Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2014) 710 final 2014/0336 (NLE) Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό των ενιαίων όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις εκ των προτέρων εισφορές στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης EL EL

2 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Ο κανονισμός (EΕ) αριθ. 806/2014 περί θεσπίσεως ενιαίων κανόνων και ενιαίων διαδικασιών για την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων στο πλαίσιο ενός Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης και ενός Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης («κανονισμός ΕΜΕ») προβλέπει τη σύσταση του Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης («Ταμείο»), υπό την ιδιοκτησία και τη διαχείρισή του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης («Συμβούλιο Εξυγίανσης»), που θεσπίστηκε επίσης με τον κανονισμό ΕΜΕ. Το Ταμείο, εντασσόμενο στον προϋπολογισμό του Συμβουλίου Εξυγίανσης, χρηματοδοτείται από εισφορές του τραπεζικού τομέα των κρατών μελών που συμμετέχουν στον ΕΜΕ. Ένα Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης με επαρκείς πόρους έχει καίρια σημασία για την καλή λειτουργία του ΕΜΕ και την προστασία της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας χωρίς να απαιτείται η οικονομική συμμετοχή των φορολογουμένων. Επίσης, είναι προς το συμφέρον του τραπεζικού τομέα το Ταμείο να διαθέτει τους απαραίτητους πόρους για να παρεμβαίνει, εφόσον απαιτείται, στις διαδικασίες εξυγίανσης, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική εφαρμογή των εργαλείων εξυγίανσης. Σύμφωνα με τα άρθρα 58 και 59 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014, το Συμβούλιο Εξυγίανσης διαθέτει αυτοτελή προϋπολογισμό που δεν αποτελεί μέρος του προϋπολογισμού της Ένωσης, και περιλαμβάνει δύο μέρη: το μέρος I για τη διοίκηση του Συμβουλίου Εξυγίανσης και το μέρος ΙΙ για το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης («το Ταμείο»). Η παρούσα πρόταση εκτελεστικής πράξης του Συμβουλίου αναφέρεται μόνο στο μέρος ΙΙ του προϋπολογισμού του Συμβουλίου Εξυγίανσης. Σύμφωνα με το άρθρο 60 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014, τα έσοδα του μέρους ΙΙ του προϋπολογισμού όσον αφορά το Ταμείο, αποτελούνται κυρίως από τις ετήσιες εισφορές των οντοτήτων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού ΕΜΕ. Οι εισφορές αυτές καλύπτουν, ειδικότερα, τα ποσά που χρησιμοποιούνται από το Συμβούλιο Εξυγίανσης σε διαδικασίες εξυγίανσης για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των εργαλείων εξυγίανσης. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης οφείλει, δυνάμει του άρθρου 70 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014, να υπολογίζει κάθε χρόνο τις επιμέρους εισφορές προς το Ταμείο των ιδρυμάτων που υπόκεινται στον ΕΜΕ. Η ετήσια εισφορά κάθε οντότητας βασίζεται σε μια βασική εισφορά που υπολογίζεται κατ' αναλογία προς το ύψος των υποχρεώσεών της (εξαιρουμένων των ιδίων κεφαλαίων) μείον τις καλυπτόμενες καταθέσεις, σε σχέση με το σύνολο των υποχρεώσεων (εξαιρουμένων των ιδίων κεφαλαίων) μείον τις καλυπτόμενες καταθέσεις όλων των ιδρυμάτων με άδεια λειτουργίας στο έδαφος των συμμετεχόντων κρατών μελών στον ΕΜΕ, προσαρμοσμένη στον κίνδυνο, με βάση τα κριτήρια που απαριθμούνται στο άρθρο 103 παράγραφος 7 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ. Σύμφωνα με το άρθρο 70 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014, για τον καθορισμό των ετήσιων εισφορών στο Ταμείο, το Συμβούλιο Εξυγίανσης εφαρμόζει τον κατ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. xxxx/2014 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις εκ των προτέρων εισφορές σε ρυθμίσεις χρηματοδότησης της εξυγίανσης που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 103 παράγραφος 7 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ και προσδιορίζει την έννοια της προσαρμογής των εισφορών ανάλογα με το προφίλ κινδύνου των ιδρυμάτων. Κατά τον προσδιορισμό της ετήσιας εισφοράς των οντοτήτων, το Συμβούλιο Εξυγίανσης έχει επίσης την υποχρέωση, σύμφωνα με το άρθρο 70 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 να λαμβάνει υπόψη την αρχή της αναλογικότητας, για να αποτρέπεται η EL 2 EL

3 δημιουργία στρεβλώσεων μεταξύ δομών του τραπεζικού τομέα των κρατών μελών που συμμετέχουν στον ΕΜΕ, και να επιτρέπεται η ισόρροπη κατανομή των εισφορών ανάμεσα σε διάφορους τύπους τραπεζών. Σύμφωνα με το άρθρο 70 παράγραφος 7 στοιχείο α) και στοιχείο β) του κανονισμού ΕΜΕ, το Συμβούλιο, ενεργώντας κατόπιν πρότασης της Επιτροπής, μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις σχετικά με τις εισφορές στο Ταμείο, ιδίως σε σχέση με την εφαρμογή της μεθοδολογίας για τον υπολογισμό των επιμέρους εισφορών και τις πρακτικές λεπτομέρειες της κατανομής στα ιδρύματα των παραγόντων κινδύνου που προσδιορίζονται στον κατ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. xxx/2014 όσον αφορά τις εκ των προτέρων εισφορές στις ρυθμίσεις χρηματοδότησης της εξυγίανσης. Η παρούσα πρόταση της Επιτροπής για εκτελεστική πράξη του Συμβουλίου καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να εφαρμόζονται η πρόσθετη συνιστώσα προσαρμογής κινδύνου της ετήσιας εισφοράς και η μεθοδολογία για την εφαρμογή της προσαρμογής κινδύνου στην βασική ετήσια εισφορά που προβλέπονται στον κατ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. xxx/2014 όσον αφορά τις εκ των προτέρων εισφορές στις ρυθμίσεις χρηματοδότησης της εξυγίανσης, κατά τον υπολογισμό από το Συμβούλιο Εξυγίανσης των ετήσιων εισφορών για την προσαρμογή της μεθοδολογίας που καθορίζεται στην εν λόγω κατ εξουσιοδότηση πράξη στις ιδιαιτερότητες ενός ενιαίου συστήματος εισφορών που συγκεντρώνονται σε ένα ενιαίο Ταμείο με βάση ένα ευρωπαϊκό επίπεδο-στόχο. Σύμφωνα με το άρθρο 67 παράγραφος 4 του κανονισμού ΕΜΕ, οι εισφορές στο Ταμείο που αποφασίζονται από το Συμβούλιο Εξυγίανσης συγκεντρώνονται από εθνικές αρχές εξυγίανσης και μεταβιβάζονται στο Ταμείο όπως προβλέπεται στη συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών που συμμετέχουν στον ΕΜΕ για τη μεταβίβαση των εισφορών στο Ταμείο και την σταδιακή αμοιβαιοποίηση των εισφορών αυτών. 2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Δεν έχει πραγματοποιηθεί επίσημη εκτίμηση επιπτώσεων για τον εν λόγω κατ εξουσιοδότηση κανονισμό, επειδή οι επιπτώσεις έχουν αξιολογηθεί στο πλαίσιο της εκτίμησης επιπτώσεων για την έγκριση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ. 3. ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Η παρούσα πρόταση εκτελεστικού κανονισμού του Συμβουλίου καλύπτει ιδίως τους ακόλουθους τομείς: Το άρθρο 1 θεσπίζει διατάξεις σχετικά με την εφαρμογή από το Συμβούλιο Εξυγίανσης της μεθοδολογίας για τον υπολογισμό των επιμέρους εισφορών και τις πρακτικές λεπτομέρειες για την κατανομή στα ιδρύματα των παραγόντων κινδύνου που προσδιορίζονται στον κατ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. xxxx/2014 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σε σχέση με τις εκ των προτέρων εισφορές στις ρυθμίσεις χρηματοδότησης της εξυγίανσης. Το άρθρο 2 καθορίζει το πεδίο εφαρμογής του εκτελεστικού κανονισμού. Οι αποδέκτες είναι όλες οι οντότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού ΕΜΕ. Το άρθρο 3 περιλαμβάνει τους ισχύοντες ορισμούς. Το άρθρο 4 προβλέπει τους κανόνες σχετικά με τον προσδιορισμό των ετήσιων εισφορών στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης. EL 3 EL

4 Το άρθρο 5 ορίζει τις απαιτήσεις γνωστοποίησης που πρέπει να τηρούνται από το Συμβούλιο Εξυγίανσης. Το άρθρο 6 ορίζει τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων. Το άρθρο 7 ορίζει τις μεταβατικές διατάξεις EL 4 EL

5 2014/0336 (NLE) Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό των ενιαίων όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις εκ των προτέρων εισφορές στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2014, περί θεσπίσεως ενιαίων κανόνων και διαδικασίας για την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων στο πλαίσιο ενός Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης και ενός Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης και τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, και ιδίως το άρθρο 70 παράγραφος 7, Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης («το Ταμείο») συστάθηκε σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 806/2014 ως ενιαία χρηματοδοτική ρύθμιση για όλα τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό («ΕΕΜ») σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/ του Συμβουλίου και τον ενιαίο μηχανισμό εξυγίανσης («ΕΜΕ») για την αντικατάσταση των χρηματοδοτικών ρυθμίσεων εξυγίανσης των εν λόγω κρατών μελών, που θεσπίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 100 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2. Οι πόροι που έχουν συσσωρευθεί με τις εν λόγω χρηματοδοτικές ρυθμίσεις πριν από την ίδρυση του Ταμείου θα πρέπει να μεταφερθούν στο Ταμείο. (2) Δυνάμει του άρθρου 67 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014, το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης («το Συμβούλιο Εξυγίανσης») που έχει συσταθεί δυνάμει του εν λόγω κανονισμού είναι επιφορτισμένο με τη διοίκηση του Ταμείου. (3) Σύμφωνα με το άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014, το Ταμείο θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε διαδικασίες εξυγίανσης όταν το Συμβούλιο Εξυγίανσης θεωρεί ότι αυτό απαιτείται για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής των εργαλείων εξυγίανσης. Το Ταμείο θα πρέπει να έχει επαρκείς χρηματοοικονομικούς πόρους που θα επιτρέπουν την αποτελεσματική λειτουργία του πλαισίου εξυγίανσης ώστε να έχει τη δυνατότητα να παρεμβαίνει όταν είναι απαραίτητο για την αποτελεσματική εφαρμογή των εργαλείων εξυγίανσης και την προστασία της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας χωρίς να απαιτείται η οικονομική συμμετοχή των φορολογουμένων. 1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2013, για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 287 της , σ. 63). EL 5 EL

6 (4) Το Συμβούλιο Εξυγίανσης είναι αρμόδιο για τον υπολογισμό των εκ των προτέρων εισφορών από όλες τις οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014. Οι εν λόγω οντότητες είναι πιστωτικά ιδρύματα εγκατεστημένα στα κράτη μέλη που συμμετέχουν στον ΕΜΕ και μητρικές εταιρείες, εταιρείες επενδύσεων και χρηματοοικονομικά ιδρύματα εγκατεστημένα στα κράτη μέλη που συμμετέχουν στον ΕΜΕ, όταν υπόκεινται σε ενοποιημένη εποπτεία που ασκείται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («ΕΚΤ») σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου. (5) Το Συμβούλιο Εξυγίανσης θα πρέπει να υπολογίζει τις εισφορές στο Ταμείο βάσει ενός ενιαίου στόχου που καθορίζεται ως ποσοστό του ποσού των καλυπτόμενων καταθέσεων όλων των οντοτήτων που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στα κράτη μέλη που συμμετέχουν στον ΕΜΕ. Σύμφωνα με το άρθρο 69 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014, το Συμβούλιο Εξυγίανσης θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι οκτώ έτη από την 1η Ιανουαρίου 2016, τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα του Ταμείου ανέρχονται τουλάχιστον στο 1% του ποσού των καλυπτόμενων καταθέσεων των οντοτήτων που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στα κράτη μέλη που συμμετέχουν στον ΕΜΕ. (6) Σύμφωνα με το άρθρο 70 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014, η ετήσια εισφορά σε χρηματοδοτική ρύθμιση εξυγίανσης πρέπει να βασίζεται σε ένα σταθερό ποσό που καθορίζεται βάσει των υποχρεώσεων του εν λόγω ιδρύματος και σε μια προσαρμοσμένη βάσει κινδύνου εισφορά ανάλογα με το προφίλ κινδύνου του ιδρύματος. (7) Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014, το Συμβούλιο Εξυγίανσης θεωρείται, για την εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού και της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, ως εθνική αρχή εξυγίανσης, όταν εκτελεί καθήκοντα και ασκεί εξουσίες που πρέπει να εκτελούνται ή να ασκούνται από τις εθνικές αρχές εξυγίανσης σύμφωνα με τις εν λόγω πράξεις. Ως εκ τούτου, το Συμβούλιο Εξυγίανσης θα πρέπει επίσης να θεωρείται η αρχή εξυγίανσης για τους σκοπούς της εφαρμογής του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. xxxx/ Οι διατάξεις του εν λόγω κατ εξουσιοδότηση κανονισμού εφαρμόζονται στο Συμβούλιο Εξυγίανσης κατά την εκτέλεση των καθηκόντων και την άσκηση των αρμοδιοτήτων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. (8) Για τον υπολογισμό της ετήσιας εισφοράς, το Συμβούλιο Εξυγίανσης εφαρμόζει τη μεθοδολογία που ορίζεται στον κατ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. xxxx/2014, όπως απαιτείται από το άρθρο 70 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014. Ως εκ τούτου, το ειδικό καθεστώς που ισχύει για τα ιδρύματα τα οποία θεωρούνται μικρά δυνάμει του εν λόγω κατ εξουσιοδότηση κανονισμού ισχύει και για τα ιδρύματα με άδεια λειτουργίας στα συμμετέχοντα κράτη μέλη που πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στον εν λόγω κανονισμό για να αναγνωριστούν ως μικρά. (9) Επειδή οι κανόνες που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό καθορίζουν τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή της μεθοδολογίας που προσδιορίζεται στον κατ εξουσιοδότηση κανονισμό που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 103 παράγραφος 7 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, οι διαφορές μεταξύ του υπολογισμού των ετήσιων εισφορών από το Συμβούλιο Εξυγίανσης για τις οντότητες που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στα κράτη μέλη που συμμετέχουν στον ΕΜΕ και του υπολογισμού 2 Κατ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. xxx/2014 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις εκ των προτέρων εισφορές στις εθνικές χρηματοδοτικές ρυθμίσεις (ΕΕ...). EL 6 EL

7 των ετήσιων εισφορών στα κράτη μέλη που δεν συμμετέχουν στον ΕΜΕ θα πρέπει να αντανακλούν μόνον τις ιδιαιτερότητες ενός ενοποιημένου συστήματος στα κράτη μέλη που συμμετέχουν στον ΕΜΕ. Οι εν λόγω ιδιαιτερότητες προκύπτουν ειδικότερα από το γεγονός ότι στον ΕΜΕ υπάρχει ενιαίο επίπεδο-στόχος για όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη. Η εφαρμογή, κατά γενικό κανόνα, της ίδιας μεθοδολογίας για τον υπολογισμό των ετήσιων εισφορών σε όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποβλέπει στη διατήρηση ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών μελών και μιας ισχυρής εσωτερικής αγοράς. (10) Προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι το σύστημα των ετήσιων εισφορών στο Ταμείο είναι δίκαιο και ισόρροπο, το Συμβούλιο Εξυγίανσης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη μια ισόρροπη κατανομή των εισφορών μεταξύ των διαφόρων τύπων τραπεζών κατά τη λήψη της απόφασης σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να προσαρμόζεται η βασική ετήσια εισφορά στο προφίλ κινδύνου των ιδρυμάτων. (11) Στο πλαίσιο ενός ενιαίου ταμείου εξυγίανσης με επίπεδο-στόχο σε ευρωπαϊκή κλίμακα, η ετήσια εισφορά μιας οντότητας εξαρτάται από εκείνες όλων των οντοτήτων που υπόκεινται στον ΕΜΕ. Η καίρια συνιστώσα για την αποτελεσματική λειτουργία του ΕΜΕ και την ομαλή διαδικασία σχηματισμού του Ταμείου είναι όλες οι οντότητες να καταβάλλουν έγκαιρα και στο ακέραιο τις ετήσιες εισφορές τους στο Ταμείο. Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του ΕΜΕ, το Συμβούλιο Εξυγίανσης θα πρέπει να διαθέτει εξουσία επιβολής κυρώσεων στις οντότητες που δεν καταβάλουν ή καταβάλλουν εν μέρει μόνο τις οφειλόμενες ετήσιες εισφορές. (12) Σύμφωνα με το άρθρο 67 παράγραφος 4 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 806/2014, οι εισφορές στο Ταμείο που αποφασίζονται από το Συμβούλιο Εξυγίανσης συγκεντρώνονται από τις εθνικές αρχές εξυγίανσης και μεταβιβάζονται στο Ταμείο όπως προβλέπεται σε συμφωνία για τη μεταβίβαση των εισφορών στο Ταμείο και την προοδευτική αμοιβαιοποίηση των εισφορών αυτών. (13) Το άρθρο 70 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 ορίζει ότι το Συμβούλιο Εξυγίανσης υπολογίζει τις ετήσιες εισφορές των ιδρυμάτων στο Ταμείο κατά τρόπο που λαμβάνει υπόψη την αρχή της αναλογικότητας, χωρίς να δημιουργούνται στρεβλώσεις ανάμεσα στις δομές του τραπεζικού τομέα των κρατών μελών. Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, έως ότου το Ταμείο σχηματιστεί πλήρως και τα εθνικά τμήματά του αμοιβαιοποιηθούν πλήρως, ενδέχεται να ανακύψουν στρεβλώσεις μεταξύ των δομών του τραπεζικού τομέα των κρατών μελών που συμμετέχουν στον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό και στον ενιαίο μηχανισμό εξυγίανσης όταν υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ της ετήσιας εισφοράς ενός ιδρύματος όπως καθορίζεται από το Συμβούλιο Εξυγίανσης σε ένα δεδομένο έτος, σύμφωνα με το άρθρο 69 και το άρθρο 70 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 και των νέων κανόνων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, σε σχέση με τις ετήσιες εισφορές που το εν λόγω ίδρυμα θα είχε καταβάλει σύμφωνα με το άρθρο 103 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ και τον κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. xxx/2014. Είναι απαραίτητο να αποφεύγεται η εμφάνιση τέτοιου είδους στρεβλώσεων λόγω της μετάβασης από ένα εθνικό επίπεδο-στόχο για τις ρυθμίσεις χρηματοδότησης της εξυγίανσης βάσει της οδηγίας 2014/59/ΕΕ σε ένα ενιαίο επίπεδοστόχο για τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό και στον ενιαίο μηχανισμό εξυγίανσης, καθώς και λόγω του τρόπου με τον οποίο καθορίζεται το επίπεδο-στόχος του Ταμείου, με βάση τις καλυπτόμενες καταθέσεις. (14) Η βασική ετήσια εισφορά των ιδρυμάτων διαφέρει επίσης ανάλογα με το ποσό των καλυπτόμενων καταθέσεων που κατέχονται από τα ιδρύματα. Ως εκ τούτου, οι ετήσιες EL 7 EL

8 εισφορές στο Ταμείο από τα ιδρύματα που διαθέτουν μικρότερα ποσά καλυπτόμενων καταθέσεων θα είναι υψηλότερες από το ενιαίο επίπεδο-στόχο του ΕΜΕ σε σύγκριση με το εθνικό επίπεδο-στόχο που καθορίζεται από την οδηγία 2014/59/ΕΕ, και οι ετήσιες εισφορές των ιδρυμάτων που έχουν υψηλότερα ποσά καλυπτόμενων καταθέσεων θα είναι χαμηλότερες βάσει του ενιαίου επιπέδου-στόχου του ΕΜΕ σε σύγκριση με το εθνικό επίπεδο-στόχο που καθορίζεται από την οδηγία 2014/59/ΕΕ. Μια προσαρμογή θα επέτρεπε την αποφυγή των στρεβλώσεων μεταξύ των δομών του τραπεζικού τομέα των κρατών μελών κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, μέχρις ότου το Ταμείο σχηματιστεί και αμοιβαιοποιηθεί πλήρως. Κατά τη διάρκεια μιας αρχικής περιόδου οκτώ ετών, ο μηχανισμός προσαρμογής θα πρέπει να βασίζεται σε ένα μη γραμμικό σταδιακό προσδιορισμό των εισφορών που θα υπολογίζονται με βάση ενιαίο επίπεδο-στόχο και την σταδιακή κατάργηση των εισφορών που υπολογίζονται βάσει των εθνικών επιπέδων-στόχων. (15) Ωστόσο, αυτός ο μηχανισμός προσαρμογής δεν θα μπορούσε να εξαλείψει όλες τις στρεβλώσεις που προκύπτουν μεταξύ των τραπεζικών δομών με το ενιαίο επίπεδοστόχο που θεσπίζεται με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 806/2014, διότι οι ετήσιες εισφορές ορισμένων ιδρυμάτων βάσει του μηχανισμού προσαρμογής θα εξακολουθούσε να υπερβαίνει το 100% των ετήσιων εισφορών που υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 103 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ και το άρθρο 4 του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. xxx/2014. Προκειμένου να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις των πιθανών στρεβλώσεων, το Συμβούλιο Εξυγίανσης θα πρέπει να είναι σε θέση να επιτρέπει στα ιδρύματα αυτά να κάνουν χρήση των αμετάκλητων αναλήψεων πληρωμών που αναφέρονται στο άρθρο 70 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014. Τούτο θα αντανακλά το γεγονός ότι τα εν λόγω ιδρύματα θα πρέπει να καταβάλουν εισφορές που υπερβαίνουν τις εισφορές τους δυνάμει της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, και ότι, ως εκ τούτου, τα σχετικά εθνικά τμήματα θα περιλαμβάνουν περισσότερους πόρους από τα εθνικά ταμεία εξυγίανσης που θα είχαν συστήσει αυτά τα κράτη μέλη δυνάμει της οδηγίας για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών. Ωστόσο, προκειμένου να εξασφαλιστεί επαρκής διαθεσιμότητα πόρων σε κάθε εθνικό τμήμα του Ταμείου, κανένα ίδρυμα δεν θα δύναται να κάνει χρήση των αναλήψεων πληρωμών για περισσότερο από το 50% των εισφορών του. Ο εν λόγω μηχανισμός προσαρμογής θα εφαρμόζεται μόνον κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου και δεν θα θίγει την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Συμβουλίου Εξυγίανσης να επιτρέπει τη χρήση των αμετάκλητων αναλήψεων πληρωμών σε κάθε θεσμικό όργανο μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου. Επιπλέον, ο μηχανισμός προσαρμογής θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την αρχή της αναλογικότητας για τα όργανα που δεν είναι σημαντικά. Ως εκ τούτου, ο μηχανισμός προσαρμογής δεν θα πρέπει να ισχύει για τα ιδρύματα που υπόκεινται στο σύστημα των κατ αποκοπή ποσών που προβλέπονται στον κατ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. xxx/2014. Επιπλέον, για να μετριαστούν οι πιθανές επιπτώσεις σε ορισμένα ιδρύματα κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου θα πρέπει να επεκταθεί εν μέρει το σύστημα των κατ αποκοπή εισφορών. (16) Δεδομένου ότι το σύστημα ετήσιων εισφορών σε ένα ενιαίο ταμείο εξυγίανσης εφαρμόζεται για πρώτη φορά στα κράτη μέλη, και λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα τέτοιο σύστημα βασίζεται σε ένα επίπεδο-στόχο που πρέπει να επιτευχθεί προοδευτικά, η Επιτροπή θα επανεξετάσει τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός συγχρόνως με την επανεξέταση του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. xxx/2014 ώστε να καταστεί δυνατή, εφόσον χρειαστεί, η προσαρμογή των κανόνων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. EL 8 EL

9 (17) Σύμφωνα με το άρθρο 99 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014, ο εν λόγω κανονισμός εφαρμόζεται από την 1 Ιανουαρίου Ωστόσο, από την 1η Ιανουαρίου 2015, το Συμβούλιο Εξυγίανσης υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή μηνιαία έκθεση που έχει εγκριθεί στη σύνοδο ολομέλειάς του σχετικά με το κατά πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που επιτρέπουν τη μεταβίβαση στο Ταμείο των εισφορών που συγκεντρώθηκαν σε εθνικό επίπεδο. Από την 1η Δεκεμβρίου 2015, αν οι εν λόγω εκθέσεις καταδεικνύουν ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη μεταβίβαση των εισφορών στο Ταμείο, αναβάλλεται η εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 που αναφέρονται στις εισφορές κατά έναν μήνα κάθε φορά. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός θα πρέπει επίσης να εφαρμόζεται από την ημερομηνία κατά την οποία εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 806/2014, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ενιαίους κανόνες που προσδιορίζουν: α) τους όρους εφαρμογής της υποχρέωσης του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (εφεξής «το Συμβούλιο Εξυγίανσης») να υπολογίσει τις επιμέρους εισφορές των οντοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (εφεξής «το Ταμείο») β) την εφαρμογή της μεθοδολογίας για τον υπολογισμό των επιμέρους εισφορών που αναφέρονται στο στοιχείο α). Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014. Άρθρο 3 Ορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014. Ισχύουν επίσης οι ακόλουθοι ορισμοί: (1) «συμμετέχοντα κράτη μέλη»: τα κράτη μέλη κατά την έννοια του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 (2) «ετήσιο επίπεδο-στόχος»: το συνολικό ποσό των ετήσιων εισφορών που καθορίζεται κατ έτος από το Συμβούλιο σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 69, παράγραφος 2 ώστε να επιτευχθεί το επίπεδο-στόχος που αναφέρεται στο άρθρο 69 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 (3) «ετήσια εισφορά»: το ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 70, παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014, υπολογίζεται από το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης και συγκεντρώνεται από τις εθνικές αρχές εξυγίανσης κατά τη διάρκεια της περιόδου εισφοράς από καθεμία από τις οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 2 (4) «περίοδος εισφοράς»: το ημερολογιακό έτος EL 9 EL

10 (5) «εθνικές αρχές εξυγίανσης»: οι αρχές εξυγίανσης των κρατών μελών που συμμετέχουν στον ΕΜΕ, όπως αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 (6) «αρχή εξυγίανσης των μη συμμετεχόντων κρατών μελών στον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης»: η αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1 σημείο 18 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ ή κάθε σχετική άλλη αρχή που ορίζεται από τα κράτη μέλη για τους σκοπούς του άρθρου 100 παράγραφοι 2 και 6 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ (7) «ιδρύματα»: τα ιδρύματα όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 (8) «συμφωνία»: η συμφωνία για τη μεταβίβαση και την αμοιβαιοποίηση των εισφορών στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης ΕΤΕ όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 36 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 (9) «καλυπτόμενες καταθέσεις»: οι καταθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/49/ΕΕ, με εξαίρεση προσωρινά υψηλά υπόλοιπα λογαριασμών όπως ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 της εν λόγω οδηγίας (10) «μικρά ιδρύματα»: ιδρύματα των οποίων το σύνολο του υποχρεώσεων, αφαιρουμένων των ιδίων κεφαλαίων και των καλυπτόμενων καταθέσεων, είναι ίσο ή χαμηλότερο από ευρώ, και των οποίων το σύνολο του ενεργητικού είναι χαμηλότερο από ευρώ, όπως ορίζεται στο άρθρο 10 του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. xxxx/2014 (11) «αρμόδια αρχή»: αρμόδια αρχή όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 40 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, ή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κατά περίπτωση (12) «πολλαπλασιαστής προσαρμογής πρόσθετου κινδύνου»: ο πολλαπλασιαστής που ορίζεται στο άρθρο 9 του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. xxxx/2014 (13) «αρχική περίοδος»: μια αρχική περίοδος οκτώ ετών, από την 1 Ιανουαρίου 2016 ή, κατά περίπτωση, από την ημερομηνία κατά την οποία εφαρμόζεται το άρθρο 69 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014, σύμφωνα με το άρθρο 99 παράγραφος 6 του εν λόγω κανονισμού. Άρθρο 4 Προσδιορισμός των ετήσιων εισφορών 1. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης ορίζει την ετήσια εισφορά που οφείλεται από κάθε ίδρυμα για κάθε περίοδο εισφοράς με βάση το ετήσιο επίπεδο-στόχο του Ταμείου, το οποίο καθορίζεται σε συνάρτηση με το επίπεδο-στόχο του Ταμείου που αναφέρεται στο άρθρο 69 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 και σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ορίζεται στον κατ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. xxxx/ Το Συμβούλιο Εξυγίανσης συνεργάζεται με την ΕΚΤ και τις αρμόδιες εθνικές αρχές των συμμετεχόντων κρατών μελών προκειμένου να καθοριστεί το εφαρμοστέο ποσό των καλυπτόμενων καταθέσεων όλων των ιδρυμάτων που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας σε όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη, για τον υπολογισμό του επιπέδουστόχου του Ταμείου. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης επανεξετάζει το επίπεδο-στόχο του Ταμείου σε ετήσια βάση. EL 10 EL

11 Άρθρο 5 Γνωστοποιήσεις του Συμβουλίου Εξυγίανσης 1. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης γνωστοποιεί στις σχετικές εθνικές αρχές εξυγίανσης τις αποφάσεις του που καθορίζουν τις ετήσιες εισφορές των ιδρυμάτων με άδεια λειτουργίας στο έδαφός τους. 2. Μετά τη λήψη της γνωστοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, κάθε εθνική αρχή εξυγίανσης κοινοποιεί σε κάθε οντότητα με άδεια λειτουργίας στο έδαφός της την απόφαση του Συμβουλίου Εξυγίανσης για τον προσδιορισμό της ετήσιας εισφοράς που οφείλεται από κάθε οντότητα. Άρθρο 6 Υποβολή εκθέσεων Το Συμβούλιο τροποποιεί τους μορφότυπους των δεδομένων και τις παραστάσεις που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από τα ιδρύματα για την υποβολή των πληροφοριών που απαιτούνται για τον υπολογισμό των ετήσιων εισφορών, όπου απαιτείται, προκειμένου να ενισχυθούν η συγκρισιμότητα των υποβαλλόμενων πληροφοριών και η αποτελεσματικότητα της επεξεργασίας στην οποία υποβλήθηκαν οι εν λόγω πληροφορίες. Άρθρο 7 Μεταβατικές διατάξεις 1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού, κατά τη διάρκεια της αρχικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 69 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014/ΕΕ, οι ετήσιες εισφορές των ιδρυμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 2 υπολογίζονται σύμφωνα με την ακόλουθη προσαρμοσμένη μεθοδολογία: α) Κατά το πρώτο έτος της αρχικής περιόδου, τα ιδρύματα αυτά συνεισφέρουν το 60% των ετήσιων εισφορών τους που υπολογίζονται σύμφωνα με το κανονισμού (ΕΕ) αριθ. xxx/2014, και το 40% των ετήσιων εισφορών τους που υπολογίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 69 και 70 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. β) Κατά το δεύτερο έτος της αρχικής περιόδου, τα ιδρύματα αυτά συνεισφέρουν το 40% των ετήσιων εισφορών τους που υπολογίζονται σύμφωνα με το κανονισμού (ΕΕ) αριθ. xxx/2014, και το 60% των ετήσιων εισφορών τους που υπολογίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 69 και 70 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. γ) Κατά το τρίτο έτος της αρχικής περιόδου, τα ιδρύματα αυτά συνεισφέρουν το 33,33% των ετήσιων εισφορών τους που υπολογίζονται σύμφωνα με το κανονισμού (ΕΕ) αριθ. xxx/2014, και το 66,67% των ετήσιων εισφορών τους που υπολογίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 69 και 70 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. δ) Κατά το τέταρτο έτος της αρχικής περιόδου, τα ιδρύματα αυτά συνεισφέρουν το 27,67% των ετήσιων εισφορών τους που υπολογίζονται σύμφωνα με το κανονισμού (ΕΕ) αριθ. xxx/2014, και το 73,33% των ετήσιων εισφορών τους EL 11 EL

12 που υπολογίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 69 και 70 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ε) Κατά το πέμπτο έτος της αρχικής περιόδου, τα ιδρύματα αυτά συνεισφέρουν το 20% των ετήσιων εισφορών τους που υπολογίζονται σύμφωνα με το κανονισμού (ΕΕ) αριθ. xxx/2014, και το 80% των ετήσιων εισφορών τους που υπολογίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 69 και 70 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. στ) Κατά το έκτο έτος της αρχικής περιόδου, τα ιδρύματα αυτά συνεισφέρουν το 13,33 % των ετήσιων εισφορών τους που υπολογίζονται σύμφωνα με το κανονισμού (ΕΕ) αριθ. xxx/2014, και το 86,67% των ετήσιων εισφορών τους που υπολογίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 69 και 70 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ζ) Κατά το έβδομο έτος της αρχικής περιόδου, τα ιδρύματα αυτά συνεισφέρουν το 6,67% των ετήσιων εισφορών τους που υπολογίζονται σύμφωνα με το κανονισμού (ΕΕ) αριθ. xxx/2014, και το 93,33% των ετήσιων εισφορών τους που υπολογίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 69 και 70 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. η) Κατά το όγδοο έτος της αρχικής περιόδου, τα ιδρύματα αυτά συνεισφέρουν το 100% των ετήσιων εισφορών τους που υπολογίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 69 και 70 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014/ΕΕ και το άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού. 2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 13 παράγραφος 3 του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. xxx/2014, όταν, κατά τη διάρκεια της αρχικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 69 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014/ΕΕ, οι ετήσιες εισφορές ενός ιδρύματος που αναφέρεται στην παράγραφο 1, υπερβαίνουν το 100% των ετήσιων εισφορών που υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 103 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ και το άρθρο 4 του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. xxx/2014, το Συμβούλιο Εξυγίανσης επιτρέπει, εκτός εξαιρετικών περιστάσεων, στα εν λόγω ιδρύματα να κάνουν χρήση των αμετάκλητων αναλήψεων πληρωμών που αναφέρονται στο άρθρο 70 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014/ΕΕ για την καταβολή του μέρους που υπερβαίνει το 100% των ετήσιων εισφορών που υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 103 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ και το άρθρο 4 του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. xxx/2014. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης κατανέμει ομοιόμορφα μεταξύ όλων των σχετικών ιδρυμάτων, κατ αναλογία προς τις αντίστοιχες συνολικές ετήσιες εισφορές τους, τη δυνατότητα χρήσης των αμετάκλητων αναλήψεων πληρωμών. Κατά τον υπολογισμό των ετήσιων εισφορών κάθε ιδρύματος, το Συμβούλιο Εξυγίανσης μεριμνά ώστε, για κάθε δεδομένο έτος, το άθροισμα των εν λόγω αμετάκλητων αναλήψεων πληρωμών να μην υπερβαίνει το 30% του συνολικού ποσού των ετήσιων εισφορών που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού και κάθε θεσμικό όργανο να μην καταβάλει περισσότερο από το 50% του συνόλου των ετησίων εισφορών του σε αμετάκλητες αναλήψεις πληρωμών. 3. Για τους σκοπούς των παραγράφων 1 και 2, οι ετήσιες εισφορές που υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 103 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ και το άρθρο 4 του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. xxx/2014 καθορίζονται με βάση ένα EL 12 EL

13 επίπεδο-στόχο που ορίζεται για μια χρονική περίοδο που αντιστοιχεί στην αρχική περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 69 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/ Το άρθρο 10 του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. xxx/2014 θα εξακολουθήσει να εφαρμόζεται στα μικρά ιδρύματα. 5. Κατά τη διάρκεια της αρχικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 69 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014, τα ιδρύματα των οποίων οι συνολικές υποχρεώσεις, αφαιρουμένων των ιδίων κεφαλαίων και των καλυπτόμενων καταθέσεων, υπερβαίνει τα ευρώ, και των οποίων το σύνολο του ενεργητικού είναι ίσο ή χαμηλότερο των ευρώ, καταβάλλουν ένα κατ αποκοπή ποσό ευρώ για τα πρώτα ευρώ των συνολικών υποχρεώσεων, αφαιρουμένων των ιδίων κεφαλαίων και των καλυπτόμενων καταθέσεων. Για τις συνολικές υποχρεώσεις, αφαιρουμένων των ιδίων κεφαλαίων και των καλυπτόμενων καταθέσεων άνω των ευρώ, τα ιδρύματα αυτά συνεισφέρουν σύμφωνα με τα άρθρα 4 έως 9 του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. xxx/2014. Οποιαδήποτε μείωση του ποσού των εισφορών που οφείλεται στην εφαρμογή της παρούσας παραγράφου βαρύνει τα άλλα ιδρύματα που συμβάλλουν στο σχετικό εθνικό τμήμα. Άρθρο 8 Έναρξη ισχύος Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα που ακολουθεί τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται είτε από την 1η Ιανουαρίου 2016 είτε από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014. Άρθρο 9 Αποδέκτες Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα στα συμμετέχοντα κράτη μέλη κατά την έννοια του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013. Βρυξέλλες, Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος EL 13 EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.1.2015 L 15/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/81 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 περί ενιαίων όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 11.12.2014 L 354/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1310/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με το προσωρινό σύστημα προκαταβολών έναντι των

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 15516/15 EF 235 ECOFIN 1001 DELACT 179 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 15556/15 EF 238 ECOFIN 1008 DELACT 180 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Εκ των προτέρων εισφορές 2019 στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (ΕΤΕ) Ερωτήσεις και απαντήσεις

Εκ των προτέρων εισφορές 2019 στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (ΕΤΕ) Ερωτήσεις και απαντήσεις Εκ των προτέρων εισφορές 2019 στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (ΕΤΕ) Ερωτήσεις και απαντήσεις Γενικές πληροφορίες σχετικά με τη μεθοδολογία υπολογισμού 1. Γιατί άλλαξε η μέθοδος υπολογισμού που εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2017 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 240/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1538 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Αυγούστου 2017 που τροποποιεί τον κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Ιουλίου 2014 σχετικά με την εξυγίανση πιστωτικών και άλλων ιδρυμάτων (CON/2014/60)

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Ιουλίου 2014 σχετικά με την εξυγίανση πιστωτικών και άλλων ιδρυμάτων (CON/2014/60) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Ιουλίου 2014 σχετικά με την εξυγίανση πιστωτικών και άλλων ιδρυμάτων (CON/2014/60) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 23 Μαΐου 2014 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.9.2017 C(2017) 6337 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26.9.2017 για την τροποποίηση του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/571 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.9.2017 C(2017) 5959 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4.9.2017 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΈΡΩΝ ΕΙΣΦΟΡΈΣ 2018 ΣΤΟ ΕΝΙΑΊΟ ΤΑΜΕΊΟ ΕΞΥΓΊΑΝΣΗΣ (ΕΤΕ)

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΈΡΩΝ ΕΙΣΦΟΡΈΣ 2018 ΣΤΟ ΕΝΙΑΊΟ ΤΑΜΕΊΟ ΕΞΥΓΊΑΝΣΗΣ (ΕΤΕ) ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΈΡΩΝ ΕΙΣΦΟΡΈΣ 2018 ΣΤΟ ΕΝΙΑΊΟ ΤΑΜΕΊΟ ΕΞΥΓΊΑΝΣΗΣ (ΕΤΕ) ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΉΣΕΙΣ Γενικές πληροφορίες σχετικά με τη μεθοδολογία υπολογισμού 1. Γιατί άλλαξε η μέθοδος υπολογισμού που εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2014 COM(2014) 175 final 2014/0097 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.11.2017 COM(2017) 661 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την επανεξέταση των άρθρων 13, 18 και 45 όσον αφορά τις εξουσίες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/6 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/2361 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με το οριστικό σύστημα των εισφορών για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.3.2017 COM(2017) 145 final 2017/0065 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.6.2016 C(2016) 3356 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7.6.2016 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.3.2014 COM(2014) 137 final 2014/0073 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Οργάνωση Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.4.2017 C(2017) 2417 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20.4.2017 για τη συμπλήρωση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) C7-0079/2013 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/66 1.12.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2218 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη διαδικασία εξαίρεσης μελών του προσωπικού εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων από την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 28.8.2019 L 224/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2019/1376 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 23ης Ιουλίου 2019 σχετικά με την κατ' εξουσιοδότηση έκδοση αποφάσεων που αφορούν τη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2014 L 311/23 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1163/2014 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τα εποπτικά τέλη (ΕΚΤ/2014/41) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στον. κατ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ.../.. της Επιτροπής της XXX

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στον. κατ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ.../.. της Επιτροπής της XXX ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 21.10.2014 C(2014) 7674 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στον κατ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ..../.. της Επιτροπής της XXX για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/59/EΕ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.8.2017 COM(2017) 424 final 2017/0190 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.12.2018 C(2018) 9122 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19.12.2018 για την τροποποίηση του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2205 της Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.3.2014 COM(2014) 126 final 2014/0069 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Επιτροπή Διατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

C /12 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, COM(2012) 172 final 2012/0085 (COD) Πρόταση

C /12 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, COM(2012) 172 final 2012/0085 (COD) Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.4.2012 COM(2012) 172 final 2012/0085 (COD) C7-00102/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις εισαγωγές ρυζιού καταγωγής Μπαγκλαντές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2.6.2015 L 135/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/850 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2015 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 5959 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 5959 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 11912/17 EF 182 ECOFIN 699 DELACT 151 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.10.2018 C(2018) 6651 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16.10.2018 για την κατάρτιση του καταλόγου δεικτών για την έκθεση σχετικά με την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 7.6.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0033 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 2014 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) 14545/14 ADD 1 EF 269 ECOFIN 948 DELACT 204 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για το Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.3.2017 COM(2017) 146 final 2017/0066 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310 9.5.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 115/181 ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 310 (πρώην άρθρο 268 της ΣΕΚ) 1. Όλα τα έσοδα και τα έξοδα της Ένωσης, πρέπει να προβλέπονται για

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2016 (OR. en) 2016/0033 (COD) LEX 1681 PE-CONS 23/1/16 REV 1 EF 117 ECOFIN 395 CODEC 651 ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.3.2015 EL L 84/67 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/530 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες καθορισμού και συλλογής δεδομένων όσον αφορά τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.1.2018 C(2018) 256 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24.1.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 22.12.2006 COM(2006) 913 τελικό 2006/0301 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/6/ΕΚ για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3356 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3356 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10030/16 EF 174 ECOFIN 572 DELACT 104 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 02015R0534 EL 09.10.2017 001.002 1 Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 157/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 157/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 157/02.04.2019 Θέμα 2: Καταβολή μερισμάτων κατά το έτος 2019 από τα εποπτευόμενα από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικά ιδρύματα για την οικονομική χρήση του έτους 2018 Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.10.2016 COM(2016) 644 final 2016/0314 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2013/678/EΕ που επιτρέπει στην Ιταλική Δημοκρατία

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016 EL ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της [ημέρα Μήνας] 2016 σχετικά με την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.5.2017 COM(2017) 216 final 2017/0093 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που θα ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην περιφερειακή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.6.2017 L 141/21 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/935 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την κατ' εξουσιοδότηση έκδοση αποφάσεων αξιολόγησης της καταλληλότητας και τις απαιτήσεις καταλληλότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 COM(2014) 131 final 2014/0075 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον Οργανισμό Διατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2018 C(2018) 3973 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27.6.2018 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 181/2014 όσον αφορά ορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.3.2019 C(2019) 2530 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28.3.2019 για την τροποποίηση του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/2251 που συμπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 7.11.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 324/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1187/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Οκτωβρίου 2014 για τη συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2018 C(2018) 4425 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.7.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 COM(2014) 141 final 2014/0080 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που θα υιοθετηθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0349 (CNS) 15904/17 FISC 365 ECOFIN 1134 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

L 355/60 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 355/60 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 355/60 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.12.2013 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1423/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 6.4.2018 L 90/105 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2018/546 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 15ης Μαρτίου 2018 σχετικά με την κατ' εξουσιοδότηση έκδοση αποφάσεων που αφορούν ίδια κεφάλαια (ΕΚΤ/2018/10) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.5.2017 COM(2017) 214 final 2017/0091 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που θα ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη συνεδρίαση των

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 274/36 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/1645 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουλίου 2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2015 L 244/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1555 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Μαΐου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 2417 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 2417 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Απριλίου 2017 (OR. en) 8371/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 209 AGRIFIN 40 AGRIORG 40

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.12.2018 C(2018) 9118 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19.12.2018 για την τροποποίηση του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/2251 που συμπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.3.2010 COM(2010) 85 τελικό 2010/0054 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.1.2012 COM(2011) 938 τελικό 2011/0465 (COD)C7-0010/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.8.2017 COM(2017) 423 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσίας έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 COM(2014) 743 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της αρμοδιότητας έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβατική περίοδος για τον μετριασμό των επιπτώσεων από την εισαγωγή του ΔΠΧΑ 9. Πρόταση κανονισμού (COM(2016)0850 C8-0158/ /0360B(COD))

Μεταβατική περίοδος για τον μετριασμό των επιπτώσεων από την εισαγωγή του ΔΠΧΑ 9. Πρόταση κανονισμού (COM(2016)0850 C8-0158/ /0360B(COD)) 23.11.2017 A8-0255/ 001-001 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-001 κατάθεση: Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής Έκθεση Peter Simon A8-0255/2017 Μεταβατική περίοδος για τον μετριασμό των επιπτώσεων από την εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.11.2016 COM(2016) 709 final 2016/0355 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.6.2018 C(2018) 3308 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7.6.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.4.2017 COM(2017) 164 final 2017/0075 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της διμερούς συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.1.2016 COM(2016) 21 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εξέταση της καταλληλότητας της έννοιας του «αποδεκτού κεφαλαίου»

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1365/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2018 C(2018) 4426 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.7.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2019 C(2019) 1922 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14.3.2019 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.7.2012 COM(2012) 413 final 2012/0201 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1100/2007 του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2018) XXX draft ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της XXX για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1408/2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.8.2017 C(2017) 5635 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16.8.2017 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1240 όσον αφορά τη διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.3.2019 COM(2019) 114 final 2019/0063 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη διευρυμένη επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 137/10 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2016/824 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 2016 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά το περιεχόμενο και τη μορφή της περιγραφής της λειτουργίας των

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 24.9.2016 L 258/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1712 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 2016 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.7.2013 COM(2013) 521 final 2013/0247 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Διαβάστε περισσότερα

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.4.2017 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή κοινών προδιαγραφών κατά την άσκηση από τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση των εναλλακτικών επιλογών και διακριτικών ευχερειών που ορίζονται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.

Επισκόπηση των εναλλακτικών επιλογών και διακριτικών ευχερειών που ορίζονται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. Όροι για την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων Άρθρο 9 Εξαίρεση όσον αφορά την απαγόρευση σε πρόσωπα ή επιχειρήσεις εκτός των πιστωτικών ιδρυμάτων της αποδοχής καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2016 COM(2016) 319 final ANNEX 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.7.2016 C(2016) 4389 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14.7.2016 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 250/5

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 250/5 24.9.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 250/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 838/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Σεπτεμβρίου 2010 περί καθορισμού κατευθυντηρίων γραμμών για τον μηχανισμό αντιστάθμισης μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 31/

Συνεδρίαση 31/ Συνεδρίαση 31/9.5.2016 Θέμα 1: Καθορισμός κανόνων υπολογισμού των τακτικών εκ των προτέρων εισφορών που καταβάλλουν τα υποκαταστήματα τρίτων χωρών, σύμφωνα με το εσωτερικό άρθρο 98 του άρθρου 2 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.5.2014 COM(2014) 318 final 2014/0164 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τα μέτρα που μπορεί να θεσπίσει η Ένωση σε σχέση με τις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1098/2007

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.6.2016 COM(2016) 362 final 2016/0165 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.4.2015 COM(2015) 155 final 2015/0080 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εφαρμογή του μηχανισμού κατά της καταστρατήγησης ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.8.2017 C(2017) 5518 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9.8.2017 σχετικά με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 615/2014 για τις

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 7674 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 7674 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) 14545/14 EF 269 ECOFIN 948 DELACT 204 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.3.2019 COM(2019) 98 final 2019/0048 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Επιτροπή Τόνου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.5.2017 COM(2017) 215 final 2017/0092 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που θα ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ετήσια διάσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.7.2014 L 198/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Ιανουαρίου 2004 σχετικά με τη στενή συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές των συμμετεχόντων κρατών μελών που δεν έχουν ως νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2018 C(2018) 4427 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.7.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα