ΘΕΜΑ: «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ λειτουργίας Αιγιαλού, Παραλίας, θαλάσσιων µέσων αναψυχής Κινητές καντίνες.»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ λειτουργίας Αιγιαλού, Παραλίας, θαλάσσιων µέσων αναψυχής Κινητές καντίνες.»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ Πληρ.: Μπέζαρη Κωνσταντίνα /νση: Μ.Αλεξάνδρου 2, Περαία Ταχ.Κώδ.:57019 Τηλ.: Περαία, ΘΕΜΑ: «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ λειτουργίας Αιγιαλού, Παραλίας, θαλάσσιων µέσων αναψυχής Κινητές καντίνες.» Σύµφωνα µε το άρθρο 79 του Ν.3463/06 ορίζονται τα εξής: «Οι δηµοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθµίζουν θέµατα της αρµοδιότητάς του εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείµενης νοµοθεσίας. Με τις κανονιστικές αποφάσεις της παραγράφου 1 µπορεί να καθορίζονται οι περιπτώσεις, για τις οποίες επιβάλλονται διοικητικά µέτρα και πρόστιµα, ορίζοντας το ύψος του προστίµου και τη διαδικασία επιβολής τους. ΑΡΘΡΟ 1 Ο «ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΣΙΟ» Σύµφωνα µε το άρθρο 13 του Ν. 2971/01 όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 3207/03 (Φ.Ε.Κ. 302/03 τεύχος Α'), ορίζονται τα εξής:«1. Απλή χρήση του αιγιαλού και της παραλίας είναι κάθε χρήση, εφόσον από αυτή δεν παραβιάζεται ο προορισµός τους ως κοινόχρηστων πραγµάτων και δεν επέρχεται αλλοίωση στη φυσική µορφολογία τους και τα βιοτικά στοιχεία τους.2. Η παραχώρηση της απλής χρήσης του αιγιαλού και της παραλίας γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών έναντι ανταλλάγµατος, κατά τις διατάξεις για την εκµίσθωση δηµόσιων κτηµάτων. Σε ότι αφορά αιγιαλό και παραλία που περιβάλλει ή εντός του οποίου βρίσκονται αρχαιολογικοί χώροι, µνηµεία και ιστορικοί τόποι, απαραίτητη προϋπόθεση για την παραχώρηση της απλής χρήσης του αποτελεί η σύµφωνη γνώµη του Υπουργού Πολιτισµού. Σε Ο.Τ.Α., φορείς διοίκησης και εκµετάλλευσης Λιµένων, οργανισµούς κοινής ωφέλειας και Ν.Π... η παραχώρηση δύναται να γίνει και απευθείας µε ή χωρίς αντάλλαγµα. Σε ιδιωτικό φορέα διαχείρισης η παραχώρηση γίνεται πάντοτε µε αντάλλαγµα. 3.Είναι δυνατή η παραχώρηση, µε τη διαδικασία και τους όρους του πρώτου εδαφίου της προηγούµενης παραγράφου, της απλής χρήσης αιγιαλού για την άσκηση δραστηριοτήτων, που εξυπηρετούν τους λουόµενους ή την αναψυχή του κοινού (όπως εκµίσθωση θαλάσσιων µέσων αναψυχής, καθισµάτων, οµπρελών, λειτουργία τροχηλάτου αναψυκτηρίου κ.λπ.). Αν παραχωρηθεί η χρήση αιγιαλού για την εκµίσθωση καθισµάτων και οµπρελών, η έκταση αιγιαλού κάθε παραχώρησης δεν δύναται να υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) τετραγωνικά µέτρα. Εάν στον ίδιο αιγιαλό υπάρχουν περισσότερες παραχωρήσεις για την εκµίσθωση οµπρελών και καθισµάτων, πρέπει µεταξύ των διάφορων χώρων του αιγιαλού που έχουν παραχωρηθεί να υφίσταται ενδιάµεση απόσταση ελεύθερης ζώνης τουλάχιστον εκατό (100) µέτρων µήκους. Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου δεν εφαρµόζονται εάν πρόκειται να παραχωρηθεί αιγιαλός για να εκµισθωθούν καθίσµατα και οµπρέλες από εκείνους που έχουν γειτονικά καταστήµατα και µόνο για το χώρο εµπρός από τα καταστήµατά τους.2.είναι δυνατή η παραχώρηση µε τη διαδικασία και τους όρους που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1, χωρίς δηµοπρασία, της απλής χρήσης αιγιαλού για ένα χρόνο σε αυτούς που έχουν όµορες ξενοδοχειακές εν γένει επιχειρήσεις, 1

2 1 2

3 κάµπινγκ ή κέντρα αναψυχής, για τους σκοπούς που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της προηγούµενης παραγράφου προς εξυπηρέτηση του κοινού. Το αντάλλαγµα για την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας που έχουν ανακηρυχθεί Τουριστικά ηµόσια Κτήµατα (Τ..Κ.), ως και των κτισµάτων ή εν γένει των εγκαταστάσεων που υφίστανται επ' αυτών, καθορίζεται µε απόφαση του φορέα που ασκεί τη διοίκηση και διαχείριση των Τ..Κ., κατά τη διέπουσα αυτόν νοµοθεσία. Το αντάλλαγµα, το οποίο δύναται να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, για την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας πλην των Τ..Κ. σε όµορες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που καταβάλλεται στο ηµόσιο, υπολογίζεται από τον πολλαπλασιασµό του ενός δευτέρου (1/2) της τιµής δίκλινου δωµατίου µετά λουτρού, χωρίς λοιπές επιβαρύνσεις, όπως η τιµή αυτή καθορίζεται από τον Ε.Ο.Τ. για κάθε ξενοδοχειακή επιχείρηση επί τον αριθµό των κλινών αυτής. Σε περίπτωση που το προκύπτον κατά τα ανωτέρω αντάλλαγµα τελεί σε δυσαναλογία προς το µίσθωµα που προκύπτει βάσει των µισθωτικών συνθηκών της περιοχής ή προς το καθοριζόµενο βάσει του άρθρου 22 του Ν. 2238/1994 (Φ.Ε.Κ. 151 Α'), καταβάλλεται στο ηµόσιο το αντάλλαγµα του εδαφίου αυτού. υσαναλογία µεταξύ πρώτου και δεύτερου τρόπου υπολογισµού του ανταλλάγµατος θεωρείται ότι υπάρχει όπου η µεταξύ τους απόκλιση είναι τουλάχιστον πενήντα εκατοστά (50/100). 5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµικών επιτρέπεται η απευθείας παραχώρηση µε ή χωρίς αντάλλαγµα της απλής χρήσης του αιγιαλού και της παραλίας σε δήµους και κοινότητες για την άσκηση των δραστηριοτήτων της παραγράφου 2. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια».κατ' εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων εκδόθηκε η ΚΥΑ /2439/Β0010/ (Φ.Ε.Κ. 792/ τεύχος Β'): Απευθείας παραχώρηση, µε αντάλλαγµα, του δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης µεγάλων λιµνών και πλεύσιµων ποταµών, στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α' Βαθµού.Με την ανωτέρω ΚΥΑ παραχωρείται απευθείας και µε αντάλλαγµα στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α' Βαθµού της χώρας το δικαίωµα της απλής χρήσης των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης µεγάλων λιµνών και πλεύσιµων ποταµών, που βρίσκονται στα όρια της διοικητικής τους περιφέρειας, από την (ηµεροµηνία δηµοσίευσης της απόφασης στο ΦΕΚ έως την ).Επίσης σύµφωνα µε το άρθρο 8 της ανωτέρω ΚΥΑ, επιτρέπεται η περαιτέρω µεταβίβαση του δικαιώµατος απλής χρήσης από τους Ο.Τ.Α. ή τις επιχειρήσεις των ΟΤΑ προς τρίτους, µε σύναψη µισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγµατος, για την άσκηση των δραστηριοτήτων του άρθρου 2 της κυα, µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται σε αυτή. Οι έχοντες µισθωτική σχέση µε τους Ο.Τ.Α. ή τις ανωτέρω επιχειρήσεις, υπόκεινται στις υποχρεώσεις αυτών καθώς και στους όρους και τις προϋποθέσεις της κυα. Τέλος σύµφωνα µε το άρθρο 9 της ανωτέρω κυα, οι έχοντες το δικαίωµα της χρήσης των κοινοχρήστων χώρων άνευ δηµοπρασίας (όµοροι) να ασκούν αυτό κατά προτίµηση έναντι οποιουδήποτε άλλου ακόµα και της επιχείρησης του Ο.Τ.Α. στον έµπροσθεν της άσκησης της δραστηριότητας τους κοινόχρηστο χώρο. Έµπροσθεν χώρος νοείται ο χώρος που ορίζεται από τις δύο νοητές παράλληλες γραµµές που εκκινούν από τις πλάγιες πλευρές της επιχείρησης και καταλήγουν στην ακτή. 3

4 Τοποθεσία ΑΡΘΡΟ 2 Ο Άσκηση ραστηριότητας ηµοτική Κοινότηταν, ξ απλώστρων, τραπεζοκαθισµ Ο άτων θαλάσσιων µέσων αναψυχής κλπ Κ Περαίας ηµοτική Κοινότητα Ν. Επιβατών τοποθέτηση οµπρελών, ξαπλώστρων, τραπεζοκαθισµάτων θαλάσσιων µέσων αναψυχής κλπ ηµοτική Κοινότητα Αγιάς Τριάδας. τοποθέτηση οµπρελών, ξαπλώστρων, τραπεζοκαθισµάτων θαλάσσιων µέσων αναψυχής κλπ ηµοτική Κοινότητα Ν.Μηχανιώνας. τοποθέτηση οµπρελών, ξαπλώστρων, τραπεζοκαθισµάτων θαλάσσιων µέσων αναψυχής κλπ ηµοτική Κοινότητα Επανοµής τοποθέτηση οµπρελών, ξαπλώστρων, τραπεζοκαθισµάτων θαλάσσιων µέσων αναψυχής κλπ Τοπική Κοινότητα Αγγελοχωρίου τοποθέτηση οµπρελών, ξαπλώστρων, τραπεζοκαθισµάτων θαλάσσιων µέσων αναψυχής κλπ Εγκρίνει την περαιτέρω µεταβίβαση του δικαιώµατος απλής χρήσης προς τρίτους, µε σύναψη µισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγµατος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Ν. 2971/01 και την ΚΥΑ Οι ανωτέρω χώροι για τους έχοντες το δικαίωµα της χρήσης των κοινοχρήστων χώρων άνευ δηµοπρασίας (όµοροι) µπορούν να ασκούν αυτό το δικαίωµα κατά προτίµηση έναντι οποιουδήποτε άλλου, στον έµπροσθεν της άσκησης της δραστηριότητας τους κοινόχρηστο χώρο. Έµπροσθεν χώρος νοείται ο χώρος που ορίζεται από τις δύο νοητές παράλληλες γραµµές που εκκινούν από τις πλάγιες πλευρές της επιχείρησης και καταλήγουν στην ακτή. Σε περίπτωση που εκδηλώσει ενδιαφέρον έχοντας το δικαίωµα της χρήσης των κοινοχρήστων χώρων άνευ δηµοπρασίας (όµοροι), ο συγκεκριµένος χώρος τίθεται αυτόµατα εκτός δηµοπρασίας /2439/Β0010/ (Φ.Ε.Κ. 792/ τεύχος Β') 4

5 Αρθρο 1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ - ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΙΑΤΑΞΕΙΣ Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2971/2001, η παραχώρηση της εκµετάλλευσης του αιγιαλού στους Ο.Τ.Α., σε καµία περίπτωση δεν αναιρεί το κοινόχρηστο του χαρακτήρα του, ούτε µεταβάλλει τη νοµική του φύση, πολύ δε περισσότερο δεν αποτελεί µεταβίβαση κυριότητος του αιγιαλού, στους Οργανισµούς αυτούς. Συνεπώς η περαιτέρω παραχώρηση της απλής χρήσης του αιγιαλού από τους Ο.Τ.Α. σε ιδιώτες θα γίνεται υποχρεωτικά µε βάση τις διατάξεις, που διέπουν την διαχείριση των δηµοσίων κτηµάτων και µε τέτοιο τρόπο ώστε να µην παραβιάζεται από οποιονδήποτε ο κοινόχρηστος χαρακτήρας του. Η παραχώρηση του χώρου γίνεται για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόµενους ή την αναψυχή του κοινού (όπως εκµίσθωση θαλάσσιων µέσων αναψυχής, καθισµάτων, οµπρελών, λειτουργία τροχήλατου αναψυκτηρίου κ.τ.λ.). Αρθρο 2 Απαγορεύεται η ανέγερση κάθε είδους κτίσµατος ή σταθερής κατασκευής, όπως σκέπαστρα, τσιµεντοστρώσεις, επιχωµατώσεις κλπ. Η τοποθέτηση σκηνών και η στάθµευση τροχόσπιτων, αυτοκινήτων κ.τ.λ. για το λόγω ότι οποιαδήποτε παρέµβαση στον αιγιαλό-παραλία θα αλλοιώσει τον κοινόχρηστο χαρακτήρα των χώρων του αιγιαλού - παραλίας και θα προκαλέσει ζηµιά στο περιβάλλον. Αρθρο 3 Α) Με δηµοπρασία, για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους, µε ανώτερο τµήµα παραχώρησης πεντακόσια (500) τετραγωνικά µέτρα και αν στον ίδιο αιγιαλό υπάρχουν περισσότερες παραχωρήσεις για εκµίσθωση οµπρελών και καθισµάτων, πρέπει µεταξύ των διαφόρων χώρων του αιγιαλού που έχουν παραχωρηθεί να υφίσταται ενδιάµεση απόσταση ελεύθερης ζώνης εκατό (100) µέτρων µήκους. Η ανωτέρω ελεύθερη ζώνη των εκατό (100) µέτρων δεν εφαρµόζονται εάν πρόκειται να παραχωρηθεί αιγιαλός για να εκµισθωθούν καθίσµατα και οµπρέλες από εκείνους που έχουν γειτονικά καταστήµατα και µόνο για τον χώρο εµπρός από τα καταστήµατά τους Β) Απευθείας παραχώρηση, για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους, σε όσους έχουν γειτονικές των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας ιδιοκτησίες ή ξενοδοχεία, καταστήµατα και κέντρα αναψυχής κ.τ.λ., η οποία είναι υποχρεωτική εφ' όσον έγκαιρα υποβληθεί απ' αυτούς η σχετική αίτηση για εξυπηρέτηση πελατών τους (χωρίς να εισπράττουν χρήµατα) ή για εκµίσθωση εκτός των ξενοδοχείων. 5

6 Επιτρέπεται µε βάση τις διατάξεις της Παρ. 2 του άρθρου 60 του από 11/12 Νοεµβρίου 1929 /τος, η χωρίς ηµοπρασία παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού, (απ' ευθείας παραχώρηση) µέχρι ένα (1) χρόνο σ' αυτούς που έχουν γειτονικές (του αιγιαλού) ιδιοκτησίες ή καταστήµατα. Η παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού για χρήση συναφή προς το επάγγελµα τους, γι' αυτούς που έχουν γειτονικές προς τον αιγιαλό ιδιοκτησίες, στις οποίες είναι εγκατεστηµένες επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, κέντρα αναψυχής και γενικά κάθε είδους επιχείρηση που συµβάλει στην ψυχαγωγία και την εξυπηρέτηση των λουοµένων ή την ανάπτυξη των θαλάσσιων σπορ), θεωρείται υποχρεωτική εφόσον έχει έγκαιρα υποβληθεί απ' αυτούς η σχετική αίτηση προς το ήµο. Οι έχοντες το δικαίωµα της χρήσης των κοινόχρηστων χώρων άνευ δηµοπρασίας(όµοροι) να ασκούν αυτό κατά προτίµηση έναντι οποιουδήποτε άλλου, ακόµα και της επιχείρησης του Ο.Τ.Α στον έµπροσθεν της άσκησης της δραστηριότητας τους κοινόχρηστο χώρο. Έµπροσθεν χώρος νοείται ο χώρος που ορίζεται από τις δύο νοητές παράλληλες γραµµές που εκκινούν από τις πλάγιες πλευρές της επιχείρησης και καταλήγουν στην ακτή. Η παραχώρηση αφορά απλή χρήση ή εκµετάλλευση των ιδίων ή µέσω τρίτων του δικαιώµατος µόνο τοποθέτησης οµπρελών, καθισµάτων κ.τ.λ. στη χερσαία κοινόχρηστη ζώνη αιγιαλού και παραλίας του ηµοσίου. Τη διοίκηση, κυριότητα και διαχείριση έχει το ηµόσιο. Αποκλείεται η περίπτωση τοποθέτησης τραπεζιών -καθισµάτων από τα εστιατόρια, µπαρ κ.τ.λ. εν επιτρέπεται στην περίπτωση αυτή η παραχώρηση του παρακείµενου αιγιαλού σε τρίτους. Μόνο εάν οι παρακείµενοι του αιγιαλού δεν υποβάλλουν σχετική αίτηση, επιτρέπεται η παραχώρηση του σε τρίτους. Επιτρέπεται η παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης του παρακείµενου αιγιαλού στους εκµεταλλευόµενους ξενοδοχεία, κέντρα αναψυχής και στους έχοντας άδεια από το Λιµεναρχείο για εκµίσθωση θαλάσσιων µέσων αναψυχής. Οι καθηγητές θαλάσσιου σκι εφόσον διαθέτουν παρακείµενο χώρο έχουν δικαίωµα να ζητήσουν την χωρίς δηµοπρασία παραχώρηση του προ αυτών τµήµατος του αιγιαλού. Άρθρο 4 Σε κάθε άλλη περίπτωση, εκτός των παραπάνω, η παραχώρηση της απλής χρήσης του αιγιαλού γίνεται µε ηµοπρασία. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Παρ. 1 του άρθρου 30 του από 11/12 Νοεµβρίου 1929 /τος τα διαχειριζόµενα από το Υπ. Οικονοµικών κτήµατα εκµισθώνονται µε δηµοπρασία. Το ίδιο ισχύει και για την παραχώρηση της απλής χρήσης του αιγιαλού µε δηµοπρασία από τους ΟΤΑ προς τους ιδιώτες αφού αυτή (η παραχώρηση) όπως προαναφέρθηκε, γίνεται υποχρεωτικά µε βάση τις διατάξεις που διέπουν την διαχείριση των δηµοσίων κτηµάτων. Απαγορεύεται η χρήση για ελεύθερη κατασκήνωση (Ν.2160/93). 6

7 Άρθρο 5 Επιτρέπεται µε βάση τις διατάξεις της Παρ. 2 του άρθρου 60 του από 11/12 Νοεµβρίου 1929 /τος, η χωρίς ηµοπρασία παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού, (απ' ευθείας παραχώρηση) µέχρι ένα (1) χρόνο σ' αυτούς που έχουν γειτονικές (του αιγιαλού) ιδιοκτησίες ή καταστήµατα. Η παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού για χρήση συναφή προς το επάγγελµα τους, γι' αυτούς που έχουν γειτονικές προς τον αιγιαλό ιδιοκτησίες, στις οποίες είναι εγκατεστηµένες επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, κέντρα αναψυχής και γενικά κάθε είδους επιχείρηση που συµβάλει στην ψυχαγωγία και την εξυπηρέτηση των λουοµένων ή την ανάπτυξη των θαλάσσιων σπορ), θεωρείται υποχρεωτική εφόσον έχει έγκαιρα υποβληθεί απ' αυτούς η σχετική αίτηση προς ΤΟ ήµο µας. Οι έχοντες το δικαίωµα της χρήσης των κοινόχρηστων χώρων άνευ δηµοπρασίας(όµοροι) να ασκούν αυτό κατά προτίµηση έναντι οποιουδήποτε άλλου, ακόµα και της επιχείρησης του Ο.Τ.Α στον έµπροσθεν της άσκησης της δραστηριότητας τους κοινόχρηστο χώρο. Έµπροσθεν χώρος νοείται ο χώρος που ορίζεται από τις δύο νοητές παράλληλες γραµµές που εκκινούν από τις πλάγιες πλευρές της επιχείρησης και καταλήγουν στην ακτή. Η παραχώρηση αφορά απλή χρήση ή εκµετάλλευση των ιδίων ή µέσω τρίτων του δικαιώµατος µόνο τοποθέτησης οµπρελών, καθισµάτων κ.τ.λ. στη χερσαία κοινόχρηστη ζώνη αιγιαλού και παραλίας του ηµοσίου. Τη διοίκηση, κυριότητα και διαχείριση έχει το ηµόσιο. Αποκλείεται η περίπτωση τοποθέτησης τραπεζιών -καθισµάτων από τα εστιατόρια, µπαρ κ.τ.λ. εν επιτρέπεται στην περίπτωση αυτή η παραχώρηση του παρακείµενου αιγιαλού σε τρίτους. Μόνο εάν οι παρακείµενοι του αιγιαλού δεν υποβάλλουν σχετική αίτηση, επιτρέπεται η παραχώρηση του σε τρίτους. Επιτρέπεται η παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης του παρακείµενου αιγιαλού στους εκµεταλλευόµενους ξενοδοχεία, κέντρα αναψυχής και στους έχοντας άδεια από το Λιµεναρχείο για εκµίσθωση θαλάσσιων µέσων αναψυχής. Οι καθηγητές θαλάσσιου σκι εφόσον διαθέτουν παρακείµενο χώρο έχουν δικαίωµα να ζητήσουν την χωρίς δηµοπρασία παραχώρηση του προ αυτών τµήµατος του αιγιαλού. 7

8 Άρθρο 6 Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η δωρεάν παραχώρηση της απλής χρήσης του αιγιαλού από τους ήµους, ή η παραχώρηση της χωρίς δηµοπρασία στις περιπτώσεις που επιβάλλεται από τον νόµο, ή η άρνηση παραχώρησης του χώρου αυτού χωρίς ιδιαίτερο σοβαρό λόγο. Άρθρο 7 εν επιτρέπεται η κήρυξη δηµοπρασίας, για την παραχώρηση της απλής χρήσης του αιγιαλού στις περιπτώσεις, που ο νόµος προβλέπει την απευθείας παραχώρηση. Άρθρο 8 Ο επιχειρηµατίας, στον οποίο µε οποιονδήποτε τρόπο έχει παραχωρηθεί η απλή χρήση τµήµατος αιγιαλού - παραλίας: 1. Η καθαριότητα του χώρου αποτελεί ευθύνη των καταστηµαταρχών που τον εκµεταλλεύονται. 2. αναλαµβάνει την υποχρέωση συλλογής µετά το πέρας της θερινής περιόδου, καρεκλών, οµπρελών, ποδηλάτων θαλάσσης κλπ. από τους χώρους του αιγιαλού -παραλίας που του είχε παραχωρηθεί. Άρθρο 9 εν παραχωρείται τµήµα αιγιαλού-παραλίας σε όσους οφείλουν χρέη στο ήµο που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή τελών που επιβάλλονται από το ήµο, εκτός των οφειλετών που βρίσκονται σε συνολικό διακανονισµό του χρέους τους βάσει απόφασης ηµοτικού Ταµία ή ηµοτικού Συµβουλίου και εξοφλούν αυτά µε δόσεις και είναι ενήµεροι προς αυτά. Άρθρο 10 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Σύµφωνα µε την υπ'.αριθ.3131/1/6/94/94 απόφαση του '.αριθ.3131/1/6/94/94 απόφαση του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας η οποία αναφέρεται στην έγκριση Γενικού Κανονισµού, περί σκαφών και λοιπών θαλάσσιων µέσων αναψυχής, επιτρέπεται η εκµίσθωση των µέσων που ρυθµίζει ο κανονισµός αυτός, ύστερα από άδεια που εκδίδεται από τη Λιµενική Αρχή και µε την συνεργασία του ήµου. Η άδεια αυτή κοινοποιείται στο ήµο για τον καθορισµό του µισθώµατος του παραχωρηθέντος από την Λιµενική Αρχή χώρου του αιγιαλού. Το µίσθωµα προτείνεται από την Οικονοµική Επιτροπή και ορίζεται από το ηµοτικό Συµβούλιο. Στον διαγωνισµό δύναται να λάβει µέρος οποιοσδήποτε έχει προσόντα και τα σχετικά δικαιολογητικά του άηθηου 17 της /9/94/94 Υπουργικής Απόφασης. Απαγορεύεται για λόγους 8

9 Άρθρο 11 Ασφάλειας και ησυχίας των λουοµένων, η κυκλοφορία των µισθωµένων µέσων αναψυχής σε απόσταση µικρότερη του 200 µέτρων από το συνηθισµένο σηµείο στο οποίο φθάνουν κολυµπώτας οι λουόµενοι στις θαλάσσιες περιοχές που δεν επισηµαίνονται µε πλωτούς επισηµαντήρες, σύµφωνα µε την αντίστοιχη νοµοθεσία. Άρθρο 12 Σε κάθε περίπτωση το τέλος ή το µίσθωµα που αναλογεί καταβάλλεται εξολοκλήρου στον ήµο, πριν παραδοθεί η άδεια χρήσης, ή µε την υπογραφή του συµφωνητικού στην περίπτωση ηµοπρασίας και την καταβολή του νόµιµου χαρτοσήµου (άρθρο 13 Β 24/9-20/10/1958, άρθρο 3 Ν. 1080/80). Άρθρο 13 Είναι δυνατή η τροποποίηση του παρόντος Κανονιστικού Πλαισίου (Γενικών και Ειδικών διατάξεων), όταν συντρέχουν λόγοι όπως, τροποποίηση Νοµοθετικού Πλαισίου, δηµιουργία νέων λειτουργικών αναγκών (ιδιαιτερότητες τουρισµού, παροχής υπηρεσιών κλπ.) Άρθρο 14 ΚΙΝΗΤΕΣ ΚΑΝΤΙΝΕΣ 1. Σύµφωνα µε το άρθρο 42 της 8577/83 ( ΦΕΚ 526-Β) Υγειονοµικής ιάταξης,κινητές καντίνες είναι οχήµατα αυτοκινούµενα ή ρυµουλκούµενα κατάλληλα διασκευασµένα σε µικρά καταστήµατα τα οποία σταθµεύουν σε χώρους χωροµετρηµένους από τον ήµο. Οι χωροθετηµένοι χώροι αποφασίζονται αποφασίζονται από ο ηµοτικό Συµβούλιο κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 2. Οι χωροθετηµένοι αυτοί χώροι πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 100 µέτρα από κατάστηµα πώλησης παρόµοιων προϊόντων. 3. Οι άδειες λειτουργίας χορηγούνται µε απόφαση του ηµάρχου σε εκτέλεση σχετικής απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου. 4. Το ωράριο λειτουργίας τους είναι από την ανατολή έως τη δύση του ήλιου. 5. ιαθέτουν µόνο προϊόντα που προβλέπονται και αναφέρονται στη σχετική άδεια λειτουργίας τους. Άρθρο 15 Ορίζεται όργανο παρακολούθησης του παρόντος κανονισµού η ηµοτική Αστυνοµία η οποία θα πραγµατοποιεί ελέγχους για την τήρηση των όρων των συµβάσεων που θα υπογράφουν. Σε περίπτωση που διαπιστώσει καταπατήσεις ή αυθαίρετες επεµβάσεις επί των κοινοχρήστων χώρων, να 9

10 ενηµερώνει άµεσα την Κτηµατική και της άλλες καθ' ύλη αρµόδιες υπηρεσίες προκειµένου να προβούν στη λήψη µέτρων προστασίας, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην κείµενη νοµοθεσία. Άρθρο 18 Ο κανονισµός αυτός συντάχθηκε βάσει του άρθρου 79 του Ν.3463/2006 ΚΚ. Σε κάθε άλλη περίπτωση που δεν προβλέπεται ο κανονισµός ούτε η ισχύουσα νοµοθεσία, αντιµετωπίζεται µε βάση τις γενικές ηµοκρατικές Αρχές και στις αρχές προστασίας του φυσικού,πολιτιστικού και πολιτισµικού περιβάλλοντος. Άρθρο 19 Ο κανονισµός αυτός είναι σύµφωνος µε το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006 ΚΚ,τον εισηγείται η Επιτροπή ποιότητας Ζωής προς το ηµοτικό Συµβούλιο. Η σχετική απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου αποστέλλεται προς έγκριση από τον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ιοίκησης, σύµφωνα µε τα άρθρα 148 και 149 του ΚΚ. Η παρούσα είναι κανονιστική απόφαση του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 ( ΚΚ),να τοιχοκολληθεί και να παραµείνει στον πίνακα ανακοινώσεων του ήµου για υποβολή τυχόν αντιρρήσεων και προτάσεων από κάθε ενδιαφερόµενο. 10

11 ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Α. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ - ΠΑΡΑΛΙΑΣ Σ ΠΡΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΣΩ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ή ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ Άρθρο 1 Ως αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού - παραλίας θεωρούνται: 1. Η ανάπτυξη εκτός του οριοθετηµένου τµήµατος, επιπλέον οµπρελών και ανακλίντρων πέραν του συνολικού επιτρεπόµενου αριθµού που αναγράφεται στο µισθωτήριο η στην άδεια παραχώρησης χρήσης. 2. Η ανάπτυξη εντός του οριοθετηµένου τµήµατος, επιπλέον οµπρελών και ανακλίντρων πέραν του συνολικού επιτρεπόµενου αριθµού. 3. Η ανάπτυξη εκτός του οριοθετηµένου τµήµατος οµπρελών και ανακλίντρων άσχετα εάν στο σύνολό τους δεν ξεπερνούν τον επιτρεπόµενο αριθµό. Άρθρο 2 Με βάση το άρθρο 13 Παρ. 3 εδάφιο γ Β 24/9-20/10/58, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 1080/80 ως τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου κάθε αιγιαλού - παραλίας, για τις περιπτώσεις αυτές καθορίζεται µε απόφαση ιοικητικού Συµβουλίου η τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο. Η συµβατική σχέση µίσθωσης γίνεται µε µισθωτήριο συµβόλαιο, το οποίο συντάσσεται σε (4) τέσσερα αντίγραφα, που υπογράφονται από τα συµβαλλόµενα µέρη, αφού καταβληθεί εφ' άπαξ από το µισθωτή τουλάχιστον το 1/2 του προβλεπόµενου ετησίου µισθώµατος σε περίπτωση δηµοπρασίας και το 1/3 του προβλεπόµενου ετησίου µισθώµατος σε περίπτωση απευθείας παραχώρησης. Το ποσοστό του ηµοσίου ορίζεται σε 20% και του ήµου σε 80% επί του συµφωνηθέντος ποσού, το οποίο θα αναγράφεται στις ιδιωτικές συµβάσεις - µισθώσεις. Στο µισθωτήριο συµβόλαιο προσδιορίζονται σαφώς τα στοιχεία του µισθωτή, η διάρκεια της µίσθωσης, η θέση και το εµβαδόν του κοινόχρηστου χώρου, που παραχωρείται, η ιδιότητα του (αιγιαλός, παραλία κ.τ.λ., το είδος της χρήσης και το καταβληθέν αντάλλαγµα. Τα αντίγραφα των µισθωτηρίων υποβάλλονται, µε ευθύνη του ήµου στην οικεία.ο.υ για καταχώρηση και θεώρηση και στη συνέχεια ένα εκ των θεωρηθέντων υποβάλλεται µε ευθύνη της.ο.υ. στην αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία. Μισθωτήριο συµβόλαιο, το οποίο δεν φέρει θεώρηση της αρµόδιας.ο.υ θεωρείται άκυρο από την Κτηµατική Υπηρεσία, το δε καταβληθέν από το µισθωτή αντάλλαγµα, στο σύνολό του, είναι απαιτητό για καταβολή στο ηµόσιο από τον Ο.Τ.Α. εν επιτρέπεται η εγκατάσταση του µισθωτή στον κοινόχρηστο χώρο πριν τη σύναψη της µίσθωσης, καθώς και η παραµονή αυτού µετά τη λήξη αυτής. 11

12 Β. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ - ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΟΝΤΑΙ ΞΕΝΟΑ ΟΧΕΙΑ - ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΣΕ ΕΚΜΙΣΘΩΤΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΚΙ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ Αρθρο 1 Όσοι ανήκουν στις παραπάνω περιπτώσεις και εκµεταλλεύονται τµήµατα αιγιαλών - παραλίων οφείλουν να αναπτύσσουν σ' αυτά ό,τι εκ του νόµο επιτρέπεται και πάντοτε µέσα στην έκταση (τετραγωνικά µέτρα), του συγκεκριµένου χώρου που αναγράφεται στην άδεια παραχώρησης ή το µισθωτήριο. Για οποιαδήποτε καταπάτηση ή αυθαίρετη κατάληψη πέραν του οριοθετηµένου, ο ήµος ενηµερώνει την αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία η οποία δικαιούται να επιβάλλει τις νόµιµες κυρώσεις. Αρθρο 2 Για την διακίνηση των ποδηλάτων θαλάσσης (Windserfing), όπου αυτό επιτρέπεται, ο σηµατοδοτηµένος διάδροµος µέσα στη θάλασσα δεν θα υπερβαίνει το πλάτος των πέντε (5) µέτρων. Για τον καθορισµό των µέτρων των δραστηριοτήτων µέσα στη θάλασσα, αρµόδιο είναι το Λιµεναρχείο. Οι εκµεταλλευτές θαλασσίων µέσων αναψυχής, ξαπλώστρων και οµπρελών υποχρεούνται να έχουν γραµµένες τις τιµές σε καλαίσθητες ορατές πινακίδες καθώς το είδος και τον αριθµό των αντικειµένων που θα τοποθετούνται. Επίσης υποχρεούνται για την έκδοση θεωρηµένων από την αρµόδια.ο.υ, αποδείξεων παροχής υπηρεσιών. Επίσης η άδεια λειτουργίας για ταχύπλοο και όλα τα θαλάσσια σπορ και µέσα αναψυχής θα χορηγείται από το Λιµεναρχείο κατά τις κείµενες διατάξεις. Αρθρο 3 Το τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού - παραλίας για τις περιπτώσεις τουριστικών επιχειρήσεων, κέντρων αναψυχής, εκµισθωτών θαλασσίων µέσων αναψυχής καθορίζεται µε απόφαση ιοικητικού Συµβουλίου η τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο. 12

13 Άρθρο 4 Ειδικότερα για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις το µίσθωµα για την παραχώρηση απλής χρήσης του προ αυτών τµήµατος του Αιγιαλού καθορίζεται σύµφωνα µε το αρθρ. 13 του Ν 2971/2001 και τις επί µέρους διαταγές του Υπουργείου Οικονοµικών, από τον πολλαπλασιασµό του 1/2 της τιµής δίκλινου δωµατίου µε λουτρό χωρίς λοιπές επιβαρύνσεις, όπως η τιµή αυτή καθορίζεται από τον Ε.Ο.Τ για κάθε ξενοδοχειακή επιχείρηση επί τον αριθµό των κλινών που έχουν δηλωθεί στον Ε.Ο.Τ. Επιπλέον,, µε την αριθµ. 52/2005 Γνωµοδότηση του Ν. Συµβουλίου του Κράτους το αντάλλαγµα καθορίζεται µε βάση την κατώτερη τιµή του δίκλινου δωµατίου, όπως αυτή καθορίζεται από τον Ε.Ο.Τ (Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης),για τα αντίστοιχης κατηγορίας ξενοδοχεία και όχι από την ανώτερη τιµή που δηλώνεται από τον ξενοδοχειακό επιχειρηµατία προς έγκριση για το συγκεκριµένο ξενοδοχείο. Ο υπολογισµός του ετήσιου µισθώµατος γίνεται χωριστά για κάθε περίοδο, ανάλογα µε τους µήνες κάθε περιόδου και αθροίζονται τα επί µέρους ποσά των περιόδων (χαµηλής, µέσης και υψηλής).το ετήσιο µίσθωµα είναι το άθροισµα των µισθωµάτων των περιόδων αυτών. Το άθροισµα δε των ποσών αυτών διαιρούµενο δια του 12 (12µήνες παραχώρησης) δίδει το µέσο αντάλλαγµα. Εάν η ξενοδοχειακή µονάδα δεν λειτουργεί για κάποιο χρονικό διάστηµα του έτους, η µη λειτουργία της είναι αδιάφορη για την καταβολή του ανταλλάγµατος, το οποίο οφείλεται για ολόκληρο το έτος της παραχώρησης της απλής χρήσης του αιγιαλού. Σε οποιανδήποτε άλλη απευθείας παραχώρηση το µίσθωµα να µην είναι αυθαίρετο αλλά να ανταποκρίνεται στα οικονοµικά δεδοµένα κάθε περιοχής. Προκειµένου περί ξενοδοχειακών επιχειρήσεων η παραχώρηση της χρήσης του προ αυτών τµήµατος του αιγιαλού µε το πιο πάνω τίµηµα δεν γίνεται για συγκεκριµένη χρήση, αλλά για την εκπλήρωση όλων των πρόσθετων υποχρεώσεων που έχει αναλάβει η επιχείρηση έναντι των πελατών της (οµπρέλες, κανό, σερφινγκ, σκι κλπ.) και δεν καταβάλλεται ιδιαίτερο τίµηµα για κάθε περίπτωση. Άρθρο 5 Άδεια χρήσης. Σε κάθε περίπτωση το τέλος που αναλογεί καταβάλλεται εξ ολοκλήρου στο δήµο,είτε µε µετρητά είτε µε κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής, ο τύπος της οποίας καθορίζεται από το δηµοτικό συµβούλιο, πριν παραδοθεί η άδεια χρήσεως, επί της οποίας µάλιστα πρέπει να αναφέρεται ο αριθµός του τριπλότυπου είσπραξης ή της εγγυητικής επιστολής ( άρθρο 13 παρ.3 Β. 24/9-20/10/58,όπως αντικαταστάθηκε από ο άρθρο 3 του Ν1080/80 και τυποποιήθηκε από το άρθρο 16 του Ν 32484/2004. Σε περίπτωση κατάθεσης εγγυητικής επιστολής η είσπραξη του τέλους γίνεται σε δόσεις, οι οποίες καθορίζονται µε απόφαση του δηµοτικού ή συµβουλίου. εάν διαπιστωθεί καθυστέρηση στην καταβολή των καθορισµένων δόσεων, ο δήµος ή η κοινότητα φροντίζει άµεσα για την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής ( άρθρο 16 παρ. 3Ν 3254/2004). 13

14 Λοιπές Επιχειρήσεις Α. Σε περίπτωση παράβασης των άρθρων του παραπάνω πλαισίου κανονισµού ο ήµος διατηρεί το δικαίωµά της για αποκλεισµό της συµµετοχής σε δηµοπρασία ή της απευθείας παραχώρησης παραλίας στον ίδιο ενδιαφερόµενο-παραβάτη κατά την επόµενη θερινή περίοδο, εφόσον αυτό δεν αντίκειται στην κείµενη νοµοθεσία. Β. Το Υπουργείο Οικονοµικών µε την υπ' αριθ. ΚΥΑ /2439/Β0010/ απόφαση παραχωρεί απευθείας και µε αντάλλαγµα το δικαίωµα της απλής χρήσης στους Ο.Τ.Α. Α' βαθµού κοινόχρηστων χώρων (αιγιαλού και παραλίας) που βρίσκονται στα όρια της δηµοτικής τους περιφέρειας για το χρονικό διάστηµα από έως εκτός από αυτές που σύµφωνα µε το άρθρο 2 της απόφασης η διαχείρισή τους ανήκει σε άλλους φορείς εκτός του Υπουργείου Οικονοµικών όπως αρχαιολογικούς χώρους, φυσικού κάλλους, πολιτιστικού ενδιαφέροντος, τουριστικών δηµοσίων κτηµάτων, εντός χερσαίας ζώνης λιµένα κ.λ.π.. Επίσης µε την ίδια απόφαση καθορίζεται το αντάλλαγµα και η προστασία των κοινόχρηστων χώρων. Γ. Την εκµίσθωση παραλιών µε δηµοπρασία και απευθείας παραχώρηση χρήσης παραλιών (Εγκύκλιος.2610/425/ Υπ. Οικονοµικών- /νση ηµοσίων Κτηµάτων), µε βάση το άρθρο 3 του Ν. 1080/80 καθορίζει ως τέλος χρήσης: 1. Την τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο στις περιπτώσεις της απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας, σε κέντρα αναψυχής, τουριστικές επιχειρήσεις, εκµισθωτές θαλάσσιων µέσων αναψυχής και καθηγητές σκι µέσω απευθείας παραχώρησης. 2. Ειδικότερα για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και την παραχώρηση της απλής χρήσης του προ αυτών τµήµατος του αιγιαλού µε απευθείας χρήση, το τίµηµα έχει καθοριστεί µε σχετική διάταξη του Υπουργείου Οικονοµικών 14

15 15