ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 26509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Η.Π /1398/Ε.103 Τ ροποποίηση της αριθ /1510/2005 Κοινής Υπουργι κής Απόφασης «Καθορισμός εθνικών ανωτάτων ορί ων εκπομπών για ορισμένους ατμοσφαιρικούς ρύ πους» (Β 992) και (Β 1131), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ /853/2008 ΚΥΑ (Β 645) και της αριθ /3028/1998 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Κα θορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» (Β 1289), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ /853/2008 ΚΥΑ (Β 645), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγί ας 2013/17/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις». ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 2077/1992 «Κύρωση Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση» (Α 136) και τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 (παρ. 1ζ) του Ν.1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α 34) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1440/1986 «Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθε ματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπε ζας Επενδύσεων κ.λπ.» (Α 70) και του άρθρου 65 του Ν.1892/1990 (Α 101). 2. Τις διατάξεις των άρθρων 7, 20, 28, 29 και 30 του Ν.1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (Α 160) όπως το άρθρο 28 τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του ν. 4042/2012 (Α 24) και το άρθρο 30 με το άρθρο 98 (παρ.12) του Ν.1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη» (Α 101) και στη συνέχεια το ίδιο άρθρο με το άρθρο 4 του ν. 3010/2002 (Α 91) και με το άρθρο 21 του ν.4014/2011 (Α 209). 3. Tις διατάξεις του ν.3010/2002 «Εναρμόνιση του ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕκαι 96/61/ΕΕ κ.ά.» (Α 91). 4. Τις διατάξεις του Ν.4042/2012 «Ποινική προστα σία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης απο βλήτων Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ. Ρύθμι ση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α 24). 5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2009 «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον Εναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ. κ.λπ.» (Α 190). 6. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 86/69 «Περί Δασικού Κώδικος» (Α 7), όπως ισχύει. 7. Τις διατάξεις του Ν.996/71 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως του Δασικού Κώδικα» (Α 71). 8. Τις διατάξεις του Ν.Δ.191/74 «Για την κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης RAMSAR» (Α 350). 9. Τις διατάξεις του Ν. 1335/83 «Κύρωση Διεθνούς Σύμβασης για τη διατήρησης της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης» (Α 32). 10. Τις διατάξεις του Ν. 2204/1994 «Κύρωση Σύμβασης Βιολογικής Ποικιλότητας» (Α 59). 11. Tις διατάξεις του Ν. 2719/99 «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τη διατήρηση των αποδημητικών ειδών της άγριας πανίδας και άλλες διατάξεις» (Α 106). 12. Τις διατάξεις του Ν. 3937/2011 «Διατήρηση της βιο ποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (Α 60). 13. Την οδηγία 2013/17/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EEL 158/193/2013) 14. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α 98). 15. Το άρθρο 1 του Π.Δ. 85/2012 «Ιδρυση και μετονομα σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α 141), όπως αυτό ισχύει. 16. Tις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ.189/2009 «Κα θορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α 221). 17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σκοπός Με την παρούσα απόφαση αποσκοπείται η συμμόρφω ση με τις διατάξεις της οδηγίας 2013/17/ΕΕ του Συμβου λίου της 13ης Μαΐου 2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης «για

2 26510 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα του περιβάλλοντος, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρα τίας της Κροατίας», που έχει δημοσιευθεί στην Ελληνι κή γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕL 158/193/ ), με την τροποποίηση: α) του άρθρου 12 της αριθ /1510/2005 ΚΥΑ, που εκδόθηκε σε συμμόρφωση με την οδηγία 2001/81/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 της αριθ / 853/2008 ΚΥΑ, που εκδόθηκε σε συμμόρφωση με την οδηγία 2006/105/ΕΚ και β) του άρθρου 20 της αριθ /3028/1998 ΚΥΑ, που εκδόθηκε σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/43/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 της ανωτέρω αριθ /853/2008 ΚΥΑ. Άρθρο 2 Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης: Α) Το παράρτημα ΙΙ του άρθρου 12 της αριθ / 1510/2005 ΚΥΑ που ενσωματώθηκε στο διορθωτικό ΦΕΚ (Β 1131/2005), που έχει αντικατασταθεί με την παρά γραφο Β του άρθρου 2 της αριθ /853/2008 ΚΥΑ (Β 645), αντικαθίσταται σύμφωνα με το Μέρος Α του Παραρτήματος του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης. Β) Τα παραρτήματα Ι, ΙΙ και IV του άρθρου 20 της αριθ /3028/1998 ΚΥΑ, που έχουν αντικατασταθεί με την παράγραφο Α (υποπαράγραφος 6) του άρθρου 2 της αριθ /853/2008 ΚΥΑ, αντικαθίστανται σύμφωνα με το Μέρος Β του Παραρτήματος του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης. Άρθρο 3 Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης το Παράρτημα που ακολουθεί. Το Παράρτημα αυτό τροποποιείται σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΡΟΣ Α Το παράρτημα ΙΙ που περιλαμβάνεται στην παράγρα φο Β του άρθρου 2 της αριθ /853/2008 ΚΥΑ, αντι καθίσταται ως ακολούθως: «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Ανώτατα όρια εκπομπών για SO 2, NO x και VOC (ΠΟΕ) (1) SO 2 : kt NO x : kt VOC (ΠΟΕ) : kt (1) Αυτά τα εθνικά όρια εκπομπών είναι προσωρινά και ισχύουν με επιφύλαξη επανεξέτασης σύμφωνα με το άρθρο 10 της οδηγίας 2001/81/ΕΚ, η οποία πρόκειται να ολοκληρωθεί το 2008.» ΜΕΡΟΣ B ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ Τα παραρτήματα Ι, ΙΙ και IV που περιλαμβάνονται στην παράγραφο Α (υποπαράγραφος 6) του άρθρου 2 της αριθ /853/2008 ΚΥΑ, αντικαθίστανται ως ακολού θως: α) «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕ ΡΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΟ ΧΑΡΑ ΚΤΗΡΙΣΜΟ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΩΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ Ερμηνεία Οδηγίες για την ερμηνεία των τύπων οικοτόπων δίδο νται στο «Ερμηνευτικό εγχειρίδιο οικολογικών ενδιαιτη μάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης» EUR 15/2, που εκδόθη κε από την Επιτροπή Οικολογικών Ενδιαιτημάτων του άρθρου 20, στις 4 Οκτωβρίου 1999, και «Τροποποιήσεις στο "Ερμηνευτικό εγχειρίδιο οικολογικών ενδιαιτημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης" ενόψει της διεύρυνσης της ΕΕ» (Hab. 01/11b rev. 1) που εκδόθηκε από την ανωτέρω Επιτροπή Οικολογικών Ενδιαιτημάτων στις 24 Απριλίου 2002 μετά από γραπτή διαβούλευση, Ευρωπαϊκή Επι τροπή, Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Ο κωδικός του τύπου οικοτόπου αντιστοιχεί στον κω δικό του NATURA Ο αστερίσκος «*» υποδηλώνει τύπους οικοτόπων προ τεραιότητας. 1. ΠΑΡΑΚΤΙΟΙ ΚΑΙ ΑΛΟΦΥΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ 11. Θαλάσσια ύδατα και περιοχές στις οποίες εκδη λώνεται παλίρροια 1110 Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θα λάσσιο νερό μικρού βάθους 1120 * Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae) 1130 Ποταμόκολποι (εκβολές ποταμών) 1140 Λασπώδεις και αμμώδεις επίπεδες εκτάσεις που αποκαλύπτονται κατά την άμπωτη 1150 * Παράκτιες λιμνοθάλασσες 1160 Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι 1170 Ύφαλοι 1180 Υποθαλάσσιοι σχηματισμοί δημιουργούμενοι από εκπομπές αερίων 12. Απόκρημνες βραχώδεις ακτές και παραλίες με κροκάλες 1210 Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυ ρίδας και άμπωτης 1220 Πολυετής βλάστηση ακτών με κροκάλες 1230 Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στον Ατλαντικό και την Βαλτική 1240 Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά Limonium spp Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στις Νήσους των Μακάρων 13. Έλη και αλίπεδα και ενδοχωρικά παράκτια του Ατλαντικού 1310 Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών 1320 Λειμώνες με θαλάσσια Spartina (Spartinion maritimae) 1330 Αλίπεδα του Ατλαντικού (Glauco Puccinellietalia maritimae) 1340 * Αλίπεδα της ενδοχώρας 14. Μεσογειακά και θερμοατλαντικά παραθαλάσσια έλη και αλίπεδα 1410 Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi) 1420 Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχ μες (Sarcocornetea fruticosi) 1430 Αλο νιτρόφιλες λόχμες (Pegano Salsoletea) 15. Στέπες της ενδοχώρας όπου διαβιούν αλόφιλοι και γυψόφιλοι οργανισμοί 1510 * Μεσογειακές αλατούχες στέπες (Limonietalia) 1520 * Γυψούχες ιβηρικές στέπες (Gypsophiletalia) 1530 * Παννωνικές αλατούχες στέπες και αλατούχα έλη 16. Αρχιπέλαγος, ακτές και αναδυόμενες επιφάνειες της βόρειας Βαλτικής

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Νήσοι esker της Βαλτικής με βλάστηση αμμω δών, βραχωδών ή χαλικωδών παραλίων και υποπαράλια βλάστηση 1620 Νησίδες και μικρές νήσοι της βόρειας Βαλτικής 1630 * Παράκτιοι λειμώνες της βόρειας Βαλτικής 1640 Αμμώδεις παραλίες με πολυετή βλάστηση της Βόρειας Βαλτικής 1650 Στενοί κολπίσκοι (μυχοί) της βόρειας Βαλτικής 2. ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΧΩΡΙΚΕΣ ΘΙΝΕΣ 21. Παράκτιες θίνες των ακτών του Ατλαντικού, της Βόρειας Θάλασσας και της Βαλτικής 2110 Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες 2120 Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria («λευκές θίνες») 2130 * Σταθερές παράκτιες θίνες με ποώδη βλάστηση («γκρίζες θίνες») 2140 * Απασβεστωμένες σταθερές θίνες με Empetrum nigrum 2150 * Απασβεστωμένες σταθερές θίνες του Ατλαντι κού (Calluno Ulicetea) 2160 Θίνες με Hippophaë rhamnoides 2170 Θίνες με Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae) 2180 Θίνες με πυκνή βλάστηση της ατλαντικής, ηπει ρωτικής και βόρειας περιοχής 2190 Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών 21A0 Machairs (* στην Ιρλανδία) 22. Παράκτιες θίνες των ακτών της Μεσογείου 2210 Σταθερές θίνες των παραλίων με Crucianellion maritimae 2220 Θίνες με Euphorbia terracina 2230 Θίνες με λειμώνες με Malcolmietalia 2240 Θίνες με λειμώνες με Brachypodietalia και μο νοετή φυτά 2250 * Θίνες των παραλίων με Juniperus spp Θίνες με βλάστηση σκληρόφυλλων θάμνων Cisto Lavenduletalia 2270 * Θίνες με δάση από Pinus pinea και/ή Pinus pinaster 23. Ενδοχωρικές θίνες, παλαιές και απασβεστωμένες 2310 Θίνες με ψαμμώδεις χερσότοπους όπου φύονται Calluna και Genista 2320 Θίνες με ψαμμώδεις χερσότοπους όπου φύονται Calluna και Empetrum nigrum 2330 Ενδοχωρικές θίνες με ανοικτούς λειμώνες όπου φύονται Corynephorus και Agrostis 2340 * Παννωνικές ενδοχωρικές θίνες 3. ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ ΓΛΥΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 31. Στάσιμα ύδατα 3110 Ολιγοτροφικά ύδατα, με πολύ μικρή περιεκτι κότητα σε ανόργανα άλατα, των αμμωδών πεδιάδων (Littorelletalia uniflorae) 3120 Ολιγοτροφικά ύδατα που περιέχουν πολύ περι ορισμένα ορυκτά, κατά κανόνα σε αμμώδη εδάφη της δυτικής Μεσογείου με Isoetes spp Στάσιμα, ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδα τα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoëto Nanojuncetea 3140 Σκληρά ολιγο μεσοτροφικά ύδατα με βενθική βλάστηση χαροειδών σχηματισμών με Chara spp Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition 3160 Φυσικές δυστροφικές λίμνες και τέλματα 3170 * Μεσογειακά εποχικά τέλματα 3180 * Turloughs 3190 Λίμνες καρστικού γύψου 31A0 * Τρανσυλβανικές εκτάσεις με λωτό θερμών πηγών 32. Ρέοντα ύδατα τμήματα ρευμάτων ύδατος φυσι κής και ημιφυσικής ροής (μικρές, μέσου μεγέθους και μεγάλες κοίτες) των οποίων η ποιότητα του ύδατος δεν εμφανίζει σημαντική αλλοίωση 3210 Φυσικοί ποταμοί της Φιννοσκανδιναβίας 3220 Αλπικοί ποταμοί και η παρόχθια ποώδης βλά στησής τους 3230 Αλπικοί ποταμοί και η παρόχθια ξυλώδης βλά στησής τους με Myricaria germanica 3240 Αλπικοί ποταμοί και η παρόχθια ξυλώδης βλά στησή τους με Salix elaeagnos 3250 Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή, με Glaucium flavum 3260 Ποταμοί από πεδινά σε ορεινά επίπεδα με βλά στηση Ranunculion fluitantis και Callitricho Batrachion 3270 Ποταμοί με λασπώδεις όχθες με βλάστηση Chenopodion rubri p.p. και Bidention p.p Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παρα πετάσματος από Salix και Populus alba στις όχθες τους 3290 Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo Agrostidion 32A0 Καταρράκτες τούφας καρστικών ποταμών στις Διναρικές Άλπεις 4. ΕΥΚΡΑΤΑ ΧΕΡΣΑ ΕΔΑΦΗ ΚΑΙ ΛΟΧΜΕΣ 4010 Βόρεια υγρά χέρσα εδάφη του Ατλαντικού με Erica tetralix 4020 * Εύκρατα υγρά χέρσα εδάφη του Ατλαντικού με Erica ciliaris και Erica tetralix 4030 Ευρωπαϊκά ξηρά χέρσα εδάφη 4040 * Ξηρά παράκτια χέρσα εδάφη του Ατλαντικού με Erica vagans 4050 * Ενδημικά χέρσα εδάφη στις Νήσους των Μα κάρων 4060 Αλπικά και βόρεια χέρσα εδάφη 4070 * Λόχμες με Pinus mugo και Rhododendron hirsutum (Mugo Rhododendretum hirsuti) 4080 Υποαρκτικές λόχμες με Salix spp Ενδημικά ορεινά μεσογειακά χέρσα εδάφη με ακανθώδεις θάμνους 40A0 * Υπό ηπειρωτικές περι παννωνικές λόχμες 40B0 Συστάδες από Potentilla fruticosa της Ροδόπης 40C0 * Ποντο σαρματικές συστάδες φυλλοβόλων 5. ΛΟΧΜΕΣ ΜΕ ΣΚΛΗΡΟΦΥΛΛΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗ (MATOR RALS) 51. Υπομεσογειακές και εύκρατες λόχμες 5110 Σταθερές ξηροθερμόφιλες διαπλάσεις με Buxus sempervirens των βραχωδών κλιτύων (Berberidion p.p.) 5120 Ορεινές διαπλάσεις με Cytisus purgans 5130 Διαπλάσεις με Juniperus communis σε ασβεστού χους χερσότοπους ή λειμώνες 5140 * Διαπλάσεις με Cistus palhinhae σε παράκτιους χερσότοπους 52. Δενδροειδή matorrals της Μεσογείου 5210 Δενδροειδή Juniperus spp * Δενδροειδή matorrals με Zyziphus spp * Δενδροειδή Matorrals με Laurus nobilis 53. Θερμομεσογειακές και προστεπικές λόχμες

4 26512 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5310 Συστάδες από Laurus nobilis 5320 Χαμηλές διαπλάσεις με ευφόρβια κοντά σε από κρημνες βραχώδεις ακτές 5330 Θερμομεσογειακές και προερημικές λόχμες 54. Φρύγανα 5410 Δυτικο μεσογειακά φρύγανα των κορυφών από κρημνων βραχωδών ακτών (Astragalo Plantaginetum subulatae) 5420 Φρύγανα από Sarcopoterium spinosum 5430 Ενδημικά φρύγανα από Euphorbio Verbascion 6. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΦΥΣΙΚΕΣ ΧΛΟΩΔΕΙΣ ΔΙΑΠΛΑΣΕΙΣ 61. Φυσικοί λειμώνες 6110 * Παρόχθιοι ασβεστούχοι ή βασεόφιλοι λειμώνες από (Alysso Sedion albi) 6120 * Ξερικοί αμμώδεις ασβεστούχοι λειμώνες 6130 Καλαμινούχοι λειμώνες από (Violetalia calaminariae) 6140 Πυριτιούχοι λειμώνες των Πυρηναίων με Festuca eskia 6150 Πυριτιούχοι βορειοαλπικοί λειμώνες 6160 Πυριτιούχοι ορεινοί ιβηρικοί λειμώνες με Festuca indigesta 6170 Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες 6180 Μεσοφιλικοί λειμώνες των Νήσων των Μακάρων 6190 Παρόχθιοι παννωνικοί λειμώνες (Stipo Festucetalia pallentis) 62. Ημιφυσικές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις και περι οχές όπου φύονται θάμνοι 6210 Ξηροί ημιφυσικοί λειμώνες και περιοχές όπου φύ ονται θάμνοι σε ασβεστολιθικά υποστρώματα (Festuco Brometalia) (* τοποθεσίες με αξιόλογες ορχιδέες) 6220 * Ψευδοστέπα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά από Thero Brachypodietea 6230 * Χλοώδεις διαπλάσεις με Nardus, ποικίλων ει δών, σε πυριτιούχα υποστρώματα των ορεινών ζωνών (και των υποορεινών ζωνών της ηπειρωτικής Ευρώπης) 6240 * Υπο παννωνικοί στεπικοί λειμώνες 6250 * Παννωνικοί στεπικοί λειμώνες σε loess 6260 * Παννωνικές αμμώδεις στέπες 6270 * Χαμηλού υψομέτρου φιννοσκανδιναβικοί λει μώνες, ξηροί έως μεσοφιλικοί, ποικίλων ειδών 6280 * Βόρειο alvar και ασβεστολιθικά προ καμβριακά επίπεδα βράχια 62A0 Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις της ανατολικής Με σογείου (Scorzoneratalia villosae) 62B0 * Σερπεντινόφιλα λειβάδια της Κύπρου 62C0 * Ποντο σαρματικές στέπες 62D0 Οξινόφιλοι λειμώνες της ορεινής Μοισίας 63. Δάση σκληροφύλλων που χρησιμοποιούνται για βοσκή (dehesas) 6310 Δάση σκληροφύλλων που χρησιμοποιούνται για βοσκή (dehesas) με Quercus spp. 64. Ημιφυσικοί υγροί λειμώνες με υψηλή χλόη 6410 Λειμώνες με Molinia σε έδαφος ασβεστούχο, τυρ φώδες ή αργιλο λασπώδες (Molinion caeruleae) 6420 Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες από Molinio Holoschoenion 6430 Υγρόφιλες περιφερειακές φυτοκοινωνίες με υψη λές πόες σε πεδιάδες και σε επίπεδα ορεινά έως αλπικά 6440 Αλλουβιακοί πλημμυριζόμενοι λειμώνες με (Cnidion dubii) 6450 Αλλουβιακοί βορειο σκανδιναβικοί λειμώνες 6460 Τυρφώνες του Τροόδους 65. Μεσόφιλοι λειμώνες 6510 Θεριζόμενοι λειμώνες χαμηλού υψομέτρου (Alo pecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 6520 Ορεινοί θεριζόμενοι λειμώνες 6530 * Φιννοσκανδιναβικοί λειμώνες με πυκνή βλά στηση 6540 Υπομεσογειακοί λειμώνες με Molinio Hordeion secalini 7. ΥΨΗΛΟΙ ΤΥΡΦΩΝΕΣ, ΧΑΜΗΛΟΙ ΤΥΡΦΩΝΕΣ ΚΑΙ ΒΑΛ ΤΟΙ 71. Όξινοι τυρφώνες με σφάγνα 7110 * Ενεργοί τυρφώνες υψιπέδων 7120 Υποβαθμισμένοι τυρφώνες υψιπέδων (που είναι ακόμη δυνατόν να ανασυσταθούν με φυσικό τρόπο) 7130 Επιφανειακοί τυρφώνες (* για τους ενεργούς τυρφώνες) 7140 Μεταβατικοί και τρεμώδεις τυρφώνες 7150 Καθιζήσεις τυρφωδών υποστρωμάτων του Rhyn chosporion 7160 Πηγές πλούσιες σε ανόργανα στοιχεία και φιν νοσκανδιναβικές πηγές που δημιουργούνται σε βάλτους 72. Ασβεστούχοι βάλτοι 7210 * Ασβεστούχοι βάλτοι με Cladium mariscus και είδη του Caricion davallianae 7220 * Πηγές όπου δημιουργείται επίπαγος (Crato neurion) 7230 Αλκαλικοί χαμηλοί τυρφώνες 7240 * Αλπικοί πρωτογενείς σχηματισμοί από Caricion bicoloris atrofuscae 73. Βόρειοι τυρφώνες 7310 * Τυρφώνες Aapa 7320 * Τυρφώνες Palsa 8. ΒΡΑΧΩΔΕΙΣ ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΠΗΛΑΙΑ 81. Λιθώνες 8110 Πυριτικοί λιθώνες σε επίπεδα ορεινά έως χιονο σκεπή (Androsacetalia alpinae και Galeopsietalia ladani) 8120 Λιθώνες ασβεστώδεις και από ασβεστο σχιστό λιθους σε επίπεδα ορεινά έως αλπικά (Thlaspietea ro tundifolii) 8130 Λιθώνες της δυτικής Μεσογείου και θερμόφιλοι 8140 Λιθώνες της ανατολικής Μεσογείου 8150 Πυριτικοί μεσοευρωπαϊκοί λιθώνες υψιπέδων 8160 * Μεσοευρωπαϊκοί ασβεστώδεις λιθώνες σε επί πεδα λόφων έως ορεινά 82. Βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση 8210 Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση 8220 Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλά στηση 8230 Πυριτικοί βράχοι με πρωτογενή βλάστηση Sedo Scleranthion ή Sedo albi Veronicion dillenii 8240 * Ασβεστολιθικές πλάκες 83. Άλλοι βραχώδεις οικότοποι 8310 Σπήλαια των οποίων δεν γίνεται τουριστική εκ μετάλλευση 8320 Εκτάσεις λάβας και φυσικές κοιλότητες 8330 Θαλάσσια σπήλαια εξ ολοκλήρου ή εν μέρει κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας 8340 Μόνιμοι παγετώνες 9. ΔΑΣΗ (Υπο)φυσικά δάση από ιθαγενή και αυτοφυή είδη του βιοτόπου, που σχηματίζουν σπερμοφυή δάση με χαρα κτηριστικό υπώροφο και πληρούν τα εξής κριτήρια: είναι

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) σπάνια ή υπολειμματικά και/ή φιλοξενούν είδη κοινοτι κού ενδιαφέροντος 90. Δάση της βόρειας Ευρώπης 9010 * Δυτική Taïga 9020 * Παλαιά φυσικά ημιβόρεια δάση φυλλοβόλων της Φιννοσκανδιναβίας πλούσια σε επίφυτα (Quercus, Tilia, Acer, Fraxinus ή Ulmus) 9030 * Φυσικά δάση των πρώτων φάσεων διαδοχής των αναδυόμενων παράκτιων επιφανειών 9040 Βόρεια υποαλπικά/υποαρκτικά δάση με Betula pubescens ssp. czerepanovii 9050 Φιννοσκανδιναβικά δάση πλούσια σε βλάστηση με Picea abies Δάση κωνοφόρων σε, ή συνδεόμενα με, παγετω ποτάμια eskers 9070 Δασώδεις φιννοσκανδιναβικοί βοσκότοποι 9080 * Βαλτώδη δάση φυλλοβόλων της Φιννοσκαν διναβίας 91. Δάση εύκρατων περιοχών της Ευρώπης 9110 Δάση οξιάς από Luzulo Fagetum 9120 Οξινόφιλα δάση οξιάς του Ατλαντικού με στρώμα θάμνων με Ilex και (καμιά φορά) Taxus (Quercion robori petraeae ή Ilici Fagenion) 9130 Δάση οξιάς με Asperulo Fagetum 9140 Μεσοευρωπαϊκά υποαλπικά δάση οξιάς με Acer και Rumex arifolius 9150 Μεσοευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξιάς Cepha lanthero Fagion 9160 Υποατλαντικά και μεσοευρωπαϊκά δάση δρυός έμμισχα ή δρυός καρπίνου με Carpinion betuli 9170 Δάση δρυός καρπίνου με Galio Carpinetum 9180 * Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες από Tilio Acerion 9190 Παλαιά οξινόφιλα δάση δρυός με Quercus robur σε αμμώδεις πεδιάδες 91A0 Παλαιά δάση δρυός με Ilex και Blechnum των Βρετανικών Νήσων 91B0 Δάση φράξιου θερμόφιλα με Fraxinus angustifolia 91C0 * Καληδονιακά δάση 91D0 * Δασώδεις τυρφώνες 91E0 * Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91F0 Μεικτά δάση με Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) κατά μήκος μεγάλων ποταμών 91G0 * Παννωνικά δάση με Quercus petraea και Carpi nus betulus 91H0 * Παννωνικά δάση με Quercus pubescens 91I0 * Δάση της ευρωσιβηρικής στέπας με Quercus spp. 91J0 * Δάση των Βρετανικών Νήσων με Taxus baccata 91K0 Ιλλυρικά δάση με Fagus sylvatica (Aremonio Fagion) 91L0 Ιλλυρικά δάση δρυός καρπίνου (Erythronio carpin ion) 91M0 Παννωνικά βαλκανικά δάση τουρκικής δρυός κοινής δρυός 91N0 * Λόχμες παννωνικών ενδοχωρικών θινών (Juni pero Populetum albae) 91P0 Δάση ελάτης (Abietetum polonicum) 91Q0 Δάση ασβεστοφίλου Pinus sylvestris των δυτικών Καρπαθίων 91R0 Δάση πεύκης (Genisto januensis Pinetum) των διναρικών δολομιτών 91S0 * Δάση οξιάς Δυτικής Ποντικής 91T0 Κεντροευρωπαϊκά δάση πεύκης με λειχήνες 91U0 Δάση πεύκης της σαρματικής στέπας 91V0 Δάση οξιάς της Δακίας (Symphyto Fagion) 91.W0 Δάση οξιάς Μοισίας 91X0 * Δάση οξιάς Δοβρουτζάς 91Y0 Δάση δρυός καρπίνου Δακίας 91Z0 Δάση Μοισίας με φιλύρα πιληματώδη 91AA * Ανατολικά δάση λευκής δρυός 91BA Δάση Abies amabilis Μοισίας 91CA Πευκοδάση (Pinus sylvestris) Ροδόπης και Ορο σειράς του Αίμου 92. Μεσογειακά δάση φυλλοβόλων 9210 * Δάση οξιάς στα Απέννινα με Taxus και Ilex 9220 * Δάση οξιάς στα Απέννινα με Abies alba και δάση οξιάς με Abies nebrodensis 9230 Γαλικιακά πορτογαλικά δάση δρυός με Quercus robur και Quercus pyrenaica 9240 Ιβηρικά δάση δρυός με Quercus faginea και Quercus canariensis 9250 Δάση δρυός με Quercus trojana 9260 Δάση με Castanea sativa 9270 Ελληνικά δάση οξιάς με Abies borisii regis 9280 Δάση με Quercus frainetto 9290 Δάση με Cupressus (Acero Cupression) 92A0 Δάση στοές με Salix alba και Populus alba 92B0 Δάση στοές ποταμών της Μεσογείου με περι οδική ροή με Rhododendrum ponticum, Salix και άλλα 92C0 Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis) 92D0 Νότια παρόχθια δάση στοές και λόχμες (Nerio Tamaricetea και Securinegion tinctoriae) 93. Μεσογειακά δάση σκληροφύλλων 9310 Δάση δρυός του Αιγαίου με Quercus brachyphylla 9320 Δάση με Olea και Ceratonia 9330 Δάση με Quercus suber 9340 Δάση με Quercus ilex και Quercus rotundifolia 9350 Δάση με Quercus macrolepis 9360 * Δαφνώνες των Νήσων των Μακάρων (Laurus, Oco tea) 9370 * Φοινικοδάση του Phoenix 9380 Δάση με Ilex aquifolium 9390 * Θαμνώνες και δασικές συστάσεις της Quercus alnifolia 93A0 Δασικές συστάδες της Quercus infectoria (Ana gyro foetidae Quercetum infectoriae) 94. Ορεινά εύκρατα δάση κωνοφόρων 9410 Οξινόφιλα δάση με Picea σε επίπεδα ορεινά έως αλπικά (Vaccinio Piceetea) 9420 Δάση αλπικά με Larix decidua και/ή Pinus cembra 9430 Ορεινά και υποαλπικά δάση με Pinus uncinata (* αν σε γυψώδες ή ασβεστολιθικό υπόστρωμα) 95. Μεσογειακά και μακαρονησιωτικά ορεινά εύκρατα δάση κωνοφόρων 9510 * Υπο απέννινα δάση με Abies alba 9520 Δάση με Abies pinsapo 9530 * (Υπο)μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά μαυ ρόπευκα 9540 Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου 9550 Ενδημικά πευκοδάση των Καναρίων νήσων

6 26514 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9560 * Ενδημικά δάση με Juniperus spp * Δάση με Tetraclinis articulata 9580 * Μεσογειακά δάση με Taxus baccata 9590 * Δάση με Cedrus brevifolia (Cedrosetum brevi foliae) 95A0 Υπερορεινά μεσογειακά πευκοδάση» β) «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΖΩΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟ ΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΤΟΝ ΚΑ ΘΟΡΙΣΜΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ Ερμηνεία α) Το παράρτημα II είναι συμπληρωματικό του πα ραρτήματος I για τη δημιουργία ενός συγκροτημένου δικτύου ειδικών ζωνών διατήρησης. β) Τα είδη που περιλαμβάνονται στο παρόν παράρ τημα αναφέρονται: με το όνομα του είδους ή του υποείδους, ή με το σύνολο των ειδών που ανήκουν σε μια ανώτερη συστηματική ομάδα ή σε προκαθορισμένο τμήμα της εν λόγω ομάδας. Η σύντμηση «spp.» που ακολουθεί το όνομα μιας οι κογένειας ή ενός γένους χαρακτηρίζει όλα τα είδη που ανήκουν στην εν λόγω οικογένεια ή γένος. γ) Σύμβολα Ένας αστερίσκος (*) μπροστά από το όνομα είδους δη λώνει ότι το εν λόγω είδος είναι είδος προτεραιότητας. Τα περισσότερα από τα αναφερόμενα στο παρόν πα ράρτημα είδη, αναφέρονται επίσης στο παράρτημα IV. Εφόσον ένα είδος του παρόντος παραρτήματος δεν αναφέρεται ούτε στο παράρτημα IV ούτε στο παράρ τημα V, σημειώνεται το όνομα του είδους μαζί με το σύμβολο (ο) εφόσον ένα είδος του παρόντος παραρ τήματος αναφέρεται στο παράρτημα V αλλά δεν ανα φέρεται στο παράρτημα IV, σημειώνεται το όνομα του είδους μαζί με το σύμβολο (V). α) ΖΩΑ ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΑ ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ INSECTIVORA Talpidae Galemys pyrenaicus CHIROPTERA Rhinolophidae Rhinolophus blasii Rhinolophus euryale Rhinolophus ferrumequinum Rhinolophus hipposideros Rhinolophus mehelyi Vespertilionidae Barbastella barbastellus Miniopterus schreibersii Myotis bechsteinii Myotis blythii Myotis capaccinii Myotis dasycneme Myotis emarginatus Myotis myotis Pteropodidae Rousettus aegyptiacus ΤΡΩΚΤΙΚΑ Gliridae Myomimus roachi Sciuridae * Marmota marmota latirostris * Pteromys volans (Sciuropterus russicus) Spermophilus citellus (Citellus citellus) * Spermophilus suslicus (Citellus suslicus) Castoridae Castor fiber (εκτός των εσθονικών, λετονικών, λιθουα νικών, φινλανδικών και σουηδικών πληθυσμών) Cricetidae Mesocricetus newtoni Microtidae Dinaromys bogdanovi Microtus cabrerae * Microtus oeconomus arenicola * Microtus oeconomus mehelyi Microtus tatricus Zapodidae Sicista subtilis ΣΑΡΚΟΦΑΓΑ Canidae * Alopex lagopus * Canis lupus (εκτός του εσθονικού πληθυσμού ελληνι κοί πληθυσμοί: μόνο αυτοί νοτίως του 39oυ παραλλήλου ισπανικοί πληθυσμοί: μόνο αυτοί νοτίως του Duero οι λετονικοί, οι λιθουανικοί και οι φινλανδικοί πληθυσμοί εξαιρούνται). Ursidae * Ursus arctos (εκτός των εσθονικών, των φινλανδικών και σουηδικών πληθυσμών) Mustelidae * Gulo gulo Lutra lutra Mustela eversmanii * Mustela lutreola Vormela peregusna Felidae Lynx lynx (εκτός των εσθονικών, των λετονικών και των φινλανδικών πληθυσμών) * Lynx pardinus Phocidae Halichoerus grypus (V) * Monachus monachus Phoca hispida bottnica (V) * Phoca hispida saimensis Phoca vitulina (V) ΑΡΤΙΟΔΑΚΤΥΛΑ Cervidae * Cervus elaphus corsicanus Rangifer tarandus fennicus (o) Bovidae * Bison bonasus Capra aegagrus (φυσικοί πληθυσμοί) * Capra pyrenaica pyrenaica Ovis gmelini musimon (Ovis ammon musimon) (φυσικοί πληθυσμοί Κορσική και Σαρδηνία) Ovis orientalis ophion (Ovis gmelini ophion) * Rupicapra pyrenaica ornata (Rupicapra rupicapra ornata) Rupicapra rupicapra balcanica * Rupicapra rupicapra tatrica CETACEA Phocoena phocoena Tursiops truncates

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΡΠΕΤΑ CHELONIA (TESTUDINES) Testudinidae Testudo graeca Testudo hermanni Testudo marginata Cheloniidae * Caretta caretta * Chelonia mydas Emydidae Emys orbicularis Mauremys caspica Mauremys leprosa SAURIA Lacertidae Dinarolacerta mosorensis Lacerta bonnali (Lacerta monticola) Lacerta monticola Lacerta schreiberi Gallotia galloti insulanagae * Gallotia simonyi Podarcis lilfordi Podarcis pityusensis Scincidae Chalcides simonyi (Chalcides occidentalis) Gekkonidae Phyllodactylus europaeus OPHIDIA (SERPENTES) Colubridae * Coluber cypriensis Elaphe quatuorlineata Elaphe situla * Natrix natrix cypriaca Viperidae * Macrovipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri) Vipera ursinii (εκτός από τη Vipera ursinii rakosiensis και τη Vipera ursinii macrops) * Vipera ursinii macrops * Vipera ursinii rakosiensis ΑΜΦΙΒΙΑ CAUDATA Salamandridae Chioglossa lusitanica Mertensiella luschani (Salamandra luschani) * Salamandra aurorae (Salamandra atra aurorae) Salamandrina terdigitata Triturus carnifex (Triturus cristatus carnifex) Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus) Triturus dobrogicus (Triturus cristatus dobrogicus) Triturus karelinii (Triturus cristatus karelinii) Triturus montandoni Triturus vulgaris ampelensis Proteidae * Proteus anguinus Plethodontidae Hydromantes (Speleomantes) ambrosii Hydromantes (Speleomantes) flavus Hydromantes (Speleomantes) genei Hydromantes (Speleomantes) imperialis Hydromantes (Speleomantes) strinatii Hydromantes (Speleomantes) supramontis ANURA Discoglossidae * Alytes muletensis Bombina bombina Bombina variegata Discoglossus galganoi (συμπεριλαμβανομένου του Discoglossus «jeanneae») Discoglossus montalentii Discoglossus sardus Ranidae Rana latastei Pelobatidae Pelobates fuscus insubricus ΨΑΡΙΑ PETROMYZONIFORMES Petromyzonidae Eudontomyzon spp. (o) Lampetra fluviatilis (V) (εκτός των φινλανδικών και σου ηδικών πληθυσμών) Lampetra planeri (o) (εκτός των εσθονικών, των φιν λανδικών και σουηδικών πληθυσμών) Lethenteron zanandreai (V) Petromyzon marinus (o) (εκτός των σουηδικών πλη θυσμών) ACIPENSERIFORMES Acipenseridae * Acipenser naccarii * Acipenser sturio CLUPEIFORMES Clupeidae Alosa spp. (V) SALMONIFORMES Salmonidae Hucho hucho (φυσικοί πληθυσμοί) (V) Salmo macrostigma (o) Salmo marmoratus (o) Salmo salar (μόνον στα γλυκά ύδατα) (V) (εκτός των φινλανδικών πληθυσμών) Salmothymus obtusirostris (o) Coregonidae * Coregonus oxyrhynchus (ανάδρομοι πληθυσμοί σε ορισμένους τομείς της Βόρειας Θάλασσας) Umbridae Umbra krameri (o) CYPRINIFORMES Cyprinidae Alburnus albidus (o) (Alburnus vulturius) Aulopyge huegelii (o) Anaecypris hispanica Aspius aspius (V) (εκτός των φινλανδικών πληθυσμών) Barbus comiza (V) Barbus meridionalis (V) Barbus plebejus (V) Chalcalburnus chalcoides (o) Chondrostoma genei (o) Chondrostoma knerii (o) Chondrostoma lusitanicum (o) Chondrostoma phoxinus (o) Chondrostoma polylepis (ο) (συμπεριλαμβανομένου του C. willkommi) Chondrostoma soetta (o) Chondrostoma toxostoma (o) Gobio albipinnatus (o) Gobio kessleri (o) Gobio uranoscopus (o)

8 26516 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Iberocypris palaciosi (o) * Ladigesocypris ghigii (o) Leuciscus lucumonis (o) Leuciscus souffia (o) Pelecus cultratus (V) Phoxinellus spp. (o) * Phoxinus percnurus Rhodeus sericeus amarus (o) Rutilus pigus (V) Rutilus rubilio (o) Rutilus arcasii (o) Rutilus macrolepidotus (o) Rutilus lemmingii (o) Rutilus frisii meidingeri (V) Rutilus alburnoides (o) Scardinius graecus (o) Squalius microlepis (o) Squalius svallize (o) Cobitidae Cobitis elongata (o) Cobitis taenia (o) (εκτός των φινλανδικών πληθυσμών) Cobitis trichonica (o) Misgurnus fossilis (o) Sabanejewia aurata (o) Sabanejewia larvata (o) (Cobitis larvata και Cobitis con spersa) SILURIFORMES Siluridae Silurus aristotelis (V) ATHERINIFORMES Cyprinodontidae Aphanius iberus (o) Aphanius fasciatus (o) * Valencia hispanica * Valencia letourneuxi (Valencia hispanica) PERCIFORMES Percidae Gymnocephalus baloni Gymnocephalus schraetzer (V) * Romanichthys valsanicola Zingel spp. [(o) εκτός Zingel asper και Zingel zingel (V)] Gobiidae Knipowitschia croatica (o) Knipowitschia (Padogobius) panizzae (o) Padogobius nigricans (o) Pomatoschistus canestrini (o) SCORPAENIFORMES Cottidae Cottus gobio (ο) (εκτός των φινλανδικών πληθυσμών) Cottus petiti (o) ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΑΡΘΡΟΠΟΔΑ CRUSTACEA Decapoda Austropotamobius pallipes (V) * Austropotamobius torrentium (V) Isopoda Armadillidium ghardalamensis ΕΝΤΟΜΑ Coleoptera Agathidium pulchellum (o) Bolbelasmus unicornis Boros schneideri (o) Buprestis splendens Carabus hampei Carabus hungaricus * Carabus menetriesi pacholei * Carabus olympiae Carabus variolosus Carabus zawadszkii Cerambyx cerdo Corticaria planula (o) Cucujus cinnaberinus Dorcadion fulvum cervae Duvalius gebhardti Duvalius hungaricus Dytiscus latissimus Graphoderus bilineatus Leptodirus hochenwarti Limoniscus violaceus (o) Lucanus cervus (o) Macroplea pubipennis (o) Mesosa myops (o) Morimus funereus (o) * Osmoderma eremita Oxyporus mannerheimii (o) Pilemia tigrina * Phryganophilus ruficollis Probaticus subrugosus Propomacrus cypriacus * Pseudogaurotina excellens Pseudoseriscius cameroni Pytho kolwensis Rhysodes sulcatus (o) * Rosalia alpina Stephanopachys linearis (o) Stephanopachys substriatus (o) Xyletinus tremulicola (o) Hemiptera Aradus angularis (o) Lepidoptera Agriades glandon aquilo (o) Arytrura musculus * Callimorpha (Euplagia, Panaxia) quadripunctaria (o) Catopta thrips Chondrosoma fiduciarium Clossiana improba (o) Coenonympha oedippus Colias myrmidone Cucullia mixta Dioszeghyana schmidtii Erannis ankeraria Erebia calcaria Erebia christi Erebia medusa polaris (o) Eriogaster catax Euphydryas (Eurodryas, Hypodryas) aurinia (o) Glyphipterix loricatella Gortyna borelii lunata Graellsia isabellae (V) Hesperia comma catena (o) Hypodryas maturna Leptidea morsei Lignyoptera fumidaria Lycaena dispar Lycaena helle

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Maculinea nausithous Maculinea teleius Melanargia arge * Nymphalis vaualbum Papilio hospiton Phyllometra culminaria Plebicula golgus Polymixis rufocincta isolata Polyommatus eroides Proterebia afra dalmata Pseudophilotes bavius Xestia borealis (o) Xestia brunneopicta (o) * Xylomoia strix Mantodea Apteromantis aptera Odonata Coenagrion hylas (o) Coenagrion mercuriale (o) Coenagrion ornatum (o) Cordulegaster heros Cordulegaster trinacriae Gomphus graslinii Leucorrhinia pectoralis Lindenia tetraphylla Macromia splendens Ophiogomphus cecilia Oxygastra curtisii Orthoptera Baetica ustulata Brachytrupes megacephalus Isophya costata Isophya harzi Isophya stysi Myrmecophilus baronii Odontopodisma rubripes Paracaloptenus caloptenoides Pholidoptera transsylvanica Stenobothrus (Stenobothrodes) eurasius ARACHNIDA Pseudoscorpiones Anthrenochernes stellae (o) ΜΑΛΑΚΙΑ GASTROPODA Anisus vorticulus Caseolus calculus Caseolus commixta Caseolus sphaerula Chilostoma banaticum Discula leacockiana Discula tabellata Discus guerinianus Elona quimperiana Geomalacus maculosus Geomitra moniziana Gibbula nivosa * Helicopsis striata austriaca (o) Hygromia kovacsi Idiomela (Helix) subplicata Lampedusa imitatrix * Lampedusa melitensis Leiostyla abbreviata Leiostyla cassida Leiostyla corneocostata Leiostyla gibba Leiostyla lamellosa * Paladilhia hungarica Sadleriana pannonica Theodoxus transversalis Vertigo angustior (o) Vertigo genesii (o) Vertigo geyeri (o) Vertigo moulinsiana (o) BIVALVIA Unionoida Margaritifera durrovensis (Margaritifera margaritifera) (V) Margaritifera margaritifera (V) Unio crassus Dreissenidae Congeria kusceri β) ΦΥΤΑ PTERIDOPHYTA ASPLENIACEAE Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy Asplenium adulterinum Milde BLECHNACEAE Woodwardia radicans (L.) Sm. DICKSONIACEAE Culcita macrocarpa C. Presl DRYOPTERIDACEAE Diplazium sibiricum (Turcz. ex Kunze) Kurata * Dryopteris corleyi Fraser Jenk. Dryopteris fragans (L.) Schott HYMENOPHYLLACEAE Trichomanes speciosum Willd. ISOETACEAE Isoetes boryana Durieu Isoetes malinverniana Ces. & De Not. MARSILEACEAE Marsilea batardae Launert Marsilea quadrifolia L. Marsilea strigosa Willd. OPHIOGLOSSACEAE Botrychium simplex Hitchc. Ophioglossum polyphyllum A. Braun GYMNOSPERMAE PINACEAE * Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei ANGIOSPERMAE ALISMATACEAE * Alisma wahlenbergii (Holmberg) Juz. Caldesia parnassifolia (L.) Parl. Luronium natans (L.) Raf. AMARYLLIDACEAE Leucojum nicaeense Ard. Narcissus asturiensis (Jordan) Pugsley Narcissus calcicola Mendonça Narcissus cyclamineus DC. Narcissus fernandesii G. Pedro Narcissus humilis (Cav.) Traub * Narcissus nevadensis Pugsley Narcissus pseudonarcissus L. subsp. nobilis (Haw.) A. Fernandes Narcissus scaberulus Henriq. Narcissus triandrus L. subsp. capax (Salisb.) D. A. Webb. Narcissus viridiflorus Schousboe

10 26518 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ASCLEPIADACEAE Vincetoxicum pannonicum (Borhidi) Holub BORAGINACEAE * Anchusa crispa Viv. Echium russicum J.F.Gemlin * Lithodora nitida (H. Ern) R. Fernandes Myosotis lusitanica Schuster Myosotis rehsteineri Wartm. Myosotis retusifolia R. Afonso Omphalodes kuzinskyanae Willk. * Omphalodes littoralis Lehm. * Onosma tornensis Javorka Solenanthus albanicus (Degen & al.) Degen & Baldacci * Symphytum cycladense Pawl. CAMPANULACEAE Adenophora lilifolia (L.) Ledeb. Asyneuma giganteum (Boiss.) Bornm. * Campanula bohemica Hruby * Campanula gelida Kovanda Campanula romanica Săvul. * Campanula sabatia De Not. * Campanula serrata (Kit.) Hendrych Campanula zoysii Wulfen Jasione crispa (Pourret) Samp. subsp. serpentinica Pinto da Silva Jasione lusitanica A. DC. CARYOPHYLLACEAE Arenaria ciliata L. subsp. pseudofrigida Ostenf. & O.C. Dahl Arenaria humifusa Wahlenberg * Arenaria nevadensis Boiss. & Reuter Arenaria provincialis Chater & Halliday * Cerastium alsinifolium Tausch Cerastium dinaricum G. Beck & Szysz. Dianthus arenarius L. subsp. arenarius * Dianthus arenarius subsp. bohemicus (Novak) O. Schwarz Dianthus cintranus Boiss. & Reuter subsp. cintranus Boiss. & Reuter * Dianthus diutinus Kit. * Dianthus lumnitzeri Wiesb. Dianthus marizii (Samp.) Samp. * Dianthus moravicus Kovanda * Dianthus nitidus Waldst. et Kit. Dianthus plumarius subsp. regis stephani (Rapcs.) Baksay Dianthus rupicola Biv. * Gypsophila papillosa P. Porta Herniaria algarvica Chaudhri * Herniaria latifolia Lapeyr. subsp. litardierei Gamis Herniaria lusitanica (Chaudhri) subsp. berlengiana Chaudhri Herniaria maritima Link * Minuartia smejkalii Dvorakova Moehringia jankae Griseb. ex Janka Moehringia lateriflora (L.) Fenzl. Moehringia tommasinii Marches. Moehringia villosa (Wulfen) Fenzl Petrocoptis grandiflora Rothm. Petrocoptis montsicciana O. Bolos & Rivas Mart. Petrocoptis pseudoviscosa Fernandez Casas Silene furcata Rafin. subsp. angustiflora (Rupr.) Walters * Silene hicesiae Brullo & Signorello Silene hifacensis Rouy ex Willk. * Silene holzmanii Heldr. ex Boiss. Silene longicilia (Brot.) Otth. Silene mariana Pau * Silene orphanidis Boiss * Silene rothmaleri Pinto da Silva * Silene velutina Pourret ex Loisel. CHENOPODIACEAE * Bassia (Kochia) saxicola (Guss.) A. J. Scott * Cremnophyton lanfrancoi Brullo et Pavone * Salicornia veneta Pignatti & Lausi CISTACEAE Cistus palhinhae Ingram Halimium verticillatum (Brot.) Sennen Helianthemum alypoides Losa & Rivas Goday Helianthemum caput felis Boiss. * Tuberaria major (Willk.) Pinto da Silva & Rozeira COMPOSITAE * Anthemis glaberrima (Rech. f.) Greuter Artemisia campestris L. subsp. bottnica A.N. Lundström ex Kindb. * Artemisia granatensis Boiss. * Artemisia laciniata Willd. Artemisia oelandica (Besser) Komaror * Artemisia pancicii (Janka) Ronn. * Aster pyrenaeus Desf. ex DC. * Aster sorrentinii (Tod) Lojac. Carlina onopordifolia Besser * Carduus myriacanthus Salzm. ex DC. * Centaurea alba L. subsp. heldreichii (Halacsy) Dostal * Centaurea alba L. subsp. princeps (Boiss. & Heldr.) Gugler * Centaurea akamantis T.Georgiadis & G.Chatzikyriakou * Centaurea attica Nyman subsp. megarensis (Halacsy & Hayek) Dostal * Centaurea balearica J. D. Rodriguez * Centaurea borjae Valdes Berm. & Rivas Goday * Centaurea citricolor Font Quer Centaurea corymbosa Pourret Centaurea gadorensis G. Blanca * Centaurea horrida Badaro Centaurea immanuelis loewii Degen Centaurea jankae Brandza * Centaurea kalambakensis Freyn & Sint. Centaurea kartschiana Scop. * Centaurea lactiflora Halacsy Centaurea micrantha Hoffmanns. & Link subsp. herminii (Rouy) Dostál * Centaurea niederi Heldr. * Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph. * Centaurea pinnata Pau Centaurea pontica Prodan & E. I. Nyárády Centaurea pulvinata (G. Blanca) G. Blanca Centaurea rothmalerana (Arènes) Dostál Centaurea vicentina Mariz Cirsium brachycephalum Juratzka * Crepis crocifolia Boiss. & Heldr. Crepis granatensis (Willk.) B. Blanca & M. Cueto Crepis pusilla (Sommier) Merxmüller Crepis tectorum L. subsp. nigrescens Erigeron frigidus Boiss. ex DC. * Helichrysum melitense (Pignatti) Brullo et al Hymenostemma pseudanthemis (Kunze) Willd. Hyoseris frutescens Brullo et Pavone

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) * Jurinea cyanoides (L.) Reichenb. * Jurinea fontqueri Cuatrec. * Lamyropsis microcephala (Moris) Dittrich & Greuter Leontodon microcephalus (Boiss. ex DC.) Boiss. Leontodon boryi Boiss. * Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sell Leuzea longifolia Hoffmanns. & Link Ligularia sibirica (L.) Cass. * Palaeocyanus crassifolius (Bertoloni) Dostal Santolina impressa Hoffmanns. & Link Santolina semidentata Hoffmanns. & Link Saussurea alpina subsp. esthonica (Baer ex Rupr) Kupffer * Senecio elodes Boiss. ex DC. Senecio jacobea L. subsp. gotlandicus (Neuman) Sterner Senecio nevadensis Boiss. & Reuter * Serratula lycopifolia (Vill.) A. Kern Tephroseris longifolia (Jacq.) Griseb et Schenk subsp. moravica CONVOLVULACEAE * Convolvulus argyrothamnus Greuter * Convolvulus fernandesii Pinto da Silva & Teles CRUCIFERAE Alyssum pyrenaicum Lapeyr. * Arabis kennedyae Meikle Arabis sadina (Samp.) P. Cout. Arabis scopoliana Boiss * Biscutella neustriaca Bonnet Biscutella vincentina (Samp.) Rothm. Boleum asperum (Pers.) Desvaux Brassica glabrescens Poldini Brassica hilarionis Post Brassica insularis Moris * Brassica macrocarpa Guss. Braya linearis Rouy * Cochlearia polonica E. Fröhlich * Cochlearia tatrae Borbas * Coincya rupestris Rouy * Coronopus navasii Pau Crambe tataria Sebeok * Degenia velebitica (Degen) Hayek Diplotaxis ibicensis (Pau) Gomez Campo * Diplotaxis siettiana Maire Diplotaxis vicentina (P. Cout.) Rothm. Draba cacuminum Elis Ekman Draba cinerea Adams Draba dorneri Heuffel. Erucastrum palustre (Pirona) Vis. * Erysimum pieninicum (Zapal.) Pawl. * Iberis arbuscula Runemark Iberis procumbens Lange subsp. microcarpa Franco & Pinto da Silva * Jonopsidium acaule (Desf.) Reichenb. Jonopsidium savianum (Caruel) Ball ex Arcang. Rhynchosinapis erucastrum (L.) Dandy ex Clapham subsp. cintrana (Coutinho) Franco & P. Silva (Coincya cintrana (P. Cout.) Pinto da Silva) Sisymbrium cavanillesianum Valdes & Castroviejo Sisymbrium supinum L. Thlaspi jankae A. Kern. CYPERACEAE Carex holostoma Drejer * Carex panormitana Guss. Eleocharis carniolica Koch DIOSCOREACEAE * Borderea chouardii (Gaussen) Heslot DROSERACEAE Aldrovanda vesiculosa L. ELATINACEAE Elatine gussonei (Sommier) Brullo et al ERICACEAE Rhododendron luteum Sweet EUPHORBIACEAE * Euphorbia margalidiana Kuhbier & Lewejohann Euphorbia transtagana Boiss. GENTIANACEAE * Centaurium rigualii Esteve * Centaurium somedanum Lainz Gentiana ligustica R. de Vilm. & Chopinet Gentianella anglica (Pugsley) E. F. Warburg * Gentianella bohemica Skalicky GERANIACEAE * Erodium astragaloides Boiss. & Reuter Erodium paularense Fernández González & Izco * Erodium rupicola Boiss. GLOBULARIACEAE * Globularia stygia Orph. ex Boiss. GRAMINEAE Arctagrostis latifolia (R. Br.) Griseb. Arctophila fulva (Trin.) N. J. Anderson Avenula hackelii (Henriq.) Holub Bromus grossus Desf. ex DC. Calamagrostis chalybaea (Laest.) Fries Cinna latifolia (Trev.) Griseb. Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl Festuca brigantina (Markgr. Dannenb.) Markgr. Dannenb. Festuca duriotagana Franco & R. Afonso Festuca elegans Boiss. Festuca henriquesii Hack. Festuca summilusitana Franco & R. Afonso Gaudinia hispanica Stace & Tutin Holcus setiglumis Boiss. & Reuter subsp. duriensis Pinto da Silva Micropyropsis tuberosa Romero Zarco & Cabezudo Poa granitica Br. Bl. subsp. disparilis (E. I. Nyárády) E. I. Nyárády * Poa riphaea (Ascher et Graebner) Fritsch Pseudarrhenatherum pallens (Link) J. Holub Puccinellia phryganodes (Trin.) Scribner + Merr. Puccinellia pungens (Pau) Paunero * Stipa austroitalica Martinovsky * Stipa bavarica Martinovsky & H. Scholz Stipa danubialis Dihoru & Roman * Stipa styriaca Martinovsky * Stipa veneta Moraldo * Stipa zalesskii Wilensky Trisetum subalpestre (Hartman) Neuman GROSSULARIACEAE * Ribes sardoum Martelli HIPPURIDACEAE Hippuris tetraphylla L. Fil. HYPERICACEAE * Hypericum aciferum (Greuter) N. K. B. Robson IRIDACEAE Crocus cyprius Boiss. et Kotschy Crocus hartmannianus Holmboe Gladiolus palustris Gaud.

12 26520 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Iris aphylla L. subsp. hungarica Hegi Iris humilis Georgi subsp. arenaria (Waldst. et Kit.) A. et D. Löve JUNCACEAE Juncus valvatus Link Luzula arctica Blytt LABIATAE Dracocephalum austriacum L. * Micromeria taygetea P. H. Davis Nepeta dirphya (Boiss.) Heldr. ex Halacsy * Nepeta sphaciotica P. H. Davis Origanum dictamnus L. Phlomis brevibracteata Turril Phlomis cypria Post Salvia veneris Hedge Sideritis cypria Post Sideritis incana subsp. glauca (Cav.) Malagarriga Sideritis javalambrensis Pau Sideritis serrata Cav. ex Lag. Teucrium lepicephalum Pau Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday * Thymus camphoratus Hoffmanns. & Link Thymus carnosus Boiss. * Thymus lotocephalus G. López & R. Morales (Thymus cephalotos L.) LEGUMINOSAE Anthyllis hystrix Cardona, Contandr. & E. Sierra * Astragalus algarbiensis Coss. ex Bunge * Astragalus aquilanus Anzalone Astragalus centralpinus Braun Blanquet * Astragalus macrocarpus DC. subsp. lefkarensis * Astragalus maritimus Moris Astragalus peterfii Jáv. Astragalus tremolsianus Pau * Astragalus verrucosus Moris * Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl. Genista dorycnifolia Font Quer Genista holopetala (Fleischm. ex Koch) Baldacci Melilotus segetalis (Brot.) Ser. subsp. fallax Franco * Ononis hackelii Lange Trifolium saxatile All. * Vicia bifoliolata J.D. Rodriíguez LENTIBULARIACEAE * Pinguicula crystallina Sm. Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper LILIACEAE Allium grosii Font Quer * Androcymbium rechingeri Greuter * Asphodelus bento rainhae P. Silva * Chionodoxa lochiae Meikle in Kew Bull. Colchicum arenarium Waldst. et Kit. Hyacinthoides vicentina (Hoffmans. & Link) Rothm. * Muscari gussonei (Parl.) Tod. Scilla litardierei Breist. * Scilla morrisii Meikle Tulipa cypria Stapf Tulipa hungarica Borbas LINACEAE * Linum dolomiticum Borbas * Linum muelleri Moris (Linum maritimum muelleri) LYTHRACEAE * Lythrum flexuosum Lag. MALVACEAE Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb. NAJADACEAE Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W. L. Schmidt Najas tenuissima (A. Braun) Magnus OLEACEAE Syringa josikaea Jacq. Fil. ex Reichenb. ORCHIDACEAE Anacamptis urvilleana Sommier et Caruana Gatto Calypso bulbosa L. * Cephalanthera cucullata Boiss. & Heldr. Cypripedium calceolus L. Dactylorhiza kalopissii E. Nelson Gymnigritella runei Teppner & Klein Himantoglossum adriaticum Baumann Himantoglossum caprinum (Bieb.) V. Koch Liparis loeselii (L.) Rich. * Ophrys kotschyi H. Fleischm. et Soo * Ophrys lunulata Parl. Ophrys melitensis (Salkowski) J. et P. Devillers Terschuren Platanthera obtusata (Pursh) subsp. oligantha (Turez.) Hulten OROBANCHACEAE Orobanche densiflora Salzm. ex Reut. PAEONIACEAE Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk. Paeonia clusii F.C. Stern subsp. rhodia (Stearn) Tzanoudakis Paeonia officinalis L. subsp. banatica (Rachel) Soo Paeonia parnassica Tzanoudakis PALMAE Phoenix theophrasti Greuter PAPAVERACEAE Corydalis gotlandica Lidén Papaver laestadianum (Nordh.) Nordh. Papaver radicatum Rottb. subsp. hyperboreum Nordh. PLANTAGINACEAE Plantago algarbiensis Sampaio [Plantago bracteosa (Willk.) G. Sampaio] Plantago almogravensis Franco PLUMBAGINACEAE Armeria berlengensis Daveau * Armeria helodes Martini & Pold Armeria neglecta Girard Armeria pseudarmeria (Murray) Mansfeld * Armeria rouyana Daveau Armeria soleirolii (Duby) Godron Armeria velutina Welw. ex Boiss. & Reuter Limonium dodartii (Girard) O. Kuntze subsp. lusitanicum (Daveau) Franco * Limonium insulare (Beg. & Landi) Arrig. & Diana Limonium lanceolatum (Hoffmans. & Link) Franco Limonium multiflorum Erben * Limonium pseudolaetum Arrig. & Diana * Limonium strictissimum (Salzmann) Arrig. POLYGONACEAE Persicaria foliosa (H. Lindb.) Kitag. Polygonum praelongum Coode & Cullen Rumex rupestris Le Gall PRIMULACEAE Androsace mathildae Levier Androsace pyrenaica Lam. * Cyclamen fatrense Halda et Sojak * Primula apennina Widmer

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Primula carniolica Jacq. Primula nutans Georgi Primula palinuri Petagna Primula scandinavica Bruun Soldanella villosa Darracq. RANUNCULACEAE * Aconitum corsicum Gayer (Aconitum napellus subsp. corsicum) Aconitum firmum (Reichenb.) Neilr subsp. moravicum Skalicky Adonis distorta Ten. Aquilegia bertolonii Schott Aquilegia kitaibelii Schott * Aquilegia pyrenaica D. C. subsp. cazorlensis (Heywood) Galiano * Consolida samia P. H. Davis * Delphinium caseyi B. L. Burtt Pulsatilla grandis Wenderoth Pulsatilla patens (L.) Miller * Pulsatilla pratensis (L.) Miller subsp. hungarica Soo * Pulsatilla slavica G. Reuss. * Pulsatilla subslavica Futak ex Goliasova Pulsatilla vulgaris Hill. subsp. gotlandica (Johanss.) Zaemelis & Paegle Ranunculus kykkoensis Meikle Ranunculus lapponicus L. * Ranunculus weyleri Mares RESEDACEAE *Reseda decursiva Forssk. ROSACEAE Agrimonia pilosa Ledebour Potentilla delphinensis Gren. & Godron Potentilla emilii popii Nyárády * Pyrus magyarica Terpo Sorbus teodorii Liljefors RUBIACEAE Galium cracoviense Ehrend. * Galium litorale Guss. Galium moldavicum (Dobrescu) Franco * Galium sudeticum Tausch * Galium viridiflorum Boiss. & Reuter SALICACEAE Salix salvifolia Brot. subsp. australis Franco SANTALACEAE Thesium ebracteatum Hayne SAXIFRAGACEAE Saxifraga berica (Beguinot) D. A. Webb Saxifraga florulenta Moretti Saxifraga hirculus L. Saxifraga osloënsis Knaben Saxifraga tombeanensis Boiss. ex Engl. SCROPHULARIACEAE Antirrhinum charidemi Lange Chaenorrhinum serpyllifolium (Lange) Lange subsp. lusitanicum R. Fernandes * Euphrasia genargentea (Feoli) Diana Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches. Linaria algarviana Chav. Linaria coutinhoi Valdés Linaria loeselii Schweigger * Linaria ficalhoana Rouy Linaria flava (Poiret) Desf. * Linaria hellenica Turrill Linaria pseudolaxiflora Lojacono * Linaria ricardoi Cout. Linaria tonzigii Lona * Linaria tursica B. Valdes & Cabezudo Odontites granatensis Boiss. * Pedicularis sudetica Willd. Rhinanthus oesilensis (Ronniger & Saarsoo) Vassilcz Tozzia carpathica Wol. Verbascum litigiosum Samp. Veronica micrantha Hoffmanns. & Link * Veronica oetaea L. A. Gustavsson SOLANACEAE *Atropa baetica Willk. THYMELAEACEAE * Daphne arbuscula Celak Daphne petraea Leybold * Daphne rodriguezii Texidor ULMACEAE Zelkova abelicea (Lam.) Boiss. UMBELLIFERAE * Angelica heterocarpa Lloyd Angelica palustris (Besser) Hoffm. * Apium bermejoi Llorens Apium repens (Jacq.) Lag. Athamanta cortiana Ferrarini * Bupleurum capillare Boiss. & Heldr. * Bupleurum kakiskalae Greuter Eryngium alpinum L. * Eryngium viviparum Gay * Ferula sadleriana Lebed. Hladnikia pastinacifolia Reichenb. * Laserpitium longiradium Boiss. * Naufraga balearica Constans & Cannon * Oenanthe conioides Lange Petagnia saniculifolia Guss. Rouya polygama (Desf.) Coincy * Seseli intricatum Boiss. Seseli leucospermum Waldst. et Kit Thorella verticillatinundata (Thore) Briq. VALERIANACEAE Centranthus trinervis (Viv.) Beguinot VIOLACEAE Viola delphinantha Boiss. * Viola hispida Lam. Viola jaubertiana Mares & Vigineix Viola rupestris F. W. Schmidt subsp. relicta Jalas ΧΑΜΗΛΑ ΦΥΤΑ BRYOPHYTA Bruchia vogesiaca Schwaegr. (o) Bryhnia novae angliae (Sull & Lesq.) Grout (o) * Bryoerythrophyllum campylocarpum (C. Müll.) Crum. [Bryoerythrophyllum machadoanum (Sergio) M. O. Hill] (o) Buxbaumia viridis (Moug.) Moug. & Nestl. (o) Cephalozia macounii (Aust.) Aust. (o) Cynodontium suecicum (H. Arn. & C. Jens.) I. Hag. (o) Dichelyma capillaceum (Dicks) Myr. (o) Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb. (o) Distichophyllum carinatum Dix. & Nich. (o) Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus (Mitt.) Warnst. (o) Encalypta mutica (I. Hagen) (o) Hamatocaulis lapponicus (Norrl.) Hedenäs (o) Herzogiella turfacea (Lindb.) I. Wats. (o)

14 26522 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Hygrohypnum montanum (Lindb.) Broth. (o) Jungermannia handelii (Schiffn.) Amak. (o) Mannia triandra (Scop.) Grolle (o) * Marsupella profunda Lindb. (o) Meesia longiseta Hedw. (o) Nothothylas orbicularis (Schwein.) Sull. (o) Ochyraea tatrensis Vana (o) Orthothecium lapponicum (Schimp.) C. Hartm. (o) Orthotrichum rogeri Brid. (o) Petalophyllum ralfsii (Wils.) Nees & Gott. (o) Plagiomnium drummondii (Bruch & Schimp.) T. Kop. (o) Riccia breidleri Jur. (o) Riella helicophylla (Bory & Mont.) Mont. (o) Scapania massolongi (K. Müll.) K. Müll. (o) Sphagnum pylaisii Brid. (o) Tayloria rudolphiana (Garov) B. & S. (o) Tortella rigens (N. Alberts) (o) γ) «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΖΩΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟ ΝΤΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΑΥΣΤΗΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Τα είδη που περιλαμβάνονται στο παρόν παράρτημα αναφέρονται: με το όνομα του είδους ή του υποείδους, ή με όλα τα είδη που ανήκουν σε μια ανώτερη συ στηματική ομάδα ή σε προκαθορισμένο τμήμα της εν λόγω ομάδας. Η σύντμηση «spp.» που ακολουθεί το όνομα μιας οι κογένειας ή ενός γένους χαρακτηρίζει όλα τα είδη που ανήκουν στην εν λόγω οικογένεια ή γένος. α) ΖΩΑ ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΑ ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ INSECTIVORA Erinaceidae Erinaceus algirus Soricidae Crocidura canariensis Crocidura sicula Talpidae Galemys pyrenaicus MICROCHIROPTERA Όλα τα είδη MEGACHIROPTERA Pteropodidae Rousettus aegyptiacus ΤΡΩΚΤΙΚΑ Gliridae Όλα τα είδη εκτός από Glis glis και Eliomys quercinus Sciuridae Marmota marmota latirostris Pteromys volans (Sciuropterus russicus) Spermophilus citellus (Citellus citellus) Spermophilus suslicus (Citellus suslicus) Sciurus anomalus Castoridae Castor fiber (εκτός των εσθονικών, λετονικών, λιθουανι κών, πολωνικών, φινλανδικών και σουηδικών πληθυσμών) Cricetidae Cricetus cricetus (εκτός των ουγγρικών πληθυσμών) Mesocricetus newtoni Microtidae Dinaromys bogdanovi Microtus cabrerae Microtus oeconomus arenicola Microtus oeconomus mehelyi Microtus tatricus Zapodidae Sicista betulina Sicista subtilis Hystricidae Hystrix cristata ΣΑΡΚΟΦΑΓΑ Canidae Alopex lagopus Canis lupus (εκτός των ελληνικών πληθυσμών βορείως του 39ου παραλλήλου των εσθονικών πληθυσμών, των ισπανικών πληθυσμών βορείως του Duero των βουλ γαρικών, των λετονικών, των λιθουανικών, των πολωνι κών, των σλοβακικών πληθυσμών και των φινλανδικών πληθυσμών μέσα στην περιοχή διαχείρισης ταράνδων σύμφωνα με το άρθρο 2 του σχετικού φινλανδικού νό μου αριθ. 848/90 της 14ης Σεπτεμβρίου 1990) Ursidae Ursus arctos Mustelidae Lutra lutra Mustela eversmanii Mustela lutreola Vormela peregusna Felidae Felis silvestris Lynx lynx (εκτός του εσθονικού πληθυσμού) Lynx pardinus Phocidae Monachus monachus Phoca hispida saimensis ΑΡΤΙΟΔΑΚΤΥΛΑ Cervidae Cervus elaphus corsicanus Bovidae Bison bonasus Capra aegagrus (φυσικοί πληθυσμοί) Capra pyrenaica pyrenaica Ovis gmelini musimon (Ovis ammon musimon) (φυσικοί πληθυσμοί Κορσική και Σαρδηνία) Ovis orientalis ophion (Ovis gmelini ophion) Rupicapra pyrenaica ornata (Rupicapra rupicapra ornata) Rupicapra rupicapra balcanica Rupicapra rupicapra tatrica CETACEA Όλα τα είδη ΕΡΠΕΤΑ TESTUDINATA Testudinidae Testudo graeca Testudo hermanni Testudo marginata Cheloniidae Caretta caretta Chelonia mydas Lepidochelys kempii Eretmochelys imbricata Dermochelyidae Dermochelys coriacea Emydidae Emys orbicularis

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Mauremys caspica Mauremys leprosa SAURIA Lacertidae Algyroides fitzingeri Algyroides marchi Algyroides moreoticus Algyroides nigropunctatus Dalmatolacerta oxycephala Dinarolacerta mosorensis Gallotia atlantica Gallotia galloti Gallotia galloti insulanagae Gallotia simonyi Gallotia stehlini Lacerta agilis Lacerta bedriagae Lacerta bonnali (Lacerta monticola) Lacerta monticola Lacerta danfordi Lacerta dugesi Lacerta graeca Lacerta horvathi Lacerta schreiberi Lacerta trilineata Lacerta viridis Lacerta vivipara pannonica Ophisops elegans Podarcis erhardii Podarcis filfolensis Podarcis hispanica atrata Podarcis lilfordi Podarcis melisellensis Podarcis milensis Podarcis muralis Podarcis peloponnesiaca Podarcis pityusensis Podarcis sicula Podarcis taurica Podarcis tiliguerta Podarcis wagleriana Scincidae Ablepharus kitaibelii Chalcides bedriagai Chalcides ocellatus Chalcides sexlineatus Chalcides simonyi (Chalcides occidentalis) Chalcides viridianus Ophiomorus punctatissimus Gekkonidae Cyrtopodion kotschyi Phyllodactylus europaeus Tarentola angustimentalis Tarentola boettgeri Tarentola delalandii Tarentola gomerensis Agamidae Stellio stellio Chamaeleontidae Chamaeleo chamaeleon Anguidae Ophisaurus apodus OPHIDIA Colubridae Coluber caspius Coluber cypriensis Coluber hippocrepis Coluber jugularis Coluber laurenti Coluber najadum Coluber nummifer Coluber viridiflavus Coronella austriaca Eirenis modesta Elaphe longissima Elaphe quatuorlineata Elaphe situla Natrix natrix cetti Natrix natrix corsa Natrix natrix cypriaca Natrix tessellata Telescopus falax Viperidae Vipera ammodytes Macrovipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri) Vipera seoanni (εκτός από ισπανικούς πληθυσμούς) Vipera ursinii Vipera xanthina Boidae Eryx jaculus ΑΜΦΙΒΙΑ CAUDATA Salamandridae Chioglossa lusitanica Euproctus asper Euproctus montanus Euproctus platycephalus Mertensiella luschani (Salamandra luschani) Salamandra atra Salamandra aurorae Salamandra lanzai Salamandrina terdigitata Triturus carnifex (Triturus cristatus carnifex) Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus) Triturus italicus Triturus karelinii (Triturus cristatus karelinii) Triturus marmoratus Triturus montandoni Triturus vulgaris ampelensis Proteidae Proteus anguinus Plethodontidae Hydromantes (Speleomantes) ambrosii Hydromantes (Speleomantes) flavus Hydromantes (Speleomantes) genei Hydromantes (Speleomantes) imperialis Hydromantes (Speleomantes) strinatii [Hydromantes (Speleomantes) italicus] Hydromantes (Speleomantes) supramontis ANURA Discoglossidae Alytes cisternasii Alytes muletensis Alytes obstetricans Bombina bombina Bombina variegata

16 26524 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Discoglossus galganoi (συμπεριλαμβανομένου του Discoglossus «jeanneae») Discoglossus montalentii Discoglossus pictus Discoglossus sardus Ranidae Rana arvalis Rana dalmatina Rana graeca Rana iberica Rana italica Rana latastei Rana lessonae Pelobatidae Pelobates cultripes Pelobates fuscus Pelobates syriacus Bufonidae Bufo calamita Bufo viridis Hylidae Hyla arborea Hyla meridionalis Hyla sarda ΨΑΡΙΑ ACIPENSERIFORMES Acipenseridae Acipenser naccarii Acipenser sturio SALMONIFORMES Coregonidae Coregonus oxyrhynchus (ανάδρομοι πληθυσμοί σε ορισμένους τομείς της Βόρειας Θάλασσας, εκτός των φινλανδικών πληθυσμών) CYPRINIFORMES Cyprinidae Anaecypris hispanica Phoxinus percnurus ATHERINIFORMES Cyprinodontidae Valencia hispanica PERCIFORMES Percidae Gymnocephalus baloni Romanichthys valsanicola Zingel asper ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΑΡΘΡΟΠΟΔΑ CRUSTACEA Isopoda Armadillidium ghardalamensis INSECTA Coleoptera Bolbelasmus unicornis Buprestis splendens Carabus hampei Carabus hungaricus Carabus olympiae Carabus variolosus Carabus zawadszkii Cerambyx cerdo Cucujus cinnaberinus Dorcadion fulvum cervae Duvalius gebhardti Duvalius hungaricus Dytiscus latissimus Graphoderus bilineatus Leptodirus hochenwarti Pilemia tigrina Osmoderma eremita Phryganophilus ruficollis Probaticus subrugosus Propomacrus cypriacus Pseudogaurotina excellens Pseudoseriscius cameroni Pytho kolwensis Rosalia alpina Lepidoptera Apatura metis Arytrura musculus Catopta thrips Chondrosoma fiduciarium Coenonympha hero Coenonympha oedippus Colias myrmidone Cucullia mixta Dioszeghyana schmidtii Erannis ankeraria Erebia calcaria Erebia christi Erebia sudetica Eriogaster catax Fabriciana elisa Glyphipterix loricatella Gortyna borelii lunata Hypodryas maturna Hyles hippophaes Leptidea morsei Lignyoptera fumidaria Lopinga achine Lycaena dispar Lycaena helle Maculinea arion Maculinea nausithous Maculinea teleius Melanargia arge Nymphalis vaualbum Papilio alexanor Papilio hospiton Parnassius apollo Parnassius mnemosyne Phyllometra culminaria Plebicula golgus Polymixis rufocincta isolata Polyommatus eroides Proserpinus proserpina Proterebia afra dalmata Pseudophilotes bavius Xylomoia strix Zerynthia polyxena Mantodea Apteromantis aptera Odonata Aeshna viridis Cordulegaster heros Cordulegaster trinacriae

17 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Gomphus graslinii Leucorrhinia albifrons Leucorrhinia caudalis Leucorrhinia pectoralis Lindenia tetraphylla Macromia splendens Ophiogomphus cecilia Oxygastra curtisii Stylurus flavipes Sympecma braueri Orthoptera Baetica ustulata Brachytrupes megacephalus Isophya costata Isophya harzi Isophya stysi Myrmecophilus baronii Odontopodisma rubripes Paracaloptenus caloptenoides Pholidoptera transsylvanica Saga pedo Stenobothrus (Stenobothrodes) eurasius ARACHNIDA Araneae Macrothele calpeiana ΜΑΛΑΚΙΑ GASTROPODA Anisus vorticulus Caseolus calculus Caseolus commixta Caseolus sphaerula Chilostoma banaticum Discula leacockiana Discula tabellata Discula testudinalis Discula turricula Discus defloratus Discus guerinianus Elona quimperiana Geomalacus maculosus Geomitra moniziana Gibbula nivosa Hygromia kovacsi Idiomela (Helix) subplicata Lampedusa imitatrix Lampedusa melitensis Leiostyla abbreviata Leiostyla cassida Leiostyla corneocostata Leiostyla gibba Leiostyla lamellosa Paladilhia hungarica Patella ferruginea Sadleriana pannonica Theodoxus prevostianus Theodoxus transversalis BIVALVIA Anisomyaria Lithophaga lithophaga Pinna nobilis Unionoida Margaritifera auricularia Unio crassus Dreissenidae Congeria kusceri ECHINODERMATA Echinoidea Centrostephanus longispinus β) ΦΥΤΑ Το Παράρτημα IV (β) περιλαμβάνει όλα τα φυτικά είδη του Παραρτήματος ΙΙ (β) (εκτός από τα βρυόφυτα του Παραρτήματος ΙΙ (β)), συν τα κατωτέρω αναφερόμενα: PTERIDOPHYTA ASPLENIACEAE Asplenium hemionitis L. ANGIOSPERMAE AGAVACEAE Dracaena draco (L.) L. AMARYLLIDACEAE Narcissus longispathus Pugsley Narcissus triandrus L. BERBERIDACEAE Berberis maderensis Lowe CAMPANULACEAE Campanula morettiana Reichenb. Physoplexis comosa (L.) Schur. CARYOPHYLLACEAE Moehringia fontqueri Pau COMPOSITAE Argyranthemum pinnatifidum (L.f.) Lowe subsp. suc culentum (Lowe) C. J. Humphries Helichrysum sibthorpii Rouy Picris willkommii (Schultz Bip.) Nyman Santolina elegans Boiss. ex DC. Senecio caespitosus Brot. Senecio lagascanus DC. subsp. lusitanicus (P. Cout.) Pinto da Silva Wagenitzia lancifolia (Sieber ex Sprengel) Dostal CRUCIFERAE Murbeckiella sousae Rothm. EUPHORBIACEAE Euphorbia nevadensis Boiss. & Reuter GESNERIACEAE Jankaea heldreichii (Boiss.) Boiss. Ramonda serbica Pancic IRIDACEAE Crocus etruscus Parl. Iris boissieri Henriq. Iris marisca Ricci & Colasante LABIATAE Rosmarinus tomentosus Huber Morath & Maire Teucrium charidemi Sandwith Thymus capitellatus Hoffmanns. & Link Thymus villosus L. subsp. villosus L. LILIACEAE Androcymbium europaeum (Lange) K. Richter Bellevalia hackelli Freyn Colchicum corsicum Baker Colchicum cousturieri Greuter Fritillaria conica Rix Fritillaria drenovskii Degen & Stoy. Fritillaria gussichiae (Degen & Doerfler) Rix Fritillaria obliqua Ker Gawl. Fritillaria rhodocanakis Orph. ex Baker Ornithogalum reverchonii Degen & Herv. Bass. Scilla beirana Samp.

18 26526 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Scilla odorata Link ORCHIDACEAE Ophrys argolica Fleischm. Orchis scopulorum Simsmerh. Spiranthes aestivalis (Poiret) L. C. M. Richard PRIMULACEAE Androsace cylindrica DC. Primula glaucescens Moretti Primula spectabilis Tratt. RANUNCULACEAE Aquilegia alpina L. SAPOTACEAE Sideroxylon marmulano Banks ex Lowe SAXIFRAGACEAE Saxifraga cintrana Kuzinsky ex Willk. Saxifraga portosanctana Boiss. Saxifraga presolanensis Engl. Saxifraga valdensis DC. Saxifraga vayredana Luizet SCROPHULARIACEAE Antirrhinum lopesianum Rothm. Lindernia procumbens (Krocker) Philcox SOLANACEAE Mandragora officinarum L. THYMELAEACEAE Thymelaea broterana P. Cout. UMBELLIFERAE Bunium brevifolium Lowe VIOLACEAE Viola athois W. Becker Viola cazorlensis Gandoger» Άρθρο 4 Τροποποίηση του άρθρου 60 της αριθ / 1155/2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β 1450) 1) Η παράγραφος 1 του άρθρου 60 της αριθ / 1155/2013 ΚΥΑ αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμό ζονται από τις 7 Ιανουαρίου 2014, στις εγκαταστάσεις στις οποίες εκτελούνται οι παρακάτω δραστηριότητες από τις αναφερόμενες στο παράρτημα Ι, οι οποίες πε ριλαμβάνονται και στο παράρτημα ΙΙ του άρθρου 5 της αριθ /2332/2002 ΚΥΑ (B 1022): α) περίπτωση 1.1. για δραστηριότητες με συνολική ονομαστική θερμική ισχύ μεγαλύτερη από 50 MW β) περιπτώσεις 1.2, 1.3 και 1.4 στοιχείο (α), γ) περιπτώσεις 2.1 έως 2.6, δ) περιπτώσεις 3.1 έως 3.5, ε) περιπτώσεις 4.1. έως 4.6 για δραστηριότητες σχετι κές με την παραγωγή με χημική κατεργασία, στ) περιπτώσεις 5.1, 5.2, 5.3 στοιχείο (α) υποστοιχεία (i) και (ii) και 5.4 ζ) περιπτώσεις 6.1 στοιχεία (α) και (β), 6.2, 6.3, και 6.4. στοιχεία (α), (β) και (γ) η) περιπτώσεις 6.5 έως 6.9». 2) Η παράγραφος 2 του άρθρου 60 της αριθ / 1155/2013 ΚΥΑ αντικαθίσταται ως ακολούθως: «2. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζο νται από τις 7 Ιουλίου 2015, στις εγκαταστάσεις στις οποίες εκτελούνται οι παρακάτω δραστηριότητες από τις αναφερόμενες στο παράρτημα Ι, οι οποίες δεν περι λαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ του άρθρου 5 της αριθ /2332/2002 ΚΥΑ (B 1022): α) περίπτωση 1.1. για δραστηριότητες με συνολική ονομαστική θερμική ισχύ 50 MW, β) περίπτωση 1.4 στοιχείο (β), γ) περιπτώσεις 4.1. έως 4.6 για δραστηριότητες σχετι κές με την παραγωγή με βιολογική κατεργασία, δ) περιπτώσεις 5.1, 5.2, 5.3. στοιχείο (α) υποστοιχεία (iii) έως (v), ε) περίπτωση 5.3. στοιχείο (β) και περιπτώσεις 5.5 και 5.6, στ) περιπτώσεις 6.1. στοιχείο (γ) και 6.4. στοιχείο (β) ζ) περιπτώσεις 6.10 και 6.11». Άρθρο 5 Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 25 Ιουλίου 2013 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

ΟΔΗΓΙΑ 92/43/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας

ΟΔΗΓΙΑ 92/43/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας 1992L0043 EL 01.01.2007 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 92/43/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 97/62/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Οκτωβρίου 1997 για την τεχνική και

Ο ΗΓΙΑ 97/62/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Οκτωβρίου 1997 για την τεχνική και Οδηγία 97/62/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 1997 για την τεχνική και επιστημονική αναπροσαρμογή της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των. ΟΔΗΓΙΑ 92/43/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των. ΟΔΗΓΙΑ 92/43/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση ΟΔΗΓΙΑ 92/43/ΕΟΚ Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 206 της 22/07/1992 σ. 0007-0050

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΔΗΓΙΑ 92/43/EOK ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΔΗΓΙΑ 92/43/EOK ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 22. 7. 92 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων Αριθ. L 206/7 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΔΗΓΙΑ 92/43/EOK ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 92/43/ΕΟΚ, ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 92/43/ΕΟΚ, ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 92/43/ΕΟΚ, ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι 1. ΠΑΡΑΚΤΙΟΙ & ΑΛΟΦΥΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ 11. Θαλάσσια ύδατα και περιοχές στις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΔ ΠΟΚαΜαΚεΒε Προστασία & Ανάπτυξη

ΦΔ ΠΟΚαΜαΚεΒε Προστασία & Ανάπτυξη Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου (Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε) Management Body of Ecodevelopment Area of Karla - Mavrovouni Kefalovriso Velestino (E.A.Ka.Ma.Ke.Ve)

Διαβάστε περισσότερα

LIFE - ΦΥΣΗ. Δημιουργία Δικτύου Μικρο-Αποθεμάτων στην Κύπρο για τη Διατήρηση Ειδών και Οικοτόπων Προτεραιότητας. Κλίμακα: 1:5000

LIFE - ΦΥΣΗ. Δημιουργία Δικτύου Μικρο-Αποθεμάτων στην Κύπρο για τη Διατήρηση Ειδών και Οικοτόπων Προτεραιότητας. Κλίμακα: 1:5000 ,,, LIFE+ /NAT/CY/ Χάρτης του Μικρο-αποθέματος του φυτού *Ophrys kotchyi Περιοχή Μιτσερού,, DEVELOPMΕNT PROGRAMME Οικότοποι Natura Γεωργικές Καλλιέργειες,, Ισοϋψείς γραμμές (ισοδιάσταση m) Όρια Μικροαποθέματος

Διαβάστε περισσότερα

Ερπετά & Θηλαστικά Ακάμα. Ζώτος Σάββας 2014 Ερπετολογικός Σύνδεσμος Κύπρου

Ερπετά & Θηλαστικά Ακάμα. Ζώτος Σάββας 2014 Ερπετολογικός Σύνδεσμος Κύπρου Ερπετά & Θηλαστικά Ακάμα Ζώτος Σάββας 2014 Ερπετολογικός Σύνδεσμος Κύπρου Κατηγορία Κύπρος Ακάμας Χελώνες 3 3 Σαύρες 11 11 Φίδια 8 6 22 20 Ενδημικά είδη 2 Hierophis cypriensis / Phoenicolacerta troodica

Διαβάστε περισσότερα

Η παρακολούθηση της άγριας ζωής στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς Λευκά Όρη

Η παρακολούθηση της άγριας ζωής στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς Λευκά Όρη Η παρακολούθηση της άγριας ζωής στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς Λευκά Όρη Ε. Περουλάκη, Μηχανικός Περιβάλλοντος MSc Α. Μπαρνιάς, Δασολόγος MSc Δρ. Π. Λυμπεράκης, Πρόεδρος ΔΣ ΦΔΕΔΣ Λευκά Όρη Τα Λευκά Όρη καταλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ D4: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ

ΔΡΑΣΗ D4: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΔΡΑΣΗ D4: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ 1. Σκοπός: Η δράση περιλαμβάνει την διαρκή επιστημονική παρακολούθηση (monitoring) σε επιλεγμένους οικοτόπους, της ορνιθοπανίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΥΤΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΥΤΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΥΤΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΦΥΤΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Χωρολογία των φυτών Εξελικτική ή ιστορική φυτογεωγραφία Φυτοκοινωνιολογία Οικολογική φυτογεωγραφία Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ 1) Η ερμηνεία της περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

Κ ι λ µα µ τι τ κές έ Α λλ λ α λ γές Επι π πτ π ώ τ σει ε ς στη τ β ιοπο π ικιλό λ τη τ τα τ κ αι τ η τ ν ν ά γρια ζ ωή

Κ ι λ µα µ τι τ κές έ Α λλ λ α λ γές Επι π πτ π ώ τ σει ε ς στη τ β ιοπο π ικιλό λ τη τ τα τ κ αι τ η τ ν ν ά γρια ζ ωή Επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και την άγρια ζωή Η παγκόσµια κλιµατική αλλαγή θεωρείται ως η σηµαντικότερη τρέχουσα απειλή για τη βιοποικιλότητα του πλανήτη. Παραδείγµατα από την Κυπριακή Φύση Μερικές από

Διαβάστε περισσότερα

Η ερπετοπανίδα της Ελλάδας (Προαπαιτούμενο για το μάθημα θεωρείται η καλή γνώση του αντίστοιχου μέρους του μαθήματος Ζωολογία ΙΙ.

Η ερπετοπανίδα της Ελλάδας (Προαπαιτούμενο για το μάθημα θεωρείται η καλή γνώση του αντίστοιχου μέρους του μαθήματος Ζωολογία ΙΙ. 1 Η ερπετοπανίδα της Ελλάδας (Προαπαιτούμενο για το μάθημα θεωρείται η καλή γνώση του αντίστοιχου μέρους του μαθήματος Ζωολογία ΙΙ. ) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ως ερπετοπανίδα μιας περιοχής ορίζομε το σύνολο των αμφιβίων

Διαβάστε περισσότερα

Φ.. ΧΕΛΜΟΥ-ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ Dr. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΙΑΤΡΟΥ Καθηγητής ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πρόεδρος Σ Φ Χελµού-Βουραϊκού Σύντοµο ιστορικό 1992 Πρόταση Ορειβατικού Συλλόγου Καλαβρύτων

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση της Ελληνικής χλωρίδας και βλάστησης στο αστικό περιβάλλον Βιοποικιλότητα στο αστικό πράσινο

Αξιοποίηση της Ελληνικής χλωρίδας και βλάστησης στο αστικό περιβάλλον Βιοποικιλότητα στο αστικό πράσινο Αξιοποίηση της Ελληνικής χλωρίδας και βλάστησης στο αστικό περιβάλλον Βιοποικιλότητα στο αστικό πράσινο Κυριάκος Γεωργίου Τομέας Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστήμιο Αθηνών E-mail kgeorghi@biol.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γεωβοτανική και Οικολογία. Βασικές έννοιες. Χλωρίδα και Βλάστηση. Τύποι βλάστησης. Βιότοπος, οικοσύστηµα. Βιοµορφές.

Γεωβοτανική και Οικολογία. Βασικές έννοιες. Χλωρίδα και Βλάστηση. Τύποι βλάστησης. Βιότοπος, οικοσύστηµα. Βιοµορφές. Γεωβοτανική και Οικολογία. Βασικές έννοιες. Χλωρίδα και Βλάστηση. Τύποι βλάστησης. Βιότοπος, οικοσύστηµα. Βιοµορφές. ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΙΚΑ-ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΖΟΣ Βιολόγοι, Υποψήφιοι διδάκτορες Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑΣ Ή ΘΗΣΑΥΡΟΣ; ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΙΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ ENALIA PHYSIS ENVIRONMENTAL RECEARCH CENTER

Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑΣ Ή ΘΗΣΑΥΡΟΣ; ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΙΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ ENALIA PHYSIS ENVIRONMENTAL RECEARCH CENTER Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑΣ Ή ΘΗΣΑΥΡΟΣ; ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΙΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ ENALIA PHYSIS ENVIRONMENTAL RECEARCH CENTER ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή στο δίκτυο NATURA 2000 2. Βασικά υδρολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί ονοματολογίας

Ορισμοί ονοματολογίας Περιγραφή των τύπων κάλυψης γης του Corine 2000 Απόδοση στα ελληνικά: Ρούλα Τρίγκου 1. Τεχνητές επιφάνειες Ορισμοί ονοματολογίας 1.1. Αστική οικοδόμηση 1. 1. 1. Συνεχής αστική οικοδόμηση Το μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Παράρτημα 6.1 Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης για την Χλωρίδα και την Βλάστηση

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Παράρτημα 6.1 Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης για την Χλωρίδα και την Βλάστηση για την Χλωρίδα και την Βλάστηση : Σελίδα 2 από 16 Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 Γενικές πληροφορίες για τη Βλάστηση και Χλωρίδα της ΒΑ Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής των αλλαγών όδευσης 3 Σχετική

Διαβάστε περισσότερα

Το µέτρο αποσκοπεί στη στήριξη της δάσωσης µη γεωργικών γαιών µε στόχους: Την ενίσχυση της αντιδιαβρωτικής και αντιπυρικής προστασίας

Το µέτρο αποσκοπεί στη στήριξη της δάσωσης µη γεωργικών γαιών µε στόχους: Την ενίσχυση της αντιδιαβρωτικής και αντιπυρικής προστασίας 5.3.2.2.3. Πρώτη δάσωση µη γεωργικών γαιών ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Πρώτη δάσωση µη γεωργικών γαιών ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 36 (β) (iii) και 45 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 30 και σηµείο 5.3.2.2.3 Παράρτηµα II του

Διαβάστε περισσότερα

Η ποικιλότητα των τύπων οικοτόπων των ελληνικών

Η ποικιλότητα των τύπων οικοτόπων των ελληνικών Η ποικιλότητα των τύπων οικοτόπων των ελληνικών ποολίβαδων Η ποικιλότητα των τύπων οικοτόπων των ελληνικών ποολίβαδων Π. Κακούρος Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), (60394) 570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Εκλαϊκευμένη Αναφορά

Εκλαϊκευμένη Αναφορά PLANT-NET CY www.plantnet.org.cy Δημιουργία Δικτύου Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών στην Κύπρο για τη Διατήρηση Ειδών και Οικοτόπων Προτεραιότητας LIFE08 NAT/CY/000453 Εκλαϊκευμένη Αναφορά Ιούνιος 2013 Το Έργο

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό πρόγραμμα: Προστασία των νησιωτικών υγρότοπων της Ελλάδας. Δελτίο απογραφής. Τεχνητός. Αλμυρό Υφάλμυρο Γλυκό

Ερευνητικό πρόγραμμα: Προστασία των νησιωτικών υγρότοπων της Ελλάδας. Δελτίο απογραφής. Τεχνητός. Αλμυρό Υφάλμυρο Γλυκό Ερευνητικό πρόγραμμα: Προστασία των νησιωτικών υγρότοπων της Ελλάδας Δελτίο απογραφής Κωδικός WWF Ελλάς: Όνομα υγρότοπου: Ημερομηνία απογραφής: Όνομα/τα απογράφοντα/ων: Θέση υγρότοπου: Παράκτιος Εσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - Η ΦΥΤΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΩ

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - Η ΦΥΤΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΩ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - Η ΦΥΤΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΩ Ειρήνη Βαλλιανάτου Δρ. Βιολογίας, Συστηματικός Βοτανικός-Φυτοκοινωνιολόγος Πανεπιστήμιο Αθηνών, Βοτανικός Κήπος Ι. & Α. Ν. Διομήδους Σημασία

Διαβάστε περισσότερα

Τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και. Την άµβλυνση των κλιµατικών µεταβολών

Τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και. Την άµβλυνση των κλιµατικών µεταβολών 5.3.2.2.1. Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρο 43 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 31 του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 και Παράρτηµα II, σηµείο 5.3.2.2.1

Διαβάστε περισσότερα

1) Την Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 2) Τον Πρόεδρο του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (ΟΡΣΑ)

1) Την Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 2) Τον Πρόεδρο του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (ΟΡΣΑ) 1 2 * Περίληψη της πρότασης (κλικ εδώ). Προς: 1) Την Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 2) Τον Πρόεδρο του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (ΟΡΣΑ) Κοινοποίηση:1) Ελληνική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΝΕΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

ΖΩΝΕΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ 1 ΖΩΝΕΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ. 1, ΞΥΣΤΡΑΚΗΣ Φ. 2, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ Ε. 1, ΣΑΜΑΡΑΣ Δ. 2 Εργαστήριο Δασικής Βοτανικής Γεωβοτανικής,

Διαβάστε περισσότερα

«Οικοξενάγηση στην Προστατευόμενη Περιοχή του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου»

«Οικοξενάγηση στην Προστατευόμενη Περιοχή του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου» «Οικοξενάγηση στην Προστατευόμενη Περιοχή του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου» Θέμις Νασοπούλου MSc Ξεναγός Εθνικών Δρυμών και Υγροτόπων Λιτόχωρο 7-8/12/2013, «Ελληνο- Γερμανικό Φόρουμ Ορεινής Πεζοπορίας» www.olympusfd.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τα θηλαστικά της Ελλάδας (Προαπαιτούμενο για το μάθημα θεωρείται η καλή γνώση του αντίστοιχου μέρους του μαθήματος Ζωολογία ΙΙ.)

Τα θηλαστικά της Ελλάδας (Προαπαιτούμενο για το μάθημα θεωρείται η καλή γνώση του αντίστοιχου μέρους του μαθήματος Ζωολογία ΙΙ.) Τα θηλαστικά της Ελλάδας (Προαπαιτούμενο για το μάθημα θεωρείται η καλή γνώση του αντίστοιχου μέρους του μαθήματος Ζωολογία ΙΙ.) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα θηλαστικά είναι η πιο διαφοροποιημένη ομάδα σπονδυλωτών με

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΡΗ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ POLLEN TAXA AND AIRBORNE POLLEN IN THESSALONIKI

ΓΥΡΗ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ POLLEN TAXA AND AIRBORNE POLLEN IN THESSALONIKI ΓΥΡΗ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ POLLEN TAXA AND AIRBORNE POLLEN IN THESSALONIKI Πίνακας 1. Μέσες ετήσιες και μέγιστες ημερήσιες ατμοσφαιρικές συγκεντρώσεις γυρεοκόκκων (± τυπικό σφάλμα) των επιμέρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ - ΕΚΒΥ 1997-1998

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ - ΕΚΒΥ 1997-1998 \ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ - ΕΚΒΥ 1997-1998 ΤΟΜΕΑΣ 5: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδημισμός και ενδημικά φυτά

Ενδημισμός και ενδημικά φυτά Ενδημισμός και ενδημικά φυτά Το Αιγαίο πέλαγος θεωρείται εργαστήρι βιοποικιλότητας λόγω της πολύπλοκης παλαιογεωγραφίας, της γεωμορφολογίας και της θέσης του στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων αλλά και λόγω

Διαβάστε περισσότερα

Ζ.Ε.Π.-Ζώνη Ειδικής Προστασίας Άνδρου»

Ζ.Ε.Π.-Ζώνη Ειδικής Προστασίας Άνδρου» Ζ.Ε.Π.-Ζώνη Ειδικής Προστασίας Άνδρου» Σύνθεση-φωτογραφίες: Παναγιώτης ΛΑΤΣΟΥΔΗΣ Χάρτες: Διαχειριστικό Σχέδιο ΖΕΠ Άνδρου, 2013. (NCC) ΑΝΔΡΟΣ, το νησί Δεύτερο σε μέγεθος νησί των Κυκλάδων (μετά τη Νάξο)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα με τίτλο «Καινοτόμες Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Παράνομης. Ηπαράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πρόγραμμα με τίτλο «Καινοτόμες Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Παράνομης. Ηπαράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΦΙΚ/Γ. Σπυριδάκης Ηπαράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων (παρόλο που απαγορεύεται από το άρθρο VI της Κοινοτικής Οδηγίας για τους Βιοτόπους) αποτελεί κοινή πρακτική σε πολλές αγροτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 14 του 1967 49 του 1987 44 του 1991 27(Ι) του 1999 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δασών

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς Καραµπέρου Γεωργία, ασολόγος-συντονίστρια έργου Αρετή Ζαχαροπούλου, Περιβαλλοντολόγος Βασιλική

Φορέας ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς Καραµπέρου Γεωργία, ασολόγος-συντονίστρια έργου Αρετή Ζαχαροπούλου, Περιβαλλοντολόγος Βασιλική Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων ΚοτυχίουΚοτυχίου Στροφυλιάς Φορέας ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς Καραµπέρου Γεωργία, ασολόγος-συντονίστρια έργου Αρετή Ζαχαροπούλου, Περιβαλλοντολόγος Βασιλική Ορφανού,

Διαβάστε περισσότερα

Δράση Δ.2: Εκτός τόπου (ex situ) διατήρηση Action D.2: Ex situ conservation

Δράση Δ.2: Εκτός τόπου (ex situ) διατήρηση Action D.2: Ex situ conservation CRETAPLANT A Pilot Network of Plant Micro-Reserves in Western Crete Πιλοτικό Δίκτυο Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών στη Δυτική Κρήτη (LIFE04NAT_GR_000104) Δράση Δ.2: Εκτός τόπου (ex situ) διατήρηση Action D.2:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1871 24 Αυγούστου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 67487 Τροποποίηση της ΚΥΑ αριθμ. ΔΥΓ3α/ΓΠ 132979 (352/ Β /2005) Προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΦΑΓΝΩΝΑΣ ΣΤΟ ΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΛΑΪΛΙΑ.

Ο ΣΦΑΓΝΩΝΑΣ ΣΤΟ ΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΛΑΪΛΙΑ. Σελίδα 1 από 14 Ο ΣΦΑΓΝΩΝΑΣ ΣΤΟ ΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΛΑΪΛΙΑ. Οσφαγνώνας, τα σφάγνα, το ελωδολείβαδο είναι έννοιες περίεργες ή άγνωστες για πολλούς και συχνά οδηγούν σε παρανόηση ή ακόμη σε απρόσμενες ερμηνείες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 16 ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΔΙΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ 16 ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΔΙΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 16 ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΔΙΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Η Ευρώπη είναι ήπειρος κυρίως πεδινή, χωρίς έντονο ανάγλυφο. Τα 2/3 της ηπείρου είναι πεδινές εκτάσεις. Έχει το χαμηλότερο μέσο υψόμετρο από την επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία iv. Παράκτια Γεωμορφολογία Η παράκτια ζώνη περιλαμβάνει, τόσο το υποθαλάσσιο τμήμα της ακτής, μέχρι το βάθος όπου τα ιζήματα υπόκεινται σε περιορισμένη μεταφορά εξαιτίας της δράσης των κυμάτων, όσο και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Πρόγραµµα Life-Φύση 2004 ράσεις προστασίας των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων στην νήσο Κρήτη ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Οµάδα Περιβάλλοντος Ινστιτούτο Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας Εθνικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Ïé Üíèñùðïé êáé ïé ëßìíåò Ý ïõí. ó Ýóç áëëçëåîüñôçóçò. Ç. âéùóéìüôçôü ôïõò åíéó ýåôáé. åãêáèéäñýïíôáò êáé äéáôçñþíôáò. ó Ýóåéò ðïõ åíþíïõí ôéò

Ïé Üíèñùðïé êáé ïé ëßìíåò Ý ïõí. ó Ýóç áëëçëåîüñôçóçò. Ç. âéùóéìüôçôü ôïõò åíéó ýåôáé. åãêáèéäñýïíôáò êáé äéáôçñþíôáò. ó Ýóåéò ðïõ åíþíïõí ôéò 2 Ïé Üíèñùðïé êáé ïé ëßìíåò Ý ïõí ó Ýóç áëëçëåîüñôçóçò. Ç âéùóéìüôçôü ôïõò åíéó ýåôáé åãêáèéäñýïíôáò êáé äéáôçñþíôáò ó Ýóåéò ðïõ åíþíïõí ôéò áíèñþðéíåò áíüãêåò ìå ôá ëéìíáßá ïéêïóõóôþìáôá ìå Ýíáí áñìïíéêü

Διαβάστε περισσότερα

AΡΩΜΑΤΙΚΑ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΗΛΗΤΤΗΡΙΩΔΗ ΦΥΤΑ

AΡΩΜΑΤΙΚΑ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΗΛΗΤΤΗΡΙΩΔΗ ΦΥΤΑ AΡΩΜΑΤΙΚΑ, ΦΑΡΜΑ ΑΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΔΗ Costanza Dal Cin D Agataa & Ιωάννα Μανωλικάκη Allium cepa L., Κρεμμύδι Οικογένεια: Amaryllidaceaee Περίοδος Άνθισης: Ιούνιο Αύγουστο Εξάπλωση: Aφρική, Aσία,

Διαβάστε περισσότερα

βιοποικιλότητας, στην κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης

βιοποικιλότητας, στην κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης Αναγκαιότητα προσανατολισµού των Προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τη διαχείριση της βιοποικιλότητας, στην κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης και της ευαισθητοποίησης των πολιτών. Η περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

1 Αναφέρεται στα ανώτερα φυτά (πτεριδόφυτα και σπερµατόφυτα)

1 Αναφέρεται στα ανώτερα φυτά (πτεριδόφυτα και σπερµατόφυτα) Χαρακτηριστικά στοιχεία της βλάστησης και της χλωρίδας του Πηλίου Φωτιάδης, Γ. Εργαστήριο ασικής Βοτανικής Γεωβοτανικής, Τµήµα ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ., 54124, Θεσσαλονίκη. Περίληψη.

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενη Περιοχή Καρπάθου -Σαρίας. ένας ανεκτίμητος θησαυρός

Προστατευόμενη Περιοχή Καρπάθου -Σαρίας. ένας ανεκτίμητος θησαυρός Προστατευόμενη Περιοχή Καρπάθου -Σαρίας ένας ανεκτίμητος θησαυρός Προστατευόμενη Περιοχή Καρπάθου Σαρίας ένας ανεκτίμητος θησαυρός Προστατευόμενη Περιοχή Καρπάθου Σαρίας ένας ανεκτίμητος θησαυρός Φορέας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των ελληνικών φυτών

Αξιοποίηση των ελληνικών φυτών ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ελληνικά Αρωματικά Φυτά Αξιοποίηση των ελληνικών φυτών Δρ. Ελένη Μαλούπα τακτική ερευνήτρια ΕΛ.Γ.Ο.- ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Δράμα, 10 και 11

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: 7 o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας Οικολογία: συνδέοντας συστήματα, κλίμακες και ερευνητικά πεδία

Τίτλος: 7 o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας Οικολογία: συνδέοντας συστήματα, κλίμακες και ερευνητικά πεδία Τίτλος: 7 o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας Οικολογία: συνδέοντας συστήματα, κλίμακες και ερευνητικά πεδία Έκδοση: Ελληνική Οικολογική Εταιρεία Επιμέλεια έκδοσης: Παναγιώτης Γ. Δημητρακόπουλος, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς

Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς Τεύχος 1 Σεπτέμβριος 2014 Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς LIFE12NAT/CY/000758 Περιεχόµενα Περισσότερες πληροφορίες www.life-rizoelia.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΑΝΙΑ, ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΦΥΤΙΚΑ TAXA

ΣΠΑΝΙΑ, ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΦΥΤΙΚΑ TAXA ΣΠΑΝΙΑ, ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΦΥΤΙΚΑ TAXA ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ιωάννης Μπαζός Εργαστήριο Συστηματικής Βοτανικής, Τομέας Οικολογίας και Ταξινομικής, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 157 84 Αθήνα.

Διαβάστε περισσότερα

Παπαστεργίου Σ. Κωνσταντινιά Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος Α.Π.Θ. M.Sc. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Παπαστεργίου Σ. Κωνσταντινιά Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος Α.Π.Θ. M.Sc. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Παπαστεργίου Σ. Κωνσταντινιά Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος Α.Π.Θ. M.Sc. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Οι αμμοθίνες ή θίνες, είναι μικροί λόφοι από άμμο που συνήθως βρίσκονται στις παράκτιες περιοχές. Αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή στη μελέτη του παράκτιου οικοσυστήματος της λιμνοθάλασσας Κορισσίων της Κέρκυρας

Συμβολή στη μελέτη του παράκτιου οικοσυστήματος της λιμνοθάλασσας Κορισσίων της Κέρκυρας ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ Συμβολή στη μελέτη του παράκτιου οικοσυστήματος της λιμνοθάλασσας Κορισσίων της Κέρκυρας Διπλωματική Εργασία Ανθή Βλάσση Υπεύθυνη: Αναπλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟY ΣΥΝΟΧΗΣ - ΕΚΤ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟY ΣΥΝΟΧΗΣ - ΕΚΤ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ) Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. 2007-2013 Προστασία και διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα Υγροτόπου Μουστού Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_3 Έκδοση: 3η Ημ/νια

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικής Περιβαλλοντικά Προστατευόμενη Ζώνης (ΕΠΠΖ) Καρπασίας

Ειδικής Περιβαλλοντικά Προστατευόμενη Ζώνης (ΕΠΠΖ) Καρπασίας Σχέδιο διαχείρισης Ειδικής Περιβαλλοντικά Προστατευόμενη Ζώνης (ΕΠΠΖ) Καρπασίας W. J. Fuller, J. Seffer, B. A. Cicek, O. Ozden, G. Eroglu, C. Kara, V. Sefferova, O. Dogan Λευκωσία, Φεβρουάριος 2010 This

Διαβάστε περισσότερα

LANDSCAPE OF THE YEAR 2007-2008 GRAMMOS

LANDSCAPE OF THE YEAR 2007-2008 GRAMMOS LANDSCAPE OF THE YEAR 2007-2008 GRAMMOS Α. Περιγραφική επισκόπηση της περιοχής 1. Όρια Τα όρια της Ελληνικής περιοχής καθορίζονται όπως παρακάτω: Ξεκινούν από τα Ελληνοαλβανικά σύνορα στην περιοχή βόρεια

Διαβάστε περισσότερα

Βιοποικιλότητα η φυσική ισορροπία. ράσεις υπεύθυνης επιχειρηµατικής πρακτικής για βιώσιµη ανάπτυξη

Βιοποικιλότητα η φυσική ισορροπία. ράσεις υπεύθυνης επιχειρηµατικής πρακτικής για βιώσιµη ανάπτυξη Βιοποικιλότητα η φυσική ισορροπία ράσεις υπεύθυνης επιχειρηµατικής πρακτικής για βιώσιµη ανάπτυξη Μέριµνα µε ευαισθησία για την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας Η βιοποικιλότητα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ FLORA SPORADUM: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ* Θέκλα Κ. Τσιτσώνη

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ* Θέκλα Κ. Τσιτσώνη ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ* Θέκλα Κ. Τσιτσώνη Πρόεδρος Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού Καθηγήτρια Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΌλυµπος υψώνεται στην Β.Α. Θεσσαλία και στην Ν.. Μακεδονία. Ο Μύτικας ή αλλιώς το Πάνθεον είναι η Ψηλότερη κορυφή του Ολύµπου.

ΟΌλυµπος υψώνεται στην Β.Α. Θεσσαλία και στην Ν.. Μακεδονία. Ο Μύτικας ή αλλιώς το Πάνθεον είναι η Ψηλότερη κορυφή του Ολύµπου. ΟΌλυµπος υψώνεται στην Β.Α. Θεσσαλία και στην Ν.. Μακεδονία. Ο Μύτικας ή αλλιώς το Πάνθεον είναι η Ψηλότερη κορυφή του Ολύµπου. Ο Όλυµπος Πιθανώς σχηµατίστηκε κατά την διάρκεια της Ηωκαίνου εποχής πριν

Διαβάστε περισσότερα

22. ΛΙΜΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Νοτιοδυτικά της πόλης των Χανίων στον δρόµο προς τον Οµαλό φαράγγι Σαµαριάς. Κατάλληλος χώρος στάθµευσης κοντά στην

22. ΛΙΜΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Νοτιοδυτικά της πόλης των Χανίων στον δρόµο προς τον Οµαλό φαράγγι Σαµαριάς. Κατάλληλος χώρος στάθµευσης κοντά στην 22. ΛΙΜΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Νοτιοδυτικά της πόλης των Χανίων στον δρόµο προς τον Οµαλό φαράγγι Σαµαριάς. Κατάλληλος χώρος στάθµευσης κοντά στην εκκλησία πάνω στο δρόµο και εντός του οικισµού, στα νότια

Διαβάστε περισσότερα

Οικολογικός απολογισµός της πυρκαγιάς του Ιουλίου 2008 στη Ρόδο

Οικολογικός απολογισµός της πυρκαγιάς του Ιουλίου 2008 στη Ρόδο GR4210005 GR4210006 NATURA 2000 Εξωτερικό περίγραµµα πυρκαγιάς ωδεκάνησα 0 5 10 20 Km ± Οικολογικός απολογισµός της πυρκαγιάς του Ιουλίου 2008 στη Ρόδο Αθήνα, Σεπτέµβριος 2008 «Οικολογικός απολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 2013-2014 Δημιουργία Φυτολογίου Προτάσεις για φυτά που μπορούμε να βρούμε ΜΕΡΟΣ Α Η Διδακτική Ομάδα του Μαθήματος Στέλλα Κοκκίνη Ρεγγίνα Καρούσου Ανδρέας Δρούζας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΙΜΝΗ ΤΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ

Η ΛΙΜΝΗ ΤΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΛΙΜΝΗ ΤΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ Φορείς υλοποίησης έργου: Η παρουσίαση αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού πακέτου «Εκπαιδευτικό υλικό για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΚΟ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΑΡΚΟ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΚΟ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Costanza Dal Cin D Agata Σε μια εποχή, όπου τα έμβια είδη εξαφανίζονται με ανησυχητικό ρυθμό, κυρίως λόγω καταστροφής των βιοτόπων, το Πάρκο Διάσωσης

Διαβάστε περισσότερα

Agapanthus Albovittatus Patens. Agapanthus Blue Giant. Αγάπανθος Μπλε άνθη. Αγάπανθος Μπλε άνθη. Agapanthus Blue Giant. 1 ì. 1 ì.

Agapanthus Albovittatus Patens. Agapanthus Blue Giant. Αγάπανθος Μπλε άνθη. Αγάπανθος Μπλε άνθη. Agapanthus Blue Giant. 1 ì. 1 ì. Agapanthus Blue Giant Agapanthus Blue Giant Agapanthus Albovittatus Patens Agapanthus Blue Giant Αγάπανθος Μπλε άνθη. Αγάπανθος Μπλε άνθη. ì. ì. Agapanthus Albovittatus Patens Anthofita.indb //00, ::0

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενο Στρατηγικό Σχέδιο

Προτεινόμενο Στρατηγικό Σχέδιο Προτεινόμενο Στρατηγικό Σχέδιο Για τη διατήρηση ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης των περιοχών Natura 2000 στο Δέλτα Αξιού Λουδία Αλιάκμονα (2009 2013) ΙΟΥΛΙΟΣ 2009, ΧΑΛΑΣΤΡΑ Συγγραφείς: Στέλλα Βαρελτζίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τα μέσα της δεκαετίας του 50 μέχρι σήμερα, έχουν κατασκευαστεί από τη ΔΕΗ Α.Ε. και βρίσκονται σε λειτουργία, 15 μεγάλα και 9 μικρά Υδροηλεκτρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ) Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. 2007-2013 Προστασία και διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα Υγροτόπου Μουστού Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_3 Έκδοση: 3η Ημ/νια

Διαβάστε περισσότερα

Plant species selection for the surrounding area of educational establishments. ELEFTHERIADIS ALEXANDROS

Plant species selection for the surrounding area of educational establishments. ELEFTHERIADIS ALEXANDROS Επιλογή φυτικών ειδών για τον περιβάλλοντα χώρο εκπαιδευτικών ιδρυµάτων ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας ράµας, Τµήµα Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Χρυσοβέργη και Κασσάνδρου, ράµα,

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια: ΗΛΙΑΣ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ & Ε Υ Α Κ Ο Λ Ο Μ Π Α Ρ Η, Ε Λ. Κ Ε. Θ. Ε.

Επιµέλεια: ΗΛΙΑΣ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ & Ε Υ Α Κ Ο Λ Ο Μ Π Α Ρ Η, Ε Λ. Κ Ε. Θ. Ε. ράσεις ιατήρησης των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων (Μ.Ε.Λ.) στην Κρήτη ((LLIIFFEE0044NATT//GGRR//000000110055)) Καταγραφή ειιδών Χλωρίδας στιις περιοχές των Μ.Ε.Λ. της υτιικής Κρήτης Επιµέλεια: ΗΛΙΑΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΤΩΝ

ΕΝ ΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΤΩΝ Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τµήµα Φυτικής Παραγωγής Ηράκλειο, Νοέµβριος 2006 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝ ΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ ΣΑΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ρ. MSc Νίκη Ευελπίδου, ΕΚΠΑ

ρ. ρ. MSc Νίκη Ευελπίδου, ΕΚΠΑ Το Εθνικό Πάρκο Σχοινιά Μαραθώνα βρίσκεται στην Αττική και στην πεδιάδα του Μαραθώνα, στην ομώνυμη περιοχή. Το δάσος του Σχοινιά Μαραθώνα βρίσκεται στο Β.Α. τμήμα της Αττικής, σε απόσταση 45χλμ. από την

Διαβάστε περισσότερα

Οικολογικός απολογισμός της καταστροφικής πυρκαγιάς του Ιουνίου 2007 στην Πάρνηθα

Οικολογικός απολογισμός της καταστροφικής πυρκαγιάς του Ιουνίου 2007 στην Πάρνηθα WWF Ελλάς Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση Φιλελλήνων 26 105 58 Αθήνα Tηλ.: +30 210 331 4893 Fax: +30 210 324 7578 p.latsoudis@wwf.gr www.wwf.gr Οικολογικός απολογισμός της καταστροφικής πυρκαγιάς του Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή 3. 1.1 Γενικά 3 1.2 Χλωρίδα 3 1.3 Πανίδα 5. 2 Είδη Χλωρίδας 7 3 Είδη Πανίδας 65 4 Βιβλιογραφία 85

1 Εισαγωγή 3. 1.1 Γενικά 3 1.2 Χλωρίδα 3 1.3 Πανίδα 5. 2 Είδη Χλωρίδας 7 3 Είδη Πανίδας 65 4 Βιβλιογραφία 85 εγγράφου: Σελίδα 2 από 86 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 3 1.1 Γενικά 3 1.2 Χλωρίδα 3 1.3 Πανίδα 5 2 Είδη Χλωρίδας 7 3 Είδη Πανίδας 65 4 Βιβλιογραφία 85 ΠΙΝΑΚΕΣ Πίνακας 2-1 Χλωρίδα 7 Πίνακας 3-1 Θηλαστικά 65 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ Θ. Παπαδημητρίου, Π. Σιδηρόπουλος, Δ. Μιχαλάκης, Μ. Χαμόγλου, Ι. Κάγκαλου Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ «ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

ΟΙ «ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙ «ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ Αναστάσιος Λεγάκις Ζωολογικό Μουσείο, ΤΜ. Βιολογίας, Πανεπ. Αθηνών Διημερίδα: Έτος βιοποικιλότητας, η επόμενη μέρα και η ελληνική πραγματικότητα, Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Η εργασία έγινε στο μάθημα της Χημείας στα πλαίσια της προώθησης του Πρώτου Στόχου της Σχολικής Χρονιάς 2013-14 Δεν ξεχνώ Αγωνίζομαι Διεκδικώ

Η εργασία έγινε στο μάθημα της Χημείας στα πλαίσια της προώθησης του Πρώτου Στόχου της Σχολικής Χρονιάς 2013-14 Δεν ξεχνώ Αγωνίζομαι Διεκδικώ Η εργασία έγινε στο μάθημα της Χημείας στα πλαίσια της προώθησης του Πρώτου Στόχου της Σχολικής Χρονιάς 2013-14 Δεν ξεχνώ Αγωνίζομαι Διεκδικώ ΗΧΗΤΙΚΟ - ΠΕΝΤΑΔΑΚΤΥΛΕ ΜΟΥ Ο Πενταδάκτυλος είναι επιμήκης ασβεστολιθική

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΠΣ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΜΕΤΡΟ 2.2, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 2.6.1.ια. ΕΡΓΟ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ-Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων του ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ»

Γ ΚΠΣ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΜΕΤΡΟ 2.2, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 2.6.1.ια. ΕΡΓΟ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ-Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων του ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ» Γ ΚΠΣ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΜΕΤΡΟ 2.2, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 2.6.1.ια ΕΡΓΟ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ-Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων του ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Εφαρμογή του Περιβαλλοντικού Συστήματος Στήριξης Αποφάσεων Expert

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας

ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας Τί είναι ένα Οικοσύστημα; Ένα οικοσύστημα είναι μια αυτο-συντηρούμενη και αυτορυθμιζόμενη κοινότητα ζώντων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΩΡΙΔΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ

ΥΛΩΡΙΔΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΥΛΩΡΙΔΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΗ ΑΝΔΡΟΤ Άννα Πολίηη Γεωπόνος Βιοηετνολόγος Πηστιούτος Γεωπονικού Πανεπιζηημίοσ Αθηνών Χλωριδική ποικιλόηηηα: όια ηα δηαθνξεηηθά θπηηθά είδε πνπ ππάξρνπλ ζε κηα πεξηνρή Η Άνδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ "Αναγνώριση, περιγραφή και χαρτογραφική απεικόνιση των ειδών χλωρίδας και πανίδας σε περιοχές ενδιαφέροντος για την διατήρηση της φύσης"

ΕΡΓΟ Αναγνώριση, περιγραφή και χαρτογραφική απεικόνιση των ειδών χλωρίδας και πανίδας σε περιοχές ενδιαφέροντος για την διατήρηση της φύσης ΥΠΕΧΩΔΕ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ "Αναγνώριση, περιγραφή και χαρτογραφική απεικόνιση των ειδών χλωρίδας και πανίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΟΥΣ ΤΑΫΓΕΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΟΥΣ ΤΑΫΓΕΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΟΥΣ ΤΑΫΓΕΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 Χρηματοδότηση Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε υπό τον επιστημονικό συντονισμό και την επιμέλεια του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

Η χλωρίδα των λιβαδιών του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς Λευκίμης - Σουφλίου

Η χλωρίδα των λιβαδιών του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς Λευκίμης - Σουφλίου Η χλωρίδα των λιβαδιών του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς Λευκίμης - Σουφλίου Γ. Κοράκης 1 και Α. Γερασιμίδης 2 1 Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Παρόχθιες Ζώνες στην Ελλάδα

Παρόχθιες Ζώνες στην Ελλάδα Research and restoration projects based on sound science Exchanging results and experiences with managers and the general public The project aims to promote the sustainable use of riparian zones, thereby

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Σωτήρης Ορφανίδης Δρ. Βιολόγος-Αναπληρωτής Ερευνητής Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) Ινστιτούτο Αλιευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου. «Κουπάτειο» Τάξη : Δ

Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου. «Κουπάτειο» Τάξη : Δ Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου «Κουπάτειο» Τάξη : Δ Σχολική χρονιά 2013-2014 αγρινό: Είναι το μεγαλύτερο χερσαίο θηλαστικό και ενδημικό είδος στην Κύπρο. Χαρακτηρίζεται ως ο σημαντικότερος εκπρόσωπος της πανίδας

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή στην Χαρτογράφηση Θαλάσσιων Οικοτόπων των Όρμων Κορθίου και Χώρας Άνδρου (Νοτιοανατολική Άνδρος, Κυκλάδες)

Συμβολή στην Χαρτογράφηση Θαλάσσιων Οικοτόπων των Όρμων Κορθίου και Χώρας Άνδρου (Νοτιοανατολική Άνδρος, Κυκλάδες) Συμβολή στην Χαρτογράφηση Θαλάσσιων Οικοτόπων των Όρμων Κορθίου και Χώρας Άνδρου (Νοτιοανατολική Άνδρος, Κυκλάδες) 1 1. Εισαγωγή Οι θαλάσσιοι τύποι οικοτόπων αποτελούν τμήμα του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας με οικολογικά κριτήρια τη μεταπυρική διαχείριση των δασών μας

Σχεδιάζοντας με οικολογικά κριτήρια τη μεταπυρική διαχείριση των δασών μας Σχεδιάζοντας με οικολογικά κριτήρια τη μεταπυρική διαχείριση των δασών μας Μαργαρίτα Αριανούτσου Φαραγγιτάκη Τμήμα Βιολογίας ΕΚΠΑ http://uaeco.biol.uoa.gr ΕΚΒΥ 19/11/2014 Τα πλέον επιρρεπή στη φωτιά δασικά

Διαβάστε περισσότερα

Αποκατάσταση και ανάδειξη του παραποτάμιου δάσους Νέστου. Μελέτη Αποκατάστασης του Παραποτάμιου Δάσους του Νέστου. Πέτρος Κοκούρος και Σπύρος Ντάφης

Αποκατάσταση και ανάδειξη του παραποτάμιου δάσους Νέστου. Μελέτη Αποκατάστασης του Παραποτάμιου Δάσους του Νέστου. Πέτρος Κοκούρος και Σπύρος Ντάφης ΝΕΣΤΟΣ Αποκατάσταση και ανάδειξη του παραποτάμιου δάσους Νέστου ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΟ ΔΑΣΟΣ Μελέτη Αποκατάστασης του Παραποτάμιου Δάσους του Νέστου Εκπόνηση: ΕΚΒΥ Πέτρος Κοκούρος και Σπύρος Ντάφης Ιούνιος 2005 Χ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ιστορία, η βιοποικιλότητα και η αναγέννηση της λίμνης Κάρλας»

«Η ιστορία, η βιοποικιλότητα και η αναγέννηση της λίμνης Κάρλας» Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου (Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε) Management Body of Ecodevelopment Area of Karla - Mavrovouni Kefalovriso Velestino (E.A.Ka.Ma.Ke.Ve)

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στα ξηροθερμοόρια δασικών ειδών: Η Δασική πεύκη Πιερίων

Οι επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στα ξηροθερμοόρια δασικών ειδών: Η Δασική πεύκη Πιερίων Οι επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στα ξηροθερμοόρια δασικών ειδών: Η Δασική πεύκη Πιερίων Χ. Περλέρου, Γ. Σπύρογλου, Δ. Αβτζής και Σ. Διαμαντής ΕΛΓΟ-Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Σεμινάριο κατάρτησης δασολόγων,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Frederick Γιάννη Φρειδερίκου 7, Παλλουριώτισσα 1036, Λευκωσία, Κύπρος. Τ.Θ. 24729, 1303 Λευκωσία, Κύπρος.

Πανεπιστήμιο Frederick Γιάννη Φρειδερίκου 7, Παλλουριώτισσα 1036, Λευκωσία, Κύπρος. Τ.Θ. 24729, 1303 Λευκωσία, Κύπρος. Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση Εργασίας: Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: Ημερομηνία γέννησης: 23 Ιανουαρίου 1987 Τόπος γέννησης: Λευκωσία, Κύπρος Ιθαγένεια: Κυπριακή Εθνικότητα: Ελληνική ΗΡΩ ΚΟΥΖΑΛΗ Μονάδα Διατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια επιλογής σκοπών και μέτρων μεταπυρικής διαχέιρισης των δασών μαύρηςπεύκηςμεβάσητηνεπιστήμη της Οικολογίας. Μαργαρίτα Αριανούτσου

Κριτήρια επιλογής σκοπών και μέτρων μεταπυρικής διαχέιρισης των δασών μαύρηςπεύκηςμεβάσητηνεπιστήμη της Οικολογίας. Μαργαρίτα Αριανούτσου Κριτήρια επιλογής σκοπών και μέτρων μεταπυρικής διαχέιρισης των δασών μαύρηςπεύκηςμεβάσητηνεπιστήμη της Οικολογίας Μ. Αριανούτσου, Μαργαρίτα Αριανούτσου Τομέας Οικολογίας - Ταξινομικής Τομέας Οικολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Φυτώριο Καλλωπιστικών Στεργίου Χρήστος. Κατάλογος Προϊόντων

Φυτώριο Καλλωπιστικών Στεργίου Χρήστος. Κατάλογος Προϊόντων Φυτώριο Καλλωπιστικών Στεργίου Χρήστος Κατάλογος Προϊόντων ΔΕΝΤΡΑ ΑΚΑΚΙΑ ΚΥΑΝΟΦΥΛΛΗ (ACACIA CYANOPHYLLA) : ΑΚΑΚΙΑ ΚΥΑΝ. ΣΑΚ. ΑΚΑΚΙΑ ΚΥΑΝ.ΔΕΝΤΡΟ ΓΛ.22 ΑΛΜΥΡΙΚΙ (TAMARIX PARVIFLORA) : ΑΛΜΥΡΙΚΙ ΔΕΝΤΡΟ ΓΛ.22

Διαβάστε περισσότερα

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ Το κλίμα της Ευρώπης Το κλίμα της Ευρώπης Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ και ΚΛΙΜΑ Καιρός: Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν σε μια περιοχή, σε

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΜΕΛΕΤΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΡΥΜΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ. ΧΛΩΡΙ Α, ΠΑΝΙ Α ΚΑΙ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ." ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΑΚΗ ΙΟΥΛΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Συνηθισμένα ζιζάνια στην Ελλάδα κατά τα κοινά τους ονόματα

Συνηθισμένα ζιζάνια στην Ελλάδα κατά τα κοινά τους ονόματα Συνηθισμένα ζιζάνια στην Ελλάδα κατά τα κοινά τους ονόματα αγκαραθιά Phlomis fruticosa Lamiaceae Π αγούλιαρας Sorghum halepense Poaceae Π αγριάδα Cynodon dactylon Poaceae Π αγριοβαμβακιά Abuliton theophrasti

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία από το ερευνητικό έργο «Υγρότοποι Αττικής» ΕΛΚΕΘΕ / ΕΟΕ 2010

Στοιχεία από το ερευνητικό έργο «Υγρότοποι Αττικής» ΕΛΚΕΘΕ / ΕΟΕ 2010 Η ανάγκη διατήρησης-παρακολούθησης-ανάδειξης των υγροτόπων της Αττικής Στοιχεία από το ερευνητικό έργο «Υγρότοποι Αττικής» ΕΛΚΕΘΕ / ΕΟΕ 2010 Υπεύθυνος έργου από πλευράς ΕΛΚΕΘΕ: Δρ. Σταμάτης Ζόγκαρης zogaris@ath.hcmr.gr

Διαβάστε περισσότερα