(http://www.uni-tuebingen.de/troia/vr/index_en.html). Σύδνευ (http://projects.powerhousemuseum.com/greek/).

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(http://www.uni-tuebingen.de/troia/vr/index_en.html). Σύδνευ (http://projects.powerhousemuseum.com/greek/)."

Transcript

1 Ανατροπές στη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονοµιάς: δυναµική και όρια των νέων τεχνολογιών ΠΑΡΗ ΚΑΛΑΜΑΡΑ 1, ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στο τοµέα της διαχείρισης πολιτισµικών αγαθών έχει διαγράψει ήδη µια σηµαντική πορεία. Οι νέες τεχνολογίες δεν είναι πλέον µόνο ένα εύχρηστο εργαλείο για την διευκόλυνση παραδοσιακών µορφών διαχείρισης (ηλεκτρονική αρχειοθέτηση, βάσεις δεδοµένων για υπηρεσιακή χρήση, κ.λπ.), αλλά παράµετρος για το µετασχηµατισµό της ίδιας της τής έννοιας. Παρέχουν καταρχήν τις συνθήκες για απελευθέρωση από τις δεσµεύσεις που εγγενώς έθεταν µέχρι σήµερα τα ίδια τα αντικείµενα της πολιτιστικής κληρονοµιάς (σύνδεση µε συγκεκριµένο τόπο, ανάγκες εκτεταµένων εκθεσιακών χώρων, διαφοροποίηση στη διαχείριση κινητών και ακινήτων κ.λπ.) και ταυτόχρονα επιτρέπουν την ευχερέστερη διάδοση της πολιτιστικής πληροφορίας. Ως αποτέλεσµα, τα ίδια τα µνηµεία αποκτούν νέα µη υλική υπόσταση. Αυτή απαιτεί ιδιαίτερο χειρισµό ενώ παράλληλα λειτουργεί ως εν δυνάµει αφετηρία για νέες εµπειρίες και βιώµατα, όποιου την προσεγγίζει. Η πρόκληση είναι πλέον να αναγνωριστούν και από τον παραδοσιακό χώρο της πολιτισµικής κληρονοµιάς οι επικοινωνιακές δυνατότητες των νέων τεχνολογιών για την δηµιουργία και εκµετάλλευση νέων δοµών παρουσίασης και διαχείρισης της. Προς αυτή τη κατεύθυνση ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να αποδοθεί και στη διαχείριση της νέας τεχνολογίας, που θα αποτελέσει το εφαλτήριο για την παροχή νέων υπηρεσιών. Με δεδοµένο ότι η επιστήµη της πληροφορικής είναι ίσως η γρηγορότερα αναπτυσσόµενη από τις σύγχρονες επιστήµες, οι δυσκολίες όσον αφορά στη χρήση της είναι αναµενόµενες. Στο πλαίσιο αυτό, σηµαντικό ρόλο θα παίξει η ωριµότητα των ψηφιακών λύσεων που θα επιλεγεί να υλοποιηθούν για να υπηρετήσουν τους στόχους του πολιτιστικού τοµέα, βασιζόµενες στις εξελίξεις τόσο της πληροφορικής όσο και των επικοινωνιών. Πρόκειται ουσιαστικά για το χτίσιµο µιας νέας πραγµατικότητας, που από κοινού καθορίζουν και επανακαθορίζουν µελετητές ανθρωπιστικών επιστηµών, επιστήµονες πληροφορικής και επικοινωνιών, αλλά και νέες ειδικότητες, που προβλέπεται ότι θα εκκολαφθούν. Η δυναµική και τα όρια της είναι διαρκώς µεταβαλλόµενα, όπως και οι νέες τεχνολογίες, και η ωρίµανσή της θα απαιτήσει χρόνο. Λέξεις- Κλειδιά: πολιτιστική Κληρονοµιά, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πολιτιστική µας κληρονοµιά, όπως ορίζεται στο νόµο «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς» (Νόµος 3028, ΦΕΚ153/Α / ), αποτελείται από τα πολιτιστικά αγαθά της επικράτειας, υλικά και άυλα. Ως πολιτιστικά αγαθά νοούνται οι µαρτυρίες της ύπαρξης και της ατοµικής και συλλογικής δραστηριότητας του ανθρώπου, ενώ µνηµεία καλούνται οι υλικές µαρτυρίες. 1 Αρχαιολόγος, Αγ. Λαύρας 65, Αθήνα, τηλ.: , 2 Μηχανικός Υπολογιστών, ΕΑΙΤΥ, Επταχάλκου 13, Αθήνα, τηλ.: ,

2 Η συγκεκριµένη παρουσίαση εστιάζει κατ αρχάς στο τµήµα της πολιτιστικής κληρονοµιάς που χαρακτηρίζεται για την υλική του υπόσταση, δεδοµένου ότι τα υλικά κατάλοιπα του παρελθόντος έχουν ορισµένα οµοειδή χαρακτηριστικά και η διαχείριση τους στο πλαίσιο και µε αρωγό τις νέες τεχνολογίες εγείρει κοινά ζητήµατα. Οι προσπάθειες για την τεκµηρίωση καταρχήν των µνηµείων έχουν πολύ µακρά ιστορία, στην οποία δεν θα σταθούµε διεξοδικά. Κρίνεται, ωστόσο, σκόπιµο να επισηµανθεί ότι η τεκµηρίωση πρώτο στάδιο στη διαχείριση ενός µνηµείουυπηρετήθηκε ανέκαθεν από δύο βασικά εργαλεία: το γραπτό λόγο (καταγραφές, ηµερολόγια, δηµοσιεύσεις κ.λπ.) και τις ποικίλες µεθόδους απεικόνισης, σχέδια ή πίνακες ζωγραφικής παλαιότερα και φωτογραφίες ή λήψεις βίντεο πιο πρόσφατα. Εξίσου παλιές είναι και οι απόπειρες χρήσης του προαναφερθέντος δευτερογενούς υλικού για την προβολή των µνηµείων και τη γνωστοποίησή τους στο ευρύ κοινό. Σε κάθε περίπτωση ο τρίτος, αναγνώστης ή θεατής, προσέγγιζε το µνηµείο µέσα από τη µατιά του αρχικού «παρατηρητή», έχοντας προκαθορισµένα περιθώρια για να θέσει τα δικά του ερωτηµατικά. Η διάδοση τα τελευταία χρόνια των νέων τεχνολογιών και οι ταχύτατα αυξανόµενες δυνατότητες που αυτές παρέχουν, κατέστησαν άµεσα σαφές ότι γεννιέται ένα νέο εργαλείο στην κατεύθυνση της τεκµηρίωσης και της διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονοµιάς. Αρχικά οι νέες τεχνολογίες χρησιµοποιήθηκαν για την ψηφιοποίηση του προαναφερθέντος παραδοσιακού υλικού τεκµηρίωσης των µνηµείων, δηµιουργώντας για το χρήστη του πολύτιµου αυτού αρχειακού υλικού νέες προοπτικές, χάρη στους συσχετισµούς που επιτρέπουν και την ταχύτητα αναζήτησης - επεξεργασίας που εξασφαλίζουν. Πριν η διαδικασία αυτού του τύπου ψηφιοποίησης ολοκληρωθεί 1 το ενδιαφέρον προκαλεί και ένας νέος τρόπος χρήσης των νέων τεχνολογιών για τη διαχείριση των πολιτιστικών αγαθών, ο οποίος αναπτύσσεται παράλληλα µε τις τεχνικές τρισδιάστατης ψηφιακής απεικόνισης των µνηµείων. Ο νέος αυτός πόλος ενδιαφέροντος θα επιχειρηθεί να σχολιαστεί στη συνέχεια. 2. Η ΤΡΙΣ ΙΑΣΤΑΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Οι δυνατότητες των γραφικών των υπολογιστών µας δίνουν πλέον τη δυνατότητα να απεικονίσουµε ρεαλιστικά σχήµατα του τρισδιάστατου κόσµου. Για να παραχθούν τα σχήµατα αυτά ήταν απαραίτητο να δηµιουργηθούν τρισδιάστατα µοντέλα του κόσµου. Μέχρι σήµερα έχουν αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό µια σειρά τεχνικές. Περισσότερο γνωστή είναι η χρήση λέιζερ σαρωτών και άλλων συσκευών που ρίχνοντας φως πάνω στο αντικείµενο συλλαµβάνουν την τρισδιάστατη πληροφορία παρατηρώντας τις αντανακλάσεις κατόπιν της σχετικής επεξεργασίας. Μια ακόµα τεχνική είναι η χρήση διαφορετικών εικόνων του αντικειµένου οι οποίες λαµβάνονται από διαφορετικές πλευρές και στη συνέχεια ανασυντίθενται ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΤΡΙΣ ΙΑΣΤΑΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ Αν και ηλικιακά νέες οι τεχνολογίες αυτές έχουν ήδη δώσει απτά αποτελέσµατα και υπάρχουν ήδη αρκετά παραδείγµατα χρήσης τους για τη ρεαλιστική απεικόνιση µνηµείων (Addison, 2003), όπως η παρακάτω φωτογραφία (εικόνα 1) που παρουσιάζει το άγαλµα του ιονύσου -το οποίο σήµερα βρίσκεται σε µουσείοτοποθετηµένο στην φυσική του θέση. Άλλα ενδιαφέροντα παραδείγµατα χρήσης των τεχνολογιών αυτών είναι: Το έργο ARCHEOGUIDE (http://archeoguide.intranet.gr/) στο οποίο αφενός δηµιουργήθηκαν οι υποδοµές για την υποβοήθηση του επισκέπτη µεγάλων χώρων

3 και αφετέρου τέθηκε το θέµα της ψηφιακής αναδόµησης αρχαιολογικών χώρων και υλοποιήθηκαν κάποια πρότυπα. Το έργο CHARISMATIC (http://www.charismatic-project.com/) στο οποίο ο βασικός στόχος ήταν η πληθύσµωση αρχαιολογικών σκηνών µε τη χρήση τεχνικών τεχνητής πραγµατικότητας (virtual reality). Εικόνα 1. Το άγαλµα του ιονύσου στον φυσικό του χώρο Το TroiaVR στο οποίο ο επισκέπτης µπορεί να περιηγηθεί στην αρχαία Τροία χρησιµοποιώντας τα σχετικά εργαλεία που δηµιουργήθηκαν για το σκοπό αυτό (http://www.uni-tuebingen.de/troia/vr/index_en.html). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το έργο: «1000 χρόνια Ολυµπιακοί Αγώνες: Θησαυροί της Αρχαίας Ελλάδας» που ετοιµάστηκε στα πλαίσια της ολυµπιάδας του Σύδνευ (http://projects.powerhousemuseum.com/greek/). Τέλος αξίζει να αναφερθεί το Theban Mapping Project (http://www.thebanmappingproject.com/) όπου µπορεί να βρει κανείς σειρά από αναδοµήσεις του αρχαιολογικού χώρου των Θηβών στην Αίγυπτο Η ΝΕΑ ΜΟΡΦΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ Η τρισδιάστατη απεικόνιση µνηµείου ή µνηµειακού συνόλου στο ψηφιακό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από ορισµένα στοιχεία που της δίνουν ξεκάθαρο προβάδισµα σε σχέση µε παλαιότερες µεθόδους τρισδιάστατης απεικόνισης των υλικών καταλοίπων. Πρόκειται καταρχήν για µια συνθετική εικόνα του µνηµείου, η οποία δυνάµει αναπαράγει, πέραν της µορφής και του όγκου του, το σύνολο των χαρακτηριστικών του, όπως την υφή των υλικών δοµής ή ακόµα και τη φωτεινότητα στο εσωτερικό ενός κτίσµατος που δύσκολα θα αποδίδονταν στο παρελθόν σε ένα προοπτικό σχέδιο για παράδειγµα.

4 Επιπλέον, η εικόνα αυτή δεν είναι απλώς ορατή όπως παλαιότερα το περιεχόµενο µιας λήψης βίντεο- από τον θεατή ο τελευταίος καλείται να τη «βιώσει», πράγµα εφικτό αφού αυτή προβάλλεται σε περιβάλλον µε τεράστιες δυνατότητες διάδρασης. Ετσι από θεατής µετατρέπεται σε επισκέπτης: µπορεί να κινηθεί µέσα σε ένα ναό ή γύρω από ένα µικροαντικείµενο, να διαθέσει περισσότερο χρόνο σε κάποιο συγκεκριµένο σηµείο ώστε να παρατηρήσει κάτι που τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα, να προβεί στις δικές του επιλογές σε σχέση µε το θεόµενο αντικείµενο όπως θα συνέβαινε σε µια πραγµατική επίσκεψη σε έναν αρχαιολογικό χώρο ή σε ένα µουσείο. Στο πλαίσιο αυτό είναι δραστικά περιορισµένη η υποκειµενική παρέµβαση του αρχικού µελετητή-παρατηρητή στη διαµόρφωση της τελικής πληροφορίας που παρέχεται για το µνηµείο. Επιπλέον, ο επισκέπτης της τρισδιάστατης απεικόνισης ενός µνηµείου στον ψηφιακό χώρο είναι απαλλαγµένος από περιορισµούς εγγενείς στην ανθρώπινη φύση. Σηµεία, που στην πραγµατικότητα είναι δυσπρόσιτα ή παντελώς απρόσιτα, λόγω της θέσης τους στο φυσικό χώρο πολύ ψηλά, καταχωµένα κ.ά- ή λόγω των συνθηκών φύλαξης-έκθεσής τους, όπως η βάση ενός πινακίου κ.λπ., γίνονται ευχερώς προσβάσιµα. Η δυνατότητα περιήγησης του ίδιου του ψηφιακού επισκέπτη στον εικονικό χώρο συνάδει µε το διαρκώς αυξανόµενο ενδιαφέρον για την κατά το δυνατό µεγαλύτερη εµπλοκή του στους ιστοχώρους ψηφιακών µουσείων και για την αναγωγή του διαδικτύου σε χώρο επικοινωνίας. Η τάση καταγράφεται σε πολλές πρόσφατες εφαρµογές, όπως ο ιστοχώρος του Λούβρου (http://www.louvre.fr) 2, ή η εφαρµογή στο Ιταλικό µουσείο Επιστηµών και Τεχνολογίας (http://www.museoscienza.org), όπου παρουσιάζονται τρισδιάστατα έργα του Leonardo da Vinci. Η εφαρµογή του Leonardo παρέχει µάλιστα περαιτέρω επιλογές στο χρήστη από µια απλή περιήγηση στο χώρο, καθώς το σύστηµα δηµιουργεί από τεχνικής πλευράς τις προϋποθέσεις για επικοινωνία και µε άλλους χρήστες κατά την επίσκεψη αυτής της θεµατικής ενότητας. Ανάλογες προσπάθειες έχουν γίνει στον δικτυακό τόπο του Μουσείου µοντέρνας Τέχνης του Σικάγου (http://www.mcachicago.org), όπου ο επισκέπτης εισερχόµενος στην έκθεση µπορεί να επιλέξει τι και πού θα εκτεθεί (Tavares, et al., 2001). Την ανάπτυξη της διαδραστικότητας στο ψηφιακό περιβάλλον υπηρετούν και νέα εργαλεία εργασίας (Grimaldi and Catarci, 1998) για τη δηµιουργία εικονικών/ψηφιακών εκθέσεων. Ο ψηφιακός χώρος παρέχει περαιτέρω τις συνθήκες για απελευθέρωση από τις δεσµεύσεις που έθεταν µέχρι σήµερα τα ίδια τα µνηµεία, όπως για παράδειγµα η σύνδεση τους µε συγκεκριµένο χώρο και η ανάγκη για διαφορετική διαχείριση ακινήτων και κινητών 3. ίδεται πλέον η δυνατότητα για συσχετισµό των δύο προαναφερθέντων οµάδων µνηµείων, ενώ παράλληλα ο ψηφιακός επισκέπτης δεν χρειάζεται να µετακινηθεί για να τα γνωρίσει. Ταυτόχρονα, όχι µόνο δεν χάνονται αλλά µπορούν και να πολλαπλασιαστούν οι πληροφορίες που αφορούν τη σχέση του µνηµείου µε το φυσικό του χώρο ή µε το µνηµειακό σύνολο από το οποίο αυτό προέρχεται, αλλά και επιτυγχάνεται αβίαστα ο συσχετισµός ενός µνηµείου µε άλλα της ευρύτερης περιοχής του. Εν µέρει αίρονται και δεσµεύσεις που έθετε ο χρόνος αποκάλυψης στοιχείων ενός µνηµείου. Η χρονοβόρα διαδικασία της αποκάλυψης δεν επέτρεπε συνήθως την αναπαράσταση του µνηµείου στην ολότητά του παρά µέσω της σχεδιαστικής του αναπαράστασης, η οποία ωστόσο δεν µπορεί να συγκριθεί µε την ψηφιακή απεικόνιση. Αν και το ίδιο το µνηµείο και ο περιβάλλον χώρος του δεν είναι παρόντα στην ψηφιακή πραγµατικότητα, η σχέση του θεατή µαζί τους διαµορφώνεται πολυδύναµη,

5 περισσότερο από ότι στο πλαίσιο οποιουδήποτε απεικονιστικού µέσου του παρελθόντος. Η νέα αυτή εικόνα λειτουργεί ως αφετηρία για νέες εµπειρίες, βιώµατα, σκέψεις και συγκινήσεις για τον ψηφιακό επισκέπτη, καθώς διασφαλίζει αµεσότητα στην προσέγγιση του αντικειµένου και στην πρόσληψη των πληροφοριών, οι οποίες µάλιστα είναι αυξηµένες σε σχέση µε τις παρεχόµενες σε µια πραγµατική επίσκεψη. Παράλληλα, συνιστά ένα πολύτιµο κεφάλαιο για τον τοµέα της πολιτιστικής κληρονοµιάς. Η µη υλική υπόσταση των µνηµείων ανοίγει νέους δρόµους στους τοµείς της διάσωσης, της µελέτης και της διάδοσης της υλικής πολιτιστικής κληρονοµιάς και απαιτεί νέους χειρισµούς και επαναδιατύπωση προτεραιοτήτων από όλους τους φορείς διαχείρισης της 4. Οι νέες ανάγκες διαχείρισης οδηγούν τελικά στο µετασχηµατισµός της ίδιας της τής έννοιας. 3. ΜΝΗΜΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΥΛΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ Οι ευκαιρίες που παρέχει το ψηφιακό περιβάλλον διαφοροποιούν έντονα τα δεδοµένα στον τοµέα της τεκµηρίωσης της πολιτιστικής κληρονοµιάς, αλλά και της διάδοσης της πολιτιστικής πληροφορίας. Στη συνέχεια αναφέρονται ορισµένες από τις εφαρµογές που µπορούν να έχουν οι νέες τεχνολογίες στα «µη υλικά µνηµεία» και επισηµαίνεται η δυνατότητά τους να αποτελέσουν εργαλεία έρευνας, εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας. Τα γεωγραφικά πληροφοριακά συστήµατα (G.I.S) καταρχήν επιτρέπουν τη σύνδεση των µνηµείων µε το φυσικό τους χώρο, τον άµεσο συνακόλουθα συσχετισµό των µνηµείων µιας ευρύτερης περιοχής, την κατανόηση των σχέσεων δικτύων µνηµείων µιας περιόδου ή συγκεκριµένης ιστορικής πραγµατικότητας και φυσικού περιβάλλοντος και την εξαγωγή πολλών άλλων επιστηµονικών συµπερασµάτων που αποτελούσαν ανέκαθεν αίτηµα της έρευνας αλλά τώρα διατυπώνονται ευχερέστερα και πειστικότερα καθώς οπτικοποιούνται. Ο ψηφιακός χώρος προκαλεί επιπροσθέτως για πειραµατισµούς, οι οποίοι διευρύνουν τους γνωστικούς µας ορίζοντες, όπως η αναζήτηση και η ανασύνθεση για παράδειγµα του ιστορικού χώρου των µνηµείων που έχει διαφοροποιηθεί µέσα στους αιώνες. Παλαιό αίτηµα της έρευνας υπήρξε και ο συσχετισµός ακίνητων µνηµείων και των κινητών που συνιστούν αναπόσπαστο τµήµα τους, καθώς η χρήση ή η λειτουργία τους συνδέεται άρρηκτα µε αυτά. Η τρισδιάστατη απεικόνιση των µνηµείων συνιστά εύχρηστο εργαλείο για την επίτευξη του στόχου αυτού ενώ παράλληλα διευκολύνει τη δηµιουργία ποικίλων εκπαιδευτικών εφαρµογών. Η εικονική επανατοποθέτηση στοιχείων σε ένα κτίριο ή και οι πειραµατισµοί για την ανασύνθεση της µορφής του, γίνονται χωρίς τις αγωνίες µιας πραγµατικής επέµβασης στο µνηµείο ενώ παράλληλα παρέχουν στον «επισκέπτη» µια πολύ ζωντανή εικόνα του µνηµείου. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η τρισδιάστατη απεικόνιση διαφορετικών φάσεων της ζωής ενός µνηµείου, συµπεριλαµβανοµένης και της διαδικασίας αποκάλυψής του (Addison, 2002), καθώς µέσω αυτής όλες οι χρονικές του στιγµές προβάλλονται οµοιότροπα, αποκτώντας την ίδια βαρύτητα στη συνείδηση του επισκέπτη. Η απελευθέρωση των µνηµείων από εγγενείς δεσµεύσεις, όπως αυτή της σύνδεσής τους µε συγκεκριµένο χώρο δηµιουργεί και ποικίλες άλλες προοπτικές στη διαχείρισή τους από επικοινωνιακής κυρίως σκοπιάς. ιευρύνει εκ των πραγµάτων αριθµητικά αλλά και ειδολογικά το δυνητικό κοινό της πολιτιστικής κληρονοµιάς καθώς δεν απαιτεί τη µετακίνηση των επισκεπτών σε αποµακρυσµένους, διάσπαρτους χώρους. Επίσης δίνει µια επιπλέον δυνατότητα στους διαχειριστές να κατευθύνουν µέσα από τη δηµοσιοποίηση των λιγότερο γνωστών µνηµείων την επιτόπια προσέλευση των επισκεπτών. Παράλληλα η αριθµητική αύξηση των επισκεπτών αντίθετα µε ότι

6 συµβαίνει στις πραγµατικές επισκέψεις- δεν ενέχει κινδύνους για τα ίδια τα αρχαία. Βέβαια όλα αυτά προϋποθέτουν ένα µηχανισµό οργάνωσης και ανανέωσης των ψηφιακών εκθέσεων-επισκέψεων. Όσον αφορά ειδικότερα τα κινητά, τα οποία παραδοσιακά φυλάσσονται και εκτίθενται στα µουσεία, η ψηφιακή τρισδιάστατη απεικόνισή τους οδηγεί επίσης σε ανατροπές, καθώς αποσυνδέει την παρουσίασή τους στο κοινό από την εξασφάλιση εκτεταµένων και πολυέξοδων εκθεσιακών χώρων και δυνητικά παρέχει τη δυνατότητα για πρόσβαση και σε όσα µέχρι σήµερα βρίσκονται στις αποθήκες, επιβάλλοντας παράλληλα καλά οργανωµένους και προσβάσιµους αποθηκευτικούς χώρους. Επίσης, αίρει τον αποκλεισµό τους από το φυσικό αρχικό τους περιβάλλον, αλλά και επιτρέπει την οργάνωση νέων ψηφιακών εκθέσεων χωρίς το «κλείσιµο» των προηγούµενων. 4. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΣΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Οι τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία της πληροφορικής γενικά αλλά και σε ειδικότερα πεδία όπως τα γραφικά (computer graphics) µας εφοδιάζουν µε πανίσχυρα εργαλεία για τη µοντελοποίηση και την ψηφιακή αναπαράσταση κινητών και ακίνητων πολιτισµικών αγαθών. Επιπλέον µας δίνουν τη δυνατότητα να αναδοµήσουµε και να οπτικοποιήσουµε χαρακτηριστικά πραγµάτων που παλαιότερα δεν θα µπορούσαµε ούτε να τα φανταστούµε. Ωστόσο, καθώς µπαίνουµε στην εποχή του ψηφιακού κόσµου, είναι σηµαντικό να γνωρίζουµε ότι η νέα τεχνολογία φέρνει µαζί της και µια σειρά από ερωτήµατα που αφορούν τόσο την ίδια την υφιστάµενη τεχνολογία όσο και θέµατα διαχειριστικού χαρακτήρα ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Ένα από τα βασικότερα ερωτήµατα αφορά την ακρίβεια και την πιστότητα της απεικόνισης των µνηµείων στα νέα τεχνολογικά µέσα και ειδικότερα, στη δυνατότητα ανάδειξης των χρωµατικών αποχρώσεων, της υφής των υλικών, των «ατελειών» στη µορφή τους και άλλων ουσιαστικών επιµέρους χαρακτηριστικών τους. Με την τελική εικόνα του µνηµείου που προσλαµβάνει ο ψηφιακός επισκέπτης συναρτάται και ο «χώρος» στον οποίο αυτό εντάσσεται, αντίστοιχο του µουσειακού χώρου στο πλαίσιο της νέας πραγµατικότητας. Μια εκδοχή είναι η πιστή αναπαραγωγή του φυσικού περιβάλλοντος του µνηµείου ή του ιστορικού χώρου. Πρόκληση ωστόσο αποτελεί και η αξιοποίηση «σκηνογραφικών» µεθόδων ως πρόσθετο εργαλείο ερµηνείας και ανάδειξης στοιχείων της πολιτιστικής κληρονοµιάς. Ο «χώρος» συµβάλλει µαζί µε τα µεµονωµένα εκθέµατα στο τελικό αισθητικό αποτέλεσµα του οποίου µετέχει ο επισκέπτης του κυβερνοχώρου. Είναι επίσης δυνατό να παρέχει πρόσθετες πληροφορίες, γνωστικού ή συναισθηµατικού επιπέδου, που βοηθούν στην ολοκληρωµένη προσέγγιση και κατανόηση του εκθέµατος. Το θέµα, αν και ουσιαστικό, έχει πληµµελώς προσεγγιστεί µέχρι σήµερα. Στις περιορισµένες περιπτώσεις παραδειγµάτων ψηφιακών εκθέσεων, όπου επιχειρείται η απόδοση τρισδιάστατου χώρου πρόκειται κυρίως για προσοµοίωση του πραγµατικού χώρου των εκθέσεων (βλ. Λούβρο) ή για διαµόρφωση ψυχρών, περιορισµένης αισθητικής αξίας εικονικών χώρων. Ως εξαιρετικά επιτυχηµένο δείγµα τρισδιάστατου ψηφιακού εκθεσιακού χώρου αξίζει να αναφερθούν τα τρισδιάστατα περιβάλλοντα όπου µπορεί να κινηθεί ο επισκέπτης στην γερµανική εικονική έκθεση LeMO (Nentwig, 1999). Η απόδοση των εκθεσιακών χώρων στον κυβερνοχώρο απασχολεί όλο και περισσότερο τους δηµιουργούς ανάλογων εφαρµογών (Shiode, 1999, Mendoza, 2000). Η ψηφιοποίηση πραγµατικών χώρων από την άλλη πλευρά είναι σηµαντικότατη για τη γνωστοποίηση και την παρουσίαση των χώρων αυτών, όχι

7 όµως πάντα η πιο ενδεδειγµένη για την ανάδειξη των εκθεµάτων, δεδοµένων των διαστάσεων µιας µέσης οθόνης υπολογιστή και των αναλογιών εκθέµατος κτιρίου που πρέπει να τηρηθούν ΤΕΧΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Οι παραπάνω αναφορές σε προσπάθειες για αναπαράσταση τρισδιάστατων µορφών αντικειµένων, δείχνουν το ενδιαφέρον των ερευνητών για τη µορφή αυτή διαχείρισης της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς. Αυτό είναι προφανώς ιδιαίτερα ελπιδοφόρο και τα αποτελέσµατα αρκούντως εντυπωσιακά. Θα πρέπει όµως να επισηµανθεί ότι η διεξαγωγή έρευνας αλλά και πληθώρας υλοποιήσεων σε πολλά µέρη του κόσµου γίνεται χωρίς την αναγκαία διασυνεργασία και ως εκ τούτου είναι φανερή η έλλειψη τυποποίησης, γεγονός που κάνει πιο δύσκολη την διαχείριση της τεχνολογίας. Τι εννοούµε όµως µε τον όρο «διαχείριση της τεχνολογίας»; Το θέµα που ανακύπτει πλέον σε όλα τα µέρη που λαµβάνονται αποφάσεις σχετικά µε τη διαχείριση της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς είναι όχι το «αν θα χρησιµοποιηθούν νέες τεχνολογίες» αλλά το «ποιες νέες τεχνολογίες θα χρησιµοποιηθούν». Και σε αυτό το ερώτηµα είναι δύσκολο να απαντήσει ο ειδικός δεδοµένων µάλιστα της έλλειψης τυποποίησης αλλά και του χαµηλού επιπέδου ωριµότητας των εν λόγω τεχνολογιών ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Η ταχύτατη εξέλιξη της παραγωγής και διάχυσης ψηφιακών αντικειµένων (από συγγραφείς, µελετητές, εκδότες, κυβερνήσεις, κλπ) έχει εστιάσει την προσοχή όλων στην ευκολία και την ταχύτητα της διαδικασίας αυτής χωρίς ωστόσο να έχει δοθεί το απαραίτητο βάρος στην µακροπρόθεσµη διατήρηση της ψηφιακής πληροφορίας. Παρ όλα αυτά, «οι παροικούντες την Ιερουσαλήµ» έχουν ήδη αρχίσει να διαπιστώνουν ότι τα παράγωγα της σύγχρονης τεχνολογίας είναι ιδιαίτερα «εύθραυστα» µε τρόπο βέβαια διαφορετικό από ότι παραδοσιακά αντικείµενα όπως το χαρτί ή το φιλµ. Οι ψηφιακές µορφές αποθήκευσης έχουν µικρό κύκλο ζωής, καταστρέφονται εύκολα µε τρόπο ώστε να µην είναι αναγνώσιµες και είναι τόσο στενά συνδεδεµένες µε την τεχνολογία (λογισµικού ή υλικού) που τις παρήγαγε ώστε δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν έξω από το περιβάλλον αυτό Ο ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Όπως και γενικότερα τα ψηφιακά δηµιουργήµατα έτσι και τα ψηφιακά πολιτισµικά αγαθά έχουν ένα κύκλο ζωής που περιλαµβάνει σειρά διακριτών φάσεων βηµάτων. Ανάλογα µε την εκάστοτε φάση υπάρχουν συγκεκριµένα θέµατα που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη: ηµιουργία: Είναι η φάση της παραγωγής του ψηφιακού αγαθού. Στη φάση αυτή θα επιλεγούν οι τεχνικές και ο τρόπος µε τον οποίο θα γίνει η ψηφιοποίηση του αντικειµένου. Επιπλέον η δηµιουργία είναι η φάση από την οποία θα πρέπει να ξεκινήσει ο σχεδιασµός για τη διατήρηση και γενικότερα την αρχειοθέτηση του αγαθού. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σηµασία σε θέµατα όπως συµβατότητα µε πρότυπα τόσο στην µορφή όσο και στα µεταδεδοµένα αλλά και στην γενικότερη συνέπεια της διαδικασίας. Το βέλτιστο είναι τα επιλεγέντα πρότυπα να είναι µέρος µιας ήδη σχεδιασµένης γενικότερης πολιτικής και οδηγιών για το σκοπό αυτό. Ονοµασία και Καταλογογράφηση: Είναι η φάση κατά την οποία το αγαθό αποκτά το όνοµά του καθώς και τις απαραίτητες για την αρχειοθέτησή του πληροφορίες. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιούνται κάποια συγκεκριµένα µεταδεδοµένα (τυποποιηµένες

8 φόρµες) που χαρακτηρίζουν το αγαθό. Και εδώ έχει σηµασία η διαδικασία αυτή να είναι αρκούντως τυποποιηµένη. Επιπλέον µε δεδοµένο ότι αναφερόµαστε σε ψηφιακά υλικά προσοχή θα πρέπει να δοθεί και στην ονοµασία ώστε αυτή να είναι µοναδική και απολύτως αντίστοιχη µε το συγκεκριµένο αντικείµενο. Αποθήκευση: Η αποθήκευση συνήθως είναι µια φάση που δεν της δίνεται η πρέπουσα σηµασία: έτσι όµως έχουµε ήδη γίνει µάρτυρες απώλειας ψηφιακών δεδοµένων που είχαν αποθηκευτεί σε παλαιάς τεχνολογίας µέσα. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να προβλεφθεί µια διαδικασία µεταφοράς των παλαιών ψηφιακών συλλογών κάθε φορά που πραγµατοποιείται αλλαγή τεχνολογίας ή µέσων στις αποθηκευτικές λύσεις. ιατήρηση: Η διατήρηση έχει σχέση µε τη σωστή διαχείριση των αρχειοθετηµένων υλικών µε τρόπο ώστε να διαφυλάσσεται το περιεχόµενο όσο και η µορφή και η αίσθηση του ψηφιακού αγαθού. Για το σκοπό θα πρέπει: α) να γίνεται σωστή διαχείριση των αναθεωρήσεων αλλαγών στο λογισµικό ή/και στο υλικό που χρησιµοποιείται, και β) να οριστεί στρατηγική για την διατήρηση της µορφής και της αίσθησης του αντικειµένου, µια και τα χαρακτηριστικά αυτά συνήθως είναι αλληλένδετα µε το λογισµικό ή/και το υλικό µε το οποίο έχουν δηµιουργηθεί. Πρόσβαση: Η φάση αυτή αναφέρεται στη διαδικασία και τον τρόπο που θα επιλεγεί για να γίνει το αντικείµενο προσβάσιµο. Αρκετά είναι τα θέµατα που ανακύπτουν εδώ µε κυριότερα τα εξής: α) Τρόπος πρόσβασης: Θα πρέπει να αποφασιστεί µε ποιό τρόπο δίνεται πρόσβαση στο αντικείµενο αλλά και σε ποιους! β) ιαχείριση δικαιωµάτων και απαιτήσεις ασφάλειας: Ένα από τα πιο πολύπλοκα ζητήµατα για τα ψηφιακά αντικείµενα είναι το θέµα των πνευµατικών δικαιωµάτων. Ποιος έχει δικαιώµατα πάνω στο τελικό αντικείµενο, αλλά και στο περιεχόµενο της εικόνας. Επιπλέον σηµαντικό είναι το θέµα της ασφάλειας και ο τρόπος που αυτή υλοποιείται. γ) Καταλληλότητα µέσου: Οι προσωπικοί υπολογιστές µέσω των οποίων προσεγγίζει τα ψηφιακά αγαθά ο ο µέσος χρήστης, είναι αµφίβολο αν διασφαλίζουν την επιθυµητή προσβασιµότητα σε απαιτητικές εφαρµογές όπως αυτές που περιέχουν τρισδιάστατα γραφικά Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Θα πρέπει τέλος να αναφερθούν ζητήµατα που άπτονται του σχεδιασµού αλλά και της διαχείρισης των τρισδιάστατων απεικονίσεων µνηµείων. Για να θεωρηθούν καταρχήν αξιοποιήσιµο κεφάλαιο τα άυλα µνηµεία όπως περιγράφηκαν πιο πάνω πρέπει να διατίθενται σε ικανό αριθµό. Ποιοι λοιπόν θα θέσουν τις προτεραιότητες αλλά και θα προγραµµατίσουν την υλοποίησή τους; Ποιοι σχεδιάζουν και ποιοι καλούνται να διαχειριστούν τα αποτελέσµατα σηµαντικός δεν µπορεί παρά να είναι και ο ρόλος του Υπουργείου Πολιτισµού, ως βασικού διαχειριστή των αρχαιοτήτων; Πού συγκεντρώνεται το ψηφιακό υλικό; Είναι σκόπιµο να ορισθεί ένας τύπος µεταδεδοµένων, που θα συνοδεύουν από τη δηµιουργία τους τις τρισδιάστατες εικόνες, ως η βασική ταυτότητά τους που θα διευκολύνει ποικιλοτρόπως τη διαχείρισή τους; Τελικά, πως διασφαλίζονται τα δικαιώµατα, συµπεριλαµβανοµένων των οικονοµικών απολαβών, του ελληνικού δηµοσίου επί της πολιτιστικής κληρονοµιάς της επικράτειας σε ένα περιβάλλον όπου η έννοια των συνόρων καταργείται και στο πλαίσιο του οποίου η παράνοµη αναπαραγωγή απλοποιείται; 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ Πολλές είναι οι προκλήσεις τις οποίες εισάγει η νέα, τεχνολογικά οριοθετηµένη, εποχή και οι οποίες θα πρέπει να αντιµετωπισθούν.

9 Κατάργηση του Ψηφιακού αναλφαβητισµού. Με δεδοµένη την είσοδο των νέων τεχνολογιών στη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονοµιάς θα πρέπει παράλληλα να γίνει προσπάθεια άρσης του ψηφιακού αναλφαβητισµού που διακρίνει ιδιαίτερα τις παλαιότερες γενεές των διαχειριστών της κληρονοµιάς αυτής. Ο τρόπος δεν είναι άλλος από διαρκή και συνεχή προγράµµατα επιµόρφωσης, ηµερίδες, συµµετοχή σε προγράµµατα και γενικά ένα οργανωµένο πλαίσιο εκπαίδευσης. Καθορισµός Πολιτικής Επιχειρησιακός Σχεδιασµός. Με βάση την είσοδό µας σε µια νέα εποχή, είναι σηµαντικό να υπάρχει ένας µεσοπρόθεσµος αλλά και µακροπρόθεσµος στρατηγικός σχεδιασµός µε βάση τον οποίο θα γίνουν τα επόµενα βήµατα. Ο σχεδιασµός αυτός θα βοηθήσει τα βήµατα αυτά να γίνουν συντεταγµένα, µε καθαρά απεικονισµένους στόχους, κοινά αποδεκτούς και κατανοητούς. Αξιοποίηση διεπιστηµονικών συνεργασιών. Οι νέες τεχνολογίες, όπως αφέθηκε µέχρι τώρα να εννοηθεί, φέρνουν µαζί τους και νέες επιστηµονικές ειδικότητες, πέραν των κλασικών (αρχαιολογία, µουσειολογία) που θα πρέπει να αξιοποιηθούν κατάλληλα. Η αξιοποίηση έγκειται στην ορθή και ουσιαστική συνεργασία σε µια βάση επιστηµονική, ώστε να γίνει δυνατή η λειτουργική ένταξη των νέων τεχνολογιών στο παραδοσιακό περιβάλλον. Ως κατακλείδα, επιβεβαιώνεται ότι παρακολουθούµε το χτίσιµο µιας νέας πραγµατικότητας, η δυναµική και τα όριά της οποίας είναι διαρκώς µεταβαλλόµενα, όπως και οι νέες τεχνολογίες, και η ωρίµανσή της θα απαιτήσει χρόνο. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Addison, Al. (2002), Virtual Heritage Technology in the Service of Culture, Proceedings of the 2001 conference on Virtual reality, archeology, and cultural heritage, p Grimaldi, Al. Catarci, T. (1998), A Museum-Oriented Authoring Tool, Jajodia, S. Ozsu, M., Dogac A,. (ed.): MIS 98, LNCS 1508, p Hong. J. et al. (2001), Content Management for Digital Museum Exhibitions, JCDL 01, p Mendoza, B. et al., (2000) A Virtual Worlds Theatre of Memory (Scheme for a Contemporary Museum), Heudin, J. (ed.): VW 2000, LNAI 1834, p Nentwig, L. (1999) LeMO: A virtual exhibition of 20 th century German history, Computer Networks, 31, p Tavares, T., Araujo, A. Souza Filho, G. (2001), ICSPACE An Internet Cultural Space, Liu, J. et al. (ed.): AMT 2001, LNCS 2252, p Changes in the management of cultural heritage: potential and limitations of new technologies Pari Kalamara 1, Aristides Vagelatos 2 1 Archaeologist, Agias Lavras 65, GR Athens, tel.: , 2 Computer Engineer, RACTI, Eptachalkou 13, GR Athens, Hellas, Tel.: ,

10 ABSTRACT The merits from the introduction of new technologies in the field of cultural heritage management have been long acknowledged. Information and communication technologies (ICT) are not any more a usable tool for the facilitation of traditional means of management (electronic archiving, data bases for indexing in the public services, etc.), but a main parameter for the transformation of the management itself. ICTs provide the means for the release from the limits that were intrinsic in the articles of cultural heritage as we know them till today (connection to a specific place, need for extended exhibition place, differences in the management of mobile and immobile articles, etc.), while at the same time they permit the easier communication of the cultural information. As a consequence the monuments obtain a new non-physical substance that needs a proper approach, which also constitute a starting point for new experiences. The challenge now for the traditional field of cultural heritage is to realize the communicative potential of ICTs for the development and utilization of new structures for presentation and management. Towards this direction special care should be given in the management of new technologies that will be the basis for the new services. Information technology is probably the fastest evolving science in the world today, it is inevitable that it is also the more difficult to manage efficiently. Within this framework the maturity of the digital solutions that will be selected to utilize is critical regarding the final success of the plan. Eventually it is about the construction of a new reality that is evolving, which is determined by both specialists in human sciences and informaticians, as well as new scientific fields that are under development. Its potential and limitations are enduringly changing, as well as new technologies, and its maturation will take time. Key- words: museology, technology, museum, communication, management, education. Key-words: cultural Heritage, Information and Communication Technologies. 1 Στην Ελλάδα ελάχιστα έχουν πραγµατοποιηθεί σε αυτή την κατεύθυνση. Αξίζει να αναφερθεί το πρόγραµµα ΠΟΛΕΜΩΝ, ως η πλέον συγκροτηµένη προσπάθεια του ΥΠΠΟ, το οποίο όµως πιλοτικά µόνο εφαρµόστηκε. 2 Αυτού του τύπου η περιήγηση στο χώρο δεν ευνοεί πάντα την καθαρή εικόνα των εκθεµάτων, που εφόσον τα προσεγγίσεις µέσω µεγεθύνσεων χάνουν την ευκρίνειά τους. 3 Η διάκριση των µνηµείων σε κινητά και ακίνητα γίνεται σαφώς στο νόµο 3028/2002, ενώ αντικατοπτρίζεται και στην υπηρεσιακή οργάνωση του Υπουργείου Πολιτισµού, όπως αυτή περιγράφεται στο νέο οργανισµό (Προεδρικό διάταγµα 191/ , ΦΕΚ 146/ Α / ). Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο τελευταίος αποσπασµατικά αναφέρεται στη χρήση νέων τεχνολογιών. 4 Φυσικά η πρόκληση για διαχείριση των µνηµείων στο πλαίσιο των νέων τεχνολογιών δεν επηρεάζει καθόλου την ανάγκη για αποκάλυψη, προστασία, συντήρηση και διασφάλιση της προσβασιµότητας των αυθεντικών µνηµείων, τα οποία αποτελούν αυταξία και συµβάλλουν µε την παρουσία τους στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής µας.

ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΣ: 3028/2002 ΦΕΚ: Α 153/28.06.2002 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1. Στην προστασία που παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων

Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Υπουργείο Πολιτισµού - Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Αγ. Ασωµάτων 11, 105 53 Αθήνα Τηλ: 210-3229820, 210-3225323 Φαξ: 210-3225628 E-mail: deam@culture.gr Ιστοσελίδες:

Διαβάστε περισσότερα

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια Μουσειολογία και ψηφιακή επιμέλεια: το ευρωπαϊκό δίκτυο προβολής ATHENA-EUROPEANA στο πλαίσιο διεπιστημονικής συνεργασίας για την ανάδειξη του ψηφιακού πολιτισμού. Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος

Διαβάστε περισσότερα

econtentplus Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων

econtentplus Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων econtentplus «Μουσειολογία και ψηφιακή επιμέλεια: το ευρωπαϊκό δίκτυο προβολής ATHENA-EUROPEANA, στο πλαίσιο διεπιστημονικής συνεργασίας για την ανάδειξη του ψηφιακού πολιτισμού» Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή Πρόσβαση και αρχαιολογικά Δεδομένα.

Ανοικτή Πρόσβαση και αρχαιολογικά Δεδομένα. Ανοικτή Πρόσβαση και αρχαιολογικά Δεδομένα. Εισηγήτριες: Κανελλοπούλου Μπότη Μαρία, Δικηγόρος, Επίκουρη Καθηγήτρια του Ιονίου Πανεπιστημίου Βουλιγέα Ελένη, Αρχαιολόγος της Η Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Η εισαγωγή της διαχείρισης της πληροφορίας και των ψηφιακών µεθόδων έρευνας στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation Harvard Center for Hellenic Studies Κώδικας VENETUS A Studio Παράλληλο Κύκλωμα Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη κινηματογραφικών συλλογών από το αρχείο του STUDIO-παράλληλο κύκλωμα - Διάδοση της κινηματογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Ενότητα 4: Ανάδειξη πολιτισμικής κληρονομιάς με νέες τεχνολογίες Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Περιγραφή του μαθήματος - στόχοι: Το μάθημα εξετάζει τις κοινωνικές, πολιτισμικές και ιστορικές διαστάσεις της ανάπτυξης του θεσμού του μουσείου και η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΛΠΟΛ Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό Θεματική Ενότητα ΕΛΠ42

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ν. ΧΑΝΙΩΝ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ν. ΧΑΝΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ν. ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ Δήμαρχος Πλατανιά 4-8 Δεκεμβρίου 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «Μεσόγειος-Ίσαλος Γραμμή: με το Μίτο της Αριάδνης,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Αξιότιμες

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Περίπτωσης Νέο Μουσείο Ακρόπολης

Μελέτη Περίπτωσης Νέο Μουσείο Ακρόπολης Μελέτη Περίπτωσης Νέο Μουσείο Ακρόπολης Μελέτη Περίπτωσης Νέο Μουσείο Ακρόπολης Χαρακτηριστικό Παράδειγµα της Πολιτιστικής Πολιτικής της Ελλάδας Γενικές Αρχές: Α. Η πολιτιστική πολιτική της χώρας µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα Με την έναρξη των εργασιών του Παττίχειου Δημοτικού Μουσείου, Ιστορικού Αρχείου και Κέντρου Μελετών Λεμεσού στην ανακαινισμένη πρώην Οικία Έπαρχου, ο Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ενότητα 3: Υλοποίηση Ψηφιοποίησης, Τρισδιάσταση Ψηφιοποίηση, Ψηφιοποίηση ήχου και video Το περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Μορφή μαθήματος. Ερωτήσεις «γνωριμίας» Οι σελίδες του μαθήματος. Θεματικοί άξονες. Ατζέντα μαθήματος. Πληροφορική, Νέες Tεχνολογίες και Μουσεία

Μορφή μαθήματος. Ερωτήσεις «γνωριμίας» Οι σελίδες του μαθήματος. Θεματικοί άξονες. Ατζέντα μαθήματος. Πληροφορική, Νέες Tεχνολογίες και Μουσεία Μορφή μαθήματος Πληροφορική, Νέες Tεχνολογίες και Μουσεία ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» ΔΙΔΑΣΚΟΥΣA: ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΣΣΟΥ ΔΙΑΛΕΞΗ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογία του τοπίου: θεωρητικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις

Αρχαιολογία του τοπίου: θεωρητικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις Αρχαιολογία του τοπίου: θεωρητικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις Ενότητα 2.5: Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα Γιώργος Βαβουρανάκης Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Geographical Information

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ. Τι είναι μία έκθεση;

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ. Τι είναι μία έκθεση; ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Εισαγωγή στη σημασία των εκθέσων και τον ρόλο του επιμελητή Τι είναι μία έκθεση; Η έκθεση ως πολισμικό φαινόμενο Κοινωνική και πολιτισμική ανάλυση των εκθέσεων Εκθέσεις και οπτική ανθρωπολογία

Διαβάστε περισσότερα

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών «Περιεχόµενα 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών 05 Χαρακτηριστικά Τι περιλαµβάνει το epolis 06 Πλεονεκτήµατα Λύσεις και οφέλη του προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογικό Πάρκο Δίου

Αρχαιολογικό Πάρκο Δίου Αρχαιολογικό Πάρκο Δίου Αρχαιολογική έρευνα, προβολή και ανάδειξη µε τη χρήση ψηφιακών καινοτοµιών Το Αρχαιολογικό Πάρκο του Δίου Στο Αρχαιολογικό Πάρκο του Δίου αποκαλύπτονται, συντηρούνται, µελετώνται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΛΕΤΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ.

Η ΜΕΛΕΤΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ. Η ΜΕΛΕΤΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ. Η εισήγηση µου αποτελεί την θεώρηση από πλευράς µελετητών στις απαιτήσεις και προϋποθέσεις οι κατασκευές ώστε να έχουν ένα χαρακτήρα αειφόρου. Στην

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέµατα Μάρκετινγκ Υπηρεσιών

Ειδικά Θέµατα Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Ειδικά Θέµατα Μάρκετινγκ Υπηρεσιών 1 ΒΑΣΙΚΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ΟΜΕΣ, &

Διαβάστε περισσότερα

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου 1. SGA Διαχείριση Πρωτοκόλλου... 2 1.1. Καινοτομία του προσφερόμενου προϊόντος... 2 1.2. Γενικές αρχές του προσφερόμενου συστήματος... 2 1.3. Ευκολία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Εκπαίδευση: Μέσο ανάπτυξης του ανθρώπινου παράγοντα και εργαλείο διοικητικής µεταρρύθµισης Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης: Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Φωτεινή Αραβανή Βιβλιοθήκη Αρχείο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

J-GANNO. Σύντοµη αναφορά στους κύριους στόχους σχεδίασης και τα βασικά χαρακτηριστικά του πακέτου (προέκδοση 0.9Β, Φεβ.1998) Χάρης Γεωργίου

J-GANNO. Σύντοµη αναφορά στους κύριους στόχους σχεδίασης και τα βασικά χαρακτηριστικά του πακέτου (προέκδοση 0.9Β, Φεβ.1998) Χάρης Γεωργίου J-GANNO ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΑΚΕΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA Σύντοµη αναφορά στους κύριους στόχους σχεδίασης και τα βασικά χαρακτηριστικά του πακέτου (προέκδοση 0.9Β,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE δ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα τ.: 210 7273900 f: 210 7246824 e: ekt@ekt.gr www.ekt.gr Το έργο αυτό διατίθεται με

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΖΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΔΙΑΖΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΔΙΑΖΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ Νοέμβριος 2014 1 Εισαγωγή Το παρόν αποτελεί πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές 1 Εισαγωγή Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (Information and Communication Technology, I.C.T.) καθώς και οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας. Όνομα Εργαστηρίου Σχολή Ιστορίας. Έρευνα Εργαστηρίου Α/Α

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας. Όνομα Εργαστηρίου Σχολή Ιστορίας. Έρευνα Εργαστηρίου Α/Α ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ταξινομημένα κατά Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας) Α/Α 1 Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας Γεωπολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστήριξη της Ψηφιοποίησης και Τεκµηρίωσης του Αρχείου του Κέντρου Λαογραφίας» Γιώργος Κουταλιέρης, Τεχνικός ιευθυντής, SYSTEMA TECHNOLOGIES Α.Ε. gkout@systema.gr Σύνοψη Αντικείµενο Υλοποίησης Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

«Ψηφιοποίηση Μουσείου Ελιάς Βουβών Καινοτόμες τεχνολογίες στην υπηρεσία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς»

«Ψηφιοποίηση Μουσείου Ελιάς Βουβών Καινοτόμες τεχνολογίες στην υπηρεσία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς» «Ψηφιοποίηση Μουσείου Ελιάς Βουβών Καινοτόμες τεχνολογίες στην υπηρεσία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς» Από την πρώτη στιγμή που ανατέθηκε από το Δήμο Κολυμβαρίου το έργο της ψηφιοποίησης του Μουσείου

Διαβάστε περισσότερα

Τα κύρια χαρακτηριστικά που καθιστούν τον δικτυακό κόµβο «καλή πρακτική», σε σχέση µε τις επιλεγµένες περιοχές είναι:

Τα κύρια χαρακτηριστικά που καθιστούν τον δικτυακό κόµβο «καλή πρακτική», σε σχέση µε τις επιλεγµένες περιοχές είναι: The Louvre Museum Όνοµα κόµβου URL Τοµέας Στοιχεία επικοινωνίας The Louvre Museum http://www.louvre.fr/ http://www.louvre.org/ Μουσείο info@louvre.fr Τα κύρια χαρακτηριστικά που καθιστούν τον δικτυακό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ.

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής Περιεχόµενα Κατηγορίες Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων ιοίκησης Υποστήριξης Αποφάσεων Έµπειρα Συστήµατα Ατόµων και Οµάδων Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Ορισµός Φάσεις Χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

Συντήρηση - Αποκατάσταση Επίπλων και Ξύλινων κατασκευών Δραστηριότητες Εργαστηρίου Δρ. Τσίποτας Δημήτριος

Συντήρηση - Αποκατάσταση Επίπλων και Ξύλινων κατασκευών Δραστηριότητες Εργαστηρίου Δρ. Τσίποτας Δημήτριος Ημερίδα, 23-5-2013 Αποθήκες Καρδιτσομαγούλας Ένα σύγχρονο «Κέντρο Πολιτισμού και Εκπαίδευσης» γεννιέται Συντήρηση - Αποκατάσταση Επίπλων και Ξύλινων κατασκευών Δραστηριότητες Εργαστηρίου Δρ. Τσίποτας Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ενότητα 2: Εισαγωγή στην Ψηφιοποίηση Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ. τουρισμό

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ. τουρισμό ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ Συμβολή του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ στον πολιτιστικό τουρισμό Η πολιτιστική διαδρομή, ως επώνυμο τουριστικό προϊόν Η πολιτιστική διαδρομή είναι ένα εξειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ζωγραφική Γλυπτική Χαρακτική Διακοσμητική

Ζωγραφική Γλυπτική Χαρακτική Διακοσμητική 7/2/2008 ΕΙΣΟΔΟΣ Λεύκες στη Μεσσήνη (1960) Τάκης Κατσουλίδης (1933 - ) Φανή (1949) Γιάννης Μόραλης (1916 - ) Σινιάλα (1974-1988) Τάκις (1925 - ) Αρσανάς (1980-1990) Φώτης Ζαχαρίου (1909 - ) Ζωγραφική Γλυπτική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα επικαιροποίησης γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών

Πρόγραμμα επικαιροποίησης γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Πρόγραμμα επικαιροποίησης γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών 11 Η Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά έργα για την ανάδειξη και τις e υποδομές πολιτιστικού περιεχομένου: η συμβολή της ΔΙΠΤ. Διεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

Ευρωπαϊκά έργα για την ανάδειξη και τις e υποδομές πολιτιστικού περιεχομένου: η συμβολή της ΔΙΠΤ. Διεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ευρωπαϊκά έργα για την ανάδειξη και τις e υποδομές πολιτιστικού περιεχομένου: η συμβολή της ΔΙΠΤ Διεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Δράσεις της ΔΙΠΤ Ανάπτυξη και υποστήριξη εφαρμογών Υποστήριξη συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιοι Μαθητικοί Καλλιτεχνικοί Αγώνες 2006 ΑΓΩΝΕΣ ΧΟΡΟΥ 2006

Πανελλήνιοι Μαθητικοί Καλλιτεχνικοί Αγώνες 2006 ΑΓΩΝΕΣ ΧΟΡΟΥ 2006 Πανελλήνιοι Μαθητικοί Καλλιτεχνικοί Αγώνες 2006 ΑΓΩΝΕΣ ΧΟΡΟΥ 2006 1 ΑΓΩΝΕΣ ΧΟΡΟΥ Α ) Οι Αγώνες Χορού περιλαµβάνουν τρεις κύριους τοµείς : Αγώνες Ελληνικών Παραδοσιακών χορών. Αγώνες Κλασικού Μπαλέτου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Επιμέλεια Εκθέσεων

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Επιμέλεια Εκθέσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Επιμέλεια Εκθέσεων Τάσεις της επιμέλειας ΙΙΙ: Δίνοντας φωνή σε εκθέματα και κοινωνικά υποκείμεν Διδάσκουσα: Επίκουρη Καθηγήτρια Εσθήρ Σ. Σολομών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών 1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών Τα Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση καταχωρήσεων βιβλιοθηκών. Τα περιεχόμενα των βιβλιοθηκών αυτών είναι έντυπα έγγραφα, όπως βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 351 ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ Τζουμάκας Βασίλης Καθηγητής Πληροφορικής στο Παπαστράτειο Γυμνάσιο Αγρινίου vtzoum@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Παπαγεωργίου. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών

Βασιλική Παπαγεωργίου. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών Βασιλική Παπαγεωργίου Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών 2 3 Οι νέες τεχνολογίες στη στρατηγική του Υπουργείου Η αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (6 Μονάδες ECTS)- Ακαδημαϊκό Έτος 2013 2014

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (6 Μονάδες ECTS)- Ακαδημαϊκό Έτος 2013 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (6 Μονάδες ECTS)- Ακαδημαϊκό Έτος 2013 2014 1. Ερευνητική Περιοχή: Επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 1.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Η σημασία των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, εφευρετική, να καινοτομεί περισσότερο και να αντιδρά καλύτερα στις ανάγκες και τις προτιμήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Μια πλατφόρμα για παρουσίαση και διάχυση πληροφοριών πολιτιστικής κληρονομίας με υποστήριξη για κινητές συσκευές και εμπλουτισμένη με επαυξημένη

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιοποίηση και ψηφιακή επεξεργασία εικόνας

Ψηφιοποίηση και ψηφιακή επεξεργασία εικόνας Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ψηφιοποίηση και ψηφιακή επεξεργασία εικόνας Ενότητα 4: Τεκμηρίωση Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

"Ανακαλύπτοντας την ένατη τέχνη...τα κόμικς!"

Ανακαλύπτοντας την ένατη τέχνη...τα κόμικς! ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχ. Έτος:2015-2016 ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 6o ΓΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: "Ανακαλύπτοντας την ένατη τέχνη...τα κόμικς!" ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝOY ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚOY

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μελέτη των υλικών των προετοιμασιών σε υφασμάτινο υπόστρωμα, φορητών έργων τέχνης (17ος-20ος αιώνας). Διερεύνηση της χρήσης της τεχνικής της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστικό απόθεμα της Εύβοιας: καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης

Πολιτιστικό απόθεμα της Εύβοιας: καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης Πολιτιστικό απόθεμα της Εύβοιας: καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης Παρή Καλαμαρά Διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Εύβοιας Εμπορικό Επιμελητήριο - Χαλκίδα, 7-6-2015 Τα κάστρα στα χρόνια του Βυζαντίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στην αρχική σελίδα Πληκτρολογώντας ο χρήστης τη διεύθυνση στο περιηγητή διαδικτύου μεταφέρεται αυτόματα στη παρακάτω σελίδα.

Πρόσβαση στην αρχική σελίδα Πληκτρολογώντας ο χρήστης τη διεύθυνση  στο περιηγητή διαδικτύου μεταφέρεται αυτόματα στη παρακάτω σελίδα. Περιεχόμενα Πρόσβαση στην αρχική σελίδα... 2 Αρχική... 3 Το Μουσείο... 3 Συλλογές... 4 Σύνθετη αναζήτηση... 5 Βιβλιοθήκη... 6 Πολυμεσικές εφαρμογές... 7 Ψηφιακές υπηρεσίες... 8 Ενοικίαση αιθουσών... 8

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Μάθηση Γενικότερος όρος από την «εκπαίδευση» Την εκπαίδευση την αντιλαμβανόμαστε σαν διαδικασία μέσα στην τάξη «Μάθηση» παντού και συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Βιομηχανία & Νέα Οικονομία: Διαχείριση Γνώσης για την παραγωγή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας

Ελληνική Βιομηχανία & Νέα Οικονομία: Διαχείριση Γνώσης για την παραγωγή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας Ελληνική Βιομηχανία & Νέα Οικονομία: Διαχείριση για την παραγωγή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας Ευγενία Βασιλακάκη Αρχειονόμος/ Βιβλιοθηκονόμος- MSc Information Science DBS Εταιρεία Πληροφορικής mscevasilak@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ 3D ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ 3D ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ 3D ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αξιοποίηση εξελισσόμενων τεχνολογιών Η αξιοποίηση των διαρκώς εξελισσόμενων τεχνολογιών του H/Y στον εκπαιδευτικό και μαθητικό τομέα γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της Μελέτης «Η Νεότερη Ελληνική Ιστορία στον ψηφιακό χώρο»

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της Μελέτης «Η Νεότερη Ελληνική Ιστορία στον ψηφιακό χώρο» ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της Μελέτης «Η Νεότερη Ελληνική Ιστορία στον ψηφιακό χώρο» Επιστ. Υπεύθυνη: Φωτεινή Γαζή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΚΑΤ ΑΠΑΊΤΗΣΗ (VIDEO ON DEMAND) ΜΕ ΠΑΡΆΛΛΗΛΗ ΑΡΧΕΙΟΘΈΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΎ ΥΛΙΚΟΎ] ΓΙΑ ΤΟN ΧΡΗΣΤΗ [13/01/2014] έκδοση: 1.0 1 Περιεχόμενα 1.

Διαβάστε περισσότερα

Open Text edocs Records Management

Open Text edocs Records Management Open Text edocs Records Management Η λύση Open Text edocs Records Management, παρέχει ένα ασφαλές και πλήρως λειτουργικό περιβάλλον τήρησης και παρακολούθησης του αρχείου ενός οργανισµού, πειθαρχώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Τίτλος μαθήματος ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιλογής / Ενότητα Τεχνών (ΤΕ) ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΚΤ1121 ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού

Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Πολιτισμική Πληροφορική Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ψηφιακής Φωτογραφίας. Οδηγός Συµµετοχής

Εργαστήριο Ψηφιακής Φωτογραφίας. Οδηγός Συµµετοχής Εργαστήριο Ψηφιακής Φωτογραφίας Οδηγός Συµµετοχής Το «Εργαστήριο Ψηφιακής Φωτογραφίας» είναι πρωτοβουλία και δράση της Κίνησης «ΔΙΑ-ΛΟΓΟΣ-ΔΡΑΣΗ», µε την υποστήριξη του Τµήµατος Δηµοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

185 Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων

185 Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων 185 Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων Το Τμήμα Επιστημών της Τέχνης αποτελεί ανεξάρτητο Τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2000-01. Το Τμήμα ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ. Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Τεύχος 1 Ιούλιος 2005. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ. Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Τεύχος 1 Ιούλιος 2005. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ Τεύχος 1 Ιούλιος 2005 Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες Νέα Υπηρεσία Υποστήριξης των Χρηστών της Βιβλιοθήκης Helpdesk

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος µαθήµατος : Β. Λαµπρινουδάκης Εισήγηση Βαγγέλης Παπούλιας ( )

Υπεύθυνος µαθήµατος : Β. Λαµπρινουδάκης Εισήγηση Βαγγέλης Παπούλιας ( ) Υπεύθυνος µαθήµατος : Β. Λαµπρινουδάκης Εισήγηση Βαγγέλης Παπούλιας (24-10-2016) Η διαχείριση της πολιτισµικής κληρονοµιάς αποτελεί πεδίο ιδιαίτερης επιστηµονικής βαρύτητας και σύγχρονη αντίληψη προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιήγηση στις δυνατότητες του λογισμικού και στον τρόπο χρήσης του ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

9. Τοπογραφική σχεδίαση

9. Τοπογραφική σχεδίαση 9. Τοπογραφική σχεδίαση 9.1 Εισαγωγή Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει τις παραμέτρους, μεθόδους και τεχνικές της τοπογραφικής σχεδίασης. Η προσέγγιση του κεφαλαίου γίνεται τόσο για την περίπτωση της συμβατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ)

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ) Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί Α) Στην ιστορία. Α) Β) Γ) ) Απλή Β) Στη µελέτη περιβάλλοντος. Γ) Στις φυσικές επιστήµες. ) Σε όλα τα παραπάνω. Είστε

Διαβάστε περισσότερα

Β2. β) Πρώτα απ όλα: Αρχικά παράλληλα: ταυτόχρονα εξάλλου: άλλωστε

Β2. β) Πρώτα απ όλα: Αρχικά παράλληλα: ταυτόχρονα εξάλλου: άλλωστε ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α.1 Το συγκεκριμένο κείμενο αναφέρεται στην ανάγκη προσέγγισης των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης από τους Νεοέλληνες. Επρόκειτο για τόπους έκφρασης συλλογικότητας. Επιπλέον, σ αυτούς γεννήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιοποίηση υλικού σε Βιβλιοθήκες και Αρχεία : προκλήσεις και περιορισμοί

Ψηφιοποίηση υλικού σε Βιβλιοθήκες και Αρχεία : προκλήσεις και περιορισμοί Ψηφιοποίηση υλικού σε Βιβλιοθήκες και Αρχεία : προκλήσεις και περιορισμοί Σύλβια Β. Κουκουνίδου Αρχειονόμος Βιβλιοθηκονόμος Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου 10 Μαΐου 2010 Ψηφιοποίηση Μετατροπή αναλογικής

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα VΙΙΙ

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα VΙΙΙ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα VΙΙΙ Εκτίµηση οπτικής όχλησης εγκαταστάσεων ENVECO A.E ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή... 2 2. Οπτικές επιπτώσεις µεταλλευτικής δραστηριότητας... 2 3. Αξιολόγηση της οπτικής

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Μάρτιος 2013 Μάιος 2013 Όνομα : Παπαχριστόπουλος Λεωνίδας

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Μάρτιος 2013 Μάιος 2013 Όνομα : Παπαχριστόπουλος Λεωνίδας Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιληπτική Απόδοση Κειμένων ΑΣΚΗΣΗ: Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο του κειμένου που ακολουθεί σε μία παράγραφο 100 έως 120 λέξεων. (Πανελλαδικές Εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρµογής Γραµµατειών Περιεχόμενα Πίνακας Εικόνων...3 1. Είσοδος στο σύστημα...5 2. Στοιχεία Γραμματείας...9 3. Μεταπτυχιακά Προγράμματα...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΕΝΗ ΜΑΙΣΤΡΟΥ 1 Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2, µε τίτλο: «Υλοποίηση Εργαλείων Ανάπτυξης ιαχείρισης Σώµατος Κειµένων και Αυτόµατης Εξαγωγής Ορολογίας».

2, µε τίτλο: «Υλοποίηση Εργαλείων Ανάπτυξης ιαχείρισης Σώµατος Κειµένων και Αυτόµατης Εξαγωγής Ορολογίας». ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗ «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ, ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑΣ» στο πλαίσιο του ΜΕΤΡΟΥ 3.3 «Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Κοινωνία της Πληροφορίας» ΕΡΓΟ - 9: ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον Διαχείρισης Συνεδρίων και άλλων Επιστημονικών Εκδηλώσεων. Πολιτική Χρήσης

Περιβάλλον Διαχείρισης Συνεδρίων και άλλων Επιστημονικών Εκδηλώσεων. Πολιτική Χρήσης Περιβάλλον Διαχείρισης Συνεδρίων και άλλων Επιστημονικών Εκδηλώσεων Πολιτική Χρήσης Θεσσαλονίκη 30/11/2012 Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Πολιτική περιεχοµένου... 4 2. Πολιτική κατάθεσης εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Μουσειολογία και Εκπαίδευση Ενότητα 3η: Επιστημονική Μουσειολογία και Μουσεία ΦΕΤ

Μουσειολογία και Εκπαίδευση Ενότητα 3η: Επιστημονική Μουσειολογία και Μουσεία ΦΕΤ Μουσειολογία και Εκπαίδευση Ενότητα 3η: Επιστημονική Μουσειολογία και Μουσεία ΦΕΤ Δημήτρης Κολιόπουλος Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 29 Απριλίου 2010 (05.05) (OR. en) 8843/10 AUDIO 16 CULT 35 RECH 137 PI 44

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 29 Απριλίου 2010 (05.05) (OR. en) 8843/10 AUDIO 16 CULT 35 RECH 137 PI 44 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 29 Απριλίου 2010 (05.05) (OR. en) 8843/10 AUDIO 16 CULT 35 RECH 137 PI 44 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Επιτροπής των Μόνιμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα) προς : το Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών για τυφλούς και άτομα με περιορισμένη όραση:

Υπηρεσίες Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών για τυφλούς και άτομα με περιορισμένη όραση: Υπηρεσίες Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών για τυφλούς και άτομα με περιορισμένη όραση: Η εμπειρία της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ACCELERATE Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: ο ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Επιμέλεια Εκθέσεων

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Επιμέλεια Εκθέσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Επιμέλεια Εκθέσεων Εισαγωγή στην επιμέλεια εκθέσεων Διδάσκουσα: Επίκουρη Καθηγήτρια Εσθήρ Σ. Σολομών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και Περιεχόμενο

Δομή και Περιεχόμενο Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Δομή και Περιεχόμενο Ομάδα Υποστήριξης Νέου Αναλυτικού Προγράμματος Εικαστικών Τεχνών Ιανουάριος 2013 Δομή ΝΑΠ Εικαστικών Τεχνών ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα πρόσληψης της ορολογίας και θεωρίας στη μέση εκπαίδευση Καλλιόπη Πολυμέρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Προβλήματα πρόσληψης της ορολογίας και θεωρίας στη μέση εκπαίδευση Καλλιόπη Πολυμέρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Προβλήματα πρόσληψης της ορολογίας και θεωρίας στη μέση εκπαίδευση ΠΕΡΙΛΗΨΗ Καλλιόπη Πολυμέρου Η περίοδος της λυκειακής εκπαίδευσης είναι η κατάλληλη εποχή για να εισαχθούν οι μαθητές σε ζητήματα θεωρίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ενημέρωση για τη διεξαγωγή εξετάσεων αξιολόγησης επιπέδου γλωσσομάθειας μαθητών της Δ/θμιας Εκπαίδευσης με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή

Θέμα: Ενημέρωση για τη διεξαγωγή εξετάσεων αξιολόγησης επιπέδου γλωσσομάθειας μαθητών της Δ/θμιας Εκπαίδευσης με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -----

Διαβάστε περισσότερα