Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 L 96/22 EL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 696/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 27η Μαρτ ιου 1998 για την εφαρµογ η του κανονισµο υ (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συµβουλ ιου περ ι τη αµοιβα ια συνδροµ η µεταξ υ των διοικητικ ων αρχ ων των κρατ ων µελ ων και τη συνεργασ ια των αρχ ων αυτ ων µε την Επιτροπ η µε σκοπ ο τη διασφ αλιση τη ορθ η εφαρµογ η των τελωνειακ ων και γεωργικ ων ρυθµ ισεων Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑ ΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Εχοντα υπ οψη: τη συνθ ηκη για την ιδρυση τη Ευρωπα ικ η Κοιν οτητα, τον κανονισµ ο (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συµβουλ ιου, τη 13η Μαρτ ιου 1997, περ ι τη αµοιβα ια συνδροµ η µεταξ υ των διοικητικ ων αρχ ων των κρατ ων µελ ων και τη συνεργασ ια των χωρ ων αυτ ων µε την Επιτροπ η µε σκοπ ο τη διασφ αλιση τη ορθ η εφαρµογ η των τελωνειακ ων και γεωργικ ων ρυθµ ισεων ( 1 ), που εφεξ η καλε ιται «βασικ ο κανονισµ ο», και ιδ ιω το αρθρο 43 παρ αγραφο 3, Εκτιµ ωντα : οτι ο βασικ ο κανονισµ ο δηµιουργε ι, κυρ ιω αυτοµατοποιηµ ενη β αση δεδοµ ενων που ανταποκρ ινεται στι αν αγκε των διοικητικ ων αρχ ων οι οπο ιε ε ιναι επιφορτισµ ενε µε την εφαρµογ η των τελωνειακ ων η γεωργικ ων ρυθµ ισεων, καθ ω και στι αν αγκε τη Επιτροπ η οτι σκοπ ο τη αυτ η β αση δεδοµ ενων ε ιναι να συµβ αλει στην πρ οληψη, την ερευνα και τη δ ιωξη των πρ αξεων που ε ιναι η φα ινονται αντ ιθετε προ τι εν λ ογω ρυθµ ισει, ενισχ υοντα, χ αρη στην ταχ υτερη διαβ ιβαση των πληροφορι ων, την αποτελεσµατικ οτητα των διαδικασι ων συνεργασ ια και ελ εγχου των αρµοδ ιων αρχ ων οτι ε ιναι σκ οπιµο να καθορισθο υν οι πρ αξει σχετικ α µε την εφαρµογ η τη γεωργικ η νοµοθεσ ια για τι οπο ιε πρ επει να εισαχθο υν πληροφορ ιε στο τελωνειακ ο σ υστηµα πληροφορι ων (ΤΣΠ), οπω προβλ επεται στο βασικ ο κανονισµ ο οτι, κατ εφαρµογ η του αρθρου 25 του βασικο υ κανονισµο υ, ε ιναι επ ιση, σκ οπιµο να καθορισθο υν τα στοιχε ια που πρ επει να εισαχθο υν στη β αση δεδοµ ενων ΤΣΠ τα οπο ια ανταποκρ ινονται σε καθεµ ια απ ο τι κατηγορ ιε α) εω στ) του αρθρου 24 του εν λ ογω κανονισµο υ οτι µεταξ υ των προαναφεροµ ενων στοιχε ιων, περιλαµβ ανονται τα δεδοµ ενα προσωπικο υ χαρακτ ηρα που αποτελο υν αντικε ιµενο καθεστ ωτο ειδικ η προστασ ια οτι, ειδικ οτερα, τα δεδοµ ενα αυτ α ε ιναι δυνατ ον να καταχωρηθο υν στη β αση δεδοµ ενων µ ονον αν πληρο υνται οι οροι που καθορ ιζονται στο αρθρο 27 παρ αγραφο 2 του βασικο υ κανονισµο υ οτι τα µ ετρα που προβλ επονται στον παρ οντα κανονισµ ο ε ιναι σ υµφωνα µε τη γν ωµη τη επιτροπ η που ορ ιζεται στο αρθρο 43 του βασικο υ κανονισµο υ, ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Αρθρο 1 Οι πρ αξει σχετικ α µε την εφαρµογ η τη γεωργικ η νοµοθεσ ια για τι οπο ιε πρ επει να εισαχθο υν πληροφορ ιε στο τελωνειακ ο σ υστηµα πληροφορι ων (ΤΣΠ) κατ εφαρµογ η του αρθρου 23 του βασικο υ κανονισµο υ ε ιναι αυτ ε που αφορο υν: α) την εισαγωγ η απ ο τρ ιτε χ ωρε προ ι οντων που υπ οκεινται στη γεωργικ η νοµοθεσ ια β) την εξαγωγ η σε τρ ιτε χ ωρε προ ι οντων που υπ οκεινται στη γεωργικ η νοµοθεσ ια γ) την κυκλοφορ ια προ ι οντων που υπ οκεινται στη γεωργικ η νοµοθεσ ια υπ ο την κ αλυψη διαδικασ ια κοιν η η εξωτερικ η διαµετακ οµιση, καθ ω και την παραµον η εµπορευµ ατων που αποτελο υν αντικε ιµενο συναλλαγ ων µεταξ υ τη Κοιν οτητα και των τρ ιτων χωρ ων δ) την ενδοκοινοτικ η κυκλοφορ ια προ ι οντων που υπ οκεινται σε περιορισµο υ η απαγορε υσει οι οπο ιε βασ ιζονται στη γεωργικ η νοµοθεσ ια η που απολα υουν κοινοτικ ων ενισχ υσεων. Αρθρο 2 Τα στοιχε ια που ανταποκρ ινονται σε καθεµ ια απ ο τι κατηγορ ιε α) εω στ) του αρθρου 24 του βασικο υ κανονισµο υ, τα οπο ια ε ιναι δυνατ ον να εισαχθο υν στο ΤΣΠ παρατ ιθενται στο παρ αρτηµα του παρ οντο κανονισµο υ. Αρθρο 3 Ο παρ ων κανονισµ ο αρχ ιζει να ισχ υει την τρ ιτη ηµ ερα απ ο τη δηµοσ ιευσ η του στην Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων. Εφαρµ οζεται απ ο τι 13 Μαρτ ιου Ο παρ ων κανονισµ ο ε ιναι δεσµευτικ ο ω προ ολα τα µ ερη του και ισχ υει αµεσα σε κ αθε κρ ατο µ ελο. Βρυξ ελλε, 27 Μαρτ ιου Για την Επιτροπ η Mario MONTI Μ ελο τη Επιτροπ η ( 1 )ΕΕ L82τη , σ. 1.

2 EL L 96/23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ α) ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ υση η περιγραφ η: Κωδικ ο Taric: για τον οπο ιον υπ αρχουν υπ ονοιε : Ποσ οτητα: Β αρο : για το οπο ιο υπ αρχουν υπ ονοιε : Αξ ια: Ε ιδο συσκευασ ια /επ ιθεση ετικετ ων: Καταγωγ η: ιαδροµ η: Προ ελευση:... /... / /... / /... /... Ενδι αµεσο (-οι) σταθµ ο (-ο ι)/µεταφ ορτωση(-ει ):... /... /... για του οπο ιου /τι οπο ιε υπ αρχουν υπ ονοιε :... /... / /... /... Προορισµ ο :... /... /... για τον οπο ιο υπ αρχουν υπ ονοιε :... /... / /... /...

3 L 96/24 EL Τελωνε ιο: εισ οδου/εισαγωγ η : δι ελευση : εξ οδου/εξαγωγ η : Τελωνειακ ο καθεστ ω η τελωνειακ ο χαρακτηρισµ ο : Συνοδευτικ α εγγραφα/bill of lading: τ υπο και αριθµ ο : ηµεροµην ια εκδοση : τ οπο εκδοση : εκδ ιδεται απ ο: Προτειν οµενη(-ε ) δρ αση(-ει ) Προειδοποιητικ ο κωδικ ο (για τον ενδεχ οµενο κ ινδυνο εµπορευµ ατων): β) ΜΕΤΑ ΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ Τρ οπο µεταφορ α : Μεταφορικ ο µ εσο: ταυτ οτητα (αριθ. κυκλοφορ ια ): Εµπορευµατοκιβ ωτιο: αριθµ ο : ροµολ ογιο: Σηµε ιο αναχ ωρηση :... /... /... για το οπο ιο υπ αρχουν υπ ονοιε :... /... / /... /... Ενδι αµεσο (-οι) σταθµ ο (-ο ι)/µεταφ ορτωση(-ει ): που εχει/ εχουν δηλωθε ι:... /... /... για του οπο ιου /τι οπο ιε υπ αρχουν υπ ονοιε :... /... /... που εχει/ εχουν διαπιστωθε ι:... /... /... Σηµε ιο αφιξη :... /... /... για το οπο ιο υπ αρχουν υπ ονοιε :... /... / /... /... Τελωνε ιο: εισ οδου/εισαγωγ η : δι ελευση : εξ οδου/εξαγωγ η : Προτειν οµενε δρ ασει :

4 EL L 96/25 γ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυµ ια η εµπορικ ο σ ηµα: ιε υθυνση(-ει ) (*): Αριθµ ο καταχ ωρηση (*): Αριθµ ο ΠΑ (*): ραστηρι οτητα: ρ ολο που ασκε ιται στη συγκεκριµ ενη περ ιπτωση: Συνδεδεµ ενε επιχειρ ησει επωνυµ ια: διε υθυνση: Προτειν οµενε δρ ασει : δ) ΠΡΟΣΩΠΑ Επ ωνυµο: Ον οµατα: Επ ωνυµο γ ενου : Ψευδ ωνυµο: Ηµεροµην ια και τ οπο γ εννηση : Ιθαγ ενεια: υλο: Ουσιαστικ α και διαρκ η ιδια ιτερα χαρακτηριστικ α: Μεταφορικ ο µ εσο: (αριθ. κυκλοφορ ια ) Προτειν οµενη(-ε ) δρ αση(-ει ): Προειδοποιητικ ο κωδικ ο (για τον ενδεχ οµενο κ ινδυνο που παρουσι αζει το συγκεκριµ ενο πρ οσωπο): Λ ογοι εισαγωγ η των δεδοµ ενων: (*) Αυτ η η θ εση δεν θα συµπληρ ωνεται οταν υπ αρχει πιθαν οτητα αναγν ωριση στοιχε ιων ταυτ οτητα εν ο φυσικο υ προσ ωπου.

5 L 96/26 EL ε) ΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΤΗΣ Τ ασει που αφορο υν τη νοµοθεσ ια: Τ ασει που αφορο υν τα εµπορε υµατα: Τ ασει που αφορο υν τι ενδιαφερ οµενε χ ωρε : Τ ασει που αφορο υν το ρ ολο των εµπλεκ οµενων επιχειρ ησεων: Τ ασει που αφορο υν τι κατηγορ ιε παρατυπι ων και τον τρ οπο λειτουργ ια : στ) ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ιοικητικ ε η αλλε ειδικ οτητε (να προσδιορισθο υν): Ειδικ οτητε σχετικ ε µε του τοµε ι /εµπορε υµατα: εµπορικ ε γν ωσει επιστηµονικ ε /τεχνικ ε γν ωσει γν ωσει αν αλυση

11. 3. 1987, σ. 11).»

11. 3. 1987, σ. 11).» L 201/88 EL Ο ΗΓΙΑ 98/50/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 29η Ιουν ιου 1998 για την τροποπο ιηση τη οδηγ ια 77/187/ΕΟΚ περ ι προσεγγ ισεω των νοµοθεσι ων των κρατ ων µελ ων, σχετικ ων µε τη διατ ηρηση των δικαιωµ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΜΑ Α ΘΕΜΑ Β

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΜΑ Α ΘΕΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµ ηµα Φυσικ ης Εξ εταση στη Μηχανικ η ΙI 27 Ιουν ιου 2008 Π Ιω αννου & Θ Αποστολ ατου Απαντ ηστε στα 3 Θ εµατα µε σαφ ηνεια απλ οτητα Οι ολοκληρωµ ενες απαντ ησεις εκτιµ ωνται ιδιαιτ

Διαβάστε περισσότερα

Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων L 14/9

Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων L 14/9 20. 1. 98 EL Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων L 14/9 Ο ΗΓΙΑ 97/81/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 15η εκεµβρ ιου 1997 σχετικ α µε τη συµφων ια-πλα ισιο για την εργασ ια µερικ η απασχ οληση που συν

Διαβάστε περισσότερα

L 217/18 EL Ο ΗΓΙΑ 98/48/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙ ΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 20 η Ιουλ ιου 1998 για την τροποπο ιηση τη οδηγ ια 98/34/ΕΚ για την καθι ερωση µια διαδικασ ια πληροφ ορηση στον τοµ εα των

Διαβάστε περισσότερα

C 104 τη ). 1997, σ. 40).

C 104 τη ). 1997, σ. 40). 1. 8. 98 EL Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων L 215/65 Ο ΗΓΙΑ 98/55/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 17η Ιουλ ιου 1998 για τροποπο ιηση τη οδηγ ια 93/75/ΕΟΚ για τι ελ αχιστε προδιαγραφ ε που απαιτο

Διαβάστε περισσότερα

Θ εµα Α : Θ εµα Β : Θ εµα Γ :

Θ εµα Α : Θ εµα Β : Θ εµα Γ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµ ηµα Φυσικ ης Εξετ ασεις επ ι Πτυχ ιω στη Θεωρ ια της Ειδικ ης Σχετικ οτητας 29 Απριλ ιου 2009 Να γραφο υν τα 4 απ ο τα 5 θ εµατα Σε ολα τα θ εµατα εργαστε ιτε σε σ υστηµα µον αδων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµ ηµα Φυσικ ης Εξετ ασεις στη Θεωρ ια της Ειδικ ης Σχετικ οτητας Σεπτεµ ρ ιου 200 Να απαντ ησετε στα 4 απ ο τα ακ ολουθα προ λ ηµατα. Θ εµα 1 Το γεγον ος βρ ισκεται εντ ος του µελλοντικο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ. 3 4 2 2 κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : 2 1 0 4 1 0 4 4 4 3 2, 2 2 8 1

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΜΑ Α (25 µον αδες) ΘΕΜΑ Β (25 µον αδες) η µοναδικ ΘΕΜΑ Γ (25 µον αδες) κοιν

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΜΑ Α (25 µον αδες) ΘΕΜΑ Β (25 µον αδες) η µοναδικ ΘΕΜΑ Γ (25 µον αδες) κοιν ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµ ηµα Φυσικ ης Εξ εταση στη Μηχανικ η Ι 6 Σεπτεµ ρ ιου 2005 Τµ ηµα Π Ιω αννου & Θ Αποστολ ατου Απαντ ηστε και στα 4 Θ εµατα µε σαφ ηνεια και απλ οτητα Οι ολοκληρωµ ενες απαντ ησεις

Διαβάστε περισσότερα

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ 2 0 1 6 Τ ε ύ χ ο ς Δ ι α κ ή ρ υ ξ η ς Α ν ο ι κ τ ο ύ Δ ι ε θ ν ο ύ ς Δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ύ 0 1 / 2 0 1 6 μ ε κ ρ ι τ ή ρ ι ο κ α τ α κ ύ ρ ω σ η ς τ η ν π λ έ ο ν σ υ μ

Διαβάστε περισσότερα

: (7)

: (7) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑ ΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚ Ο Υ Λ ΥΚΕ ΙΟΥ ΠΑΡΑΣ Κ ΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤ Υ ΞΗ ΕΦΑ Ρ Μ Ο ΓΩ Ν ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙ ΚΟ ΠΕΡ Ι ΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ Ε ΥΘΥΝ ΣΗΣ ( ΚΥΚΛ

Διαβάστε περισσότερα

V eff. (r) r = L z. Veff( )=λ 2 /2

V eff. (r) r = L z. Veff( )=λ 2 /2 j H ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµ ηµα Φυσικ ης Εξ εταση στη Μηχανικ η Ι Φε ρου αριος 2005 Τµ ηµα Π. Ιω αννου & Θ. Αποστολ ατου ΘΕΜΑ 1 (25 µον αδες) Σωµατ ιδιο µοναδια ιας µ αζας κινε ιται σ υµφωνα µε το δυναµικ

Διαβάστε περισσότερα

12:00 12:05 12:00 12:03

12:00 12:05 12:00 12:03 Εξετ ασεις στη Θεωρ ια της Ειδικ ης Σχετικ οτητας Ιο υνιος 4 Θ εµα : (α) Γρ αψτε υπ ο µορφ η π ινακα το µετασχηµατισµ ο oretz που συνδ εει τις χωροχρονικ ες συντεταγµ ενες δ υο συστηµ ατων που κινο υνται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ αλαιο 6 6.1 Απειροστ ες στροφ ες διαν υσµατος

Κεφ αλαιο 6 6.1 Απειροστ ες στροφ ες διαν υσµατος Κεφ αλαιο 6 Στροφ ες Ειδικ η Θεωρ ια της Σχετικ οτητας Στο εξ ης ο χ ωρος και ο χρ ονος ως ανεξ αρτητες εννοιες ε ιναι καταδικασµ ενοι να σ ησουν, καταντ ωντας απλ ες σκι ες, και µ ονο ενα ε ιδος συν ενωσ

Διαβάστε περισσότερα

& N. Εστω µια ακολουθ ια απ ο οµ οκεντρους πολ υ λεπτο υς σφαιρικο υς φλοιο υς µε αντ ιστοιχες ακτ ινες "M " 6 "ONP Q Q Q RS"MTU και µ αζες " Q Q Q RV

& N. Εστω µια ακολουθ ια απ ο οµ οκεντρους πολ υ λεπτο υς σφαιρικο υς φλοιο υς µε αντ ιστοιχες ακτ ινες M  6 ONP Q Q Q RSMTU και µ αζες  Q Q Q RV ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµ ηµα Φυσικ ης Εξ εταση στη Μηχανικ η Ι 2 Σεπτεµ ρρ ιου 200 Τµ ηµα Π. Ιω αννου & Θ. Αποστολ ατου Απαντ ηστε και στα 10 ισοδ υναµα ερωτ ηµατα. Οι ολοκληρωµ ενες απαντ ησεις εκτιµ ωνται

Διαβάστε περισσότερα

Πτερυγιοφόροι σωλήνες

Πτερυγιοφόροι σωλήνες ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Πτερυγιοφόροι σωλήνε ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Εύκολη λειτουργία και συντήρηση Για όλου του τύπου καυήρων και καυσίµων Ο οπίσθιο θάλαµο αναροφή καυσαερίων είναι λυόµενο, γεγονό που επιτρέπει τον πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Υ π ο χρ εω τικ ές θ έ σ ε ις ανά τύ π ο Δ ια σ ά φ η σ η ς Ε ξ α γ ω γ ή ς/λ ο γ ισ τ ικ ή ς Ε γ γ ρ α φ ή ς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Υ π ο χρ εω τικ ές θ έ σ ε ις ανά τύ π ο Δ ια σ ά φ η σ η ς Ε ξ α γ ω γ ή ς/λ ο γ ισ τ ικ ή ς Ε γ γ ρ α φ ή ς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Υ π ο χρ εω τικ ές θ έ σ ε ις ανά τύ π ο Δ ια σ ά φ η σ η ς Ε ξ α γ ω γ ή ς/λ ο γ ισ τ ικ ή ς Ε γ γ ρ α φ ή ς Δ/ΣΙΑ ΣΥΝΗΘΗΣ ΕΛΛΙΠΗΣ ΑΠΛ/ΜΕΝΗ ΣΥΜΠΛ/ΤΤΚΗ- ΑΝΑΚ/ΤΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣ Η Λ ΟΓΙΣΤΤΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Albert Einstein. Lagrange

Albert Einstein. Lagrange Κεφ αλαιο 3 Συν αρτηση Lagrange Αυτ ο που πραγµατικ α µε ενδιαφ ερει ε ιναι το αν ο Θε ος ε ιχε τη δυνατ οτητα επιλογ ης κατ α τη δηµιουργ ια του κ οσµου Albert Einstein 3.1 Η Λαγκρανζιαν η και το φυσικ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC Δ Ω Δ Δ - Δ Ω Δ Ω & Δ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.09 10:47:54 EET Reason: Location: Athens Ε Δ Δ. Δ/.. Δ/ / π : : : : : :. 11 546 55,

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο 3ω η Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο 9/5/2014 Ο Α Α Α ιο οιώ ας α α α ά ω α αθέ α α οσ αθήσ α α α ήσ σ α ω ή α α ο α ο ο θού : Ο Α Ο Α Α «Π ι ὸ Τὲ ὑ ὑ ῖ ὑ ὶ ὰ Τ Τ ὶ ὺ Τ» (DK 14.7) Α «ὴ ὑ ὶ ὺ Τ ὑ Τ Τ ὑ Τῆ ῖ

Διαβάστε περισσότερα

Προσεγγιστικ οσ προσδιορισµ οσ τησ θεµελει ωδουσ ταλ αντωσησ µι ασ αλυσ ιδασ

Προσεγγιστικ οσ προσδιορισµ οσ τησ θεµελει ωδουσ ταλ αντωσησ µι ασ αλυσ ιδασ Το πηλ ικο Rayleigh O Rayleigh το 187 τη εποχ η που ερευνο υσε τις ιδι οτητες των ηχητικ ων κυµ ατων ανεκ αλυψε µ ια ιδι οτητα των χαρακτηριστικ ων συχνοτ ητων και ταλαντ ωσεων που εχει ιδια ιτερη σηµασ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 69269/5387/90 DIR 97/11/EK

ΚΥΑ 69269/5387/90 DIR 97/11/EK ιαδικασίες Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Εργων και ραστηριοτήτων Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Επαµεινώνδας Τολέρης ιευθυντής ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε Περιεχόµενα Παρουσίασης Ο θεσµός των ΜΠΕ στην Ελλάδα - Ιστορική Αναδροµή Κοινοτική

Διαβάστε περισσότερα

Tηλ.: +30 (210) Fax: +30 (210)

Tηλ.: +30 (210) Fax: +30 (210) ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2009 ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΕΙΑΣ «ΝΑΥΣΙΚΑ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ αλαιο 3. Αν αλυση µετρ ησεων και αποτελ εσµατα. 3.1 Μ εθοδος αν αλυσης δεδοµ ενων

Κεφ αλαιο 3. Αν αλυση µετρ ησεων και αποτελ εσµατα. 3.1 Μ εθοδος αν αλυσης δεδοµ ενων Κεφ αλαιο 3 Αν αλυση µετρ ησεων και αποτελ εσµατα 3.1 Μ εθοδος αν αλυσης δεδοµ ενων Για τον προσδιορισµ ο των ενεργ ων διατοµ ων απ ο τις µετρ ησεις στη Στουτγ αρδη αναλ υθηκαν τα φ ασµατα εκε ινα, τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο.Α.Σ.Θ. Α) Το ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ κ. ΣΠΙΡΤΖΗ. Θεσσαλονίκη

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο.Α.Σ.Θ. Α) Το ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ κ. ΣΠΙΡΤΖΗ. Θεσσαλονίκη ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο.Α.Σ.Θ. Α) Το ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ κ. ΣΠΙΡΤΖΗ Θεσσαλονίκη 14.7.2017 Στις 6-7-2017 ο Υπουργός Μεταφορών κ. Σπίρτζης παρουσίασε σε φορείς της Θεσσαλονίκης Νοµοσχέδιο µε τον τίτλο «Νέο ρυθµιστικό

Διαβάστε περισσότερα

L = 10 34 cm -2 sec -1.

L = 10 34 cm -2 sec -1. Μελέτη της επίδρασης της ευθυγράµµισης τω ν αν ιχ ν ευτώ ν µιο ν ίω ν, το υ πειράµατο ς A T L A S, στην αν ακ άλυψ η το υ σω µατιδίο υ H 4µ Ροή Ο µ ι λ ί α ς 1. Ο α ν ι χ ν ε υ τ ή ς ATLAS: Γ ε ν ι κ ά.

Διαβάστε περισσότερα

GA 370 GA 340 GB 025 GB 030 0,5 % GC 060

GA 370 GA 340 GB 025 GB 030 0,5 % GC 060 L 165/20 EL Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων 10. 6. 98 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 18η Μαι ου 1998 για την προσαρµογ η σ υµφωνα µε το αρθρο 42 παρ αγραφο 3 των παραρτηµ ατων II και

Διαβάστε περισσότερα

_.ι_ -ea υrgαος.. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. .~,. Εντολή~ ικ ι µ Συµβουλ ίου

_.ι_ -ea υrgαος.. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. .~,. Εντολή~ ικ ι µ Συµβουλ ίου ΑΛΕΕ. ΙΙΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 90 546 44 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 945.246, 2310 947.232 FAX: 2310 951.379 _.ι_ -ea υrgαος.. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Προς ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Υπόψη κ. Τάσού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Ministère des affaires sociales, de la Santé publique et de l Evironnement/Ministerie van Sociale Zaken,

Ministère des affaires sociales, de la Santé publique et de l Evironnement/Ministerie van Sociale Zaken, 12. 6. 1999 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 147/29 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 11η Ιουν ου 1999 για µ τρα προστασ α σον αφορ τη µ λυνση απ διοξ νε προϊ ντων ζωικ προ λευση που προορ ζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 14 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 76 /2012 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1993R2454 EL 04.03.2007 010.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Ιουλίου 1993 για τον καθορισμό ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής Σ υν ελεύσεως της 26η ς/11/20ο5-1 - ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ αλαιο Απ ο τη δυναµικ η στη στατικ

Κεφ αλαιο Απ ο τη δυναµικ η στη στατικ Κεφ αλαιο 4 Απ ο την Αρχ η του D Alembert στην Αρχ η της Ισοδυναµ ιας Αν στο µν ηµα σας χαρ αξουν κ ατι τ ετοιο, τ οτε τα π ατε περ ιφηµα. Richard Feynman Σχ ηµα 4.1: Το σχ εδιο αυτ ο ε ιναι χαραγµ ενο

Διαβάστε περισσότερα

1/1-30/9/2012. ος σι (π σε ) στ ος ( ) ( ) ( ) ( ) Μι (9.747) (11.675) 31.

1/1-30/9/2012. ος σι (π σε ) στ ος ( ) ( ) ( ) ( ) Μι (9.747) (11.675) 31. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠ ΤΙΚ ΕΣ ΟΙΚ ΟΝΟΜΙΚ ΕΣ Κ ΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ Ν Π ΕΡ ΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡ ΙΟΥ 30 ΣΕΠ ΤΕΜΒ Ρ ΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ Κ ΑΙ ΤΗ Σ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 Κ ΑΙ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

& ΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ CITES (Κεντρική ιαχειριστική Αρχή CITES)

& ΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ CITES (Κεντρική ιαχειριστική Αρχή CITES) Αναρτητέο στο διαδίκτυο Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 19-01-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 120189/197 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

(2001/304/ΕΚ) (ΕΕ L 104 της , σ. 6)

(2001/304/ΕΚ) (ΕΕ L 104 της , σ. 6) 2001D0304 EL 03.05.2001 001.001 1 Το έγγραφο αυτ συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµε ει τα κοινοτικά ργανα "B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Απριλίου 2001 για τη σήµανση και χρήση ορισµένων ζωικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

J. M GIL-ROBLES G. BROWN

J. M GIL-ROBLES G. BROWN L 166/51 Ο ΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 περ των αγωγ ν παραλε ψεω στον τοµ α τη προστασ α των συµφερ ντων των καταναλωτ ν ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28 Ι Ο Α ΡΑ Α ΡΑ Α Ο ΑΤΟ. Ε ΡΟ Ο ΙΟ ΑΡΑ Ε ΤΙΟ ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 ΡΑ Α 2 5 1 Ο ΑΤΟ 1 2 2 Α AM Α ΙΟ 1 1 1 ΑΤ Ε ΡΟ Ο ΙΟ 1 2 1 ΑΡΑ Ε ΤΙΟ 1 1 2 Ι Η ΟΡΟ 1 1 1 ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 2 2 ΙΤΑΓΡ 1 1 9 15 Ε ΡΟ Α Ε Α ΡΟ Ο Η Ο ΙΟ Ι ΟΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκτε εστικής Επιτροπής

Κανονισμός Εκτε εστικής Επιτροπής Κανονισμός Εκτε εστικής Επιτροπής Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ιονίων Νήσων Περιφερειακή Έν ση Δήμ ν (Π.Ε.Δ.) Ιονί ν Νήσ ν ΠΕΔ ΙΝ Ιανουάριος 2012 2 Περιε όμενα 1 Αντικείμενο 4 2 Σύν εση εκτε εστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Παρέχονται οδηγίε αναφορικά με τον τρόπο συμπλήρωση των πιστοποιητικών αντικατάσταση EUR1, EUR-MED και ATR.

ΘΕΜΑ : Παρέχονται οδηγίε αναφορικά με τον τρόπο συμπλήρωση των πιστοποιητικών αντικατάσταση EUR1, EUR-MED και ATR. Κωδ. Αρχείου 330.2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 17 Η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV η η ο ατ α Νο ττ ο η ο α ου αγ η Ταχ. Δ/ ση: ωφ. ω / ου α α α ή 18 Ταχ. α : 166 73, Βο α ο α: 28-1-2015 A. Π ωτ.: 3258 Α Α Η : 5.416.68..Α. 23% : 1.245.84 Ο Ο : 6.662.52 Ω Η Ο Α : «Ο Η Α Ω Α Ο Η Α Α Ο

Διαβάστε περισσότερα

7.2 Κ ινηση φορτισµ ενου σωµατιδ ιου σε οµογεν εσ ηλεκτρικ ο και µαγνητικ ο πεδ ιο

7.2 Κ ινηση φορτισµ ενου σωµατιδ ιου σε οµογεν εσ ηλεκτρικ ο και µαγνητικ ο πεδ ιο Κεφ αλαιο 7 Παραδε ιγµατα Λαγκρανζιαν ων Συναρτ ησεων Σκο υπες σκουπ ακια ρουφηχτ ηρια φτερ α τιναχτ ηρια ξεσκον οπανα κουρελ οπανα κλ οουν θ ορυ οι και τρ οποι ακρο ατες, µαστ ιγιο π εφτουν οι κιν ησεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ49-Ψ4Χ. αθ ός Ασφα ίας:. α ούσι, PROC έφ ο : , α :

ΑΔΑ: ΒΕΤ49-Ψ4Χ. αθ ός Ασφα ίας:. α ούσι, PROC έφ ο : , α : Α Α Α Α Α Α Ω Α Α / Ω ΑΪ Ω Α Ω Α Ω Α Ω Ω Ω Ω Ω Α Α Α. α α έο α ούσι οφο ί ς:. ό ς, Α. Α ι ιώ ς έφ ο : 210 3443427, 2103443252 α : 210 3443127 e-mail: t13pxg2@minedu.gov.gr α ια θ ί έ ι:. αθ ός Ασφα ίας:.

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Η Α Η Η ΙΩ ο ο ι ό έ α ο ς α ι ής Α ι ής σή α 07/09/2013 α ύ ά θι σ βα ο έ ώ : 14SYMV002269652 2014-09-03 Aφ ός ο ή ο α ι ής, ο ο οίος ύ ι σ ο αύ ιο, ο ός ο ο ιώ α. 1.. 19500, ό ς οσ ί αι ό ι α ια ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την αποστολή στοιχείων απλήρωτων υποχρεώσεων & ληξιπρόθεσµων οφειλών του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την αποστολή στοιχείων απλήρωτων υποχρεώσεων & ληξιπρόθεσµων οφειλών του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων Αθήνα, 27/11/2012 Αρ.Πρ:50858/ Ε6152 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥΜ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η ΠΡ Ο ΤΥΠΑ Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ ΠΛ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ ΑΜΠΕΡ Α.Ε. ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 ΠΕΡ ΙΕΧ Ο Μ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α. Ε. Διαγωνισμ ος «Cook λοι»

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α. Ε. Διαγωνισμ ος «Cook λοι» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α. Ε. Διαγωνισμ ος «Cook λοι» 1. Η εταιρεια Αρτοβιομ ηχανια Καραμ ολεγκος Α. Ε. ( εφεξης καλουμ ενη Δ ιοργανωτης/ Δ ιοργανωτρια ), διοργανωνει ηλεκτρονικα μ

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς 9. 3. 2 0 1 6 A t h e n a e u m I n t e r C o Ο μ ι λ ί α κ υ ρ ί ο υ Τ ά σ ο υ Τ ζ ή κ α, Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ Σ Σ Ε Π Ε σ τ ο ε π ί σ η μ η δ ε ί π ν ο τ ο υ d i g i t a l e c o n o m y f o r u m 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 31-05 - 2012 ΑΠ.: 654/14 ΑΠΟΦΑΣΗ Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων επί της από 23.12.2011 Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης, αναφορικά με τον 2ο γύρο ανάλυσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) Μαρούσι, 22-05 -2014 ΑΡΙΘ. ΑΠ.:719/31 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ : Έγκριση µεταφοράς κονδυλίων µεταξύ κωδικών του ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores)

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores) INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Α ΚΤΥΟ Date: 2015.08.04 15:53:37 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΛ0Π465Θ1Ω-ΣΓΛ Ε Η Η Η Α Α ΓΕ Ε ΓΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R1207 EL 18.02.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2001, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 338/ Το διοικητικ συµβο λιο προβα νει σε ψηφοφορ α µετ απ πρ σκληση του προ δρου. Ο

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 338/ Το διοικητικ συµβο λιο προβα νει σε ψηφοφορ α µετ απ πρ σκληση του προ δρου. Ο L 338/28 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 15. 12. 98 II (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων δεν απαιτε ται δηµοσ ευση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 125/ Αποφ σει δ νανται να λαµβ νονται και µε γραπτ διαδικασ α, εκτ ε ν διαφωνο ν τ

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 125/ Αποφ σει δ νανται να λαµβ νονται και µε γραπτ διαδικασ α, εκτ ε ν διαφωνο ν τ L 125/34 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 19. 5. 1999 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1999 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 201 της 17/07/1998 σ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1526/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουλίου 1998 για

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 201 της 17/07/1998 σ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1526/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουλίου 1998 για SΚανονισμός (ΕΚ) αριθ. 56/98 της Επιτροπής της 6ης Ιουλίου 998 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 75/93, περί διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 39/9 του Συμβουλίου σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4

Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4 Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4 Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Η Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ Μ η ν ι α ί α Ε π ι σ τ ο λ ή ι ο ι κ η τ ή 1 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Σ ε λ ί δ ε ς Τ ο μ ή ν υ μ α τ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.1.2012 COM(2011) 938 τελικό 2011/0465 (COD)C7-0010/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΕ3ΨΟΡΗΛ-ΣΗΧ. Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Α, Φ : Ιωάννα Δέ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

ΑΔΑ: ΩΕ3ΨΟΡΗΛ-ΣΗΧ. Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία  Α Α, Φ : Ιωάννα Δέ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.27 13:09:48 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΕ3ΨΟΡΗΛ-ΣΗΧ Α Α Α Α Ω, Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα

Διαβάστε περισσότερα

- 60 Δελτία Τύπου - 6.300 περίπου παρουσιάσεις στα M.M.E.

- 60 Δελτία Τύπου - 6.300 περίπου παρουσιάσεις στα M.M.E. - 60 Δελτία Τύπου - 6.300 περίπου παρουσιάσεις στα M.M.E. ΕΙΔΟΣ ΜΜΕ 2007* 2008* 2007-2008* ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΠΕΡΙΟΔΙΚΑΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 1.500 2.000 3.500 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 800 900 1.700 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 1300 1.500 2.800 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ/ΔΙΕΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

των οποίων η εξαγωγή παρέχει δικαίωμα επιστροφής ή διαγραφής εισαγωγικών δασμών,

των οποίων η εξαγωγή παρέχει δικαίωμα επιστροφής ή διαγραφής εισαγωγικών δασμών, 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 56 στο εν λόγω καθεστώς, το ποσό της οφειλής αυτής ισούται με τη διαφορά του ποσού των δασμών που καθορίζεται κατ' εφαρμογήτης παραγράφου 1 και του ποσού που οφείλεται κατ'

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου

Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ιονίων Νήσων Περιφερειακή Έν ση Δήμ ν (Π.Ε.Δ.) Ιονί ν Νήσ ν -3mm-3mm ΠΕΔ ΙΝ Ιανουάριος 2012 2 Περιε όμενα 1 Αντικείμενο του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

8. Πνευµατική ιδιοκτησία

8. Πνευµατική ιδιοκτησία 114 8. Πνευµατική ιδιοκτησία µε. Οποιαδήποτε χρησιµοποιείται κυρίως εταιρίες. Πνευµατική ιδιοκτησία σηµαίν ει εφευρέσεις, νέες τεχνολογίες ή τεχν ολογ ική αν άπτυξη, λογ ισµικό, προϊόν τα. Η πν ευµατική

Διαβάστε περισσότερα

Με τις ανωτέρω διατάξεις τροποποιούνται ή συμπληρώνονται αναλόγως οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), ως ακολούθως:

Με τις ανωτέρω διατάξεις τροποποιούνται ή συμπληρώνονται αναλόγως οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), ως ακολούθως: Αθήνα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Job Analysis & Job Match Report

Job Analysis & Job Match Report Job Analysis & Job Match Report Based on Psychometric Tests and Standards Job Description: (Job_ID ) Monday 31st of January 2011 08:39:49 PM Supported by: Εισαγωγή Το σύστημ α HR Mentor ARISTON έχει δημ

Διαβάστε περισσότερα

Φ. 12 / 620 / /Γ Ισ : Τη : &

Φ. 12 / 620 / /Γ Ισ :  Τη : & Να δ ι α τ η ρ η θ ε ί µ έ χ ρ ι Β α θ µ ό ς α σ φ α λ ε ί α ς Ο Υ Υ Β Υ Μ Θ Μ Σ Σ Μ Β Μ Β Μ Σ Θ Υ Σ Υ Β Μ Σ κ α ι χ σ η π α ν δ ρ έ ο υ λ η Μ α ρ ο ύ σ ι τ ο σ ε λ ί δ α η ρ ο φ ο ρ ί ε ς π α χ ρ ή σ

Διαβάστε περισσότερα

ALBA Graduate Business School at The American College of Greece

ALBA Graduate Business School at The American College of Greece 2 0 1 6 Ιούνιος 2016 2016 Τ α Εφα ο η Έ ευ α & Και ο ο α ALBA Graduate Business School at The American College of Greece 1 ρω οβο ία αι ο οίηση ο εί η Τάσεω Α οράς Ερ ασίας α ή ει σ ο Τ ή α Εφαρ οσ έ ης

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

L 257/30 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Τα πιστοποιητικ που εκδ δονται β σει των προτ πων που καταγρ φονται στον

L 257/30 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Τα πιστοποιητικ που εκδ δονται β σει των προτ πων που καταγρ φονται στον 19. 9. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 257/29 Ο ΗΓΙΑ 98/65/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 3η Σεπτεµβρ ου 1998 για την προσαρµογ στην τεχνικ πρ οδο τη οδηγ α 82/130/ΕΟΚ του Συµβουλ ου για την προσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 29.6.2009 COM(2009) 321 τελικό 2009/0084 (CNS) C7-0093/09 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2336 EL 01.02.2010 002.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2003 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικ ο Μετσ ο ιο Πολυτεχνε ιο

Εθνικ ο Μετσ ο ιο Πολυτεχνε ιο Εθνικ ο Μετσ ο ιο Πολυτεχνε ιο Σχολ η Εφαρµοσµ ενων Μαθηµατικ ων και Φυσικ ων Επιστηµ ων Μετρ ησεις ενεργ ων διατοµ ων πυρηνικ ων αντιδρ ασεων πρωτονικ ης σ υλληψης των ισοτ οπων του Στροντ ιου µε σηµασ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.6.2013 COM(2013) 429 final 2013/0201 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση κανόνων και διαδικασιών που επιτρέπουν τη συμμετοχή της Γροιλανδίας στο σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.2238/1994.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.2238/1994. I Fl ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝνΟΜΙΑ ΠΣΕ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΟΝ \Δ Ω \ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ; ΕΠΑΓΩΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΗΓΉΤΡΙΑ; κ" Αναγ\ ώστου Δήμτ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ. : Ως πίνακας αποδεκτών

ΚΟΙΝ. : Ως πίνακας αποδεκτών ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 5953 / Ε- 790

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΟΥ ΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟ ΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΗΣ ΚΑΤΕΥ ΘΥΝΣΗΣ ( ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙ ΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ): ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟ ΓΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια.

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια. ΟΠΟ Η ΙΑΒΟ Η Α ιο ό σ ς α ο σ α ι ό ας ια ά ς Ο ίας / / ια ις ια ι ασί ς οσφ ής σ ο ο έα ς σύ α ς οσί σ βάσ Η σ ή σ ί * ί ο ι ή. α ό η α ερω ηθέν ων * Α αφέ α ο ά ος έ ος σας: * Π οσ ιο ίσ ι ιό ά σας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 6.5.2002 COM(2002) 226 τελικό Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την περάτωση της διαδικασίας αντιντάµπινγκ όσον αφορά τις εισαγωγές ποδηλάτων, καταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Α Α Η Α Ω 15SYMV002528982 2015-01-16 Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Η α οχής η σιώ σ ίασης catering σ ο αίσιο ι έ ιας ω άσ ω ισ ο οίησης Α χι ής α α ι ής α ά ισης α οφοί ω... ης ιό ο έα ία

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Οικονομικής Δια είρισης

Κανονισμός Οικονομικής Δια είρισης Κανονισμός Οικονομικής Δια είρισης Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ιονίων Νήσων Περιφερειακή Έν ση Δήμ ν (Π.Ε.Δ.) Ιονί ν Νήσ ν ΠΕΔ ΙΝ Ιανουάριος 2012 2 Περιε όμενα Άρ ρο 1: Αντικείμενο Κανονισμού 4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ του γενικού προϋπολογισµού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το οικονοµικό έτος 2005

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ του γενικού προϋπολογισµού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το οικονοµικό έτος 2005 15.6.2004 EL Προσχέδιο τουγενικού προϋπολογισµού 2005 III/1 ΕΥΡΩΠΑΙ}ΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ (ΕΚ, ΕΥΡΑΤΟΜ) ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ του γενικού προϋπολογισµού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το οικονοµικό έτος 2005 ΤΟΜΟΣ 4 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 15 εκεµβρίου 1999 1999 /0022(COD) PE1 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15 εκεµβρίου 1999 εν όψει της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ 14SYMV

ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ 14SYMV ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ Αθή α, σή α 1 β ίο 2014, έ α έ α, α ύ αφ ός ς α ά ς ιοι ι ής Α ής ία «ι ο ή ο ίας αι έ ο αι ί....», ο ύ ι σ Αθή α, Α α ώ 17 αι α ία α ο ο ά ο,.. 104 38, αι οσ ί αι ό ι α α ό ο ό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3349 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 225 17 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1020 Διαδικασία απαλλαγής από το φόρο προστιθέμενης αξίας: α. μη κοινοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘ2Η-ΛΞ. Αθήνα, ΠΟΛ 1098

ΑΔΑ: 4ΑΘ2Η-ΛΞ. Αθήνα, ΠΟΛ 1098 Αθήνα, 04.05.2011 ΠΟΛ 1098 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Α) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α 2. 16 η Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

L 77/4 EL Το βασικ πεδ ο τη ρευνα αποτελε ται απ τα µ λη των ιδιωτικ ν νοικοκυρι ν που κατοικο ν στην οικονοµικ επικρ τεια κ θε κρ του µ

L 77/4 EL Το βασικ πεδ ο τη ρευνα αποτελε ται απ τα µ λη των ιδιωτικ ν νοικοκυρι ν που κατοικο ν στην οικονοµικ επικρ τεια κ θε κρ του µ L 77/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 577/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 9η Μαρτ ου 1998 για τη διεν ργεια δειγµατοληπτικ ρευνα εργατικο δυναµικο στην Κοιν τητα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντα υπ ψη: τη συνθ κη

Διαβάστε περισσότερα

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ Φ Γ Θ ΓΓ Γ ON Β Γ Θ Γ Ω Γ φ α α (..) Θ α ία ί α α ί α (φ μα α Ο αμ υ π φα α ) π υ α α α μ αφ απ υ υ υ υ υ (φ μα υ α α α αμ υ α υ Ο υ φυ υ). Β α ί α ί α υ α ί α α α Θ α ία, α α ία μ μ α ί π GR 16 α GR 17.

Διαβάστε περισσότερα