ΕΣΠΑ ΑΔΑ: ΒΕΦ8Χ-ΦΟ9. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 5ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. «ιοικητική Μεταρρ ύθµιση » *** * * t ΜΕΤΑΡΡΥΟΜΙΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΣΠΑ ΑΔΑ: ΒΕΦ8Χ-ΦΟ9. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 5ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. «ιοικητική Μεταρρ ύθµιση 2007-2013» *** * * t ΜΕΤΑΡΡΥΟΜΙΣΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργε ίο ιοικητικ ής Μεταρρ ύθµισης και Ηλεκτρονικ ής ιακυβέρνησης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 5ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. «ιοικητική Μεταρρ ύθµιση » 22 Νοεµβρίου 2012 Σύγκλιση Επιτροπ ής Παρακολο ύθησης - Ηµερήσια ιάταξη Η Επιτροπ ή Παρακολο ύθησης του Ε.Π. «ιοικητική Μεταρρ ύθµιση », η ία συγκροτ ήθηκε µε την µε αρ. πρωτ. 358/ ( Β' 541) Κοιν ή Απ όφαση οπο των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµίας και Οικονοµικών, και έχει τροποποιηθε ί και ισχ ύει µε την αρ. πρωτ. 4578/ ( Β' 3078/ ) Κοινή Απόφαση του Υφυπουργο ύ ιοικητικ ής Μεταρρ ύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης και του Υπουργο ύ Ανά πτυξης, Ανταγωνιστικ ότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων, συνήλθε σε 5η Συνεδρ ίαση στις 22 Νοεµβρίου 2012 στην Αθ ήνα, µετά την µε αρ. πρωτ 4494/ πρόσκληση του Προέδρου της, Μανούσου Βολουδά κη, Υφυπουργο ύ ιοικητικ ής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, µε τα ακόλουθα Θέµατα ηµερ ήσιας δι άταξης: Έγκριση Ηµερήσιας ιάταξης Έναρξη των εργασι ών από τον Πρόεδρο της Επιτροπ ής Παρακολούθησης -Εισήγηση Προέδρου της Ε.Π. Έγκριση τροποπο ίησης του Άρθρου 2 του Εσωτερικο ύ Κανονισµού Λειτουργ ίας της Επιτροπ ής Παρακολο ύθησης λόγω εφαρµογής του άρθρου 12 του Ν. 4081/2012 (Α' 184). Έγκριση πρακτικών 4ης Συνεδρ ίασης Επιτροπ ής Παρακολούθησης Πρόοδος εφαρµογής Επιχειρησιακο ύ Προγράµµατος «ιοικητική Μεταρρ ύθµιση » *** * * * * Γ Π * ΟΙΚΗΤΙΚΗ * * t ΜΕΤΑΡΡΥΟΜΙΣΗ υρωπαυκή Σνωση υρωποίκό Κοινφωκό Τοµείq αρqφσρρσ 101! o-m σιν(α ΣΥΡΠΠΛΙΚΟ ΚηΙΝΩΝΙΚΟ ΤΛΜΕΙΟ Σελ. 1/17

2 τ Πρόοδος εφαρµογής ανά άξονα προτεραι ότητας. Πορε ία υλοπο ί ησης έργων σηµαία και έργων προτεραι ότητας : Εκτ ίµηση επίτευξης στόχων Ενέργειες επιτάχυνσης που έχουν αναληφθε ί : Πρόοδος εκταµιεύσεων - παρακολο ύθηση του κανόνα αυτόµατης αποδέσµευσης (ν+2/ν+3) : Προγραµµατισµ ός επόµενων ενεργειών / δράσεων Αναθεώρηση Επιχειρησιακο ύ Προγράµµατος : Ενηµέρωση για την Αναθεώρηση ΕΠ / χρονοδι άγραµµα έγκρισης απ ό 6 τις υπηρεσ ίες της Ε.Ε. : Ενηµέρωση για την ανάλυση που συνοδε ύει την αναθεώρηση του Ε.Π. και την ενδι ά µεση αξιολόγηση του Ε.Π. 7 Τοποθετήσεις µελών - Συζήτηση 8 9 Ν έα Προγραµµατικ ή Περ ίοδος : Ενηµέρωση για τη ν έα ιαρθρωτικ ή Πολιτικ ή : Ενηµέρωση για τη µέχρι τώρα πορε ία της προετοιµασίας για την επόµενη προγραµµατικ ή περ ίοδο (1η εγκ ύ κλιος). Επ όµενα βήµατα Ειδικά θέµατα : Καταπολέµηση της απάτης : Κατευθ ύνσεις για εφαρµογή κανόνων κρατικών ενισχύσεων σε σχέση µε έργα υποδοµών : Κατευθ ύνσεις σχετικά µε εξειδ ίκευση δρ άσεων εν ίσχυσης επιχειρηµατικότητας 10 Λοιπά Θέµατα 11 Έγκριση Αποφάσεων και Συµπερασµ άτων της 5ης Συνεδρ ίασης Επιτροπ ής Παρακολο ύθησης Στη Συνεδρ ίαση παρέστησαν 24 µέλη (επ ί συνόλου 39) µε δικαίωµα ψήφου και 14 µέλη (επ ί π ίνακα. συνόλου 26) µέλη χωρ ίς δικα ίωµα ψήφου, σύµφωνα µε το συνηµµ ένο Έναρξη Συνεδρίασης Ευρωπαϊκή Ένωση υραmαfκό Κοrvυmκό 7αµεΙ µ, ηη - χ. 11. ΜΕΤΑΡΡΥΟΜΙΣΗ ΕΣ ΠΑ πρ ρι φα 10 ιm ανσπ rvξα ΕΥΡΛΓΙΑΙΚΟ ΚΟΙΝΛΝ tκο 7Α! έ ΙΟ Σελ. 2/17

3 1. ιαπ ίστωση απαρτ ίας - έναρξη συνεδρ ίασης - έγκριση ηµερήσιας διάταξης Μετά τη διαπ ίστωση της απαρτ ίας (61,54 /ο) σύµφωνα µε το Άρθρο 6Α (ως προαπαιτο ύµενο για τη διαπίστωση της απαρτ ίας προβλέπεται η κάλυψη του 60 /ο) του Κανονισµού Λειτουργ ίας της Επιτροπ ής Παρακολο ύθησης ά ρχισε η Συνεδρ ίαση. Η Επιτροπ ή Παρακολο ύθησης ενέκρινε την Ηµερήσια ι άταξη. 2. Εισήγηση Προέδρου Επιτροπ ής Παρακολο ύ θησης 0 Πρόεδρος της Επιτροπ ής Παρακολο ύθησης, Υφυπουργ ός ιοικητικής Μεταρρ ύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, αναφ έρθηκε στην πορε ία υλοπο ίησης του Επιχειρησιακο ύ Προγράµµατος τον ίζοντας ότι η ιοικητικ ή Μεταρρ ύθµιση ( Μ) και η Ηλεκτρονική ιακυβ έρνηση (Η ) προχωρο ύν παράλληλα και κάθε δράση στα µέτωπα Μ και Η πρ έπει να οδηγε ί σε µετρήσιµη απλούστευση διαδικασιών και δοµών διασφαλ ίζοντας την οριζόντια συνεργασ ία µεταξύ Υπουργε ίων. Αναφερόµενος στην πρόοδο του ΕΠ επεσ ήµανε ότι η απορρόφηση π όρων στο πρόγραµµα, τον ύλιο Ιο 2012, έφτανε στο 13 /ο (περ ίπου 76 Μ ). Μετ ά την εισήγηση της Εθνικής Αρχ ής Συντονισµού για αφα ίρεση 159 Μ απ ό το ΕΠ παρουσι άστηκε ο κ ίνδυνος να χαθο ύν και επιπλέον πόροι για το 2012 (β άση της εφαρµογής του κανόνα ν+3/+2). Στο πλα ίσιο αυτό εξετάστηκαν τα ενταγµένα έργα και διαπιστώθηκε ότι σηµαντικά έργα Ηλεκτρονικής ιακυβ έρνησης και ιοικητικ ής Μεταρρ ύθµισης βρ ίσκονταν σε πολύ πρώιµο στάδιο ενώ χρηµατοδοτούνται και αρκετά άλλα έργα που δε συνεισφ έρουν στις σηµερινές ανάγκες. Επιπλέον, παρατηρ ήθηκε µια έλλειψη συντονισµού για πολ ύ σηµαντικές παρεµβάσεις Η και Μ. Οι ενέργειες που ελ ήφθησαν για την αναστροφ ή της πορε ίας συνοψ ίζονται στα εξή ς: Ενεργοπο ίηση διαδικασιών και συνεργασ ία µε όλους τους αρµόδιους φορε ίς προκειµένου να µην υπάρξει απώλεια πόρων λόγω της εφαρµογής του κανόνα ν+3/+2 το 2012 Εισ ήγηση για µεταφορά 82 Μ συνολικ ή δηµόσια δαπάνη στο Ε.Π. «Ανά πτυξης Ανθρώπινου υναµικού» για την κάλυψη αναγκών της νεανικ ής απασχόλησης Αναθεώρηση του Ε.Π. Μ και επαναδιαστασιολ όγηση σηµαντικών έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Ανακλ ήσεις εντάξεων ανενεργών έργων L. 1. ΜΕΤΑΡΡΥΟΜΙΣΗ ΕΥΡΛΠΆΊΚΟ Ν ύινωνικ b ΤΑΜΕΙΟ Σελ. 3/17

4 Αναφερόµενος στις προκλήσεις για το έτος 2013 και δεδοµένων των µέχρι σ ήµερα ρυθµών απορρόφησης δαπανών (90 Μ απ ό το 2007 έως σ ήµερα) ο Πρόεδρος της Επιτροπ ής Παρακολο ύθησης αναφ έρθηκε στη δυσκολ ία κάλυψης της υποχρέωσης απορρ όφησης περ ίπου 175 Μ το Για το λ όγο αυτό, επιπλέον της υλοπο ίησης των µεγάλων έργων που ε ίναι ενταγµένα στο ΕΠ Μ θα ενεργοποιηθο ύν νέες δράσεις/παρεµβάσεις µε µετρ ήσιµο αποτέλεσµα και γρήγορη υλοπο ίηση, που αφορο ύν στην: παροχή ψηφιακών πιστοποιητικών και ψηφιακ ής υπογραφ ής στη ηµόσια ιο ί κηση ουσιαστική συµµετοχ ή των ίδιων των στελεχών της ηµόσιας ιο ίκησης στην επιτυχ ή υλοπο ίηση του έργου. Οι στρατηγικο ί στόχοι του Υπουργε ίου ιοικητικ ής Μεταρρ ύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης εστι άζονται στην: απλο ύστευση δοµών (λιτή και αποτελεσµατική ηµόσια ιο ίκηση) αναβάθµιση υφιστάµενων και ανά πτυξη νέων ψηφιακών υπηρεσιών για τους πολ ίτες και τις επιχειρ ήσεις δηµιουργ ία ψηφιακο ύ περιβάλλοντος συνεργασ ίας/επικοινων ίας µεταξύ των υπηρεσι ών και των στελεχών της δηµόσιας διο ίκησης Ακολουθώντας τη στρατηγικ ή «Ευρώπη 2020», οι δρ άσεις στους τοµείς της Μ και της Η για τη νέα προγραµµατικ ή περ ίοδο , αναµένεται να συνδρ άµουν: στην περαιτέρω αναδιοργ άνωση της ηµόσιας ιο ί κησης και βελτ ίωση των δοµών της στη µε ίωση των διοικητικών επιβαρ ύνσεων για πολ ίτες και επιχειρήσεις στην αναβάθµιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού της ηµόσιας ιο ί κησης στον καλύτερο συντονισµό των φορέων της Γενικής Κυβ έρνησης και στην υλοπο ί ηση συνεκτικής στρατηγικ ής χωρ ίς επικαλύψεις και αντιφ άσεις στη βελτ ίωση της εξυπηρ έτησης των συναλλασσοµένων µε τη ηµ όσια ιο ίκηση. 3. Έγκριση τροποπο ίησης του Άρθρου 2 του Εσωτερικο ύ Κανονισµού Λειτουργ ίας της Επιτροπ ής Παρακολο ύθησης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοιωrvικδ ΤαµεΙ ι~ι ΕΠ. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ϊ3 ιηηρσργσ γ' ιm ονσηmg ενε> ΓΤη ϊκο ΚΟ J ΝΩωΚΟ rtσ ΙΙΟ Σελ. 4/17

5 Η Επιτροπ ΑΔΑ: ΒΕΦ8Χ-ΦΟ9 Παρουσι άστηκε το ά ρθρο 2 του Εσωτερικο ύ Κανονισµού Λειτουργ ίας της Επιτροπ ής Παρακολο ύθησης όπως τροποποιε ίται από την εφαρµογή του άρθρου 12 του Ν. 4081/2012 (Α' 184) και τη νέα τροποπο ί ηση της ΚΥΑ περ ί Συγκρ ότησης Επιτροπ ής Παρακολο ύθησης Επιχειρησιακο ύ Προγράµµατος «ιοικητική Μεταρρύθµιση ». Η Επιτροπ ή Παρακολο ύθησης ενέκρινε την Τροποπο ίηση του Εσωτερικο ύ Κανονισµού Λειτουργ ίας της. 4. 'Εγκριση πρακτικών 4ης Συνεδρ ίασης Επιτροπ ής Παρακολο ύθησης ΕΠ ή Παρακολο ύθησης ενέκρινε τα πρακτικά της 4 Επιτροπ ής Παρακολο ύθησης Συνεδρ ίασης της 5. Ενηµέρωση για την πρόοδο υλοπο ίησης του ΕΠ «ιοικητική Μεταρρύθµιση » Από την Πρόίσταµένη της ΕΥ, κα Α. Καρκο ύλη Καραµαντζάνη παρουσι άστηκε στα µέλη της Επιτροπ ής η ενεργοπο ίηση του Επιχειρησιακο ύ Προγράµµατος σε ίπεδο επ Γενικο ύ Στόχου (Προσκλ ήσεις Εντάξεις Προκηρ ύ ξεις - Νοµικές εσµεύσεις απ άνες) και εκχωρ ήσεων. Παρουσι άστηκε επ ίσης η πορε ία υλοπο ί ησης των έργων προτεραι ότητας και των έργων σηµαία ανά Γενικό Στόχο. Βάσει των στοιχε ίων που παρουσι άσθηκαν οι καθυστερ ήσεις που παρατηρο ύνται στην πορε ία εφαρµογής του Ε.Π. οφε ίλονται κυρ ίως στα εξής: στη δυσκολ ία που παρουσι άζουν οι δράσεις του Ε.Π. στην εφαρµογή των µεταρρυθµ ίσεων αφο ύ ε ίναι οριζόντιου, συστηµικού χαρακτ ή ρα και απαιτο ύν την εξασφάλιση υψηλο ύ επιπ έδου συντονισµού και αποτελεσµατικής συνεργασ ίας, τόσο κατά τον σχεδιασµό όσο και κατά την υλοπο ίηση των έργων, µεταξύ των καθ' ύλην εµπλεκοµ ένων συναρµόδιων φορ έων στη µη ανταπόκριση των αρµόδιων φορέων άσκησης πολιτικ ής στην επ ίτευξη των στόχων µέσω της µετουσίωσης των επιδιωκόµενων µεταρρυθµ ίσεων και των επιχειρησιακών αναγκών σε ολοκληρωµένες παρεµβάσεις και λειτουργικά έργα στη µη ανταπόκριση των ΕΦ και των βασικών δικαιο ύχων του Ε.Π. στην επ ίτευξη των στόχων που Θ έτουν s f~l Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΟΜΙΣΗ ΕΥΡηπη ιl Ο κπ:νπνικο 7ΑΜΕ Ο Σελ. 5/17

6 στις διαδικασ ίες που περιγρ άφονται στο Σ Ε και οι οπο ίες απαιτο ύν αυξηµένο διαχειριστικό κόστος τόσο για τους ικαιο ύχους όσο και για την ΕΥ. Στις χρονικές καθυστερ ήσεις που παρατηρο ύνται κατά τη δι ά ρκεια αξιολόγησης των διαγωνισµών στη µη επαρκή στελέχωση της Ειδικ ής Υπηρεσ ίας ιαχε ίρισης Για την αντιµετώπιση των ανωτέρω οι ενέργειες επιτάχυνσης που έχουν αναληφθε ί ε ίναι: Η ΕΥ κατανοώντας την ανάγκη υποστ ήριξης των φορ έων µε εξειδικευµ ένους τεχνικο ύς συµβούλους για ταχε ία ωρ ίµανση δράσεων, προέβη στις ακόλουθες ενέργειες: ν' παρέχει τη δυνατότητα προσθ ή κης υποέργου - µικρής δι άρκειας -σε κάθε Τ ΠΠ για παροχ ή υπηρεσιών εξειδικευµένου συµβούλου προκειµένου να υποστηριχθε ί ο φορέας στην εξειδ ίκευση των τεχνικών προδιαγραφών του έργου παρέχει τη δυνατότητα προσθ ήκης υπο έργου για παροχή υπηρεσι ών συµβούλου υποστ ήριξης ιδ ίως για τις πράξεις που απαιτο ύν ενέργειες συντονισµού ν' τροποπο ίησε κατάλληλα την Πρόσκληση 11 παρ έχοντας τη δυνατότητα εκπόνησης µελετών ωρ ίµανσης έργων που θα υλοποιηθούν στο πλα ίσιο του Ε.Π. Παρέχεται απ ό το Ε.Π. η δυνατότητα χρηµατοδότησης των δρ άσεων µεταφοράς τεχνογνωσ ίας για το σχεδιασµό και την εφαρµογή απ ό κράτη -µέλη της Ε.Ε. και οργανισµούς διεθνούς κύ ρους. Η ΕΥ συµµετ έχει στη διαδικασ ία απλοπο ίησης του Σ Ε που συντον ίζει η ΕΥΘΥ και διατ ύπωσε εγγράφως προτάσεις για απλοποι ήσεις διατάξεων και διαδικασιών µε στόχο τη µε ίωση των χρ όνων εφαρµογής των Προγραµµ άτων (έγγραφο ΕΥ µε αριθµ. πρωτ. 800/ ) Η ΕΥ Μ σε συνεργασ ία µε την Ειδική Υπηρεσ ία ΟΠΣ εφαρµόζει πιλοτικά τη ψηφιακ ή υπογραφ ή µέσω ΟΠΣ Εχει ξεκιν ήσει η διαδικασ ία απ όσπασης 19 νέων στελεχών στην ΕΥ ί~ί Ε Π ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ πρυγραµµα για ιπν ονοπιυ(ι ί:υ ί`; ΓΙΛ ΪΚΟ ΚΟΙ Ν ΟΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Σελ. 6/17

7 Η Επιτροπ ή Παρακολο ύθησης ενηµερώθηκε για τις υποχρεώσεις του Προγράµµατος σε επ ί πεδο δαπανών για το έτος 2012 ως απορρ έουν από την εφαρµογή του κανόνα ν+3/+2). Αναφορικά µε τις επόµενες δράσεις /ενέργειες που αφορο ύν στην κάλυψη των υποχρεώσεων έχουν προγραµµατιστε ί τα εξής: οι πιστοποιηµένες δαπ άνες έως και 20/11 που συµµετ έχουν στην κάλυψη των υποχρεώσεων δαπανών έτους 2012 αν έρχονται σε ηµόσια απ άνη (Α..). εκτιµάται η πιστοπο ί ηση δαπανών, έως 31-12, από ήδη ενταγµένα έργα του προγράµµατος έως εκτιµάται η πιστοπο ίηση δαπανών απ ό το έργο της γυναικε ίας επιχειρηµατικότητας του ΟΑΕ ύψους Η παρ έµβαση έχει ξεκινήσει στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπ ίνου υναµικού» και µε τη σύµφωνη γνώµη και της Ε.Ε. Θα µεταφερθε ί στο Ε.Π. «ιοικητικ ή Μεταρρ ύ θµιση » στο Γενικό Στόχο ΙΙΙ «Ενδυνάµωση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δηµόσιας δρ άσης». η ΕΥ σε συνεργασ ία µε τη ΜΟ ΑΕ και /νσεις Οικονοµικο ύ Φορέων Χρηµατοδότησης έχει καταλ ήξει σε έργα που έχουν χρηµατοδοτηθεί απ ό εθνικο ύς π όρους και συµβάλλουν στη στοχοθεσ ία του Προγρ άµµατος. Στην παρο ύσα χρονικ ή στιγµή εξετάζεται η επιλεξιµότητα της διαδικασ ίας ανά θεσης. Η εκτ ίµηση των οµ άδων εργασ ίας ε ίναι ότι οι επιλέξιµες δαπάνες αυτών των έργων δ ύνανται να ανέλθουν στο ποσ ό περ ίπου, δεδοµένων και πιθανών οριζόντιων διορθώσεων που επιβ άλουν οι κανόνες συγχρηµατοδότησης (π.χ. δηµοσιότητα). 6. Αναθεώρηση του Ε.Π. «ιοικητική Μεταρρύθµιση » Από την Προϊσταµένη της Μονάδας Α1, κα Αγγελοπο ύλου, παρουσι άστηκε στα µέλη της Επιτροπ ής η τελικ ή πρόταση αναθεώρησης του Επιχειρησιακο ύ Προγράµµατος, όπως αυτή υπεβλήθη µέσω sfc στην Ε.Ε. στις Της υποβολής αυτής ε ίχαν προηγηθε ί, η έγκριση µέσω γραπτ ής διαδικασ ίας απ ό τα µέλη της Επιτροπ ής Παρακολο ύθησης του Ε.Π. ( Α Α: Β403Χ-ΟΝΤ) της αρχικ ής έκδοσης της πρότασης αναθεώρησης η οπο ία ε ίχε κατατεθε ί στο sfc στις και η αποστολ ή παρατηρήσεων απ ό την Ε.Ε. ( έγγραφο DG EMPL.F.3jEAjcd D (2012)/ ). ι t - Ε. η. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ε ΥΡΩΠΑ ί κο κοινη r ΙΚΠ Τααειπ Ε αίκδ Κοινωνικό Ταµεία Σελ. 7/17

8 Τα µέλη της Επιτροπ ής ενηµερώθηκαν επιπλ έον για την αν άλυση που συνοδε ύει την αναθεώρηση του Ε.Π. Τα βασικά σηµε ία αναθεώρησης συνοψ ίζονται στα εξή ς: οι βασικο ί στρατηγικο ί στόχοι, η αρχιτεκτονικ ή και οι επιλογ ές στρατηγικ ής του Ε.Π. παραµένουν επ ίκαιροι και η αναθεώρηση αφορ ά κυρ ίως ποσοτικο ύς όρους µε στρατηγική την επιτάχυνση της υλοπο ί ησης του προγράµµατος έγινε προσαρµογή της εσωτερικ ής αρχιτεκτονικής του Ε.Π. στις ανάγκες χρηµατοδότησης µεταρρυθµ ίσεων σ ύµφωνα µε Πρ όγραµµα Σταθερ ότητας και Ανά πτυξης και Μνηµόνιο Χρηµατοπιστωτικής Πολιτικής εφαρµόζοντας την απ όφαση της 3ης Συνεδρ ίασης της Ε.Πα. (8/6/2010) έγινε αποτ ίµηση της επισφάλειας του προγρ άµµατος ύψους ( Κοινοτικ ή Συνδροµή, Εθνικ ή Συµµετοχ ή) και αντ ίστοιχη µε ίωση των χρηµατοδοτικών του πινάκων. Ειδικότερα ο συνολικός πρ/σµός του Γενικο ύ Στόχου Ι µειώθηκε κατά 94,2Μ, ο συνολικός πρ/σµός του Γενικο ύ Στόχου ΙΙ µειώθηκε κατά 43,5Μ, ο συνολικός πρ/σµός του Γενικο ύ Στόχου ΙΙΙ αυξήθηκε κατά 59,ΟΜ προκειµένου να χρηµατοδοτηθεί το έργο της γυναικε ίας επιχειρηµατικότητας µε ενδιάµεσο φορέα τον ΟΑΕ και τέλος ο συνολικός πρ/σµός του Γενικο ύ Στόχου Ιν µειώθηκε κατά 3,3Μ. έγινε δραστικ ή µε ίωση ή/και διαγραφ ή κατηγορι ών πράξεων που δεν έχουν ενεργοποιηθε ί και αντ ίστοιχα προστέθηκαν νέες ή/και ενισχύθηκαν υφιστάµενες κατηγορίες πράξεων εφαρµόζεται η κλε ίδα του «Βερολ ίνου» για τα οριζόντια/συστηµικά έργα όλων των Αξόνων Προτεραι ότητας. Στο πλα ίσιο αυτό, η υλοπο ίηση στο εξής έργων του Στόχου ΙΙ θα εµπίπτει στο 20 /ο της υπερδ έσµευσης του προγράµµατος. 7. Τοποθετ ήσεις µελών ΣυΖήτηση Έγιναν τοποθετ ήσεις από τα µέλη της Επιτροπ ής Παρακολο ύθησης και διατυπώθηκαν προβληµατισµο ί για την πρ όοδο του Ε.Π., τα προβλ ήµατα που αντιµετωπ ίζουν τα έργα και έγιναν προτάσεις για την επιτ άχυνση του προγρ άµµατος. Συγκεκριµένα: Ο εκπρόσωπος της ΕΕ κ. F. Busz εξέφρασε την ανησυχ ία του για τον αυξηµένο κ ίνδυνο αποδέσµευσης χρηµ άτων από το πρόγραµµα αν δεν καλυφθε ί ο στόχος των 175 Μ το 2013 λόγο εφαρµογής του κανόνα ν+3/+2. Για τη διασφ άλιση των π όρων σηµε ίωσε ότι χρειά ζεται ά µεσα η συµβασιοπο ίηση των έργων που έχουν ήδη ιευρωπαυκή Έ ση Ευρωπαϊκό ΚοιωmκΟ Ταµε ίο ίίί Ε Π. ΜΕΤΑΡΡΥΟΜΙΣΗ ΓΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟ ί ΝΩΝ1Κ ϋ ΤΑΜΕΙΟ Σελ. 8/17

9 προκηρυχθε ί. Επιπλέον, τόνισε την ανάγκη της άµεσης ενεργοποίησης των έργων - σηµαία του προγράµµατος καθ ώς αποτελο ύν έργα που έχουν ήδη «ωριµάσει». Στο πλα ίσιο αυτό, οι προκηρ ύξεις των 'Εργων Σηµαία που αφορο ύν στην αναβάθµιση του ανθρώπινου δυναµικού, στη µε ίωση των διοικητικών βαρών, στην εγκατάσταση συστηµάτων ERPs στη Γενικ ή Κυβέρνηση και στο έργο της Κοινωνικ ής Ασφάλισης πρέπει να δηµοσιευτούν έως τα τέλη Ιανουαρ ίου ή το αργότερο µέχρι µέσα Φεβρουαρ ίου. Αναφέρθηκε επ ίσης στους π όρους που αφαιρο ύνται απ ό το πρόγραµµα στο πλα ίσιο της αναθεώρησης, ότι Θα χρησιµοποιηθούν για τη χρηµατοδότηση δράσεων άλλων προγραµµ άτων που χρηµατοδοτούνται απ ό το ΕΚΤ και συνεπώς δεν ε ίναι απώλεια για τη χώ ρα. Ο Γενικός Γραµµατ έας του Υπουργε ίου Εσωτερικών κ. Ι. Ιωαω ίδης αναφέρθηκε στην διαρθρωτικ ή µεταρρύθµιση του προγράµµατος «Καλλικράτης» η οπο ία προχώρησε µέσα απ ό συναινετικές διαδικασ ίες και οδ ήγησε στη µε ίωση δοµών και τη µεταφορά αρµοδιοτήτων στην περιφερειακ ή διο ίκηση. Συνεχ ίζοντας, αναφερόµενος στις δράσεις που έχουν ήδη χρηµατοδοτηθεί Σύγκλισης» από τα δύο προγράµµατα της «Ψηφιακ ής και της «ιοικητικ ής Μεταρρ ύθµισης » σηµε ίωσε ότι η συµβολή τους υπ ή ρξε καθοριστικ ή καθ ώς οδ ήγησε σε δηµοσιονοµικ ό όφελος µε ίωσης της κρατικ ής επιχορήγησης στην τοπικ ή αυτοδιο ίκηση κατά 60ο/ο. Σχετικά µε τη β' φάση εφαρµογής του «Καλλικράτη», η Επιτροπ ή ενηµερώθηκε ότι έχουν σχεδιαστε ί και Θα υποβληθο ύν π έντε (5) προτάσεις/ Τεχνικά ελτ ία Προτεινόµενων Πράξεων αναφορικά µε την αναδιοργάνωση του Υπουργε ίου Εσωτερικών και των Αποκεντρωµένων ιοικ ήσεων, παρεµβάσεις στις Περιφέρεις και τους ήµους. Οι προτάσεις προέκυψαν απ ό τη συνεργασ ία ΕΝΠΕ και ΚΕ Ε στο πλα ίσιο των προσκλ ήσεων 63 και 64 για τη β ' φάση εφαρµογής του «Καλλικρ άτη» της ΕΥ ΕΠ ιοικητικ ή Μεταρρ ύθµιση ». 'Εγινε αναφορά στη συνεργασ ία του Υπουργε ίου µε την Τ35 Force και την οµάδα εµπειρογνωµ όνων από τη Γερµανία καθώς και στις δρ άσεις της νέας προγραµµατικ ής περι όδου όπως Θα προκύψουν απ ό την εθνικ ή ανάπτυξη στρατηγικής για την περιφερειακή και τοπικ ή αυτοδιο ίκηση. Η Γενική Γραµµατ έας Ισότητας των Φ ύλων κα Μακρ ή αναφέρθηκε στις πολιτικές προτεραι ότητες της Γενικ ής Γραµµατε ίας Ισότητας των Φ ύλων και ιδια ίτερα στις δράσεις για την καταπολ έµηση της βίας µε τη δηµιουργ ία συµβουλευτικών κέντρων και ξενώνων φιλοξεν ίας κακοποιηµένων γυναικών καθώς και στο πρόβληµα που «Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό ταυεk -fcλ ' Γ ΓΙ. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΣ ενρηπη ίκο κο1 ηνυκο ΤΑΜ sιπ Σελ. 9/17

10 προέκυψε απ ό το Θεσµικό πλα ίσιο για την πρ όσληψη στελεχών ορισµένου χρόνου για τις νέες δοµές. Τα έργα του Γενικο ύ Στόχου ΙΙΙ του Ε.Π., τα οπο ία η Γενική Γραµµατε ία Ισότητας των Φ ύλων υλοποιε ί ε ίτε ως Ενδι άµεσος Φορέας ιαχε ίρισης ε ίτε ως ικαιο ύχος προχωρο ύν κανονικά, ενώ σχεδιάζονται νέες δράσεις που σχετ ίζονται µε Θέµατα βελτ ίωσης της Θέσης των γυναικών στην αγορά εργασ ίας και στην απασχόληση. Στο πλα ίσιο της νέας προγραµµατικ ής περιόδου Θα προταθο ύν δράσεις που απορρέουν απ ό το Ευρωπα ϊκό Σύµφωνο για την Ισότητα των Φ ύλων οι βασικές αρχές του οπο ίου συµπλέουν µε τις προτεραιότητες της Στρατηγικ ής O Γενική Γραµµατ έας του ΕΚ Α κα. Α. Αναγνωστοπο ύλου αναφ έρθηκε στις δράσεις που υλοποιε ί το ΕΚ Α ως βασικός δικαιο ύχος του Προγρ άµµατος και επικεντρ ώθηκε στις ενέργειες για την αναβ άθµιση του µητρ ώου εκπαιδευτών και για την ηλεκτρονικοπο ί ηση των υπηρεσι ών που παρέχει το Κέντρο, όπως για παράδειγµα η αξιολόγηση των προγραµµ άτων. O Ειδικός Γραµµατ έας του Εθνικο ύ ΤυπονραΦε ίου κ. Γ. Αποστολ ίνας αναφ έρθηκε στις υπηρεσ ίες που προσφέρει το Εθνικό Τυπογραφε ίο για την υλοπο ίηση των µέτρων του κυβερνητικο ύ έργου. O Ειδικός Γραµµατ έας του Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών ηµόσιας ιο ίκησης κ. Νουικός, πρότεινε την εκπόνηση ειδικών δράσεων για την καταπολέµηση της διαφθοράς και τη κακοδιο ίκηση στις δηµόσιες υπηρεσ ίες και εκπόνηση Οδικο ύ Χά ρτη δράσεων κατά της διαφθορ άς. O Β Αντιπρ όεδρος της ΕΝΠΕ, κος Κ. Αγοραστ ός, περιφερει άρχης Θεσσαλ ίας, αναφέρθηκε στο συνολικ ό προϋπολογισµό που διατ ίθεται για τις Περιφ έρειες ύ ψους περ ίπου 32,5 Μ ο οπο ίος ε ίναι ανάλογος µε τις προγραµµατισµ ένες ενέργειες. Με την υλοπο ίηση των παρεµβάσεων αναµένεται µε ίωση των λειτουργικών δαπανών των περιφερειών κατά 45ο/ο. O εκπρόσωπος της Α Ε Υ κ. Χρον όπουλος, πρόεδρος του Κοινωνικο ύ Πολύ κεντρου, ανέφερε την ανάγκη επιτάχυνσης των ενεργειών για την υλοπο ίηση του έργου Συστ ήµατος Περιγραµµ άτων Θέσεων. Τόνισε την ανάγκη εκπόνησης χρονοδιαγράµµατος για την εφαρµογ ή της ηλεκτρονικ ής διακ ίνησης των εγγρ άφων στη δηµόσια διο ίκηση, την απλο ύστευση διαδικασιών καθώς και την εκπα ίδευση του ανθρώπινου δυναµικού που Θα στελεχώσει τις επιτελικές Θ έσεις. Επ ίσης υπογρ άµµισε την ανάγκη συντόµευσης της διαδικασίας χρηµατορροών µετά τη διατ ύ πωση Σύµφωνης Γνώµης από την ΕΥ. *** * * * *** * * πσιι Ε Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ Ευρωπαϊκή ένwοη Ευρωπαϊκό Κοιωrvικδ Ταµε1 F ΥΡΩ ΠΑ Ί ΚΠ ΚΛ f ΝΩΜΚΩ ΤΑΜΕΙο Σελ. 10/17

11 Αναφορικά µε τη νέα προγραµµατικ ή περ ίοδο επεσ ήµανε ότι η Α Ε Υ διαθέτει δ ίκτυο, τεχνογνωσ ία και δοµές σε όλη την Ελλάδα για την υλοπο ίηση των νέων δρ άσεων. Ο εκπρόσωπος της ΚΕ Ε, κ. Παπαγνελ ής αναφέρθηκε στις δράσεις του Προγράµµατος «Καλλικράτης» και στις δράσεις δηµιουργ ίας Ξενώνων και Συµβουλευτικών Κέντρων της Γ.Γ.Ι.Φ. στο πλα ίσιο συνεργασ ίας της ΚΕ Ε µε την ΕΝΠΕ και το Υπουργε ίο Εσωτερικών µέσω πρωτοκόλλου και εκπ όνησης κοινο ύ επιτελικού σχεδ ίου. Σηµε ίωσε ότι για την υλοπο ίηση των έργων απαιτε ίται α ύξηση της χρηµατοδότησης και συν έργεια και συντονισµός µε το Ε.Π. «Ψηφιακ ή Σύγκλιση» δεδοµένης της συνάφειας των έργων. Η εκπρόσωπος της ΕΥΣ κ. Α. Κουρουµπέτση ζήτησε να εντατικοποιηθο ύν οι προσπ ά θειες για την κάλυψη των δαπανών, τουλάχιστον του στόχου ν+2/ν+3, το τελευτα ίο δ ίµηνο του 2012 και τόνισε τη συνεργασ ία ΕΥΣ και ιαχειριστικής Αρχής ως προς την κατε ύθυνση αυτ ή. Αναφέρθηκε στις ενέργειες που έχουν γ ίνει, ή αναµένονται να γ ίνουν, στο πλα ίσιο της απλοπο ίησης των διαδικασι ών του Σ Ε, π.χ. για τις συγχρηµατοδοτούµενες δράσεις δηµοσίων επενδ ύσεων οι πιστώσεις Θα ορ ίζονται στην αρχή του έτους και Θα ανακατανέµονται στη συνέχεια, θα επανεξεταστε ί ο θεσµός του υπολόγου και πιθανόν Θα αντικατασταθε ί µέσω συστήµατος ηλεκτρονικών πληρωµών, Θα διευρυνθε ί η χρ ήση της ψηφιακ ής υπογραφ ής, προβλ έπεται να εκδοθε ί εγκύκλιος για την ανακατανοµή των πόρων του Π Ε. Αναφορικά µε την εξυγ ίανση του ΕΠ «ιοικητικ ή Μεταρρ ύθµιση » επεσ ήµανε ότι υπ ά ρχουν «ουρές» της τάξεως των 198 Μ µε ορατό τον κ ίνδυνο επιβά ρυνσης των εθνικών πόρων µετά το 2015 και πρ ότεινε τη δηµιουργ ία ενός Σχεδ ίου ράσης µε εηανασχεδιασµ ό τον δράσεων του προγράµµατος. O εκπρόσωπος της ΚτΠ ΑΕ κος Τζοάωης επεσ ήµανε ότι µέχρι τέλος Μαρτ ίου 2013 Θα έχει ολοκληρωθε ί ο κύ κλος ωρ ίµανσης των έργων και Θα έχουν προκηρυχτε ί όλα τα µεγάλα και στρατηγικ ής σηµασίας έργα ηλεκτρονικής διακυβ έρνησης στα οπο ία ε ίναι δικαιο ύχος η ΚτΠ ΑΕ. Η εκπρόσωπος του ΣΕΠΕ κα Παπαρ ίδου αναφέρθηκε στις καθυστερ ήσεις που παρατηρούνται στη διενέργεια των διαγωνισµών και στο κ ίνδυνο απώλειας π όρων λόγω των καθυστερ ήσεων O εκπρόσωπος του ΣΕΣΜΑ κος Παπαδάτος αναφέρθηκε στη σηµαντικότητα του ΕΠ «ιοικητικ ή Μεταρρ ύθµιση » για την υποστ ήριξη και διαχε ί ριση των Ευρωπαϊκή Ένωση Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ - ~ ΥΡΩΛΑ Κο κοινλνικο ταμγιο Ειroωπαίκ0 Κοιωmκό ΤαΕυλcι Σελ. 11/17

12 µεταρρυθµ ίσεων. Πρ ότεινε την απ ένταξη των έργων που δεν αναµένεται να προχωρ ήσουν και ε ίναι προς µαταίωση οι διαγωνισµοί που συνδέονται µε αυτά. Επιπλέον, πρότεινε τη δηµιουργ ία οµάδων κρο ύσης, σε συνεργασ ία µε το ΣΕΠΕ, για την υποστ ή ριξη των δικαιο ύχων. Αναφ έρθηκε στην αναγκαι ότητα δηµιουργ ίας Θεσµικού πλαισ ίου για έργα που αφορο ύν παροχ ή υπηρεσιών, καθώς το σηµερινό ισχύον Θεσµικό πλα ίσιο στηρ ίζεται στην προµήθεια αγαθών. Η Προϊσταµένη της ΕΥΣΣΕΠ κα. Μουστακάτου ανέφερε ότι σ ύντοµα Θα προκηρυχθεί το µεγάλο έργο των 24 Μ που αφορ ά στην αναδιοργ άνωση του κρ άτους και ότι µέχρι τον Αύγουστο του 2013 αναµένεται να έχει συµβασιοποιηθεί. Σχετικά µε το έργο της αναδιοργάνωσης του Ανθρώπινου υναµικού σηµε ίωσε ότι η ΕΥΣΣΕΠ έχει εκδώσει ως Ενδι άµεσος Φορέας ιαχε ίρισης Πρ όσκληση για την εν ίσχυση της οργανωτικής και επιχειρησιακής επάρκειας των ιευθ ύνσεων Ανά πτυξης Ανθρ ώπινου υναµικού στη ηµόσια ιο ίκηση. Οι δρ άσεις που Θα χρηµατοδοτηθούν σχετ ίζονται µε το έργο του Ενια ίου Συστήµατος ιαχε ί ρισης Ανθρώπινου Κεφαλα ίου στη ηµόσια ιο ί κηση (ΕΣ ΑΚ) µε δικαιούχο την ΚτΠ ΑΕ και µε το έργο της αναδιοργάνωσης της Γενικ ής ιεύθυνσης Κατάστασης Προσωπικο ύ µε δικαιούχο την ΕΥΣΣΕΠ. 'Οσον αφορ ά στα έργα µέτρησης των διοικητικών βαρών η ΕΥΣΣΕΠ ε ίναι σε συνεργασ ία µε τον ΟΟΣΑ, ενώ τα έργα έχουν χρόνο υλοπο ί ησης π έντε µήνες και αναµένονται δαπ άνες το Τα έργα της µοντελοηοίησης του Υπαλληλικο ύ Κώδικα και των Περιγραµµ άτων Θ έσεων προχωρο ύν χωρ ίς πρόβληµα. Η Προϊσταµένη της ΕΥΕ/ΓΓΙΦ κα. ΚαΦατσά κη παρουσ ίασε την πορε ία υλοπο ίησης των δράσεων της ΕΥΕ ως ΕΦ και δικαιο ύχος του προγράµµατος κατ ά το χρονικό δι άστηµα που µεσολ ά βησε απ ό την προηγο ύµενη συνεδρίαση της Επιτροπ ής Παρακολο ύθησης. Στο πλα ίσιο της αναθεώρησης του Γενικο ύ Στόχου ΙΙΙ οι στόχοι ε ίναι η διε ύρυνση των δρ άσεων της δηµόσιας διο ίκησης και της τοπικής αυτοδιο ί κησης προς όφελος των γυναικών, µέσω του ιευρυµένου Ρόλου των Συµβουλευτικών Κέντρων καθώς και ανάπτυξη δράσεων για τη βελτ ίωση της προσβασιµότητας των γυναικών στην απασχόληση. Στο πλα ίσιο της νέας προγραµµατικ ής περι όδου Θα συγκροτηθε ί Οµάδα Σχεδιασµού Αναπτυξιακο ύ Προγραµµατισµο ύ της Γενικ ής Γραµµατε ίας Ισότητας των Φ ύλων Συγκρότηση Οµάδας Σχεδιασµού Αναπτυξιακο ύ Προγραµµατισµο ύ της Γενικής Γραµµατε ίας Ισότητας των Φ ύλων για να διαµορφωθούν οι προτάσεις για την ενσωµάτωση της ισότητας των φ ύλων στον αναπτυξιακ ό προγραµµατισµ ό και να ΕΠ ΜΕΤΑΡΡΥΟΜΙΣΗ ρνοαραµνα ηε,πυ ΟνΟΛΝΕΛ ΕΥΡΩΠΑ Ί ΚΟ ΚΟΝΟΝΙΚΟ ΤΑΜΕ fu Σελ. 12/17

13 διελεγχθο ύν διαδικασιών διαβο ύλευσης, µε τους αρµ όδιους φορε ίς οικονοµικούς και κοινωνικο ύς ετα ίρους, καθώς και ΜΚΟ στο επ ίπεδο της αρµοδιότητας της. O εκπρόσωπος του ΣΕΒ κος Ναθανα ήλ, ζήτησε τη δηµιουργ ία οµάδας κρο ύσης για την επιτάχυνση των έργων και τη µείωση των χρόνων που µεσολαβούν ανάµεσα στα στάδια της προκ ήρυξης των έργων και τη διατ ύπωση γνώµης από την ΕΥ. Αναφέρθηκε στην ανάγκη µε ίωσης των διοικητικών επιβαρ ύνσεων ώστε να επιταχθε ί η υλοπο ί ηση των έργων. O εκπρόσωπος της ΚΕ Ε κος Μ άϊστρος, αναφ έρθηκε στην αν άγκη βελτ ίωσης των υπηρεσιών και του ανθρώπινου δυναµικού της δηµόσιας διο ίκησης, καθώς και στο λειτουργικό εκσυγχρονισµό της τοπικ ής αυτοδιο ίκησης. Η εκπρόσωπος της ΕΕ κα Αγαλιανο ύ επεσήµανε την ανάγκη υλοπο ίησης των «ώριµων» δράσεων καθώς έχει παρ έλθει ο χρ όνος σχεδιασµού. Ο Πρόεδρος της Επιτροπ ής Παρακολο ύθησης, Υφυπουργός ιοικητικ ής Μεταρρ ύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, κ. Βολουδ ά κης απαντώντας σε σχετικές ερωτ ήσεις ανέφερε το χρονοδι άγραµµα των προκηρ ύξεων µεγάλων έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ως εξής: το έργο παροχ ής υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβ έρνησης (CRM) εκέµβριος 2012, το έργο εγκατάστασης συστήµατος ERPs Ιανου άριος 2013 και το έργο ανάπτυξης συστ ήµατος διαχε ίρισης ανθρώπινου δυναµικού (HRM) Φεβρου ά ριος Αναφορικά µε τους διαγωνισµο ύς των έργων µε ίωσης των διοικητικ ών βαρών θα µαταιωθούν καθώς έχει ξεκινήσει το έργο που υλοποιε ί ΟΟΣΑ µε ίδιο φυσικό αντικε ίµενο. Επεσήµανε τη συνεργασία και συµµετοχ ή της Α Ε Υ στην υποστ ή ριξη του εκσυγχρονισµού της δηµόσιας διο ί κησης και ως παρ άδειγµα ανέφερε την εκπα ίδευση των υπαλλήλων στην ψηφιακ ή υπογραφ ή. 8. Νέα Προγραµµατικ ή Περ ίοδος Τα µέλη της Επιτροπ ής ενηµερώθηκαν µέσω της παρουσ ίασης της πρ/νης της ΕΥΣΕΚΤ για το ρόλο του Ευρωπα ϊκο ύ Κοινωνικο ύ Ταµε ίου στην επόµενη προγραµµατικ ή περ ίοδο. 9. Ειδικά θέµατα 'Εγινε ενηµέρωση απ ό την Ε.Ε. για θ έµατα που αφορούν στην εν ίσχυση των µέτρων καταπολέµησης της απάτης στην Ελλ άδα. 0 κ. Σολωµονίδης αναφέρθηκε στη σηµασία της εν ίσχυσης των µέτρων καταπολέµησης της απάτης και στις συναφε ίς Ευρωπαϊκή Ένωση Ε. αiκδ Κοιωmκα Τ ν! ω ι'k9 ε Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ σ0αrαπµυα γιο mν σνσmυ ίη ΕΥΡΠΠΑΪΚΛ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Σελ. 13/17

14 εργασ ίες της Οµάδας ράσης της Επιτροπ ής για την Ελλάδα (TF-GR). Συγκεκριµένα, αναφ έρθηκε στην ανακο ίνωση της Επιτροπ ής (Απρ ίλιος 2012) για µια εθνική στρατηγικ ή καταπολέµησης της απάτης και στην εκπόνηση Οδικο ύ Χά ρτη για την παροχ ή τεχνικής βο ήθειας στον τοµέα της καταπολέµησης της διαφθοράς που αναπτ ύχθηκε απ ό την TF-GR. Οι βασικές παρατηρ ήσεις από την ανάλυση των ερευνών του ΟΙΑΓ συνοψ ίζονται στα εξή ς: Η πλειονότητα των περιπτώσεων καταγγέλθηκε απ ό ιδιώτες ή έγινε γνωστή από αναφορ ές στον τ ύπο Περιθώ ρια για βελτ ίωση όσον αφορά τους ελέγχους για τις δηµόσιες συµβάσεις: ο ο ο ο ο σ ύγκρουση συµφερόντων η πραγµατική κατάσταση των επιχειρ ήσεων που υποβάλλουν προσφορ ές παραποιηµένες τραπεζικές δηλώσεις αθέµιτη σύµπραξη µεταξ ύ εταιρει ών ο πληθωρισµός του κόστους Τα εργαλε ία για την εν ίσχυση της καταπολέµηση της απάτης συν ίστανται στα ακόλουθα: Ενθάρρυνση της µετάδοσης αξιοποι ήσιµων πληροφοριών σχετικά µε εικαζόµενες απάτες (επ ίσηµοι δίαυλοι, εσωτερικο ί και εξωτερικο ί πληροφοριοδότες) Βελτ ίωση της συνεργασ ίας µεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών (διαχε ίριση / έλεγχος / δ ίωξη) Αύξηση της ευαισθητοπο ίησης Χρήση δεικτών κινδ ύνου απ άτης (βλ. σηµ. COCOF 18/2/2009) Άντληση διδαγµάτων από τα αποτελέσµατα των ελέγχων, υπ ό το πρ ίσµα των δεικτών κινδύνου απ άτης Χρησιµοποί ηση ανοικτών πηγών ή εταιρικών βάσεων δεδοµένων για την επιβεβα ίωση των παρεχόµενων πληροφοριών από τους δικαιο ύχους Χρησιµοποί ηση εργαλε ίου βαθµολόγησης κινδ ύνου 0 εκπρόσωπος της ΕΕ παρουσ ίασε το εργαλε ίο βαθµολόγησης κινδ ύνου «Αράχνη» µε στόχο τη δηµιουργ ία µιας ολοκληρωµ ένης και πλ ή ρους βάσης δεδοµένων των έργων που υλοποιο ύνται στο πλα ίσιο των διαρθρωτικών ταµε ίων στην Ευρώπη έτσι ώστε ί~ί Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ φσηρσµµσ 10 ιην σνσπτυ Ε* ΕΥΡΠΓΙΛ ΊΚΩ ΚΟΙΝΠΝΙΚ Q ΤΑΜΕΙΟ Σελ. 14/17

15 βασιζόµενο σε µια σειρ ά δεικτών επικινδυνότητας, να καταδε ίξει τα πιο επικ ίνδυνα για απάτη έργα. Τέλος, αναφέρθηκε ότι στις βασικ ές προτεραι ότητες καταπολέµησης της απάτης περιλαµβάνεται η αντιµετώπιση της εσωτερικ ής απ άτης, καθώς προκαλε ί τη µεγαλύτερη ζηµιά στην φ ήµη του κράτους µέλους και της ΕΕ στο σ ύνολό της και προστ ίθεται στην οικονοµική ζηµία, και η απ άτη στις δηµόσιες συµβάσεις, η οπο ία λαµβάνει δι άφορες µορφές: αδ ήλωτη σ ύγκρουση συµφερόντων, αδικαιολόγητη µετάδοση εσωτερικών πληροφοριών και διαφθορά. Συµπεράσµατα της 5ης Συνεδρίασης Επιτροπ ής Παρακολούθησης Η Επιτροπ ή Παρακολο ύθησης: α) διαπιστώνει την ανάγκη επιτάχυνσης της προόδου υλοπο ίησης του Επιχειρησιακο ύ Προγράµµατος κυρ ίως σε επ ίπεδο προκηρ ύξεων και πληρωµών. Η προκή ρυξη των έργων σηµαία/ έργων προτεραι ότητας πρ έπει να έχει ολοκληρωθε ί έως 28/2/2013 προκειµένου να ε ίναι εφικτή η προσπ άθεια για την κάλυψη των απαιτ ήσεων δαπανών του κανόνα ν+3 για το έτος β) εγκρ ίνει την πρ όταση αναθεώρησης όπως παρουσι άσθηκε και υπεβλ ήθη στην Ε.Ε γ) συµφωνε ί ότι στο εξής η ένταξη έργων στο Στόχο ΙΙ Θα γ ίνεται στο πλα ίσιο της υπερδέσµευσης 20 /ο του προγράµµατος. ) επισηµαίνει την ανάγκη επ ίσπευσης των διαδικασιών στελέχωσης της ΕΥ ακριβ ` ' ' ` Φο Ο Πρόεδρος της Επ. Πα. Ε.Π. «ιοικητική Μεταρρ ύθµιση » +ι r; ρ ί ~. Ε ίρ ί1 ί~}, 1ΝΪΜ r ρβ.πβγλαγ Μανο ύσος Βολουδά κης Ευρωπαϊκή ένgωη ΕυρωπαΓκδ Κοινωνικό Ταµε ία ~- Ε.Η. ΜΕΤΑΡΡΥΟΜΙΣΗ ΕΣ ΠΑ προυρουυο Υ10 ιηr οχοπ cυφ ενρο rιηικο κοιευυr ΚΟ 7ηΜειυ Σελ. 15/17