Προμελέτες δικτύων ακαθάρτων υδάτων ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προμελέτες δικτύων ακαθάρτων υδάτων ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ"

Transcript

1 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Συνοπτικές Προδιαγραφές Σύνταξης Τεχνικών Μελετών Προμελέτες δικτύων ακαθάρτων υδάτων

2 Προμελέτες δικτύων ακαθάρτων υδάτων Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Σ Υ Ν Τ Α Ξ Η Σ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Μ Ε Λ Ε Τ Ω Ν Σύνδεσμος Μελετητών Υδραυλικών Έργων και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Το παρόν συντάχθηκε από την Επιτροπή για τις Προδιαγραφές Δικτύων Ακαθάρτων Υδάτων του Συνδέσμου. Μέλος της Επιτροπής: Χρήστος Δαμβέργης Μέλος της Επιτροπής: Κατερίνα Τριανταφύλλου Ημερομηνία 1 ης έκδοσης: 12/2013 Αναθεωρήσεις:

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΤΕΥΧΗ... 2 Τεχνική Έκθεση... 2 Υπολογισμοί... 3 Υδραυλικοί υπολογισμοί... 3 Στατικοί υπολογισμοί κατασκευών... 4 Γεωτεχνικοί υπολογισμοί ευστάθειας πρανών εκσκαφής και έργων αντιστήριξης... 4 Προμέτρηση υλικών και εργασιών... 4 Προϋπολογισμός ΣΧΈΔΙΑ... 6 Α. Γενική Οριζοντιογραφία περιοχής του έργου... 6 Β. Θέσεις λήψεως αδρανών Λατομεία - Χώρος απόθεσης προϊόντων εκσκαφών... 6 Γ. Γενική διάταξη του έργου... 7 Δ. Υφιστάμενα δίκτυα... 7 Ε. Οριζοντιογραφίες έργων... 8 ΣΤ. Γενική Κατά μήκος τομή του Κεντρικού Συλλεκτήρα Ακαθάρτων... 8 Ζ. Κατά μήκος τομές κυρίων αγωγών... 9 Η. Χαρακτηριστικές διατομές αγωγών... 9 Θ. Τυπικές διατομές αγωγών Ι. Τυπικές διατάξεις τεχνικών έργων ΙΑ. Τεχνικά έργα... 10

4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Προμελέτη των δικτύων ακαθάρτων υδάτων έχει ως αντικείμενο: Την τεχνοοικονομική διερεύνηση των διαφόρων εναλλακτικών διατάξεων -στη βάση των προτάσεων της προκαταρκτικής μελέτης- και την επιλογή της προσφορότερης λύσης για την οποία θα ακολουθήσει η σύνταξη της οριστικής μελέτης των έργων. Τον καθορισμό των κύριων χαρακτηριστικών του έργου. Τις απαιτούμενες συμπληρωματικές υποστηρικτικές μελέτες και εργασίες για τη σύνταξη της Οριστικής Μελέτης, με εκτίμηση της δαπάνης εκτέλεσής τους. Τον προϋπολογισμό δαπάνης των έργων. Η εκπόνηση της Προμελέτης προϋποθέτει ότι έχει γίνει σε προηγούμενο στάδιο ο χωρισμός σε ζώνες, ο υπολογισμός των ειδικών παροχών ακαθάρτων και των παρασιτικών εισροών και έχουν προταθεί και επιλεγεί οι προσφορότερες λύσεις από πλευράς διάταξης-χάραξης, τα υλικά κατασκευής των αγωγών, τα σημαντικά τεχνικά έργα (αντλιοστάσια, κλπ) καθώς και οι κοινωνικές-περιβαλλοντικές υποχρεώσεις που συνεπάγονται τα έργα αυτά. Επί της βασικής προταθείσας λύσης της Προκαταρκτικής η Προμελέτη εμβαθύνει με λεπτομερέστερη τεχνικοοικονομική ανάλυση και εξέταση εναλλακτικών βέλτιστων διατάξεων της βασικής πρότασης. Σελ. 1

5 2. ΤΕΥΧΗ Τεχνική Έκθεση Στην Τεχνική Έκθεση θα δίνονται τα εξής στοιχεία, σε ξεχωριστά εδάφια ή κεφάλαια: Εισαγωγή. Ιστορικό της μελέτης, των συμβατικών δεδομένων, με αναφορά στα προηγηθέντα στάδια (προκαταρκτική μελέτη, πρόδρομες ή εισηγητικές εκθέσεις, ειδικές υποστηρικτικές μελέτες). Γενικά για το έργο. Σύντομη περιγραφή του συνολικότερου έργου στο οποίο εντάσσεται το αντικείμενο της μελέτης. Σκοπός και αντικείμενο του συγκεκριμένου σταδίου μελέτης. Σύνδεση και συσχέτιση με παράλληλα εκπονούμενες μελέτες του έργου. Προϋπάρχουσες μελέτες, στοιχεία, χαρτογραφικά και γεωγραφικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται και άλλες συναφείς πληροφορίες. Ομάδα μελέτης. Ομάδα επίβλεψης. Περιοχή μελέτης. Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης αποχέτευσης ακαθάρτων, της δημογραφικής, πολεοδομικής, χωροταξικής, περιβαλλοντικής κατάστασης, του τρόπου επεξεργασίας και τελικής διάθεσής των ακαθάρτων υδάτων και αναφορά στα προβλήματα που πρόκειται να αντιμετωπίσει το έργο. Σύντομη ανασκόπηση της σκοπιμότητας του έργου. Γενικά δεδομένα (μορφολογικά, μετεωρολογικά, γεωλογικά, στάθμη υπογείων υδάτων, υφιστάμενα έργα, υφιστάμενη και προβλεπόμενη πυκνότητα πληθυσμού, κοινωνικά και οικονομικά στοιχεία, υφιστάμενο οδικό δίκτυο, περιβαλλοντικά δεδομένα). Οι αναφορές αυτές γίνονται στο μέτρο και την έκταση που εισάγουν στο πρόβλημα και εκθέτουν την κατάσταση, δεδομένου ότι η αναλυτική προσέγγιση των παραμέτρων αυτών έχει γίνει σε προγενέστερα στάδια (πρόδρομες ή εισηγητικές εκθέσεις, προκαταρκτική μελέτη, ειδικές υποστηρικτικές μελέτες). Υφιστάμενα και προβλεπόμενα έργα. Περιγραφή των υφιστάμενων ή/και προβλεπόμενων έργων μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων. Περιγραφή όλων των σημαντικών έργων υποδομής (δίκτυα ομβρίων, σημαντικοί αγωγοί ύδρευσης, δίκτυα τηλεφωνίας, υψηλής τάσης, αερίου, κλπ) που εμπλέκονται στη ζώνη επιρροής των έργων. Βασικά κριτήρια και παραδοχές σχεδιασμού των έργων. Αναφορά στα δημογραφικά δεδομένα (πληθυσμός, πυκνότητες, μελλοντικές προοπτικές) στα πολεοδομικά και χωροταξικά στοιχεία της κατοικημένης περιοχής (προβλεπόμενες επεκτάσεις, βιομηχανικές και τουριστικές ζώνες, ειδικές βιομηχανίες, οδικό δίκτυο και κατάσταση αυτού κλπ), στις ειδικές καταναλώσεις νερού, στην παροχή διηθήσεων και στις ειδικές παροχές σχεδιασμού των έργων. Βασικά δεδομένα υδραυλικού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού των έργων, παραδοχές και τεχνικές επιλογές που έγιναν. Βασικά στοιχεία υποστηρικτικών μελετών. Παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία και οι προτάσεις της προκαταρκτικής μελέτης ή/και τα υφιστάμενα σε άλλες μελέτες στοιχεία που αφορούν στην εκπόνηση της προμελέτης. Αναφέρονται χαρακτηριστικά ως τέτοια στοιχεία συγκοινωνιακά, τοπογραφικά, γεωλογικά, γεωτεχνικά, περιβαλλοντικά, πολεοδομικά, χωροταξικά, μελέτες της εγκατάστασης επεξεργασίας ακαθάρτων υδάτων, έργα διάθεσης, κλπ Γίνεται επ αυτών αξιολόγηση και παρουσιάζεται ο τρόπος που χρησιμοποιούνται στη μελέτη. Αν η έκταση των στοιχείων αυτών το απαιτεί, μπορούν να δοθούν σε ξεχωριστό τεύχος. Σελ 2

6 Περιγραφή των προτεινομένων έργων. Γενική περιγραφή με τα χαρακτηριστικά τους μεγέθη. Επιλογή υλικών κατασκευής. Γεωτεχνικές συνθήκες κατασκευής (αντιστηρίξεις, ειδικές κατασκευές, κλπ). Τυπικά σκάμματα τοποθέτησης των αγωγών, πλάτος ορυγμάτων και υλικά εγκιβωτισμού. Ειδικά τεχνικά έργα (έργα χωρίς διάνοιξη ορύγματος, ειδικά φρεάτια πτώσης, έργα υπερχείλισης, διαβάσεις αγωγών κάτω από ρέματα, κλπ), αντλιοστάσια και θέματα ηλεκτρομηχανολογικών έργων, ενσωμάτωση υφιστάμενων έργων, πρόβλεψη τυχόν αναμονών σύνδεσης, κλπ. Μόνιμες και προσωρινές ζώνες κατάληψης για την κατασκευή των έργων. Θέματα κατασκευής. Θέματα που χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης κατά την κατασκευή του έργου (π.χ. μικροσήραγγες, αντιστηρίξεις σημαντικών ορυγμάτων, ειδικές θεμελιώσεις αντλιοστασίων, κλπ), χώροι με ιδιαίτερο αρχαιολογικό ενδιαφέρον, πιθανές μετατοπίσεις σημαντικών δικτύων υποδομής. Οικονομικά στοιχεία. Προμετρήσεις - Προϋπολογισμός των προτεινομένων έργων και των τυχόν εναλλακτικών διατάξεων που μελετήθηκαν. Συμπεράσματα-Προτάσεις. Επισημάνσεις. Προτάσεις απαιτούμενων ερευνητικών εργασιών ή μελετών για την καλύτερη προσαρμογή του έργου στις πραγματικές συνθήκες. Παραρτήματα. Παρατίθενται σημαντικά πρωτογενή στοιχεία και πίνακες (αν απαιτούνται). Υπολογισμοί Υδραυλικοί υπολογισμοί Περιλαμβάνουν όλους τους αναγκαίους υπολογισμούς που τεκμηριώνουν την ορθότητα της επιλογής της μορφής και των διαστάσεων των έργων για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο προορίζονται και συγκεκριμένα: Υπολογισμοί παροχών βάσει εξυπηρετούμενης έκτασης, χρήσεων γης και εξυπηρετούμενων οικονομικών δραστηριοτήτων, πυκνότητας πληθυσμού, κατανάλωση νερού, διηθήσεων υπογείων υδάτων και παρασιτικών εισροών, παραδοχές και συντελεστές ημερήσιας και ωριαίας αιχμής. Τα δίκτυα ακαθάρτων με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία (Π.Δ. 696, 1974) μελετώνται για τις συνθήκες (πληθυσμού και καταναλώσεως νερού) 40ετίας (έτος στόχος) Ο υπολογισμός σε ομοιόμορφη ροή με εφαρμογή του τύπου του Manning είναι γενικά αποδεκτός, αρκεί να μην αλλοιώνει (π.χ. σ έργα σύνθετης υδραυλικής λειτουργίας) τον χαρακτήρα των προβλεπομένων έργων. Η επίλυση σύνθετων υδραυλικών φαινομένων σημαντικής παροχής (π.χ. διατάξεις καταστροφής ενέργειας, ειδικά φρεάτια vortex, κλπ) θα γίνεται με χρήση κατάλληλων παραδοχών ή/και ομοιωμάτων μετά από σχετική τεκμηρίωση του μελετητή. Τραχύτητες και υλικά. Η επιλογή των τιμών της τραχύτητας γίνεται σε κάθε περίπτωση κατά την κρίση και με σχετική τεκμηρίωση του μελετητή. Διαμέτρηση αγωγών. Σαν ελάχιστη διάμετρος κυκλικών αγωγών δικτύου ορίζεται αυτή των 200 χλσ. Αγωγοί διαμέτρου Φ200 χλσ δεν θα διατηρούνται για μήκη πέραν των 500 μ. και Φ250 χλσ για μήκη πέραν των μ. Στους καταθλιπτικούς αγωγούς η ελάχιστη διάμετρος ορίζεται αυτή των 100 χλσ, η οποία σε κάθε περίπτωση θα είναι συμβατή με τις επιλεγείσες αντλίες. Ταχύτητα σχεδιασμού. Η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα σχεδιασμού αγωγών βαρύτητας καθορίζεται σε 3,50 μ/δλ, προκειμένου για αγωγούς από συνήθη υλικά. Με προσθήκη ειδικών επενδύσεων (π.χ. πλακάκια, κλπ) γίνονται αποδεκτές μεγαλύτερες ταχύτητες μετά από σχετική Σελ. 3

7 τεκμηρίωση του μελετητή και του κατασκευαστή του υλικού επένδυσης. Στους καταθλιπτικούς αγωγούς η μέγιστη ταχύτητα ορίζεται σε 2,00 μ/δλ. Πλήρωση αγωγών. Για αγωγούς 400 χλσ το ποσοστό πλήρωσης ορίζεται σε 50%, για αγωγούς Φ500 και Φ600 χλσ 60% και τέλος για αγωγούς μεγαλύτερους από 600 χλσ 70%. Κατασκευασμένοι αγωγοί μπορούν να ενταχτούν στο δίκτυο αν το ποσοστό πλήρωσης τους δεν υπερβαίνει το 80%. Κλίση τοποθέτησης. Η ελάχιστη κλίση τοποθέτησης θα πρέπει να είναι κατασκευαστικά εφικτή και να επιτυγχάνει μία ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού στους αγωγούς. Γενικά για κατασκευαστικούς λόγους, κλίση τοποθέτησης μικρότερη από 0,10% σκόπιμο είναι να μην επιλέγεται. Σε αγωγούς μικρότερους από 300 χλσ είναι επιθυμητό η κλίση τοποθέτησης να είναι μεγαλύτερη από 0,3%. Σε κυκλικούς αγωγούς η ταχύτητα των 0,30 μ/δλ για παροχή ίση με το 10% της παροχής πλήρωσης του αγωγού, κρίνεται καταρχήν επαρκής για τον αυτοκαθαρισμό του. Στατικοί υπολογισμοί κατασκευών Οι σχετικοί υπολογισμοί των σημαντικών κατασκευών (αντλιοστάσια, ειδικά τεχνικά, κλπ) γίνονται με βάση τους κανονισμούς σχεδιασμού για τα αντίστοιχα έργα, όπως ισχύουν με βάση τις εκάστοτε νομοθετικές διατάξεις. Θα πρέπει να γίνεται αναφορά στους κανονισμούς αυτούς. Ο υπολογισμός αποσκοπεί στον προσδιορισμό των διαστάσεων των κατασκευών. Οι υπολογισμοί μπορούν να έχουν συνοπτική μορφή και ο προσδιορισμός του οπλισμού θα γίνεται σε κιλά ανά κυβικό μέτρο σκυροδέματος. Γεωτεχνικοί υπολογισμοί ευστάθειας πρανών εκσκαφής και έργων αντιστήριξης Οι σχετικοί υπολογισμοί των κατασκευών μπορούν να έχουν συνοπτική μορφή και να αναφέρονται μόνο σε έργα που χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης (αντιστηρίξεις σημαντικών ορυγμάτων, υπόγεια νερά, μικροσήραγγες, ειδικές θεμελιώσεις, κλπ). Προμέτρηση υλικών και εργασιών Δίδονται γενικές προμετρήσεις των προτεινόμενων έργων με βάση τα σχέδια της προμελέτης. Προσμετρούνται τα έργα ξεχωριστά για κάθε εξεταζόμενη λύση και ξεχωριστά ανά κατηγορία έργων πολιτικού μηχανικού και εγκαταστάσεων ηλεκτρομηχανολογικών ως εξής: Κεντρικός συλλεκτήρας ακαθάρτων, Βασικοί συλλεκτήρες ακαθάρτων, Λοιπό δίκτυο ακαθάρτων, Αντλιοστάσια. Προϋπολογισμός Ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει τα προτεινόμενα έργα και τις τυχόν εναλλακτικές διατάξεις κατά κατηγορία όπως περιγράφεται στο τεύχος των προμετρήσεων. Στον προϋπολογισμό του έργου, πρέπει να γίνεται αναφορά στις παραδοχές κοστολόγησης, δηλαδή τα άρθρα των ισχυόντων ενιαίων τιμολογίων και το έτος ή την έκδοση αναφοράς ή στις παραδοχές σύνταξης συνθέτων τιμών. Παρουσιάζονται ξεχωριστά τα σύνολα των δαπανών κατασκευής, των γενικών εξόδων και οφέλους του εργολάβου, των απροβλέπτων, του κόστους προ και μετά ΦΠΑ. Λαμβάνονται υπ όψη τα απρόβλεπτα, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις. Σελ 4

8 Γίνεται εκτίμηση του κόστους των περιβαλλοντικών μέτρων και έργων που ενσωματώνονται στο έργο για την πρόληψη ή περιορισμό περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθώς και μέτρων και έργων αποκατάστασης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευή ή / και λειτουργία του έργου (π.χ. θέσεις εργοταξίων, κλπ) Γίνεται εκτίμηση του κόστους απαλλοτριώσεων και αποζημιώσεων, αν αυτό απαιτείται. Σελ. 5

9 3. ΣΧΕΔΙΑ Τα βασικά σχέδια που θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην Οριστική μελέτη είναι: Α. Γενική Οριζοντιογραφία περιοχής του έργου Κλίμακα 1:10.000, , 1: Αναπτύσσεται κατά κανόνα σε ένα φύλλο (κατά προτίμηση όχι μεγαλύτερο από Α1). Σχέδιο προσανατολισμού, με παρουσίαση της θέσης του έργου, με την κατάλληλη σήμανση των κυριοτέρων στοιχείων του όπως: Θέση Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων και τελικού αποδέκτη των λυμάτων Κεντρικός συλλεκτήρας ακαθάρτων, βασικοί συλλεκτήρες, θέσεις αντλιοστασίων και καταθλιπτικοί αγωγοί Εξυπηρετούμενες περιοχές Τοπωνύμια Κύριες γειτονικές αστικές περιοχές Κύριοι οδικοί άξονες Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει σε ειδική θέση, χάρτη με τη θέση του έργου σε σχέση με την Ελληνική επικράτεια Το υπόβαθρο του χάρτη μπορεί να είναι φύλλα αντίστοιχης κλίμακας της ΓΥΣ (1:50.000), ή άλλα δεδομένα αντίστοιχης πληρότητας ή ορθοφωτοχάρτες / αεροφωτογραφίες με σημάνσεις των τοπογραφικών πληροφοριών που απαιτούνται. Β. Θέσεις λήψεως αδρανών Λατομεία - Χώρος απόθεσης προϊόντων εκσκαφών Κλίμακα 1:50.000, 1: , 1: Σήμανση των θέσεων λήψεως αδρανών και απόθεσης των προϊόντων εκσκαφών για την κατασκευή του έργου, σε σχέση με τη χωροθέτηση του. (Εάν τούτο απαιτείται, λόγω αναμενομένων ποσοτήτων αδρανών ή/και προϊόντων εκσκαφών και σε κάθε περίπτωση λαμβάνοντας υπόψη τους νομίμως λειτουργούντες χώρους σύμφωνα με στοιχεία που θα ληφθούν από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες) Το υπόβαθρο του χάρτη μπορεί να είναι φύλλα αντίστοιχης κλίμακας της ΓΥΣ, ή ψηφιακά δεδομένα ή ορθοφωτοχάρτες / αεροφωτογραφίες με σημάνσεις των τοπογραφικών πληροφοριών (αντίστοιχης πληρότητας με τα σχέδια ΓΥΣ). Σελ 6

10 Γ. Γενική διάταξη του έργου Κλίμακα 1:5.000 Αναπτύσσεται σε ένα φύλλο ή σε μια σειρά διαδοχικών φύλλων. Παρουσιάζει τη γενική διάταξη των βασικών έργων ακαθάρτων, με τα εξής βασικά περιεχόμενα, κατάλληλα συμβολισμένα: Κεντρικός συλλεκτήρας ακαθάρτων και κύριοι αγωγοί ακαθάρτων Θέσεις, παροχές και εξυπηρετούμενες περιοχές προτεινόμενων αντλιοστασίων Καταθλιπτικοί αγωγοί με τα κύρια χαρακτηριστικά τους Κύρια χαρακτηριστικά των βασικών συλλεκτήρων (διατομή, παροχές) και φορά ροής ύδατος Τοπωνύμια Εξυπηρετούμενες περιοχές με στοιχεία πυκνότητας πληθυσμού Αστικές περιοχές στην ευρύτερη ζώνη διέλευσης του έργου Οδικοί άξονες Περιγράμματα διανομής και αρίθμηση πινακίδων μικρότερης κλίμακας, που συνοδεύουν τη μελέτη Το υπόβαθρο του χάρτη μπορεί να είναι φύλλα αντίστοιχης κλίμακας της ΓΥΣ, ψηφιακά δεδομένα ή ορθοφωτοχάρτες / αεροφωτογραφίες με σημάνσεις των τοπογραφικών πληροφοριών που απαιτούνται στη συγκεκριμένη κλίμακα (αντίστοιχης πληρότητας με τα σχέδια ΓΥΣ). Στην πινακίδα του έργου σημαίνεται η αρίθμηση των φύλλων των σχεδίων και η κλείδα διανομής των φύλλων γενικής διάταξης, με επισήμανση της θέσης του εκάστοτε τρέχοντος φύλλου. Δ. Υφιστάμενα δίκτυα Κλίμακα 1:5000, 1:2.000 Αναπτύσσεται σε ένα φύλλο ή σειρά διαδοχικών φύλλων. Παρουσιάζονται όλα τα υφιστάμενα έργα ΟΚΩ ή ιδιωτικά έργα, όπως ύδρευση, αποχέτευση ομβρίων ή ακαθάρτων, ΔΕΗ, ΟΤΕ, φυσικό αέριο, κινητή τηλεφωνία, κλπ. όπως αυτά παραδίδονται από τους φορείς ιδιοκτησίας τους. Σε περίπτωση που ένα έργο έχει προσδιοριστεί με ερευνητικές τομές αυτό παρουσιάζεται σε σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87 και κλίμακα 1:500 ή 1:200 Σελ. 7

11 Ε. Οριζοντιογραφίες έργων Κλίμακα 1:2.000 με τοπογραφικό υπόβαθρο Αναπτύσσεται σε ένα φύλλο ή σε μια σειρά διαδοχικών φύλλων. Παρουσιάζει λεπτομερώς τον κεντρικό συλλεκτήρα και τους βασικούς συλλεκτήρες ακαθάρτων και τα λοιπά τεχνικά έργα, ούτως ώστε να τεκμηριώνεται η πρόταση της μελέτης για την κατασκευή του. Τα σχέδια συντάσσονται επί λεπτομερούς τοπογραφικού συνταχθέντος στην κατάλληλη κλίμακα και πληρώντας τις απαιτούμενες προδιαγραφές, σε σύστημα συντεταγμένων κατά προτίμηση ΕΓΣΑ 87. Τα σχέδια θα περιλαμβάνουν κατάλληλα σεσημασμένα : Κάνναβο του συστήματος συντεταγμένων. Τη διάταξη του κεντρικού συλλεκτήρα ακαθάρτων και των βασικών συλλεκτήρων ακαθάρτων. Τα στοιχεία των αγωγών (το μήκος των αγωγών, την κλίση, τη διάμετρο των αγωγών, την παροχή σχεδιασμού και τη φορά των υδάτων) και την εξυπηρετούμενη έκταση από θέση σε θέση υδραυλικού υπολογισμού. Τους υφιστάμενους και εντασσόμενους στο δίκτυο αγωγούς. Η διάταξη των αντλιοστασίων με τον περιβάλλοντα χώρο τους και τις προσβάσεις τους Τα ονόματα των οδών από τους οποίους διέρχονται οι αγωγοί Οποιαδήποτε υφιστάμενα τεχνικά έργα που επηρεάζουν την κατασκευή του προτεινόμενου έργου. Τα σχέδια περιλαμβάνουν κλείδα διανομής των φύλλων οριζοντιογραφίας, με επισήμανση της θέσης του εκάστοτε τρέχοντος φύλλου. Επίσης περιλαμβάνουν επεξηγηματικό υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβολισμών. ΣΤ. Γενική Κατά μήκος τομή του Κεντρικού Συλλεκτήρα Ακαθάρτων Κλίμακα Μηκών: 1:2.000 (σε αντιστοιχία με την οριζοντιογραφία) Υψών: 1:200 ή 1:100 Αναπτύσσεται σε ένα ή περισσότερα διαδοχικά φύλλα. Τα σχέδια αυτά καθορίζουν την κατά το ύψος θέση της κατασκευής. Στα σχέδια πρέπει να εμφανίζονται τα εξής στοιχεία: Υψόμετρο εδάφους ή ερυθράς Χιλιομέτρηση και ονόματα οδών Αποστάσεις από την αρχή Στοιχεία αγωγών Τα κύρια υδραυλικά στοιχεία υπολογισμού (παροχή σχεδιασμού, ταχύτητα ροής, ποσοστό πλήρωσης αγωγών) Υψόμετρα τοποθέτησης Συμβάλλοντες αγωγοί (με ένδειξη θέσης αριστερά/δεξιά και αναφορά στον κλάδο) Σελ 8

12 Ζ. Κατά μήκος τομές κυρίων αγωγών Κλίμακα Μηκών: 1:2.000 (σε αντιστοιχία με την οριζοντιογραφία) Υψών: 1:200, 1:100 Αναπτύσσεται σε ένα ή περισσότερα διαδοχικά φύλλα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι δυνατή η παρουσίαση σε ενιαίο φύλλο της οριζοντιογραφίας και της κατά μήκος τομής. Στα σχέδια, με κατάλληλη σήμανση και τα αντίστοιχα δεδομένα, πρέπει να εμφανίζονται τα εξής στοιχεία: Υψόμετρο εδάφους και/ή ερυθράς οδού Υψόμετρο πυθμένα αγωγού σε αγωγούς βαρύτητας, υψόμετρο άξονα στους καταθλιπτικούς αγωγούς Κλίση τοποθέτησης Χιλιομέτρηση και ονόματα οδών Αποστάσεις από την αρχή Στοιχεία αγωγού Υψόμετρα πιεζομετρικής γραμμής στους καταθλιπτικούς αγωγούς. Υδραυλικά στοιχεία αγωγού (παροχή, ταχύτητα, % πλήρωσης σε αγωγούς βαρύτητας, υδραυλική κλίση στους καταθλιπτκούς αγωγούς, σε συνθήκες μελλοντικής αιχμής και σε συνθήκες ελάχιστης παροχής) Συμβάλλοντες αγωγοί, διάμετροι και πυθμένες αυτών (με ένδειξη θέσης αριστερά/δεξιά και αναφορά στον κλάδο) Οι αγωγοί και τα φρεάτια αριθμούνται κατά την υδραυλική σειρά εκ των κατάντη και κατά την ίδια σειρά διατάσσονται και οι κατά μήκος τομές. Η. Χαρακτηριστικές διατομές αγωγών Κλίμακα 1:200 Σχέδια με χαρακτηριστικές διατομές των αγωγών σε αντιπροσωπευτικές θέσεις του δικτύου. Τέτοιες θέσεις είναι (ενδεικτικά): Παράλληλες και εγκάρσιες οδεύσεις άλλων κατασκευών, που εμπλέκονται στην ζώνη κατασκευής του έργου. Θέσεις με στενότητα χώρους κατασκευής. Θέσεις που απαιτούν μεταβολή της υψομετρίας του περιβάλλοντος χώρου. Θέσεις ειδικών κατασκευών. Στα σχέδια πρέπει να παρουσιάζεται με κατάλληλη σήμανση η μορφή των έργων, με διαστάσεις και με την υψομετρική τους τοποθέτηση. Σελ. 9

13 Θ. Τυπικές διατομές αγωγών Κλίμακα 1:50, 1:25, 1:20 Στο σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνονται όλες οι πιθανές διατομές για την κατασκευή του αγωγών, στις οποίες - θα πρέπει να δίνονται: Πλάτος σκάμματος Υλικό και διαστάσεις στοιχείων αγωγού Τυχόν διατάξεις αποστράγγισης και ειδικής προστασίας του αγωγού Υλικά επίχωσης και αποκατάστασης του ορύγματος εκσκαφής Προβλέψεις για παράλληλες εγκαταστάσεις π.χ. υπερχειλίσεις, κλπ. Σε μορφή πίνακα, μπορούν να δίνονται οι τιμές των παραμετρικών διαστάσεων Ι. Τυπικές διατάξεις τεχνικών έργων Κλίμακα 1:200, 1:100, 1:50, 1:20 Σχέδια με τυπικές διατάξεις για έργα που επαναλαμβάνονται στην ίδια βασική μορφή σε διάφορες θέσεις του έργου. Τέτοια τεχνικά έργα είναι (ενδεικτικά): Φρεάτια επίσκεψης και συμβολής Φρεάτια συσκευών καταθλιπτικών αγωγών Θα σημειώνονται τα υλικά κατασκευής και τυχόν επένδυσης/προστασίας των τεχνικών, τα υλικά θεμελίωσης και τα υλικά επανεπίχωσης των ορυγμάτων εκσκαφής. ΙΑ. Τεχνικά έργα Κλίμακα 1:200, 1:100, 1:50, 1:20 Αφορά ένα τεχνικό έργο σε συγκεκριμένη θέση, που δεν μπορεί να καθοριστεί με τυπική διάταξη. Περιπτώσεις τέτοιων έργων είναι ειδικά φρεάτια, αναμονές σύνδεσης, αντλιοστάσια, έργα υπερχείλισης αντλιοστασίων, κλπ. Σελ 10

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΖΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΧΩ Ε ΜΕΟ/α/Ο/3429/Εγκ.37/95 : "Εκπόνηση Μελετών ηµοσίων 'Εργων"

ΥΠΕΧΩ Ε ΜΕΟ/α/Ο/3429/Εγκ.37/95 : Εκπόνηση Μελετών ηµοσίων 'Εργων ΥΠΕΧΩ Ε ΜΕΟ/α/Ο/3429/Εγκ.37/95 : "Εκπόνηση Μελετών ηµοσίων 'Εργων" Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις : α) Του Ν. 716/77 "Περι µητρώου µελετών και αναθέσεως και εκπονήσεως µελετών" και των σχετικών Π. /των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ Ο Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Η Μ Ε Λ Ε Τ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -- ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση τοπογραφικής µελέτης, µελέτης κτηµατολογίου, οριστικής µελέτης οδοποιίας, µελέτης σήµανσης - ασφάλισης, οριστικής µελέτης αποχέτευσης - αποστράγγισης, οριστικής γεωλογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2014 Α.Π. οικ. 170225 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αμαλιάδος 17 Ταχ. Κωδ : 115 23 Αθήνα ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ... 10

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ... 10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.... 2 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ... 2 1.2 ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ... 2 1.3 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 2 1.3.1 Θέση του έργου - Εξυπηρετούμενη περιοχή... 2 1.3.2 Στάθμες εδάφους...

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση προκαταρκτικής και οριστικής µελέτης (γεωλογικής, γεωτεχνικής, υδραυλικής και στατικής) των σηράγγων Σ6 και Σ7, µε υπόγεια διάνοιξη, του τµήµατος από Α/Κ Χορτιάτη έως Α/Κ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση τοπογραφικών µελετών κτηµατολογίου, οριστικής µελέτης οδοποιίας, οριστικής µελέτης αποχέτευσης - αποστράγγισης, οριστικής γεωλογικής µελέτης, γεωτεχνικών µελετών - αξιολογήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΕΛ ΘΕΡΜΗΣ Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση προωθημένης αναγνωριστικής μελέτης οδοποιίας, προμελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αναγνωριστικής γεωλογικής μελέτης του τμήματος Μεσορράχη - Καβάλα του Κάθετου Άξονα

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ . ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Περιφέρεια Κρήτης - Μελέτη Επεµβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο οδικό δίκτυο του Νοµού Ρεθύµνου» ΙΟΥΝΙΟΣ K:\Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ\design\tenders\ΜΕΒΟΑ\Περιφ_Κρήτης\_Ν. Ρεθύµνου\Tefhi\SoW_.doc

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 9 Αυγούστου 2005 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ.Μ.Ε.Ο Ταχ. Διεύθυνση : Ιπποκράτους 207 Αριθμ. Πρωτ: ΔΜΕΟ/α/ο/1257 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 101 78 Fax : 210-64

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - Μελέτη Επεµβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο οδικό δίκτυο των νήσων Σίφνου, Πάρου, Νάξου, Μήλου, Σαντορίνης και Μυκόνου του Νοµού Κυκλάδων» ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3316/2005) ..ΒΟΛΟΣ, 2012.. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3316/2005) ..ΒΟΛΟΣ, 2012.. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών

ΘΕΜΑ: Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών Σελίδα 1 από 27 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 98 Δ/ΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αθήνα 22.12.1989 Αρ. Πρωτ. Οικ. 82070 ΘΕΜΑ: Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών Για την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 2 της

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση οριστικής µελέτης οδοποιίας, µελέτης σήµανσης - ασφάλισης, οριστικής υδραυλικής µελέτης (αποχέτευσης - αποστράγγισης) και µελέτες Η/Μ στο α' υποτµήµα " ράµα - Άγιος Αθανάσιος"

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση οριστικών µελετών τριών Άνω ιαβάσεων του Α/Κ Ευκαρπίας του 1ου τµήµατος (59.3.1), από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 14+000, της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Λυµάτων ήµου Τήνου (Ν0300b)» 4.785.000,00 ευρώ Μάρτιος 2014 K:\N0300b\cons\tefhi\MAPS.doc N0300b/5296 ΕΓΝΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών Αποφ-82070/98/2-12-89 Αποφ-82070/98/89 Εγκ-98/89 [ΙΣΧΥΕΙ απο 2-12-89]

Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών Αποφ-82070/98/2-12-89 Αποφ-82070/98/89 Εγκ-98/89 [ΙΣΧΥΕΙ απο 2-12-89] Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών Αποφ-82070/98/2-12-89 Αποφ-82070/98/89 Εγκ-98/89 [ΙΣΧΥΕΙ απο 2-12-89] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Απαιτούμενα Υποχρεωτικά Δικαιολογητικά για την Εκδοση Οικοδομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αναπτυξιακά Προγράμματα και Μελέτες Διαχείρισης (Master Plan) Λιμένων Διεθνούς Ενδιαφέροντος και Λιμένων Εθνικής Σημασίας»

ΘΕΜΑ: «Αναπτυξιακά Προγράμματα και Μελέτες Διαχείρισης (Master Plan) Λιμένων Διεθνούς Ενδιαφέροντος και Λιμένων Εθνικής Σημασίας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 30-04-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 8210/15/13 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τμήμα α : Ανάπτυξης & Βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ο Ε. ΤΕΥΧΟΣ Γεωλογικών- Γεωτεχνικών ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Ο Μ Ο Ε. ΤΕΥΧΟΣ Γεωλογικών- Γεωτεχνικών ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Ο Μ Ο Ε ΤΕΥΧΟΣ Γεωλογικών- Γεωτεχνικών ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2003 ΚΕΦΑΛΑΙΟ1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ- ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 9 Αυγούστου 2005 ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ.Μ.Ε.Ο Ταχ. ιεύθυνση : Ιπποκράτους 207 Αριθµ. Πρωτ: ΜΕΟ/α/ο/1257 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 101 78 Fax : 210-64 63

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 6-2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ... 2 1.1 Αντικείμενο της μελέτης... 2 1.2 Υφιστάμενη κατάσταση... 2 1.3 Στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν... 3 2. ΑΡΧΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ... 3 2.1 Στοιχεία περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΕΠ "ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013" ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση τοπογραφικών μελετών αποτυπώσεων κτηματολογίου και οριστικής μελέτης οδοποιίας στο τμήμα Σέρρες-Ν. Ζίχνη-Μεσορράχη του Κάθετου Άξονα 61 Σέρρες-Καβάλα - Κωδ. Αναφοράς 4129»

Διαβάστε περισσότερα

/ 600 450 300 / 11.400 10.800 8.400 30.600,00 1,249 38.219,40

/ 600 450 300 / 11.400 10.800 8.400 30.600,00 1,249 38.219,40 - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ» ΣΑΤΑ Υπάρχουσα πίστωση 15.000,00

Διαβάστε περισσότερα