business technology news

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "business technology news"

Transcript

1 business technology news Σεμινάριο Επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος διαισθανόμενος την οικονομική κρίση που διέρχεται η χώρα μας και την αναζήτηση νέων τρόπων για την αύξηση των πωλήσεων, με ταυτόχρονη μείωση του λειτουργικού κόστους και τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες των μελών του για εκπαίδευση, διοργανώνει σεμινάριο με θέμα: «Επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης» την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου, από τις 10:00 14:00 στην Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης Το σεμινάριο περιλαμβάνει ανάλυση της κατάστασης και πρακτικές λύσεις διεξόδου για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της κρίσης στην αγορά της Πληροφορικής και απευθύνεται στα μέλη του, στα στελέχη των εταιριών τους. Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι δωρεάν. Ο Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, είναι Σύμβουλος Οργάνωσης Επιχειρήσεων, Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων, Συγγραφέας και Ομιλητής, εδώ και 22 χρόνια. Ξεκίνησε την καριέρα του στις πωλήσεις, στην αγορά της Πληροφορικής το 1979 («ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ» ) στην Αθήνα, («ALGOSYSTEMS SA» το 1987). Από το 1989 προσφέρει τις υπηρεσίες του σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, στους τομείς της Οργάνωσης και της Εκπαίδευσης του προσωπικού τους. Παρουσίαση του βιβλίου: Καινοτομία και επιχειρηματικότητα: Θεωρία - πράξη Οι συγγραφείς του βιβλίου «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» κ. Η. Καραγιάννης και Ι. Μπακούρος θα ήθελαν δημόσια να ευχαριστήσουν τις εκδόσεις σοφία, το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος και την ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ Θεσσαλονίκης για την ιδιαίτερα επιτυχημένη διοργάνωση της εκδήλωσης ανοιχτής συζήτησης με θέμα: «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ από τη θεωρία στην πράξη» που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 9/2/2011 και ώρα 17:30 στην Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Η συμμετοχή όχι μόνο της Ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά και του επιχειρηματικού κόσμου και της Περιφερειακής διοίκησης, έδωσαν την ευκαιρία σ όλους να τοποθετηθούν σε θέματα όπως: (α) ποιά είναι τα κύρια εμπόδια και οι κύριοι καταλύτες και προωθητές της ανάπτυξης στην Ελλάδα σήμερα, (β) ποιός θα έπρεπε να είναι ο ρόλος της Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας μέσα σε αυτό το πλαίσιο και (γ) ποιες θα έπρεπε να είναι οι κατάλληλες πολιτικές / παρεμβάσεις / δράσεις δημοσίου, ιδιωτικού τομέα, πανεπιστημίων και κοινωνίας των πολιτών για τη διευκόλυνση, επιτάχυνση και συνεχή ποιοτική αναβάθμιση της ανάπτυξης, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας σήμερα και με χρονικό ορίζοντα -10 ετών. Οι συγγραφείς αναγνωρίζουν ότι η επιτυχία της εκδήλωσης, τόσο από το πλήθος των συμμετεχόντων όσο και τη διαστρωμάτωση του κοινού, αναδεικνύει το πλέον γόνιμο έδαφος που έχει διαμορφωθεί ώστε να συνεχίσουν το έργο που έχουν αναλάβει για την ενίσχυση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα ως μία από τις ελπίδες διεξόδου από την τρέχουσα κατάσταση που αντιμετωπίζει η χώρα μας. Οι συγγραφείς θα ήθελαν να ευχαριστήσουν Δεληίο Σύπος Θεζζαινλίθε 14/02/11 Παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ: Καινοηομία και επισειπεμαηικόηεηα: Θεωπία ππάξε το δημοσιογράφο κ. Ξάνθο Χύτα και τους χορηγούς της εκδήλωσης, triple-i-web Σ. & Ι. Πάσσας Ο.Ε., wtmnews.gr, και την εφημερίδα «Αγγελιοφόρος» που κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επιτυχημένη υλοποίησή της. Οη ζπγγξαθείο ηνπ βηβιίνπ «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» θ. Η. Καξαγηάλλεο θαη Ι. Μπαθνύξνο ζα ήζειαλ δεκόζηα λα επραξηζηήζνπλ ηηο εθδόζεηο ζοθία, ην ύλδεζκν Δπηρεηξήζεσλ Πιεξνθνξηθήο Βνξείνπ Διιάδνο θαη ηελ ΣΔΥΝΟΠΟΛΗ Θεζζαινλίθεο γηα ηελ ηδηαίηεξα επηηπρεκέλε δηνξγάλσζε ηεο εθδήισζεο αλνηρηήο ζπδήηεζεο κε ζέκα: «ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ από ηε ζεσξία ζηελ πξάμε» πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Σεηάξηε 9/2/2011 θαη ώξα 17:30 ζηελ Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. κόλν ηεο Αθαδεκατθήο θνηλόηεηαο αιιά θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ ήο δηνίθεζεο, έδσζαλ ηελ επθαηξία ζ όινπο λα ά είλαη ηα θύξηα εκπόδηα θαη νη θύξηνη ιάδα ζήκεξα, (β) πνηόο ζα έπξεπε κέζα ζε απηό ην πιαίζην / δξάζεηο

2 H DOTSOFT επιλέχθηκε κατόπιν διαγωνισμού ως ανάδοχος του έργου Παροχή Υπηρεσιών Εμπειρογνώμονα για το σχεδιασμό της ιστοσελίδας και ανανέωσή της στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο Regional Strategies for Disaster Prevention και ακρωνύμιο CIVPRO του Προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTER- REG IVC. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (κατά 8%) και από εθνικούς πόρους (κατά 1%), μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Το αντικείμενο του έργου CIVPRO βασίζεται στην πρωτοβουλία που ανέλαβε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας Ελλάδας να αναπτύξει ένα έργο βασισμένο στις εμπειρίες και τις απαιτήσεις των Ελληνικών περιφερειών σε σχέση με την προετοιμασία για φυσικές καταστροφές. Η DOTSOFT αναλαμβάνει τον σχεδιασμό της ιστοσελίδας του έργου CIVPRO Ο κύριος στόχος του έργου είναι η ανταλλαγή τεχνογνωσίας στην ανάπτυξη περιφερειακών πολιτικών και στρατηγικών, καθώς και η ανάπτυξη ενός μοντέλου αποτροπής ή περιορισμού πιθανών καταστροφών, που θα είχαν επιπτώσεις σε ανθρώπους, περιουσίες, οικονομική δραστηριότητα και κοινωνική συνοχή, συμπεριλαμβανομένου φυσικών αλλά και καταστροφών που προκαλούνται από τον ανθρώπινο παράγοντα. Το αντικείμενο της DOTSOFT ως Αναδόχου αφορά στο σχεδιασμό της ιστοσελίδας και ανανέωσή της στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου CIV- PRO. Συγκεκριμένα το αντικείμενο περιλαμβάνει το σχεδιασμό και παραγωγή των παρακάτω: Σχεδίαση ιστοσελίδας του έργου Συνεχή διαμόρφωσή της κατά τη διάρκεια του έργου εφόσον απαιτείται σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν από την υλοποίησή του, Δημιουργία εσωτερικής πλατφόρμας επικοινωνίας και κοινής ανάρτησης εγγράφων, Συνεργασία με τον συντονιστή εταίρο Δήμο Miskolc, Ουγγαρίας, Συμμετοχή σε αποστολές του έργου, όταν αυτό απαιτείται. Tο Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης φοιτητών/τριών Τα τελευταία χρόνια το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας εφαρμόζει το Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης φοιτητών/τριών με στόχο την αφομοίωση της επιστημονικής γνώσης με εφαρμογή σε πρακτικά προβλήματα και τη δημιουργία ενός διαύλου αμφίδρομης μετάδοσης πληροφοριών μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και παραγωγικών φορέων. Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα υποβάλλονται πριν από την έναρξη κάθε κύκλου σε καθορισμένες ημερομηνίες που ανακοινώνονται κάθε φορά από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων καταρτίζεται πίνακας με τους φορείς και τις αντίστοιχες προσφερόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης ανά ειδικότητα και τμήμα. Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας επιδοτεί την αμοιβή του κάθε ασκούμενου μηνιαίως με ποσό που καθορίζεται με την έναρξη του επιδοτούμενου προγράμματος κάθε φορά, ενώ κάθε φορέας μπορεί να συμμετέχει στην αμοιβή του φοιτητή χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό. Η πρόσληψη και η ασφάλιση (ΙΚΑ ασθενείας) των φοιτητών που απασχολούνται σε θέση πρακτικής άσκησης γίνεται από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Ο φορέας αναλαμβάνει να απασχολήσει φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για χρονικό διάστημα από 2 έως 6 μήνες σε θέση πρακτικής άσκησης. Το αντικείμενο απασχόλησης των ασκουμένων αναφέρεται στην αίτηση συμμετοχής του φορέα στο πρόγραμμα και είναι πάντα σύμφωνο με το περιεχόμενο των σπουδών τους. Αναλυτικά οι υποχρεώσεις του φορέα αναφέρονται στην ιστοσελίδα php?op=modload&name=statikes&file=i ndex&stid=89&categorymenu=6 Θα πρέπει να αναφερθεί πως όταν η πρακτική άσκηση δεν επιδοτείται από το Πανεπιστήμιο και κάποιος φορέας ενδιαφέρεται παρ όλα αυτά να απασχολήσει φοιτητές καταθέτοντας την αμοιβή του φοιτητή ως δωρεά στο Πανεπιστήμιο, δεν υπάγεται στις καθορισμένες ημερομηνίες της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων συνεργασίας, αλλά μπορεί να στείλει εκδήλωση ενδιαφέροντος με φαξ (με υπογραφή και σφραγίδα του φορέα), στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (τηλ.: , fax.: , e- Σα ηειεπηαία ρξόληα ην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο εθαξκόδεη ην Πξόγξακκα πξαθηηθήο άζθεζεο θνηηεηώλ/ηξηώλ κε ζηόρν ηελ αθνκνίσζε ηεο επηζηεκνληθήο γλώζεο κε εθαξκνγή ζε πξαθηηθά πξνβιήκαηα θαη 2 ηε / δεκηνπξγία ελόο δηαύινπ ακθίδξνκεο κεηάδνζεο πιεξνθνξηώλ κεηαμύ εθπαηδεπηηθώλ ηδξπκάησλ θαη παξαγσγηθώλ θνξέσλ. Οη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ζην πξόγξακκα ππνβάιινληαη πξηλ από ηελ έλαξμε θάζε θύθινπ ζε θαζνξηζκέλεο εκεξνκελίεο πνπ αλαθνηλώλνληαη θάζε θνξά από ην

3 ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ LINK TECHNOLOGIES ΜΕ ΤΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΚΤΕΛ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Η Link Technologies ανέλαβε την υλοποίηση και τη παράδοση ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης στόλου και έκδοσης εισιτηρίων των υπεραστικών ΚΤΕΛ Χαλκιδικής. Η συγκεκριμένη λύση μπορεί να εφαρμοστεί με ευκολία σε όλα τα υπεραστικά ΚΤΕΛ της Ελλάδος και ενοποιεί τις λειτουργίες ξεχωριστών πληροφοριακών συστημάτων όπως αυτών της διαχείρισης στόλου οχημάτων, της έκδοσης εισιτηρίων και της πληροφόρησης του επιβατικού κοινού. Το έργο αφορά στην εγκατάσταση εξελιγμένων συσκευών τηλεματικής (MiniPC SkyLink) σε όλα τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ Χαλκιδικής. Πέραν των συσκευών αυτών στο καντράν του οδηγού θα τοποθετηθεί οθόνη αφής και εκτυπωτής που θα συνδέονται με το SkyLink. Οι περιφερειακές συσκευές, όπως τα PDA των ελεγκτών που εισέρχονται στα λεωφορεία και κόβουν εισιτήρια στο επιβατικών κοινό, θα συνδέονται ασύρματα με Wi-Fi με το SkyLink που θα εκτελεί το ρόλο του διαύλου επικοινωνίας περιορίζοντας τα λειτουργικά έξοδα του ΚΤΕΛ Χαλκιδικής (μείωση στο μισό των τηλεπικοινωνιακών εξόδων). Εκτός από τον εξοπλισμό που θα εγκατασταθεί στα λεωφορεία, οθόνες ενημέρωσης του επιβατικού κοινού θα εγκατασταθούν στα 6 εκδοτήρια που διαθέτει το ΚΤΕΛ Χαλκιδικής σε όλο το Νομό και τη Θεσσαλονίκη. Οι οθόνες αυτές θα ενημερώνουν σε πραγματικό χρόνο για τις αφίξεις και τις αναχωρήσεις των λεωφορείων. Οι πληροφορίες αυτές θα λαμβάνονται από το σύστημα διαχείρισης συγκοινωνιακού έργου. Για την υλοποίηση της διαχείρισης συγκοινωνιακού έργου η εταιρία Link Technologies θα βασιστεί στην εμπειρία της από ανάλογα έργα που έχει υλοποιήσει (ΟΑΣΘ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ) προσαρμόζοντας το λογισμικό Skyview στις ανάγκες των Υπεραστικών ΚΤΕΛ Χαλκιδικής. Παράλληλα με την υλοποίηση του παραπάνω έργου η εταιρία θα αναπτύξει μια πρωτοποριακή για τα δεδομένα των Υπεραστικών ΚΤΕΛ λύση για την έκδοση εισιτηρίων που θα καλύπτει τα τρία πιθανά σενάρια έκδοσης από εκδοτήριο(pc Versio), από τον οδηγό του οχήματος (Touch Screen Version) και από ελεγκτή(mobile Version). Όλες οι παραπάνω πληροφορίες καταλήγουν σε κοινή βάση δεδομένων από όπου κρίσιμες πληροφορίες όπως διαθεσιμότητα θέσεων στα λεωφορεία σε πραγματικό χρόνο κτλ θα μεταφέρονται αυτόματα στο σύστημα διαχείρισης συγκοινωνιακού έργου από όπου και θα λαμβάνονται κρίσιμες αποφάσεις. Για μια ακόμη φορά η εταιρεία Link Τechnologies με τις υπηρεσίες που προσφέρει οδεύει στη βελτιστοποίηση του συγκοινωνιακού έργου που εκτελούν τα ΚΤΕΛ Χαλκιδικής καθώς και στη βελτιστοποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους επιβάτες τους. Αν θέλετε να προβάλλετε την εταιρίας σας στη νέα υπηρεσία του δεκαπενθήμερου ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου «BUSINESS TECHNOLOGY NEWS» μέσω δελτίων τύπων, ανακοινώσεων, παρουσιάσεων προϊόντων και έργων προγραμματιζόμενων δράσεων και εκδηλώσεων μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον σύνδεσμο στο /

4 Στη Space Hellas η επέκταση του μηχανογραφικού κέντρου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πιερίας Η Space Hellas, ανέλαβε το έργο της επέκτασης του μηχανογραφικού κέντρου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πιερίας. Πιο συγκεκριμένα, σε συνέχεια παλαιότερου έργου που είχε υλοποιήσει η εταιρία και αφορούσε στη δημιουργία νέας υποδομής μέσω Virtualization, η Space Hellas σχεδίασε, προμήθευσε και εγκατέστησε στην Τράπεζα, σύστημα Unified Storage της κατασκευάστριας εταιρίας Netapp. Με αυτό τον τρόπο, η Συνεταιριστική τράπεζα Πιερίας εξελίσσει την κρίσιμη μηχανογραφική της υποδομή προς την κατεύθυνση της υψηλής διαθεσιμότητας και του Disaster Recovery, που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με τις οδηγίες της Τράπεζας της Ελλάδος. Ταυτόχρονα, αξιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία της, η Space Hellas σχεδίασε, προμήθευσε, εγκατέστησε και παραμετροποίησε για την Τράπεζα, την Πλατφόρμα IT Intelligence & Compliance,.PULSE, επιτρέποντας τη συνεχή παρακολούθηση όλων των συστημάτων IT, Networking και Security της Τράπεζας. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται καθημερινά εξειδικευμένο Reporting σχετικά με την απόδοση, τη διαθεσιμότητα και τη συμμόρφωση σύμφωνα με τις πολιτικές της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Space Hellas συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους System Integrators και Value-Added Solution Providers στην Ελλάδα, με εκτεταμένη εμπειρία στον τομέα των λύσεων υψηλής τεχνολογίας. Τα τελευταία 2 χρόνια έχει υλοποιήσει σημαντικά και σύνθετα έργα πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών και ασφάλειας για την συντριπτική πλειοψηφία των τραπεζών στην Ελλάδα, σε πληθώρα υπουργείων και φορέων του Δημοσίου τομέα και σε μεγάλο μέρος του ιδιωτικού τομέα. Πρωτοποριακή φορητή συσκευή laser Η εταιρία ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ με πολυετή εμπειρία στον τομέα της πληροφορικής παρουσιάζει μια πρωτοποριακή φορητή συσκευή laser για την μέτρηση αποστάσεων. Η ακρίβεια και μοναδικός αδιάβροχος σχεδιασμός της συσκευής την καθιστούν ιδανική για μια πλειάδα χρήσεων όπως: Στρατιωτικές εφαρμογές Υπηρεσίες ασφαλείας Χρήση από μηχανικούς Στον αθλητισμό Για κυνηγετική χρήση Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας ή το ηλεκτρονικό μας κατάστημα 7x Οπτική Μεγέθυνση 7x Οπτικι Μεγζκυνςθ Εύρος Μέτρησης: -600Μ / Εφροσ Μζτρθςθσ: -600Μ / (- (-660yards) 660yards) Φακός Φακόσ υψηλής υψθλισ ανάλυσης ανάλυςθσ πολλαπλών πολλαπλϊν επιστρώσεων επιςτρϊςεων Σώμα ϊμα 100% παντός 100% παντόσ καιρού, καιροφ, με αέριο με αζριο αζώτου αηϊτου Ρύθμιση Ρφκμιςθ διόπτρας: διόπτρασ: +/- +/- Ένδειξθ χαμθλισ μπαταρίασ Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας Αυτόματο κλείςιμο τθσ ςυςκευισ Αυτόματο κλείσιμο της συσκευής Οκόνθ: Ενςωματωμζνθ LCD Οθόνη: Πθγι Ενσωματωμένη ρεφματοσ: Μπαταρία LCD CR2X1 Πηγή (DC ρεύματος: 3V) Μπαταρία CR2X1 (DC 3V) Η εταιρία ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ με πολυετι εμπειρία ςτον τομζα τθσ πλθροφορικισ παρουςιάηει μια πρωτοποριακι φορθτι ςυςκευι laser για τθν μζτρθςθ αποςτάςεων. Η ακρίβεια και μοναδικόσ αδιάβροχοσ ςχεδιαςμόσ τθσ ςυςκευισ τθν κακιςτοφν ιδανικι για μια πλειάδα χριςεων όπωσ: τρατιωτικζσ εφαρμογζσ Τπθρεςίεσ αςφαλείασ Χριςθ από μθχανικοφσ 4 / τον ακλθτιςμό Για κυνθγετικι χριςθ

5 Διαγωνισμός FameLab 2011: Όταν η επιστήμη γίνεται διασκέδαση Για πέμπτη συνεχόμενη φορά διοργανώνεται στην Ελλάδα ο διαγωνισμός FameLab από το British Council, σε συνεργασία με το Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών. Πρόκειται για έναν διεθνή διαγωνισμό που διοργανώνεται σε διάφορες χώρες της Ευρώπης με σκοπό την ανάδειξη νέων ταλέντων στην επικοινωνία της επιστήμης. Οι προκριματικοί γύροι θα πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη (British Council) και την Αθήνα (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών) στις 1 και 2 Μαρτίου αντίστοιχα, ενώ ο τελικός διαγωνισμός θα γίνει τη Δευτέρα 21 Μαρτίου 2011 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός σε ανθρώπους άνω των 18 ετών που σπουδάζουν ή εργάζονται στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας. Οι υποψήφιοι έχουν στη διάθεσή τους τρία λεπτά για να παρουσιάσουν ένα επιστημονικό θέμα με τρόπο διασκεδαστικό και πρωτότυπο, χωρίς τη βοήθεια PowerPoint ή άλλων εποπτικών μέσων, μπροστά σε μια κριτική επιτροπή. Οι παρουσιάσεις τους θα κριθούν με βάση το περιεχόμενο, τη σαφήνεια και τη χαρισματικότητα, ενώ θα πρέπει να είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες, ενδιαφέρουσες και κατανοητές στο ευρύ κοινό. Οι δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Τετάρτη 28 Απριλίου Οι δέκα φιναλίστ που θα επιλεγούν στον προκριματικό γύρο θα παρακολουθήσουν δωρεάν ένα διήμερο masterclass στην Επικοινωνία της Επιστήμης, στις 12 και 13 Μαρτίου στην Αθήνα. Ο νικητής του τελικού θα μεταβεί στο Cheltenham Festival στη Βρετανία όπου, μεταξύ 7 και 12 Ιουνίου 2011, θα συμμετάσχει μαζί με τους νικητές των άλλων χωρών της Ν.Α Ευρώπης και της Βρετανίας στο Famelab International. Οι συμμετέχουσες χώρες είναι οι εξής: Αυστρία, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχοσλοβακία, Αίγυπτος, Γερμανία, Ελλάδα, Χογκ Κογκ, Ισραήλ, Λιβύη, Ρουμανία, Σερβία, Ελβετία και Βρετανία. Τα άλλα δώρα του διαγωνισμού είναι ένα laptop για τον νικητή, μία βιντεοκάμερα για τον πρώτο αναπληρωματικό και ένα MP4 player για τον δεύτερο αναπληρωματικό. Επίσης, θα υπάρξει βραβείο προερχόμενο από το κοινό, καθώς και μία σειρά επιστημονικών βιβλίων από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και την Ένωση Ελλήνων Φυσικών. Μέλη της κριτικής επιτροπής είναι καταξιωμένες προσωπικότητες από το χώρο της επιστήμης και των ΜΜΕ. Το FameLab αποτελεί μέρος του ευρύτερου προγράμματoς Beautiful Science και δημιουργήθηκε αρχικά στο Επιστημονικό Φεστιβάλ του Cheltenham με σκοπό να φέρει την επιστήμη έξω από τις αίθουσες διδασκαλίας και να προσελκύσει νέους ανθρώπους με πάθος για την επιστήμη και την τεχνολογία, οι οποίοι έχουν το ταλέντο να μεταδώσουν τον ενθουσιασμό και τις γνώσεις τους στο ευρύ κοινό. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στη σχετική ιστοσελίδα του British Council (http://www.britishcouncil.org/gr/greece-science-beautifulscience-famelab-2011.htm). /

business technology news

business technology news business technology news To Entersoft E-Commerce, αναβαθμίστηκε με τη νέα έκδοση v.2.0. Η τελευταία έκδοση του λογισμικού διαθέτει εντυπωσιακή εμφάνιση και ακόμα μεγαλύτερη απλότητα στην εφαρμογή του,

Διαβάστε περισσότερα

business technology news

business technology news business technology news Συνάντηση των μελών του ΣΕΠΒΕ με τον Γραμματέα του ΠΑΣΟΚ κ. Ξυνίδη Σωκράτη Συνάντηση με το νέο γραμματέα του ΠΑΣΟΚ κ. Ξυνίδη Σωκράτη είχαν πρόσφατα τα μέλη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

business technology news

business technology news Νέα προγράμματα προϋπολογισμού 53 εκ. ευρώ για το 2010 από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», παρουσίασε πρόσφατα σε συνέντευξη τύπου, η υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠΒΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΣΕΠΒΕ 2007-2009 Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Αναστάσιος Τζήκας Α Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Editorial. τεύχος 36. «Η Πληροφορική - Μοχλός Ανάπτυξης της χώρας» του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος. Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2011

Editorial. τεύχος 36. «Η Πληροφορική - Μοχλός Ανάπτυξης της χώρας» του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος. Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2011 Editorial «Η Πληροφορική - Μοχλός Ανάπτυξης της χώρας» Οι εταιρείες Πληροφορικής της Περιφέρειας έχουν ανάγκη από ένα νέο αποτελεσματικό σχέδιο επιχειρηματικής στρατηγικής στο σημερινό εξαιρετικά αντίξοο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικό Σύστημα Δυναμικής Πληροφόρησης Κοινού και Αυτόματης Έκδοσης Εισιτηρίων Αστικών Συγκοινωνιών του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 1. (ΝΕΟ) Μείωση του κόστους προμηθειών μέσω του etender.gr...2 2. (ΝΕΟ) Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΚΟΖΑΝΗ 1 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος... 4 1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης...

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού. Με τίτλο

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού. Με τίτλο ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ. ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

business technology news

business technology news business technology news Labs.OpenGov για τον Ανασχεδιασμό των Κρατικών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Δεκαπέντε προτάσεις ανασχεδιασμού των κρατικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών παρουσιάστηκαν στην ημερίδα «Labs. OpenGov»

Διαβάστε περισσότερα

business technology news

business technology news 2 óõíüíôçóç ΤΕΥΧΟΣ 2 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την δυνατότητα που έχετε να δημοσιεύσετε νέα σας και καταχώρησή σας μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Πετμεζά Φωτεινή (τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

business technology news

business technology news business technology news Συμμετοχή του ΣΕΠΒΕ σε ερευνητικό έργο μbga του 7ου Προγράμματος Πλαισίου της ΕΕ. Στηρίζοντας έμπρακτα και με συνέπεια την ανάπτυξη και την πρόοδο του κλάδου των Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠΒΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 27 ΙΟΥΝΙOY 2011 ΣΕΠΒΕ 2009-2011 Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Αναστάσιος Τζήκας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας»

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Επικαιροποιημένη Έκδοση μετά τη λήξη της Πιλοτικής Φάσης Επωνυμία: ENVIROMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 52 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΡΟ 2.1 «Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την Εξυπηρέτηση του Πολίτη: Επιχειρησιακά σχέδια, μελέτες και πιλοτικά έργα» ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: "Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2013 ΥΥΠΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΘΝΙ ΙΚΗΣΣ ΠΑΙΔΕΕΙ ΙΑΣΣ & ΘΡΡΗΣΣΚΕΕΥΥΜΑΤΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2013 ΕΕπι ιχχεει ιρρηη σσι ι αακκόό Πρρόόγγρρααμμμμαα ΕΕκκπααί ίδδεευυσσηη Κααι ι δδι ιαα ββί ίοουυ μμάάθθηησσηη

Διαβάστε περισσότερα

business technology news

business technology news ΤΕΥΧΟΣ 4 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 business technology news ΒΕΠΕ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΘ 60526 ΤΚ 57001 ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την δυνατότητα που έχετε να δημοσιεύσετε νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 20 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 12 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1/ ΑΠΟΣΤΟΛΗ... 7 2/ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8 3/ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 10 4/ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ... 47 5/ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ... 49 6/ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ CivPro is a Regional Initiative Project financed by INTERREG IVC, the European programme for interregional cooperation ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Τηλ.: 2521 (0) 24995 Fax: 2521 (0) 25835 Δράμα, 27/05/2014 e-mail: b.alexandridis@dramanet.gr Αρ.Πρωτ.

Πληροφορίες: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Τηλ.: 2521 (0) 24995 Fax: 2521 (0) 25835 Δράμα, 27/05/2014 e-mail: b.alexandridis@dramanet.gr Αρ.Πρωτ. Ταχ. Δ/νση: ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗ 40 Ταχ. Κώδικας: 66100 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πληροφορίες: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Τηλ.: 2521 (0) 24995 Fax: 2521 (0) 25835 Δράμα, 27/05/2014 e-mail: b.alexandridis@dramanet.gr

Διαβάστε περισσότερα

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 889 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 1. Προφίλ 2 4 5 6 1.1 Προφίλ της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 1.2 Επιχειρηματική Στρατηγική 1.3 Σημαντικοί Σταθμοί Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

business technology news

business technology news ΤΕΥΟΣ 13 19 ΜΑΪΟΥ 20 business technology news Ιδιαίτερα Επιτυχημένο το Πρώτο Τετράμηνο του 20 για τη Πύλη Στρατηγικής Ευφυΐας του Σ.Ε.Π.Β.Ε. Ιδιαίτερα επιτυχημένο κρίνεται το πρώτο τετράμηνο του 20 για

Διαβάστε περισσότερα

mydasta news Διασφαλίζουμε Ακούμε Στηρίζουμε

mydasta news Διασφαλίζουμε Ακούμε Στηρίζουμε mydasta news Μια έκδοση της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ακούμε...και μελετάμε την υπάρχουσα κατάσταση, τις ανάγκες των φοιτητών και των αποφοίτων μας και την αγορά εργασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Συνδιοργανωτές: Divani Caravel 14 Μαΐου 2015

Συνδιοργανωτές: Divani Caravel 14 Μαΐου 2015 Divani Caravel Πίνακας Περιεχομένων Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 3 HR Conference 4 Ανάλυση Θεματολογίας 5 HR 8 Σε ποιους απευθύνεται 17 Διοργάνωση 18 Χορηγικό Πρόγραμμα 22 Συγκριτικός Πίνακας Χορηγιών 26

Διαβάστε περισσότερα