Άρθρο 1 Το παράρτηµα της παρούσας οδηγίας προστίθεται στο παράρτηµα VII της οδηγίας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Άρθρο 1 Το παράρτηµα της παρούσας οδηγίας προστίθεται στο παράρτηµα VII της οδηγίας"

Transcript

1 Οδηγία 93/105/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Νοεµβρίου 1993 για τη θέσπιση του παραρτήµατος VII, που περιέχει τα απαιτούµενα πληροφοριακά στοιχεία για τον τεχνικό φάκελο που προβλέπεται στο άρθρο 12 της έβδοµης τροποποίησης της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συµβουλίου Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, την οδηγία 67/548/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου 1967 περί προσεγγίσεως των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων ουσιών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 93/72/ΕΟΚ της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 12, Εκτιµώντας: ότι, σύµφωνα µε τις διατάξεις της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ, κάθε νέα ουσία που διατίθεται στην αγορά πρέπει να γνωστοποιείται στις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών µέσω γνωστοποίησης που περιέχει ορισµένες πληροφορίες, συµπεριλαµβανοµένου τεχνικού φακέλου και ότι το άρθρο 12 της ανωτέρω οδηγίας απαιτεί να θεσπισθούν ειδικές διατάξεις σχετικά µε τους τεχνικούς φακέλους για τα πολυµερήότι είναι απαραίτητο ο τεχνικός φάκελος να περιέχει µία δέσµη δοκιµασιών για πολυµερή που θα παρέχει τις απαιτούµενες πληροφορίες για την αξιολόγηση των προβλεπόµενων κινδύνων για τον άνθρωπο και το περιβάλλον από αυτάότι είναι σκόπιµο για την αποφυγή µη απαραίτητων δοκιµασιών να συγκεντρωθούν τα πολυµερή σε οικογένειες, ώστε να απαιτείται η εκτέλεση δοκιµασιών µόνο αντιπροσωπευτικών µελών µιας οικογένειας, και ότι αυτού του είδους ο αντιπροσωπευτικός έλεγχος θα εξακολουθεί να εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίαςότι, για ορισµένα πολυµερή µεγάλου µοριακού βάρους, είναι επιστηµονικώς αιτιολογηµένο και σκόπιµο να καθοριστεί µια περιορισµένη δέσµη δοκιµασιών (Π )- ότι είναι αναγκαίο να διαµορφωθούν κριτήρια καθορισµού των πολυµερών µεγάλου µοριακού βάρους για τα οποία θεωρείται ότι επαρκεί µια περιορισµένη δέσµη δοκιµασιώνότι τα κριτήρια αυτά πρέπει να εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας για τον άνθρωπο και το περιβάλλον εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι η βιοµηχανία θα εξακολουθήσει να διαθέτει κίνητρα για επενδύσεις στη συνεχή ανάπτυξη νέων και καλύτερων πολυµερώνότι η εµπειρία που διατίθεται όσον αφορά τη γνωστοποίηση πολυµερών είναι περιορισµένη και οι γνώσεις για τους κινδύνους που συνεπάγονται οι ουσίες αυτές ανεπαρκείς- ότι, για το λόγο αυτό, ενδέχεται να απαιτηθεί αναθεώρηση των κριτηρίων για τα πολυµερή Π µε βάση την εµπειρία που θα αποκτηθεί από τις γνωστοποιήσεις οι οποίες θα πραγµατοποιηθούν σύµφωνα µε τις νέες ειδικές απαιτήσεις που προβλέπει η παρούσα οδηγίαότι τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της Επιτροπής που προβλέπεται από το άρθρο 29 της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ, ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Το παράρτηµα της παρούσας οδηγίας προστίθεται στο παράρτηµα VII της οδηγίας

2 67/548/ΕΟΚ ως νέο παράρτηµα VII. Άρθρο 2 1. Τα κράτη µέλη υιοθετούν και δηµοσιεύουν τις αναγκαίες διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία στις 31 εκεµβρίου 1993 το αργότερο. Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά. 2. Όταν τα κράτη µέλη υιοθετήσουν αυτές τις διατάξεις, αυτές θα περιέχουν αναφορά της οδηγίας ή θα συνοδεύονται από τέτοια αναφορά κατά το χρόνο της επίσηµης δηµοσίευσής τους. Η διαδικασία για µια τέτοια αναφορά θα υιοθετείται από τα κράτη µέλη. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Βρυξέλλες, 25 Νοεµβρίου Για την Επιτροπή Γιάννης ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ Μέλος της Επιτροπής (1) ΕΕ αριθ. 196 της , σ. 1. (2) ΕΕ αριθ. L 258 της , σ. 29. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥΣ ("ΒΑΣΙΚΗ ΣΕΙΡΑ") ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 Α. Κατά την έννοια του παρόντος παραρτήµατος νοούνται ως: - "οµοπολυµερές" ένα πολυµερές αποτελούµενο από ένα µόνον είδος µονοµερών µονάδων, - "συµπολυµερές" ένα πολυµερές αοπτελούµενο από περισσότερα του ενός είδους µονοµερών µονάδων, - "πολυµερές για το οποίο γίνεται αποδεκτή µια περιορισµένη δέσµη δοκιµασιών" ή "πολυµερές Π " ένα πολυµερές που ανταποκρίνεται στα κριτήρια που καθορίζονται στο σηµείο Γ.2, - "οικογένεια πολυµερών" µια οµάδα πολυµερών (είτε οµοπολυµερών είτε συµπολυµερών) µε διαφορετικό αριθµητικό µέσο µοριακό βάρος ή διαφορετική σύνθεση που οφείλονται σε διαφορετικές αναλογίες µονοµερών µονάδων. Η διαφορά στο αριθµητικό µέσο µοριακό βάρος ή στη σύνθεση δεν καθορίζεται από ακούσιες διακυµάνσεις σχετιζόµενες µε τη χρησιµοποιούµενη µέθοδο, αλλά από εκούσιες µεταβολές των συνθηκών της µεθόδου ενώ η µέθοδος παραµένει η ίδια, - "Mn" το αριθµητικό µέσο µοριακό βάρος, - "Μ" το µοριακό βάρος, Β. Προσέγγιση κατά οικογένεια Για την αποφυγή περιττών δοκιµασιών είναι δυνατή η συγκέντρωση των πολυµερών σε οικογένειες. Η αρχή συνίσταται στη διεξαγωγή δοκιµασιών µε αντιπροσωπευτικά µέλη µιας οικογένειας µε:

3 - µεταβλητό Mn για τα οµοπολυµερή ή - µεταβλητή σύνθεση µε σχεδόν σταθερό Mn για τα συµπολυµερή ή - για Mn µεγαλύτερο των 1 000, µεταβλητό Mn µε σχεδόν σταθερή σύνθεση για τα συµπολυµερή. Σε ορισµένες περιπτώσεις στις οποίες παρατηρούνται ανοµοιότητες στις δράσεις των αντιπροσωπευτικών µελών εξαρτώµενες από το εύρος των Mn ή της σύνθεσης, απαιτούνται πρόσθετες δοκιµασίες σε άλλα αντιπροσωπευτικά µέλη. Γ. Απαιτούµενα πληροφοριακά στοιχεία για τον τεχνικό φάκελο που προβλέπεται στο άρθρο 12 Εάν δεν είναι τεχνικώς εφικτό ή αν δεν κρίνεται επιστηµονικώς αναγκαίο να δοθούν πληροφοριακά στοιχεία, οι σχετικοί λόγοι αναφέρονται σαφώς και υπόκεινται στην έγκριση των αρµόδιων αρχών. Κατάλληλες πληροφορίες που διατίθενται σχετικά µε τις ιδιότητες του (των) µονοµερούς(ών) µπορούν να λαµβάνονται υπόψη για την εκτίµηση των ιδιοτήτων του πολυµερούς. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ οι δοκιµασίες διεξάγονται σύµφωνα µε µεθόδους που αναγνωρίζονται και συνιστώνται από διεθνείς αρµόδιους οργανισµούς, εφόσον υπάρχουν τέτοιες συστάσεις. Αναφέρεται το όνοµα του ή των φορέων που είναι υπέυθυνοι για την εκτέλεση των µελετών. Γ.1. ΠΟΛΥΜΕΛΗ ΜΕ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΣΜΗ ΟΚΙΜΑΣΙΩΝ Γ.1.1. Πολυµερή που διατίθενται στην κοινοτική αγορά σε ποσότητες µεγαλύτερες ή ίσες του 1 τόνου ανά έτος ή σε συνολικές ποσότητες µεταλύτερες ή ίσες των 5 τόνων Πέραν των στοιχείων και δοκιµασιών που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 και καθορίζονται στο παράρτηµα VII Α, απαιτούνται τα ακόλουθα ειδικά για τα πολυµερή στοιχεία: 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ Αριθµητικό µέσο µοριακό βάρος Κατανοµή µοριακού βάρους Ταυτότητα και συγκέντρωση των πρώτων υλών και των αρχικών µονοµερών που θα ενωθούν για να σχηµατίσουν το πολυµερές Υπόδειξη των ακραίων οµάδων και ταυτότητα και συχνότητα των δραστικών οµάδων Ταυτότητα των µη αντιδρώντων µονοµερών Εκατοστιαία αναλογία των µη αντιδρώντων µονοµερών 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ Αν το πολυµερές έχει παρασκευασθεί για να είναι αποικοδοµήσιµο στο περιβάλλον, δήλωση µαζί µε τις σχετικές πληροφορίες 3. ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ υνατότητα εκχύλισης µε νερό Με την επιφύλαξη του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ, σε ορισµένες περιπτώσεις µπορούν ν' απαιτηθούν, επιπροσθέτως, περαιτέρω δοκιµασίες, π.χ.: - σταθερότητα στο φως αν το πολυµερές δεν έχει υποστεί ειδική διαδικασία σταθεροποίησης στο φως, - µακροπρόθεσµη δυνατότητα εκχύλισης (δοκιµασία αποπλύµατος)- από τα αποτελέσµατα της δοκιµασίας αυτής θα εξαρτηθεί εάν θα απαιτηθούν κατάλληλες δοκιµασίες επί του αποπλύµατος κατά περίπτωση. Γ.1.2 Πολυµερή που διατίθενται στην κοινοτική αγορά σε ποστότητες µικρότερες του

4 1 τόνου ανά έτος ή σε συνολικές ποσότητες µικρότερες των 5 τόνων αλλά µεγαλύτερες ή ίσες των 100 χιλιογράµµων ανά έτος ή σε συνολικές ποσότητες µεγαλύτερες ή ίσες των 500 χιλιογράµµων Πέραν των στοιχείων και δοκιµασιών που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 και καθορίζονται στο παράρτηµα VII Β, απαιτούνται τα ακόλουθα, ειδικά για τα πολυµερή, στοιχεία: 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ Αριθµητικό µέσο µοριακό βάρος Κατανοµή µοριακού βάρους Ταυτότητα και συγκέντρωση των πρώτων υλών και των αρχικών µονοµερών που θα ενωθούν για να σχηµατίσουν το πολυµερές Υπόδειξη των ακραίων οµάδων και ταυτότητα και συχνότητα των δραστικών οµάδων Ταυτότητα των µη αντιδρώντων µονοµερών Εκατοστιαία αναλογία των µη αντιδρώντων µονοµερών 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ Αν το πολυµερές έχει παρασκευασθεί για να είναι αποικοδοµήσιµο στο περιβάλλον, δήλωση µαζί µε τις σχετικές πληροφορίες 3. ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ υνατότητα εκχύλισης µε νερό Γ.1.3. Πολυµερή που διατίθενται στην κοινοτική αγορά σε ποσότητες µικρότερες των 100 χιλιογράµµων ανά έτος ή σε συνολικές ποσότητες µικρότερες των 500 χιλιογράµµων Πέραν των στοιχείων και δοκιµασιών που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 και καθορίζονται στο παράρτηµα VII Γ, απαιτούνται τα ακόλουθα, ειδικά για τα πολυµερή, στοιχεία: 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ Αριθµητικό µέσο µοριακό βάρος Κατανοµή µοριακού βάρους Ταυτότητα και συγκέντρωση των πρώτων υλών και των αρχικών µονοµερών που θα ενωθούν για να σχηµατίσουν το πολυµερές Υπόδειξη των ακραίων οµάδων και ταυτότητα και συχνότητα των δραστικών οµάδων Ταυτότητα των µη αντιδρώντων µονοµερών Εκατοστιαία αναλογία των µη αντιδρώντων µονοµερών 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ Αν το πολυµερές έχει παρασκευασθεί για να είναι αποικοδοµήσιµο στο περιβάλλον, δήλωση µαζί µε τις σχετικές πληροφορίες Γ.2. ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΚΤΗ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΣΜΗ ΟΚΙΜΑΣΙΩΝ Υπό ορισµένες συνθήκες, η δέσµη δοκιµασιών της βασικής σειράς που απαιτείται για τα πολυµερή είναι δυνατόν να περιοριστεί. Ουσίες µε υψηλό αριθµητικό µέσο µοριακό βάρος, χαµηλή περιεκτικότητα σε είδη χαµηλού µοριακού βάρους και χαµηλή διαλυτότητα/δυνατότητα εκχύλισης θα θεωρούνται ως µη βιοδιαθέσιµες. Ως εκ τούτου, για τον προσδιορισµό των πολυµερών για τα οποία γίνεται αποδεκτή µια περιορισµένη δέσµη δοκιµασιών χρησιµοποιούνται τα ακόλουθα κριτήρια: Για τα µη ταχέως αποικοδοµήσιµα πολυµερή που διατίθενται στην κοινοτική αγορά σε ποσότητες του 1 τόνου ανά έτος ή σε συνολικές ποσότητες των 5 τόνων, η αποδοχή µιας περιορισµένης δέσµης δοκιµασιών εξαρτάται από τα ακόλουθα

5 κριτήρια: Ι. Υψηλό αριθµητικό µέσο βάρος (Mn) (1)- ΙΙ. υνατότητα εκχύλησης µε νερό (3.6.1) Μικρότερη των 10 mg/l εξαιρουµένης της συνεισφοράς των προσθέτων και των προσµείξεων- ΙΙΙ. Λιγότερο του 1 % µε Μ µικρότερο των η εκατοστιαία αναλογία αφορά µόνο µόρια (συστατικά) που προέρχονται απευθείας από και το (τα) περιλαµβάνουν µονοµερές (ή). Άλλα συστατικά όπως π.χ. πρόσθετα ή προσµείξεις δεν λαµβάνονται υπόψη. Εάν πληρούνται όλα τα κριτήρια, το εξεταζόµενο πολυµερές θεωρείται πολυµερές για το οποίο γίνεται αποδεκτή µια περιορισµένη δέσµη δοκιµασιών Στην περίπτωση των µη ταχέως αποκοδοµήσιµων πολυµερών που διατίθενται στην κοινοτική αγορά σε ποσότητες µικρότερες του 1 τόνου ανά έτος ή σε συνολικές ποσότητες µικρότερες των 5 τόνων αρκεί να πληρούνται τα κριτήρια των σηµείων Ι και ΙΙ για να θεωρηθεί το πολυµερές ως πολυµερές για το οποίο γίνεται αποδεκτή µια περιορισµένη δέσµη δοκιµασιών. Αν τα κριτήρια αυτά δεν είναι δυνατόν ν' αποδειχθούν µε τις προβλεπόµενες δοκιµασίες, ο γνωστοποιών πρέπει να καταδείξει τη συµµόρφωση προς τα κριτήρια µε άλλα µέσα. Σε ορισµένες περιπτώσεις είναι δυνατόν ν' απαιτηθούν δοκιµασίες τοξικότητας και οικοτοξικότητας. Γ.2.1. Πολυµερή που διατίθενται στην κοινοτική αγορά σε ποσότητες µεγαλύτερες ή ίσες του 1 τόνου ανά έτος ή σε συνολικές ποσότητες µεγαλύτερες ή ίσες των 5 τόνων 0. Ταυτότητα του παρασκευαστή και ταυτότητα του γνωστοποιούντος. ιεύθυνση της εγκατάστασης παραγωγής Για ουσίες που παρασκευάζονται εκτός της Κοινότητας και για τις οποίες, όσον αφορά τη γνωστοποίηση, ο γνωστοποιών έχει ορισθεί ως ο µοναδικός αντιπρόσωπος του παρασκευαστή, ταυτότητα και διευθύνσεις των εισαγωγέων που θα εισάγουν την ουσία στην Κοινότητα. 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 1.1. Ονοµασία Ονοµασία κατά την ονοµατολογία IUPAC Άλλες ονοµασίες (συνήθη ονοµασία, εµπορική ονοµασία, σύντµηση) Αριθµός και ονοµασία CAS (εάν υπάρχει) 1.2. Μοριακός και συντακτικός τύπος Αριθµητικό µέσο µοριακό βάρος Κατανοµή µοριακού βάρους Ταυτότητα και συγκέντρωση των πρώτων υλών και των αρχικών µονοµερών που θα ενωθούν για να σχηµατίσουν το πολυµερές Υπόδειξη των ακραίων οµάδων και ταυτότητα και συχνότητα των δραστικών οµάδων 1.3. Σύνθεση της ουσίας Βαθµός καθαρότητας (%) Φύση των προσµείξεων, συµπεριλαµβανοµένων των υποπροϊόντων Ταυτότητα των µη αντιδρώντων µονοµερών Ποσοστό των κυριοτέρων (αξιοσηµείωτων) προσµείξεων Ποσοστό των µη αντιδρώντων µονοµερών Αν η ουσία περιέχει σταθεροποιητή ή παρεµποδιστή ή άλλα πρόσθετα, πρέπει να διευκρινίζεται η φύση τους, η τάξη µεγέθους:... ppm,... % Φασµατοσκοπικά δεδοµένα [φάσµα υπεριώδους (UV), φάσµα υπερύθρου (IR),

6 φάσµα πυρηνικού µαγνητικού συντονισµού (NMR) ή φάσµα µάζας (MS)] Χρωµατογραφία διαπερατώτητας πηκτής (GPC) 1.4. Μέθοδοι ανίχνευσης και προσδιορισµού Πλήρης περιγραφή των µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν ή κατάλληλες βιβλιογραφικές παραποµπές Πέραν των µεθόδων ανίχνευσης και προσδιορισµού, πρέπει να παρέχονται στοιχεία για τις γνωστές στον γνωστοποιούντα αναλυτικές µεθόδους που επιτρέπουν την ανίχνευση µιας ουσίας και των προϊόντων µετατροπής µετά την απόρριψή τους στο περιβάλλον και τον υπολογισµό του βαθµού άµεσης έκθεσης του ανθρώπου στην ουσία αυτή. 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 2.0. Παραγωγή Οι πληροφορίες που παρέχονται στο τµήµα αυτό πρέπει να είναι επαρκείς ώστε να επιτρέπουν την κατά προσέγγιση αλλά ρεαλιστική εκτίµηση των κινδύνων που συνεπάγεται η διαδικασία παραγωγής για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. εν απαιτούνται συγκεκριµένα στοιχεία για τη διαδικασία παραγωγής, ιδιαίτερα εάν πρόκειται για στοιχεία ευαίσθητα από εµπορική άποψη Τεχνολγική µέθοδος παραγωγής Υπολογισµοί της έκθεσης κατά την παραγωγή: - στους χώρους εργασίας - στο περιβάλλον 2.1. Προτεινόµενες χρήσεις Τα στοιχεία που παρέχονται στο τµήµα αυτό πρέπει να επιτρέψουν τον κατά προσέγγιση αλλά ρεαλιστικό υπολογισµό της έκθεσης του ανθρώπου και του περιβάλλοντος στις ουσίες σε συνάρτηση µε τις προτεινόµενες χρήσεις Τύπος χρήσεως: περιγραφή της λειτουργίας και των επιδιωκόµενων αποτελεσµάτων Τεχνολογικές µέθοδοι σχετικές µε τη χρήση της ουσίας (εάν είναι γνωστές) Εκτιµήσεις της έκθεσης στην ουσία κατά τη χρήση της (εάν είναι γνωστές): - στους χώρους εργασίας - στο περιβάλλον Μορφή υπό την οποία η ουσία διατίθεται στην αγορά: ουσία, παρασκευάσµατα, προϊόν Συγκέντρωση της ουσίας στα παρασκευάσµατα και τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά (εάν είναι γνωστή) Τοµείς εφαρµογής µε κατά προσέγγιση κατανοµή: - βιοµηχανίες - γεωργοί και τεχνίτες - χρήση από το ευρύτερο κοινό Ενδεχοµένως, και εφόσον είναι γνωστά, τα στοιχεία των προσώπων στα οποία διατίθεται η ουσία Ποσότητα και σύνθεση των αποβλήτων που δηµιουργούνται από τις προτεινόµενες χρήσεις (εάν είναι γνωστές) 2.2. Προβλεπόµενη παραγωγή ή/και προβλεπόµενες εισαγωγές για καθεµία από τις προβλεπόµενες χρήσεις ή τοµείς εφαρµογής Συνολική παραγωγή ή/και εισαγωγές σε τόνους ανά έτος: - κατά το πρώτο ηµερολογιακό έτος, - κατά τα επόµενα ηµερολογιακά έτη Για ουσίες που παρασκευάζονται εκτός της Κοινότητας και για τις οποίες, όσον αφορά τη γνωστοποίηση, ο γνωστοποιών έχει οριστεί ως ο µοναδικός αντιπρόσωπος

7 του παρασκευαστή, τα στοιχεία που αναφέρονται στο σηµείο ανωτέρω Παραγωγή ή/και εισαγωγές κατά κατηγορίες σύµφωνα µε τα σηµεία και 2.1.2, εκφρασµένες ως εκατοστιαία ποσοστά (%): - κατά το πρώτο ηµερολογιακό έτος, - κατά τα επόµενα ηµερολογιακά έτη 2.3. Συνιστώµενες µέθοδοι και προφυλάξεις σχετικά: Με το χειρισµό Με την αποθήκευση Με τη µεταφορά Με την ανάφλεξη της ουσίας (φύση των αερίων καύσεως ή πυρολύσεως, όταν οι προτεινόµενες χρήσεις το δικαιολογούν) Με άλλους κινδύνους και ειδικότερα χηµική αντίδραση µε το νερό Αν απατείται, στοιχεία για την πιθανότητα να εκραγεί η ουσία όταν βρίσκεται υπό µορφή σκόνης 2.4. Μέτρα εκτάκτου ανάγκης σε περίπτωση τυχαίας διασποράς 2.5. Μέτρα εκτάκτου ανάγκης σε περίπτωση σωµατικής βλάβης (π.χ. δηλητηρίαση) 2.6. Συσκευασία 3. ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 3.0. Κατάσταση της ουσίας στους 20o C και 101,3 kpa 3.1. Περιοχή σηµείου τήξεως (π.χ. από τη δοκιµασία θερµικής σταθερότητας) 3.3. Σχετική πυκνότητα υνατότητα εκχύλισης µε νερό Αναφλεξιµότητα Εκρηκτικές ιδιότητες Αναφλεξιµότητα Μέγεθος σωµατιδίων Για τις ουσίες που είναι δυνατόν να διατίθενται στην αγορά υπό µορφή που δηµιουργεί κίνδυνο έκθεσης µέσω της αναπνευστικής οδού, πρέπει να εκτελείται δοκιµασία για τον προσδιορισµό της κατανοµής των σωµατιδίων της ουσίας υπό τη µορφή που θα διατεθεί στην αγορά Θερµική σταθερότητα υνατότητα εκχύλισης: - νερό σε ph 2 και 9 στους 37o C - κυκλοεξάνιο 4. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Κατά περίπτωση, η αρµόδια αρχή και χωρίς να καθυστερήσει την αποδοχή της γνωστοποίησης, είναι δυνατόν να απαιτήσει τη διεξαγωγή ορισµένων δοκιµασιών η οποία θα εξαρτηθεί από την παρουσία δραστικών οµάδων ή δοκιµών/φυσικών χαρακτηριστικών ή από τις γνώσεις σχετικά µε τις ιδιότητας του χαµηλού µοριακού βάρους συστατικών του πολυµερούς ή από τη δυνατότητα έκθεσης. Οι δοκιµασίες αυτές θα αφορούν ιδίως την τοξικότητα κατόπιν εισπνοής (π.χ. σηµεία 4.1.2, 4.2.1) εφόσον υπάρχει δυνατότητα έκθεσης αυτού του είδους. 5. ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Κατά περίπτωση, η αρµόδια αρχή, και χωρίς να καθυστερήσει την αποδοχή της γνωστοποίησης, είναι δυνατόν να απαιτήσει τη διεξαγωγή ορισµένων δοκιµασιών η οποία θα εξαρτηθεί από την παρουσία δραστικών οµάδων, από δοµικά/φυσικά χαρακτηριστικά, ή από τις γνώσεις χαµηλού µοριακού βάρους συστατικών του πολυµερούς ή από τη δυνατότητα έκθεσης. Σε ορισµένες περιπτώσεις είναι δυνατόν ν' απαιτηθούν επιπλέον οι ακόλουθες δοκιµασίες:

8 - σταθερότητα στο φως, εάν το πολυµερές δεν έχει υποστεί ειδική διαδικασία σταθεροποίησης στο φως - µακροπρόθεσµη δυνατότητα εκχύλισης (δοκιµασία αποπλύµατος) Από τα αποτελέσµατα της δοκιµασίας αυτής θα εξαρτηθεί εάν θα απαιτηθούν άλλες κατάλληλες δοκιµασίες επί του αποπλύµατος, κατά περίπτωση. 6. ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ Α ΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 6.1. Για τις βιοµηχανίες ή τους τεχνίτες υνατότητα ανακύκλωσης υνατότητα εξουδετέρωσης των επιβλαβών αποτελεσµάτων υνατότητα καταστροφής: - ελεγχόµενη απόρριψη - αποτέφρωση - σταθµοί καθαρισµού υδάτων - άλλες 6.2. Για το ευρύ κοινό υνατότητα ανακύκλωσης υνατότητα εξουδετέρωσης των επιβλαβών αποτελεσµάτων υνατότητα καταστροφής: - ελεγχόµενη απόρριψη - αποτέφρωση - σταθµοί καθαρισµού υδάτων - άλλες Γ.2.2 Πολυµερή που διατίθενται στην κοινοτική αγορά σε ποσότητες µικρότερες του 1 τόνου ανά έτος ή σε συνολικές ποσότητες µικρότερες των 5 τόνων 0. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΟΣ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Για ουσίες που παρασκευάζονται εκτός της Κοινότητας και για τις οποίες, όσον αφορά τη γνωστοποίηση, ο γνωστοποιών έχει ορισθεί ως ο µοναδικός αντιπρόσωπος του παρασκευαστή, ταυτότητα και διευθύνσεις των εισαγωγέων που θα εισάγουν την ουσία στην Κοινότητα. 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 1.1. Ονοµασία Ονοµασία κατά την ονοµατολογία IUPAC Άλλες ονοµασίες (συνήθης ονοµασία, εµπορική ονοµασία, σύντµηση) Αριθµός και ονοµασία CAS (εάν υπάρχει) 1.2. Μοριακός και συντακτικός τύπος Αριθµητικό µέσο µοριακό βάρος Κατανοµή µοριακού βάρους Ταυτότητα και συγκέντρωση των πρώτων υλών και των αρχικών µονοµερών που θα ενωθούν για να σχηµατίσουν το πολυµερές Υπόδειξη των ακραίων οµάδων και ταυτότητα και συχνότητα των δραστικών οµάδων 1.3. Σύνθεση της ουσίας Βαθµός καθαρότητας (%) Φύση των προσµείξεων, συµπεριλαµβανοµένων των υποπροϊόντων Ταυτότητα των µη αντιδρώντων µονοµερών Ποσοστό των κυριότερων (αξιοσηµείωτων) προσµείξεων Ποσοστό των µη αντιδρώντων µονοµερών Αν η ουσία περιέχει σταθεροποιητή ή παρεµποδιστή ή άλλα πρόσθετα, πρέπει να διευκρινίζεται η φύση τους και η τάξη µεγέθους:

9 ... ppm,... % Φασµατοπικά δεδοµένα [φάσµα υπεριώδους (UV), φάσµα υπερύθρου (IR), φάσµα πυρηνικού µαγνητικού συντονισµού (NMR) ή φάσµα µάζας (MS)] Χρωµατογραφία διαπερατότητας πηκτής (GPC) 1.4. Μέθοδοι ανίχνευσης και προσδιορισµού Πλήρης περιγραφή των µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν ή κατάλληλες βιβλιογραφικές παραποµπές Εκτός από τις µεθόδους ανίχνευσης και προσδιορισµού, ο γνωστοποιών πρέπει να παρουσιάζει τις αναλυτικές µεθόδους που γνωρίζει και που επιτρέπουν την ανίχνευση µιας ουσίας και των προϊόντων µετατροπής µετά την απόρριψή τους στο περιβάλλον ή τον υπολογισµό του βαθµού άµεσης έκθεσης του ανθρώπου στην ουσία αυτή. 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 2.0. Παραγωγή Οι πληροφορίες που παρέχονται στο τµήµα αυτό πρέπει να επιτρέπουν την κατά προσέγγιση αλλά ρεαλιστική εκτίµηση των κινδύνων που ενδεχοµένως παρουσιάζει για τον άνθρωπο και το περιβάλλον η διαδικασία παραγωγής. εν απαιτούνται ακριβή στοιχεία για τη διαδικασία παραγωγής, ιδιαίτερα εάν πρόκειται για στοιχεία ευαίσθητα από εµπορική άποψη Τεχνολογική µέθοδος παραγωγής Υπολογισµοί της έκθεσης στην ουσία κατά την παραγωγή: - στους χώρους εργασίας - στο περιβάλλον 2.1. Προτεινόµενες χρήσεις Τα στοιχεία που παρέχονται στο τµήµα αυτό πρέπει να επιτρέπουν την κατά προσέγγιση αλλά ρεαλιστική εκτίµηση των κινδύνων που ενδεχοµένως παρουσιάζουν για τον άνθρωπο και το περιβάλλον οι ουσίες ανάλογα µε τις προτεινόµενες/προβλεπόµενες χρήσεις Τύπος χρήσεως: περιγραφή της λειτουργίας και των επιδιωκόµενων αποτελεσµάτων Τεχνολογικές µέθοδοι σχετικές µε τη χρήση της ουσίας (εάν είναι γνωστές) Υπολογισµοί της έκθεσης στην ουσία κατά τη χρήση της (εάν είναι γνωστοί): - στους χώρους εργασίας - στο περιβάλλον Μορφή υπό την οποία η ουσία διατίθεται στην αγορά: ουσία, παρασκεύασµα, προϊόν Συγκέντρωση της ουσίας στα παρασκευάσµατα και τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά (εάν είναι γνωστή) Τοµείς εφαρµογής µε κατά προσέγγιση κατανοµή: - βιοµηχανίες - γεωργοί και τεχνίτες - χρήση από το ευρύ κοινό Ενδεχοµένως, και εφόσον είναι γνωστή, η ταυτότητα των προσώπων στα οποία διατίθεται η ουσία Ποσότητα και σύνθεση των αποβλήτων που δηµιουργούνται από τις προτεινόµενες χρήσεις (εάν είναι γνωστές) 2.2. Προβλεπόµενη παραγωγή ή/και προβλεπόµενες εισαγωγές για καθεµία από τις προβλεπόµενες χρήσεις ή τοµείς εφαρµογής Συνολική παραγωγή ή/και εισαγωγές σε τόνους ανά έτος: - κατά το πρώτο ηµερολογιακό έτος - κατά τα επόµενα ηµερολογιακά έτη

10 Για ουσίες που παρασκευάζονται εκτός της Κοινότητας και για τις οποίες, όσον αφορά τη γνωστοποίηση, τα στοιχεία αυτά πρέπει αν παρέχονται για καθέναν από τους εισαγωγείς που αναφέρονται στο σηµείο 0 παραπάνω Παραγωγή ή/και εισαγωγές κατά κατηγορίες σύµφωνα µε τα σηµεία και 2.1.2, εκφρασµένες ως εκατοστιαία ποσοστά (%): - κατά το πρώτο ηµερολογιακό έτος - κατά τα επόµενα ηµερολογιακά έτη 2.3. Συνιστώµενες µέθοδοι και προφυλάξεις σχετικά µε: το χειρισµό την αποθήκευση τη µεταφορά Με την ανάφλεξη της ουσίας (είδος των αερίων καύσεως ή πυρολύσεως, όταν οι προτεινόµενες χρήσεις το δικαιολογούν) Άλλους κινδύνους, και ιδίως χηµική αντίδραση µε το νερό Στοιχεία, εάν απαιτείται, για την πιθανότητα να εκραγεί η ουσία όταν βρίσκεται υπό µορφή σκόνης 2.4. Μέτρα έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση τυχαίας διασποράς 2.5. Μέτρα έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση σωµατικής βλάβης (π.χ. δηλητηρίαση) 2.6. Συσκευασία 3. ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 3.0. Κατάσταση της ουσίας στους 20 oc και 101,3 kpa 3.1. Περιοχή σηµείου τήξεως (π.χ. από τη δοκιµασία θερµικής σταθερότητας) υνατότητα εκχύλισης µε νερό Αναφλεξιµότητα" (1) Οι αρχές που λαµβάνουν τη γνωστοποίηση αποφασίζουν µε δική τους ευθύνη εάν το πολυµελές πληροί αυτό το κριτήριο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ VΙ ΕΩΣ ΧΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ VΙ ΕΩΣ ΧΙ 30.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 396/309 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ VΙ ΕΩΣ ΧΙ Στα

Διαβάστε περισσότερα

τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της

τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της Οδηγία 93/18/ΕΟΚ της Επιτροπής της 5ης Απριλίου 1993 για την τρίτη προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 88/379/ΕΟΚ του Συµβουλίου για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτοποίηση της ουσίας

Ταυτοποίηση της ουσίας Ταυτοποίηση της ουσίας Κατάρτιση φακέλου από καταχωρίζον µέλος ιαδικτυακό σεµινάριο HelpNet σχετικά κοινή υποβολή καταχωρίζοντα µέλη 28 29 Απριλίου 2010 Michał Skowron Michał ECHA Μονάδα ταυτοποίησης ουσιών

Διαβάστε περισσότερα

CONSLEG - 76L /12/ σ.

CONSLEG - 76L /12/ σ. Οδηγία 91/157/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991 για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που περιέχουν ορισµένες επικίνδυνες ουσίες Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 078 της 26/03/1991 σ. 0038-0041

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Μαρτίου 1993 για την αξιολόγηση και τον έλεγχο των κινδύνων από τις υπάρχουσες ουσίες ΤΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Μαρτίου 1993 για την αξιολόγηση και τον έλεγχο των κινδύνων από τις υπάρχουσες ουσίες ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Μαρτίου 1993 για την αξιολόγηση και τον έλεγχο των κινδύνων από τις υπάρχουσες ουσίες ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη τη συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ Οδηγία 89/655/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 30ής Νοεµβρίου 1989 σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού από τους εργαζοµένους κατά την εργασία τους ( εύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.2.2003 L 31/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 223/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Φεβρουαρίου 2003 για τις απαιτήσεις στον τοµέα της επισήµανσης τις συναφείς µε τον βιολογικό τρόπο παραγωγής για τις ζωοτροφές, τις

Διαβάστε περισσότερα

1. Το κείµενο των διατάξεων που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ αντικαθίσταται από

1. Το κείµενο των διατάξεων που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ αντικαθίσταται από Οδηγία του Συµβουλίου της 23ης εκεµβρίου 1991 για την τυποποίηση και τον εξορθολογισµό των εκθέσεων που αφορούν την εφαρµογή ορισµένων οδηγιών για το περιβάλλον (91/692/ΕΟΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOWAX PLUS Κερί βύθισης 20565 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Η οδηγία 91/155/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: 1. Το άρθρο 4 ανακαλείται. 2. Το παράρτηµα αντικαθίσταται από το παράρτηµα της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 1 Η οδηγία 91/155/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: 1. Το άρθρο 4 ανακαλείται. 2. Το παράρτηµα αντικαθίσταται από το παράρτηµα της παρούσας οδηγίας. Οδηγία 93/112/ΕΚ της Επιτροπής της 10ης εκεµβρίου 1993 για την τροποποίηση της οδηγίας 91/155/ΕΟΚ περί προσδιορισµού και καθορισµού των λεπτοµερών κανόνων για το σύστηµα ειδικής πληροφόρησης σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 11.5.2011 EP-PE_TC1-COD(2010)0259 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Μαΐου 2011 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος Καθορισμός του ασκούντος την επιχείρηση Εταιρεία: Οδός: Τόπος: LH1132 / LH1134 FINO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK 07970102032

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK 07970102032 Αριθμός αναθεώρησης 2,01 Επεξεργάστηκε στις 12.01.2010 Ημερομηνία εκτύπωσης 12.01.2010 Σελίδα 1 από 5 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

S 720 CORRIDOR basic Ηµεροµηνία έκδοσης: Σελίδες 1 από 5

S 720 CORRIDOR basic Ηµεροµηνία έκδοσης: Σελίδες 1 από 5 Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 5 1. Στοιχεία παρασκευάσµατος και εταιρείας / επιχείρησης Ονοµασία του προϊόντος: Χρήση: Έτοιµο προς χρήση καλυπτικό πόρων και προϊόν βάσης για επαγγελµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 2011-04-04 Αναθεώρηση: 2016-06-22 Αριθ. Αναθεώρησης: 2 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

G 433 Aktiv Ηµεροµηνία έκδοσης: Σελίδες 1 από 5

G 433 Aktiv Ηµεροµηνία έκδοσης: Σελίδες 1 από 5 Ηµεροµηνία έκδοσης: 23. 6. 2008 Σελίδες 1 από 5 1. Στοιχεία παρασκευάσµατος και εταιρείας / επιχείρησης Ονοµασία του προϊόντος: Χρήση: Καθαριστικό προϊόν που µπορεί να αραιωθεί µε νερό, για επαγγελµατική

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ VIMELAST

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ VIMELAST Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Page 1/6 ` 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχειά του παρασκευάσματος Εμπορική ονομασία: VIMELAST 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Στεγνωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 07-12-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:21/11/2014

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:21/11/2014 NOBACCO Έκδοση 1.0 Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:21/11/2014 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος: COSI 0mg Αριθµός αναφοράς: 01/ COSI 0mg g/12 Επωνυµία Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1984L0156 EL 23.12.1991 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Μαρτίου 1984 για τις οριακές τιµές και τους ποιοτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK Stihl SB 90 Κόκκοι αμμοβολής 07970102038

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK Stihl SB 90 Κόκκοι αμμοβολής 07970102038 Αριθμός αναθεώρησης 2,02 Επεξεργάστηκε στις 20.01.2010 Ημερομηνία εκτύπωσης 20.01.2010 Σελίδα 1 από 5 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [ΕΚ] ΑΡΙΘ. 1452/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14 ης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1996R2232 EL 20.11.2003 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

Σýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 24.09.2004 ΑναθεωρÞθηκε την 24.09.2004

Σýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 24.09.2004 ΑναθεωρÞθηκε την 24.09.2004 Σελßδα 1/5 1 Στοιχεßα του παρασκευüσìατοò και τηò επιχεßρησηò Εφαρµογή προϊόντος: Επαγγελµατικό υγρό γενικού καθαρισµού. Προµηθευτής: Unilever Hellas AEBE Μαρ. Αντύπα 92, 141 21 Ν. Ηράκλειο, Τηλ: 210 2701500

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 για τροποποίηση της οδηγίας 80/777/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 31-07-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

φακέλου, Μέρος I Μονοσυστατικές ουσίες Suvi Takala 1

φακέλου, Μέρος I Μονοσυστατικές ουσίες Suvi Takala  1 Βασικές έννοιες και κατάρτιση φακέλου, Μέρος I Μονοσυστατικές ουσίες Suvi Takala http://echa.europa.eu 1 Βασικές έννοιες και κατάρτιση φακέλου, Μέρος I Βασικές έννοιες Κύριο(α) συστατικό(ά) Προσμείξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 05/05/15 Αναθεώρηση: 03/02/17 Αριθ. Αναθεώρησης: 2 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του παραρτήματος IIΙ της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη. Βρυξέλλες, 16 εκεµβρίου 1988. Για το Συµβούλιο Ο Πρόεδρος Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ( 1 ) ΕΕ αριθ.

Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη. Βρυξέλλες, 16 εκεµβρίου 1988. Για το Συµβούλιο Ο Πρόεδρος Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ( 1 ) ΕΕ αριθ. Οδηγία 88/642/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 16ης εκεµβρίου 1988 για την τροποποίηση της οδηγίας 80/1107/ΕΟΚ περί προστασίας των εργαζοµένων από τους κινδύνους που παρουσιάζονται συνεπεία εκθέσεώς τους κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1991L0692 EL 20.11.2003 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης εκεµβρίου 1991 για την τυποποίηση και τον εξορθολογισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Όνοµα της ουσίας Αριθµός ταυτοποίησης Συνώνυµα Aριθµός εγγράφου Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

C 100 BUZ X Coat Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7

C 100 BUZ X Coat Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7 Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7 1. Στοιχεία παρασκευάσµατος και εταιρείας / επιχείρησης Ονοµασία του προϊόντος: C 100 BUZ X COAT Χρήση: Έτοιµο προς χρήση Easy- to- Clean για βελτίωση επιφανειών,

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013 NOBACCO Έκδοση 1.0 Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος: apple 6mg Αριθµός αναφοράς: 01/ apple 6mg /12 Επωνυµία Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Η ορολογία που χρησιμοποιείται για την περιγραφή των

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Η ορολογία που χρησιμοποιείται για την περιγραφή των L 19/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.1.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/8/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Ιανουαρίου 2006 για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή τους στην τεχνική πρόοδο, των παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (MSDS)

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (MSDS) ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (MSDS) Ονοµασία Προϊόντος : novablok XPS Έκδοση 1 η / Ηµεροµηνία Αναθεώρησης 08/08/2012 1 Στοιχεία Παρασκευάσµατος / και της επιχείρησης / εταιρείας Ονοµασία Προϊόντος : novablok

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 17/04/2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και την ιχνηλασιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.04.2001 COM(2001)216 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής όσον αφορά τον κατάλογο αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με την Οδηγία 91/155/CE, σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006/CE MUSCID 83SG / Έκδοση 21/01/08 / Σελίδα 1/5 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Προϊόν: MUSCID 83SG K-Nummer:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/34 22.5.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/40/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Μαΐου 2003 για τον καθορισµό του καταλόγου, των οριακών τιµών συγκεντρώσεων και των ενδείξεων για την επισήµανση των συστατικών των φυσικών µεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

DW 30 Vamat GH Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6

DW 30 Vamat GH Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6 Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6 1. Στοιχεία παρασκευάσµατος και εταιρείας / επιχείρησης Ονοµασία του προϊόντος: Χρήση: Αλκαλικό καθαριστικό για επαγγελµατικές συσκευές πλύσης, για επαγγελµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 2011-04-04 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

89/391/ΕΟΚ) (90/269/ΕΟΚ)

89/391/ΕΟΚ) (90/269/ΕΟΚ) Οδηγία του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου 1990 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κινδύνους ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα

Διαβάστε περισσότερα

η οδηγία 88/379/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 7ης Ιουνίου 1988 περί προσεγγίσεως των

η οδηγία 88/379/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 7ης Ιουνίου 1988 περί προσεγγίσεως των Οδηγία του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1990 σχετικά µε την προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που συνδέονται µε την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία (έκτη ειδική οδηγία κατά

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Ημερομηνία Αναθεώρησης 02.08.2010 1. Στοιχεία ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης Πληροφορίες προΐόντος Χρήση της Ουσίας/του Πρώτη ύλη για καλλυντικά Μείγματος Εταιρεία: Merck KGaA * 64271 Darmstadt

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΚ) αριθμ. 107/2006 Σελίδα 1 από 6 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος Καθορισμός του ασκούντος την επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 22-07-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

5665/1/07 REV 1 CZV/ag,mks DG C I

5665/1/07 REV 1 CZV/ag,mks DG C I ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2007 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2006/0018 (COD) 5665/1/07 REV 1 ENT 10 ENV 48 CODEC 71 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: Κοινή θέση που εγκρίθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός και ονοματοδοσία ουσιών δυνάμει των κανονισμών REACH και CLP

Προσδιορισμός και ονοματοδοσία ουσιών δυνάμει των κανονισμών REACH και CLP Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Η Κ Α Θ Ο Δ Η Γ Η Σ Η Προσδιορισμός και ονοματοδοσία ουσιών Στόχος του παρόντος εγγράφου είναι να εξηγήσει με απλούς όρους τις βασικές αρχές που διέπουν τον προσδιορισμό και την ονοματοδοσία

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 23 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 23 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0010 (NLE) 5569/17 ENV 50 COMPET 37 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. (Συνεδρίαση 14.5.91)

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. (Συνεδρίαση 14.5.91) ΑΠΟΦΑΣΗ: 508/91 Συµπλήρωση της 1197/89 απόφασης του ΑΧΣ σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 91/155/ΕΟΚ που αφορά στα επικίνδυνα παρασκευάσµατα και επικίνδυνες ουσίες. (ΦΕΚ 886/Β/30-10-91) ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-07-2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 108114 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Iπποκράτους 3-5 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος 00900 / 00900P / 00902 Ομάδα υλικών : Καθορισμός του ασκούντος την επιχείρηση Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 22.4.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 102/7 ΙΙ (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOWAX Δίχτυα συγκράτησης, χοντρά / Δίχτυα συγκράτησης, λεπτά 30850 / 30853 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 188/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 454/83 Ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση επικινδύνων Παρασκευασµάτων (διαλυτών) σε συµµόρφωση µε την οδηγία του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 73/173/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Εστάλη: GR ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 12.12.2013 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK Stihl Σαμπουάν αυτοκινήτου με κερί CC 30 07970102047

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK Stihl Σαμπουάν αυτοκινήτου με κερί CC 30 07970102047 Αριθμός αναθεώρησης 1,00 Επεξεργάστηκε στις 10.09.2010 Ημερομηνία εκτύπωσης 04.10.2010 Σελίδα 1 από 5 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/5 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 90214 Εμπορική ονομασία Spec. ind. ph 12.0-14.0 reel Αριθμούς καταχώρισης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος : Υ ΡΟΧΡΩΜΑ γενικής χρήσης Συνιστώµενη χρήση : Υδρόχρωµα για βαφή εσωτερικών/εξωτερικών επιφανειών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνία Αναθεώρησης 07.05.2010 1. Στοιχεία ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης Πληροφορίες προΐόντος Χρήση της Ουσίας/του Μείγματος Υλικό επικάλυψης για διεργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνία Αναθεώρησης 02.07.2010 1. Στοιχεία ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης Πληροφορίες προΐόντος Χρήση της Ουσίας/του Μείγματος Μέσο χρωματισμού Εταιρεία: Merck

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: : 791442; 505534;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOPUR Tabs Κροκιδωτικό 10380 / 10380P Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011 L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 143/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2011 για την τροποποίηση του παραρτήματος XIV του κανονισμού 1907/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1 ΤΟΝΟΥ Η ΑΝΩ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1 ΤΟΝΟΥ Η ΑΝΩ 1 30.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 396/319 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ ΓΙΑ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1 ΤΟΝΟΥ Η ΑΝΩ 1 Η στήλη 1 του παρόντος Παραρτήματος ορίζει τις τυπικές

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σύντμηση: Elektrolyt CDM 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του

Διαβάστε περισσότερα

11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31

11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31 11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1179/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Δεκεμβρίου 2012 για τη θέσπιση κριτηρίων προσδιορισμού των περιπτώσεων στις οποίες το

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1982L0176 EL 23.12.1991 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαρτίου 1982 περί των οριακών τιµών και των ποιοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία και ασφάλεια στα ερευνητικά εργαστήρια ΧΗΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ. Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016 Αμφιθέατρο Ε. Ι.

Υγεία και ασφάλεια στα ερευνητικά εργαστήρια ΧΗΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ. Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016 Αμφιθέατρο Ε. Ι. Υγεία και ασφάλεια στα ερευνητικά εργαστήρια Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016 Αμφιθέατρο Ε. Ι. Παστέρ ΧΗΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Σπύρος Δοντάς, Δρ. Χημικός Εργαστήριο Βιοχημείας - Τοξικολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: : 914925; 505533;

Διαβάστε περισσότερα

- τα ύδατα έκπλυσης, ψύξης ή συµπύκνωσης και άλλες ιλύες και υγρά απόβλητα που

- τα ύδατα έκπλυσης, ψύξης ή συµπύκνωσης και άλλες ιλύες και υγρά απόβλητα που Οδηγία 92/112/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 15ης εκεµβρίου 1992 για τον καθορισµό των διαδικασιών εναρµόνισης των προγραµµάτων περιορισµού της ρύπανσης που προκαλούν τα απόβλητα της βιοµηχανίας διοξειδίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 334/36 Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης εκεµβρίου 1999 για τηνπροσαρµογή στηντεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε το εκπεµπόµενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1000 ΤΟΝΩΝ Ή ΑΝΩ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1000 ΤΟΝΩΝ Ή ΑΝΩ 1 30.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 396/363 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ ΓΙΑ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1000 ΤΟΝΩΝ Ή ΑΝΩ 1 Στο ποσοτικό επίπεδο του παρόντος Παραρτήματος, ο

Διαβάστε περισσότερα

5585 ' ' Κ.Δ.Π. 511/2002

5585 ' ' Κ.Δ.Π. 511/2002 E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 5584 Κ.Δ.Π. 511/2002 Αρ. 3647, 25.10.2002 Αριθμός 511 Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη Υδραργύρου από Τομείς Εκτός του Βιομηχανικού Τομέα της Ηλεκτρόλυσης των Χλωριούχων

Διαβάστε περισσότερα

L 86/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ

L 86/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ L 86/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.4.2005 ΙΙ (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2005 για τον καθορισμό των πινάκων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 27-08-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Όνοµα της ουσίας Αριθµός ταυτοποίησης Συνώνυµα Aριθµός εγγράφου Αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1982L0711 EL 01.09.1997 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Οκτωβρίου 1982 για τον καθορισµό των βασικών κανόνων που

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΧΡΩ Α.Ε Αρχ/στη Π. Σπυρόπουλου 2 183 46 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 4816101-103 FAX. 210 4820460 e-mail: info@vechro.gr & quality@vechro.gr www.vechro.

ΒΕΧΡΩ Α.Ε Αρχ/στη Π. Σπυρόπουλου 2 183 46 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 4816101-103 FAX. 210 4820460 e-mail: info@vechro.gr & quality@vechro.gr www.vechro. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ 01. ΠΡΟΪΟΝ CHIEF ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ (Λευκό & Βάσεις P & D) 1.1 ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΑΤ Υ ΑΤΟ ΙΑΛΥΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ονομασία IUPAC Αριθμοί ταυτοποίησης. 3 0 Ιουνίου lyhexam ethylene biguanide hydrochloride» με μέσο κατ αριθμό μοριακό

Ονομασία IUPAC Αριθμοί ταυτοποίησης. 3 0 Ιουνίου lyhexam ethylene biguanide hydrochloride» με μέσο κατ αριθμό μοριακό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κοινή ονομασία λήξης της ΡΗΜΒ (1 6 0 0 1.8) [«ρο- : 9 5 6 g/kg (υπολογιζό 1η Ιουλίου 3 0 Ιουνίου lyhexam ethylene biguanide hydrochloride» με μέσο κατ αριθμό μοριακό βάρος (Μη) το 1 6 0 0 και

Διαβάστε περισσότερα