1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 21

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠ... 3 3. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 21"

Transcript

1 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού του ΕΣΠΑ και Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Τεχνική Οδηγία 1 οµή, περιεχόµενο και µεθοδολογία κατάρτισης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (Στόχοι 1 και 2) Ιούλιος 2006

2 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠ ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΑΝΆΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΈΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΌ ΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΎ Ανάλυση µε γνώµονα τους στόχους της ΕΕ (Λισσαβόνα, ΕΠΜ, ΟΚΓ) Ανάλυση SWOT Ανάλυση των περιφερειακών και/ή τοπικών ανισοτήτων και αναπτυξιακών αναγκών Συνοπτική ανάλυση µε έµφαση στα αποτελέσµατα Ποσοτικοποίηση της υφιστάµενης κατάστασης µε τη χρήση διαρθρωτικών δεικτών Συνοπτική αποτίµηση των επιτευγµάτων των ΕΠ και ΠΕΠ του ΚΠΣ ή και άλλων αναπτυξιακών παρεµβάσεων Αποτελέσµατα της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και κατάσταση όσον αφορά την ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟ Ο ιατύπωση των στρατηγικών, γενικών στόχων και αξόνων προτεραιότητας του ΕΠ και αιτιολόγηση της επιλογής τους Συνοπτική τεκµηρίωση της συνάφειας-συµβολής της στρατηγικής και των προτεραιοτήτων του ΕΠ µε εθνικές και ευρωπαϊκές προτεραιότητες Ενδεικτική κατανοµή ανά κατηγορία παρέµβασης σε επίπεδο Προγράµµατος της προβλεπόµενης χρήσης των πόρων και της κατανοµής τους - Εarmarking Σύνοψη των πορισµάτων της εκ των προτέρων αξιολόγησης Συνοπτική περιγραφή της διαδικασίας σχεδιασµού στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης Προώθηση και ενσωµάτωση της ισότητας των φύλων και της ισότητας των ευκαιριών Αειφόρος Ανάπτυξη Ενσωµάτωση των πορισµάτων της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης ΕΝΟΤΗΤΑ 3. ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑΣ Εσωτερική αρχιτεκτονική των ΕΠ και διάρθρωση σε άξονες προτεραιότητας Περιγραφή άξονα προτεραιότητας Ρήτρα ευελιξίας του 10% ΕΚΤ/ΕΤΠΑ ιαχωρισµός µε το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας Συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων Τεχνική Βοήθεια Ειδικά θέµατα για ΕΠ και ΠΕΠ που χρηµατοδοτούνται από το ΕΤΠΑ Ειδικά θέµατα για ΕΠ που χρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ ΕΝΟΤΗΤΑ 4. ΙΑΤΆΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 5. ΧΡΗΜΑΤΟ ΌΤΗΣΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑ ΕΚΤΟΎ ΕΝΌΣ ΕΠ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ II ΚΑΙ III ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ANNEX II: CATEGORISATION OF FUNDS ASSISTANCE FOR ANNEX III: INDICATIVE BREAKDOWN OF THE COMMUNITY CONTRIBUTION BY CATEGORY IN THE OPERATIONAL PROGRAMME... 28

3 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νέο κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) για την περίοδο , το οποίο αντικατοπτρίζει µία περισσότερο στρατηγική προσέγγιση όσον αφορά τον προγραµµατισµό, επιφέρει και πολυάριθµες αλλαγές σχετικά µε το περιεχόµενο και τη δοµή των επιχειρησιακών προγραµµάτων. Με την υιοθέτηση των Κοινοτικών Στρατηγικών Κατευθυντηρίων Γραµµών (ΚΣΚΓ), ο προγραµµατισµός θα κινείται περισσότερο µε άξονα τους στόχους της ΕΕ ενώ τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΕΠ) θα µετατραπούν σε περισσότερο στρατηγικά έγγραφα. εν θα περιέχουν στο εξής περιγραφή µέτρων. Αντιθέτως, το επίκεντρο θα είναι η περιγραφή της στρατηγικής και οι προτεραιότητες, ενώ οι βασικές αρχές της πολιτικής συνοχής της ΕΕ (προγραµµατισµός, εταιρική σχέση, συγχρηµατοδότηση, αξιολόγηση κλπ) θα συνεχίσουν να ισχύουν και κατά την περίοδο προγραµµατισµού Οι απαιτήσεις για το περιεχόµενο των ΕΠ της περιόδου που εµπίπτουν στους Στόχους 1 (Σύγκλιση) και 2 (Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση) των Ταµείων συνοψίζονται στο Άρθρο 37 του Γενικού Κανονισµού (ΓΚ). Ειδικότερες αναφορές και υποδείγµατα για το περιεχόµενο των εγγράφων προγραµµατισµού περιλαµβάνονται επίσης και στο σχέδιο του Εφαρµοστικού Κανονισµού (άρθρο 11, παραρτήµατα ΙΙ, III, XVIII). Σηµειώνεται ότι τα σχέδια των Κανονισµών για τη νέα περίοδο προγραµµατισµού είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα: Για ερωτήµατα σχετικά µε το περιεχόµενο του παρόντος, οι εµπλεκόµενοι φορείς µπορούν να απευθύνονται µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στη διεύθυνση Αναλυτικοί πίνακες, χάρτες και γραφήµατα, µεθοδολογικά παραρτήµατα (πχ ορισµοί και µέθοδοι υπολογισµού δεικτών, υπολογισµοί earmarking, κατανοµές πόρων ανά φορέα πολιτικής κλπ) µπορούν να αποσταλούν στο ΥΠΟΙΟ µε το προσχέδιο του ΕΠ ως συνοδευτικό υλικό, για την διευκόλυνση τής από κοινού επεξεργασίας των ΕΠ καθώς και για την υποστήριξη της διαβούλευσης µε την ΕΕ. Στις κατευθύνσεις που ακολουθούν επισηµαίνονται κατ αρχήν σε πλαίσιο οι βασικές νοµοθετικές διατάξεις που αναφέρονται σε κάθε ενότητα, ενώ στο τέλος κάθε ενότητας επισηµαίνονται ειδικά κριτήρια ανάλογα µε τα Ταµεία. Όλα τα άρθρα που παρατίθενται προέρχονται από το ΓΚ (έκδοση της 6/6/2006), εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Ακολουθούν αναλυτικότερες οδηγίες ανά ενότητα του ΕΠ, καθώς και η διαδικασία έγκρισης των ΕΠ.

4 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠ Άρθρο 2 του ΓΚ: 3 1. «Eπιχειρησιακό Πρόγραµµα»: έγγραφο που υποβάλλεται από το κράτος µέλος και εγκρίνεται από την Επιτροπή και καθορίζει την αναπτυξιακή στρατηγική µε τη χρήση ενός συνεκτικού συνόλου προτεραιοτήτων, που θα επιτευχθεί µε τη συνδροµή ενός Ταµείου ή στην περίπτωση του στόχου «Σύγκλιση» από το Ταµείο Συνοχής και το ΕΤΠΑ». 2. «Άξονας προτεραιότητας»: µια από τις προτεραιότητες της στρατηγικής στο πλαίσιο ενός επιχειρησιακού προγράµµατος που περιλαµβάνει οµάδα πράξεων οι οποίες σχετίζονται µεταξύ τους και έχουν συγκεκριµένους µετρήσιµους στόχους». Κάθε αρµόδιος φορέας προγραµµατισµού (µέσω των ΟΣΠ) µπορεί να προσαρµόσει τη δοµή και το περιεχόµενο του ΕΠ που θα καταρτίσει στις ιδιαιτερότητες των τοµέων/περιοχών ευθύνης του, υπό την προϋπόθεση ότι θα καλύπτει τις απαιτήσεις των Κανονισµών για τα Ταµεία. Με την έννοια αυτή, οι παρακάτω γενικές οδηγίες αποτελούν έναν οδηγό και ένα κοινό πλαίσιο για τις ΟΣΠ. Έχοντας υπόψη ότι οι επιµέρους ενότητες ενός επιχειρησιακού προγράµµατος θα πρέπει να διέπονται από σαφή λογική συνάφεια, προτείνεται να έχουν την ακόλουθη σειρά : Ανάλυση Στρατηγική Άξονες προτεραιότητας ιατάξεις εφαρµογής Χρηµατοδότηση Λαµβάνοντας υπόψη και τις απαιτήσεις των Κανονισµών, η διάρθρωση ενός ΕΠ σε πέντε ενότητες θα πρέπει να έχει την ακόλουθη µορφή: Υπόδειγµα δοµής ΕΠ, βάσει των απαιτήσεων των Κανονισµών ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠ / ΠΕΠ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΕΝΟΤΗΤΑ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο Γεν. Καν. Άρθρο 37, 1, µέρος σηµείου α) Γεν. Καν. Άρθρο 37, 1, µέρος σηµείου α), σηµείο β) Γεν. Καν. Άρθρο 37, 1, σηµείο δ) Εφαρµ. Καν., Άρθρο 11, 1, Εφαρµ. Καν., Παράρτ. II, III ΕΝΟΤΗΤΑ 3. ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Γεν. Καν. Άρθρο 37, 1, σηµεία γ), στ), η) Γεν. Καν. Άρθρο 37, 3, 4, 6, 7 ΕΝΟΤΗΤΑ 4. ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Γεν. Καν. Άρθρο 37, 1, σηµείο ζ) ΕΝΟΤΗΤΑ 5. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Γεν. Καν. Άρθρο 37, 1, σηµείο ε) Εφαρµ. Καν., Παράρτ. XVIII ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Γεν. Καν. Άρθρο 48, 2 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Γεν. Καν. Άρθρο 47

5 4 Επισηµαίνεται ότι µε την κοινοποίηση των προσχεδίων ΕΠ στη Α ΚΠΣ, οι κατωτέρω κατευθύνσεις θα αποτελέσουν και τα βασικότερα σηµεία ελέγχου των ΕΠ από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ΥΠΟΙΟ, µε βάση προδιαγεγραµµένο πίνακα ελέγχου (checklist). Κάθε ΕΠ µπορεί προαιρετικά να περιλαµβάνει µία εισαγωγική ενότητα (1-2 σελίδες το µέγιστο) µε σύντοµη αναφορά: Στο περιεχόµενο του ΕΠ και στη διάρθρωση των ενοτήτων του. Στο στόχο και αναγκαιότητα κατάρτισής του. Στους αρµόδιους φορείς υπηρεσίες που συµµετείχαν στην εκπόνησή του. Στις ενέργειες και το χρονοδιάγραµµα προετοιµασίας του ΕΠ (π.χ. οργάνωση Αναπτυξιακού Συνεδρίου µε συµµετοχή εκπροσώπων της επιστηµονικής και επαγγελµατικής κοινότητας, σύνταξη επιµέρους εκθέσεων µελετών κλπ). Σε επόµενες φάσεις µπορεί να ενσωµατωθεί συνοπτικά το ιστορικό διαδοχικών αναθεωρήσεων του ΕΠ. Γεωγραφική αναφορά Το κάθε ΕΠ θα πρέπει να αναφέρεται στην επιλέξιµη γεωγραφική περιοχή η οποία επελέγη για το πρόγραµµα, σύµφωνα µε το Άρθρο 35 («Τα επιχειρησιακά προγράµµατα που υποβάλλονται δυνάµει του στόχου «Σύγκλιση» εκπονούνται για το κατάλληλο γεωγραφικό επίπεδο και τουλάχιστον σε NUTS επίπεδο 2. Τα επιχειρησιακά προγράµµατα που υποβάλλονται δυνάµει του στόχου «Σύγκλιση» µε συνεισφορά του Ταµείου Συνοχής εκπονούνται σε εθνικό επίπεδο Τα επιχειρησιακά προγράµµατα που υποβάλλονται δυνάµει του στόχου «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» εκπονούνται σε NUTS επίπεδο 1 ή NUTS επίπεδο 2, σύµφωνα µε το ιδιαίτερο θεσµικό σύστηµα του κράτους µέλους, για τις περιφέρειες που λαµβάνουν χρηµατοδότηση από το ΕΤΠΑ, εκτός εάν συµφωνηθεί διαφορετικά µεταξύ της Επιτροπής και του κράτους µέλους»). Η παρουσίαση της επιλέξιµης περιοχής µπορεί να γίνει και µε χρήση χάρτη ή χαρτών. 2.1 ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Άρθρο 37 (1) του ΓΚ: 1. Τα επιχειρησιακά προγράµµατα για τους στόχους «Σύγκλιση» και «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» περιλαµβάνουν: α) Ανάλυση της κατάστασης της επιλέξιµης περιοχής ή του επιλέξιµου τοµέα από πλευράς ισχυρών και αδύνατων σηµείων και της στρατηγικής που επιλέγεται για την αντιµετώπισή τους. Η Ενότητα 1 θα περιλαµβάνει µία συνοπτική και δυναµική ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης, των τάσεων και προσδιοριστικών παραγόντων ανάπτυξης στην επιλέξιµη γεωγραφική περιοχή ή τοµέα, κατάταξη - ιεράρχηση των βασικών ανισοτήτων, των προβληµάτων και των αναπτυξιακών κενών που καλείται να αντιµετωπίσει το ΕΠ/ΠΕΠ για την περίοδο , καθώς και ανάλυση swot. Για την περίπτωση των ΠΕΠ η Ενότητα 1 θα πρέπει να αναπτυχθεί κατ αρχήν και στο βαθµό που είναι δυνατόν µε αναφορά στο σύνολο των Περιφερειών ενώ η παράθεση στοιχείων και αναλύσεων σε κάθε µία επιµέρους περιφέρεια µπορεί να ακολουθεί. Ειδικά όσον αφορά στο ΕΚΤ, η σαφής και διακριτή επισήµανση, αναφορά και ανάλυση στις τρεις κατηγορίες περιφερειών (αµιγούς στόχου 1, phasing out, phasing in), καθίσταται απαραίτητη και θα πρέπει να διαπνέει στο βαθµό που είναι δυνατόν όλες τις ενότητες των εγγράφων προγραµµατισµού. Αναλυτικότερα θα πρέπει να περιλαµβάνονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

6 2.1.1 Ανάλυση µε γνώµονα τους στόχους της ΕΕ (Λισσαβόνα, ΕΠΜ, ΟΚΓ) 5 Με βάση την ενισχυµένη στρατηγική προσέγγιση στην ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής, η ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης θα πρέπει να έχει ως γνώµονα τους στόχους της ΕΕ (EU objectives driven analysis), δηλαδή θα πρέπει να περιλαµβάνει περιγραφή της κατάστασης του τοµέα/περιφέρειας σε σχέση µε τους στόχους αυτούς. Πρέπει να λαµβάνει υπόψη τους στόχους της ΕΕ συνολικά και ειδικότερα µε τους στόχους της Λισσαβόνας και τις προτεραιότητες του Γκέτεµποργκ, ενώ πρέπει να περιλαµβάνει ορθή και εµπεριστατωµένη ανάλυση των ιδιαιτεροτήτων σε εθνικό/περιφερειακό/τοµεακό επίπεδο σε σχέση µε αυτές τις προτεραιότητες. Για το σκοπό αυτό, η ανάλυση πρέπει να λαµβάνει υπόψη το Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων το οποίο εκπονήθηκε για να ανταποκριθεί στις Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές Απασχόλησης και Οικονοµικές Κατευθυντήριες Γραµµές (ΟΚΓ) στο πλαίσιο της διαδικασίας της Λισσαβόνας καθώς και τις ΚΣΚΓ Ανάλυση swot Η ανάλυση θα πρέπει να αναδεικνύει τις κινητήριες δυνάµεις και τις αναπτυξιακές τάσεις, συµπεριλαµβανοµένης της τοµεακής και περιφερειακής διάστασης της κοινωνικοοικονοµικής ανάπτυξης. Στο σηµείο αυτό, ο εντοπισµός των ισχυρών σηµείων, των αδυναµιών, των ευκαιριών και των απειλών µε τη µορφή ανάλυσης swot αποτελεί χρήσιµο εργαλείο για τον εντοπισµό των στρατηγικών επιλογών οι οποίες έγιναν για τις συγκεκριµένες περιοχές ή τους συγκεκριµένους τοµείς Ανάλυση των περιφερειακών και/ή τοπικών ανισοτήτων και αναπτυξιακών αναγκών Στα περιφερειακά προγράµµατα (ή στα τοµεακά προγράµµατα όπου θα πρέπει να ενσωµατώνουν και την περιφερειακή διάσταση στην ανάλυση) θα πρέπει να γίνει ανάλυση των περιφερειακών και/ή τοπικών ανισοτήτων και αναπτυξιακών αναγκών (regional disparities). Πρέπει να σηµειωθεί ότι στην περίπτωση περιφερειακών προγραµµάτων, η ανάλυση που περιέχεται στο ΕΠ αποτελεί και την κύρια πηγή πληροφοριών για τις υπηρεσίες της ΕΕ (ενώ στην περίπτωση τοµεακών προγραµµάτων, ανάλυση της κατάστασης ενδέχεται να περιλαµβάνεται και σε άλλα στρατηγικά έγγραφα π.χ. το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και το Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων (ΕΠΜ). Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των περιοχών ή των τοµέων που περιλαµβάνονται καθώς και οι ειδικές χωρικές ανάγκες είναι δυνατό να διαρθρώνονται µε άξονα τις θεµατικές προτεραιότητες των στρατηγικών κατευθυντηρίων γραµµών για την πολιτική συνοχής και πιο συγκεκριµένα κάνοντας µία συνοπτική αναφορά στη θέση της περιφέρειας ή τοµέα ως προς τρία βασικά σηµεία: Βελτίωση της ελκυστικότητας της χώρας, των περιφερειών και πόλεων, µε τη βελτίωση της προσβασιµότητας, µε τη διασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου και ποιότητας των υπηρεσιών και µε την προστασία του περιβάλλοντος. Ενίσχυση της καινοτοµίας, επιχειρηµατικότητας και ανάπτυξη της οικονοµίας της γνώσης µέσα από την ενίσχυση της έρευνας και καινοτοµίας, µε χρήση των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφοριών. Αυτό το σηµείο µπορεί να αναπτυχθεί µέσω περιγραφής της επιλέξιµης περιοχής όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα, την Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη και καινοτοµία µε χρήση στοιχείων των σχετικών συγκριτικών αναλύσεων της ΕΕ (πχ Innovation Scoreboard) και µε αναφορά στις ΜΜΕ καθώς και στις σχετικές εθνικές και Κοινοτικές πολιτικές, στις πολιτικές Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης και καινοτοµίας, πολιτικές κοινωνίας των πληροφοριών κλπ. ηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας µέσα από την προσέλκυση περισσότερων ατόµων στην απασχόληση, µε τη βελτίωση της προσαρµοστικότητας εργαζοµένων και επιχειρήσεων και τη βελτίωση της ευελιξίας της αγοράς εργασίας, µέσα από την αύξηση των επενδύσεων στον τοµέα του ανθρώπινου κεφαλαίου µε βελτίωση της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων, µέσα από τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας και τη συµβολή στη διατήρηση υγιούς εργατικού δυναµικού.

7 2.1.4 Συνοπτική ανάλυση µε έµφαση στα αποτελέσµατα 6 Χωρίς να αµφισβητείται η ανάγκη εµπεριστατωµένης και λεπτοµερούς ανάλυσης από τις ΟΣΠ και λαµβάνοντας παράλληλα υπόψη το γεγονός ότι η ανάλυση µπορεί να ποικίλει σηµαντικά ως προς το µέγεθος και το βαθµό λεπτοµέρειας ανάλογα µε τη διάσταση προσέγγισης κάθε προγράµµατος, το µέρος αυτό του ΕΠ πρέπει να επικεντρώνεται στα κύρια αποτελέσµατα - συµπεράσµατα της ανάλυσης και να καλύπτει περιορισµένο αριθµό σελίδων. Η Ενότητα 1 του ΕΠ µπορεί να περιέχει παραποµπές σε όλα τα σχετικά έγγραφα / υποστηρικτικό υλικό, τα οποία περιέχουν λεπτοµερείς αναλύσεις (για την αποφυγή επαναλήψεων και πλεονασµών) Ποσοτικοποίηση της υφιστάµενης κατάστασης µε τη χρήση διαρθρωτικών δεικτών Η ανάλυση της κατάστασης κατά την έναρξη της περιόδου προγραµµατισµού είναι σκόπιµο να ποσοτικοποιηθεί µε έναν περιορισµένο αριθµό διαρθρωτικών δεικτών, µε την αξιοποίηση στατιστικών δεδοµένων και εκθέσεων της ΕΕ που παρέχουν τη δυνατότητα συγκριτικής ανάλυσης µε το µέσο όρο της ΕΕ και τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη (πχ βλ. Στην ανάλυση θα πρέπει να αξιοποιούνται και δείκτες σχετικά µε γενικά και περιφερειακά στατιστικά στοιχεία που έχει συλλέξει η Eurostat (πχ βάσεις δεδοµένων REGIO database, και Θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια ώστε να χρησιµοποιούνται δεδοµένα και δείκτες οι οποίοι αναφέρονται στο ΕΠΜ, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Απασχόλησης (ΕΣΑ) και στο Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Κοινωνική Ένταξη (πχ είκτες Laeken) κάθε φορά που εξετάζονται πτυχές απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης. Στα ΠΕΠ και στο βαθµό που είναι δυνατόν, οι σχετικοί δείκτες µπορούν να αθροίζονται και στο σύνολο των Περιφερειών που αφορούν Συνοπτική αποτίµηση των επιτευγµάτων των ΕΠ και ΠΕΠ του ΚΠΣ ή και άλλων αναπτυξιακών παρεµβάσεων Στο σηµείο αυτό µπορεί να περιληφθεί και µία συνοπτική αποτίµηση των επιτευγµάτων των ΕΠ και ΠΕΠ του ΚΠΣ έως το έτος 2008 ή και άλλων αναπτυξιακών παρεµβάσεων στον τοµέα / περιφέρεια κατά την τρέχουσα ή προηγούµενες περιόδους προγραµµατισµού. Η ανάλυση θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη τα κύρια διδάγµατα που προέκυψαν από την προηγούµενη προγραµµατική περίοδο ή από παρεµφερείς εµπειρίες σε άλλες Περιφέρειες ή σε άλλα ΚΜ εάν κριθεί απαραίτητο, µε βάση τα διαθέσιµα συµπεράσµατα και αποτελέσµατα (µελέτες αξιολόγησης, εκθέσεις λογιστικών ελέγχων, πανεπιστηµιακή έρευνα, εκθέσεις πρώτου απολογισµού 2005 κλπ.) αλλά και βάσει των πορισµάτων εκ των προτέρων αξιολογήσεων. Τα στοιχεία αυτά καθιστούν δυνατό τον εντοπισµό των κύριων επιτευγµάτων, των βέλτιστων πρακτικών και των επιτυχών παρεµβάσεων, στοιχεία τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στη νέα περίοδο προγραµµατισµού Αποτελέσµατα της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και κατάσταση όσον αφορά την ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών Επιπλέον, η ανάλυση θα περιέχει όπου κρίνεται απαραίτητο περιγραφή σχετικά µε τα εξής: Την περιβαλλοντική κατάσταση, όπου θα πρέπει να είναι εµφανή τα σχετικά µε την επιλέξιµη περιοχή ή/και τοµέα αποτελέσµατα της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης (ΣΠΕ). Την κατάσταση όσον αφορά την ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών σχετικά µε τις ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στην αγορά εργασίας καθώς και περιορισµούς για συγκεκριµένες οµάδες πληθυσµού, όπου απαιτείται.

8 Ειδικές προϋποθέσεις για προγράµµατα τα οποία χρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ Η ανάλυση πρέπει: 7 Να ανταποκρίνεται στις σχετικές συστάσεις της ΕΕ (πχ Employment Recommendations). Όταν η προτεινόµενη στρατηγική της επόµενης ενότητας δεν καλύπτει κάποιες από τις συστάσεις αυτές, η ανάλυση θα πρέπει να παρέχει και τη σχετική αιτιολόγηση (Άρθρο 4 του Κανονισµού ΕΚΤ). Να περιγράφει τις βασικές ανάγκες σχετικά µε τη δηµιουργία ικανοτήτων και κοινών δράσεων (capacity building and joint actions) µε τους κοινωνικούς εταίρους στις περιπτώσεις του Στόχου «Σύγκλιση» (Άρθρο 5.3 του Κανονισµού ΕΚΤ). 2.2 ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο Άρθρο 37.1 του ΓΚ: 1. Τα επιχειρησιακά προγράµµατα για τους στόχους «Σύγκλιση» και «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» περιλαµβάνουν: α) Ανάλυση της κατάστασης από πλευράς ισχυρών και αδύνατων σηµείων και τη στρατηγική που επιλέγεται για την αντιµετώπισή τους. β) Αιτιολόγηση των προτεραιοτήτων που επιλέγoνται σε σχέση µε τις κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές, το εθνικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς, καθώς και τα αποτελέσµατα από την εκ των προτέρων αξιολόγηση που αναφέρεται στο άρθρο 48. δ) για ενηµερωτικούς λόγους, ενδεικτική ανάλυση ανά κατηγορία [παρέµβασης] της προγραµµατιζόµενης χρήσης της συνδροµής των Ταµείων στο επιχειρησιακό πρόγραµµα, σύµφωνα µε τους κανόνες εφαρµογής του παρόντος κανονισµού που θεσπίζονται από την Επιτροπή σύµφωνα µε τη διαδικασία του Άρθρου 104 (3). Άρθρο 11.1 του Εφαρµοστικού Κανονισµού Ενδεικτική ανάλυση ανά κατηγορία [παρέµβασης] της προγραµµατιζόµενης χρήσης των Ταµείων 1. Τα κράτη µέλη θα υποβάλλουν στην Επιτροπή την ενδεικτική ανάλυση της προγραµµατιζόµενης χρήσης των Ταµείων στο επίπεδο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, που αναφέρεται στο σηµείο 37.1 του [Γενικού] Κανονισµού, σύµφωνα µε τα Παραρτήµατα II και IΙΙ του παρόντος Κανονισµού. Η Ενότητα 2 (στρατηγική του ΕΠ) στηρίζεται στην ανάλυση της Ενότητας 1 και αναπτύσσει µία συνεκτική και αποτελεσµατική απάντηση στα εµπόδια, στις αναπτυξιακές ανάγκες και στις αδυναµίες που εντοπίστηκαν ώστε να στηρίξει την επίτευξη των στόχων της χώρας και της ΕΕ (στρατηγική µε γνώµονα τους στόχους ΕΕ). Η ενότητα αυτή πρέπει να ακολουθεί τη λογική της στρατηγικής προσέγγισης για τη συνοχή. Οι στόχοι της ΕΕ ορίζονται στις ΚΣΚΓ. Στο ΕΣΠΑ έχουν τεθεί οι εθνικοί στόχοι που λαµβάνουν υπόψη τις ΚΣΚΓ και παράλληλα προτείνουν και µια στρατηγική για την επίτευξη των εν λόγω στόχων (βλ. σχέδιο στρατηγικού µέρους ΕΣΠΑ, Ιούλιος 2006). Στο παρόν στάδιο του σχεδιασµού, θα πρέπει η στρατηγική του ΕΣΠΑ να εξειδικευθεί σε επιχειρησιακό επίπεδο µέσω των ΕΠ. Κατ αυτόν τον τρόπο, το ΕΠ θα πρέπει να γίνεται αντιληπτό ως αναπόσπαστο µέρος της συνολικής στρατηγικής προσέγγισης (ΚΣΚΓ, ΕΠΜ, ΕΣΠΑ, ΕΠ). Το ΕΠ θα πρέπει να συνάδει µε το ΕΣΠΑ και το ΕΠΜ. Κατά τη διατύπωση των ανωτέρω πληροφοριών της Ενότητας 2 του ΕΠ θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή έτσι ώστε να προκύπτει µία λογική σύνδεση µεταξύ: των αναγκών - βασικών αναπτυξιακών κενών συγκριτικών πλεονεκτηµάτων (που αποτυπώθηκαν στην ενότητα 1 του ΕΠ), της προτεινόµενης στρατηγικής και στοχοθεσίας, των προτεραιοτήτων-αξόνων,

9 των διαθέσιµων εισροών όπου αναφέρονται (πόροι, δοµές κλπ), 8 και των αναµενόµενων αποτελεσµάτων - επιπτώσεων από την εφαρµογή της στρατηγικής. Εποµένως σηµεία ιδιαίτερης προσοχής κατά την εξειδίκευση και αποτύπωση της αναπτυξιακής στρατηγικής κάθε φορέα αποτελούν: Η Συνάφεια (η στρατηγική να εξυπηρετεί τις εξακριβωµένες από την ανάλυση της ενότητας 1 ανάγκες), Η Συνοχή (να υπάρχει λογική συνέχεια και συνέπεια από το ένα επίπεδο του σχεδιασµού στο επόµενο, δηλ. µεταξύ των στόχων του ΕΣΠΑ, στρατηγικών στόχων του ΕΠ, των αξόνων προτεραιότητας και ειδικών στόχων τους), Η Συµπληρωµατικότητα (οι επιµέρους προτεραιότητες να συµπληρώνουν η µία την άλλη), Η Συνέργεια (να δηµιουργούνται πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα από την κοινή δράση δύο ή περισσότερων παρεµβάσεων). Η ενότητα για τη στρατηγική του ΕΠ περιλαµβάνει τα εξής στοιχεία: ιατύπωση των στρατηγικών, γενικών στόχων και αξόνων προτεραιότητας του ΕΠ και αιτιολόγηση της επιλογής τους Θα πρέπει να περιλαµβάνεται µία διατύπωση των στρατηγικών στόχων του ΕΠ και στο βαθµό που είναι δυνατόν ιεράρχησή τους. Οι στρατηγικοί στόχοι του ΕΠ πρέπει να συνάδουν µε τις προτεραιότητες που περιέχονται στις ΚΣΚΓ, το ΕΣΠΑ και το ΕΠΜ. Οι στόχοι θα πρέπει να ποσοτικοποιηθούν στο επίπεδο του ΕΠ, όπου κρίνεται σκόπιµο. Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η αιτιολόγηση της επιλογής των στρατηγικών στόχων του ΕΠ, διασφαλίζοντας την αντιστοίχιση και συνεκτικότητα µε τις ειδικές εδαφικές ανάγκες τις οποίες έχει εντοπίσει η ανάλυση της Ενότητας 1. Εάν ένα ΕΠ επηρεάζεται από τις ειδικές κατανοµές πόρων για τις περιφέρειες µεταβατικής στήριξης το κείµενο του ΕΠ θα πρέπει να αναφέρει την περιοχή για την οποία θα χορηγηθεί η ενίσχυση. Οι στρατηγικοί στόχοι θα πρέπει ουσιαστικά να ευθυγραµµίζονται µε αυτούς που έχουν τεθεί στο στρατηγικό µέρος του ΕΣΠΑ. Κατ αντιστοιχία µε τους στρατηγικούς στόχους του ΕΠ, θα περιλαµβάνεται καθορισµός των γενικών στόχων του προγράµµατος. Συνιστάται ο κάθε γενικός στόχος του ΕΠ να συναρτάται µε ένα άξονα προτεραιότητας. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να είναι σαφέστατη η διασύνδεση ανάµεσα στους γενικούς στόχους του ΕΠ και τους άξονες προτεραιότητας. Εποµένως, η αποτύπωση της στοχοθεσίας σε ένα ΕΠ πρέπει να διαρθρώνεται σε τρία επίπεδα: ΕΠΙΠΕ Ο1. Στρατηγικοί στόχοι (θα περιλαµβάνονται στην ενότητα 2, ουσιαστικά το «αναπτυξιακό όραµα» που συνοψίζει την επιθυµητή κατάσταση του τοµέα/περιφέρειας στο τέλος της περιόδου προγραµµατισµού και ευθυγραµµίζεται µε τις αντίστοιχες διατυπώσεις του ΕΣΠΑ). ΕΠΙΠΕ Ο 2. Γενικοί στόχοι (µε ονοµαστική αναφορά στην ενότητα 2 και ανάλυση στην ενότητα 3. Αντιστοιχία Γενικών στόχων-αξόνων ΕΠ.) ΕΠΙΠΕ Ο 3. Ειδικοί στόχοι, κάτω από κάθε γενικό στόχο (στην ενότητα 3 του ΕΠ). Η επίτευξη των γενικών και ειδικών στόχων του ΕΠ στο τέλος της περιόδου προγραµµατισµού θα πρέπει να εξαρτάται αποκλειστικά (ή στο µεγαλύτερο βαθµό) από τις παρεµβάσεις του ΕΠ. Η διατύπωση του κάθε στόχου θα πρέπει να είναι σύντοµη και να περιλαµβάνει όχι µόνο περιγραφή του τοµέα παρέµβασης αλλά και έναν σαφή, µετρήσιµο, εφικτό και ρεαλιστικό στόχο στον τοµέα αυτό. Θα πρέπει να περιλαµβάνεται µία συνοπτική αναφορά των αξόνων προτεραιότητας του ΕΠ καθώς και µια αιτιολόγηση της επιλογής τους. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί ώστε η επιλογή των αξόνων προτεραιότητας να αιτιολογείται βάσει των ΚΣΚΓ, των θεµατικών και χωρικών

10 9 προτεραιοτήτων του ΕΣΠΑ (άρθρο 37.1.β) και των στρατηγικών στόχων του ΕΠ. Επίσης, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε η κατανοµή των πόρων του ΕΠ στους άξονες προτεραιότητας να αιτιολογείται από τη γενική στρατηγική. Ειδικά για τα ΠΕΠ θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια για τη διαµόρφωση ολοκληρωµένης και συνεκτικής στοχοθεσίας για το σύνολο του κάθε περιφερειακού επιχειρησιακού προγράµµατος, η οποία µπορεί στη συνέχεια να εξειδικεύεται και ανά περιφέρεια. Η επίτευξη των γενικών στόχων αποτιµάται µε χρήση δεικτών εκροών και αποτελέσµατος, όπου κρίνεται σκόπιµο και όποτε οι στόχοι προσφέρονται για ποσοτική αποτίµηση. Η χρήση δεικτών επιπτώσεων δεν αποτελεί νοµική προϋπόθεση (Άρθρο 37 ΓΚ παρ. C.) όµως µπορούν να υπολογιστούν δείκτες επιπτώσεων κυρίως για τους στόχους που συνδέονται µε Άξονες Προτεραιότητας µε µεγάλη χρηµατοδοτική βαρύτητα στο ΕΠ, στη βάση της αρχής της αναλογικότητας. Για τους δείκτες επιπτώσεων, µπορεί να σηµειωθεί στο ΕΠ η περιγραφή του δείκτη, η τιµή βάσης, η µεθοδολογία µέτρησης καθώς και η πηγή άντλησης των στοιχείων και όπου δεν µπορεί να ποσοτικοποιηθεί ο στόχος να σηµειωθεί ότι η ποσοτικοποίηση θα γίνει απολογιστικά. Η επίτευξη των ποσοτικοποιηµένων στόχων και δεικτών αυτών θα πρέπει να είναι εφικτή µέσω των παρεµβάσεων του αντίστοιχου άξονα προτεραιότητας. Η Μονάδα Σχεδιασµού και Αξιολόγησης της ΕΥΣΣΑΑΠ θα αποστείλει ενδεικτικό πλαίσιο δεικτών προκειµένου να εξασφαλιστεί όσο το δυνατόν µια κοινή προσέγγιση στα θέµατα της στοχοθεσίας των ΕΠ λαµβάνοντας υπόψη τις προτάσεις από τις ΕΥ και τον Σύµβουλο Αξιολόγησης του ΕΣΠΑ και το σχέδιο εγγράφου Εργασίας της ΕΕ: The New Programming Period, : Methodological Working Papers Indicators for monitoring and evaluation: A practical guide (βλ. Σε κάθε περίπτωση, στο βαθµό που είναι δυνατόν, θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν δείκτες που είτε αναφέρονται στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισσαβόνας για το σκοπό αυτό είτε συµβάλλουν στην επίτευξή τους (πχ βλ Συνοπτική τεκµηρίωση της συνάφειας-συµβολής της στρατηγικής και των προτεραιοτήτων του ΕΠ µε εθνικές και ευρωπαϊκές προτεραιότητες Στην παρούσα ενότητα θα πρέπει να περιλαµβάνεται και µία συνοπτική τεκµηρίωση της συνάφειαςσυµβολής της στρατηγικής και των προτεραιοτήτων του ΕΠ µε εθνικές και ευρωπαϊκές προτεραιότητες. Η συνοπτική αυτή τεκµηρίωση θα πρέπει να γίνεται σε σχέση µε τα κάτωθι 4 βασικά έγγραφα αναφοράς: Το ΕΣΠΑ , Τις Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές για την Πολιτική Συνοχής (ΚΣΚΓ), Το Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων και τις Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση 1. Λοιπές κατευθύνσεις της ΕΕ ανά τοµέα πολιτικής (πχ περιβάλλον, ενέργεια, µεταφορές, κοινωνική ενσωµάτωση κλπ) όπου κρίνεται απαραίτητο. Η συνέπεια (και η συµβολή) της στρατηγικής του ΕΠ µε τις ανωτέρω πολιτικές δύναται να εξετάζεται και να αποτυπώνεται συνοπτικά στο κάθε έγγραφο προγραµµατισµού σε τρία επίπεδα: Σε όρους ποσοτικοποιηµένων στόχων, επισηµαίνοντας και συγκρίνοντας δηλαδή ποσοτικούς στόχους-δείκτες που έχουν τεθεί σε επίπεδο ΕΕ ή σε εθνικό επίπεδο σε σχέση µε αντίστοιχους στόχους του ΕΠ. Σε όρους περιεχοµένου των πολιτικών, των προτεραιοτήτων και των µέτρων πολιτικής, εξετάζοντας δηλαδή στη βάση ποιοτικής περισσότερο ανάλυσης, ποια µέτρα / προτεραιότητες 1 Κυρίως όσον αφορά στα τοµεακά ΕΠ και όπου χρειάζεται (πχ αναβάθµιση της δηµόσιας διοίκησης, επενδύσεις στην γνώση και καινοτοµία, εκπαίδευση και κατάρτιση, ΜΜΕ και ενίσχυση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, πολιτική ενέργειας, περιβάλλον, ενδυνάµωση της κοινωνικής συνοχής, την ισότητα των φύλων) µπορεί συµπληρωµατικά να γίνεται αναφορά στα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Μαρτίου 2006, καθώς και στις συστάσεις της ΕΕ για την Ελλάδα που περιλαµβάνονται στην Ετήσια Έκθεση Προόδου για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση του 2006 (Communication from the Commission to the spring European Council: Time to move up a gear, Brussels, , Country chapters Part II to COM(2006) 30).

11 10 προτείνονται-εντάσσονται στο ΕΠ προκειµένου να εξυπηρετήσουν τις ανωτέρω ευρωπαϊκές και εθνικές προτεραιότητες. Η αποτύπωση της συνάφειας των ΚΣΚΓ, του ΕΣΠΑ, του ΕΠΜ, των ΟΚΓ µε τις προτεραιότητες του κάθε ΕΠ (και για λόγους µείωσης της συνολικής έκτασης του εγγράφου) µπορεί να συνοψισθεί στην παρούσα Ενότητα 2 και στη συνέχεια να ενσωµατωθεί στην περιγραφή των επιµέρους προτεραιοτήτων του (ΕΝΟΤΗΤΑ 3 του ΕΠ), όπου σε κάθε µία θα επισηµαίνονται-αντιστοιχίζονται σε πλαίσιο οι σχετικές κωδικοποιηµένες χωρικές και θεµατικές προτεραιότητες του ΕΣΠΑ, οι ΚΣΚΓ και οι Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση. Συµπληρωµατικά, σε όρους χρηµατοδοτικής συµβολής (βλ. κεφ ) Ενδεικτική κατανοµή ανά κατηγορία παρέµβασης σε επίπεδο Προγράµµατος της προβλεπόµενης χρήσης των πόρων και της κατανοµής τους - Εarmarking Η ενδεικτική κατανοµή ανά κατηγορία παρέµβασης σε επίπεδο Προγράµµατος της προβλεπόµενης χρήσης των πόρων και της κατανοµής τους, περιλαµβανοµένων και των «κωδικών της Λισσαβόνας», θα αποτυπώνεται σύµφωνα µε το Άρθρο 11.2 και τα Παραρτήµατα ΙΙ και III του Εφαρµοστικού Κανονισµού της ΕΕ καθώς και το Παράρτηµα IV του ΓΚ (Βλ. και παράρτηµα I της 3ης Εγκυκλίου του ΥΠΟΙΟ για την κατάρτιση των ΕΠ). Ειδικότερα όσον αφορά στον υπολογισµό του earmarking, είναι σκόπιµο να διευκρινιστούν τα εξής: Όπως αναφέρεται και στην 3η Εγκύκλιο, στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του εκεµβρίου του 2005 στις Βρυξέλλες, «.. αποφασίστηκε ότι το 60% των δαπανών για το στόχο «Σύγκλιση» και το 75% των δαπανών για το στόχο «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» πρέπει να διατεθεί για την προώθηση των νέων προτεραιοτήτων της ΕΕ (earmarking). Οι στόχοι αυτοί θα υπολογιστούν ως µέσος όρος όλων των ΕΠ κατά τη διάρκεια ολόκληρης της περιόδου προγραµµατισµού για την ΕΕ- 15. Αυτό συνεπάγεται µια συµπληρωµατική προσπάθεια για όλα τα κράτη µέλη, η οποία θα εξειδικεύεται για κάθε ΚΜ και θα αποτυπώνεται στο εργαλείο προγραµµατισµού (ΕΣΠΑ) σαν εθνικός ποσοτικοποιηµένος στόχος (%)». Η πολιτική αυτή δέσµευση αφορά στην κοινοτική συνδροµή, δηλαδή το σύνολο των Ταµείων ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και Ταµείο Συνοχής. Εποµένως, στον υπολογισµό των µεγεθών δεν λαµβάνεται υπόψη η εθνική συµµετοχή. Οι τιµές 60% και 75% για τους στόχους 1 και 2 αντίστοιχα αποτελούν ορόσηµα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και συγκεκριµένα στην Ευρώπη των 15. ηλαδή, η δέσµευση αφορά το σύνολο των κοινοτικών κονδυλίων για όλα τα ΕΠ και των 15 ΚΜ. Έτσι, θα υπάρξει διαπραγµάτευση µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως άλλωστε προβλέπεται στο ΓΚ, προκειµένου να συµφωνηθούν οι αντίστοιχες τιµές για κάθε ΚΜ ανά στόχο, εντός, βέβαια, του γενικότερου πλαισίου. Ειδικότερα για τις ελληνικές περιφέρειες phasing in, καθώς αυτές για πρώτη φορά εισέρχονται στο Στόχο 2, δεν αποτελούν τυπικό παράδειγµα Στόχου 2, γεγονός που έχει ήδη αναγνωριστεί από την Επιτροπή. Έτσι, θεωρείται λογικό ο στόχος γι αυτές τις περιφέρειες να είναι χαµηλότερος του 75%, η ακριβής τιµή, ωστόσο, θα προκύψει µε βάση τις προτάσεις των φορέων και µετά από διαβούλευση µε την Επιτροπή. Οι κωδικοί των πεδίων παρέµβασης που προσµετρώνται στον υπολογισµό του earmarking δίνονται στο Παράρτηµα Ι της 3ης Εγκυκλίου. Εκεί φαίνεται ότι η λίστα των επιλέξιµων κωδικών είναι σχετικά διευρυµένο (περιλαµβάνει π.χ. λιµάνια, αεροδρόµια, ΑΠΕ), µε την προϋπόθεση, βέβαια, ότι θα θεωρηθούν επιλέξιµες για τις Περιφέρειες phasing in δράσεις τύπου Στόχου 1, µετά από συνεννόηση µε την Επιτροπή όπως προβλέπεται στον Κανονισµό του ΕΤΠΑ. Η χρηµατική συνεισφορά του κάθε ΕΠ σε κατηγορίες παρέµβασης που συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας θα αποτελέσει, µετά από επεξεργασία και διαβουλεύσεις, τη βάση για την οριστικοποίηση των εθνικών στόχων, την ανάλυσή τους ανά κατηγορία παρέµβασης σε επίπεδο ΕΣΠΑ, καθώς και τον προσδιορισµό της συµβολής των ΕΠ στον υπολογισµό του earmarking. Επισηµαίνεται ότι ο έλεγχος της συµµόρφωσης θα επιτελείται µε τη βοήθεια συστήµατος Η/Υ για ανταλλαγή δεδοµένων µε το οποίο θα διαβιβάζεται στην ΕΕ η ενδεικτική κατανοµή ανά κατηγορία παρέµβασης. Ιδιαίτερη προσοχή κατά τη φάση της εκτίµησης της ενδεικτικής κατανοµής των πόρων ανά κατηγορία παρέµβασης θα πρέπει να δοθεί στις phasing in Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας, δεδοµένου ότι οι περιοχές αυτές ανήκουν στο στόχο Περιφερειακή

12 11 Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση και υπάρχει σε αυτές µεγαλύτερη απαίτηση από την ΕΕ για υλοποίηση δράσεων Λισσαβόνας Σύνοψη των πορισµάτων της εκ των προτέρων αξιολόγησης Εδώ απαιτείται µία συνοπτική περιγραφή των σηµαντικότερων πορισµάτων της εκ των προτέρων αξιολόγησης (Άρθρο 47) σχετικά µε τις αναµενόµενες επιπτώσεις των στρατηγικών και ειδικών στόχων και προτεραιοτήτων του ΕΠ, συµπεριλαµβανοµένων και των επιπτώσεων οι οποίες δεν είναι εύκολο να αποτιµηθούν ποσοτικά. Με τη µορφή σύνοψης θα πρέπει να περιλαµβάνονται οι ακόλουθες πληροφορίες σχετικά µε την προστιθέµενη αξία της εκ των προτέρων αξιολόγησης: Ποια ήταν τα ερωτήµατα που τέθηκαν κατά την εκ των προτέρων αξιολόγηση; Ποιες ήταν οι βασικές συστάσεις και τα σηµαντικότερα πορίσµατα της αξιολόγησης; Ποιες συστάσεις ελήφθησαν υπόψη (και ποια ήταν η αιτιολογία για εκείνες οι οποίες δεν ελήφθησαν υπόψη); Πού µπορεί κανείς να βρει το πλήρες κείµενο της αξιολόγησης; Η συνοπτική αυτή περιγραφή δεν αντικαθιστά την πλήρη έκθεση της εκ των προτέρων αξιολόγησης η οποία υποβάλλεται στην ΕΕ µαζί µε το ΕΠ. Λεπτοµερείς κατευθύνσεις σχετικά µε το περιεχόµενο της έκθεσης και την υποβολή περιλαµβάνονται στην Εγκύκλιο για τη «ιεξαγωγή της Εκ των Προτέρων Αξιολόγησης των ΕΠ της περιόδου », που έχει αποσταλεί στις αρχές Ιουνίου Συνοπτική περιγραφή της διαδικασίας σχεδιασµού στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης Εδώ θα πρέπει να γίνεται και µία συνοπτική περιγραφή της διαδικασίας στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης µέσω της οποίας έγινε ο καθορισµός της στρατηγικής και των βασικών προτεραιοτήτων του Προγράµµατος. Πρέπει να περιλαµβάνονται οι ακόλουθες πληροφορίες σχετικά µε το σχεδιασµό του προγράµµατος ως διαδραστικής διαδικασίας: Ποιος φορέας ορίσθηκε υπεύθυνος για την εκπόνηση του προγράµµατος; Ποιος διενήργησε την εκ των προτέρων αξιολόγηση; Πώς οργανώθηκε η διαβούλευση ανάµεσα στην αρµόδια αρχή για το σχεδιασµό και τους κοινωνικούς και οικονοµικούς εταίρους ή άλλους ενδιαφεροµένους; Ποιες ήταν οι αρµοδιότητες και η συνεισφορά των φορέων και πώς η συµµετοχή όλων των φορέων συνάδει µε την αρχή της διαφάνειας; Ποια ήταν τα σηµαντικότερα πορίσµατα και εκροές της διαδικασίας διαβούλευσης; Προώθηση και ενσωµάτωση της ισότητας των φύλων και της ισότητας των ευκαιριών Το σηµείο αυτό αφορά στην περιγραφή των τρόπων µε τους οποίους προβλέπεται να διασφαλιστούν η προώθηση και η ενσωµάτωση της ισότητας των φύλων και της ισότητας των ευκαιριών στο ΕΠ (Άρθρο 6 του Κανονισµού ΕΚΤ) Αειφόρος Ανάπτυξη Το σηµείο αυτό θα περιλαµβάνει περιγραφή των τρόπων µε τους οποίους το πρόγραµµα θα αντιµετωπίσει το θέµα της αειφόρου ανάπτυξης (sustainable development, σύµφωνα µε το Άρθρο 3 του ΓΚ).

13 2.2.8 Ενσωµάτωση των πορισµάτων της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης 12 Στην περίπτωση που έχει εκπονηθεί Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) για το ΕΠ, θα πρέπει να περιληφθεί περιγραφή του τρόπου µε τον οποίο ενσωµατώθηκαν στη στρατηγική του ΕΠ τα πορίσµατα της ΣΠΕ. Η Οδηγία 2001/42 σχετικά µε την Εκτίµηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ορισµένων Σχεδίων και Προγραµµάτων θα εφαρµοστεί κατά την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (ΕΠ) της προγραµµατικής περιόδου , παρά το γεγονός ότι δεν έχει ακόµα µεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο. Με εγκύκλιο που καταρτίσθηκε µε τη συνεργασία της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του ΥΠΕΧΩ Ε ως αρµόδιας Υπηρεσίας σε θέµατα εκτίµησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η οποία απεστάλη σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, δίνονται οι βασικές αρχές, που διέπουν την Εκτίµηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, οι βασικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την Οδηγία 2001/42 (γνωστή ως «Οδηγία για τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση») κατά την κατάρτιση των ΕΠ της προγραµµατικής περιόδου καθώς επίσης και ο τρόπος ανάθεσης, παρακολούθησης και διαχείρισης της Περιβαλλοντικής µελέτης που πρέπει να καταρτισθεί. Με την Οδηγία 2001/42, δε θίγονται οι απαιτήσεις της Οδηγίας 85/337 (όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 97/11) ούτε οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις του Κοινοτικού ικαίου. Ειδικές κατευθύνσεις για προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ Η στρατηγική θα πρέπει να περιγράφει τους τρόπους µε τους οποίους αντιµετωπίζονται οι συστάσεις της Ε.Ε. για την απασχόληση (Άρθρο 4.1. του Κανονισµού ΕΚΤ). Η στρατηγική πρέπει να παρέχει τη βάση για παρεµβάσεις από πλευράς των κοινωνικών εταίρων και συγκεκριµένα: (1) δραστηριότητες οι οποίες να ενισχύουν τη θεσµική ικανότητα των κοινωνικών εταίρων και (2)κοινές δραστηριότητες των κοινωνικών εταίρων ειδικότερα όσον αφορά την προσαρµοστικότητα των εργαζοµένων και των επιχειρήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 2.1 α) της πρότασης Κανονισµού ΕΚΤ (2% των πόρων του ΕΚΤ). Η Στρατηγική θα πρέπει να περιλαµβάνει αναφορά στην προώθηση και ενσωµάτωση καινοτόµων δράσεων, στη διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία και στην εταιρική σχέση (σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Κανονισµού ΕΚΤ). 2.3 ΕΝΟΤΗΤΑ 3. ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 37 του ΓΚ: 1. Τα επιχειρησιακά προγράµµατα για τους στόχους «Σύγκλιση» και «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» περιλαµβάνουν: γ) Πληροφορίες σχετικά µε τους άξονες προτεραιότητας και τους συγκεκριµένους στόχους τους. Οι στόχοι αυτοί εκφράζονται ποσοτικά µε την χρήση περιορισµένου αριθµού δεικτών για τις εκροές και τα αποτελέσµατα, λαµβανοµένης υπόψη της αρχής της αναλογικότητας. Οι δείκτες καθιστούν δυνατή τη µέτρηση της προόδου σε σχέση µε την υφιστάµενη κατάσταση και της επίτευξης των στόχων των αξόνων προτεραιότητας. Η περιγραφή των Αξόνων Προτεραιότητας ενσωµατώνει και λοιπές συνιστώσες της στρατηγικής µε αναφορά σε ειδικά θέµατα και πληροφορίες που ζητούνται από το ΓΚ: Άρθρο 37 του ΓΚ: 1. Τα επιχειρησιακά προγράµµατα για τους στόχους «Σύγκλιση» και «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» περιλαµβάνουν: στ) πληροφορίες όσον αφορά τη συµπληρωµατικότητα µε µέτρα που χρηµατοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ και µε µέτρα που χρηµατοδοτούνται από το EΑΤ, ανάλογα µε την περίπτωση,

14 13 η) ενδεικτικό κατάλογο των µεγάλων έργων κατά την έννοια του άρθρου 39, που αναµένεται να υποβληθούν στην Επιτροπή προς έγκριση εντός της περιόδου προγραµµατισµού 2. Τα επιχειρησιακά προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται από κοινού από το ΕΤΠΑ και το Ταµείο Συνοχής στους τοµείς των µεταφορών και του περιβάλλοντος περιλαµβάνουν έναν άξονα προτεραιότητας που είναι ειδικός για κάθε Ταµείο και ειδική ανάληψη υποχρεώσεων ανά Ταµείο. 4. Τα επιχειρησιακά προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται από το ΕΤΠΑ περιέχουν επιπλέον, για τους στόχους «Σύγκλιση» και «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση», τα ακόλουθα: α) πληροφορίες σχετικά µε την προσέγγιση όσον αφορά τη βιώσιµη αστική ανάπτυξη, εφόσον απαιτείται, 6. Με πρωτοβουλία του κράτους µέλους, τα επιχειρησιακά προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται από το ΕΤΠΑ µπορούν να περιέχουν επιπλέον, για τους στόχους «Σύγκλιση» και «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση», τα ακόλουθα: α) τον κατάλογο των πόλεων που επιλέγονται για την αντιµετώπιση θεµάτων σχετικά µε τις αστικές περιοχές, και τις διαδικασίες για µεταβίβαση αρµοδιοτήτων σε αρχές αστικών περιοχών, ενδεχοµένως µέσω συνολικής επιχορήγησης, 7. Με πρωτοβουλία του ενδιαφεροµένου κράτους µέλους, τα επιχειρησιακά προγράµµατα για το ΕΚΤ µπορούν επίσης να περιέχουν, για τους στόχους «Σύγκλιση» και «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση», οριζόντια προσέγγιση ή άξονα ειδικής προτεραιότητας για διαπεριφερειακές και διακρατικές δράσεις µε τη συµµετοχή εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών αρχών τουλάχιστον ενός άλλου κράτους µέλους. Στην Ενότητα 3 εξειδικεύονται οι Άξονες Προτεραιότητας του ΕΠ (οι γενικοί και ειδικοί στόχοι) και περιγράφεται µε ποιο τρόπο θα επιτευχθούν οι στρατηγικοί στόχοι του ΕΠ που τέθηκαν στην Ενότητα 2. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει: να αναφέρονται οι κυριότερες πληροφορίες κάθε Άξονα Προτεραιότητας (διατύπωση του γενικού στόχου του άξονα και ανάλυση στους ειδικούς του στόχους, συνοπτική αναφορά-περιγραφή των κυριότερων παρεµβάσεων, ποσοτικοποίηση των στόχων, βασική στόχευση σε όρους ωφελούµενων-οµάδων στόχου περιοχών τοµέων, θέµατα εφαρµογής εφόσον κρίνεται απαραίτητο, αναµενόµενα αποτελέσµατα επιπτώσεις κλπ) και να καλύπτονται τα ειδικά θέµατα και πληροφορίες που ζητούνται από το ΓΚ. Αναλυτικότερα: Εσωτερική αρχιτεκτονική των ΕΠ και διάρθρωση σε άξονες προτεραιότητας Ως προς την εσωτερική αρχιτεκτονική των ΕΠ και τη διάρθρωσή τους σε άξονες προτεραιότητας, η 3 η Εγκύκλιος του ΥΠΟΙΟ έχει ήδη παρουσιάσει τις βασικές αρχές και κατευθύνσεις. Η περιγραφή ενός άξονα προτεραιότητας δεν περιέχει πλέον αναλυτικές πληροφορίες σχετικά µε «µέτρα» υπό την έννοια του όρου όπως αυτός χρησιµοποιείται στο πλαίσιο της περιόδου και µε τη λεπτοµέρεια που αυτά περιέχουν στα Συµπληρώµατα Προγραµµατισµού. Παρά ταύτα, οι άξονες προτεραιότητας δεν θα πρέπει να επικεντρώνονται µόνο στην ονοµαστική αναφορά των στόχων τους. Οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στους άξονες προτεραιότητας θα πρέπει να περιέχουν σαφείς ενδείξεις σχετικά µε τους σηµαντικότερους τοµείς παρέµβασης και δραστηριοτήτων τους. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι εµφανής (κατά προτίµηση και στην ονοµασία του) η κατηγορία περιφερειών (αµιγούς στόχου 1, phasing in, phasing out) που καλύπτει ο κάθε άξονας προτεραιότητας. Αναφορικά µε τα ΠΕΠ, διευκρινίζεται ότι η δοµή των θεµατικών Αξόνων προτεραιότητας που προτείνεται στο σηµείο της 3 ης Εγκυκλίου του ΥΠΟΙΟ είναι ενδεικτική και µπορεί να διευρυνθεί

15 14 µε βάση τις αναπτυξιακές ανάγκες και κενά που εντοπίζονται σε κάθε Περιφέρεια. Η αντιστοίχιση του κοινού κορµού παρεµβάσεων των ΠΕΠ (σηµείο της εγκυκλίου) µε τους προτεινόµενους 3 άξονες του κεφαλαίου της Εγκυκλίου µπορεί να έχει ως εξής: ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΠ Υποδοµές και υπηρεσίες προσπελασιµότητας ΚΟΙΝΟΣ ΚΟΡΜΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΕΠ Έργα προσπελασιµότητας τοπικής (ή µη )κλίµακας Παρεµβάσεις περιβάλλοντος τοπικής (ή µη) κλίµακας Παρεµβάσεις πολιτισµού (ενίσχυση των βασικών πολιτιστικών υποδοµών, προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς) Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα ζωής Παρεµβάσεις υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης (υποδοµές νοσοκοµείων και δοµών κοινωνικής φροντίδας, ειδικών µονάδων, κέντρων υγείας και ανοιχτής φροντίδας, εξειδικευµένος εξοπλισµός) Κοινωνικές υποδοµές και υπηρεσίες* Παρεµβάσεις βιώσιµης αστικής ανάπτυξης Παρεµβάσεις ενίσχυσης ορεινών, µειονεκτικών, νησιωτικών περιοχών Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα Παρεµβάσεις Επιχειρηµατικότητας, Ανταγωνιστικότητας και Ψηφιακής Σύγκλισης * Τέτοιου τύπου παρεµβάσεις µπορεί να υλοποιηθούν από το ή τα τοµεακά ΕΠ του ΕΚΤ. Εναλλακτικά, σε συνεννόηση µε το ΥΠΟΙΟ και ανάλογα µε το σχεδιασµό, η αστική ανάπτυξη µπορεί να αποτελέσει και διακριτό άξονα προτεραιότητας Περιγραφή άξονα προτεραιότητας Η περιγραφή των αξόνων προτεραιότητας θα πρέπει να περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: α) Γενικοί και ειδικοί στόχοι του άξονα Καταρχήν θα πρέπει να αναφέρονται οι κύριοι στόχοι του άξονα προτεραιότητας (πχ. ένας γενικός µε ανάλυση σε επιµέρους ειδικούς στόχους, κατά προτίµηση ιεραρχηµένους). β) Ποσοτικοποιηµένοι στόχοι και δείκτες Όλες οι προτεραιότητες θα πρέπει να θέτουν ποσοτικοποιηµένους στόχους (όπου είναι δυνατόν να ποσοτικοποιηθούν). Είναι σκόπιµο να επιλέγεται µία περιορισµένη δέσµη δεικτών στον κάθε άξονα προτεραιότητας για τη µέτρηση της επίτευξης των στόχων του. Η επιλογή των κατάλληλων δεικτών είναι αναγκαία για τη λειτουργία των µηχανισµών υποβολής εκθέσεων και για να µπορέσει η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ να διεκπεραιώσει το έργο της. Είναι δυνατή η χρήση δεικτών εκροών και αποτελέσµατος. εδοµένης της στρατηγικής προσέγγισης των Κανονισµών για την περίοδο , η οποία έχει περισσότερο ως γνώµονα τα αποτελέσµατα, είναι προτιµότερη η χρήση δεικτών αποτελέσµατος. Οι δείκτες θα πρέπει να καθιστούν δυνατή τη µέτρηση της προόδου σε σύγκριση µε την αρχική κατάσταση (τιµή βάσης) καθώς και τη µέτρηση της αποτελεσµατικότητας των παρεµβάσεων που επελέγησαν για την επίτευξη των στόχων. Θα πρέπει να είναι ευαίσθητοι ως προς τις παρεµβάσεις του ΕΠ και των αξόνων του, δηλαδή να µετρούν κατά πόσο το συγκεκριµένο πρόγραµµα είναι σε θέση να επιφέρει αλλαγές στην τιµή του δείκτη. Υπό την έννοια αυτή θα πρέπει να αποφεύγεται η

16 15 επιλογή δεικτών των οποίων η εξέλιξη-επίτευξη εξαρτάται κυρίως από παράγοντες εκτός των προτεραιοτήτων του ΕΠ (ή τουλάχιστον να επισηµαίνεται σαφώς). Στο πλαίσιο αυτό, οι δείκτες θα πρέπει να συνοδεύονται από σαφή ορισµό, τιµή βάσης, ποσοτικοποιηµένο στόχο έτους 2015 και αναλυτική επεξήγηση σχετικά µε τη µέθοδο µέτρησης καθώς και τις πηγές πληροφοριών που αξιοποιήθηκαν. Επίσης, θα πρέπει να περιλαµβάνεται και µια εκτίµηση του ποσοστού των παρεµβάσεων του ΕΠ και των αξόνων του που καλύπτουν οι εν λόγω δείκτες. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη µεθοδολογία περιλαµβάνονται στο έγγραφο εργασίας της ΕΕ σχετικά µε τους δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης (The New Programming Period, : Methodological Working Papers Draft Working Paper Indicators for monitoring and evaluation: A practical guide: γ) Αναµενόµενες επιπτώσεις Στην ενότητα αυτή περιλαµβάνεται και αφορά στην αναµενόµενη επίπτωση από τις παρεµβάσεις του άξονα σχετικά µε την κάλυψη των ειδικών αναγκών της περιφέρειας ή του τοµέα. δ) Στόχευση σε όρους οµάδων-στόχων/δικαιούχων/τοµέων/ περιοχών/ ειδικών εδαφικών µονάδων Κάθε άξονας προτεραιότητας περιλαµβάνει επίσης και αφορά στον καθορισµό των σηµαντικότερων οµάδων στόχων /τοµέων/ περιοχών/ ειδικών εδαφικών µονάδων και/ή δικαιούχων (για τη στόχευση σε όρους πληθυσµιακών οµάδων βλ. και το σχετικό Παράρτηµα του Εφαρµοστικού Κανονισµού της ΕΕ (Annex XXV: Data on participants in ESF operations)). ε) Ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων/δράσεις σε κάθε Άξονα Προτεραιότητας, που να υποστηρίζουν την κατανοµή ανά κατηγορία παρέµβασης Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να παρέχονται επαρκείς πληροφορίες σχετικά µε ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων/δράσεις σε κάθε Άξονα Προτεραιότητας, που να υποστηρίζουν την ενδεικτική κατανοµή ανά κατηγορία παρέµβασης, η οποία θα περιλαµβάνεται στο επίπεδο της στρατηγικής (Ενότητα 2 του ΕΠ). Αυτό αποτελεί σηµαντικό στοιχείο για την αποτελεσµατική λειτουργία της Επιτροπής Παρακολούθησης (Αρθ. 64) και των άλλων µηχανισµών υποβολής εκθέσεων (ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης κλπ.). Υπό την έννοια αυτή, εκτός από τη διατύπωση των ειδικών στόχων του, κάθε άξονας µπορεί να περιέχει και µία ονοµαστική αναφορά στις σηµαντικότερες κατηγορίες πράξεων ή παρεµβάσεις που προβλέπεται να χρηµατοδοτήσει (έτσι ώστε να καθίσταται εµφανές µε ποιο τρόπο θα επιτευχθούν οι στόχοι του άξονα). στ) Συνολικές επιχορηγήσεις Η περιγραφή της κάθε προτεραιότητας θα πρέπει να αναφέρεται και στην ενδεχόµενη χρήση συνολικών επιχορηγήσεων (Global Grants), όπου αναµένεται να χρησιµοποιηθεί αυτό το µέσο Ρήτρα ευελιξίας του 10% ΕΚΤ/ΕΤΠΑ Ειδική αναφορά θα πρέπει να γίνεται στην πρόθεση και στις περιπτώσεις χρήσης της ρήτρας ευελιξίας (Αρθ ΓΚ) δηλαδή της χρηµατοδότησης εντός ορίου 10% δράσεων που εµπίπτουν στο πεδίο ενίσχυσης του άλλου Ταµείου (ΕΚΤ/ΕΤΠΑ). Επισηµαίνεται ότι δεν είναι απαραίτητο να προγραµµατιστεί και να ποσοτικοποιηθεί µε µεγάλη ακρίβεια ο επιθυµητός βαθµός ευελιξίας στο κάθε ΕΠ. Παρά ταύτα, εάν η αρµόδια ΟΣΠ αποφασίσει να εφαρµόσει τη δυνατότητα ευελιξίας, θα πρέπει να δηλώσει στην Ενότητα 3 (στο µέτρο του δυνατού) τους άξονες προτεραιότητας για τους οποίους θα αξιοποιηθεί ιαχωρισµός µε το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας Στην ενότητα 3 θα πρέπει επίσης να παρέχονται πληροφορίες σχετικά µε το διαχωρισµό των πράξεων, οι οποίες είναι επιλέξιµες και δυνάµει άλλου χρηµατοδοτικού µέσου (Ταµείου) και

17 16 ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας (ΕΤΑ) (άρθρο 37.1.στ). Σύµφωνα µε την Γ Εγκύκλιο ο καθορισµός των οµοειδών πράξεων και των κριτηρίων διαχωρισµού αυτών αποτελεί αντικείµενο συνεργασίας της Συντονιστικής Οµάδας και των αρµόδιων φορέων χάραξης πολιτικής µέσω των Συντονιστών των αντίστοιχων ΟΣΠ. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τα κριτήρια διαχωρισµού αφορούν οµοειδείς πράξεις που δύναται να χρηµατοδοτηθούν από τα πέντε ΠΕΠ και τα τοµεακά ΕΠ:«Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», «Επιχειρηµατικότητα & Ανταγωνιστικότητα», «Ανθρώπινοι πόροι» και τα Προγράµµατα «Αγροτικής Ανάπτυξης» και «Αλιείας». Τα κριτήρια αυτά θα ενσωµατωθούν στα υπό κατάρτιση προγράµµατα, όπου αυτό απαιτείται Συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων Εδώ θα πρέπει επίσης να λαµβάνεται υπόψη η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ) η οποία καθορίζεται και στο χρηµατοδοτικό σχέδιο του ΕΠ, τα µέτρα τα οποία έχουν ληφθεί ώστε να διασφαλιστεί ο συντονισµός µε τα Ταµεία αυτά και µε τις παρεµβάσεις της ΕΤΕπ και του ΕΤαΕ (Αρθ. 37) και µε άλλα υφιστάµενα χρηµατοδοτικά µέσα (Αρθ. 9.4), όπου κρίνεται σκόπιµο. Όπου κρίνεται απαραίτητο, οι ΟΣΠ θα πρέπει να αποτυπώνουν στο ΕΠ τις προθέσεις τους σχετικά µε τη χρήση νέων χρηµατοδοτικών εργαλείων (πχ της πρωτοβουλίας JEREMIE) ώστε να οργανωθεί σωστά η συµµετοχή της ΕΤΕπ και του ΕΤαΕ Τεχνική Βοήθεια Αναλυτικές κατευθύνσεις στο ζήτηµα αυτό περιλαµβάνονται στην Τεχνική Οδηγία «Οδηγίες για τις δράσεις Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρµογής» του ΥΠΟΙΟ Ειδικά θέµατα για ΕΠ και ΠΕΠ που χρηµατοδοτούνται από το ΕΤΠΑ α) Κατάλογος των πόλεων που επελέγησαν για τα θέµατα ανάπτυξης αστικών περιοχών Σύµφωνα µε τη δυνατότητα που δίδεται από το άρθρο 37.6.α, όπου κρίνεται απαραίτητο, οι άξονες προτεραιότητας που περιλαµβάνουν παρεµβάσεις αστικής ανάπτυξης µπορούν να περιλαµβάνουν κατάλογο των πόλεων που επελέγησαν καθώς και τις διαδικασίες επιµέρους ανάθεσης στις αρχές των πόλεων. Οι αρµόδιες ΟΣΠ µπορούν να δηλώνουν επίσης στα ΕΠ τις προθέσεις τους σχετικά µε τη χρήση της πρωτοβουλίας JESSICA ώστε να οργανωθεί κατάλληλα η συµµετοχή της ΕΤΕπ και του ΕΤαΕ. β) Ενδεικτικός κατάλογος µεγάλων έργων Όπου κρίνεται απαραίτητο, το τµήµα αυτό θα πρέπει να περιέχει ενδεικτικό κατάλογο των µεγάλων έργων που πρόκειται να υποβληθούν στην ΕΕ (Άρθρο 37.1.θ). Ο ενδεικτικός κατάλογος µεγάλων έργων σε ένα ΕΠ θα πρέπει να παρέχεται µε την σχετική ένδειξη του ταµείου του οποίου η συµµετοχή πρόκειται να ζητηθεί (ΕΤΠΑ ή Ταµείο Συνοχής), καθώς και του ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισµού. Επισηµαίνεται ότι ο κατάλογος αυτός µεγάλων έργων δεν αποτελεί επίσηµη προεπιλογή από πλευράς ΕΕ και δεν δύναται να προδικάζει την εφαρµογή των κριτηρίων επιλογής του προγράµµατος (τα αναφερόµενα στο ΕΠ ή σε άλλη σχετική τεκµηρίωση) ή την αξιολόγηση της ΕΕ. Η συµπερίληψη του καταλόγου αυτού στα ΕΠ δεν υποχρεώνει την ΕΕ για επακόλουθη θετική απόφαση σχετικά µε ένα Μεγάλο Έργο. Παροµοίως, ο κατάλογος δεν αποκλείει το γεγονός παροχής συνδροµής σε εναλλακτικά ή επιπρόσθετα µεγάλα έργα. Οι οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στον ενδεικτικό κατάλογο µεγάλων έργων τα οποία ενδεχοµένως θα υποβληθούν µε το ΕΠ, δεν θα καταστήσουν αναγκαία την επίσηµη τροποποίηση του προγράµµατος, αλλά θα πρέπει να αναφέρονται στο σχετικό προς αυτό τµήµα της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης.

18 γ) Καινοτόµες και πειραµατικές παρεµβάσεις 17 Ενώ δεν υπάρχει κανονιστική υποχρέωση να συµπεριληφθούν πληροφορίες περί καινοτόµων και πειραµατικών παρεµβάσεων στα ΕΠ, θεωρείται ωστόσο χρήσιµο κάτι τέτοιο για να χρησιµοποιηθεί ως εργαλείο για την ανάδειξη νέων ιδεών και προσεγγίσεων µε την αξιοποίηση πρακτικών από την εµπειρία τη περιόδου Οι αρµόδιες ΟΣΠ δύναται να αποφασίσουν ποιες από τις κάτωθι πληροφορίες επιθυµούν να συµπεριλάβουν στα ΕΠ µε βάση τις ανάγκες τους: α. Το τµήµα/τµήµατα όπου θα δηλώνεται ότι το ΕΠ προβλέπει συγκεκριµένο µέσο («εργαστήριο») καινοτοµίας και πειραµατισµού. β. Εκτίµηση κατανοµής πόρων για αυτό. γ. Καθορισµό της διαχείρισης των καινοτόµων και πειραµατικών παρεµβάσεων από ειδική οµάδα/φορέα. Θα πρέπει να υπάρχει ισχυρή σύνδεση (και καθορισµένες ρυθµίσεις) ανάµεσα στην οµάδα αυτή και την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ, ώστε να εξασφαλιστεί η ενσωµάτωση των βέλτιστων πρακτικών σε ευρύτερη βάση. δ. Ρυθµίσεις για την υλοποίηση και εφαρµογή, διακριτές από το υπόλοιπο µέρος του ΕΠ (π.χ. µικρότερη περίοδος υλοποίησης, ειδικοί διαγωνισµοί, ανάλυση αποτελεσµάτων, κλπ.). Τέλος, θα πρέπει να περιγράφονται σαφώς οι στόχοι του εν λόγω µέσου Ειδικά θέµατα για ΕΠ που χρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ α) Καινοτοµία Άρθρο 7 του Κανονισµού για το ΕΚΤ: Καινοτοµία Στο πλαίσιο κάθε επιχειρησιακού προγράµµατος αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην προώθηση και ενσωµάτωση καινοτόµων δραστηριοτήτων. Η διαχειριστική αρχή επιλέγει τα θέµατα για τη χρηµατοδότηση καινοτοµιών στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης και καθορίζει τις κατάλληλες ρυθµίσεις εφαρµογής. Ενηµερώνει την επιτροπή παρακολούθησης του άρθρου 63 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. / σχετικά µε τα επιλεγόµενα θέµατα Θα πρέπει να γίνει σύντοµη περιγραφή, όπου κρίνεται σκόπιµο, των θεµάτων και παρεµβάσεων του ΕΠ που αφορούν στην προώθηση και ενσωµάτωση καινοτόµων δραστηριοτήτων (Άρθρο 7 του Κανονισµού ΕΚΤ). β) Συνάφεια και τη συµπληρωµατικότητα των δράσεων του ΕΚΤ µε δράσεις που υποστηρίζονται µέσω άλλων Κοινοτικών διακρατικών προγραµµάτων Η περιγραφή των προτεραιοτήτων θα πρέπει να περιλαµβάνει πληροφορίες σχετικά µε τη συνάφεια και τη συµπληρωµατικότητα των δράσεων του ΕΚΤ µε δράσεις που υποστηρίζονται µέσω άλλων Κοινοτικών διακρατικών προγραµµάτων (Άρθρο 8 του Κανονισµού για το ΕΚΤ), ειδικότερα στον τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Το τµήµα αυτό θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο µπορεί να γίνει ανταλλαγή εµπειριών, πληροφοριών, αποτελεσµάτων και καλών πρακτικών και σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο θα αναπτυχθούν οι συµπληρωµατικές προσεγγίσεις και οι συντονισµένες ή οι κοινές δράσεις. 2.4 ΕΝΟΤΗΤΑ 4. ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Άρθρο 37.1 του ΓΚ: 1. Τα επιχειρησιακά προγράµµατα για τους στόχους «Σύγκλιση» και «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» περιλαµβάνουν: ζ) τις διατάξεις εφαρµογής για το επιχειρησιακό πρόγραµµα, συµπεριλαµβανοµένων των εξής: i) του ορισµού, από το κράτος µέλος, όλων των οντοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 59 ή, εάν το κράτος µέλος επιλέγει την εναλλακτική λύση που προβλέπεται στο άρθρο 74, τον ορισµό άλλων φορέων και διαδικασιών σύµφωνα µε τους κανόνες του άρθρου 74,

19 ii) περιγραφής των συστηµάτων παρακολούθησης και αξιολόγησης, 18 iii) πληροφοριών για τον φορέα που είναι αρµόδιος για την είσπραξη των πληρωµών που πραγµατοποιούνται από την Επιτροπή καθώς και τον ή τους φορείς που είναι υπεύθυνοι για τη διενέργεια πληρωµών στους δικαιούχους, iv) καθορισµού των διαδικασιών κινητοποίησης και κυκλοφορίας των χρηµατοδοτικών ροών ώστε να εξασφαλίζεται η διαφάνειά τους, v) των στοιχείων που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της δηµοσιότητας και της πληροφόρησης σχετικά µε το επιχειρησιακό πρόγραµµα σύµφωνα µε το άρθρο 69, vi) περιγραφής των διαδικασιών που συµφωνούνται µεταξύ της Επιτροπής και του κράτους µέλους για την ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδοµένων µε στόχο την τήρηση των απαιτήσεων πληρωµής, παρακολούθησης και αξιολόγησης που ορίζονται στον παρόντα κανονισµό. Οι διατάξεις εφαρµογής κάθε ΕΠ θα πρέπει να περιλαµβάνουν περιγραφή: Της ιαχειριστικής Αρχής, της Αρχής Πιστοποίησης, της Αρχής Ελέγχου και των ενδιάµεσων φορέων που θα έχει ορίσει το ΚΜ για το ΕΠ (Άρθρο 37.1.ζ.i και Άρθρο 59). Θα πρέπει να περιλαµβάνεται το όνοµα των αρχών και των φορέων και/ή οποιεσδήποτε άλλες συγκεκριµένες πληροφορίες που χρειάζονται για να ταυτοποιηθούν οι φορείς αυτοί πέραν πάσης αµφιβολίας, σύντοµη περιγραφή του ρόλου και των αρµοδιοτήτων τους όσον αφορά τη διαχείριση και τον έλεγχο του ΕΠ αλλά και περιγραφή του τρόπου µε τον οποίο επιτελούν τα καθήκοντά τους. Όταν ισχύει το Άρθρο 74 και το Κράτος Μέλος δεν ορίζει την Αρχή Πιστοποίησης και την Αρχή Ελέγχου βάσει του Άρθρου 59.1 σηµεία (β) και (γ), θα πρέπει να παρέχονται οι ίδιες πληροφορίες σχετικά µε τις εθνικές υπηρεσίες ή εθνικούς φορείς που λειτουργούν ως Αρχές Πιστοποίησης και Ελέγχου. Θα πρέπει να παρέχονται πληροφορίες (Άρθρο 58) σχετικά µε την τήρηση της αρχής διαχωρισµού αρµοδιοτήτων µεταξύ και στο πλαίσιο των αρχών και φορέων. Του ιδιωτικού ή δηµόσιου φορέα που ορίστηκε για να γνωµοδοτεί σχετικά µε τη συµµόρφωση της περιγραφής των συστηµάτων όταν η γνωµοδότηση δεν παρέχεται από την Αρχή Ελέγχου (Άρθ. 71.3). Του φορέα που φέρει την ευθύνη για την παραλαβή των πληρωµών από την ΕΕ [άρθ ζ) iii και άρθ. 76.2]. Του ή των φορέων που φέρει/φέρουν την ευθύνη για την καταβολή των πληρωµών στους δικαιούχους [άρθ ζ) iii και άρθ. 80]. Επιπλέον, κάθε ΕΠ θα πρέπει να περιέχει περιγραφή: Του συστήµατος παρακολούθησης και ελέγχου [άρθ ζ) ii]: το ΕΠ θα πρέπει να περιγράφει το σύστηµα δεικτών που επελέγη και τον τρόπο χρήσης του. Θα περιλαµβάνει και τον καθορισµό των φορέων ευθύνης και διαδικασιών για τη συλλογή των στοιχείων και την ανάλυσή τους (συνήθως το έργο αυτό αναλαµβάνει η ιαχειριστική Αρχή), την τακτική υποβολή και παρουσίαση των στοιχείων στην Επιτροπή Παρακολούθησης, την χρήση τους στις ετήσιες εκθέσεις και για την αξιολόγηση. Των ρυθµίσεων οι οποίες θα αποτελέσουν αντικείµενο συµφωνίας µεταξύ της ΕΕ και της χώρας για την ανταλλαγή µέσω Η/Υ των στοιχείων που απαιτούνται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων διαχείρισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης (άρθ ζ.iv) σχετικά µε την άµεση χρήση της SFC 2007 (Κοινή Βάση εδοµένων των ιαρθρωτικών Ταµείων) ή τη χρήση διεπαφής µε το τοπικό σύστηµα πληροφορικής. Η ανταλλαγή στοιχείων µέσω Η/Υ απαιτείται βάσει του ΓΚ (Άρθρο 66), ενώ το Άρθρο 41 του Εφαρµοστικού Κανονισµού της ΕΕ παρέχει λεπτοµερή κατάλογο των πληροφοριών που θα πρέπει να παρέχονται µέσω του συστήµατος Η/Υ. Σύνοψη του σχεδίου αξιολόγησης (evaluation plan) το οποίο θα περιλαµβάνει τις ενδεικτικές δραστηριότητες αξιολόγησης (εκτός κι αν υπάρξει άλλη συµφωνία µε την ΕΕ) σχετικά µε το ΕΠ (Άρθ. 48). Η σύνοψη αυτή θα πρέπει να καλύπτει τα εξής θέµατα ή µέρη των προγραµµάτων προς αξιολόγηση, ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα, προβλεπόµενους πόρους

20 19 χρηµατοδότησης, ειδικές λεπτοµέρειες σχετικά µε τη δοµή διαχείρισης που θα φέρει την ευθύνη της αξιολόγησης, µηχανισµό ενδεχόµενης αναθεώρησης του σχεδίου αξιολόγησης. Στο πλαίσιο προετοιµασίας των διατάξεων εφαρµογής από το ΥΠΟΙΟ, θα εξειδικευτεί συνολικό ενδεικτικό σχέδιο αξιολόγησης για την Προγραµµατική Περίοδο Σχετικές κατευθύνσεις παρέχονται στο Σχέδιο Εγγράφου Εργασίας Νο 5 Εvaluation during the Programming period: on going evaluation. An integrated management tool της ΕΕ. Περιγραφή των διαδικασιών που εφαρµόζονται για να παρασχεθούν εγγυήσεις αξιοπιστίας του λογιστικού συστήµατος, του συστήµατος παρακολούθησης και του συστήµατος υποβολής στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή (άρθρο 58.δ) καθώς και του τρόπου µε τον οποίο θα εξασφαλιστεί η ασφάλεια και αξιοπιστία της ηλεκτρονικής ανταλλαγής στοιχείων [άρθ ζ) iv)]. Των διαδικασιών κινητοποίησης και κυκλοφορίας των χρηµατοδοτικών ροών εξασφαλίζοντας τη διαφάνειά τους (άρθρο 37.1.ζ) iv): η αναφορά αυτή συνδέεται µε την περιγραφή της οργάνωσης δύο τύπων χρηµατικών ροών: α) τη συνεισφορά των διαφόρων εταίρων στη χρηµατοδότηση του ΕΠ (και των προτεραιοτήτων του) καθώς και την οργάνωση της συνεισφοράς αυτής, β) τα βασικά στάδια της Κοινοτικής χρηµατοδότησης µεταξύ του φορέα που φέρει την ευθύνη της καταβολής των πληρωµών προς τους δικαιούχους και των δικαιούχων. Τα στοιχεία τα οποία αποσκοπούν στη διασφάλιση της δηµοσιότητας και της πληροφόρησης στο ΕΠ (άρθ ζ.v και άρθ. 69, και Κεφάλαιο ΙΙ του Εφαρµοστικού Κανονισµού). Των διαδικασιών για τη διασφάλιση της εφαρµογής της αρχής της εταιρικής σχέσης σε όλα τα επίπεδα υλοποίησης (συµπεριλαµβανοµένης και της σύνθεσης της Επιτροπής Παρακολούθησης) καθώς και περιγραφή των τρόπων µε τους οποίους θα διασφαλιστεί η εταιρική σχέση ειδικά κατά την κατάρτιση και την υλοποίηση των έργων. Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην 3 η Εγκύκλιο, οι ιατάξεις Εφαρµογής θα διαµορφωθούν από το ΥΠΟΙΟ και θα αποσταλούν στις ΟΣΠ για να ενσωµατωθούν ως έχουν στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα. Ειδικά θέµατα για τα ΕΠ που χρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ Οι διατάξεις εφαρµογής θα πρέπει να περιλαµβάνουν πρακτικές προβλέψεις και τους µηχανισµούς που απαιτούνται για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων των κοινωνικών εταίρων (άρθρο 5.3 Καν. ΕΚΤ). 2.5 ΕΝΟΤΗΤΑ 5. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Άρθρο 37.1 του Γενικού Κανονισµού 1. Τα επιχειρησιακά προγράµµατα για τους στόχους «Σύγκλιση» και «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» περιλαµβάνουν: ε) σχέδιο χρηµατοδότησης, το οποίο περιλαµβάνει δύο πίνακες: i) πίνακα στον οποίο αναλύεται, για κάθε έτος, σύµφωνα µε τα άρθρα 52, 53 και 54, το ποσό των συνολικών πιστώσεων που προβλέπεται ότι θα χορηγήσει κάθε Ταµείο. Το σχέδιο χρηµατοδότησης αναφέρει χωριστά στα πλαίσια της συνολικής ετήσιας συνεισφοράς των ιαρθρωτικών Ταµείων τις πιστώσεις που διατίθενται για περιφέρειες οι οποίες λαµβάνουν µεταβατική στήριξη. Η συνολική προβλεπόµενη ετήσια συνεισφορά των Ταµείων είναι συµβατή µε το ισχύον δηµοσιονοµικό πλαίσιο λαµβανοµένης υπόψη της σταδιακής µείωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του Παραρτήµατος ΙΙ. ii) πίνακα στον οποίον καθορίζεται, για ολόκληρη την περίοδο προγραµµατισµού, για το επιχειρησιακό πρόγραµµα και για κάθε άξονα προτεραιότητας, το ποσό των συνολικών πιστώσεων της κοινοτικής συνεισφοράς και των εθνικών συµµετοχών καθώς και το ποσοστό της συνεισφοράς από τα Ταµεία. Στις περιπτώσεις όπου, σύµφωνα µε το άρθρο 53, η εθνική

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20/03/2009) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ΕΥ ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ΕΥ ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ΕΥ ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου Περιφερειακό Συµβούλιο Νοτίου Αιγαίου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 Ενηµέρωση για το Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έκδοση :

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του

Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση», εξαιρουµένων

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εγκύκλιος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

1 η Εγκύκλιος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 1 η Εγκύκλιος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Στόχοι: Ενημέρωση των αρμόδιων φορέων σχεδιασμού για το υπό διαπραγμάτευση προτεινόμενο νέο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Έναρξη προετοιμασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 05-XI-2007

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 05-XI-2007 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 05-XI-2007 E(2007) 5439 ΜΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 05-XI-2007 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράµµατος κοινοτικής ενίσχυσης από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος Οκτώβριος 2012

Προγραμματική Περίοδος Οκτώβριος 2012 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Οκτώβριος 2012 Γενικά Στοιχεία: Άμεση σύνδεση της Πολιτικής της Συνοχής με: τη στρατηγική Ευρώπη 2020 μέσω των 11 θεματικών στόχων της, και τους στόχους του Εθνικού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Βασίλης Παπαβασιλείου, Γεν. Διευθυντής ΑΝΕΘ ΑΕ

Εισηγητής: Βασίλης Παπαβασιλείου, Γεν. Διευθυντής ΑΝΕΘ ΑΕ Εισηγητής: Βασίλης Παπαβασιλείου, Γεν. Διευθυντής ΑΝΕΘ ΑΕ Έδεσσα, 25-10-2014 I. Γενικές διαπιστώσεις από την εφαρμογή της προσέγγισης LEADER II. III. IV. Τοπική Ανάπτυξη με την Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Ερµούπολη, 25 Ιουνίου 2015 Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10170 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Αττική» για στήριξη από

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά αναπτυξιακά ερωτήµατα Σε τοµεακό και περιφερειακό επίπεδο: Μακροπρόθεσµοι αναπτυξιακοί στόχοι, πέραν των «παραδοσιακών» αναπτυξιακών επιλογών κ

Βασικά αναπτυξιακά ερωτήµατα Σε τοµεακό και περιφερειακό επίπεδο: Μακροπρόθεσµοι αναπτυξιακοί στόχοι, πέραν των «παραδοσιακών» αναπτυξιακών επιλογών κ 1 η Εγκύκλιος Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Στόχοι: Ενηµέρωση των αρµόδιων φορέων σχεδιασµού για το υπό διαπραγµάτευση προτεινόµενο νέο πλαίσιο της Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020 Έναρξη προετοιµασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» Παρασκευή 03 Ιουλίου 2015

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» Παρασκευή 03 Ιουλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 Παρασκευή 03 Ιουλίου 2015 Σύγκλιση Επιτροπής Παρακολούθησης - Ημερήσια Διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 28-11-2000 E(2000)3405 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28-11-2000 σχετικά µε την έγκριση του κοινοτικού πλαισίου στήριξης για τις κοινοτικές διαρθρωτικές παρεµβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 26-X-2007

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 26-X-2007 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 26-X-2007 E(2007) 5332 ΜΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26-X-2007 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράµµατος κοινοτικής ενίσχυσης από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-13 Σύµφωνα µε το άρθρο 65, παράγραφος 1, εδάφιο α) του Κανονισµού 1083/2006, τα κριτήρια για την επιλογή των προς χρηµατοδότηση Πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΓΓΠΠ κ. ΑΒΟΥΡΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006

ΟΜΙΛΙΑ ΓΓΠΠ κ. ΑΒΟΥΡΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 ΟΜΙΛΙΑ ΓΓΠΠ κ. ΑΒΟΥΡΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 Βρισκόμαστε πλέον στην τελική φάση μιας συνεχούς προσπάθειας που ξεκινήσαμε από το 2004 για την προετοιμασία της Περιφέρειάς μας ενόψει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10162 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος

Προγραμματική Περίοδος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Ιωάννης Φίρμπας Διευθυντής ΕΥ Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Σεπτέμβριος 2012 Γενικά Στοιχεία: Αποστολή και Στόχοι Άμεση σύνδεση της Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

43,97 % 43,97 % 1698/2005,

43,97 % 43,97 % 1698/2005, 5.3.3. Άξονας 3: Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας Κατά τη Γ Προγραµµατική Περίοδο στο πλαίσιο του µονοταµειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος (Ε.Π.) «Αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 16-03-2001 Ε(2001)44 ΝΑ ΜΗ ΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 16-03-2001 για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος "Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελµατική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθµ. 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β ) Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ Τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής έργων θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ 2 ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ 2 ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σελ. 1 ΠΡΟΤΑΣΗ 2 ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΠ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Στόχος της αναθεώρησης του Προγράµµατος είναι η διασφάλιση ρεαλιστικών προϋποθέσεων υλοποίησης των στόχων και των έργων, µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007 ΤΟΥ Ε.Π. «ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007 ΤΟΥ Ε.Π. «ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007 ΤΟΥ Ε.Π. «ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» 2007-2013 ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Μονάδα ιαχείρισης ΠΕΠ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω α) της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ και ΕΣΠΑ 2007-2013 για τη χωρική ενότητα Κρήτης-Νήσων Αιγαίου: Στόχοι και Προτεραιότητες

ΠΕΠ και ΕΣΠΑ 2007-2013 για τη χωρική ενότητα Κρήτης-Νήσων Αιγαίου: Στόχοι και Προτεραιότητες ΠΕΠ και ΕΣΠΑ 2007-2013 για τη χωρική ενότητα Κρήτης-Νήσων Αιγαίου: Στόχοι και Προτεραιότητες Αθανασία ΛΑΛΟΥ Μηχανικός Πολεοδομίας Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Π.Θ., L_ali_que @hotmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ Βάσει του άρθρου 65, παρ. 1, εδάφιο α) του Καν. 1083/2006, τα κριτήρια επιλογής πράξεων θα πρέπει να εγκριθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10179 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007 ΤΟΥ Ε.Π. «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007 ΤΟΥ Ε.Π. «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ» ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007 ΤΟΥ Ε.Π. «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ» ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Μονάδα Διαχείρισης ΠΕΠ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ »

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ » ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝEΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 04, 05, 06: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης Κατηγορία Πράξης: 2.2.1: «Δράσεις βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10173 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η διεύρυνση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού σε δράσεις δια βίου εκπαίδευσης για την

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG III-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

INTERREG III-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ I I. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ To Πρόγραμμα INTERREG III Α / ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2000-2006, εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 19.03.2002, σύμφωνα με την Απόφασή της με αριθμό Ε(2002) 55/19-03-02. Για την Ελλάδα το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΙΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΙΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΙΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΜΑΪΟΣ 2013 Με την πραγματοποίηση του 1 ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την περίοδο 2014-2020, (στις 12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ορισμός Στρατηγικού Έργου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ορισμός Στρατηγικού Έργου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ορισμός Στρατηγικού Έργου Οι Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 προβλέπουν πως τα έργα θα πρέπει να ενσωματώνουν μια στρατηγική διάσταση σύμφωνη με την

Διαβάστε περισσότερα

1. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ

1. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ 1 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013 ΚΕΡΚΥΡΑ 6 3-2008 1. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 2ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ Οκτωβρίου 2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 2ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ Οκτωβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 2ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020 25 Οκτωβρίου 2016 Σύγκλιση Επιτροπής Παρακολούθησης - Ηµερήσια ιάταξη Η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία 16-7-2012 Α.Π.: 2601 Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 98-100 Ταχ. Κώδικας: 11741

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 2013 Η Στρατηγική για την 4 η Προγραµµατική Περίοδο Ιωάννης Φίρµπας Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο εκέµβριος 2005 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τη διενέργεια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Περιφέρειας, αλλά και από τις επιµέρους συσκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γ εγκύκλιος για την κατάρτιση επιχειρησιακών προγραµµάτων της περιόδου 2007-2013

Γ εγκύκλιος για την κατάρτιση επιχειρησιακών προγραµµάτων της περιόδου 2007-2013 Γ εγκύκλιος για την κατάρτιση επιχειρησιακών προγραµµάτων της περιόδου 2007-2013 2013 Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 2013 Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 http://www.kriti-aigaio.gr/ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων/ ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα /3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Κέρκυρα /3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κέρκυρα /3/2014 ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Συμβούλιο ΘΕΜΑ: Στρατηγική της Π.Ι.Ν. περιόδου 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ Βασικές αλλαγές νέας περιόδου Ο Κανονισμός δημιουργεί ένα πολύ στενό πλαίσιο διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 87/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 288/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) ιαχειριστική Αρχή ΚΠΣ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΕΙΝΩΝ & ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΗΜΩΝ ΑΡΤΑΣ ΙΟΝΙΑΝS ΟΕ ΑΜΙΣΘΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΟΕ ΚΤ/ ΓΚ 1

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΕΙΝΩΝ & ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΗΜΩΝ ΑΡΤΑΣ ΙΟΝΙΑΝS ΟΕ ΑΜΙΣΘΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΟΕ ΚΤ/ ΓΚ 1 2015 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΕΙΝΩΝ & ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΗΜΩΝ ΑΡΤΑΣ ΑΟΕ ΚΤ/ ΓΚ 1 ΑΜΙΣΘΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΙΟΝΙΑΝS ΟΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD / LEADER) Συντονισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.2 «ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 = = % 76,06% 23,94% 50,02% 49,98% 100%

1 2 3 = = % 76,06% 23,94% 50,02% 49,98% 100% 5.3.4.1. Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 61, 62, 63 (α) και 64 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 37 και σηµείο 5.3.4.1 Παράρτηµα II του Κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10160 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 16-XI-2007

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 16-XI-2007 EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 16-XI-2007 E(2007) 5634 ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16-XI-2007 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Έντυπο Αίτησης για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Συνηµµένα : Πρότυπο Καινοτόµο Σχέδιο Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α.) Συµφωνητικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα

Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα 1. Σκοπός Σκοπός της διαδικασίας είναι η επιλογή και ο ορισμός ικανού Ενδιάμεσου Φορέα (ΕΦ) για να ασκήσει αρμοδιότητες διαχείρισης μέρους Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα /6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Κέρκυρα /6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κέρκυρα /6/2014 ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Συμβούλιο ΘΕΜΑ: Στρατηγική της Π.Ι.Ν. περιόδου 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 13 2-2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣ ΜΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

9580/16 1 EL. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2016 (OR. en) 9580/16 COMPET 336 RECH 213

9580/16 1 EL. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2016 (OR. en) 9580/16 COMPET 336 RECH 213 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2016 (OR. en) 9580/16 COMPET 336 RECH 213 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020 Μήνας Έτος Περιεχόμενα Ενότητα Α : Μεθοδολογία 3 Ενότητα Β : Διαδικασία 5 Ενότητα Γ : Περιεχόμενο Εγγράφου ΕΕΕΠ 7 Κεφάλαιο Α: Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5, 11743 Αθήνα

Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5, 11743 Αθήνα Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5, 11743 Αθήνα Διακήρυξη : 1.2014/ΔΝΥ Αντικείμενο : Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για το έργο «Προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη Χρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 10138 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος "Μεταρρύθμιση Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ROAD MAP ΦΑΚΕΛΟΣ Β: ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) -LEADER 1. ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΤΟ

ROAD MAP ΦΑΚΕΛΟΣ Β: ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) -LEADER 1. ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΤΟ ROAD MAP ΦΑΚΕΛΟΣ Β: ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) -LEADER 1. ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ «ΕΚ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ» ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ 1.1 Καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟY ΣΥΝΟΧΗΣ - ΕΚΤ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 3 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 5 ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

E ΤΕ ΕΣΤ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠ ΤΡΟΠΗΣ. της

E ΤΕ ΕΣΤ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠ ΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪ Η ΕΠ ΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10180 final E ΤΕ ΕΣΤ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠ ΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Δυτική ακεδονία» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ:

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗ (1 η ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση »

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση » 3 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης (8-06-) ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης έχοντας υπόψη τους στρατηγικούς στόχους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 3 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 3 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 3 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 24 Ιουνίου 2010 Σύγκλιση Επιτροπής Παρακολούθησης - Ηµερήσια ιάταξη Η Επιτροπή Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.3 : «ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΕΤΡΟ 4 ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007 ΤΟΥ Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗΣ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007 ΤΟΥ Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗΣ» ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007 ΤΟΥ Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗΣ» 2007-2013 ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Μονάδα Διαχείρισης ΠΕΠ 2007-2013 ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 5ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 5ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΟ B: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΣΤΑΔΙΟ B: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΤΤΙΚΗ" 214-22 Α.Π. 6: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ATT38-6.3.1.2 Ανάπτυξη και Προβολή δημόσιων τουριστικών και

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.2.204 C(204) 072 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8.2.204 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ήπειρος» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο νόμου για την διαχείριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Προσχέδιο νόμου για την διαχείριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Διοικητικό Συμβούλιο 26.4.2007 Εξελίξεις στην προετοιμασία της 4 ης Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 Προσχέδιο νόμου για την διαχείριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007-2013 ΒΑΣΑΡΔΑΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών 14.1.2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 20/2014 (απαλλαγή 2013): Ήταν επιτυχής

Διαβάστε περισσότερα