ELARD EUROPEAN LEADER ASSOCIATION FOR RURAL DEVELOPMENT ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ LEADER ΣΤΗΝ ELARD

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ELARD EUROPEAN LEADER ASSOCIATION FOR RURAL DEVELOPMENT ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ LEADER ΣΤΗΝ ELARD"

Transcript

1 ELARD EUROPEAN LEADER ASSOCIATION FOR RURAL DEVELOPMENT ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ LEADER ΣΤΗΝ ELARD ΘΑΣΟΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ELARD ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ELARD ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΤΗΣ ELARD-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ELARD: ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ....16

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο European Leader Association for Rural Development (ELARD) είναι ένας µη κερδοσκοπικός οργανισµός που ιδρύθηκε το 1999 από τα Εθνικά ίκτυα LEADER πέντε κρατών µελών, της Γαλλίας, Ισπανίας, Ιταλίας, Ιρλανδίας και Ελλάδας. Σήµερα έχει διευρύνει σηµαντικά την εταιρική της σχέση µε άλλα δίκτυα LEADER εθνικού ή περιφερειακού χαρακτήρα (Πορτογαλία, Φιλανδία, Σουηδία, κλπ) και έχει αναπτύξει συνεργασία σε θέµατα αγροτικής ανάπτυξης µε άλλα παρεµφερή ίκτυα ή οργανώσεις (PREPARE, ERA, ECOVAST, FORUM SYNERGY, κλπ). Μέσα από την συνεχή διεύρυνση της κατόρθωσε να εκπροσωπεί µέσω των µελών της περίπου 450 οµάδων τοπικής δράσης (ΟΤ ) από τις 938 ΟΤ στην ΕΕ που υλοποιούν την ΚΠ LEADER+ αλλά και άλλα προγράµµατα και κοινοτικές πρωτοβουλίες που στοχεύουν άµεσα ή έµµεσα στην ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών (i.e. INTERREG, EQUAL, URBAN, κλπ.) και οι οποίες ΟΤ µε την σειρά τους αντιπροσωπεύουν ένα τεράστιο δυναµικό τοπικών συλλογικών φορέων που δραστηριοποιούνται σε θέµατα που αφορούν στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής υπαίθρου. Το Ελληνικό ίκτυο LEADER, ως ιδρυτικό µέλος της ELARD συµµετέχει αδιάλειπτα στην λειτουργία της και υποστηρίζει ενεργά την προώθηση των στόχων της. Με σχετικές αποφάσεις που έχουν ληφθεί σε επίπεδο ολοµέλειας το Ελληνικό ίκτυο LEADER αντιπροσωπεύει στην ELARD ο κος Παναγιώτης ΠΑΤΡΑΣ, /ντής του ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ, µέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του ικτύου.

4 Η προεδρία της ELARD µε βάση το Καταστατικό είναι «κυκλική» και αναλαµβάνεται ανά δύο χρόνια από κάθε µέλος. Από 1/7/2007 είναι η σειρά του Ελληνικού ικτύου LEADER να αναλάβει την Προεδρία της ELARD παραλαµβάνοντας από το Ιρλανδικό ίκτυο LEADER. Προκειµένου το Ελληνικό ίκτυο LEADER να ανταποκριθεί µε τον καλύτερο τρόπο στα καθήκοντα της Προεδρίας και της εκπροσώπησης των ευρωπαϊκών ΟΤ αλλά και να συνεισφέρει στην υλοποίηση της στρατηγικής και της πολιτικής για την Αγροτική Ανάπτυξη , συντάσσεται το παρόν Επιχειρησιακό Σχέδιο ράσης, το οποίο προσδιορίζει τις αναγκαίες ενέργειες που θα συµβάλλουν στη διασφάλιση µιας επιτυχούς ελληνικής Προεδρίας.

5 2. ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ELARD Η ELARD έχει ως κύριο στόχο της την προώθηση των στρατηγικών και των πολιτικών αγροτικής ανάπτυξης που βασίζονται στην ολοκληρωµένη προσέγγιση σύµφωνα µε την φιλοσοφία LEADER σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η διάδοση της εφαρµογής του µοντέλου LEADER στην ευρωπαϊκή ύπαιθρο αναµένεται να συµβάλει στην κατανόηση της ιδιαίτερης σηµασίας που έχουν για ολόκληρη την Ευρώπη οι ενεργές και ζωντανές αγροτικές κοινότητες. Για την επίτευξη του στόχου της η ELARD επιδιώκει πρωτίστως : την ισχυροποίηση της αντιπροσωπευτικής της βάσης και παρουσίας της σε ευρωπαϊκό επίπεδο, µέσω της συνεχούς διεύρυνσης των µελών της κατά τρόπο που να διασφαλίζεται, ώστε τουλάχιστον ένα εθνικό ή περιφερειακό ίκτυο LEADER ή µια ή/και περισσότερες ΟΤ στις περιπτώσεις που δεν έχουν ακόµη σχηµατιστεί ίκτυα LEADER, από κάθε ένα από τα 27 κράτη- µέλη της ΕΕ συµµετέχουν και εκπροσωπούνται στην ELARD, Η ενδυνάµωση της θεσµικής παρουσίας της σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ειδικότερα στην επιτυχή κατάληξη της διεκδίκησης για την κατάληψη µιας θέσης από την ELARD στην Συµβουλευτική Επιτροπή για την Αγροτική Ανάπτυξη της Επιτροπής. Η επίτευξη των δύο παραπάνω στόχων αποτέλεσαν πάγια επιδίωξη όλων των προεδριών της ELARD και κατ επέκταση αποτελούν και στόχους της ελληνικής Προεδρίας, αφού η επίτευξη τους θα αναβάθµιζε συνολικά την εικόνα της ELARD σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τόσο στα θεσµικά όργανα της ΕΕ (DG Agri) όσο και στα δίκτυα αγροτικής ανάπτυξης των κρατών µελών της Ένωσης.

6 3. ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ELARD. Οι σκοποί της ELARD αποτυπώνονται στο εγκεκριµένο Καταστατικό της. Πιο συγκεκριµένα, σκοποί της είναι : 1. να προωθήσει την συνεργασία και την αλληλεγγύη µεταξύ των αγροτικών περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικότερα εκείνων στις οποίες εφαρµόζεται η κοινοτική πρωτοβουλία LEADER ή άλλες πρωτοβουλίες και εθνικά προγράµµατα σχετικά µε την αγροτική ανάπτυξη, 2. να προωθήσει τη φιλοσοφία, τις αρχές και την εννοιολογική διάσταση του LEADER λαµβάνοντας υπόψη και τις µελλοντικές εξελίξεις στο τοµέα της ανάπτυξης της υπαίθρου, 3. να αντιπροσωπεύσει και να προωθεί τα συµφέροντα και τις ανάγκες των µελών του, ενώπιον διεθνών, ευρωπαϊκών και εθνικών οργανισµών, 4. να υποστηρίξει και να προωθήσει µεταξύ των µελών του τις προσπάθειες ανάληψης καινοτόµων ενεργειών, καθώς και ανταλλαγής εµπειριών και καλών πρακτικών στον τοµέα της αγροτικής ανάπτυξης, 5. να ανταποκρίνεται µε την συλλογική έκφραση των απόψεων και της γνώµης των µελών της ενώπιον των ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισµών κατά την επεξεργασία των πολιτικών και καινοτόµων πρωτοβουλιών όσον αφορά στην αγροτική ανάπτυξη, 6. να χρησιµεύσει ως φόρουµ για τις ΟΤ, για τα µέλη του, για οµάδες πολιτών και οργανώσεις ΜΚΟ του αγροτικού χώρου, στην διάχυση των ιδεών τους και της εµπειρίας τους σχετικά µε την αγροτική ανάπτυξη και το µέλλον της ευρωπαϊκής υπαίθρου,

7 7. να χρησιµεύσει ως συνδετικός κρίκος µεταξύ δικτύων, κινήσεων, φορέων και των οργανισµών, που αναγνωρίζουν και ασπάζονται την αξία της ολοκληρωµένης αγροτικής ανάπτυξης για µια δυναµική ευρωπαϊκή ύπαιθρο, 8. να διευκολύνει τις συναντήσεις συνεργασίας µεταξύ των διαφορετικών ΟΤ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδιαίτερα στις χώρες της διεύρυνσης όπου η προσέγγιση LEADER είναι καινούργια και να ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες που θα οδηγήσουν στη συνεργασία. 9. να βοηθήσει τις ΟΤ οµάδες που αναζητούν εταίρους στις προσπάθειες τους για προγράµµατα διακρατικής συνεργασίας, 10. να εκπροσωπεί τα µέλη του συµµετέχοντας σε ευρωπαϊκές και εν γένει διεθνείς Ενώσεις και Οργανισµούς που επιδιώκουν παρεµφερείς σκοπούς. 11. να εκπροσωπεί τα µέλη του συµµετέχοντας σε εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς επιτροπές, συµβούλια, συνδιασκέψεις, εκθέσεις και εκδηλώσεις εν γένει που έχουν σχέση µε τους επιδιωκόµενους από την ELARD σκοπούς. Τους αναφερόµενους ανωτέρω σκοπούς της η ELARD επιδιώκει να επιτύχει µε κάθε νόµιµο και πρόσφορο µέσο.

8 4. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΤΗΣ ELARD-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Η ανάληψη της Προεδρίας της ELARD από το Ελληνικό ίκτυο LEADER από 1/7/2007 έως 30/6/2009 (για περίοδο δύο ετών) θέτει το Ελληνικό ίκτυο LEADER µπροστά σε µια νέα πρόκληση, η οποία δηµιουργεί µια σειρά υποχρεώσεων, όπως : την ανάγκη ανάπτυξης σχετικού µηχανισµού από το ίκτυο µας για την υποστήριξη του έργου της ελληνικής προεδρίας της ELARD, την ανάγκη συστηµατικής παρακολούθησης των εξελίξεων σε θέµατα αγροτικής ανάπτυξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, την οικοδόµηση συστηµατικής επαφής και σχέσεων εµπιστοσύνης και συνεργασίας µε στελέχη στα θεσµικά όργανα της ΕΕ και κυρίως: α)dg Agri, β)ευρωβουλευτές (µέλη της Επιτροπής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης), γ) µε το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο LEADER, δ) µε άλλα ίκτυα ή κινήσεις που πρεσβεύουν την ολοκληρωµένη και βιώσιµη ανάπτυξη του ευρωπαϊκού αγροτικού χώρου. την ανάγκη συστηµατικής καλλιέργειας της εξωστρέφειας του ικτύου µας προκειµένου να ισχυροποιήσει τη δυνατότητα των παρεµβάσεων του σε και να αξιοποιηθεί θετικά η εµπειρία που έχει συσσωρευτεί από την λειτουργία του τα προηγούµενα χρόνια. Στο πλαίσιο της διετούς προεδρίας της ELARD το Ελληνικό ίκτυο LEADER θα πρέπει να δουλέψει ενεργά και µε συνέπεια για την επιτυχία των ακόλουθων στόχων :

9 1. να συνεχίσει τις επιτυχηµένες προσπάθειες τόσο της Ισπανικής όσο και της Ιρλανδικής προεδρίας για διεύρυνση της ευρωπαϊκής εκπροσώπησης µε στόχο στην ELARD να συµµετέχει τουλάχιστον µια ΟΤ ή ένα περιφερειακό ή ένα εθνικό ίκτυο αγροτικής ανάπτυξη από καθένα από τα 27 κράτη- µέλη της ΕΕ. 2. συνέχιση των προσπαθειών για την κατάληψη µιας µόνιµης θέσης στη Συµβουλευτική Επιτροπή (Advisory Committee) για την αγροτική ανάπτυξη της ΕΕ, µε στόχο την προ ωθηση της ιδέας της ολοκληρωµένης ανάπτυξης της ευρωπαϊκής υπαίθρου στην βάση των πολιτικών του 2ου πυλώνα της KAΠ. 3. συνέχεια των προσπαθειών ώστε η ELARD να καταφέρει να διοργανώσει µια µεγάλη συνεδρίαση στις Βρυξέλλες στα τέλη του 2008 µε συµµετοχή «πρωταγωνιστών» της ανάπτυξης της ευρωπαϊκής υπαίθρου. 4. να ενδυναµώσει τις σχέσεις της ELARD µε α) τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα (DG Agri, Επιτροπή Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης του Ευρωκοινοβουλίου), β) µε άτυπα ίκτυα ή Οργανισµούς (Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο, άλλα ευρωπαϊκά κινήµατα και ίκτυα Αγροτικής Ανάπτυξης) µε στόχο την προώθηση του κοινού οράµατος για µια ευρωπαϊκή ύπαιθρο όχι «φτωχό συγγενή» αλλά πλήρη και ισότιµο παίκτη στην κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη της ευρωπαϊκής κοινωνίας και κουλτούρας. Η δηµιουργία ειδικής Οµάδας Έργου για την υποστήριξη του Ελληνικού ικτύου LEADER κρίνεται απαραίτητη για την επιτυχή έκβαση της ελληνικής Προεδρίας της ELARD. Στο πλαίσιο αυτό η Οµάδα Έργου θα πρέπει :

10 1. να υποστηρίζει σε επίπεδο τεχνικής, γραµµατειακής υποστήριξης αλλά και διοίκησης µε σχετικό µηχανισµό το έργο της προεδρίας, 2. Να αναλάβει : την έκδοση υλικού παρουσίασης και προβολής του έργου της ELARD, να επιµεληθεί την ιστοσελίδα της ELARD στην αγγλική γλώσσα, Να συνεχίσει την έκδοση ELARD newsletter (νέα του ικτύου) σε τετραµηνιαία βάση, 3. Να αναζητήσει χρηµατοδότηση (από συγχρηµατοδοτούµενα προγ/τα ή από χορηγίες διάφορων οργανισµών ή Ινστιτούτων) για τις δραστηριότητες της, 4. Να εξετάσει την δυνατότητα λειτουργίας γραφείου της ELARD στις Βρυξέλλες είτε εναλλακτικά την περίπτωση ενοικίασης ανάλογου πακέτου υπηρεσιών από εταιρείες παροχής συναφών υπηρεσιών στις Βρυξέλλες. 5. Να διοργανώσει µόνη της ή µε άλλους ευρωπαϊκούς οργανισµούς µια Συνάντηση Εργασίας των ικτύων Αγροτικής Ανάπτυξης στις Βρυξέλλες.

11 5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ELARD Με στόχο τον αποτελεσµατικό σχεδιασµό της οργάνωσης και λειτουργίας της ελληνικής Προεδρίας για τα επόµενα δύο (2) χρόνια, ακολουθεί συνοπτική αξιολόγηση της εµπειρίας από την µέχρι τώρα λειτουργία της ELARD 5.1. Σε οργανωτικό επίπεδο: α. Την ELARD διοικεί το.σ., που απαρτίζεται από αντιπροσώπους των µελών της και έτσι οι συναντήσεις του Σ ενέχουν και χαρακτήρα συνεδριάσεων της ΓΣ τις περισσότερες φορές, που διαπιστώνεται η απαραίτητη απαρτία, β. Οι συναντήσεις της ELARD γίνεται προσπάθεια να πραγµατοποιούνται στις Βρυξέλλες, είτε για την ευκολία αεροπορικής σύνδεσης που προσφέρει είτε για να συνδυάζεται µε άλλες υποχρεώσεις ή συναντήσεις µε στελέχη της DG. Τις συναντήσεις τελευταία φιλοξενεί µέσω του Ισπανικού ικτύου η Περιφέρεια της Asturia. Το ζήτηµα του χώρου είναι επιτακτικό, γ. Η γλώσσα εργασίας είναι η αγγλική χωρίς δυνατότητα µετάφρασης και άρα οι παρευρισκόµενοι θα πρέπει να είναι τουλάχιστον αγγλοµαθείς, δ. Στην πρώτη περίοδο λειτουργίας της ELARD µε την προεδρία του Ιταλικού ικτύου LEADER (Assoleader), που κράτησε δύο θητείες µετά από επιθυµία του Γαλλικού ικτύου να παραχωρήσει την σειρά του, η ELARD συνέπεια της έλλειψης πόρων αλλά και του κατάλληλου στελεχιακού δυναµικού είχε περιορισµένη παρουσία στα ευρωπαϊκά

12 δρώµενα. Οι συνδροµές δεν καταβάλλονταν από τα µέλη και οι προσπάθειες του προέδρου ήταν η αναζήτηση χρηµατοδότησης που είχε µόνο µια φορά επιτυχία µέσω της AEIDL που είχε αναλάβει το έργο του ευρωπαϊκού ικτύου Σε επίπεδο επίτευξης στόχων: Παρ όλα τα προβλήµατα που υπήρχαν σε οργανωτικό επίπεδο, οι στόχοι που τέθηκαν άρχισαν έστω και µε αργό ρυθµό να υλοποιούνται σχεδόν στο σύνολό τους, ιδιαίτερα λόγω της µεγάλης δυναµικής που ανέπτυξαν οι επόµενες δύο Προεδρίες της ELARD, η ισπανική και η ιρλανδική. Πιο συγκεκριµένα: a. Η ανάληψη της Προεδρίας από το Ισπανικό δίκτυο LEADER (REDR) έδωσε νέα ώθηση στην λειτουργία της ELARD, καθώς το REDR έχει νοµική µορφή και δικά του γραφεία και στελέχη που µπορούσαν να εργαστούν για την προώθηση της εικόνας της ELARD. β. στο πλαίσιο αυτό η Ισπανική προεδρία αποδείχτηκε ιδιαίτερα αποτελεσµατική αφού συνδύασε τις διακρατικές συναντήσεις του REDR µε άλλους οργανισµούς και δίκτυα ανά την Ευρώπη ώστε να εµφανίζεται η ELARD ως συνδιοργανωτής αυξάνοντας έτσι κατακόρυφα την παρουσία της ELARD. γ. η ELARD κλήθηκε να συµετάσχει στην 2η Ευρωπαϊκή ιάσκεψη για την Αγροτική Ανάπτυξη, που πραγµατοποιήθηκε στο Σάλτζµπουργκ από Νοέµβριου 2003 από τον επίτροπο Fischler και σαν συµβολή στην διοργάνωση, η ELARD κατέθεσε έγγραφο - δήλωση προκειµένου να

13 παρουσιάσει την άποψή της για το µέλλον της αγροτικής ανάπτυξης στην ΕΕ, δ. αποτέλεσµα της κινητικότητας της ισπανικής προεδρίας ήταν η γνωριµία της ELARD µε διάφορα άλλα δίκτυα και κινήσεις αγροτικής ανάπτυξης, όπως : Στις 17 Ιανουαρίου έγινε στην Στοκχόλµη η συνάντηση για την δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της Υπαίθρου κάτω από τον τίτλο: Do we need an European Rural Parliament? Η συνάντηση ήταν συνέχεια αυτής που διοργανώθηκε στην Ystad, Σουηδία, Μαΐου 2004 από το Σουηδικό Αγροτικό Κοινοβούλιο ( all Sweden shall live, όπως χαρακτηριστικά ονοµάζεται) µε συµµετοχή της ELARD. Η κίνηση αυτήν ανήκει στην αντίστοιχη οµάδα του Nordic Group (µε Φιλανδία και ανία κυρίως) που µαζί µε τις κινήσεις PREPARE (PRE-accession PArtnership for Rural Europe) και ECOVAST (European COuncil for the Village And Small Town) αποτελούν τον πυρήνα της πρωτοβουλίας για την δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της Υπαίθρου (ή όπως αλλιώς αποφασιστεί ότι θα ονοµάζεται). συµµετοχή της ELARD στο σεµινάριο που διοργανώθηκαν από το Σουηδικό Αγροτικό Κοινοβούλιο, στην Ystad, Σουηδία, Μαΐου συµµετοχή της ELARD στην διοργάνωση του ευρωπαϊκού φόρουµ µε τις 10 νέο-εντασσόµενες χώρες στις Cαceres, Εξτρεµαδούρα (Ισπανία), 2-4 Ιουνίου 2004.

14 συµµετοχή της ELARD στην διοργάνωση του Transnational Cooperation Forum on Rural Development στην Avilés, Asturias (Spain) στις Σεπτεµβρίου και 1 Οκτωβρίου Αποτελέσµατα της συµµετοχής της ELARD σε σεµινάριο του PREPARE τον Οκτώβριο του 2004 στο Chiflik της Βουλγαρίας. συµµετοχή της ELARD σε σεµινάριο των ρουµανικών αρχών για να εξηγήσει τις δοµές των δικτύων LEADER και τις εθνικές και διακρατικές δραστηριότητες συνεργασίας. συµµετοχή της ELARD στην εθνική συνδιάσκεψη της Ιταλικής ΜΕ στην Ρώµη. Το κείµενο- ήλωση της ELARD σχετικά µε τον νέο Κανονισµό για την Αγροτική Ανάπτυξη απεστάλη στους 25 Υπουργούς Γεωργίας. συµµετοχή της ELARD στην διοργάνωση Fair on Tourism and Rural Development στην Ισπανία (Extremadoura). ε. η ιρλανδική Προεδρία που ανέλαβε εργάστηκε στο ίδιο πλάνο, προσπαθώντας να αυξήσει την αντιπροσώπευση στην ELARD και να κάνει αισθητή την παρουσία της. Έτσι ενθαρρύνθηκε η συµµετοχή στην ELARD : του άτυπου Σουηδικού ικτύου LEADER+. της Φιλανδικής ΤΟ Joutsenten Reitti LAG του Northern Ireland Leader Network που αποτελείται από 12 ΤΟ, της Σκοτσέζικης ΤΟ Cairngorms Leader+ GAL of Scotland,

15 του περιφερειακού ιταλικού δικτύου της Τοσκάνης µε 12 ΤΟ (Associazione GAL Toscani). Όσον αφορά στα νέα κράτη-µέλη ο η ιρλανδική Προεδρία έκανε επαφές µε Ουγγαρία, Πολωνία και Τσεχία ελπίζοντας ότι αυτό θα αποδώσει καρπούς. στ. η κινητικότητα αυτή απέδωσε αφού η ELARD δέχθηκε επίσηµες προσκλήσεις από την Επιτροπή να συµµετάσχει στην : κοινή συνδιάσκεψη Ευρωκοινοβουλίου & Επιτροπής (Joint Conference) κάτω από τον τίτλο: "A bid from the countryside" - Rural economy's contribution to the Lisbon Strategy στις 14 Ιουνίου 2005, συνδιάσκεψη 250 εκπροσώπων φορέων στις Βρυξέλλες, 3-4 Οκτωβρίου 2006 που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε τίτλο "Μια απλή ΚΑΠ για την Ευρώπη µια πρόκληση για όλους" και αφορούσε στην απλούστευση και βελτιωµένη νοµοθετική κατάστρωση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) Η ELARD έλαβε πρόσκληση να συµµετάσχει µε το status του παρατηρητή στις συνεδριάσεις της Συµβουλευτικής Επιτροπής για την Αγροτική Ανάπτυξη. Οι προσκλήσεις αυτές αλλά και οι σχέσεις που αναπτύχθηκαν µε το LEADER Conduct Point έχουν φέρει την ELARD σε επίπεδο συνοµιλητή της Επιτροπής. Αυτό δηλώνει και την ευθύνη της ελληνικής Προεδρίας να προωθήσει την ELARD ως βασικό συνοµιλητή της επιτροπής για θέµατα αγροτικής ανάπτυξης.

16 6. ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ELARD Το σχέδιο ράσης της ελληνικής Προεδρίας της ELARD για το διάστηµα από 1 ης Ιουλίου 2007 και για δύο έτη είναι σκόπιµο να περιλαµβάνει την ανάπτυξη του µηχανισµού υποστήριξης της Προεδρίας µέσω : της οργάνωσης και λειτουργίας Μονάδας Υποστήριξης της Προεδρίας (ΜΥΠ) και του προγραµµατισµού της ανάληψης πρωτοβουλιών για την προώθηση των στόχων της ELARD και ενίσχυσης του ρόλου της σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα θα πρέπει το Σχέδιο ράσης να ξεδιπλωθεί µε γοργούς ρυθµούς, στις κατάλληλες χρονικές στιγµές και µε την κατάλληλη για κάθε περίπτωση µεθοδολογία και συµµαχίες. Πιο συγκεκριµένα: 6.1. Οργάνωση και λειτουργία της Μονάδας Υποστήριξης της Προεδρίας (ΜΥΠ) Γενικά Η οργάνωση και λειτουργία της µονάδας υποστήριξης της Προεδρίας θα πρέπει να διασφαλίζει: - Ευελιξία και συνοχή, - υνατότητα ενεργού συµµετοχής στελεχών των ΑΝ.ΕΤ. του ελληνικού ικτύου,

17 - Σαφή διαχωρισµό ρόλων και επιπέδων ευθύνης, - ιασφάλιση διαφάνειας στη λειτουργία της και τέλος - Συµµετοχικότητα στη λήψη αποφάσεων και στην προώθηση των στόχων της ελληνικής προεδρίας Οργανόγραµµα λειτουργίας Προς το σκοπό αυτό διαρθρώνεται το οργανόγραµµα που ακολουθεί, το οποίο στην ουσία εξειδικεύει τα προβλεπόµενα στο Καταστατικό της Ένωσης. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΜΥΠ ιευρυµένη Επιτροπή ικτύου για την Προεδρία ( Ε ) Λογιστική υποστήριξη Πρόεδρος ικτύου Γραφείο Συντονισµού ικτύου (ΓΣ ) Πρόεδρος ELARD Γραµµατειακή υποστήριξη Υπεύθυνος Οργάνωσης & ιαχείρισης ΜΥΠ

18 Στελέχωση Για την στελέχωση της ΜΥΠ, προβλέπονται: Α) Υπεύθυνος Οργάνωσης & ιαχείρισης ΜΥΠ (ΥΟ - full time). Ρόλος: - Στήριξη του Προέδρου για την υλοποίηση των αποφάσεων της Γ.Σ., και του.σ. της ELARD και εξυπηρέτηση της.ε.., - Συνεργασία µε το Γραφείο Συντονισµού για την προετοιµασία και υλοποίηση του Σχεδίου ράσης, - Προετοιµασία κειµένων σε συνεργασία µε το.σ., τον Πρόεδρο ή την.ε.. (προσκλήσεις, ενηµερώσεις, τεκµηρίωση κ.λπ.), - Εξασφάλιση της οµαλής και αποτελεσµατικής λειτουργίας της ELARD. - Εποπτεία της Γραµµατέως, - Παρακολούθηση των οικονοµικών ζητηµάτων της ELARD, σε συνεργασία µε το λογιστή του Γραφείου του Ελληνικού ικτύου, - Επαφή µε Υπηρεσίες, Φορείς και τα µέλη της ELARD, - Προετοιµασία, σε συνεργασία µε τον Πρόεδρο και την Ε.Ε., των θεµάτων του.σ. και της Γ.Σ., συµπεριλαµβανοµένης της αναγκαίας τεκµηρίωσης, - Παρακολούθηση πορείας υλοποίησης των ζητηµάτων της ELARD και ενηµέρωση του Προέδρου, - Συµµετοχή σε επαφές και συσκέψεις που αφορούν στην ELARD, - Οτιδήποτε προωθεί τους στόχους και το έργο της ELARD και δεν αποτελεί ευθύνη άλλου επιπέδου ή ατόµου.

19 Προσόντα: - Απόφοιτος ΑΕΙ - Γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας (γραπτά προφορικά) - Γνώση χρήσης νέων τεχνολογιών πληροφορικής και ιδιαίτερα του ιαδυκτίου, - Εξοικείωση µε ζητήµατα δικτυώσεων και διακρατικών συνεργασιών - Γνώση ζητηµάτων διαχείρισης προγραµµάτων - υνατότητα συνεργασίας µε φορείς και άτοµα - Καλή χρήση προφορικού και γραπτού λόγου Β) Γραµµατειακή υποστήριξη (part time) Ρόλος: - Η υποστήριξη και διεκπεραίωση των αναγκαίων ενεργειών που αφορούν στην ELARD, σε συνεργασία µε τον Πρόεδρο και τον Υπεύθυνο Οργάνωσης & ιαχείρισης (ΥO ), - Επαφές του Προέδρου και του ΥΟ (τηλεφωνικές και προσωπικές), - Χειρισµός του τηλεφωνικού κέντρου, - Τήρηση πρωτοκόλλου και διεκπεραίωση αλληλογραφίας, - Τήρηση Αρχείου Αλληλογραφίας και λοιπών σχετικών αρχείων, - Συγγραφή συµβάσεων και αλληλογραφίας, - Προετοιµασία συσκέψεων και συνεδριάσεων Γ.Σ.,.Σ., Ε. και Οµάδων Εργασίας, - Καταγραφή τήρηση πρακτικών Γ.Σ.,.Σ. και.ε..,

20 Προσόντα: - Πτυχίο Μέσης ή Ανώτερης Σχολής - Γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας (γραπτά προφορικά) - Γνώση χειρισµού Η/Υ - Γνώση χρήσης νέων τεχνολογιών πληροφορικής και ιδιαίτερα του ιαδυκτίου, - Καλή συµπεριφορά και επικοινωνία, υπευθυνότητα, εχεµύθεια, - Σχετική εµπειρία, Γ) Λογιστική στήριξη (part time) Ρόλος: - Η πιστή τήρηση των λογιστικών κανόνων (γενικές αρχές λογιστικής, ΚΦΣ, φορολογικοί νόµοι) και της διαχείρισης πόρων, - Τήρηση των από το νόµο προβλεποµένων και νοµίµως θεωρηµένων λογιστικών στοιχείων και βιβλίων, - Κατάρτιση έκδοση έλεγχος των οικονοµικών καταστάσεων, - Σύνταξη ισολογισµών και απολογιστικών εκθέσεων, - Υποχρεώσεις της Εταιρείας έναντι της Εφορίας και λοιπών Οργανισµών, - Σύνταξη µισθοδοτικών καταστάσεων, - Έκδοση τιµολογίων - Εισπράξεις πληρωµές - Θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων, - Πληροφόρηση για τις ταµειακές υποχρεώσεις της ELARD, - ιεκπεραίωση οικονοµικών πράξεων (ασφαλιστικές, φορολογικές, έκδοση πιστοποιητικών κ.λπ.)

21 Προσόντα: - Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής - Καλή χρήση λογιστικού λογισµικού - Εχεµύθεια, συνέπεια, εργατικότητα, µεθοδικότητα, συνεργασία - Εµπειρία ) Τεχνική Στήριξη εµπειρογνωµοσύνες (part time) Ρόλος: - Τεκµηρίωση θεµάτων αγροτικής ανάπτυξης για λογαριασµό της ELARD, - Τεκµηρίωση οριζόντιων ζητηµάτων των µελών της ELARD, - Συµµετοχή αν απαιτείται- σε συναντήσεις εργασίας, Προσόντα: - Εχεµύθεια, συνέπεια, εργατικότητα, µεθοδικότητα, συνεργασία, - Γνώση των ζητηµάτων αγροτικής ανάπτυξης, - Γνώση των ζητηµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των θεσµικών της οργάνων, - Γνώση των θεµάτων που σχετίζονται µε το LEADER, ράσεις για την προώθηση των στόχων της ELARD και ενίσχυσης του ρόλου της σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Α) Συνεργασία µε Ευρωπαϊκά ίκτυα και Οργανισµούς Η συνεργασία µε Ευρωπαϊκά ίκτυα και Οργανισµούς αγροτικής ανάπτυξης όπως το Nordic Group (Φιλανδία και ανία κυρίως), το εξελλισόµνεο σε ίκτυο PREPARE (PRE-accession PArtnership for Rural Europe),

22 ECOVAST (European COuncil for the Village And Small Town) και Forum Synergy αποτελεί στόχο της ELARD για την προώθηση του ορµατος για µια ευρωπαϊκή ύπαιθρο ισότιµη της υπόλοιπης ευρώπης και θα υλοποιηθεί σε σηµαντικό βαθµό κατά την διάρκεια της Προεδρίας του Ελληνικού ικτύου LEADER+, απ όπου και θα καλύπτονται αντίστοιχα και τα αναγκαία κόστη. Το ίδιο ισχύει και για τη συµµετοχή σε διεθνείς εκθέσεις και ηµερίδες. Β) ηµόσιες Σχέσεις - Ηµερίδες Συνέδρια Αφορά στην συµµετοχή στις Συνεδριάσεις της ELARD (τουλάχιστον 2 κατ έτος) και σε αυτές θα πρέπει να συµµετάσχουν ο Πρόεδρος, ο υπεύθυνος οργάνωσης διαχείρισης και ένα µέλος ακόµη εκ των µελών της διευρυµένης επιτροπής. Επίσης αφορά σε συµµετοχή : - Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) µελών της ELARD, - σε συνέδρια και ηµερίδες άλλων συναφών φορέων, - ανάπτυξη δηµόσιων σχέσεων, Στην ίδια κατηγορία η διοργάνωση από µόνη της η ELARD ή µε άλλους ευρωπαϊκούς οργανισµούς ενός Συνεδρίου των ικτύων Αγροτικής Ανάπτυξης στις Βρυξέλλες αποτελεί αιτούµενο και θα εξαρτηθεί από πολλούς εν πολλοίς απροσδιόριστους αυτή την στιγµή παράγοντες. Γ) Ιστοσελίδα - Παραγωγή και έκδοση υλικού προώθησης της ELARD Αφορά στην : - αναβάθµιση και επικαιροποίηση της ιστοσελίδας της ELARD - την παραγωγή έντυπου υλικού προώθηση της «εικόνας» της ELARD όπως: o Φυλλάδιο ELARD o Παραγωγή και διακίνηση το 4µηνιαίου News Letter της ELARD

23 o Έντυπα αλληλογραφίας κάρτες ελληνικής προεδρίας o 2 Αφίσες ) ιαµόρφωση απόψεων και στρατηγικών προς όφελος των ΟΤ Η επιδίωξη της ELARD να αυξήσει το ειδικό της βάρος σε ευρωπαϊκό επίπεδο για θέµατα αγροτικής ανάπτυξης προϋποθέτει πέραν των άλλων και την ικανότητα της έγκαιρα να ανταποκρίνεται στην έκφραση όχι µόνον των δηλωµένων της αρχών και απόψεων αλλά και να εκφέρει την γνώµη της σε επίπεδο πολλές φορές τεχνοκρατικό και τεκµηριωµένο ιδιαίτερα όταν θα λαµβάνει µέρος σε δηµόσιες διαβουλεύσεις σε εξειδικευµένα θέµατα ανάπτυξης της υπαίθρου που πολλές φορές οργανώνονται από τα θεσµικά όργανα της ΕΕ. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε τεχνική υποστήριξη εµπειρογνωµόνων όταν το θέµα το απαιτεί. Αφορά σε : - Εµπειρογνωµοσύνες για θεσµικά ζητήµατα - Εµπειρογνωµοσύνες για ζητήµατα Περιφερειακών και Τοπικών πολιτικών

24 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Λειτουργικές δαπάνες ΜΥΠ α. απάνες προσωπικού και συνεργατών Α/Α ΡΟΛΟΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ (Ακαθ. αποδοχές, εργοδ. εισφορές) ΜΗΝΕΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΑΣΧΟ- ΛΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ( ) 1 2 Πρόεδρος ELARD Υπεύθυνος Οργάνωσης & ιαχείρισης (Υ.Ο. ) =1*2 500, % 7.000, , % ,00 3 Γραµµατειακή υποστήριξη 4 Λογιστική στήριξη 5 Τεχνική στήριξη Γραµµατέας 1.000, % ,00 Λογιστής 415, % 5.000,00 εµπειρογνώµονας 500, ,00 ΣΥΝΟΛΟ 4.415, ,00 β. Γενικά λειτουργικά έξοδα = απάνες προσωπικού * 20% ,00 (ενοίκιο, ΕΗ, ΟΤΕ, κοινόχρηστα, θέρµανση, καθαρισµός, αναλώσιµα χαρτικά, γραφικά, υλικά γραφείου, χρήση Η/Υ και λοιπού εξοπλισµού, λοιπές δαπάνες και απρόβλεπτα, κ.λπ.)

25 γ. Ιστοσελίδα ELARD 3.000,00 (Αναβάθµιση επικαιροποίηση - υποστήριξη ιστοσελίδας) δ. Μετακινήσεις ,00 (Μετακινήσεις Προέδρου, ΥΟ και άλλων µελών της Ε για συµµετοχή σε ΓΣ, Σ της ELARD, καθώς και σε ηµερίδες, συνέδρια και επιχειρησιακές αποστολές κ.λπ.) ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ / ΕΤΟΣ (α + β + γ + δ) , ράσεις για την προώθηση των στόχων της ELARD και ενίσχυσης του ρόλου της σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Α/Α ΕΙ ΟΣ ΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ( ) ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ( ) 2.1. ΕΚ ΟΣΕΙΣ ,00 1 Φυλλάδιο ELARD , ,00 2 4µηνιαίο News Letter , ,00 3 Έντυπα αλληλογραφίας κάρτες ελληνικής προεδρίας Κατ αποκοπή , Αφίσες 400 2, ,00 8 Λοιπά απρόβλεπτα κατ' εκτίµηση 1.500, ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ Κατ αποκοπή ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00

26 Ανακεφαλαίωση απανών / έτος - απάνες προσωπικού και συνεργατών ,00 πλέον ΦΠΑ - Γενικά λειτουργικά έξοδα ,00 πλέον ΦΠΑ - Μετακινήσεις ,00 πλέον ΦΠΑ - Προβολή Ηµερίδες Συνέδρια ,00 πλέον ΦΠΑ - ιαµόρφωση απόψεων και στρατηγικών προς όφελος των ΟΤ ΣΥΝΟΛΟ 6.000,00 πλέον ΦΠΑ ,00 πλέον ΦΠΑ Φ.Π.Α. 19% ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ,00 µε τον ΦΠΑ

27 Ε Σ Ο Α Συνδροµές Από την εµπειρία µέχρι σήµερα προκύπτει ότι, η οικονοµική βιωσιµότητα της ELARD δεν µπορεί να στηριχθεί στις συνδροµές των µελών. Τόσο η ισπανική όσο και η Ιρλανδική Προεδρία ήταν επιτυχείς εν µέρει επειδή χρηµατοδότησαν τις δραστηριότητες τα ELARD από δικούς τους πόρους. Ιδιαίτερα η Ιρλανδική Προεδρία εξασφάλισε από το Υπ. Αγροτικής ανάπτυξης το ποσόν των για την Προεδρία και µάλιστα για το δεύτερο έτος της. Η ετήσια συνδροµή στην ELARD έχει καθοριστεί σε : - Σταθερό ποσόν των 500 ανά εθνικό ίκτυο - Κυµαινόµενο ποσόν στην βάση των 50 ανά Τ.Ο.. του µέλους Το συνολικό ποσό που τελικά φαίνεται να είναι διαθέσιµο πιθανά να ανέρχεται σε ετησίως και θα χρηµατοδοτήσει απρόβλεπτες δαπάνες.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ. Μαρία Γκασούκα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΡΑΣΗΣ

Λευκωσία 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ. Μαρία Γκασούκα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΡΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ Μαρία Γκασούκα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΡΑΣΗΣ ΑΣ ΑΣ ΕΛΑΝΗ Λευκωσία 2008 1 Μαρία Γκασούκα ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΠΣ 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.6 ΡΑΣΗ 4.6.3. Άξονας Προτεραιότητας 4 «Τεχνολογική Καινοτοµία και Έρευνα»

ΚΠΣ 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.6 ΡΑΣΗ 4.6.3. Άξονας Προτεραιότητας 4 «Τεχνολογική Καινοτοµία και Έρευνα» ΚΠΣ 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.6 ΡΑΣΗ 4.6.3 Άξονας Προτεραιότητας 4 «Τεχνολογική Καινοτοµία και Έρευνα» Μέτρο 4.6 «ηµιουργία Περιφερειακών Πόλων Καινοτοµίας Ζώνη Καινοτοµίας Ανατολικής Θεσσαλονίκης» ράση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ. από το ικαιούχο/α.σ

ΣΧΕ ΙΟ. από το ικαιούχο/α.σ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ Ι ΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ράσεις κοινωνικής ένταξης ευάλωτων οµάδων ήµων Αγρινίου, Θέρµου και Ξηροµέρου, περιφερειακής ενότητας Αιτωλοακαρνανίας» από το ικαιούχο/α.σ «ίκτυο Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.4.2012 SWD(2012) 106 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η αρχή της εταιρικής σχέσης στην εφαρμογή των Ταμείων του κοινού στρατηγικού πλαισίου στοιχεία για

Διαβάστε περισσότερα

A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS

A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακή Στρατηγική Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ΕΣΠΑ 2014 2020

Επικοινωνιακή Στρατηγική Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ΕΣΠΑ 2014 2020 Επικοινωνιακή Στρατηγική Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ΕΣΠΑ 2014 2020 Πίνακας περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ)

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεσογείων 14-18, Αθήνα ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Αθήνα, 18/7/2012 Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

C 195/20 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.8.2003 ΙΙΙ. (Πληροφορίες) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2004

C 195/20 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.8.2003 ΙΙΙ. (Πληροφορίες) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2004 C 195/20 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.8.2003 ΙΙΙ (Πληροφορίες) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2004 (2003/C 195/14) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έγγραφο παρέχει πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» το οποίο αποτελεί το υποέργο 4 της Εγκεκριμένης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ EETAA ΤΑ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Σεπτέμβριος 2013 Ελληνικά Αρκτικόλεξα ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου Έκθεση Πεπραγµένων 2008

Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου Έκθεση Πεπραγµένων 2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Ενηµέρωση Συµµετοχή Ανάπτυξη ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2008 Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου Επιµέλεια ύλης και έκδοσης: Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου Βρυξέλλες, Φεβρουάριος 2009 Ευρωπαϊκό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης. Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης. Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1 ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1 1 Πίνακας Περιεχοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Τηλ.: 2521 (0) 24995 Fax: 2521 (0) 25835 Δράμα, 27/05/2014 e-mail: b.alexandridis@dramanet.gr Αρ.Πρωτ.

Πληροφορίες: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Τηλ.: 2521 (0) 24995 Fax: 2521 (0) 25835 Δράμα, 27/05/2014 e-mail: b.alexandridis@dramanet.gr Αρ.Πρωτ. Ταχ. Δ/νση: ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗ 40 Ταχ. Κώδικας: 66100 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πληροφορίες: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Τηλ.: 2521 (0) 24995 Fax: 2521 (0) 25835 Δράμα, 27/05/2014 e-mail: b.alexandridis@dramanet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Καινοτομία Ένταξης

Κοινωνική Καινοτομία Ένταξης Α.Σ. Κυκλάδες Κοινωνική Συμμαχία ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑ ΈΝΤΑΞΗΣ ΕΥΠΑΘΏΝ ΟΜΆΔΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΌ ΚΥΚΛΆΔΩΝ Κοινωνική Καινοτομία Ένταξης Ευπαθών Ομάδων στο Νομό Κυκλάδων ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων. Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Δ.Ε.Α./Ε.Β.Ε.Α. ) Κανονισμός Λειτουργίας. Rule Book.

Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων. Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Δ.Ε.Α./Ε.Β.Ε.Α. ) Κανονισμός Λειτουργίας. Rule Book. Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων (Δ.Ε.Α./Ε.Β.Ε.Α. ) Κανονισμός Λειτουργίας Rule Book Φεβρουάριος 2014 RL5 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Περιεχόμενα Εισαγωγή ΜΕΡΟΣ Α 1. Γενικά περί της οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών» του Υποέργου 2 Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών της Πράξης «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών (ΕΕΕ) του ΤΕΙ Αθήνας. aπολογισμός. ΕΕΕ ΤΕΙ Αθήνας του ΕΛΚΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΕΙ-Α

Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών (ΕΕΕ) του ΤΕΙ Αθήνας. aπολογισμός. ΕΕΕ ΤΕΙ Αθήνας του ΕΛΚΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΕΙ-Α Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών (ΕΕΕ) του ΤΕΙ Αθήνας aπολογισμός 2009-2012 ΕΕΕ ΤΕΙ Αθήνας του ΕΛΚΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΕΙ-Α aπολογισμός 2009-2012 Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών (ΕΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η µελέτη αυτή έρχεται συνέχεια της προηγούµενης προµελέτης σκοπιµότητας που συντάχθηκε το Μάιο

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Πατριάρχου Βαρθολοµαίου 9 Ηµεροµηνία : 10/10/2012 Ταχ. Κώδικας : 72300 Σητεία Αρ. Μελέτης : 29 Αριστοτέλης Πληροφορίες : Μεραµβελιωτάκης Π/Υ :

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Επιχειρησιακό Σχέδιο στο Πλαίσιο του ΕΠΑΝ 2005. Επιχειρησιακό Σχέδιο

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Επιχειρησιακό Σχέδιο στο Πλαίσιο του ΕΠΑΝ 2005. Επιχειρησιακό Σχέδιο ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Επιχειρησιακό Σχέδιο στο Πλαίσιο του ΕΠΑΝ 2005 Επιχειρησιακό Σχέδιο ΡΑΕ ΑΘΗΝΑ 2005 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Επιχειρησιακό Σχέδιο 2005 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα»

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 1.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η ιοίκηση του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), στα πλαίσια των ευρύτερων προσπαθειών της για την λειτουργική και θεσµική

Διαβάστε περισσότερα

Θεσµικοί σχηµατισµοί και κοινωνικό πεδίο

Θεσµικοί σχηµατισµοί και κοινωνικό πεδίο ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL Μέτρο 1.1: ιευκόλυνση της πρόσβασης και της επιστροφής στην αγορά εργασίας Α.Σ. E-QUALITY «Ανάπτυξη Συστήµατος Ποιότητας Υπηρεσιών Συµβουλευτικής Στήριξης και Απασχόλησης» Θεσµικοί

Διαβάστε περισσότερα