(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ"

Transcript

1 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 87/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 288/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, όσον αφορά το υπόδειγμα για τα επιχειρησιακά προγράμματα στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση», και σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την υποστήριξη του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όσον αφορά το υπόδειγμα για τα επιχειρησιακά προγράμματα στο πλαίσιο του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 96 παράγραφος 9, Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την υποστήριξη του στόχου της Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ( 2 ), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 11, Ύστερα από διαβούλευση με την επιτροπή συντονισμού για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, η οποία συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 150 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Είναι αναγκαίο να καθιερωθούν δύο υποδείγματα, ένα για τα επιχειρησιακά προγράμματα στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και ένα για τα επιχειρησιακά προγράμματα στο πλαίσιο του στόχου της ( 1 ) ΕΕ L 347 της , σ ( 2 ) ΕΕ L 347 της , σ Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας. Κάθε υπόδειγμα θα θέτει ενιαίους όρους παρουσίασης των στοιχείων σε κάθε τμήμα των επιχειρησιακών προγραμμάτων ή των προγραμμάτων συνεργασίας. Αυτό είναι αναγκαίο για να εξασφαλίζεται ότι τα στοιχεία έχουν συνοχή, είναι συγκρίσιμα και, εφόσον χρειάζεται, μπορούν να αθροίζονται. (2) Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού συνδέονται στενά, εφόσον αφορούν απαιτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο των προγραμμάτων στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής. Για να εξασφαλιστεί η συνέπεια ανάμεσα σε αυτές τις διατάξεις, οι οποίες θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ ταυτόχρονα, και για να διευκολυνθεί η πλήρης εικόνα και η ευχερής πρόσβαση στο κείμενο των διατάξεων αυτών για όλους τους κατοίκους της ΕΕ, κρίνεται σκόπιμο να συμπεριληφθούν σε έναν ενιαίο κανονισμό οι διατάξεις για την καθιέρωση των υποδειγμάτων για τα προγράμματα που πρόκειται να θεσπιστούν στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής με τις εκτελεστικές πράξεις που απαιτούνται από τους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1299/2013. (3) Τα υποδείγματα θα αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη του συστήματος ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων, που αναφέρεται στο άρθρο 74 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, όσον αφορά το περιεχόμενο και την υποβολή επιχειρησιακών προγραμμάτων και προγραμμάτων συνεργασίας. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να ορίζουν τον τρόπο εισαγωγής των στοιχείων των επιχειρησιακών προγραμμάτων και των προγραμμάτων συνεργασίας στο σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων. Ωστόσο, αυτό δεν θα πρέπει να επηρεάζει την τελική παρουσίαση των επιχειρησιακών προγραμμάτων και των προγραμμάτων συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίασης κειμένου και πινάκων, αφού το σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων θα πρέπει να επιτρέπει διαφορετικούς τρόπους δομής και παρουσίασης των στοιχείων που έχουν εισαχθεί στο σύστημα αυτό.

2 L 87/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (4) Το υπόδειγμα για τα επιχειρησιακά προγράμματα θα πρέπει να αντιστοιχεί στη δομή του επιχειρησιακού προγράμματος που ορίζεται στο άρθρο 96 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και το υπόδειγμα για τα προγράμματα συνεργασίας θα πρέπει να αντιστοιχεί στη δομή του προγράμματος συνεργασίας που ορίζεται στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013. Με σκοπό να εξασφαλιστούν ενιαίοι όροι για την εισαγωγή στοιχείων, τα υποδείγματα θα πρέπει να καθορίζουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε πεδίου του συστήματος ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων. Επιπλέον των δομημένων στοιχείων, τα υποδείγματα θα πρέπει να προβλέπουν τη δυνατότητα υποβολής μη δομημένων στοιχείων υπό τη μορφή υποχρεωτικών ή μη παραρτημάτων. Για τα παραρτήματα αυτά δεν είναι απαραίτητο να καθοριστούν τεχνικά χαρακτηριστικά. (5) Για να εξασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1299/2013, τα υποδείγματα θα πρέπει να εντοπίζουν τα στοιχεία που υπόκεινται σε εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του προγράμματος. Επίσης, το υπόδειγμα για τα επιχειρησιακά προγράμματα στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» θα πρέπει να εντοπίζει, επίσης, τα στοιχεία που μπορούν να ενσωματωθούν αποκλειστικά στο σύμφωνο εταιρικής σχέσης, σύμφωνα με το άρθρο 96 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013. (6) Επιπλέον, είναι αναγκαίο να καθοριστούν τα τμήματα του υποδείγματος για τα επιχειρησιακά προγράμματα στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» που δεν θα πρέπει να συμπληρώνονται από τα κράτη μέλη, αν τα επιχειρησιακά προγράμματα αφορούν αποκλειστικά την τεχνική υποστήριξη ή την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, όπως ορίζεται στο άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 ). Επειδή οι απαιτήσεις, όσον αφορά το περιεχόμενο, για τα επιχειρησιακά προγράμματα που αφορούν ειδικά κοινά χρηματοδοτικά μέσα εγγύησης και τιτλοποίησης χωρίς ανώτατο όριο υπέρ των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, όπως ορίζονται στη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής ( 2 ), και τα οποία υλοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αποτελούν υποσύνολο των απαιτήσεων για το περιεχόμενο άλλων προγραμμάτων στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση», είναι αναγκαίο να καθοριστούν τα πεδία του αντίστοιχου υποδείγματος που θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε αυτά τα ειδικά προγράμματα. (7) Για την ταχεία εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 1. Το υπόδειγμα για την κατάρτιση επιχειρησιακών προγραμμάτων στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» καθορίζεται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού. 2. Το υπόδειγμα για την κατάρτιση προγραμμάτων συνεργασίας στο πλαίσιο του στόχου της Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού. Άρθρο 2 Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και εφαρμόζεται άμεσα σε κάθε κράτος μέλος Βρυξέλλες, 25 Φεβρουαρίου Για την Επιτροπή Ο Πρόεδρος José Manuel BARROSO ( 1 ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 (ΕΕ L 347 της , σ. 470). ( 2 ) Σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της , σ. 36).

3 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 87/3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΟΥ CCI <0.1 maxlength= 15 input= S SME > ( 1 ) Τίτλος Έκδοση Πρώτο έτος Τελευταίο έτος Επιλέξιμο από Επιλέξιμο έως Αριθμός απόφασης ΕΚ Ημερομηνία απόφασης ΕΚ Αριθμός τροποποιητικής απόφασης ΚΜ Ημερομηνία τροποποιητικής απόφασης ΚΜ Ημερομηνία θέσης σε ισχύ της τροποποιητικής απόφασης του ΚΜ Περιφέρειες NUTS που καλύπτονται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα <0.2 maxlength= 255 input= M «SME»> <0.3 input= G «SME»> <0.4 maxlength= 4 input= M «SME»> <0.5 maxlength= 4 input= M «SME»> <0.6 type= D input= G «SME»> <0.7 type= D input= G «SME»> <0.8 input= G «SME»> <0.9 type= D input= G «SME»> <0.10 maxlength= 20 input= M «SME»> <0.11 type= D input= M «SME»> <0.12 type= D input= M «SME»> <0.12 input= S SME> ( 1 ) Υπόμνημα χαρακτηριστικών των πεδίων: τύπος: N = αριθμός, D = ημερομηνία, S = στοιχειοσειρά, C = τετραγωνίδιο επιλογής, P = ποσοστό, B = Boolean απόφαση: N = Δεν αποτελεί μέρος της απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος εισαγωγή: M = χειρωνακτικά, S = επιλογή, G = από το σύστημα maxlength = Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων, συμπεριλαμβανομένων των κενών PA Y = Το στοιχείο μπορεί να καλυφθεί μόνο από τη συμφωνία εταιρικής σχέσης TA NA = δεν ισχύει στην περίπτωση επιχειρησιακών προγραμμάτων που αφορούν αποκλειστικά την τεχνική υποστήριξη TA NA = δεν ισχύει στην περίπτωση επιχειρησιακών προγραμμάτων που αφορούν αποκλειστικά την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων SME = ισχύει και για προγράμματα που αφορούν κοινά χρηματοδοτικά μέσα εγγύησης και τιτλοποίησης χωρίς ανώτατο όριο για ΜΜΕ που υλοποιούνται από την ΕΤΕπ ΤΜΗΜΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ, ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ [Σχετ.: άρθρο 27 παράγραφος 1 και στοιχείο α) του πρώτου εδαφίου του άρθρου 96 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου] ( 1 ) 1.1. Στρατηγική για τη συμβολή του επιχειρησιακού προγράμματος στη στρατηγική της Ένωσης για την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και την επίτευξη οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής Περιγραφή της στρατηγικής του προγράμματος για να συμβάλει στη στρατηγική της Ένωσης για την έξυπνη, βιώσιμη και δίχως αποκλεισμούς ανάπτυξη και την επίτευξη οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής. <1.1.1 maxlength= ( 1 ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ΕΕ L 347 της , σ. 320).

4 L 87/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αιτιολόγηση της επιλογής των θεματικών στόχων και των αντίστοιχων επενδυτικών προτεραιοτήτων λαμβάνοντας υπόψη το σύμφωνο εταιρικής σχέσης, με βάση τον εντοπισμό των περιφερειακών και, όπου ενδείκνυται, εθνικών αναγκών, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που προσδιορίζονται στις σχετικές, ειδικές ανά χώρα, συστάσεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 121 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ και τις σχετικές συστάσεις του Συμβουλίου που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 148 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη την εκ των προτέρων αξιολόγηση. Πίνακας 1 Αιτιολόγηση της επιλογής των θεματικών στόχων και των επενδυτικών προτεραιοτήτων Επιλεγμένος θεματικός στόχος Επιλεγμένη επενδυτική προτεραιότητα Αιτιολόγηση της επιλογής <1.1.2 input= S PA=Y TA= NA > <1.1.3 input= S PA=Y TA= NA > <1.1.4 maxlength= 1000 input= M PA=Y TA= NA > 1.2. Αιτιολόγηση της χρηματοδότησης Αιτιολόγηση της χρηματοδότησης (δηλαδή της υποστήριξης της Ένωσης) για κάθε θεματικό στόχο και, κατά περίπτωση, κάθε επενδυτική προτεραιότητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις θεματικής συγκέντρωσης, λαμβάνοντας υπόψη την εκ των προτέρων αξιολόγηση. <1.2.1 maxlength= 7000 input= M PA=Y TA= NA >

5 Άξονας προτεραιότητας <1.2.1 Ταμείο (ΕΤΠΑ ( 1 ), Ταμείο Συνοχής, ΕΚΤ ( 2 ) ή ΠΑΝ) ( 3 ) <1.2.2 Στήριξη της Ένωσης ( 4 ) (σε ευρώ) <1.2.3 input= G> Πίνακας 2 Επισκόπηση της επενδυτικής στρατηγικής για το επιχειρησιακό πρόγραμμα Ποσοστό της συνολικής στήριξης της Ένωσης για το επιχειρησιακό πρόγραμμα ( 5 ) <1.2.4 type= P input=«g»> ( 1 ) Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. ( 2 ) Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ( 3 ) Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. ( 4 ) Συνολική στήριξη της Ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κύριας κατανομής και του αποθεματικού επίδοσης). ( 5 ) Στοιχεία ανά Ταμείο και άξονα προτεραιότητας. ( 6 ) Τίτλος του θεματικού στόχου (δεν ισχύει για την τεχνική συνδρομή). ( 7 ) Τίτλος της επενδυτικής προτεραιότητας (δεν ισχύει για την τεχνική βοήθεια). Θεματικός στόχος ( 6 ) <1.2.5 Επενδυτικές προτεραιότητες ( 7 ) <1.2.6 Ειδικοί στόχοι που αντιστοιχούν στην επενδυτική προτεραιότητα <1.2.7 Κοινοί και ειδικοί για το πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων για τους οποίους έχει τεθεί στόχος < EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 87/5

6 L 87/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 2 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ [σχετ.: στοιχεία β) και γ) του πρώτου εδαφίου του άρθρου 96 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 2.A Περιγραφή των αξόνων προτεραιότητας, εκτός της τεχνικής βοήθειας [σχετ.: στοιχείο β) του πρώτου εδαφίου του άρθρου 96 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 2.Α.1 Άξονας προτεραιότητας (επαναλαμβάνεται για κάθε άξονα προτεραιότητας) Κωδικός του άξονα προτεραιότητας <2A.1 input= G SME»> Τίτλος του άξονα προτεραιότητας <2A.2 maxlength= 500 input= M SME > Το σύνολο του άξονα προτεραιότητας θα υλοποιηθεί αποκλειστικά μέσω χρηματοδοτικών μέσων <2A.3 type= C Το σύνολο του άξονα προτεραιότητας θα υλοποιηθεί αποκλειστικά μέσω χρηματοδοτικών μέσων που θεσπίζονται σε επίπεδο Ένωσης <2A.4 type= C input= M SME > Το σύνολο του άξονα προτεραιότητας θα υλοποιηθεί μέσω τοπικής ανάπτυξης με την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων <2A.5 type= C Για το ΕΚΤ: Το σύνολο του άξονα προτεραιότητας αφορά κοινωνική καινοτομία ή διακρατική συνεργασία ή και τα δύο <2A.6 type= C 2.A.2 Αιτιολόγηση της θέσπισης άξονα προτεραιότητας που καλύπτει περισσότερες από μία περιφέρειες ή περισσότερους από έναν θεματικούς στόχους ή περισσότερα από ένα Ταμεία (κατά περίπτωση) [Σχετ.: άρθρο 96 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] <2A.0 maxlength= A.3 Ταμείο, κατηγορία περιφέρειας και βάση υπολογισμού για την στήριξη της Ένωσης (Επαναλαμβάνεται για κάθε συνδυασμό στο πλαίσιο ενός άξονα προτεραιότητας) Ταμείο <2A.7 input= S SME > Κατηγορία περιφέρειας <2A.8 input= S SME > Βάση υπολογισμού (σύνολο επιλέξιμων δαπανών ή επιλέξιμες δημόσιες δαπάνες) <2A.9 input= S SME > Κατηγορία περιφέρειας για εξόχως απόκεντρες περιοχές και βόρειες αραιοκατοικημένες περιφέρειες (όπου ενδείκνυται) <2A.9 input= S > 2.A.4 Επενδυτική προτεραιότητα (επαναλαμβάνεται για κάθε επενδυτική προτεραιότητα στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας) Επενδυτική προτεραιότητα <2A.10 input= S SME >

7 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 87/7 2.A.5 Ειδικοί στόχοι που αντιστοιχούν στην επενδυτική προτεραιότητα και αναμενόμενα αποτελέσματα (επαναλαμβάνεται για κάθε ειδικό στόχο στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας) [σχετ.: στοιχείο β) σημεία i) και ii) του πρώτου εδαφίου του άρθρου 96 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] Κωδικός Ειδικός στόχος Τα αποτελέσματα που επιδιώκει το κράτος μέλος με τη στήριξη της Ένωσης <2A.1.1 input= G «SME»> <2A.1.2 maxlength= 500 input= M «SME»> <2A.1.3 maxlength= 3500 input= M «SME»>

8 Κωδικός Δείκτης Μονάδα μέτρησης <2A.1.4 maxlength= 5 input= M SME > <2A.1.5 maxlength= 255 input= M SME > Πίνακας 3 Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων, ανά ειδικό στόχο (για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής) [σχετ.: στοιχείο β) σημείο ii) του πρώτου εδαφίου του άρθρου 96 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] <2A.1.6 input= M «SME»> Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση) <2A.1.7 input= S SME > ( 1 ) Για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής, οι τιμές-στόχοι μπορεί να έχουν ποιοτικό ή ποσοτικό χαρακτήρα. Κωδικός Programmespecific <2A.1.13 maxlength= 5 Common <2A.1.13 input= S > Τιμή βάσης Έτος βάσης Τιμή-στόχος ( 1 ) (2023) Πηγή στοιχείων Συχνότητα εκθέσεων Quantitative <2A.1.8 input= M SME > Qualitative <2A.1.8 maxlength= 100 input= M SME <2A.1.9 type= N input= M «SME»> Quantitative <2A.1.10 Qualitative <2A.1.10 maxlength= 100 input= M SME > <2A.1.11 maxlength= 200 input= M SME > Πίνακας 4 Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για τους οποίους έχει καθοριστεί τιμή-στόχος και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων που αντιστοιχούν στον ειδικό στόχο (ανά επενδυτική προτεραιότητα και κατηγορία περιφέρειας) (για το ΕΚΤ) [σχετ.: στοιχείο β) σημείο ii) του πρώτου εδαφίου του άρθρου 96 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] Δείκτης Programme-specific <2A.1.14 maxlength= 255 Common <2A.1.14 input= S > Κατηγορία περιφέρειας <2A.1.15 input= S > Μονάδα μέτρησης για τον δείκτη Programme-specific <2A.1.16 Common <2A.1.16 input= S > Κοινός δείκτης εκροών που χρησιμοποιείται ως βάση για τον καθορισμό στόχων Programme-specific <2A.1.17 Common <2A.1.17 input= S > Τιμή-στόχος ( Τιμή βάσης 1 ) Μονάδα μέτρησης για (2023) Έτος βάσης τιμή βάσης και στόχο Α Γ Σ Α Γ Σ Common Output Indicators <2A.1.18 input= S > Quantitative <2A.1.19 Common <2A.1.19 <2A.1.20 input=«m»> Quantitative <2A.1.21 Qualitative <2A.1.21 maxlength= 100 Πηγή στοιχείων <2A.1.22 maxlength= 200 <2A.1.12 maxlength= 100 input= M SME > Συχνότητα εκθέσεων <2A.1.23 maxlength= 100 ( 1 ) Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει τους κοινούς δείκτες αποτελεσμάτων για τους οποίους έχει καθοριστεί τιμή-στόχος, καθώς και όλους τους ειδικούς ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων. Οι τιμές-στόχοι για τους κοινούς δείκτες αποτελεσμάτων πρέπει να ποσοτικοποιούνται για τους ειδικούς ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων, μπορούν να είναι ποιοτικές ή ποσοτικές. Οι τιμές-στόχοι μπορούν να εκφράζονται ως σύνολο (άνδρες+γυναίκες) ή κατανεμημένες ανά φύλο και οι τιμές βάσης μπορούν να προσαρμόζονται ανάλογα. «Α» = άνδρες, «Γ»=γυναίκες, «Σ»= σύνολο. L 87/8 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

9 Κωδικός Programme-specific <2A.1.24 maxlength= 5 Common <2A.1.24 input= S > Δείκτης Programme-specific <2A.1.25 maxlength= 255 Common <2A.1.25 input= S > Πίνακας 4α Δείκτες αποτελεσμάτων για την ΠΑΝ και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων που αντιστοιχούν στον ειδικό στόχο (ανά άξονα προτεραιότητας ή ανά τμήμα ενός άξονα προτεραιότητας) [σχετ.: άρθρο 19 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 )] Μονάδα μέτρησης για τον δείκτη Programme-specific <2A.1.26 Common <2A.1.26 input= S > Κοινός δείκτης εκροών που χρησιμοποιείται ως βάση για τον καθορισμό στόχων Programme-specific <2A.1.27 Common <2A.1.27 input= S > Τιμή βάσης Τιμή-στόχος ( 1 ) (2023) Μονάδα μέτρησης για Έτος βάσης τιμή βάσης και στόχο Α Γ Σ Α Γ Σ Common Output Indicators <2A.1.28 input= S > Quantitative <2A.1.29 Common <2A.1.29 <2A.1.30 input=«m»> Quantitative <2A.1.31 Qualitative <2A.1.31 maxlength= 100 Πηγή στοιχείων <2A.1.32 maxlength= 200 Συχνότητα εκθέσεων <2A.1.33 maxlength= 100 ( 1 ) Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει τους κοινούς δείκτες αποτελεσμάτων για τους οποίους έχει καθοριστεί τιμή-στόχος, καθώς και όλους τους ειδικούς ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων. Οι τιμές-στόχοι για τους κοινούς δείκτες αποτελεσμάτων πρέπει να ποσοτικοποιούνται για τους ειδικούς ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων, μπορούν να είναι ποιοτικές ή ποσοτικές. Όλοι οι δείκτες αποτελεσμάτων στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της υλοποίησης της ΠΑΝ πρέπει να συνδέονται με ποσοτικοποιημένη τιμή-στόχο. Οι τιμές-στόχοι μπορούν να εκφράζονται ως σύνολο (άνδρες+γυναίκες) ή κατανεμημένες ανά φύλο και οι τιμές βάσης μπορούν να προσαρμόζονται ανάλογα. «Α» = άνδρες, «Γ»=γυναίκες, «Σ»= σύνολο. ( 1 ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της , σ. 470) EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 87/9

10 L 87/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης A.6 Δράσεις που πρόκειται να υποστηριχθούν στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας (ανά επενδυτική προτεραιότητα) 2.A.6.1 Περιγραφή του είδους και παραδείγματα δράσεων που πρόκειται να υποστηριχθούν, καθώς και αναμενόμενη συμβολή τους στους ειδικούς στόχους, συμπεριλαμβάνοντας, όπου ενδείκνυται, τον εντοπισμό κύριων ομάδων-στόχων, ειδικών εδαφικών περιοχών-στόχων και τύπους δικαιούχων [σχετ.: στοιχείο β) σημείο iii) του πρώτου εδαφίου του άρθρου 96 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] Επενδυτική προτεραιότητα <2A input= S > <2A maxlength= A.6.2 Κατευθυντήριες αρχές για την επιλογή των πράξεων [σχετ.: στοιχείο β) σημείο iii) του πρώτου εδαφίου του άρθρου 96 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] Επενδυτική προτεραιότητα <2A input= S > <2A maxlength= A.6.3 Σχεδιαζόμενη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων (όπου ενδείκνυται) [σχετ.: στοιχείο β) σημείο iii) του πρώτου εδαφίου του άρθρου 96 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] Επενδυτική προτεραιότητα Σχεδιαζόμενη αξιοποίηση των χρηματοδοτικών μέσων <2A input= S > <2A type= C <2A maxlength= A.6.4 Σχεδιαζόμενη χρήση των μεγάλων έργων (όπου ενδείκνυται) [σχετ.: στοιχείο β) σημείο iii) του πρώτου εδαφίου του άρθρου 96 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] Επενδυτική προτεραιότητα <2A input= S > <2A maxlength= A.6.5 Δείκτες εκροών ανά επενδυτική προτεραιότητα και, όπου ενδείκνυται, κατηγορία περιφέρειας [σχετ.: στοιχείο β) σημείο iv) του πρώτου εδαφίου του άρθρου 96 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] Πίνακας 5 Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών (ανά επενδυτική προτεραιότητα, κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΚΤ και, όπου ενδείκνυται, για το ΕΤΠΑ) Κωδικός Δείκτης Μονάδα μέτρησης Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση) Τιμή-στόχος (2023) ( 1 ) Α Γ Σ Πηγή στοιχείων Συχνότητα εκθέσεων <2A input= S SME> <2A input= S SME> <2A input= S SME> <2A input= S SME> <2A input= S SME> <2A input=«m SME»> <2A maxlength= 200 input= M SME> <2A maxlength= 100 input= M SME> ( 1 ) Για το ΕΚΤ, ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει τους κοινούς δείκτες εκροών για τους οποίους έχει οριστεί τιμή-στόχος. Οι τιμές-στόχοι μπορούν να εκφράζονται είτε ως σύνολο (άνδρες + γυναίκες) ή με ανάλυση ανά φύλο. Για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής η κατανομή κατά φύλο, στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν ισχύει. «Α» = άνδρες, «Γ»=γυναίκες, «Σ»= σύνολο.

11 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 87/11 2.A.7 Κοινωνική καινοτομία, διακρατική συνεργασία και συμβολή στους θεματικούς στόχους 1-7 ( 1 ) Ειδικές διατάξεις για το ΕΚΤ ( 2 ), κατά περίπτωση (ανά άξονα προτεραιότητας και, όπου ενδείκνυται, ανά κατηγορία περιφέρειας): κοινωνική καινοτομία, διακρατική συνεργασία και συμβολή του ΕΚΤ στους θεματικούς στόχους 1-7 Περιγραφή της συμβολής των προγραμματισμένων δράσεων του άξονα προτεραιότητας: στην κοινωνική καινοτομία (εάν δεν καλύπτεται από ειδικά προβλεπόμενο άξονα προτεραιότητας) στη διακρατική συνεργασία (εάν δεν καλύπτεται από ειδικά προβλεπόμενο άξονα προτεραιότητας) θεματικοί στόχοι που αναφέρονται στα σημεία 1 έως 7 του πρώτου εδαφίου του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013. Άξονας προτεραιότητας <2A.3.1 input= S > <2A.3.2 maxlength= 7000 ( 1 ) Μόνο για προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΕΚΤ. ( 2 ) Για το ΕΚΤ, ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει τους κοινούς δείκτες εκροών για τους οποίους έχει καθοριστεί τιμή-στόχος, καθώς και όλους τους ειδικούς ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών.

12 2.A.8 Άξονας προτεραιότητας <2A.4.1 input= S > Πλαίσιο επιδόσεων [σχετ.: στοιχείο β) σημείο v) του πρώτου εδαφίου του άρθρου 96 παράγραφος 2 και παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] Πίνακας 6 Πλαίσιο επιδόσεων του άξονα προτεραιότητας (ανά Ταμείο και, για το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ, και κατηγορία περιφέρειας) ( 1 ) Τύπος δείκτη (κύριο στάδιο υλοποίησης, οικονομικός δείκτης, δείκτης εκροών ή, κατά περίπτωση, δείκτης αποτελεσμάτων) <2A.4.2 input= S > Κωδικός Implementation Step or Financial indicator <2A.4.3 maxlength= 5 Output or result<2a.4.3 input= S > Δείκτης ή κύριο στάδιο υλοποίησης Implementation Step or Financial indicator <2A.4.4 maxlength= 255 Output or Result <2A.4.4 input= G or M > Μονάδα μέτρησης, κατά περίπτωση Implementation Step or Financial indicator <2A.4.5 Output or Result <2A.4.5 input= G or M > Ταμείο <2A.4.6 input= S > Κατηγορία περιφέρειας <2A.4.7 input= S > ( 1 ) Τα ορόσημα μπορούν να εκφράζονται είτε ως σύνολο (άνδρες + γυναίκες) ή με ανάλυση ανά φύλο. «Α» = άνδρες, «Γ»=γυναίκες, «Σ»= σύνολο. ( 2 ) Οι τιμές-στόχοι μπορούν να εκφράζονται είτε ως σύνολο (άνδρες + γυναίκες) ή με ανάλυση ανά φύλο. «Α» = άνδρες, «Γ»=γυναίκες, «Σ»= σύνολο. <2A.4.12 maxlength= 7000 Ορόσημο για το 2018 ( 1 ) Τελικός στόχος (2023) ( 2 ) Α Γ Σ Α Γ Σ <2A.4.8 maxlength= 255 Περαιτέρω ποιοτικές πληροφορίες σχετικά με τη συγκρότηση του πλαισίου επιδόσεων (προαιρετικά) Implementation Step or Financial <2A.4.9 Output or Result <2A.4.8 Πηγή στοιχείων Implementation Step or Financial indicator <2A.4.10 maxlength= 200 Output or Result <2A.4.10 input= M > Επεξήγηση της σημασίας του δείκτη, κατά περίπτωση <2A.4.11 maxlength= 500 ( 1 ) Όταν η ΠΑΝ υλοποιείται ως μέρος ενός άξονα προτεραιότητας, τα ορόσημα και οι στόχοι που καθορίζονται για την ΠΑΝ πρέπει να διακρίνονται από τα άλλα ορόσημα και τους στόχους για τον άξονα προτεραιότητας σύμφωνα με τις εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζονται με βάση το άρθρο 22 παράγραφος 7 πέμπτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, αφού οι πόροι που διατίθενται στην ΠΑΝ (ειδική χρηματοδότηση και αντιστοίχιση με την υποστήριξη του ΕΚΤ) εξαιρούνται από το αποθεματικό επίδοσης. L 87/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

13 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 87/13 2.A.9 Κατηγορίες παρέμβασης [σχετ.: στοιχείο β) σημείο vi) του άρθρου 96 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] Κατηγορίες παρέμβασης που αντιστοιχούν στο περιεχόμενο του άξονα προτεραιότητας, με βάση την ονοματολογία που έχει θεσπιστεί από την Επιτροπή, και ενδεικτική κατανομή της υποστήριξης της Ένωσης. Πίνακες 7-11 Κατηγορίες παρέμβασης ( 1 ) (ανά Ταμείο και κατηγορία περιφέρειας, αν ο άξονας προτεραιότητας καλύπτει περισσότερα από ένα/μία) Πίνακας 7 Διάσταση 1 Τομέας παρέμβασης Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας <2A input= S Decision=N > <2A input= S Decision=N > Άξονας προτεραιότητας Κωδικός Ποσό (σε ευρώ) <2A input= S Decision=N> <2A input= S Decision=N > <2A input= M Decision=N > Πίνακας 8 Διάσταση 2 Μορφή χρηματοδότησης Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας <2A input= S Decision=N > <2A input= S Decision=N > Άξονας προτεραιότητας Κωδικός Ποσό (σε ευρώ) <2A input= S Decision=N> <2A input= S Decision=N > <2A input= M Decision=N > Πίνακας 9 Διάσταση 3 Τύπος εδαφικής περιοχής Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας <2A input= S Decision=N > <2A input= S Decision=N > Άξονας προτεραιότητας Κωδικός Ποσό (σε ευρώ) <2A input= S Decision=N> <2A input= S Decision=N > <2A input= M Decision=N > ( 1 ) Τα ποσά περιλαμβάνουν την στήριξη της Ένωσης (την κύρια κατανομή και τη διάθεση από το αποθεματικό επίδοσης).

14 L 87/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πίνακας 10 Διάσταση 4 Μηχανισμοί εδαφικής υλοποίησης Ταμείο <2A input= S Decision=N > Κατηγορία περιφέρειας <2A input= S Decision=N > Άξονας προτεραιότητας Κωδικός Ποσό (σε ευρώ) <2A input= S Decision=N> <2A input= S Decision=N > <2A input= M Decision=N > Πίνακας 11 Διάσταση 6 δευτερεύον θέμα του ΕΚΤ ( 1 ) (μόνο ΕΚΤ) Ταμείο <2A input= S Decision=N > Κατηγορία περιφέρειας <2A input= S Decision=N > Άξονας προτεραιότητας Κωδικός Ποσό (σε ευρώ) <2A input= S Decision=N> <2A input= S Decision=N > <2A input= M Decision=N > 2.A.10 Σύνοψη της προγραμματιζόμενης χρήσης τεχνικής συνδρομής, συμπεριλαμβανομένων, όπου χρειάζεται, δράσεων για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των αρχών που εμπλέκονται στη διαχείριση και τον έλεγχο των προγραμμάτων και των δικαιούχων (όπου ενδείκνυται) (ανά άξονα προτεραιότητας) [σχετ.: στοιχείο β) σημείο vii) του άρθρου 96 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] Άξονας προτεραιότητας <3A.6.1 input= S > <2A.6.2 maxlength= Β Περιγραφή των αξόνων προτεραιότητας για τεχνική συνδρομή [σχετ.: στοιχείο γ) του πρώτου εδαφίου του άρθρου 96 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 2.Β.1 Άξονας προτεραιότητας (επαναλαμβάνεται για κάθε άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας) Κωδικός του άξονα προτεραιότητας Τίτλος του άξονα προτεραιότητας <2B.0.2 maxlength= 5 <2B.0.3 maxlength= B.2 Αιτιολόγηση της θέσπισης άξονα προτεραιότητα που καλύπτει περισσότερες από μία κατηγορίες περιφέρειας (όπου ενδείκνυται) [σχετ.: άρθρο 96 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] <2B.0.1 maxlength= 3500 ( 1 ) Να συμπεριληφθούν, όπου ενδείκνυται, ποσοτικοποιημένα στοιχεία για τη συμβολή του ΕΚΤ στους θεματικούς στόχους που αναφέρονται στα σημεία 1 έως 7 του πρώτου εδαφίου του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

15 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 87/15 2.B.3 Ταμείο και κατηγορία περιφέρειας (επαναλαμβάνεται για κάθε συνδυασμό στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας) Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Βάση υπολογισμού (σύνολο επιλέξιμων δαπανών ή επιλέξιμες δαπάνες του δημοσίου) <2B.0.4 input= S > <2B.0.5 input= S > <2B.0.6 input= S > 2.B.4 Ειδικοί στόχοι και αναμενόμενα αποτελέσματα (επαναλαμβάνεται για κάθε ειδικό στόχο στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας) [σχετ.: στοιχείο γ) σημεία i) και ii) του πρώτου εδαφίου του άρθρου 96 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] Κωδικός Ειδικός στόχος Αποτελέσματα που επιδιώκει το κράτος μέλος με τη στήριξη της Ένωσης ( 1 ) <2B.1.1 maxlength= 5 <2B.1.2 maxlength= 500 <2B.1.3 maxlength= 3500 ( 1 ) Απαιτείται όταν η στήριξη της Ένωσης για τεχνική συνδρομή στο πρόγραμμα υπερβαίνει τα 15 εκατομμύρια ευρώ. 2.B.5 Δείκτες αποτελεσμάτων ( 1 ) Πίνακας 12 Ειδκοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων (ανά ειδικό στόχο) (για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής) [σχετ.: στοιχείο γ) σημείο ii) του πρώτου εδαφίου του άρθρου 96 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] Κωδικός Δείκτης Μονάδα μέτρησης Τιμή βάσης Τιμή-στόχος ( 1 ) (2023) Έτος βάσης Α Γ Σ Α Γ Σ Πηγή στοιχείων Συχνότητα εκθέσεων <2.B.2.1 maxlength= 5 <2.B.2.2 maxlength= 255 <2.B.2.3 Quantitative <2.B.2.4 <2.B.2.5 input=«m»> Quantitative <2.B.2.6 Qualitative <2.B.2.6 maxlength= 100 <2.B.2.7 maxlength= 200 <2.B.2.8 maxlength= 100 ( 1 ) Οι τιμές-στόχοι μπορούν να έχουν ποιοτικό ή ποσοτικό χαρακτήρα. Οι τιμές-στόχοι μπορούν να εκφράζονται ως σύνολο (άνδρες+γυναίκες) ή κατανεμημένες ανά φύλο και οι τιμές βάσης μπορούν να προσαρμόζονται ανάλογα. «Α» = άνδρες, «Γ»=γυναίκες, «Σ»= σύνολο. 2.B.6 Δράσεις που πρόκειται να υποστηριχθούν και αναμενόμενη συμβολή τους στους ειδικούς στόχους (ανά άξονα προτεραιότητας) [σχετ.: στοιχείο γ) σημεία i) και iii) του πρώτου εδαφίου του άρθρου 96 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 2.B.6.1 Περιγραφή των δράσεων που πρόκειται να υποστηριχθούν και αναμενόμενη συμβολή τους στους ειδικούς στόχους [σχετ.: στοιχείο γ) σημεία i) και iii) του πρώτου εδαφίου του άρθρου 96 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] Άξονας προτεραιότητας <2.B input= S > <2.B maxlength= 7000 ( 1 ) Απαιτείται όταν αυτό δικαιολογείται αντικειμενικά, δεδομένου του περιεχομένου της δράσης και όταν η στήριξη της Ένωσης σε τεχνική συνδρομή στο πρόγραμμα υπερβαίνει τα 15 εκατομμύρια.

16 L 87/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης B.6.2 Δείκτες εκροών που αναμένεται να συμβάλουν στα αποτελέσματα (ανά άξονα προτεραιότητας) [σχετ.: στοιχείο γ) σημείο iv) του πρώτου εδαφίου του άρθρου 96 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] Πίνακας 13 Δείκτες εκροών (ανά άξονα προτεραιότητας) (για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής) Κωδικός Δείκτης Μονάδα μέτρησης <2.B maxlength= 5 <2.B maxlength= 255 <2.B Τιμή-στόχος (2023) ( 1 ) (προαιρετικά) Α Γ Σ <2.B Πηγή στοιχείων <2.B maxlength= 200 ( 1 ) Οι τιμές-στόχοι για δείκτες εκροών στο πλαίσιο της τεχνικής συνδρομής είναι προαιρετικές. Οι τιμές-στόχοι μπορούν να εκφράζονται είτε ως σύνολο (άνδρες + γυναίκες) ή με ανάλυση ανά φύλο. «Α» = άνδρες, «Γ»=γυναίκες, «Σ»= σύνολο. 2.B.7 Κατηγορίες παρέμβασης (ανά άξονα προτεραιότητας) [σχετ.: στοιχείο γ) σημείο v) του πρώτου εδαφίου του άρθρου 96 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] Αντίστοιχες κατηγορίες παρέμβασης με βάση ονοματολογία που θεσπίζει η Επιτροπή, και ενδεικτική κατανομή της στήριξης της Ένωσης. Πίνακες Κατηγορίες παρέμβασης ( 1 ) Πίνακας 14 Διάσταση 1 Τομέας παρέμβασης Κατηγορία περιφέρειας: < input= S > Άξονας προτεραιότητας Κωδικός Ποσό (σε ευρώ) <2B input= S > Decision=N> <2B input= S > Decision=N> <2B Decision=N> Πίνακας 15 Κατηγορία περιφέρειας: < input= S > Διάσταση 2 Μορφή χρηματοδότησης Άξονας προτεραιότητας Κωδικός Ποσό (σε ευρώ) <2B input= S > Decision=N> <2B input= S > Decision=N> <2B Decision=N> Πίνακας 16 Κατηγορία περιφέρειας: < input= S > Διάσταση 3 Τύπος εδαφικής περιοχής Άξονας προτεραιότητας Κωδικός Ποσό (σε ευρώ) <2B input= S > Decision=N> <2B input= S > Decision=N> <2B Decision=N> ( 1 ) Τα ποσά περιλαμβάνουν την στήριξη της Ένωσης (την κύρια κατανομή και τη διάθεση από το αποθεματικό επίδοσης).

17 ΤΜΗΜΑ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ [σχετ.: στοιχείο δ) του πρώτου εδαφίου του άρθρου 96 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 3.1 Χρηματοδοτικό κονδύλιο από κάθε ταμείο και ποσά για αποθεματικό επίδοσης [σχετ.: στοιχείο δ) σημείο i) του πρώτου εδαφίου του άρθρου 96 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] Πίνακας 17 Ταμείο <3.1.1 input= G SME > Κατηγορία περιφέρειας <3.1.2 input= G SME > (1) ΕΤΠΑ Σε λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες (2) Στις περιφέρειες μετάβασης (3) Σε πιο αναπτυγμένες περιφέρειες (4) Σύνολο Κύρια κατανομή ( 1 ) <3.1.3 input= M «S ME»> Σύνολο Αποθεματικό επίδοσης <3.1.4 input= M TA - NA YEI NA > Κύρια κατανομή <3.1.5 input= M «SM E»> Αποθεματικό επίδοσης <3.1.6 input= M TA - NA YEI NA > Κύρια κατανομή <3.1.7 input= M «SM E»> Αποθεματικό επίδοσης <3.1.8 input= M TA - NA YEI NA > Κύρια κατανομή <3.1.9 input= M «SM E»> Αποθεματικό επίδοσης < input= M TA - NA YEI NA > Κύρια κατανομή < input= M «SM E»> Αποθεματικό επίδοσης < input= M TA - NA YEI NA > Κύρια κατανομή < input= M «SM E»> Αποθεματικό επίδοσης < input= M TA - NA YEI NA > Κύρια κατανομή < input= M «SM E»> Αποθεματικό επίδοσης < input= M TA - NA YEI NA > Κύρια κατανομή < input= G «SM E»> Αποθεματικό επίδοσης < input= G TA - NA YEI NA > EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 87/17

18 Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας (5) ΕΚΤ ( 2 ) Σε λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες (6) Στις περιφέρειες μετάβασης (7) Σε πιο αναπτυγμένες περιφέρειες (8) Σύνολο (9) Ειδική χρηματοδότηση για την ΠΑΝ (10) Ταμείο Συνοχής Άνευ αντικειμένου Άνευ αντικειμένου (11) ΕΤΠΑ Ειδικές (12) Σύνολο πιστώσεις σε απομακρυσμένες περιφέρειες ή βόρειες αραιοκατοικημένες περιφέρειες Κύρια κατανομή ( 1 ) Σύνολο Αποθεματικό επίδοσης Άνευ αντικειμένου Κύρια κατανομή Αποθεματικό επίδοσης Άνευ αντικειμένου Κύρια κατανομή Άνευ αντικειμένου Αποθεματικό επίδοσης Άνευ αντικειμένου Κύρια κατανομή Άνευ αντικειμένου Αποθεματικό επίδοσης Άνευ αντικειμένου Κύρια κατανομή Άνευ αντικειμένου Αποθεματικό επίδοσης ( 1 ) Συνολικό κονδύλιο (στήριξη της Ένωσης), μείον το κονδύλιο του αποθεματικού επίδοσης. ( 2 ) Συνολικό κονδύλιο από το ΕΚΤ, συμπεριλαμβανομένης της αντίστοιχης υποστήριξης του ΕΚΤ για την ΠΑΝ. Οι στήλες για το αποθεματικό επίδοσης δεν περιλαμβάνουν την αντίστοιχη υποστήριξη του ΕΚΤ για την ΠΑΝ, επειδή αυτή εξαιρείται από το αποθεματικό επίδοσης. Άνευ αντικειμένου Κύρια κατανομή Άνευ αντικειμένου Αποθεματικό επίδοσης Άνευ αντικειμένου Κύρια κατανομή Άνευ αντικειμένου Αποθεματικό επίδοσης Άνευ αντικειμένου Κύρια κατανομή Άνευ αντικειμένου Αποθεματικό επίδοσης Άνευ αντικειμένου L 87/18 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

19 3.2 Συνολική χρηματοδότηση ανά Ταμείο και εθνική συγχρηματοδότηση (σε ευρώ) [σχετ.: στοιχείο δ) σημείο ii) του πρώτου εδαφίου του άρθρου 96 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] Άξονας προτεραιότητας <3.2.A.1 input= G SME > Άξονας προτεραιότητας 1 Άξονας προτεραιότητας 2 1. Στον πίνακα παρατίθεται το σχέδιο χρηματοδότησης ανά άξονα προτεραιότητας. 2. Όταν ο άξονας προτεραιότητας καλύπτει περισσότερα από ένα Ταμεία, τα στοιχεία για την ενωσιακή στήριξη και την εθνική συμμετοχή αναλύονται κατά Ταμείο με χωριστό ποσοστό συγχρηματοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας για κάθε Ταμείο. 3. Όταν ο άξονας προτεραιότητας καλύπτει περισσότερες από μία κατηγορίες περιφέρειας, τα στοιχεία για την ενωσιακή στήριξη και την εθνική συμμετοχή αναλύονται κατά κατηγορία περιφέρειας με χωριστό ποσοστό συγχρηματοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας για κάθε κατηγορία περιφέρειας. 4. Η συμβολή της ΕΤΕπ εμφανίζεται σε επίπεδο άξονα προτεραιότητας. Ταμείο <3.2.A.2 input= G SME > ΕΤΠΑ ΕΚΤ Κατηγορία περιφέρειας <3.2.A.3 input= G SME > Βάση για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης (Συνολικό επιλέξιμο ποσό ή επιλέξιμο δημόσιο κόστος) <3.2.A.4 input= G SME > Στήριξη της Ένωσης Εθνική συμμετοχή (α) (β) = (γ) + (δ) <3.2.A.5 input= M SME > <3.2.A.6 type= N SME input= G > Πίνακας 18α Σχέδιο χρηματοδότηση Ενδεικτική ανάλυση της εθνικής συμμετοχής Εθνική δημόσια χρηματοδότηση Εθνική ιδιωτική χρηματοδότηση (*) Συνολική χρηματοδότηση (γ) (δ) (ε) = (α) + (β) <3.2.A.7 input= M SME > <3.2.A.8 input= M SME > <3.2.A.9 input= G S ME > Ποσοστό συγχρηματοδότησης (στ) = (α)/ (ε) (**) <3.2.A.10 type= P input= G SME > Ενημερωτικά Συνεισφορά ΕΤΕπ Κύρια κατανομή (συνολική χρηματοδότηση μείον το αποθεματικό επίδοσης) Στήριξη της Ένωσης (ζ) (η) = (α) - (ι) <3.2.A.11 input= M SME > <3.2. A.12 type= N input = M TA - NA YEI NA > Εθνική συμμετοχή (θ) = (β) - (ια) <3.2. A.13 type= N input = M TA - NA YEI NA >> Αποθεματικό επίδοσης Στήριξη της Ένωσης Εθνική συμμετοχή ( 1 ) ι) (ια) = (β) * ((ια)/(α)) <3.2.A.14 input= M TA - NA YEI NA > <3.2.A.15 input= M TA - NA YEI NA >> Ποσό του αποθεματικού επίδοσης ως ποσοστό της συνολικής στήριξης της Ένωσης (ιβ) = (ια)/(α) * 100 <3.2.A.16 input= G TA - NA YEI NA > EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 87/19

20 Άξονας προτεραιότητας Άξονας προτεραιότητας 3 Άξονας προτεραιότητας 4 Άξονας προτεραιότητας 5 Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Βάση για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης (Συνολικό επιλέξιμο ποσό ή επιλέξιμο δημόσιο κόστος) Στήριξη της Ένωσης Εθνική συμμετοχή Ενδεικτική ανάλυση της εθνικής συμμετοχής Εθνική δημόσια χρηματοδότηση Εθνική ιδιωτική χρηματοδότηση (*) Συνολική χρηματοδότηση Ποσοστό συγχρηματοδότησης Ενημερωτικά Συνεισφορά ΕΤΕπ Κύρια κατανομή (συνολική χρηματοδότηση μείον το αποθεματικό επίδοσης) Στήριξη της Ένωσης Εθνική συμμετοχή Αποθεματικό επίδοσης Στήριξη της Ένωσης Εθνική συμμετοχή ( 1 ) ΠΑΝ ( 2 ) ΑΑ ΑΑ ΑΑ ΑΑ ΕΚΤ ΠΑΝ ( 3 ) ΑΑ ΑΑ ΑΑ ΑΑ Ταμείο Συνοχής ΑΑ Σύνολο ΕΤΠΑ Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες Σύνολο ΕΤΠΑ Περιφέρειες σε μετάβαση Σύνολο ΕΤΠΑ Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες Σύνολο ΕΤΠΑ Ειδικές πιστώσεις σε απομακρυσμένες περιφέρειες ή βόρειες αραιοκατοικημένες περιφέρειες Ισοδύναμο συνόλου (1) στον πίνακα 17 Ισοδύναμο συνόλου (2) στον πίνακα 17 Ισοδύναμο συνόλου (3) στον πίνακα 17 Ισοδύναμο συνόλου (11) στον πίνακα 17 Ποσό του αποθεματικού επίδοσης ως ποσοστό της συνολικής στήριξης της Ένωσης L 87/20 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

21 Άξονας προτεραιότητας Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Σύνολο ΕΚΤ ( 4 ) Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες Σύνολο ΕΚΤ ( 6 ) Περιφέρειες σε μετάβαση Σύνολο ΕΚΤ ( 7 ) Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες Βάση για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης (Συνολικό επιλέξιμο ποσό ή επιλέξιμο δημόσιο κόστος) Στήριξη της Ένωσης Δεν ισοδυναμεί με το σύνολο (5) του πίνακα 17, αφού το δεύτερο περιλαμβάνει και την υποστήριξη του ΕΚΤ που αντιστοιχεί στην ΠΑΝ ( 5 ) Δεν ισοδυναμεί με το σύνολο (6) του πίνακα 17, αφού το δεύτερο περιλαμβάνει και την υποστήριξη του ΕΚΤ που αντιστοιχεί στην ΠΑΝ Δεν ισοδυναμεί με το σύνολο (7) του πίνακα 17, αφού το δεύτερο περιλαμβάνει και την υποστήριξη του ΕΚΤ που αντιστοιχεί στην ΠΑΝ Σύνολο ΠΑΝ ( 8 ) ΑΑ Δεν ισοδυναμεί με το σύνολο (9) του πίνακα 17, αφού το δεύτερο περιλαμβάνει μόνο το ειδικό κονδύλιο για την ΠΑΝ Εθνική συμμετοχή Ενδεικτική ανάλυση της εθνικής συμμετοχής Εθνική δημόσια χρηματοδότηση Εθνική ιδιωτική χρηματοδότηση (*) Συνολική χρηματοδότηση Ποσοστό συγχρηματοδότησης Ενημερωτικά Συνεισφορά ΕΤΕπ Κύρια κατανομή (συνολική χρηματοδότηση μείον το αποθεματικό επίδοσης) Στήριξη της Ένωσης Εθνική συμμετοχή Αποθεματικό επίδοσης Στήριξη της Ένωσης Εθνική συμμετοχή ( 1 ) Ποσό του αποθεματικού επίδοσης ως ποσοστό της συνολικής στήριξης της Ένωσης EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 87/21

22 Άξονας προτεραιότητας Σύνολο Γενικό σύνολο Ταμείο Ταμείο Συνοχής Κατηγορία περιφέρειας ΑΑ Βάση για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης (Συνολικό επιλέξιμο ποσό ή επιλέξιμο δημόσιο κόστος) Στήριξη της Ένωσης Ισοδύναμο συνόλου (10) στον πίνακα 17 Ισοδύναμο συνόλου (12) στον πίνακα 17 Εθνική συμμετοχή Ενδεικτική ανάλυση της εθνικής συμμετοχής Εθνική δημόσια χρηματοδότηση Εθνική ιδιωτική χρηματοδότηση (*) Συνολική χρηματοδότηση Ποσοστό συγχρηματοδότησης Ενημερωτικά Συνεισφορά ΕΤΕπ Κύρια κατανομή (συνολική χρηματοδότηση μείον το αποθεματικό επίδοσης) Στήριξη της Ένωσης Εθνική συμμετοχή Αποθεματικό επίδοσης Στήριξη της Ένωσης Εθνική συμμετοχή ( 1 ) Ποσό του αποθεματικού επίδοσης ως ποσοστό της συνολικής στήριξης της Ένωσης (*) Συμπληρώνεται μόνο όταν οι άξονες προτεραιότητας εκφράζονται ως συνολικό κόστος. (**) Το ποσοστό αυτό μπορεί να στρογγυλοποιηθεί στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό στον πίνακα. Το ακριβές ποσοστό που χρησιμοποιείται για την επιστροφή πληρωμών είναι ο λόγος (στ). ( 1 ) Η εθνική συμμετοχή διαιρείται κατ αναλογία μεταξύ της κύριας χρηματοδότησης και του αποθεματικού επίδοσης. ( 2 ) Αυτός ο άξονας προτεραιότητας περιλαμβάνει το ειδικό κονδύλιο για την ΠΑΝ και την αντίστοιχη στήριξη του ΕΚΤ. ( 3 ) Αυτό το μέρος άξονα προτεραιότητας περιλαμβάνει το ειδικό κονδύλιο για την ΠΑΝ και την αντίστοιχη στήριξη του ΕΚΤ. ( 4 ) Κονδύλιο ΕΚΤ χωρίς την αντίστοιχη στήριξη για την ΠΑΝ. ( 5 ) Το άθροισμα του συνόλου της στήριξης του ΕΚΤ για λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, περιφέρειες σε μετάβαση και περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες και οι πόροι που διατίθενται για την ΠΑΝ στον πίνακα 18α ισοδυναμεί με το άθροισμα του συνόλου της στήριξης του ΕΚΤ για τις εν λόγω περιφέρειες και των ειδικών κονδυλίων για την ΠΑΝ στον πίνακα 17. ( 6 ) Κονδύλιο ΕΚΤ χωρίς την αντίστοιχη στήριξη για την ΠΑΝ. ( 7 ) Κονδύλιο ΕΚΤ χωρίς την αντίστοιχη στήριξη για την ΠΑΝ. ( 8 ) Περιλαμβάνει το ειδικό κονδύλι για την ΠΑΝ και την αντίστοιχη στήριξη από το ΕΚΤ. Ταμείο ( 1 ) <3.2.B.1 1. Ειδική χρηματοδότηση για την ΠΑΝ Κατηγορία περιφέρειας <3.2.B.2 Πίνακας 18β Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων ειδική χρηματοδότηση ΕΚΤ και ΠΑΝ ( 1 ) (όπου ενδείκνυται) Βάση για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης (Συνολικό επιλέξιμο ποσό ή επιλέξιμο δημόσιο κόστος) <3.2.B.3 Στήριξη της Ένωσης (α) <3.2.B.1 Εθνική συμμετοχή (β) = (γ) + (δ) <3.2.B.4 Ενδεικτική ανάλυση της εθνικής συμμετοχής Εθνική δημόσια χρηματοδότηση (γ) <3.2.B.5 Εθνική ιδιωτική χρηματοδότηση (δ) (*) Συνολική χρηματοδότηση (ε) = (α) + (β) <3.2.B.6 <3.2.B.7 ΑΑ % ( 1 ) Να συμπληρωθεί για κάθε (μέρος) άξονα προτεραιότητας που υλοποιεί την ΠΑΝ. Ποσοστό συγχρηματοδότησης (στ) = (α)/(ε) (**) <3.2.B.8 type= P L 87/22 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

23 Ταμείο ( 1 ) 2. Αντίστοιχη υποστήριξη του ΕΚΤ 3. Αντίστοιχη υποστήριξη του ΕΚΤ 4. Αντίστοιχη υποστήριξη του ΕΚΤ 5. ΣΥΝΟΛΟ: Άξονας προτεραιότητας [μέρος του] για την ΠΑΝ Κατηγορία περιφέρειας λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες περιφέρειες μετάβαση περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες σε [πρέπει να ισούται με τον άξονα προτεραιότητας (μέρος του) 3] Βάση για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης (Συνολικό επιλέξιμο ποσό ή επιλέξιμο δημόσιο κόστος) 6. Μερίδιο του ΕΚΤ για λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες 2/άθροισμα (2:4) 7. Μερίδιο του ΕΚΤ για περιφέρειες σε μετάβαση 3/άθροισμα (2:4) 8. Μερίδιο του ΕΚΤ για περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες 4/άθροισμα (2:4) Στήριξη της Ένωσης (α) Εθνική συμμετοχή (β) = (γ) + (δ) Άθροισμα (1:4) Άθροισμα (1:4) <3.2.c.11 type= P <3.2.c.13 type= P <3.2.c.14 type= P Ενδεικτική ανάλυση της εθνικής συμμετοχής Εθνική δημόσια χρηματοδότηση (γ) Εθνική ιδιωτική χρηματοδότηση (δ) (*) (*) Συμπληρώνεται μόνο όταν οι άξονες προτεραιότητας εκφράζονται ως συνολικό κόστος. (**) Το ποσοστό αυτό μπορεί να στρογγυλοποιηθεί στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό στον πίνακα. Το ακριβές ποσοστό που χρησιμοποιείται για την επιστροφή πληρωμών είναι ο λόγος (στ). ( 1 ) Η ΠΑΝ (ειδικό κονδύλιο και αντίστοιχη υποστήριξη του ΕΚΤ) θεωρείται Ταμείο και εμφανίζεται σε χωριστή γραμμή, ακόμη και αν αποτελεί μέρος ενός άξονα προτεραιότητας. Συνολική χρηματοδότηση (ε) = (α) + (β) Ποσοστό συγχρηματοδότησης (στ) = (α)/(ε) (**) EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 87/23

24 Πίνακας 18γ Κατανομή του σχεδίου χρηματοδότησης ανά άξονα προτεραιότητας, Ταμείο, κατηγορία περιφέρειας και θεματικό στόχο [σχετ.: στοιχείο δ) σημείο ii) του πρώτου εδαφίου του άρθρου 96 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] Άξονας προτεραιότητας Ταμείο ( 1 ) Κατηγορία περιφέρειας Θεματικός στόχος Στήριξη της Ένωσης Εθνική συμμετοχή Συνολική χρηματοδότηση <3.2.C.1 <3.2.C.2 <3.2.C.3 <3.2.C.4 <3.2.C.5 <3.2.C.6 <3.2.C.7 Σύνολο ( 1 ) Για τους σκοπούς του παρόντος πίνακα, η ΠΑΝ (ειδικό κονδύλιο και αντίστοιχη στήριξη του ΕΚΤ) θεωρείται Ταμείο. Άξονας προτεραιότητας Πίνακας 19 Ενδεικτικό ποσό της στήριξης που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τους στόχους της κλιματικής αλλαγής [σχετ.: άρθρο 27 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] ( 1 ) Ενδεικτικό ποσό της στήριξης που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τους στόχους της κλιματικής αλλαγής (σε ευρώ) Ποσοστό των συνολικών πιστώσεων του επιχειρησιακού προγράμματος (%) <3.2.C.8 <3.2.C.9 Decision=N> <3.2.C.10 type= P Decision=N> Σύνολο ( 1 ) Ο παρών πίνακας δημιουργείται αυτόματα με βάση τους πίνακες κατηγοριών παρέμβασης στο πλαίσιο του κάθε άξονα προτεραιότητας L 87/24 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

25 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 87/25 ΤΜΗΜΑ 4 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΔΑΦΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ [σχετ.: άρθρο 96 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013) Περιγραφή της ολοκληρωμένης προσέγγισης στην εδαφική ανάπτυξη, λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο και τους στόχους του επιχειρησιακού προγράμματος και το σύμφωνο εταιρικής σχέσης, και παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του επιχειρησιακού προγράμματος και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων. <4.0 maxlength= Τοπική ανάπτυξη με την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (όπου ενδείκνυται) [σχετ.: στοιχείο α) του άρθρου 96 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] Η προσέγγιση στην αξιοποίηση μηχανισμών τοπικής ανάπτυξης με την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων και οι αρχές για τον εντοπισμό των περιοχών όπου θα εφαρμοστούν <4.1 maxlength= 7000 input= M PA=Y> 4.2 Ολοκληρωμένες δράσεις για βιώσιμη αστική ανάπτυξη (όπου ενδείκνυται) [σχετ.: στοιχείο β) του άρθρου 96 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 άρθρο 7 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 )] Όπου ενδείκνυται, το ενδεικτικό ποσό της υποστήριξης του ΕΤΠΑ για ολοκληρωμένες δράσεις βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, οι οποίες θα εφαρμοστούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, και η ενδεικτική κατανομή της υποστήριξης του ΕΚΤ για ολοκληρωμένη δράση. <4.2.1 maxlength= 3500 Πίνακας 20 Ολοκληρωμένες δράσεις για βιώσιμη αστική ανάπτυξη ενδεικτικά ποσά για τη στήριξη από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ Ταμείο Στήριξη από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ (ενδεικτική) (σε ευρώ) Ποσοστό της συνολικής χρηματοδότησης του προγράμματος από το Ταμείο <4.2.2 <4.2.3 <4.2.3 type= P Σύνολο ΕΤΠΑ Σύνολο ΕΚΤ Σύνολο ΕΤΠΑ + ΕΚΤ 4.3 Ολοκληρωμένη εδαφική επένδυση (ΟΕΕ) (όπου ενδείκνυται) [σχετ.: στοιχείο γ) του άρθρου 96 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] Η προσέγγιση στη χρήση ολοκληρωμένων εδαφικών επενδύσεων (ΟΕΕ) [όπως ορίζονται στο άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013], εκτός από τις περιπτώσεις που καλύπτονται από το σημείο 4.2, και οι ενδεικτικές δημοσιονομικές κατανομές τους για κάθε άξονα προτεραιότητας. <4.3.1 maxlength= 5000 input= M PA=Y > ( 1 ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 (ΕΕ L 347 της , σ. 289).

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10179 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε.Π. ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε.Π. ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε.Π. ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Τα περιεχόμενα των ΕΠ βασίζονται στο Fiche 26 Draft implementing act on the models for the Operational

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 240/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 58ο έτος 21 Μαΐου 2015 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) 2015/779 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 C(2014) 1446 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.3.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 13.1.2015 COM(2015) 11 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/281

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/281 20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/281 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1300/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ταμείο Συνοχής και την

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 177/34 17.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 643/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή αναφορών σχετικά με τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 539/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 3ης Ιουνίου 2010.

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 539/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 3ης Ιουνίου 2010. 24.6.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 158/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 539/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Ιουνίου 2010 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 COM(2011) 607 final /2 2011/0268 (COD) CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 607 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ 2014 2020 ΔΕΚEMΒΡΙΟΣ 2014 v.1.2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ταυτότητα Επιχειρησιακού Προγράμματος...8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...9

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_8/1-1 - ΓΕΝΙΚΑ Τα πεδία του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης, συμπληρώνονται με ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/55 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 611/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 366/20 EL 20.12.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1371/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

L 347/320 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013

L 347/320 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 L 347/320 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/5 ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 3706 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 3706 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9431/15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 295 AGRISTR 40 AGRIFIN 51 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ,

Διαβάστε περισσότερα

8.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 69/65

8.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 69/65 8.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 69/65 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 215/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Μαρτίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013

Διαβάστε περισσότερα

27.2.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 57/7

27.2.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 57/7 27.2.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 57/7 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 184/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2014 για τον καθορισμό, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 Έκδοση 01 9/1/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 392/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 21.8.2013

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 21.8.2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.8.2013 C(2013) 5405 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21.8.2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 1. ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ): 2. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (Ε.Φ.): 3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 4. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 5. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (στα αγγλικά): 6. Η ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ; 7. ΚΚΑ (CCI): 8. Η ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Λευκωσία, 13 Δεκεμβρίου 2014 Γεωργία Χριστοφίδου Διευθύντρια Προγραμματισμού Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. EACEA 46/2014 - Έργα λογοτεχνικής μετάφρασης Εφαρμογή των σχεδίων του υποπρογράμματος «Πολιτισμός»: έργα λογοτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1. Γενικά Τα υποδείγματα ΙΒ18-ΙΒ20 συμπληρώνονται από τα όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύονται από τη ΤτΕ. Τα υποδείγματα περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση

8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση 8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση [Μέγιστη έκταση:875 χαρακτήρες = περ. 1/4 σελίδες υποχρεωτικό πεδίο επιτρέπεται η χρήση Άρθρο 27 και Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟY ΣΥΝΟΧΗΣ - ΕΚΤ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 3 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 5 ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία και Κύπρος 2014-2020

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία και Κύπρος 2014-2020 Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία και Κύπρος 2014-2020 Πόροι και Κανόνες Λειτουργίας των Ταμείων Γραφείο Προγραμματισμού ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 Ενημερωτική Συνάντηση Λευκωσία, 18 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

L 347/884 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013

L 347/884 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 L 347/884 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE, EURATOM) αριθ. 1311/2013 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 2ας Δεκεμβρίου 2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 42 και το άρθρο 43 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 42 και το άρθρο 43 παράγραφος 2, L 317/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.11.2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1144/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τις ενέργειες ενημέρωσης και

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques. Πρόταση

CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques. Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 COM(2011) 615 final/2 2011/0276 (COD) CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006 27.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 371/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 02-03 2 ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΟΤΥΠΩΝ 04-10 3 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 11-19

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 02-03 2 ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΟΤΥΠΩΝ 04-10 3 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 11-19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 02-03 1.1 Σε ποιους Απευθύνεται 1.2 Κανονιστικό Πλαίσιο 1.3 Στόχος των Μέτρων Πληροφόρησης και Επικοινωνίας 1.4 Σκοπός του Οδηγού 2 ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΟΤΥΠΩΝ 04-10 2.1 Απαραίτητα Λογότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2013 COM(2013) 740 final 2013/0361 (APP) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση EL EL 1.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.7.2014 L 223/7 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 821/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Ιουλίου 2014 περί καθορισμού κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 5 η Προγραμματική Περίοδος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 Το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας, στις 26 Ιουνίου, κατέληξε σε πολιτικές αποφάσεις για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, με βάση τις προτάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 1449 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 1449 final. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7654/14 AGRI 209 AGRIFIN 36 AGRIORG 41 DELACT 59 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 http://www.kriti-aigaio.gr/ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων/ ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

JESSICA. Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των. χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις

JESSICA. Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των. χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις JESSICA Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις αστικές περιοχές Τι είναι το JESSICA; JESSICA είναι το αγγλικό ακρωνύμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Γραμματέας για την Ανταγωνιστικότητα

Ο Ειδικός Γραμματέας για την Ανταγωνιστικότητα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 56 Τ.Κ. 115

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. στο πλαίσιο της πράξης «Υποβρύχια διασύνδεση μέσης τάσης Καλύμνου ΚΩ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. στο πλαίσιο της πράξης «Υποβρύχια διασύνδεση μέσης τάσης Καλύμνου ΚΩ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X Αξιολογημένη από ΔΑ ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ : ΚΩΔ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 30329 2: ΚΩΔ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20 3: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 25.7.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 25.7.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.7.2014 C(2014) 5136 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25.7.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 όσον αφορά τον ορισμό

Διαβάστε περισσότερα

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 1: ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 303349 2: ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 053 3: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ Ενίσχυση νέων παράλληλων εκδηλώσεων Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης 4: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 5: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση για την εφαρμογή. της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων. Θεματική έρευνα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Καθοδήγηση για την εφαρμογή. της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων. Θεματική έρευνα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Καθοδήγηση για την εφαρμογή της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων Θεματική έρευνα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Κοινωνική Ευρώπη Καθοδήγηση για την εφαρμογή της πρωτοβουλίας για την απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης EIOPA-BoS-14/169 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω α) της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ANAΡTHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη δράσεων ενέργειας και περιβάλλοντος στην Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης

Χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη δράσεων ενέργειας και περιβάλλοντος στην Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης Χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη δράσεων ενέργειας και περιβάλλοντος στην Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης 7 η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης 2014-2020 Στόχος ΥΠΕ Κρήτης η διαμόρφωση περιφερειακής στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ Δήλωση συνέχισης με σκοπό τη στήριξη και την ενίσχυση πρωτοβουλιών για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων «Πολιτικές στήριξης και τεχνολογικές λύσεις για την ενεργειακή αναβάθμισης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ Το Νέο ΕΣΠΑ εντάσσεται στο αναπτυξιακό όραμα για την Ελλάδα του 2020 Να περιοριστούν οι συνέπειες της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2 Αρ. Φακ. 04.02.022.01 ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Οικονομική Συνεισφορά Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για Έργα που Συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ στην Προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Σχέδιο Κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Σχέδιο Κινήτρων θα συγχρηματοδοτηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Ευρωπαϊκό Αλιευτικό Ταµείο. (υποβληθείσα από την Επιτροπή) {SEC(2004) 965}

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Ευρωπαϊκό Αλιευτικό Ταµείο. (υποβληθείσα από την Επιτροπή) {SEC(2004) 965} EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 14.7.2004 COM(2004) 497 τελικό 2004/0169 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Αλιευτικό Ταµείο (υποβληθείσα από την Επιτροπή) {SEC(2004)

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ» 2007 2013

Π.Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ» 2007 2013 1 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Π.Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 1 «ΣΧΕΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ,, 26 Ιουνίου 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Λαμία 22 Μαρτίου 2012 Η πρωτοβουλία JESSICA: Οργάνωση & Λειτουργία Η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας JESSICA στην ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές Προώθηση και Ενίσχυση της Πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων στην Ελλάδα: «Περισσότεροι συμμετέχοντες, καλύτερα Σχέδια Δράσης στην Ευρώπη» Αθήνα, 12-13 Ιουνίου 2014 Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/865

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/865 20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/865 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1310/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17 Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 2020

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 2020 Περιφέρεια Θεσσαλίας ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 2020 Λάρισα, 20 3 2014 Συνοπτικές κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Κύριοι άξονες 1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο

Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο ESPON 2013 Programme Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο Ο ρόλος των περιφερειών στην Στρατηγική Ευρώπη 2020 : Έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς χωρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 8 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 8 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 8 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) EUCO 37/13 CO EUR 5 CO CL 3 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας : Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου Αποδέκτης : οι αντιπροσωπίες Θέµα : ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ -ΕΚΤ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-02

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ -ΕΚΤ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-02 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ -ΕΚΤ Κωδικός: Δ2-02-Ε-02 Έκδοση 01 9/1/2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΚΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΚΤ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ" με κωδικό MIS 373638 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ με κωδικό MIS 373638 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής δράσεων στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Κλιματικής Αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-5. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/0026(COD) 27.3.2015. Σχέδιο γνωμοδότησης Sylvie Guillaume (PE551.934v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-5. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/0026(COD) 27.3.2015. Σχέδιο γνωμοδότησης Sylvie Guillaume (PE551.934v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 27.3.2015 2015/0026(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-5 Σχέδιο γνωμοδότησης Sylvie Guillaume (PE551.934v01-00) σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Ερµούπολη, 25 Ιουνίου 2015 Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα