ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

Transcript

1 ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της 31ης Δεκεμβρίου 2007

2 2 Περιεχόμενα Σελίδα Ισολογισμός Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων Χρήσεως Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων Κατάσταση ταμειακών ροών Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις Γενικές Πληροφορίες Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών Βάση κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων Πληροφόρηση κατά τομέα Μετατροπή ξένου νομίσματος Ενσώματα Πάγια Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Απομείωση μη χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού Ενοποίηση Αποθέματα Απαιτήσεις Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Μετοχικό κεφάλαιο Υποχρεώσεις προς προμηθευτές Δανεισμός Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος Παροχές στο προσωπικό Προβλέψεις Αναγνώριση Εσόδων Μισθώσεις Φορολογία Διανομή Μερισμάτων Συγκριτικά στοιχεία Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου Διαχείριση κινδύνου κεφαλαίου Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως Πληροφόρηση κατά τομέα Ενσώματα Πάγια Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε θυγατρικές Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Αποθέματα Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις Αναβαλλόμενη φορολογία Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Μετοχικό κεφάλαιο Λοιπά αποθεματικά Δανεισμός Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

3 3 18 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Έξοδα ανά κατηγορία Παροχές σε εργαζόμενους και αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου Χρηματοοικονομικά έξοδα καθαρά Φόρος εισοδήματος Συναλλαγές με συγγενικά μέρη Κέρδη ανά μετοχή Μερίσματα ανά μετοχή Δεσμεύσεις Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών επί των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων

4 4 Ισολογισμός (ποσά σε ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ Ενσώματα πάγια , , , ,09 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία , , , ,86 Επενδύσεις σε θυγατρικές 8 0,00 0, , ,19 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις , , , ,83 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις , , , ,49 Μη κυκλοφορούν ενεργητικό , , , ,46 Αποθέματα , , , ,64 Πελάτες & λοιπές απαιτήσεις , , , ,96 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα , , , ,58 Κυκλοφορούν ενεργητικό , , , ,18 Σύνολο ενεργητικού , , , ,64 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό κεφάλαιο , , , ,00 Λοιπά αποθεματικά , , , ,78 Κέρδη εις νέον , , , ,58 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων , , , ,36 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσμα δάνεια , , , ,91 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία , , , ,00 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις , , , ,91 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις , , , ,93 Βραχυπρόθεσμα δάνεια , , , ,70 Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις , , , ,74 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , , , ,37 Σύνολο υποχρεώσεων , , , ,28 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων , , , ,64 Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 έως 34 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων

5 5 Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων Χρήσεως (ποσά σε ) Σημ Πωλήσεις , , , ,14 Κόστος πωλήσεων , , , ,62 Μικτό κέρδος , , , ,52 Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης , , , ,72 Έξοδα διάθεσης , , , ,26 Έξοδα διοίκησης , , , ,44 Αποτελέσματα εκμετάλλευσης , , , ,54 Χρηματοοικονομικά έξοδα καθαρά , , , ,92 Κέρδος προ φόρων , , , ,62 Έξοδο Φορολογίας , , , ,41 Καθαρό κέρδος , , , ,21 Κέρδη ανά μετοχή Βασικά και μειωμένα 24 4,93 5,26 Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 έως 34 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων

6 6 Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων Μετοχικό Λοιπά Κέρδη (ποσά σε ) Σημ. κεφάλαιο Αποθεματικά εις νέον Σύνολο Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου , , , ,67 Συναλλαγματική διαφορά αποτίμησης θυγατρικών εξωτερικού 0, ,02 0, ,02 Καθαρό κέρδος χρήσεως ,00 0, , ,74 Προσωρινά μερίσματα που αφορούν τη χρήση ,00 0, , ,00 Μερίσματα που αφορούν τη χρήση ,00 0, , ,00 Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου , , , ,39 Συναλλαγματική διαφορά αποτίμησης θυγατρικών εξωτερικού 0, ,96 0, ,96 Καθαρό κέρδος χρήσεως ,00 0, , ,21 Προσωρινά μερίσματα που αφορούν τη χρήση ,00 0, , ,00 Μερίσματα που αφορούν τη χρήση ,00 0, , ,00 Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου , , , ,64 Μετοχικό Λοιπά Κέρδη (ποσά σε ) Σημ. κεφάλαιο Αποθεματικά εις νέον Σύνολο Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου , , , ,15 Καθαρό κέρδος χρήσεως , , ,21 Προσωρινά μερίσματα που αφορούν τη χρήση ,00 0, , ,00 Μερίσματα που αφορούν τη χρήση , , ,00 Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου , , , ,36 Καθαρό κέρδος χρήσεως , , ,21 Προσωρινά μερίσματα που αφορούν τη χρήση ,00 0, , ,00 Μερίσματα που αφορούν τη χρήση ,00 0, , ,00 Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου , , , ,57 Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 έως 34 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων

7 7 Κατάσταση ταμειακών ροών (ποσά σε ) Για τη χρήση Για τη χρήση Για τη χρήση Για τη χρήση που έληξε την που έληξε την που έληξε την που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 31η Δεκεμβρίου 31η Δεκεμβρίου 31η Δεκεμβρίου Σημ Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες: Κέρδος προ φόρων , , , ,62 Αναπροσαρμογές για: Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων , , , ,00 Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων , , , ,48 Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού - έξοδο χρήσης , , , ,00 Ζημία/(Κέρδος) από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 1.823, , , ,82 Έσοδα τόκων , , , ,08 Έξοδα τόκων , , , ,00 Κέρδος από λειτουργικές δραστηριότητες πριν τις μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης , , , ,20 Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης: (Αύξηση)/Μείωση Αποθέματα , , , ,70 (Αύξηση)/Μείωση Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις , , , ,28 Αύξηση/(Μείωση) Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις , , , ,62 Ταμειακές ροές από/(για) λειτουργικές δραστηριότητες , , , ,84 Τόκοι που πληρώθηκαν , , , ,00 Καταβληθείς/παρακρατούμενος φόρος εισοδήματος , , , ,64 Καθαρές ταμειακές ροές από/(για) λειτουργικές δραστηριότητες , , , ,80 Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες: (Αύξηση)/Μείωση λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων , , , ,56 Τόκοι που εισπράχτηκαν , , , ,08 Αγορά ενσώματων παγίων , , , ,78 Αγορά άϋλων περιουσιακών στοιχείων , , , ,01 Εισπράξεις από πώληση παγίων περιουσιακών στοιχείων 230, ,43 230, ,40 Σύνολο ταμειακών ροών από/(για) επενδυτικές δραστηριότητες , , , ,75 Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 έως 34 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων

8 8 Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες: Σύναψη νέων δανείων , , , ,69 Αποπληρωμές δανείων , , , ,92 Πληρωμή μερισμάτων , , , ,00 Καθαρές ταμειακές ροές από/(για) χρηματοδοτικές δραστηριότητες , , , ,77 Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα , , , ,78 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου , , , ,36 Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές επί χρηματικών διαθεσιμών , ,02 0,00 0,00 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου , , , ,58 Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 έως 34 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων

9 9 Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις ➊ Γενικές Πληροφορίες Οι Eνοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου περιλαμβάνουν την μητρική Εταιρεία ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ Α.Ε. και την θυγατρική της GENESIS PHARMA (CYPRUS) LIMITED η οποία εδρεύει στη Κύπρο. Χώρα συστάσεως / Έδρα Η μητρική Εταιρεία ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ Α.Ε. συστάθηκε στην Ελλάδα ως ιδιωτική ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος 2190/1920. Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στο Χαλάνδρι Αττικής, στην οδό Κηφισίας 274, ΤΚ Επίσης, η Εταιρεία διατηρεί γραφεία επί της οδού Φιλελλήνων 24, ΤΚ στο Χαλάνδρι Αττικής και επί της Λ. Λαυρίου 71, ΤΚ στα Γλυκά Νερά Αττικής και υποκατάστημα επί της Λ. Λαυρίου 73, ΤΚ στα Γλυκά Νερά Αττικής. Κύριες δραστηριότητες Οι κύριες δραστηριότητες του Ομίλου είναι η εισαγωγή, εμπορία και διακίνηση φαρμακευτικών προϊόντων στην Ελλάδα και το εξωτερικό αλλά και η διανομή και η οργάνωση διανομής στην Ελληνική και Κυπριακή αγορά των παραπάνω προϊόντων. Επίσης, δραστηριότητα του Ομίλου αποτελεί ο σχεδιασμός, συντονισμός και η παρακολούθηση κλινικών εργαστηριακών και άλλων μελετών και άλλων εφαρμογών στα φαρμακευτικά προϊόντα, η προετοιμασία φακέλων καθώς και η κατάθεσή τους στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας (εφεξής οι οικονομικές καταστάσεις) έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της μητρικής Εταιρείας την 25η Ιανουαρίου ➋ Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν για την κατάρτιση αυτών των οικονομικών καταστάσεων είναι οι εξής: 2.1 Βάση κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων Οι Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι πολιτικές που αναφέρονται παρακάτω έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια σε όλες τις χρήσεις και περιόδους που παρουσιάζονται. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους.

10 10 Νέα λογιστικά πρότυπα, διερμηνείες και τροποποίηση προτύπων Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση του Ομίλου σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. Πρότυπα υποχρεωτικά για το 2007 ΔΠΧΠ 7 - Χρηματοοικονομικά εργαλεία: Γνωστοποιήσεις και συμπληρωματική τροποποίηση στο ΔΛΠ 1 - Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων: Γνωστοποιήσεις κεφαλαίου Το πρότυπο και η τροποποίηση εισάγουν επιπλέον γνωστοποιήσεις με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης πληροφόρησης σχετικά με τα χρηματοοικονομικά μέσα και δεν έχουν επίπτωση στην ταξινόμηση και αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων του Ομίλου, ούτε στις γνωστοποιήσεις που αφορούν τη φορολογία και τους προμηθευτές και λοιπές υποχρέωσες. Οι πρόνοιες του συγκεκριμένου προτύπου έχουν εφαρμοστεί στην σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων. Διερμηνείες υποχρεωτικές για το 2007 ΔΕΕΧΠ 7 - Εφαρμογή της μεθόδου επαναδιατύπωσης του ΔΛΠ 29 Η διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή του ΔΛΠ 29 σε μια περίοδο παρουσίασης στην οποία μια επιχείρηση αναγνωρίζει την ύπαρξη υπερπληθωρισμού στην οικονομία του λειτουργικού νομίσματός της, εφόσον η οικονομία δεν ήταν υπερπληθωριστική στην προγενέστερη περίοδο. Δεδομένου ότι καμία από τις εταιρείες του Ομίλου δεν λειτουργεί σε μια υπερπληθωριστική οικονομία, αυτή η διερμηνεία δεν θα επηρεάσει τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. ΔΕΕΧΠ 8 - Πεδίο εφαρμογής ΔΠΧΠ 2 Η διερμηνεία εξετάζει συναλλαγές που περιλαμβάνουν την έκδοση συμμετοχικών τίτλων - όπου το αναγνωρίσιμο λαμβανόμενο τίμημα είναι μικρότερο από την εύλογη αξία των συμμετοχικών τίτλων που εκδόθηκαν προκειμένου να καθοριστεί εάν εμπίπτουν ή όχι στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΠ 2. Η διερμηνεία δεν θα επηρεάσει τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. ΔΕΕΧΠ 9 - Επαναξιολόγηση ενσωματωμένων παραγώγων Η διερμηνεία απαιτεί μια οικονομική οντότητα να αξιολογήσει εάν ένα ενσωματωμένο παράγωγο πρέπει να διαχωριστεί από τη σύμβαση με την οποία αποκτήθηκε και να αξιολογηθεί ως μεμονωμένο παράγωγο όταν η οικονομική οντότητα γίνεται αρχικά συμβαλλόμενο μέρος στη σύμβαση. Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο. ΔΕΕΧΠ 10 - Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις και απομείωση Η διερμηνεία απαγορεύει τις ζημίες απομείωσης που αναγνωρίζονται σε μια ενδιάμεση περίοδο, όσον αφορά την υπεραξία, τις επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους και τις επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αναγνωρίζονται σε κόστος, να αντιστραφούν σε ισολογισμούς μεταγενέστερων ημερομηνιών. Η διερμηνεία δεν επηρεάζει τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. Πρότυπα υποχρεωτικά μετά από την 1η Ιανουαρίου 2008 ΔΠΧΠ 8 - Τομείς δραστηριοτήτων Το πρότυπο έχει εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2009 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 14, κάτω από το οποίο οι τομείς αναγνωρίζονταν και παρουσιάζονταν με βάση μια ανάλυση απόδοσης και κινδύνου. Σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 8 οι τομείς αποτελούν συστατικά μιας οικονομικής οντότητας που εξετάζονται τακτικά από το Διοικητικό

11 11 Συμβούλιο της οικονομικής οντότητας και παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις με βάση αυτήν την εσωτερική κατηγοριοποίηση. Δεν έχει εφαρμογή για τον Όμιλο. ΔΛΠ 23 Κόστος δανεισμού Η αναθεωρημένη έκδοση του παραπάνω προτύπου έχει εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου Η βασική διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση αφορά στην κατάργηση της επιλογής αναγνώρισης ως έξοδο του κόστους δανεισμού που σχετίζεται με περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού, για τα οποία απαιτείται ένα σημαντικό χρονικό διάστημα προκειμένου να τεθούν σε λειτουργία ή να πωληθούν. Δεν έχει εφαρμογή για τον Όμιλο. Διερμηνείες υποχρεωτικές μετά από την 1η Ιανουαρίου 2008 ΔΕΕΧΠ 11 - ΔΠΧΠ 2: Συναλλαγές ιδίων μετοχών Ομίλου Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Μαρτίου 2007 και διασαφηνίζει τον χειρισμό όπου οι υπάλληλοι μίας θυγατρικής εταιρείας λαμβάνουν μετοχές της μητρικής εταιρείας. Επίσης διασαφηνίζει εάν ορισμένοι τύποι συναλλαγών πρέπει να λογίζονται ως συναλλαγές με διακανονισμό με συμμετοχικούς τίτλους ή συναλλαγές με διακανονισμό τοις μετρητοίς. Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο. ΔΕΕΧΠ 12 - Συμφωνίες παραχώρησης Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2008 και αναφέρεται στις εταιρείες που συμμετέχουν σε συμφωνίες παραχώρησης. Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο. ΔΕΕΧΠ 13 Προγράμματα πιστότητας πελατών Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Ιουλίου 2008 και διασαφηνίζει τον χειρισμό των εταιρειών που χορηγούν κάποιας μορφής επιβράβευση πιστότητας όπως πόντους ή ταξιδιωτικά μίλια σε πελάτες που αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες. Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο. ΔΕΕΧΠ 14 Όρια περιουσιακών στοιχείων καθορισμένων παροχών, ελάχιστο απαιτούμενο σχηματισμένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2008 και αναφέρεται σε παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία και άλλα μακροχρόνια προγράμματα καθορισμένων παροχών προς τους εργαζόμενους. Η διερμηνεία διασαφηνίζει πότε οικονομικά οφέλη με τη μορφή επιστροφών από το πρόγραμμα ή μειώσεων μελλοντικών εισφορών στο πρόγραμμα πρέπει να θεωρηθούν ως διαθέσιμα, πώς η ύπαρξη ελαχίστου απαιτούμενου σχηματισμένου κεφαλαίου ενδεχομένως θα επηρέαζε τα διαθέσιμα οικονομικά οφέλη με τη μορφή μειώσεων μελλοντικών εισφορών και πότε η ύπαρξη ελαχίστου απαιτούμενου σχηματισμένου κεφαλαίου θα δημιουργούσε υποχρέωση. Εφόσον ο Όμιλος δεν έχει τέτοια προγράμματα παροχών για τους εργαζόμενους, η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο. 2.2 Πληροφόρηση κατά τομέα Ως επιχειρηματικός τομέας ορίζεται μία ομάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών που παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων επιχειρηματικών τομέων. Ως γεωγραφικός τομέας, ορίζεται μία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε ένα γεωγραφικό και επιχειρηματικό τομέα. 2.3 Μετατροπή ξένου νομίσματος (1) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης Οι οικονομικές καταστάσεις ετοιμάζονται σε Ευρώ ( ) (το νόμισμα αποτίμησης) το οποίο είναι το νόμισμα που καλύτερα παρουσιάζει την ουσία των οικονομικών πράξεων και δραστηριοτήτων του Ομίλου και της Εταιρείας.

12 12 Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων, επιμετρώνται βάσει του νομίσματος του πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο ο Όμιλος και η Εταιρεία λειτουργούν (λειτουργικό νόμισμα). Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα παρουσίασης του Ομίλου και της Εταιρείας. (2) Συναλλαγές και υπόλοιπα Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με βάση τις τιμές συναλλάγματος που ισχύουν την ημερομηνία της συναλλαγής. Συναλλαγματικά κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από την εξόφληση τέτοιων συναλλαγών και από τη μετατροπή των συναλλαγματικών ισοτιμιών κατά την ημερομηνία ισολογισμού των χρηματικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που είναι σε ξένα νομίσματα, αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως. (3) Εταιρείες του Ομίλου Η μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων των εταιριών του Ομίλου (καμία εκ των οποίων δεν έχει νόμισμα υπερπληθωριστικής οικονομίας), οι οποίες έχουν διαφορετικό λειτουργικό νόμισμα από το νόμισμα παρουσίασης του Ομίλου γίνεται ως εξής: (1) Τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις μετατρέπονται με τις ισοτιμίες που ισχύουν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, (2) Τα έσοδα και τα έξοδα μετατρέπονται με τις μέσες ισοτιμίες της περιόδου (εκτός εάν η μέση ισοτιμία δεν είναι λογική προσέγγιση της συσσωρευμένης επίδρασης των ισοτιμιών που ίσχυαν κατά τις ημερομηνίες των συναλλαγών, στην οποία περίπτωση τα έσοδα και έξοδα μετατρέπονται με τις ισοτιμίες που ίσχυαν τις ημερομηνίες των συναλλαγών) και (3) Οι προκύπτουσες συναλλαγματικές διαφορές καταχωρούνται σε αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων. Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από την μετατροπή της καθαρής επένδυσης σε επιχείρηση εξωτερικού καθώς και του δανεισμού που έχει χαρακτηριστεί ως αντιστάθμιση της επένδυσης αυτής, καταχωρούνται στα ίδια κεφάλαια. Κατά τη πώληση επιχείρησης εξωτερικού, οι συσσωρευμένες συναλλαγματικές διαφορές μεταφέρονται στα αποτελέσματα χρήσεως ως μέρος του κέρδους ή ζημίας από τη πώληση. Η υπεραξία και οι προσαρμογές των εύλογων αξιών που προκύπτουν από την εξαγορά επιχειρήσεων στο εξωτερικό, αντιμετωπίζονται ως στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της επιχείρησης εξωτερικού και μετατρέπονται με τις ισοτιμίες της ημερομηνίας ισολογισμού. 2.4 Ενσώματα πάγια Όλα τα στοιχεία ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρουσιάζονται σε ιστορικό κόστος μείον αποσβέσεις και απομείωση. Τα στοιχεία παγίου εξοπλισμού που αποκτήθηκαν με χρηματοδοτική μίσθωση παρουσιάζονται στην παρούσα αξία των ελάχιστων μελλοντικώς καταβλητέων μισθωμάτων. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται σύμφωνα με τη σταθερή μέθοδο ώστε να διαγραφεί το κόστος του κάθε στοιχείου ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού στο διάστημα της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής τους. Η ωφέλιμη ζωή υπολογίζεται ως ακολούθως: Έτη Μηχανήματα 6-7 Οχήματα 6-7 Έπιπλα, σκεύη και λοιπός εξοπλισμός 5 Εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων Στην περίοδο μίσθωσης Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 3

13 13 Πάγια περιουσιακά στοιχεία μικρής αξίας κόστους (μικρότερης των 1.200) αποσβένονται εφάπαξ μέσα στην χρήση που αποκτώνται. Τα ενσώματα πάγια επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και απομείωση. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. Δαπάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού χρεώνονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων στο έτος που προκύπτουν. Το κόστος σημαντικών ανακαινίσεων περιλαμβάνεται στην αξία του περιουσιακού στοιχείου όταν είναι πιθανό πως θα προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη στον Όμιλο μεγαλύτερα από αυτά που αρχικά αναμένονταν σύμφωνα με την αρχική απόδοση του περιουσιακού στοιχείου. Οι σημαντικές ανακαινίσεις αποσβένονται κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης ωφέλιμης ζωής του σχετικού περιουσιακού στοιχείου. Βελτιώσεις σε ακίνητα τρίτων αποσβένονται κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. Κέρδη και ζημίες από διάθεση ενσώματων παγίων προσδιορίζονται με τη σύγκριση των εισπράξεων με τη λογιστική αξία και περιλαμβάνονται στον λογαριασμό αποτελεσμάτων. Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε ισολογισμό. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα. Χρηματοοικονομικά έξοδα που αφορούν στην κατασκευή στοιχείων ενεργητικού κεφαλαιοποιούνται για το χρονικό διάστημα που απαιτείται μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής. Όλα τα άλλα χρηματοοικονομικά έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσεως. 2.5 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Λογισμικό Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυμαίνεται από 3 έως 5 χρόνια. Δαπάνες που απαιτούνται για την ανάπτυξη και συντήρηση του λογισμικού αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν πραγματοποιούνται. 2.6 Απομείωση μη χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη αξία μεταξύ εύλογης αξίας μειωμένη με το απαιτούμενο για την πώληση κόστος και αξίας χρήσεως. Για την εκτίμηση των ζημιών απομείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις μικρότερες δυνατές μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών. Οι ζημιές απομείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα όταν προκύπτουν.

14 Ενοποίηση Θυγατρικές Θυγατρικές είναι οι επιχειρήσεις πάνω στις οποίες ασκείται έλεγχος από την μητρική. Η ύπαρξη τυχόν δυνητικών δικαιωμάτων ψήφου τα οποία είναι ασκήσιμα κατά τον χρόνο σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, λαμβάνεται υπόψη προκειμένου να στοιχειοθετηθεί αν η μητρική ασκεί τον έλεγχο επί των θυγατρικών. Οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) από την ημερομηνία που αποκτάται ο έλεγχος έπ αυτών και παύουν να ενοποιούνται από την ημερομηνία που τέτοιος έλεγχος δεν υφίσταται. Η εξαγορά θυγατρικής από τον Όμιλο λογιστικοποιείται βάσει της μεθόδου εξαγοράς. Το κόστος κτήσης μιας θυγατρικής είναι η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που δόθηκαν, των μετοχών που εκδόθηκαν και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την ημερομηνία της ανταλλαγής, πλέον τυχόν κόστους άμεσα συνδεδεμένου με την συναλλαγή. Τα εξατομικευμένα περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που αποκτώνται σε μία επιχειρηματική συνένωση επιμετρώνται κατά την εξαγορά στις εύλογες αξίες τους ανεξαρτήτως του ποσοστού συμμετοχής. Το κόστος εξαγοράς πέραν της εύλογης αξίας των επί μέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, καταχωρείται ως υπεραξία. Αν το συνολικό κόστος της εξαγοράς είναι μικρότερο από την εύλογη αξία των επί μέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά καταχωρείται άμεσα στα αποτελέσματα. Διεταιρικές συναλλαγές, υπόλοιπα και μη πραγματοποιημένα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου απαλείφονται. Οι μη πραγματοποιημένες ζημιές, επίσης απαλείφονται, εκτός εάν η συναλλαγή παρέχει ενδείξεις απομείωσης, του μεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Οι λογιστικές αρχές της θυγατρικής είναι ομοιόμορφες με αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον Όμιλο. Στις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής Εταιρείας η συμμετοχή στη θυγατρική αποτιμάται στο κόστος μείον τις ζημίες απομείωσης. 2.8 Αποθέματα Τα αποθέματα εμφανίζονται στην τιμή κόστους ή στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, όποια από τις δύο είναι χαμηλότερη. Το κόστος προσδιορίζεται με την μέθοδο της σειράς εξαντλήσεως των αποθεμάτων (FIFO). Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η υπολογιζόμενη τιμή πώλησης κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών, μείον τις δαπάνες συμπλήρωσης και τα έξοδα πώλησης. 2.9 Απαιτήσεις Οι απαιτήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος βάση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου, μείον την πρόβλεψη επισφάλειας. Η πρόβλεψη για επισφάλεια καθορίζεται όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη πως ο Όμιλος δεν θα είναι σε θέση να εισπράξει τα ποσά σύμφωνα με τους αρχικούς όρους. Ενδείξεις σημαντικών οικονομικών δυσχερειών των πελατών εκτός του Δημοσίου όπως, πιθανότητα χρεοκοπίας ή οικονομικής αναδιοργάνωσης και αδυναμία εξόφλησης των υποχρεώσεών τους πέρα του συμβατικού ορίου συνιστούν λόγο για έλεγχο απομείωσης της απαίτησης. Το ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας και της ανακτήσιμης αξίας της απαίτησης η οποία είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων ταμειακών ροών και επιβαρύνει τα αποτελέσματα. Υπόλοιπα τα οποία δεν πρόκειται να εισπραχθούν διαγράφονται από τις απαιτήσεις και επιβαρύνουν τα αποτελέσματα ενώ η είσπραξη υπολοίπων που έχουν ήδη διαγραφεί ωφελούν τα αποτελέσματα.

15 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και βραχυπρόθεσμες (μέχρι τρεις μήνες) επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαμηλού ρίσκου Μετοχικό κεφάλαιο Οι κοινές μετοχές ταξινομούνται ως ίδια κεφάλαια. Άμεσα έξοδα για την έκδοση μετοχών, εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης. Άμεσα έξοδα που σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται Υποχρεώσεις προς προμηθευτές Οι υποχρεώσεις παρουσιάζονται στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος βάση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου Δανεισμός Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, μειωμένα με τα τυχόν άμεσα έξοδα για την πραγματοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Τυχόν διαφορά μεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από σχετικά έξοδα) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα κατά την διάρκεια του δανεισμού βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Τα δάνεια ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εκτός εάν ο Όμιλος έχει το δικαίωμα να αναβάλλει την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία του ισολογισμού Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία. Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση Παροχές στο προσωπικό (α) Βραχυπρόθεσμες παροχές Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευμένες.

16 16 (β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων εισφορών όσο και προγράμματα καθορισμένων παροχών. Το δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά. Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι η παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή μείον την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος και τις μεταβολές που προκύπτουν από τα μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με την χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method). Για την προεξόφληση χρησιμοποιείται το επιτόκιο των μακροπρόθεσμων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από τις προσαρμογές με βάση τα ιστορικά δεδομένα και είναι πάνω ή κάτω από το περιθώριο του 10% της σωρευμένης υποχρέωσης, καταχωρούνται στα αποτελέσματα μέσα στον αναμενόμενο μέσο ασφαλιστικό χρόνο των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άμεσα στα αποτελέσματα με εξαίρεση την περίπτωση που οι μεταβολές του προγράμματος εξαρτώνται από τον εναπομένοντα χρόνο υπηρεσίας των εργαζομένων. Στην περίπτωση αυτή το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται στα αποτελέσματα με την σταθερή μέθοδο μέσα στην περίοδο ωρίμανσης. (γ) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης Οι παροχές τερματισμού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόμενοι αποχωρούν πριν την ημερομηνία συνταξιοδοτήσεως. Ο Όμιλος καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσμεύεται, είτε όταν τερματίζει την απασχόληση υπαρχόντων εργαζομένων σύμφωνα με ένα λεπτομερές πρόγραμμα για το οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο για εθελουσία αποχώρηση. Παροχές τερματισμού της απασχόλησης που οφείλονται 12 μήνες μετά την ημερομηνία του ισολογισμού προεξοφλούνται. Στην περίπτωση τερματισμού απασχόλησης που υπάρχει αδυναμία προσδιορισμού των εργαζομένων που θα κάνουν χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση αυτών ως ενδεχόμενη υποχρέωση Προβλέψεις Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν ο Όμιλος έχει μια παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση που προκύπτει από προηγούμενα γεγονότα, είναι πιθανό να υπάρξει ροή περιουσιακών στοιχείων για εξόφληση αυτής της υποχρέωσης, και το ποσό της υποχρέωσης μπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα. Όταν ο Όμιλος αναμένει η πρόβλεψη να αποπληρωθεί, (για παράδειγμα με βάση ένα ασφαλιστικό συμβόλαιο), η αποπληρωμή αναγνωρίζεται ως ξεχωριστό περιουσιακό στοιχείο μόνο όταν η αποπληρωμή είναι σχεδόν βεβαία Αναγνώριση εσόδων Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές μετά την απαλοιφή των ενδοομιλικών πωλήσεων. Τα έσοδα του Ομίλου αναγνωρίζονται ως εξής:

17 17 (α) Πωλήσεις αγαθών Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν ο Όμιλος παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη. (β) Έσοδα από τόκους Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου Μισθώσεις Οι μισθώσεις παγίων όπου ο Όμιλος διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και ανταμοιβές της ιδιοκτησίας ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις κεφαλαιοποιούνται με την έναρξη της μίσθωσης στη χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων μισθωμάτων. Κάθε μίσθωμα επιμερίζεται μεταξύ της υποχρέωσης και των χρηματοοικονομικών εξόδων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από μισθώματα, καθαρές από χρηματοοικονομικά έξοδα, απεικονίζονται στις υποχρεώσεις. Το μέρος του χρηματοοικονομικού εξόδου που αφορά σε χρηματοδοτικές μισθώσεις αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. Τα πάγια που αποκτήθηκαν με χρηματοδοτική μίσθωση αποσβένονται στη μικρότερη περίοδο μεταξύ της ωφέλιμης ζωής των παγίων στοιχείων και της διάρκειας μίσθωσής τους. Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταμοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκμισθωτή ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκμισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της μίσθωσης Φορολογία Γίνεται πρόβλεψη για έξοδο φορολογίας με βάση το φορολογητέο κέρδος της χρήσης όπως προκύπτει από τις αντίστοιχες φορολογικές διατάξεις που ισχύουν Διανομή μερισμάτων Τα μερίσματα αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στο έτος που εγκρίνονται από τους μετόχους της μητρικής Εταιρείας Συγκριτικά στοιχεία Ορισμένα συγκριτικά κονδύλια της προηγούμενης χρήσης αναταξινομήθηκαν για να είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της τρέχουσας χρήσεως. ➌ Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 3.1 Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου Ο Όμιλος είναι εκτεθειμένος σε κίνδυνο αγοράς, πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας που προκύπτουν από τα χρηματοοικονομικά μέσα που κατέχει. Η πολιτική που εφαρμόζει ο Όμιλος στη διαχείριση των κινδύνων ώστε να τους ελέγχει εξηγείται πιο κάτω:

18 18 (α) Κίνδυνος αγοράς Συναλλαγματικός κίνδυνος Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων να κυμαίνεται λόγω αλλαγών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ο Όμιλος δεν είναι εκτεθειμένος σε συναλλαγματικό κίνδυνο καθώς όλες οι συναλλαγές πραγματοποιούνται σε Ευρώ το οποίο είναι το λειτουργικό νόμισμα. Κίνδυνος μεταβολής των τιμών Ο Όμιλος δεν είναι εκτεθειμένος σε κίνδυνο τιμών καθώς δεν κατέχει τίτλους μετοχών, ούτε εμπορεύματα διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά. Κίνδυνος επιτοκίου Τα έσοδα και ροή μετρητών από εργασίες του Ομίλου είναι ουσιαστικά ανεξάρτητα από αλλαγές στα επιτόκια της αγοράς. Ο Όμιλος δεν έχει σημαντικά τοκοφόρα στοιχεία ενεργητικού. Ο κίνδυνος επιτοκίου του Ομίλου προέρχεται από μακροπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο δανεισμό. Δανειακές συμβάσεις κυμαινόμενου επιτοκίου, εκθέτουν τον Όμιλο σε ταμειακό κίνδυνο επιτοκίου. Ο Όμιλος δεν εκδίδει δάνεια υποκείμενα σε σταθερό επιτόκιο ούτε χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά παράγωγα για να διαχειριστεί τον κίνδυνο επιτοκίου. Η έκθεση στον κίνδυνο ταμειακών ροών λόγω μεταβολής επιτοκίου, περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό λόγω του γεγονότος της ανανέωσης του επιτοκίου σε διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες. Οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις και υποχρεώσεις του Ομίλου δεν φέρουν επιτόκιο και ο διακανονισμός τους δεν υπερβαίνει το ένα έτος. Η διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί τον κίνδυνο ταμειακών ροών λόγω μεταβολής επιτοκίου σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα. Μια πιθανή αύξηση ή μείωση κατά μισή ποσοστιαία μονάδα θα είχε σαν αποτέλεσμα ζημία ή κέρδος μετά φόρων ποσού περίπου ,00 (2006: ,00) αντίστοιχα. (β) Πιστωτικός κίνδυνος Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναμία των συμβαλλομένων μερών να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους θα μπορούσε να μειώσει το ποσό των μελλοντικών ταμειακών εισροών από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Ο Όμιλος έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου δεδομένου ότι οι πωλήσεις πραγματοποιούνται κυρίως προς Δημόσια Νοσοκομεία και Ασφαλιστικούς Οργανισμούς οι οποίοι εξοφλούν τις υποχρεώσεις τους συνήθως με σημαντική καθυστέρηση. Οι ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις αντιπροσωπεύουν ποσοστό 86,35% επί των ενοποιημένων πωλήσεων του έτους που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2007 (ποσοστό 62,52% επί των ενοποιημένων πωλήσεων του έτους που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2006). Ζημίες πιστωτικού κινδύνου δεν αναμένονται καθώς οι συναλλαγές αυτές πραγματοποιούνται με το Ελληνικό Δημόσιο και θεωρούνται ασφαλούς εισπράξεως. Για τους λοιπούς πελάτες (εκτός Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ.) ο Όμιλος εφαρμόζει διαδικασίες που να βεβαιώνουν ότι οι πωλήσεις προϊόντων γίνονται σε νομικά πρόσωπα με κατάλληλη ιστορία αξιοπιστίας και παρακολουθεί σε συνεχή βάση την χρονολογική κατάσταση των απαιτήσεων.

19 19 γ) Κίνδυνος ρευστότητας Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος αδυναμίας ανευρέσεως επαρκών ρευστών διαθεσίμων για την κάλυψη των άμεσων υποχρεώσεων του Ομίλου ή για να γίνει αυτό, θα πρέπει να υποστεί ο Όμιλος μεγάλο οικονομικό κόστος. Ο Όμιλος εξασφαλίζει έγκαιρα ικανές γραμμές δανειοδότησης και τα ανάλογα πιστωτικά όρια για την εξασφάλιση της ρευστότητας. Ο ακόλουθος πίνακας απεικονίζει τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας βάση της ημερομηνίας αποπληρωμής τους: Μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις Δανεισμός από 1 έως 2 έτη , , , ,00 από 2 έως 5 έτη , , , , , , , ,00 Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις από 1 έως 2 έτη 4.833, , , , , , , ,91 Βραχυπρόθεσμες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις σε προμηθευτές και λοιπούς πιστωτές, λήξης έως 1 έτους , , , ,93 Δανεισμός και υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις, λήξης έως 1 έτους , , , , , , , , Διαχείριση κινδύνου κεφαλαίου Η διαχείριση του κεφαλαίου από τον Όμιλο γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η αρχή της συνέχειας και η βέλτιστη κεφαλαιακή δομή με στόχο τη μείωση του κόστους του κεφαλαίου και την παροχή ωφελημάτων προς τους μετόχους. Ο Όμιλος για την παρακολούθηση της κεφαλαιακής δομής του χρησιμοποιεί το δείκτη χρηματοοικονομικής μόχλευσης, ο οποίος είναι το πηλίκο του καθαρού δανεισμού προς το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων συν τον καθαρό δανεισμό. Ο δείκτης αυτός απεικονίζει την αύξηση της αναλογίας «ξένα προς ίδια κεφάλαια» κάτι που οφείλεται στην αύξηση του τραπεζικού δανεισμού λόγω της καθυστερημένης είσπραξης από τα Δημόσια Νοσοκομεία και τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.

20 20 Συνολικός δανεισμός , , , ,61 Μείον Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα , , , ,58 Καθαρός δανεισμός , , , ,03 Ίδια κεφάλαια , , , ,36 Συνολικά κεφάλαια (Ίδια κεφάλαια & δανεισμός) , , , ,39 Δείκτης χρηματοοικονομικής μόχλευσης 64,14% 38,59% 65,66% 40,18% ➍ Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με ΔΠΧΠ απαιτεί την χρησιμοποίηση υπολογισμών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εσόδων και εξόδων κατά την διάρκεια του έτους που αφορούν. Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης του Ομίλου επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα και προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διεύθυνσης του Ομίλου σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς, και οι αποκλίσεις δύναται να έχουν επίπτωση επί των οικονομικών καταστάσεων για τις περιπτώσεις που αναφέρονται κατωτέρω. Για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος απαιτείται κρίση από την Διοίκηση του Ομίλου και είναι μία περιοχή όπου μπορεί να υπάρξουν διαφοροποιήσεις λόγω της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας. Εάν ο τελικός φόρος είναι διαφορετικός από τον αρχικώς αναγνωρισθέντα, η διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο εισοδήματος και την πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία της περιόδου. ➎ Πληροφόρηση κατά τομέα Ο Όμιλος έχει ένα μόνο επιχειρηματικό τομέα δραστηριοτήτων και συγκεκριμένα την εισαγωγή και διανομή φαρμάκων με έμφαση σε προϊόντα που αφορούν στα θεραπευτικά πεδία της Αιματολογίας, του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος, της Νεφρολογίας, της Ογκολογίας και της Ρευματολογίας. Οι επιχειρηματικοί κίνδυνοι του Ομίλου συγκεντρώνονται κυρίως στην Ελλάδα και συνεπώς ο Όμιλος έχει έναν γεωγραφικό τομέα.

21 21 ➏ Ενσώματα πάγια Οι μεταβολές στους λογαριασμούς ενσώματων παγίων του Ομίλου και της Εταιρείας έχουν ως εξής: ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ - Βελτιώσεις σε Έπιπλα ακίνητα και λοιπός Μεταφορικά (ποσά σε ) τρίτων εξοπλισμός μέσα Σύνολο Κόστος Την 1 Ιανουαρίου , , , ,35 Προσθήκες , , , ,70 Πωλήσεις -5,47-671, , ,59 Στις 31 Δεκεμβρίου , , , ,46 Αποσβέσεις Την 1 Ιανουαρίου , , , ,09 Αποσβέσεις Χρήσης , , , ,79 Πωλήσεις -4,47-663, , ,22 Στις 31 Δεκεμβρίου , , , ,66 Αναπόσβεστη αξία , , , ,80 Κόστος Την 1 Ιανουαρίου , , , ,46 Προσθήκες , , , ,08 Πωλήσεις , ,31 0, ,70 Στις 31 Δεκεμβρίου , , , ,84 Αποσβέσεις Την 1 Ιανουαρίου , , , ,66 Αποσβέσεις Χρήσης , , , ,97 Πωλήσεις , ,37 0, ,14 Στις 31 Δεκεμβρίου , , , ,49 Αναπόσβεστη αξία , , , ,35 ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ - Βελτιώσεις σε Έπιπλα ακίνητα και λοιπός Μεταφορικά (ποσά σε ) τρίτων εξοπλισμός μέσα Σύνολο Κόστος Την 1 Ιανουαρίου , , , ,11 Προσθήκες , , , ,78 Πωλήσεις -5,47-671,46 0,00-676,93 Στις 31 Δεκεμβρίου , , , ,96 Αποσβέσεις Την 1 Ιανουαρίου , , , ,22 Αποσβέσεις Χρήσης , , , ,00 Πωλήσεις -4,47-663,88 0,00-668,35 Στις 31 Δεκεμβρίου , , , ,87 Αναπόσβεστη αξία , , , ,09

22 22 Κόστος Την 1 Ιανουαρίου , , , ,96 Προσθήκες , , , ,32 Πωλήσεις , ,31 0, ,70 Στις 31 Δεκεμβρίου , , , ,58 Αποσβέσεις Την 1 Ιανουαρίου , , , ,87 Αποσβέσεις Χρήσης , , , ,69 Πωλήσεις , ,37 0, ,14 Στις 31 Δεκεμβρίου , , , ,42 Αναπόσβεστη αξία , , , ,16 Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις περιλαμβάνουν κυρίως έπιπλα και ηλεκτρονικό εξοπλισμό υπό χρηματοδοτική μίσθωση, ως ακολούθως: ΚΑΙ 31 Δεκεμβρίου 31 Δεκεμβρίου (ποσά σε ) Κόστος , ,61 Συσσωρευμένες αποσβέσεις , , Αναπόσβεστη αξία , ,13 ========================== ========================== ➐ Άϋλα περιουσιακά στοιχεία (ποσά σε ) Κόστος Την 1 Ιανουαρίου , ,99 Προσθήκες , ,01 Πωλήσεις 0,00 0, Στις 31 Δεκεμβρίου , ,00 ========================== ========================== Αποσβέσεις Την 1 Ιανουαρίου , ,66 Αποσβέσεις Χρήσης , ,48 Πωλήσεις 0,00 0, Στις 31 Δεκεμβρίου , ,14 ========================== ========================== Αναπόσβεστη αξία , ,86 ========================== ========================== Κόστος Την 1 Ιανουαρίου , ,00 Προσθήκες , ,92 Πωλήσεις 0,00 0, Στις 31 Δεκεμβρίου , ,92 ========================== ========================== Αποσβέσεις Την 1 Ιανουαρίου , ,14 Αποσβέσεις Χρήσης , ,11 Πωλήσεις 0,00 0, Στις 31 Δεκεμβρίου , ,25 ========================== ========================== Αναπόσβεστη αξία , ,67 ========================== ==========================

23 23 ➑ Επενδύσεις σε θυγατρικές Υπόλοιπο από μεταφορά 0,00 0, , ,19 Αξία κτήσεως 0,00 0,00 0,00 0,00 Υπόλοιπο τέλους χρήσης 0,00 0, , ,19 H Εταιρεία συμμετέχει στην Εταιρεία Genesis Pharma (Cyprus) Ltd με έδρα την Κύπρο με ποσοστό 100%. Η Genesis Pharma (Cyprus) Ltd, η οποία καταρτίζει τις οικονομικές της καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης κατά την 31η Δεκεμβρίου 2007 και την 31η Δεκεμβρίου 2006, δεν παρουσιάζει ενδείξεις για απομείωση της αξίας της και για τον λόγο αυτό η Εταιρεία δεν καταχώρησε αντίστοιχη πρόβλεψη. ➒ Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Εγγυήσεις ενοικίων , , , ,84 Λοιπές εγγυήσεις 8.148, , , ,65 Σύνολο , , , ,49 H λογιστική αξία των απαιτήσεων δεν διαφέρει σημαντικά από την εύλογη αξία τους. 10 Αποθέματα Εμπορεύματα , , , ,64 Πρόβλεψη για απαξίωση εμπορευμάτων , , , ,00 Σύνολο , , , ,64 Η πρόβλεψη της κλειόμενης χρήσης η οποία ανέρχεται σε ,83 (2006: ) αφορά σε πρόβλεψη για καταστροφή ληγμένων καθώς και βραδέως κινούμενων εμπορευμάτων που δεν προβλέπεται να διατεθούν. Το κόστος πωληθέντων εμπορευμάτων του Ομίλου για τις χρήσεις που έληξαν την 31 Δεκεμβρίου 2007 και την 31 Δεκεμβρίου 2006 ανήλθε σε ,55 και σε ,01 αντίστοιχα.

24 24 Το κόστος πωληθέντων εμπορευμάτων της Εταιρείας για τις χρήσεις που έληξαν την 31 Δεκεμβρίου 2007 και την 31 Δεκεμβρίου 2006 ανήλθε σε ,06 και σε ,62 αντίστοιχα. 11 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις Οι απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας από πελάτες κατά την και αναλύονται ως εξής: Νοσοκομεία Δημοσίου , , , ,80 Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων , , , ,28 Φαρμακαποθήκες , , , ,55 Πελάτες εξωτερικού 0, , , , , , , ,63 Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις , , , ,07 Σύνολο , , , ,56 Λοιπές απαιτήσεις , , , ,19 Προπληρωθέντα έξοδα , , , ,21 Σύνολο , , , ,40 Γενικό Σύνολο , , , ,96 Ο Όμιλος και η Εταιρεία έχουν σχηματίσει πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις από φαρμακαποθήκες ποσού 8.470,07 (2006: 8.470,07) το οποίο αναμένεται να μην εισπραχθεί. Αναφορικά με τις υπόλοιπες κατηγορίες απαιτήσεων δεν υπάρχει ένδειξη απομείωσης και επομένως δεν έχει σχηματισθεί σχετική πρόβλεψη. Η λογιστική αξία των απαιτήσεων από πελάτες και των λοιπών απαιτήσεων προσεγγίζει σημαντικά την εύλογη αξία τους κατά τις ημερομηνίες του ισολογισμού. Οι ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: Από 1 έως 180 ημέρες , , , ,97 Από 181 έως 365 ημέρες , , , ,35 Από 365 ημέρες και άνω , , , ,53 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,85 Από τις πιο πάνω ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις δεν αναμένονται ζημιές πιστωτικού κινδύνου καθώς οι συναλλαγές αυτές πραγματοποιούνται κυρίως με το Ελληνικό Δημόσιο και θεωρούνται ασφαλούς εισπράξεως επειδή δεν υπάρχει ιστορικό ζημιών στο παρελθόν.

25 25 Η λογιστική αξία των απαιτήσεων του Ομίλου είναι εκφρασμένη σε Ευρώ. Από αυτές, οι απαιτήσεις του Ομίλου σε Κυπριακές Λίρες δεν ξεπερνούν σε ποσοστό το 0,3% του συνόλου των απαιτήσεων. Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο κατά την ημερομηνία κλεισίματος ισολογισμού είναι η εύλογη αξία για κάθε κατηγορία απαιτήσεων. Ο Όμιλος δεν έχει στην κατοχή του εμπράγματες εξασφαλίσεις κάλυψης των ανωτέρω απαιτήσεων. 12 Αναβαλλόμενη φορολογία Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρμόσιμο νομικό δικαίωμα να συμψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν την ίδια φορολογική αρχή. Τα συμψηφισμένα ποσά είναι τα παρακάτω: Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις - Ανακτήσιμες μετά από 12 μήνες , , , ,99 - Ανακτήσιμες εντός 12 μηνών , , , ,43 Σύνολο , , , ,42 Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις - Πληρωτέες εντός 12 μηνών , , , ,59 Σύνολο , , , ,59 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις - καθαρό , , , ,83 Η συνολική μεταβολή στον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος είναι η παρακάτω: Υπόλοιπο αρχής χρήσης , , , ,58 Πίστωση κατάστασης αποτελεσμάτων (Σημ. 22) , , , ,41 Υπόλοιπο τέλους χρήσης , , , ,83 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις Ομίλου και Εταιρείας Προβλέψεις Προβλέψεις εκπτώσεων Παροχών Αποτίμηση σε πελάτες (ποσά σε ) προσωπικού αποθεμάτων και λοιπά Σύνολο Την 1 Ιανουαρίου , , , ,58 Πίστωση / (Χρέωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων , , , ,41 Στις 31 Δεκεμβρίου , , , ,83 Πίστωση στην κατάσταση αποτελεσμάτων , , , ,82 Στις 31 Δεκεμβρίου , , , ,65

26 26 13 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Τραπεζικές καταθέσεις όψεως , , , ,58 Σύνολο , , , ,58 14 Μετοχικό κεφάλαιο Εγκεκριμένο μετοχές των 0,30 έκαστη , , , ,00 Σύνολο , , , ,00 Καταβλημένο μετοχές των 0,30 έκαστη , , , ,00 Σύνολο , , , ,00 15 Λοιπά αποθεματικά Τα λοιπά αποθεματικά αναλύονται ως ακολούθως: Τακτικό Αποθεματικό , , , ,00 Αφορολόγητα αποθεματικά , , , ,78 Συναλλαγματική διαφορά μετατροπής ισολογισμών θυγατρικών εξωτερικού , ,52 0,00 0,00 Σύνολο , , , ,78 Το τακτικό και το αφορολόγητο αποθεματικό δεν δύνανται να διανεμηθούν στους μετόχους.

27 27 16 Δανεισμός Βραχυπρόθεσμος Τραπεζικά δάνεια , , , ,69 Βραχυπρόθεσμη δόση ομολογιακού δανείου ,00 0, ,00 0,00 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις , , , , , , , ,70 Μακροπρόθεσμος Ομολογιακά δάνεια , , , ,00 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις 4.833, , , , , , , ,91 Συνολικός δανεισμός , , , ,61 Την 20η Δεκεμβρίου 2007, η μητρική Εταιρεία εξέδωσε 3 μακροπρόθεσμα ομολογιακά δάνεια συνολικής αξίας 55,5 εκατομμυρίων, προκειμένου να καλύψει τις κεφαλαιακές της ανάγκες. Αυτά τα ομολογιακά δάνεια φέρουν μηνιαίο επιτόκιο Euribor πλέον περιθωρίου που κυμαίνεται από 0,8% έως 0,9% και θα αποπληρωθούν σε διάστημα μεταξύ δύο και τριών ετών από την ημερομηνία έκδοσής τους. Την 18η Δεκεμβρίου 2006, η μητρική Εταιρεία εξέδωσε μακροπρόθεσμο ομολογιακό δάνειο αξίας 10 εκατομμυρίων, προκειμένου να καλύψει τις κεφαλαιακές της ανάγκες. Αυτό το ομολογιακό δάνειο φέρει τριμηνιαίο επιτόκιο Euribor πλέον περιθωρίου 1,1% και θα αποπληρωθεί σταδιακά σε διάστημα μεταξύ δέκα οκτώ και τριάντα έξι μηνών από την ημερομηνία έκδοσής του. Μερικές δανειακές συμβάσεις προβλέπουν συμμόρφωση με αριθμοδείκτες που αφορούν επιτόκιο κάλυψης, ρευστότητα και υποστήριξη χρέους. Η λήξη του μακροπρόθεσμου δανεισμού για τον Όμιλο και την Εταιρεία έχει ως ακολούθως: 31 Δεκεμβρίου 31 Δεκεμβρίου (ποσά σε ) Μεταξύ 1 και 2 ετών , ,00 Μεταξύ 2 και 5 ετών , , Σύνολο , ,00 ========================== ========================== Οι εύλογες αξίες των δανείων είναι περίπου ίσες με τις λογιστικές αξίες. Τα δάνεια είναι εξασφαλισμένα με προσωπικές εγγυήσεις των Μετόχων της Εταιρείας (Σημ. 23). Ο Όμιλος έχει συνάψει δάνεια μόνο σε Ευρώ.

28 28 Η Εταιρεία και ο Όμιλος έχουν τα ακόλουθα μη χρησιμοποιούμενα πιστωτικά όρια για: Βραχυπρόθεσμα δάνεια , , , ,31 Μακροπρόθεσμα δάνεια ,00 0, ,00 0,00 Σύνολο , , , ,31 Οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας με βάση τη διάρκεια του επιτοκίου αναλύονται ως ακολούθως: Μέχρι 1 μήνα , , , ,69 Από 1 έως 3 μήνες , , , ,92 Σύνολο , , , ,61 Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης - ελάχιστα μισθώματα Μέχρι 1 έτος , , , ,28 Από 2 έως 5 έτη 4.941, , , ,63 Σύνολο , , , ,91 Μείον: Μελλοντικές χρηματοοικονομικές χρεώσεις (τόκοι) , , , ,99 Τρέχουσα αξία υποχρεώσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης , , , ,92 Η τρέχουσα αξία υποχρεώσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης αναλύεται ως εξής: Μέχρι 1 έτος , , , ,01 Από 1 έως 5 έτη 4.833, , , ,91 Τρέχουσα αξία υποχρεώσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης , , , ,92 Οι υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις φέρουν τριμηνιαίο επιτόκιο Euribor. Οι λογιστικές αξίες των ανωτέρω υποχρεώσεων αντιπροσωπεύουν την εύλογη τους αξία.

29 29 17 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων , , , ,00 Μη αναγνωρισμένες αναλογιστικές ζημίες , , , ,00 Υποχρεώσεις ισολογισμού για συνταξιοδοτικές παροχές , , , ,00 Χρεώσεις στα αποτελέσματα Συνταξιοδοτικές παροχές , , , ,00 Πληρωθείσες παροχές αποχώρησης , , , ,00 Σύνολο , , , ,00 Συνταξιοδοτικές παροχές Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στον ισολογισμό είναι τα παρακάτω: Υποχρέωση στον ισολογισμό , , , ,00 Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων είναι τα παρακάτω: Κόστος τρέχουσας απασχόλησης , , , ,00 Χρηματοοικονομικό κόστος , , , ,00 Κόστος αποχωρησάντων από την υπηρεσία , , , ,00 Αναλογιστικές ζημιές 4.104, , , ,00 Σύνολο , , , ,00 Μεταβολή της υποχρέωσης στον ισολογισμό Υπόλοιπο Έναρξης , , , ,00 Σύνολο χρέωσης στα αποτελέσματα , , , ,00 Πληρωθείσες παροχές αποχώρησης , , , ,00 Υπόλοιπο τέλους , , , ,00 Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν έχουν ως εξής: Ημερομηνία αποτίμησης Επιτόκιο προεξόφλησης Πληθωρισμός Αύξηση Αποδοχών ,20% 2,50% 4,50% ,20% 2,50% 4,50%

30 30 18 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις σε προμηθευτές , , , ,21 Σύνολο , , , ,21 Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, φόροι , , , ,99 Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες και λοιποί πιστωτές , , , ,73 Σύνολο , , , ,72 Γενικό Σύνολο , , , ,93 Οι υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και σε φόρους περιλαμβάνουν πρόβλεψη για παροχή έκπτωσης προς τους Δημόσιους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς ποσού σε ,82 (2006: 1.120,616,00) 19 Έξοδα ανά κατηγορία (ποσά σε ) Σημ Παροχές σε εργαζομένους και αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου , , , ,87 Αποσβέσεις ενσώματων παγίων , , , ,00 Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων , , , ,48 Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων , , , ,13 Δαπάνες διαφήμισης και προώθησης , , , ,43 Aμοιβές συμβούλων , , , ,83 Αγορές ετοίμων προϊόντων , , , ,32 Αλλαγές στα αποθέματα , , , ,70 Φόροι, τέλη , , , ,86 Λοιπά , , , ,10 Σύνολο , , , ,32 Κατανομή ανά λειτουργία Κόστος πωλήσεων , , , ,62 Έξοδα διάθεσης , , , ,26 Έξοδα διοίκησης , , , ,44 Σύνολο , , , ,32

31 31 20 Παροχές σε εργαζόμενους και αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου Μισθοί , , , ,77 Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου , , , ,00 Παρεπόμενες παροχές , , , ,31 Συνταξιοδοτικό πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών , , , ,41 Εργοδοτικές εισφορές , , , ,38 Χρεώσεις στα αποτελέσματα για υποχρεώσεις παροχών λόγω εξόδου από την υπηρεσία , , , ,00 Πληρωθείσες παροχές αποχώρησης , , , ,00 Σύνολο , , , ,87 Αριθμός εργαζομένων: Υπάλληλοι Χρηματοοικονομικά έξοδα καθαρά Έξοδα τόκων: Τραπεζικά δάνεια , , , ,29 Τόκοι από χρηματοδοτικές μισθώσεις , , , ,42 Άλλα τραπεζικά έξοδα και χρεώσεις , , , ,29 Σύνολο , , , ,00 Έσοδα τόκων: Καταθέσεων , , , ,08 Σύνολο , , , ,08 Καθαρή Χρηματοοικονομική επιβάρυνση , , , ,92 22 Φόρος εισοδήματος (ποσά σε ) Σημ Φόρος χρήσης , , , ,82 Αναβαλλόμενος φόρος , , , ,41 Σύνολο , , , ,41

32 32 Ο φόρος επί των κερδών προ φόρων του Ομίλου και της Εταιρείας διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε χρησιμοποιώντας τα προβλεπόμενα από τον νόμο ποσοστά φορολογίας ως εξής: Κέρδος προ φόρων , , , ,62 Νόμιμο ποσοστό φορολογίας 25% 29% Φόρος υπολογιζόμενος με βάση ισχύοντες τοπικούς φορολογικούς συντελεστές για τα κέρδη στις αντίστοιχες χώρες , , , ,35 Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς , , , ,51 Φορολογική επίδραση εσόδων που απαλλάσσονται για φορολογικούς σκοπούς , ,33 0,00 0,00 Διαφορά από φορολογικούς συντελεστές 0, ,20 0, ,20 Ειδική εισφορά για την άμυνα 5.521, ,95 0,00 0,00 Διαφορές φορολογικών ελέγχων για προηγούμενες χρήσεις 0, ,35 0, ,35 Πρόσθετος φόρος 0, ,74 0,00 0,00 Σύνολο , , , ,41 Ο συντελεστής φόρου εισοδήματος για την Εταιρεία μέχρι την ανερχόταν σε 29%. Για το έτος 2007 βάσει της φορολογικής νομοθεσίας, ο φορολογικός συντελεστής αναπροσαρμόστηκε σε 25%. Η μητρική Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις που έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2006 και την 31η Δεκεμβρίου Συναλλαγές με συγγενικά μέρη Η οικογένεια Ιακωβίδη κατέχει το 80% των μετοχών και τον έλεγχο της Εταιρείας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Κωνσταντίνος Ευριπίδης κατέχει το υπόλοιπο 20% των μετοχών. (α) Συναλλαγές Οι συναλλαγές που η Εταιρεία και η θυγατρική της έχουν μεταξύ τους καθώς και με άλλες εταιρείες κοινών συμφερόντων είναι οι παρακάτω: Genesis Pharma (Cyprus) Ltd Μ.Σ Ιακωβίδης Ελλάς Α.Ε. Αγορές Υποχρεώσεις Έσοδο Απαιτήσεις (Σε χιλ. ) Γένεσις Φάρμα Α.Ε. Πωλήσεις Απαιτήσεις Έξοδα ενοικίων Υποχρεώσεις

33 (Σε χιλ. ) Γένεσις Φάρμα Α.Ε. Πωλήσεις Απαιτήσεις Έξοδα ενοικίων Υποχρεώσεις (β) Προσωπικές εγγυήσεις των μετόχων Τα δάνεια του Ομίλου και της Εταιρείας είναι εξασφαλισμένα με προσωπικές εγγυήσεις των μετόχων. (γ) Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου και ανωτέρων διευθυντικών στελεχών Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των ανωτέρων διευθυντικών στελεχών του Ομίλου και της Εταιρείας για τις αναφερόμενες περιόδους έχουν ως εξής: Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου , , , ,00 Αμοιβές ανώτερων διευθυντικών στελεχών , , , ,60 Σύνολο , , , ,60 24 Κέρδη ανά μετοχή Τα κέρδη ανά μετοχή του Ομίλου στις αναφερόμενες περιόδους αναλύονται ως εξής: 31 Δεκεμβρίου 31 Δεκεμβρίου Καθαρά ενοποιημένα κέρδη σε , ,74 Μέσος σταθμικός αριθμός μετοχών Κέρδη ανά μετοχή (βασικά και μειωμένα) σε 4,93 5,26 Η Εταιρεία δεν έχει εκδώσει τίτλους και άλλα μέσα τα οποία θα μπορούσαν να μειώσουν τα βασικά κέρδη ανά μετοχή. 25 Μερίσματα ανά μετοχή Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει ως μέρισμα το συνολικό ποσό ήτοι 4,30 ανά μετοχή (2006: ήτοι 4,00 ανά μετοχή), στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Στο πιο πάνω προτεινόμενο συνολικό μέρισμα συμπεριλαμβάνεται το προσωρινό μέρισμα ποσού (2006: ) που κατεβλήθη κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

34 34 26 Δεσμεύσεις Λειτουργικές μισθώσεις ακινήτων Οι δεσμεύσεις του Ομίλου και της Εταιρείας στις αναφερόμενες περιόδους από συμβάσεις λειτουργικής μίσθωσης γραφείων αναλύονται ως εξής: Πληρωτέες σε 1 χρόνο , , , ,00 Πληρωτέες σε 2-5 χρόνια , , , ,00 Σύνολο , , , ,00

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

(ποσά σε εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) Περιεχόμενα. Σελίδα

(ποσά σε εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) Περιεχόμενα. Σελίδα Ετήσιες ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2009 2 Περιεχόμενα Σελίδα Ισολογισμός................................................................................. 4 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ετήσιες ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2008 2 Περιεχόμενα Σελίδα Ισολογισμός.................................................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών. Ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές καταστάσεις για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005.

REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών. Ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές καταστάσεις για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005. REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005. Περιεχόμενα Ισολογισμός... 3 Κατάσταση αποτελεσμάτων... 5 Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων... 6 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 2 Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων έγινε κατόπιν εντολής της μητρικής εταιρείας «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.», εισηγμένης στο Χ.Α.Α., για τους σκοπούς της ενοποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ Α.Ε. Ισολογισμός 4. Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 5. Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 6. Κατάσταση Ταμειακών Ροών 7

ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ Α.Ε. Ισολογισμός 4. Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 5. Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 6. Κατάσταση Ταμειακών Ροών 7 Ενδιάμεσες Oικονομικές καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της 30 ης Ιουνίου Περιεχόμενα Σελίδα Ισολογισμός 4 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 5 Κατάσταση μεταβολών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις της 4 ης Εταιρικής Χρήσης που έληξε την 30 η Ιουνίου 2008 (Ποσά σε Ευρώ)

Οικονομικές Καταστάσεις της 4 ης Εταιρικής Χρήσης που έληξε την 30 η Ιουνίου 2008 (Ποσά σε Ευρώ) ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΏΝ Α.Ε AΡ.M.A.E.: 55790/01/Β/03/621 ΕΔΡΑ: 13 ΧΛΜ Ε.ΟΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ») της 4 ης Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016 BRAINBOX (ΜΠΡΕΪΝΜΠΟΞ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ.: BRAINBOX Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 2-4, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ.: 55 133 ΤΗΛ.: 2310 829729, FAX: 2311 829721 Α.Φ.Μ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2008 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σημ Ενσώματα πάγια Ακίνητα Μηχανολογικός εξοπλισμός Λοιπός εξοπλισμός

Σημ Ενσώματα πάγια Ακίνητα Μηχανολογικός εξοπλισμός Λοιπός εξοπλισμός Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της MEDISOL ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ του 2016 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της MEDISOL ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ της 31.12.2016 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ σελ. 1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΕΛΠ Νόμος 4308 / 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.07.2015 30.06.2016 4G ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έδρα : Εθνικής Αντιστάσεως 14, Τ.Κ. 152 32, Χαλάνδρι Αριθμός μητρώου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ Α.Ε.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ Α.Ε. Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2005 (με βάση την απόφαση 7/372/15.2.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) 1 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων Σελίδα α. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ANIZ A.E Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ») για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2007

ANIZ A.E Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ») για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2007 ANIZ A.E Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ») για τη χρήση ANIZ Α.Ε AP.M.A.E. 36999/01ΑΤ/Β/96/353 ΕΔΡΑ:ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 4 - ΜΑΡΟΥΣΙ Σελίδα 1 από

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2017 ΕΩΣ 31.03.2017

Διαβάστε περισσότερα

(ποσά σε ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) ΓΕΝΕΣΙΣ Φάρμα ΑΕ 2. Περιεχόμενα. Σελίδα

(ποσά σε ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) ΓΕΝΕΣΙΣ Φάρμα ΑΕ 2. Περιεχόμενα. Σελίδα (ποσά σε ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) ΓΕΝΕΣΙΣ Φάρμα ΑΕ 2 Περιεχόμενα Σελίδα Κατάσταση συνολικού εισοδήματος...4 Ισολογισμός...5 Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων...6 Κατάσταση ταμειακών ροών...8

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 30 Ιουνίου 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΥΪΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78 Α ΑΘΗΝΑ 115 23 Α.Φ.Μ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΖΗΛΑΙΝ (SIELINE) Α.Ε.-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 2015 ΣΥΓΓΡΟΥ 2 ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 3926601000. Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2016 ΕΩΣ 31.03.2016

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2007

Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2007 BEST DIRECT AE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 56026/01NT/B/04/16 Ετήσιες σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

3. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/2014.

3. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/2014. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑΝΙΓΓΟΣ 26 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 10682 Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 0002794501000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ Α.Ε Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ Α.Ε. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΛΟΥΪΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78 Α ΑΘΗΝΑ 115 23 Α.Φ.Μ.: 999641370.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

(ποσά σε ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) ΓΕΝΕΣΙΣ Φάρμα ΑΕ 2. Περιεχόμενα. Σελίδα

(ποσά σε ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) ΓΕΝΕΣΙΣ Φάρμα ΑΕ 2. Περιεχόμενα. Σελίδα (ποσά σε ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) ΓΕΝΕΣΙΣ Φάρμα ΑΕ 2 Περιεχόμενα Σελίδα Κατάσταση συνολικού εισοδήματος...4 Ισολογισμός...5 Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων...6 Κατάσταση ταμειακών ροών...8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2016 ΕΩΣ 30.09.2016

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 2 Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων έγινε κατόπιν εντολής της μητρικής εταιρείας «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.», εισηγμένης στο Χ.Α.Α., για τους σκοπούς της ενοποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN 30 Σεπτεμβρίου 2006 Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Μεσογείων 109 111 Αθήνα 115 26 AMAE 6073/06/B/86/12 www.geniki.gr Τηλ: +30 210

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ») AP.M.A.E.: 1343/06/Β/86/35 Λ. Μεσογείων 2-4, Αθήνα Περιεχόμενα Σελίδα Ισολογισμός 2 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΔΡΑ: ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 56 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε 1027/01/Β/86/1028 ΑΡ. ΓΕΜΗ: 000259801000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11528 Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 1059001000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29) 1. Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ΑΦΟΙ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗ ΑΕ του φορολογικού

Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ΑΦΟΙ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗ ΑΕ του φορολογικού Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ΑΦΟΙ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗ ΑΕ του φορολογικού έτους 2016. 20 η Εταιρική Χρήση (01-01-2016 έως 31-12-2016) Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της ΑΦΟΙ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 44633107000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Μετάβασης ΔΠΧΠ

Έκθεση Μετάβασης ΔΠΧΠ Έκθεση Μετάβασης ΔΠΧΠ Οικονομικές Καταστάσεις (Απλές και Ενοποιημένες) σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ») 31 Δεκεμβρίου 2004 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. Λ. Βουλιαγμένης 90, 16674 Γλυφάδα Αρ. ΓΕ.ΜΗ.: 115832209000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 [1] ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, 145 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 003843901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2008 (ποσά σε Ευρώ)

ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2008 (ποσά σε Ευρώ) ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2008 (ποσά σε Ευρώ) Περιεχόμενα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ... 4 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31.3.2005

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31.3.2005 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (IFRS) Σελίδα Ισολογισμός 2 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

(ποσά σε ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) ΓΕΝΕΣΙΣ Φάρμα ΑΕ 2. Περιεχόμενα. Σελίδα

(ποσά σε ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) ΓΕΝΕΣΙΣ Φάρμα ΑΕ 2. Περιεχόμενα. Σελίδα (ποσά σε ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) ΓΕΝΕΣΙΣ Φάρμα ΑΕ 2 Περιεχόμενα Σελίδα Ισολογισμός...4 Κατάσταση συνολικού εισοδήματος...5 Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων...6 Κατάσταση ταμειακών ροών...7

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Μαρτίου 2006

ΟΜΙΛΟΣ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Μαρτίου 2006 ΟΜΙΛΟΣ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Μαρτίου 2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ANIZ A.E. Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ») για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2006

ANIZ A.E. Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ») για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2006 ANIZ A.E Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ») για τη χρήση ANIZ Α.Ε AP.M.A.E.: 36999/01ΑΤ/Β/96/353 ΕΔΡΑ:ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 4 - ΜΑΡΟΥΣΙ Σελίδα 1 από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ Β.1.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) ποσά σε 31ης Δεκεμρίου 2015 21η εταιρική χρήση (01/01/15-31/12/15) Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση που έληξε σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ») LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. AP.M.A.E: 3039/06/B/86/28 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ») Α Τρίμηνο 2006

Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ») Α Τρίμηνο 2006 Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ») Α Τρίμηνο 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ενδιάμεσες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 30 Ιουνίου Ο Διαχειριστής Η Υπεύθυνη Λογιστηρίου Το Μέλος

Αθήνα, 30 Ιουνίου Ο Διαχειριστής Η Υπεύθυνη Λογιστηρίου Το Μέλος ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΜΩΝΗΣ & ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΠΑΣ Ε.Π.Ε. Α.Φ.Μ. 999963580 - Αριθμός Μητρώου Γ.Ε.ΜΗ. 005355801000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Βάσει των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ 800623807 ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΟΧΗ Σ.Σ ΝΑΟΥΣΑΣ 59200 ΝΑΟΥΣΑ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 132710726000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΓΕΝΕΣΙΣ Φάρμα ΑΕ. Σελίδα

Περιεχόμενα. ΓΕΝΕΣΙΣ Φάρμα ΑΕ. Σελίδα (ποσά σε ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) ΓΕΝΕΣΙΣ Φάρμα ΑΕ Περιεχόμενα Σελίδα Ισολογισμός...4 Κατάσταση συνολικού εισοδήματος...5 Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων...6 Κατάσταση ταμειακών ροών...7

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ΕΤΕΜ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Δεκεμβρίου 2006

Όμιλος ΕΤΕΜ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Όμιλος ΕΤΕΜ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ένα Μέλος του Δ.Σ. Ο Γενικός Διευθυντής Ο Οικονομικός Διευθυντής ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2006 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ)

Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2006 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) INFO-QUEST Α.Ε.Β.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) Οι συνημμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

CYROM PETROTRADING CO SRL Έδρα: Intrarea Abatorului Nr.9, C15, Glina, Βουκουρέστι, Ρουμανία

CYROM PETROTRADING CO SRL Έδρα: Intrarea Abatorului Nr.9, C15, Glina, Βουκουρέστι, Ρουμανία CYROM PETROTRADING CO SRL Έδρα: Intrarea Abatorului Nr.9, C15, Glina, Βουκουρέστι, Ρουμανία Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου 2007 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΔΕΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΔΕΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 2 Κατάσταση εσόδων και

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

CYCLON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

CYCLON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ CYCLON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.: 8412/06/Β/86/21 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής Ενδιάμεσες Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ CYCLON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.: 8412/06/Β/86/21 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής Ενοποιημένες και Εταιρικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΑΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑ Α.Ε Κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης (Ισολογισµός) της της

ΜΠΛΑΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑ Α.Ε Κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης (Ισολογισµός) της της Για την εταιρεία «ΜΠΛΑΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑ Α.Ε.» παρουσιάζονται οι χρηµατοοικονοµικές της καταστάσεις για την περίοδο 1.1.2015-31.12.2015. Ετήσιες χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Μηχανολογικός εξοπλισμός 78.636,56 88.912,88 Λοιπός εξοπλισμός 33.072,93 38.785,72 Σύνολο 111.709,49 127.698,60 Άυλα πάγια στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

BULVARIA AUTOMOTIVE PRODUCTS O.O.D. Έδρα: Orion 84, 1324, Σόφια, Βουλγαρία

BULVARIA AUTOMOTIVE PRODUCTS O.O.D. Έδρα: Orion 84, 1324, Σόφια, Βουλγαρία BULVARIA AUTOMOTIVE PRODUCTS O.O.D. Έδρα: Orion 84, 1324, Σόφια, Βουλγαρία Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου 2007 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ. Για την χρήση 01/01 31/12/2006

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ. Για την χρήση 01/01 31/12/2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ Για την χρήση 01/01 31/12/2006 Σημαντική Επισήμανση: Οι παρούσες «Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες Ειδικού Σκοπού» έχουν συνταχθεί από τη Διοίκηση με σκοπό να

Διαβάστε περισσότερα

Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ. Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία. Ενοποιημένες και Εταιρικές

Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ. Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία. Ενοποιημένες και Εταιρικές Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Ενοποιημένες και Εταιρικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2015 (01 Ιανουαρίου 2015 31 Δεκεμβρίου 2015) με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενσώματα Πάγια Επενδύσεις σε Ακίνητα (ΔΛΠ 40), Πάγια Κατεχόμενα προς Πώληση & Διακοπείσες Εκμεταλλεύσεις (ΔΠΧΑ 5) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Επενδύσεις σε Ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΖΑΛΕΞ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΙΚΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31/12/2015 Συνταχθείσες με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (βάσει των διατάξεων του Ν.4308/2014 όπως ισχύει) Αθήνα 29/8/2016 ΖΑΛΕΞ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΙΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Σεπτεμβρίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2006 (βάσει της απόφασης 7/372/15.2.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) 1 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων Σελίδα α. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

CYCLON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

CYCLON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ CYCLON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.: 8412/06/Β/86/21 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής Ενδιάμεσες Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενσώματα Πάγια Μεταγενέστερη Αποτίμηση (ΔΛΠ 16), Ζημίες Απομείωσης (ΔΛΠ 36) και Επιχορηγήσεις (ΔΛΠ 20) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Αποτίμηση Παγίων μετά την Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης Δεκεμβρίου Της Ανώνυμης εταιρείας «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.»

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης Δεκεμβρίου Της Ανώνυμης εταιρείας «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.» ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Της Ανώνυμης εταιρείας «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ» Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Crowe Horwath Horwath D S P Limited Member Crowe Horwath Internatl 82 Nikou Pattichi Street, 1s Maritania Building P.O.Box 56430, 3306 Lima Tel. 357.25.340.097 Fax 357.25.340.155 www.crowehorwath.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

(ποσά σε ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) ΓΕΝΕΣΙΣ Φάρμα ΑΕ 2. Περιεχόμενα. Σελίδα

(ποσά σε ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) ΓΕΝΕΣΙΣ Φάρμα ΑΕ 2. Περιεχόμενα. Σελίδα (ποσά σε ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) ΓΕΝΕΣΙΣ Φάρμα ΑΕ 2 Περιεχόμενα Σελίδα Κατάσταση συνολικού εισοδήματος...4 Ισολογισμός...5 Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων...6 Κατάσταση ταμειακών ροών...8

Διαβάστε περισσότερα

FOUR LEAF CLOVER CONSULTANTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΠΙΠΙΝΟΥ 86, Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.46269/01/Β/00/362 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

FOUR LEAF CLOVER CONSULTANTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΠΙΠΙΝΟΥ 86, Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.46269/01/Β/00/362 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ FOUR LEAF CLOVER CONSULTANTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΠΙΝΟΥ 86, 104 46 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.46269/01/Β/00/362 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 3814801000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS SRL 1/1-31/12/2007 Πωλήσεις 7.485,00 Κόστος πωληθέντων (7.082,00) Μικτό κέρδος 403,00 Έξοδα διοίκησης (6.250,00) Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης (2.102,00)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 1 Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 2 Συνοπτική Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.- Ισολογισμός της 31-3-2005. 2.- Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε. Π. Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2, ΒΟΛΟΣ/ Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.

Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε. Π. Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2, ΒΟΛΟΣ/ Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε. Π. Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2, 382 21 ΒΟΛΟΣ/ Α.Φ.Μ. 095026584 - Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 121578399000 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2007

Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2007 για τη χρήση που έληξε σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) Περιεχόμενα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή... 4 Ισολογισμός... 6 Κατάσταση αποτελεσμάτων...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ Α.Ε.

ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΥΪΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78 Α ΑΘΗΝΑ 115 23 Α.Φ.Μ.: 094211792.Ο.Υ.: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Y-PHARMA ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ A.E

Y-PHARMA ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ A.E Y-PHARMA ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ A.E Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ») για τη χρήση Υ-PHARMA Α.Ε AP.M.A.E.: 63002/01AT/B/07/188

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Κ.Ε.ΠΕ.Δ. Α.Ε.),

ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Κ.Ε.ΠΕ.Δ. Α.Ε.), ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Κ.Ε.ΠΕ.Δ. Α.Ε.), ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.: 53271/03/B/02/33(07) Έδρα: Λ.Μεγαρίδος 124, 193 00 Ασπρόπυργος Αττικής Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιώς Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2007 Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

Πειραιώς Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2007 Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2008

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2008 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 23.02.2009 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

LOGISTICS SERVICES HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

LOGISTICS SERVICES HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ LOGISTICS SERVICES HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας για την χρήση 2005 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα