσω των εντεταλµένων οργάνων τους (δηµοτική αστυνοµία, φύλακες, επιτηρητές, οδοκαθαριστές κλπ.), έχουν υποχρέωση, σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνουν καταπατήσεις ή αυθαίρετες επεµβάσεις επί των κοινοχρήστων χώρων, να ενηµερώνουν άµεσα τις κατά τόπους αρµόδιες Κτηµατικές Υπηρεσίες, προκειµένου αυτές να προβαίνουν στη λήψη µέτρων προστασίας, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στη κείµενη νοµοθεσία (αρ. 7, παρ. ε, της Κ.Υ.Α. 10Β /1672ΕΞ2013) Παράλληλα το Λιµεναρχείο και η Αστυνοµία ασκούν τον προβλεπόµενο από τις αρµοδιότητές τους έλεγχο. Άρθρο 21 ο - Τέλος Χρήσης Βάσει της παρ. 2 του αρ.13 του Ν. 2971/2001 η παραχώρηση της απλής χρήσης του αιγιαλού παραλίας σε ιδιωτικό φορέα διαχείρισης γίνεται πάντοτε µε αντάλλαγµα. Σύµφωνα µε το άρθρο 13, παρ. 3 εδάφιο γ του Β.. 24/9-20/10/58, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 1080/80, το τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου καθορίζεται µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, µε τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο, κατόπιν εισήγησης της Οικονοµικής Επιτροπής η οποία γίνεται µε βάση το αρ. 72 παρ. 1 εδ. ζ του Ν. 3852/2010 σύµφωνα µε το οποίο η Ο.Ε. εισηγείται προς το δηµοτικό συµβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωµάτων και εισφορών. Άρθρο 22 ο - Τελικές ιατάξεις 1) Όλες οι µεταβιβάσεις του δικαιώµατος απλής χρήσης κοινοχρήστων χώρων, είτε απευθείας είτε κατόπιν δηµοπρασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 10Β /1672ΕΞ2013, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την 30 η Ιουνίου Μέχρι την 30 η Ιουνίου 2013 θα πρέπει επίσης οι Ο.Τ.Α. να έχουν ενηµερώσει εγγράφως τις αρµόδιες Κτηµατικές Υπηρεσίες για την κατά νόµο λήψη απόφασης για άσκηση των δραστηριοτήτων του άρθρου 2 της ανωτέρω Κ.Υ.Α. από τους ίδιους ή τις επιχειρήσεις του άρθρου 1 της ανωτέρω Κ.Υ.Α. 2) Σε κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που παραβαίνει τις διατάξεις του κανονισµού αυτού, βεβαιώνεται από το αρµόδιο όργανο το προβλεπόµενο πρόστιµο - κύρωση. 3) Με τον παρόν κανονισµό εξουσιοδοτείται ο Προϊστάµενος και οι Επόπτες της Υπηρεσίας Καθαριότητας, ο Προϊστάµενος των Οικονοµικών Υπηρεσιών του ήµου, οι υπάλληλοι του Τµήµατος Εσόδων και ένα µέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (το οποίο θα οριστεί µε απόφαση ηµάρχου) 14

15 όπως συνδράµουν στο έργο της τήρησης των όρων του Κανονισµού Αιγιαλού ήµου Θερµαϊκού καθώς και σε όσους ακόµη αναθέτει το έργο αυτό µε απόφασή του ο ήµαρχος. 4) Είναι δυνατή η τροποποίηση του παρόντος Κανονιστικού Πλαισίου, όταν συντρέχουν λόγοι όπως, τροποποίηση Νοµοθετικού Πλαισίου, δηµιουργία νέων λειτουργικών αναγκών (ιδιαιτερότητες τουρισµού, παροχής υπηρεσιών κλπ.) 5) Ο παρών κανονισµός θα αρχίσει να ισχύει αµέσως µόλις εγκριθεί από την αρµόδια υπηρεσία της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Μακεδονίας - Θράκης και καταργείται κάθε προηγούµενος και κάθε απόφαση που δεν είναι σύµφωνη µε αυτόν. 6) Για όποιο θέµα δεν υπάρχει πρόβλεψη στον κανονισµό, αποφασίζει το ηµοτικό Συµβούλιο, αφού λάβει υπόψη του τις σχετικές διατάξεις του νόµου. Ακολουθεί το παράρτηµα των τεχνικών προδιαγραφών κατασκευών διαµορφώσεων για απλή χρήση αιγιαλού παραλίας περιορισµοί συστάσεις, όπως αυτό επισυνάπτεται στην Κ.Υ.Α. 10Β /1672ΕΞ2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ TΕXNIKEΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ (ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ Ν. 2971/2001) 1. ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ Η παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης µεγάλων λιµνών και πλεύσιµων ποταµών (άρθρο 13 του Ν. 2971/2001), στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α Βαθµού γίνεται για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουσµένους ή την αναψυχή του κοινού (όπως εκµίσθωση θαλάσσιων µέσων αναψυχής, καθισµάτων, οµπρελών, λειτουργία τροχήλατου αναψυκτηρίου κ.λπ.). Απαγορεύεται οποιαδήποτε κατασκευή, που συνδέεται µόνιµα µε το έδαφος (π.χ. πάκτωση µε σκυρόδεµα, τσιµεντοστρώσεις, επιχωµατώσεις κ.λπ.). Απαγορεύεται η χρήση για ελεύθερη κατασκήνωση ή για λειτουργία κάµπινγκ (Ν.2160/93). Απαγορεύεται η τοποθέτηση σκηνών και η στάθµευση τροχόσπιτων, αυτοκινούµενων, αυτοκινήτων κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση παραχώρησης απλής χρήσης του κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού παραλίας δεν διενεργούνται διαµορφώσεις ώστε να διατηρείται η µορφολογία των ακτών και η ακεραιότητα της ακτογραµµής. εν επιτρέπονται επιχωµατώσεις ή άλλες διαµορφώσεις µε τη χρήση µηχανηµάτων πέραν του κοσκινίσµατος µε στόχο τον καθαρισµό της άµµου. 15

16 2. ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΗΜΑΝΣΗ Με την επιφύλαξη της υποχρεωτικής τοποθέτησης διαδρόµου πρόσβασης προς την ακτογραµµή, σύµφωνα µε τις προβλέψεις της ΚΥΑ /1451/Β0010/ για την εξυπηρέτηση των ΑµεΑ, στους παραχωρούµενους χώρους σε ακτές, επιτρέπεται η τοποθέτηση διαδρόµων πρόσβασης τοποθετηµένων τόσο παράλληλα όσο και κάθετα στην ακτή, πλάτους µέχρι 0,80 µ., στο επίπεδο της άµµου ή ελάχιστα εκατοστά πάνω από αυτή (για λόγους οριζοντίωσης της επιφάνειας βάδισης). Για µήκος παραχωρούµενης επιφάνειας µέχρι 30 µ. επιτρέπεται η τοποθέτηση δύο (2) διαδρόµων πρόσβασης στο θαλάσσιο µέτωπο (εγκάρσιες διαβάσεις) ανά παραχωρούµενη επιφάνεια αιγιαλού παραλίας, ενώ για µήκος παραχωρούµενης επιφάνειας που υπερβαίνει τα 30µ. επιτρέπεται η τοποθέτηση περισσότερων διαδρόµων µε αναλογία ενός διαδρόµου ανά 20 επί πλέον µέτρα µήκους παραχωρούµενης έκτασης. Για την κυκλοφορία παράλληλα µε την ακτή επιτρέπεται επίσης η τοποθέτηση ενός (1) διαδρόµου παράλληλα µε την ακτή ανά δύο σειρές οµπρελών, που θα συνδέεται εγκάρσια µε τους κάθετους προς την ακτή διαδρόµους. 3. ΦΥΤΕΥΣΗ Η προστασία, φροντίδα και συντήρηση του υφιστάµενου πρασίνου αποτελεί από κοινού υποχρέωση του αρµόδιου ΟΤΑ και του επιχειρηµατία που έχει την εκµετάλλευση του χώρου. 4. ΑΡΧΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Στις κατασκευές διαµορφώσεις εντός του παραχωρηθέντος χώρου θα πρέπει να χρησιµοποιούνται κατά το δυνατόν φυσικά υλικά φιλικά και εναρµονισµένα µε το περιβάλλον χωρίς εξεζητηµένους χρωµατισµούς. Τέτοια υλικά είναι αυτά που συνήθως εµπεριέχουν καθόλου ή ελάχιστη επεξεργασία και η χρήση τους δεν συνεισφέρει στην κατασπατάληση ορυκτών πόρων. Παραδείγµατα υλικών ανάλογα µε το αντικείµενο δίνονται στη συνέχεια: Οµπρέλες: ξύλινος ιστός από εµποτισµένο ξύλο, σκελετός από εµποτισµένο ξύλο εναλλακτικά από ανοξείδωτο ή γαλβανισµένο χάλυβα ή αλουµίνιο. Επικάλυψη από ύφασµα, ξύλο, Rattan, πλεκτά φύκια, ξερά φύλλα, χόρτα, ψάθα, πλεγµένο καλάµι. Ξαπλώστρες: Οι ξαπλώστρες µπορεί να είναι σταθερές ή ανακλινόµενες, ξύλινες, µεταλλικές (αλουµινίου) ή πλαστικές, σταθερές ή τροχήλατες. Επενδύονται µε ύφασµα και µπορεί να διαθέτουν υφασµάτινα µαξιλάρια. Τραπεζάκια: Τα τραπεζάκια ορθογώνια ή κυκλικά συµπληρώνουν τη συνηθισµένη διάταξη σετ (ξαπλώ στρα + τραπεζάκι οµπρέλα + ξαπλώστρα). Μπορεί να είναι σταθερά ή µετακινούµενα, ξύλινα, µεταλλικά (γαλβανι σµένου χάλυβα ή αλουµινίου) ή πλαστικά. ιάδροµοι πρόσβασης: Για την κατασκευή τους προτιµάται η χρήση υδατοπερατών και θερµοαπωθητικών ψυχρών υλικών µε 16

17 αντιολισθηρή επιφάνεια. Κατάλληλα υλικά είναι το εµποτισµένο ξύλο στερεωµένο πάνω σε ξύλινα δοκάρια, βότσαλα πάνω σε πατηµένο χώµα, πατηµένο χώµα και χαλίκι. Τα ξύλινα στοιχεία τοποθετούνται ελεύθερα ή ενώνονται µεταξύ τους µε ειδικούς µεταλλικούς συνδέσµους από ανοξείδωτο ή γαλβανισµένο χάλυβα. Αποκλείεται η χρήση σκυρο δέµατος, ασφάλτου, κοινών πλακιδίων δαπέδου ενώ επιτρέπεται (υπό προϋποθέσεις) η τοποθέτηση πλακών πεζοδροµίου ή τοπικής πέτρας πάνω σε άµµο χωρίς τη χρήση συνδετικού υλικού. Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για τους ξύλινους διαδρόµους κίνησης θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές: Το σανίδωµα θα είναι από εµποτισµένη ξυλεία ενδεικτικών διαστάσεων πάχους 2,5 εκ. και πλάτους 12,0 εκ. µε κενό 1,0 εκ. (το κενό χρειάζεται για να µπορεί να καθαρίζεται εύκολα ο διάδροµος από την άµµο που θα µεταφέρεται από την κίνηση των λουσµένων). Οι σανίδες του πατώµατος στερεώνονται πάνω σε σκελετό από εµποτισµένη ξυλεία διατοµής 6,0x6,0εκ. ανά πυκνά διαστήµατα µε µεταλλικές βίδες γαλβανισµένες (και όχι καρφιά) που εµποδίζουν τη στρέβλωση τους. Εναλλακτικά και όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν, µπορούν να χρησιµοποιηθούν σκοινιά για τη σύνδεση των σανίδων µεταξύ τους ή στον ξύλινο σκελετό µε στόχο την βελτίωση του αισθητικού αποτελέσµατος. Συνιστάται η επιφάνεια βάδισης των σανίδων να έχει δεχθεί επεξεργασία µε τραβηγµένο αντιολισθηρό χτένι ώστε να µην γλιστράει µε το νερό. Χειρολισθήρες κουπαστές: (όπου απαιτείται, για εξυπηρέτηση Α.Μ.Ε.Α.). Από ξύλο εµποτισµένης ξυλείας κατεργασµένο ή ακατέργαστο ή ανοξείδωτο χάλυβα 316, υλικό που ενδείκνυται για χρήση κοντά στη θάλασσα. Από το ίδιο υλικό κατασκευάζονται και οι µεταλλικοί σκελετοί των λυόµενων κατασκευών για την είσοδο και έξοδο από το νερό των ΑΜΕΑ. Εναλλακτικά µπορεί να χρησιµοποιηθεί γαλβανισµένος χάλυβας µε δύο στρώσεις και τελική στρώση από πολυεστερική βαφή που απαιτεί όµως και τακτική συντήρηση. 5. ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΗΧΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Επιτρέπεται µόνον χαµηλός και περιορισµένος φωτισµός στο απολύτως αναγκαίο για λόγους ασφαλείας και καθοδήγησης, ώστε να µην αλλοιώνεται η σχέση µε τη φύση. Τοποθετούνται φωτιστικά σώµατα που παρέχουν διάχυτο φωτισµό και έχουν τέτοια διαµόρφωση ώστε να εµποδίζεται ο σχηµατισµός φωτεινής δέσµης που θα µπορούσε να αποπροσανατολίσει ζώα η να ενοχλήσει επισκέπτες και περίοικους. Σε περίπτωση που ο φωτισµός εξασφαλίζεται από φωτιστικά σώµατα σε ιστούς αυτοί τοποθετούνται εκτός των ορίων των διαµορφωµένων διαδρόµων κυκλοφορίας. Οι καλωδιώσεις φθάνουν στα φωτιστικά σηµεία υποδαπέδια (προστατευµένα εντός µεταλλικών στεγανών σωληνώσεων καναλιών) πάντα µε ασφαλή και συντεταγµένο τρόπο. Συνιστάται η ηλεκτροδότηση µε χαµηλή τάση για λόγους ασφαλείας. Απαγορεύεται η τοποθέτηση ηχητικών συστηµάτων στο δηµόσιο χώρο. Η παραγόµενη στάθµη θορύβου από µουσική ή σχετικές χρήσεις οφείλει να µην ξεπερνάει τα 50 ντεσιµπέλ σε οποιοδήποτε σηµείο της παραχωρούµενης επιφάνειας. 17

18 6. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙΣΑΣ ΖΩΝΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Στους κοινόχρηστους χώρους αιγιαλού και παραλίας, που παραχωρούνται για να τοποθετηθούν οµπρέλες και ανάκλιντρα (ξαπλώστρες), ως «σετ» νοείται ο συνδυασµός 1 οµπρέλα µε τραπεζάκι και 2 ξαπλώστρες τοποθετηµένες εκατέρωθεν. Για τις ανάγκες των υπολογισµών προβλέπεται ότι ένα τέτοιο τυπικό σετ καταλαµβάνει κατ ελάχιστον επιφάνεια 6,0m2 (ξαπλώστρα + οµπρέλα τραπεζάκι + οµπρέλα) χ (µήκος ξαπλώστρας) = (1,0µ+1,0µ+1,0µ)χ(2,0µ) = (πρόσοψη) x (βάθος) = (3,0 µ) x (2,0 µ) = 6,0 τ.µ. Το εµβαδόν που καταλαµβάνουν τα συνολικά τοποθετούµενα «σετ» δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος από το 50% της επιφάνειας που έχει συνολικά παραχωρηθεί. Μεταξύ της πρώτης σειράς σετ ανακλίντρων οµπρελών και ακτογραµµής σε ηρεµία θα πρέπει να παραµένει ακάλυπτος διάδροµος υποχρεωτικού πλάτους 5,0µ., ο οποίος θα διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία των λουσµένων παράλληλα µε τη θάλασσα, (ελάχιστη απόσταση µεταξύ θάλασσας και κοντινότερης ξαπλώστρας 5,0 µ.). Οι µισθωτές δικαιούνται να διατηρούν τις τοποθετη µένες οµπρέλες και ξαπλώστρες στη θέση τους για όλο το εικοσιτετράωρο. 7. Ε ΡΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΣΗ, ΠΑΚΤΩΣΗ Όλες οι κατασκευές συνδέονται µε το έδαφος µε διατάξεις που σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να παραπέµπουν σε συνθήκες µόνιµης θεµελίωσης αλλά µε τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι δυνατή η χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια άµεση αποξήλωση, µετακίνηση ή µεταφορά τους. Όπου οι επικρατούσες τοπικές συνθήκες δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολες αυτό γίνεται µε απλή έδραση ή χρήση βαρύτητας (αντίβαρα, έρµα από άµµο ή νερό). Σε ακραίες καταστάσεις (πολύ ισχυροί άνεµοι σε νησιωτικές περιοχές) και όπου τίθεται ζήτηµα ασφάλειας των χρηστών µπορεί η χρήση των αντίβαρων να συνδυαστεί µε απλή έµπηξη των κατάλληλα διαµορφωµένων µελών στο έδαφος. Μετά το πέρας της περιόδου χρήσης οι διατάξεις έδρασης (βάσεις, έρµα, αντίβαρα, εµπήξεις κ.λπ.) θα πρέπει να αποκαλύπτονται και να αφαιρούνται χωρίς να παραµένουν εγκιβωτισµένες στη άµµο σε αναµονή της επόµενης περιόδου. ] Περαία, 18 Απριλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β (Αιγιαλού - Παραλίας) Ταχ. Δ/νση : Κολωνού 2 Ταχ. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ λειτουργίας Αιγιαλού, Παραλίας, θαλάσσιων µέσων αναψυχής Κινητές καντίνες.»

ΘΕΜΑ: «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ λειτουργίας Αιγιαλού, Παραλίας, θαλάσσιων µέσων αναψυχής Κινητές καντίνες.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ Πληρ.: Μπέζαρη Κωνσταντίνα /νση: Μ.Αλεξάνδρου 2, Περαία Ταχ.Κώδ.:57019 Τηλ.: 2392330013 Περαία,26-4-2012 ΘΕΜΑ: «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ λειτουργίας Αιγιαλού, Παραλίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2971/2001, όπως τροποποιήθηκε με την

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 2971/01 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 3207/03 (Φ.Ε.Κ. 302/03 τεύχος Α ), ορίζονται τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 2971/01 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 3207/03 (Φ.Ε.Κ. 302/03 τεύχος Α ), ορίζονται τα εξής: ΑΔΑ: ΒΕΖΘΩΕΟ-ΡΓΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 20 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 133 η Ιθάκη, σήμερα 8 Ιουνίου 2013, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:30 π.μ. συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΔΑ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β (Αιγιαλού - Παραλίας) Ταχ. Δ/νση : Κολωνού 2

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΔΑ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β (Αιγιαλού - Παραλίας) Ταχ. Δ/νση : Κολωνού 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΜΕ ΦΑΞ Η E-MAIL

ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΜΕ ΦΑΞ Η E-MAIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17-04-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Aρ. πρωτ. 1465 ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ταχ. /νση : Θέσπιδος 2, TK 38001, Βόλος Πληροφορίες : Ζάχος Γεώργιος Τηλέφωνα : 24210 39344, 24213

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΧΡΗΣΗ, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΧΡΗΣΗ, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Λουτράκι 04/06/2013 Αρ. Πρωτ. 12495 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΧΡΗΣΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 1. Οι διατάξεις του ν. 2971/2001 (Φ.Ε.Κ. 285/19.12.2001 τ.α ) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β (Αιγιαλού - Παραλίας) Ταχ. Δ/νση : Κολωνού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ελαφόνησος 6-6-2013 ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ Αριθ. Πρωτ 700 Ταχ.Δ/νση: Ελαφόνησος Λακ. Τ.Κ 23053 Πληροφορίες Τηλ. 27340-61238 Fax. 61338 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΩΗΟ-ΛΗ1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΩΗΟ-ΛΗ1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 12/04/2013 με αριθμ. 11 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 112 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 19/06/2013 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. πρωτ.: 7966 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 19/06/2013 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. πρωτ.: 7966 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 19/06/2013 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. πρωτ.: 7966 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ «Δ.Α.Ε.ΠΕ.Χ» ΑΕ Πλ. Αγοράς Χαλκίδα Τηλ: 2221025287

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ «Δ.Α.Ε.ΠΕ.Χ» ΑΕ Πλ. Αγοράς Χαλκίδα Τηλ: 2221025287 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ «Δ.Α.Ε.ΠΕ.Χ» ΑΕ Πλ. Αγοράς Χαλκίδα Τηλ: 2221025287 Χαλκίδα, 26-05-2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 29 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΩ9Ω-Ω75. Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΩ9Ω-Ω75. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ Σταυρός, 22 Ιουλίου 2013 Αριθ. Πρωτ. : 21.571 Ταχ. Δ/ση: Σταυρός, Θεσ/νίκης Τ.Κ. 570 14 : 2397-330234 fax. 23970-65600 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΗΩ9Ω-ΙΛΖ. Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΙΦΗΩ9Ω-ΙΛΖ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ Ταχ. Δ/ση: Σταυρός, Θεσ/νίκης Τ.Κ. 570 14 : 2397-330234 fax. 23970-65600 ΑΠ 11070/02-05-2014 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 8 ο : Καθορισμός έκτασης και ύψους μισθώματος των παραλιών που θα παραχωρηθούν για απλή χρήση σε ιδιώτες με δημοπρασία ή απευθείας ανάθεση

ΘΕΜΑ 8 ο : Καθορισμός έκτασης και ύψους μισθώματος των παραλιών που θα παραχωρηθούν για απλή χρήση σε ιδιώτες με δημοπρασία ή απευθείας ανάθεση ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 24/4/2015 με αριθμ. 9 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 186 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Προς: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες: Μ. Τσίβου, Π Περδίκη, Κ. Τσαβαλά Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Προς: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες: Μ. Τσίβου, Π Περδίκη, Κ. Τσαβαλά Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λουτράκι 02 / 06 / 2016 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 9448 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λουτράκι 02 / 06 / 2016 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 9448 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ HM: 02/06/2016 16:41:07. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λουτράκι 02 / 06 / 2016 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 9448 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΑΠΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύργος, 23-05-2014 ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύργος, 23-05-2014 ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύργος, 23-05-2014 ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ Αριθµ.πρωτ. 373 ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Ο ήµαρχος Πύργου λαµβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν.2971/2001 (ΦΕΚ 285 Α ) «ΑΙΓΙΑΛΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας Αγίων

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Ηγουμενίτσα: 08/06/2016. ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 12384

Π.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Ηγουμενίτσα: 08/06/2016. ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 12384 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Ηγουμενίτσα: 08/06/2016 ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 12384 ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Κώδικας: 461 00 Ηγουμενίτσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηγουμενίτσα: 12/05/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 9794 ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σουλίου 3 Ταχ. Κώδικας : 46100 Ηγουμενίτσα Πληρ :Θ. Θεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης

Άρθρο 1: Παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Η ΚΕΔΕ προτείνει την έκδοση νέας ΚΥΑ, με την οποία θα θεραπεύονται εν πολλοίς οι πλημμέλειες που διαπιστώθηκαν με το σκεπτικό της 3944/2015 αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ 2(Καστρί Λουτρό)

ΘΕΣΗ 2(Καστρί Λουτρό) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μακρυχώρι 25-05-2015 Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθ. πρωτ. 5161 ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Τεμπών έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις των άρθρων του Π.Δ. 270/1981

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΚΗ-Π7Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 18/06/2013 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ.Πρωτ.: 7876 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΚΗ-Π7Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 18/06/2013 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ.Πρωτ.: 7876 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΚΗ-Π7Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 18/06/2013 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ.Πρωτ.: 7876 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύργος, 28/5/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύργος, 28/5/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύργος, 28/5/2015 ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ Αριθμ.πρωτ. 529Δ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμαρχος Πύργου λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν.2971/2001 (ΦΕΚ 285 Α ) «ΑΙΓΙΑΛΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:13595/ ΙΑΚΥΡΗΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Ο ήµαρχος Ωρωπού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:13595/ ΙΑΚΥΡΗΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Ο ήµαρχος Ωρωπού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:13595/26-05-2014 ΙΑΚΥΡΗΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Ο ήµαρχος Ωρωπού Έχοντας υπόψη: 1. Την Κ.Υ.Α. αριθµ. 10Β1027032ΕΞ2014/1033/11-02-2014(Φ.Ε.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ Αλεξ/πολη 30.05.2016 Αριθμ. Πρωτ: 23143 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 2971/2001 (285Α) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOMOΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOMOΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOMOΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αριθμός Απόφασης : 112/2016 Αριθμός πρωτοκόλλου: 1416/1.11.2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 4/ 16 Μαρτίου 2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ».

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 4/ 16 Μαρτίου 2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ». Ν.Π.Δ.Δ.: «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 4/ 16 Μαρτίου 2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ». Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ2ΩΚΩ-5ΧΓ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Πλάκα, Μήλος

ΑΔΑ: ΒΕΖ2ΩΚΩ-5ΧΓ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Πλάκα, Μήλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Πλάκα, 84800 Μήλος Πληροφορίες: Κάτρη Κωνσταντίνα Τηλέφωνο: 22873-60120, 60121 Fax: 22870-23374 Ηλ. Ταχ.: ikonomiki@milos.gr Ηλ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ. Περαία, 25/5/2016 Αρ.Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ. Περαία, 25/5/2016 Αρ.Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Περαία, 25/5/2016 Αρ.Πρωτ. 9522 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δημοπρασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Περί κατάρτισης και έγκρισης των όρων διακήρυξης πλειοδοτικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Περί κατάρτισης και έγκρισης των όρων διακήρυξης πλειοδοτικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 20002 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 255/2015 Από το Πρακτικό της 20ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γαλατάς, 25 Μαΐου 2016 ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ Αρ. πρωτ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γαλατάς, 25 Μαΐου 2016 ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ Αρ. πρωτ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γαλατάς, 25 Μαΐου 2016 ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ Αρ. πρωτ. -2884- ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ.Δ/νση: Γαλατάς Τηλ.: 2298 0 42211, 43738 FAX : 2298

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κυπαρισσία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αριθ. πρωτ. : ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κυπαρισσία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αριθ. πρωτ. : ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κυπαρισσία 17-6-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αριθ. πρωτ. : 11122 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 19/05/2014 Αρ. Πρωτ.: 7306 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος, 26-5-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος, 26-5-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος, 26-5-20 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. πρωτ.:6439 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 6101/20-5-20 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ) για τη ν π αραχώρηση τ ου δικ αιώματος απλή ς χρήση

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

- 1 - ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.-7245- Χρυσούπολη, 17 Μαΐου 2016. ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Ο Δήμαρχος Νέστου έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Ηγουμενίτσα: 20/05/2016. ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Π.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Ηγουμενίτσα: 20/05/2016. ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Ηγουμενίτσα: 20/05/2016 ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 10627 ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Κώδικας: 461 00 Ηγουμενίτσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 10 ης /23-05-2014 έκτακτης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 10 ης /23-05-2014 έκτακτης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 10 ης /23-05-2014 έκτακτης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγκίστρι: 16/5/2016 ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 1064 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγκίστρι: 16/5/2016 ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 1064 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγκίστρι: 16/5/2016 ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 1064 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Δήμαρχος Αγκιστρίου διακηρύττει ότι: Προκηρύσσεται φανερός πλειοδοτικός διαγωνισμός με προφορικές προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος, 19-5-2016 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. πρωτ.:4769 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ γ ια τ ην παρ αχώρηση του δικ αιώμ α τος α πλή ς χρήση ς α ιγ ια λού πρ ο ς τρίτους με σύναψη μισθω τικ ής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 8 η του μηνός Ιουλίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 10: 00 π.μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 09.07.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 09.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 09.07.2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αρ.πρωτ. 4454 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Περιφερειακή Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 87/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 87/2016 HM: 08/06/2016 13:59:11. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 87/2016 ΘΕΜΑ 6 ο : Κατάρτιση όρων δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ, ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ, ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Ταχ. ιεύθυνση:αγίου Όρους 2 Ιερισσός Πληροφορίες:Καραβασίλη Ελένη Τηλέφωνο:2377350010 Fax:2377022414 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ιερισσός 23/06/2014 Αρ. Πρωτ. 18905

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύργος, 27/5/2016 ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ Αριθμ.πρωτ.14311/30-5-2016 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμαρχος Πύργου λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 1 περ. ε του Ν.3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 8 ης /2016 τακτικής συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου του Δήµου Ικαρίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 8 ης /2016 τακτικής συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου του Δήµου Ικαρίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Άγιος Κήρυκος Ικαρίας Ταχ. Κώδικας : 83300 Τηλ. : 2275350401, -412 Fax : 2275022215 Email: dik-proedros.ds@otenet.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ αφού έλαβε υπόψη την παραπάνω εισήγηση και :

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ αφού έλαβε υπόψη την παραπάνω εισήγηση και : ΑΔΑ: ΒΕΖ2ΩΕΟ-25Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 13 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 60 Στην Ιθάκη, σήμερα, Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013 και ώρα 13:30 στο ΚΑΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Σε εκτέλεση της αριθ. 135 / 2013 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Σε εκτέλεση της αριθ. 135 / 2013 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 24074 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Σε εκτέλεση της αριθ. 135 / 2013 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ Πάτμος, 27 Μαΐου 2016 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθμ. πρωτ.: 3290 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΠΑΤΜΟΥ

EΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ Πάτμος, 27 Μαΐου 2016 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθμ. πρωτ.: 3290 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΠΑΤΜΟΥ EΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ Πάτμος, 27 Μαΐου 2016 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθμ. πρωτ.: 3290 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Διακήρυξη Δημοπρασίας τμημάτων παραλιών για τοποθέτηση οµπρελών-ξαπλώστρων και θαλάσσιων µέσων αναψυχής Ο ΔΗΜΑΡΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τιµές εκκίνησης πίνακες θέσεων ανά δηµοτική ενότητα

Τιµές εκκίνησης πίνακες θέσεων ανά δηµοτική ενότητα ΑΝΩΝΥΜΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ /ΝΣΗ: ΑΘΗΝΩΝ & ΡΗΓΑ ΦΕΡΡΑΙΟΥ ΚΑΛΥΒΙΑ ΤΗΛ: 22993-20352 FAX: 22990-48653 ΑΦΜ: 090125653, ΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Καλύβια 06/06/2013 Αρ. Πρωτ. 89 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πολύγυρος, 10-07-2015 Αριθμός 2111 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Πολύγυρος, 10-07-2015 Αριθμός 2111 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πολύγυρος, 10-07-2015 Αριθμός 2111 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΤΗΛ: 2226350050.Fax: 2226053540 E-mail: voulavasiliou@gmail.com A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 39 ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Η ΠΡΟΊΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Η ΠΡΟΊΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 20 Ιουλίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αρ. πρωτ. 4675 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Περιφερειακή Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο και σκοπός Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων και των κανόνων για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ : 2 ον ΑΠΟΦΑΣΗ : 181/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 9 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γαλατάς, 31 Μαΐου 2016 ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ Αρ. πρωτ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γαλατάς, 31 Μαΐου 2016 ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ Αρ. πρωτ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γαλατάς, 31 Μαΐου 2016 ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ Αρ. πρωτ. -3055- ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ.Δ/νση: Γαλατάς Τηλ.: 2298 0 42211, 43738 FAX : 2298

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος.Σ. ΗΚΕΘ κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ. δ) την µε αριθ. 44/2012 Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΗΚΕΘ για τη µίσθωση ακινήτου Όροι δηµοπράτησης

Ο Πρόεδρος.Σ. ΗΚΕΘ κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ. δ) την µε αριθ. 44/2012 Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΗΚΕΘ για τη µίσθωση ακινήτου Όροι δηµοπράτησης ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ - ΗΚΕΘ - ------------------------------------- Έδρα : Πλ. Ι. Μεταξά ΕΠΑΝΟΜΗ Επανοµή 25/05/2012 ΑΦΜ : 997567943 ΟΥ : Καλαµαριάς Αρ. πρωτ.: 325 Τ.Κ. : 57500 ΕΠΑΝΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Μυτιλήνη 24 Απριλίου 2014 Αρ. Πρωτ. : 30041

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Μυτιλήνη 24 Απριλίου 2014 Αρ. Πρωτ. : 30041 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Μυτιλήνη 24 Απριλίου 2014 Αρ. Πρωτ. : 30041 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Έχοντας υπόψη: α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εύλαλο 19-05-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ Αριθ.Πρωτ. 4981 ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Διεύθυνση 67200 ΕΥΛΑΛΟ Τηλέφωνο: 2541352601 Fax:2541352650 Πληροφορίες: Σιαμίδης Ιωάννης Τηλέφωνο: 2541068472

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΦΡ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137 Α Τ.Κ. 64100 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 17714 ΗΜ. 09.05.2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΜΟΡ0Ρ-0ΧΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 41/2013 Ημέρ. Απόφασης : 9/4/2013

ΑΔΑ: ΒΕΑΜΟΡ0Ρ-0ΧΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 41/2013 Ημέρ. Απόφασης : 9/4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΔΑ: ΒΕΑΜΟΡ0Ρ-0ΧΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 41/2013 Ημέρ. Απόφασης : 9/4/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού του Δήμου Χανίων προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος

Για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού του Δήμου Χανίων προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χανιά 7-06-2011 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αριθμ.Πρωτ:: 44233 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.: Ουρανία Τσουκαλά Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ: 28213

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ι ΡΥΜΑ Γ. Ν. ΠΕΤΡΟΛΕΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η ιαχειριστική Επιτροπή του Ιδρύµατος Γ. Ν. ΠΕΤΡΟΛΕΚΑ που εδρεύει στον Χάρακα Λακωνίας και νόµιµα εκπροσωπείται, ανακοινώνει την µίσθωση των κατωτέρω

Διαβάστε περισσότερα

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αριθμ.πρωτ.: 9313/1-7-2013 Αριθμός Απόφασης 128/2013 Διεύθυνση : Καλυψώς Αλεξούλη 27 Τ.Κ. 40003, Αγιά Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. «Εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού και παραλίας στη Δ.Ε. Πύδνας & Δ.Ε. Μεθώνης Δήμου Πύδνας Κολινδρού»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. «Εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού και παραλίας στη Δ.Ε. Πύδνας & Δ.Ε. Μεθώνης Δήμου Πύδνας Κολινδρού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ..Δ/νση: Κ. Καραμανλή 38 60300 Αιγίνιο Πληροφορίες : Πατσιούρα Παγώνα Τηλ. 2353350121 Αιγίνιο, 31/05/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

του ήµου Κοµοτηνής και

του ήµου Κοµοτηνής και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 15984 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Σε εκτέλεση της αριθ. 102/2015 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Πληροφορίες : Κασσανδριανού Ρηγίνα Τηλέφωνο / Φαξ : 2424022864 Email : lime58@otenet.gr Σκόπελος, 04.06.2014 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Δήµου Χερσονήσου, λαβών υπόψη:

Ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Δήµου Χερσονήσου, λαβών υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες:12/5/2014 Αριθ. πρωτ.:12186 Α Α: ΒΙΦ ΩΗΜ-9ΧΛ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Για την παραχώρηση του δικαιώµατος απλής χρήσης τµηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Υ 1β/6020/93 Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιµένων. - Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση : Πατησίων 147 Τ.Κ. : 112 51 Πληροφορίες : Δρ Χ. Βερβέρης Τηλέφωνο : 210 8646065 FAX: : 210 8662024

Δ/νση : Πατησίων 147 Τ.Κ. : 112 51 Πληροφορίες : Δρ Χ. Βερβέρης Τηλέφωνο : 210 8646065 FAX: : 210 8662024 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αθήνα 27 / 5 / 2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ, Α.Π. 17770/792 ΕΔΑΦΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κυπαρισσία 26/05/2016 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κυπαρισσία 26/05/2016 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κυπαρισσία 26/05/2016 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. 9041 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού του Δήμου Τριφυλίας προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερ. 3-7-2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερ. 3-7-2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ.πρωτ.: 513 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερ. 3-7-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΦΡ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137 Α Τ.Κ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ

- 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΦΡ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137 Α Τ.Κ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 14539- ΦΡ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137 Α Τ.Κ. 64100 - ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6/ 7 Μαϊου 2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ».

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6/ 7 Μαϊου 2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ». Ν.Π.Δ.Δ.: «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6/ 7 Μαϊου 2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ». Αριθμός Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ. ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α 170)».

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ. ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α 170)». Αθήνα, 27 εκεµβρίου 2013 (ΦΕΚ Β' 3398/31-12-2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κύθηρα 08/06/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 61 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΧΩΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ Ταχ. /νση: Κύθηρα Ταχ. Κώδικας: 80100 Τηλ: 27360 31338 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8733 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας

2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8733 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 11 Μαρτίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8733 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Πέλλας διακηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση των

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη:

Προς: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες: Μ. Τσίβου, Π Περδίκη, Κ. Τσαβαλά Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΦΡ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137 Α Τ.Κ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΦΡ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137 Α Τ.Κ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΦΡ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137 Α Τ.Κ. 64100 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 23736-20.06.2014 2 Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 20-05-2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αρ.πρωτ.: 29252 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 20-05-2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αρ.πρωτ.: 29252 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 20-05-2015 ΔΗΜΟ ΛΕΒΟΥ Αρ.πρωτ.: 29252 Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑ Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΛΕΒΟΥ α) Το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)

Διαβάστε περισσότερα

1. Το άρθρο 13 του Ν. 2971/2001 Αιγιαλός και Παραλία και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 285).

1. Το άρθρο 13 του Ν. 2971/2001 Αιγιαλός και Παραλία και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 285). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αθήνα 29 / 6 / 2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ, Α.Π. 17874/795 ΕΔΑΦΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύρος, Αρ. Πρ. 6943

Σύρος, Αρ. Πρ. 6943 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΥΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ρ Υ Μ Α ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙ ΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΕΩΣ

Ι Ρ Υ Μ Α ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙ ΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΕΩΣ 1 Ι Ρ Υ Μ Α ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙ ΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΕΩΣ Π. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟY 4, 546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ.& FAX. 2310. 260.203. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η ιοικούσα Επιτροπή του Ιδρύµατος " ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙ ΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΕΩΣ",

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΣΚΙΑΘΟΣ: 31/5/2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 5073 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟ ΩΝ Ταχ. /νση: Νικοτσάρα 12 Τ.Κ. 37002 -Σκιάθος Τηλ.: 24273 50110-111 Φαξ: 24270 23618

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ Αριθ. Πρωτ: 14124/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ Αριθ. Πρωτ: 14124/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ Αριθ. Πρωτ: 14124/27-5-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μ.Ε.ΔΗ.Μ. ΜΑΡΑΘΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΦΜ 0999 42 713

Μ.Ε.ΔΗ.Μ. ΜΑΡΑΘΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΦΜ 0999 42 713 Μ.Ε.ΔΗ.Μ. ΜΑΡΑΘΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΦΜ 0999 42 713 ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ Ε Οδός Οινόης 6 Μαραθώνας, 8-5-2014 Τ.Κ. 190 07 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ Αρ.Πρωτ. 16 ΤΗΛ.: 22940 67773-67774 FΑΧ : 22940 67778

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες : ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.πρωτ. : ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες : ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.πρωτ. : ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες : 8-7-2016 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.πρωτ. : 13081 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Διακήρυξη ανοικτής, προφορικής πλειοδοτικής Β επαναληπτικής δημοπρασίας παραχώρησης

Διαβάστε περισσότερα

Σύρος, Αρ. Πρ. 8452

Σύρος, Αρ. Πρ. 8452 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΥΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασµα Από το Πρακτικό της υπ αρ. 9 η / Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κρωπίας Αριθµός Απόφασης 89/2012

Απόσπασµα Από το Πρακτικό της υπ αρ. 9 η / Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κρωπίας Αριθµός Απόφασης 89/2012 ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Απόσπασµα Από το Πρακτικό της υπ αρ. 9 η /05-04-2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κρωπίας Αριθµός Απόφασης 89/2012 ΘΕΜΑ 7o : «Σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 12/2016 πρακτικό συνεδρίασης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 12/2016 πρακτικό συνεδρίασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 12/2016 πρακτικό συνεδρίασης Σήμερα στις 24 του μήνα Μαΐου του έτους 2016, ημέρα Τρίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα 14.05.2015 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμ. πρωτ. 6499 ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα 14.05.2015 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμ. πρωτ. 6499 ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα 14.05.2015 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμ. πρωτ. 6499 ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Διακήρυξη δημοπρασίας για την ανάδειξη πλειοδοτών εκμίσθωσης, τμημάτων των αιγιαλών - παραλίων εντός των διοικητικών ορίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΥΡΟΥ Σύρος, 24/07/2015 Αρ. Πρ. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΙΑ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 21 ΣΤΡΕΜΜ. ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΙΑ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 21 ΣΤΡΕΜΜ. ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. Α Α: Β44ΥΩΚΤ-ΓΚΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μουδανιά, 13/3 /2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.:8977/12 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Πληρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γαλαξίδι 27-5-2016 ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ Αριθ.Πρωτ. 12458 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τσαλαγκίρα 4 Ταχ. Κώδ. : 330 52 Γαλαξίδι ΤΗΛ: 22653-51213 FAX: 2265041319 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα