1) Photius, Constantinopolitanus Patriarcha (810 after 893) ) Nicetas Byzantios (second half 9th century) ) Nicetas David Paphlagonius

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1) Photius, Constantinopolitanus Patriarcha (810 after 893)... 2 2) Nicetas Byzantios (second half 9th century)... 3 3) Nicetas David Paphlagonius"

Transcript

1 1 1) Photius, Constantinopolitanus Patriarcha (810 after 893) ) Nicetas Byzantios (second half 9th century) ) Nicetas David Paphlagonius (late 9th 10th century) ) Sisinius II, Constantinopolitanus Patriarcha ( ) ) Michael I Cerularius, Constantinopolitanus Patriarcha (1005/ ) ) Leo, Achridensis Episcopus (1053/1056) ) Petrus III, Antiochenus Patriarcha (Spring 1052 September 1056) ) Nicetas Pectoratus vel Stethatus (1005? 1090 ca.) ) Michael Psellus (1018 after 1081)... 5 Komnenian Era ( ) ) Leo, Russiae Metropolita = Leon of Marcianopolis or Marcianople (Μαρκιανούπολις) (second half 11th century) ) Iohannes II, Metropolita Kiev (ca ) ) Nicolaus, Andidensis Episcopus ) Symeon, Hierosolymitanus Patriarcha (1098) ) Iohannes IV (V) Oxeites, Antiochenus Patriarcha (1089/1098, d. after 1100) ) Iohannes VIII, Hierosolymitanus Patriarcha (1098/ ) ) Eustratius, Nicaenus Metropolita (fl. 1100) ) Petrus Grossolanus (d. 1117) ) Iohannes Phurnes (fl. 1100) ) Theodorus Smyrnaeus (d. after 1112) ) Iohannes, Claudiopolitanus Metropolita (fl. 1092?) ) Nicetas Seides (fl. 1100) ) Euthymius Zigabenus (fl. 1100) ) Nicetas Nicaenus ) Nicetas, Heracleensis Episcopus (1050 after 1117) ) Theophylactus, Achridensis Episcopus (1050 after 1126) ) Nicolaus IV Mouzalon, Constantinopolitanus Patriarcha (born 1070 ca., Patriarch December 1147 March/April 1151, d. 1152) 10 27) Anselmus, episcopus Havelbergensis ( ) ) Nicetas, Nicomediensis Metropolita ) Iohannes Zonaras (d. after 1159?) ) Theodorus Prodromus ( ?) ) Nilus Doxapatres (first half 12th c.) ) Michael Glycas (born first third of 12th c.) ) Nicolaus, Methonensis Episcopus (Bishop of Methone from ca. 1150, d ) ) Basilius Achridenus, Thessalonicensis Archiepiscopus (d. 1169) ) Georgius et Demetrius Tornices ( or 1166) ) Andronicus Camaterus ( ) ) Nicetas of Maroneia Maronea, Thessalonicensis Metropolita (first half 12th c.??) ) Hugo Eterianus (fl. 1176) ) Michael III Anchialus, Constantinopolitanus Patriarcha ( ) ) Leontius, Hierosolymitanus Patriarcha ( ) ) Theodorus Balsamon (1130/40 d. after 1195)... 14

2 2 1) Photius, Constantinopolitanus Patriarcha (810 after 893) PINAKES: Photius Cpl Ptr Contra Francos Contra Latinos Contra Veteris Romae Asseclas De Spiritus Sancti Mystagogia Epistulae 1. De spiritu sancti mystagogia / Περὶ τῆς τοῦ ἁγίου Πνεύματος μυσταγωγίας / Λόγος περὶ τῆς τοῦ ἁγίου Πνεύματος μυσταγωγίας καὶ ὅτι ὥσπερ ὁ Υἱὸς ἐκ μόνου τοῦ Πατρὸς ἱερολογεῖται γεννᾶσθαι, οὕτως καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐκ μόνου καὶ τοῦ αὐτοῦ αἰτίου θεολογεῖται ἐκπορεύεσθαι λέγεται δὲ τοῦ Υἱοῦ εἶναι ὡς ὁμοούσιον καὶ ἀποστελλόμενον δι αὐτοῦ. Incipit: Ἐν πολλοῖς μέν εἰσιν οἱ ἔλεγχοι πολυστίχοις ἐσπαρμένοι J. Hergenroether (Ratisbonae, 1857) in PG 102, , copied with various errors in J. Graves, On the mystagogy of the Holy Spirit by Saint Photius patriarch of Constantinople (Astoria, N.Y., 1983), , whence the TLG transcription. TLG: Yes 2. Epitome de Spiritus Sancti mystagogia / Contra Veteris Romae Asseclas / Κατὰ τῶν τῆς παλαιᾶς Ῥώμης ὅτι ἐκ τοῦ Πατρὸς μόνον ἐκπορεύεται τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον Incipit: Εἰ ἁπλοῦν μὲν τὸ Πνεῦμα, ἐκ τοῦ Πατρὸς δὲ καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ PG 102, , copied with various errors in J. Graves, On the mystagogy of the Holy Spirit by Saint Photius patriarch of Constantinople (Astoria, N.Y, 1983), , whence the TLG transcription. TLG: Yes 3. Ep. 2, Encyclical letter to the Eastern sees / Ἐγκύκλιος ἐπιστολὴ πρὸς τοὺς τῆς ἀνατολῆς ἀρχιερατικοὺς θρόνους, Ἀλεξανδρείας φημὶ καὶ τῶν λοιπῶν ἐν ᾗ περὶ κεφαλαίων τινῶν διάλυσιν πραγματεύεται, καὶ ὡς οὐ χρὴ λέγειν ἐκ τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ τὸ πνεῦμα προέρχεσθαι, ἀλλ ἐκ τοῦ πατρὸς μόνον Incipit: Οὐκ ἦν ἄρα, ὡς ἔοικεν, κόρος τῷ πονηρῷ τῶν κακῶν, οὐδέ τι τῶν ἐφευρημάτων B. Laourdas and L.G. Westerink, Photii patriarchae Constantinopolitani Epistulae et Amphilochia, vols (Leipzig, 1:1983; 2:1984; 3:1985; 4:1986; 5:1986; 6.1:1987; 6.2:1988), Vol. 1, TLG: Yes 4. Ep. 291, To the Archbishop of Aquileia / Τῷ θεοφιλεστάτῳ, ὁσιωτάτῳ, ἱερωτάτῳ ἀρχιερεῖ, ἀδελφῷ καὶ συλλειτουργῷ, τῷ θαυμασιωτάτῳ καὶ περιωνύμῳ ἀρχιεπισκόπῳ καὶ μητροπολίτῃ Ἀκυληΐας, Φώτιος ἐλέῳ θεοῦ ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, νέας Ῥώμης, καὶ οἰκουμενικὸς πατριάρχης Incipit: Τὸ μὲν τῆς παρ ὑμῶν μακαριότητος ἀφιγμένον γράμμα ἡμῖν πρῶτα μὲν ἐχαρακτήριζε τὴν ταύτης B. Laourdas and L.G. Westerink, Photii patriarchae Constantinopolitani Epistulae et Amphilochia, vols (Leipzig, 1:1983; 2:1984; 3:1985; 4:1986; 5:1986; 6.1:1987; 6.2:1988), Vol. 3, TLG: Yes 5. Opusculum contra Francos / Φοτίου τοῦ ἁγιωτάτου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Περὶ τῶν Φράγγων καὶ τῶν λοιπῶν λατίνων Incipit: Ὁ Πάπας Ῥώμης καὶ ὅσοι τοῦ μέρους τῆς δύσεως J. Hergenroether, Monumenta graeca ad Photium (Ratisbonae, 1869), TLG: no = Translated by Eteriano, see also A. Dondaine, Contra Graecos. Premiers écrits polémiques des Dominicains d'orient, Archivum Fratrum Praedicatorum, 21 (1951), , at Opuscula de origine schismatis / Πῶς καὶ κατὰ τρόπον ἐχωρίσθησαν ἀφ ἡμῶν οἱ Λατῖνοι καὶ ἐξεβλήθησαν τῶν πρωτείων καὶ τῶν διπτύχων Incipit: Ἦν ἐν τῇ ἑβδόμῃ συνόδῳ Ἀδριανὸς Hergenroether, Monumenta graeca, TLG: no 7. Πρὸς τοὺς λέγοντας ὡς ἡ Ῥώμη πρῶτος θρόνος Incipit: Εἰ ἡ Ῥώμη ὅτι ἐδέξατο τὸν κορουφαῖον ἐπίσκοπον πρώτη M. Gordillo, Photius et primatus romanus. Num Photius habendus sit auctor opusculi πρὸς τοὺς λέγοντας ὡς ἡ Ῥώμη πρῶτος θρόνος, OCP 6 (1940), See J. Darrouzès, Editions de textes byzantins depuis 1939, REB 6, (1948), TLG: no 8. Φωτίου τοῦ ἁγιωτάτου καὶ οἰκομενικοῦ πατριάρχου ποσάκις οἱ Ῥωμαῖοι ἀπεσχίθησαν, καὶ ἐπὶ ποίων καιρῶν, καὶ διὰ ποίας ὑπόθέσεις See also Nicetas Nicaenus Incipit: Ἐπὶ Γρατιανοῦ τοῦ βασιλέως διὰ Παυλῖνον A. Pavlov, Kritičeskie opyty po istorii drevnejšej greko russkoj polemiki protiv Latinjan (Saint Petersburg, 1878) [= Andrei Nikolaevich Pavlov, Критическіе опыты по исторіи древнѣйшей Греко Русской полемики противъ Латинянъ (Saint Petersburg, 1878)], TLG: no See also L. Lohn, Doctrina graeco russorum de Processione Spiritus Sancti (Ad usum privatum auditorium) (Rome, 1933), page 12, num. 18.

3 3 2) Nicetas Byzantios (second half 9th century) Philosophus, Byzantius ODB: Niketas Byzantios BECK (= H.-G. Beck, Kirche und theologische Literatur im byzantinischen Reich, Handbuch der klassischen Altertumswissenschaft 12,2,1 (Munich, 1977)): PINAKES: Nicetas Byzantinus Capita syllogistica XXIV de processione Sancti Spiritus Capitula de processione S. Spiritus (in MS Italia, Brescia, Bibl. Civica Queriniana, A. IV. 03, f. 226r v; Incipit: ἐὰν γὰρ τὸ ἐπὶ τῆς ἁγίας Τριάδος λεγόμενον ἢ κοινόν ἐστι τῶν τριῶν ὑποστάσεων) 1. Capita Syllogistica XXIV de processione Sancti Spiritus / Κεφάλαια συλλογιστικὰ ἐκ κοινῶν περὶ Θεοῦ ἐννοιῶν καὶ ἀποδεικτικῆς... Incipit: Ποικίλη μὲν καὶ πολυσχιδής, ὦ φιλευσεβεῖς ἄνδρες Hergenroether, Monumenta graeca, Editio princeps based on MS Deutschland, München, Bayerische Staatsbibliothek, gr. 229 only. TLG: No 3) Nicetas David Paphlagonius (late 9th 10th century) Nicetas Paphlagonius, Nicetas Rhetor, Nicetas Philosophus, Constantinopolitanus, Paphlagonius, Episcopus, Scholasticus ODB: Niketas David Paphlagon BECK: 548 PINAKES: Nicetas David Paphlago see Iohannes Philoponus, De Paschate 1. De azymis / Ὅτι τῇ τρεῖς καὶ δεκάτῃ τῆς σελήνης, πρὸ μιᾶς τοῦ νομικοῦ πάσχα, τὸ μυστικὸν τοῦ κυρίου γέγονεν δεῖπνον. καὶ ὡς οὐ τὸν ἀμνὸν τότε μετὰ τῶν μαθηματῶν ἔφαγεν ὁ Χριστός Incipit: Ἐζήτηται περὶ τοῦ δείπνου τοῦ δεσποτικοῦ Attributed to Iohannes Philoponus, ed. by Balthasar Cordier (Corderius), Joannis Philoponi in cap. I Geneseos mundi creatione libri septem (Antwerp, 1630), TLG: No 4) Sisinius II, Constantinopolitanus Patriarcha ( ) Sisinnius II, Constantinopolitanus, Patriarcha ODB: no BECK: 554 PINAKES: Sisinnius Cpl Ptr II OPUS INEDITUM: 1. Epistula encyclica de processione Spiritus Sancti Ref. in A. K. Demetrakopoulos, Graecia Orthodoxa (Leipzig, 1871), 5, See H.-G., Beck, Geschichte der orthodoxen Kirche im byzantinischen Reich (Die Kirche in ihrer Geschichte 1, D 1) (Göttingen, 1980), 127. TLG: no 5) Michael I Cerularius, Constantinopolitanus Patriarcha (1005/ ) ODB: Michael I Keroularios BECK: PINAKES: Michael Cerularius Cpl Ptr I De azymis Decreta Synodalia Epistulae (Ad Iohannem Tranensem, Ad Patriarchas Alexandriae et Hierosol...) Epp. 2 ad Petrum III Antiochenum Ptr Opera 1. Panoplia / Πανοπλία κατὰ τῶν Λατίνων Incipit: Ὡς πολὺ τὸ πλῆθος τῆς χρηστότητος τοῦ παναγάθου κυρίου παντοκράτορος. διὸ κἀγὼ νῦν ὁ ἀνάξιος δοῦλος αὐτοῦ ἀναφθέγξασθαι, μετὰ τοῦ θεοῦ A. Michel, Humbert und Kerullarios, 2 Vols., Quellen und Forschungen aus dem Gebiete der Geschichte. 21 and 23 (Paderborn, ), Vol. 2, TLG: Yes 2. A. Michel, Verstreute Kerullarios und Humbert Texte, Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und für Kirchengeschichte, 39 (1931), , text , see J. Darrouzès, Notes: un faux Peri ton azymon de Michel Cérulaire, REB 25 (1967), TLG: no

4 4 3. Epistulae ad Petrum III Antiochenum Ptr I II C. Will, Acta et Scripta: Quae de controversiis Ecclesiae Graecae et Latinae saeculo undecimo composita extant (Leipzig / Marburg, Reprint, Frankfurt, 1963) and PG 120, etc. TLG: no 4. Τὰ παρὰ τῶν Φράγγων παρὰ τὴν ὀρθόδοξον πίστιν (καὶ) παρὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴν συνήθειαν δοξαζόμενα καὶ τελούμενα, δι ἃ καὶ ἔχομεν πρὸς αὐτοὺς ἀκοινωνήτως, εἰσὶ ταῦτα Incipit: Λέγουσι τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, μὴ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορεύεσθαι μόνον, ἀλλὰ Pavlov, Kritičeskie, ) Leo, Achridensis Episcopus (1053/1056) Leo Acridanus ODB: Leo of Ohrid BECK: PINAKES: Leo Achridensis Episcopus Epistulae Aduersus Latinos Epistulae tres de azymis 1. Epist. 1 Incipit: Ἡ τοῦ θεοῦ μεγάλη ἀγάπη καὶ τὰ χρηστὰ τῆς συμπαθείας σπλάγχνα 2. Epist. 2 Incipit: Εὐλογητὸς ὁ θεός, ὅτι δέδωκεν ἡμῖν καιρόν, ὦ ἄνθρωποι τοῦ θεοῦ, εἰπεῖν πρὸς ὑμᾶς μικρά τινα καὶ ἔτι διὰ γραφῆς περὶ τῶν ἀζύμων. 3. Epist. 3 Incipit: Ἀδελφοί, μὴ παιδία γίνεσθε ταῖς φρεσίν, Παῦλος ὁ θεῖος ἀπόστολός φησιν, ἀλλὰ τῇ κακίᾳ νηπιάζετε, ταῖς δὲ φρεσὶ τέλειοι γίνεσθε E. Büttner, Erzbischof Leon von Ohrid ( ) Leben und Werk (mit den Texten seiner bisher unedierten asketischen Schrift und seiner drei Briefe an den Papst) (Bamberg, 2007), , , (even pages). TLG: yes See also: Περὶ τῆς ἐκπορύσεως τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἐκ μόνου τοῦ Πατρός, reference in Demetrakopoulos, Graecia Orthodoxa, 8. See also M.G. D'Agostino Il primato della sede di Roma in Leone IX ( ). Studio dei testi latini nella controversia greco romana nel periodo pregregoriano, Storia della chiesa. Saggi 24 (Cinisello Balsamo: San Paolo, 2008) 7) Petrus III, Antiochenus Patriarcha (Spring 1052 September 1056) ODB: Peter III, Patriarch of Antioch BECK: 535 PINAKES: Petrus Antiochenus Ptr III Dissertatio de Italo Argyro Epistula ad Dominicum Gradensem Epistula ad Episcopum Venetiae Epistula ad Leonem Papam Epistulae ad Patriarchas Alexandriae et Hierosol. Epistulae Responsio ad Epist. Michaelis Cerularii 1. Epistulae - Will, Acta et Scripta, , TLG: no - Michel, Humbert und Kerullarios, Vol. 2, TLG: no - Α. Michel, Die Botschaft Petros III. Von Antiocheia an Seine Stadt über Seine Ernennung, BZ 38 (1938), TLG: no 2. Dissertatio de Italo Argyro Incipit: Ὅσα ἐπονηρεύσατο ὁ ἐχθρὸς ἐν τῷ ἁγίῳ σου

5 5 PG 120, ) Nicetas Pectoratus vel Stethatus (1005? 1090 ca.) ODB: Stethatos Niketas BECK: PINAKES: Stethatus Nicetas Adversus Latinos 1. Adversus Latinos de azymis / Νικήτα μονάζοντος καὶ πρεσβυτέρου Μονῆς τῶν Στουδίου τοῦ Στηθάτου πρὸς Ῥωμαίους περὶ ἀζύμων καὶ σαββάτων νηστείας καὶ γάμου τῶν ἱερῶν Incipit: Καλὸν ἡ πρὸς τὸ πλησίον ἀγάπη A. Demetrakopoulos, Ἐκκλησιαστικὴ Βιβλιοθήκη, vol. 1. (Leipzig, 1866; repr. Hildesheim, 1965), and the Latin translation in Nicetae Pectorati Libellus contra Latinos in Will, Acta et Scripta, TLG: no 2. De processione Spiritus Sancti adversus Latinos / Περὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος Incipit: Τὸ περὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος λέγειν περὶ Θεοῦ λέγειν ἐστίν, ἐπεὶ Πνεῦμα Θεός Michel, Humbert und Kerullarios, Vol. 2, TLG: yes 3. Νικήτα μονάχου καὶ πρεσβυτέρου μονῆς τοῦ Στουδίου διάλεξις πρὸς Φράγγους ἤγουν Λατίνους / Dialexis et antidialogus de azymis. Incipit: Εἰ ἔστιν σοι σύνεσις, φησὶν ὁ σοφός, ἀποκρίθητι τῷ πλησίον καὶ μὴ κωλύσῃς λόγον ἐν καιρῷ Michel, Humbert und Kerullarios, Vol. 2, TLG: yes 4. Adversus Latinos et Armenios de azymis / Κατὰ Ἀρμενίων καὶ Λατίνων καὶ περὶ ἀζύμων Incipit: Εἰ φιλοσοφώτερον ἔχοντες βίον ἐν τῇ χώρᾳ τῶν Γράγγων καὶ Ἀρμενίων Hergenroether, Monumenta graeca, TLG: no 9) Michael Psellus (1018 after 1081) ODB: Michael Psellos BECK: PINAKES: Psellus Michael - P. Gautier, Michaelis Pselli theologica (Leipzig, 1989), Vol. 1. TLG: yes - J.M. Duffy and L.G. Westerink, Michael Psellus, Theologica (Munich Leipzig, 2002), Vol. 2. TLG: yes - Dositheus, Tomos Agapes (1689), , chapters 1 11 = L.G. Westerink, Michael Psellus, De omnifaria doctrina (Nijmegen, 1948). TLG: yes Komnenian Era ( ) 10) Leo, Russiae Metropolita = Leon of Marcianopolis or Marcianople (Μαρκιανούπολις) (second half 11th century) ODB: no BECK: 610 PINAKES: Leo Russiae Metropolita De azymis 1. De azymis / Λέοντος μητροπολίτου Ῥωσίας πρὸς ῥωμαίους ἤτοι λατίνους περὶ τῶν ἀζύμων Incipit: Ἄνδρες ῥωμαῖοι, ἀκούσατε λύχνος τοῖς ποσί μου ὁ νόμος σου Pavlov, Kritičeskie, TLG: no 11) Iohannes II, Metropolita Kiev (ca ) ODB: John II Metropolitan of Kiev BECK: 610 PINAKES: Iohannes Kiev Metropolita II (Christus Prodromus, Iohannes Rufus) Epistula ad Clementem Papam de azymis

6 6 1. Epistula ad Clementem III / Ἰωάννου μητροπολίτου Ῥωσίας ἐπιστολὴ πρὸς Κλήμεντα πάπαν τῆς πρεσβυτέρας Ῥώμης Incipit: Ἀπεδεξάμην τὴν ἐν Κυρίῳ ἀγάπην σου Pavlov, Kritičeskie, , and Του οσίου πατρός ημών Ιωάννου Μητροπολίτου Ρωσσίας επιστολή προς Κλήμεντα Πάπαν Ρώμης : Εξ απογράφου της εν Πάτμω ιεράς Μονής Ιωάννου του Θεολόγου / Νυν πρώτον εκδιδόντος Σοφοκλέους Κ. του εξ Οικονόμων (Athens, 1868). TLG: no 2. Canonical responses in L. K. Goetz, Kirchenrechtliche und kulturgeschichtliche Denkmäler Altrusslands nebst Geschichte des russischen Kirchenrechts (Stuttgart, 1905), TLG: no 12) Nicolaus, Andidensis Episcopus Nicolaus Andidaeus, Theodorus Andidaeus, Andidensis, Episcopus ODB: Nicholas of Andida (Pamphylia) BECK: 645 PINAKES: Nicolaus Andidensis Ep Commentatio liturgica De azymis 1. Oratio contra eos qui azyma offerunt / Νικολάου ἐπισκόπου Ἀνδίδων λόγος κατὰ τῶν ἄζυμα προσφερόντων ἐν τῇ θεία ἱερουργία Incipit: Θείας ἀγάπης ἑπόμενοι ἐντολῇ καί, ὡς γέρα J. Darrouzès, Nicolas d'andida et les azymes, REB 32 (1974), TLG: yes 2. De divinae liturgiae symbolis ac mysteriis Incipit: Πολλοὶ τῶν ἱερᾶσθαι ἠξιωμένων PG 140, TLG: yes 13) Symeon, Hierosolymitanus Patriarcha (1098) ODB: Symeon II Patriarch of Jerusalem BECK: 611 NOTES: Symeon II Patriarch of Jerusalem from before 1092, died 15 July 1098, wrote in reply to a letter from a certain Laycus of Amalfi. PINAKES: Symeon Hierosolym. Ptr II Liber de pane azymo 1. De azymes / Περὶ τῶν ἀζύμων Incipit: Ἀνέγνωμεν, ὦ φιλοχριστότατοι Λατῖνοι τὸ συστατικὸν B. Leib, Deux inédits Byzantins sur les azymes au début du XII e siècle: contributions à l'histoire des discussions théologiques entre Grecs et Latins, Orientalia Christiana, vol. II, 3 n. 9 (Rome, 1924), TLG: no 14) Iohannes IV (V) Oxeites, Antiochenus Patriarcha (1089/1098, d. after 1100) Joannes Patriarcha IV, Joannes Oxites, Joannes Damascenus Junior ODB: John IV (V) Oxeites BECK: 613 PINAKES: Iohannes Oxita Antiochenus Ptr IV De azymis Tractatus de Eucharistia (de sacris mysteriis) 1. De azymis / Λόγος περὶ τῶν ἀζύμων πρὸς τὸν Ἀδριανουπολίτην Incipit: Ἀναμνήσθητι τῆ πρεσβείας ἐκείνης Leib, Deux inédits Byzantins, TLG: no 15) Iohannes VIII, Hierosolymitanus Patriarcha (1098/ ) ODB: John VIII Chrysostomites or Merkouropolos BECK: 611 NOTES: Three treatises on Azymes are attributed to him, but probably only the last two were written by him, the first should be by Eustratios of Nicaea.

7 7 PINAKES: Iohannes Hierosolym. Ptr VIII De pane azymo disputatio (1 3) 1. De pane azymo disputatio (1 3) / Περὶ ἀζύμων Incipit: 1. Ἔδει μὲν ἀνηρημένου καθόλυ 2. Πάλαι γάρ τινες 3. Τὸν πολύπουν Dositheos of Jerusalem, Τόμος ἀγάπης, (Jassy, 1698), , , TLG: no OPERA INEDITA: He probably wrote also a Treatise on the origin of the schism of 1054 [see J. Darrouzès, Le mémoire de Constantin Stilbès contre les Latins, REB 21 (1963), , at 54] and a Treatise on the procession of the Holy Spirit = Λόγος περὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος ( Vaticano, BAV, Vat. gr. 578, ff ), see also Allacci, De ecclesiae occidentalis atque orientalis perpetua consensione (Cologne, 1648), 871. Incipit: γέγονεν ἐν ἐφέσῳ μετὰ τὴν ὑπατείαν Θεοδοσίου... Explicit: τῶν εἰρημένων ἀτοπώτερον. 16) Eustratius, Nicaenus Metropolita (fl. 1100) Nicaeensis, Metropolita, Discipulus Joannis Itali ODB: Eustratios of Nicaea BECK: NOTES: On his 16 syllogisms in Latin translation see A. Dondaine, Contra Graecos, Archivum Fratrum Praedicatorum 21 (1951), and the MSS Vaticano, BAV, lat and lat PINAKES: Eustratius Nicaenus Ad Latinos de azymis 1 2 De Spiritu Sancto Oration 1: De processione Spiritus Sancti / Λόγος πρὸς τοὺς λέγοντας, ὅτι ἐκ τοῦ Πατρὸς καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐκπορεύεται, κατασκευάζων ὅτι ἐκ τοῦ Πατρὸς διὰ τοῦ Υἱοῦ, οὐχὶ δὲ καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐκπορεύεται Incipit: Οὐ πρὸς ἔριν ὁ λόγος, ἀλλ εἰς ἀληθείας ἐξέτασιν, ὅτι καὶ περὶ τοῦ θείου ἡ ζήτησις δόγματος, καὶ τὸ ἐν τοιούτοις ἐρίζειν ἐπισφαλές τε καὶ ἐπικίνδυνον 2. Oration 2: Oratio secunda de Spiritu Sancto / Τοῦ αὐτοῦ λόγος δεύτερος περὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος Incipit: Ἀλλ ἔρις ἥδε οὐκ ἀγαθὴ βροτοῖσι καθέστηκε κατὰ τὸν εἰπόντα, ἐπισφαλὴς δὲ μᾶλλον λίαν καὶ βλαβερά 3. Oration 3: Oratio ad Archiepiscopum Mediolani de processione Spiritus Sancti / Τοῦ αὐτοῦ ἔκθεσις τῆς γεγονυίας διαλέξεως ἐνώπιον τοῦ Αὐτοκράτορος Κυρίου Ἀλεξίου τοῦ Κομνηνοῦ πρὸς Γροσολάνον Ἀρχιεπίσκοπον Μεδιολάνων περὶ τῆς τοῦ παναγίου Πνεύματος ἐκπορεύσεως, πρὸ τῶν ἀντιρρητικῶν ῥηθεῖσα Incipit: Πρώην μὲν ἡμῖν δύο γράμματα ἐκπεπόνηται, πρὸς ἅπερ Λατῖνοι φασὶ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον μὴ ἐκ μόνου τοῦ Πατρός, ἀλλὰ καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ ἐκπορεύεσθαι 4. Oration 4: Oratio ad Latinos de azymes / Τοῦ αὐτοῦ λόγος πρὸς τοὺς Λατίνους περὶ τῶν προσφερομένων ἀζύμων, ἅτε παρὰ τοὺς θείους κανόνας ταῦτα ποιοῦντας Incipit: Περὶ μὲν δὴ τοῦ παναγίου Πνεύματος ὡς οὐ χρὴ λέγειν ἐξ ἀμφοῖν προϊέναι αὐτὸ τοῦ Πατρός τε καὶ τοῦ Υἱοῦ, ἀλλ ἐκ τοῦ Πατρὸς δι Υἱοῦ Demetrakopoulos, Ἐκκλησιαστικὴ Βιβλιοθήκη, TLG: yes There are (at least!) three treatises on the procession of the Holy Spirit that are still unpublished: 1) Λόγος ἔτερος περὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος μετὰ τοῦτον δὲ καὶ ἡ παρ αὐτοῦ ἀντίρρησις κατὰ τῶν προλεχθέντων τῷ Μεδιολάνων περὶ τῆς ἐκ τοῦ Υἱοῦ ἐκπορεύσεως τοῦ ἁγίου Πνεύματος Incipit: Τοῖς φιλοσόφοις βασιλεῦσι τοὺς λόγους. = Mosq. 239 (366/353) 2) Λόγος ἀντιρρητικὸς πρὸς τὰ προφερόμενα παρὰ τοῦ Μεδιολάνων περὶ τῆς ἐκ τοῦ πατρὸς καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ τοῦ Πνεύματος ἐκπορεύσεως Incipit: Πάλιν Λατῖνος ἡμῖν καὶ πάλιν ζητήσεις περὶ Πνεύματος. = Mosq. 239 (366/353), 240 (368/355), 250 (207/208) 3) Λόγος τρίτος περὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος πρὸς τὸν αὐτόν Incipit: Ἔτι προστίθησιν ὥσπερ τοῖς προφερομένοις ἐναβρυνόμενος. = Mosq. 240 (368/355), 250 (207/208) See also L. Allacci, De ecclesiae occidentalis atque orientalis perpetua consensione (Cologne, 1648), 629 where the author reports other incipit. See also the MS Romania, Bucuresti, BAR, 318 (Litzica 560) 17) Petrus Grossolanus (d. 1117) ODB: Grossolano, Peter

8 8 BECK: 616 NOTES: H. Bloch, Montecassino, Byzantium and the West in the Earlier Middle Ages, DOP 3 (1946), The Latin speech on the Holy Spirit in Bibliotheca Cassinensis, IV, = A. Amelli, Due Sermoni inedita di Pietro Grosolano, Arcivescovo di Milano (Firenze, 1933), 14 36, dal codice del XII secolo di Praga, ff PINAKES: Petrus Chrysolanus De Spiritu Sancto Dialogus cum Iohanne Phurne (Dubious: only in two MSS France, Paris, BNF, gr. 2830, ff. 281v 285; Italia, Roma, Biblioteca Vallicelliana, Allaci 93, fasc. 22) 1. Oratio de Spiritu sancto ad Imperatorem Alexium Comnenum Incipit: Ἄκουσον καὶ νόησον PG 127, TLG: no 18) Iohannes Phurnes (fl. 1100) Joannes Phurnes, Ganous, Monachus, Abbas ODB: Phournes John BECK: 616 PINAKES: Phurnes Iohannes Opera = Oratio antirrhetica de processione Spiritus Sancti Disputatio cum Petro Grossolano Incipit: (e.g. MS United Kingdom, Oxford, Bodleian Library, Barocci 101, f. 93v and MS Rossiiskaïa Fédératsiya, Moskva, GIM, Sinod. gr. 366 (Vlad. 239), f. 48r): Ἀκουσον καὶ νόησον ἃ πρὸς σὲ ἐγὼ φθέγγομαι = See Petrus Grossolanus, PG 127, Oratio antirrhetica de processione Spiritus Sancti / Τοῦ Μοναχοῦ Κυρίου Ἰωάννου τοῦ Φουρνῆ καὶ πρώτου τοῦ ὄρους Γάνου πνευματικοῦ ἀντιρρητικὴ ἀπολογία πρὸς τὰ λεχθέντα παρὰ τοῦ Μεδιολάνων Ἀρχιεπισκόπου Πέτρου, περὶ τῆς τοῦ παναγίου Πνεύματος ἐκπορεύσεως, ἐνώπιον τοῦ βασιλέως Κυρίου Ἀλεξίου τοῦ Κομνηνοῦ καὶ πάσης τῆς Συνόδου καὶ τῆς Συγκλήτου. Incipit: Γράψας ἅπερ ἐβούλου καὶ διατρανώσας, ὡς οἴει, τὴν ἐκ τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ διττὴν καὶ ὁμοίαν Demetrakopoulos, Ἐκκλησιαστικὴ Βιβλιοθήκη, TLG: yes 19) Theodorus Smyrnaeus (d. after 1112) Theodorus Kouropalates ODB: Theodore of Smyrna BECK: PINAKES: Theodorus Smyrnaeus De azymis De processione S. Spiritus contra Latinos OPUS INEDITUM: Most probably, the two titles should be considered only one treatise entitled Λόγος περὶ τῶν ἀζύμων καὶ περὶ τῆς λεγομένης παρὰ Ῥωμαίοις τοῦ Πνεύματος ἐκ τοῦ Υἱοῦ ἐκπορεύσεως. (Incipit: Πρὸς τοὺς ἐκ Ῥώμης ἢ ὑπὸ Ῥώμην ἡμῖν ὁ λόγος ) which includes a series of syllogisms see e.g. MS United Kingdom, Oxford, Bodleian Library, Barocci 101, f. 89v (= MS Rossiiskaïa Fédératsiya, Moskva, GIM, Sinod. gr. 366 (Vlad. 239), f. 45r): Incipit: εἰ τὸ Πνεῦμα φησι τις καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ... See J. Darrouzès, Les documents byzantins de XII e siècle sur la primauté romaine, REB 23 (1965), 42 88: he concludes the passage on the Filioque with a collection of syllogisms (MS Hellas, Hagion Oros, Monê Batopediou, 229, ff ); see also P. Gautier, Le synod des Blachernes (fin 1094). Etude prosopographique, REB 29 (1971), , 255. TLG: No 20) Iohannes, Claudiopolitanus Metropolita (fl. 1092?) ODB: no BECK: no NOTES: For the identification see: Darrouzès, Le mémoire de Constantin Stilbès, 53; Gautier, Le synode des Blachernes (fin 1094), ; Kolbaba, The Byzantine Lists, 177 and 181. PINAKES: Iohannes Claudiopolit. Mtr Epistula De azymis 1. Epistula De azymis / Ἰωάννου τοῦ ἁγιωτάτου μητροπολίτου Κλαυδουπόλεως περὶ τῶν ἀζύμων Incipit: Καὶ ὅπερ ὕστερον ἐν τοῖς κατόπιν Pavlov, Kritičeskie, TLG: no 21) Nicetas Seides (fl. 1100) Nicetas Seidus, Constantinopolitanus, fort. Monachus, fort. Magister rhetorum

9 9 ODB: Seides, Niketas BECK: PINAKES: Seides Nicetas Adversus Latinos De Paschate 1. Adversus Latinos / Νικήτα τοῦ Σείδου, ὃς ἦν ἐν τοῖς χρόνοις Ἀλεξίου βασιλέως τοῦ Κωμνηνοῦ ἐφ οὗ καὶ οἱ Λατίνοι κατὰ τὴν Κωνσταντινούπολιν ἦλθον ἐπισκόπους μεθ ἑαυτῶν ἔχοντες, ὧν εἷς ἦν καὶ ὁ Μεδιολάνων ἀδόμενος ἐπὶ λόγων ἰσχΰι, λόγος σχεδιασθεὶς πρὸς Ῥωμαίους καὶ δύο ταῦτα ἀποδεικνύων, ὅτι αἰδεσιμώτερα τὰ νέα τῶν παλαιῶν καὶ ὅτι ἐκ τοῦ πατρὸς μόνου, οὐχὶ δὲ καὶ ἐκ τοῦ υἱοῦ, ὡς αὐτοὶ λέγουσιν ἐκπορεύεται τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον. ἐγράφη δὲ ὁ λόγος οὗτος ἐν Κωνσταντινουπόλει ὅτε ἐνεδήμει ταύτῃ ὁ ῥηθεὶς ἐπίσκοπος Λατῖνος ἐν ἔτει ϛχκ (6620 = 1111/1112) Incipit: Πολλὰ μὲν ὑμῖν ὦ ἄνδρες Ῥωμαῖοι τὰ διιστῶντα ὑμᾶς ἀφ ἡμῶν καὶ πάντα παράνομα R. Gahbauer, Gegen den Primat des Papstes: Studien zu Niketas Seides (Munich, 1975). TLG: Yes 22) Euthymius Zigabenus (fl. 1100) ODB: Zigabenos, Euthymios BECK: NOTES: Orthodoxae Fidei Dogmatica Panoplia: Tituli I III: On Godhead Titulus XII: Pneumatomachi Titulus XIII: PG 130, see Photius Contra Veteris: Εἰ ἁπλοῦν. See Barmin, Евфимий Зигабен, in Православная Энциклопедия, Vol. XVII. PINAKES: Zigabenus Euthymius De azymis Panoplia Dogmatica 1. Panoplia, PG 130, TLG: no 23) Nicetas Nicaenus Nicetas Chartophylax Nicaenus ODB: no BECK: 619 NOTES: See L. Allacci, Diatriba I. De Nicetarum scriptis in A. Mai, Novae Patrum Bibliothecae,VI, 2, (Roma, 1853), 1 39, at 9, n. VII; Leib, Deux inédits, ; Michel, Humbert und Kerullarios, Vol. 1, PINAKES: Nicetas Nicaenus Mtr De azymis De schismate Graecorum 1. De schismate Graecorum / Κατὰ ποίους καριοὺς καὶ διὰ ποία αἰτιάματα Incipit: Ἐπὶ Γρατιανοῦ τοῦ βασιλέως διὰ Παυλῖνον PG 120, TLG: No. Cf. Photius n. 8 = Pavlov, Kritičeskie, TLG: no 2. De azymis / Περὶ τῶν ἀζύμων Incipit: Τὴν διὰ τῶν ἀζύμων θυσίας Cf. Pavlov, Kritičeskie, ) Nicetas, Heracleensis Episcopus (1050 after 1117) Nicetas Scriptor Catenarum, Nicetas Episcopus Heracleensis, Nicetas Serronius, Nicetas Ὁ τοῦ Σερρῶν ODB: Niketas of Herakleia BECK: NOTES: Commentarium on Gregory of Nazianzos inserted in an anthology De Trinitate et Spiritu Sancto in Italia, Firenze, Biblioteca Laurenziana, Plut ) Theophylactus, Achridensis Episcopus (1050 after 1126) Euboeensis, Ochridensis, Archiepiscopus Achridensis, Diaconus ODB:Theophylaktos archbishop of Ohrid BECK: PINAKES:

10 10 Theophylactus Bulgariae Arch., Adversus Latinos 1. Adversus Latinos / Προσλαλιά τινι τῶν αὐτοῦ ὁμιλητῶν περὶ ὧν ἐγκαλοῦνται Λατῖνοι Incipit: Εἰσῆλθε τὸ ἀξίωμά σου ἐνώπιόν μου, εὐλαβέστατέ μοι ἐν Κυρίῳ υἱέ, καὶ κατενόησα μὲν αὐτὸ καλὸν P. Gautier, Theophylacte d'achrida. Discours, Traités, Poésies (Thessalonica, 1980), TLG: yes 26) Nicolaus IV Mouzalon, Constantinopolitanus Patriarcha (born 1070 ca., Patriarch December 1147 March/April 1151, d. 1152) Nicolaus IV Mouzalon Constantinopolitanus Patr. ODB: Nicholas IV Mouzalon BECK: 621 PINAKES: Nicolaus Muzalon Cpl Ptr IV De processione Spiritus Sancti 1. De processione Spiritus Sancti / Τοῦ Μουζάλωνος κῦρ Νικολάου πρὸς τὸν βασιλέα κῦρ Ἀλέξιον τὸν Κομνηνόν, περὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἐκπορεύσεως Incipit: Δέσποτά μου ἅγιε, κράτιστε, θεόσεπτε Θ. Ν. Ζήση, Ο πατριαρχης Νικολαος δ Μουζαλων, Epistemonike Epeteris tes Theologikes Scholes Thessaloniki 23 (1978), , TLG: no 27) Anselmus, episcopus Havelbergensis ( ) ODB: Anselm bishop of Havelberg 1. Anticimenon, PL 188, ; Anselm of Havelberg, Anticimenon: On the Unity of the Faith and the Controversies with the Greeks, trans. A. Criste and C. Neel (Collegeville, Minn., 2010). 28) Nicetas, Nicomediensis Metropolita ODB: BECK: PINAKES: Nicetas Nicomediensis Metropolita 1. Opera, MS Hellas, Hagion Oros, Monê Batopediou, Fonds principal 751, , 19 th c. 29) Iohannes Zonaras (d. after 1159?) Nothing preserved. 30) Theodorus Prodromus ( ?) Theodorus Prodromus, vel Theodorus Protoprodromus, vel Theodorus Ptochoprodromus, Constantinopolitanus ODB: Prodromos, Theodore BECK: 313 PINAKES: Prodromus Theodorus De processione Spiritus Sancti adversus Latinos OPUS INEDITUM 1. De Processione Spiritus Sancti Adversus Latinos: Incipit: Φανερόν ἐστιν ὅτι ὥσπερ ὁ Υἱὸς οὕτω καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐκ τοῦ Πατρὸς μόνου ἔχειν τὴν ὕπαρξιν Explicit: ἔλλαψιν ἐν αὐτῷ Χριστῷ ἡμῶν ῷ ἡ δόξα... in VAticano, BAV, gr. 671, ff v, see Demetrakopoulos, Graecia Orthodoxa, 21; V. Grumel, Autour du voyage de Pierre Grossolanus, archevêque de Milan, à Constantinople, en Notes d'histoire et de literature, Echos d'orient, tome 32, N 169, (1933), 22 33; W. Horandner, Theodoros Prodromos: historische Gedichte (Vienna, 1974), 61. The Vatican MS is badly preserved and barely readable. TLG: no 31) Nilus Doxapatres (first half 12th c.) Nicolaus Doxapatrius, Nicolaus Doxapatres, Constantinopolitanus, Panormitanus, Monachus, Diaconus, Notarius, Nomophylax ODB: Doxopatres, Neilos BECK: NOTES: Anti Latin treatise in De Oeconomia Divina P. Van Deun, Study of the life and works of the Byzantine monk Nilus Doxapatres, Lexikon byzantinischer Autoren, S. Caruso, Echi della polemica bizantina antilatina dell XI XII sec. nel De oeconomia di Nilo Doxapatres, Atti del congresso internazionale di studi sulla Sicilia Normanna (Palermo, 1973), PINAKES: Doxopatres Nilus

11 11 De Oeconomia Divina 1. F. N. Finck, Des Nilos Doxopatres Τάξις τῶν πατριαρχικῶν θρόνων (armenisch und griechisch) (Marburg, 1902), TLG: yes 32) Michael Glycas (born first third of 12th c.) Michael Sikidites, vel Michael Glycis, Constantinopolitanus, Secretarius Manuelis I Comneni ODB: Glykas, Michael BECK: PINAKES: Glycas Michael Capitula de Sacra Scriptura 1. Capitula de Sacra Scriptura N. 29: Τῷ τιμιωτάτῳ μοναχῷ κυρῷ Μαξίμῳ τῷ Σμενιώτῃ. Incipit: Εἰ χρὴ προσέχειν τοῖς λέγουσιν, ὅτι λαβὼν ὁ Χριστὸς ἄζυμον ἐν τῇ ἑσπέρᾳ τῆς μεγάλης Πέμπτης ὡς καὶ τῆς ἑορτῆς τοῦ πάσχα τηνικαῦτα δῆθεν ἑστηκυίας τὸ οἰκεῖον πάσχα ἐτέλεσεν. N. 30: Τῷ αὐτῷ. Incipit: Περὶ χρήσεών τινων, ὅτι ἐκ μόνου τοῦ πατρός, οὐ μὴν καὶ ἐκ τοῦ υἱοῦ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐκπορεύεται καὶ ὅτι οὐ ταὐτὸν ἀποστολὴ καὶ ἐκπόρευσις S. Eustratiades, Μιχαὴλ τοῦ Γλυκᾶ. Εἰς τὰς ἀπορίας τῆς Θείας Γραφῆς (Athens, 1906), Vol. 1, TLG: Yes 33) Nicolaus, Methonensis Episcopus (Bishop of Methone from ca. 1150, d ) Nicolaus Methonaeus, Constantinopolitanus, Methonaeus, Episcopus ODB: Nicholas of Methone BECK: PINAKES: Nicolaus Methonensis Mtr Aduersus Latinos de azymis Aduersus Latinos de Spiritu Sancto De processione Spiritus Sancti 1. Kεφαλαιώδεις ἔλεγχοι τοῦ παρὰ Λατίνοις καινοφανοῦς δόγματος, τοῦ ὅτι τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐκ τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ ἐκπορεύεται Incipit: Ὡμολόγηται, ὅτι καὶ ἡ ὅλη θεότης μονάς ἐστι καὶ τριὰς κατὰ τὸ κοινὸν τῆς οὐσίας, καὶ τριὰς ἡ αὐτὴ.. Demetrakopoulos, Ἐκκλησιαστικὴ Βιβλιοθήκη, TLG: yes 2. Πρὸς τοὺς Λατίνους περὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος ὅτι ἐκ τοῦ Πατρὸς οὐ μὴν καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ ἐκπορεύεται Incipit: Βασιλεῦ οὐράνιε, παράκλητε, ἀγαθὲ, προσκυνητὲ, θεὲ.. K. Simonides (= Σιμωνίδης, Κωνσταντίνος), Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων θεολογικαὶ γραφαὶ τέσσαρες. αʹ. Νικολάου ἐπισκόπου Μεθώνης λόγος πρὸς τοὺς Λατίνους περὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος ὅτι ἐκ τοῦ Πατρός οὐ μὴν καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ ἐκπορεύεται. Τὰ πάντα ὑπὸ Κ. Σιμωνίδου ἐκδιδόμενα. (London, 1859), I, TLG: no 3. Ἀπομνημονεύματα ἐκ τῶν ἐν διαφόροις λόγοις γεγραμμένων κατὰ Λατίνων περὶ τῆς εἰς τὸ ἅγιον πνεῦμα βλασφημίας. Incipit: Τὸ περὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος λέγειν περὶ Θεοῦ λέγειν ἐστίν... Arsenij [Ivaščenko], Dva neizdannych proizvedenija Nikolaja, episkopa Methonskago, pisatelija XII veka (Novgorod, 1897), TLG: no OPERA INEDITA: Aduersus Latinos de azymis / Λόγος πρὸς Λατῖνον περὶ ἀζύμων et Λόγος Β περὶ ἀζύμων Incipit: Τὸν μὲν πρῶτον λόγον ἐποιήσαμεν, ὦ Λατῖνε φίλε See also Demetrakopoulos, Graecia Orthodoxa, 25 where the author quotes also a treatise Κατὰ τῆς ἀρχῆς τοῦ Πάπα See also Nikolaos of Otranto (ca. 1155/ ), also known as Nektarios of Casole, Tria syntagmata edited in Arsenij, Nikolaja Gidruntskago igumena grecčeskago monastyrja v Kasulach tri zapisi o soběsědovanijach Grekov s Latinjanami po povodu raznostei v věrě i obyčajach cerkovnych (Novgorod, 1896). See more in MS Italia, Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Plut and J.M. Hoeck and R. Loenertz, Nikolaos Nektarios von Otranto Abt von Casole. Beiträge zur Geschichte der ost westlichen Beziehungen unter Innozenz III. und Friedrich II. Studia Patristica et Byzantina 11 (Ettal, 1965); K. Hajdú, P. Schreiner, «Nikolaos von Otranto und ein angeblicher Plagiator im Cod. graec. 262 der Bayerischen Staatsbibliothek. Mit einem Anhang zur Provenienz der griechischen Handschriften aus der Sammlung Johann Albrecht Widmannstetters», Codices Manuscripti & Impressi, 87/88, (2013), And the

12 12 MSS Vaticano, BAV, Pal. gr. 232; Italia, Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Plut ; France, Paris, Bibliothèque nationale de France (BNF), suppl. gr ) Basilius Achridenus, Thessalonicensis Archiepiscopus (d. 1169) Basilius Achridenus, Constantinopolitanus, Thessalonicensis, Protonotarius, Archiepiscopus ODB: Basil of Ohrid BECK: 626 PINAKES: Basilius Achridenus Thessalonicensis Disputatio cum Anselmo Havelbergensi Episc. Rauennae (A.D. 1154) Responsio ad Hadrianum IV Papam 1. Dialogi Anselmi Havelbergensis episcopi / Ἀπὸ τῆς πρώτης συνεισφορᾶς τοῦ ἱερωτάτου μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, κυρίου Καλοῦ τοῦ Ἀχριδηνοῦ, πρὸς τὸν Ἰταλίας ἀρχιεπίσκοπον. Incipit: Ὁ Λατῖνος Εὔχομαι γενέσθαι τὴν ἕνωσιν τῶν ἐκκλησιῶν J. Schmidt, Des Basilius aus Achrida, Erzbischofs von Thessalonich, bisher unedierte Dialoge (Munich, 1901), TLG: yes. 2. Rescriptum ad papam Romanum, dominum Adrianum IV Incipit: Ἀντιγραφὴ τοῦ ἁγιωτάτου ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, κυρίου Βασιλείου τοῦ Ἀχριδηνοῦ, πρὸς τὸν πάπαν Ῥώμης κύριον Ἀδριανόν. Ἀνέγνωμέν σου τὴν ἐπιστολήν, ἁγιώτατε πάπα, καὶ κατενοήσαμεν ἐξ αὐτῆς τὸ ὕψος τῆς διανοίας σου PG 119, TLG: yes. 35) Georgius et Demetrius Tornices ( or 1166) Georgius Tornices, Georgius Tornicius, Constantinopolitanus, Ephesius, Metropolita (Ephesius), Frater Demetrii Tornicei Demetrius Tornices, Demetrius Tornicius, Constantinopolitanus, Logothetes τοῦ δρόμου, Frater Georgii Tornicei ODB: Tornikios, George BECK: 629 PINAKES: Tornicius Georgius Epistulae Tornicius Demetrius Epistulae J. Darrouzès, Georges et Dèmètrios Tornikès, Lettres et Discours (Paris, 1970), Ep. 30: Ad papam, ; Ep. 32: ὡς ἐκ προσώπου τοῦ βασιλέως κουροῦ Ἰσαακίου, ; Ep. 33: Ad papam, ; Ep. 34: Ad papam, TLG: yes 36) Andronicus Camaterus ( ) ODB: Kamateros BECK: PINAKES: Camaterus Andronicus Panoplia Dogmatica 1. Sacrum Armamentarium sive Hoplotheca sive Ἱερὰ Ὁπλοθήκη Incipit: Λέων ἐρεύξεται, καὶ τίς οὐ φοβηθήσεται; Βασιλεὺς προστάσσει, καὶ τίς οὐ πληροῦν κατὰ τὸ ἐγχωροῦν ὁλοψύχῳ γνώμῃ καὶ προαιρέσει σπουδάσει τὸ προστασσόμενον; Sacrum Armamentarium, ed. A. Bucossi, CCSG 75 (Turnhout, 2014). TLG: no 37) Nicetas of Maroneia Maronea, Thessalonicensis Metropolita (first half 12th c.??) ODB: Niketas of Maroneia BECK: PINAKES: Nicetas Maroniensis - Opera (De processione Spiritus Sancti, Orationes 5) Τοῦτό ἐστι τὸ προοίμιον τῶν ὄπισθεν διαλεκτικῶν λόγων τοῦ μακαριωτάτου Θεσσαλονίκης καὶ γεγονότος χαρτοφύλακος τῆς μεγάλης ἐκκλησίας κυροῦ Nικήτα τοῦ Mαρωνείας τῶν περὶ τῆς ἐκπορεύσεως τοῦ ἁγίου Πνεύματος ὧν τὰ πρόσωπα Γραικὸς καὶ λατῖνος. Incipit: Ὁ μὲν σκοπὸς τοῦ λόγου συζήτησις Hergenroether in PG 139, , with the addition of some fragments from the other five dialogues at Λόγος δεύτερος περὶ τῆς ἐκπορεύσεως τοῦ ἁγίου Πνεύματος.

13 13 Incipit: Λατῖνος. Ἐπηγγείλω μὲν ἔναγχος, ὦ Γραικὲ, πολλά ἄτοπα δεῖξαι παρομαρτοῦντα 3. Διάλογος τρίτος. Incipit: Γραικός. Ἔτι ταύτην ἀρχὴν καὶ αὖθις τιθέμενος τῆς μεθ ἡμῶν 4. Λόγος τέταρτος περὶ τῆς τοῦ Πνεύματος ἐκπορεύσεως. Incipit: Γραικός. Φὲρε δὴ νῦν ἴδωμεν, Nicola Festa in Bessarione as follows: 16 (1912) Dialogue 2: Greek Text , , , Latin tr (1913) Latin tr , ; Dialogue 3: Greek Text (1914) Latin tr ; Dialogue 4: Greek Text 61 75, ; Latin tr (1915) Latin tr Λόγος πέμπτος περὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἐκπορεύσεως. Incipit: Γραικός. Λοιπὸν εἴ τί σοι λόγος ἕτερος, ὦ Λατῖνε. τοῦ δόγματος, 6. Λόγος ἐκτὸς περὶ τῆς τοῦ Πνεύματος ἐκπορεύσεως. Incipit: Γραικός. Ταῦτα δή φημι καὶ αὐτός. ἀλλὰ τίνες ἂν εἶεν. ὦ Λατῖνε, καὶ edited in 1965 by Corrado Giorgetti, student of the Pontifical University of the Lateran in Rome in his license thesis supervised by Daniel Stiernon. TLG: no 38) Hugo Eterianus (fl. 1176) ODB: Eteriano, Hugo NOTES: Greek fragments of the De Sancto et immortali Deo in: MS, Vatican Library, Barb. Gr. 291, ff. 90v 91v MS, Brescia, Bibl. Civica Queriniana, Gr. A.IV.3, ff PINAKES: Hugo Etherianus De Sancto Spiritu Opera 1. De Sancto et immortali Deo (= De Sancto Spiritu) Incipit: Moyses quondam ex collocutione Dei, cum disciplinam omnem habere putaretur et virgam Dei habens in manu cum descenderet in Aegyptum alienigenam coniugem cum duobus natorum pignoribus abducere secum voluit. PL 102, ) Michael III Anchialus, Constantinopolitanus Patriarcha ( ) Michael Ὁ τοῦ Ἀγχιάλου, Constantinopolitanus, Anchialensis, Patriarcha (Constantinopoleos) ODB: Michael III, patriarch of Constantinople, a relative of the Metropolitan of Anchialos BECK: 627 PINAKES: Michael Anchialus Cpl Ptr III Dialogus de unione Latinorum et Graecorum 1. Ἀντίγραμμα τοῦ ἁγιωτάτου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως πρὸς τὸν πάπαν τῆς πρεσβυτέρας Ῥώμης / Epistula ad Alexandrum III papam Incipit: Ἁγιώτατε πάπα, καὶ ἐν κυρίῳ ἀγαπητὲ ἀδελφέ. Ψυχῆς ἔνδειγμα θεολήπτου τὴν ἑνοποιὸν μεταδιώκειν εἰρήνην G. Hofmann, Papst und Patriarch unter Kaiser Manuel I. Komnenos. Ein Briefwechsel, Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν 23 (1953), TLG: yes 2. Διάλογος τοῦ ἁγιωτάτου καὶ σοφωτάτου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Κυρίου Μιχαὴλ τοῦ Ἀγχιάλου πρὸς τὸν πορφυρογέννητον βασιλέα Κύριον Μανουὴλ τὸν Κομνηνὸν... / Dialogus de unione Latinorum et Graecorum Incipit: Ὁ Πατριάρχης. Τίνα ταῦτα, θειότατε βασιλεῦ; Ὁ Βασιλεύς. Τίνα ταῦτα;τὴν εἰρήνην ἐπιζητῶ καὶ Χριστοῦ V. Loparev, On the unionism of the Emperor Manuel Comnenus, Vizantiiskii Vremennik 14 (1917), TLG: no Κ. Dyobuniotes, Διάλογος τοῦ Πατριάρχου Κονσταντινουπόλεως Μιχαὴλ Γ Τοῦ Ἀγχιάλου πρὸς τὸν Ἀυτοκράτορα τοῦ Βυζαντίου Μανουὴλ Α Κομνηνόν, Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν 15 (1939), TLG: no 40) Leontius, Hierosolymitanus Patriarcha ( ) ODB: no BECK: NOTES: Theodosios Goudelis, The Life of Leontios, Patriarch of Jerusalem, ed. D. Tsougarakis (Leiden, 1993)

14 14 R. B. Rose, Union Church plans in the Crusader Kingdoms: An account of a visit by the Greek Patriarch Leontius to the Holy Land in AD , The Catholic Historical Review, Vol. LXXIII, July 1987, 3, PINAKES: no 1. Κεφάλαια περὶ τῆς ἁγίας Τριάδος Incipit: Μὴ λέγων κατὰ τὸ ἀνθρώπινον τοῦ Χριστοῦ. Makarios Chrysokephalos, Λόγοι πανηγυρικοὶ ιδ (Vienna, 1793) = Χρυσοκέφαλος, Μακάριος, Αρχιεπίσκοπος Φιλαδελφείας, Λόγοι Πανηγυρικοί ΙΔ' Του κυρού Μακαρίου του Χρυσοκεφάλου αναλώμασι επισκόπου Ηλιουπόλεως & Θυατείρων κ. Λεοντίου (Vienna, 1793), TLG: no 41) Theodorus Balsamon (1130/40 d. after 1195) ODB: Balsamon (Βαλσαμών), Theodore BECK: 657 NOTES: He commented on the λατινικὰ καινοτομία in the Commentary (Exegesis) on the Nomocanon of fourteen titles and in the Answers to Marc III Patriarch of Alexandria. PINAKES: Balsamon Theodorus Responsa ad interrogationes Marci Commentarius in Nomocanonem - PG G. A Ralles and A. Potles, eds., Σύνταγμα Τῶν Θείων Καὶ Ἱερῶν Κανόνων, 6 vols. (Athens, ; reprint, 1966), I-IV. - TLG: no

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4)

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4) 53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Κείμενο: Λυσίου «Υπέρ Μαντιθέου» ( 18-21) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α. Από το κείμενο που

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Ενότητα 3: Είναι - Συνειδέναι Κωνσταντίνος Μαντζανάρης Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12) Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12) Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 29 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ GFS DIDOT CLASSIC GREEK FONT SOCIETY ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ GFS DIDOT CLASSIC GREEK FONT SOCIETY ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ GREEK FONT SOCIETY ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ GFS DIDOT CLASSIC ελληνικά open type Γράφειν δήμος εἰκών Εὐρώτᾳ ΛΊΓΆ ΛΌΓΊΆ ΓΊΆ ΤΉ DIDOT CLASSIC Ο πρωτότυπος σχεδιασμός του Didot, όπως εμφανίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Ενότητα: Αριστοτέλης Ι Κωνσταντίνος Μαντζανάρης Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Τορνίκι Γρεβενών

Η μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Τορνίκι Γρεβενών Η μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Τορνίκι Γρεβενών Σωτήρης ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Δελτίον XAE 15 (1989-1990), Περίοδος Δ' Σελ. 241-256 ΑΘΗΝΑ 1991 Σωτήρης Βογιατζής Η ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΟ ΤΟΡΝΙΚΙ ΓΡΕΒΕΝΩΝ*.ZJTO

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι; Διδ. Εν. 7

Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι; Διδ. Εν. 7 Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι; Διδ. Εν. 7 Ερώτημα προς τους μαθητές Τι λέγουν οι άνθρωποι για μένα; Οι μαθητές απαντούν Άλλοι λένε πως είσαι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλοι ο Προφήτης Ηλίας και άλλοι

Διαβάστε περισσότερα

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος 2 Tesalonika 1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος τη εκκλησια θεσσαλονικεων εν θεω πατρι ημων και κυριω ιησου χριστω 2 χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου 3 ευχαριστειν

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 322Α - 323Α

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 322Α - 323Α ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΤΑΞΗ... Γ ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ... Α] ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου με διαγραμματική παρουσίαση και χρήση της τεχνολογίας

Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου με διαγραμματική παρουσίαση και χρήση της τεχνολογίας ΓΕΛ Ελευθερούπολης, Πέμπτη 7-2-2013 3 ο ΓΕΛ Καβάλας, Πέμπτη 14-2-2013 Δρ Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές. Tuesday, March 5, 13

Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές. Tuesday, March 5, 13 Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές Το πλήρωμα του χρόνου Συνάντηση Ιουδαϊκού κόσμου με ελληνισμό. Μετάφραση των εβδομήκοντα, Φίλωνας μέσω της αλληγορίας. Η ελληνική φιλοσοφία έδωσε την έννοια της θεωρίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ Διάλεξη 08 Δεύτερο επεισόδιο (163e-165a7): Κριτίου ρήσις και τέταρτος ορισμός της σωφροσύνης (τὸ γιγνώσκειν αὐτὸν ἑαυτόν) Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Τομ. 47, 2008 Της Μελωδίας το αίνιγμα. Ο μελωδός και η πάρεδρός του στον κώδικα Parisinus graecus 139 (φ. 1β) ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Ηλίας 10.12681/dchae.603 Copyright

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου Περικλέους Ἐπιτάφιος (ΙΙ, 41)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου Περικλέους Ἐπιτάφιος (ΙΙ, 41) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 6 IOYΝIOY 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ : ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικομάχεια Β 6, 9-13

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικομάχεια Β 6, 9-13 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους,

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Πέμπτη, 21 Μαΐου 2015 08:00-10:30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1: Ἴσως οὖν εἴποιεν ἂν πολλοὶ τῶν φασκόντων φιλοσοφεῖν, ὅτι οὐκ ἄν ποτε ὁ δίκαιος ἄδικος γένοιτο, οὐδὲ ὁ σώφρων

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (5) ιδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. 1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο. Πλάτωνος Πρωταγόρας, (321 Β6-322Α). Η κλοπή της φωτιάς

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. 1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο. Πλάτωνος Πρωταγόρας, (321 Β6-322Α). Η κλοπή της φωτιάς ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο Πλάτωνος Πρωταγόρας (323Α-Ε)

1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο Πλάτωνος Πρωταγόρας (323Α-Ε) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΑ ΜΙΕΤ ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟ ΧΦ. Φυσική λήψη Ετος 1999 MuSIS System

ΙΠΑ ΜΙΕΤ ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟ ΧΦ. Φυσική λήψη Ετος 1999 MuSIS System ΙΠΑ ΜΙΕΤ ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟ ΧΦ. Φυσική λήψη Ετος 1999 MuSIS System ΙΠΑ ΜΙΕΤ ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟ ΧΦ. 480 nm ΙΠΑ ΜΙΕΤ ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟ ΧΦ. 500 nm ΙΠΑ ΜΙΕΤ ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟ ΧΦ. 520 nm ΙΠΑ ΜΙΕΤ ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟ ΧΦ. 540 nm ΙΠΑ ΜΙΕΤ ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Θουκυδίδη Περικλέους Ἐπιτάφιος (40)

ιδαγμένο κείμενο Θουκυδίδη Περικλέους Ἐπιτάφιος (40) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο κείμενο Θουκυδίδη Περικλέους

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Θουκυδίδη Περικλέους Ἐπιτάφιος (40)

ιδαγμένο κείμενο Θουκυδίδη Περικλέους Ἐπιτάφιος (40) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο κείμενο Θουκυδίδη Περικλέους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Κείµενο ιδαγµένο: ηµοσθένους, Υπέρ τῆς Ῥοδίων ἐλευθερίας, (18-20) 18 Ὥστ ἔγωγ οὐκ ἄν ὀκνήσαιµ

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινά Σύμμεικτα. Τομ. 14, 2001

Βυζαντινά Σύμμεικτα. Τομ. 14, 2001 Βυζαντινά Σύμμεικτα Τομ. 14, 2001 Αναζητώντας την εικόνα του Ελκομένου της Μονεμβασίας. Το χαμένο παλλάδιο της πόλης και η επίδρασή του στα υστεροβυζαντινά μνημεία του νότιου ελλαδικού χώρου ΦΩΣΚΟΛΟΥ Βασιλική

Διαβάστε περισσότερα

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based exclusively on safe, managed code. PDFsharp offers two powerful

Διαβάστε περισσότερα

Φίλιππος Φιλίππου. Σχέσεις Ορθοδόξων και Λατίνων στην Κύπρο κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας. Ιστορικοκανονική Θεώρηση.

Φίλιππος Φιλίππου. Σχέσεις Ορθοδόξων και Λατίνων στην Κύπρο κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας. Ιστορικοκανονική Θεώρηση. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ, ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Φίλιππος Φιλίππου Σχέσεις Ορθοδόξων και Λατίνων

Διαβάστε περισσότερα

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based exclusively on safe, managed code. PDFsharp offers two powerful

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου. Ενότητα 2 : Γ. Γραμματική

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου. Ενότητα 2 : Γ. Γραμματική Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου Ενότητα 2 : Γ. Γραμματική 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διαφάνειες Γραμματική: Συμφωνόληκτα 3 Κλήση αφωνόληκτων 4-6 Κλίση ημιφωνόληκτων 7-15 Ασκήσεις 16-23 Εργασία για το σπίτι 24 Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 322b6-323a3

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 322b6-323a3 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

ƆƧʽƧƤƭƵƱ ƭƨʽ ƨưʊ ƌʊƶƭƶƨƣƨʊƶ ƍƴƵƱƲƬƿƯ Ɖ 115 ƐƱƯʷƧƨƳ 20 ƈ1.ƥ. ɦƮƤƥƱƯ ɢ ƱƮƠ ƱƶƯ ɢƭơƲƶưƤƯ ƨʅʈʊư

ƆƧʽƧƤƭƵƱ ƭƨʽ ƨưʊ ƌʊƶƭƶƨƣƨʊƶ ƍƴƵƱƲƬƿƯ Ɖ 115 ƐƱƯʷƧƨƳ 20 ƈ1.ƥ. ɦƮƤƥƱƯ ɢ ƱƮƠ ƱƶƯ ɢƭơƲƶưƤƯ ƨʅʈʊư 1 25 Ï 2009 : : (5) 1, 1-4,,,,,.,,,,.,,.,, (,, ),,,,,. 1 5 2. : «.» 10. : 1. «....»,,, 37-38 ( ): «,,.» 15 2., ; 15 3. ; 10 4.,, :,,,,. 10 2 5 3 115 1. 2, 3..,. ----------- 1. = 2. = 3. =,.. 20 1.. : :.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4)

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4) ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4) Ὅτι μὲν οὖν νομοθετητέον περὶ παιδείας καὶ ταύτην κοινὴν ποιητέον, φανερόν τίς δ ἔσται ἡ παιδεία καὶ πῶς χρὴ παιδεύεσθαι, δεῖ μὴ λανθάνειν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Γ ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Γ ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΣΗΣΑ 2 1. Να συμπληρώσετε τα κενά με τα παραθετικά των επιθέτων και των επιρρημάτων που βρίσκονται στην παρένθεση. - Τὸ σῴζειν τἀγαθὰ τοῦ κτήσασθαι (χαλεπόν, συγκρ.). - Τῶν ἀνδρῶν ἐπολέμησαν αἱ γυναῖκες

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΑΔΑ Α : AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀθηναῖοι, ὡς καὶ οἱ ἑτέρας πόλεις κατοικοῦντες, πολλὰ ἐν τῷ βίῳ ἐπιτηδεύουσι, ἵνα τὰ ἀναγκαῖα πορίζωνται: Ναυσικύδης ναύκληρος ὢν περὶ τὴν τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 324A C

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 324A C ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12)

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Ἐπειδὴ πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινὰ οὖσαν καὶ πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν συνεστηκυῖαν (τοῦ γὰρ εἶναι δοκοῦντος ἀγαθοῦ χάριν

Διαβάστε περισσότερα

Iohannes Chrysostomus - Interpretatio orationis Pater noster

Iohannes Chrysostomus - Interpretatio orationis Pater noster 0345-0407 - Iohannes Chrysostomus - Interpretatio orationis Pater noster This text belongs to the Thesaurus Linguae Graecae (TLG ), a Research Center at the University of California, Irvine, which digitized

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΘΥΜΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΝΩ ΣΚΟΤΙΝΑΣ

ΕΝΘΥΜΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΝΩ ΣΚΟΤΙΝΑΣ ΕΝΘΥΜΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΝΩ ΣΚΟΤΙΝΑΣ Η Ανω Σκοτίνα βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα του Ολυμπου. Σήμερα είναι ένα εγκαταλειμμένο χωριό, το οποίο κατοικείται τους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Θεωρητικά στοιχεία 1. Παρατακτική σύνδεση α. Ασύνδετη παράταξη ή ασύνδετο σχήμα Είναι ο αρχικός και απλοϊκός τρόπος σύνδεσης όμοιων προτάσεων ή όρων. Κατ αυτόν τα συνδεόμενα μέρη διαδέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. 1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο. Πλάτωνος Πρωταγόρας, 322Α-323Α.

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. 1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο. Πλάτωνος Πρωταγόρας, 322Α-323Α. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ωμοφόριον Ξενόγλωσσα Λατινικο Mafora, ή Mavors, ἤ Mafors, Σημασία:

ωμοφόριον Ξενόγλωσσα Λατινικο Mafora, ή Mavors, ἤ Mafors, Σημασία: ωμοφόριον Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2013 4:32 μμ Σημασία: 1. Ιεαρατικον αμφιο του επισκόπου. Το ωμοφόριο είναι άμφιο του επισκόπου της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Είναι διακριτικό του βαθμού του και, σε περίπτωση που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ.

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 24 ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 6 Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 11-14) Τῆς ἑορτῆς Παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς (Ματθ. 13-17) 13 Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα Ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν (Ἐφεσ. δ 7-13)

Διαβάστε περισσότερα

Όμως είναι γνωστόν τοις πασι το υποκάμισον ή πουκάμισο. Δηλαδη το κατωθέν του καμισίου φερόμενον ένδυμα.

Όμως είναι γνωστόν τοις πασι το υποκάμισον ή πουκάμισο. Δηλαδη το κατωθέν του καμισίου φερόμενον ένδυμα. καμίσιν Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2013 5:07 μμ Σημασία: Ένδυμα από λευκό λινό ύφασμα που συνήθως φθάνει μέχρι τα γόνατα και το γυναικείο ακόμη παρακάτω, κα που φοριώταν κατάσαρκα. Βλ. Vocabolario Etimologico

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννα Σπηλιοπούλου Μόνιμη Επίκουρος Καθηγήτρια, «Αρχαιογνωσία και Ιστορία του Πολιτισμού»

Ιωάννα Σπηλιοπούλου Μόνιμη Επίκουρος Καθηγήτρια, «Αρχαιογνωσία και Ιστορία του Πολιτισμού» Ιωάννα Σπηλιοπούλου Μόνιμη Επίκουρος Καθηγήτρια, «Αρχαιογνωσία και Ιστορία του Πολιτισμού» Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Παλαιό Στρατόπεδο Ανατολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΙΚΟΙ ΑΝΔΡΙΑΝΤΕΣ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΛΕΜΜΥΔΗΣ, ΜΑΝΟΥΗΛ Β' ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ.

ΒΑΣΙΛΙΚΟΙ ΑΝΔΡΙΑΝΤΕΣ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΛΕΜΜΥΔΗΣ, ΜΑΝΟΥΗΛ Β' ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ. I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘ. ΜΕΔΕΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΙ ΑΝΔΡΙΑΝΤΕΣ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΛΕΜΜΥΔΗΣ, ΜΑΝΟΥΗΛ Β' ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ. Μεταπτυχιακή Εργασία που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Διδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλης Ηθικά Νικομάχεια (Β6, 9-13 και 519b)

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλης Ηθικά Νικομάχεια (Β6, 9-13 και 519b) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλης Ηθικά Νικομάχεια (Β6, 9-13 και 519b) Εἰ δὴ πᾶσα ἐπιστήμη οὕτω τὸ ἔργον εὖ ἐπιτελεῖ, πρὸς τὸ μέσον βλέπουσα καὶ εἰς τοῦτο ἄγουσα τὰ ἔργα (ὅθεν εἰώθασιν ἐπιλέγειν

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο Α Τετράμηνο Το δειγματικό δοκίμιο αξιολόγησης που ακολουθεί βασίζεται στον γενικό τύπο διαγωνίσματος που

Διαβάστε περισσότερα

Δύο μαρμάρινες διακοσμητικές πλάκες στον Μυστρά

Δύο μαρμάρινες διακοσμητικές πλάκες στον Μυστρά Δύο μαρμάρινες διακοσμητικές πλάκες στον Μυστρά Αγγελική ΜΕΞΙΑ Τόμος ΚΖ (2006) Σελ. 115-124 ΑΘΗΝΑ 2006 Αγγελική Μέξια ΔΥΟ ΜΑΡΜΆΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΈΣ ΠΑΑΚΕΣ ΣΤΟΝ ΜΥΣΤΡΑ* ^τη συλλογή γλυπτών του Μουσείου Μυστρά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΣΚΑΦΕΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΣΚΑΦΕΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ. Αριστοτέλη «Πολιτικά»

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ. Αριστοτέλη «Πολιτικά» Ελευθερίου Βενιζέλου 237, Γάζι Τηλ./Fax: 2810 823411 email: syxekp@gmail. com www.syekp.gr Βρέντζου Μαρία, Φιλόλογος ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλη «Πολιτικά»

Διαβάστε περισσότερα

1st and 2nd Person Personal Pronouns

1st and 2nd Person Personal Pronouns 1st and 2nd Person Personal Pronouns Case First Person Second Person I You () Nominative ἐγώ σύ Accusative ἐμέ or με σέ Genitive ἐμοῦ or μου σοῦ Dative ἐμοί or μοι σοί We You () Nominative ἡμεῖς ὑμεῖς

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 26: ΕΚΚΛΗΣΙΑΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 26: ΕΚΚΛΗΣΙΑΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 26: ΕΚΚΛΗΣΙΑΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

Τευχος πρωτο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο. Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του

Τευχος πρωτο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο. Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του Τευχος πρωτο αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του Άσκηση Υπόθεση παραχάραξης Το 1938, το Υφυπουργείον Δημοσίας Ασφαλείας του ελληνικού κράτους δημοσιεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 1. Στις παρακάτω προτάσεις να βρείτε το αντικείμενο. α. Ἡ τοῦ Θεοῦ φρόνησις πάντων ἐπιμελεῖται. β. Ἀνθρώπου ψυχὴ τοῦ θείου μετέχει. γ. Τὸ τῆς πόλεως ἦθος ὁμοιοῦται τοῖς ἄρχουσι. δ. Στέργε μὲν

Διαβάστε περισσότερα

þÿ «º±Ä Ä ½»» ±» Å ±½Ä¹½

þÿ «º±Ä Ä ½»» ±» Å ±½Ä¹½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Health Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Book chapters 1981 þÿ «º±Ä Ä ½»» ±» Å ±½Ä¹½ þÿ Á Á̼ Å µ»µåä± Â Ä± ¼Ì þÿ É Â Ä Å œ¹ç±» ɽ¹ Ä Katsaros, Vasilis

Διαβάστε περισσότερα

Προβολές στον Αριστοτελικό Συλλογισμὸ

Προβολές στον Αριστοτελικό Συλλογισμὸ Προβολές στον Αριστοτελικό Συλλογισμὸ της Όλγας Τσιότσιου Αποτυπώνοντας κάποιος ορισμένες σκέψεις για τον συλλογισμὸ (αυτό που σήμερα ονομάζουμε παραγωγή ή παραγωγικό συλλογισμό), τη μεγάλη αυτή ανακάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author.

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. 2012, Γεράσιμος Χρ. Σιάσος / Gerasimos Siasos, All rights reserved. Στοιχεία επικοινωνίας συγγραφέα / Author

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΕΙΑ ΤΟΜΟΣ ΕΚΤΟΣ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΤ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ «ΦΕΡΑΙ-ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ-ΡΗΓΑΣ» Βελεστίνο, 4-7 Οκτωβρίου 2012 MEΡΟΣ B ΡΗΓΑΣ

ΥΠΕΡΕΙΑ ΤΟΜΟΣ ΕΚΤΟΣ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΤ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ «ΦΕΡΑΙ-ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ-ΡΗΓΑΣ» Βελεστίνο, 4-7 Οκτωβρίου 2012 MEΡΟΣ B ΡΗΓΑΣ ΥΠΕΡΕΙΑ ΤΟΜΟΣ ΕΚΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΤ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ «ΦΕΡΑΙ-ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ-ΡΗΓΑΣ» Βελεστίνο, 4-7 Οκτωβρίου 2012 MEΡΟΣ B ΡΗΓΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠ. ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΕΡΩΝ-ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ-ΡΗΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Ετυμολογικά 1. Να κατατάξετε τα παρακάτω παράγωγα ουσιαστικά στην κατηγορία στην οποία ανήκουν (υποκοριστικά, περιεκτικά, τοπικά): κυνηγέσιον, πευκών, σφηκιά, κηπάριον, χαλκεῖον, πυργίσκος, ξιφίδιον,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Ο. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΥ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Ο. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΥ Περίοδος ονομάζεται το κομμάτι του λόγου που αρχίζει και τελειώνει σε ισχυρό σημείο στίξης (τελεία, ερωτηματικό, θαυμαστικό). Όταν στην αρχή ή στο τέλος έχουμε άνω τελεία, μιλάμε τώρα πια για ημιπερίοδο.

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ευτέρα Ἔκδοσις Τίπρέπεινὰγνωρίζῃ ΕΝΑΣΕΛΛΗΝΑΣΜΑΚΕΔΟΝΑΣ 1. Ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ λένε τεράστια ψέματα καὶ ὅτι ἔστησαν ἕνα φαντασιώδη μύθο γιὰ τὴν καταγωγή τους. Στὴν πλειονότητά τους εἶναι Σλαῦοι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΥ Ι Η ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36

ΘΟΥΚΥ Ι Η ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 ΘΟΥΚΥ Ι Η ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 ΘΕΜΑ: Εγκώμιο των προγόνων, των πατέρων και της σύγχρονης γενιάς. Υποδήλωση του θέματος του Επιταφίου. ΠΡΟΓΟΝΟΙ (Από τη μυθική εποχή ως το τέλος των Περσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο. Πλάτωνος Πρωταγόρας, (324 Α-C).

1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο. Πλάτωνος Πρωταγόρας, (324 Α-C). ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ AΡΧΙΜ. ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Ἱεροκήρυκος Ἱ. Μ. Πατρῶν Δρος Θεολογίας «ΓΙΝΕΣΘΕ ΕΤΟΙΜΟΙ» ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥ 2016 Γ ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΤΡΑ 2016 ΑΡΧΙΜ. ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Διδαγμένο κείμενο : Πολιτικά Αριστοτέλους ( Α2,15-16) &( Γ1, 1-2/3-4/6/12 )

Α. Διδαγμένο κείμενο : Πολιτικά Αριστοτέλους ( Α2,15-16) &( Γ1, 1-2/3-4/6/12 ) Διαγώνισμα Αρχαία Ελληνικά γ λυκείου Α. Διδαγμένο κείμενο : Πολιτικά Αριστοτέλους ( Α2,15-16) &( Γ1, 1-2/3-4/6/12 ) Είναι φυσική λοιπόν η τάση του ανθρώπου να συνυπάρχει μαζί με άλλους σε μια τέτοια κοινωνία.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Λογοτεχνία. Επιλογή Βιβλιογραφίας Μαρίνα Λουκάκη Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Φιλολογίας Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Λογοτεχνία. Επιλογή Βιβλιογραφίας Μαρίνα Λουκάκη Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Φιλολογίας Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας Εισαγωγή στη Βυζαντινή Λογοτεχνία Επιλογή Βιβλιογραφίας Μαρίνα Λουκάκη Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Φιλολογίας Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας Ο κόσμος του Βυζαντίου G. Ostrogorsky, Ιστορία του Βυζαντινού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α Ενότητα 7: Δρ. Ἰωάννης Ἀντ. Παναγιωτόπουλος Λέκτορας Γενικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν Τμῆμα Θεολογίας - Θεολογικὴ Σχολή 2 Εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ και Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ και Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ και Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ- Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΤΑΞΗ... Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΑΡΧΑΙΑ... ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ Ἐν μὲν οὖν τῷ λοιπῷ βίῳ τὴν τοιαύτην

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ

Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ Ενότητα 2-Δ Α1-2: Υστεροβυζαντινοί θεολόγοι Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Θεοχαρίδης (1981). Μια εξαφανίσθεισα σημαντική Μονή της Θεσσαλονίκης: η Μονή Φιλοκάλλη. Μακεδονικά, 21, 319-350.

Θεοχαρίδης (1981). Μια εξαφανίσθεισα σημαντική Μονή της Θεσσαλονίκης: η Μονή Φιλοκάλλη. Μακεδονικά, 21, 319-350. Μακεδονικά Τομ. 21, 1981 Μια εξαφανίσθεισα σημαντική Μονή της Θεσσαλονίκης: η Μονή Φιλοκάλλη Θεοχαρίδης Γ. 10.12681/makedonika.439 Copyright 1981 Γ. Ι. Θεοχαρίδης To cite this article: Θεοχαρίδης (1981).

Διαβάστε περισσότερα

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α»

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Ἕνα δεύτερο σημαντικὸ Ἁγιογραφικὸ βῆμα «Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Μία ἐλπιδοφόρος ἀρχὴ Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Του ΚΩΣΤΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα γνωρίζετε, από τον Ιούνιο του 2010 ένα νέο «ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ» λειτουργεί και στη Χαλκίδα. Στο Φροντιστήριό μας, κάνοντας χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 26 ΜΑΪΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΙΖΗΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Ἑρμηνευτικές κατευθύνσεις καί κριτικές ἐπισημάνσεις

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΙΖΗΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Ἑρμηνευτικές κατευθύνσεις καί κριτικές ἐπισημάνσεις 1 Παναγιώτης Ἀρ. Ὑφαντῆς Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΙΖΗΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ἑρμηνευτικές κατευθύνσεις καί κριτικές ἐπισημάνσεις Σκοπός τῆς παρούσας μελέτης 1 εἶναι ὁ ἐντοπισμός καί ὁ κριτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟ ΦΩΚΑ (961)

Η ΑΝΑΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟ ΦΩΚΑ (961) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Η ΑΝΑΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11

ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11 ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΡΤΥΡΙΑ Περὶ μὲν τοίνυν αὐτῆς τῆς αἰτίας οὐκ οἶδ ὅ τι δεῖ πλείω λέγειν δοκεῖ δέ μοι ὦ βουλή ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις ἀγῶσι περὶ αὐτῶν

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Σχολικό έτος 2013-14 Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τάξη : Α1 ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ: Η γιορτή και ο υπολογισμός της ημερομηνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS www.scooltime.gr [- 2 -] The Project Gutenberg EBook of Iliad, by Homer This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions

Διαβάστε περισσότερα

1814-2014 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

1814-2014 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο Ν Ψ Α Λ Τ Ι Κ Η Σ 1814-2014 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΙΕΘΝΕΣ, ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ἀφιερωμένο στὴ μνήμη τῶν τριῶν μεγάλων εὐεργετῶν τοῦ ἔθνους Χρυσάνθου τοῦ

Διαβάστε περισσότερα