ELARD EUROPEAN LEADER ASSOCIATION FOR RURAL DEVELOPMENT ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ LEADER ΣΤΗΝ ELARD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ELARD EUROPEAN LEADER ASSOCIATION FOR RURAL DEVELOPMENT ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ LEADER ΣΤΗΝ ELARD"

Transcript

1 ELARD EUROPEAN LEADER ASSOCIATION FOR RURAL DEVELOPMENT ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ LEADER ΣΤΗΝ ELARD ΘΑΣΟΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ELARD ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ELARD ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΤΗΣ ELARD-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ELARD: ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ....16

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο European Leader Association for Rural Development (ELARD) είναι ένας µη κερδοσκοπικός οργανισµός που ιδρύθηκε το 1999 από τα Εθνικά ίκτυα LEADER πέντε κρατών µελών, της Γαλλίας, Ισπανίας, Ιταλίας, Ιρλανδίας και Ελλάδας. Σήµερα έχει διευρύνει σηµαντικά την εταιρική της σχέση µε άλλα δίκτυα LEADER εθνικού ή περιφερειακού χαρακτήρα (Πορτογαλία, Φιλανδία, Σουηδία, κλπ) και έχει αναπτύξει συνεργασία σε θέµατα αγροτικής ανάπτυξης µε άλλα παρεµφερή ίκτυα ή οργανώσεις (PREPARE, ERA, ECOVAST, FORUM SYNERGY, κλπ). Μέσα από την συνεχή διεύρυνση της κατόρθωσε να εκπροσωπεί µέσω των µελών της περίπου 450 οµάδων τοπικής δράσης (ΟΤ ) από τις 938 ΟΤ στην ΕΕ που υλοποιούν την ΚΠ LEADER+ αλλά και άλλα προγράµµατα και κοινοτικές πρωτοβουλίες που στοχεύουν άµεσα ή έµµεσα στην ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών (i.e. INTERREG, EQUAL, URBAN, κλπ.) και οι οποίες ΟΤ µε την σειρά τους αντιπροσωπεύουν ένα τεράστιο δυναµικό τοπικών συλλογικών φορέων που δραστηριοποιούνται σε θέµατα που αφορούν στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής υπαίθρου. Το Ελληνικό ίκτυο LEADER, ως ιδρυτικό µέλος της ELARD συµµετέχει αδιάλειπτα στην λειτουργία της και υποστηρίζει ενεργά την προώθηση των στόχων της. Με σχετικές αποφάσεις που έχουν ληφθεί σε επίπεδο ολοµέλειας το Ελληνικό ίκτυο LEADER αντιπροσωπεύει στην ELARD ο κος Παναγιώτης ΠΑΤΡΑΣ, /ντής του ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ, µέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του ικτύου.

4 Η προεδρία της ELARD µε βάση το Καταστατικό είναι «κυκλική» και αναλαµβάνεται ανά δύο χρόνια από κάθε µέλος. Από 1/7/2007 είναι η σειρά του Ελληνικού ικτύου LEADER να αναλάβει την Προεδρία της ELARD παραλαµβάνοντας από το Ιρλανδικό ίκτυο LEADER. Προκειµένου το Ελληνικό ίκτυο LEADER να ανταποκριθεί µε τον καλύτερο τρόπο στα καθήκοντα της Προεδρίας και της εκπροσώπησης των ευρωπαϊκών ΟΤ αλλά και να συνεισφέρει στην υλοποίηση της στρατηγικής και της πολιτικής για την Αγροτική Ανάπτυξη , συντάσσεται το παρόν Επιχειρησιακό Σχέδιο ράσης, το οποίο προσδιορίζει τις αναγκαίες ενέργειες που θα συµβάλλουν στη διασφάλιση µιας επιτυχούς ελληνικής Προεδρίας.

5 2. ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ELARD Η ELARD έχει ως κύριο στόχο της την προώθηση των στρατηγικών και των πολιτικών αγροτικής ανάπτυξης που βασίζονται στην ολοκληρωµένη προσέγγιση σύµφωνα µε την φιλοσοφία LEADER σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η διάδοση της εφαρµογής του µοντέλου LEADER στην ευρωπαϊκή ύπαιθρο αναµένεται να συµβάλει στην κατανόηση της ιδιαίτερης σηµασίας που έχουν για ολόκληρη την Ευρώπη οι ενεργές και ζωντανές αγροτικές κοινότητες. Για την επίτευξη του στόχου της η ELARD επιδιώκει πρωτίστως : την ισχυροποίηση της αντιπροσωπευτικής της βάσης και παρουσίας της σε ευρωπαϊκό επίπεδο, µέσω της συνεχούς διεύρυνσης των µελών της κατά τρόπο που να διασφαλίζεται, ώστε τουλάχιστον ένα εθνικό ή περιφερειακό ίκτυο LEADER ή µια ή/και περισσότερες ΟΤ στις περιπτώσεις που δεν έχουν ακόµη σχηµατιστεί ίκτυα LEADER, από κάθε ένα από τα 27 κράτη- µέλη της ΕΕ συµµετέχουν και εκπροσωπούνται στην ELARD, Η ενδυνάµωση της θεσµικής παρουσίας της σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ειδικότερα στην επιτυχή κατάληξη της διεκδίκησης για την κατάληψη µιας θέσης από την ELARD στην Συµβουλευτική Επιτροπή για την Αγροτική Ανάπτυξη της Επιτροπής. Η επίτευξη των δύο παραπάνω στόχων αποτέλεσαν πάγια επιδίωξη όλων των προεδριών της ELARD και κατ επέκταση αποτελούν και στόχους της ελληνικής Προεδρίας, αφού η επίτευξη τους θα αναβάθµιζε συνολικά την εικόνα της ELARD σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τόσο στα θεσµικά όργανα της ΕΕ (DG Agri) όσο και στα δίκτυα αγροτικής ανάπτυξης των κρατών µελών της Ένωσης.

6 3. ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ELARD. Οι σκοποί της ELARD αποτυπώνονται στο εγκεκριµένο Καταστατικό της. Πιο συγκεκριµένα, σκοποί της είναι : 1. να προωθήσει την συνεργασία και την αλληλεγγύη µεταξύ των αγροτικών περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικότερα εκείνων στις οποίες εφαρµόζεται η κοινοτική πρωτοβουλία LEADER ή άλλες πρωτοβουλίες και εθνικά προγράµµατα σχετικά µε την αγροτική ανάπτυξη, 2. να προωθήσει τη φιλοσοφία, τις αρχές και την εννοιολογική διάσταση του LEADER λαµβάνοντας υπόψη και τις µελλοντικές εξελίξεις στο τοµέα της ανάπτυξης της υπαίθρου, 3. να αντιπροσωπεύσει και να προωθεί τα συµφέροντα και τις ανάγκες των µελών του, ενώπιον διεθνών, ευρωπαϊκών και εθνικών οργανισµών, 4. να υποστηρίξει και να προωθήσει µεταξύ των µελών του τις προσπάθειες ανάληψης καινοτόµων ενεργειών, καθώς και ανταλλαγής εµπειριών και καλών πρακτικών στον τοµέα της αγροτικής ανάπτυξης, 5. να ανταποκρίνεται µε την συλλογική έκφραση των απόψεων και της γνώµης των µελών της ενώπιον των ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισµών κατά την επεξεργασία των πολιτικών και καινοτόµων πρωτοβουλιών όσον αφορά στην αγροτική ανάπτυξη, 6. να χρησιµεύσει ως φόρουµ για τις ΟΤ, για τα µέλη του, για οµάδες πολιτών και οργανώσεις ΜΚΟ του αγροτικού χώρου, στην διάχυση των ιδεών τους και της εµπειρίας τους σχετικά µε την αγροτική ανάπτυξη και το µέλλον της ευρωπαϊκής υπαίθρου,

7 7. να χρησιµεύσει ως συνδετικός κρίκος µεταξύ δικτύων, κινήσεων, φορέων και των οργανισµών, που αναγνωρίζουν και ασπάζονται την αξία της ολοκληρωµένης αγροτικής ανάπτυξης για µια δυναµική ευρωπαϊκή ύπαιθρο, 8. να διευκολύνει τις συναντήσεις συνεργασίας µεταξύ των διαφορετικών ΟΤ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδιαίτερα στις χώρες της διεύρυνσης όπου η προσέγγιση LEADER είναι καινούργια και να ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες που θα οδηγήσουν στη συνεργασία. 9. να βοηθήσει τις ΟΤ οµάδες που αναζητούν εταίρους στις προσπάθειες τους για προγράµµατα διακρατικής συνεργασίας, 10. να εκπροσωπεί τα µέλη του συµµετέχοντας σε ευρωπαϊκές και εν γένει διεθνείς Ενώσεις και Οργανισµούς που επιδιώκουν παρεµφερείς σκοπούς. 11. να εκπροσωπεί τα µέλη του συµµετέχοντας σε εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς επιτροπές, συµβούλια, συνδιασκέψεις, εκθέσεις και εκδηλώσεις εν γένει που έχουν σχέση µε τους επιδιωκόµενους από την ELARD σκοπούς. Τους αναφερόµενους ανωτέρω σκοπούς της η ELARD επιδιώκει να επιτύχει µε κάθε νόµιµο και πρόσφορο µέσο.

8 4. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΤΗΣ ELARD-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Η ανάληψη της Προεδρίας της ELARD από το Ελληνικό ίκτυο LEADER από 1/7/2007 έως 30/6/2009 (για περίοδο δύο ετών) θέτει το Ελληνικό ίκτυο LEADER µπροστά σε µια νέα πρόκληση, η οποία δηµιουργεί µια σειρά υποχρεώσεων, όπως : την ανάγκη ανάπτυξης σχετικού µηχανισµού από το ίκτυο µας για την υποστήριξη του έργου της ελληνικής προεδρίας της ELARD, την ανάγκη συστηµατικής παρακολούθησης των εξελίξεων σε θέµατα αγροτικής ανάπτυξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, την οικοδόµηση συστηµατικής επαφής και σχέσεων εµπιστοσύνης και συνεργασίας µε στελέχη στα θεσµικά όργανα της ΕΕ και κυρίως: α)dg Agri, β)ευρωβουλευτές (µέλη της Επιτροπής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης), γ) µε το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο LEADER, δ) µε άλλα ίκτυα ή κινήσεις που πρεσβεύουν την ολοκληρωµένη και βιώσιµη ανάπτυξη του ευρωπαϊκού αγροτικού χώρου. την ανάγκη συστηµατικής καλλιέργειας της εξωστρέφειας του ικτύου µας προκειµένου να ισχυροποιήσει τη δυνατότητα των παρεµβάσεων του σε και να αξιοποιηθεί θετικά η εµπειρία που έχει συσσωρευτεί από την λειτουργία του τα προηγούµενα χρόνια. Στο πλαίσιο της διετούς προεδρίας της ELARD το Ελληνικό ίκτυο LEADER θα πρέπει να δουλέψει ενεργά και µε συνέπεια για την επιτυχία των ακόλουθων στόχων :

9 1. να συνεχίσει τις επιτυχηµένες προσπάθειες τόσο της Ισπανικής όσο και της Ιρλανδικής προεδρίας για διεύρυνση της ευρωπαϊκής εκπροσώπησης µε στόχο στην ELARD να συµµετέχει τουλάχιστον µια ΟΤ ή ένα περιφερειακό ή ένα εθνικό ίκτυο αγροτικής ανάπτυξη από καθένα από τα 27 κράτη- µέλη της ΕΕ. 2. συνέχιση των προσπαθειών για την κατάληψη µιας µόνιµης θέσης στη Συµβουλευτική Επιτροπή (Advisory Committee) για την αγροτική ανάπτυξη της ΕΕ, µε στόχο την προ ωθηση της ιδέας της ολοκληρωµένης ανάπτυξης της ευρωπαϊκής υπαίθρου στην βάση των πολιτικών του 2ου πυλώνα της KAΠ. 3. συνέχεια των προσπαθειών ώστε η ELARD να καταφέρει να διοργανώσει µια µεγάλη συνεδρίαση στις Βρυξέλλες στα τέλη του 2008 µε συµµετοχή «πρωταγωνιστών» της ανάπτυξης της ευρωπαϊκής υπαίθρου. 4. να ενδυναµώσει τις σχέσεις της ELARD µε α) τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα (DG Agri, Επιτροπή Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης του Ευρωκοινοβουλίου), β) µε άτυπα ίκτυα ή Οργανισµούς (Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο, άλλα ευρωπαϊκά κινήµατα και ίκτυα Αγροτικής Ανάπτυξης) µε στόχο την προώθηση του κοινού οράµατος για µια ευρωπαϊκή ύπαιθρο όχι «φτωχό συγγενή» αλλά πλήρη και ισότιµο παίκτη στην κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη της ευρωπαϊκής κοινωνίας και κουλτούρας. Η δηµιουργία ειδικής Οµάδας Έργου για την υποστήριξη του Ελληνικού ικτύου LEADER κρίνεται απαραίτητη για την επιτυχή έκβαση της ελληνικής Προεδρίας της ELARD. Στο πλαίσιο αυτό η Οµάδα Έργου θα πρέπει :

10 1. να υποστηρίζει σε επίπεδο τεχνικής, γραµµατειακής υποστήριξης αλλά και διοίκησης µε σχετικό µηχανισµό το έργο της προεδρίας, 2. Να αναλάβει : την έκδοση υλικού παρουσίασης και προβολής του έργου της ELARD, να επιµεληθεί την ιστοσελίδα της ELARD στην αγγλική γλώσσα, Να συνεχίσει την έκδοση ELARD newsletter (νέα του ικτύου) σε τετραµηνιαία βάση, 3. Να αναζητήσει χρηµατοδότηση (από συγχρηµατοδοτούµενα προγ/τα ή από χορηγίες διάφορων οργανισµών ή Ινστιτούτων) για τις δραστηριότητες της, 4. Να εξετάσει την δυνατότητα λειτουργίας γραφείου της ELARD στις Βρυξέλλες είτε εναλλακτικά την περίπτωση ενοικίασης ανάλογου πακέτου υπηρεσιών από εταιρείες παροχής συναφών υπηρεσιών στις Βρυξέλλες. 5. Να διοργανώσει µόνη της ή µε άλλους ευρωπαϊκούς οργανισµούς µια Συνάντηση Εργασίας των ικτύων Αγροτικής Ανάπτυξης στις Βρυξέλλες.

11 5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ELARD Με στόχο τον αποτελεσµατικό σχεδιασµό της οργάνωσης και λειτουργίας της ελληνικής Προεδρίας για τα επόµενα δύο (2) χρόνια, ακολουθεί συνοπτική αξιολόγηση της εµπειρίας από την µέχρι τώρα λειτουργία της ELARD 5.1. Σε οργανωτικό επίπεδο: α. Την ELARD διοικεί το.σ., που απαρτίζεται από αντιπροσώπους των µελών της και έτσι οι συναντήσεις του Σ ενέχουν και χαρακτήρα συνεδριάσεων της ΓΣ τις περισσότερες φορές, που διαπιστώνεται η απαραίτητη απαρτία, β. Οι συναντήσεις της ELARD γίνεται προσπάθεια να πραγµατοποιούνται στις Βρυξέλλες, είτε για την ευκολία αεροπορικής σύνδεσης που προσφέρει είτε για να συνδυάζεται µε άλλες υποχρεώσεις ή συναντήσεις µε στελέχη της DG. Τις συναντήσεις τελευταία φιλοξενεί µέσω του Ισπανικού ικτύου η Περιφέρεια της Asturia. Το ζήτηµα του χώρου είναι επιτακτικό, γ. Η γλώσσα εργασίας είναι η αγγλική χωρίς δυνατότητα µετάφρασης και άρα οι παρευρισκόµενοι θα πρέπει να είναι τουλάχιστον αγγλοµαθείς, δ. Στην πρώτη περίοδο λειτουργίας της ELARD µε την προεδρία του Ιταλικού ικτύου LEADER (Assoleader), που κράτησε δύο θητείες µετά από επιθυµία του Γαλλικού ικτύου να παραχωρήσει την σειρά του, η ELARD συνέπεια της έλλειψης πόρων αλλά και του κατάλληλου στελεχιακού δυναµικού είχε περιορισµένη παρουσία στα ευρωπαϊκά

12 δρώµενα. Οι συνδροµές δεν καταβάλλονταν από τα µέλη και οι προσπάθειες του προέδρου ήταν η αναζήτηση χρηµατοδότησης που είχε µόνο µια φορά επιτυχία µέσω της AEIDL που είχε αναλάβει το έργο του ευρωπαϊκού ικτύου Σε επίπεδο επίτευξης στόχων: Παρ όλα τα προβλήµατα που υπήρχαν σε οργανωτικό επίπεδο, οι στόχοι που τέθηκαν άρχισαν έστω και µε αργό ρυθµό να υλοποιούνται σχεδόν στο σύνολό τους, ιδιαίτερα λόγω της µεγάλης δυναµικής που ανέπτυξαν οι επόµενες δύο Προεδρίες της ELARD, η ισπανική και η ιρλανδική. Πιο συγκεκριµένα: a. Η ανάληψη της Προεδρίας από το Ισπανικό δίκτυο LEADER (REDR) έδωσε νέα ώθηση στην λειτουργία της ELARD, καθώς το REDR έχει νοµική µορφή και δικά του γραφεία και στελέχη που µπορούσαν να εργαστούν για την προώθηση της εικόνας της ELARD. β. στο πλαίσιο αυτό η Ισπανική προεδρία αποδείχτηκε ιδιαίτερα αποτελεσµατική αφού συνδύασε τις διακρατικές συναντήσεις του REDR µε άλλους οργανισµούς και δίκτυα ανά την Ευρώπη ώστε να εµφανίζεται η ELARD ως συνδιοργανωτής αυξάνοντας έτσι κατακόρυφα την παρουσία της ELARD. γ. η ELARD κλήθηκε να συµετάσχει στην 2η Ευρωπαϊκή ιάσκεψη για την Αγροτική Ανάπτυξη, που πραγµατοποιήθηκε στο Σάλτζµπουργκ από Νοέµβριου 2003 από τον επίτροπο Fischler και σαν συµβολή στην διοργάνωση, η ELARD κατέθεσε έγγραφο - δήλωση προκειµένου να

13 παρουσιάσει την άποψή της για το µέλλον της αγροτικής ανάπτυξης στην ΕΕ, δ. αποτέλεσµα της κινητικότητας της ισπανικής προεδρίας ήταν η γνωριµία της ELARD µε διάφορα άλλα δίκτυα και κινήσεις αγροτικής ανάπτυξης, όπως : Στις 17 Ιανουαρίου έγινε στην Στοκχόλµη η συνάντηση για την δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της Υπαίθρου κάτω από τον τίτλο: Do we need an European Rural Parliament? Η συνάντηση ήταν συνέχεια αυτής που διοργανώθηκε στην Ystad, Σουηδία, Μαΐου 2004 από το Σουηδικό Αγροτικό Κοινοβούλιο ( all Sweden shall live, όπως χαρακτηριστικά ονοµάζεται) µε συµµετοχή της ELARD. Η κίνηση αυτήν ανήκει στην αντίστοιχη οµάδα του Nordic Group (µε Φιλανδία και ανία κυρίως) που µαζί µε τις κινήσεις PREPARE (PRE-accession PArtnership for Rural Europe) και ECOVAST (European COuncil for the Village And Small Town) αποτελούν τον πυρήνα της πρωτοβουλίας για την δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της Υπαίθρου (ή όπως αλλιώς αποφασιστεί ότι θα ονοµάζεται). συµµετοχή της ELARD στο σεµινάριο που διοργανώθηκαν από το Σουηδικό Αγροτικό Κοινοβούλιο, στην Ystad, Σουηδία, Μαΐου συµµετοχή της ELARD στην διοργάνωση του ευρωπαϊκού φόρουµ µε τις 10 νέο-εντασσόµενες χώρες στις Cαceres, Εξτρεµαδούρα (Ισπανία), 2-4 Ιουνίου 2004.

14 συµµετοχή της ELARD στην διοργάνωση του Transnational Cooperation Forum on Rural Development στην Avilés, Asturias (Spain) στις Σεπτεµβρίου και 1 Οκτωβρίου Αποτελέσµατα της συµµετοχής της ELARD σε σεµινάριο του PREPARE τον Οκτώβριο του 2004 στο Chiflik της Βουλγαρίας. συµµετοχή της ELARD σε σεµινάριο των ρουµανικών αρχών για να εξηγήσει τις δοµές των δικτύων LEADER και τις εθνικές και διακρατικές δραστηριότητες συνεργασίας. συµµετοχή της ELARD στην εθνική συνδιάσκεψη της Ιταλικής ΜΕ στην Ρώµη. Το κείµενο- ήλωση της ELARD σχετικά µε τον νέο Κανονισµό για την Αγροτική Ανάπτυξη απεστάλη στους 25 Υπουργούς Γεωργίας. συµµετοχή της ELARD στην διοργάνωση Fair on Tourism and Rural Development στην Ισπανία (Extremadoura). ε. η ιρλανδική Προεδρία που ανέλαβε εργάστηκε στο ίδιο πλάνο, προσπαθώντας να αυξήσει την αντιπροσώπευση στην ELARD και να κάνει αισθητή την παρουσία της. Έτσι ενθαρρύνθηκε η συµµετοχή στην ELARD : του άτυπου Σουηδικού ικτύου LEADER+. της Φιλανδικής ΤΟ Joutsenten Reitti LAG του Northern Ireland Leader Network που αποτελείται από 12 ΤΟ, της Σκοτσέζικης ΤΟ Cairngorms Leader+ GAL of Scotland,

15 του περιφερειακού ιταλικού δικτύου της Τοσκάνης µε 12 ΤΟ (Associazione GAL Toscani). Όσον αφορά στα νέα κράτη-µέλη ο η ιρλανδική Προεδρία έκανε επαφές µε Ουγγαρία, Πολωνία και Τσεχία ελπίζοντας ότι αυτό θα αποδώσει καρπούς. στ. η κινητικότητα αυτή απέδωσε αφού η ELARD δέχθηκε επίσηµες προσκλήσεις από την Επιτροπή να συµµετάσχει στην : κοινή συνδιάσκεψη Ευρωκοινοβουλίου & Επιτροπής (Joint Conference) κάτω από τον τίτλο: "A bid from the countryside" - Rural economy's contribution to the Lisbon Strategy στις 14 Ιουνίου 2005, συνδιάσκεψη 250 εκπροσώπων φορέων στις Βρυξέλλες, 3-4 Οκτωβρίου 2006 που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε τίτλο "Μια απλή ΚΑΠ για την Ευρώπη µια πρόκληση για όλους" και αφορούσε στην απλούστευση και βελτιωµένη νοµοθετική κατάστρωση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) Η ELARD έλαβε πρόσκληση να συµµετάσχει µε το status του παρατηρητή στις συνεδριάσεις της Συµβουλευτικής Επιτροπής για την Αγροτική Ανάπτυξη. Οι προσκλήσεις αυτές αλλά και οι σχέσεις που αναπτύχθηκαν µε το LEADER Conduct Point έχουν φέρει την ELARD σε επίπεδο συνοµιλητή της Επιτροπής. Αυτό δηλώνει και την ευθύνη της ελληνικής Προεδρίας να προωθήσει την ELARD ως βασικό συνοµιλητή της επιτροπής για θέµατα αγροτικής ανάπτυξης.

16 6. ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ELARD Το σχέδιο ράσης της ελληνικής Προεδρίας της ELARD για το διάστηµα από 1 ης Ιουλίου 2007 και για δύο έτη είναι σκόπιµο να περιλαµβάνει την ανάπτυξη του µηχανισµού υποστήριξης της Προεδρίας µέσω : της οργάνωσης και λειτουργίας Μονάδας Υποστήριξης της Προεδρίας (ΜΥΠ) και του προγραµµατισµού της ανάληψης πρωτοβουλιών για την προώθηση των στόχων της ELARD και ενίσχυσης του ρόλου της σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα θα πρέπει το Σχέδιο ράσης να ξεδιπλωθεί µε γοργούς ρυθµούς, στις κατάλληλες χρονικές στιγµές και µε την κατάλληλη για κάθε περίπτωση µεθοδολογία και συµµαχίες. Πιο συγκεκριµένα: 6.1. Οργάνωση και λειτουργία της Μονάδας Υποστήριξης της Προεδρίας (ΜΥΠ) Γενικά Η οργάνωση και λειτουργία της µονάδας υποστήριξης της Προεδρίας θα πρέπει να διασφαλίζει: - Ευελιξία και συνοχή, - υνατότητα ενεργού συµµετοχής στελεχών των ΑΝ.ΕΤ. του ελληνικού ικτύου,

17 - Σαφή διαχωρισµό ρόλων και επιπέδων ευθύνης, - ιασφάλιση διαφάνειας στη λειτουργία της και τέλος - Συµµετοχικότητα στη λήψη αποφάσεων και στην προώθηση των στόχων της ελληνικής προεδρίας Οργανόγραµµα λειτουργίας Προς το σκοπό αυτό διαρθρώνεται το οργανόγραµµα που ακολουθεί, το οποίο στην ουσία εξειδικεύει τα προβλεπόµενα στο Καταστατικό της Ένωσης. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΜΥΠ ιευρυµένη Επιτροπή ικτύου για την Προεδρία ( Ε ) Λογιστική υποστήριξη Πρόεδρος ικτύου Γραφείο Συντονισµού ικτύου (ΓΣ ) Πρόεδρος ELARD Γραµµατειακή υποστήριξη Υπεύθυνος Οργάνωσης & ιαχείρισης ΜΥΠ

18 Στελέχωση Για την στελέχωση της ΜΥΠ, προβλέπονται: Α) Υπεύθυνος Οργάνωσης & ιαχείρισης ΜΥΠ (ΥΟ - full time). Ρόλος: - Στήριξη του Προέδρου για την υλοποίηση των αποφάσεων της Γ.Σ., και του.σ. της ELARD και εξυπηρέτηση της.ε.., - Συνεργασία µε το Γραφείο Συντονισµού για την προετοιµασία και υλοποίηση του Σχεδίου ράσης, - Προετοιµασία κειµένων σε συνεργασία µε το.σ., τον Πρόεδρο ή την.ε.. (προσκλήσεις, ενηµερώσεις, τεκµηρίωση κ.λπ.), - Εξασφάλιση της οµαλής και αποτελεσµατικής λειτουργίας της ELARD. - Εποπτεία της Γραµµατέως, - Παρακολούθηση των οικονοµικών ζητηµάτων της ELARD, σε συνεργασία µε το λογιστή του Γραφείου του Ελληνικού ικτύου, - Επαφή µε Υπηρεσίες, Φορείς και τα µέλη της ELARD, - Προετοιµασία, σε συνεργασία µε τον Πρόεδρο και την Ε.Ε., των θεµάτων του.σ. και της Γ.Σ., συµπεριλαµβανοµένης της αναγκαίας τεκµηρίωσης, - Παρακολούθηση πορείας υλοποίησης των ζητηµάτων της ELARD και ενηµέρωση του Προέδρου, - Συµµετοχή σε επαφές και συσκέψεις που αφορούν στην ELARD, - Οτιδήποτε προωθεί τους στόχους και το έργο της ELARD και δεν αποτελεί ευθύνη άλλου επιπέδου ή ατόµου.

19 Προσόντα: - Απόφοιτος ΑΕΙ - Γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας (γραπτά προφορικά) - Γνώση χρήσης νέων τεχνολογιών πληροφορικής και ιδιαίτερα του ιαδυκτίου, - Εξοικείωση µε ζητήµατα δικτυώσεων και διακρατικών συνεργασιών - Γνώση ζητηµάτων διαχείρισης προγραµµάτων - υνατότητα συνεργασίας µε φορείς και άτοµα - Καλή χρήση προφορικού και γραπτού λόγου Β) Γραµµατειακή υποστήριξη (part time) Ρόλος: - Η υποστήριξη και διεκπεραίωση των αναγκαίων ενεργειών που αφορούν στην ELARD, σε συνεργασία µε τον Πρόεδρο και τον Υπεύθυνο Οργάνωσης & ιαχείρισης (ΥO ), - Επαφές του Προέδρου και του ΥΟ (τηλεφωνικές και προσωπικές), - Χειρισµός του τηλεφωνικού κέντρου, - Τήρηση πρωτοκόλλου και διεκπεραίωση αλληλογραφίας, - Τήρηση Αρχείου Αλληλογραφίας και λοιπών σχετικών αρχείων, - Συγγραφή συµβάσεων και αλληλογραφίας, - Προετοιµασία συσκέψεων και συνεδριάσεων Γ.Σ.,.Σ., Ε. και Οµάδων Εργασίας, - Καταγραφή τήρηση πρακτικών Γ.Σ.,.Σ. και.ε..,

20 Προσόντα: - Πτυχίο Μέσης ή Ανώτερης Σχολής - Γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας (γραπτά προφορικά) - Γνώση χειρισµού Η/Υ - Γνώση χρήσης νέων τεχνολογιών πληροφορικής και ιδιαίτερα του ιαδυκτίου, - Καλή συµπεριφορά και επικοινωνία, υπευθυνότητα, εχεµύθεια, - Σχετική εµπειρία, Γ) Λογιστική στήριξη (part time) Ρόλος: - Η πιστή τήρηση των λογιστικών κανόνων (γενικές αρχές λογιστικής, ΚΦΣ, φορολογικοί νόµοι) και της διαχείρισης πόρων, - Τήρηση των από το νόµο προβλεποµένων και νοµίµως θεωρηµένων λογιστικών στοιχείων και βιβλίων, - Κατάρτιση έκδοση έλεγχος των οικονοµικών καταστάσεων, - Σύνταξη ισολογισµών και απολογιστικών εκθέσεων, - Υποχρεώσεις της Εταιρείας έναντι της Εφορίας και λοιπών Οργανισµών, - Σύνταξη µισθοδοτικών καταστάσεων, - Έκδοση τιµολογίων - Εισπράξεις πληρωµές - Θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων, - Πληροφόρηση για τις ταµειακές υποχρεώσεις της ELARD, - ιεκπεραίωση οικονοµικών πράξεων (ασφαλιστικές, φορολογικές, έκδοση πιστοποιητικών κ.λπ.)

21 Προσόντα: - Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής - Καλή χρήση λογιστικού λογισµικού - Εχεµύθεια, συνέπεια, εργατικότητα, µεθοδικότητα, συνεργασία - Εµπειρία ) Τεχνική Στήριξη εµπειρογνωµοσύνες (part time) Ρόλος: - Τεκµηρίωση θεµάτων αγροτικής ανάπτυξης για λογαριασµό της ELARD, - Τεκµηρίωση οριζόντιων ζητηµάτων των µελών της ELARD, - Συµµετοχή αν απαιτείται- σε συναντήσεις εργασίας, Προσόντα: - Εχεµύθεια, συνέπεια, εργατικότητα, µεθοδικότητα, συνεργασία, - Γνώση των ζητηµάτων αγροτικής ανάπτυξης, - Γνώση των ζητηµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των θεσµικών της οργάνων, - Γνώση των θεµάτων που σχετίζονται µε το LEADER, ράσεις για την προώθηση των στόχων της ELARD και ενίσχυσης του ρόλου της σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Α) Συνεργασία µε Ευρωπαϊκά ίκτυα και Οργανισµούς Η συνεργασία µε Ευρωπαϊκά ίκτυα και Οργανισµούς αγροτικής ανάπτυξης όπως το Nordic Group (Φιλανδία και ανία κυρίως), το εξελλισόµνεο σε ίκτυο PREPARE (PRE-accession PArtnership for Rural Europe),

22 ECOVAST (European COuncil for the Village And Small Town) και Forum Synergy αποτελεί στόχο της ELARD για την προώθηση του ορµατος για µια ευρωπαϊκή ύπαιθρο ισότιµη της υπόλοιπης ευρώπης και θα υλοποιηθεί σε σηµαντικό βαθµό κατά την διάρκεια της Προεδρίας του Ελληνικού ικτύου LEADER+, απ όπου και θα καλύπτονται αντίστοιχα και τα αναγκαία κόστη. Το ίδιο ισχύει και για τη συµµετοχή σε διεθνείς εκθέσεις και ηµερίδες. Β) ηµόσιες Σχέσεις - Ηµερίδες Συνέδρια Αφορά στην συµµετοχή στις Συνεδριάσεις της ELARD (τουλάχιστον 2 κατ έτος) και σε αυτές θα πρέπει να συµµετάσχουν ο Πρόεδρος, ο υπεύθυνος οργάνωσης διαχείρισης και ένα µέλος ακόµη εκ των µελών της διευρυµένης επιτροπής. Επίσης αφορά σε συµµετοχή : - Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) µελών της ELARD, - σε συνέδρια και ηµερίδες άλλων συναφών φορέων, - ανάπτυξη δηµόσιων σχέσεων, Στην ίδια κατηγορία η διοργάνωση από µόνη της η ELARD ή µε άλλους ευρωπαϊκούς οργανισµούς ενός Συνεδρίου των ικτύων Αγροτικής Ανάπτυξης στις Βρυξέλλες αποτελεί αιτούµενο και θα εξαρτηθεί από πολλούς εν πολλοίς απροσδιόριστους αυτή την στιγµή παράγοντες. Γ) Ιστοσελίδα - Παραγωγή και έκδοση υλικού προώθησης της ELARD Αφορά στην : - αναβάθµιση και επικαιροποίηση της ιστοσελίδας της ELARD - την παραγωγή έντυπου υλικού προώθηση της «εικόνας» της ELARD όπως: o Φυλλάδιο ELARD o Παραγωγή και διακίνηση το 4µηνιαίου News Letter της ELARD

23 o Έντυπα αλληλογραφίας κάρτες ελληνικής προεδρίας o 2 Αφίσες ) ιαµόρφωση απόψεων και στρατηγικών προς όφελος των ΟΤ Η επιδίωξη της ELARD να αυξήσει το ειδικό της βάρος σε ευρωπαϊκό επίπεδο για θέµατα αγροτικής ανάπτυξης προϋποθέτει πέραν των άλλων και την ικανότητα της έγκαιρα να ανταποκρίνεται στην έκφραση όχι µόνον των δηλωµένων της αρχών και απόψεων αλλά και να εκφέρει την γνώµη της σε επίπεδο πολλές φορές τεχνοκρατικό και τεκµηριωµένο ιδιαίτερα όταν θα λαµβάνει µέρος σε δηµόσιες διαβουλεύσεις σε εξειδικευµένα θέµατα ανάπτυξης της υπαίθρου που πολλές φορές οργανώνονται από τα θεσµικά όργανα της ΕΕ. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε τεχνική υποστήριξη εµπειρογνωµόνων όταν το θέµα το απαιτεί. Αφορά σε : - Εµπειρογνωµοσύνες για θεσµικά ζητήµατα - Εµπειρογνωµοσύνες για ζητήµατα Περιφερειακών και Τοπικών πολιτικών

24 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Λειτουργικές δαπάνες ΜΥΠ α. απάνες προσωπικού και συνεργατών Α/Α ΡΟΛΟΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ (Ακαθ. αποδοχές, εργοδ. εισφορές) ΜΗΝΕΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΑΣΧΟ- ΛΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ( ) 1 2 Πρόεδρος ELARD Υπεύθυνος Οργάνωσης & ιαχείρισης (Υ.Ο. ) =1*2 500, % 7.000, , % ,00 3 Γραµµατειακή υποστήριξη 4 Λογιστική στήριξη 5 Τεχνική στήριξη Γραµµατέας 1.000, % ,00 Λογιστής 415, % 5.000,00 εµπειρογνώµονας 500, ,00 ΣΥΝΟΛΟ 4.415, ,00 β. Γενικά λειτουργικά έξοδα = απάνες προσωπικού * 20% ,00 (ενοίκιο, ΕΗ, ΟΤΕ, κοινόχρηστα, θέρµανση, καθαρισµός, αναλώσιµα χαρτικά, γραφικά, υλικά γραφείου, χρήση Η/Υ και λοιπού εξοπλισµού, λοιπές δαπάνες και απρόβλεπτα, κ.λπ.)

25 γ. Ιστοσελίδα ELARD 3.000,00 (Αναβάθµιση επικαιροποίηση - υποστήριξη ιστοσελίδας) δ. Μετακινήσεις ,00 (Μετακινήσεις Προέδρου, ΥΟ και άλλων µελών της Ε για συµµετοχή σε ΓΣ, Σ της ELARD, καθώς και σε ηµερίδες, συνέδρια και επιχειρησιακές αποστολές κ.λπ.) ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ / ΕΤΟΣ (α + β + γ + δ) , ράσεις για την προώθηση των στόχων της ELARD και ενίσχυσης του ρόλου της σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Α/Α ΕΙ ΟΣ ΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ( ) ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ( ) 2.1. ΕΚ ΟΣΕΙΣ ,00 1 Φυλλάδιο ELARD , ,00 2 4µηνιαίο News Letter , ,00 3 Έντυπα αλληλογραφίας κάρτες ελληνικής προεδρίας Κατ αποκοπή , Αφίσες 400 2, ,00 8 Λοιπά απρόβλεπτα κατ' εκτίµηση 1.500, ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ Κατ αποκοπή ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00

26 Ανακεφαλαίωση απανών / έτος - απάνες προσωπικού και συνεργατών ,00 πλέον ΦΠΑ - Γενικά λειτουργικά έξοδα ,00 πλέον ΦΠΑ - Μετακινήσεις ,00 πλέον ΦΠΑ - Προβολή Ηµερίδες Συνέδρια ,00 πλέον ΦΠΑ - ιαµόρφωση απόψεων και στρατηγικών προς όφελος των ΟΤ ΣΥΝΟΛΟ 6.000,00 πλέον ΦΠΑ ,00 πλέον ΦΠΑ Φ.Π.Α. 19% ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ,00 µε τον ΦΠΑ

27 Ε Σ Ο Α Συνδροµές Από την εµπειρία µέχρι σήµερα προκύπτει ότι, η οικονοµική βιωσιµότητα της ELARD δεν µπορεί να στηριχθεί στις συνδροµές των µελών. Τόσο η ισπανική όσο και η Ιρλανδική Προεδρία ήταν επιτυχείς εν µέρει επειδή χρηµατοδότησαν τις δραστηριότητες τα ELARD από δικούς τους πόρους. Ιδιαίτερα η Ιρλανδική Προεδρία εξασφάλισε από το Υπ. Αγροτικής ανάπτυξης το ποσόν των για την Προεδρία και µάλιστα για το δεύτερο έτος της. Η ετήσια συνδροµή στην ELARD έχει καθοριστεί σε : - Σταθερό ποσόν των 500 ανά εθνικό ίκτυο - Κυµαινόµενο ποσόν στην βάση των 50 ανά Τ.Ο.. του µέλους Το συνολικό ποσό που τελικά φαίνεται να είναι διαθέσιµο πιθανά να ανέρχεται σε ετησίως και θα χρηµατοδοτήσει απρόβλεπτες δαπάνες.

Θάσος,, 5 Ιουνίου 2007 ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ LEADER ΣΤΗΝ ELARD ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ. ΤΡΑΣ Παναγιώτης ντης ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ

Θάσος,, 5 Ιουνίου 2007 ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ LEADER ΣΤΗΝ ELARD ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ. ΤΡΑΣ Παναγιώτης ντης ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ 9η Σύνοδος Ελληνικού ικτύου LEADER+ Θάσος,, 5 Ιουνίου 2007 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ LEADER ΣΤΗΝ ELARD ΤΡΑΣ Παναγιώτης ντης ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ πρόσωπος του Ελληνικού ικτύου LEADER στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες πραγµατοποιήθηκε η ανάληψη της Προεδρίας της ELARD (European LEADER Association for Rural Development) από το Ελληνικό ίκτυο LEADER για την περίοδο που

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Οι εργασίες τις πρώτης ημέρας συνεχίστηκαν με τα ακόλουθα θεματικά εργαστήρια:

Οι εργασίες τις πρώτης ημέρας συνεχίστηκαν με τα ακόλουθα θεματικά εργαστήρια: ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ευρωπαϊκή εκδήλωση για τη συνεργασία στον αγροτικό χώρο & 10 η Συνάντηση των Εθνικών Αγροτικών Δικτύων Εδιμβούργο, 23 και 24 Σεπτεμβρίου 2010 Στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου 2010 πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Πιττακού 2-4, Αθήνα Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργαζόμαστε για μια

Συνεργαζόμαστε για μια NEWSLETTER 2 ο Ειδικό Αφιέρωμα Συνεργαζόμαστε για μια ανοιχτή, πολυπολιτισμική κοινωνία ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Με μεγάλη επιτυχία και ουσιαστικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε το Έργο 4.1.β/12: «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική»

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης Γενικός Γραμματέας Δήμου Αμαρουσίου Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Σεμινάριο Capacity Building for National Rural Networks» (Βρυξέλλες, Μαρτίου 2009)

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Σεμινάριο Capacity Building for National Rural Networks» (Βρυξέλλες, Μαρτίου 2009) ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Σεμινάριο Capacity Building for National Rural Networks» (Βρυξέλλες, 30-31 Μαρτίου 2009) 3 η Συνάντηση Εθνικών Αγροτικών Δικτύων (Βρυξέλλες, 1 η Απριλίου 2009) Πραγματοποιήθηκε στις 30

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφή «Ευρώπη για του Πολίτε» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδεία και Πολιτισµού τη Κυπριακή ηµοκρατία (50%) και από την

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφή «Ευρώπη για του Πολίτε» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδεία και Πολιτισµού τη Κυπριακή ηµοκρατία (50%) και από την Το Κυπριακό Σηµείο Επαφή «Ευρώπη για του Πολίτε» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδεία και Πολιτισµού τη Κυπριακή ηµοκρατία (50%) και από την Ευρωπα κή Επιτροπή (50%) Παραδείγµατα και Καλέ Πρακτικέ

Διαβάστε περισσότερα

ιάρκεια: 01 Ιουνίου 2005 31 Μαΐου 2008

ιάρκεια: 01 Ιουνίου 2005 31 Μαΐου 2008 Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERACT Έργο FRONTIERS Επιτυχής Σχεδιασμός και Εφαρμογή Έργων Interreg Η Περίπτωση των Απομακρυσμένων Περιοχών ιάρκεια: 01 Ιουνίου 2005 31 Μαΐου 2008 Συμμετέχουσες χώρες: Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Συστάσεις για πολιτικές για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y Tο νέο πρόγραµµα Erasmus+ προσφέρει τη δυνατότητα για υλοποίηση δράσεων στον τοµέα του αθλητισµού. Οι δράσεις στον τοµέα του αθλητισµού αναµένεται

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF THE AEGEAN Research Unit

UNIVERSITY OF THE AEGEAN Research Unit ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG IVC 2007-2013 Ανταλλαγή Τεχνογνωσίας & Μεταφορά Καλών Πρακτικών Δεύτερη Πρόσκληση ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η τοπική αυτοδιοίκηση καθώς και οι αναπτυξιακοί φορείς σε τοπικό και περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

4 η Συνεδρίαση της Υποεπιτροπής LEADER του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης Βρυξέλλες, 20 Μαΐου 2010

4 η Συνεδρίαση της Υποεπιτροπής LEADER του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης Βρυξέλλες, 20 Μαΐου 2010 ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 4 η Συνεδρίαση της Υποεπιτροπής LEADER του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης Βρυξέλλες, 20 Μαΐου 2010 η 4 η Συνεδρίαση της Υποεπιτροπής LEADER του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α. Κοινή Συνεδρίαση της Επιτροπής Συντονισμού με τις Θεματικές Ομάδες Εργασίας (TWGs)

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α. Κοινή Συνεδρίαση της Επιτροπής Συντονισμού με τις Θεματικές Ομάδες Εργασίας (TWGs) ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α. Κοινή Συνεδρίαση της Επιτροπής Συντονισμού με τις Θεματικές Ομάδες Εργασίας (TWGs) - 7 Ιουνίου 2010 Β. 4η Συνεδρίαση της Επιτροπής Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10/06/2013 Αρ. Γεν. Πρωτ. 759/10-6-2013

Αθήνα, 10/06/2013 Αρ. Γεν. Πρωτ. 759/10-6-2013 3 η Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Ενδιάµεσου Φορέα ιαχείρισης (ΕΦ ) του ήµου Αθηναίων Αθήνα, 10/06/2013 Αρ. Γεν. Πρωτ. 759/10-6-2013 Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE EΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 Πρωτοβουλία Επιτροπής ΦΥΣΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ για

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF PATRAS. Πάτρα, 28 Ιουλίου 2011

UNIVERSITY OF PATRAS. Πάτρα, 28 Ιουλίου 2011 UNIVERSITY OF PATRAS DEPARTMENT OF ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING Division of Electronics and Computers Laboratory of Applied Electronics (APEL) Τηλ.: +302610996427, Fax: +302610996818 Πανεπιστημιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

ERASMUS PLUS ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ERASMUS PLUS ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ERASMUS PLUS ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Γενική περιγραφή του προγράμματος Το νέο πρόγραμμα Erasmus+ προσφέρει, εκτός των άλλων, τη δυνατότητα για υλοποίηση δράσεων στον τομέα του αθλητισμού. Οι δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

«Υλοποίηση έργων Σωστή διαχείριση και βιωσιµότητα των αποτελεσµάτων ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση βασικών τοπικών φορέων»

«Υλοποίηση έργων Σωστή διαχείριση και βιωσιµότητα των αποτελεσµάτων ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση βασικών τοπικών φορέων» Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ. και ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ.» και διακριτικό τίτλο «Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε»

«ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ. και ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ.» και διακριτικό τίτλο «Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε» Α ρ θ ρ ο 1 Σύσταση - Επωνυμία Έδρα Συνιστάται στην Αθήνα Σύνδεσμος με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ.» και διακριτικό τίτλο «Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε» με έδρα

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE)

Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE) Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE) του QualityNet Foundation (QNF) στο Οικονομικό Σύμφωνο του ΟΗΕ (UN Global Compact - UNGC) Περίοδος Αναφοράς: 2010-2015 Χώρα Αναφοράς: Ελλάδα Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας για τον σχηματισμό πιλοτικού άξονα των τριών πόλεων με στόχο τη δυναμική τουριστική ανάπτυξή τους, με μοχλό εξέλιξης τη δημιουργία σύγχρονων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πληροφ.: κ. Γεράσιμος Μεντζελόπουλος Τ.: 2610-911.557, F: 2610-994.106 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

MEMO/08/

MEMO/08/ MEMO/08/740 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2008 Ο δρόµος προς την ανάκαµψη: το πακέτο συνοχής - Ερωτήσεις και απαντήσεις για τη συµβολή της πολιτικής για τη συνοχή στο σχέδιο για την ανάκαµψη της οικονοµίας Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2008-1

FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2008-1 Παρουσίαση Ετοιµασίας Εγκεκριµένης Πρότασηςστο 7 ο ΠΠ Ειδικό Πρόγραµµα Ικανότητες «Επιστήµη στην Κοινωνία» FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2008-1 Ροζµαρί Στρεβινιώτη Λειτουργός Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου, Βρυξέλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 «Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

127η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011

127η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 Βρυξέλλες, 10 Ιανουαρίου 2011 127η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΣΗΜΕΙΟ 6 ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ () Υποβάλλεται από τον Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

1/8 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

1/8 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013. Τίτλος: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013. Τίτλος: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΠΑΑ 2007 2013 Τίτλος: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Title: ENHANCEMENT OF EUROPEAN RURAL DEVELOPMENT CAPABILITIES Acronym: ENERDECA ΕΘΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΡΑΣΗ ΡΑΣΗ 4.3 Κατάρτιση και δικτύωση όσων δραστηριοποιούνται στον τοµέα της νεολαίας και των οργανώσεων νέων 1) Κωδικός αριθµός: ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πληροφ.: κ. Γεράσιμος Μεντζελόπουλος Τ.: 2610-911.557, F: 2610-994.106 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Άγιος Στέφανος, 2/6/2014 Αρ. Πρωτ.: 25462/31-7-2014 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: «Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Εφαρµογή καινοτόµων παρεµβάσεων στο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Εφαρµογή καινοτόµων παρεµβάσεων στο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Να διατηρηθεί µέχρι Βαθµός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία"

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία Newsletter No. 3 Α ρίλιος 2007 Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Έργο: "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία" Επιµέλεια: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.: * Φ.Π.Α. * Νο. 27

ΠΟΛ.: * Φ.Π.Α. * Νο. 27 - 565 - * Φ.Π.Α. * Νο. 27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/νση ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Ε «Σχέσεων με την Ε.Ε. & Νομ. Προσαρμογής» Αθήνα, 7 Μαρτίου 202 Αριθμ.Πρωτ.:1022602/1387/180/Ε0014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κοζάνη 8/2/2013 Α.Π. 264 Ταχ. Δ/νση : Περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 26.1.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με μια ετήσια πανευρωπαϊκή συζήτηση στο πλαίσιο της νομοθετικής έκθεσης πρωτοβουλίας σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Σελίδα από του ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Σελίδα από του ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Εισαγωγή Το παρόν Σύµφωνο Συνεργασίας (στο εξής αναφερόµενο ως Σύµφωνο ) υπογράφτηκε στις /5/2016, από τους φορείς που παρατίθενται στο Παράρτηµα (όπου περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη ενδιαφέροντος τοπικών φορέων µε σκοπό την εµπλοκή τους στη διαδικασία «αναγέννησης» της πρώην στρατιωτικής κληρονοµιάς

Ανάπτυξη ενδιαφέροντος τοπικών φορέων µε σκοπό την εµπλοκή τους στη διαδικασία «αναγέννησης» της πρώην στρατιωτικής κληρονοµιάς Αφορά τη συµµετοχή σε διακρατικά εργαστήρια ανταλλαγής καλών πρακτικών και εκµάθησης. Θα πραγµατοποιηθούν 5 τέτοια εργαστήρια (διάρκειας 2 ηµερών), όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα, ενώ στο τελικό Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου. Στο Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ το Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία. της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου. Στο Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ το Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία. της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου Στο Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 το Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014-2020 Εισαγωγή H παρούσα Έκθεση αφορά στην αποτύπωση της συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks)

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks) Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις Εισηγητής : Γιώργος Αμανατίδης Πρόεδρος Ελληνικού Δικτύου LEADER Γενικός Δ/ντής Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/11/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &

ΠΡΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/11/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/11/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ειδικό Γραµµατέα Γ Κ.Π.Σ. κ. Παπαγιαννίδη. /νση Προγραµµατισµού & Γ.., /ντή κ. Κουφάκη Χρ. Υ.. Κ.Π. LEADER+, Προϊστάµενο κ. Καραδήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2008-2009 Με βάση την εξαετή πλέον εμπειρία του δικτύου και λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς του Δικτύου, όπως καταγράφονται στον

Διαβάστε περισσότερα

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου [202/Η72/ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΤ(1).DOC Σελ. 1/12 Οι Αναπτυξιακές Εταιρείες µπορούν να δράσουν ως τοπικοί πολλαπλασιαστές επιταχυντές, σε εφαρµογή της

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 4.8.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 229/1 II (Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων

ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Μονάδα Προγραμματισμού & Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την παρακολούθηση και διαρκή βελτίωση της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων στην Ελλάδα

Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την παρακολούθηση και διαρκή βελτίωση της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων στην Ελλάδα Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την παρακολούθηση και διαρκή βελτίωση της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων στην Ελλάδα Στην Αθήνα, σήμερα Πέμπτη 24 Ιουλίου 2014, 1. Το Ελληνικό Δημόσιο,

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύμβαση της Χάγης της 13 ης Ιανουαρίου 2000 σχετικά με τη διεθνή προστασία των ενηλίκων

Η Σύμβαση της Χάγης της 13 ης Ιανουαρίου 2000 σχετικά με τη διεθνή προστασία των ενηλίκων ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Η Σύμβαση της Χάγης της 13 ης Ιανουαρίου 2000 σχετικά με τη διεθνή προστασία των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 ΜΕΤΡΟ 6.1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ. Τεχνική Βοήθεια TEXNIKH BOHΘΕΙΑ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 ΜΕΤΡΟ 6.1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ. Τεχνική Βοήθεια TEXNIKH BOHΘΕΙΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 TEXNIKH BOHΘΕΙΑ ΜΕΤΡΟ 6.1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ Τεχνική Βοήθεια Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ ΚΩ.OΠΣ 3 ΚΠΣ 2000-2006 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜ- ΜΑ 6 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Τεχνική Βοήθεια 6.1

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20/03/2009) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Πρόγραμμα Δράσης 2013 2015

Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Πρόγραμμα Δράσης 2013 2015 Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Πρόγραμμα Δράσης 2013 2015 Ιούνιος 2013 Βασικοί Στόχοι Αναβάθμιση του Θεσμικού Ρόλου του Ινστιτούτου και του επαγγέλματος του εσωτερικού ελεγκτή Βελτίωση παρεχόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Παραδοτέο 1.1.4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ (ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ) ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: Οργάνωση του Συστήματος Αξιολόγησης της

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση «Μίλητος Συµβουλευτική Α.Ε.»

Παρουσίαση «Μίλητος Συµβουλευτική Α.Ε.» Παρουσίαση «Μίλητος Συµβουλευτική Α.Ε.» Η ΜΙΛΗΤΟΣ Α.Ε. είναι µια ξεχωριστή, δυναµική, ευρηµατική και σύγχρονη ελληνική εταιρεία συµβούλων, µε µακρά εµπειρία, που ήδη µετρά πολλές επιτυχίες και διακρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Τίτλος Αντικείµενο Έργου: Υπηρεσίες Διαχείρισης Τεχνικής υποστήριξης και Ελέγχου στα πλαίσια του έργου Smart+

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Τίτλος Αντικείµενο Έργου: Υπηρεσίες Διαχείρισης Τεχνικής υποστήριξης και Ελέγχου στα πλαίσια του έργου Smart+ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Ν.Π.Ι.Δ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ Τ.Κ. 50100 ΚΟΖΑΝΗ Κοζάνη, 29.01.2013 Αριθµ. Πρωτ. : 181 Πληροφορίες : Τηλέφωνο : Fax : Κατερίνα Κούτσιανου 24610 53996

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 5η Συνεδρίαση της Επιτροπής Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης 9 Δεκεμβρίου 2010

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 5η Συνεδρίαση της Επιτροπής Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης 9 Δεκεμβρίου 2010 ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 5η Συνεδρίαση της Επιτροπής Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης 9 Δεκεμβρίου 2010 Στις 9 Δεκεμβρίου 2010, πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, η 5η Συνεδρίαση της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και (α) Αρµοδιότητες Γραφείου Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης (Γενικές Αρµοδιότητες) 1. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Τουρισμού και τα Γραφεία του (διεκπεραίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Π.ΟΜ.Α.Κ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Π.ΟΜ.Α.Κ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Π.ΟΜ.Α.Κ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΚΟΕ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΝΟ Ο ΤΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΓΙΑ: Πρόγραµµα διεθνείς σχέσεις συνεργασία µε µη Κυβερνητικούς & Ενδοκυβερνητικούς οργανισµούς Ενηµέρωση για την

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Μονάδα Α2 ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

1η Περίπτωση Το ΕΣΕ και μια Τοπική Διένεξη

1η Περίπτωση Το ΕΣΕ και μια Τοπική Διένεξη 1η Περίπτωση Το ΕΣΕ και μια Τοπική Διένεξη Ένας ευρωπαϊκός όμιλος επιχειρήσεων αποτελείται από θυγατρικές εταιρίες στην Γερμανία, Πολωνία, Γαλλία, Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία και Ισπανία. Η κεντρική διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων

Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων 1 η Συµβουλευτική συνεδρία Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων Γνωριµία Συµβούλου Στελεχών και Επιχείρησης Ανάλυση του ρόλου της συµβουλευτικής για το συστηµατικό σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩN ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Στην Αθήνα, σήμερα 4 Ιουνίου 2008, το

Διαβάστε περισσότερα

ROAD MAP ΦΑΚΕΛΟΣ Β: ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) -LEADER 1. ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΤΟ

ROAD MAP ΦΑΚΕΛΟΣ Β: ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) -LEADER 1. ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΤΟ ROAD MAP ΦΑΚΕΛΟΣ Β: ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) -LEADER 1. ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ «ΕΚ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ» ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ 1.1 Καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2003-2005 Δύο χρόνια μετά την ιδρυτική του Συνέλευση το Δίκτυο, μέσα στα πλαίσια των αξόνων που αυτή έθεσε και με βάση τη μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

2009, ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ 1

2009, ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ 1 2009, ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ 1 Ο συνολικός αριθμός των Δήμων, Κοινοτήτων, Τ.Ε.Δ.Κ & Δ.Ε.Υ.Α που εκπροσωπούνται στο Δίκτυο ανέρχονται σε 472. Ο συνολικός αριθμός των κατοίκων που καλύπτονται από τους προαναφερόμενους

Διαβάστε περισσότερα

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Έντυπο Αίτησης για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Συνηµµένα : Πρότυπο Καινοτόµο Σχέδιο Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α.) Συµφωνητικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά προσωπικό στην Αθήνα στο πλαίσιο του προγράμματος RELOCATION & RECEPTION SCHEME GRC01/2016/0000000060/004 Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Εθνική Συντονίστρια για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών, Δρ. Χριστίνα Παπουτσοπούλου-Διαμαντοπούλου

Προς: Εθνική Συντονίστρια για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών, Δρ. Χριστίνα Παπουτσοπούλου-Διαμαντοπούλου Αθήνα, 28 Αυγούστου 2014 Προς: Εθνική Συντονίστρια για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών, Δρ. Χριστίνα Παπουτσοπούλου-Διαμαντοπούλου Αξιότιμη Κα Παπουτσοπούλου-Διαμαντοπούλου, Ευχαριστούμε για την αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. για την ένταξη στο Μητρώο Μεντόρων του ΕΕΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. για την ένταξη στο Μητρώο Μεντόρων του ΕΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την ένταξη στο Μητρώο Μεντόρων του ΕΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Ε.Α. Ν.Π.Δ.Δ.) Λεωφόρος Πανεπιστημίου 44, Τ.Κ. 10679 Αθήνα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μονάδα Σχεδιασμού,

Διαβάστε περισσότερα

Μνημόνιο Συνεργασίας

Μνημόνιο Συνεργασίας Μνημόνιο Συνεργασίας Για τη δημιουργία διαδημοτικού δικτύου συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Κρήτης και νήσων Αιγαίου σε θέματα πληροφορικής και επικοινωνιών ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 27 Μαρτίου 2009 Μνημόνιο Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 7 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ OIKONOMIKH ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.6) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για την Οικονοµική ιαχείριση των έργων /

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιλεγόµενοι για τις εν λόγω θέσεις θα υπογράψουν ετήσιο Σύµφωνο Στόχων, στο οποίο θα καθορίζονται οι στόχοι που δεσµεύονται να υλοποιήσουν.

Οι επιλεγόµενοι για τις εν λόγω θέσεις θα υπογράψουν ετήσιο Σύµφωνο Στόχων, στο οποίο θα καθορίζονται οι στόχοι που δεσµεύονται να υλοποιήσουν. Κεντρική Υπηρεσία /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Στελέχωσης Πληρ.: Ευρ. Νούτσης Τηλ. : 2103353218 Hµερ. : 15 04 2011 Α.Π. : 112 / 53 / 39 - ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΛΤΑ - ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΛΤΑ ΕΙ ΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σχετικά με το έργο TRACE. 2. Υλικό επικοινωνίας και προώθησης. 3. Τρίτη συνάντηση των εταίρων στο Ζάγκρεμπ / Κροατία

1. Σχετικά με το έργο TRACE. 2. Υλικό επικοινωνίας και προώθησης. 3. Τρίτη συνάντηση των εταίρων στο Ζάγκρεμπ / Κροατία 1. Σχετικά με το έργο TRACE 2. Υλικό επικοινωνίας και προώθησης 3. Τρίτη συνάντηση των εταίρων στο Ζάγκρεμπ / Κροατία 4. Εκπαιδευτικές επισκέψεις, εργαστήρια, σεμινάρια 1 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ TRACE Με το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) A/A ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ/ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1 319- ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΡΑΣΗ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πληροφ.: κ. Γεράσιμος Μεντζελόπουλος Τ.: 2610-911.557, F: 2610-994.106 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.10.2016 COM(2016) 660 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 Εκτέλεση της απόφασης 2014/335/ΕΕ για τους ίδιους πόρους μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό

ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό 1 ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) ιδρύθηκε το 1991, ύστερα από τη συνάντηση 9 επιχειρηματιών του ευρύτερου τουριστικού χώρου στο ELOUNDA MARE για να συζητήσουν

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6.

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. Κριτήρια αξιολόγησης 7. Χρονοδιάγραμμα Προϋπολογισμός - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα