ELARD EUROPEAN LEADER ASSOCIATION FOR RURAL DEVELOPMENT ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ LEADER ΣΤΗΝ ELARD

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ELARD EUROPEAN LEADER ASSOCIATION FOR RURAL DEVELOPMENT ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ LEADER ΣΤΗΝ ELARD"

Transcript

1 ELARD EUROPEAN LEADER ASSOCIATION FOR RURAL DEVELOPMENT ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ LEADER ΣΤΗΝ ELARD ΘΑΣΟΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ELARD ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ELARD ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΤΗΣ ELARD-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ELARD: ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ....16

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο European Leader Association for Rural Development (ELARD) είναι ένας µη κερδοσκοπικός οργανισµός που ιδρύθηκε το 1999 από τα Εθνικά ίκτυα LEADER πέντε κρατών µελών, της Γαλλίας, Ισπανίας, Ιταλίας, Ιρλανδίας και Ελλάδας. Σήµερα έχει διευρύνει σηµαντικά την εταιρική της σχέση µε άλλα δίκτυα LEADER εθνικού ή περιφερειακού χαρακτήρα (Πορτογαλία, Φιλανδία, Σουηδία, κλπ) και έχει αναπτύξει συνεργασία σε θέµατα αγροτικής ανάπτυξης µε άλλα παρεµφερή ίκτυα ή οργανώσεις (PREPARE, ERA, ECOVAST, FORUM SYNERGY, κλπ). Μέσα από την συνεχή διεύρυνση της κατόρθωσε να εκπροσωπεί µέσω των µελών της περίπου 450 οµάδων τοπικής δράσης (ΟΤ ) από τις 938 ΟΤ στην ΕΕ που υλοποιούν την ΚΠ LEADER+ αλλά και άλλα προγράµµατα και κοινοτικές πρωτοβουλίες που στοχεύουν άµεσα ή έµµεσα στην ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών (i.e. INTERREG, EQUAL, URBAN, κλπ.) και οι οποίες ΟΤ µε την σειρά τους αντιπροσωπεύουν ένα τεράστιο δυναµικό τοπικών συλλογικών φορέων που δραστηριοποιούνται σε θέµατα που αφορούν στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής υπαίθρου. Το Ελληνικό ίκτυο LEADER, ως ιδρυτικό µέλος της ELARD συµµετέχει αδιάλειπτα στην λειτουργία της και υποστηρίζει ενεργά την προώθηση των στόχων της. Με σχετικές αποφάσεις που έχουν ληφθεί σε επίπεδο ολοµέλειας το Ελληνικό ίκτυο LEADER αντιπροσωπεύει στην ELARD ο κος Παναγιώτης ΠΑΤΡΑΣ, /ντής του ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ, µέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του ικτύου.

4 Η προεδρία της ELARD µε βάση το Καταστατικό είναι «κυκλική» και αναλαµβάνεται ανά δύο χρόνια από κάθε µέλος. Από 1/7/2007 είναι η σειρά του Ελληνικού ικτύου LEADER να αναλάβει την Προεδρία της ELARD παραλαµβάνοντας από το Ιρλανδικό ίκτυο LEADER. Προκειµένου το Ελληνικό ίκτυο LEADER να ανταποκριθεί µε τον καλύτερο τρόπο στα καθήκοντα της Προεδρίας και της εκπροσώπησης των ευρωπαϊκών ΟΤ αλλά και να συνεισφέρει στην υλοποίηση της στρατηγικής και της πολιτικής για την Αγροτική Ανάπτυξη , συντάσσεται το παρόν Επιχειρησιακό Σχέδιο ράσης, το οποίο προσδιορίζει τις αναγκαίες ενέργειες που θα συµβάλλουν στη διασφάλιση µιας επιτυχούς ελληνικής Προεδρίας.

5 2. ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ELARD Η ELARD έχει ως κύριο στόχο της την προώθηση των στρατηγικών και των πολιτικών αγροτικής ανάπτυξης που βασίζονται στην ολοκληρωµένη προσέγγιση σύµφωνα µε την φιλοσοφία LEADER σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η διάδοση της εφαρµογής του µοντέλου LEADER στην ευρωπαϊκή ύπαιθρο αναµένεται να συµβάλει στην κατανόηση της ιδιαίτερης σηµασίας που έχουν για ολόκληρη την Ευρώπη οι ενεργές και ζωντανές αγροτικές κοινότητες. Για την επίτευξη του στόχου της η ELARD επιδιώκει πρωτίστως : την ισχυροποίηση της αντιπροσωπευτικής της βάσης και παρουσίας της σε ευρωπαϊκό επίπεδο, µέσω της συνεχούς διεύρυνσης των µελών της κατά τρόπο που να διασφαλίζεται, ώστε τουλάχιστον ένα εθνικό ή περιφερειακό ίκτυο LEADER ή µια ή/και περισσότερες ΟΤ στις περιπτώσεις που δεν έχουν ακόµη σχηµατιστεί ίκτυα LEADER, από κάθε ένα από τα 27 κράτη- µέλη της ΕΕ συµµετέχουν και εκπροσωπούνται στην ELARD, Η ενδυνάµωση της θεσµικής παρουσίας της σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ειδικότερα στην επιτυχή κατάληξη της διεκδίκησης για την κατάληψη µιας θέσης από την ELARD στην Συµβουλευτική Επιτροπή για την Αγροτική Ανάπτυξη της Επιτροπής. Η επίτευξη των δύο παραπάνω στόχων αποτέλεσαν πάγια επιδίωξη όλων των προεδριών της ELARD και κατ επέκταση αποτελούν και στόχους της ελληνικής Προεδρίας, αφού η επίτευξη τους θα αναβάθµιζε συνολικά την εικόνα της ELARD σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τόσο στα θεσµικά όργανα της ΕΕ (DG Agri) όσο και στα δίκτυα αγροτικής ανάπτυξης των κρατών µελών της Ένωσης.

6 3. ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ELARD. Οι σκοποί της ELARD αποτυπώνονται στο εγκεκριµένο Καταστατικό της. Πιο συγκεκριµένα, σκοποί της είναι : 1. να προωθήσει την συνεργασία και την αλληλεγγύη µεταξύ των αγροτικών περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικότερα εκείνων στις οποίες εφαρµόζεται η κοινοτική πρωτοβουλία LEADER ή άλλες πρωτοβουλίες και εθνικά προγράµµατα σχετικά µε την αγροτική ανάπτυξη, 2. να προωθήσει τη φιλοσοφία, τις αρχές και την εννοιολογική διάσταση του LEADER λαµβάνοντας υπόψη και τις µελλοντικές εξελίξεις στο τοµέα της ανάπτυξης της υπαίθρου, 3. να αντιπροσωπεύσει και να προωθεί τα συµφέροντα και τις ανάγκες των µελών του, ενώπιον διεθνών, ευρωπαϊκών και εθνικών οργανισµών, 4. να υποστηρίξει και να προωθήσει µεταξύ των µελών του τις προσπάθειες ανάληψης καινοτόµων ενεργειών, καθώς και ανταλλαγής εµπειριών και καλών πρακτικών στον τοµέα της αγροτικής ανάπτυξης, 5. να ανταποκρίνεται µε την συλλογική έκφραση των απόψεων και της γνώµης των µελών της ενώπιον των ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισµών κατά την επεξεργασία των πολιτικών και καινοτόµων πρωτοβουλιών όσον αφορά στην αγροτική ανάπτυξη, 6. να χρησιµεύσει ως φόρουµ για τις ΟΤ, για τα µέλη του, για οµάδες πολιτών και οργανώσεις ΜΚΟ του αγροτικού χώρου, στην διάχυση των ιδεών τους και της εµπειρίας τους σχετικά µε την αγροτική ανάπτυξη και το µέλλον της ευρωπαϊκής υπαίθρου,

7 7. να χρησιµεύσει ως συνδετικός κρίκος µεταξύ δικτύων, κινήσεων, φορέων και των οργανισµών, που αναγνωρίζουν και ασπάζονται την αξία της ολοκληρωµένης αγροτικής ανάπτυξης για µια δυναµική ευρωπαϊκή ύπαιθρο, 8. να διευκολύνει τις συναντήσεις συνεργασίας µεταξύ των διαφορετικών ΟΤ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδιαίτερα στις χώρες της διεύρυνσης όπου η προσέγγιση LEADER είναι καινούργια και να ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες που θα οδηγήσουν στη συνεργασία. 9. να βοηθήσει τις ΟΤ οµάδες που αναζητούν εταίρους στις προσπάθειες τους για προγράµµατα διακρατικής συνεργασίας, 10. να εκπροσωπεί τα µέλη του συµµετέχοντας σε ευρωπαϊκές και εν γένει διεθνείς Ενώσεις και Οργανισµούς που επιδιώκουν παρεµφερείς σκοπούς. 11. να εκπροσωπεί τα µέλη του συµµετέχοντας σε εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς επιτροπές, συµβούλια, συνδιασκέψεις, εκθέσεις και εκδηλώσεις εν γένει που έχουν σχέση µε τους επιδιωκόµενους από την ELARD σκοπούς. Τους αναφερόµενους ανωτέρω σκοπούς της η ELARD επιδιώκει να επιτύχει µε κάθε νόµιµο και πρόσφορο µέσο.

8 4. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΤΗΣ ELARD-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Η ανάληψη της Προεδρίας της ELARD από το Ελληνικό ίκτυο LEADER από 1/7/2007 έως 30/6/2009 (για περίοδο δύο ετών) θέτει το Ελληνικό ίκτυο LEADER µπροστά σε µια νέα πρόκληση, η οποία δηµιουργεί µια σειρά υποχρεώσεων, όπως : την ανάγκη ανάπτυξης σχετικού µηχανισµού από το ίκτυο µας για την υποστήριξη του έργου της ελληνικής προεδρίας της ELARD, την ανάγκη συστηµατικής παρακολούθησης των εξελίξεων σε θέµατα αγροτικής ανάπτυξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, την οικοδόµηση συστηµατικής επαφής και σχέσεων εµπιστοσύνης και συνεργασίας µε στελέχη στα θεσµικά όργανα της ΕΕ και κυρίως: α)dg Agri, β)ευρωβουλευτές (µέλη της Επιτροπής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης), γ) µε το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο LEADER, δ) µε άλλα ίκτυα ή κινήσεις που πρεσβεύουν την ολοκληρωµένη και βιώσιµη ανάπτυξη του ευρωπαϊκού αγροτικού χώρου. την ανάγκη συστηµατικής καλλιέργειας της εξωστρέφειας του ικτύου µας προκειµένου να ισχυροποιήσει τη δυνατότητα των παρεµβάσεων του σε και να αξιοποιηθεί θετικά η εµπειρία που έχει συσσωρευτεί από την λειτουργία του τα προηγούµενα χρόνια. Στο πλαίσιο της διετούς προεδρίας της ELARD το Ελληνικό ίκτυο LEADER θα πρέπει να δουλέψει ενεργά και µε συνέπεια για την επιτυχία των ακόλουθων στόχων :

9 1. να συνεχίσει τις επιτυχηµένες προσπάθειες τόσο της Ισπανικής όσο και της Ιρλανδικής προεδρίας για διεύρυνση της ευρωπαϊκής εκπροσώπησης µε στόχο στην ELARD να συµµετέχει τουλάχιστον µια ΟΤ ή ένα περιφερειακό ή ένα εθνικό ίκτυο αγροτικής ανάπτυξη από καθένα από τα 27 κράτη- µέλη της ΕΕ. 2. συνέχιση των προσπαθειών για την κατάληψη µιας µόνιµης θέσης στη Συµβουλευτική Επιτροπή (Advisory Committee) για την αγροτική ανάπτυξη της ΕΕ, µε στόχο την προ ωθηση της ιδέας της ολοκληρωµένης ανάπτυξης της ευρωπαϊκής υπαίθρου στην βάση των πολιτικών του 2ου πυλώνα της KAΠ. 3. συνέχεια των προσπαθειών ώστε η ELARD να καταφέρει να διοργανώσει µια µεγάλη συνεδρίαση στις Βρυξέλλες στα τέλη του 2008 µε συµµετοχή «πρωταγωνιστών» της ανάπτυξης της ευρωπαϊκής υπαίθρου. 4. να ενδυναµώσει τις σχέσεις της ELARD µε α) τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα (DG Agri, Επιτροπή Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης του Ευρωκοινοβουλίου), β) µε άτυπα ίκτυα ή Οργανισµούς (Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο, άλλα ευρωπαϊκά κινήµατα και ίκτυα Αγροτικής Ανάπτυξης) µε στόχο την προώθηση του κοινού οράµατος για µια ευρωπαϊκή ύπαιθρο όχι «φτωχό συγγενή» αλλά πλήρη και ισότιµο παίκτη στην κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη της ευρωπαϊκής κοινωνίας και κουλτούρας. Η δηµιουργία ειδικής Οµάδας Έργου για την υποστήριξη του Ελληνικού ικτύου LEADER κρίνεται απαραίτητη για την επιτυχή έκβαση της ελληνικής Προεδρίας της ELARD. Στο πλαίσιο αυτό η Οµάδα Έργου θα πρέπει :

10 1. να υποστηρίζει σε επίπεδο τεχνικής, γραµµατειακής υποστήριξης αλλά και διοίκησης µε σχετικό µηχανισµό το έργο της προεδρίας, 2. Να αναλάβει : την έκδοση υλικού παρουσίασης και προβολής του έργου της ELARD, να επιµεληθεί την ιστοσελίδα της ELARD στην αγγλική γλώσσα, Να συνεχίσει την έκδοση ELARD newsletter (νέα του ικτύου) σε τετραµηνιαία βάση, 3. Να αναζητήσει χρηµατοδότηση (από συγχρηµατοδοτούµενα προγ/τα ή από χορηγίες διάφορων οργανισµών ή Ινστιτούτων) για τις δραστηριότητες της, 4. Να εξετάσει την δυνατότητα λειτουργίας γραφείου της ELARD στις Βρυξέλλες είτε εναλλακτικά την περίπτωση ενοικίασης ανάλογου πακέτου υπηρεσιών από εταιρείες παροχής συναφών υπηρεσιών στις Βρυξέλλες. 5. Να διοργανώσει µόνη της ή µε άλλους ευρωπαϊκούς οργανισµούς µια Συνάντηση Εργασίας των ικτύων Αγροτικής Ανάπτυξης στις Βρυξέλλες.

11 5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ELARD Με στόχο τον αποτελεσµατικό σχεδιασµό της οργάνωσης και λειτουργίας της ελληνικής Προεδρίας για τα επόµενα δύο (2) χρόνια, ακολουθεί συνοπτική αξιολόγηση της εµπειρίας από την µέχρι τώρα λειτουργία της ELARD 5.1. Σε οργανωτικό επίπεδο: α. Την ELARD διοικεί το.σ., που απαρτίζεται από αντιπροσώπους των µελών της και έτσι οι συναντήσεις του Σ ενέχουν και χαρακτήρα συνεδριάσεων της ΓΣ τις περισσότερες φορές, που διαπιστώνεται η απαραίτητη απαρτία, β. Οι συναντήσεις της ELARD γίνεται προσπάθεια να πραγµατοποιούνται στις Βρυξέλλες, είτε για την ευκολία αεροπορικής σύνδεσης που προσφέρει είτε για να συνδυάζεται µε άλλες υποχρεώσεις ή συναντήσεις µε στελέχη της DG. Τις συναντήσεις τελευταία φιλοξενεί µέσω του Ισπανικού ικτύου η Περιφέρεια της Asturia. Το ζήτηµα του χώρου είναι επιτακτικό, γ. Η γλώσσα εργασίας είναι η αγγλική χωρίς δυνατότητα µετάφρασης και άρα οι παρευρισκόµενοι θα πρέπει να είναι τουλάχιστον αγγλοµαθείς, δ. Στην πρώτη περίοδο λειτουργίας της ELARD µε την προεδρία του Ιταλικού ικτύου LEADER (Assoleader), που κράτησε δύο θητείες µετά από επιθυµία του Γαλλικού ικτύου να παραχωρήσει την σειρά του, η ELARD συνέπεια της έλλειψης πόρων αλλά και του κατάλληλου στελεχιακού δυναµικού είχε περιορισµένη παρουσία στα ευρωπαϊκά

12 δρώµενα. Οι συνδροµές δεν καταβάλλονταν από τα µέλη και οι προσπάθειες του προέδρου ήταν η αναζήτηση χρηµατοδότησης που είχε µόνο µια φορά επιτυχία µέσω της AEIDL που είχε αναλάβει το έργο του ευρωπαϊκού ικτύου Σε επίπεδο επίτευξης στόχων: Παρ όλα τα προβλήµατα που υπήρχαν σε οργανωτικό επίπεδο, οι στόχοι που τέθηκαν άρχισαν έστω και µε αργό ρυθµό να υλοποιούνται σχεδόν στο σύνολό τους, ιδιαίτερα λόγω της µεγάλης δυναµικής που ανέπτυξαν οι επόµενες δύο Προεδρίες της ELARD, η ισπανική και η ιρλανδική. Πιο συγκεκριµένα: a. Η ανάληψη της Προεδρίας από το Ισπανικό δίκτυο LEADER (REDR) έδωσε νέα ώθηση στην λειτουργία της ELARD, καθώς το REDR έχει νοµική µορφή και δικά του γραφεία και στελέχη που µπορούσαν να εργαστούν για την προώθηση της εικόνας της ELARD. β. στο πλαίσιο αυτό η Ισπανική προεδρία αποδείχτηκε ιδιαίτερα αποτελεσµατική αφού συνδύασε τις διακρατικές συναντήσεις του REDR µε άλλους οργανισµούς και δίκτυα ανά την Ευρώπη ώστε να εµφανίζεται η ELARD ως συνδιοργανωτής αυξάνοντας έτσι κατακόρυφα την παρουσία της ELARD. γ. η ELARD κλήθηκε να συµετάσχει στην 2η Ευρωπαϊκή ιάσκεψη για την Αγροτική Ανάπτυξη, που πραγµατοποιήθηκε στο Σάλτζµπουργκ από Νοέµβριου 2003 από τον επίτροπο Fischler και σαν συµβολή στην διοργάνωση, η ELARD κατέθεσε έγγραφο - δήλωση προκειµένου να

13 παρουσιάσει την άποψή της για το µέλλον της αγροτικής ανάπτυξης στην ΕΕ, δ. αποτέλεσµα της κινητικότητας της ισπανικής προεδρίας ήταν η γνωριµία της ELARD µε διάφορα άλλα δίκτυα και κινήσεις αγροτικής ανάπτυξης, όπως : Στις 17 Ιανουαρίου έγινε στην Στοκχόλµη η συνάντηση για την δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της Υπαίθρου κάτω από τον τίτλο: Do we need an European Rural Parliament? Η συνάντηση ήταν συνέχεια αυτής που διοργανώθηκε στην Ystad, Σουηδία, Μαΐου 2004 από το Σουηδικό Αγροτικό Κοινοβούλιο ( all Sweden shall live, όπως χαρακτηριστικά ονοµάζεται) µε συµµετοχή της ELARD. Η κίνηση αυτήν ανήκει στην αντίστοιχη οµάδα του Nordic Group (µε Φιλανδία και ανία κυρίως) που µαζί µε τις κινήσεις PREPARE (PRE-accession PArtnership for Rural Europe) και ECOVAST (European COuncil for the Village And Small Town) αποτελούν τον πυρήνα της πρωτοβουλίας για την δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της Υπαίθρου (ή όπως αλλιώς αποφασιστεί ότι θα ονοµάζεται). συµµετοχή της ELARD στο σεµινάριο που διοργανώθηκαν από το Σουηδικό Αγροτικό Κοινοβούλιο, στην Ystad, Σουηδία, Μαΐου συµµετοχή της ELARD στην διοργάνωση του ευρωπαϊκού φόρουµ µε τις 10 νέο-εντασσόµενες χώρες στις Cαceres, Εξτρεµαδούρα (Ισπανία), 2-4 Ιουνίου 2004.

14 συµµετοχή της ELARD στην διοργάνωση του Transnational Cooperation Forum on Rural Development στην Avilés, Asturias (Spain) στις Σεπτεµβρίου και 1 Οκτωβρίου Αποτελέσµατα της συµµετοχής της ELARD σε σεµινάριο του PREPARE τον Οκτώβριο του 2004 στο Chiflik της Βουλγαρίας. συµµετοχή της ELARD σε σεµινάριο των ρουµανικών αρχών για να εξηγήσει τις δοµές των δικτύων LEADER και τις εθνικές και διακρατικές δραστηριότητες συνεργασίας. συµµετοχή της ELARD στην εθνική συνδιάσκεψη της Ιταλικής ΜΕ στην Ρώµη. Το κείµενο- ήλωση της ELARD σχετικά µε τον νέο Κανονισµό για την Αγροτική Ανάπτυξη απεστάλη στους 25 Υπουργούς Γεωργίας. συµµετοχή της ELARD στην διοργάνωση Fair on Tourism and Rural Development στην Ισπανία (Extremadoura). ε. η ιρλανδική Προεδρία που ανέλαβε εργάστηκε στο ίδιο πλάνο, προσπαθώντας να αυξήσει την αντιπροσώπευση στην ELARD και να κάνει αισθητή την παρουσία της. Έτσι ενθαρρύνθηκε η συµµετοχή στην ELARD : του άτυπου Σουηδικού ικτύου LEADER+. της Φιλανδικής ΤΟ Joutsenten Reitti LAG του Northern Ireland Leader Network που αποτελείται από 12 ΤΟ, της Σκοτσέζικης ΤΟ Cairngorms Leader+ GAL of Scotland,

15 του περιφερειακού ιταλικού δικτύου της Τοσκάνης µε 12 ΤΟ (Associazione GAL Toscani). Όσον αφορά στα νέα κράτη-µέλη ο η ιρλανδική Προεδρία έκανε επαφές µε Ουγγαρία, Πολωνία και Τσεχία ελπίζοντας ότι αυτό θα αποδώσει καρπούς. στ. η κινητικότητα αυτή απέδωσε αφού η ELARD δέχθηκε επίσηµες προσκλήσεις από την Επιτροπή να συµµετάσχει στην : κοινή συνδιάσκεψη Ευρωκοινοβουλίου & Επιτροπής (Joint Conference) κάτω από τον τίτλο: "A bid from the countryside" - Rural economy's contribution to the Lisbon Strategy στις 14 Ιουνίου 2005, συνδιάσκεψη 250 εκπροσώπων φορέων στις Βρυξέλλες, 3-4 Οκτωβρίου 2006 που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε τίτλο "Μια απλή ΚΑΠ για την Ευρώπη µια πρόκληση για όλους" και αφορούσε στην απλούστευση και βελτιωµένη νοµοθετική κατάστρωση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) Η ELARD έλαβε πρόσκληση να συµµετάσχει µε το status του παρατηρητή στις συνεδριάσεις της Συµβουλευτικής Επιτροπής για την Αγροτική Ανάπτυξη. Οι προσκλήσεις αυτές αλλά και οι σχέσεις που αναπτύχθηκαν µε το LEADER Conduct Point έχουν φέρει την ELARD σε επίπεδο συνοµιλητή της Επιτροπής. Αυτό δηλώνει και την ευθύνη της ελληνικής Προεδρίας να προωθήσει την ELARD ως βασικό συνοµιλητή της επιτροπής για θέµατα αγροτικής ανάπτυξης.

16 6. ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ELARD Το σχέδιο ράσης της ελληνικής Προεδρίας της ELARD για το διάστηµα από 1 ης Ιουλίου 2007 και για δύο έτη είναι σκόπιµο να περιλαµβάνει την ανάπτυξη του µηχανισµού υποστήριξης της Προεδρίας µέσω : της οργάνωσης και λειτουργίας Μονάδας Υποστήριξης της Προεδρίας (ΜΥΠ) και του προγραµµατισµού της ανάληψης πρωτοβουλιών για την προώθηση των στόχων της ELARD και ενίσχυσης του ρόλου της σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα θα πρέπει το Σχέδιο ράσης να ξεδιπλωθεί µε γοργούς ρυθµούς, στις κατάλληλες χρονικές στιγµές και µε την κατάλληλη για κάθε περίπτωση µεθοδολογία και συµµαχίες. Πιο συγκεκριµένα: 6.1. Οργάνωση και λειτουργία της Μονάδας Υποστήριξης της Προεδρίας (ΜΥΠ) Γενικά Η οργάνωση και λειτουργία της µονάδας υποστήριξης της Προεδρίας θα πρέπει να διασφαλίζει: - Ευελιξία και συνοχή, - υνατότητα ενεργού συµµετοχής στελεχών των ΑΝ.ΕΤ. του ελληνικού ικτύου,

17 - Σαφή διαχωρισµό ρόλων και επιπέδων ευθύνης, - ιασφάλιση διαφάνειας στη λειτουργία της και τέλος - Συµµετοχικότητα στη λήψη αποφάσεων και στην προώθηση των στόχων της ελληνικής προεδρίας Οργανόγραµµα λειτουργίας Προς το σκοπό αυτό διαρθρώνεται το οργανόγραµµα που ακολουθεί, το οποίο στην ουσία εξειδικεύει τα προβλεπόµενα στο Καταστατικό της Ένωσης. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΜΥΠ ιευρυµένη Επιτροπή ικτύου για την Προεδρία ( Ε ) Λογιστική υποστήριξη Πρόεδρος ικτύου Γραφείο Συντονισµού ικτύου (ΓΣ ) Πρόεδρος ELARD Γραµµατειακή υποστήριξη Υπεύθυνος Οργάνωσης & ιαχείρισης ΜΥΠ

18 Στελέχωση Για την στελέχωση της ΜΥΠ, προβλέπονται: Α) Υπεύθυνος Οργάνωσης & ιαχείρισης ΜΥΠ (ΥΟ - full time). Ρόλος: - Στήριξη του Προέδρου για την υλοποίηση των αποφάσεων της Γ.Σ., και του.σ. της ELARD και εξυπηρέτηση της.ε.., - Συνεργασία µε το Γραφείο Συντονισµού για την προετοιµασία και υλοποίηση του Σχεδίου ράσης, - Προετοιµασία κειµένων σε συνεργασία µε το.σ., τον Πρόεδρο ή την.ε.. (προσκλήσεις, ενηµερώσεις, τεκµηρίωση κ.λπ.), - Εξασφάλιση της οµαλής και αποτελεσµατικής λειτουργίας της ELARD. - Εποπτεία της Γραµµατέως, - Παρακολούθηση των οικονοµικών ζητηµάτων της ELARD, σε συνεργασία µε το λογιστή του Γραφείου του Ελληνικού ικτύου, - Επαφή µε Υπηρεσίες, Φορείς και τα µέλη της ELARD, - Προετοιµασία, σε συνεργασία µε τον Πρόεδρο και την Ε.Ε., των θεµάτων του.σ. και της Γ.Σ., συµπεριλαµβανοµένης της αναγκαίας τεκµηρίωσης, - Παρακολούθηση πορείας υλοποίησης των ζητηµάτων της ELARD και ενηµέρωση του Προέδρου, - Συµµετοχή σε επαφές και συσκέψεις που αφορούν στην ELARD, - Οτιδήποτε προωθεί τους στόχους και το έργο της ELARD και δεν αποτελεί ευθύνη άλλου επιπέδου ή ατόµου.

19 Προσόντα: - Απόφοιτος ΑΕΙ - Γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας (γραπτά προφορικά) - Γνώση χρήσης νέων τεχνολογιών πληροφορικής και ιδιαίτερα του ιαδυκτίου, - Εξοικείωση µε ζητήµατα δικτυώσεων και διακρατικών συνεργασιών - Γνώση ζητηµάτων διαχείρισης προγραµµάτων - υνατότητα συνεργασίας µε φορείς και άτοµα - Καλή χρήση προφορικού και γραπτού λόγου Β) Γραµµατειακή υποστήριξη (part time) Ρόλος: - Η υποστήριξη και διεκπεραίωση των αναγκαίων ενεργειών που αφορούν στην ELARD, σε συνεργασία µε τον Πρόεδρο και τον Υπεύθυνο Οργάνωσης & ιαχείρισης (ΥO ), - Επαφές του Προέδρου και του ΥΟ (τηλεφωνικές και προσωπικές), - Χειρισµός του τηλεφωνικού κέντρου, - Τήρηση πρωτοκόλλου και διεκπεραίωση αλληλογραφίας, - Τήρηση Αρχείου Αλληλογραφίας και λοιπών σχετικών αρχείων, - Συγγραφή συµβάσεων και αλληλογραφίας, - Προετοιµασία συσκέψεων και συνεδριάσεων Γ.Σ.,.Σ., Ε. και Οµάδων Εργασίας, - Καταγραφή τήρηση πρακτικών Γ.Σ.,.Σ. και.ε..,

20 Προσόντα: - Πτυχίο Μέσης ή Ανώτερης Σχολής - Γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας (γραπτά προφορικά) - Γνώση χειρισµού Η/Υ - Γνώση χρήσης νέων τεχνολογιών πληροφορικής και ιδιαίτερα του ιαδυκτίου, - Καλή συµπεριφορά και επικοινωνία, υπευθυνότητα, εχεµύθεια, - Σχετική εµπειρία, Γ) Λογιστική στήριξη (part time) Ρόλος: - Η πιστή τήρηση των λογιστικών κανόνων (γενικές αρχές λογιστικής, ΚΦΣ, φορολογικοί νόµοι) και της διαχείρισης πόρων, - Τήρηση των από το νόµο προβλεποµένων και νοµίµως θεωρηµένων λογιστικών στοιχείων και βιβλίων, - Κατάρτιση έκδοση έλεγχος των οικονοµικών καταστάσεων, - Σύνταξη ισολογισµών και απολογιστικών εκθέσεων, - Υποχρεώσεις της Εταιρείας έναντι της Εφορίας και λοιπών Οργανισµών, - Σύνταξη µισθοδοτικών καταστάσεων, - Έκδοση τιµολογίων - Εισπράξεις πληρωµές - Θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων, - Πληροφόρηση για τις ταµειακές υποχρεώσεις της ELARD, - ιεκπεραίωση οικονοµικών πράξεων (ασφαλιστικές, φορολογικές, έκδοση πιστοποιητικών κ.λπ.)

21 Προσόντα: - Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής - Καλή χρήση λογιστικού λογισµικού - Εχεµύθεια, συνέπεια, εργατικότητα, µεθοδικότητα, συνεργασία - Εµπειρία ) Τεχνική Στήριξη εµπειρογνωµοσύνες (part time) Ρόλος: - Τεκµηρίωση θεµάτων αγροτικής ανάπτυξης για λογαριασµό της ELARD, - Τεκµηρίωση οριζόντιων ζητηµάτων των µελών της ELARD, - Συµµετοχή αν απαιτείται- σε συναντήσεις εργασίας, Προσόντα: - Εχεµύθεια, συνέπεια, εργατικότητα, µεθοδικότητα, συνεργασία, - Γνώση των ζητηµάτων αγροτικής ανάπτυξης, - Γνώση των ζητηµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των θεσµικών της οργάνων, - Γνώση των θεµάτων που σχετίζονται µε το LEADER, ράσεις για την προώθηση των στόχων της ELARD και ενίσχυσης του ρόλου της σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Α) Συνεργασία µε Ευρωπαϊκά ίκτυα και Οργανισµούς Η συνεργασία µε Ευρωπαϊκά ίκτυα και Οργανισµούς αγροτικής ανάπτυξης όπως το Nordic Group (Φιλανδία και ανία κυρίως), το εξελλισόµνεο σε ίκτυο PREPARE (PRE-accession PArtnership for Rural Europe),

22 ECOVAST (European COuncil for the Village And Small Town) και Forum Synergy αποτελεί στόχο της ELARD για την προώθηση του ορµατος για µια ευρωπαϊκή ύπαιθρο ισότιµη της υπόλοιπης ευρώπης και θα υλοποιηθεί σε σηµαντικό βαθµό κατά την διάρκεια της Προεδρίας του Ελληνικού ικτύου LEADER+, απ όπου και θα καλύπτονται αντίστοιχα και τα αναγκαία κόστη. Το ίδιο ισχύει και για τη συµµετοχή σε διεθνείς εκθέσεις και ηµερίδες. Β) ηµόσιες Σχέσεις - Ηµερίδες Συνέδρια Αφορά στην συµµετοχή στις Συνεδριάσεις της ELARD (τουλάχιστον 2 κατ έτος) και σε αυτές θα πρέπει να συµµετάσχουν ο Πρόεδρος, ο υπεύθυνος οργάνωσης διαχείρισης και ένα µέλος ακόµη εκ των µελών της διευρυµένης επιτροπής. Επίσης αφορά σε συµµετοχή : - Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) µελών της ELARD, - σε συνέδρια και ηµερίδες άλλων συναφών φορέων, - ανάπτυξη δηµόσιων σχέσεων, Στην ίδια κατηγορία η διοργάνωση από µόνη της η ELARD ή µε άλλους ευρωπαϊκούς οργανισµούς ενός Συνεδρίου των ικτύων Αγροτικής Ανάπτυξης στις Βρυξέλλες αποτελεί αιτούµενο και θα εξαρτηθεί από πολλούς εν πολλοίς απροσδιόριστους αυτή την στιγµή παράγοντες. Γ) Ιστοσελίδα - Παραγωγή και έκδοση υλικού προώθησης της ELARD Αφορά στην : - αναβάθµιση και επικαιροποίηση της ιστοσελίδας της ELARD - την παραγωγή έντυπου υλικού προώθηση της «εικόνας» της ELARD όπως: o Φυλλάδιο ELARD o Παραγωγή και διακίνηση το 4µηνιαίου News Letter της ELARD

23 o Έντυπα αλληλογραφίας κάρτες ελληνικής προεδρίας o 2 Αφίσες ) ιαµόρφωση απόψεων και στρατηγικών προς όφελος των ΟΤ Η επιδίωξη της ELARD να αυξήσει το ειδικό της βάρος σε ευρωπαϊκό επίπεδο για θέµατα αγροτικής ανάπτυξης προϋποθέτει πέραν των άλλων και την ικανότητα της έγκαιρα να ανταποκρίνεται στην έκφραση όχι µόνον των δηλωµένων της αρχών και απόψεων αλλά και να εκφέρει την γνώµη της σε επίπεδο πολλές φορές τεχνοκρατικό και τεκµηριωµένο ιδιαίτερα όταν θα λαµβάνει µέρος σε δηµόσιες διαβουλεύσεις σε εξειδικευµένα θέµατα ανάπτυξης της υπαίθρου που πολλές φορές οργανώνονται από τα θεσµικά όργανα της ΕΕ. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε τεχνική υποστήριξη εµπειρογνωµόνων όταν το θέµα το απαιτεί. Αφορά σε : - Εµπειρογνωµοσύνες για θεσµικά ζητήµατα - Εµπειρογνωµοσύνες για ζητήµατα Περιφερειακών και Τοπικών πολιτικών

24 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Λειτουργικές δαπάνες ΜΥΠ α. απάνες προσωπικού και συνεργατών Α/Α ΡΟΛΟΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ (Ακαθ. αποδοχές, εργοδ. εισφορές) ΜΗΝΕΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΑΣΧΟ- ΛΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ( ) 1 2 Πρόεδρος ELARD Υπεύθυνος Οργάνωσης & ιαχείρισης (Υ.Ο. ) =1*2 500, % 7.000, , % ,00 3 Γραµµατειακή υποστήριξη 4 Λογιστική στήριξη 5 Τεχνική στήριξη Γραµµατέας 1.000, % ,00 Λογιστής 415, % 5.000,00 εµπειρογνώµονας 500, ,00 ΣΥΝΟΛΟ 4.415, ,00 β. Γενικά λειτουργικά έξοδα = απάνες προσωπικού * 20% ,00 (ενοίκιο, ΕΗ, ΟΤΕ, κοινόχρηστα, θέρµανση, καθαρισµός, αναλώσιµα χαρτικά, γραφικά, υλικά γραφείου, χρήση Η/Υ και λοιπού εξοπλισµού, λοιπές δαπάνες και απρόβλεπτα, κ.λπ.)

25 γ. Ιστοσελίδα ELARD 3.000,00 (Αναβάθµιση επικαιροποίηση - υποστήριξη ιστοσελίδας) δ. Μετακινήσεις ,00 (Μετακινήσεις Προέδρου, ΥΟ και άλλων µελών της Ε για συµµετοχή σε ΓΣ, Σ της ELARD, καθώς και σε ηµερίδες, συνέδρια και επιχειρησιακές αποστολές κ.λπ.) ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ / ΕΤΟΣ (α + β + γ + δ) , ράσεις για την προώθηση των στόχων της ELARD και ενίσχυσης του ρόλου της σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Α/Α ΕΙ ΟΣ ΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ( ) ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ( ) 2.1. ΕΚ ΟΣΕΙΣ ,00 1 Φυλλάδιο ELARD , ,00 2 4µηνιαίο News Letter , ,00 3 Έντυπα αλληλογραφίας κάρτες ελληνικής προεδρίας Κατ αποκοπή , Αφίσες 400 2, ,00 8 Λοιπά απρόβλεπτα κατ' εκτίµηση 1.500, ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ Κατ αποκοπή ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00

26 Ανακεφαλαίωση απανών / έτος - απάνες προσωπικού και συνεργατών ,00 πλέον ΦΠΑ - Γενικά λειτουργικά έξοδα ,00 πλέον ΦΠΑ - Μετακινήσεις ,00 πλέον ΦΠΑ - Προβολή Ηµερίδες Συνέδρια ,00 πλέον ΦΠΑ - ιαµόρφωση απόψεων και στρατηγικών προς όφελος των ΟΤ ΣΥΝΟΛΟ 6.000,00 πλέον ΦΠΑ ,00 πλέον ΦΠΑ Φ.Π.Α. 19% ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ,00 µε τον ΦΠΑ

27 Ε Σ Ο Α Συνδροµές Από την εµπειρία µέχρι σήµερα προκύπτει ότι, η οικονοµική βιωσιµότητα της ELARD δεν µπορεί να στηριχθεί στις συνδροµές των µελών. Τόσο η ισπανική όσο και η Ιρλανδική Προεδρία ήταν επιτυχείς εν µέρει επειδή χρηµατοδότησαν τις δραστηριότητες τα ELARD από δικούς τους πόρους. Ιδιαίτερα η Ιρλανδική Προεδρία εξασφάλισε από το Υπ. Αγροτικής ανάπτυξης το ποσόν των για την Προεδρία και µάλιστα για το δεύτερο έτος της. Η ετήσια συνδροµή στην ELARD έχει καθοριστεί σε : - Σταθερό ποσόν των 500 ανά εθνικό ίκτυο - Κυµαινόµενο ποσόν στην βάση των 50 ανά Τ.Ο.. του µέλους Το συνολικό ποσό που τελικά φαίνεται να είναι διαθέσιµο πιθανά να ανέρχεται σε ετησίως και θα χρηµατοδοτήσει απρόβλεπτες δαπάνες.

Θάσος,, 5 Ιουνίου 2007 ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ LEADER ΣΤΗΝ ELARD ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ. ΤΡΑΣ Παναγιώτης ντης ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ

Θάσος,, 5 Ιουνίου 2007 ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ LEADER ΣΤΗΝ ELARD ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ. ΤΡΑΣ Παναγιώτης ντης ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ 9η Σύνοδος Ελληνικού ικτύου LEADER+ Θάσος,, 5 Ιουνίου 2007 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ LEADER ΣΤΗΝ ELARD ΤΡΑΣ Παναγιώτης ντης ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ πρόσωπος του Ελληνικού ικτύου LEADER στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες πραγµατοποιήθηκε η ανάληψη της Προεδρίας της ELARD (European LEADER Association for Rural Development) από το Ελληνικό ίκτυο LEADER για την περίοδο που

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργαζόμαστε για μια

Συνεργαζόμαστε για μια NEWSLETTER 2 ο Ειδικό Αφιέρωμα Συνεργαζόμαστε για μια ανοιχτή, πολυπολιτισμική κοινωνία ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Με μεγάλη επιτυχία και ουσιαστικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε το Έργο 4.1.β/12: «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Συστάσεις για πολιτικές για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική»

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης Γενικός Γραμματέας Δήμου Αμαρουσίου Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφή «Ευρώπη για του Πολίτε» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδεία και Πολιτισµού τη Κυπριακή ηµοκρατία (50%) και από την

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφή «Ευρώπη για του Πολίτε» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδεία και Πολιτισµού τη Κυπριακή ηµοκρατία (50%) και από την Το Κυπριακό Σηµείο Επαφή «Ευρώπη για του Πολίτε» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδεία και Πολιτισµού τη Κυπριακή ηµοκρατία (50%) και από την Ευρωπα κή Επιτροπή (50%) Παραδείγµατα και Καλέ Πρακτικέ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 «Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y Tο νέο πρόγραµµα Erasmus+ προσφέρει τη δυνατότητα για υλοποίηση δράσεων στον τοµέα του αθλητισµού. Οι δράσεις στον τοµέα του αθλητισµού αναµένεται

Διαβάστε περισσότερα

FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2008-1

FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2008-1 Παρουσίαση Ετοιµασίας Εγκεκριµένης Πρότασηςστο 7 ο ΠΠ Ειδικό Πρόγραµµα Ικανότητες «Επιστήµη στην Κοινωνία» FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2008-1 Ροζµαρί Στρεβινιώτη Λειτουργός Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου, Βρυξέλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ιάρκεια: 01 Ιουνίου 2005 31 Μαΐου 2008

ιάρκεια: 01 Ιουνίου 2005 31 Μαΐου 2008 Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERACT Έργο FRONTIERS Επιτυχής Σχεδιασμός και Εφαρμογή Έργων Interreg Η Περίπτωση των Απομακρυσμένων Περιοχών ιάρκεια: 01 Ιουνίου 2005 31 Μαΐου 2008 Συμμετέχουσες χώρες: Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΡΑΣΗ ΡΑΣΗ 4.3 Κατάρτιση και δικτύωση όσων δραστηριοποιούνται στον τοµέα της νεολαίας και των οργανώσεων νέων 1) Κωδικός αριθµός: ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10/06/2013 Αρ. Γεν. Πρωτ. 759/10-6-2013

Αθήνα, 10/06/2013 Αρ. Γεν. Πρωτ. 759/10-6-2013 3 η Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Ενδιάµεσου Φορέα ιαχείρισης (ΕΦ ) του ήµου Αθηναίων Αθήνα, 10/06/2013 Αρ. Γεν. Πρωτ. 759/10-6-2013 Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας για τον σχηματισμό πιλοτικού άξονα των τριών πόλεων με στόχο τη δυναμική τουριστική ανάπτυξή τους, με μοχλό εξέλιξης τη δημιουργία σύγχρονων

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF PATRAS. Πάτρα, 28 Ιουλίου 2011

UNIVERSITY OF PATRAS. Πάτρα, 28 Ιουλίου 2011 UNIVERSITY OF PATRAS DEPARTMENT OF ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING Division of Electronics and Computers Laboratory of Applied Electronics (APEL) Τηλ.: +302610996427, Fax: +302610996818 Πανεπιστημιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία"

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία Newsletter No. 3 Α ρίλιος 2007 Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Έργο: "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία" Επιµέλεια: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013. Τίτλος: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013. Τίτλος: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΠΑΑ 2007 2013 Τίτλος: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Title: ENHANCEMENT OF EUROPEAN RURAL DEVELOPMENT CAPABILITIES Acronym: ENERDECA ΕΘΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Έντυπο Αίτησης για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Συνηµµένα : Πρότυπο Καινοτόµο Σχέδιο Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α.) Συµφωνητικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις Εισηγητής : Γιώργος Αμανατίδης Πρόεδρος Ελληνικού Δικτύου LEADER Γενικός Δ/ντής Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων

Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων 1 η Συµβουλευτική συνεδρία Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων Γνωριµία Συµβούλου Στελεχών και Επιχείρησης Ανάλυση του ρόλου της συµβουλευτικής για το συστηµατικό σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

1/8 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

1/8 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κοζάνη 8/2/2013 Α.Π. 264 Ταχ. Δ/νση : Περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Άγιος Στέφανος, 2/6/2014 Αρ. Πρωτ.: 25462/31-7-2014 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: «Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2003-2005 Δύο χρόνια μετά την ιδρυτική του Συνέλευση το Δίκτυο, μέσα στα πλαίσια των αξόνων που αυτή έθεσε και με βάση τη μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Μονάδα Α2 ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση «Μίλητος Συµβουλευτική Α.Ε.»

Παρουσίαση «Μίλητος Συµβουλευτική Α.Ε.» Παρουσίαση «Μίλητος Συµβουλευτική Α.Ε.» Η ΜΙΛΗΤΟΣ Α.Ε. είναι µια ξεχωριστή, δυναµική, ευρηµατική και σύγχρονη ελληνική εταιρεία συµβούλων, µε µακρά εµπειρία, που ήδη µετρά πολλές επιτυχίες και διακρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιότητα & Πληροφόρηση

Δημοσιότητα & Πληροφόρηση Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Δημοσιότητα & Πληροφόρηση Δήμητρα Κουμπάρου, Δρ. Περιβαλλοντολόγος, στέλεχος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑ (πρώην Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.) Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: H πρωτοβουλία «Sustainable Greece 2020» διοργανώνεται από το QualityNet Foundation, H πρωτοβουλία «Sustainable Greece 2020» διοργανώνεται από το QualityNet Foundation,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 7 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ OIKONOMIKH ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.6) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για την Οικονοµική ιαχείριση των έργων /

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/11/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &

ΠΡΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/11/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/11/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ειδικό Γραµµατέα Γ Κ.Π.Σ. κ. Παπαγιαννίδη. /νση Προγραµµατισµού & Γ.., /ντή κ. Κουφάκη Χρ. Υ.. Κ.Π. LEADER+, Προϊστάµενο κ. Καραδήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου [202/Η72/ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΤ(1).DOC Σελ. 1/12 Οι Αναπτυξιακές Εταιρείες µπορούν να δράσουν ως τοπικοί πολλαπλασιαστές επιταχυντές, σε εφαρµογή της

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6.

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. Κριτήρια αξιολόγησης 7. Χρονοδιάγραμμα Προϋπολογισμός - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το Ινστιτούτο Κύπρου στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής των ερευνητικών δραστηριοτήτων του αλλά και την στρατηγική του για ευρύτερη συμμετοχή στην προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) A/A ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ/ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1 319- ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΡΑΣΗ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ονομάζεται το εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκλέγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας Η Κ.Ο. επιτελεί στην Ε.Ε. και μπορεί να παίξει και στη χώρα μας ένα σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της κοινωνικής καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

8 Η ΣΥΝΟ ΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ LEADER+

8 Η ΣΥΝΟ ΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ LEADER+ H ell as 8 Η ΣΥΝΟ ΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ LEADER+ ΘΕΜΑ : Ενηµέρωση για τις δραστηριότητες του Ελληνικού ικτύου LEADER+ - Αποφάσεις ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Γιώργος Αµανατίδης Πρόεδρος ικτύου Γενικός /ντής ΑΝΚΟ Α.Ε. Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks)

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks) Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Title. Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Sub-title. 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας

Title. Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Sub-title. 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων Title 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας Sub-title Χριστιάνα Σιαμπέκου Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(EKT) Enterprise Europe Network - Hellas

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) Ταχ. Διεύθυνση : Κυψέλης 101 Πόλη: Αθήνα Ταχ. Κώδικας : 11361 Ημερομηνία :02/05/2012 Πληροφορίες : Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης Αρ. Πρωτ. 3Α Τηλέφωνο : 2108215853 Fax : 2108215853 E-mail : keaep@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Π.ΟΜ.Α.Κ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Π.ΟΜ.Α.Κ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Π.ΟΜ.Α.Κ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΚΟΕ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΝΟ Ο ΤΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΓΙΑ: Πρόγραµµα διεθνείς σχέσεις συνεργασία µε µη Κυβερνητικούς & Ενδοκυβερνητικούς οργανισµούς Ενηµέρωση για την

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Πρόγραμμα Δράσης 2013 2015

Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Πρόγραμμα Δράσης 2013 2015 Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Πρόγραμμα Δράσης 2013 2015 Ιούνιος 2013 Βασικοί Στόχοι Αναβάθμιση του Θεσμικού Ρόλου του Ινστιτούτου και του επαγγέλματος του εσωτερικού ελεγκτή Βελτίωση παρεχόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Ελένη Μαραγκάκη σε συνεργασία με Νίκο Βασιλάκη, Ελίζα Ιατράκη, Ιωάννη Κομονταχάκη, Ειρήνη Μαστοράκη Α/Α ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΡ9-1Ο0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: 4ΑΣΡ9-1Ο0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα βρίσκεται σε µια κρίσιµη στιγµή της Ιστορίας της. Καλείται να διαχειριστεί µια νέα πρωτόγνωρη πραγµατικότητα και να αναζητήσει ένα αναπτυξιακό µοντέλο που θα της επιτρέψει όχι µόνο να βγει από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό

ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό 1 ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) ιδρύθηκε το 1991, ύστερα από τη συνάντηση 9 επιχειρηματιών του ευρύτερου τουριστικού χώρου στο ELOUNDA MARE για να συζητήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Ε.Π.) «Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006» 8 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Ε.Π.) «Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006» 8 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Ε.Π.) «Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006» 8 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΝ9-ΙΓΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΚΝ9-ΙΓΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ439-4ΔΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ439-4ΔΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Εθνική Συντονίστρια για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών, Δρ. Χριστίνα Παπουτσοπούλου-Διαμαντοπούλου

Προς: Εθνική Συντονίστρια για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών, Δρ. Χριστίνα Παπουτσοπούλου-Διαμαντοπούλου Αθήνα, 28 Αυγούστου 2014 Προς: Εθνική Συντονίστρια για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών, Δρ. Χριστίνα Παπουτσοπούλου-Διαμαντοπούλου Αξιότιμη Κα Παπουτσοπούλου-Διαμαντοπούλου, Ευχαριστούμε για την αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρίας κατά το έτος 2013

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρίας κατά το έτος 2013 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου Εταιρίας Διαχείρισης & Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης Α.Ε. προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013 Κυρίες και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Βραβείο για τους Ευρωπαϊκούς Ομίλους Εδαφικής Συνεργασίας 2014

ΘΕΜΑ: Βραβείο για τους Ευρωπαϊκούς Ομίλους Εδαφικής Συνεργασίας 2014 Ελληνική ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡ/ΜΙΑ 24/1/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα, 30

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Πιστοποιημένης Προαξιολόγησης & Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την νέα κείμενη νομοθεσία.

Υπηρεσίες Πιστοποιημένης Προαξιολόγησης & Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την νέα κείμενη νομοθεσία. management consultants Υπηρεσίες Πιστοποιημένης Προαξιολόγησης & Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την νέα κείμενη νομοθεσία. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων προκηρύσσει 50 θέσεις εργασίας με σύμβαση ορισμένου χρόνου 8 μηνών, στο πλαίσιο του προγράμματος Support to Refugees in

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. για την ένταξη στο Μητρώο Μεντόρων του ΕΕΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. για την ένταξη στο Μητρώο Μεντόρων του ΕΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την ένταξη στο Μητρώο Μεντόρων του ΕΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Ε.Α. Ν.Π.Δ.Δ.) Λεωφόρος Πανεπιστημίου 44, Τ.Κ. 10679 Αθήνα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μονάδα Σχεδιασμού,

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΜΕΤΡΑ/ΣΥΝΕΔ/0215 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

<<Ο αξιόπιστος συνεργάτης στις επιχειρηµατικές σας σχέσεις µε την Βουλγαρία>>

<<Ο αξιόπιστος συνεργάτης στις επιχειρηµατικές σας σχέσεις µε την Βουλγαρία>> ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Η Βουλγαρία ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2007) αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡ2469Β7Γ-ΠΜ0 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡ2469Β7Γ-ΠΜ0 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ρέθυµνο 07-02-2014 Αριθµ.Πρωτ.: 1242 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 3/ 2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 3/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 3/ 2015 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ µεταφοράς, διατροφής, διαµονής στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ηµοκρατική ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟ ΦΟΡΙΑΣ» ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο 1. Ιδρύεται το μουσείο με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

K N O W L E D G E C L U S T E R S ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & CLUSTERS

K N O W L E D G E C L U S T E R S ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & CLUSTERS K N O W L E D G E C L U S T E R S ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & CLUSTERS ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΕΤΠΑ 2000-2006 Σ Τ Ο Χ Ο Σ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ (ΑΔΕΠ) ΟΤΑ Α.Ε ( ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΑΝΑΧΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

19/03/2012. κυπριακος οργανισμος κεντρων νεοτητας. Νέα Γενιά σε Δράση. Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα

19/03/2012. κυπριακος οργανισμος κεντρων νεοτητας. Νέα Γενιά σε Δράση. Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα κυπριακος οργανισμος κεντρων νεοτητας Νέα Γενιά σε Δράση Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα 1 Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση Το Πρόγραμμα Νέα Γενιά σε Δράση είναι το Πρόγραμμα που έχει δημιουργήσει η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ Πράξη «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛ» (κωδικός ΟΠΣ 491402) Αριθ. Πρωτ.: ΣΕ-239/ 31-12-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα