ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΜΟΣ Α Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΜΟΣ Α Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ)"

Transcript

1 Αρ. Τ.Α.1 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΤΟΜΟΣ Α Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ) ΑΝΟΙΚΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΕΚ ΟΣΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2008

2 Πίνακας Περιεχοµένων ΤΟΜΟΣ Α: Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Κατηγορία και Τάξη Έργου Γενικές Αρχές ικαίωµα και προϋποθέσεις συµµετοχής Έξοδα Προσφοράς Επιθεώρηση Εργοταξίου Νοµικό πλαίσιο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Περιεχόµενα εγγράφων διαγωνισµού Λήψη Εγγράφων ιαγωνισµού Παροχή ιευκρινίσεων Τροποποιήσεις των Εγγράφων ιαγωνισµού ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ισχύς προσφορών Εναλλακτικές Προσφορές Προσφορές για µέρος του Έργου Εγγύηση Συµµετοχής Τρόπος Σύνταξης Προσφορών Περιεχόµενο φακέλου Προσφορών Ποσότητες και Τιµές Μονάδος Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) ασµοί και Εισφορές Έκπτωση/Επιβάρυνση στις Προσφορές - Ποσό Προσαρµογής...22 Σελίδα 2 από 50

3 6. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Τόπος - Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Τροποποίηση ή απόσυρση Προσφορών Άνοιγµα Προσφορών ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Παροχή ιευκρινίσεων Εγκυρότητα Προσφορών Παράταση ισχύος Προσφορών Αριθµητικός έλεγχος και κατάταξη Προσφορών Ψηλές ή χαµηλές τιµολογήσεις Απόρριψη Προσφορών ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανάθεση Σύµβασης Ακύρωση ιαγωνισµού Γνωστοποίηση Αποτελεσµάτων Προστασία Οικονοµικών Φορέων Κυριότητα Προσφορών ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ Κατάρτιση και Υπογραφή Συµφωνίας Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης...30 Σελίδα 3 από 30

4 ΤΟΜΟΣ Α: Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 1.1 Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια: ΑΝΑ ΟΧΟΣ Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύµβαση µε την Αναθέτουσα Αρχή, σύµφωνα µε τον τρόπο, τους όρους και τη διαδικασία που περιγράφονται στα Έγγραφα ιαγωνισµού. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Το πρόσωπο που αναφέρεται στο Παράρτηµα «Α» του Τόµου Α. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Η απόφαση που εκδίδει το κατά περίπτωση Αρµόδιο Όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, µε την οποία η Σύµβαση ανατίθεται στον Προσφέροντα που θα επιλεγεί. ΑΡΜΟ ΙΟ ΌΡΓΑΝΟ Όργανο που συστήνεται δυνάµει των Κανονισµών, το οποίο, µέσα στο πλαίσιο των εξουσιών που του χορηγούνται, επιλαµβάνεται και χειρίζεται τα θέµατα που αφορούν στην ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων. ΑΡΜΟ ΙΑ ΑΡΧΗ Αρµόδια Αρχή είναι το Γενικό Λογιστήριο της ηµοκρατίας. ΈΓΓΡΑΦΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τα έγγραφα ως καθορίζονται στην παράγραφο 4.1. Σελίδα 4 από 50

5 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Το πρόσωπο που εκπροσωπεί τον Προσφέροντα, στις περιπτώσεις και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα Έγγραφα ιαγωνισµού. ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή οποιαδήποτε Κοινοπραξία φυσικών και/ή νοµικών προσώπων έχει παραλάβει τα Έγγραφα ιαγωνισµού. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟ ΟΧΗΣ Η επίσηµη αποδοχή της Προσφοράς από την Αναθέτουσα Αρχή. ΈΡΓΟ <τίτλος έργου>, όπως περιγράφεται αναλυτικά στα Έγγραφα ιαγωνισµού. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Οι περί της Σύναψης Συµβάσεων (Προµήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Κανονισµοί [Κ Π 201/2007] όπως τυχόν έχουν κατά περίπτωση τροποποιηθεί. ΜΕΙΟ ΟΤΗΣ Ο Προσφέρων µε το κατ αξιολόγηση χαµηλότερο ποσό προσφοράς. ΝΟΜΟΣ Ο περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών Νόµος του 2006 {Ν. 12(Ι)/2006} όπως τυχόν έχει κατά περίπτωση τροποποιηθεί. ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Το ποσό που αναφέρεται στην Επιστολή Αποδοχής, εξαιρουµένου του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας, ως πληρωτέο στον Ανάδοχο για την εκτέλεση και συµπλήρωση του Έργου και την επιδιόρθωση οποιωνδήποτε ελαττωµάτων σε αυτό σύµφωνα µε το Συµβόλαιο. Σελίδα 5 από 30

6 ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ Οποιοσδήποτε Οικονοµικός Φορέας, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή κοινοπραξία φυσικών και/ή νοµικών προσώπων, που συµµετέχει στο διαγωνισµό υποβάλλοντας Προσφορά µε σκοπό τη σύναψη Σύµβασης µε την Αναθέτουσα Αρχή. ΠΡΟΣΦΟΡΑ Η τελική τιµολογηµένη προσφορά του Προσφέροντα προς την Αναθέτουσα Αρχή για την εκτέλεση και συµπλήρωση του Έργου και την επιδιόρθωση οποιωνδήποτε ελαττωµάτων σε αυτό σύµφωνα µε το Συµβόλαιο. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Η εκτιµώµενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση της Σύµβασης, χωρίς να συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. ΣΥΜΒΑΣΗ ή ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η σύµβαση εξ επαχθούς αιτίας η οποία συνάπτεται µεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής και έχει ως αντικείµενο την από την Αναθέτουσα Αρχή ανάθεση της εκτέλεσης και συµπλήρωσης του Έργου και της επιδιόρθωσης οποιωνδήποτε ελαττωµάτων σε αυτό και περιλαµβάνει τους Όρους του Συµβολαίου (Μέρη Ι και ΙΙ), τις Προδιαγραφές, τα Σχέδια, τα ελτία Ποσοτήτων, την Προσφορά, την Επιστολή Αποδοχής, τη Συµφωνία και τυχόν άλλα έγγραφα που περιλαµβάνονται στην Επιστολή Αποδοχής ή στη Συµφωνία. ΣΥΜΦΩΝΙΑ Το συµφωνητικό έγγραφο που θα υπογραφεί µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, στη µορφή του εντύπου που επισυνάπτεται στο Παράρτηµα 10 του παρόντος Τόµου Α και µε τέτοιες τροποποιήσεις που θα είναι αναγκαίες. 1.2 Οποιοιδήποτε άλλοι όροι χρησιµοποιούµενοι στον παρόντα Τόµο Α των Εγγράφων ιαγωνισµού θα έχουν την έννοια που αποδίδουν στους όρους αυτούς ο Νόµος, οι Κανονισµοί ή τα υπόλοιπα Έγγραφα ιαγωνισµού. 1.3 Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων, οι υπότιτλοι και ο πίνακας περιεχοµένων τίθενται για διευκόλυνση της ανάγνωσης και δεν λαµβάνονται υπόψη για την ερµηνεία των Εγγράφων ιαγωνισµού. Σελίδα 6 από 30

7 2. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Πίνακας Αυτός Αποτελεί Μέρος του Παραρτήµατος «Α» του Πρότυπου Τόµου Α Παρ. Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο 2.1 Αριθµός ιαγωνισµού <αριθµός ιαγωνισµού> 2.2 Αντικείµενο της Σύµβασης <τίτλος έργου>, που εντάσσεται στην κατηγορία <ταξινόµηση κατά CPV> 2.3 Προϋπολογισµός Σύµβασης <ποσό ολογράφως (ποσό αριθµητικά)> Ευρώ µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 2.4 Χρηµατοδότηση Το Έργο χρηµατοδοτείται από <συµπληρώνεται κατά περίπτωση> και οι πληρωµές θα γίνονται από <συµπληρώνεται κατά περίπτωση> 2.5 ικαίωµα προσφυγής στη διαδικασία διαπραγµάτευσης του 33.(δ)(ii) του Ν12(Ι)/2006 <συµπληρώνεται κατά περίπτωση> 2.6 ιαδικασία διαγωνισµού Ανοικτή διαδικασία για τη Σύναψη Σύµβασης Έργου 2.7 Κριτήριο Ανάθεσης Αποκλειστικά η χαµηλότερη τιµή 2.8 Αναθέτουσα Αρχή <συµπληρώνεται κατά περίπτωση> 2.9 Αρµόδιος Λειτουργός <Ονοµατεπώνυµο αρµοδίου> 2.10 Περίοδος διάθεσης Εγγράφων ιαγωνισµού Έως την <ηµεροµηνία -τοπική ώρα> 2.11 Τόπος διάθεσης Εγγράφων ιαγωνισµού 2.12 Τρόπος παραλαβής Εγγράφων ιαγωνισµού <συµπληρώνεται κατά περίπτωση> Με ευθύνη του Οικονοµικού Φορέα, είτε ιδιοχείρως από αυτόν ή εκπρόσωπό του είτε µε χρήση υπηρεσιών εταιρείας µεταφοράς αλληλογραφίας Τιµή διάθεσης Εγγράφων <συµπληρώνεται κατά περίπτωση> 2.14 Προθεσµία υποβολής σχολίων / ερωτήσεων / εισηγήσεων Χρόνος και τόπος ανοικτής συνάντησης (εάν εφαρµοστεί) Αποστολή απαντήσεων από την Αναθέτουσα Αρχή Έως <ηµεροµηνία -τοπική ώρα> <συµπληρώνεται κατά περίπτωση> έως <ηµεροµηνία > Σελίδα 7 από 30

8 Παρ Ποσό Εγγύησης Συµµετοχής 2.16 ιάρκεια ισχύος Προσφορών 2.17 Περίοδος ισχύος Εγγύησης Συµµετοχής 2.18 Γλώσσα σύνταξης Προσφοράς Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο Εφαρµόζεται <ποσό ολογράφως (ποσό αριθµητικά)> έως <ηµεροµηνία> Ένα (1) µήνα µετά τη λήξη της περιόδου ισχύος των Προσφορών Ελληνική 2.19 Νόµισµα Προσφοράς Ευρώ 2.20 Τόπος υποβολής Προσφορών 2.21 Προθεσµία υποβολής Προσφορών 2.22 Εκτιµώµενη ηµεροµηνία γνωστοποίησης αποτελεσµάτων διαγωνισµού 2.23 Εκτιµώµενη ηµεροµηνία υπογραφής Σύµβασης 2.24 Τόπος εκτέλεσης του Έργου 2.25 ιάρκεια εκτέλεσης της Σύµβασης 2.26 Συντελεστής αναγωγής σε σηµερινές τιµές <συµπληρώνεται κατά περίπτωση> Έως <ηµεροµηνία> και τοπική ώρα <XX:XX> <ηµεροµηνία> <ηµεροµηνία> <συµπληρώνεται κατά περίπτωση> <αριθµός µηνών> από την ηµεροµηνία έναρξης του Έργου εν εφαρµόζεται 2.27 Υποβολή δειγµάτων εν εφαρµόζεται 2.28 Επίδειξη προσφερόµενου εξοπλισµού εν εφαρµόζεται 3. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 3.1 Κατηγορία και Τάξη Έργου Η Κατηγορία του Έργου είναι Τεχνικό και κατατάσσεται στην <Τάξη Έργου, όπως αναφέρεται στο Παράρτηµα «Α» του Πρότυπου Τόµου Α> Τάξη, όπου οι όροι «Κατηγορία» και «Τάξη» Σελίδα 8 από 30

9 έχουν την έννοια που αποδίδει σε αυτούς ο περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδοµικών και Τεχνικών Έργων Νόµος. Αντίγραφο του Περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδοµικών και Τεχνικών Έργων Νόµου θα βρίσκεται στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής για επιθεώρηση, καθώς και στην Ιστοσελίδα του Συµβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδοµικών και Τεχνικών Έργων ( προκειµένου οι Ενδιαφερόµενοι να εκτιµήσουν αν ικανοποιούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής στον διαγωνισµό. 3.2 Γενικές Αρχές 1. Με την υποβολή της Προσφοράς του, ο Προσφέρων αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη τους γενικούς και ειδικούς όρους και όλες τις πρόνοιες των Εγγράφων ιαγωνισµού, ως τη µόνη βάση της διαδικασίας του διαγωνισµού αυτού, ανεξάρτητα των οποιωνδήποτε δικών του όρων τους οποίους µε την παρούσα αποποιείται. Οι Προσφέροντες αναµένεται να εξετάσουν προσεκτικά και να συµµορφωθούν µε όλες τις οδηγίες, τύπους και πρόνοιες των Εγγράφων ιαγωνισµού. 2. Οποιαδήποτε παράλειψη στην υποβολή της Προσφοράς εντός των τιθεµένων προθεσµιών, και στην δέουσα τεκµηρίωση αυτής µε την παράθεση των ζητούµενων πληροφοριών, δύναται να επιφέρει απόρριψη της Προσφοράς. 3. Οποιοσδήποτε όρος ή αίρεση ή επιφύλαξη του Προσφέροντος επί των Εγγράφων ιαγωνισµού δεν θα λαµβάνεται υπόψη και δυνατό να έχει ως αποτέλεσµα την απόρριψη της Προσφοράς χωρίς περαιτέρω αξιολόγηση αυτής. 4. Τυχόν προσπάθεια εκ µέρους Προσφέροντος ή για λογαριασµό του να επηρεασθεί µε οποιοδήποτε τρόπο η κρίση της Αναθέτουσας Αρχής ή του Αρµόδιου Οργάνου κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, σε σχέση µε τη διαδικασία ή το αποτέλεσµα του διαγωνισµού, επιφέρει την απόρριψη της Προσφοράς του. 5. Προσφέροντες οι οποίοι απέκτησαν ή έλαβαν στην κατοχή τους χωρίς νόµιµη εξουσία και µε δική τους πρωτοβουλία πληροφορίες ή έγγραφα απόρρητης φύσης σε σχέση µε το διαγωνισµό, αποκλείονται της συµµετοχής τους. 3.3 ικαίωµα και προϋποθέσεις συµµετοχής 1. ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα (δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή κοινοπραξίες φυσικών και/ή νοµικών προσώπων, τα οποία είναι εγκατεστηµένα νόµιµα στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ιεθνή Συµφωνία περί ηµοσίων Συµβάσεων (GPA) ή έχουν υπογράψει και κυρώσει συµφωνίες σύνδεσης ή διµερείς συµφωνίες µε την Ε.Ε. ή µε την Κυπριακή ηµοκρατία και που έχουν καταβάλει το αντίτιµο για την αγορά των εγγράφων διαγωνισµού εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στην παράγραφο Νοείται ότι ο ΕΟΧ καθορίζεται από την Συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο που υπογράφτηκε στις 2 Μαΐου 1992 στο Οπόρτο, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται. Σελίδα 9 από 30

10 2. Οι προϋποθέσεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται και σε κάθε εσωτερικό υπεργολάβο ή προµηθευτή που προτείνεται στην Προσφορά ότι θα αναλάβει την εκτέλεση ή προµήθεια, ανάλογα µε την περίπτωση, ποσοστού του Έργου που υπερβαίνει το 10% του Ποσού Προσφοράς. 3. Οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισµένη νοµική µορφή για την υποβολή της Προσφοράς τους. Στην περίπτωση που ο επιλεγείς Ανάδοχος είναι κοινοπραξία τότε αυτή, πριν την υπογραφή της Σύµβασης, υποχρεούται να περιβληθεί τη νοµική µορφή της Εταιρείας ή του Συνεταιρισµού. 4. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µπορεί να συµµετάσχει στο διαγωνισµό είτε µεµονωµένα είτε σε µία µόνο κοινοπραξία. Παραβίαση του όρου αυτού θα έχει ως αποτέλεσµα την απόρριψη όλων των Προσφορών στις οποίες θα µετέχει το πρόσωπο αυτό. 5. Επιπρόσθετα, για να δικαιούται κάποιο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή κοινοπραξία φυσικών και/ή νοµικών προσώπων να συµµετάσχει στο διαγωνισµό θα πρέπει να πληροί τις πιο κάτω ελάχιστες προϋποθέσεις: 5.1 Σε περιπτώσεις φυσικών ή νοµικών προσώπων, αυτά: α. πρέπει να κατέχουν ετήσια άδεια που εκδίδεται δυνάµει του περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδοµικών και Τεχνικών Έργων Νόµου, ανανεωµένη για το τρέχον έτος, για την εκτέλεση έργων της Κατηγορίας και Τάξης του Έργου, όπως καθορίζονται στην παράγραφο 3.1, ή ανώτερης Τάξης ή β. (i) τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 33.(1) του περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδοµικών και Τεχνικών Έργων Νόµου, εγγεγραµµένος εργολήπτης που είναι κάτοχος ετήσιας άδειας οικοδοµικών έργων πρώτης ή δεύτερης τάξης µπορεί να υποβάλλει προσφορά, για ανάληψη και εκτέλεση τεχνικού έργου τέταρτης ή πέµπτης τάξης, αν το τεχνικό έργο περιλαµβάνεται σε οικοδοµικό έργο για το οποίο ο εργολήπτης αυτός υποβάλλει την προσφορά του. Εξάλλου, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 33(1) του πιο πάνω Νόµου, εγγεγραµµένος εργολήπτης κάτοχος ετήσιας άδειας τεχνικών έργων πρώτης ή δεύτερης τάξης µπορεί να υποβάλλει προσφορά για ανάληψη και εκτέλεση οικοδοµικού έργου τέταρτης ή πέµπτης τάξης, αν το οικοδοµικό έργο περιλαµβάνεται σε τεχνικό έργο για το οποίο ο εργολήπτης αυτός υποβάλλει την προσφορά του. (ii) τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 33.(2) του περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδοµικών και Τεχνικών Έργων Νόµου, εγγεγραµµένος εργολήπτης που είναι κάτοχος ετήσιας άδειας οικοδοµικών έργων τρίτης τάξης µπορεί να υποβάλλει προσφορά για ανάληψη και εκτέλεση τεχνικού έργου πέµπτης τάξης, αν το τεχνικό έργο περιλαµβάνεται σε οικοδοµικό έργο για το οποίο ο εργολήπτης αυτός υποβάλλει την προσφορά του. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που, εγγεγραµµένος εργολήπτης κάτοχος ετήσιας άδειας τεχνικών έργων τρίτης τάξης, µπορεί να υποβάλλει προσφορά για ανάληψη και εκτέλεση οικοδοµικού έργου πέµπτης τάξης, αν το οικοδοµικό έργο περιλαµβάνεται σε τεχνικό έργο για το οποίο ο εργολήπτης αυτός υποβάλλει την προσφορά του. Σελίδα 10 από 30

11 (iii) πρέπει να κατέχουν ετήσια άδεια της ίδιας Κατηγορίας και κατώτερης Τάξης, αλλά να κατέχουν πιστοποιητικό του Συµβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδοµικών και Τεχνικών Έργων από το οποίο να φαίνεται ότι διαθέτουν τουλάχιστον την πείρα για έργα της Κατηγορίας και Τάξης του Έργου, ή γ. πρέπει να είναι εγγεγραµµένα σε επαγγελµατικό µητρώο της χώρας προέλευσης τους, εφόσον τηρούνται τέτοια µητρώα και να ικανοποιούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για απόκτηση της ετήσιας άδειας που αναφέρεται στην παράγραφο (α) πιο πάνω. Για τα Κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα επαγγελµατικά µητρώα προσδιορίζονται στο Παράρτηµα VΙΙΙ Α του Ν.12(Ι)/2006 (Άρθρο 46 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ). 5.2 Σε περιπτώσεις κοινοπραξιών φυσικών και/ή νοµικών προσώπων, τουλάχιστον ένα από τα µέλη της κοινοπραξίας πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις της υποπαραγράφου πιο πάνω. Στην περίπτωση αυτή η σύµβαση συνοµολογείται σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδοµικών και Τεχνικών Έργων Νόµου. 6. Για τη συµµετοχή τους στο διαγωνισµό, οι Ενδιαφερόµενοι Οικονοµικοί Φορείς πρέπει να πληρούν υποχρεωτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις που αφορούν την προσωπική τους κατάσταση: α. να µην έχουν καταδικαστεί οριστικά για συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση (όπως αυτή ορίζεται στο άρθ.2 1 της κοινής δράσης 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου), για δωροδοκία (όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της από πράξης του Συµβουλίου και στο άρθρο 3 1 της κοινής δράσης 98/742/ ΕΥ του Συµβουλίου), απάτη (κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) ή για νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου) β. να µην απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών, κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας γ. να µην τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση, ή πτωχευτικό συµβιβασµό, ή οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις εθνικές νοµοθετικές ή κανονιστικές πράξεις δ. να µην έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, ή πτωχευτικού συµβιβασµού, ή παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις εθνικές νοµοθετικές ή κανονιστικές πράξεις ε. να µην έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική τους διαγωγή, βάσει αποφάσεως η οποία έχει ισχύ δεδικασµένου στ. να µην έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο αποδεδειγµένως διαπιστώθηκε µε οποιοδήποτε µέσο από την Αναθέτουσα Αρχή Σελίδα 11 από 30

12 ζ. να έχουν διευθετηµένες τις υποχρεώσεις τους σε σχέση µε την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και την πληρωµή των φόρων και τελών κατά την ηµεροµηνία τελευταίας προθεσµίας υποβολής των προσφορών, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που ισχύει στην Κυπριακή ηµοκρατία ή τη νοµοθεσία που ισχύει στη χώρα όπου είναι εγκατεστηµένοι η. να µην έχουν απολέσει το δικαίωµα συµµετοχής σε δηµόσιους διαγωνισµούς µε απόφαση του Αρµόδιου Οργάνου λόγω µη εκπλήρωσης των συµβατικών τους υποχρεώσεων θ. να µην επηρεάζονται ή δυνατό να επηρεαστούν από οποιαδήποτε σύγκρουση συµφέροντος στον παρόντα διαγωνισµό ή να µην έχουν οποιαδήποτε ιδιάζουσα σχέση µε άλλους διαγωνιζόµενους ή µέρη που εµπλέκονται στη Σύµβαση. 7.Νοείται ότι σε περίπτωση κοινοπραξίας φυσικών και/ή νοµικών προσώπων, όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις συµµετοχής της παραγράφου ισχύουν για κάθε ένα συµµετέχοντα στην κοινοπραξία και αν ένας συµµετέχων δεν πληροί µία από τις προϋποθέσεις αυτές, η υποβληθείσα Προσφορά της κοινοπραξίας αποκλείεται του διαγωνισµού και δεν αξιολογείται. 3.4 Έξοδα Προσφοράς 1. Όλα τα έξοδα και κάθε δαπάνη που πιθανόν να πραγµατοποιήσει ο Προσφέρων για την ετοιµασία και υποβολή της Προσφοράς του βαρύνουν τον ίδιο και συµπεριλαµβάνονται στις προσφερόµενες τιµές (π.χ. δαπάνες ταξιδιών, παραµονής και διατροφής αλλοδαπού προσωπικού στην Κύπρο κλπ.). Ανεξάρτητα του τελικού αποτελέσµατος του παρόντος διαγωνισµού, ουδεµία ευθύνη θα φέρει η Αναθέτουσα Αρχή για τέτοια έξοδα ή δαπάνες οποιασδήποτε µορφής οποιουδήποτε Προσφέροντα. 2. Ουδεµία ευθύνη θα φέρει η Αναθέτουσα Αρχή και ουδεµία κάλυψη θα παρέχει, για οποιαδήποτε έξοδα ή απώλειες που θα υποστεί οποιοσδήποτε Ενδιαφερόµενος Οικονοµικός Φορέας, από την συµµετοχή του σε επισκέψεις ή επιθεωρήσεις του εργοταξίου ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετιζόµενη µε την Προσφορά. 3.5 Επιθεώρηση Εργοταξίου 1. Οι Ενδιαφερόµενοι Οικονοµικοί Φορείς προτρέπονται, και θα θεωρείται ότι έχουν πράξει τούτο, να επισκεφτούν και επιθεωρήσουν, µε δική τους ευθύνη και έξοδα και επί ιδίω κινδύνω, το Εργοτάξιο και τους γύρω χώρους, ώστε να εξακριβώσουν τους παράγοντες που είναι αναγκαίοι για την ετοιµασία της Προσφοράς τους και τη σύναψη της Σύµβασης. 2. Oι Ενδιαφερόµενοι Οικονοµικοί Φορείς θα θεωρείται ότι έχουν ικανοποιηθεί για τις συνθήκες, µορφή, κατάσταση του χώρου, τα πιθανά προβλήµατα που θα αντιµετωπίσουν, την κατάσταση του υπεδάφους, τη φύση του Έργου, επάρκεια και καταλληλότητα υλικών για την κατασκευή του Έργου, προσπέλαση προς το Εργοτάξιο, στέγαση του προσωπικού τους και γενικά όλους τους κινδύνους και απρόβλεπτες καταστάσεις που είναι δυνατό να επηρεάσουν την Προσφορά τους. Σελίδα 12 από 30

13 3. Νοείται ότι κάθε Ενδιαφερόµενος Φορέας θα είναι υπεύθυνος για το θάνατο ή τραυµατισµό οποιουδήποτε προσώπου και την απώλεια ή ζηµιά σε οποιαδήποτε περιουσία και θα καλύπτει και εξασφαλίζει την Κυπριακή ηµοκρατία για κάθε απώλεια και από κάθε απαίτηση, δικαστική αγωγή, ζηµιά, δαπάνη, έξοδα και χρεώσεις οποιασδήποτε µορφής σχετικά µε τα πιο πάνω, τα οποία ενδέχεται να προκύψουν κατά την διάρκεια τέτοιας επίσκεψης του ή επιθεώρησης. 3.6 Νοµικό πλαίσιο 1. Ο ιαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους σχετικούς µε τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων Νόµους και Κανονισµούς της Κυπριακής ηµοκρατίας, όπως τυχόν έχουν κατά περίπτωση τροποποιηθεί και ισχύουν και ειδικότερα: α. τον περί του Συντονισµού των ιαδικασιών Σύναψης ηµοσίων Συµβάσεων Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέµατα Νόµο του 2006, ο οποίος έχει δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας στις 17 Φεβρουαρίου 2006 {Ν.12(Ι)/2006}. β. τους περί της Σύναψης Συµβάσεων (Προµήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Γενικούς Κανονισµούς, οι οποίοι έχουν δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας στις 4 Μαΐου 2007 (Κ Π 201/2007). γ. τους περί της Εκτέλεσης Συµβάσεων (Προµήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Κανονισµούς, οι οποίοι έχουν δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας στις 5 Μαρτίου 2004 (Κ Π 115/2004). δ. τους περί της Σύναψης Συµβάσεων (Προµήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Κανονισµούς για την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, οι οποίοι έχουν δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας στις 3 Οκτωβρίου 2003 (Κ Π 745/2003). ε. το Μέρος IV Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, του περί της Σύναψης Συµβάσεων (Προµήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Νόµου του 2003 {Ν.101(Ι)/2003}, ο οποίος έχει δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας στις 25 Ιουλίου Πρόσβαση στα έγγραφα της προαναφερθείσας νοµοθεσίας µπορούν να έχουν οι Ενδιαφερόµενοι Οικονοµικοί Φορείς µέσω της ιστοσελίδας 2. Με την υποβολή της Προσφοράς τους, οι Προσφέροντες θα θεωρείται ότι γνωρίζουν κάθε σχετικό νόµο και κανονισµό της Κυπριακής ηµοκρατίας που θα µπορούσε καθ οιονδήποτε τρόπο να επηρεάσει ή καθορίσει τις δραστηριότητες και ενέργειες που καλύπτονται από την Προσφορά και τη σκοπούµενη Σύµβαση. 3. Ιδιαιτέρως εφιστάται η προσοχή των Προσφερόντων στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της νοµοθεσίας σε σχέση µε την προστασία των εργαζοµένων και τις συνθήκες εργασίας που ισχύουν στη ηµοκρατία και εφαρµόζονται στο χώρο εκτέλεσης Έργου και που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την κατάρτιση της Προσφοράς τους. Οι Προσφέροντες θα µπορούν να λάβουν πληροφορίες σχετικές µε την πιο πάνω νοµοθεσία από την Ιστοσελίδα του Τµήµατος Επιθεώρησης Εργασίας ( gr/dmlforms gr?opendocument). Σελίδα 13 από 30

14 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 4.1 Περιεχόµενα εγγράφων διαγωνισµού 1. Τα πιο κάτω έγγραφα, όπως ενδεχοµένως να διευκρινιστούν ή τροποποιηθούν µε βάση τις παραγράφους 4.3 και 4.4 πιο κάτω, συνιστούν τα Έγγραφα ιαγωνισµού: Προκήρυξη ιαγωνισµού Τόµος Α: Οδηγίες προς Οικονοµικούς Φορείς και τα παρακάτω Παραρτήµατα: o ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»: Παράρτηµα του Πρότυπου Τόµου Α o ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Υπόδειγµα Εντύπου Προσφοράς σύµφωνα µε το εδάφιο (1.α) της παραγράφου 5.6 του Τόµου Α o ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Παράρτηµα του Συµβολαίου στο Έντυπο Προσφοράς o ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής, σύµφωνα µε το εδάφιο (3) της παραγράφου 5.4 του Τόµου Α o ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης, σύµφωνα µε το εδάφιο (1.δ) της παραγράφου 5.6 του Τόµου Α o ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: Βεβαίωση σχετικά µε την προστασία των εργαζοµένων, σύµφωνα µε το εδάφιο (1.στ) της παραγράφου 5.6 του Τόµου Α o ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6: Έντυπο Τεκµηρίωσης Χρηµατοοικονοµικής και Τεχνικής Ικανότητας, σύµφωνα µε το εδάφιο (1.η) της παραγράφου 5.6 του Τόµου Α: ΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ o ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7: Κατάλογος Πιστοποιητικών Αναδόχου, σύµφωνα µε το εδάφιο (3.α) της παραγράφου 9.1 του Τόµου Α o ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8: Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Πιστής Εκτέλεσης, σύµφωνα µε το εδάφιο (5) της παραγράφου 9.2 του Τόµου Α o ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9: Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής o ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10: Συµφωνία o ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11: Πίνακας συµπλήρωσης Τραπεζικών Στοιχείων Αναδόχου o ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12: Κατάλογος στοιχείων Προσφέροντα, σύµφωνα µε το εδάφιο 1(γ) της παραγράφου 5.6 του Τόµου Α o ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13: έσµευση Κάλυψης Κεφαλαίου Κίνησης, σύµφωνα µε το εδάφιο 8 της παραγράφου 3.3.: ΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ o ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14: ελτία Ποσοτήτων o ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII: Μητρώα (Ν.12(Ι)/2006) Σελίδα 14 από 30

15 Τόµος Β: Όροι Συµβολαίου για Κατασκευή ηµοσίων Έργων Πολιτικής Μηχανικής (µε κατά προσέγγιση ποσότητες) Μέρος Ι: Γενικοί Όροι, Έκδοση 31 η Μαρτίου 2007 Τόµος Γ: Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές και Μέθοδος Επιµέτρησης (Για Οδικά και Τεχνικά Έργα), Έκδοση Μάιος 2005 Τόµος : Κατασκευαστικά Σχέδια Τόµος Ε: Αριθµηµένα Παραρτήµατα, Ειδικοί Όροι και Ειδικές Πρόνοιες (Μέρος ΙΙ : Ειδικοί Όροι του Συµβολαίου ) Τόµος ΣΤ: Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας Τόµος Ζ : «Άλλα Έγγραφα» (όπως καταγράφεται στο παράρτηµα «Α» του Τόµου Α) Όλα τα συµπληρωµατικά στοιχεία που έχουν σταλεί µε συµπληρωµατικό έγγραφο (addendum) στους Ενδιαφερόµενους Οικονοµικούς Φορείς και τυχόν άλλα έγγραφα που έχουν δοθεί στους Ενδιαφερόµενους Οικονοµικούς Φορείς. 2. Τα έγγραφα που καταγράφονται στο Παράρτηµα «Α» του Τόµου Α θα είναι διαθέσιµα για επιθεώρηση από τους Ενδιαφερόµενους Οικονοµικούς Φορείς στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής. Τα έγγραφα αυτά δεν αποτελούν µέρος των Εγγράφων ιαγωνισµού και δεν θα αποτελούν µέρος του Συµβολαίου. 3. Οι Ενδιαφερόµενοι Οικονοµικοί Φορείς είναι απόλυτα υπεύθυνοι για την προσεκτική εξέταση των Εγγράφων ιαγωνισµού, και οποιωνδήποτε πρόσθετων στοιχείων ενδεχοµένως καθορίζονται πιο πάνω ότι θα βρίσκονται στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής για επιθεώρηση. Οι Ενδιαφερόµενοι Οικονοµικοί Φορείς είναι επίσης απόλυτα υπεύθυνοι για την εξασφάλιση αξιόπιστων πληροφοριών αναφορικά µε κάθε όρο και υποχρέωση που θα µπορούσε µε οποιοδήποτε τρόπο να επηρεάσει το ποσό ή τη φύση της Προσφοράς ή την εκτέλεση του Έργου. Σε περίπτωση που η Προσφορά είναι επιτυχής, ουδεµία απαίτηση για διαφοροποίηση του Ποσού Συµβολαίου, κατ επίκληση λαθών ή παραλείψεων στις υποχρεώσεις αυτές των διαγωνιζοµένων, θα γίνει δεκτή. 4. Ο κάθε Προσφέρων οφείλει να υποβάλει όλα τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στα Έγγραφα ιαγωνισµού. Χωρίς εξαίρεση, όλα τα δικαιολογητικά, θα πρέπει να συνάδουν πλήρως µε τους όρους και πρόνοιες των Εγγράφων ιαγωνισµού. 4.2 Λήψη Εγγράφων ιαγωνισµού 1. Οι Οικονοµικοί Φορείς µπορούν να παραλάβουν τα Έγγραφα ιαγωνισµού από τον τόπο διάθεσης που αναφέρεται στην παράγραφο Τα Έγγραφα ιαγωνισµού θα δίνονται στους ενδιαφερόµενους αφού πληρώσουν το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 2.13 και το οποίο θα πρέπει να καταβληθεί σε µετρητά ή σε επιταγή στο όνοµα της Αναθέτουσας Αρχής. Το ποσό αυτό δεν θα επιστρέφεται. Σε περίπτωση κατά την οποία οποιοσδήποτε Οικονοµικός Φορέας ενεργοποιήσει, µε µέριµνα του και δαπάνη του, εταιρεία µεταφοράς αλληλογραφίας δεµάτων κλπ (υπηρεσία courier), τότε η Αναθέτουσα Αρχή θα παραδίδει στην εταιρεία αυτή τα Έγγραφα ιαγωνισµού, µη αναλαµβάνουσα οποιαδήποτε ευθύνη για το έγκαιρο ή ασφαλές της άφιξης των Εγγράφων ιαγωνισµού στον Οικονοµικό Φορέα. Σελίδα 15 από 30

16 2. Από τους Οικονοµικούς Φορείς που θα παραλάβουν τα Έγγραφα ιαγωνισµού, θα ζητηθεί να συµπληρώνουν σχετικό έντυπο µε τα στοιχεία τους (όπως επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου), έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τα Έγγραφα ιαγωνισµού, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συµπληρωµατικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επί αυτών. 3. Τα Έγγραφα ιαγωνισµού θα δίνονται στους ενδιαφερόµενους µέχρι την ηµεροµηνία που αναφέρεται στην παράγραφο Παροχή ιευκρινίσεων 1. Οι Ενδιαφερόµενοι Οικονοµικοί Φορείς έχουν δικαίωµα να υποβάλουν τυχόν εισηγήσεις, σχόλια και παρατηρήσεις αναφορικά µε τους όρους και/ή τις τεχνικές προδιαγραφές των Εγγράφων ιαγωνισµού, εντός της προθεσµίας της παραγράφου 2.14, µε γραπτή επιστολή ή τηλεοµοιότυπο στην Αναθέτουσα Αρχή. 2. Εφόσον οι τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις, εισηγήσεις, σχόλια ή/και παρατηρήσεις ζητηθούν σύµφωνα µε τα παραπάνω οριζόµενα, η Αναθέτουσα Αρχή δεσµεύεται ότι θα ενηµερώνει µε συµπληρωµατικά έγγραφα για τις σχετικές αποφάσεις της µε γραπτή επιστολή ή µε τηλεοµοιότυπο, εντός της προθεσµίας της παραγράφου 2.14, όλους τους Ενδιαφερόµενους Οικονοµικούς Φορείς. 3. Εκτός από τέτοια γραπτή επικοινωνία µεταξύ Ενδιαφεροµένων Οικονοµικών Φορέων και Αναθέτουσας Αρχής, καµία άλλη επικοινωνία ή ερµηνεία των Εγγράφων ιαγωνισµού από οποιοδήποτε µέρος θα δεσµεύει την Αναθέτουσα Αρχή. 4. Αν ο Ενδιαφερόµενος Οικονοµικός Φορέας διαπιστώσει απόκλιση συγκεκριµένου όρου των Τεχνικών Προδιαγραφών από την Εθνική ή Κοινοτική Νοµοθεσία οφείλει να ενηµερώσει την Αναθέτουσα Αρχή εντός ανατρεπτικής προθεσµίας εκπνέουσας την ηµέρα λήξης της προθεσµίας υποβολής σχολίων, ερωτήσεων ή εισηγήσεων, δι ειδικής επιστολής. Στην αντίθετη περίπτωση ο Ενδιαφερόµενος Οικονοµικός Φορέα στερείται του δικαιώµατος οποιασδήποτε οικονοµικής αποζηµίωσης. 4.4 Τροποποιήσεις των Εγγράφων ιαγωνισµού 1. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να προβαίνει σε µικρού εύρους προσθήκες, διορθώσεις ή τροποποιήσεις επί των όρων των Εγγράφων ιαγωνισµού, τις οποίες δεσµεύεται να αποστέλλει, µε γραπτή επιστολή ή µε τηλεοµοιότυπο, σε όλους τους Ενδιαφερόµενους Οικονοµικούς Φορείς, εντός της προθεσµίας της παραγράφου Ανάλογα µε την έκταση των προσθηκών, διορθώσεων ή τροποποιήσεων αυτών, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται (αν κρίνει τούτο απαραίτητο) να παρατείνει την προθεσµία υποβολής των προσφορών. Σελίδα 16 από 30

17 5. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 5.1 Ισχύς προσφορών 1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους Προσφέροντες για την περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος µικρότερο του πιο πάνω θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 5.2 Εναλλακτικές Προσφορές Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή µέρος του Έργου. 5.3 Προσφορές για µέρος του Έργου Προσφορές για µέρος του Έργου δεν γίνονται δεκτές. 5.4 Εγγύηση Συµµετοχής 1. Η εγγύηση συµµετοχής της παραγράφου 2.15, πρέπει να είναι τραπεζική εγγύηση που εκδίδεται από χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στην Κύπρο, ή σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ιεθνή Συµφωνία περί ηµοσίων Συµβάσεων (GPA) ή σε άλλες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει συµφωνίες σύνδεσης ή διµερείς συµφωνίες µε την Ε.Ε. ή µε την Κυπριακή ηµοκρατία και έχουν, σύµφωνα µε την νοµοθεσία των χωρών αυτών, δικαίωµα έκδοσης τέτοιων εγγυήσεων. 2. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλη γλώσσα από αυτή που ορίζεται ως γλώσσα σύνταξης της Προσφοράς στην παράγραφο 2.18 του Τόµου Α των Εγγράφων ιαγωνισµού, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στη γλώσσα αυτή. 3. Σε περίπτωση υποβολής τραπεζικής εγγύησης ως Εγγύηση Συµµετοχής, αυτή θα πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το σχετικό υπόδειγµα που επισυνάπτεται ως Παράρτηµα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3) στον Τόµο Α. 4. Σε περίπτωση κοινοπραξίας, στην Εγγύηση Συµµετοχής θα πρέπει να σηµειώνεται ότι αυτή καλύπτει αλληλεγγύως όλα τα µέλη της κοινοπραξίας. 5. Οι Εγγυήσεις Συµµετοχής των Προσφερόντων επιστρέφονται σε αυτούς µετά την κατάθεση από τον Προσφέροντα στον οποίο θα ανατεθεί η Σύµβαση της Εγγύησης Πιστής Εκτέλεσης και εντός δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης. 6. Η Εγγύηση Συµµετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής, στην περίπτωση που ο Προσφέρων: (α) µετά την τελευταία προθεσµία υποβολής των προσφορών, αποσύρει την Προσφορά του ή µέρος της κατά την περίοδο ισχύος της, ή (β) έχοντας ειδοποιηθεί για την αποδοχή της Προσφοράς του από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την περίοδο ισχύος της Προσφοράς, και έχοντας ειδοποιηθεί να προσέλθει για την Σελίδα 17 από 30

18 υπογραφή της Σύµβασης: (ι) αρνηθεί ή παραλείψει να προσκοµίσει εµπρόθεσµα οποιοδήποτε πιστοποιητικό ή/και άλλο έγγραφο ή/και την Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης ή/και να εκπληρώσει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του που απορρέει από τη συµµετοχή στο διαγωνισµό αυτό, ή (ιι) αρνηθεί ή παραλείψει να υπογράψει τη Σύµβαση. 5.5 Τρόπος Σύνταξης Προσφορών 1. Οι Προσφορές συντάσσονται µε τον τρόπο, την τάξη, την αρίθµηση και τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται στα Έγγραφα ιαγωνισµού και υποβάλλονται µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο ή περίβληµα, υποχρεωτικά στη γλώσσα που προσδιορίζεται στην παράγραφο 2.18, µε εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που είναι δυνατό να αναφέρονται και στην Αγγλική γλώσσα, ή εφ όσον αυτοί δεν µπορούν να αποδοθούν στην Ελληνική, µόνον στην Αγγλική. Εγχειρίδια και τεχνικά πληροφοριακά φυλλάδια (prospectus) που τυχόν συνοδεύουν την Τεχνική Προσφορά, µπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα. 2. Στο φάκελο ή περίβληµα κάθε Προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Η επωνυµία και η διεύθυνση του Προσφέροντος ή, στην περίπτωση που ο Προσφέρων είναι κοινοπραξία φυσικών και/ή νοµικών προσώπων, οι επωνυµίες και οι διευθύνσεις των µελών της κοινοπραξίας. Αποδέκτης : <Αναθέτουσα Αρχή> ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Για την εκτέλεση του Έργου <τίτλος Έργου>. Αριθµός διαγωνισµού : Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφορών : Οι Προσφορές δεν πρέπει να φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες κλπ.). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες κλπ., θα πρέπει να είναι µονογραµµένες από τον Προσφέροντα ή τον Εκπρόσωπό του. 4. Όλα τα στοιχεία που ζητούνται θα πρέπει να υποβληθούν σε τέσσερα (4) αντίτυπα. Το ένα από τα τέσσερα αντίτυπα των υποβληθέντων στοιχείων θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και θα είναι το επικρατέστερο των άλλων αντιτύπων σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ τους. 5. Κάθε σελίδα του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ θα πρέπει να είναι µονογραµµένη από τον Προσφέροντα ή τον Εκπρόσωπό του. Σε περιπτώσεις βιβλιοδετηµένων/ συρραµµένων στοιχείων µπορεί να µονογραφηθεί µόνο η πρώτη και η τελευταία σελίδα. 6. Οι Προσφέροντες δύνανται να δώσουν µε την προσφορά τους πληροφορίες που δεν καλύπτονται από τα Έγγραφα ιαγωνισµού και που κατά την εκτίµησή τους κρίνονται ουσιώδεις. Σελίδα 18 από 30

19 5.6 Περιεχόµενο φακέλου Προσφορών 1. Ο κάθε Προσφέρων οφείλει να καταθέσει τον Τόµο Α µε τα ακόλουθα έγγραφα δεόντως συµπληρωµένα και υπογραµµένα: α. Το Έντυπο Προσφοράς που επισυνάπτεται ως Παράρτηµα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) στον Τόµο Α. Το Έντυπο θα πρέπει να είναι δεόντως συµπληρωµένο µε το συνολικό ποσό στο νόµισµα που καθορίζεται στην παράγραφο 2.19, ολογράφως και αριθµητικά, έναντι του οποίου προτίθεται ο Προσφέρων να εκτελέσει και συµπληρώσει το Έργο και επιδιορθώσει οποιαδήποτε ελαττώµατα σε αυτό. Θα αναγράφεται επίσης το ποσοστό Φ.Π.Α. στο οποίο υπάγεται η προσφερόµενη υπηρεσία (εκτέλεση έργων). Σε περίπτωση που αναγράφεται εσφαλµένος Φ.Π.Α., αυτός θα διορθώνεται από το Αρµόδιο Όργανο κατά την Ανάθεση. Το Έντυπο Προσφοράς θα υπογράφεται από τον Προσφέροντα ή τον Εκπρόσωπό του. β. Για την πιστοποίηση του δικαιώµατος συµµετοχής της παραγράφου 3.3.1, τα ακόλουθα στοιχεία: i. Εφόσον ο Προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, επίσηµα αποδεικτικά στοιχεία σύστασής του και σε περίπτωση που ο υπογράφων την Προσφορά είναι ο νόµιµος εκπρόσωπος του νοµικού προσώπου, επίσηµα αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν τούτο, καθώς και το δικαίωµα του εκπροσώπου να δεσµεύει το νοµικό πρόσωπο, διαφορετικά, πρακτικό αποφάσεων του ιοικητικού Συµβουλίου ή του ιοικούντος Οργάνου του νοµικού προσώπου, µε βάση το οποίο: να εγκρίνεται η συµµετοχή του νοµικού προσώπου στο διαγωνισµό, και να παρέχεται πληρεξούσιο σε συγκεκριµένο άτοµο ή άτοµα (εκπροσώπους) να υπογράψει όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και την Προσφορά, καθώς και να καταθέσει την Προσφορά και να εκπροσωπήσει το νοµικό πρόσωπο σε όλα τα στάδια του διαγωνισµού. ii. Εφόσον ο Προσφέρων είναι κοινοπραξία φυσικών και/ή νοµικών προσώπων, θα πρέπει να κατατεθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε συµµετέχον νοµικό πρόσωπο στην κοινοπραξία. Θα πρέπει επίσης να υποβληθεί Συµφωνητικό Συνεργασίας, το οποίο θα υπογράφουν όλοι οι συµµετέχοντες στην κοινοπραξία και στο οποίο θα δηλώνεται: η πρόθεση του κάθε συµµετέχοντα για συµµετοχή στην κοινοπραξία, το ποσοστό συµµετοχής του κάθε µέλους στην κοινοπραξία, ποιο µέλος θα είναι ο συντονιστής (leader) της κοινοπραξίας, και ποιος ορίζεται ως Εκπρόσωπος της κοινοπραξίας. Θα πρέπει επίσης να υποβληθεί πληρεξούσιο για τον ορισµό του Εκπροσώπου της κοινοπραξίας. γ. Αναφορικά µε την εκπλήρωση της προϋπόθεσης της παραγράφου (α), ο Προσφέρων οφείλει να υποβάλει αντίγραφο της ετήσιας άδειας του. Αναφορικά µε την εκπλήρωση της προϋπόθεσης της παραγράφου (β), ο Προσφέρων οφείλει να υποβάλει αντίγραφο της ετήσιας άδειας, µαζί µε αντίγραφο Σελίδα 19 από 30

20 πιστοποιητικού του Συµβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδοµικών και Τεχνικών Έργων στο οποίο να φαίνεται η κατάταξή του όσον αφορά την πείρα, τον εξοπλισµό και το µόνιµο υπαλληλικό προσωπικό. Αναφορικά µε την εκπλήρωση της προϋπόθεσης της παραγράφου (γ), ο Προσφέρων οφείλει να υποβάλει αντίγραφο του επίσηµου πιστοποιητικού εγγραφής του στον επίσηµο κατάλογο αναγνωρισµένων εργοληπτών/επαγγελµατικό µητρώο της χώρας προέλευσής του. Στο πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να αναφέρεται η Κατηγορία και Τάξη εγγραφής του και οι ελάχιστες τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις εγγραφής, οι οποίες θα πρέπει να ικανοποιούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για απόκτηση της ετήσιας άδειας που αναφέρεται στο εδάφιο 5.1.(α) της παραγράφου 3.3. Εφόσον στη χώρα προέλευσης του Προσφέροντα δεν τηρούνται τέτοια µητρώα οφείλει να υποβάλλει συµπληρωµένο κατάλογο στοιχείων σύµφωνα µε το Παράρτηµα 12. Νοείται ότι σε περίπτωση κοινοπραξίας φυσικών και/ή νοµικών προσώπων, τέτοια πιστοποιητικά και στοιχεία υποβάλλονται από κάθε ένα συµµετέχοντα στην κοινοπραξία. δ. Για την πιστοποίηση της προσωπικής κατάστασης του Προσφέροντα της παραγράφου 3.3.6, συµπληρωµένη και δεόντως υπογεγραµµένη την ήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης, σύµφωνα µε το Υπόδειγµα ως Παράρτηµα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4) στον Τόµο Α. Νοείται ότι σε περίπτωση κοινοπραξίας φυσικών και/ή νοµικών προσώπων, η ήλωση υποβάλλεται από κάθε ένα συµµετέχοντα στην κοινοπραξία. ε. Την εγγύηση συµµετοχής της παραγράφου 5.4, η οποία εφόσον είναι τραπεζική εγγύηση πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το Υπόδειγµα που επισυνάπτεται ως Παράρτηµα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3) στον Τόµο Α. στ. Βεβαίωση σχετικά µε την προστασία των εργαζοµένων σύµφωνα µε το Υπόδειγµα που επισυνάπτεται ως Παράρτηµα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5) στον Τόµο Α. Οι Ενδιαφερόµενοι Οικονοµικοί Φορείς µπορούν να λάβουν πληροφορίες, για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της νοµοθεσίας σε σχέση µε την προστασία των εργαζοµένων και τις συνθήκες εργασίας που ισχύουν στη Κυπριακή ηµοκρατία και εφαρµόζονται στο χώρο εκτέλεσης έργου, από την Ιστοσελίδα του Τµήµατος Επιθεώρησης Εργασίας ( dmlindex_gr?opendocument). Νοείται ότι σε περίπτωση κοινοπραξίας φυσικών και/ή νοµικών προσώπων, η Βεβαίωση υποβάλλεται από κάθε ένα συµµετέχοντα στην κοινοπραξία. ζ. Τα ελτία Ποσοτήτων, τα οποία επισυνάπτονται ως Παράρτηµα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14) στον Τόµο Α, δεόντως συµπληρωµένα και υπογραµµένα. Οι τιµές, για το σύνολο του Έργου και για επιµέρους εργασίες, θα πρέπει να δίνονται στο νόµισµα που καθορίζεται στην παράγραφο Οι τιµές θα δίνονται χωρίς Φ.Π.Α. 2. ικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη από την καθοριζόµενη στην παράγραφο 2.18, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Σελίδα 20 από 30

21 3. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, να ελέγξει την ορθότητα της ήλωσης του εδαφίου (δ) της παραγράφου ή οποιουδήποτε άλλου υποβαλλόµενου δικαιολογητικού ή στοιχείου, οποιουδήποτε Προσφέροντος, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες αρχές της Κυπριακής ηµοκρατίας ή του οικείου κράτους µέλους, ανάλογα µε την περίπτωση. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε λανθασµένη ή ηµιτελής πληροφόρηση που παρέχεται εκ µέρους του Προσφέροντος στη διαδικασία του διαγωνισµού θα έχει ως αποτέλεσµα την απόρριψη της Προσφοράς του και την κατάσχεση της εγγύησης συµµετοχής. 4. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει από τους Προσφέροντες την αποσαφήνιση ή τη συµπλήρωση ελλείψεων των κατατεθειµένων δικαιολογητικών, πλην της Εγγύησης Συµµετοχής και οι Προσφέροντες στην περίπτωση αυτή υποχρεούνται, µε ποινή αποκλεισµού εάν δεν το πράξουν, να τα συµπληρώσουν εντός ευλόγου χρονικής προθεσµίας που θα τους ζητηθεί. 5.7 Ποσότητες και Τιµές Μονάδος 1. Τα ποσά και οι τιµές µονάδας που δηλώνονται στην Προσφορά θα καλύπτουν όλες τις υποχρεώσεις, έξοδα και κέρδος του Προσφέροντα. 2. Σε περίπτωση που ο Προσφέρων δεν τιµολογήσει οποιαδήποτε εργασία ή άρθρο, αυτό θα ερµηνεύεται ότι η αξία της εργασίας αυτής έχει συµπεριληφθεί σε άλλες εργασίες. 5.8 Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) 1. Ο Προσφέρων θα δώσει στην Προσφορά του το ποσό για το Φ.Π.Α. στο σηµείο που ορίζεται στο Έντυπο Προσφοράς. 2. Οι Προσφορές θα ελεγχθούν µε σκοπό να εντοπιστεί τυχόν παράλειψη του Προσφέροντα να δώσει το ορθό ποσό του Φ.Π.Α. Αν υπάρξει παράλειψη, τότε αυτό θα διορθώνεται και θα γίνεται η ανάλογη προσαρµογή. 3. Η συµπερίληψη του ποσού για το Φ.Π.Α. γίνεται για σκοπούς προϋπολογισµού του Έργου. Ο Ανάδοχος θα δικαιούται να πληρωθεί το ανάλογο ποσό για το Φ.Π.Α. σύµφωνα µε τις πρόνοιες του εκάστοτε σχετικού νόµου. 5.9 ασµοί και Εισφορές 1. Για κάθε είδος προϊόντος που συµπεριλαµβάνεται στην προσφορά, ο Προσφέρων θα είναι υποχρεωµένος να περιλαµβάνει, στην τελική προσφερόµενη τιµή της Προσφοράς του, τόσο τυχόν πληρωτέους δασµούς όσο και εισφορές που τυχόν επιβάλλονται από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα εισαγόµενα γεωργικά προϊόντα. Η προσφερόµενη τιµή θα θεωρείται οριστική και δεν θα επηρεάζεται από τυχόν αυξοµειώσεις των προαναφεροµένων δασµών και γεωργικών εισφορών. Σελίδα 21 από 30

22 5.10 Έκπτωση/Επιβάρυνση στις Προσφορές - Ποσό Προσαρµογής 1. Ο Προσφέρων µπορεί να προσαρµόσει το Ποσό της Προσφοράς του µε την εισαγωγή στο σηµείο που ορίζεται στη Γενική Περίληψη των ελτίων Ποσοτήτων ποσού έκπτωσης ή επιβάρυνσης. 2. Το ποσό προσαρµογής κατά την έκδοση των ενδιάµεσων Πιστοποιητικών Πληρωµής και στον Τελικό Λογαριασµό του Συµβολαίου θα υπολογίζεται σε µορφή εκατοστιαίας (%) προσαρµογής επί του συνολικού ποσού των τιµολογητέων ειδών/άρθρων του Προσφέροντα και θα αυξοµειώνει τις τιµολογήσεις των ειδών/άρθρων περιλαµβανοµένων και αυτών που προκύπτουν από οδηγίες για αλλαγές/ τροποποιήσεις. Για τον υπολογισµό της εκατοστιαίας (%) προσαρµογής δεν θα λαµβάνονται υπόψη τα Ποσά Προνοίας, τα Ποσά Βασικού Κόστους και τα ποσά που αφορούν τις Εργασίες µε Απολογισµό. 3. Σε περίπτωση ύπαρξης ποσού προσαρµογής από µέρους του Προσφέροντα και ποσού προσαρµογής λόγω ψηλών ή χαµηλών τιµολογήσεων σύµφωνα µε την παράγραφο 7.5, θα υπολογίζεται ενιαία εκατοστιαία (%) προσαρµογή επί του συνολικού ποσού των τιµολογητέων ειδών/άρθρων ώστε το Ολικό Ποσό Προσφοράς (όπως αυτό προκύπτει µετά τον αριθµητικό έλεγχο των προσφορών) να παραµένει αναλλοίωτο. 4. Κατά την έκδοση των ενδιάµεσων Πιστοποιητικών Πληρωµής και στον Τελικό Λογαριασµό του Συµβολαίου η ενιαία εκατοστιαία (%) προσαρµογή θα αυξοµειώνει τις τιµολογήσεις των ειδών/άρθρων περιλαµβανοµένων και αυτών που προκύπτουν από οδηγίες για αλλαγές/τροποποιήσεις. 6. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 6.1 Τόπος - Χρόνος και Τρόπος Υποβολής 1. Οι Ενδιαφερόµενοι Οικονοµικοί Φορείς πρέπει να υποβάλουν τις Προσφορές τους το αργότερο µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής Προσφορών της παραγράφου Οι Προσφορές υποβάλλονται στον τόπο που ορίζεται στην παράγραφο 2.20 ή αποστέλλονται µε συστηµένη ταχυδροµική επιστολή, η οποία θα πρέπει, µε ευθύνη του Ενδιαφερόµενου Οικονοµικού Φορέα, να παραληφθεί µέχρι την τελευταία προθεσµία υποβολής Προσφορών. Στη δεύτερη περίπτωση, στον εξωτερικό φάκελο ή περίβληµα της Προσφοράς θα πρέπει να αναγράφεται η φράση: «Προς Αρχείο: Ο παρών φάκελος να µην ανοιχθεί αλλά να τοποθετηθεί στο Κιβώτιο Προσφορών». 3. εν λαµβάνονται υπόψη και θεωρούνται εκπρόθεσµες, Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα είτε ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στον καθορισµένο τόπο υποβολής Προσφορών. 6.2 Τροποποίηση ή απόσυρση Προσφορών 1. Οι Προσφέροντες δύνανται να τροποποιήσουν ή αποσύρουν την Προσφορά τους µε γραπτή ειδοποίηση που θα υποβληθεί, πριν την τελευταία προθεσµία υποβολής των Προσφορών. Στην περίπτωση αυτή, στον εξωτερικό φάκελο ή περίβληµα θα πρέπει, Σελίδα 22 από 30

23 εκτός των προβλεποµένων στην επόµενη παράγραφο, να αναγράφεται η φράση «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» ή «ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», ανάλογα µε την περίπτωση. 2. Ουδεµία διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση οποιουδήποτε όρου ή στοιχείου των Εγγράφων ιαγωνισµού ή της Προσφοράς είναι επιτρεπτό να γίνει από τους Προσφέροντες µετά την τελευταία προθεσµία υποβολής των Προσφορών. ιευκρινίσεις επί της προσφοράς δίνονται από τους Προσφέροντες µόνο όταν αυτές ζητούνται εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή. Από τις διευκρινίσεις, που επίσης δίνονται εγγράφως (µε γραπτή επιστολή ή τηλεοµοιότυπο) σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή, η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 3. Οι Προσφέροντες δεν έχουν δικαίωµα να αποσύρουν την Προσφορά τους ή µέρος της µετά την τελευταία προθεσµία υποβολής των Προσφορών. Σε περίπτωση που προσφορά ή µέρος της αποσυρθεί µετά την ηµεροµηνία αυτή, ο Προσφέρων υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: α. σε έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για Ανάθεση της Σύµβασης, β. σε κατάπτωση της Εγγύησης Συµµετοχής υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής, χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια, και γ. στις προβλεπόµενες από τον Νόµο και τους Κανονισµούς κυρώσεις αναφορικά µε συµµετοχή σε µελλοντικούς διαγωνισµούς που οδηγούν σε ανάθεση δηµόσιας σύµβασης. 6.3 Άνοιγµα Προσφορών 1. Το άνοιγµα των Προσφορών που έχουν έγκαιρα υποβληθεί ή αποσταλεί και παραληφθεί, γίνεται από εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα, κατά το δυνατόν σύντοµα µετά την εκπνοή της προθεσµίας υποβολής Προσφορών της παραγράφου 2.21, µε τον τρόπο που προβλέπεται στον Κανονισµό. 2. Τα εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα αριθµούν τις Προσφορές και τις καταχωρούν σε ειδικό έντυπο. 7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 7.1 Παροχή ιευκρινίσεων 1. Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα, αν το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από τον Προσφέροντα την παροχή διευκρινίσεων σχετικά µε το περιεχόµενο της Προσφοράς του. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον Προσφέροντα και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 2. Τέτοιου είδους διευκρινήσεις θα παραδίδονται εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή, µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα που αυτή θα ορίζει κατά περίπτωση. Σελίδα 23 από 30

24 3. Από τις διευκρινήσεις που δίνονται από Προσφέροντες, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνον εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία ζητήθηκαν. 4. Ουδείς Προσφέρων δύναται σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους οποιουδήποτε κρατικού υπαλλήλου ή ιδιώτη Συµβούλου και ουδεµία τέτοια προφορική απάντηση δεσµεύει την Αναθέτουσα Αρχή. 7.2 Εγκυρότητα Προσφορών 1. Πριν τον ενδελεχή έλεγχο των υποβληθεισών Προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή θα εξακριβώσει κατά πόσον: α. οι Προσφορές πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται στα Έγγραφα ιαγωνισµού για το δικαίωµα και τις προϋποθέσεις συµµετοχής, β. το έντυπο προσφοράς έχει συµπληρωθεί και υπογραφεί κατάλληλα, γ. οι Προσφορές συνοδεύονται µε όλες τις απαιτούµενες εγγυήσεις, δ. οι Προσφορές ανταποκρίνονται ουσιαστικά στις απαιτήσεις των Εγγράφων ιαγωνισµού, ε. οι Προσφορές συνοδεύονται µε όλα τα απαιτούµενα διευκρινιστικά και/ή αποδεικτικά έγγραφα/στοιχεία που απαιτούνται από την Αναθέτουσα Αρχή, και στ. οι Προσφορές είναι δεόντως υπογραµµένες. 2. Ουσιαστικά ανταποκρινόµενες Προσφορές θεωρούνται οι Προσφορές που συµµορφώνονται προς όλους τους όρους, προϋποθέσεις και προδιαγραφές των Εγγράφων ιαγωνισµού, χωρίς να παρουσιάζουν ουσιαστική απόκλιση ή επιφύλαξη. Ουσιαστική απόκλιση ή επιφύλαξη είναι αυτή: α. η οποία επηρεάζει µε ουσιαστικό τρόπο τα πλαίσια, την ποιότητα ή την απόδοση των εργασιών του Έργου, β. η οποία επηρεάζει µε οποιοδήποτε ουσιαστικό τρόπο, λόγω αντίφασης που παρουσιάζει µε τα Έγγραφα ιαγωνισµού, δικαιώµατα της Αναθέτουσας Αρχής και/ή τις υποχρεώσεις του Προσφέροντα όπως αυτές καθορίζονται στα Έγγραφα ιαγωνισµού, ή γ. η διόρθωση της οποίας θα επηρέαζε άδικα τη συναγωνιστική θέση άλλων Προσφερόντων των οποίων οι προσφορές είναι ουσιαστικά ανταποκρινόµενες. Η Αναθέτουσα Αρχή θα προχωρεί σε ενδελεχή έλεγχο µόνον των Προσφορών εκείνων που θα θεωρούνται ως ουσιαστικά ανταποκρινόµενες. 7.3 Παράταση ισχύος Προσφορών 1. Εάν προκύψει θέµα παράτασης της ισχύος των Προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή θα απευθύνει µε γραπτή επιστολή ή µε τηλεοµοιότυπο ερώτηµα προς τους Προσφέροντες τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών για το αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Οι Προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν µε γραπτή επιστολή ή µε τηλεοµοιότυπο µέσα σε τρεις (3) ηµέρες και, σε καταφατική περίπτωση, να παρατείνουν ισόχρονα και έγκαιρα την ισχύ της Εγγύησης Σελίδα 24 από 30

25 Συµµετοχής τους. Προσφορά της οποίας ο Προσφέρων παραλείψει να συγκατατεθεί γραπτώς στην αιτούµενη από την Αναθέτουσα Αρχή παράταση της ισχύος των προσφορών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 2. Η συνολική παράταση που δυνατόν να ζητηθεί σύµφωνα µε το παραπάνω εδάφιο 1 δεν θα υπερβαίνει τους <αριθµός µηνών όπως ορίζεται στο Παράρτηµα «Α» του Τόµου Α> µήνες. 7.4 Αριθµητικός έλεγχος και κατάταξη Προσφορών 1. Για σκοπούς αξιολόγησης το Ολικό Ποσό Προσφοράς θα αναχθεί σε σηµερινές τιµές µε συντελεστή του οποίου το ύψος καθορίζεται στο άρθρο 2.26, εάν εφαρµόζεται. 2. Οι Προσφορές θα ελεγχθούν µε σκοπό να εντοπιστούν οποιαδήποτε αριθµητικά λάθη και/ή λάθη από µεταφορά, τα οποία και θα διορθώνονται. 3. Εάν υπάρχει οποιοδήποτε λάθος από τον πολλαπλασιασµό της τιµής µονάδας επί την ποσότητα του άρθρου, η τιµή µονάδας θα θεωρείται ορθή και θα λαµβάνεται ως βάση για τη διόρθωση. 4. Η σύγκριση των Προσφορών θα γίνει µε βάση το Ολικό Ποσό Προσφοράς όπως αυτό προκύπτει µετά τη διόρθωση οποιωνδήποτε αριθµητικών λαθών και/ή λαθών από µεταφορά και µετά την αναγωγή του σε σηµερινές τιµές, εάν απαιτείται σύµφωνα µε το παραπάνω εδάφιο Συχνή εµφάνιση αριθµητικών λαθών και/ή λαθών από µεταφορά σε προσφορές είναι ένδειξη αναξιοπιστίας εκ µέρους του Προσφέροντος και δυνατό να οδηγήσει σε απόρριψη της Προσφοράς. 7.5 Ψηλές ή χαµηλές τιµολογήσεις 1. Οι προσφορές θα ελεγχθούν µε σκοπό να εντοπιστούν ψηλές ή χαµηλές τιµολογήσεις σε σύγκριση µε την εκτίµηση της Αναθέτουσας Αρχής και τις τιµολογήσεις των υπολοίπων Προσφερόντων. 2. Αν υπάρξουν τέτοιες ψηλές ή χαµηλές τιµολογήσεις, αυτές θα τροποποιούνται κατά την απόλυτη κρίση του Αρµοδίου Οργάνου. Η διαφορά που θα προκύπτει στο Ολικό Ποσό Προσφοράς, µετά την τροποποίηση των τιµών µονάδας, θα υπολογίζεται σε µορφή εκατοστιαίας (%) προσαρµογής επί του συνολικού ποσού των τιµολογητέων άρθρων ώστε το Ολικό Ποσό Προσφοράς (όπως αυτό προκύπτει από τον αριθµητικό έλεγχο των προσφορών) να παραµένει αναλλοίωτο. 7.6 Απόρριψη Προσφορών 1. Όλοι οι όροι των Εγγράφων ιαγωνισµού είναι υποχρεωτικοί, για τους Προσφέροντες. Προσφορές που, κατά την κρίση του Αρµόδιου Οργάνου, παρουσιάζουν ουσιώδη απόκλιση (ποσοτική και/ή ποιοτική) από τους όρους των Εγγράφων ιαγωνισµού ή οποιαδήποτε Σελίδα 25 από 30

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΝΤΥΠΟ 1: ΕΝΤΥΠΟ 2: ΕΝΤΥΠΟ 3: ΕΝΤΥΠΟ 4: ΕΝΤΥΠΟ 5: ΕΝΤΥΠΟ 6: ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ Α ΠΡΟΤΥΠΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΜΟΣ Α ΠΡΟΤΥΠΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΜΟΣ Α ΠΡΟΤΥΠΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (Νοέµβριος 2008) Το Πρότυπο αυτό έγγραφο είναι Βασισµένο στο Τεύχος Ο/ΤΑ/ΠΑ/12.07

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΟΜΟΣ Α: ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΟΜΟΣ Α: ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΟΜΟΣ Α: ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Έντυπο Προσφοράς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Παράρτημα του Συμβολαίου στο Έντυπο Προσφοράς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Διαγωνισμός για την προμήθεια αναλωσίμων για τεχνολογικό εξοπλισμό Αριθμός Διαγωνισμού: 11/2012 Λευκωσία, Απρίλιος 2012 Περιεχόμενα Εγγράφων Διαγωνισμού Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός ιαγωνισμού: 10/2012

Αριθμός ιαγωνισμού: 10/2012 ιαγωνισμός για την εκπόνηση μελέτης επικινδυνότητας, την ανάπτυξη συστήματος ασφάλειας και υγείας στις εγκαταστάσεις της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου υναμικού Κύπρου καθώς και την εκπαίδευση μελών του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΥΟ (2) FIREWALLS ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 19/2013 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Περιεχόμενα Εγγράφων Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ Αθήνα, 4/12 /2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ.: 16/4-12-2012 Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42 Τ.Κ. 106 78, Αθήνα Τηλέφωνο: 210-3303060 E - mail: epeksa@otenetr.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΡ. 13/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΡ. 13/2015 Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού Λτδ Γλάδστωνος 97, 3032 Τ.Θ. 50188, 3601 Λεμεσός Κύριοι, 27η Νοεμβρίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΡ. 13/2015 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο. απάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι ,84 µε το Φ.Π.Α.. ΑΡΘΡΟ 2 ο

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο. απάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι ,84 µε το Φ.Π.Α.. ΑΡΘΡΟ 2 ο ΕΡΓΟ : Προµήθεια Φωτοτυπικού υλικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ έτους 2011 των Υπηρεσιών του ήµου. ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ιαχείρισης Υλικών - Αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ. Αριθμός Διαγωνισμού:

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ. Αριθμός Διαγωνισμού: ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ Αριθμός Διαγωνισμού: 02.12.02.0014 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 7/1/ 2015 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Α: Οδηγίες προς Οικονομικούς

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διαγωνισμού: 26/2012

Αριθμός Διαγωνισμού: 26/2012 Διαγωνισμός για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης κτηρίου και την επιθεώρηση του συστήματος κλιματισμού για το κτήριο της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Αριθμός Διαγωνισμού: 26/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Διαγωνισμός για την ασφαλιστική κάλυψη του Προσωπικού, των καταρτιζομένων και των περιουσιακών στοιχείων της ΑνΑΔ Αριθμός Διαγωνισμού: 16/2013 Λευκωσία, Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. Δ/νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:07/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

CY-Λεμεσός: Έτοιμο σκυρόδεμα 2012/S Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

CY-Λεμεσός: Έτοιμο σκυρόδεμα 2012/S Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:185680-2012:text:el:html CY-Λεμεσός: Έτοιμο σκυρόδεμα 2012/S 112-185680 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός για την εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης για ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

Διαγωνισμός για την εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης για ενίσχυση της επιχειρηματικότητας ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Διαγωνισμός για την εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης για ενίσχυση της επιχειρηματικότητας Αριθμός Διαγωνισμού: 23/2013 Λευκωσία, Σεπτέμβριος 2013 Σελίδα 1 από

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α: ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Α: ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α: ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Α: ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ... 4 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 4 2. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 6 3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 8 3.1 Ισχύουσα Νομοθεσία...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ Α ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΤΟΜΟΣ Α ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ (ΚΥΠΕ) ΤΟΜΟΣ Α ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ» Αρ. Διαγωνισμού : ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2016 Πίνακας Περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. /νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:24/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ. Κυπράνορος ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Ανοικτός Διαγωνισμός. για το Έργο. Αριθμός Διαγωνισμού: 1/2010

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ. Κυπράνορος ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Ανοικτός Διαγωνισμός. για το Έργο. Αριθμός Διαγωνισμού: 1/2010 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ Κυπράνορος 15 1061 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Ανοικτός Διαγωνισμός για το Έργο Αριθμός Διαγωνισμού: 1/2010 «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Δομής Διαχείρισης Καινοτομίας στο Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Π/Υ: 20,000 πλέον ΦΠΑ. Αριθμός Διαγωνισμού: 1/2015

Π/Υ: 20,000 πλέον ΦΠΑ. Αριθμός Διαγωνισμού: 1/2015 Παροχή υπηρεσιών για δημιουργία, δημοσίευση και συντήρηση Διαδικτυακής Πύλης και Εφαρμογής Τουριστικού Οδηγού Λεμεσού της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λεμεσού. Π/Υ: 20,000 πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Διαγωνισμός για τη φροντίδα των εξωτερικών χώρων πρασίνου και των φυτών εσωτερικού χώρου της ΑνΑΔ Αριθμός Διαγωνισμού: 20/2013 Λευκωσία, Σεπτέμβριος 2013 Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Ελέγχου Εφαρμογής Προγραμμάτων Κατάρτισης Αριθμός Διαγωνισμού: 22/2013 Λευκωσία, Σεπτέμβριος 2013 Σελίδα 1 από 137 Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

ήμος Αγλαντζιάς ιαγωνισμός για επιλογή αδειούχου για παραχώρηση άδειας χρήσης και εκμετάλλευσης της καφετέριας του ημοτικού Κολυμβητηρίου Αγλαντζιάς

ήμος Αγλαντζιάς ιαγωνισμός για επιλογή αδειούχου για παραχώρηση άδειας χρήσης και εκμετάλλευσης της καφετέριας του ημοτικού Κολυμβητηρίου Αγλαντζιάς ήμος Αγλαντζιάς ιαγωνισμός για επιλογή αδειούχου για παραχώρηση άδειας χρήσης και εκμετάλλευσης της καφετέριας του ημοτικού Κολυμβητηρίου Αγλαντζιάς Προϋπολογισμός Σύμβασης: 16.000 (για δύο σεζόν) Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 13.25.006.01.01 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 Λευκωσία, Μάϊος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διαγωνισμού: 12/2013

Αριθμός Διαγωνισμού: 12/2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Διαγωνισμός για την εξασφάλιση υπηρεσιών Τεχνικής Διαχείρισης για το «Σχέδιο τοποθέτησης ανέργων νέων πτυχιούχων για απόκτηση εργασιακής πείρας σε επιχειρήσεις/ οργανισμούς» Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διαγωνισμού: 12/2012

Αριθμός Διαγωνισμού: 12/2012 Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών συνεργατών για τον έλεγχο αιτήσεων για καταβολή χορηγήματος Αριθμός Διαγωνισμού: 12/2012 Λευκωσία, Απρίλιος 2012 Σελίδα 1 από 85 Σελίδα 2 από 85 Πίνακας Περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ Π/Υ: 1.249.920 (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Λευκωσία, Απρίλιος 2015 Αρ. Διαγωνισμού 1/2015 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α: ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Α: ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α: ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Α: ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ... 4 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 4 2. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 6 3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 8 3.1 Ισχύουσα Νομοθεσία...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.ΣΜΥΡΝΗ: 04.04.2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ.: 14/2012 KA: 35.6699.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Χλοοτάπητα και βελτιωτικών εδάφους για χώρους πρασίνου» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διαγωνισμού: 17/2013

Αριθμός Διαγωνισμού: 17/2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Διαγωνισμός για την εξασφάλιση υπηρεσιών Τεχνικής Διαχείρισης για το «Σχέδιο τοποθέτησης ανέργων νέων πτυχιούχων για απόκτηση εργασιακής πείρας σε επιχειρήσεις/ οργανισμούς» Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α.Π. : ΠΠ 01/1.6.2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Αντικείμενο Πρόσκλησης Ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής των ασφαλιστικών εταιρειών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ, ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ & COMMERCIAL VALUE ΑΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ YΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 3 ΕΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ YΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 3 ΕΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ YΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 3 ΕΤΩΝ Αρ. Προκήρυξης: Π2016/001 Ημερ. Υποβολής Προσφορών: 7/3/2016

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διαγωνισμού: 29/2012

Αριθμός Διαγωνισμού: 29/2012 Διαγωνισμός για εξασφάλιση υπηρεσιών για τη διενέργεια αναλογιστικής εκτίμησης του Σχεδίου Συντάξεων και Χορηγημάτων στους Υπαλλήλους της ΑνΑΔ Αριθμός Διαγωνισμού: 29/2012 Λευκωσία, Σεπτέμβριος 2012 Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α: ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Α: ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α: ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Α: ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ... 4 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 4 2. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 6 3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 9 3.1 Ισχύουσα Νομοθεσία...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗN ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗN ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗN ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΔΑ: 7ΡΛΕΩΚ3-Μ2Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17369 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025903-907 FAX : 213 2025906 Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη , ώρα 13,00, ΔΕΘ- HELEXPO, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη , ώρα 13,00, ΔΕΘ- HELEXPO, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: kkotiva@helexpo.gr Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ Αρ. πρωτ. : 906 Θεσσαλονίκη, 08.04.2016 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (Δ.Σ.Α.)

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (Δ.Σ.Α.) ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 60, ΤΚ.106 79 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 24/4/2017 Αρ.πρωτ: 8756 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α: ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Α: ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α: ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Α: ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ... 4 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 4 2. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 6 3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 8 3.1 Ισχύουσα Νομοθεσία...

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Π.Ε.Δ.Υ. ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ Ξάνθη 24/10/2014 Αρ. Πρωτ.773 Ταχ. Δ/νση : Ανδρέου Δημητρίου 1 ΞΑΝΘΗ - Τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

CY-Λευκωσία: Σωλήνες και εξαρτήματα 2011/S 134-222832 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες

CY-Λευκωσία: Σωλήνες και εξαρτήματα 2011/S 134-222832 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες 1/7 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:222832-2011:text:el:html CY-Λευκωσία: Σωλήνες και εξαρτήματα 2011/S 134-222832 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διαγωνισμού: 2/2012

Αριθμός Διαγωνισμού: 2/2012 Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών συνεργατών για διεκπεραίωση εργασιών για το Ειδικό Σχέδιο Πρόληψης Σχέδιο Δράσης της ΑνΑΔ για αντιμετώπιση των επιπτώσεων στην απασχόληση και την ανεργία από την παγκόσμια

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών Αρµόδιος : Τζανιδάκης

Σελίδα 1 από 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών Αρµόδιος : Τζανιδάκης Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών Αρµόδιος : Τζανιδάκης e-mail : Prom@heraklion.gr Ηράκλειο 21 / 05/2012 Aρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 88.155,90 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 3 Οκτωβρίου 2016 Κύριοι, Θέμα: Διαγωνισμός αρ. 111/2016 για εξεύρεση Αρχιτεκτονικού Γραφείου ως συνεργάτη/σύμβουλου για τις ανάγκες ανακαίνισης / επιδιόρθωσης κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Αρ. 01/2016 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Σ.Τ.Λ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Αρ. 01/2016 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Σ.Τ.Λ. Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού Λτδ, Γλάδστωνος 97, 3032 Τ.Θ. 50188, 3601 Λεμεσός 22α Ιανουαρίου, 2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αρ. 01/2016 Κύριοι, ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. 23/2017 ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ A4 COPY PAPER & A3 PAPER ONE PART

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. 23/2017 ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ A4 COPY PAPER & A3 PAPER ONE PART Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς 14 Μαρτίου 2017 Κύριοι, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. 23/2017 ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ A4 COPY PAPER & A3 PAPER ONE PART 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Είδος Διαδικασίας Η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ημερομηνία: 4/4/2013 ΚΟΙΚΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42, Ταχ. Κώδικας : 30100, Αθήνα Τηλ.: 210-3303060 Fax: 210-3801777 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΡΑΕΚ Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΔ 7/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΝΤΥΠΟ 1 ΕΝΤΥΠΟ 2: ΕΝΤΥΠΟ 3: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΥΠΡΟΥ

ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΥΠΡΟΥ ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΥΠΡΟΥ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω του συστήματος eprocurement

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω του συστήματος eprocurement Λευκωσία, 21 Νοεμβρίου 2016 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: Όλα τα Μέλη Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω του συστήματος eprocurement Κυρίες / Κύριοι, Αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1045/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε05 & E06)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Θέμα: Διαγωνισμός αρ. 110/2016 για Εξεύρεση Επαγγελματία Συνεργάτη Αρχιτέκτονα Εσωτερικού Χώρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Θέμα: Διαγωνισμός αρ. 110/2016 για Εξεύρεση Επαγγελματία Συνεργάτη Αρχιτέκτονα Εσωτερικού Χώρου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 3 Οκτωβρίου 2016 Κύριοι, Θέμα: Διαγωνισμός αρ. 110/2016 για Εξεύρεση Επαγγελματία Συνεργάτη Αρχιτέκτονα Εσωτερικού Χώρου 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Είδος Διαδικασίας Η Συνεργατική

Διαβάστε περισσότερα

O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: ΓΕΙΤΟΝΙΑ»

O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: ΓΕΙΤΟΝΙΑ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: «ΡΑΣΕΙΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρµόδιος:Παναγόπουλος Β. ΤΗΛ.: 213.1314570 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 17-12-2013 Προς: Κάθε ενδιαφερόµενο Αρ.πρωτ.:620/190/17-12-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΛΕΡΩΜΕΝΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΛΕΡΩΜΕΝΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΛΕΡΩΜΕΝΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Αρ. Προκήρυξης: Π2016/009 Τελευτ. Ημερ. Υποβολής Προσφορών:

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ.Τ.Υ. ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σέρρες 04 / 05 /2017 Αρ. Πρωτ.: 17365 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΧΑΚ. Αριθμός Διαγωνισμού:

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΧΑΚ. Αριθμός Διαγωνισμού: ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΧΑΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 02.12.02.0016 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 26/10/2015 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Α: Οδηγίες προς Οικονομικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΰν τα απαιτούμενα. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος (1) της κοινής δράσης 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου-

ΰν τα απαιτούμενα. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος (1) της κοινής δράσης 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου- 449 Ν. 12(Ι)/2006 υπέβαλαν αίτηση ΰν τα απαιτούμενα συμμετοχής ή που οεν ς που δεν (4) Όταν οι αναθέτουσες αρχές κάνουν χρήση της δυνατότητας περιορισμού του αριθμού των προς συζήτηση Λύσεων ή των προς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ CYFIELD TOWER, ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 130, CITY HOME 81, 4 ος ΟΡΟΦΟΣ, 2015 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ Ανοικτός Διαγωνισμός για την αγορά και τοποθέτηση και συντήρηση 5 Αυτόματων Μηχανών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διαγωνισμού: ΔΣΜΚ 7/2017. Εναρμόνιση των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας με τους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού

Αριθμός Διαγωνισμού: ΔΣΜΚ 7/2017. Εναρμόνιση των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας με τους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού Αριθμός Διαγωνισμού: ΔΣΜΚ 7/2017 Εναρμόνιση των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας με τους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού Λευκωσία, Ιούλιος 2017 ΜΕΡΟΣ Α ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α: ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Α: ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α: ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Α: ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ... 4 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 4 2. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 7 3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 10 3.1 Ισχύουσα Νομοθεσία...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑIΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 5586 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: ΆΡΘΡΟ 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ TOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ TOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Περιοχή Λιβαδειάς Σοφοκλέους & Φιλολάου, 321 00, Λιβαδειά Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 6/2015 Περιοχή Λιβαδειάς ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ TOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΝΤΥΠΟ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 5 ΕΝΤΥΠΟ 2 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 7 ΕΝΤΥΠΟ 4 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την συντήρηση των ανελκυστήρων, βάσει των παρακάτω τεχνικών προδιαγραφών:

ΘΕΜΑ: Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την συντήρηση των ανελκυστήρων, βάσει των παρακάτω τεχνικών προδιαγραφών: ΔΕΘ-HELEXPO AE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: kkotiva@helexpo.gr Αρ. πρωτ. : 1946 Θεσσαλονίκη, 23.08.2016 Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102014

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102014 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102014 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 322.055,00 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΤΩΝ ΟΓΚΟΥ (PTZ) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΣΩ GPRS 2G/3G/4G» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ13/122016 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Διαγωνισμός αρ. 6/2017 <ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΕΝΘΕΤΟΥ>

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Διαγωνισμός αρ. 6/2017 <ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΕΝΘΕΤΟΥ> ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 25 Ιανουαρίου 2017 Κύριοι, Διαγωνισμός αρ. 6/2017 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Είδος Διαδικασίας Η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ λυόμενων αιθουσών σε σχολεία Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ του Δήμου Ηρακλείου. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α.15-7135.068. Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης: 9 Προµήθεια Καυσίµων & Ελαιολιπαντικών Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α: ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Α: ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α: ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Προσφορά για Αγορά, Εγκατάσταση και Συντήρηση ενός Πολυτομικού Αξονικού Τομογράφου Ευρείας Διαμέτρου για Απεικονίσεις Ακτινοδιαγνωστικής και Ακτινοθεραπείας για

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το Αρχείο Ταυτότητας της ομάδας μελέτης β σταδίου του Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Για την υποστήριξη στον σχεδιασµό και εφαρµογή συστήµατος διαχείρισης ποιότητας, κατά τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001 : 2008» Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Πρόχειρου Διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Πρόχειρου Διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. n Θεσσαλονίκη 21/12/2009 Αρ. Πρωτ.: 29087 ΓΡΑΦΕΙΟ : Διοικητικό-Οικονομικό ΠΛΗΡΟΦ.: Αθανασίου Φωτεινή ΤΗΛΕΦ: 031-326 452 Ε-mail: Athanasiou@elog.gr Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Πρόχειρου Διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α. 20-6673.005 για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : Ηλεκτροφωτισµού και Σήµανσης Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διαγωνισμού: ΤΔ 7/2013

Αριθμός Διαγωνισμού: ΤΔ 7/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ 1414 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΡΟΟΔΟΥΣ (Π/Υ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΑΠΑΔΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ 07-2016 ΤΙΤΛΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΣ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ύο χιλιάδες ευρώ (2.000 ευρώ ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα