Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών"

Transcript

1 Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Nα κατασκευάσουν πίνακες από δεδομένα. Να κατασκευάσουν συναρτήσεις με πίνακες. Να κάνουν χρήση βιβλιοθηκών. Να διαβάσουν και να αποθηκεύσουν δεδομένα σε αρχεία. Εκφώνηση Το αρχείο c:\week.txt περιέχει τις τιμές των θερμοκρασιών μιας εβδομάδας. Να δημιουργήσετε ένα πρόγραμμα για την ανάγνωση των τιμών του αρχείου και την αποθήκευση τους σε ένα πίνακα πραγματικών αριθμών. Το πρόγραμμα θα υπολογίζει και θα αποθηκεύει στο αρχείο c:\mintemp.txt, το πλήθος των ημερών της εβδομάδας που έχουν μικρότερη θερμοκρασία από μια καθορισμένη τιμή. Επίλυση Πατήστε το κουμπί Έναρξη (Start) και εν συνεχεία Όλα τα Προγράμματα (All Programs) και μέσα στο φάκελο Βοηθήματα (Accessories) επιλέξτε το πρόγραμμα Σημειωματάριο (NotePad). Στο παράθυρο κειμένου του προγράμματος πληκτρολογήστε επτά τιμές, όπως εμφανίζονται στην παρακάτω εικόνα : και αποθηκεύστε το αρχείο στο δίσκο C με το όνομα week.txt. Δημιουργείστε στο περιβάλλον της C# ένα νέο έργο (File New Project) τύπου 1

2 Windows Application με όνομα FileAccess. Σχεδιάστε την διεπαφή της εφαρμογής όπως παρακάτω : Επιλέξτε ένα προς ένα τα αντικείμενα της φόρμας και στο παράθυρο Properties αλλάξτε τις παρακάτω ιδιότητες : Η φόρμα Form1 Name frmfiles Το όνομα του Text Διαχείριση Αρχείων Η γραμμή τίτλου MaximizeButton False Για να μην FormBorderStyle FixedSingle αλλάζει το μέγεθος της φόρμας. Το κουτί κειμένου textbox1 Name txtnumber Το όνομα του Multiline True Περισσότερες από μια γραμμές κειμένου. Text Το πρώτο κουμπί εντολών button1 Name btnread Το όνομα του Text Ανάγνωση Το δεύτερο κουμπί εντολών 2

3 button2 Name btnwrite Το όνομα του Text Αποθήκευση Η ανάγνωση και η αποθήκευση δεδομένων σε αρχεία είναι από τις βασικότερες εργασίες στο χώρο των υπολογιστών. Η C# διαθέτει την βιβλιοθήκη System.IO η οποία υποστηρίζει όλες τις κλάσεις και τα εργαλεία για την διαχείριση των αρχείων. Επιλέξτε το κουμπί εντολών btnread και στο παράθυρο Properties κάντε κλικ στο εικονίδιο με το κεραυνό για να εμφανιστούν τα γεγονότα. Βρείτε το γεγονός Click κάντε διπλό κλικ πάνω για να εμφανιστεί το παράθυρο με το προγραμματισμό των γεγονότων. Πληκτρολογείστε μέσα στο παράθυρο του κώδικα τις παρακάτω εντολές : Πίνακας 1. Ο κώδικας της εφαρμογής 1 using System; 2 using System.Collections.Generic; 3 using System.ComponentModel; 4 using System.Data; 5 using System.Drawing; 6 using System.Text; 7 using System.Windows.Forms; 8 using System.IO; 9 10 namespace FileAccess 11 { 12 public partial class frmfiles : Form 13 { 14 float[] pinakas = new float[7]; public frmfiles() 17 { 18 InitializeComponent(); 19 } int CalcMin(float[] x, float limit) 22 { 23 int apot = 0; 24 for (int i = 0; i < x.length; i++) 25 { 26 if (x[i] < limit) 27 { 28 apot = apot + 1; 29 } 30 } 3

4 31 32 return apot; 33 } private void btnread_click(object sender, EventArgs e) 36 { 37 StreamReader fileweek = new StreamReader("c:\\week.txt"); 38 String sline; 39 int i; 40 for (i = 0; i < 7; i++ ) 41 { 42 sline = fileweek.readline(); 43 if (sline == null) 44 { 45 break; 46 } 47 else 48 { 49 pinakas[i] = float.parse(sline); 50 } 51 } fileweek.close(); 54 } private void btnwrite_click(object sender, EventArgs e) 57 { 58 StreamWriter filemin = new StreamWriter("c:\\minTemp.txt"); 59 float plithos = CalcMin(pinakas, float.parse(txtnumber.text)); filemin.writeline(plithos.tostring()); filemin.close(); 64 } 65 } 66 } Στην γραμμή 8 θα πρέπει να δηλώσετε ότι θα χρησιμοποιήσετε την βιβλιοθήκη System.IO με σκοπό να έχετε πρόσβαση στις κλάσεις StreamReader και StreamWriter, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την ανάγνωση και την αποθήκευση δεδομένων σε αρχεία, αντίστοιχα. Το περιβάλλον ανάπτυξης της C#, σε κάθε νέο Project, ενσωματώνει το ελάχιστο απαραίτητο πλήθος βιβλιοθηκών (Πίνακας 1, γραμμές 1 έως 7) και θα πρέπει ο προγραμματιστής χρησιμοποιώντας την δήλωση using να ενσωματώσει στο πρόγραμμα τις επιπλέον βιβλιοθήκες. Αν σε κάθε νέο project ενσωματώνονταν όλες 4

5 οι βιβλιοθήκες που υποστηρίζει η γλώσσα C# τότε τα προγράμματα θα αποκτούσαν μεγαλύτερο μέγεθος τόσο στο δίσκο όσο και στην μνήμη του υπολογιστή. Στην γραμμή 14 δηλώνετε σαν καθολική μεταβλητή το πίνακα pinakas, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση των θερμοκρασιών της εβδομάδας. Πατώντας το πλήκτρο Ανάγνωση εκτελείται ο κώδικας της συνάρτησης btnread_click Πίνακας 1, γραμμές 35 έως 54 στο σώμα της οποίας γίνεται η ανάγνωση των τιμών από το αρχείο week.txt. Στην γραμμή 37 δημιουργείται το αντικείμενο fileweek το οποίο είναι τύπου StreamReader και αρχικοποιείται με το μονοπάτι του αρχείου που περιέχει τις τιμές. των θερμοκρασιών. Θα πρέπει να προσέξετε ότι είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε το συνδυασμό \\ για να δηλώσετε την διαδρομή του μονοπατιού. Στα αλφαριθμητικά το \ χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με κάποιο χαρακτήρα για να δηλώσει ειδική λειτουργία (escape characters), όπως το πλήκτρο Tab (\t) το Enter (\r\n) κ.λπ. Οπότε σε ένα αλφαριθμητικό ο συνδυασμός \\ ερμηνεύεται σαν το χαρακτήρα \. Για παράδειγμα την διαδρομή K:\files\test\times.txt θα πρέπει να την γράψετε σαν K:\\files\\test\\times.txt. Εν συνεχεία, στην γραμμή 38, δηλώνετε την μεταβλητή sline στην οποία θα αποθηκεύεται κάθε φορά μια γραμμή που θα διαβάζετε από το αρχείο. Επειδή το αρχείο week.txt περιέχει επτά τιμές κάνετε επτά επαναλήψεις γραμμή 40, όπου στην διάρκεια της κάθε μιας, διαβάζετε μια γραμμή από το αρχείο με την βοήθεια της μεθόδου ReadLine και την αποθηκεύεται στην μεταβλητή sline. Τα περιεχόμενα της κάθε γραμμής μπορεί να περιέχουν χαρακτήρες ή να είναι null, που σημαίνει τίποτα και χρησιμοποιείται για να δηλώσει ότι η ανάγνωση των τιμών έφτασε στο τέλος του αρχείου. Πρακτικά κάνετε έναν έλεγχο στη γραμμή 43, για να τερματίσετε την ανάγνωση των τιμών στην περίπτωση που το αρχείο περιέχει λιγότερες από επτά τιμές. Αν η συνθήκη είναι αληθής τότε τερματίζετε την επανάληψη διαφορετικά μετατρέπετε τους χαρακτήρες σε πραγματικό αριθμό και τον αποθηκεύετε στο πίνακα, γραμμή 49. Στο τέλος της επανάληψης, κλείνετε το αρχείο - γραμμή 53. 5

6 Στις γραμμές 21 έως 33 ορίζετε την συνάρτηση CalcMin, η οποία δέχεται σαν παραμέτρους ένα πίνακα πραγματικών αριθμών και μια τιμή, βάση της οποίας θα υπολογίσει το πλήθος των τιμών του πίνακα που είναι μικρότερες από αυτήν. Στο σώμα της CalcMin, δηλώνετε την μεταβλητή apot που αρχικοποιείτε με την τιμή 0 και χρησιμοποιείται σαν μετρητής για τον υπολογισμό του πλήθους των θερμοκρασιών που πληροί την συνθήκη της γραμμής 26. Πατώντας το πλήκτρο Αποθήκευση εκτελείται ο κώδικας της συνάρτησης btnwrite_click Πίνακας 1, γραμμές 56 έως 64 στο σώμα της οποίας γίνεται η αποθήκευση του πλήθους των θερμοκρασιών που είναι αποθηκευμένες στο pinaka και είναι μικρότερες από την τιμή που έχετε πληκτρολογήσει στο κουτί κειμένου txtnumber. Στην γραμμή 58 δημιουργείται το αντικείμενο filemin το οποίο είναι τύπου StreamWriter και αρχικοποιείται με το μονοπάτι του αρχείου αποθήκευσης. Στην γραμμή 59 υπολογίζεται με την βοήθεια της CalcMin, το πλήθος των θερμοκρασιών που είναι μικρότερες από μια τιμή όριο και στην γραμμή 61, με την βοήθεια της WriteLine, αυτή η τιμή αποθηκεύεται στο αρχείο mintemp.txt. Στο τέλος κλείνει το αρχείο. 6

7 Το πρόγραμμα σας εκτελείται σωστά μόνο για τα συγκεκριμένα αρχεία. Αν θέλατε να δώσατε την δυνατότητα να επιλέγει ο χρήστης το αρχείο ανάγνωσης ή αποθήκευσης τότε θα πρέπει να κάνετε αλλαγές στο κώδικα της εφαρμογής. Όλα τα προγράμματα στα Windows όταν πρόκειται να διαβάσουν ή να αποθηκεύσουν δεδομένα σε ένα αρχείο χρησιμοποιούν το ίδιο παράθυρο διαλόγου για να διαβάσουν το μονοπάτι της διαδρομής του αρχείου. Για να έχετε αυτή τη λειτουργικότητα, θα πρέπει να σύρετε από την εργαλειοθήκη πάνω στην διεπαφή της εφαρμογής, τα αντικείμενα OpenFileDialog και SaveFileDialog. Τα δύο αντικείμενα δεν εμφανίζονται πάνω στην φόρμα της εφαρμογής αλλά στο κάτω μέρος της οθόνης και έχουν αντίστοιχα τα ονόματα openfiledialog1 και savefiledialog1. Επιλέξτε τα αντικείμενα και στο παράθυρο των ιδιοτήτων δώστε σαν τιμές : openfiledialog1 Name openfiledialog1 Το όνομα του Filename Title Επιλέξτε αρχείο θερμοκρασιών 7

8 savefiledialog1 Name savefiledialog1 Το όνομα του Filename Title Επιλέξτε αρχείο εξόδου Ο Πίνακας 2 περιέχει το κώδικα της btnread_click μετά την προσθήκη του openfiledialog1. Πίνακας 2. Ο κώδικας της btnread_click 1 private void btnread_click(object sender, EventArgs e) 2 { 3 if (openfiledialog1.showdialog() == DialogResult.OK) 4 { 5 StreamReader fileweek = new StreamReader(openFileDialog1.FileName ); 6 String sline; 7 int i; 8 for (i = 0; i < 7; i++ ) 9 { 10 sline = fileweek.readline(); 11 if (sline == null) 12 { 13 break; 14 } 15 else 16 { 17 pinakas[i] = float.parse(sline); 18 } 19 } 20 fileweek.close(); 21 } 22 } Στην γραμμή 3, η μέθοδος ShowDialog εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου για την επιλογή της διαδρομής του αρχείου που περιέχει τις τιμές με τις θερμοκρασίες και επιστρέφει το πλήκτρο που πάτησε ο χρήστης για το κλείσιμο του παραθύρου. Όλα τα παράθυρα διαλόγου που είναι διαθέσιμα στο περιβάλλον των Windows έχουν κουμπιά τα οποία επιστρέφουν συγκεκριμένες οι τιμές, όπως OK ή YES ή NO κ.λπ. Η συλλογή DialogResult έχει όλες τις τιμές των κουμπιών και σας επιτρέπει να συγκρίνετε και να βρείτε πιο κουμπί πάτησε ο χρήστης της εφαρμογής. Στο συγκεκριμένο παράθυρο αν πατηθεί το πλήκτρο Open τότε η μέθοδος ShowDialog 8

9 επιστρέφει την τιμή OK διαφορετικά την τιμή Cancel. Έτσι λοιπόν αν πατηθεί το πλήκτρο ΟΚ, στην γραμμή 5, διαβάζετε το αρχείο με τις τιμές των θερμοκρασιών, του οποίου η διαδρομή του μονοπατιού είναι αποθηκευμένη στην ιδιότητα FileName του openfiledialog1. Ο Πίνακας 3 περιέχει το κώδικα της btnwrite_click μετά την προσθήκη του savefiledialog1. Στην γραμμή 3 του πίνακα 3, η μέθοδος ShowDialog εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου για την επιλογή της διαδρομής του αρχείου που θα αποθηκευτεί το αποτέλεσμα και επιπλέον επιστρέφει το πλήκτρο που πάτησε ο χρήστης για το κλείσιμο του παραθύρου. Αν πατηθεί το πλήκτρο ΟΚ τότε δημιουργείτε το αρχείο αποθήκευσης, του οποίου η διαδρομή του μονοπατιού είναι αποθηκευμένη στην ιδιότητα FileName του savefiledialog1, γραμμή 5 στο πίνακα 3, Πίνακας 3. Ο κώδικας της btnwrite_click 1 private void btnwrite_click(object sender, EventArgs e) 2 { 3 if (savefiledialog1.showdialog() == DialogResult.OK) 4 { 5 StreamWriter filemin = new StreamWriter(saveFileDialog1.FileName); 9

10 6 float plithos = CalcMin(pinakas, float.parse(txtnumber.text)); 7 8 filemin.writeline(plithos.tostring()); 9 10 filemin.close(); 11 } 12 } Τα παράθυρα διαλόγου είναι πολύ χρήσιμα γιατί παρέχουν την ίδια λειτουργικότητα και διεπαφή σε όλες τις εφαρμογές των Windows. 10

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Να αναπτύξουν ένα πρόγραμμα όπου θα επαναλάβουν τα βήματα ανάπτυξης μιας παραθυρικής εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Συγγραφική Ομάδα Εποπτεία: Ιάκωβος Παπαντωνίου Ευστάθιος Ευσταθίου Θεόδουλος Κωνσταντίνου Ξένιος Ξενοφώντος Χρίστος Μινίκκης 1 Εισαγωγή στον προγραμματισμό υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια του αντικειμενoστραφούς προγραμματισμού Επέκταση των κλάσεων σε Visual Components (Window Controls) Κατασκευή του Interface στο Design Time,

Συνέχεια του αντικειμενoστραφούς προγραμματισμού Επέκταση των κλάσεων σε Visual Components (Window Controls) Κατασκευή του Interface στο Design Time, Συνέχεια του αντικειμενoστραφούς προγραμματισμού Επέκταση των κλάσεων σε Visual Components (Window Controls) Κατασκευή του Interface στο Design Time, και καθορισμός πολλών παραμέτρων των αντικειμένων (properties).

Διαβάστε περισσότερα

και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr

και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr Υπολογιστές για Μικρούς και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr MICROSOFT WINDOWS XP Ξεκινώντας με τα WINDOWS Επιφάνεια Εργασίας Επιμέλεια: ΚΩΛΕΤΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

0 Περιεχόμενα με μια ματιά

0 Περιεχόμενα με μια ματιά 0 Περιεχόμενα με μια ματιά Μέρος Ι Ξεκίνημα με τη Microsoft Visual Basic 2010 1 Εξερεύνηση του ολοκληρωμένου περιβάλλοντος ανάπτυξης του Visual Studio... 33 2 Συγγραφή του πρώτου σας προγράμματος... 67

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός Οδηγούμενος από γεγονότα προγραμματισμός Υλοποίηση εφαρμογών σε σύγχρονο προγραμματιστικό

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός Οδηγούμενος από γεγονότα προγραμματισμός Υλοποίηση εφαρμογών σε σύγχρονο προγραμματιστικό ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός Οδηγούμενος από γεγονότα προγραμματισμός Υλοποίηση εφαρμογών σε σύγχρονο προγραμματιστικό περιβάλλον Στοιχεία γραφικού προγραμματιστικού περιβάλλοντος Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

The World s Leading Label & RFID Software

The World s Leading Label & RFID Software The World s Leading Label & RFID Software Ξεκινώντας με το BarTender Application Suite Επισκόπηση, εγκατάσταση και βασική χρήση (Ελληνική έκδοση) Το κορυφαίο λογισμικό ετικετών & RFID παγκοσμίως Ξεκινώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πτυχιακή εργασία του : ΜΑΡΚΑΤΑΤΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ Επιβλέπων : ρ. Μηχ. Αριστοµένης Αντωνιάδης Αναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδια σε Javascript

Παιχνίδια σε Javascript Παιχνίδια σε Javascript Μάθημα 1ο Μια Γρήγορη Εισαγωγή στη Γλώσσα Τα Εργαλεία Την Javascript μπορούμε (όπως και την HTML) να τη γράψουμε σε ένα απλό συντάκτη κειμένου, ή σε ένα περιβάλλον όπως το Bluefish

Διαβάστε περισσότερα

Visual Basic 1. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ VISUAL BASIC ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 4.2. Πλαίσια διαλόγου 218. 1.2. Η φόρμα εργασίας 202

Visual Basic 1. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ VISUAL BASIC ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 4.2. Πλαίσια διαλόγου 218. 1.2. Η φόρμα εργασίας 202 Visual Basic 1. TO ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ VISUAL BASIC 201 1.1. To κεντρικό παράθυρο 202 1.2. Η φόρμα εργασίας 202 1.3. Η εργαλειοθήκη 204 1.4. Προσθήκη εργαλείων 205 1.5. Ο εξερευνητής εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Γ Τάξη ΕΠΑ.Λ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Γ Τάξη ΕΠΑ.Λ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κωτσάκης Σ., Μακρυγιάννης Η., Παραδείση Α. Ταταράκη Α,. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-Mail)

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-Mail) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-Mail) Περιεχόμενα Τι είναι η ηλεκτρονική αλληλογραφία;...2 Πώς γίνεται η μεταφορά των μηνυμάτων;...2 Τι χρειάζομαι για να χρησιμοποιήσω την υπηρεσία e-mail;...2 Το πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάπτυξη web εφαρμογής για τη διαχείριση πελατολόγιου ασφαλιστικών συμβούλων ΠΟΛΙΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα Επιστημονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής Συγγραφή Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Το «Σύστημα τήρησης ωραρίου εργαζομένων» προσφέρει αναλυτική και αποτελεσματική εποπτεία της εργασιακής κατάστασης. Αναπτύχθηκε με σκοπό την υποβοήθηση και την απλούστευση

Διαβάστε περισσότερα

Module 3. Επεξεργασία κειμένου. με τη χρήση του. OpenOffice.org Writer. για λειτουργικό σύστημα Ubuntu Linux. David Varley

Module 3. Επεξεργασία κειμένου. με τη χρήση του. OpenOffice.org Writer. για λειτουργικό σύστημα Ubuntu Linux. David Varley Module 3 Επεξεργασία κειμένου με τη χρήση του OpenOffice.org Writer για λειτουργικό σύστημα Ubuntu Linux David Varley Μετάφραση Βασιλική Οικονόμου Άννα Κρασσά Κατάλογος περιεχομένων Πρώτη ενότητα: Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic 2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic Σκοπός Κεφαλαίου προσδοκωμενα αποτελεσματα διδακτικοι στοχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι να σας εισάγει σε έννοιες του προγραμματισμού και του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Windows XP. Αρχικές Ρυθμίσεις - Οργάνωση Αρχείων. 1. Ρυθμίσεις. 2 Οργάνωση Αρχείων

Windows XP. Αρχικές Ρυθμίσεις - Οργάνωση Αρχείων. 1. Ρυθμίσεις. 2 Οργάνωση Αρχείων Windows XP Αρχικές Ρυθμίσεις - Οργάνωση Αρχείων 1. Ρυθμίσεις 1.1 Επιφάνειας Εργασίας. Όταν γίνεται η εγκατάσταση των WindowsXP τότα κατά την πρώτη εκκίνηση στην επιφάνεια εργασίας φαίνεται μόνο ένα εικονίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Το κορυφαίο λογισμικό παγκοσμίως για εκτύπωση ετικετών, γραμμωτού κώδικα, RFID & καρτών. Ξεκινώντας με το BarTender Application Suite

Το κορυφαίο λογισμικό παγκοσμίως για εκτύπωση ετικετών, γραμμωτού κώδικα, RFID & καρτών. Ξεκινώντας με το BarTender Application Suite Το κορυφαίο λογισμικό παγκοσμίως για εκτύπωση ετικετών, γραμμωτού κώδικα, RFID & καρτών Ξεκινώντας με το BarTender Application Suite Επισκόπηση, εγκατάσταση και βασική χρήση (Ελληνική έκδοση) Αναθ. 13.06.20.1541

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών Περιεχόμενα 4.1 Εισαγωγή 4.2 Σχεδιασμός και Ενσωμάτωση Δικτύου 4.2.1 Δίκτυα Υπολογιστών 4.2.2 Τοπολογίες Εταιρικών Δικτύων (Internet, Intranet,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Ακαδημαϊκό Έτος 20092010 Περιεχόμενα Η Γλώσσα Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέξτε Αρχείο και στη συνέχεια Έξοδος. Ή Επιλέξτε το εικονίδιο Κλείσιμο εφαρμογής, που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης

Επιλέξτε Αρχείο και στη συνέχεια Έξοδος. Ή Επιλέξτε το εικονίδιο Κλείσιμο εφαρμογής, που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης Άνοιγμα και κλείσιμο της εφαρμογής Λογιστικών Φύλλων Άνοιγμα του Calc Επιλέξτε: Έναρξη Προγράμματα OpenOffice.org Calc Με αυτήν την ενέργεια θα φορτωθεί το Calc. Κλείσιμο του Calc Επιλέξτε Αρχείο και στη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office...

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... 31 4 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου... 37 5 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΛΙΟΜΕΝΗΣ ΣΚΑΛΑΣ ΣΕ PC ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

MS EXCEL ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

MS EXCEL ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ερευνητικό πρόγραμμα: Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται 75% από το Ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο και 25% από εθνικούς πόρους. ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΧΗΜΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ «Nέες Tεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Διδάκτωρ Τμήματος Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server Εργαστηριακός Οδηγός ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία ιστοσελίδων µε το 1 Microsoft FrontPage

ηµιουργία ιστοσελίδων µε το 1 Microsoft FrontPage ηµιουργία ιστοσελίδων µε το 1 Microsoft FrontPage Τι είναι µια ιστοσελίδα (Web page); Μια ιστοσελίδα (web page) είναι ένα αρχείο που εµφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή από ένα πρόγραµµα που λέγεται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Microsoft Visual C# 2005 Express Edition...19. Τι είναι το.νετ;... 20 Τι είναι η C#;... 22

Εισαγωγή στη Microsoft Visual C# 2005 Express Edition...19. Τι είναι το.νετ;... 20 Τι είναι η C#;... 22 Περιεχ μενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη Microsoft Visual C# 2005 Express Edition...19 Τι είναι το.νετ;... 20 Τι είναι η C#;... 22 Είναι η C# αντικειμενοστρεφής γλώσσα προγραμματισμού;... 23 Τι είναι η Visual

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΛ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1.1 ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ 1. Βάση εδοµένων (Database) είναι µία οργανωµένη συλλογή πληροφοριών οι οποίες σχετίζονται µε ένα συγκεκριµένο θέµα ή σκοπό. Στις µηχανογραφικές βάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης αναφοράς. 1: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων

Οδηγός γρήγορης αναφοράς. 1: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Οδηγός γρήγορης αναφοράς Στους παρακάτω πίνακες παρατίθενται οι γνώσεις που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι για τις γνωστικές ενότητες: Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων, Επεξεργασία κειμένου, Υπολογιστικά

Διαβάστε περισσότερα