Θ εµα Α : Θ εµα Β : Θ εµα Γ :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θ εµα Α : Θ εµα Β : Θ εµα Γ :"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµ ηµα Φυσικ ης Εξετ ασεις επ ι Πτυχ ιω στη Θεωρ ια της Ειδικ ης Σχετικ οτητας 29 Απριλ ιου 2009 Να γραφο υν τα 4 απ ο τα 5 θ εµατα Σε ολα τα θ εµατα εργαστε ιτε σε σ υστηµα µον αδων οπου για απλοπο ιηση των πρ αξε ων σας Καλ η σας επιτυχ ια Θ εµα Α: 1 Κατασκευ αστε ενα χωροειδ ες (pace-like) τετρ ανυσµα ολες οι συνιστ ωσες του οπο ιου ε ιναι µη µηδενικ ες 2 ε ιξτε οτι το τετρ ανυσµα που κατασκευ ασατε ε ιναι πρ αγµατι χωροειδ ες 3 Κατασκευ αστε τ ωρα ενα τετρ ανυσµα το οπο ιο ε ιναι κ αθετο στο πρ ωτο και δ υο απ ο τις χωρικ ες του συνιστ ωσες ε ιναι µηδενικ ες Τι ε ιδους (χωροειδ ες, χρονοειδ ες, φωτοειδ ες) ε ιναι το τετρ ανυσµα αυτ ο ; 4 Βρε ιτε ενα µετασχηµατισµ ο Lorentz που καθιστ α τη χρονικ η συνιστ ωσα του πρ ωτου τετραν υσµατος µηδενικ η 5 ε ιξτε οτι το εσωτερικ ο γιν οµενο του πρ ωτου (ερ ωτηµα 1) µε το δε υτερο τετρ ανυσµα (ερ ωτηµα 3) παραµ ενει αναλλο ιωτο στον µετασχηµατισµ ο του ερωτ ηµατος (4) Ισχ υει αυτ η η αναλλοι οτητα σε οποιονδ ηποτε µετασχηµατισµ ο Lorentz ; Θ εµα Β: Μια ακτ ινα µονοχρωµατικο υ φωτ ος ταξιδε υει στην κατε υθυνση ( οπου ε ιναι ενα µοναδια ιο δι ανυσµα το οπο ιο σχηµατ ιζει γων ια µε τον αξονα εν ος αδρανειακο υ συστ ηµατος αναφορ ας) Ενας παρατηρητ ης ο οπο ιος κινε ιται µε ταχ υτητα στο παραπ ανω σ υστηµα συλλαµ ανει τη φωτειν η αυτ η ακτ ινα 1 Ποια η σχ εση των συχνοτ ητων (παρατ ηρησης / εκποµπ ης) της φωτειν ης αυτ ης ακτ ινας ; 2 Ποια γων ια φα ινεται να σχηµατ ιζει η φωτειν η ακτ ινα µε τον αξονα για τον κινο υµενο παρατηρητ η ; 3 Μια µακριν η φωτειν η πηγ η (πχ ενας αστ ερας) προς την οπο ια κατευθυν οµαστε παρουσι αζεται να εχει ολες τις χαρακτηριστικ ες της φασµατικ ες γραµµ ες εκποµπ ης σε διπλ ασια συχν οτητα απ ο αυτ ην που µετρ αµε στο εργαστ ηριο Ποια η ταχ υτητα προσ εγγισ ης µας στην πηγ η και π οσο µεγαλ υτερο η µικρ οτερο φα ινεται να ε ιναι το ανοιγµα υπ ο το οπο ιο παρατηρο υµε την πηγ η σε σχ εση µε το ανοιγµα που θα µετρο υσαµε αν δεν κινο υµασταν ως προς την πηγ η ; Θ εµα Γ: Ενα σωµατ ιδιο µ αζας το οπο ιο βρ ισκεται αρχικ α σε ηρεµ ια διασπ αται αυθ ορµητα σε δ υο σωµατ ιδια µε µ αζες και αντ ιστοιχα 1 Γρ αψτε τις τετραορµ ες των σωµατιδ ιων πριν και µετ α τη δι ασπαση 2 Μπορο υν τα σωµατ ιδια που θα δηµιουργηθο υν να κινηθο υν σε κ αθετες µεταξ υ τους κατευθ υνσεις ; 3 Ποιος ο λ ογος των ταχυτ ητων των δ υο σωµατιδ ιων ; [Υποδ: Γρ αψτε την τετραορµ η του εν ος σωµατιδ ιου και υψ ωστε στο τετρ αγωνο ιδεται οτι!" $#%'&(# )*,+ &-%) /10, + ] 4 Π οσα (αντ ι των ) θα επρεπε να ε ιναι η µ αζα του αρχικο υ σωµατιδ ιου ωστε τα δ υο σωµατ ιδια που θα δηµιουργηθο υν να ε ιναι ακ ινητα ; 1

2 5 Στην περ ιπτωση που το πρ ωτο σωµατ ιδιο ε ιχε τη µ αζα που βρ ηκατε στο προηγο υµενο ερ ωτηµα τι θα συν ε αινε µετ α τη δι ασπαση αν το πρ ωτο σωµατ ιδιο κινο υνταν αρχικ α µε ταχ υτητα 2 ; Θ εµα : Ενα σωµατ ιδιο µε µ αζα ηρεµ ιας, κινε ιται µε ταχ υτητα 3 κατ α µ ηκος κ αποιου αξονα Κατ α µ ηκος του αξονα αυτο υ ε ιναι παραταγµ ενα πλ ηθος ιδιων (µ αζας ) ακ ινητων σωµατιδ ιων τα οπο ια βρ ισκονται σε ιση απ οσταση το καθ ενα απ ο το επ οµεν ο του Σε κ αθε κρο υση που συµ α ινει δηµιουργε ιται ενα συσσωµ ατωµα 1 Βρε ιτε την ταχ υτητα του συσσωµατ ωµατος µετ α την -οστ η κρο υση σ υµφωνα µε τη νευτ ωνεια µηχανικ η 2 Βρε ιτε την ταχ υτητα του συσσωµατ ωµατος µετ α την -οστ η κρο υση σχετικιστικ α [Προσ εξτε, σχετικιστικ α δεν διατηρε ιται η συνολικ η µ αζα ηρεµ ιας] 3 Υπολογ ιστε τη µ αζα ηρεµ ιας του συσσωµατ ωµατος που δηµιουργε ιται µετ α τη -οστ η κρο υση 4 Αν ο σχετικιστικ ος παρ αγοντας 4 του αρχικο υ βλ ηµατος ε ιναι 4 5, µετ α απ ο π οσες κρο υσεις η κνητικ η εν εργεια του συσσωµατ ωµατος θα εχει µειωθε ι στο,) της αρχικ ης κινητικ ης εν εργειας του πρ ωτου βλ ηµατος ; και το µαγνητικ ο πεδ ιο σε κ αποιο σηµε ιο του χ ωρου ε ιναι κ αθετα το ενα στο Θ εµα Ε: Το ηλεκτρικ ο αλλο 1 ιαλ εξτε ενα καρτεσιαν ο σ υστηµα αξ ονων ":9;=< και κατασκευ αστε τον τανυστ η του ηλ/κο υ πεδ ιου που αναφ ερεται στο σηµε ιο αυτ ο 2 Ενας παρατηρητ ης κινε ιται µε ταχ υτητα 0 ( >? ) µε κατε υθυνση κ αθετη στα δ υο πεδ ια Ποια µορφ η εχει τ ωρα ο τανυστ ης του ηλ/κο υ πεδ ιου για τον παρατηρητ η αυτ ο για το ιδιο π αλι σηµε ιο του ηλ/κο υ πεδ ιου ; [Για CD E+, 4 % ] 3 Ε ιναι τα δ υο πεδ ια κ αθετα µεταξ υ τους και για το σ υστηµα του παρατηρητ η αυτο υ ; F ), ισχ υει το ιδιο και για το σ υστηµα του παρατηρητ η ; Θα µπορο υσατε να δικαιολογ ησετε την απ αντησ η σας χωρ ις να εχετε εκτελ εσει τις πρ αξεις των προηγο υµενων ερωτηµ ατων για τον µετασχηµατισµ ο των πεδ ιων ; 4 Αν το ενα απ ο τα δ υο πεδ ια ε ιναι µεγαλ υτερο στο αρχικ ο σ υστηµα αναφορ ας (πχ F FHGIF ιδεται ο τανυστ ης του ηλεκτροµαγνητικο υ πεδ ιου J*KML ) RQ RS T RQ ) 1T US RS 1T ) UQ T US UQ ) 2

3 K Y K K h h u Θ εµα Α: 1 Y 2 Y 3 Λ υσεις K Z [&(H&\&\] Y K \!;^_`!a^\!;^\!b =G ) K c /H&\&-)B&-), που ε ιναι χρονοειδ ες Πρ αγµατι Y σε ενα χωροειδ ες Y θα µπορο υσε να ε ιναι οτιδ ηποτε K K a0da^e0f E) Γενικ οτερα το ορθογ ωνιο 4 Αν εκτελ εσουµε εναν τυποποιηµ ενο µετασχηµατισµ ο Lorentz θα ε ιναι Y1gih 4 3 M Y1g>3Ykj 4 3 M [ 3 (1) συνεπ ως για 3 I µηδεν ιζεται η χρονικ η συνιστ ωσα του Y 5 Στο ν εο σ υστηµα ε ιναι h c )B& 4 [ M / (&\&\];& DK h c 4 [ M / (& 4 [ M [ [ l(&-)b&-)(a (2) K )m0[ + 4 [ \^ 4 [ M + `0n)o^p)o^p)U E) Με αλλα λ ογια παραµ ενει αναλλο ιωτο, ηλαδ η Y ως οφειλε οντας βαθµωτ ο µ εγεθος κ ατω απ ο οποιοδ ηποτε µετασχηµατισµ ο Lorentz Θ εµα Β: Η τετραορµ η του φωτον ιου ε ιναι στο ακ ινητο σ υστηµα (της φωτειν ης πηγ ης) 1 q*k h 4 4m2 )v) 4m2 4 )v) ) ) w) ) ) )x t r t u (3) u Εποµ ενως η ν εα συχν οτητα ε ιναι 4 [ y2{zm } 2 - }l~ 'ƒ 4 zm } y2 - 'ƒ 4 [ 2";zM } $r N 4 [ y2{zm } 4 zm } y2 }l~ SlT V (4) 3 Απ ο το πρ ωτο ερ ωτηµα k 4 [ˆ^ 2 c ["^ 2 [ y2, δηλαδ η Με αυτ η την ταχ υτητα 4 %, οπ οτε - - 'ƒ %M [ + ;zm }, που για µικρ ες γων ιες (µακριν η πηγ η) γ ινεται E l %M / l; $ Φα ινεται ποιπ ον η πηγ η διπλ ασια σε µ εγεθος! Θ εµα Γ: 1 q K ) u & q K iœ 4 j 4 j 3 j 2 Προκειµ ενου να διατηρε ιται η τετρορµ η οι ταχ υτητες 3 j 3 Οµοια 4 j,+ & 3 j & q K iœ 4! 4! 3! u (5) & 3! πρ επει να ε ιναι αντ ιρροπες q Š q iœ! c q iœ!bž q Š! q iœ! ' q ŠK M q iœ K c q iœ!bž!! >!! ^_10` 0 4!!! Ž 4!!a^!! 0 0] + Ž 3! % A () ],+ 3

4 J W K A 4 Προφαν ως αν c ^ [ \% δεν θα περ ισσευε εν εργεια για να γ ινει κινητικ η και τα σωµατ ιδια θα ηταν ακ ινητα 5 Αν κινο υνταν η I\% µε κ αποια ταχ υτητα και τα σωµατ ιδια θα δηµιουργο υνταν µε την ταχ υτητα αυτ η Θ εµα : 1 Απ ο διατ ηρηση ορµ ης Εποµ ενως 3], j 2 Απ ο διατ ηρηση τετραορµ ης 3 j E+ 3! IA\A\A 4 ^y 4 3; u 2' ˆ οπου 4 I >3!, ο δε ικτης ανεφ ερεται στα µετ α τη -οστ η κρο υση και το µοναδια ιο u () δηλ ωνει την κατε υθυνση στην οπο ια γ ινονται ολες οι κιν ησεις Ετσι διαιρ ωντας χωρικ ο προς χρονικ ο µ ερος της τετραορµ ης βρ ισκουµε 2' ^y 3 Υψ ωνοντας τη συνολικ η τετραορµ η µετ α απ ο κρο υσεις στο τετρ αγωνο εχουµε!! ƒ š ^ 4! œ4! 3! E! ƒ! ^"^_ 4 4 Η αρχικ η κινητικ η εν εργεια ε ιναι ž g 4 ] I,) Μετ α απ ο κρο υσεις θα ε ιναι ; ]R Iž 4 ^_ Ÿ! ^ ^_ 4 { Iž [R^_! ^"^_` Ÿ Για να ε ιναι η τελευτα ια το 1/10 Θ εµα Ε: της πρ ωτης θα πρ επει "^y! ^ ^ `,),) Ž A\A\A Ž t Εποµ ενως µετ α απ ο 50 κρο υσεις θα εχει π εσει η εν εργεια κ ατω απ ο το 1/10 της αρχικ ης 1 Αν επιλ εξουµε τον αξονα 9 κατ α µ ηκος του J*KML και τον < κατ α µ ηκος του ) ) ) VMW ) ) ) ) ) ) ) ) ), τ οτε 2 Ο µετασχηµατισµ ος Lorentz για τον παρατηρητ η αυτ ο ε ιναι ;K L % k+ %v)v) k+ % % )v) ) ) w) ) ) )x Τα δ υο πρ οσηµα εξαρτ ωνται αν η κ ινηση γ ινεται κατ α µ ηκος του, η αν αποδα του Εκτελ ωντας τον µετασχηµατισµ ο ( J*KML, L ) ) + %v) ) ) + %v) E + % + % ) ) ) ) ) ) () 4

5 3 Και π αλι τα δ υο πεδ ια ε ιναι στους αξονες 9 & <` αντ ιστοιχα, εποµ ενως διατηρε ιται η ορθογωνι οτητ α τους 4 ª E + % G + % Η ανισ οτητα διατηρε ιται οπως το περιµ ενει κανε ις απ ο το ενα απ ο τα δ υο αναλλο ιωτα του ηλ/κου πεδ ιου:!! 5

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΜΑ Α (25 µον αδες) ΘΕΜΑ Β (25 µον αδες) η µοναδικ ΘΕΜΑ Γ (25 µον αδες) κοιν

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΜΑ Α (25 µον αδες) ΘΕΜΑ Β (25 µον αδες) η µοναδικ ΘΕΜΑ Γ (25 µον αδες) κοιν ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµ ηµα Φυσικ ης Εξ εταση στη Μηχανικ η Ι 6 Σεπτεµ ρ ιου 2005 Τµ ηµα Π Ιω αννου & Θ Αποστολ ατου Απαντ ηστε και στα 4 Θ εµατα µε σαφ ηνεια και απλ οτητα Οι ολοκληρωµ ενες απαντ ησεις

Διαβάστε περισσότερα

Albert Einstein. Lagrange

Albert Einstein. Lagrange Κεφ αλαιο 3 Συν αρτηση Lagrange Αυτ ο που πραγµατικ α µε ενδιαφ ερει ε ιναι το αν ο Θε ος ε ιχε τη δυνατ οτητα επιλογ ης κατ α τη δηµιουργ ια του κ οσµου Albert Einstein 3.1 Η Λαγκρανζιαν η και το φυσικ

Διαβάστε περισσότερα

Προτ υπου (Minimal Supersymmetric Standard Model, MSSM).

Προτ υπου (Minimal Supersymmetric Standard Model, MSSM). υνατ οτητα αν ιχνευσης σωµατιδ ιων Higgs και Φυσικ ης π εραν του Καθιερωµ ενου Προτ υπου στον LHC και µελ ετες επ ι του ανιχνευτ η ακτινο ολ ιας µετ α ασης του πειρ αµατος ATLAS CERN-THESIS-22-5 11/2/22

Διαβάστε περισσότερα

L 217/18 EL Ο ΗΓΙΑ 98/48/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙ ΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 20 η Ιουλ ιου 1998 για την τροποπο ιηση τη οδηγ ια 98/34/ΕΚ για την καθι ερωση µια διαδικασ ια πληροφ ορηση στον τοµ εα των

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ αλαιο 5 Σ υνοψη και τελικ α συµπερ ασµατα

Κεφ αλαιο 5 Σ υνοψη και τελικ α συµπερ ασµατα Κεφ αλαιο 5 Σ υνοψη και τελικ α συµπερ ασµατα Στα πλα ισια της παρο υσας διατρι ης µετρ ηθηκαν οι ενεργ ες διατοµ ες αντιδρ ασεων πρωτονικ ης σ υλληψης στα τρ ια απ οτατ εσσερα σταθερ α ισ οτοπα του Sr

Διαβάστε περισσότερα

11. 3. 1987, σ. 11).»

11. 3. 1987, σ. 11).» L 201/88 EL Ο ΗΓΙΑ 98/50/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 29η Ιουν ιου 1998 για την τροποπο ιηση τη οδηγ ια 77/187/ΕΟΚ περ ι προσεγγ ισεω των νοµοθεσι ων των κρατ ων µελ ων, σχετικ ων µε τη διατ ηρηση των δικαιωµ

Διαβάστε περισσότερα

Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων L 14/9

Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων L 14/9 20. 1. 98 EL Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων L 14/9 Ο ΗΓΙΑ 97/81/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 15η εκεµβρ ιου 1997 σχετικ α µε τη συµφων ια-πλα ισιο για την εργασ ια µερικ η απασχ οληση που συν

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικ ο Μετσ ο ιο Πολυτεχνε ιο

Εθνικ ο Μετσ ο ιο Πολυτεχνε ιο Εθνικ ο Μετσ ο ιο Πολυτεχνε ιο Σχολ η Εφαρµοσµ ενων Μαθηµατικ ων και Φυσικ ων Επιστηµ ων Μετρ ησεις ενεργ ων διατοµ ων πυρηνικ ων αντιδρ ασεων πρωτονικ ης σ υλληψης των ισοτ οπων του Στροντ ιου µε σηµασ

Διαβάστε περισσότερα

& & managers 86 2 : 2004

& & managers 86 2 :  2004 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Κ Ρ Η ΤΗ Σ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧ ΑΝ Ι Κ Ω Ν Π ΑΡ ΑΓ Ω Γ ΗΣ & Ι ΟΙ Κ ΗΣΗΣ ΘΕΜΑ Ι Π Λ Ω ΜΑΤ Ι Κ Η Σ ΕΡ Γ ΑΣ Ι ΑΣ : Ορ γ α ν ω σ ι α κ ή Συ µ π ε ρ ι φ ο ρ ά & Σύ γ χ ρ ο ν ε ς Μέ θ ο δ ο ι ι ο ί κ η σ η

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι Λ Ι Η Ε Τ Ρ Ε Ι Η Ρ Λ Η ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2009 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ ΑΚ ΑΙ Α ΑΚ Σ» Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/01ΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛ ΕΥ ΤΑΙΑΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 Κ ΑΙ ΕΝ ΑΡ Ξ ΗΣ ΕΚ Κ ΑΘ ΑΡ ΙΣΗΣ ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Γ ΚΛΟ ΡΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Δ (Π.Ε.Δ.) Ι Ν ΠΕΔ. Κανονισμοί. ΟΕΥ Προσωπικού Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης Εποπτικού Συμβουλίου

Π Ε Δ (Π.Ε.Δ.) Ι Ν ΠΕΔ. Κανονισμοί. ΟΕΥ Προσωπικού Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης Εποπτικού Συμβουλίου Π Ε Δ (Π.Ε.Δ.) Ι Ν ΠΕΔ ΙΝ Κανονισμοί ΟΕΥ Προσωπικού Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης Εποπτικού Συμβουλίου Ιανουάριος 2012 Σύντομα Περιε όμενα 1 Ορ ανισμός Εσ τερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

I Ω ΑΝ Ν I Ν Ω Ν I Ω Α Ν Ν I Ν_ Α 1 9 9 7. ΣΧΟ ΛΗ θ ΕΤΙ ΚΩ Ν ΕΠΙΣ'ΤΗΜΩΝ Π Α Ν Ε Π I Σ Τ Η Μ I Ο :ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

I Ω ΑΝ Ν I Ν Ω Ν I Ω Α Ν Ν I Ν_ Α 1 9 9 7. ΣΧΟ ΛΗ θ ΕΤΙ ΚΩ Ν ΕΠΙΣ'ΤΗΜΩΝ Π Α Ν Ε Π I Σ Τ Η Μ I Ο :ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π Α Ν Ε Π I Σ Τ Η Μ I Ο I Ω ΑΝ Ν I Ν Ω Ν ΣΧΟ ΛΗ θ ΕΤΙ ΚΩ Ν ΕΠΙΣ'ΤΗΜΩΝ :ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ I Ω Α Ν Ν I Ν_ Α 1 9 9 7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο Οδηγός Σπουδών του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εκδίδεται με την

Διαβάστε περισσότερα

Η έwοιa της αρετής. Νικομάχεια του Αριστοτέλη

Η έwοιa της αρετής. Νικομάχεια του Αριστοτέλη στα Ηθικά Η έwοιa της αρετής Νικομάχεια του Αριστοτέλη τ ου Άκ ι Θωμαϊδη Τα Ηθικά Νικομάχεια είναι, κατά την άποψη πολλών έγκυρων μελετητών, το ωριμότερο από τα ηθικά έργα του Αριστοτέλη. Στην ογκώδη αυτή

Διαβάστε περισσότερα

31 2011, . 3556/2007

31 2011, . 3556/2007 ΕΤΗΣ Ι Α ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ Η ΕΚ Θ ΕΣ Η ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣ ΕΩ Σ Π ΟΥ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 ΕΚ ΕΜ Β Ρ Ι ΟΥ 2011, ΤΗΣ ΕΤΑΙ Ρ Ι ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι Λ ΟΥ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡ ΑΚ Λ ΗΣ Σ Υ Μ Φ Ω ΝΑ Μ Ε ΤΟΝ Ν. 3556/2007 Κ ΑΙ ΤΙ Σ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης στους. της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού

Μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης στους. της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑ ΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤEXNOΛOΓlAΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ IΝΣΤιΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Ερευνητικό Έργο Μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης στους ταμιευτήρες Αώου και

Διαβάστε περισσότερα

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος)

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) ΝΙΑ Ο }'Σ ΤΑ Ερπ ψα Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) Του Αλέξανδ ρου Γ. Οικονόμου Αρ χιτ έκ τ ονα Μ ηχανικού Η δυτική όψη ΤΟ\ ' γι ΙΟ \1 απ ό ΤΩγ δρ όμο. Δ ιακρϊνε ται ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥ -ΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥ -ΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥ -ΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ το υ Νίκου Ι. Πάζη πτυχιούχου Του ρ ιστικών Επ ιχε ιρή σεων Ε ΙΣΑΓΩ ΓΉ στα θ έματα του περιβάλλοντο ς και δεύ τε ρ ον γιατί από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΚΕΦΑΛΑΙΟ II: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τι ε ναι πηγ κινδύνου (hazard); Τι ε ναι κ νδυνος επικινδυνότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου Οι «πανελλήνιες» Μηχανικών-Ηλεκτρολόγων

για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου Οι «πανελλήνιες» Μηχανικών-Ηλεκτρολόγων ISSN 1106-2665 Έντυπο κλειστό Αρ. αδείας: 670/6/93 ΚΩΔΙΚΟΣ 1611 ΕΤΟΣ 29 - ΤΕΥΧΟΣ 335 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011-1 για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου Υβριδικά οχήματα Προληπτικά μέτρα για εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα φυσικά µεγέθη από τη Στήλη Ι και, δίπλα σε καθένα, τη µονάδα της Στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί σ' αυτό.

ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα φυσικά µεγέθη από τη Στήλη Ι και, δίπλα σε καθένα, τη µονάδα της Στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί σ' αυτό. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΠΤΑ (7) ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 CHRONICA OF CHALKIDIKI JOURNAL OF ΤΗ Ε HI SΤORICA L Α ΝΟ FOLKLORE SOCIETY OF CHA L K I D IΚ

Διαβάστε περισσότερα

11. 6. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 166/45 Ο ΗΓΙΑ 98/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 σχετικ µε το αµετ κλητο του διακανονισµο στα συστ µατα

Διαβάστε περισσότερα

Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του;

Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του; Άσκηση Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του; Απάντηση Έστω R n η ακτίνα του κύκλου. Αφού η κίνηση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα της Σύγχρονης Φυσικής

Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα της Σύγχρονης Φυσικής ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστηµών ιπλωµατική Εργασία της Ευθυµίας- Βικτωρίας Σιούτα Σύµβουλος Καθηγητής: ΣΠΥΡΟΣ ΕΥΣΤ. ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

3. Από ποιους παράγοντες και με ποιο τρόπο εξαρτάται η αντίσταση ενός μεταλλικού σύρματος σταθερής διατομής.

3. Από ποιους παράγοντες και με ποιο τρόπο εξαρτάται η αντίσταση ενός μεταλλικού σύρματος σταθερής διατομής. Διαγώνισμα 1 ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Στις παρακάτω ερωτήσεις να κυκλώσεις το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: Α. Τρίβουμε μια γυάλινη ράβδο με μεταξωτό ύφασμα. Η ράβδος φορτίζεται

Διαβάστε περισσότερα