Παραδοτζο Π2 - Πακζτο Εργαςίασ 2 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παραδοτζο Π2 - Πακζτο Εργαςίασ 2 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΩΝ"

Transcript

1 Παραδοτζο Π2 - Πακζτο Εργαςίασ 2 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΩΝ Βιβλιογραφική Επιςκόπηςη και Ανάλυςη Πολιτικών ςχετικά με τη Συμφιλίωςη Επαγγελματικήσ και Οικογενειακήσ/Ιδιωτικήσ Ζωήσ Συγγραφική Ομάδα: Μαρία Καραμεςίνθ Μαρία Σκόμπα Εφθ Χατηθβαρνάβα Επιςτημονική Υπεφθυνη του Υποζργου: Μαρία Συμεωνάκθ Αθήνα, Ιοφνιοσ

2 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΚΗ ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΦΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗ ΤΜΥΙΛΙΩΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ/ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΖΩΗ Ιςότητα των Υύλων ςτο Εργατικό Δυναμικό: Η ςυμφιλίωςη τησ επαγγελματικήσ με την οικογενειακή/ιδιωτική ζωή ςτισ Ελληνικέσ Βιομηχανίεσ Συγγραφή: Μαρία Καραμεςίνη, Μαρία κόμπα, Εύη Φατζηβαρνάβα Σο Έργο «Ιςότητα των Φύλων ςτο Εργατικό Δυναμικό: Η ςυμφιλίωςη τησ επαγγελματικήσ με την οικογενειακή/ιδιωτική ζωή ςτισ Ελληνικέσ Βιομηχανίεσ» υλοποιήθηκε από το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ιςότητασ (ΚΕΘΙ) (υντονιςτήσ Υορέασ), ςε ςυνεργαςία με το Πάντειο Πανεπιςτήμιο (Εργαςτήριο πουδών Υύλου), τον ύνδεςμο Βιομηχανιών Αττικήσ Πειραιά (ΒΑΠ) και το Κέντρο Αριςτείασ Πανεπιςτημίου Ιςλανδίασ (EDDA) (διμερείσ ςχέςεισ), με τη χρηματοδότηςη του Προγράμματοσ Ακαδημαΰκή Έρευνα ςτουσ τομείσ προτεραιότητασ «Διαφορετικότητα, Ανιςότητεσ και Κοινωνική Ενςωμάτωςη» ΦΜ ΕΟΦ περιόδου Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματοσ αυτήσ τησ έκδοςησ, που καλύπτεται από δικαιώματα (copyright), ή η χρήςη τησ ςε οποιαδήποτε μορφή, χωρίσ τη γραπτή άδεια του ΕΛΚΕ του ΠΑΝΣΕΙΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ Εργαςτήριο πουδών Υύλου Λ. υγγρού 136, 17671, Αθήνα Σηλ.:

3 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΩΝ Βιβλιογραφική Επιςκόπηςη και Ανάλυςη Πολιτικών ςχετικά με τη Συμφιλίωςη Επαγγελματικήσ και Οικογενειακήσ/Ιδιωτικήσ Ζωήσ Θ παροφςα βιβλιογραφικι επιςκόπθςθ και ανάλυςθ των πολιτικϊν ςχετικά με τθ ςυμφιλίωςθ τθσ επαγγελματικισ και οικογενειακισ/ιδιωτικισ ηωισ αποτελοφν τμιμα του Ζργου «Ιςότθτα Φφλων ςτο Εργατικό Δυναμικό: Συμφιλίωςθ τθσ Επαγγελματικισ και Οικογενειακισ/Ιδιωτικισ Ηωισ». Θ μελζτθ είχε ωσ ςτόχουσ: Τθ ςυλλογι και τθν επιςκόπθςθ των πολιτικϊν και του νομικοφ πλαιςίου για τθ ςυμφιλίωςθ τθσ επαγγελματικισ με τθν οικογενειακι/ιδιωτικι ηωι ςτθν Ελλάδα. Τθν ανάλυςθ των πολιτικϊν για τθ ςυμφιλίωςθ τθσ επαγγελματικισ με τθν οικογενειακι/ιδιωτικι ηωι. Τθν εξζταςθ τθσ εφαρμογισ τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ από τισ επιχειριςεισ του ιδιωτικοφ τομζα. Στθ μελζτθ: Παρουςιάηονται, με βάςθ τθ διεκνι και τθν ελλθνικι βιβλιογραφία, τα διάφορα μοντζλα ςυμφιλίωςθσ επαγγελματικισ και οικογενειακισ/ ιδιωτικισ ηωισ. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται ςτο ελλθνικό μοντζλο και πϊσ αυτό ςυμπεριφζρκθκε ςτα χρόνια τθσ κρίςθσ. Αναλφονται λεπτομερϊσ οι ιςχφουςεσ πολιτικζσ ςυμφιλίωςθσ ςτθν Ελλάδα και οι εξελίξεισ και τάςεισ των τελευταίων χρόνων. Οι εξελίξεισ εντάςςονται ςε ζνα ευρφτερο πλαίςιο ςυηιτθςθσ και ςυνδζονται με τισ πολιτικζσ και τισ προτεραιότθτεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τθν απαςχόλθςθ και τθν ιςότθτα των φφλων και γενικότερα με τισ διεκνείσ τάςεισ. Γίνεται ιδιαίτερθ αναφορά ςτισ προτεραιότθτεσ τθσ εκνικισ πολιτικισ ςτα κζματα αυτά ςτα χρόνια τθσ κρίςθσ και των μνθμονίων. Τα μζτρα πολιτικισ ςυμφιλίωςθσ που εξετάηονται αναλυτικά ςτθ μελζτθ είναι: οι γονικζσ και λοιπζσ άδειεσ φροντίδασ, 3

4 οι ευζλικτεσ μορφζσ απαςχόλθςθσ και θ ευελιξία του χρόνου εργαςίασ, οι υπθρεςίεσ φροντίδασ για παιδιά προςχολικισ και ςχολικισ θλικίασ, οι υπθρεςίεσ φροντίδασ για θλικιωμζνουσ/-εσ και άτομα με αναπθρία, οι πολιτικζσ και πρακτικζσ ςε επίπεδο επιχείρθςθσ. Για κάκε ζνα από τα μζτρα, περιγράφεται θ ιςχφουςα κατάςταςθ, οι τελευταίεσ εξελίξεισ, τάςεισ και πρωτοβουλίεσ ιδιαιτζρωσ ςτα χρόνια τθσ κρίςθσ και θ νομικι βάςθ των ιςχυουςϊν ρυκμίςεων. Συηθτοφνται, επίςθσ, θ δυνατότθτα άντλθςθσ αξιόπιςτων ςτατιςτικϊν ςτοιχείων για τθ χριςθ τουσ, οι όποιεσ δυςκολίεσ εφαρμογισ τουσ, ο βακμόσ και θ κατά φφλο αξιοποίθςι τουσ (όπου είναι δυνατόν να εντοπιςτοφν ςχετικζσ πλθροφορίεσ), θ εκτιμοφμενθ ι/και με ζρευνεσ διαπιςτοφμενθ επίπτωςθ των πολιτικϊν ιδιαιτζρωσ ςτισ γυναίκεσ και, τζλοσ, τα κενά και οι αδυναμίεσ τόςο των ίδιων των πολιτικϊν όςο και τθσ ςχετικισ με αυτά τα κζματα ζρευνασ. Ζμφαςθ δίδεται ςτθν εφαρμογι τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ από τισ επιχειριςεισ του ιδιωτικοφ τομζα, όπωσ αυτι μπορεί να διαπιςτωκεί μζςω κυρίωσ των επίςθμων οργάνων ελζγχου τιρθςθσ τθσ νομοκεςίασ (εκκζςεισ του Συνθγόρου του Πολίτθ, τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ και του Διεκνοφσ Γραφείου Εργαςίασ για τθν Ελλάδα). Τζλοσ, εξετάηεται κατά πόςον οι ρυκμίςεισ διατθροφν ζναν ζμφυλο χαρακτιρα, απευκυνόμενεσ κυρίωσ ςε γυναίκεσ φροντίςτριεσ, είναι ουδζτερεσ ωσ προσ το φφλο ι ενκαρρφνουν τθν ιςότιμθ ςυμμετοχι των ανδρϊν φροντιςτϊν τόςο ωσ προσ τθ διατφπωςθ όςο και ωσ προσ τθν εφαρμογι τουσ. Αποτιμϊνται οι πολιτικζσ και οι επιπτϊςεισ τουσ, ιδιαιτζρωσ ςτα χρόνια τθσ τρζχουςασ κρίςθσ, ενϊ αναλφονται διεξοδικά οι επιπτϊςεισ τθσ τελευταίασ ςτισ εργαςιακζσ ςχζςεισ και ςτθν εργαςιακι κατάςταςθ των γυναικϊν, κακϊσ και ςτισ πολιτικζσ ςυμφιλίωςθσ. Εξάγονται γενικά ςυμπεράςματα από τθ βιβλιογραφικι επιςκόπθςθ και τθν ανάλυςθ των πολιτικϊν και διατυπϊνονται προτάςεισ τόςο για τισ πολιτικζσ ςυμφιλίωςθσ όςο και για τουσ τομείσ που χριηουν περαιτζρω διερεφνθςθσ. 4

5 Επεξθγοφνται οι όροι που χρθςιμοποιοφνται ςτθ μελζτθ και παρατίκεται θ βιβλιογραφία πάνω ςτθν οποία βαςίςτθκε. Τα ςυμπεράςματα τθσ μελζτθσ αφοροφν τθ ςχζςθ των μζτρων ςυμφιλίωςθσ με τισ υπόλοιπεσ πολιτικζσ, τθ ςυνεκτικότθτα του ςυςτιματοσ, τθν ευελιξία του ςυςτιματοσ να παρζχει δυνατότθτεσ πραγματικϊν επιλογϊν, τθ δικαιοςφνθ και τθν ιςοτιμία του για τουσ άνδρεσ εργαηόμενουσ και τισ γυναίκεσ εργαηόμενεσ όλων των τομζων εργαςίασ, κακϊσ και τθ ςχζςθ του ςχεδιαςμοφ των μζτρων με τθν ζρευνα και τθν πλθροφόρθςθ. Είναι γεγονόσ ότι παρά τα ποικίλα μζτρα ςυμφιλίωςθσ τθσ εργαςιακισ και οικογενειακισ/ιδιωτικισ ηωισ που ζχουν λθφκεί τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ τόςο ςε ευρωπαϊκό όςο και εκνικό επίπεδο, ουςιαςτικζσ ανιςότθτεσ παραμζνουν ανάμεςα ςτα δφο φφλα όςον αφορά το ποςοςτό απαςχόλθςισ τουσ, τισ ϊρεσ απαςχόλθςθσ τουσ, τθν εργαςιακι τουσ εξζλιξθ και τισ αμοιβζσ από τθν εργαςία. Το επιδιωκόμενο μοντζλο του ιςότιμου διπλοφ κουβαλθτι (εργαηόμενοι και οι δφο γονείσ) δεν ζχει επιτευχκεί ακόμα και ςτισ καλφτερεσ των περιπτϊςεων. Αυτό αποδίδεται κυρίωσ ςτο γεγονόσ ότι οι πολιτικζσ που ακολουκικθκαν δεν κατόρκωςαν, αφενόσ, να αντιμετωπίςουν επαρκϊσ το ηιτθμα τθσ φροντίδασ των εξαρτθμζνων μελϊν και, αφετζρου, να επιφζρουν μια πιο ουςιαςτικι αλλαγι ςτθ ςυμμετοχι των ανδρϊν ςτθν οικογενειακι φροντίδα και ςτισ ευκφνεσ του νοικοκυριοφ. Από ό,τι φαίνεται, όςο πιο ελλιπείσ είναι οι πολιτικζσ αυτζσ τόςο πιο πολφ οι εργαςιακζσ ανιςότθτεσ αυξάνονται και τόςο πιο πολφ οι γυναίκεσ καλοφνται να επιλζξουν ανάμεςα ςτθν εργαςία (εάν πρζπει να εργαςτοφν και κάτω από ποιεσ ςυνκικεσ) και ςτθ φροντίδα, εφόςον ςτθν κοινωνικι ςυνείδθςθ θ επιλογι αυτι αφορά κατ εξοχιν τισ γυναίκεσ. Στισ αποφάςεισ αυτζσ πρζπει να ςτακμίςουν ακόμα οι γυναίκεσ εάν είναι ςυμφζρον γι αυτζσ να εργαςτοφν ςε μια χαμθλά αμειβόμενθ φτωχισ ποιότθτασ απαςχόλθςθ που ενδεχομζνωσ κα τουσ ςτεριςει τα οικογενειακά επιδόματα που λαμβάνουν. Οι ιδθ ενταγμζνεσ ςτθν αγορά εργαςίασ και με περιςςότερα προςόντα γυναίκεσ κα πρζπει να ςτακμίςουν και να αποφαςίςουν πόςο χρόνο κα λείψουν από τθν εργαςία τουσ με άδειεσ φροντίδασ και τι επίπτωςθ κα ζχει θ απουςία αυτι ςτθν καριζρα τουσ. 5

6 Στθ χϊρα μασ εξακολουκεί ακόμα να λειτουργεί ζνα άτυπο ςφςτθμα οικογενειακισ αλλθλεγγφθσ και υποςτιριξθσ που ςε ζνα μεγάλο βακμό καλφπτει ι ςυμπλθρϊνει τισ ανάγκεσ φροντίδασ, υποκακιςτϊντασ τθν ζλλειψθ ι ανεπάρκεια των κοινωνικϊν υπθρεςιϊν φροντίδασ. Και ενϊ θ δυνατότθτα τθσ πρόωρθσ ςυνταξιοδότθςθσ επζτρεπε ςε κάποιο βακμό ςτισ γυναίκεσ μζςθσ θλικίασ να λειτουργιςουν πλιρωσ, ςυμπλθρωματικά ι εφεδρικά ςτθ φροντίδα εγγονϊν και εξαρτθμζνων θλικιωμζνων γονζων ι ςυγγενϊν, θ κατάργθςθ κάκε μορφισ πρόωρθσ ςυνταξιοδότθςθσ, είτε κα επιβαρφνει δυςανάλογα τισ γυναίκεσ αυτζσ τθσ θλικίασ, είτε κα οδθγιςει ςε μεγάλα κενά φροντίδασ, ιδίωσ ςτα χαμθλά ειςοδθματικά ςτρϊματα, εφόςον δεν αναπτυχκοφν κοινωνικζσ υπθρεςίεσ φροντίδασ ϊςτε να τα καλφψουν. Τζλοσ, με τα εκτεταμζνα - ςυγκριτικά με άλλεσ χϊρεσ - ωράρια εργαςίασ, ο εκτόσ εργαςίασ χρόνοσ των εργαηομζνων, κυρίωσ των γυναικϊν, ςυμπιζηεται με ότι αυτό ςυνεπάγεται για τθν προςωπικι τουσ ηωι, τθν ποιότθτα τθσ φροντίδασ που παρζχουν και τισ απαιτιςεισ τουσ από το δθμόςιο ςφςτθμα φροντίδασ. Είναι προφανζσ ότι ζνα ςφςτθμα/πλζγμα πολιτικϊν και μζτρων ςυμφιλίωςθσ για να είναι αποτελεςματικό πρζπει να είναι ςυνεκτικό και ολοκλθρωμζνο, να διακζτει ευελιξία παρζχοντασ δυνατότθτεσ επιλογϊν, να είναι οικονομικά προςιτό και να είναι δίκαιο και ιςότιμο για τουσ άνδρεσ και τισ γυναίκεσ εργαηόμενουσ/-εσ όλων των τομζων εργαςίασ ενςωματϊνοντασ πάντα τθ διάςταςθ τθσ ιςότθτασ. Πόςο το ελλθνικό ςφςτθμα διακζτει αυτά τα χαρακτθριςτικά; Χωρίσ να υποβακμίηουμε τισ πραγματικά πολφ ςθμαντικζσ πολιτικζσ και μζτρα που υιοκετικθκαν τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ ςτθ χϊρα μασ, πρζπει παράλλθλα να ςθμειϊςουμε ότι το ςφςτθμα ςτερείται μιασ ολοκλθρωμζνθσ προςζγγιςθσ, εμπεριζχοντασ διαφορετικζσ φιλοςοφίεσ και αφινοντασ ςθμαντικά κενά φροντίδασ. Οριςμζνα παραδείγματα είναι ενδεικτικά: 1. Στο ςφςτθμα των γονικϊν αδειϊν, όπωσ είδαμε, υπάρχουν ανιςότθτεσ ανάμεςα ςτον ιδιωτικό και τον δθμόςιο τομζα, με τον δθμόςιο τομζα να είναι πιο γενναιόδωροσ και πιο φιλικά προςκείμενοσ προσ τουσ εργαηόμενουσ γονείσ. Αλλά και μζςα ςτον ίδιο τον ιδιωτικό τομζα υπάρχουν ςθμαντικζσ ανιςότθτεσ ανάμεςα ςτουσ/ςτισ μιςκωτοφσ/-ζσ και τουσ/τισ αυτοπαςχολοφμενουσ/-εσ. Ακόμα, ςτον δθμόςιο τομζα οι παροχζσ 6

7 ζχουν το χαρακτιρα δικαιωμάτων, κάτι που δεν ςυμβαίνει με όλεσ τισ παροχζσ του ιδιωτικοφ τομζα. Τζλοσ, το ςφςτθμα ςτερείται, όςον αφορά τον ιδιωτικό τομζα, μιασ κωδικοποίθςθσ που κα βοθκοφςε τθν εφκολθ αναγνϊριςθ των διαφόρων δικαιωμάτων από τουσ δυνθτικά δικαιοφχουσ. 2. Το ςφςτθμα των γονικϊν αδειϊν δεν ςυνδζεται με το δθμόςιο ςφςτθμα φροντίδασ (π.χ. βρεφονθπιακοφσ ςτακμοφσ). Δθλαδι, οι γονείσ μετά τθ γονικι άδεια δεν είναι δεδομζνο ότι εξαςφαλίηουν μια κζςθ ςε δθμόςιο παιδικό ςτακμό. Θ πρόςβαςθ ςτο δθμόςιο ςφςτθμα φροντίδασ δεν αποτελεί δικαίωμα των παιδιϊν και αντίςτοιχθ υποχρζωςθ του κράτουσ. Δικαίωμα πρόςβαςθσ παρζχεται μόνο ςτα νθπιαγωγεία (για τον τελευταίο χρόνο πριν τθν ζναρξθ του ςχολείου). Συνζπεια αυτισ τθσ κατάςταςθσ είναι θ χϊρα μασ, ανάμεςα ςτισ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, να παρουςιάηει ζνα από τα μεγαλφτερα κενά κεςμοκετθμζνθσ διαςφάλιςθσ φροντίδασ (διάςτθμα μεταξφ τζλουσ γονικϊν αδειϊν και ζναρξθσ ςχολικισ δραςτθριότθτασ). 3. Υπάρχουν τεράςτια κενά δθμόςιασ παροχισ ανοικτισ και κατ οίκον φροντίδασ θλικιωμζνων και ανάπθρων ατόμων ςτο πλαίςιο τθσ τοπικισ κοινότθτασ. 4. Σε όλεσ τισ κατθγορίεσ των μζτρων ςυμφιλίωςθσ υπάρχουν ςε μεγαλφτερο ι μικρότερο βακμό εργαηόμενοι/-εσ που αποκλείονται (π.χ. εργαηόμενοι/- εσ ςε αδιλωτθ εργαςία ι που δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ που κζτει θ νομοκεςία). H κεςμικι ευελιξία που παρζχεται από τα επίςθμα μζτρα ςυμφιλίωςθσ, αλλά και θ πιο άτυπθ ευελιξία που διακζτει το εργαςιακό περιβάλλον, είναι ςθμαντικοί παράγοντεσ που διευκολφνουν τουσ/τισ εργαηόμενουσ/-εσ φροντιςτζσ/-τριεσ να ςυνδυάςουν τισ εργαςιακζσ και οικογενειακζσ τουσ υποχρεϊςεισ. Το ςφςτθμα των γονικϊν αδειϊν παρζχει ςχετικι ευελιξία (μειωμζνο ωράριο και δυνατότθτα μετατροπισ του ςε ςυνεχόμενθ απουςία από τθν εργαςία, επιλογζσ ωσ προσ τον χρόνο λιψθσ των αδειϊν). Όμωσ το ςφςτθμα ςτον δθμόςιο τομζα είναι πολφ πιο ευζλικτο, αφοφ θ επιλογι αποτελεί δικαίωμα του/τθσ εργαηόμενου/-θσ, ενϊ ςτον ιδιωτικό τομζα προχποκζτει τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του/τθσ εργοδότθ/-τριασ. 7

8 Στισ υπθρεςίεσ φροντίδασ παιδιϊν, θ προςβαςιμότθτα ςτισ υπθρεςίεσ αυτζσ δεν είναι πάντα εφκολθ ενϊ τα ωράρια λειτουργίασ, παρ όλο που ζχουν διευρυνκεί, δεν ανταποκρίνονται πάντα ςτισ ϊρεσ εργαςίασ των γονζων και οι ϊρεσ λειτουργίασ ζχουν περιοριςτεί κατά τθ διάρκεια τθσ κρίςθσ (π.χ. ολοιμερο ςχολείο). Θ προϊκθςθ τθσ μερικισ απαςχόλθςθσ αποτελεί ςε πολλζσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ μζτρο πολιτικισ ςυμφιλίωςθσ. Για να αποτελεί όμωσ τζτοιο μζτρο, θ μερικι απαςχόλθςθ κα πρζπει να αποτελεί επιλογι και όχι καταναγκαςμό (ζλλειψθ εναλλακτικϊν ευκαιριϊν απαςχόλθςθσ) για τουσ/τισ εργαηόμενουσ/-εσ, να εξαςφαλίηει προδιαγραφζσ ποιότθτασ (διάρκεια εργαςίασ και ςφμβαςθσ, αςφαλιςτικά και άλλα δικαιϊματα) και να δίνει τθ δυνατότθτα μεταπιδθςθσ ςτθν πλιρθ απαςχόλθςθ, όταν οι υποχρεϊςεισ φροντίδασ περιοριςτοφν. Αυτό δεν ςυνζβαινε παραδοςιακά ςτισ χϊρεσ του νότου και ιδιαιτζρωσ ςτθν Ελλάδα τόςο γιατί το κεςμικό πλαίςιο δεν διευκόλυνε αλλά και γιατί θ επιλογι αυτι -ςε ςυνδυαςμό με χαμθλζσ αμοιβζσ ςτισ προςφερόμενεσ κζςεισ εργαςίασ- μείωνε ςθμαντικά το οικογενειακό ειςόδθμα, ςυνικωσ δε οι προςφερόμενεσ κζςεισ εργαςίασ δεν διαςφάλιηαν ποιότθτα και αςφάλεια. Θ μερικι και εκ περιτροπισ απαςχόλθςθ αυξικθκε κατά τθ διάρκεια τθσ κρίςθσ, ωσ αναγκαςτικι επιλογι που επιβλικθκε από τουσ/τισ εργοδότεσ/-τριεσ. Όςον αφορά το ςφςτθμα των γονικϊν αδειϊν, υπάρχουν ςθμαντικζσ διαφοροποιιςεισ μεταξφ του δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα, με τον δθμόςιο τομζα να παρζχει άδεια φροντίδασ μακράσ διάρκειασ με πλιρθ αναπλιρωςθ των αποδοχϊν, ενϊ οι αντίςτοιχεσ πλιρωσ αμειβόμενεσ άδειεσ ςτον ιδιωτικό τομζα είναι μικρότερθσ διάρκειασ και απαιτοφν τθν ζγκριςθ του εργοδότθ ωσ προσ τον τρόπο λιψθσ τουσ. Είναι γνωςτό από τθ διεκνι βιβλιογραφία ότι όςο μεγαλφτερο είναι το ποςοςτό αναπλιρωςθσ του μιςκοφ κατά τθ διάρκεια τθσ άδειασ τόςο μεγαλφτερθ είναι θ πικανότθτα να αξιοποιθκεί θ άδεια και άρα να λειτουργιςει ωσ αποτελεςματικό μζτρο ςυμφιλίωςθσ, ιδίωσ για τουσ άνδρεσ. Όςον αφορά τισ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ φροντίδασ παιδιϊν, το ςφςτθμα είναι για πολλοφσ γονείσ ακριβό, λόγω τθσ μείωςθσ των ειςοδθμάτων. Είναι, λοιπόν, ιδιαίτερα ςθμαντικό που, μζςω του ΕΣΠΑ, ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ παιδιϊν φιλοξενοφνται δωρεάν ςε δθμόςιουσ και ιδιωτικοφσ ςτακμοφσ, αν και θ ηιτθςθ 8

9 είναι μεγαλφτερθ από τθν προςφορά, όπωσ είδαμε και ςτο ςχετικό κεφάλαιο τθσ βιβλιογραφικισ επιςκόπθςθσ. Τεράςτια είναι τα κενά ςτθ φροντίδα θλικιωμζνων και ατόμων με αναπθρία. Οι άδειεσ είναι υποτυπϊδεισ ι ανφπαρκτεσ. Όςον αφορά τισ υπθρεςίεσ θμεριςιασ φροντίδασ, ενϊ κάποιεσ από αυτζσ παρζχονται δωρεάν (Βοικεια ςτο Σπίτι, ΚΘΦΘ) και κάποιεσ καλφπτονται από αςφαλιςτικά ταμεία όταν θ φροντίδα είναι θμεριςια (Κζντρα Διθμζρευςθσ), δεν μποροφν, ακόμα και όταν αυτζσ είναι διακζςιμεσ ςε τοπικό επίπεδο, να καλφψουν άτομα που χρειάηονται ςυνεχι φροντίδα ι χαμθλοφ ειςοδιματοσ άτομα, που όμωσ δεν εμπίπτουν ςτισ προχποκζςεισ ειςοδιματοσ που κζτουν οι υπθρεςίεσ. Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, αναηθτοφνται, είτε ενδοικογενειακζσ λφςεισ φροντίδασ (ςε βάροσ ςυχνά των εργαηομζνων γυναικϊν), είτε θ πρόςλθψθ αμειβόμενων φροντιςτϊν/-τριϊν που επιβαρφνει τον οικογενειακό προχπολογιςμό. Είναι γεγονόσ ότι θ νομοκεςία που αφορά κζματα ςυμφιλίωςθσ αντιμετωπίηει ιςότιμα τουσ άνδρεσ και τισ γυναίκεσ. Υπάρχουν κάποιεσ ακόμα εξαιρζςεισ που όμωσ ςταδιακά αντιμετωπίηονται, μετά ιδιαιτζρωσ από παρεμβάςεισ του Συνθγόρου του Πολίτθ, ο οποίοσ ζχει ζνα ρόλο «ελεγκτι» ωσ προσ τθν τιρθςθ τθσ αρχισ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ ςτθν απαςχόλθςθ. Εκεί που φαίνεται να υπάρχουν οι μεγαλφτερεσ κεςμικζσ αποκλίςεισ είναι ανάμεςα ςτισ κατθγορίεσ των εργαηομζνων και όχι ανάμεςα ςτα δφο φφλα. Όμωσ ςτθν πράξθ, όπωσ φαίνεται από τα ςτατιςτικά ςτοιχεία και τισ εκκζςεισ δθμόςιων υπθρεςιϊν κα ανεξάρτθτων αρχϊν, άνδρεσ και γυναίκεσ, και ιδιαιτζρωσ οι μθτζρεσ, δεν αντιμετωπίηονται ιςότιμα ςτθν εργαςία. Παρ όλθ τθν πρόοδο και τισ ςθμαντικζσ βελτιϊςεισ, οι γυναίκεσ υςτεροφν ςε αμοιβζσ και επαγγελματικι εξζλιξθ και είναι ςε μεγαλφτερο βακμό ευάλωτεσ ςε παραβιάςεισ των εργαςιακϊν τουσ δικαιωμάτων. Αυτό οφείλεται κυρίωσ ςτο γεγονόσ ότι οι πολιτικζσ φροντίδασ αγγίηουν μια ευαίςκθτθ περιοχι που ζχει να κάνει με τισ ιςχφουςεσ ςτάςεισ και αξίεσ όςον αφορά τον ρόλο των ανδρϊν και των γυναικϊν ςτθν απαςχόλθςθ και ςτθν οικογζνεια και τα αποδεκτά πρότυπα φροντίδασ. Αυτζσ οι ςτάςεισ, αξίεσ και πρότυπα επθρεάηουν τθν κατεφκυνςθ και το περιεχόμενο των πολιτικϊν, τον βακμό που οι πολιτικζσ αξιοποιοφνται από τουσ/τισ εργαηόμενουσ/-εσ ςυνολικά και από 9

10 τουσ άνδρεσ και τισ γυναίκεσ ξεχωριςτά, κακϊσ και τον τρόπο που το εργαςιακό και κοινωνικό περιβάλλον αντιμετωπίηει τα κζματα αυτά. Φαίνεται λοιπόν, ότι ενϊ οι «πολιτικζσ ζχουν ςθμαςία», επθρεάηοντασ κετικά τθν απαςχόλθςθ των γυναικϊν και οδθγϊντασ ςτθν κοινωνικι αποδοχι τθσ, δεν δείχνουν να ζχουν πετφχει τα αναμενόμενα αποτελζςματα, όςον αφορά τισ ςτάςεισ και αξίεσ που ςχετίηονται με τα πρότυπα φροντίδασ και τθν κατανομι των οικογενειακϊν ευκυνϊν ανάμεςα ςτα δφο φφλα. Ωςτόςο, ζρευνα του ΚΕΘΙ για τον ρόλο των πατζρων ςτθν εξιςορρόπθςθ τθσ επαγγελματικισ και τθσ οικογενειακισ-προςωπικισ ηωισ, που πραγματοποιικθκε το 2006, ζδειξε ότι, αν και διατθροφνται παραδοςιακά πρότυπα ςε πολλζσ εκφάνςεισ τθσ οικογενειακισ ηωισ (π.χ. οικιακι εργαςία), διαπιςτϊνονται καινοτόμεσ ςτάςεισ και αντιλιψεισ των πατζρων ωσ προσ τθν εναςχόλθςι τουσ με τθν περιποίθςθ των παιδιϊν μικρισ θλικίασ, που δείχνουν ότι οι πατρικζσ ςτάςεισ και ςυμπεριφορζσ απζναντι ςτα παιδιά αλλάηουν προσ το προοδευτικότερο ςε αρκετά μεγάλο μζροσ τθσ κοινωνίασ. Αν και ενκαρρυντικά, τα αποτελζςματα τθσ παραπάνω ζρευνασ ςτάςεων πρζπει να διαςταυρωκοφν με ζρευνεσ χριςθσ χρόνου, που παρζχουν αντικειμενικότερθ βάςθ εξακρίβωςθσ του τι πράγματι ςυμβαίνει. Είναι προφανζσ, ότι οι πολιτικζσ, ςυνδικαλιςτικζσ και εργοδοτικζσ θγεςίεσ και οι φορείσ ιςότθτασ πρζπει να επανεκτιμιςουν τισ προςπάκειεσ και τισ εφαρμοηόμενεσ πολιτικζσ, ζτςι ϊςτε να διευκολφνουν τον ςτόχο τθσ ιςότθτασ και να διαπαιδαγωγιςουν τισ νζεσ γενιζσ ςε μια πιο ιςότιμθ αντιμετϊπιςθ των δφο φφλων ςτουσ διάφορουσ τομείσ τθσ εργαςιακισ και οικογενειακισ ηωισ και όχι μόνον. Το πεδίο τθσ ςυμφιλίωςθσ εργαςιακισ και οικογενειακισ/προςωπικισ ηωισ δεν απετζλεςε ζνα πεδίο ερευνθτικισ προτεραιότθτασ ςτθ χϊρα μασ. Ελάχιςτεσ είναι οι περιπτϊςεισ ερευνϊν με πρωτεφοντα ςτόχο το πεδίο αυτό. Επίςθσ, όπωσ και ςε πολλά άλλα πεδία πολιτικισ, δεν υπάρχουν μελζτεσ αξιολόγθςθσ τθσ επίπτωςθσ των πολιτικϊν, εκτόσ και εάν αυτζσ ςυνδζονται με κοινοτικά προγράμματα όπου τζτοιεσ μελζτεσ αποτελοφν υποχρζωςθ. Ενδεικτικοί τομείσ για τουσ οποίουσ, μζςα από τθν παροφςα μελζτθ, κρίνουμε ότι χρειάηεται να υπάρχει μεγαλφτερθ πλθροφόρθςθ και εμβάκυνςθ είναι οι ακόλουκοι: 10

11 Α. Αξιολόγθςθ πολιτικϊν Γονικζσ άδειεσ Υπθρεςίεσ φροντίδασ Β. Στάςεισ, αξίεσ και ιδεατά πρότυπα φροντίδασ (ςε ςχζςθ με το φφλο, τθν θλικία, τθν οικογενειακι κατάςταςθ, το μορφωτικό επίπεδο, το ειςόδθμα, τθν προζλευςθ κ.λπ. των ερωτωμζνων, κακϊσ και τθν αντίλθψθ τουσ ωσ προσ τθν φπαρξθ, κόςτοσ, ανταπόκριςθ ςτισ ανάγκεσ και ποιότθτα των παροχϊν). Γ. Η λιψθ αποφάςεων από τουσ/τισ εργαηόμενουσ/-εσ φροντιςτζσ/-τριεσ (γονείσ και φροντιςτζσ/-τριεσ ενθλίκων) ςε κζματα ςυμφιλίωςθσ (περιεχόμενο αποφάςεων και ςκεπτικό). Δ. Οι ςτρατθγικζσ των οικογενειϊν (και ιδιαιτζρωσ των γυναικϊν) για το ςυνδυαςμό εργαςίασ και φροντίδασ. Βακμόσ ςυμβιβαςμοφ μεταξφ του εφικτοφ και του δυνατοφ. Οι πρακτικζσ ςε επίπεδο κακθμερινότθτασ. Ε. Η επίδραςθ τθσ κρίςθσ ςτθν κατανομι τθσ οικογενειακισ φροντίδασ και ςτθν ιςότθτα. ΣΤ. Τα κυρίαρχα μοντζλα οικογζνειασ ςε ςχζςθ τθν εργαςία και τθ φροντίδα. Ζ. Η ιδιωτικι κατ οίκον φροντίδα (οικογενειακι και αμειβόμενθ). Η. Η επίδραςθ του χϊρου τθσ εργαςίασ ςτθ ςυμφιλίωςθ ανάλογα με διάφορουσ παράγοντεσ. Θ. Η ιδεατι εικόνα του εαυτοφ ανδρϊν ι γυναικϊν. Θ μελζτθ καταλιγει ςτισ παρακάτω προτάςεισ πολιτικήσ, οι οποίεσ μποροφν να αποτελζςουν βάςθ ςυηιτθςθσ για τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ. Γενικοφ χαρακτιρα προτάςεισ: Α. Καταρχιν πρζπει να υπάρξει μια διαφορετικι αξιολόγθςθ τθσ πολιτικισ προτεραιότθτασ που αποδίδεται ςτα κζματα ςυμφιλίωςθσ και γενικότερα ςτα κζματα ιςότθτασ των φφλων. Β. Ωσ προσ τισ πολιτικζσ απαιτείται να μελετθκοφν, να ςχεδιαςτοφν και να εφαρμοςτοφν ωσ ζνα ενιαίο ςφςτθμα αλλθλοςυμπλθροφμενων παροχϊν με εςωτερικι ςυνοχι και κοινζσ αρχζσ και φιλοςοφία. 11

12 Γ. Είναι ςθμαντικό να υπάρχουν επαρκι και αξιόπιςτα ςτοιχεία για να μποροφν οι πολιτικζσ ςτοιχειωδϊσ να αξιολογθκοφν και βάςει αυτϊν των αξιολογιςεων να γίνονται προτάςεισ βελτίωςισ τουσ. Επί μζρουσ προτάςεισ: A. Κωδικοποίθςθ: Όςον αφορά το ςφςτθμα των γονικϊν αδειϊν, το οποίο εμφανίηεται ωσ ζνα μωςαϊκό ρυκμίςεων ιδιαιτζρωσ ςτον ιδιωτικό τομζα, χρειάηεται να γίνει κωδικοποίθςθ, ζτςι ϊςτε οι ρυκμίςεισ να είναι ορατζσ, αναγνωρίςιμεσ και εφκολα κατανοθτζσ από τουσ/τισ δυνθτικά δικαιοφχουσ και άλλουσ/-εσ εμπλεκόμενουσ/-εσ. B. Η διάςταςθ τθσ ιςότθτασ: Παρόλο που ςτθ νομοκεςία ζχουν γίνει και εξακολουκοφν και γίνονται προςπάκειεσ τιρθςθσ τθσ αρχισ τθσ ιςότθτασ και τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ ςτθν εργαςία, ςτθν πράξθ τα αποτελζςματα δεν είναι τα αναμενόμενα. Αυτό ςε ζναν μεγάλο βακμό αποδίδεται ςτο γεγονόσ ότι οι κυρίαρχεσ νόρμεσ αποδίδουν ςτισ γυναίκεσ τον ρόλο του βαςικοφ φροντιςτι των εξαρτθμζνων μελϊν τθσ οικογζνειασ. Χρειάηεται, λοιπόν, μεγαλφτερθ προςπάκεια για πιο ιςότιμο καταμεριςμό των οικογενειακϊν ευκυνϊν και αυτό ςθμαίνει πολιτικζσ που όχι μόνο διαςφαλίηουν, αλλά και προάγουν με μζτρα ενίςχυςθσ τθ ςυμμετοχι των ανδρϊν ςτισ οικογενειακζσ ευκφνεσ. Υπάρχουν πολλζσ ρυκμίςεισ με κετικά αποτελζςματα που ζχουν εφαρμοςτεί ςε άλλεσ χϊρεσ που κα μποροφςαμε να αξιοποιιςουμε και ςτθ χϊρα μασ. Ακόμα, χρειάηεται να εξεταςτοφν και να εφαρμοςτοφν μζτρα ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ του κοινοφ, αυτϊν που λαμβάνουν αποφάςεισ και αυτϊν που διαπαιδαγωγοφν, ιδιαιτζρωσ αυτϊν που διαπαιδαγωγοφν τισ νζεσ γενιζσ, ςτθ διαμόρφωςθ αντιλιψεων για μια πιο ιςότιμθ ςυμμετοχι ανδρϊν και γυναικϊν ςτθν εργαςία, ςτθν κοινωνία και ςτθν οικογζνεια. Γνωρίηουμε ότι κάποιεσ καλζσ πρακτικζσ ζχουν υλοποιθκεί και ςτθ χϊρα μασ και αρκετό υλικό ζχει παραχκεί ςτα πλαίςια ςυγχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων, αλλά δεν φαίνονται οι εμπειρίεσ αυτζσ να ζχουν ενταχκεί ςτθ δθμόςια πολιτικι ι να τθν ζχουν τροφοδοτιςει επαρκϊσ ι να ζχουν καταφζρει να ζχουν αξιόλογα πολλαπλαςιαςτικά οφζλθ. 12

13 Αντίκετα, μζτρα με αρνθτικό αντίκτυπο για τθν ιςότθτα, όπωσ είναι μζτρα, τα οποία αφινουν να εννοθκεί ότι θ φροντίδα είναι γυναικεία υπόκεςθ ι μζτρα που οδθγοφν ςτθν αποκοπι των γυναικϊν από τθν αγορά εργαςίασ ι δυςκολεφουν τθν επανζνταξι τουσ, πρζπει να αποφεφγονται. Γ. Θ ποιότθτα και το κόςτοσ για τον/τθν χριςτθ/-τρια των μζτρων φροντίδασ και ςυμφιλίωςθσ: Και τα δφο αποτελοφν βαςικοφσ παράγοντεσ ςτθν αξιοποίθςθ τουσ και κρίνουν τθν ικανότθτά τουσ να αποτελοφν αποτελεςματικοφσ μθχανιςμοφσ ςυμφιλίωςθσ. Αν και τα περιοριςμζνα ζςοδα του κράτουσ, των αςφαλιςτικϊν ταμείων και των εργοδοτϊν δυςκολεφουν τισ προςπάκειεσ για βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των παροχϊν και άμβλυνςθ τθσ οικονομικισ επιβάρυνςθσ για τον/τθν χριςτθ/-τρια, είναι προφανζσ ότι κάποια βελτίωςθ απαιτείται που κα επιτρζπει τθν καλφτερθ αξιοποίθςι τουσ. Δ. Πολιτικζσ διαχείριςθσ χρόνου για ανάγκεσ φροντίδασ: Θ κεςμοκζτθςθ μζτρων μεγαλφτερθσ ευελιξίασ ςτθ διαχείριςθ του χρόνου των εργαηομζνων φροντιςτϊν/-τριϊν κα διευκόλυνε ενδεχομζνωσ και τθ μεγαλφτερθ αξιοποίθςθ τουσ από τουσ πατζρεσ/άνδρεσ φροντιςτζσ. Προσ το παρόν, κα μποροφςε τουλάχιςτον να κεςμοκετθκεί το δικαίωμα ενόσ/μιασ εργαηομζνου/-θσ με οικογενειακζσ υποχρεϊςεισ να ηθτιςει από τθν επιχείρθςθ ςτθν οποία εργάηεται και θ υποχρζωςθ τθσ διεφκυνςθσ τθσ επιχείρθςθσ να ςυηθτιςει με αυτόν/-ιν τισ επιλογζσ ευελιξίασ ωραρίου, προκειμζνου να διευκολυνκεί ο/θ εργαηόμενοσ/-θ ςτθν κάλυψθ των αναγκϊν φροντίδασ εξαρτθμζνων μελϊν τθσ οικογζνειάσ του. E. O ρόλοσ του οικογενειακοφ φροντιςτι/-τριασ (εργαηόμενου/-θσ και μθ), ανεξαρτιτωσ αν αυτόσ/-ι φροντίηει παιδιά, ςυηφγουσ, ςυντρόφουσ, γονείσ, αδζλφια, ακόμα και μθ ςυγγενικά άτομα πρζπει να αναγνωριςτεί τόςο ςτθ νομοκεςία (με ενδεχόμενθ διεφρυνςθ των κατθγοριϊν των φροντιςτϊν/- τριϊν που δικαιοφνται άδειασ φροντίδασ), αλλά και με προγράμματα και πράξεισ που τον/τθν ςτθρίηουν ποικιλοτρόπωσ ςτο ζργο του/τθσ (πλθροφόρθςθ, εκπαίδευςθ, ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ, ανακουφιςτικοφ τφπου υπθρεςίεσ φροντίδασ, ενκάρρυνςθ κοινωνικισ δικτφωςθσ, κ.λπ.). 13

14 ΣΤ. Πολιτικζσ και πρακτικζσ ςε επίπεδο επιχείρθςθσ: Θ διεκνισ εμπειρία ζχει δείξει πόςο ςθμαντικζσ για τθ ςυμφιλίωςθ, πζρα από τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ, είναι οι πολιτικζσ και πρακτικζσ που εφαρμόηονται ςε επίπεδο επιχείρθςθσ. Προτείνουμε αυτζσ οι πολιτικζσ και πρακτικζσ να αποτελζςουν πεδίο ςυηιτθςθσ μεταξφ των εργοδοτικϊν φορζων και των ςυνδικαλιςτικϊν οργανϊςεων των εργαηομζνων, ανάμεςα ςτισ επιχειριςεισ και μεταξφ εργοδοτϊν και εργαηομζνων μζςα ςε κάκε επιχείρθςθ, με ςκοπό τθν ευαιςκθτοποίθςθ όλων των εμπλεκομζνων και τθν ανταλλαγι χριςιμων εμπειριϊν. Ενδεικτικά μζτρα που προτείνονται είναι: Μεγαλφτερθ ευελιξία ςτθ χριςθ του εργαςιακοφ ωραρίου ανάλογα με τισ ανάγκεσ του γονιοφ ι του φροντιςτι/-τριασ. Μείωςθ υπερβολικϊν απαιτιςεων για ϊρεσ εργαςίασ πζραν των προβλεπομζνων. Θετικι ςτάςθ εργοδοτϊν και υπθρεςιϊν προςωπικοφ ωσ προσ τθ χριςθ των μζτρων ςυμφιλίωςθσ από τουσ/τισ δικαιοφχουσ και πρακτικζσ ενκάρρυνςθσ τθσ χριςθσ από τουσ πατζρεσ, ζτςι ϊςτε ςταδιακά να αλλάξει θ εργαςιακι κουλτοφρα και να καταπολεμθκοφν τα ςτερεότυπα που κεωροφν τθ φροντίδα γυναικεία υπόκεςθ, αμφιςβθτοφν τα κίνθτρα και τθν ικανότθτα των γυναικϊν να αφοςιωκοφν ςτθν εργαςία και μποροφν να οδθγοφν ςε προκαταλιψεισ ςτθν πρόςλθψθ και επαγγελματικι εξζλιξθ των γυναικϊν. Προϊκθςθ ςυνολικότερα ενόσ φιλικοφ για τουσ/τισ εργαηόμενουσ/-εσ φροντιςτζσ/-τριεσ περιβάλλοντοσ εργαςίασ και γενικότερα μιασ εργαςιακισ κουλτοφρασ που αναγνωρίηει τθν αξία τθσ προςωπικισ ηωισ και ςζβεται τισ προςωπικζσ δραςτθριότθτεσ των εργαηομζνων. Πολιτικι ενθμζρωςθσ των εργαηομζνων ωσ προσ τισ διάφορεσ άδειεσ και υπθρεςίεσ φροντίδασ. Συηιτθςθ μαηί τουσ για τισ επιλογζσ τουσ και πϊσ μπορεί θ επιχείρθςθ να τουσ/τισ διευκολφνει. Ενζργειεσ ευαιςκθτοποίθςθσ και εκπαίδευςθσ των προϊςταμζνων (αλλά και των λοιπϊν εργαηομζνων) ςτθν αλλαγι των ςτάςεων και πρακτικϊν τουσ ςε κζματα ιςότθτασ και ςυμφιλίωςθσ. 14

15 Εφαρμογι πολιτικϊν ενθμζρωςθσ και υποςτιριξθσ τθσ επαγγελματικισ επανζνταξθσ εργαηομζνων που απουςίαηαν για μακρφ διάςτθμα λόγω αναγκϊν φροντίδασ εξαρτθμζνων μελϊν τουσ. Υιοκζτθςθ μζτρων που διευκολφνουν τουσ/τισ εργαηόμενουσ/-εσ ςτθ διαχείριςθ των κεμάτων ςυμφιλίωςθσ (π.χ. λειτουργία παιδικοφ ςτακμοφ ςτουσ χϊρουσ τθσ επιχείρθςθσ όπου αυτό είναι εφικτό, οικονομικι ςυνδρομι ςτθν κάλυψθ τθσ δαπάνθσ του παιδικοφ ςτακμοφ ι τθσ καταςκινωςθσ, κ.λπ.). Ανάδειξθ μζςα ςτθν επιχείρθςθ, αλλά και ευρφτερα καλϊν πρακτικϊν ςυμφιλίωςθσ που εφαρμόςτθκαν ςτθν επιχείρθςθ. Κίνθτρα και επιβράβευςθ επιχειριςεων με άριςτεσ πρακτικζσ ςυμφιλίωςθσ. Δθμιουργία δικτφων επιχειριςεων που κα μποροφν να ςυνεργάηονται και να ςυγκεντρϊνουν τουσ πόρουσ και τθν εμπειρία τουσ για αποτελεςματικότερθ προϊκθςθ των κεμάτων ςυμφιλίωςθσ. Συμμετοχι εργοδοτικϊν οργανϊςεων και επιχειριςεων ςε καμπάνιεσ ευαιςκθτοποίθςθσ εργαηομζνων και κοινοφ με επικζντρωςθ ςε τομείσ εργαςίασ και επιχειριςεισ με χαμθλό βακμό κατανόθςθσ των κεμάτων ςυμφιλίωςθσ και περιοριςμζνθ ευελιξία. Ζ. Πρακτικζσ ςε επίπεδο τοπικισ κοινότθτασ. Ενίςχυςθ πρωτοβουλιϊν διαχείριςθσ χρόνου και ςτοχευμζνων μζτρων φροντίδασ που μποροφν να αναπτυχκοφν ςε επίπεδο διμων ι ακόμα και ςε επίπεδο γειτονιάσ τόςο από δθμοτικοφσ φορείσ όςο και από μθ κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ, αλλά και από ιδιϊτεσ. Να επιςθμάνουμε τζλοσ, ότι οι πιο προοδευτικζσ ςτθ διατφπωςι τουσ πολιτικζσ ςυμφιλίωςθσ, κα παραμζνουν ςε μεγάλο βακμό «επί χάρτου», εάν δεν λειτουργοφν ςε ζνα περιβάλλον οικονομικισ ςτακερότθτασ που διαςφαλίηει πόρουσ, αςφάλεια και μια αίςκθςθ προοπτικισ και όπου θ πολιτικι θγεςία και θ δθμόςια διοίκθςθ μποροφν να παρακολουκοφν τθν εφαρμογι των πολιτικϊν και να αξιολογοφν τθν αποτελεςματικότθτά τουσ. Μόνο θ επιςτροφι ςε μια περίοδο οικονομικισ ανάπτυξθσ μπορεί να εγγυθκεί ότι θ χϊρα κα ζχει τα μζςα να φροντίςει περιςςότερο και καλφτερα τα παιδιά, τουσ/τισ θλικιωμζνουσ/-εσ τθσ και 15

16 τα ανάπθρα άτομα, «αποοικογενειοποιϊντασ» περαιτζρω τθ φροντίδα, διευκολφνοντασ τισ/τουσ εργαηόμενεσ/-ουσ με οικογενειακζσ υποχρεϊςεισ να απολαμβάνουν τθν εργαςία και τθ φροντίδα με λιγότερεσ ςυγκροφςεισ και ενοχζσ και τα ηευγάρια να αποκτοφν τον επικυμθτό αρικμό παιδιϊν, και αναςτρζφοντασ τον δθμογραφικό μαραςμό και τθν επιβάρυνςθ των γυναικϊν ςε μθ αμειβόμενθ εργαςία φροντίδασ που ζφεραν θ αβεβαιότθτα και θ εκπτϊχευςθ που δθμιοφργθςε θ Μεγάλθ Κρίςθ που βίωςε θ χϊρα τθν τελευταία επταετία. 16

Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14. Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14

Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14. Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14 Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14 Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14 Δθμοςιοποίθςθ μθ χρθματοοικονομικών πλθροφοριών Ημερομθνία Εφαρμογισ τθσ Ευρωπαϊκισ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Λεονάρδοσ Καντςόσ Εκνικι Αρχι Συντονιςμοφ του ΕΣΠΑ,ΕΥΣΕΚΤ Μονάδα ςυντονιςμοφ τθσ αξιολόγθςθσ δράςεων του Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Ταμείου

Λεονάρδοσ Καντςόσ Εκνικι Αρχι Συντονιςμοφ του ΕΣΠΑ,ΕΥΣΕΚΤ Μονάδα ςυντονιςμοφ τθσ αξιολόγθςθσ δράςεων του Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Ταμείου Λεονάρδοσ Καντςόσ Εκνικι Αρχι Συντονιςμοφ του ΕΣΠΑ,ΕΥΣΕΚΤ Μονάδα ςυντονιςμοφ τθσ αξιολόγθςθσ δράςεων του Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Ταμείου Διαμορφϊκθκε με διεκνι διαβοφλευςθ το 2014 ςτο πλαίςιο του δικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτθσ Αξιολόγθςθσ 2.1: Οργάνωςθ και ςυντονιςμόσ τθσ ςχολικισ ηωισ

Δείκτθσ Αξιολόγθςθσ 2.1: Οργάνωςθ και ςυντονιςμόσ τθσ ςχολικισ ηωισ Δείκτθσ Αξιολόγθςθσ 2.1: Οργάνωςθ και ςυντονιςμόσ τθσ ςχολικισ ηωισ ΤΟΜΕΑΣ 2: ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Περιγραφι: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ εξετάηει τισ πρακτικζσ του ςχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Young Talented Greeks working abroad

Young Talented Greeks working abroad Young Talented Greeks working abroad - 2016 Το brain drain είναι μία από ηις τειρόηερες μορθές «θορολογίας» ποσ αναγκάζεηαι να πληρώζει ο λαός καηά ηη διάρκεια μιας κρίζης 2 θ Ζρευνα για το φαινόμενο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Rivensco Consulting Ltd 1B Georgiou Gemistou street Strovolos Nicosia Cyprus tel tel

Rivensco Consulting Ltd 1B Georgiou Gemistou street Strovolos Nicosia Cyprus tel tel Erasmus+ Programme Strategic Partnership Project Title: One Minute May Save A Life No. project: 2015-1-RO01-KA202-014982 Rivensco Consulting Ltd 1B Georgiou Gemistou street Strovolos Nicosia Cyprus tel

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή ςχεδίων δράςησ για τη βελτίωςη του εκπαιδευτικοφ ζργου

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή ςχεδίων δράςησ για τη βελτίωςη του εκπαιδευτικοφ ζργου Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή ςχεδίων δράςησ για τη βελτίωςη του εκπαιδευτικοφ ζργου ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο δείκτθσ αυτόσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.2: Σχζςεισ του ςχολείου με γονείσ και ςυνεργαςίεσ με εκπαιδευτικοφσ-κοινωνικοφσ φορείσ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.2: Σχζςεισ του ςχολείου με γονείσ και ςυνεργαςίεσ με εκπαιδευτικοφσ-κοινωνικοφσ φορείσ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.2: Σχζςεισ του ςχολείου με γονείσ και ςυνεργαςίεσ με εκπαιδευτικοφσ-κοινωνικοφσ φορείσ ΤΟΜΕΑΣ 4: ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Η ςθμαςία τθσ Αξιολόγθςθσ

Η ςθμαςία τθσ Αξιολόγθςθσ Η ςθμαςία τθσ Αξιολόγθςθσ Προςδιορίηει το κατά πόςο οι ςυμμετζχοντεσ επιτυγχάνουν τουσ προκακοριςμζνουσ ςτόχουσ. Βελτιϊνει τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ. Προάγει τθν υπευκυνότθτα. Προςδιορίηει εάν τα αναμενόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Γρθγόρθσ Μπογδάνθσ, PhD, Επίκουροσ Κακθγθτισ ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ Παιδικι Παχυςαρκία

Διαβάστε περισσότερα

Εργαςτιριο Υγιεινισ, Επιδθμιολογίασ και Ιατρικισ Στατιςτικισ, ΕΚΠΑ Κζντρο Ζρευνασ και Πρόλθψθσ Ατυχθμάτων, ΚΕΠΑ

Εργαςτιριο Υγιεινισ, Επιδθμιολογίασ και Ιατρικισ Στατιςτικισ, ΕΚΠΑ Κζντρο Ζρευνασ και Πρόλθψθσ Ατυχθμάτων, ΚΕΠΑ Εργαςτιριο Υγιεινισ, Επιδθμιολογίασ και Ιατρικισ Στατιςτικισ, ΕΚΠΑ Κζντρο Ζρευνασ και Πρόλθψθσ Ατυχθμάτων, ΚΕΠΑ 1η αιτία θανάτου και αναπηρίασ ςτουσ νέουσ Μεγάλθ επίπτωςθ πικανότθτασ κανάτου και αναπθρίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ

ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΗ vs ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ «Προτείνω να αναπτφξουμε πρώτα αυτό που κα μποροφςε να ζχει τον τίτλο: «ιδζεσ ενόσ απλοϊκοφ φυςικοφ για τουσ οργανιςμοφσ». Κοντολογίσ, τισ ιδζεσ που κα μποροφςαν

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Clinical trials have gone global: Is this a good thing? Επιλεγόμενο μάκθμα «Λευχαιμίεσ» Σταυροφλα Μπεροποφλθ Κωνςταντίνοσ Φωτιάδθσ

Clinical trials have gone global: Is this a good thing? Επιλεγόμενο μάκθμα «Λευχαιμίεσ» Σταυροφλα Μπεροποφλθ Κωνςταντίνοσ Φωτιάδθσ Clinical trials have gone global: Is this a good thing? Επιλεγόμενο μάκθμα «Λευχαιμίεσ» Σταυροφλα Μπεροποφλθ Κωνςταντίνοσ Φωτιάδθσ Τι είναι θ κλινικι δοκιμι; Σφμφωνα με το WHO Κάκε ερευνθτικι μελζτθ, θ

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μια μελζτθ αςκενι-μάρτυρα (case-control). Όςοι ςυμμετζχουν ςτθν μελζτθ ζχουν επιλεγεί με βάςθ τθν ζκβαςθ.

Είναι μια μελζτθ αςκενι-μάρτυρα (case-control). Όςοι ςυμμετζχουν ςτθν μελζτθ ζχουν επιλεγεί με βάςθ τθν ζκβαςθ. Ερϊτθςθ 1 Μια μελζτθ πραγματοποιείται για να εξετάςει αν θ μετεμμθνοπαυςιακι ορμονικι κεραπεία ζχει προςτατευτικό ρόλο για τθν πρόλθψθ εμφράγματοσ του μυοκαρδίου. 1013 γυναίκεσ με οξφ ζμφραγμα του μυοκαρδίου

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ. Ωςτόςο: θ πλιρθσ απαςχόλθςθ ςυμβιβάηεται με τθν φπαρξθ κάποιασ ανεργίασ

ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ. Ωςτόςο: θ πλιρθσ απαςχόλθςθ ςυμβιβάηεται με τθν φπαρξθ κάποιασ ανεργίασ ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ Θεωρθτικόσ οριςμόσ: θ απαςχόλθςθ που προκφπτει όταν ςτον επικρατοφντα πραγματικό μιςκό θ ςυνολικι ηιτθςθ εργαςίασ είναι ίςθ με τθν ςυνολικι προςφορά εργαςίασ (μπορεί να υπάρχει ανεργία αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ Εργονομία, ωςτι ςτάςθ εργαςίασ, Εικονοςτοιχείο (pixel), Ανάλυςθ οκόνθσ (resolution), Μζγεκοσ οκόνθσ Ποιεσ επιπτϊςεισ μπορεί να ζχει θ πολφωρθ χριςθ του υπολογιςτι ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κυριακίδου, Ψυχολόγος σύμβουλος οικογένειας

Μαρία Κυριακίδου, Ψυχολόγος σύμβουλος οικογένειας Μαρία Κυριακίδου, Ψυχολόγος σύμβουλος οικογένειας Μορφές βίας Παραμζλθςθ(ζλλειψθ φροντίδασ, ςυναιςκθματικισ εγγφτθτασ) ωματικι (φυςικζσ πράξεισ βίασ) Ψυχολογικι (λεκτικι ι ςυναιςκθματικι) εξουαλικι κακοποίθςθ(επιβολι

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότθτα Ζρευνασ. H Ζρευνα διενεργείται για 3 θ χρονιά. Φζτοσ ςυμμετείχαν άτομα, πζρυςι 853

Ταυτότθτα Ζρευνασ. H Ζρευνα διενεργείται για 3 θ χρονιά. Φζτοσ ςυμμετείχαν άτομα, πζρυςι 853 Ταυτότθτα Ζρευνασ H Ζρευνα διενεργείται για 3 θ χρονιά Φζτοσ ςυμμετείχαν 1.268 άτομα, πζρυςι 853 Προςτζκθκαν δυο ερωτιςεισ που απθχοφν ςυμπεριφορζσ- αιςκιματα Χϊρεσ προτίμθςθσ & Φφλο όςων μετακινικθκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα των Φύλων στο Εργατικό Δυναμικό: Η συμφιλίωση της επαγγελματικής με την οικογενειακή/ιδιωτική ζωή στις Ελληνικές Βιομηχανίες

Ισότητα των Φύλων στο Εργατικό Δυναμικό: Η συμφιλίωση της επαγγελματικής με την οικογενειακή/ιδιωτική ζωή στις Ελληνικές Βιομηχανίες Ισότητα των Φύλων στο Εργατικό Δυναμικό: Η συμφιλίωση της επαγγελματικής με την οικογενειακή/ιδιωτική ζωή στις Ελληνικές Βιομηχανίες Λίγα λόγια για το Έργο Κύρια ερευνητικά αποτελέσματα/εμπειρικά δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Δημόςιεσ Σχζςεισ και Ολοκληρωμζνη Επικοινωνία. Ενότητα # 5: Η Χορθγία Διδάςκων: Γεϊργιοσ Πανθγυράκθσ Τμήμα: Οργάνωςθ και Διοίκθςθ Επιχειριςεων

Δημόςιεσ Σχζςεισ και Ολοκληρωμζνη Επικοινωνία. Ενότητα # 5: Η Χορθγία Διδάςκων: Γεϊργιοσ Πανθγυράκθσ Τμήμα: Οργάνωςθ και Διοίκθςθ Επιχειριςεων Δημόςιεσ Σχζςεισ και Ολοκληρωμζνη Επικοινωνία Ενότητα # 5: Η Χορθγία Διδάςκων: Γεϊργιοσ Πανθγυράκθσ Τμήμα: Οργάνωςθ και Διοίκθςθ Επιχειριςεων Χρηματοδότηςη Σο παρόν εκπαιδευτικό υλικό ζχει αναπτυχκεί ςτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ KENΤΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΟΜΗ «ΕΓΑΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ KENΤΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΟΜΗ «ΕΓΑΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ KENΤΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΟΜΗ «ΕΓΑΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ Τι EINΑΙ τα Κζντρα Κοινότητασ One stop Shop Δομζσ ςυμπλθρωματικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Ετικέτα Ποιότητας. Διαδικαςία υποβολήσ. Διαδικαςία αξιολόγηςησ. Κριτήρια αξιολόγηςησ

Ετικέτα Ποιότητας. Διαδικαςία υποβολήσ. Διαδικαςία αξιολόγηςησ. Κριτήρια αξιολόγηςησ Ετικέτα Ποιότητας Διαδικαςία υποβολήσ Ο ςυντονιςτισ εκπαιδευτικόσ εκτιμά τθ χρονικι ςτιγμι που κεωρεί ότι το ζργο ζχει φτάςει ςε ικανοποιθτικό ςτάδιο υλοποίθςθσ, ϊςτε να μπορεί να παρουςιάςει τα αποτελζςματα

Διαβάστε περισσότερα

Η διανομή. Χριςτόδουλοσ Ράντθσ 1

Η διανομή. Χριςτόδουλοσ Ράντθσ 1 Η διανομή Χριςτόδουλοσ Ράντθσ 1 Διανομή : Όλεσ οι δραςτηριότητεσ που πρζπει να γίνουν για να μεταβιβαςτεί το προϊόν από τον αρχικό παραγωγό / πωλητή ςτον τελικό αγοραςτή. Χριςτόδουλοσ Ράντθσ 2 Μια οργάνωςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΔΤΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΣΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΔΤΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΣΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνικό Κράτοσ: Οι μεταρρυκμίςεισ που δεν ζγιναν και θ κρίςθ»

«Κοινωνικό Κράτοσ: Οι μεταρρυκμίςεισ που δεν ζγιναν και θ κρίςθ» Παράρτθμα «Κοινωνικό Κράτοσ: Οι μεταρρυκμίςεισ που δεν ζγιναν και θ κρίςθ» Ημερίδα Σραπζηθσ τθσ Ελλάδοσ 13 Μαϊου 211 Αντιγόνθ Λυμπεράκθ και Πλάτων Σινιοσ ΜΕΡΟ Α: Η εμβζλεια του άτυπου κοινωνικοφ κράτουσ

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Mini Sports Club Ζχουμε τθν τεχνογνωςία και τθν εμπειρία να ςασ προςφζρουμε μια κερδοφόρο επαγγελματικι πρόταςθ με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ Φιλιοποφλου Ειρινθ Προςθήκη νζων πεδίων Ασ υποκζςουμε ότι μετά τθ δθμιουργία του πίνακα αντιλαμβανόμαςτε ότι ζχουμε ξεχάςει κάποια πεδία. Είναι ζνα πρόβλθμα το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Ενότητα 3: υςτιματα ουρϊν αναμονισ Κακθγθτισ Γιάννθσ Γιαννίκοσ χολι Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Σμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Σκοποί ενότητασ Μελζτθ ςυςτθμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ (ΑΕΟ*) τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ (ΑΕΟ*) τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ (ΑΕΟ*) τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ Συνεργαςία Τελωνείων Επιχειριςεων για τθν αςφάλεια τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ και για τθ διευκόλυνςθ του εμπορίου * Authorised Economic

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντεσ υμμετοχήσ Ενηλίκων ςτην Εκπαίδευςη: Ζητήματα Κινητοποίηςησ και Πρόςβαςησ ςε Οργανωμζνεσ Εκπαιδευτικζσ Δραςτηριότητεσ

Παράγοντεσ υμμετοχήσ Ενηλίκων ςτην Εκπαίδευςη: Ζητήματα Κινητοποίηςησ και Πρόςβαςησ ςε Οργανωμζνεσ Εκπαιδευτικζσ Δραςτηριότητεσ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Παράγοντεσ υμμετοχήσ Ενηλίκων ςτην Εκπαίδευςη: Ζητήματα Κινητοποίηςησ και Πρόςβαςησ ςε Οργανωμζνεσ Εκπαιδευτικζσ Δραςτηριότητεσ Ενότητα 7:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

LLP IT-LEONARDO-LMP ΠΟΛΤΠΛΕΤΡΑ ΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

LLP IT-LEONARDO-LMP ΠΟΛΤΠΛΕΤΡΑ ΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ EUCoopC Σχζδιο αρ.: 527301-LLP-1-2012-1-IT-LEONARDO-LMP ΠΟΛΤΠΛΕΤΡΑ ΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ D.3.3. Επιχειρηςιακόσ οδηγόσ για τη χορήγηςη διδακτικών μονάδων Ευρωπαϊκό φςτημα Βαθμών για την Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. εις. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2178/

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. εις. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2178/ ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager 1. Intro to ecommerce Μάκετε ςε αυτι τθν ενότθτα τισ βαςικζσ ζννοιεσ και αρχζσ του ecommerce και αποκτιςτε τισ βαςικζσ γνϊςεισ για τον τρόπο λειτουργίασ τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ Οι τρεισ προτάςεισ που ζχουν κατατεκεί ςτο Υπουργείο Υγείασ (από τον ΕΟΠΥΥ ςε ςυνεργαςία με τθν ΕΣΔΥ, από επιςτθμονικι επιτροπι που ςυγκρότθςε το Υπουργείο Υγείασ,

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ εκπαιδευτικών μαθητών και μεταξφ των μαθητών

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ εκπαιδευτικών μαθητών και μεταξφ των μαθητών Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ εκπαιδευτικών μαθητών και μεταξφ των μαθητών ΤΟΜΕΑΣ 4: ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικι τθσ Εργαςίασ

Οικονομικι τθσ Εργαςίασ Οικονομικι τθσ Εργαςίασ Νικόλαοσ Γιαννακόπουλοσ Εαρινό εξάμθνο 2011-2012 Ειςαγωγικά Γιατί μασ ενδιαφζρει θ μελζτθ τθσ Οικονομικισ τθσ Εργαςίασ; Οι ανκρϊπινοι πόροι αφιερϊνουν α) ςθμαντικό μζροσ του διακζςιμου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Ζρευνα Μονάδων Κοινωνικήσ Φροντίδασ 2015

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Ζρευνα Μονάδων Κοινωνικήσ Φροντίδασ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 22 Δεκεμβρίου 216 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ζρευνα Μονάδων Κοινωνικήσ Φροντίδασ 215 Θ Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει τα ςτοιχεία τθσ Ζρευνασ Μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμζρωςθ και προςταςία των καταναλωτών από τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από τα χθμικά προϊόντα

Ενθμζρωςθ και προςταςία των καταναλωτών από τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από τα χθμικά προϊόντα Ενθμζρωςθ και προςταςία των καταναλωτών από τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από τα χθμικά προϊόντα Γενικό Χθμείο του Κράτουσ Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ Δρ. Διμθτρα Δανιιλ Χθμικά προϊόντα Οι χθμικζσ ουςίεσ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ μελών του Προςωπικοφ του Σχολείου μαθητών και μεταξφ των μαθητών

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ μελών του Προςωπικοφ του Σχολείου μαθητών και μεταξφ των μαθητών Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ μελών του Προςωπικοφ του Σχολείου μαθητών και μεταξφ των μαθητών ΤΟΜΕΑΣ 4: ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διάλεξη 7 Σεχνικζσ για τθν επίτευξθ ςτακερότθτασ Πζτροσ Ροφςςοσ Μζθοδοι για την επίτευξη του ελζγχου Μζςω του κατάλλθλου ςχεδιαςμοφ του πειράματοσ (ςτόχοσ είναι θ εξάλειψθ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Γιώργοσ Πιερράκοσ Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ ΤΕΙ Αθήνασ Επιχειρθματικι πρόκεςθ Περιεχόμενα Κοινωνικι επιχειρθματικότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Ένασ φοιτητήσ έγραψε ςτην αναφορά του το παρακάτω: Κατά τθ γνώμθ μου θ πλθροφορία για τισ επιχειριςεισ λαμβάνει πολφ ςθμαντικό ρόλο. Κατά τθ γνώμθ μου, ο ρόλοσ

Διαβάστε περισσότερα

Σο Παρατηρητθριο Ενέργειασ του ΣΕΕ

Σο Παρατηρητθριο Ενέργειασ του ΣΕΕ Σο Παρατηρητθριο Ενέργειασ του ΣΕΕ Παραςκευι, 14 Οκτωβρίου 2016 Ελευκερία Ακινθ, ΤΕΕ Ανδριάνα Σταυρακάκθ, ΕΠΤΑ Tο Σφμφωνο των Δθμάρχων Το ΤΕΕ προςχϊρθςε ςτο Σφμφωνο των Δθμάρχων τον Μάρτιο του 2013 Ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Λογιςμικού. Έκτη Διάλεξη Πολυπλοκότητα Λογιςμικού Προςεγγίςεισ Ανάλυςησ και Σχεδίαςησ

Τεχνολογία Λογιςμικού. Έκτη Διάλεξη Πολυπλοκότητα Λογιςμικού Προςεγγίςεισ Ανάλυςησ και Σχεδίαςησ Τεχνολογία Λογιςμικού Έκτη Διάλεξη Πολυπλοκότητα Λογιςμικού Προςεγγίςεισ Ανάλυςησ και Σχεδίαςησ Περιεχόμενα Πολυπλοκότθτα Λογιςμικοφ Αποςφνκεςθ Αφαίρεςθ Μοντελοποίθςθ Προςεγγίςεισ Ανάλυςθσ και χεδίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΟΔΗΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΣΑ ΚΕΝΣΡΑ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ Χριςτοσ Κφρκογλου Προϊςτάμενοσ Μονάδασ Βϋ ΕΤΕΚΣ Α. Γενικό πλαίςιο προγράμματοσ Στόχευςθ πολιτικισ και κεςμικό πλαίςιο Ν. 4368

Διαβάστε περισσότερα

«Μεταρρυκμίςεισ και Οικονομικι Ανάπτυξθ» 20 Μαρτίου 2014

«Μεταρρυκμίςεισ και Οικονομικι Ανάπτυξθ» 20 Μαρτίου 2014 «Μεταρρυκμίςεισ και Οικονομικι Ανάπτυξθ» 20 Μαρτίου 2014 Ευκφμιοσ Ο. Βιδάλθσ Αντιπρόεδροσ Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδροσ Συμβουλίου ΣΕΒ για τθ Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ Ειςαγωγζσ Εξαγωγζσ (χωρίσ καφςιμα) 2001-2013 Πηγή : ΙΟΒΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πόςο εκτατό μπορεί να είναι ζνα μη εκτατό νήμα και πόςο φυςικό. μπορεί να είναι ζνα μηχανικό ςτερεό. Συνιςταμζνη δφναμη versus «κατανεμημζνησ» δφναμησ

Πόςο εκτατό μπορεί να είναι ζνα μη εκτατό νήμα και πόςο φυςικό. μπορεί να είναι ζνα μηχανικό ςτερεό. Συνιςταμζνη δφναμη versus «κατανεμημζνησ» δφναμησ Πόςο εκτατό μπορεί να είναι ζνα μη εκτατό νήμα και πόςο φυςικό μπορεί να είναι ζνα μηχανικό ςτερεό. Συνιςταμζνη δφναμη versus «κατανεμημζνησ» δφναμησ Για τθν ανάδειξθ του κζματοσ κα λφνουμε κάποια προβλιματα

Διαβάστε περισσότερα

Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης

Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης Σηαύρος Ζωγραθάκης - Γεωπονικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Θόδωρος Μηηράκος Τράπεζα ηης Ελλάδος Κοινωνική πολιηική και

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΚΛΗΗ. Σίτλοσ: Συναλλακτικό Σφςτθμα Υποςτιριξθσ Λιψθσ Περιβαλλοντικϊν Αποφάςεων (Transactional Environmental Support System - TESS)

Η ΠΡΟΚΛΗΗ. Σίτλοσ: Συναλλακτικό Σφςτθμα Υποςτιριξθσ Λιψθσ Περιβαλλοντικϊν Αποφάςεων (Transactional Environmental Support System - TESS) ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΣΙΑ Σίτλοσ: Συναλλακτικό Σφςτθμα Υποςτιριξθσ Λιψθσ Περιβαλλοντικϊν Αποφάςεων (Transactional Environmental Support System - TESS) Χρηματοδοτικό εργαλείο: Συνεργατικό ερευνθτικό ζργο του 7 ου Προγράμματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία Κοινωνικών Δομών Παροχήσ βαςικών Αγαθών: Κοινωνικά Παντοπωλεία και υςςίτια ςτην Περιφζρεια και το Κζντρο του Δήμου Κζρκυρασ»

Λειτουργία Κοινωνικών Δομών Παροχήσ βαςικών Αγαθών: Κοινωνικά Παντοπωλεία και υςςίτια ςτην Περιφζρεια και το Κζντρο του Δήμου Κζρκυρασ» Λειτουργία Κοινωνικών Δομών Παροχήσ βαςικών Αγαθών: Κοινωνικά Παντοπωλεία και υςςίτια ςτην Περιφζρεια και το Κζντρο του Δήμου Κζρκυρασ» Η τρζχουςα οικονομικι ςυγκυρία και οι περικοπζσ ςε ειςοδιματα και

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, Ξεν. Hilton, 15/11/2011. Σεβαςμιότατοι ιερείσ, Αγαπθτοί προςκεκλθμζνοι, Αγαπθτοί Συνάδελφοι. φίλεσ και φίλοι,

Ακινα, Ξεν. Hilton, 15/11/2011. Σεβαςμιότατοι ιερείσ, Αγαπθτοί προςκεκλθμζνοι, Αγαπθτοί Συνάδελφοι. φίλεσ και φίλοι, 1 1 θ Ημερίδα Επαγγελματικοφ Συμβουλίου Ελλθνικισ Χειρουργικισ Εταιρείασ Ακινα, Ξεν. Hilton, 15/11/2011 ΚΗΡΤΞΗ ΕΡΓΑΙΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟ ΣΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ Σεβαςμιότατοι ιερείσ, Αγαπθτοί

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΛΗΞΗ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014/2015

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΛΗΞΗ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 9 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΛΗΞΗ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014/2015 Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Θζμα: Δυνατότθτεσ και προοπτικζσ του επαγγζλματοσ που κζλω να ακολουκιςω ι των επαγγελμάτων των γονιών μου μζςα από το διαδίκτυο ΧΟΛΕΙΟ: ΓΤΜΝΑΙΟ ΕΤΗΝΟΧΩΡΙΟΤ ΜΑΘΗΣΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Ησαΐας Σύμβουλος INNOVADE LI LTD

Γιώργος Ησαΐας Σύμβουλος INNOVADE LI LTD Γιώργος Ησαΐας Σύμβουλος INNOVADE LI LTD Ζνταξη Ευρωπαϊκι Ζνωςθ: Αναγνωρίηει τθσ δυνατότθτασ τθσ μετανάςτευςθσ ςτθν ανάπτυξθ μιασ ανταγωνιςτικισ και βιϊςιμθσ ευρωπαϊκισ οικονομίασ (Strategy 2020, Stockholm

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Οι ΤΠΕ ωσ μζςο δημοκρατικήσ και διαπολιτιςμικήσ επικοινωνίασ

Οι ΤΠΕ ωσ μζςο δημοκρατικήσ και διαπολιτιςμικήσ επικοινωνίασ Οι ΤΠΕ ωσ μζςο δημοκρατικήσ και διαπολιτιςμικήσ επικοινωνίασ Τ. Α. Μικρόπουλοσ Εργαςτιριο Εφαρμογϊν Εικονικισ Πραγματικότθτασ ςτθν Εκπαίδευςθ Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Διαπολιτιςμική εκπαίδευςη ιςότητα και

Διαβάστε περισσότερα

Χορηγοί Επικοινωνίας ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΓΑ

Χορηγοί Επικοινωνίας ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΓΑ Χορηγοί Επικοινωνίας ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΓΑ ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ στον θεσμό «ΔΤΡΩΠΑΙΚΑ ΒΡΑΒΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ για το ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΑΘΗΝΑ ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2015 Ο Πανελλθνιοσ Σφνδεςμοσ Επιχειρθςεων Προςταςίασ Περιβάλλοντοσ

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα