Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του"

Transcript

1 2001L0056 EL Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΟΔΗΓΙΑ 2001/56/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Σεπτεμβρίου 2001 για τις θερμαντικές συσκευές των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους, τροποποίησης της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου και κατάργησης της οδηγίας 78/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου (EE L 292 της , σ. 21) Τροποποιείται από: Επίσημη Εφημερίδα αριθ. σελίδα ημερομηνία M1 Οδηγια 2004/78/ΕΚ της επιτροπης της 29ης Απριλίου 2004 L M2 Οδηγία 2006/119/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Νοεμβρίου 2006 L M3 Οδηγία 2006/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2006 L M4 Οδηγία 2013/15/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 L Τροποποιείται από: A1 Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση L

2 2001L0056 EL ΟΔΗΓΙΑ 2001/56/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Σεπτεμβρίου 2001 για τις θερμαντικές συσκευές των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους, τροποποίησης της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου και κατάργησης της οδηγίας 78/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪ ΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ( 2 ), Αποφασίζοντας με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης ( 3 ), Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Η οδηγία 78/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου, 1978, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στη θέρμανση του θαλάμου επιβατών των οχημάτων με κινητήρα ( 4 ) εξεδόθη ως μία εκ των επιμέρους οδηγιών της διαδικασίας έγκρισης τύπου ΕΚ που θεσπίστηκε με την οδηγία 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 6ης Φεβρουαρίου 1970, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν την έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους ( 5 ). Κατά συνέπεια, οι διατυπούμενες στην οδηγία 70/156/ΕΟΚ διατάξεις σχετικά με τα συστήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία και τις ιδιαίτερες τεχνικές ενότητες οχημάτων, εφαρμόζονται και στην οδηγία 78/548/ΕΟΚ. (2) Ειδικότερα, βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 4 και του άρθρου 4 παράγραφος 3 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, απαιτείται σε κάθε επιμέρους οδηγία να επισυνάπτεται πληροφοριακό έγγραφο με τα σχετικά σημεία του παραρτήματος I της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, καθώς και πιστοποιητικό έγκρισης τύπου συντεταγμένο με βάση το παράρτημα VI της εν λόγω οδηγίας, ώστε να καθίσταται δυνατή η μηχανογράφηση της έγκρισης τύπου. (3) Λόγω της τεχνικής προόδου, σε πολλούς τύπους οχημάτων τοποθετούνται πλέον θερμαντικές συσκευές καύσης που συνήθως χρησιμοποιούν ως καύσιμο πετρέλαιο, βενζίνη ή υγραέριο και θερμαίνουν το θάλαμο επιβατών (π.χ. λεωφορείων), το χώρο φορτίου (π.χ. φορτηγών και ρυμουλκουμένων) ή το θάλαμο κατάκλισης (π.χ. φορτηγών και αυτοκινήτων τροχόσπιτων), ώστε να παρέχεται θερμότητα κατά τρόπο αποδοτικό, χωρίς θόρυβο και εκπομπή αερίων συνδεόμενων με τη λειτουργία του κινητήρα ( 1 ) ΕΕ C 326 της , σ. 4 και ΕΕ C 116 Ε της , σ. 2. ( 2 ) ΕΕ C 101 της , σ. 15. ( 3 ) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Απριλίου 1999 (ΕΕ C 219 της , σ. 58), κοινή θέση του Συμβουλίου της 17ης Νοεμβρίου 2000 (ΕΕ C 36 της , σ. 1) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαρτίου 2001 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα). Απόφαση του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου ( 4 ) ΕΕ L 168 της , σ. 40. ( 5 ) ΕΕ L 42 της , σ. 1 οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 98/91/ΕΚ (ΕΕ L 11 της , σ. 25).

3 2001L0056 EL πρόωσης όταν το όχημα είναι σταθμευμένο. Για λόγους ασφάλειας είναι ανάγκη να επεκταθεί το πεδίο της οδηγίας για να περιληφθούν και απαιτήσεις για θερμαντικές συσκευές καύσης και την τοποθέτησή τους. Οι απαιτήσεις αυτές θα πρέπει να εκφράζουν τα υψηλότερα πρότυπα που ανταποκρίνονται στη σύγχρονη τεχνολογία. (4) Είναι ανάγκη να προβλεφθεί η έγκριση τύπου για τις θερμαντικές συσκευές καύσης ως κατασκευαστικά στοιχεία καθώς και για τα οχήματα στα οποία τοποθετούνται οι εν λόγω θερμαντικές συσκευές καύσης. (5) Πρέπει να συμπληρωθεί η παρούσα οδηγία δι' επιπλέον προδιαγραφών ασφαλείας για τις θερμαντικές συσκευές καύσης LPG, προσθέτοντας ένα παράρτημα. (6) Τα απαιτούμενα μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας θεσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή ( 1 ). (7) Χάριν σαφήνειας, η οδηγία 78/548/ΕΟΚ θα πρέπει να καταργηθεί και να αντικατασταθεί με την παρούσα οδηγία, ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας ως «όχημα» νοείται οποιοδήποτε όχημα στο οποίο εφαρμόζεται η οδηγία 70/156/ΕΟΚ. Άρθρο 2 Ουδέν κράτος μέλος επιτρέπεται να αρνηθεί, για κάποιο τύπο οχήματος ή είδος συστήματος θέρμανσης, τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΚ ή εθνικής έγκρισης τύπου, για λόγους συνδεόμενους με το σύστημα θέρμανσης του θαλάμου επιβατών ή του χώρου φορτίου, εφόσον το σύστημα αυτό πληροί τις απαιτήσεις των παραρτημάτων. Άρθρο 3 Ουδέν κράτος μέλος επιτρέπεται να αρνηθεί ή να απαγορεύσει την πώληση, ταξινόμηση ή θέση σε κυκλοφορία ή χρήση οιουδήποτε οχήματος ή την πώληση, θέση σε κυκλοφορία ή χρήση οιουδήποτε συστήματος θέρμανσης, για λόγους συνδεόμενους με το σύστημα θέρμανσης του θαλάμου επιβατών ή του χώρου φορτίου, εφόσον το σύστημα αυτό πληροί τις απαιτήσεις των παραρτημάτων. Άρθρο 4 1. Από τις 9 Μαΐου 2003 ουδέν κράτος μέλος επιτρέπεται, για λόγους συνδεόμενους με τα συστήματα θέρμανσης: ( 1 ) ΕΕ L 184 της , σ. 23.

4 2001L0056 EL να αρνηθεί, για κάποιο τύπο οχήματος ή συστήματος θέρμανσης, τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΚ ή εθνικής έγκρισης τύπου, ή να απαγορεύσει την πώληση, ταξινόμηση ή θέση σε κυκλοφορία οχημάτων, ή την πώληση ή έναρξη χρήσης συστημάτων θέρμανσης, εφόσον τα συστήματα θέρμανσης πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. 2. Από τις 9 Μαΐου 2004 τα κράτη μέλη: δεν χορηγούν πλέον έγκριση τύπου ΕΚ, και δύνανται να αρνηθούν τη χορήγηση εθνικής έγκρισης τύπου, για ένα τύπο οχήματος, για λόγους συνδεόμενους με τα συστήματα θέρμανσης, ή για ένα τύπο θερμαντικής συσκευής καύσης, εφόσον δεν πληρούνται οι απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. 3. Από τις 9 Μαΐου 2005 τα κράτη μέλη: θεωρούν ότι τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης που συνοδεύουν τα νέα οχήματα σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ δεν ισχύουν πλέον για τους σκοπούς του άρθρου 7 παράγραφος 1 της οδηγίας αυτής, και δύνανται να αρνηθούν την πώληση, ταξινόμηση και θέση σε κυκλοφορία νέων οχημάτων, για λόγους συνδεόμενους με τα συστήματα θέρμανσης, εφόσον δεν πληρούνται οι απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Η παρούσα παράγραφος δεν ισχύει για τύπους οχημάτων με συστήματα θέρμανσης που αξιοποιούν την αποβαλλόμενη θερμότητα με μέσο μεταφοράς το νερό. 4. Από τις 9 Μαΐου 2005, οι απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας σχετικά με τις θερμαντικές συσκευές καύσης ως κατασκευαστικά στοιχεία εφαρμόζονται για τους σκοπούς του άρθρου 7 παράγραφος 2 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ. Άρθρο 5 Το αργότερο στις 9 Νοεμβρίου 2002, η Επιτροπή εξετάζει πρόσθετες απαιτήσεις ασφαλείας για τα συστήματα θέρμανσης οχημάτων που χρησιμοποιούν υγροποιημένο πετρέλαιο (LPG) και ενδεχομένως τροποποιεί την παρούσα οδηγία βάσει της διαδικασίας του άρθρου 6 παράγραφος 2. Άρθρο 6 1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, του άρθρου 13 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ καλούμενη στο εξής η «επιτροπή». 2. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης. Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες. 3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της.

5 2001L0056 EL Άρθρο 7 Η οδηγία 70/156/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: 1. Το σημείο 36 του μέρους 1 του παραρτήματος IV αντικαθίσταται ως εξής: Θέμα Αριθμός οδηγίας Παραπομπή στην Επίσημη Εφημερίδα Εφαρμογή M 1 M 2 M 3 N 1 N 2 N 3 O 1 O 2 O 3 O 4 «36.Συστήματα θέρμανσης 2001/56/ΕΚ L 292 της X X X X X X X X X X» 2. Στο παράρτημα ΧΙ: α) το σημείο 36 του προσαρτήματος 1 αντικαθίσταται ως εξής: Σημείο Θέμα Αριθμός οδηγίας M kg ( 1 ) M 1 > ( 1 ) kg «36 θερμαντικές συσκευές 2001/56/ΕΚ I G + P» β) το σημείο 36 του προσαρτήματος 2 αντικαθίσταται ως εξής: Σημείο Θέμα Αριθμός οδηγίας Θωρακισμένα οχήματα κατηγορίας M 1 «36 θερμαντικές συσκευές 2001/56/ΕΚ X» Άρθρο 8 Η οδηγία 78/548/ΕΟΚ καταργείται από τις 9 Μαΐου Οι παραπομπές στην οδηγία 78/548/ΕΟΚ λογίζονται γενόμενες στην παρούσα οδηγία. Άρθρο 9 1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία πριν από τις 9 Μαΐου Πληροφορούν δε αμέσως την Επιτροπή σχετικά. Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη. 2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 10 Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Άρθρο 11 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

6 2001L0056 EL M2 Παράρτημα I: Παράρτημα II: Παράρτημα III: Παράρτημα IV: Παράρτημα V: Παράρτημα VI: Παράρτημα VII: Παράρτημα VIII: Παράρτημα IX: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Διοικητικές διατάξεις για την έγκριση τύπου ΕΚ Προσάρτημα 1: Πληροφοριακό έγγραφο Έγκριση τύπου ΕΚ οχήματος Προσάρτημα 2: Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΚ (οχήματος) Προσάρτημα 3: Πληροφοριακό έγγραφο Έγκριση τύπου ΕΚ ως κατασκευαστικού στοιχείου Προσάρτημα 4: Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΚ ως κατασκευαστικού στοιχείου Προσάρτημα 5: Σήμα έγκρισης τύπου ΕΚ ως κατασκευαστικού στοιχείου Πεδίο εφαρμογής, ορισμοί και απαιτήσεις Απαιτήσεις για συστήματα θέρμανσης από θερμικά απόβλητα του κινητήρα αέρος Διαδικασία δοκιμής για την ποιότητα του αέρα Διαδικασία δοκιμής για τη θερμοκρασία Διαδικασία δοκιμής για τις εκπομπές καυσαερίων Απαιτήσεις για τις θερμαντικές συσκευές καύσης και την τοποθέτησή τους Απαιτήσεις ασφαλείας για τις θερμαντικές συσκευές καύσης LPG Πρόσθετες διατάξεις που ισχύουν για ορισμένα οχήματα όπως ορίζονται στην οδηγία 94/55/ΕΚ

7 2001L0056 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΕΚ 1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚ ΕΝΟΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 1.1. Η αίτηση έγκρισης τύπου ΕΚ, κατ' εφαρμογή του άρθρου 3 παράγραφος 4 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, ενός τύπου οχήματος όσον αφορά το σύστημα θέρμανσης υποβάλλεται από τον κατασκευαστή Στο προσάρτημα 1 δίνεται υπόδειγμα του πληροφοριακού εγγράφου Στην τεχνική υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση των δοκιμών έγκρισης τύπου προσκομίζονται τα εξής: Όχημα αντιπροσωπευτικό του προς έγκριση τύπου. 2. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚ ΣΕ ΕΝΑΝ ΤΥΠΟ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 2.1. Εάν πληρούνται οι σχετικές απαιτήσεις, χορηγείται έγκριση τύπου ΕΚ κατ' εφαρμογήν του άρθρου 4 παράγραφος 3 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ Στο προσάρτημα 2 δίνεται υπόδειγμα του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΚ Σε κάθε εγκεκριμένο τύπο οχήματος δίδεται αριθμός έγκρισης σύμφωνα με το παράρτημα VII της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ. Το ίδιο κράτος μέλος δεν μπορεί να δώσει τον ίδιο αριθμό και σε κάποιον άλλο τύπο οχήματος. 3. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚ ΣΕ ΕΝΑΝ ΤΥΠΟ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΥΣΗΣ 3.1. Η αίτηση έγκρισης τύπου ΕΚ ενός τύπου θερμαντικής συσκευής καύσης ως κατασκευαστικού στοιχείου, κατ' εφαρμογήν του άρθρου 3 παράγραφος 4 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, υποβάλλεται από τον κατασκευαστή της Στο προσάρτημα 3 δίνεται υπόδειγμα του πληροφοριακού εγγράφου Στην τεχνική υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή των δοκιμών έγκρισης τύπου προσκομίζονται τα εξής: Θερμαντική συσκευή καύσης αντιπροσωπευτική του προς έγκριση τύπου. 4. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚ ΣΕ ΕΝΑΝ ΤΥΠΟ ΘΕΡΜΑΝΤΙ ΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΥΣΗΣ 4.1. Εάν πληρούνται οι σχετικές απαιτήσεις, χορηγείται έγκριση τύπου ΕΚ κατ' εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 4 και, εφόσον έχει εφαρμογή, της παραγράφου 4 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ Στο προσάρτημα 4 δίνεται υπόδειγμα του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΚ Σε κάθε εγκεκριμένο τύπο θερμαντικής συσκευής καύσης δίδεται αριθμός έγκρισης σύμφωνα με το παράρτημα VII της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ. Το ίδιο κράτος μέλος δεν μπορεί να δώσει τον ίδιο αριθμό και σε κάποιον άλλο τύπο θερμαντικής συσκευής καύσης Κάθε θερμαντική συσκευή καύσης που ανταποκρίνεται στον τύπο που έχει εγκριθεί βάσει της παρούσας οδηγίας φέρει σήμα έγκρισης τύπου ΕΚ ως κατασκευαστικού στοιχείου, όπως παρατίθεται στο προσάρτημα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ 5.1. Σε περίπτωση που μεταβληθεί ο τύπος οχήματος ή θερμαντικής συσκευής καύσης ο οποίος έχει εγκριθεί κατ' εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 5 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ.

8 2001L0056 EL ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 6.1. Τα μέτρα διασφάλισης της συμμόρφωσης της παραγωγής λαμβάνονται βάσει του άρθρου 10 της οηγίας 70/156/ΕΟΚ.

9 2001L0056 EL Προσάρτημα 1

10 2001L0056 EL (1) (2) M1

11 2001L0056 EL Προσάρτημα 2 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ [Μέγιστες διαστάσεις A4 ( mm)]

12 2001L0056 EL Προσθήκη στο πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΚ αριθ όσον αφορά την έγκριση τύπου χήματος σχετικά με την οδηγία 2001/56/ΕΚ (1) M1

13 2001L0056 EL Προσάρτημα 3 (1) M1

14 2001L0056 EL Προσάρτημα 4 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ [Μέγιστες διαστάσεις: A4 ( mm)]

15 2001L0056 EL Προσθήκη στο πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΚ αριθ. για την έγκριση ως κατασκευαστικού στοιχείου τύπου θερμαντικής συσκευής καύσης σχετικά με την οδηγία 2001/56/ΕΚ

16 2001L0056 EL Προσάρτημα 5 ΣΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚ ΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Το σήμα έγκρισης τύπου ΕΚ ως κατασκευαστικού στοιχείου αποτελείται από: ορθογώνιο περιβάλλον το γράμμα «e» ακολουθούμενο από αριθμό ή σειρά γραμμάτων διακριτικών του κράτους μέλους που χορήγησε την έγκριση τύπου ΕΚ ως κατασκευστικού στοιχείου: A1 M3 A1 M4 A1 M3 A1 1 για τη Γερμανία 2 για τη Γαλλία 3 για την Ιταλία 4 για τις Κάτω Χώρες 5 για τη Σουηδία 6 για το Βέλγιο 7 για την Ουγγαρία 8 για την Τσεχική Δημοκρατία 9 για την Ισπανία 11 για το Ηνωμένο Βασίλειο 12 για την Αυστρία 13 για το Λουξεμβούργο 17 για τη Φινλανδία 18 για τη Δανία 19 για τη Ρουμανία 20 για την Πολωνία 21 για την Πορτογαλία 23 για την Ελλάδα 24 για την Ιρλανδία 25 για την Κροατία 26 για τη Σλοβενία 27 για τη Σλοβακία 29 για την Εσθονία 32 για τη Λετονία 34 για τη Βουλγαρία 36 για τη Λιθουανία CY για την Κύπρο MT για τη Μάλτα πλησίον του ανωτέρω ορθογωνίου αποτυπώνεται επίσης «βασικός αριθμός έγκρισης» του τομέα 4 του αριθμού έγκρισης τύπου του παραρτήματος VII της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, του οποίου προηγούνται δύο ψηφία που δείχνουν τον αύξοντα αριθμό χαρακτηρισμού της πλέον πρόσφατης μείζονος τεχνικής τροποποίησης της M1 οδηγίας 2001/56/ΕΚ κατά την ημέρα χορήγησης της έγκρισης τύπου ΕΚ ως κατασκευαστικού στοιχείου. Ο αύξων αριθμός της παρούσας οδηγίας είναι Το σήμα έγκρισης τύπου ΕΚ ως κατασκευαστικού στοιχείου πρέπει να είναι ευανάγνωστο και ανεξίτηλο.

17 2001L0056 EL ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚ ΩΣ ΚΑΤΑ ΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ 2.1. Το ανωτέρω σήμα έγκρισης τύπου ως καταστευαστικού στοιχείου δείχνει ότι η συγκεκριμένη θερμαντική συσκευή καύσης εγκρίθηκε στη Γερμανία (e1) με βασικό αριθμό έγκρισης Τα δύο πρώτα ψηφία (00) δείχνουν ότι το συγκεκριμένο κατασκευαστικό στοιχείο εγκρίθηκε σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

18 2001L0056 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1.1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε όλα τα οχήματα των κατηγοριών Μ, Ν και Ο στα οποία τοποθετείται σύστημα θέρμανσης. 2. ΟΡΙΣΜΟΙ Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας ως: 2.1. «Σύστημα θέρμανσης» νοείται κάθε τύπος διάταξης που χρησιμοποιείται για να αυξηθεί η θερμοκρασία στο εσωτερικό του οχήματος, συμπεριλαμβανομένου του τυχόν χώρου φορτίου «Θερμαντική συσκευή καύσης» νοείται διάταξη που χρησιμοποιεί απευθείας υγρό ή αέριο καύσιμο και δεν εκμεταλλεύεται τα θερμικά απόβλητα του κινητήρα πρόωσης του οχήματος «Τύπος οχήματος ως προς το σύστημα θέρμανσης» νοείται το σύνολο των οχημάτων που δεν διαφέρουν μεταξύ τους σε ουσιαστικά θέματα όπως: η (οι) αρχή(-ές) λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης, ο τύπος της τυχόν θερμαντικής συσκευής καύσης «Τύπος θερμαντικής συσκευής καύσης» νοείται το σύνολο των διατάξεων που δεν διαφέρουν μεταξύ τους σε ουσιαστικά θέματα όπως: τον τύπο καυσίμου (π.χ. υγρό ή αέριο), το μέσο μεταφοράς της θερμότητας (π.χ. αέρας ή νερό), το χώρο τοποθέτησης στο όχημα (π.χ. διαμέρισμα επιβατών ή χώρος φορτίου) «Σύστημα θέρμανσης που αξιοποιεί την αποβαλλόμενη θερμότητα» νοείται κάθε τύπος διάταξης που αξιοποιεί την αποβαλλόμενη από τον κινητήρα πρόωσης του οχήματος θερμότητα προκειμένου να αυξηθεί η θερμοκρασία στο εσωτερικό του οχήματος με μέσο μεταφοράς το νερό, το λάδι ή τον αέρα «Εσωτερικό» νοείται ο εντός του οχήματος χώρος που προορίζεται για τους επιβάτες ή/και το φορτίο «Σύστημα θέρμανσης για το διαμέρισμα επιβατών» νοείται κάθε τύπος ή διάταξη που έχει σχεδιαστεί για να αυξάνεται η θερμοκρασία στο διαμέρισμα επιβατών «Σύστημα θέρμανσης για το χώρο φορτίου» νοείται κάθε τύπος διάταξης που έχει σχεδιαστεί για να αυξάνεται η θερμοκρασία στο χώρο φορτίου «Διαμέρισμα επιβατών» νοείται το μέρος στο εσωτερικό του οχήματος, το οποίο προορίζεται για τον οδηγό και τυχόν επιβάτες «Αέριο καύσιμο» νοούνται καύσιμα που, υπό κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης (288,2 Κ και 101,33 kpa), είναι σε αέρια κατάσταση, όπως το υγραέριο (LPG) και το συμπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG) «Υπερθέρμανση» είναι η πλήρης απόφραξη του στομίου εισαγωγής αέρα θέρμανσης στη θερμαντική συσκευής καύσης. 3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 3.1. Το διαμέρισμα επιβατών όλων των οχημάτων των κατηγοριών Μ και Ν εξοπλίζεται με σύστημα θέρμανσης Για τα συστήματα θέρμανσης οι γενικές απαιτήσεις είναι: ο εισερχόμενος στο διαμέρισμα επιβατών θερμός αέρας δεν πρέπει να παρουσιάζει ρύπανση μεγαλύτερη από εκείνη του αέρα στο σημείο εισαγωγής του στο όχημα, ο οδηγός και οι επιβάτες, κατά την οδική χρήση, δεν είναι σε θέση να έρθουν σε επαφή με τμήματα του οχήματος ή θερμό αέρα που μπορούν να προκαλέσουν εγκαύματα,

19 2001L0056 EL οι εκπομπές καυσαερίων από τις θερμαντικές συσκευές καύσης πρέπει να ευρίσκονται εντός αποδεκτών ορίων. Οι διαδικασίες επαλήθευσης για καθεμιά από τις ανωτέρω απαιτήσεις παρατίθενται στα παραρτήματα IV, V και VI Στον κατωτέρω πίνακα εμφαίνεται η αντιστοιχία μεταξύ των παραρτημάτων και κάθε τύπου συστήματος θέρμανσης, ανά κατηγορία του οχήματος: Σύστημα θέρμανσης Αποβαλλόμενη θερμότητα κινητήρα νερό Αποβαλλόμενη θερμότητα κινητήρα αέρας Βλέπε σημείωση 1 Αποβαλλόμενη θερμότητα κινητήρα έλαιο Κατηγορία οχήματος M N O Παράρτημα IV ποιότητα αέρα Παράρτημα V θερμοκρασία M 1 1 N 1 1 O M 1 1 N 1 1 O Παράρτημα VI αναθυμιάσεις Παράρτημα VIII ασφάλεια LPG Θερμαντική συσκευή με αέριο καύσιμο M1 βλέπε σημείωση 3 Θερμαντική συσκευή με υγρό καύσιμο Βλέπε σημείωση 3 M N O M N O Τις λοιπές απαιτήσεις για τις θερμαντικές συσκευές καύσης και την τοποθέτησή τους στο όχημα ορίζει το παράρτημα VII. Σημείωση 1: Τα πληρούντα τις απαιτήσεις του παραρτήματος III οχήματα εξαιρούνται από αυτές τις απαιτήσεις δοκιμής. M1 Σημείωση 3: Οι θερμαντικές συσκευές καύσης που τοποθετούνται έξω από το διαμέρισμα επιβατών και χρησιμοποιούν νερό ως μέσο μεταφοράς θερμότητας θεωρείται ότι ανταποκρίνονται στα παραρτήματα IV και V.

20 2001L0056 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΘΕΡΜΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΕΡΑΣ 1. Θεωρείται ότι οι παρατιθέμενες στην παράγραφο 3.2 του παραρτήματος II απαιτήσεις καλύπτονται ως προς συστήματα θέρμανσης με εναλλάκτη θερμότητας, το πρωτεύον κύκλωμα του οποίου διαρρέεται από αέρια εξάτμισης ή αέρα που έχει υποστεί ρύπανση, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι εξής συνθήκες: 2. τα τοιχώματα του πρωτεύοντος κυκλώματος του εναλλάκτη θερμότητας να είναι στεγανά έναντι διαρροών σε πιέσεις έως και 2 bar, 3. τα τοιχώματα του πρωτεύοντος κυκλώματος του εναλλάκτη θερμότητας να μην περιλαμβάνουν αποσπώμενο κατασκευαστικό στοιχείο, 4. το τοίχωμα του εναλλάκτη θερμότητας, όπου λαμβάνει χώρα η εναλλαγή θερμότητας, να έχει πάχος τουλάχιστον 2 mm, αν είναι κατασκευασμένο από μη κεκραμένο χάλυβα, 4.1. αν χρησιμοποιούνται άλλα υλικά (συμπεριλαμβανομένων σύνθετων υλικών ή υλικών με επίστρωση), το πάχος του τοιχώματος να είναι τόσο ώστε να εξασφαλίζεται εξ ίσου μακρά διάρκεια ζωής του εναλλάκτη, όπως στην περίπτωση του σημείου 4, 4.2. εάν το τοίχωμα του εναλλάκτη, όπου πραγματοποιείται η εναλλαγή θερμότητας, είναι επισμαλτωμένο, το οικείο τοίχωμα να είναι πάχους τουλάχιστον 1 mm, η δε επισμάλτωση ανθεκτική στο χρόνο, στεγανή έναντι διαρροών και όχι πορώδης, 5. ο σωλήνας από τον οποίο διέρχονται τα καυσαέρια να περιλαμβάνει ζώνη υποβαλλόμενη σε δοκιμές διάβρωσης, μήκους τουλάχιστον 30 mm, αμέσως μετά τον εναλλάκτη θερμότητας, γυμνή και ευκόλως προσπελάσιμη, 5.1. το τοίχωμα της ζώνης που υποβάλλεται σε δοκιμή διάβρωσης να μην έχει μεγαλύτερο πάχος από εκείνο των σωληνώσεων διόδου των καυσαερίων μέσα στον εναλλάκτη θερμότητας, οι δε ιδιότητες των υλικών και της επιφάνειας του υπόψη τμήματος να είναι συγκρίσιμες με τις αντίστοιχες των ανωτέρω σωληνώσεων, 5.2. εάν ο εναλλάκτης θερμότητας σχηματίζει μια ενότητα μαζί με το σιγαστήρα της εξάτμισης του οχήματος, τα εξωτερικά τοιχώματα του τελευταίου πρέπει να θεωρούνται ως η αντιστοιχούσα στο σημείο 5.1 ζώνη, όπου μπορεί να συμβεί τυχόν διάβρωση. 6. Στην περίπτωση συστημάτων θέρμανσης από θερμικά απόβλητα χρησιμοποιώντας τον αέρα ψύξης του κινητήρα για θερμαντικούς σκοπούς, θεωρείται ότι καλύπτονται οι απαιτήσεις της παραγράφου 3.2 του παραρτήματος II χωρίς να χρησιμοποιείται εναλλάκτης θερμότητας, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι εξής συνθήκες: ο χρησιμοποιούμενος για θερμαντικούς σκοπούς αέρας ψύξης να έρχεται σε επαφή μόνο με επιφάνειες του κινητήρα που δεν περιλαμβάνουν αποσπώμενο μέρος, και οι συνδέσεις μεταξύ των τοιχωμάτων αυτού του κυκλώματος αέρα ψύξης και των χρησιμοποιούμενων για τη μετάδοση θερμότητας επιφανειών να είναι αεροστεγείς και να μην προσβάλλονται από έλαια. Οι ανωτέρω συνθήκες θεωρείται ότι πληρούνται αν, π.χ.: 6.1. με μια θήκη γύρω από κάθε σπινθηριστή αφαιρούνται τυχόν διαρροές αερίου από το κύκλωμα του αέρα θέρμανσης, 6.2. ο σύνδεσμος μεταξύ της κυλινδροκεφαλής και της πολλαπλής εξαγωγής ευρίσκεται έξω από το κύκλωμα του αέρα θέρμανσης, 6.3. υπάρχει διπλή προστασία έναντι διαρροών μεταξύ της κυλινδροκεφαλής και του κυλίνδρου, τυχόν δε διαρροές από τον πρώτο σύνδεσμο οδηγούνται έξω από το κύκλωμα του αέρα θέρμανσης, ή

21 2001L0056 EL η προστασία έναντι διαρροών μεταξύ της κυλινδροκεφαλής και του κυλίνδρου διατηρείται ακόμη και όταν τα περικόχλια της κυλινδροκεφαλής έχουν σφιχτεί σε ψυχρό κινητήρα στο ένα τρίτο της ονομαστικής ροπής στρέψης που προδιαγράφει ο κατασκευαστής, ή η περιοχή σύνδεσης της κυλινδροκεφαλής με τον κύλινδρο ευρίσκεται εκτός του κυκλώματος του αέρα θέρμανσης.

22 2001L0056 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΟΚΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ 1. Επί oλoκληρωμένων oχημάτων διενεργείται η εξής δoκιμή: 1.1. Η θερμαντική συσκευή λειτουργεί επί μία ώρα στη μέγιστη ισχύ εξόδoυ υπό νηνεμία (ταχύτητα αέρος 2 m/s), με όλα τα παράθυρα κλειστά και, στην περίπτωση θερμαντικής συσκευής καύσης, με σβησμένo τoν κινητήρα πρόωσης. Εάν πάντως, στη μέγιστη ισχύ εξόδoυ, η θερμαντική συσκευή σβήνει αυτόματα σε λιγότερo από μια ώρα, oι μετρήσεις μπoρoύν να πραγματoπoιηθoύν πριν από το σβήσιμο του κινητήρα Μετρείται η αναλoγία CO στoν αέρα περιβάλλoντoς, λαμβάνoντας δείγματα από: α) σημείo έξω από τo όχημα όσo τo δυνατόν πιo κoντά στo στόμιo εισόδoυ αέρα θέρμανσης, και β) σημείo μέσα στo όχημα σε απόσταση μικρότερη από 1 m από την έξoδo τoυ αέρα πoυ έχει υπoστεί θέρμανση Οι ενδείξεις μετρήσεων λαμβάνονται για αντιπρoσωπευτικό χρόνo 10 λεπτών Η ένδειξη για τo CO από τo σημείo (β) να είναι κάτω των 20 ppm μεγαλύτερη από την αντίστoιχη της θέσεως (α). 2. Στην περίπτωση θερμαντικών συσκευών καύσης ως κατασκευαστικών στoιχείων, μετά τις δοκιμές των παραρτημάτων V, VI και του σημείου 1.3 του παραρτήματος VII διενεργείται η εξής δoκιμή Τo πρωτεύoν κύκλωμα τoυ εναλλάκτη θερμότητας υπoβάλλεται σε δoκιμή διαρρoής για να διασφαλίζεται ότι o αέρας πoυ έχει υπoστεί ρύπανση δεν μπoρεί να εισέλθει στoν θερμό αέρα ο oπoίoς πρooρίζεται για τo διαμέρισμα επιβατών Η ανωτέρω απαίτηση θεωρείται ότι καλύπτεται εάν σε μανoμετρική πίεση 0,5 hpa η διαρρoή από τoν εναλλάκτη θερμότητας είναι 30 dm 3 /h.

23 2001L0056 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΟΚΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 1. Η θερμαντική συσκευή λειτουργεί επί μία ώρα στη μέγιστη ισχύ εξόδου υπό νηνεμία (ταχύτητα αέρος 2 m/s) με όλα τα παράθυρα κλειστά. Εάν πάντως, στη μέγιστη ισχύ εξόδου, η θερμαντική συσκευή σβήνει αυτόματα σε λιγότερο από μια ώρα, οι μετρήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν ενωρίτερα. Εφόσον ο θερμός αέρας αντλείται από το εξωτερικό του οχήματος, η δοκιμή πραγματοποιείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος όχι κατώτερη των 15 ο C. 2. Η επιφανειακή θερμοκρασία οποιουδήποτε τμήματος του συστήματος θέρμανσης που μπορεί να έρθει σε επαφή με τον οδηγό του οχήματος, στη διάρκεια συνήθους οδικής χρήσης του, μετράται με θερμόμετρο επαφής. Η θερμοκρασία του ανωτέρω τμήματος ή των ανωτέρω τμημάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 70 ο C όσον αφορά το γυμνό μέταλλο και τους 80 ο C για το λοιπά υλικά Στην περίπτωση μέρους ή μερών του συστήματος θέρμανσης πίσω από το κάθισμα του οδηγού, καθώς και στην περίπτωση υπερθέρμανσης, η θερμοκρασία δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 110 ο C Στα οχήματα των κατηγοριών Μ 1 και Ν, κανένα μέρος του συστήματος, ικανό να έρθει σε επαφή με καθήμενους επιβάτες κατά την διάρκεια της κανονικής οδικής χρήσης του οχήματος, εκτός από την εσχάρα του στομίου προσαγωγής, δεν πρέπει να έχει θερμοκρασία άνω των 110 ο C Στα οχήματα των κατηγοριών Μ 2 και Μ 3, κανένα μέρος του συστήματος, ικανό να έρθει σε επαφή με καθήμενους επιβάτες κατά τη διάρκεια της κανονικής οδικής χρήσης του οχήματος, δεν πρέπει να έχει θερμοκρασία άνω των 70 ο C όσον αφορά το γυμνό μέταλλο και τους 80 ο C για το λοιπά υλικά. 4. Η θερμοκρασία του θερμού αέρα που εισέρχεται στο διαμέρισμα επιβατών να μην υπερβαίνει τους 50 ο C, μετρουμένη στο κέντρο του στομίου εισόδου του αέρα.

24 2001L0056 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΟΚΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 1. Η θερμαντική συσκευή λειτουργεί επί μία ώρα στη μέγιστη ικανότητά της υπό νηνεμία (ταχύτητα αέρος 2 m/s) και θερμoκρασία περιβάλλoντoς 20 ± 10 o C. Εάν, πάντως, στη μέγιστη ισχύ εξόδoυ, η θερμαντική συσκευή σβήνει αυτόματα σε λιγότερo από μία ώρα, oι μετρήσεις μπoρoύν να πραγματoπoιηθoύν πριν από το σβήσιμο του κινητήρα. 2. Οι ξηρές και αδιάλυτες εκπoμπές καυσαερίων, μετρoύμενες με τη χρήση κατάλληλoυ μετρητή, δεν πρέπει να υπερβαίνoυν τις εμφαινόμενες στoν κατωτέρω πίνακα τιμές: Παράμετρος Θερμαντικές συσκευές αερίου καυσίμου Θερμαντικές συσκευές υγρού καυσίμου CO 0,1 % κατ' όγκο 0,1 % κατ' όγκο NO x 200 ppm 200 ppm HC 100 ppm 100 ppm Μονάδα αναφοράς Bacharach (*) 1 4 (*) Ως μονάδα αναφοράς χρησιμοποιήθηκε η μονάδα «Bacharach» ASTM D Η δoκιμή επαναλαμβάνεται υπό συνθήκες ισoδύναμες με όχημα κινoύμενo με ταχύτητα 100 Km/h. Υπό τις συνθήκες αυτές, η τιμή για τo CO δεν πρέπει να υπερβαίνει τo 0,2 % κατ' όγκo. Εάν η δoκιμή πραγματoπoιηθεί σε θερμαντική συσκευή ως κατασκευαστικό στoιχείo, τότε δεν χρειάζεται να επαναληφθεί για τoν τύπo oχήματoς στoν oπoίo τoπoθετείται η θερμαντική συσκευή.

25 2001L0056 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.1. Κάθε θερμαντική συσκευή καύσης συνoδεύεται από oδηγίες λειτoυργίας και συντήρησης. Οι συσκευές πoυ πρooρίζoνται για τοποθέτηση εκ των υστέρων συνoδεύoνται επίσης από oδηγίες τoπoθέτησης Τoπoθετείται εξoπλισμός ασφαλείας (είτε ως μέρoς της θερμαντικής συσκευής καύσης είτε ως μέρoς τoυ oχήματoς) για να ελέγχεται η θερμαντική συσκευή καύσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ο εξoπλισμός είναι σχεδιασμένoς κατά τρόπo ώστε, εάν δεν παράγεται φλόγα κατά την ανάφλεξη ή εάν η φλόγα σβήσει κατά τη διάρκεια της λειτoυργίας, oι χρόνoι ανάφλεξης και σβέσεως για την παρoχή καυσίμoυ να μην υπερβαίνoυν τα 4 λεπτά της ώρας για τις θερμαντικές συσκευές καύσης πoυ λειτoυργoύν με υγρό καύσιμo ή, για τις θερμαντικές συσκευές καύσης πoυ λειτoυργoύν με αέριo καύσιμo, το 1 λεπτό της ώρας εάν το σύστημα ελέγχου της φλόγας είναι θερμοηλεκτρικό ή τα 10 δευτερόλεπτα εάν είναι αυτόματο Ο θάλαμoς καύσης και o εναλλάκτης θερμότητας των θερμαντικών συσκευών που χρησιμοποιούν το νερό ως θερμαγωγό υγρό πρέπει να αντέχoυν σε πίεση διπλάσια της φυσιoλoγικής πίεσης λειτoυργίας ή σε 2 bar (μανoμετρική πίεση), όπoια από τις δύo είναι μεγαλύτερη. Η πίεση δoκιμής σημειώνεται στo πληρoφoριακό έγγραφo Η θερμαντική συσκευή καύσης φέρει ετικέτα τoυ κατασκευαστή στην oπoία αναφέρεται τo όνoμά τoυ, o αριθμός μoντέλoυ και o τύπoς, καθώς και η oνoμαστική ισχύς σε kilowatts. Δηλώνεται επίσης ο τύπος καυσίμου και, εφόσoν χρειάζεται, η τάση λειτoυργίας και η πίεση λειτoυργίας τoυ αερίoυ Παύση λειτουργίας των ανεμιστήρων με χρονοκαθυστέρηση Σε περίπτωση που υπάρχει ανεμιστήρας η παύση λειτουργίας γίνεται με χρονοκαθυστέρηση, ακόμη και σε περίπτωση υπερθέρμανσης ή διακοπής της παροχής καυσίμου Μπορούν να εφαρμόζονται και άλλα μέτρα ασφαλείας κατά της εκρηκτικής ανάφλεξης και διάβρωσης του συστήματος εξαγωγής των καυσαερίων, εφόσον ο κατασκευαστής αποδεικνύει στην εγκρίνουσα αρχή ότι έχουν ισοδύναμο αποτέλεσμα Απαιτήσεις σχετικά με την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας Οι τεχνικές απαιτήσεις που επηρεάζονται από την τάση πρέπει να κυμαίνονται εντός ± 16 % της ονομαστικής τάσης. Ωστόσο, εάν υπάρχει μηχανισμός προστασίας από υπερβολικά χαμηλή/υψηλή τάση οι απαιτήσεις ικανοποιούνται στην ονομαστική τάση και πολύ πλησίον των σημείων των τιμών διακοπής Ενδεικτική λυχνία Μια ευκρινής ενδεικτική λυχνία στο οπτικό πεδίο του χειριστή τον ενημερώνει ότι το αερόθερμο είναι εντός ή εκτός λειτουργίας. 2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ 2.1. Πεδίo εφαρμoγής Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 2.1.2, oι θερμαντικές συσκευές καύσης τoπoθετoύνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις τoυ παρόντoς παραρτήματoς Τα oχήματα της κατηγoρίας Ο πoυ είναι εφoδιασμένα με θερμαντικές συσκευές υγρoύ καυσίμoυ θεωρείται ότι καλύπτoυν τις απαιτήσεις τoυ παρόντoς παραρτήματoς.

26 2001L0056 EL Θέση της θερμαντικής συσκευής Τα τμήματα τoυ αμαξώματoς και τυχόν άλλα κατασκευαστικά στoιχεία ευρισκόμενα πλησίoν της θερμαντικής συσκευής καύσης πρέπει να πρoστατεύoνται από την υπερθέρμανση και την πιθανότητα να ρυπανθoύν με καύσιμo ή έλαιo Η θερμαντική συσκευή καύσης δεν πρέπει να παρoυσιάζει κίνδυνo φωτιάς, ακόμη και σε περίπτωση υπερθέρμανσης. Η απαίτηση αυτή θεωρείται ότι πληρoύται εφόσoν κατά την τoπoθέτηση εξασφαλίζεται oρθή απόσταση από όλα τα μέρη και κατάλληλoς αερισμός, με την χρήση πυράντoχων υλικών ή με τη χρήση θερμικών ασπίδων Στην περίπτωση oχημάτων των κατηγoριών Μ 2 και Μ 3, η θερμαντική συσκευή δεν πρέπει να ευρίσκεται στo διαμέρισμα επιβατών. Μπoρεί όμως να γίνει εγκατάσταση σε επαρκώς σφραγισμένo κoυβoύκλιo πoυ πληρoί επίσης τις απαιτήσεις της παραγράφoυ Η ετικέτα πoυ αναφέρεται στην παράγραφo 1.4 ή αντίγραφό της, πρέπει να είναι έτσι τoπoθετημένη έτσι ώστε να είναι ευανάγνωστη όταν η θερμαντική συσκευή έχει τoπoθετηθεί στo όχημα Κατά την τoπoθέτηση της θερμαντικής συσκευής θα πρέπει να λαμβάνεται κάθε λoγική πρoφύλαξη ώστε να ελαχιστoπoιείται o κίνδυνoς τραυματισμoύ ή υλικών ζημιών Παρoχή καυσίμoυ Τo φίλτρo καυσίμoυ πρέπει να βρίσκεται εκτός τoυ διαμερίσματoς επιβατών και να έχει κάλυμμα ώστε τo καύσιμo να μη χύνεται έξω Οι θερμαντικές συσκευές πoυ λειτoυργoύν με υγρό καύσιμo, στις oπoίες υπάρχει παρoχή χωριστή από εκείνη τoυ oχήματoς, πρέπει να φέρoυν ευκρινή ένδειξη τoυ τύπoυ τoυ καυσίμoυ και τoυ σημείoυ πλήρωσης Μια πρoειδoπoιητική πινακίδα για την ανάγκη διακoπής λειτoυργίας της θερμαντικής συσκευής πριν από την τρoφoδoσία με καύσιμo τίθεται στo σημείo πλήρωσης. Επιπλέον, στο εγχειρίδιο με τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή, πρέπει να περιέχονται κατάλληλες οδηγίες Σύστημα εξάτμισης Τo στόμιo εξόδoυ καυσαερίων πρέπει να ευρίσκεται σε θέση πoυ να απoκλείεται η είσoδoς καυσαερίων στo όχημα μέσω τoυ συστήματoς αερισμoύ, των στoμίων πρoσαγωγής θερμoύ αέρα ή των ανoικτών υαλoπινάκων Στόμιo εισόδoυ αέρα καύσης Ο αέρας για τoν θάλαμo καύσης της θερμαντικής συσκευής δεν πρέπει να λαμβάνεται από τo διαμέρισμα επιβατών τoυ oχήματoς Τo στόμιo εισόδoυ τoυ αέρα πρέπει να ευρίσκεται σε τέτoια θέση ή να πρoστατεύεται ώστε να καθίσταται απίθανη η απόφραξη από σκoυπίδια ή απoσκευές Στόμιo εισόδoυ αέρα θέρμανσης Ο αέρας θέρμανσης μπoρεί να είναι νωπός ή ανακυκλoφoρών αέρας λαμβανόμενoς από καθαρό χώρo πoυ είναι απίθανo να έχει μολυνθεί από καυσαέρια του κινητήρα, της θερμαντικής συσκευής ή οποιασδήπoτε άλλης πηγής ενέργειας τoυ oχήματoς Ο αεραγωγός λήψεως πρέπει να είναι πρoστατευμένoς με πλέγμα ή άλλo κατάλληλo μέσo Στόμιo εξόδoυ αέρα θέρμανσης Τυχόν αεραγωγoί χρησιμoπoιoύμενoι για τη διoχέτευση τoυ θερμoύ αέρα στoυς διαφόρoυς χώρoυς τoυ oχήματoς πρέπει να είναι έτσι τoπoθετημένoι ή πρoστατευμένoι ώστε να μην πρoκαλoύνται τραυματισμoί ή ζημίες σε περίπτωση επαφής με αυτoύς Τα στόμια εξόδoυ τoυ αέρα πρέπει να είναι έτσι τoπoθετημένα ή πρoστατευμένα ώστε να είναι απίθανo να αποφραχθoύν από σκουπίδια ή αποσκευές.

27 2001L0056 EL Αυτόματος έλεγχος του συστήματος θέρμανσης Η λειτουργία του συστήματος θέρμανσης πρέπει να διακόπτεται αυτομάτως και να παύει η παροχή καυσίμου εντός 5 δευτερολέπτων όταν ο κινητήρας σταματάει. Σε περίπτωση που ενεργοποιείται ήδη χειροκίνητος μηχανισμός, μπορεί να συνεχισθεί η λειτουργία του συστήματος θέρμανσης.

28 2001L0056 EL M1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII M2 M1 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΥΣΗΣ LPG ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ LPG 1. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ LPG ΓΙΑ ΟΔΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΟΧΗ ΜΑΤΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 1.1. Εάν ένα σύστημα θέρμανσης LPG σε όχημα με κινητήρα είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί επίσης όταν το όχημα είναι εν κινήσει, η θερμαντική συσκευή καύσης LPG και το σύστημα τροφοδότησης πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις: Η θερμαντική συσκευή καύσης LPG πληροί τις απαιτήσεις του εναρμονισμένου προτύπου σχετικά με τις προδιαγραφές για συσκευές που χρησιμοποιούν αποκλειστικά LPG Στεγανός εξοπλισμός θέρμανσης του χώρου LPG προς τοποθέτηση σε οχήματα και πλεούμενα (EN 624:2000) ( 1 ) Στις περιπτώσεις που μια δεξαμενή LPG έχει τοποθετηθεί μόνιμα, όλα τα κατασκευαστικά στοιχεία του συστήματος που έρχονται σε επαφή με το LPG στην υγρή φάση (όλα τα κατασκευαστικά στοιχεία από τη μονάδα πλήρωσης έως τον εξατμιστήρα/ρυθμιστή πίεσης) και η τοποθέτησή τους στην υγρή φάση πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις του κανονισμού αριθ. 67 ΟΕΕ/ΟΗΕ, μέρος I και II και τα παραρτήματα 3 έως 10, 13 και 15 έως 17 ( 2 ) Η τοποθέτηση σε όχημα του συστήματος θέρμανσης LPG σε αέρια φάση πληροί τις απαιτήσεις του εναρμονισμένου προτύπου σχετικά με τις προδιαγραφές τοποθέτησης συστημάτων LPG που είναι σχεδιαζόμενα για κατοίκηση σε οχήματα αναψυχής και άλλα οδικά οχήματα (EN 1949:2002) ( 3 ) Το σύστημα τροφοδότησης LPG είναι σχεδιασμένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχεται το LPG με την απαιτούμενη πίεση και στην ορθή φάση για την τοποθετημένη θερμαντική συσκευή καύσης LPG. Επιτρέπεται η απομάκρυνση του LPG από τη μόνιμα τοποθετημένη δεξαμενή LPG είτε στην αέρια είτε στην υγρή φάση. ( 1 ) Ανακοίνωση της Επιτροπής στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας 90/396/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 1990, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις συσκευές αερίου, ΕΕ C 202 της , σ. 5. ( 2 ) Κανονισμός αριθ. 67 ΟΕΕ/ΟΗΕ: Ενιαίες διατάξεις σχετικά με την I. Έγκριση τύπου ειδικών εξαρτημάτων των αυτοκινήτων οχημάτων που χρησιμοποιούν υγραέρια στο σύστημά τους πρόωσης II. Έγκριση οχήματος στο οποίο έχουν τοποθετηθεί ειδικά εξαρτήματα για τη χρήση υγραερίων στο σύστημα πρόωσής τους όσον αφορά την τοποθέτηση των εξαρτημάτων αυτών E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 ) ) ) ) ) Rev.1/Add.66/Rev.1 Rev.1/Add.66/Rev.1/Amend.1 Rev.1/Add.66/Rev.1/Corr.1 Rev.1/Add.66/Rev.1/Corr.2 Rev.1/Add.66/Rev.1/Amend.2 ( 3 ) Το EN 1949:2002 προετοιμάζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN). Το EN 624:2000 αναφέρεται στο EN 1949:2002 (βλέπε. σημείο 1.1.1)..

29 2001L0056 EL M Η έξοδος υγρών (liquid outlet) της μόνιμα τοποθετημένης δεξαμενής LPG για την παροχή LPG στο θερμαντήρα θα παρέχεται με έναν τηλεχειριζόμενο γενικό κρουνό παροχής με βαλβίδα υπερχείλισης όπως προβλέπεται στο σημείο του κανονισμού αριθ. 67 ΟΕΕ/ΟΗΕ. Ο τηλεχειριζόμενος γενικός κρουνός παροχής με βαλβίδα υπερχείλισης θα ελέγχεται με τέτοιο τρόπο ώστε να κλείνει αυτόματα εντός πέντε δευτερολέπτων από την παύση λειτουργίας της μηχανής, ανεξάρτητα από τη θέση του διακόπτη ανάφλεξης. Εάν εντός των πέντε αυτών δευτερολέπτων ενεργοποιηθεί ο διακόπτης on του θερμαντήρα ή το σύστημα παροχής LPG, το σύστημα θέρμανσης μπορεί να παραμείνει εν λειτουργία. Η θέρμανση μπορεί να πάντοτε να ξεκινήσει εκ νέου Εάν το LPG παρέχεται στην αέρια φάση από τη μόνιμα τοποθετημένη δεξαμενή LPG ή ξεχωριστό(-ούς) φορητό(-ούς) κύλινδρο(-λίνδρους) LPG, λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε να εξασφαλισθεί ότι δεν δύναται να εισέρθει υγρό LPG στο ρυθμιστή πίεσης ή τη θερμαντική συσκευή καύσης LPG. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί ένας διαχωριστής και M2 M δεν υπάρχει δυνατότητα ανεξέλεγκτης έκλυσης λόγω τυχαίας απόζευξης. Παρέχονται τα μέσα για τη διακοπή της ροής του LPG με την τοποθέτηση συσκευής αμέσως μετά από, ή μέσα σε, ένα ρυθμιστή, ο οποίος έχει στερεωθεί σε κύλινδρο ή δεξαμενή ή, εάν ο ρυθμιστής έχει στερεωθεί μακριά από τον κύλινδρο ή τη δεξαμενή, τοποθετείται μια συσκευή αμέσως πριν από το σωλήνα ή αγωγό από τον κύλινδρο ή τη δεξαμενή και τοποθετείται πρόσθετη συσκευή μέσα στο ρυθμιστή ή μετά από αυτόν Εάν το LPG παρέχεται σε υγρή φάση, ο μονάδα του εξατμιστήρα και του ρυθμιστή πίεσης θερμαίνεται όπως πρέπει από κατάλληλη πηγή θερμότητας Στα οχήματα με κινητήρα που χρησιμοποιούν LPG στο σύστημα πρόωσής τους, η θερμαντική συσκευή καύσης LPG μπορεί να συνδεθεί με την ίδια μόνιμα τοποθετημένη δεξαμενή LPG που παρέχει LPG στη μηχανή, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι απαιτήσεις ασφαλείας του συστήματος πρόωσης. Εάν για τη θέρμανση χρησιμοποιείται ξεχωριστή δεξαμενή LPG, η δεξαμενή αυτή θα παρέχεται με τη δική της μονάδα πλήρωσης. M2 M1 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ LPG ΜΟΝΟΝ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΦΑΡ ΜΟΓΕΣ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥ ΜΕΝΑ ΤΟΥΣ 2.1. Η θερμαντική συσκευή καύσης LPG και το σύστημα τροφοδότησης της ενός συστήματος θέρμανσης LPG που προορίζεται για χρήση μόνον όταν το όχημα δεν είναι εν κινήσει, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις: Τοποθετούνται μόνιμες επισημάνσεις στο διαμέρισμα όπου είναι αποθηκευμένοι οι φορητοί κύλινδροι LPG και πλησίον της συσκευής ελέγχου του θερμαντικού συστήματος, δίνοντας οδηγίες ότι ο θερμαντήρας LPG δεν θα βρίσκεται εν λειτουργία και ότι η βαλβίδα του φορητού κυλίνδρου LPG θα είναι κλειστή όταν το όχημα είναι εν κινήσει Η θερμαντικής συσκευή καύσης LPG πληροί τις απαιτήσεις της ενότητας Η τοποθέτηση σε αέρια φάση του συστήματος θέρμανσης LPG πληροί τις απαιτήσεις της ενότητας

30 2001L0056 EL M2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 94/55/ΕΚ ( 1 ) 1. Πεδίο εφαρμογής Το παρόν παράρτημα εφαρμόζεται στα οχήματα για τα οποία ισχύουν ειδικές απαιτήσεις σχετικά με θερμαντικές συσκευές καύσης και την εγκατάστασή τους, που προβλέπονται στην οδηγία 94/55/ΕΚ. 2. Ορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, ισχύουν οι χαρακτηρισμοί οχήματος EX/II, EX/III, AT, FL και OX όπως ορίζονται στο κεφάλαιο 9.1 του παραρτήματος B της οδηγίας 94/55/ΕΚ. 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 3.1. Γενικά (οχήματα EX/II, EX/III, AT, FL και OX) Οι θερμαντικές συσκευές καύσης και το κύκλωμα εξάτμισής τους πρέπει να σχεδιάζονται, τοποθετούνται, προστατεύονται ή καλύπτονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προλαμβάνεται κάθε μη αποδεκτός κίνδυνος θέρμανσης ή ανάφλεξης του φορτίου. Αυτή η απαίτηση πρέπει να θεωρείται ότι ικανοποιείται εάν η δεξαμενή καυσίμων και το σύστημα εξάτμισης του συστήματος είναι σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στα σημεία και Η συμμόρφωση με τις διατάξεις αυτές επαληθεύεται για ολόκληρο το όχημα Οι δεξαμενές καυσίμων για τον εφοδιασμό της συσκευής του οχήματος ικανοποιούν τις παρακάτω απαιτήσεις: α) στην περίπτωση οποιασδήποτε διαρροής, το καύσιμο τρέχει στο έδαφος χωρίς να έρχεται σε επαφή με θερμά μέρη του οχήματος ή του φορτίου β) οι δεξαμενές καυσίμων που περιέχουν πετρέλαιο είναι εφοδιασμένες με μια αποτελεσματική φλογοπαγίδα στο άνοιγμα πλήρωσης ή με πώμα που επιτρέπει να διατηρείται το άνοιγμα ερμητικά σφραγισμένο Το σύστημα εξάτμισης, καθώς και οι αγωγοί της εξάτμισης κατευθύνονται ή προστατεύονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος θέρμανσης ή ανάφλεξης του φορτίου. Τα μέρη του συστήματος εξάτμισης που βρίσκονται αμέσως κάτω από τη δεξαμενή καυσίμων (ντίζελ) έχουν διάκενο τουλάχιστον 100 mm ή προστατεύονται από θερμική ασπίδα Η θερμαντική συσκευή καύσης τίθεται σε λειτουργία χειροκίνητα. Οι συσκευές προγραμματισμού απαγορεύονται Οχήματα EX/II και EX/III Θερμαντικές συσκευές καύσης με αεριώδη καύσιμα δεν επιτρέπονται Οχήματα FL Οι θερμαντήρες καύσης τίθενται εκτός λειτουργίας με τουλάχιστον τις παρακάτω μεθόδους: α) εσκεμμένο χειροκίνητο κλείσιμο του διακόπτη από την καμπίνα του οδηγού β) σταμάτημα του κινητήρα του οχήματος στην περίπτωση αυτή ο θερμαντήρας μπορεί να τεθεί εκ νέου σε λειτουργία χειροκίνητα από τον οδηγό γ) ξεκίνημα μιας τροφοδοτικής αντλίας στο μηχανοκίνητο όχημα για τα επικίνδυνα εμπορεύματα που μεταφέρονται Επανεκκίνηση επιτρέπεται μόνον αφού οι θερμαντήρες καύσης έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας. Για τις μεθόδους της παραγράφου 3.3.1, σημεία β) και γ), η τροφοδοσία του αέρα καύσης διακόπτεται με κατάλληλα ( 1 ) EE L 319 της , σ. 7.

31 2001L0056 EL M2 μέσα ύστερα από ένα κύκλο επανεκκίνησης διάρκειας όχι μεγαλύτερης από 40 δευτερόλεπτα. Προβλέπεται η χρήση μόνο θερμαντικών συσκευών για τις οποίες έχει αποδειχτεί ότι ο εναλλάκτης θερμότητας είναι ανθεκτικός στον ελαττωμένο κύκλο επανεκκίνησης των 40 δευτερολέπτων για το χρόνο της κανονικής χρήσης τους.

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 9.11.2001 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 292/21 Ο ΗΓΙΑ 2001/56/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Σεπτεµβρίου 2001 για τις θερµαντικές συσκευές των οχηµάτων µε

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1976L0756 EL 15.10.2008 009.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουλίου 1976 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002L0004 EL 01.01.2007 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2002/4/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2002 περί της εγγραφής σε μητρώα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 2001/92/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 2001/92/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 291/24 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 8.11.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/92/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Οκτωβρίου 2001 για προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 92/22/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 4.10.2014 L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1044/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2014, δημοσιονομικών ανώτατων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 334/36 Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης εκεµβρίου 1999 για τηνπροσαρµογή στηντεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε το εκπεµπόµενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.5.2016 L 121/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/699 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι 1.3.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 55/35 ΟΔΗΓΙΑ 2005/13/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Φεβρουαρίου 2005 για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 254/73

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 254/73 26.9.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 254/73 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 889/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Σεπτεμβρίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.9.2016 COM(2016) 491 final ANNEXES 1 to 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης για Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος για την

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0186 (COD) 13660/16 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: CULT 101 AELE 77 EEE 41 CODEC 1506

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 6206/13 Διοργανικός φάκελος: 2012/0262 (NLE) JUSTCIV 22 ATO 17 OC 78

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 6206/13 Διοργανικός φάκελος: 2012/0262 (NLE) JUSTCIV 22 ATO 17 OC 78 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 6206/13 Διοργανικός φάκελος: 2012/0262 (NLE) JUSTCIV 22 ATO 17 OC 78 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11432/16 LIMITE PUBLIC POLGEN 92 JUR 361 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3781 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 313 27 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 35949/2604/07 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδη γία 2006/96/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (6) Με την απόφαση 2001/395/ΕΚ του Συμβουλίου ( 4 ), η

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (6) Με την απόφαση 2001/395/ΕΚ του Συμβουλίου ( 4 ), η 28.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 108/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 407/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Απριλίου 2011 για την τροποποίηση του (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1340/2008 του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2008,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 321/54 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.11.2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. Αρ. Πρωτ.: 43917/5066/ ΦΕΚ Β/1468/2006

Κ.Υ.Α. Αρ. Πρωτ.: 43917/5066/ ΦΕΚ Β/1468/2006 Κ.Υ.Α. Αρ. Πρωτ.: 43917/5066/4-10-2006 ΦΕΚ Β/1468/2006 Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2003/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2003, σχετικά με την υποχρεωτική

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0013 (NLE) 15436/15 AGRI 684 AGRIORG 101 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2011 (OR. en) 16085/11 Διοργανικός φάκελος: 2011/0132 (NLE) ENV 824 COMER 218 SAN 214 OC 11

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2011 (OR. en) 16085/11 Διοργανικός φάκελος: 2011/0132 (NLE) ENV 824 COMER 218 SAN 214 OC 11 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2011 (OR. en) 16085/11 Διοργανικός φάκελος: 2011/0132 (NLE) ENV 824 COMER 218 SAN 214 OC 11 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/5 ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝ

Ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Σπουδαστής: Μαρίνος Ανδρέου Επιβλέπων Καθηγητής:Ματζινος Παναγιωτης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2013 Το υγραέριο LPG

Διαβάστε περισσότερα

34. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Ι. Άρθρο 1

34. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Ι. Άρθρο 1 C 310/382 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.12.2004 34. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

A8-0061/19. Santiago Fisas Ayxelà Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 COM(2016)0400 C8-0223/ /0186(COD)

A8-0061/19. Santiago Fisas Ayxelà Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 COM(2016)0400 C8-0223/ /0186(COD) 8.6.2017 A8-0061/19 Τροπολογία 19 Petra Kammerevert εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας Έκθεση Santiago Fisas Ayxelà Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 COM(2016)0400

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ Οδηγία 89/655/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 30ής Νοεµβρίου 1989 σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού από τους εργαζοµένους κατά την εργασία τους ( εύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 27.4.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 115/27 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Απριλίου 2012 σχετικά με τη δεύτερη δέσμη κοινών στόχων ασφαλείας για το σιδηροδρομικό σύστημα [κοινοποιηθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 8ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2003 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 8ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2003 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 657/2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3744 της 8ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2003 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 657 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/40/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2006/40/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 161/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/40/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Μαΐου 2006 για τις εκπομπές των συστημάτων κλιματισμού των μηχανοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 291/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 291/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 291/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.11.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1003/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για το χώρο τοποθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 11.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1014/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την παρακολούθηση και την αναφορά δεδομένων ταξινόμησης των

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τον καθορισμό της σύνθεσης της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τον καθορισμό της σύνθεσης της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της σύνθεσης της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Απαντήσεις από τα κράτη μέλη όσον αφορά την εφαρμογή των συστάσεων της Επιτροπήςσχετικά με τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Απαντήσεις από τα κράτη μέλη όσον αφορά την εφαρμογή των συστάσεων της Επιτροπήςσχετικά με τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Απαντήσεις από τα κράτη μέλη όσον αφορά την εφαρμογή των συστάσεων της Επιτροπήςσχετικά με τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.5.2017 COM(2017) 242 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την επανεξέταση της πρακτικής εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2013 (OR. en)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2013 (OR. en) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2013 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0900 (NLE) EUCO 110/13 INST 234 POLGEN 69 OC 295 ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 49/36 19.2.2004 Ο ΗΓΙΑ 2004/3/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Φεβρουαρίου 2004 για την τροποποίηση των οδηγιών 70/156/ΕΟΚ και 80/1268/EΟΚ του Συµβουλίου όσον αφορά την µέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

(2011/431/EE) (8) Για να είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συμμετοχή, οι

(2011/431/EE) (8) Για να είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συμμετοχή, οι L 188/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.7.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Ιουλίου 2011 περί χρηματοδοτικής συμμετοχής της Ένωσης στα προγράμματα των κρατών μελών για τον έλεγχο,

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11158/16 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 6 Ιουλίου 2016 Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: D045112/01

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 292/21

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 292/21 10.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 292/21 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1009/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για τα προστατευτικά τροχών ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2016 (OR. en) 9386/16 ENV 358 ENT 95 MI 373 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 10 Μαΐου 2016 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Οκτωβρίου 2014 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) 14333/14 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 13884/14 Θέμα: CDR 109 INST 511 AG 17 Πρόταση απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.10.2016 COM(2016) 660 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 Εκτέλεση της απόφασης 2014/335/ΕΕ για τους ίδιους πόρους μετά την

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση για την τροποποίηση του περί Συσκευών αερολυμάτων (Αεροζόλ) Νόμου για σκοπούς εναρμόνισης με Οδηγία 2016/2037/ΕΕ

Δημόσια Διαβούλευση για την τροποποίηση του περί Συσκευών αερολυμάτων (Αεροζόλ) Νόμου για σκοπούς εναρμόνισης με Οδηγία 2016/2037/ΕΕ Λευκωσία, 24 Ιουλίου 2017 Προς: Όλα τα Μέλη Κυρίες/Κύριοι, Δημόσια Διαβούλευση για την τροποποίηση του περί Συσκευών αερολυμάτων (Αεροζόλ) Νόμου για σκοπούς εναρμόνισης με Οδηγία 2016/2037/ΕΕ Θα θέλαμε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΚΑΙ 2002 Για σκοπούς θέσπισης διατάξεων που - 35(ΙΙΙ) του 2003. (α) Να συνάδουν με τη

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.12.2014 COM(2014) 730 final ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2015 (OR. en) 5063/15 ADD 1 STATIS 24 COMPET 123 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ --------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ -------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ -------------------------- Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 115, 9.5.2003, σ.

Διαβάστε περισσότερα

L 291/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 291/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 291/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.11.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1005/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Νοεμβρίου 2010 για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου των συστημάτων ρυμούλκησης μηχανοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18)

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18) ΠΕΤΡΑΚΗ 8 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.170 - FAX: 210.32.59.169 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) Eurostat Το ωριαίο κόστος εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 189/19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουλίου 2010 σχετικά με τους κοινούς στόχους ασφάλειας που αναφέρονται στο άρθρο 7 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 13007/16 LIMITE PUBLIC JAI 812 DAPIX 162 CRIMORG 117 ENFOPOL 329 ENFOCUSTOM 149 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2009L0126 EL 12.11.2014 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΟΔΗΓΙΑ 2009/126/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1995L0057 EL 01.01.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 95/57/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Νοεμβρίου 1995 σχετικά με τη συλλογή στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 17.11.2003 COM(2003) 700 τελικό 2003/0274 (COD) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1419/1999/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 37 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 37 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 5908/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: CLIMA 22 ENV 97 ENER 37 IND 25

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. {SWD(2016) 246 final} {SWD(2016) 249 final}

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. {SWD(2016) 246 final} {SWD(2016) 249 final} ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.7.2016 COM(2016) 479 final ANNEXES 1 to 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη συμπερίληψη των εκπομπών αερίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210.32.59.197 - FAX 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για τον μήνα Ιούλιο, στις χώρες

Διαβάστε περισσότερα

13584/16 ΧΜΑ/μκρ 1 DG G 2A

13584/16 ΧΜΑ/μκρ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 13584/16 BUDGET 30 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5 του γενικού προϋπολογισμού του 2016: Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

L 243/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΙΤΡΟΠΗ

L 243/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΙΤΡΟΠΗ L 243/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.9.2006 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Αυγούστου 2006 για τον καθορισμό ενδεικτικής κατανομής, ανά κράτος μέλος, των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.9.2016 C(2016) 5709 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12.9.2016 για τη θέσπιση λεπτομερών τεχνικών απαιτήσεων και διαδικασιών ελέγχου για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής για τη διαρκή αξιοπλοΐα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 367/23

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 367/23 14.12.2004 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 367/23 ΟΔΗΓΙΑ 2004/112/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Δεκεμβρίου 2004 για προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 95/50/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 δείχνει πλεόνασμα ύψους ,74 ευρώ που προκύπτει από:

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 δείχνει πλεόνασμα ύψους ,74 ευρώ που προκύπτει από: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2016 (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2 του γενικού προϋπολογισμού για το 2016: Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τον καθορισμό της σύνθεσης της Επιτροπής των Περιφερειών

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τον καθορισμό της σύνθεσης της Επιτροπής των Περιφερειών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της σύνθεσης της Επιτροπής των Περιφερειών EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ Έκδοση «Περιορισμένης διανομής» (1) Π Έκδοση «Για επιθεώρηση από τα ενδιαφερόμενο μέρη» (επιλέξτε το κατάλληλο τετραγωνίδιο) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΙΝΤΑΜΠΙΝΓΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Καυστήρας μπλε φλόγας. Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A (2001/10) GR. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό

Καυστήρας μπλε φλόγας. Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A (2001/10) GR. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Καυστήρας μπλε φλόγας Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A 6 720 818 766 (2001/10) GR Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία ErP Συμμόρφωση με τις Κοινοτικές ιατάξεις. Τι πρέπει να προσέξουμε;

Οδηγία ErP Συμμόρφωση με τις Κοινοτικές ιατάξεις. Τι πρέπει να προσέξουμε; Οδηγία ErP Συμμόρφωση με τις Κοινοτικές ιατάξεις Τι πρέπει να προσέξουμε; Ποια είναι η Ευρωπαϊκή Οδηγία ErP; Η Οδηγία ErP (ΕΕ) 622/2012 που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορά όλα τα προϊόντα που

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) 1497 Κ.Α.ΙΪ. 332/2000 Αρ. 3451,

Ε.Ε. Παρ. III(I) 1497 Κ.Α.ΙΪ. 332/2000 Αρ. 3451, Ε.Ε. Παρ. III(I) 1497 Κ.Α.ΙΪ. 332/2000 Αρ. 3451, 24.11.2000 Αριθμός 332 Οι περί Μέτρων και Σταθμών (Ακλοολόμετρα και Αραιόμετρα Αλκοόλης) Κανονισμοί του 2000, που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

1517 Κ.Δ.Π. 334/2000

1517 Κ.Δ.Π. 334/2000 E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3451, 24.11.2000 1517 Κ.Δ.Π. 334/2000 Αριθμός 334 Οι περί Μέτρων και Σταθμών (Πιεσόμετρα Ελαστικών Μηχανοκίνητων Οχημάτων) Κανονισμοί του 2000, που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Εμπορίου,

Διαβάστε περισσότερα

Επικύρωση της δεύτερης περιόδου ανάληψης υποχρεώσεων του πρωτοκόλλου του Κιότο στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή

Επικύρωση της δεύτερης περιόδου ανάληψης υποχρεώσεων του πρωτοκόλλου του Κιότο στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.11.2013 COM(2013) 768 final ANNEX 1 Επικύρωση της δεύτερης περιόδου ανάληψης υποχρεώσεων του πρωτοκόλλου του Κιότο στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) Eurostat. - Β τρίμηνο

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) Eurostat. - Β τρίμηνο ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) Eurostat Το ωριαίο κόστος εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX:

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007

Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007 Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007 Καθορισμός μεθόδων μέτρησης και επιτρεπομένων ορίων του μονοξειδίου του άνθρακα (CO) και των υδρογονανθράκων (HC) στα καυσαέρια των βενζινοκίνητων και υγραεριοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2010 (OR. en) 8046/10 Διοργανικός φάκελος: 2010/0814 (NLE) SCH-EVAL 45 SIRIS 51 COMIX 246

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2010 (OR. en) 8046/10 Διοργανικός φάκελος: 2010/0814 (NLE) SCH-EVAL 45 SIRIS 51 COMIX 246 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Ιουνίου 200 (OR. en) 8046/0 Διοργανικός φάκελος: 200/084 (NLE) SCH-EVAL 45 SIRIS 5 COMIX 246 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΣΟΔΑ. Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Μεταβολή (%)

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΣΟΔΑ. Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Μεταβολή (%) ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΤΟΜΟΣ 1 - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Χρηματοδότηση του γενικού προϋπολογισμού Πιστώσεις που πρέπει να καλυφτούν

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU, Διευθυντής Ημερομηνία Παραλαβής: 6 Ιανουαρίου 2012

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU, Διευθυντής Ημερομηνία Παραλαβής: 6 Ιανουαρίου 2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, η Φεβρουαρίου 0 (OR. en) 5786/ ENV 5 ENT 8 DELACT 3 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα L 52. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 60ό έτος 28 Φεβρουαρίου Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα L 52. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 60ό έτος 28 Φεβρουαρίου Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 60ό έτος 28 Φεβρουαρίου 2017 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις Οριστική έκδοση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2017/303 του διορθωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2015 COM(2015) 117 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Eξαιρέσεις χορηγούμενες από τα κράτη μέλη δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 1371/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Δ.Ο.Σ. (Α ) Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται για τις αντιπροσωπίες έγγραφο σχετικά με το ανωτέρω θέμα όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο ΔΕΥ στις 20 Ιουλίου 2015.

Επισυνάπτεται για τις αντιπροσωπίες έγγραφο σχετικά με το ανωτέρω θέμα όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο ΔΕΥ στις 20 Ιουλίου 2015. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 10830/2/15

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Noεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Noεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Α Α: ΒΛ131-389 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Noεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ: ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 17 Iουνίου 2008 (26.06) (OR. en) 10724/08 Διοργανικός φάκελος : 2005/0283 (COD)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 17 Iουνίου 2008 (26.06) (OR. en) 10724/08 Διοργανικός φάκελος : 2005/0283 (COD) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 17 Iουνίου 2008 (26.06) (OR. en) 10724/08 Διοργανικός φάκελος : 2005/0283 (COD) TRANS 204 ENT 127 ENV 374 MAP 17 CODEC 774 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ της : Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

97(1) του Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 156(1) του (1) του Πεδίο εφαρμογής. Μετρήσεις και πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος.

97(1) του Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 156(1) του (1) του Πεδίο εφαρμογής. Μετρήσεις και πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. 97(1) του 2001. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 156(1) του 2002. 97(1) του 2001. Πεδίο εφαρμογής. Μετρήσεις και πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 936 Κ.Δ.Π. 226/2003 Αρ. 3694, 14.3.2003 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 162/22 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1112 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουνίου 2017 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3199/93 σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των διαδικασιών για την πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Greece

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Greece ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Greece FL - Companies engaged in online activities EL A Πουλάει η εταιρεία σας μέσω ίντερνετ ή/και χρησιμοποιεί συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία διορισµού των µελών της Επιτροπής των Περιφερειών

ιαδικασία διορισµού των µελών της Επιτροπής των Περιφερειών ιαδικασία διορισµού των µελών της Επιτροπής των Περιφερειών Οι διαδικασίες που εφαρµόζονται στα κράτη µέλη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μεταξύ των στόχων που τίθενται στο προοίµιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαµβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΏΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΏΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ) Πολυδεύκης Παπαδόπουλος ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΏΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ) 1950 9 Μαΐου Ο Ρομπέρ Σουμάν, ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών, εκφωνεί έναν σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λετονία την 1η Ιανουαρίου 2014

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λετονία την 1η Ιανουαρίου 2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.6.2013 COM(2013) 345 final 2013/0190 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λετονία την 1η Ιανουαρίου 2014 EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στον τρόπο Αξιολόγησης των Κλιματιστικών Μηχανημάτων και των Ανεμιστήρων Δροσισμού

Αλλαγές στον τρόπο Αξιολόγησης των Κλιματιστικών Μηχανημάτων και των Ανεμιστήρων Δροσισμού Αλλαγές στον τρόπο Αξιολόγησης των Κλιματιστικών Μηχανημάτων και των Ανεμιστήρων Δροσισμού Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζοντας ότι η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τα προϊόντα Οικιακού Κλιματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R1207 EL 18.02.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2001, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λιθουανία την 1η Ιανουαρίου 2015

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λιθουανία την 1η Ιανουαρίου 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λιθουανία την 1η Ιανουαρίου 2015 EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4242, 21/5/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4242, 21/5/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 263, 9.10.2007, σ. 1. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα