Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις"

Transcript

1 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις (Περιόδου Από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2012) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1

2 I. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 MAΡTΙΟΥ 2012) Οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01/ /03/2012, εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.» την και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στην διεύθυνση και στον διαδικτυακό χώρο του Χ.Α., όπου και θα παραμείνουν στην διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία της συντάξεως και δημοσιοποιήσεώς της. Επισημαίνεται ότι τα δημοσιοποιηθέντα στον Τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας και του Ομίλου, αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης, των χρηματοοικονομικών επιδόσεων και ταμιακών ροών της Εταιρείας και του Ομίλου, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Βασίλειος Κ. Στεφανής Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Α. Συνοπτική Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος... 4 Γ. Συνοπτική Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Ομίλου... 6 Δ. Συνοπτική Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρείας... 7 Ε. Κατάσταση Ταμειακών Ροών... 8 ΣΤ. Επιλεγμένες Επεξηγηματικές Σημειώσεις ( Όμιλος ) Γενικές Πληροφορίες Πρόσθετες πληροφορίες και επεξηγήσεις ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Αντικείμενο Δραστηριότητας Σημαντικά γεγονότα Δομή Ομίλου Οικονομική Πληροφόρηση ανά Τομέα Πρωτεύων τομέας πληροφόρησης επιχειρηματικοί τομείς Δευτερεύων τομέας πληροφόρησης γεωγραφικοί τομείς Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε θυγατρικές Eπενδύσεις σε Συγγενείς Εταιρίες Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία Ενεργητικού Βασικά Κέρδη ανά μετοχή Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη Συναλλαγές με βασικά Διοικητικά Στελέχη Δανεισμός Αριθμός Απασχολούμενου Προσωπικού Ανέλεγκτες Φορολογικά Χρήσεις Υφιστάμενα Εμπράγματα Βάρη Γεγονότα μετά την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης...38 Ζ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

4 Α. Συνοπτική Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. (ποσά εκφρασμένα σε ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/1-31/03/2012 1/1-31/03/2011 1/1-31/03/2012 1/1-31/03/2011 Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων Αποκτώμενα Αποθέματα από Θυγατρικές Επιχειρήσεις Αγορές Κατά την Διάρκεια της Χρήση Πωλήσεις Κατά την Διάρκεια της Χρήσης Εύλογη αξία βιολογικών περιουσιακών στοιχείων εταιρίας που ενσωματώνονται με την Μέθοδο της Καθαρής Θέσης Ευλογή Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων Κέρδη Ζημιές από μεταβολές στην Εύλογη Αξία των Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 31/03/ Πωλήσεις Εμπορευμάτων & Λοιπού Υλικού Πωλήσεις Ιχθυοτροφών Πωλήσεις Υπηρεσιών Κόστος πωληθέντων Εμπορευμάτων και υπηρεσιών Κόστος Αναλώσεων Α & Β υλών Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αμοιβές Τρίτων & Παροχές Τρίτων Λοιπά Έξοδα Άλλα Έσοδα/(Έξοδα) Αποσβέσεις Χρηματοοικονομικά Έσοδα Χρηματοοικονομικά Έξοδα Αποτελέσματα Επενδυτικών Δραστηριοτήτων Κέρδη (Ζημιές) από Συνδεδεμένες Εταιρίες Κέρδη/Ζημιές από Πώληση Συμμετοχών Απομείωση Επενδυτικών Ακινήτων Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων Φόρος εισοδήματος Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος Διαφορές φορολογικού ελέγχου Κέρδη / (ζημιές) περιόδου μετά φόρων Κέρδη/(ζημιές) μετά φόρων αποδιδόμενα σε : Ιδιοκτήτες Μητρικής Μη ελέγχουσες συμμετοχές Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή βασικά (σε ) 7 0, , ,022 0,008 Κατάσταση λοιπών συνολικών εσόδων Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) Λοιπά Συνολικά Έσοδα Συναλλαγματικές διαφορές από τη μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του εξωτερικού Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού Αντισταθμίσεις ταμειακών ροών Αναγνώριση μεταβολών συγγενών απευθείας στα ίδια κεφάλαια Αποθεματικά εύλογης αξίας Φόροι εισοδήματος στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους(α)+(β) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ αποδιδόμενα σε : Ιδιοκτήτες της μητρικής Μη ελέγχουσες συμμετοχές

5 Β. Συνοπτική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) (ποσά σε ) Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ενσώματα Πάγια Επενδύσεις σε ακίνητα Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία Υπεραξία επιχειρήσεων Επενδύσεις σε Θυγατρικές Επενδύσεις σε Συνδεδεμένες Επενδύσεις Διαθέσιμες Προς Πώληση Άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία Κυκλοφορούν ενεργητικό Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία Αποθέματα Απαιτήσεις από Εμπορικές Δραστηριότητες Λοιπές Απαιτήσεις & Προκαταβολές Επενδύσεις κατεχόμενες για Εμπορικούς Σκοπούς Διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΊΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια Κεφάλαια Μετοχικό Κεφάλαιο Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Ίδιες Μετοχές Αποθεματικά Αποθεματικά Αντιστάθμισης ροών Αποθεματικά Εύλογης Αξίας Συναλλαγματικές Διαφορές Αδιανέμητα κέρδη Ίδια Κεφάλαια αποδιδόμενα στους Μετόχους της Μητρικής Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β) Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μη Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Δάνεια Τραπεζών Άλλες Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις Παροχές σε Εργαζομένους Έσοδα επομένων χρήσεων/επιχορηγήσεις Προβλέψεις Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Εμπορικοί και άλλοι Πιστωτές Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Μέσα Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Πληρωτέες την Επόμενη Χρήση Συνολικές Υποχρεώσεις ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

6 Γ. Συνοπτική Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Ομίλου 6

7 Δ. Συνοπτική Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρείας 7

8 Ε. Κατάσταση Ταμειακών Ροών (ποσά σε ) Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ Λειτουργικές δραστηριότητες 1/1/12-1/1/11-1/1 /12-1/1/11-31/03/ /03/ /03/ /03/2011 Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) Κέρδη προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες) 0 0 Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις Απομειώσεις ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων 0 0 Υπεραξία από συγχώνευση Ευλογη Αξία Λόγω ενοποίησης τουρκίας Προβλέψεις Συναλλαγματικές διαφορές Αποτελέσματα(έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημιές)επενδυτικής δραστηριότητας Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Προσαρμογή από μεταβολές ποσοστών θυγατρικών εταιρειών Επίδραση από Συγχώνευση θυγατρικών Προσαρμογές από ενοποίηση νέας εταιρείας Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: Αύξηση/ (μείωση) αποθεμάτων Αύξηση/ (μείωση) αποθεμάτων από συγχώνευση Αύξηση/ (μείωση) απαιτήσεων Αύξηση/ (μείωση) απαιτήσεων από συγχώνευση Αύξηση/ (μείωση) απαιτήσεων λόγω ενοποίησης νεάς εταιρείας Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) από συγχώνευση Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) λόγω ενοποίησης νεάς εταιρείας Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα Καταβεβλημένοι φόροι Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) Επενδυτικές δραστηριότητες Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών,κοιν/ξιών και λοιπών επενδύσεων Αγορές ενσώματων και άϋλων περιουσιακών στοιχείων Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων Τόκοι εισπραχθέντες Εισπράξεις από πωλήσεις θυγατρικών, συγγενών,κοιν/ξιών και λοιπών επενδύσεων Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) Χρηματοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια Εξοφλήσεις δανείων Μερίσματα πληρωθέντα 0 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

9 ΣΤ. Επιλεγμένες Επεξηγηματικές Σημειώσεις ( Όμιλος ) 1. Γενικές Πληροφορίες Η μητρική εταιρία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.» Εταιρία ιδρύθηκε το 1990 με τη νομική μορφή της ανώνυμης εταιρίας και την επωνυμία ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (ΦΕΚ 4511/ ). Προέκυψε από τη συγχώνευση των εταιριών Ιχθυοτροφεία ΣΕΛΟΝΤΑ Ε.Π.Ε. και ΣΕΛΟΝΤΑ Ιχθυοτροφική Ε.Π.Ε. και την ταυτόχρονη μετατροπή της κάθε μία από αυτές σε ανώνυμη εταιρία. Η Εταιρεία έχει έδρα το Δήμο Αθηναίων, Ναυάρχου Νικοδήμου 30, η διάρκειά της αρχικά ορίσθηκε σε 50 έτη, το site είναι και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών (κατηγορία Μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης). Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 30 η Μαίου Η Διοίκηση της εταιρείας και οι διοικητικές υπηρεσίες της εταιρείας είναι στα γραφεία της Αθήνας στην Πλάκα, Ναυάρχου Νικοδήμου 30. Οι εγκαταστάσεις των ιχθυογεννητικών σταθμών του Ομίλου βρίσκονται, στην περιοχή Μανάγουλη του Ν. Φωκίδος (πρώην RIOPESCA AE.B.E.), 520χλμ. από την Αθήνα, στην περιοχή Λωρίδα Σαγιάδας του Ν. Θεσπρωτίας (πρώην ΤΡΙΤΩΝ Α.Ε.Ι), στα Ψαχνά Ν. Ευβοίας, στην Λάρυμνα Φθιώτιδας και στην περιοχή Παλαιόλουτρος, του Ν. Λέσβου. Οι θαλάσσιες εγκαταστάσεις εκτροφής του Ομίλου βρίσκονται στον Όρμο Σελόντα, Νήσο Πέτρο, Νήσο Οβριό (Νομού Κορινθίας), Όρμο Βουρλιάς, Τρίκερι (Νομού Αργολίδας),στη θέση Ορθολίθι, Φουσκί και Καλαμάκι (Νομού Αρκαδίας), στον Όρμο Κούραμο και Παγανιά (Νομού Θεσπρωτίας) στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας, στην περιοχή της Λάρυμνας (Νομού Φθιώτιδας), στις περιοχές Λουτρά, Σκαλοχώρι, Αγριλιά (Νομού Λέσβου), στην Λέρο. Λόγω των κοινών εκτροφών με άλλους παραγωγούς έχει αναπτύξει μονάδες εκτροφής στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας, στην Νήσο Πλατιά Ν. Αργολίδος στην Κάλυμνο και στην Εύβοια. Στις εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται και συσκευαστήρια και μονάδες τυποποίησης στην Νέα Επίδαυρο Αργολίδας, στον Όρμο Σελόντα-Κορινθίας, στο Κρανίδι Αργολίδος, στην Σαγιάδα Θεσπρωτίας και στον Παλαιόλουτρο Λέσβου. Επίσης η διανομή-διάθεση προς την Ελλάδα και Εξωτερικό γίνεται από εγκαταστάσεις εταιρείας logistic στον Ασπρόπυργο. Η Μητρική Εταιρεία με την από 21/03/2012 απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων ολοκλήρωσε την συγχώνευση που έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρων 68 παρ. 2, 69-77α του ΚΝ 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του ν. 2166/93, με απορρόφηση των ανώνυμων εταιρειών «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΦΑΡΑΔΟΝΗΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΙΧΘΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (απορροφώμενες εταιρείες) από την ανώνυμη εταιρεία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» (απορροφώσα). 9

10 Η μητρική εταιρία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.» με τον διακριτικό τίτλο «ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ» με δραστηριότητα την παραγωγή-εκτροφή προϊόντων μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας (γόνο, ψάρι) έχει τις κατωτέρω θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες : Θυγατρικές: AQUAVEST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ EΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, με ποσοστό άμεσης συμμετοχής 100%. Η εταιρεία Η AQUAVEST ιδρύθηκε το Βασική δραστηριότητά της αποτελεί η παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και η υλοποίηση επενδύσεων σε εταιρίες ιχθυοκαλλιεργειών SELONDA INTERNATIONAL LTD, με ποσοστό άμεσης συμμετοχής 100%. H εταιρεία ιδρύθηκε το 1996 ως ιδιωτική εταιρία σύμφωνα με το Νόμο περί Εταιριών και με έδρα τη νήσο Jersey (Τζέρσεϋ) στην περιοχή των Channel Islands του Ηνωμένου Βασιλείου. Αντικείμενο της είναι η πραγματοποίηση οποιονδήποτε επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. ΑΚΟΥΑΝΕΤ Α.Ε. με ποσοστό άμεσης συμμετοχής 89,32% και έμμεσης 1,10%. H εταιρεία ιδρύθηκε το Η δραστηριότητα της εταιρείας σήμερα είναι η συμμετοχή σε άλλες εταιρίες του κλάδου ή η ίδρυση κοινοπραξιών, και οι μελέτες για την ανάπτυξη προγραμμάτων έρευνας στην ιχθυοκαλλιέργεια. BLUE WATER FLAT FISH LTD (Β.F.F.) με ποσοστό άμεσης συμμετοχής 72,40% και έμμεσης 10,29%. H εταιρεία ιδρύθηκε το 1999 και έχει έδρα στο North Linconshire της Ουαλίας. Η BFF είναι παραγωγική εταιρία εκτροφής του ψαριού με την ονομασία «turbot- Kαλκάνι» και λαβρακιού καθώς και παραγωγής γόνου. ΠΟΛΕΜΑΡΧΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ Α.Ε. με ποσοστό έμμεσης συμμετοχής 69,30%. H εταιρεία ιδρύθηκε το Αντικείμενο των εργασιών της είναι η εκμετάλλευση ακινήτων και τουριστικών ακινήτων. ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε. με ποσοστό άμεσης συμμετοχής 90,94%. Η Εταιρία, ιδρύθηκε το 2005, με αντικείμενο την τουριστική εκμετάλλευση καταδυτικών πάρκων στην Ελληνική Επικράτεια. ΒΙΛΛΑ ΠΡΕΣΙΕ ΑΕ με ποσοστό άμεσης συμμετοχής 100%. Η Εταιρία, ιδρύθηκε το 1990 με σκοπό την ίδρυση και αγορά εκμετάλλευση στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή ξενοδοχείων, μοτέλς, μπανγκαλόους, κάμπινγκς, διαμερισμάτων και βιλλών επί ιδιόκτητων ή μη ακινήτων όπως ειδικότερα περιγράφεται στο καταστατικό της. ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε, με ποσοστό άμεσης συμμετοχής 41,34%. Η Εταιρία ιδρύθηκε το έτος 1968, με κύριο σκοπό την παρασκευή και η διάθεση παντός είδους κτηνοτροφών, πτηνοτροφών, ιχθυοτροφών και τροφών για οικιακά ζώα (pet) καθώς και την εμπορία αυτών, καθώς και την εκμετάλλευση ιχθυοτροφείων. INTERNATIONAL AQUA TECH LTD, με ποσοστό άμεσης συμμετοχής 89,32%. Η Εταιρία ιδρύθηκε το 1992, έχει έδρα στην Αγγλία-Ουαλία και είναι εταιρεία μελετών, κατασκευής - λειτουργίας και διαχείρισης συστημάτων νερού. URUNLERI URETIM SANAYI VE TICARET AS (πρώην Fjiord Marin Turkey)με ποσοστό άμεσης συμμετοχής 79,02%. Η Εταιρία, ιδρύθηκε το 1995 και έχει έδρα το Bodrum στην Τουρκία με αντικείμενο την εκτροφή και διάθεση μεσογειακών ειδών ψαριών καθώς και την παραγωγή γόνου. 10

11 Συνδεδεμένες: BLUE FIN TUNA HELLAS ΑΕ με ποσοστό άμεσης συμμετοχής 25,00%. Η Εταιρία ιδρύθηκε το 2003 με αντικείμενο την συλλογή ζωντανών ψαριών τόνου και την εκτροφή-πώληση του ψαριού τόνου. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Ι, με ποσοστό άμεσης συμμετοχής 95,00%. Η Κοινοπραξία ιδρύθηκε το 2005 με έργο την εκμετάλλευση και διαχείριση μονάδας εκτροφής ιχθύων. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ με ποσοστό έμμεσης συμμετοχής 90,33%. Η Κοινοπραξία ιδρύθηκε το 2004 με έργο την εκμετάλλευση και διαχείριση μονάδας εκτροφής ιχθύων. ΑΣΤΡΑΙΑ ΑΕΒΕ με ποσοστό άμεσης συμμετοχής 35,00%. Η Εταιρία συστήθηκε το 2005 με σκοπό την παραγωγή - διάθεση και εμπορία (εισαγωγή εξαγωγή) ιχθυοτροφών, ζωοτροφών και λοιπών προϊόντων διατροφής ζώων. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΑΡΜΑΡΙ με ποσοστό έμμεσης συμμετοχής 30%. Η Κοινοπραξία ιδρύθηκε το 2011 με έργο την εκμετάλλευση και διαχείριση μονάδας εκτροφής ιχθύων. EUROFISH GB LTD, με ποσοστό άμεσης συμμετοχής 30,00%. Η Εταιρία έχει έδρα στην Αγγλία-Ουαλία και είναι εμπορίας ιχθύων και τροφίμων γενικότερα. 11

12 2. Πρόσθετες πληροφορίες και επεξηγήσεις Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου (εφεξής οι «οικονομικές καταστάσεις») έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («Δ.Π.Χ.Α.») όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Λ.Π. 34 «Ενδιάμεση Οικονομική Αναφορά». Επίσης, οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή γηπέδων και κτιρίων, χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση και χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων (συμπεριλαμβανομένων των παράγωγων χρηματοοικονομικών στοιχείων) σε εύλογες αξίες μέσω του αποτελέσματος, την αρχή συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.B.) καθώς και των ερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της I.A.S.B. Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν περιορισμένη πληροφόρηση σε σχέση με αυτές των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Ως εκ τούτου, οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να διαβάζονται σε συνδυασμό με τις τελευταίες δημοσιευθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιμήσεων. Επίσης, απαιτεί την κρίση της διοίκησης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών του ομίλου. Οι περιπτώσεις οι οποίες περιλαμβάνουν μεγαλύτερο βαθμό κρίσης και πολυπλοκότητας ή οι περιπτώσεις όπου οι υποθέσεις και οι εκτιμήσεις είναι σημαντικές για τις οικονομικές καταστάσεις, περιλαμβάνονται στη σημείωση 2.2. Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01/01/ /03/2012 εγκρίθηκαν προς δημοσιοποίηση από το Διοικητικό Συμβούλιο την 30η Μαΐου Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις, είναι συνεπείς με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2010 και έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται εκτός από τις παρακάτω αλλαγές. 2. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Οι ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις για την τριμηνιαία περίοδο που έληξε την 31/03/2012 περιλαμβάνουν περιορισμένη πληροφόρηση σε σχέση με αυτές των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων. Οι λογιστικές πολιτικές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις, είναι συνεπείς με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2011. Ως εκ τούτου, οι συνημμένες ενδιάμεσες τριμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις θα πρέπει να διαβάζονται σε συνδυασμό με τις τελευταίες δημοσιευμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2011, οι οποίες και περιλαμβάνουν πλήρη ανάλυση των λογιστικών πολιτικών και μεθόδων αποτίμησης που χρησιμοποιήθηκαν Νέα πρότυπα, διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε. 12

13 Ο Όμιλος (ή Εταιρία ) έχει υιοθετήσει πλήρως όλα τα ΔΠΧΑ και τις διερμηνείες που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και που η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική για τη σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων που καλύπτουν τη χρήση ΔΠΧΑ 7 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις (τροποποίηση) Εμπλουτισμένες απαιτήσεις για γνωστοποιήσεις αποαναγνώρισης Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου Η τροποποίηση αυτή απαιτεί πρόσθετες γνωστοποιήσεις για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν μεταφερθεί, αλλά δεν έχουν αποαναγνωριστεί για να καταστήσουν τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων ικανούς να κατανοήσουν τη σχέση με αυτά τα περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν αποαναγνωριστεί, καθώς και τις συνδεόμενες υποχρεώσεις. Επιπρόσθετα, η τροποποίηση απαιτεί γνωστοποιήσεις σχετικά με τη συνεχιζόμενη εμπλοκή στα αποαναγνωρισμένα περιουσιακά στοιχεία έτσι ώστε να μπορούν οι χρήστες να υπολογίζουν τη φύση της συνεχιζόμενης εμπλοκής της εταιρείας στα αποαναγνωρισμένα περιουσιακά στοιχεία καθώς και τον κίνδυνο που συνδέεται με αυτή. Η παρούσα τροποποίηση έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εφαρμογή της τροποποίησης δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου (ή της Εταιρίας) Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα, τα οποία είτε δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ, είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε. Επιπλέον, η ΔΣΛΠ έχει προχωρήσει στην έκδοση των παρακάτω νέων ΔΠΧΑ, τροποποιήσεων και διερμηνειών τα οποία δεν είναι υποχρεωτικά για τις παρουσιαζόμενες οικονομικές καταστάσεις και τα οποία μέχρι την ημερομηνία έκδοσης αυτών των οικονομικών καταστάσεων δεν είχαν υιοθετηθεί από την ΕΕ. ΔΠΧΑ 1 Πρώτη Εφαρμογή (τροποποίηση) - Υπερπληθωριστικές Οικονομίες Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου Η τροποποίηση παρέχει καθοδήγηση για την επανεφαρμογή των ΔΠΧΑ μετά από μια περίοδο παύσης, οφειλόμενη στο ότι το νόμισμα λειτουργίας της Οικονομικής Οντότητας αποτελούσε νόμισμα μιας υπερπληθωριστικής Οικονομίας. Προγενέστερη εφαρμογή του προτύπου επιτρέπεται. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Όμιλος (ή Η Εταιρία) βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονομικές του (της) καταστάσεις. ΔΠΧΑ 1 Πρώτη Εφαρμογή (τροποποίηση) - Κατάργηση της παύσης αναγνώρισης χρηματικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2011, ενώ η προγενέστερη εφαρμογή της επιτρέπεται. Η τροποποίηση καταργεί την χρήση της προκαθορισμένης ημερομηνίας μετάβασης (01 Ιανουαρίου 2004) και την αντικαθιστά με την πραγματική ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΑ. Παράλληλα, καταργεί τις απαιτήσεις περί παύσης αναγνώρισης των συναλλαγών που είχαν λάβει χώρα πριν την προκαθορισμένη ημερομηνία μετάβασης. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Όμιλος (ή Η Εταιρία) βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονομικές του (της) καταστάσεις. 13

14 ΔΛΠ 12 Φόροι Εισοδήματος (τροποποίηση) Αναβαλλόμενος Φόρος - Ανάκτηση των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου Το ΔΛΠ 12 απαιτεί μια επιχείρηση να επιμετρά την αναβαλλόμενη φορολογία που σχετίζεται με ένα πάγιο περιουσιακό στοιχείο ανάλογα με το εάν η επιχείρηση αναμένει η ανάκτηση της λογιστικής αξίας να πραγματοποιηθεί από τη χρήση του στοιχείου ή την πώλησή του. Στις περιπτώσεις επενδυτικών ακινήτων και όταν ένα πάγιο αποτιμάται σε εύλογες αξίες, η εκτίμηση του τρόπου ανάκτησης της αξίας του περιουσιακού στοιχείου πολλές φορές είναι δύσκολη και υποκειμενική. Σύμφωνα με τη παρούσα τροποποίηση η μελλοντική ανάκτηση της λογιστικής αξίας τέτοιων περιουσιακών στοιχείων τεκμαίρεται ότι θα πραγματοποιηθεί μέσω της μελλοντικής πώλησης του περιουσιακού στοιχείου. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Όμιλος (ή Η Εταιρία) βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονομικές του (της) καταστάσεις. ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων (τροποποίηση) Παρουσίαση των στοιχείων του Λοιπού Συνολικού Εισοδήματος Η τροποποίηση αυτή εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου Η τροποποίηση αυτή αλλάζει την ομαδοποίηση των στοιχείων που παρουσιάζονται στα Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα. Τα στοιχεία που μπορούν να αναταξινομηθούν στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων σε κάποια χρονική στιγμή στο μέλλον και θα παρουσιάζονται χωριστά από άλλα στοιχεία, τα οποία δεν θα αναταξινομηθούν ποτέ. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Όμιλος (ή Η Εταιρία) βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονομικές του (της) καταστάσεις. ΔΠΧΑ 10 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά το ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και τη Διερμηνεία 12 «Ενοποίηση - οικονομικές μονάδες ειδικού σκοπού». Με το νέο πρότυπο αλλάζει ο ορισμός της έννοιας του ελέγχου που είναι και ο καθοριστικός παράγοντας για το εάν η οικονομική οντότητα θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο πλαίσιο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της μητρικής εταιρείας. Το πρότυπο παρέχει πρόσθετες οδηγίες για να βοηθήσει στον προσδιορισμό του ελέγχου, όπου αυτό είναι δύσκολο να εκτιμηθεί. Επίσης, ο Όμιλος θα πρέπει να πραγματοποιεί μια σειρά γνωστοποιήσεων αναφορικά με τις εταιρείες που ενοποιούνται ως θυγατρικές αλλά και για τις μη ενοποιούμενες εταιρείες με τις οποίες υπάρχει μετοχική σχέση. Το πρότυπο αναμένεται να οδηγήσει σε αλλαγές στις δομές συμβατικών ομίλων και οι επιπτώσεις σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι σημαντικές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. Ο Όμιλος (ή Η Εταιρία) βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονομικές του (της) καταστάσεις. ΔΠΧΑ 11 Από Κοινού Συμφωνίες 14

15 Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου Το ΔΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες» και τη Διερμηνεία 13 «Από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές οντότητες Μη χρηματικές συνεισφορές από κοινοπρακτούντες». Το ΔΠΧΑ 11 απαλείφει την επιλογή της αναλογικής ενοποίησης των από κοινού ελεγχόμενων εταιρειών. Αντί αυτού, οι από κοινού ελεγχόμενες εταιρείες οι οποίες πληρούν τον ορισμό της κοινοπραξίας πρέπει να λογίζονται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. Ο Όμιλος (ή Η Εταιρία) βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονομικές του (της) καταστάσεις. ΔΠΧΑ 12 Γνωστοποίηση συμμετοχών σε άλλες οικονομικές οντότητες Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου Το ΔΠΧΑ 12 περιλαμβάνει όλες τις γνωστοποιήσεις που προηγουμένως εμπεριέχονταν στο ΔΛΠ 27 και σχετίζονταν με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι γνωστοποιήσεις αυτές σχετίζονται με τη συμμετοχή μιας εταιρείας σε θυγατρικές εταιρείες, σε από κοινού συμφωνίες, σε συγγενείς εταιρείες και δομημένες εταιρείες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. Ο Όμιλος (ή Η Εταιρία) βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονομικές του (της) καταστάσεις. ΔΠΧΑ 13 Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου Το ΔΠΧΑ 13 εγκαθιστά ένα ενιαίο πλαίσιο για όλες τις επιμετρήσεις περιουσιακών στοιχείων που γίνονται στην εύλογη αξία. Το ΔΠΧΑ 13 δεν αλλάζει τις απαιτήσεις αναφορικά με το πότε η εταιρεία απαιτείται να χρησιμοποιήσει την εύλογη αξία αλλά παρέχει καθοδήγηση στο τρόπο επιμέτρησης της εύλογης αξίας στα ΔΠΧΑ όταν η εύλογη αξία απαιτείται ή επιτρέπεται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. Ο Όμιλος (ή Η Εταιρία) βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονομικές του (της) καταστάσεις. ΔΛΠ 27 Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις (αναθεώρηση) Το πρότυπο αυτό εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου Το πρότυπο αυτό αναφέρεται στις επακόλουθες αλλαγές που προκύπτουν από τη δημοσίευση του νέου ΔΠΧΑ 10. Το ΔΛΠ 27 θα αντιμετωπίζει πλέον αποκλειστικά τις ατομικές οικονομικές καταστάσεις, οι απαιτήσεις για τις οποίες παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητες. Προγενέστερη εφαρμογή του προτύπου επιτρέπεται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Ο Όμιλος (ή Η Εταιρία) βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονομικές του (της) καταστάσεις. ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (αναθεώρηση) 15

16 Το πρότυπο αυτό εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου Ο σκοπός του αναθεωρημένου αυτού προτύπου είναι να προσδιορίσει τις λογιστικές αρχές που πρέπει να εφαρμοσθούν λόγω των αλλαγών που προκύπτουν από τη δημοσίευση του ΔΠΧΑ 11. Το αναθεωρημένο πρότυπο συνεχίζει να καθορίζει τους μηχανισμούς λογιστικής παρακολούθησης της μεθόδου της καθαρής θέσης. Προγενέστερη εφαρμογή του προτύπου επιτρέπεται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Ο Όμιλος (ή Η Εταιρία) βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονομικές του (της) καταστάσεις. ΔΛΠ 19 Παροχές σε εργαζομένους (τροποποίηση) Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου Το ΣΔΛΠ εξέδωσε μια σειρά από τροποποιήσεις τους ΔΛΠ 19. Οι τροποποιήσεις αυτές εκτείνονται από θεμελιώδεις αλλαγές, όπως η κατάργηση του μηχανισμού γνωστού ως «μέθοδος περιθωρίου». Επίσης, μεταβολές από επανεκτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, που απορρέουν από προγράμματα καθορισμένων παροχών, θα παρουσιάζεται στην κατάσταση των λοιπών συνολικών εσόδων. Επιπλέον, θα παρέχονται επιπλέον γνωστοποιήσεις για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών σχετικά με τα χαρακτηριστικά τους και τους κινδύνους στους οποίους οι φορείς είναι εκτεθειμένοι μέσω της συμμετοχής στα εν λόγω σχέδια. Προγενέστερη εφαρμογή του προτύπου επιτρέπεται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Ο Όμιλος (ή Η Εταιρία) βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονομικές του (της) καταστάσεις. ΔΠΧΑ 7 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις (τροποποίηση) - Συμψηφισμός Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου Η τροποποίηση εισάγει συνήθεις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων. Οι γνωστοποιήσεις αυτές παρέχουν στους χρήστες πληροφόρηση η οποία είναι χρήσιμη στην αξιολόγηση της επίδρασης ή της πιθανής επίδρασης κατά τον συμψηφισμό διακανονισμών στην κατάσταση οικονομικής θέσης μιας εταιρείας. Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 7 έχουν αναδρομική ισχύ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Ο Όμιλος (ή Η Εταιρία) βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονομικές του (της) καταστάσεις. ΔΠΧΑ 1 Πρώτη Εφαρμογή (τροποποίηση) - Κρατικά Δάνεια Η τροποποίηση αυτή εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου Στις οικονομικές οντότητες που εφαρμόζουν για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ και έχουν λάβει κρατικά δάνεια με προνομιακό επιτόκιο, δίνεται η δυνατότητα της μη αναδρομικής εφαρμογής των ΔΠΧΑ στην απεικόνιση αυτών των δανείων κατά την μετάβαση. Αυτή είναι η ίδια απαλλαγή, όπως είχε δοθεί και στους υπάρχοντες συντάκτες των Οικονομικών Καταστάσεων με ΔΠΧΑ κατά την μετάβασή τους. Η 16

17 Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Ο Όμιλος (ή Η Εταιρία) βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονομικές του (της) καταστάσεις. ΔΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση (τροποποίηση) - Συμψηφισμός Χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και Χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων Η τροποποίηση αυτή εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με κάποιες απαιτήσεις για τον συμψηφισμό χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην κατάσταση οικονομικής θέσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Ο Όμιλος (ή Η Εταιρία) βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονομικές του (της) καταστάσεις. ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα Ταξινόμηση και Επιμέτρηση Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου Όπως έχει εκδοθεί το ΔΠΧΑ 9 αντικατοπτρίζει την πρώτη φάση της εργασίας του ΣΔΛΠ για την αντικατάσταση του ΔΛΠ 39. Η Φάση 1 του ΔΠΧΑ 9 θα έχει σημαντική επίπτωση: (α) στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και (β) στην αλλαγή λογιστικοποίησης για εταιρείες που έχουν χαρακτηρίσει χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις χρησιμοποιώντας την επιλογή της Εύλογης Αξίας Μέσω Αποτελεσμάτων. Στις επόμενες φάσεις, το ΣΔΛΠ θα ασχοληθεί με τη λογιστική αντιστάθμιση και την απομείωση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Η ολοκλήρωση του έργου αυτού αναμένεται κατά το πρώτο μισό του Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. Ο Όμιλος (ή Η Εταιρία) βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονομικές του (της) καταστάσεις. Διερμηνεία 20 Δαπάνες αποκάλυψης κατά την παραγωγική φάση του ορυχείου Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου Η διερμηνεία αυτή εφαρμόζεται μόνο για τις δαπάνες αποκάλυψης που πραγματοποιούνται κατά τη διαδικασία εξόρυξης της επιφάνειας στη διάρκεια της παραγωγικής φάσης του ορυχείου. Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά τις δραστηριότητες αποκάλυψης θεωρείται ότι δημιουργούν δύο πιθανά οφέλη: (α) την παραγωγή αποθεμάτων κατά την παρούσα χρήση και/ή (β) βελτιωμένη πρόσβαση σε μετάλλευμα που θα εξορυχτεί στο μέλλον (περιουσιακό στοιχείο από τη δραστηριότητα αποκάλυψης). Σε περιπτώσεις που οι δαπάνες δεν μπορούν να κατανεμηθούν συγκεκριμένα μεταξύ των αποθεμάτων που παράγονται κατά τη διάρκεια της περιόδου και του περιουσιακού στοιχείου από τη δραστηριότητα αποκάλυψης, η διερμηνεία 20 απαιτεί από την εταιρεία να χρησιμοποιήσει μια βάση κατανομής η οποία βασίζεται σε μια μονάδα μέτρησης σχετικής παραγωγής. Επιτρέπεται προγενέστερη εφαρμογή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει 17

18 τη διερμηνεία αυτή. Ο Όμιλος (ή Η Εταιρία) βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της διερμηνείας στις οικονομικές του (της) καταστάσεις. 3.Αντικείμενο Δραστηριότητας Σκοπός της εταιρίας με βάση το άρθρο 3 του καταστατικού είναι: 1)Σκοπός της εταιρείας είναι: α)η εκτροφή ιχθύων σε δικές της ή ξένες εγκαταστάσεις και η εμπορία αυτών εντός της Ελλάδος και στο εξωτερικό, η συμμετοχή σε όμοιες ή παρεμφερείς επιχειρήσεις, η παραγωγή και πώληση γόνου ιχθύων και κάθε άλλη δραστηριότητα που σχετίζεται με ιχθυοκαλλιέργειες. β) Η παραγωγή ιχθυοτροφών σε δικές της ή ξένες εγκαταστάσεις και η εμπορία αυτών εντός της Ελλάδος και στο εξωτερικό, η συμμετοχή σε όμοιες ή παρεμφερείς επιχειρήσεις, η παραγωγή και πώληση πρώτων υλών ιχθυοτροφών και κάθε άλλη δραστηριότητα που σχετίζεται με την αγορά των ιχθυοτροφών. γ) Η έρευνα και η ανάπτυξη και η συμμετοχή σε επενδυτικά και ερευνητικά προγράμματα που αφορούν στην ιχθυοκαλλιέργεια, την ιχθυογέννηση, τις ιχθυοτροφές και την τεχνολογία τροφίμων. δ) η αγορά, εκμετάλλευση και αξιοποίηση ακινήτων. ε) η συμμετοχή σε δραστηριότητες σχετικά με την εκμετάλλευση έργων αξιοποίησης, τουρισμού και αναψυχής. στ)η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς οποιαδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο σχετικά με την οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων στους τομείς δραστηριότητας της εταιρίας. 2) Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία μπορεί: α) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιδιώκει έναν από τους παραπάνω σκοπούς. β) να συμμετάσχει σε άλλες ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις οποιασδήποτε εταιρικής μορφής, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. γ) να παρέχει εγγυήσεις προς πάσης φύσεως πιστωτικά ιδρύματα υπέρ θυγατρικών και συνδεδεμένων του Ομίλου εταιρειών. 4. Σημαντικά γεγονότα 4.1 Συγχώνευση Θυγατρικών Εταιριών Ιστορικό Συγχώνευσης Με τις αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των εταιρειών «ΙNTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ» («Πρώτη Απορροφούμενη Εταιρεία»), «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΦΑΡΑΔΟΝΗΣΙΑ ΑΕ» («Δεύτερη Απορροφούμενη Εταιρεία»), «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΑΕ» («Τρίτη Απορροφούμενη Εταιρεία») και «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΙΧΘΥΩΝ ΑΒΕΕ» («Τέταρτη Απορροφούμενη Εταιρεία») της προτάθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση των εταιριών «ΙNTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ», «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΦΑΡΑΔΟΝΗΣΙΑ ΑΕ», «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΑΕ» και «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΙΧΘΥΩΝ ΑΒΕΕ» ) (από κοινού «οι Απορροφώμενες Εταιρείες»), από την ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. με το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης το οποίο εγκρίθηκε από τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των εταιρειών την

19 Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. στις εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση των θυγατρικών «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ», «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΦΑΡΑΔΟΝΗΣΙΑ ΑΕ», «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΑΕ» και «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΙΧΘΥΩΝ ΑΒΕΕ» (απορροφώμενες εταιρείες) από την ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ (απορροφώσα), σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρων 68 παρ. 2, 69-77α του ΚΝ 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του ν. 2166/93. Για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα πραγματοποιηθεί αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας θα αυξηθεί ονομαστικά κατά το ποσό των που αντιστοιχεί στα εισφερόμενα μετοχικά κεφάλαια των Απορροφούμενων Εταιρειών, αφού αφαιρεθούν οι συμμετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας στις Απορροφούμενες Εταιρείες και αναλύεται ως εξής: (α) στην εισφερόμενη αξία των Απορροφούμενων Εταιρειών κατά το ποσό των ,48, και (β) στην αύξηση, για λόγους στρογγυλοποίησης, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο ποσού 1,52. Το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ μετά την παραπάνω αύξηση θα ανέλθει στο συνολικό ποσό των , διαιρούμενο σε ονομαστικές κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 η κάθε μία, οι οποίες θα διανεμηθούν σε εφαρμογή των ανωτέρω ως ακολούθως: I. Οι μέτοχοι της Πρώτης Απορροφώμενης (Interfish AE) θα λάβουν κατά στρογγυλοποίηση νέες μετοχές της Εταιρείας και θα συμμετέχουν στο μετοχικό της κεφάλαιο με ποσοστό 32,23%. II. Οι μέτοχοι της Τέταρτης Απορροφώμενης (Fish Filet) θα λάβουν κατά στρογγυλοποίηση νέες μετοχές της Εταιρείας και θα συμμετέχουν στο μετοχικό της κεφάλαιο με ποσοστό 0,10% και III. Οι μέτοχοι της Απορροφώσας Εταιρείας (ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ) σε αντικατάσταση των υπαρχόντων θα λάβουν κατά στρογγυλοποίηση νέες μετοχές της Εταιρείας και θα συμμετέχουν στο μετοχικό της κεφάλαιο με ποσοστό 67,67%. IV. Δεδομένου ότι η Απορροφώσα κατέχει το 100% της δεύτερης απορροφώμενης και της τρίτης απορροφώμενης, δεν υφίσταται εύρος σχέσης αξιών των εν λόγω εταιρειών και σχέση ανταλλαγής των μετοχών τους. Αναλυτικά, τα ποσοστά συμμετοχής των μετόχων των συγχωνευόμενων εταιριών, στο νέο μετοχικό κεφάλαιο της ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ, ανέρχονται στα παρακάτω ποσοστά: Μέτοχοι μειοψηφίας ΙNTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 32,23% Μέτοχοι μειοψηφίας ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΙΧΘΥΩΝ ΑΒΕΕ 0,10% Μέτοχοι ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ 67,67% Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, θα εκδοθούν από την Εταιρεία οι νέοι τίτλοι μετοχών, οι οποίοι θα ανταλλαγούν με τις μετοχές που κατέχουν οι μέτοχοι της Πρώτης Απορροφώμενης, της Τέταρτης Απορροφώμενης και της Απορροφώσας Εταιρείας σύμφωνα με τα ανωτέρω. Για τον προσδιορισμό της σχέσης ανταλλαγής των μετοχών, εκφράσθηκε γνώμη για το εύλογο και λογικό της σχέσης ανταλλαγής των μετοχών από το ανεξάρτητος εκτιμητή, ο οποίος και αποφάνθηκε ότι η σχέση ανταλλαγής και συνεπώς η συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας του Ομίλου, είναι εύλογη και 19

20 λογική, κατόπιν εκτιμήσεων της αξίας των εταιριών με γενικά παραδεκτές μεθόδους αποτίμησης. Η τελική σχέση ανταλλαγής εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα: Εταιρίες Σχέση Ανταλλαγής Παλιών Μετοχών προς Νέες Μετοχές Σελόντα SELONDA 1,19 : 1 FISH FILLET 1,32 : 1 INTERFISH 1,58 : Διαδικασία Συγχώνευσης Η εταιρία Σελόντα διατηρεί ήδη τον έλεγχο στις συγχωνευόμενες εταιρίες και κατέχει τα παρακάτω ποσοστά συμμετοχής σε καθεμία εξ αυτών: Ποσοστό Εταιρία Συμμετοχής INTERFISH A.E 36,34% Fish Filet AE 90,59% ΦΑΡΑΔΟΝΗΣΙΑ 100,00% ΕΧΙΝΑΔΕΣ 100,00% Οι παραπάνω εταιρίες είναι επομένως θυγατρικές της εταιρίας Σελόντα ΑΕΓΕ, τελούν υπό κοινό έλεγχο κατά την ημερομηνία απορρόφησής τους και για τον λόγο αυτό εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΠ 3. Η Διοίκηση σύμφωνα με τις παραγράφους 10 έως 12 του ΔΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές των Λογιστικών Εκτιμήσεων και Λάθη», οι οποίες αναφέρουν πως «εν απουσία προτύπου ή διερμηνείας που εφαρμόζεται ειδικώς σε συναλλαγή ή σε άλλο γεγονός ή περίσταση, η διοίκηση θα αναπτύξει και θα εφαρμόσει κατά την κρίση της μια λογιστική πολιτική από την οποία προκύπτουν πληροφορίες που είναι σχετικές με τις ανάγκες λήψης οικονομικών αποφάσεων των χρηστών και αξιόπιστες», πρέπει να εφαρμόσει την λογιστική πολιτική που απεικονίζει σαφέστερα και με τον πιο ουσιαστικό τρόπο της ουσία της συναλλαγής. Σημειώνεται εδώ ότι η εφαρμογή της λογιστικής πολιτικής που θα εφαρμοσθεί από την εταιρία, αφορά τις ατομικές οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρίας η οποία θα συγχωνεύσει τις παραπάνω εταιρίες δεδομένου ότι στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου δεν επέρχεται διαφοροποίηση από την συγχώνευση (πέρα από την προσαρμογή των Δικαιωμάτων Μειοψηφίας). Σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη πρακτική, οι περισσότερο σχετικές και αξιόπιστες λογιστικές πρακτικές που μπορούν να εφαρμοστούν σε ανάλογες περιπτώσεις είναι: 1. η εφαρμογή της μεθόδου αγοράς (purchase method), και 2. η λογιστική αρχή συνένωσης συμφερόντων (pooling of interests) Μέθοδος Αγοράς (Purchase Method) Παρόλο που οι συνενώσεις επιχειρήσεων υπό κοινό έλεγχο βρίσκονται εκτός πεδίου εφαρμογής του ΔΠΧΑ 3, οι αρχές του προτύπου μπορούν να εφαρμοσθούν κατ αναλογία. Δεδομένου ότι ο έλεγχος των θυγατρικών εταιριών κατέχεται ήδη από τη μητρική εταιρία η εφαρμοζόμενη μέθοδος περιγράφεται παρακάτω: 20

21 Ευλογη Αξία του Ανταλλάγματος (εκδοθείσες Μετοχές) Ίδια Κεφάλαια Θυγατρικών που απορροφόνται κατά την ημερομηνία έγκρισης Προσαρμογή στα Ίδια Κεφάλαια της Μητρικής Εταιρίας Χ Χ Χ Επομένως το ποσό της διαφοράς θα πρέπει να αναγνωριστεί απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια δεδομένου ότι ο έλεγχος υπήρχε πριν την συγχώνευση Λογιστική Αρχή Συνένωσης Συμφερόντων (pooling of interests) Σύμφωνα με την συγκεκριμένη μέθοδο: Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων των ενοποιούμενων επιχειρήσεων για την χρήση στην οποία πραγματοποιείται η ενοποίηση και για κάθε συγκριτική χρήση που γνωστοποιείται, πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις σαν να είχαν ενοποιηθεί από την αρχή της πρώτης από τις παρουσιαζόμενες χρήσεις. Η διαφορά μεταξύ του κόστους συμμετοχής και των ιδίων κεφαλαίων της αποκτώμενης εταιρίας αναγνωρίζεται σαν ξεχωριστό αποθεματικό στα Ίδια Κεφάλαια. Περιουσιακά στοιχεία υποχρεώσεις κεφάλαια ενοποιούμενων εταιριών αναγνωρίζονται με την λογιστική τους αξία Η εταιρία επέλεξε να εφάρμοσει κατ αναλογία την μέθοδο αγοράς προκειμένου να απεικονίσει την συγχώνευση των τεσσάρων εταιριών δεδομένου ότι: 1. Η εφαρμογή της Λογιστικής Αρχής Συνένωσης Συμφερόντων, σύμφωνα με την οποία θα έπρεπε να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα των συγχωνευθέντων εταιριών, αθροιστικά από την αρχή της χρήσης, δεν αναδεικνύει την ουσία της συναλλαγής (συγχώνευση) η οποία λαμβάνει χώρα στις 21/3/2012 (ημερομηνία έγκρισης της συγώνευσης από τη Γενική Συνέλευση). 2. Η επαναδημοσίευση των συγκριτικών στοιχείων της χρήσης 2010 και 2011 σύμφωνα με την αρχή της συνένωσης συμφερόντων, επίσης δεν απεικονίζει την ουσία της συναλλαγής η οποία έλαβε χώρα την παρούσα χρήση και δεν διευκολύνει τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να προσδιορίσουν την ουσία της συναλλαγής. 3. Οι θυγατρικές εταιρίες ενοποιούνταν σε ενοποιημένο επίπεδο και η συγχώνευσή τους σε επίπεδο μητρικής εταιρίας δεν επηρεάζει τα ενοποιημένα στοιχεία. Εάν η συναλλαγή απεικονίζονταν με βάση την αρχή συνένωσης συμφερόντων θα έπρεπε να αναπροσαρμοστούν τα δικαιώματα μειοψηφίας στα ενοποιημένα ίδια κεφάλαια της χρήσης Με την μέθοδο της αγοράς απεικονίζεται η εξαγορά των δικαιωμάτων μειοψηφίας μέσω της συγχώνευσης κατά την (ημερομηνία έγκρισης της συγχώνευσης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων), όπως πραγματικά συμβαίνει. Δεδομένου ότι η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την συγχώνευση των εταιριών στις 21/3, η εταιρία προέβη στις παρακάτω κινήσεις: 21

22 1. θεώρησε την ημερομηνία έγκρισης της συγχώνευσης από την Γενική Συνέλευση σαν ημερομηνία απόκτησης δεδομένου ότι με την έγκριση της συγχώνευσης με ημερομηνία ολοκληρώνεται τυπικά το σκέλος της συγχώνευσης με απορρόφηση. 2. Σε επίπεδο μητρικής εταιρίας ενσωμάτωσε τις συγχωνευόμενες εταιρίες με την μέθοδο της αγοράς, αναγνωρίζοντας οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ της έκδοσης νέων μετοχών και της εύλογης αξίας των συγχωνευόμενων εταιριών απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια, δεδομένου ότι δεν πρόκειται για νέες εξαγορές αλλά για απόκτηση επιπλέον μεριδίων δεδομένου ότι διατηρούσε ήδη τον έλεγχο. 3. Σε επίπεδο ομίλου, επίσης η διαφορά, μεταξύ της εύλογης αξίας των νέων μετοχών που θα εκδοθούν και των μη ελέγχουσων συμμετοχών που αποκτώνται (με ημερομηνία 21/3/2012), αναγνωρίσθηκαν απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια Τίμημα Συγχώνευσης Με βάση την τιμή κλεισίματος της μετοχής της ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ κατά την ημερομηνία της Α Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής των μετόχων της ( ), προκύπτει «τίμημα» εξαγοράς των μη ελεγχουσών συμμετοχών ποσού * 0,352= ,68 (εύλογη αξία μετοχών) και προσδιορίστηκε αναλυτικά ως εξής: Ονομαστική Αξία Μετοχών που εκδίδονται Διαφορά με Εύλογη Αξία Μετοχών που εκδίδονται (Χρηματιστηριακή Αξία 21/3/2012: 0,352) Εύλογη Αξία Μετοχών που εκδίδονται (Χρηματιστηριακή Αξία 21/3/2012) με βάση την χρηματιστηριακή αξία της μετοχής Αναλυτικά η κίνηση του Μετοχικού Κεφαλαίου αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα: Εταιρία Λογαριασμός Μετοχές Κόστος Κτήσης Κόστος Κτήσης Μετοχικό Κεφάλαιο (Απόσβεση Selonda Κεφαλαίου) , Selonda Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (Απόσβεση Κεφαλαίου) , Μετοχικό Κεφάλαιο (Έκδοση Κεφαλαίου για συγχώνευση Interfish Interfish) , Interfish Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (Έκδοση Κεφαλαίου για συγχώνευση Interfish) , Μετοχικό Κεφάλαιο (Έκδοση Fish Filet Κεφαλαίου για συγχώνευση Fish Filet) , Fish Filet Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (Έκδοση Κεφαλαίου για ,

23 συγχώνευση Fish Filet Σύνολο Μετοχικό Κεφάλαιο , Σύνολο Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο , Συγχώνευση σε επίπεδο Μητρικής Εταιρίας Με την έγκριση της συγχώνευσης από την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, η Σελόντα ΑΕΓΕ, προχώρησε στην συγχώνευση των παρακάτω εταιριών, στις οποίες ήδη διατηρούσε τον έλεγχο: Εταιρία Κόστος Κτήσης INTERFISH A.E Fish Filet AE ΦΑΡΑΔΟΝΗΣΙΑ ΕΧΙΝΑΔΕΣ ΣΥΝΟΛΟ Οι οικονομικές καταστάσεις των συγχωνευόμενων εταιριών κατά την ημερομηνία συγχώνευσης παρουσιάζονται παρακάτω: INTERFISH A.E Fish Filet AE ΕΧΙΝΑΔΕΣ ΦΑΡΑΔΟΝΗΣΙΑ Περιουσιακά Στοιχεία Ενσώματα Πάγια Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία Άλλες Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις Σύνολο Κυκλοφορούν ενεργητικό Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία Απαιτήσεις από Εμπορικές Δραστηριότητες Λοιπές Απαιτήσεις Σύνολο Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων Ίδια Κεφάλαια Μη Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Δάνεια Τραπεζών Λοιπές Μακροπρόθεσμες

24 Υποχρεώσεις Σύνολο Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Εμπορικοί και άλλοι Πιστωτές Δάνεια Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Σύνολο Σύνολο Yποχρεώσεων Από την συγχώνευση σε επίπεδο μητρικής εταιρία προέκυψε αποτέλεσμα (ζημία) ποσού χιλ. το οποίο αναλύεται στον παρακάτω πίνακα: Ίδια Κεφάλαια Εταιριών INTERFISH A.E Fish Filet AE ΕΧΙΝΑΔΕΣ ΦΑΡΑΔΟΝΗΣΙΑ Μείον: Εύλογη Αξία Μετοχών που εκδίδονται: Κόστος Κτήσης Εταιριών Αποτέλεσμα Αναγνωριζόμενο στα Ίδια Κεφάλαια Το παραπάνω ποσό αναγνωρίστηκε απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια της εταιρίας ως επιπλέον εξαγορά ποσοστού, στο κονδύλι «Αποθεματικό από Συγχώνευση Θυγατρικών Εταιριών» Συγχώνευση σε επίπεδο Ομίλου Σε επίπεδο ομίλου, η διαφορά, μεταξύ της εύλογης αξίας των νέων μετοχών που θα εκδοθούν και των μη ελέγχουσων συμμετοχών που αποκτώνται (με ημερομηνία 21/3/2012), αναγνωρίσθηκαν απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια. Το ποσό το οποίο αναγνωρίσθηκε απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια ανέρχεται σε χιλ. και αναλύεται παρακάτω: Εύλογη Αξία Μετοχών που εκδίδονται (Χρηματιστηριακή Αξία 21/3/2012) Μείον: Μη Ελέγχουσες Συμμετοχες Interfish AE

25 Μη Ελέγχουσες Συμμετοχες Interfish AE Αποτέλεσμα Αναγνωριζόμενο στα Ίδια Κεφάλαια Σημειώνεται ότι δεδομένου ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί η έκδοση νέων μετοχών, η εύλογη αξία των μετοχών έχει αναγνωριστεί στο κονδύλι «Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις». 4.2 Μεταβολές Ποσοστών Ενοποιούμενων Εταιριών Στις , η Εταιρία ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ προχώρησε στην εξαγορά επιπλέον ποσοστού 44% της εταιρίας URUNLERI URETIM SANAYI VE TICARET AS (πρώην Fjiord Marin Deniz SA-Turkey), έναντι του ποσού των χιλ.. Το ποσοστό της εταιρίας ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ ανέρχονταν έως την ημερομηνία εξαγοράς στο 35,02% ενώ μετά την εξαγορά ανέρχεται πλέον στο 79,02%. Η εταιρεία το 2012 άλλαξε την επωνυμία της από Fjiord Marin Deniz SA σε URUNLERI URETIM SANAYI VE TICARET AS. Η εν λόγω εταιρία ενσωματώνονταν μέχρι την ημερομηνία εξαγοράς του επιπλέον ποσοστού, στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με την μέθοδο της καθαρής θέσης. Με την απόκτηση του επιπλέον ποσοστού, η εταιρία Σελόντα ΑΕΓΕ στην διάρκεια της περιόδου , άλλαξε την μέθοδο ενοποίησης της εταιρίας URUNLERI URETIM SANAYI VE TICARET AS /FJORD URUNLERI URETIM SANAYI VE TICARET AS /MARIN DENIZ S.A. Συγκεκριμένα η εταιρία FJORD MARIN DENIZ S.A αναγνωρίστηκε στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης (line by line) σαν θυγατρική εταιρία. H εταιρία Σελόντα ΑΕΓΕ προέβη στην συγκεκριμένη αλλαγή, ακολουθώντας τις αρχές του ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις», δεδομένου από την ημερομηνία εξαγοράς του ποσοστού: α. απέκτησε την πλειοψηφία των μετοχών της θυγατρικής εταιρίας (79,02%), και β. κατέχει την απαραίτητη πλειοψηφία στα δικαιώματα ψήφου του ΔΣ. Βάσει των παραπάνω, η εταιρία ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ, έχει πλέον την δυνατότητα να κατευθύνει την οικονομική και επιχειρηματική πολιτική της εταιρίας FJORD MARIN DENIZ S.A. Ο τρόπος χειρισμού της αλλαγής μεθόδου ενσωμάτωσης συγγενούς εταιρίας (από την μέθοδο της μέθοδο της καθαρής θέσης στην μέθοδο ολικής ενοποίησης) πραγματοποιήθηκε με βάση τις απαιτήσεις του ΔΠΧΠ 3 (IFRS 3.42). Λόγω της αλλαγής μεθόδου αναγνώρισης της εταιρίας FJORD MARIN DENIZ S.A. η εταιρία προέβη στις ακόλουθες ενέργειες: Αναγνώρισε τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις της εταιρίας FJORD MARIN DENIZ S.A. κατά την ημερομηνία απόκτησης του ελέγχου (12/1/2012). Αναγνώρισε το σύνολο των δικαιωμάτων μειοψηφίας κατά την ημερομηνία απόκτησης. Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της FJORD MARIN DENIZ S.A. κατά την ημερομηνία εξαγοράς αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 25

26 Περιουσιακά Στοιχεία Ενσώματα Πάγια ,45 Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία 0,00 Άλλες Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις ,63 Σύνολο ,08 Κυκλοφορούν ενεργητικό Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία ,17 Απαιτήσεις από Εμπορικές Δραστηριότητες ,66 Λοιπές Απαιτήσεις ,13 Σύνολο ,96 Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων ,04 Ίδια Κεφάλαια ,51 Μη Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Δάνεια Τραπεζών ,23 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις ,33 Σύνολο ,56 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Εμπορικοί και άλλοι Πιστωτές ,11 Δάνεια ,43 Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις ,57 Σύνολο ,11 Σύνολο Yποχρεώσεων ,18 Κατά την ημερομηνία εξαγοράς, αναγνωρίστηκαν μη ελέγχουσες συμμετοχές ποσού ,32 ( * 21,08%) ενώ αναγνωρίστηκε στο αποτέλεσμα ποσό 5.369,54, το οποίο προέκυψε όπως αναλύεται στον παρακάτω πίνακα: 26

27 5. Δομή Ομίλου Οι εταιρείες του Ομίλου οι οποίες περιλαμβάνονται στην ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι οι εξής: Ποσοστά Συμμετοχής ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ Άμεσα Έμμεσα Σύνολο ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. Ναυάρχου Νικοδήμου 30, Αθήνα Μητρική INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ Ναυάρχου Νικοδήμου 30, Αθήνα Συγχώνευση με απορρόφηση ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΧΙΝΑΔΕΣ ΑΕ Ναυάρχου Νικοδήμου 30, Αθήνα Συγχώνευση με απορρόφηση ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΦΑΡΑΔΟΝΗΣΙΑ ΑΕ Ναυάρχου Νικοδήμου 30, Αθήνα Συγχώνευση με απορρόφηση FISH FILLET AE Ναυάρχου Νικοδήμου 30, Αθήνα Συγχώνευση με απορρόφηση ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΒΕΕ Ζευγολατιό, Κορινθίας 41,34% 41,34% Ολική Ενοποίηση AQUAVEST A.E. Ναυάρχου Νικοδήμου 30, Αθήνα 100,00% 100,00% Ολική Ενοποίηση AQUANET A.E. Ναυάρχου Νικοδήμου 30, Αθήνα 89,32% 1,10% 90,42% Ολική Ενοποίηση ΠΟΛΕΜΑΡΧΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ Α.Ε. Ναυάρχου Νικοδήμου 30, Αθήνα 69,30% 69,30% Ολική Ενοποίηση ΒΙΛΛΑ ΠΡΕΣΙΕ ΑΕ Ναυάρχου Νικοδήμου 30, Αθήνα 100,00% 100,00% Ολική Ενοποίηση ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ Ναυάρχου Νικοδήμου 30, Αθήνα 90,94% 90,94% Ολική Ενοποίηση SELONDA INTERNATIONAL LTD Channel Islands, UK 100,00% 100,00% Ολική Ενοποίηση BLUEWATER FLATFISH LTD North Linconshire, WALES 72,40% 10,29% 82,69% Ολική Ενοποίηση INTERNATIONAL AQUA TECH LTD North Linconshire, WALES 82,32% 82,32% Ολική Ενοποίηση AEGEAN SU URUNLERI URETIM AS Bodrum Turkey 79,01% 79,01% Καθαρή Θέση ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Ι Ναυάρχου Νικοδήμου 30, Αθήνα 95,00% 95,00% Καθαρή Θέση ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Ναυάρχου Νικοδήμου 30, Αθήνα 90,33% 90,33% Καθαρή Θέση ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΑΡΜΑΡΙ Ναυάρχου Νικοδήμου 30, Αθήνα 30,00% 30,00% Καθαρή Θέση EUROFISH GB Ltd Hull, Wales 30,00% 30,00% Καθαρή Θέση ΑΣΤΡΑΙΑ ΑΕΒΕ Πυλαρινού 11, Κόρινθος 35,00% 35,00% Καθαρή Θέση BLUEFIN TUNA HELLAS A.E. Λ. Βουλιαγμένης 409, Ηλιούπολη 25,00% 25,00% Καθαρή Θέση Λόγω της συγχώνευσης με απορρόφηση των θυγατρικών εταιρειών «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΦΑΡΑΔΟΝΗΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΙΧΘΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (απορροφώμενες εταιρείες), τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της μητρικής εταιρείας Ιχθυοτροφεία Σελόντα Α.Ε.Γ.Ε. τα οποία μεταβλήθηκαν με την ενσωμάτωση των οικονομικών δεδομένων των απορροφούμενων εταιρειών, αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: Περιουσιακά Στοιχεία Ενσώματα Πάγια ,63 Υπεραξία ,41 Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία ,29 Λοιπές Απαιτήσεις ,54 Επενδύσεις σε θυγατρικές ,09 Σύνολο ,78 Κυκλοφορούν ενεργητικό Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία ,25 27

28 Αποθέματα ,04 Απαιτήσεις από Εμπορικές Δραστηριότητες και Λοιπές Απαιτήσεις ,05 Σύνολο ,34 Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων ,12 Ίδια Κεφάλαια ,98 Μη Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Δάνεια Τραπεζών ,00 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις ,42 Σύνολο ,42 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Εμπορικοί και άλλοι Πιστωτές ,94 Δάνεια ,95 Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις ,03 Σύνολο ,92 Σύνολο Yποχρεώσεων ,36 Επομένως τα οι σημαντικές αποκλίσεις των κονδυλίων του ενεργητικού και παθητικού της μητρικής Σελόντα ΑΕ οφείλονται στην ενσωμάτωση των ανωτέρω κονδυλίων των συγχωνευμένων εταιρειών 6. Οικονομική Πληροφόρηση ανά Τομέα Ως επιχειρηματικός τομέας ορίζεται μία ομάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών που παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων επιχειρηματικών τομέων. Ως γεωγραφικός τομέας, ορίζεται μία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές. 6.1 Πρωτεύων τομέας πληροφόρησης επιχειρηματικοί τομείς Κατά την 31η Μαρτίου 2012 ο Όμιλος διαχωρίζεται στους κατωτέρω επιχειρηματικούς τομείς: 1. Τομέας Ιχθυοκαλλιέργειας Παραγωγή & διάθεση γόνου και ιχθύων 2. Τομέας Εμπορίας ιχθύων, γόνου, λοιπών αποθεμάτων και υπηρεσιών 3. Τομέας Παραγωγής πώλησης ιχθυοτροφών 4. Τομέας λοιπών εσόδων Τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας κατά τομέα για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Μαρτίου 2012 και 31η Μαρτίου 2011 αντίστοιχα αναλύονται ως εξής: 28

29 Για τον Όμιλο ( ) Αποτελέσματα τομέα την 31/03/2012 Ιχθυοκαλλιέργεια Εμπορία Ιχθυοτροφές Λοιπές Υπηρεσίες Σύνολο Πωλήσεις Πωλήσεις σε άλλους τομείς Καθαρές πωλήσεις Κέρδη εκμέταλλευσης Επίδραση από τη μεταβολή στην εύλογη αξία των βιολογικών στοιχείων Κόστος υλικών/αποθεμάτων Παροχές στο προσωπικό Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων και απομείωση μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων Λοιπά έξοδα Λειτουργικό αποτέλεσμα τομέα Άλλα έσοδα/έξοδα Λοιπά Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα Χρηματοοικονομικά έσοδα Χρηματοοικονομικά έξοδα Αποτελέσματα επενδυτικών δραστηριοτήτων Μερίδιο της οικονοµικής οντότητας από κέρδη /ζημίες από εταιρείες που παρακολουθούνται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης Ζημιές από Πώληση Συμμετοχών Κέρδη/ζημιές αποτίμησης στην Εύλογη αξία Χρηματοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 0 Κέρδη Προ Φόρων Φόρος Εισοδήματος/Αναβαλλόμενοι φόροι Κέρδη περιόδου Περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις την 31/03/2012 Ιχθυοκαλλιέργεια Εμπορία Ιχθυοτροφές Λοιπές Υπηρεσίες Σύνολο Περιουσιακά στοιχεία τομέα Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες/συγγενείς Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο & λοιπά χρηματ/κά στοιχεία του ενεργητικού αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω ΚΑΧ 0 Μη κατανεμόμενα περιουσιακά στοιχεία Σύνολο περιουσιακών στοιχείων Υποχρεώσεις Μη κατανεμόμενες υποχρεώσεις Σύνολο υποχρεώσεων Για τον Όμιλο ( ) Πρωτεύων τύπος παρουσίασης Αποτελέσματα τομέα την 31/03/2011 Ιχθυοκαλλιέργεια Εμπορία Ιχθυοτροφές Λοιπές Υπηρεσίες Σύνολο Πωλήσεις Πωλήσεις σε άλλους τομείς Καθαρές πωλήσεις Κέρδη εκμέταλλευσης Επίδραση από τη μεταβολή στην εύλογη αξία των βιολογικών στοιχείων Κόστος υλικών/αποθεμάτων Παροχές στο προσωπικό Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων και απομείωση μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων Λοιπά έξοδα Λειτουργικό αποτέλεσμα τομέα Λοιπά Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα Χρηματοοικονομικά έσοδα Χρηματοοικονομικά έξοδα Μερίδιο της οικονοµικής οντότητας από κέρδη /ζημίες από εταιρείες που παρακολουθούνται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης Άλλα μη λειτουργικά έσοδα/έξοδα Κέρδη Προ Φόρων Φόρος Εισοδήματος Κέρδη περιόδου Λοιπές Συνεχιζόμενες Περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις την 31/03/2011 Ιχθυοκαλλιέργεια Εμπορία Ιχθυοτροφές Υπηρεσίες Δραστηριότητες Σύνολο στοιχείων Ενεργητικού Σύνολο υποχρεώσεων

30 Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA): Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) για τον Όμιλο διαμορφώθηκαν στα 3,7 εκ. ευρώ έναντι 3,9 εκ. ευρώ της προηγούμενης περιόδου παρουσιάζοντας μείωση σε ποσοστό -4,63%, ενώ σε ποσοστό επί του κύκλου εργασιών λειτουργικά κέρδη (EBITDA) είναι 10,8% στην τρέχουσα περίοδο έναντι 14,2% στην αντίστοιχη περσινή. Η μείωση των ποσοστού οφείλεται στην σχέση μεταξύ της τιμή πώλησης των ιχθύων του τριμήνου του 2012 σε σχέση με την τιμή αποτίμησής τους τον Δεκέμβριο του Για την εταιρεία τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 2,8 εκ. ευρώ έναντι 2,2 εκ. ευρώ της προηγούμενης περιόδου παρουσιάζοντας μείωση σε ποσοστό 27%. Η ενοποίηση στην τρέχουσα περίοδο της τούρκικης Aegean AS, στον όμιλο δεν επηρέασε τα δεδομένα του λογαριασμού αφού το Ebitda της στην περίοδο 112 χιλ ποσοστό 3%. Κέρδη μετά από φόρους & δικαιώματα μειοψηφίας: Τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας στον Όμιλο είναι διαμορφώθηκαν σε κέρδη 771 χιλ στο α τρίμηνο του 2012, έναντι κερδών 130 εκ. ευρώ που ήταν το α τρίμηνο του 2011, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους για την Εταιρεία είναι αυξημένα και διαμορφώθηκαν σε 648 χιλ. α τρίμηνο του 2012, έναντι 242 χιλ. που ήταν α τρίμηνο του Τα αποτελέσματα για τον Όμιλο επηρεάστηκαν θετικά, από την ενοποίηση στην παρούσα περίοδο, με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης της τούρκικης AEGEAN AS με αναλογία κερδών 441 χιλ ποσοστό 61%, αρνητικά από την αύξηση των ζημιών από τον Περσέα στο πρώτο τρίμηνο όπου δεν έχει ξεκινήσει ουσιαστικά λόγω εποχικότητας η πλήρη ενεργοποίηση τη παραγωγικής και εμπορικής του δραστηριότητας με ποσό -148 χιλ. ποσοστό 19%. Επίσης στην τρέχουσα περίοδο δεν ενοποιείται η Selonda UK (διαγράφηκε από τον όμιλο) όπου την αντίστοιχη περίοδο του 2011 επιβάρυνε τα αποτελέσματα με ζημίες 65 χιλ. 6.2 Δευτερεύων τομέας πληροφόρησης γεωγραφικοί τομείς Η έδρα του Ομίλου είναι η Ελλάδα. Οι περιοχές δραστηριοποίησης της εταιρίας είναι η Ελλάδα, χώρες της Ευρωζώνης και τρίτες χώρες. Οι πωλήσεις του Ομίλου ανά γεωγραφικό τομέα για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Μαρτίου 2012 αναλύονται ως εξής : 30

31 ΟΜΙΛΟΣ ΓΟΝΟΣ ΙΧΘΕΙΣ ΤΡΟΦΕΣ ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΕΛΛΑΔΑ ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ Σύνολο ΟΜΙΛΟΣ ΓΟΝΟΣ ΙΧΘΕΙΣ ΤΡΟΦΕΣ ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΕΛΛΑΔΑ ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ Σύνολο ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/1/ /03/2012 ΓΟΝΟΣ ΙΧΘΕΙΣ ΤΡΟΦΕΣ ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΕΛΛΑΔΑ ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ Σύνολο ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΟΝΟΣ ΙΧΘΕΙΣ ΤΡΟΦΕΣ ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΕΛΛΑΔΑ ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ Σύνολο Στην τρέχουσα περίοδο και ο Όμιλος αλλά και η εταιρεία έχει αύξηση πωλήσεων 25,0% και 17,9% αντίστοιχα. Η σημαντική αύξηση των πωλήσεων στον όμιλο οφείλεται κύρια στην ενοποίηση στην παρούσα περίοδο, με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης της τούρκικης AEGEAN AS με αναλογία κύκλου εργασιών ευρώ ποσοστό 16% στο σύνολο του κύκλου εργασιών. Ενώ είχα αύξηση των πωλήσεων των προιόντων ιχθύων. Η συγκριτική των πωλήσεων στον όμιλο, χωρίς την ενοποίηση της θυγατρικής στην Τουρκία στο 2012, σημαίνει για τις πωλήσεις ιχθύων αύξηση 12% σε ποσότητες αλλά μείωση 4,8% σε τιμές πώλησης σε σχέση με το συγκρίσιμο τρίμηνο του 2011, ενώ συνολικά έχουμε αύξηση πωλήσεων κατά 8% συγκριτικά, οι ίδιες εταιρείες, το α τρίμηνο του 2012 σε σχέση με το τρίμηνο του Λόγω του υπολογισμού της συγχώνευσης από την ημερομηνία έγκρισής από την Γ.Σ. ο κύκλος εργασιών της Μητρικής δεν περιλαμβάνει τις πωλήσεις των εταιρειών που συγχωνεύονται μέχρι και την ημερομηνία αυτή, ενώ τα δεδομένα του ενεργητικού και παθητικού των συγχωνευμένων εταιρειών έχουν ενσωματωθεί. Για τυχόν υπολογισμούς δεικτών, σας ενημερώνουμε πως εάν καταγραφόταν τα δεδομένα των πωλήσεων από την αρχή της χρήσης, στο α τρίμηνο του 2012 η συγχωνευμένη μητρική εταιρεία θα είχε κύκλο εργασιών/πωλήσεις συνολικά ευρώ έναντι ευρώ συγκριτικά το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011 αύξηση ποσοστού 10% όσον αφορά τις αντίστοιχες εταιρείες. 31

32 6.3 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Τα ενσώματα πάγια στοιχεία του ενεργητικού του Ομίλου αναλύονται ως εξής: ΟΜΙΛΟΣ Μηχ/κος εξοπλισμός Μεταφορικά μέσα Επιπλα & λοιπός Εξοπλισμός Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκ.κτησεως παγίων Οικόπεδα Κτίρια Σύνολο Κόστος κτήσης(τεκμαιρόμενο κόστος κτήσης) την 1η Ιανουαρίου , , , , , , ,36 Κόστος κτήσης(τεκμαιρόμενο κόστος κτήσης)νέων εταιρειών την 1η Ιανουαρίου , , , , , , ,85 Κόστος κτήσης διακοπτόμενων δραστηριοτήτων την 31η Δεκεμβρίου ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Επενδύσεις σε ακίνητα ,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,38 Προσθήκες 0,00 0, , , , , ,21 Πωλήσεις/Μειώσεις/Διαγραφές 0,00 0, ,86 0,00-728,97 0, ,83 Μεταφορές σε επενδύσεις,έργα υπό εκτέλεση 0,00 0, ,35 0,00 0, ,35 0,00 Συναλλαγματικές διαφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Κόστος κτήσης(τεκμαιρόμενο κόστος κτήσης) την 31η Δεκεμβρίου , , , , , , ,97 Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 1η Ιανουαρίου , , , , ,42-134, ,91 Συσσωρευμένες αποσβέσεις διακοπτόμενων δραστηριοτήτων την 31η Δεκεμβρίου ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Προσθήκες 0, , , , ,11 0, ,10 Πωλήσεις/Μειώσεις/Διαγραφές 0,00 0, ,49 0,00 728,97 0, ,46 Μεταφορές σε επενδύσεις,έργα υπό εκτέλεση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Συναλλαγματικές διαφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 31η Δεκέμβρη , , , , ,57-134, ,55 Λογιστική αξία 31/12/ , , , , , , ,42 Στο Όμιλο λόγω της ενοποίησης με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης της θυγατρικής στην Τουρκία AEGEAN SU URUNLERI URETIM SANAYI VE TICARET AS στα ενσώματα πάγια έχουν προστεθεί 2,5 εκ. ευρώ. Επιπλα & λοιπός Εξοπλισμός Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκ.κτησεως παγίων Οικόπεδα Κτίρια Μηχ/κος εξοπλισμός Μεταφορικά μέσα Κόστος κτήσης(τεκμαιρόμενο κόστος κτήσης) την 1η Ιανουαρίου , , , , , , ,58 Κόστος κτήσης(τεκμαιρόμενο κόστος κτήσης)συγχωνευόμενων εταιρειών την 31η Μαρτίου , , , , , , ,52 Προσθήκες από συγχώνευση 0,00 0, , , , , ,30 Προσθήκες μητρικής 0,00 0, , , , , ,66 Πωλήσεις/Μειώσεις/Διαγραφές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Μεταφορές σε επενδύσεις,έργα υπό εκτέλεση 0,00 0, ,35 0,00 0, ,35 0,00 Επανεκτίμηση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Κόστος κτήσης(τεκμαιρόμενο κόστος κτήσης) την 31η Μαρτίου , , , , , , ,06 Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 1η Ιανουαρίου , , , , ,44 0, ,02 Συσσωρευμένες αποσβέσεις συγχωνευόμενων εταιρειών την 31η Μαρτίου , , , , ,17-134, ,43 Προσθήκες από συγχώνευση 0, , , , ,20 0, ,76 Προσθήκες μητρικής 0, , , , ,85 0, ,65 Πωλήσεις/Μειώσεις/Διαγραφές 0,00 0,00 0,00 Μεταφορές σε επενδύσεις,έργα υπό εκτέλεση Επανεκτίμηση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 31η Δεκεμβρίου , , , , ,66-134, ,86 Λογιστική αξία την 31η Δεκεμβρίου , , , , , , ,20 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σύνολο Για την εταιρεία, η απόκλιση των στοιχείων των ενσώματων παγίων είναι λόγω της συγχώνευσης με απορρόφηση των θυγατρικών εταιρειών «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΦΑΡΑΔΟΝΗΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΙΧΘΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (απορροφώμενες εταιρείες) όπου στα ενσώματα πάγια έχουν ενσωματωθεί και τα ενσώματα πάγια των απορροφούμενων εταιρειών. Αναλύσεις για την επίδραση της συγχώνευσης των εταιρειών δίνεται στην σημείωση 4.1 των οικονομικών καταστάσεων. 32

33 6.4 Επενδύσεις σε θυγατρικές Εταιρεία Αρχή περιόδου ,25 Προσθήκες 0,00 Πωλήσεις ,00 Διακοπτόμενη λειτουργία ,09 Μεταφορά σε μακροπροθεσμες υποχρεώσεις 0,00 Μεταφορά σε/από συνδεδεμένες ,00 Προσαρμογή σε εύλογη αξία 0,00 Υπόλοιπο λήξης ,16 Στις , η Εταιρία ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ προχώρησε στην εξαγορά επιπλέον ποσοστού 44% της εταιρίας FJORD MARIN DENIZ S.A., έναντι του ποσού των χιλ.. Το ποσοστό της εταιρίας ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ ανέρχονταν έως την ημερομηνία εξαγοράς στο 35,02% ενώ μετά την εξαγορά ανέρχεται πλέον στο 79,02%. Με την απόκτηση του επιπλέον ποσοστού, η εταιρία Σελόντα ΑΕΓΕ στην διάρκεια της περιόδου , άλλαξε την μέθοδο ενοποίησης της εταιρίας FJORD MARIN DENIZ S.A. Συγκεκριμένα η εταιρία FJORD MARIN DENIZ S.A αναγνωρίστηκε στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης (line by line) σαν θυγατρική εταιρία. Συνολικά μεταφέρθηκε με το νέο κόστος αγοράς αύξησε το ποσό των συμμετοχών σε θυγατρικές κατά χιλ με αντίστοιχη μείωση του λογαριασμού Επενδύσεις σε Συνδεδεμένες κατά το ποσό των χιλ. Αντίστοιχα είχαμε την πώληση της Κούμαρος ΑΕ και την διαγραφή/πώληση με την διακοπτόμενη λειτουργά από της της Selonda UK σε συνολικό ποσό χιλ. 6.5 Eπενδύσεις σε Συγγενείς Εταιρίες Οι μεταβολές στις επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες οφείλονται βασικά στην μεταφορά του ποσού των χιλ. της συμμετοχής στην Τουρκία από τις επενδύσεις σε συγγενείς σε επενδύσεις σε θυγατρικές. 6.6 Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία Ενεργητικού Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία σύμφωνα με το ΔΛΠ 41. Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία αφορούν τα προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας γόνο ψάρι που είναι σε εξέλιξη στην παραγωγική διαδικασία σε διάφορα στάδια ανάπτυξης και είναι τα αποθέματα γόνου, ψαριών, γεννητόρων που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις παραγωγής σε εξέλιξη. Ακολουθεί πίνακας συμφωνίας εύλογης αξίας βιολογικών στοιχείων της 31/03/2012 και συγκριτικός της 31/03/2011: (ποσά εκφρασμένα σε ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/1-31/03/2012 1/1-31/03/2011 1/1-31/03/2012 1/1-31/03/2011 Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων Αποκτώμενα Αποθέματα από Θυγατρικές Επιχειρήσεις Αγορές Κατά την Διάρκεια της Χρήση Πωλήσεις Κατά την Διάρκεια της Χρήσης Ευλογή Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων Κέρδη Ζημιές από μεταβολές στην Εύλογη Αξία των Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 31/03/ Ο διαχωρισμός των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στον Ισολογισμό, γίνεται με βάση το μέσο βάρος των αποθεμάτων ιχθύων και, κατατάσσονται τα κάτω των 200 γραμμαρίων ψάρια και ο γόνος προς ιδιόχρηση σε βιολογικά περιουσιακά στοιχεία Πάγιου Ενεργητικού, και τα άνω των 200 γραμμαρίων ψάρια και ο γόνος προς πώληση, σε βιολογικά περιουσιακά στοιχεία Κυκλοφορούν Ενεργητικού. 33

34 Επί των αποθεμάτων ιχθύων αξίας 15 εκ. ευρώ για τον όμιλο και 9 εκ. ευρώ για την εταιρεία έχει γραφεί ενέχυρο για εξασφάλιση ισόποσων κοινοπρακτικών δανείων. 7. Βασικά Κέρδη ανά μετοχή Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το κέρδος ή τη ζημία που αναλογεί στους κατόχους κοινών μετοχών της μητρικής οικονομικής οντότητας με το μέσο σταθμισμένο αριθμό κοινών μετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της λογιστικής περιόδου. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/1-31/03/2012 1/1-31/03/2011 1/1-31/03/2012 1/1-31/03/2011 Κέρδη σε Μετόχους της Εταιρείας Σταθμισμένος μέσος όρος αριθμού μετοχών Βασικά Κέρδη ανά μετοχή 0,0263 0,0044 0,0221 0, Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη Τα ποσά των διεταιρικών συναλλαγών για την ενδιάμεση περίοδο 01 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Μαρτίου 2012 και 2011 αντίστοιχα, των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Ομίλου στην λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 προς αυτήν μέρη, παρουσιάζονται στον κατωτέρω πίνακα : ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 31/3/ /3/ /3/ /3/2011 Εισροές Μητρική Θυγατρικές , Συγγενείς Μέλη ΔΣ και διευθυντικά στελεχη Κοινοπραξίες Λοιπά συνδεδεμένα μέρη Σύνολο ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Εκροές 31/3/ /3/ /3/ /3/2011 Μητρική Θυγατρικές Συγγενείς Μέλη ΔΣ και διευθυντικά στελεχη Κοινοπραξίες Λοιπά συνδεδεμένα μέρη Σύνολο ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Απαιτήσεις 31/3/ /3/ /3/ /12/2010 Μητρική Θυγατρικές Συγγενείς Μέλη ΔΣ και διευθυντικά στελεχη Κοινοπραξίες Λοιπά συνδεδεμένα μέρη Σύνολο ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Υποχρεώ σεις 31/3/ /3/ /3/ /12/2010 Μητρική Θυγατρικές Συγγενείς Μέλη ΔΣ και διευθυντικά στελεχη Κοινοπραξίες Λοιπά συνδεδεμένα μέρη Σύνολο

35 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Συναλλαγές με διευθυντικά στελέχη & μέλη διοίκησης 31/3/ /3/ /3/ /3/2011 Μητρική Θυγατρικές Συγγενείς Μέλη ΔΣ και διευθυντικά στελεχη (Μικτές αποδοχές+λοιπές Αμοιβές) Κοινοπραξίες 0 0 Λοιπά συνδεδεμένα μέρη Σύνολο Τα ποσά ανά κατηγορία αναλύονται και ως εξής: ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 31/3/ /3/ /3/ /3/2011 ΕΙΣΡΟΕΣ Σε θυγατρικές Σε λοιπά συνδεδεμένα μέρη ΕΚΡΕΟΕΣ Σε θυγατρικές Σε λοιπά συνδεδεμένα μέρη /3/ /3/ /3/ /12/2010 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Σε θυγατρικές Σε λοιπά συνδεδεμένα μέρη ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Σε θυγατρικές Σε λοιπά συνδεδεμένα μέρη ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Συναλλαγές & αμοιβές μελών διοίκησης Απαιτήσεις από μέλη διοίκησης Υποχρεώσεις σε μέλη διοίκησης Συναλλαγές με βασικά Διοικητικά Στελέχη Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την ενδιάμεση περίοδο , αφορούν αμοιβές έμμισθης εργασίας καθώς αμοιβές μελών του Δ.Σ. οι οποίες έχουν εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα και έχουν ως εξής : Περίοδος Όμιλος Εταιρεία Αμοιβές μισθοδοσίας, λοιπές παροχές Αμοιβές μελών Δ.Σ. & έξοδα παραστάσεων μελών του Δ.Σ Δανεισμός Τα υπόλοιπα των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας την 31 Μαρτίου 2012 και 31 Δεκεμβρίου 2011 αναλύονται ως εξής : 35

36 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 31/3/ /12/ /3/ /12/2011 Μακροπρόθεσμος δανεισμός Τραπεζικός δανεισμός Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων Βραχυπρόθεσμα δάνεια Συμβάσεις αλληλόχρεων δανείων Μέρος μακροπρόθεσμων δανείων πληρωτέο στην επόμενη χρήση Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων Σύνολο δανείων Μακροπρόθεσμος δανεισμός ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ 31/3/ /12/ /3/ /12/2011 Έως 1 έτος Μεταξύ 2 και 5 ετών Πάνω από 5 έτη ΧΡΗΣΗ 2012 ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Έως 1 έτος από 2-5 έτη Άνω των 5 ετών Σύνολο Μακροχρόνιος Δανεισμός Βραχυχρόνιος Δανεισμός Δάνεια μακροπρόθεσμα πληρωτέα στην επόμενη χρήση Όλα τα δάνεια είναι με κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor ΧΡΗΣΗ 2011 ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Έως 1 έτος από 2-5 έτη Άνω των 5 ετών Σύνολο Μακροχρόνιος Δανεισμός Βραχυχρόνιος Δανεισμός Δάνεια μακροπρόθεσμα πληρωτέα στην επόμενη χρήση Όλα τα δάνεια είναι με κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor ΧΡΗΣΗ 2012 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έως 1 έτος από 2-5 έτη Άνω των 5 ετών Σύνολο Μακροχρόνιος Δανεισμός Βραχυχρόνιος Δανεισμός Δάνεια μακροπρόθεσμα πληρωτέα στην επόμενη χρήση Όλα τα δάνεια είναι με κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor ΧΡΗΣΗ 2011 ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ Έως 1 έτος από 2-5 έτη Άνω των 5 ετών Σύνολο Μακροχρόνιος Δανεισμός Βραχυχρόνιος Δανεισμός Δάνεια μακροπρόθεσμα πληρωτέα στην επόμενη χρήση Όλα τα δάνεια είναι με κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια αφορούν αλληλόχρεους λογαριασμούς δανειοδότησης της εταιρείας και του ομίλου που ανανεώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η Διοίκηση του Ομίλου, κατά την ημερομηνία έγκρισης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων συνεχίζει τις συζητήσεις αναδιαπραγμάτευσης συνολικά των δανείων της με τα πιστωτικά ιδρύματα προκειμένου να καταλήξουν σε συμφωνία αναφορικά με τροποποίηση των όρων των συμβάσεων με την αναδιάρθρωση των όρων αποπληρωμής και των προϋποθέσεων του υφιστάμενου δανεισμού, καθώς και την μετατροπή βραχυπρόθεσμων δανείων σε μακροπρόθεσμα. Στόχος των διαπραγματεύσεων είναι η επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής των δανείων, η διαμόρφωση χρηματοοικονομικών δεικτών που να μπορούν να τηρηθούν στα πλαίσια της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας καθώς και η μείωση του κόστους δανεισμού. Η 36

37 Διοίκηση του Ομίλου έχει την πεποίθηση ότι η όλη διαδικασία θα ολοκληρωθεί με επιτυχία μέσα το πρώτο εννεάμηνο του Στα πλαίσια αυτά η Εταιρεία δεν προχώρησε στην καταβολή ποσού κοινοπρακτικού δανείου 15 εκ. το οποίο ήταν πληρωτέο κατά την 15 Μαρτίου Για το ανωτέρο ποσό η Εταιρεία εκτιμά ότι θα αποτελέσει μέρος της συνολικής επαναδιαπραγμάτευσης των δανειακών υποχρεώσεων. Το ανωτέρω ποσό εμφανίζεται στο κονδύλι των οικονομικών καταστάσεων «Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Πληρωτέες την Επόμενη Χρήση» Στα δάνεια της εταιρείας στις περιλαμβάνονται και τα δάνεια των θυγατρικών εταιρειών «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΦΑΡΑΔΟΝΗΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΙΧΘΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (απορροφώμενες εταιρείες) που συγχωνεύθηκαν. Τα δάνεια των απορροφούμενων εταιρειών κατά την ενσωμάτωσή τους στα δεδομένα της απορροφώσα μητρική Σελόντα ΑΕ ανέρχονταν στο ποσό ευρώ και αναλύονται σε μακροπρόθεσμα δάνεια και βραχυπρόθεσμα αντίστοιχα. 11. Αριθμός Απασχολούμενου Προσωπικού Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ήταν 629 για την Εταιρεία και 935 για τον Όμιλο ενώ ήταν 381 για την Εταιρεία και 961 για τον Όμιλο την αντίστοιχη περσινή περίοδο Εταιρία Θυγατρικές Συγγενείς Σύνολο Ομίλου Η αύξηση στην εταιρεία προκύπτει λόγω της συγχώνευσης με απορρόφηση των θυγατρικών εταιρειών «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΦΑΡΑΔΟΝΗΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΙΧΘΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (απορροφώμενες εταιρείες), οι οποίες συνολικά απασχολούσαν την συνολικά 263 άτομα. 12. Ανέλεγκτες Φορολογικά Χρήσεις Οι φορολογικές δηλώσεις της εταιρίας καθώς επίσης και των ενοποιούμενων θυγατρικών εταιριών δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα ελεγχθούν και θα οριστικοποιηθούν. Το ποσό των προβλέψεων, για διαφορές φορολογικού ελέγχου, που αναγνώρισε η Εταιρεία και ο Όμιλος στις οικονομικές τους καταστάσεις για φορολογικές διαφορές ανέρχεται σε 570 χιλ. και 704 χιλ. αντίστοιχα. Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται οι ανέλεγκτες χρήσεις των εταιριών του Ομίλου: 37

38 Ανέλεγκτες Φορολογικά Χρήσεις ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΜΕΣΗΣ & ΕΜΜΕΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. Ναυάρχου Νικοδήμου 30, Αθήνα Μητρική INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ Ναυάρχου Νικοδήμου 30, Αθήνα Συγχώνευση με απορρόφηση ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΧΙΝΑΔΕΣ ΑΕ Ναυάρχου Νικοδήμου 30, Αθήνα Συγχώνευση με απορρόφηση ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΦΑΡΑΔΟΝΗΣΙΑ ΑΝαυάρχου Νικοδήμου 30, Αθήνα Συγχώνευση με απορρόφηση FISH FILLET AE Ναυάρχου Νικοδήμου 30, Αθήνα Συγχώνευση με απορρόφηση ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΒΕΕ Ζευγολατιό Κορινθίας ,34% Ολική Ενοποίηση AQUAVEST A.E. Ναυάρχου Νικοδήμου 30, Αθήνα ,00% Ολική Ενοποίηση AQUANET A.E. Ναυάρχου Νικοδήμου 30, Αθήνα ,42% Ολική Ενοποίηση ΠΟΛΕΜΑΡΧΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ Α.Ε. Ναυάρχου Νικοδήμου 30, Αθήνα ,30% Ολική Ενοποίηση ΒΙΛΛΑ ΠΡΕΣΙΕ ΑΕ Ναυάρχου Νικοδήμου 30, Αθήνα ,00% Ολική Ενοποίηση ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ Ναυάρχου Νικοδήμου 30, Αθήνα ,94% Ολική Ενοποίηση SELONDA INTERNATIONAL LTD Channel Islands, UK - 100,00% Ολική Ενοποίηση BLUEWATER FLATFISH LTD North Linconshire, WALES - 82,69% Ολική Ενοποίηση INTERNATIONAL AQUA TECH LTD North Linconshire, WALES - 82,32% Ολική Ενοποίηση AEGEAN SU URUNLERI URETIM AS Bodrum Turkey - 79,01% Ολική Ενοποίηση ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Ι Ναυάρχου Νικοδήμου 30, Αθήνα ,00% Καθαρή Θέση ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Ναυάρχου Νικοδήμου 30, Αθήνα ,33% Καθαρή Θέση ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΑΡΜΑΡΙ Ναυάρχου Νικοδήμου 30, Αθήνα ,00% Καθαρή Θέση EUROFISH GB Ltd Hull, Wales - 30,00% Καθαρή Θέση BLUEFIN TUNA HELLAS A.E. Λ. Βουλιαγμένης 409, Ηλιούπολη ,00% Καθαρή Θέση ΑΣΤΡΑΙΑ ΑΕΒΕ Πυλαρινού 11, Κόρινθος ,00% Καθαρή Θέση 13. Υφιστάμενα Εμπράγματα Βάρη Επί των αποθεμάτων ιχθύων αξίας 15 εκ. ευρώ για τον όμιλο και 9 εκ. ευρώ για την εταιρεία έχει γραφεί ενέχυρο για εξασφάλιση ισόποσων κοινοπρακτικών δανείων, ενώ επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου έχει εγγραφεί υποθήκη υπέρ των τραπεζών MILLENNIUM BANK και ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ποσού ,00 για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων του Ομίλου Περσεύς ΑΕΒΕ. 14. Γεγονότα μετά την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης Η εταιρεία έχει καταθέσει στις αρμόδιες αρχές τα έγγραφα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της συγχώνευσης με απορρόφηση των θυγατρικών ανώνυμων εταιρειών «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΦΑΡΑΔΟΝΗΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΙΧΘΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (απορροφώμενες εταιρείες). Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα που να επηρεάζουν τις οικονομική θέση της Εταιρίας και του Ομίλου. Αθήνα 15 Ιουνίου 2012 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Το Μέλος του Δ.Σ. & Το Μέλος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος Γενικός Διευθυντής Οικονομικός Διευθυντής Βασίλειος Στεφανής Ιωάννης Στεφανής Ιωάννης Ανδριανόπουλος Ευάγγελος Πίπας ΑΔΤ ΑΕ ΑΔΤ ΑΒ ΑΔΤ ΑΒ ΑΔΤ ΑΕ

39 Ζ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 39

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις (Περιόδου Από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεμβρίου 2011) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 I. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις (Περιόδου Από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2011) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 I. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Σεπτεμβρίου 2009 (1 η Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2009)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Σεπτεμβρίου 2009 (1 η Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2009) ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Σεπτεμβρίου 2009 (1 η Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2009) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 I. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ ΑΕΒΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 32601/06/B/95/25 ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 4 ΑΛΙΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ ΑΕΒΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 32601/06/B/95/25 ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 4 ΑΛΙΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ ΑΕΒΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 32601/06/B/95/25 ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 4 ΑΛΙΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012) 1 IV. ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2016 ΕΩΣ 31.03.2016

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις (Περιόδου Από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεμβρίου 2014) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2017 ΕΩΣ 31.03.2017

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2016 ΕΩΣ 30.09.2016

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση διαδικτύου: Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012

Διεύθυνση διαδικτύου:  Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Μαρτίου 2010 (1 η Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2010) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Μαρτίου 2010 (1 η Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2010) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Μαρτίου 2010 (1 η Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2010) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 I. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις (Περιόδου Από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεμβρίου 2015) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές καταστάσεις Χαϊδεμένος Α.Ε.Β.Ε 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008

Οικονομικές καταστάσεις Χαϊδεμένος Α.Ε.Β.Ε 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Οικονομικές καταστάσεις Χαϊδεμένος Α.Ε.Β.Ε 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/03/2008 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις (Περιόδου Από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεμβρίου 2013) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» ΤΗΣ «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» ΤΗΣ «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» ΤΗΣ «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» Η εταιρία «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΕ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΕ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΕ Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015 (δημοσιευμένα βάσει του ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν

Διαβάστε περισσότερα

REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών. Ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές καταστάσεις για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005.

REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών. Ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές καταστάσεις για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005. REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005. Περιεχόμενα Ισολογισμός... 3 Κατάσταση αποτελεσμάτων... 5 Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων... 6 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΕΧΙΝΑΔΩΝ Α.Ε.»

«ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΕΧΙΝΑΔΩΝ Α.Ε.» «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΕΧΙΝΑΔΩΝ Α.Ε.» ΑΡ. ΜΑΕ. 64347/01/Β/07/149(08) Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011) με βάση το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ. Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία. Ενοποιημένες και Εταιρικές

Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ. Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία. Ενοποιημένες και Εταιρικές Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Ενοποιημένες και Εταιρικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2015 (01 Ιανουαρίου 2015 31 Δεκεμβρίου 2015) με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 1187/06/Β/86/30

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 1187/06/Β/86/30 ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 1187/06/Β/86/30 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την Εξαμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την Εξαμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την Εξαμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση (Περιόδου Από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2010) Σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Ν.3556/2007

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση (Περιόδου Από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2010) Σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Ν.3556/2007 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση (Περιόδου Από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2010) Σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Ν.3556/2007 1 EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

EPSILON NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ EPSILON NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου 2012 μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS SRL 1/1-31/12/2007 Πωλήσεις 7.485,00 Κόστος πωληθέντων (7.082,00) Μικτό κέρδος 403,00 Έξοδα διοίκησης (6.250,00) Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης (2.102,00)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίµηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων 2. Στοιχεία ισολογισµού 3. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN 30 Σεπτεμβρίου 2006 Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Μεσογείων 109 111 Αθήνα 115 26 AMAE 6073/06/B/86/12 www.geniki.gr Τηλ: +30 210

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισµός της 30 ης Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 1 Ιανουαρ

Ισολογισµός της 30 ης Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 1 Ιανουαρ ! "! # $ % & ' ( " )! "! # # ) ) ) - / - / 0 / & ) ) ) ) 1 & 2 - & 2 2 3 & 2 - - ' Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

FISH FILLET AEBE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΙΧΘΥΩΝ. Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία 50404/01/B/01/542(2006)

FISH FILLET AEBE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΙΧΘΥΩΝ. Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία 50404/01/B/01/542(2006) FISH FILLET AEBE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΙΧΘΥΩΝ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία 50404/01/B/01/542(2006) Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011) με βάση το άρθρο 4 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 Οι συνενωμένες (Pro Forma) οικονομικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν προετοιμαστεί για επεξηγηματικούς και μόνο λόγους, για να παρέχουν τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις (Περιόδου Από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2015) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ. Για την χρήση 01/01 31/12/2006

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ. Για την χρήση 01/01 31/12/2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ Για την χρήση 01/01 31/12/2006 Σημαντική Επισήμανση: Οι παρούσες «Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες Ειδικού Σκοπού» έχουν συνταχθεί από τη Διοίκηση με σκοπό να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις (Περιόδου Από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2013) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2006 (Περίοδος από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2006) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΕΣ Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρεία...3 Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ ΑΕΒΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 32601/06/B/95/25 ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 4 ΑΛΙΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ ΑΕΒΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 32601/06/B/95/25 ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 4 ΑΛΙΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ ΑΕΒΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 32601/06/B/95/25 ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 4 ΑΛΙΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάμεσες Οικονομικές Αναφορές της 31 Mαρτίου 2011 (Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.3566/2007) 1 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 117 Υπόδειγμα Β.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

unibrain Α.Ε. ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

unibrain Α.Ε. ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ unibrain Α.Ε. ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 1 ης Ιανουαρίου 30 ης Σεπτεμβρίου 2007

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση (Περιόδου Από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2012) Σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Ν.3556/2007

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση (Περιόδου Από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2012) Σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Ν.3556/2007 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση (Περιόδου Από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2012) Σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Ν.3556/2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ι. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2012 31.3.2012 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2012 βάση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές καταστάσεις της περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1 η Ιανουαρίου 31 η Μαρτίου 2006) σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 Μαρτίου 2009 (1 η Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2009) Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 Μαρτίου 2009 (1 η Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2009) Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 Μαρτίου 2009 (1 η Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2009) Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΦΑΡΑΔΟΝΗΣΙΑ Α.Ε.»

«ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΦΑΡΑΔΟΝΗΣΙΑ Α.Ε.» «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΦΑΡΑΔΟΝΗΣΙΑ Α.Ε.» ΑΡ. ΜΑΕ. 67421/01/Β/08/698 Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011) με βάση το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2015 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Δ.Λ.Π. 34) Οι παρούσες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Ταμείο και διαθέσιμα σε Κεντρικές Τράπεζες 8.498.294 8.390.146 8.559.659 8.425.112 Δάνεια σε τράπεζες 3.364.028 10.148.937 3.364.028 10.148.937

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις. (1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007)

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις. (1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007) Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 ης Σεπτεμβρίου 2007 (1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για την περίοδο 1 Ιανουαρίου σύμφωνα το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 Νοέμβριος 2016 Περιεχόμενα SAFE ADVISORS Α.Ε.Π.Ε.Υ. Σελίδα Α) Βεβαίωση 3

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ ΑΕΒΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 32601/06/B/95/25 ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 4 ΑΛΙΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ ΑΕΒΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 32601/06/B/95/25 ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 4 ΑΛΙΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ ΑΕΒΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 32601/06/B/95/25 ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 4 ΑΛΙΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ EΝΝΙΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011) 1 IV. EΝΝΙΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34)

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις α τριμήνου 2016... 2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.

ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «INTERFISH ΑΕ», Προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 10ης Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016 BRAINBOX (ΜΠΡΕΪΝΜΠΟΞ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ.: BRAINBOX Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 2-4, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ.: 55 133 ΤΗΛ.: 2310 829729, FAX: 2311 829721 Α.Φ.Μ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.8196/06/Β/86/03 Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.9.2016 L 257/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1703 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Σεπτεμβρίου 2016 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

SEAFARM IONIAN Α.Ε. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Α Τρίµηνο 2005

SEAFARM IONIAN Α.Ε. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Α Τρίµηνο 2005 SEAFARM IONIAN Α.Ε σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») SEAFARM IONIAN A.E. Α.Φ.Μ. 09276409 Οδός ηµοκρίτου, 1 ο χλµ. Λεωφ. Κορωπίου Βάρης, 194 00 Κορ Τηλ.: (210) 66 24 280,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΟΣ ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΕΛΛΑΣ Α.Ν.Ε Ισολογισμός Μικρών Οντοτήτων για τη χρήση 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ποσά σε ευρώ Μη κυκλοφορούντα

ΚΟΣΜΟΣ ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΕΛΛΑΣ Α.Ν.Ε Ισολογισμός Μικρών Οντοτήτων για τη χρήση 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ποσά σε ευρώ Μη κυκλοφορούντα ΚΟΣΜΟΣ ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΕΛΛΑΣ Α.Ν.Ε Ισολογισμός Μικρών Οντοτήτων για τη χρήση 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ποσά σε ευρώ 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 0 0 Μηχανολογικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 1 Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 2 Συνοπτική Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ .Λ.Π. 1 1 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Όµιλος ΧΨΩ Ισολογισµός την 31η εκεµβρίου 20Χ2 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 20Χ2 20Χ1 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Χ Χ Υπεραξία Χ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταβολές για αποθέματα 0,00 0,00 Λοιπά αποθέματα 0,00 0,00

Προκαταβολές για αποθέματα 0,00 0,00 Λοιπά αποθέματα 0,00 0,00 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Δ.Λ.Π. 34) Οι παρούσες

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εγκύκλιος αρ. 34 Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις αποφάσεις 6/448/11.10.2007 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα εγκύκλιο (εφεξής «Εγκύκλιος»), παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Ιντρακόμ Κατασκευές Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνικών Έργων και Μεταλλικών Κατασκευών Αρ. Μ.Α.Ε. 16205/06/Β/87/37 19 χλμ. Λεωφ. Παιανίας-Μαρκοπούλου 190 02

Ιντρακόμ Κατασκευές Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνικών Έργων και Μεταλλικών Κατασκευών Αρ. Μ.Α.Ε. 16205/06/Β/87/37 19 χλμ. Λεωφ. Παιανίας-Μαρκοπούλου 190 02 Ιντρακόμ Κατασκευές Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνικών Έργων και Μεταλλικών Κατασκευών Αρ. Μ.Α.Ε. 16205/06/Β/87/37 19 χλμ. Λεωφ. Παιανίας-Μαρκοπούλου 190 02 Παιανία Αττικής Περιόδου 01.01.2012 Οι παρούσες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα