Α' Εξάμηνο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ. Ερωτήσεις Επανάληψης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α' Εξάμηνο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ. Ερωτήσεις Επανάληψης"

Transcript

1 Α' Εξάμηνο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Ερωτήσεις Επανάληψης Α. Ερωτήσεις Στο τέλος δίνονται υποδείξεις για την απάντηση μερικών ερωτήσεων. 01 Ερώτηση: Στις παρακάτω εντολές τι πρόβλημα υπάρχει; int i = 1; float a = 0.5; printf("οι αριθμοί i και a είναι %f και %d \n", i, a); Α.Υπάρχουν μεταβλητές δύο διαφορετικών τύπων (int και float) στην ίδια εντολή printf Β.Οι προδιαγραφές μορφοποίησης για τους δύο αριθμούς διαφέρουν ενώ έπρεπε να είναι ίδιες Γ. Οι προδιαγραφές μορφοποίησης έχουν μπει ανάποδα σε σχέση με τους τύπους των μεταβλητών 02 Ερώτηση: Στον παρακάτω κώδικα, τι τιμή παίρνει τελικά η μεταβλητή iter; int iter; for(iter=0; iter < 1000; iter++) printf("επαναλήψεις = %d", iter+1); Α. 999 Β Γ Ερώτηση: Στον παρακάτω κώδικα, τι τιμή παίρνει τελικά η μεταβλητή n; int iter, n = 0; for(iter=0; iter < 1000; iter++) n++; Α. 999 Β Γ Ερώτηση: Η παρακάτω εντολή είναι σωστή ή λάθος; Υποθέστε ότι η προδιαγραφή μορφοποίησης είναι η κατάλληλη scanf("%d", x); Α. Σωστή Β. Λάθος, γιατί λείπει ο τελεστής διεύθυνσης από τη μεταβλητή Γ. Εξαρτάται από τη δήλωση του x (αν είναι μεταβλητή int ή δείκτης σε τέτοια μεταβλητή)

2 05 Ερώτηση: Ο παρακάτω ορισμός μιας συμβολικής σταθεράς είναι σωστός ή λάθος; #define BIG /* δέκα χιλιάδες */ Α. Σωστός Β. Λάθος. Λείπει ο τελεστής ανάθεσης = Γ. Λάθος. Λείπει ο τελεστής ανάθεσης = και το ελληνικό ερωτηματικό στο τέλος 06 Ερώτηση: Τι τιμή θα πάρει το x μετά από την εκτέλεση των εντολών στην περίπτωση (α) και στην περίπτωση (β); (α) (β) int x, y = 0; int x, y = 0; x = y++; x = ++y; Α. 0 και στις δύο περιπτώσεις Β. 1 στην (α) και 0 στη (β) Γ. 0 στην (α) και 1 στη (β) 07 Ερώτηση: Ποιο είναι το πρόβλημα στις παρακάτω εντολές; scanf("%f", &x); x1 = x*(x1.0)*(x2.0); if( x1 ); printf("το αποτέλεσμα είναι %f \n", 1.0/x1); Α. Κανένα. Το πρόγραμμα μεταγλωττίζεται κανονικά. Β. Η if πρέπει να γραφτεί ως εξής: if (x1!= 0); Γ. Η ύπαρξη του ; μετά από τη συνθήκη ( x1 ) συνεπάγεται λογικό σφάλμα. 08 Ερώτηση: Αν x = 1, y = 2, z = 3, τότε ποια η τιμή του Ν μετά από την εκτέλεση της παρακάτω εντολής; Ν = (((Ν = ( x < y )? x : y)) < z? Ν : z); Α. 1 Β. 2 Γ Ερώτηση: Τι πρόβλημα υπάρχει με την κλήση της συνάρτησης στις παρακάτω γραμμές; int x, y = 0; x = ++y; somefunc( &x, y); Α. Κανένα πρόβλημα Β. Το ένα όρισμα περνάει κατά διεύθυνση και το άλλο κατά τιμή, ενώ έπρεπε να περνάνε και τα δύο με τον ίδιο τρόπο. Γ. Στο πρώτο όρισμα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε τον τελεστή περιεχομένου (*) αντί του τελεστή διεύθυνσης (&).

3 10 Ερώτηση: Τι αποτέλεσμα έχει η παρακάτω εντολή; int data[1000] = {0; Α. Δήλωση ακέραιου πίνακα με 1000 στοιχεία από τα οποία το πρώτο έχει τιμή μηδέν Β. Δήλωση ακέραιου πίνακα με 1000 στοιχεία. Το όνομα αυτού (data) είναι και σταθερά δείκτη στον πίνακα και αρχικά δείχνει στη διεύθυνση NULL (δηλαδή 0). Γ. Δήλωση ακέραιου πίνακα με 1000 στοιχεία που παίρνουν όλα αρχική τιμή μηδέν. 11 Ερώτηση: Τι συμβαίνει όταν μία εξωτερική μεταβλητή χρησιμοποιείται σε μία συνάρτηση όπου υπάρχει και μία τοπική μεταβλητή με το ίδιο όνομα; Α. Σφάλμα μεταγλώττισης. Μία από τις δύο πρέπει να αλλάξει όνομα. Β. Η τοπική μεταβλητή υπερισχύει της εξωτερικής. Γ. Και οι δύο μεταβλητές έχουν στο τέλος την ίδια τιμή. 12 Ερώτηση: Τι τιμή έχει η παρακάτω παράσταση για a = 5, b = 4, c = 3 και d = 2; d + a * c / b Α. 2 Β. 5 Γ. τίποτε από τα παραπάνω 13 Ερώτηση: Αν η μεταβλητή y αρχικά είναι ίση με 1 και η x είναι ίση με 0, ποια είναι η τιμή της y μετά από την εκτέλεση της επόμενης εντολής; if(x++) y += x; Α. 0 Β. 1 Γ Ερώτηση: Τι συμβαίνει όταν εκτελούνται οι παρακάτω εντολές; sum = 0; for(x = 0; x < MAX; sum += ++x); Α. Αυξάνεται το x έως ΜΑΧ1 χωρίς να επέλθει καμία άλλη αλλαγή Β. Υπολογίζεται το άθροισμα των αριθμών από 1 έως και ΜΑΧ και αποδίδεται στη μεταβλητή sum Γ. Τίποτε από τα παραπάνω 15 Ερώτηση: Τι περιεχόμενο θα έχει το αλφαριθμητικό a μετά από την εκτέλεση των παρακάτω; char a[80]={'\0', b[]= "Kozani city", *p, *q; p = a;

4 for(q = b; *q!= '\0'; p++, q++) *p = (*q == ' ')? '_' : *q; Α. "Kozani city" Β. "Kozani_city" Γ. "Kozani" 16 Ερώτηση: Αν ορίσουμε char *cities[] = {"Athens","Ioannina","Kozani"; τότε που βρίσκεται το γράμμα z; Α. Στο cities[2][3] Β. Στο cities[2][2] Γ. Στο cities[3][3] 17 Ερώτηση: Ποια είναι η τιμή της απόστασης που θα τυπωθεί με την εκτέλεση των παρακάτω; struct simio { int x; int y; p = {0.0, 0.0, *q = &p; double d = sqrt(pow((double) ++q>x,2.0) + pow((double) ++q>y,2.0)); printf("απόσταση από την αρχή: %lf\n", d); Υπενθυμίζεται ότι η συνάρτηση pow(x, y) υψώνει το x στη δύναμη του y ενώ η sqrt(x) υπολογίζει την τετραγωνική ρίζα του x. Α. 0.0 Β. 1.0 Γ (ρίζα του 2) 18 Ερώτηση: Υπάρχει λάθος στην παρακάτω δήλωση δομής;αν ναι, ποιο είναι αυτό; struct set { int x; int y; double z; char x; ; Α. Δεν υπάρχει λάθος. Β. Η δομή έχει μέλη με διαφορετικούς τύπους ενώ αυτό δεν επιτρέπεται Γ. Η δομή έχει δύο μέλη με το ίδιο όνομα ενώ αυτό δεν επιτρέπεται

5 19 Ερώτηση: Τι αποτέλεσμα θα τυπωθεί με την εκτέλεση των παρακάτω εντολών; int x = 1, y, *px = &x, *py = &y, *temp; y = x++; temp = py; py = px; px = temp; printf("αποτέλεσμα: %d\n", *px*py); Α. 1 Β. 0 Γ Ερώτηση: Τι μέγεθος σε bytes μπορεί να έχει ο παρακάτω πίνακας; char pinakas[] = "Enas pinakas"; Α. 12 Β. 13 Γ Ερώτηση: Υπάρχει πρόβλημα στην παρακάτω συνάρτηση;(και ποιο;) void input_value(int *x) { printf("give me a number: "); scanf("%d", x); return; Α. Όχι, είναι σωστή Β. Ναι, λείπει ο τελεστής διεύθυνσης & από τη scanf Γ. Ναι, η συνάρτηση είναι τύπου void, αν και έχει ορίσματα 22 Ερώτηση: Τι έχετε να παρατηρήσετε σχετικά με τις επόμενες εντολές; int x = 1; while( x > 0) printf("η τιμή είναι %d\n", x++); Α. Η printf δε θα εκτελεστεί ούτε μία φορά Β. Η printf θα εκτελεστεί μία φορά και θα τυπώσει την τιμή 1. Μετά, το x θα αυξηθεί κατά 1. Γ. Ατέρμονος βρόχος η printf θα τυπώνεται συνέχεια για διαδοχικά x 23 Ερώτηση: Τι θα έχει συμβεί στα ορίσματα της παρακάτω συνάρτησης όταν εκτελεστεί και επιστρέψει τον έλεγχο; void swap(int *x, int *y) {

6 int temp; temp = *x; *x = *y; *y = temp; Α. Το ένα θα έχει πάρει την τιμή του άλλου Β. Τίποτα. Γ. Θα έχουν και τα δύο την ίδια τιμή. 24 Ερώτηση: Τι τιμή εκτυπώνεται όταν εκτελεστούν οι επόμενες εντολές; char city[] = "Kozani city"; printf("string size: %d\n", sizeof(city)/sizeof(*city)); Α. 10 Β. 11 Γ Ερώτηση: Σε τι μπορεί να χρησιμεύουν οι παρακάτω εντολές; printf("press Enter"); while((c = getchar())!= '\n') { Α. Στη συνεχή εισαγωγή χαρακτήρων από το πληκτρολόγιο Β. Στην προσωρινή παύση της εκτέλεσης ενός προγράμματος μέχρι ο χρήστης να πατήσει Enter Γ. Στην εισαγωγή ενός χαρακτήρα αλλαγής γραμμής από το πληκτρολόγιο 26 Ερώτηση: Πώς μπορούμε να παραστήσουμε την τιμή του στοιχείου x[i] ενός πίνακα x με αριθμητική δεικτών; Α. Ως x+i Β. Ως &x+i Γ. Ως *(x+i) 27 Ερώτηση: To παρακάτω πρόγραμμα χρησιμοποιεί μια αναδρομική συνάρτηση για να τυπώσει ένα αλφαριθμητικό, αλλά έχει ένα bug. Ποιο είναι αυτό;; 1 #include <stdio.h> 2 void display(char *c) { 3 if(c!= '\0') { 4 putchar(*c); 5 display(++c); 6

7 7 int main() { 8 char s[] = "Kozani city"; 9 display(s); 10 Α. Στη γραμμή 3 πρέπει να γράφει *c αντί για c Β. Στη γραμμή 4 πρέπει να γράφει c αντί για *c Γ. Στη γραμμή 9 πρέπει να γράφει &s αντί για s 28 Ερώτηση: Ποιο από τα παρακάτω δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως όνομα μεταβλητής; Α. 7times Β. times_7 Γ. _seven_times 29 Ερώτηση: Υπάρχει λάθος στην παρακάτω δήλωση δομής;αν ναι, ποιο είναι αυτό; struct set { int x; int y; double *z; struct set *next; ; Α. Δεν υπάρχει λάθος Β. Η δομή έχει μέλη δείκτες ενώ αυτό δεν επιτρέπεται Γ. Η δομή έχει μέλος του ίδιου τύπου με τον εαυτό της ενώ αυτό δεν επιτρέπεται 30 Ερώτηση: Τι θα έχει συμβεί στα ορίσματα της παρακάτω συνάρτησης όταν εκτελεστεί και επιστρέψει τον έλεγχο; void swap(int x, int y) { int temp; temp = x; x = y; y = temp; Α. Το ένα θα έχει πάρει την τιμή του άλλου Β. Τίποτα. Γ. Θα έχουν και τα δύο την ίδια τιμή.

8 31 Ερώτηση: Ποια από τις παρακάτω εντολές θέλει απαραιτήτως ελληνικό ερωτηματικό στο τέλος; Α.for Β. while Γ. dowhile 32 Ερώτηση: Τι τιμή εκτυπώνεται όταν εκτελεστούν οι επόμενες εντολές; char city[] = {'K', 'o', 'z', 'a', 'n', 'i', ' ', 'c', 'i', 't', 'y'; printf("string size: %d\n", sizeof(city)/sizeof(*city)); Α. 10 Β. 11 Γ Ερώτηση:Τι πρόβλημα μπορεί να υπάρξει αν μια αναδρομική συνάρτηση κληθεί επαναληπτικά πάρα πολλές φορές; Α. Ατέρμονος βρόχος. Β. Θα εξαντληθεί η στοίβα με αποτέλεσμα να μην επαρκεί η μνήμη Γ. Κανένα πρόβλημα 34 Ερώτηση: Τι αποτέλεσμα θα έχει η εντολή continue στο παρακάτω τμήμα προγράμματος; for(i=0; i<1000; i++) { for(j=i+1; j<1000; j++) { if(x[i][j] < 0) continue; Α. Η ροή της εκτέλεσης θα φύγει από το εσωτερικό for (αυτό με το μετρητή j) και θα μεταβιβαστεί στην αμέσως επόμενη εντολή που υπάρχει στο εξωτερικό for (αυτό με το μετρητή i) Β. Η ροή της εκτέλεσης θα συνεχιστεί κανονικά. Γ. Θα διακοπεί η τρέχουσα επανάληψη και το πρόγραμμα θα αρχίσει αμέσως την επόμενη επανάληψη (για την τρέχουσα τιμή του i και την επόμενη τιμή του j)

9 35 Ερώτηση: Πώς εξισώνουμε γενικά έναν πίνακα Α με έναν άλλο πίνακα Β; Α. Με εντολή απόδοσης τιμής Α = Β; Β. Με δομή επανάληψης, π.χ. for, κατά την οποία εξισώνονται τα στοιχεία έναένα Γ. Με εντολή απόδοσης τιμής *Α = *Β; 36 Ερώτηση: Με δεδομένες τις παρακάτω δηλώσεις, τι ισχύει για το συμβολισμό p+i; int i, *p; Α. παριστάνει μία θέση μνήμης που βρίσκεται κατά i bytes μετατοπισμένη σε σχέση με αυτή όπου δείχνει ο δείκτης p. Β. παριστάνει μία θέση μνήμης που βρίσκεται κατά in bytes μετατοπισμένη σε σχέση με αυτή όπου δείχνει ο δείκτης p, αν Ν bytes είναι το μέγεθος του τύπου int. Γ. είναι μία παράσταση όπου η μεταβλητή p μετατρέπεται αυτόματα στον ανώτερο τύπο της παράστασης (εδώ int) και τελικά, το αποτέλεσμα είναι τύπου int και ισούται με το άθροισμα των p και i. 37 Ερώτηση: Πώς μπορούμε να παραστήσουμε τη διεύθυνση του στοιχείου x[i] ενός πίνακα x με αριθμητική δεικτών; Α. Ως x+i Β. Ως &(x+i) Γ. Ως *(x+i) 38 Ερώτηση:Τι αποτέλεσμα θα έχει η εντολή goto στο παρακάτω τμήμα προγράμματος; for(i=0; i<1000; i++) { for(j=i+1; j<1000; j++) { if(x[i][j] < 0) goto label; label: printf("βρέθηκαν αρνητικά στοιχεία\n"); Α. Η ροή της εκτέλεσης θα φύγει από το εσωτερικό for (αυτό με το μετρητή j) και θα μεταβιβαστεί στην αμέσως επόμενη εντολή που υπάρχει στο εξωτερικό for (αυτό με το μετρητή i). Όταν τελειώσει το εξωτερικό for η ροή της εκτέλεσης θα πάει κατευθείαν στην εντολή που έχει την ετικέτα label υπερπηδώντας όλες τις ενδιάμεσες. Β. Η ροή της εκτέλεσης θα φύγει και από τα δύο for και θα πάει κατευθείαν στην εντολή που έχει

10 την ετικέτα label υπερπηδώντας όλες τις ενδιάμεσες. Γ. Θα διακοπεί η τρέχουσα επανάληψη και το πρόγραμμα θα αρχίσει αμέσως την επόμενη επανάληψη (για την τρέχουσα τιμή του i και την επόμενη τιμή του j). Όταν ολοκληρωθούν οι υπόλοιπες επαναλήψεις η ροή της εκτέλεσης θα πάει κατευθείαν στην εντολή που έχει την ετικέτα label υπερπηδώντας όλες τις ενδιάμεσες. 39 Ερώτηση: Ποια ή ποιες συναρτήσεις πρέπει να υπάρχουν απαραίτητα σε κάθε πρόγραμμα γραμμένο σε C; Α. Η συνάρτηση main Β. Οι main και printf Γ. Καμία. Ο προγραμματιστής ορίζει όλες τις συναρτήσεις που χρειάζεται κάθε φορά. 40 Ερώτηση: Τι σημαίνει η παρακάτω εντολή; if(x = somefunction(y)) printf("αποτέλεσμα: %f", x); Α. Αν η μεταβλητή x είναι ίση με την τιμή που επιστρέφει η συνάρτηση somefunction για όρισμα ίσο με y τότε τύπωσε το x Β. Το x θα πάρει τιμή ίση με αυτή που επιστρέφει η συνάρτηση somefunction για όρισμα ίσο με y. Αν αυτή είναι διαφορετική από μηδέν τότε τύπωσε το x. Γ. Το x θα πάρει τιμή ίση με αυτή που επιστρέφει η συνάρτηση somefunction για όρισμα ίσο με y. Αν αυτή είναι ίση με μηδέν τότε τύπωσε το x. 41 Ερώτηση: Τι έχετε να παρατηρήσετε σχετικά με τις επόμενες εντολές; int x = 1; while( x ) printf("η τιμή είναι %d\n", x++); Α. Η printf δε θα εκτελεστεί ούτε μία φορά Β. Η printf θα εκτελεστεί μία φορά και θα τυπώσει την τιμή 1. Μετά, το x θα αυξηθεί κατά 1. Γ. Ατέρμονος βρόχος η printf θα τυπώνεται συνέχεια για διαδοχικά x 42 Ερώτηση: Τι αποτέλεσμα θα έχει η εντολή break στο παρακάτω τμήμα προγράμματος; for(i=0; i<1000; i++) { for(j=i+1; j<1000; j++) { if(x[i][j] < 0) break; Α. Η ροή της εκτέλεσης θα φύγει από το εσωτερικό for (αυτό με το μετρητή j) και θα μεταβιβαστεί

11 στην αμέσως επόμενη εντολή που υπάρχει στο εξωτερικό for (αυτό με το μετρητή i) Β. Η ροή της εκτέλεσης θα φύγει και από τα δύο for και θα πάει στην αμέσως επόμενη εντολή Γ. Θα διακοπεί η τρέχουσα επανάληψη και το πρόγραμμα θα αρχίσει αμέσως την επόμενη επανάληψη (για την τρέχουσα τιμή του i και την επόμενη τιμή του j) 43 Ερώτηση: Τι δεν πάει καλά με τις παρακάτω εντολές και πώς διορθώνεται; while( x > 0 ); { x; y++; z = x*y Α. Οι εντολές στο σώμα της while (αυτές που περικλείονται από άγκιστρα) πρέπει να γραφτούν σε διαφορετική σειρά η κάθε μία αλλιώς ο μεταγλωττιστής θα δώσει μήνυμα για συντακτικό σφάλμα Β. Αν το x είναι θετικό όταν φτάσουμε στη while θα έχουμε ατέρμονο βρόχο. Πρέπει να σβήσουμε το ελληνικό ερωτηματικό στην πρώτη σειρά. Γ. Αν το x είναι θετικό όταν φτάσουμε στη while θα έχουμε ατέρμονο βρόχο. Πρέπει να σβήσουμε το ελληνικό ερωτηματικό στην πρώτη σειρά και να προσθέσουμε ένα στο τέλος της δεύτερης αλλιώς θα έχουμε συντακτικό σφάλμα. 44 Ερώτηση: Τι πρέπει ή μπορεί να αλλάξει στον παρακάτω ορισμό ενός πίνακα; int x[][2] = {{5, 4, {3, 2, {1, 0; Α. Τίποτε δε χρειάζεται να αλλάξει. Β. Ο ορισμός της δεύτερης διάστασης είναι περιττός επειδή γίνεται αυτόματα με την απόδοση αρχικών τιμών των στοιχείων Γ. Πρέπει να δηλωθούν ρητά τα μεγέθη και των δύο διαστάσεων και όχι μόνο της δεύτερης. 45 Ερώτηση: Γενικά, μπορούμε να ορίσουμε δείκτες που να δείχνουν σε Α. απλές μεταβλητές όπως int, float, char. Β. απλές μεταβλητές όπως int, float, char, πίνακες διαφόρων τύπων και δομές δεδομένων. Γ. απλές μεταβλητές όπως int, float, char, πίνακες διαφόρων τύπων, δομές δεδομένων, άλλους δείκτες και συναρτήσεις. 46 Ερώτηση: Έστω η γραμμική συνδεδεμένη λίστα list με στοιχεία του παρακάτω τύπου: struct lll { float value; struct lll *next; ; Τι εντολή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να διατρέξουμε τα στοιχεία της; Α. for ( i = 0; i < sizeof(list)/sizeof(list[0]); i++ ) Β. for ( p = list; p!= NULL; p = p>next )

12 Γ. for ( i = 0; i < sizeof(list)/sizeof(list[0]); p = p>next ) 47 Ερώτηση: Αν το s είναι ένα αλφαριθμητικό, τι σημαίνει η παρακάτω εντολή; if (!s ) return 0; Α. Αν το αλφαριθμητικό s είναι κενό να επιστραφεί η τιμή 0. Β. Αν το αλφαριθμητικό s έχει μόνο χαρακτήρες κενού διαστήματος ' ' να επιστραφεί η τιμή 0. Γ. Αν το αλφαριθμητικό s περιέχει τουλάχιστον ένα χαρακτήρα να επιστραφεί η τιμη Ερώτηση: Υπάρχει λάθος στην παρακάτω εντολή και ποιο; int X[3] = {0, 1, 2, 3, 4; Α. Όχι, ο μεταγλωττιστής αλλάζει αυτόματα το μέγεθος του πίνακα για να μπούνε όλα τα στοιχεία. Β. Ναι, οι πίνακες δε μπορούν να αρχικοποιούνται ταυτόχρονα με τη δήλωσή τους. Γ. Ναι, δίνονται περισσότερα στοιχεία από το δηλωμένο μέγεθος του πίνακα. 49 Ερώτηση: Τι σημαίνει η παρακάτω εντολή; if(x == somefunction(y)) printf("αποτέλεσμα: %f", x); Α. Αν η μεταβλητή x είναι ίση με την τιμή που επιστρέφει η συνάρτηση somefunction για όρισμα ίσο με y τότε τύπωσε το x Β. Το x θα πάρει τιμή ίση με αυτή που επιστρέφει η συνάρτηση somefunction για όρισμα ίσο με y. Αν αυτή είναι διαφορετική από μηδέν τότε τύπωσε το x. Γ. Το x θα πάρει τιμή ίση με αυτή που επιστρέφει η συνάρτηση somefunction για όρισμα ίσο με y. Αν αυτή είναι ίση με μηδέν τότε τύπωσε το x. 50 Ερώτηση:Πώς μπορούμε να τυπώσουμε τα μέλη της μεταβλητής myfriend; struct person { char *name; char *address; char *phone; myfriend = {"Lakis Makis", "Kozanis 15", " "; A. printf("%s\n", myfriend); B. printf("%s, %s, %s\n",myfriend.name, myfriend.address, myfriend.phone); Γ. printf("%20c, %20c, %20c\n",myFriend.name, myfriend.address, myfriend.phone);

13 Β. Υποδείξεις 02. Σκεφτείτε ότι ο μετρητής (iter) θα πρέπει να πάρει τιμή που να διαψεύσει τη Συνθήκη Ελέγχου για να σταματήσει η επανάληψη. 03. Σκεφτείτε ότι η μεταβλητή n θα αυξάνεται μέχρι και την τελευταία φορά που θα ισχύει η Συνθήκη Ελέγχου. 06. Αναλύστε τις εντολές που περιέχουν τον τελεστή αύξησης σε δύο εντολές ανάθεσης με τη σειρά που υποδηλώνει η θέση του τελεστή αύξησης. 07. Λάβετε υπ' όψιν ότι προφανώς υπολογίζεται η παράσταση 1/(x(x1)(x2)) άρα πρέπει πρώτα να ελεγχθεί αν ο παρονομαστής είναι μηδέν. 08. Παρατηρείστε ότι έχουμε ένθεση τελεστών επιλογής? :. Δείτε πρώτα τι κάνει η εσωτερική παράσταση και μετά υπολογίστε την εξωτερική 13. Σκεφτείτε αν ο έλεγχος της συνθήκης θα γίνει πριν ή μετά από την αύξηση της x 14. Παρατηρείστε ότι στη θέση της παράστασης μεταβολής (το τρίτο τμήμα του for) υπάρχει μια ολόκληρη εντολή ανάθεσης (κάτι το οποίο επιτρέπεται γενικά). 15. Το κλειδί για την απάντηση είναι στην εντολή ανάθεσης κάτω από το for που περιέχει τον τελεστή επιλογής? :. Δείτε επίσης ότι και οι δύο δείκτες p και q περιλαμβάνονται στην παράσταση μεταβολής του for που εκτελείται μέχρι το q να συναντήσει τον χαρακτήρα τερματισμού. 16. Θυμηθείτε ότι η αρίθμηση των στοιχείων πινάκων αρχίζει από το μηδέν 17. Παρατηρείστε ότι στην εντολή υπολογισμού του d υπάρχουν τελεστές αύξησης ++ στα μέλη του q και λάβετε υπ' όψιν ότι ο τελεστής > έχει υψηλότερη προτεραιότητα από τον Με βάση τη θέση του τελεστή αύξησης ++ βρείτε αν το y θα πάρει την αρχική ή αυξημένη τιμή του x και μετά παρατηρείστε ότι οι δείκτες παίρνουν ο ένας την τιμή του άλλου. 20. Θυμηθείτε ότι τα αλφαριθμητικά έχουν και ένα χαρακτήρα τερματισμού. 21. Παρατηρείστε ότι το όρισμα περνάει στη συνάρτηση κατά διεύθυνση. 23. Θυμηθείτε ότι όταν τα ορίσματα περνάνε κατά διεύθυνση τότε μπορούν να μεταβληθούν ενώ όταν περνάνε κατά τιμή μένουν αμετάβλητα επειδή η συνάρτηση δημιουργεί και επεξεργάζεται τοπικά αντίγραφα αυτών. 24. Θυμηθείτε ότι τα αλφαριθμητικά έχουν και ένα χαρακτήρα τερματισμού. 27. Αφού το αλφαριθμητικό s μπορεί να εννοηθεί και ως δείκτης, έχουμε πέρασμα κατά διεύθυνση. Τότε η παράμετρος εισόδου της συνάρτησης είναι δείκτης και το περιεχόμενό της ανακτάται με τη βοήθεια του τελεστή περιεχομένου. 30. Θυμηθείτε ότι όταν τα ορίσματα περνάνε κατά διεύθυνση τότε μπορούν να μεταβληθούν ενώ όταν περνάνε κατά τιμή μένουν αμετάβλητα επειδή η συνάρτηση δημιουργεί και επεξεργάζεται τοπικά αντίγραφα αυτών Προσέξτε ότι πρόκειται για απλό πίνακα χαρακτήρων και όχι αλφαριθμητικό. 40. Διακρίνετε ανάμεσα στον τελεστή απόδοσης τιμής = και στον τελεστή ελέγχου ισότητας = =. 46. Προσέξτε ότι δεν έχουμε να κάνουμε με πίνακα κι έτσι δε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αριθμοδείκτες. 47. Προσέξτε ότι ο χαρακτήρας κενού διαστήματος ' ' είναι και αυτός ένας χαρακτήρας όπως όλοι οι άλλοι. 49. Διακρίνετε ανάμεσα στον τελεστή απόδοσης τιμής = και στον τελεστή ελέγχου ισότητας = =.

Πίνακες: μια σύντομη εισαγωγή. Πίνακες χαρακτήρων: τα "Αλφαριθμητικά"

Πίνακες: μια σύντομη εισαγωγή. Πίνακες χαρακτήρων: τα Αλφαριθμητικά Πίνακες: μια σύντομη εισαγωγή Πίνακες χαρακτήρων: τα "Αλφαριθμητικά" Πίνακες(Arrays): έννοιες και ορισμοί Ορισμός: Πίνακας (array) = σύνολο μεταβλητών του ιδίου τύπου (int, float, char,...) με ένα κοινό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην C. Μορφή Προγράµµατος σε γλώσσα C

Εισαγωγή στην C. Μορφή Προγράµµατος σε γλώσσα C Εισαγωγή στην C Μορφή Προγράµµατος σε γλώσσα C Τµήµα Α Με την εντολή include συµπεριλαµβάνω στο πρόγραµµα τα πρότυπα των συναρτήσεων εισόδου/εξόδου της C.Το αρχείο κεφαλίδας stdio.h είναι ένας κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Α' Εξάμηνο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ. Ασκήσεις Επανάληψης

Α' Εξάμηνο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ. Ασκήσεις Επανάληψης Α' Εξάμηνο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Ασκήσεις Επανάληψης Άσκηση 1 Το παρακάτω πρόγραμμα περιέχει μια δομή επανάληψης τύπου for. Να ξαναγραφεί ώστε να έχει ακριβώς την ίδια λειτουργία, χρησιμοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα προγραμματισμού C

Η γλώσσα προγραμματισμού C Η γλώσσα προγραμματισμού C Οι συναρτήσεις στη C Οι συναρτήσεις τι είναι Πρόκειται για ανεξάρτητα τμήματα ενός προγράμματος (υποπρογράμματα) που επιτελούν συγκεκριμένες εργασίες. Καλούνται από το κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

Δομημένος Προγραμματισμός. Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

Δομημένος Προγραμματισμός. Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων Δομημένος Προγραμματισμός Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων www.bpis.teicrete.gr Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων www.bpis.teicrete.gr 2 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜ-101 Εισαγωγή στους Η/Υ Εξεταστική Ιανουαρίου 2011 Θέματα Β

ΤΕΜ-101 Εισαγωγή στους Η/Υ Εξεταστική Ιανουαρίου 2011 Θέματα Β ΤΕΜ-101 Εισαγωγή στους Η/Υ Εξεταστική Ιανουαρίου 2011 Θέματα Β 1. (10 μον.) Απαντήστε σωστό ή λάθος στις παρακάτω ερωτήσεις (αʹ) _2togo είναι έγκυρο όνομα μεταβλητής (βʹ) Αν p είναι δείκτης στο πρώτο στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Πίνακες Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Πίνακες Πολλές φορές θέλουμε να κρατήσουμε στην μνήμη πολλά αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Δομημένος Προγραμματισμός. Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

Δομημένος Προγραμματισμός. Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων Δομημένος Προγραμματισμός Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων www.bpis.teicrete.gr Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων www.bpis.teicrete.gr 2 Κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Μέρος 5ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 Η ΕΝΤΟΛΗ for Με την εντολή for δημιουργούμε βρόχους επανάληψης σε

Διαβάστε περισσότερα

Α' Εξάμηνο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

Α' Εξάμηνο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Α' Εξάμηνο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Εργαστήριο 9η εβδομάδα. Κοζάνη, 2 Δεκεμβρίου 2008. Δίνονται παραδείγματα που αποσαφηνίζουν και συμπληρώνουν όσα αναφέρθηκαν στο μάθημα σχετικά με τις δομές

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα προγραμματισμού C

Η γλώσσα προγραμματισμού C Η γλώσσα προγραμματισμού C Οι συναρτήσεις στη C Οι συναρτήσεις τι είναι Πρόκειται για ανεξάρτητα τμήματα ενός προγράμματος (υποπρογράμματα) που επιτελούν συγκεκριμένες εργασίες. Καλούνται από το κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Έλεγχος Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Σχεσιακοί Τελεστές και Ισότητας Ένα πρόγραμμα εκτός από αριθμητικές πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Τρίτη Διάλεξη Εντολές Επιλογής και Επανάληψης Εντολές επιλογής Εντολή if Η πιο απλή μορφή της if συντάσσεται ως εξής: if ( συνθήκη ) Οι εντολές μέσα στα άγκιστρα αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Οι εντολές ελέγχου της ροής ενός προγράμματος.

Οι εντολές ελέγχου της ροής ενός προγράμματος. Κεφάλαιο ΙΙI: Οι εντολές ελέγχου της ροής ενός προγράμματος 31 Εντολές ελέγχου της ροής Στο παρόν κεφάλαιο ασχολούμαστε με την σύνταξη των εντολών της C οι οποίες εισάγουν λογική και ελέγχουν την ροή εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ (ΤΛ2007 )

Προγραμματισμός Η/Υ (ΤΛ2007 ) Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.Ι. Κρήτης Προγραμματισμός Η/Υ (ΤΛ2007 ) Δρ. Μηχ. Νικόλαος Πετράκης (npet@chania.teicrete.gr) Ιστοσελίδα Μαθήματος: https://eclass.chania.teicrete.gr/ Εξάμηνο: Εαρινό 2015-16

Διαβάστε περισσότερα

6. ΠΙΝΑΚΕΣ & ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ

6. ΠΙΝΑΚΕΣ & ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ 6. ΠΙΝΑΚΕΣ & ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ 6.1 Η Έννοια του Πίνακα Συχνά είναι προτιμότερο να αντιμετωπίζουμε ένα σύνολο μεταβλητών σαν ενότητα για να απλοποιούμε το χειρισμό τους. Έτσι οργανώνουμε σύνθετα δεδομένα σε

Διαβάστε περισσότερα

Δομημένος Προγραμματισμός. Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

Δομημένος Προγραμματισμός. Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων Δομημένος Προγραμματισμός Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων www.bpis.teicrete.gr Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων www.bpis.teicrete.gr 2 Δομές Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη παράμετρος είναι ένα αλφαριθμητικό μορφοποίησης

Η πρώτη παράμετρος είναι ένα αλφαριθμητικό μορφοποίησης Η συνάρτηση printf() Η συνάρτηση printf() χρησιμοποιείται για την εμφάνιση δεδομένων στο αρχείο εξόδου stdout (standard output stream), το οποίο εξ ορισμού συνδέεται με την οθόνη Η συνάρτηση printf() δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ι. Δείκτες. Δημήτρης Μιχαήλ. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Προγραμματισμός Ι. Δείκτες. Δημήτρης Μιχαήλ. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Προγραμματισμός Ι Δείκτες Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Τι είναι ο δείκτης Ένας δείκτης είναι μια μεταβλητή που περιέχει μια διεύθυνση μνήμης. Θυμηθείτε πως

Διαβάστε περισσότερα

Δομημένος Προγραμματισμός

Δομημένος Προγραμματισμός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Δομημένος Προγραμματισμός Ενότητα: Συναρτήσεις θεωρία Δ. Ε. Μετάφας Τμ. Ηλεκτρονικών Μηχ. Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

scanf() scanf() stdin scanf() printf() int float double %lf float

scanf() scanf() stdin scanf() printf() int float double %lf float Εισαγωγή Στον Προγραµµατισµό «C» Είσοδος Δεδοµένων Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Τµήµα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Νικόλαος Δ. Τσελίκας Νικόλαος Προγραµµατισµός Δ. Τσελίκας Ι Η συνάρτηση scanf() Η συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ-150. Προγραµµατισµός. Εντολές Ελέγχου Ροής

ΗΥ-150. Προγραµµατισµός. Εντολές Ελέγχου Ροής ΗΥ-150 Εντολές Ελέγχου Ροής Σειριακή εκτέλεση εντολών Όλα τα προγράµµατα «γράφονται» χρησιµοποιώντας 3 είδη εντολών: Σειριακές εντολές (sequential built in C) Εντολές απόφασης (if, if/else, switch) Περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ (ΤΛ2007 )

Προγραμματισμός Η/Υ (ΤΛ2007 ) Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.Ι. Κρήτης Προγραμματισμός Η/Υ (ΤΛ2007 ) Δρ. Μηχ. Νικόλαος Πετράκης (npet@chania.teicrete.gr) Ιστοσελίδα Μαθήματος: https://eclass.chania.teicrete.gr/ Εξάμηνο: Εαρινό 2014-15

Διαβάστε περισσότερα

Α' Εξάμηνο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

Α' Εξάμηνο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Α' Εξάμηνο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Εργαστήριο 2η σειρά ασκήσεων. Κοζάνη, 19 Οκτωβρίου 2007. Δεν ξεχνάμε τα εξής: Case Sensitive!!! Άλλα τα κεφαλαία και άλλα τα μικρά! Με ο,τι τρόπο γράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Χρήση της C) 6 η Θεωρία ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Χρήση της C) 6 η Θεωρία ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Χρήση της C) 6 η Θεωρία ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Σκοπός του μαθήματος Σκοπός του παρόντος μαθήματος είναι να μάθετε να κάνετε εισαγωγή δεδομένων σε πίνακες και περαιτέρω επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Στη C++ υπάρχουν τρεις τύποι βρόχων: (a) while, (b) do while, και (c) for. Ακολουθεί η σύνταξη για κάθε μια:

Στη C++ υπάρχουν τρεις τύποι βρόχων: (a) while, (b) do while, και (c) for. Ακολουθεί η σύνταξη για κάθε μια: Εργαστήριο 6: 6.1 Δομές Επανάληψης Βρόγχοι (Loops) Όταν θέλουμε να επαναληφθεί μια ομάδα εντολών τη βάζουμε μέσα σε ένα βρόχο επανάληψης. Το αν θα (ξανα)επαναληφθεί η εκτέλεση της ομάδας εντολών καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα προγραμματισμού C

Η γλώσσα προγραμματισμού C Η γλώσσα προγραμματισμού C Εντολές ελέγχου ροής προγράμματος (if-else & switch) Η εντολή if-else Η εντολή if-else υπάρχει σχεδόν σε όλες τις γλώσσες προγραμματισμού. Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της

Διαβάστε περισσότερα

Δομημένος Προγραμματισμός. Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

Δομημένος Προγραμματισμός. Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων Δομημένος Προγραμματισμός Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων www.bpis.teicrete.gr Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων www.bpis.teicrete.gr 2 Νέο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα προγραμματισμού C

Η γλώσσα προγραμματισμού C Η γλώσσα προγραμματισμού C Οι εντολές επανάληψης (while, do-while, for) Γενικά για τις εντολές επανάληψης Συχνά στο προγραμματισμό είναι επιθυμητή η πολλαπλή εκτέλεση μιας ενότητας εντολών, είτε για ένα

Διαβάστε περισσότερα

Δομημένος Προγραμματισμός. Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

Δομημένος Προγραμματισμός. Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων Δομημένος Προγραμματισμός Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων www.bpis.teicrete.gr Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων www.bpis.teicrete.gr 2 Νέο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και αντικείμενο ενότητας. Τύπος πίνακα. Τύπος πίνακα (συν.) #6. Πίνακες και Δείκτες

Στόχοι και αντικείμενο ενότητας. Τύπος πίνακα. Τύπος πίνακα (συν.) #6. Πίνακες και Δείκτες Στόχοι και αντικείμενο ενότητας Ο τύπος του Πίνακα (βλ. ενότητα #2α) Ορισμός και αρχικοποίηση Αποθήκευση πινάκων στη μνήμη Πολυδιάστατοι πίνακες #6. Πίνακες και Δείκτες Ο τύπος του Δείκτη Η έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

7. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

7. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ 7. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ 7.1 Ορισμός και δήλωση συνάρτησης Μία συνάρτηση είναι μία ενότητα οδηγιών οι οποίες μαζί εκτελούν μία συγκεκριμένη εργασία. Παρέχει έναν κατάλληλο τρόπο να μπορέσουμε να κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα προγραμματισμού C

Η γλώσσα προγραμματισμού C Η γλώσσα προγραμματισμού C Οι εντολές επανάληψης (while, do-while, for) Γενικά για τις εντολές επανάληψης Συχνά στο προγραμματισμό είναι επιθυμητή η πολλαπλή εκτέλεση μιας ενότητας εντολών, είτε για ένα

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ι. Δυναμική Διαχείριση Μνήμης. Δημήτρης Μιχαήλ. Ακ. Έτος 2011-2012. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Προγραμματισμός Ι. Δυναμική Διαχείριση Μνήμης. Δημήτρης Μιχαήλ. Ακ. Έτος 2011-2012. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Προγραμματισμός Ι Δυναμική Διαχείριση Μνήμης Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2011-2012 Ανάγκη για Δυναμική Μνήμη Στατική Μνήμη Μέχρι τώρα χρησιμοποιούσαμε

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και αντικείμενο ενότητας. Εκφράσεις. Η έννοια του τελεστή. #2.. Εισαγωγή στη C (Μέρος Δεύτερο) Η έννοια του Τελεστή

Στόχοι και αντικείμενο ενότητας. Εκφράσεις. Η έννοια του τελεστή. #2.. Εισαγωγή στη C (Μέρος Δεύτερο) Η έννοια του Τελεστή Στόχοι και αντικείμενο ενότητας Η έννοια του Τελεστή #2.. Εισαγωγή στη C (Μέρος Δεύτερο) Εκφράσεις Προτεραιότητα Προσεταιριστικότητα Χρήση παρενθέσεων Μετατροπές Τύπων Υπονοούμενες και ρητές μετατροπές

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτική περιγραφή μαθήματος

Ενδεικτική περιγραφή μαθήματος ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΤΜΗΜΑ: Προγραμματισμός Η/Υ Συνδουκάς Δημήτριος Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ενδεικτική περιγραφή μαθήματος 1. Εισαγωγή: Εισαγωγή στον προγραμματισμό, γλώσσες προγραμματισμού, μεταγλωτιστές.

Διαβάστε περισσότερα

for for for for( . */

for for for for( . */ Εισαγωγή Στον Προγραµµατισµό «C» Βρόχοι Επανάληψης Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Τµήµα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Νικόλαος Δ. Τσελίκας Νικόλαος Προγραµµατισµός Δ. Τσελίκας Ι Ο βρόχος for Η εντολή for χρησιµοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Α' Εξάμηνο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

Α' Εξάμηνο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Α' Εξάμηνο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Εργαστήριο 1η εβδομάδα. Κοζάνη, 5 Οκτωβρίου 2007. Βασικά στοιχεία γραφής προγραμμάτων με τη C: α) Case Sensitive!!! β) Δυνατότητα εισαγωγής σχολίων με /*

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Συναρτήσεις Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Συναρτήσεις Ως τώρα γράφαμε όλα τα προγράμματα μας μέσα στην main..1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ #4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ #4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ #4 «Προγραμματισμός Η/Υ» - Τετράδιο Εργαστηρίου #4 2 Γενικά Στο Τετράδιο #4 του Εργαστηρίου θα αναφερθούμε σε θέματα διαχείρισης πινάκων

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 3η: Τύποι Μεταβλητών, Τελεστές, Είσοδος/Έξοδος

Διάλεξη 3η: Τύποι Μεταβλητών, Τελεστές, Είσοδος/Έξοδος Διάλεξη 3η: Τύποι Μεταβλητών, Τελεστές, Είσοδος/Έξοδος Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών Βασίζεται σε διαφάνειες του Κ Παναγιωτάκη Πρατικάκης (CSD) Μεταβλητές,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 23 ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Μάθημα 2ο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων α εξάμηνο Β. Φερεντίνος I/O 24 Βασική βιβλιοθήκη συναρτήσεων εισόδου/εξόδου #include Η συνάρτηση εξόδου printf printf("συμβολοσειρά

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασιακός Προγραμματισμός

Διαδικασιακός Προγραμματισμός Τμήμα ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διαδικασιακός Προγραμματισμός Διάλεξη 7 η Πίνακες Οι διαλέξεις βασίζονται στο βιβλίο των Τσελίκη και Τσελίκα C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή Σωτήρης Χριστοδούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Διαμόρφωση Ελέγχου Ροής Προγράμματος Δομημένος Προγραμματισμός Ο πιο απλός και συνηθισμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ-150. Προγραμματισμός

ΗΥ-150. Προγραμματισμός ΗΥ-150 Εντολές Ελέγχου Ροής Σειριακή εκτέλεση εντολών Όλα τα προγράμματα «γράφονται» χρησιμοποιώντας 3 είδη εντολών: Σειριακές εντολές (sequential built in C) Εντολές απόφασης (if, if/else, switch) Περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων (Εργ.) Ακ. Έτος Διδάσκων: Ευάγγελος Σπύρου. Εργαστήριο 3 Επανάληψη Γ μέρος

Δομές Δεδομένων (Εργ.) Ακ. Έτος Διδάσκων: Ευάγγελος Σπύρου. Εργαστήριο 3 Επανάληψη Γ μέρος ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δομές Δεδομένων (Εργ.) Ακ. Έτος 2017-18 Διδάσκων: Ευάγγελος Σπύρου Εργαστήριο 3 Επανάληψη Γ μέρος 1. Στόχος του εργαστηρίου Στόχος του τρίτου εργαστηρίου είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό. Διάλεξη 2 η : Βασικές Έννοιες της γλώσσας προγραµµατισµού C Χειµερινό Εξάµηνο 2011

Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό. Διάλεξη 2 η : Βασικές Έννοιες της γλώσσας προγραµµατισµού C Χειµερινό Εξάµηνο 2011 Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό Διάλεξη 2 η : Βασικές Έννοιες της γλώσσας προγραµµατισµού C Χειµερινό Εξάµηνο 2011 Hello World /* Αρχείο hello.c * Εµφανίζει στην οθόνη το * µήνυµα hello world */ #include

Διαβάστε περισσότερα

Μεθόδων Επίλυσης Προβλημάτων

Μεθόδων Επίλυσης Προβλημάτων ΕΠΛ 032.3: 3: Προγραμματισμός Μεθόδων Επίλυσης Προβλημάτων Αχιλλέας Αχιλλέως, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου Email: achilleas@cs.ucy.ac.cy Κεφάλαιο 13 Πίνακες & Συναρτήσεις Εισαγωγή Στις προηγούμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Τέταρτη Διάλεξη ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Έστω ότι έχουμε το εξής πρόβλημα: εισάγουμε μια σειρά αριθμών από το πληκτρολόγιο και θέλουμε να βρούμε τον μέγιστο και τον ελάχιστο. Γενικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ένα πρόγραμμα σε C περιλαμβάνει μια ή περισσότερες συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δομημένος Προγραμματισμός

Δομημένος Προγραμματισμός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Δομημένος Προγραμματισμός Ενότητα 5: Εντολές επανάληψης Κουκουλέτσος Κώστας Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες (Pointers) Ένας δείκτης είναι μια μεταβλητή με τιμή μια διεύθυνση μνήμης. 9.8

Δείκτες (Pointers) Ένας δείκτης είναι μια μεταβλητή με τιμή μια διεύθυνση μνήμης. 9.8 Δείκτες (Pointers) Ένας δείκτης είναι μια μεταβλητή με τιμή μια διεύθυνση μνήμης. 1000 1001 1002 1003 1004 1005 12 9.8 9976 3 1010 26 1006 1007 1008 1009 1010 1011 16 125 1299 a 13 1298 Δήλωση Δήλωση Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ενότητα 12 Δομές (Structures) Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Αφαιρετικότητα Με τις συναρτήσεις επιτυγχάνουμε αφαιρετικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η γλώσσα προγραμματισμού C ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2: Εκφράσεις, πίνακες και βρόχοι 14 Απριλίου 2016 Το σημερινό εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Π. Σταθοπούλου ή Οµάδα Α (Φοιτητές µε µονό αριθµό Μητρώου ) ιδασκαλία : Παρασκευή 11πµ-13µµ ΗΛ7

Π. Σταθοπούλου ή Οµάδα Α (Φοιτητές µε µονό αριθµό Μητρώου ) ιδασκαλία : Παρασκευή 11πµ-13µµ ΗΛ7 Π. Σταθοπούλου pstath@ece.upatras.gr ή pstath@upatras.gr Οµάδα Α (Φοιτητές µε µονό αριθµό Μητρώου ) ιδασκαλία : Παρασκευή 11πµ-13µµ ΗΛ7 Φροντιστήριο : ευτέρα 11πµ-12πµ ΗΛ4 ❶ Προετοιµασία για το 1 ο Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα προγραμματισμού C

Η γλώσσα προγραμματισμού C Η γλώσσα προγραμματισμού C Εντολές ελέγχου ροής προγράμματος (if-else & switch) Η εντολή if-else Η εντολή if-else υπάρχει σχεδόν σε όλες τις γλώσσες προγραμματισμού. Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσα Προγραμματισμού C

Γλώσσα Προγραμματισμού C Προγραμματισμός HY: Γλώσσα Προγραμματισμού C Δρ. Ηλίας Κ. Σάββας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., T.E.I. Θεσσαλίας Email: savvas@teilar.gr URL: http://teilar.academia.edu/iliassavvas

Διαβάστε περισσότερα

5. ΒΡΟΧΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ (Β' μέρος: while - do..while)

5. ΒΡΟΧΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ (Β' μέρος: while - do..while) 5. ΒΡΟΧΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ (Β' μέρος: while - do..while) 5.1 Ο βρόχος while Η εντολή while παρέχει έναν μηχανισμό επανάληψης των δηλώσεων όσο μια συνθήκη είναι αληθινή. Χρησιμοποιείται όταν ο αριθμός των επαναλήψεων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ενότητα 5 Δομές Ελέγχου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Δομές Ελέγχου Οι Boehm και Jacopini απέδειξαν ότι οποιοσδήποτε αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό. Διάλεξη 3 η : Επίλυση Προβληµάτων Χειµερινό Εξάµηνο 2011

Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό. Διάλεξη 3 η : Επίλυση Προβληµάτων Χειµερινό Εξάµηνο 2011 Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό Διάλεξη 3 η : Επίλυση Προβληµάτων Χειµερινό Εξάµηνο 2011 Τελεστής σύντοµης ανάθεσης Τελεστής σύντοµης ανάθεσης (shorthand assignment operator) µεταβλητή = µεταβλητή τελεστής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Δεύτερη Διάλεξη Βασικά στοιχεία της γλώσσας προγραμματισμού C Μία γλώσσα προγραμματισμού όπως και μια ανθρώπινη γλώσσα μπορεί να μελετηθεί ως προς το αλφάβητό της,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δρ. Θεόδωρος Γ. Λάντζος http://www.teiser.gr/icd/staff/lantzos lantzos@teiser.gr

Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δρ. Θεόδωρος Γ. Λάντζος http://www.teiser.gr/icd/staff/lantzos lantzos@teiser.gr Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δρ. Θεόδωρος Γ. Λάντζος http://www.teiser.gr/icd/staff/lantzos lantzos@teiser.gr 1 Βρόχοι Επανάληψη (Loop) Η επανάληψη ενός συνόλου εντολών για όσες φορές επιθυμούμε ή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8.7. Πολυδιάστατοι Πίνακες (Διάλεξη 19)

Κεφάλαιο 8.7. Πολυδιάστατοι Πίνακες (Διάλεξη 19) Κεφάλαιο 8.7 Πολυδιάστατοι Πίνακες (Διάλεξη 19) Πολυδιάστατοι πίνακες Μέχρι τώρα μιλούσαμε για Μονοδιάστατους Πίνακες. ή π.χ. int age[5]= {31,28,31,30,31; για Παράλληλους πίνακες, π.χ. int id[5] = {1029,1132,1031,9991,1513;

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 5η: Εντολές Επανάληψης

Διάλεξη 5η: Εντολές Επανάληψης Διάλεξη 5η: Εντολές Επανάληψης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών Βασίζεται σε διαφάνειες του Κ Παναγιωτάκη Πρατικάκης (CSD) Εντολές Επανάληψης CS100, 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

Α' Εξάμηνο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

Α' Εξάμηνο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Α' Εξάμηνο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Εργαστήριο 10η εβδομάδα. Κοζάνη, 14 Ιανουαρίου 2009. Τα προγράμματα 1 έως 4 αφορούν την ταξινόμηση και αναζήτηση δεδομένων. Το πρόγραμμα 5 υλοποιεί μια στοίβα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Μέρος 3ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Ένα κείμενο μπορεί να εκχωρηθεί ως τιμή μιας μεταβλητής

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ι (ΗΥ120)

Προγραμματισμός Ι (ΗΥ120) Προγραμματισμός Ι (ΗΥ120) Διάλεξη 9: Συναρτήσεις Ορισμός συναρτήσεων () { /* δήλωση μεταβλητών */ /* εντολές ελέγχου/επεξεργασίας */ o Μια συνάρτηση ορίζεται δίνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ (ΤΛ2007 )

Προγραμματισμός Η/Υ (ΤΛ2007 ) Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.Ι. Κρήτης Προγραμματισμός Η/Υ (ΤΛ2007 ) Δρ. Μηχ. Νικόλαος Πετράκης (npet@chania.teicrete.gr) Ιστοσελίδα Μαθήματος: https://eclass.chania.teicrete.gr/ Εξάμηνο: Εαρινό 2014-15

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Μάθημα 4ο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων α εξάμηνο Β. Φερεντίνος Συναρτήσεις (functions) 56 Τεμαχισμός του προγράμματος σε μικρότερα κομμάτια που είναι πιο κατανοητά, πιο εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

Ο βρόχος for Η εντολή for χρησιμοποιείται για τη δημιουργία επαναληπτικών βρόχων στη C

Ο βρόχος for Η εντολή for χρησιμοποιείται για τη δημιουργία επαναληπτικών βρόχων στη C Ο βρόχος for Η εντολή for χρησιμοποιείται για τη δημιουργία επαναληπτικών βρόχων στη C Επαναληπτικός βρόχος καλείται το τμήμα του κώδικα μέσα σε ένα πρόγραμμα, το οποίο εκτελείται από την αρχή και επαναλαμβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Η γλώσσα προγραμματισμού C Γεώργιος Δημητρίου Βασικά Στοιχεία Το αλφάβητο της C Οι βασικοί τύποι της C Δηλώσεις μεταβλητών Είσοδος/Έξοδος Βασικές εντολές της C Αλφάβητο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Μάθημα 7ο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Παλαιό ΕΠΔΟ α εξάμηνο Β. Φερεντίνος Δείκτες (Pointers) (1) 142 Κάθε μεταβλητή, εκτός από την τιμή της, έχει και μία συγκεκριμένη διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Α' Εξάμηνο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

Α' Εξάμηνο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Α' Εξάμηνο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Εργαστήριο 4η σειρά ασκήσεων. Κοζάνη, 1 Νοεμβρίου 2007. Πρόγραμμα p4-1 (μεταγλώττιση και εκτέλεση) Πολύ απλό το πρώτο, για προθέρμανση! Πριν πατήσετε enter

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ι (ΗΥ120)

Προγραμματισμός Ι (ΗΥ120) Προγραμματισμός Ι (ΗΥ120) Διάλεξη 7: Δομές Επανάληψης - Αναγνωσιμότητα 19/10/2015 Επανάληψη εκτέλεσης: while 2 while () lexpr true false body Όσο η λογική συνθήκη επανάληψης lexpr αποτιμάται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. for (παράσταση_1; παράσταση_2; παράσταση_3) εντολή επόμενη εντολή

ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. for (παράσταση_1; παράσταση_2; παράσταση_3) εντολή επόμενη εντολή ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ for (παράσταση_1; παράσταση_2; παράσταση_3) εντολή επόμενη εντολή παράσταση_1 = Παράσταση Αρχικοποίησης παράσταση_2 = Παράσταση Ελέγχου Επανάληψης παράσταση_3 = Παράσταση Ενημέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα προγραμματισμού C

Η γλώσσα προγραμματισμού C Η γλώσσα προγραμματισμού C Οι δείκτες στη C Η έννοια του δείκτη Την έννοια του δείκτη τη συναντήσαμε σε προηγούμενα μαθήματα. Η συνάρτηση scanf(), καταχωρίζει τιμές σε μεταβλητές χρησιμοποιώντας τον τελεστή

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ (ΤΛ2007 )

Προγραμματισμός Η/Υ (ΤΛ2007 ) Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.Ι. Κρήτης Προγραμματισμός Η/Υ (ΤΛ2007 ) Δρ. Μηχ. Νικόλαος Πετράκης (npet@chania.teicrete.gr) Ιστοσελίδα Μαθήματος: https://eclass.chania.teicrete.gr/ Εξάμηνο: Εαρινό 2015-16

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ AΙΓΑIΟΥ & ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Τμήματα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών & Μηχ. Αυτοματισμού ΤΕ. Εισαγωγή στη Python

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ AΙΓΑIΟΥ & ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Τμήματα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών & Μηχ. Αυτοματισμού ΤΕ. Εισαγωγή στη Python ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ AΙΓΑIΟΥ & ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Τμήματα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών & Μηχ. Αυτοματισμού ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Εισαγωγή στη Python Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Συναρτήσεις. Εισαγωγή

Συναρτήσεις. Εισαγωγή Συναρτήσεις Εισαγωγή Η χρήση συναρτήσεων στα προγράμματα της γλώσσας C είναι πολύ σημαντική καθώς μας επιτρέπει τη διάσπαση ενός προβλήματος σε μικρότερα υποπροβλήματα τα οποία μπορούμε να επιλύσουμε πιο

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ (ΤΛ2007 )

Προγραμματισμός Η/Υ (ΤΛ2007 ) Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.Ι. Κρήτης Προγραμματισμός Η/Υ (ΤΛ2007 ) Δρ. Μηχ. Νικόλαος Πετράκης (npet@chania.teicrete.gr) Ιστοσελίδα Μαθήματος: https://eclass.chania.teicrete.gr/ Εξάμηνο: Εαρινό 2014-15

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ι. Εγγραφές. Δημήτρης Μιχαήλ. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Προγραμματισμός Ι. Εγγραφές. Δημήτρης Μιχαήλ. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Προγραμματισμός Ι Εγγραφές Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Η Ανάγκη Ομαδοποίησης Πολλές φορές έχουμε πληροφορίες διαφορετικού τύπου οι οποίες όμως έχουν μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5.4-5.11: Επαναλήψεις (oι βρόγχοιfor, do-while) (Διάλεξη 10) Εντολές Επανάληψης που θα καλυφθούν σήμερα

Κεφάλαιο 5.4-5.11: Επαναλήψεις (oι βρόγχοιfor, do-while) (Διάλεξη 10) Εντολές Επανάληψης που θα καλυφθούν σήμερα Κεφάλαιο 5.4-5.11: Επαναλήψεις (oι βρόγχοιfor, do-while) (Διάλεξη 10) 10-1 Εντολές Επανάληψης που θα καλυφθούν σήμερα Διάλεξη 9 - Δευτέρα while() τελεστές postfix/prefix (++, --,...) και σύνθετοι τελεστές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό (με. τη C)

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό (με. τη C) Υποχρεωτικό Μάθημα 3 ου Εξαμήνου Χειμερινό Εξάμηνο Ακ. Έτους 20 Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Εισαγωγή στον Προγραμματισμό (με τη C) Διδάσκουσα: Φατούρου Παναγιώτα faturu [at] csd.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 11η: Δείκτες, μέρος 1

Διάλεξη 11η: Δείκτες, μέρος 1 Διάλεξη 11η: Δείκτες, μέρος 1 Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών Βασίζεται σε διαφάνειες του Κ Παναγιωτάκη Πρατικάκης (CSD) Pointers I CS100, 2016-2017

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαστικός Προγραμματισμός

Διαδικαστικός Προγραμματισμός Διαδικαστικός Προγραμματισμός Ενότητα 3: Εντολές ελέγχου επανάληψη Καθηγήτρια Μαρία Σατρατζέμη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο , 3.2: Συναρτήσεις II. (Διάλεξη 12)

Κεφάλαιο , 3.2: Συναρτήσεις II. (Διάλεξη 12) Κεφάλαιο 3.5-3.6, 3.2: Συναρτήσεις II (Διάλεξη 12) 12-1 Ανασκόπηση Δομής Προγράμματος με Συναρτήσεις 1 void PrintMessage (); Πρότυπο (Δήλωση) Συνάρτησης (Δηλώνουν τι επιπλέον συναρτήσεις θα χρησιμοποιήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

int array[10]; double arr[5]; char pin[20]; Προγραµµατισµός Ι

int array[10]; double arr[5]; char pin[20]; Προγραµµατισµός Ι Εισαγωγή Στον Προγραµµατισµό «C» Πίνακες Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Τµήµα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Νικόλαος Δ. Τσελίκας Νικόλαος Προγραµµατισµός Δ. Τσελίκας Ι Πίνακες στη C Ένας πίνακας στη C είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C. Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr

Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C. Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr Διαδικαστικά Ιστοσελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/f30/ Υποχρεωτική παρακολούθηση: Παρασκευή 14:00 16:00 στην

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ (ΤΛ2007 )

Προγραμματισμός Η/Υ (ΤΛ2007 ) Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.Ι. Κρήτης Προγραμματισμός Η/Υ (ΤΛ2007 ) Δρ. Μηχ. Νικόλαος Πετράκης (npet@chania.teicrete.gr) Πέμπτη (5 η ) τρίωρη διάλεξη. Ιστοσελίδα Μαθήματος: https://eclass.chania.teicrete.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Συνθήκες Έλεγχου (if-else, switch) και Λογικοί τελεστές / παραστάσεις. (Διάλεξη 8)

Κεφάλαιο 4: Συνθήκες Έλεγχου (if-else, switch) και Λογικοί τελεστές / παραστάσεις. (Διάλεξη 8) Κεφάλαιο 4: Συνθήκες Έλεγχου (if-else, switch) και Λογικοί τελεστές / παραστάσεις (Διάλεξη 8) 8-1 Τι θα δούμε σήμερα Η εντολή if else Η εντολή if else ιf - -else H εντολή switch Λογικές παραστάσεις Σχεσιακοί

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Η γλώσσα προγραμματισμού C Γεώργιος Δημητρίου Συναρτήσεις της C Τα Λοιπά Στοίβα και μηχανισμός κλήσης Αναδρομικές συναρτήσεις Στατικές μεταβλητές Άλλα θέματα Μηχανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ι. Προεπεξεργαστής. Δημήτρης Μιχαήλ. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Προγραμματισμός Ι. Προεπεξεργαστής. Δημήτρης Μιχαήλ. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Προγραμματισμός Ι Προεπεξεργαστής Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Διαδικασία Μεταγλώττισης πρόγραµµα επεξεργασίας κειµένου if a

Διαβάστε περισσότερα

Κλήση Συναρτήσεων ΚΛΗΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ. Γεώργιος Παπαϊωάννου ( )

Κλήση Συναρτήσεων ΚΛΗΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ. Γεώργιος Παπαϊωάννου ( ) ΚΛΗΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ Γεώργιος Παπαϊωάννου (2013-16) gepap@aueb.gr Περιγραφή: Μορφές μεταβίβασης ορισμάτων σε συναρτήσεις (και μεθόδους) και οι επιπτώσεις τους Επιστροφή τιμών από κλήση συναρτήσεων Υπερφόρτωση

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, THMMY HY120, Σεπτέµβριος 2015 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, THMMY HY120, Σεπτέµβριος 2015 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: AEM: ΜΕΡΟΣ Α: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ [15 µονάδες] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: Επιλέξτε ΜΙΑ σωστή απάντηση για κάθε ερώτηση. Λάθος απαντήσεις βαθµολογούνται αρνητικά Σε ερωτήσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο)

Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο) Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο) Ενότητα 2: Δομή ενός προγράμματος C Καθηγήτρια Εφαρμογών: Τσαγκαλίδου Ροδή Τμήμα: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ (ΤΛ2007 )

Προγραμματισμός Η/Υ (ΤΛ2007 ) Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.Ι. Κρήτης Προγραμματισμός Η/Υ (ΤΛ2007 ) Δρ. Μηχ. Νικόλαος Πετράκης (npet@chania.teicrete.gr) Ιστοσελίδα Μαθήματος: https://eclass.chania.teicrete.gr/ Εξάμηνο: Εαρινό 2015-16

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Μέρος 2ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΗΣ Η γλώσσα C κάνει αυστηρή διάκριση μεταξύ πεζών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΠΛΗ10 ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Τα θέματα που έχετε στα χέρια σας είναι σε τρεις (3) σελίδες. Επιβεβαιώστε το και αν λείπει κάποια σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασιακός Προγραμματισμός

Διαδικασιακός Προγραμματισμός Τμήμα ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διαδικασιακός Προγραμματισμός Διάλεξη 2 η Τύποι Δεδομένων Δήλωση Μεταβλητών Έξοδος Δεδομένων Οι διαλέξεις βασίζονται στο βιβλίο των Τσελίκη και Τσελίκα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Αριθμητική Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Δεύτερο Πρόγραμμα 1 / * Second Simple Program : add 2 numbers * / 2

Διαβάστε περισσότερα