ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης / της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης /26.09.2012 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΗΜΟΣ ΠΛΙΟΥ ΦΛΗΡΟΥ ριθ. ποφ. 01/2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΣΠΣΜ πό το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης / της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου ΘΕΜ: Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στο.σ. για το σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ήµου Π. Φαλήρου (παρ. 8 άρθρο 2 Π.. 185/07 - ΦΕΚ 221/ τεύχος ), δηµοτικής περιόδου (τριετούς διάρκειας άρθ. 9 της Υ /11 / ΦΕΚ 382 Β ) στο δηµοτικό συµβούλιο. Στο Παλαιό Φάληρο, σήµερα, 26 Σεπτεµβρίου 2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα στο ηµοτικό Κατάστηµα (Τερψιχόρης 51) του ήµου Παλαιού Φαλήρου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή Παλαιού Φαλήρου, ύστερα από την µε αρ. πρωτ / πρόσκληση του Προέδρου- ηµάρχου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη (ντιδήµαρχοι), σύµφωνα µε το άρθρο 62 του Ν.3852/10. φού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω τέσσερα (4) µέλη: ΠΡΟΝΤΕΣ 1. ΧΤΖΗ ΚΗΣ ΙΟΝΥΣΗΣ (Πρόεδρος- ήµαρχος) 2. ΟΥΜΣ Ν ΡΕΣ 3. ΜΥΡΚΚΗΣ ΣΤΥΛΙΝΟΣ 4. ΠΡΠΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5. ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΠΟΝΤΕΣ 1. Ν ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΣΙΛΙΚΗ 1

2 Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 1 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης αναφέρει τα εξής: Σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010: «Για το µεσοπρόθεσµο Προγραµµατισµό των ήµων εκπονείται πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, το οποίο εξειδικεύεται κατ' έτος σε ετήσιο Πρόγραµµα ράσης και Ετήσιο Προϋπολογισµό. Το τεχνικό Πρόγραµµα καταρτίζεται µαζί µε το Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης, το οποίο αποτελεί µέρος του και επισυνάπτεται, σε αυτό, ως παράρτηµα» Στην παρ.1 του άρθρου 1 της απόφασης 18183/ (ΦΕΚ 534/ τεύχος Β ) ΥΠΕΣ, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ. αριθµ. 5694/ απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.&Η., ορίζονται τα εξής: «1. Το επιχειρησιακό πρόγραµµα περιλαµβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες ενότητες και κεφάλαια: α. Ενότητα 1: Στρατηγικός σχεδιασµός. Κεφάλαιο 1.1: Περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης. Κεφάλαιο 1.2: Στρατηγική του Ο.Τ.. και αναπτυξιακές προτεραιότητες. β. Ενότητα 2: Επιχειρησιακός προγραµµατισµός Κεφάλαιο 2.1: Στόχοι και δράσεις. Κεφάλαιο 2.2: Πενταετής προγραµµατισµός των δράσεων. γ. Ενότητα 3: Οικονοµικός προγραµµατισµός και δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης. Κεφάλαιο 3.1: Οικονοµικός προγραµµατισµός. Κεφάλαιο 3.2: είκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του προγράµµατος.» Στο άρθρο 11 της απόφασης 18183/ (ΦΕΚ 534/ τεύχος Β ) ΥΠΕΣ όπως τροποποιήθηκε, ορίζεται ότι ειδικά για τη δηµοτική περίοδο , το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα έχει τριετή διάρκεια. Στο άρθρο 11 της απόφασης 18183/ (ΦΕΚ 534/ τεύχος Β ) ΥΠΕΣ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ορίζονται τα εξής: «Ειδικά για τη δηµοτική περίοδο : α. Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα έχει τριετή διάρκεια. β. Για το έτος 2011, Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης αποτελεί ο οικονοµικός προϋπολογισµός και το Τεχνικό Πρόγραµµα. γ. Το Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης για το 2012 συντάσσεται µαζί µε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. δ. Κατά τη µεταβατική περίοδο δεν συντάσσεται ενδιάµεση έκθεση αξιολόγησης.» Σύµφωνα µε τις παρ.5 έως 8 του άρθρου 2 του Π.. 185/2007 (ΦΕΚ 221/ τεύχος ) όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 2 του Π..89/2011 (ΦΕΚ 213/ τεύχος ') ορίζονται τα εξής: «5. (4). Οι υπηρεσίες του δήµου και των νοµικών προσώπων του, αφού λάβουν υπόψη τους το εγκεκριµένο κείµενο στρατηγικού σχεδιασµού, το οποίο αποτελεί προπαρασκευαστική πράξη της διαδικασίας κατάρτισης του επιχειρησιακού προγράµµατος, προτείνουν, µε γραπτή εισήγηση τους, κατ' αντιστοιχία προς τους άξονες και τα µέτρα του στρατηγικού σχεδίου, τους στόχους της κάθε υπηρεσίας για την επόµενη περίοδο και τις δράσεις για την επίτευξη των στόχων αυτών, ιεραρχηµένες κατά σειρά προτεραιότητας. 6. (5).Το διοικητικό συµβούλιο του κάθε Νοµικού Προσώπου του ήµου, εντός µιας (1) εβδοµάδας από την εισήγηση των υπηρεσιών του, λαµβάνει απόφαση για τους στόχους και τις δράσεις που το αφορούν. 2

3 7. (6).Η αρµόδια, κατά τις οργανικές διατάξεις κάθε δήµου, υπηρεσία επί θεµάτων προγραµµατισµού επεξεργάζεται τις προτάσεις των υπηρεσιών, των συµβουλίων των δηµοτικών ή τοπικών κοινοτήτων του δήµου, τις αποφάσεις των νοµικών προσώπων του δήµου και τις προτάσεις που προέκυψαν από τη διαδικασία διαβούλευσης και συντάσσει το σχέδιο του επιχειρησιακού προγράµµατος, το οποίο υποβάλει στην εκτελεστική επιτροπή. 8. (7). Η εκτελεστική επιτροπή εισηγείται το σχέδιο επιχειρησιακού προγράµµατος στο δηµοτικό συµβούλιο για συζήτηση και ψήφιση, επισυνάπτοντας τις αποφάσεις των διοικητικών συµβουλίων των νοµικών προσώπων του δήµου.» Η οµάδα εργασίας (αποτελούµενη από υπαλλήλους του ήµου και των ΝΠ και συγκροτήθηκε µε την µε αρ. 03/2011 απόφαση της Ε.Ε.), αφού δεν υφίσταται υπηρεσία προγραµµατισµού στο ήµο Π. Φαλήρου, λαµβάνοντας υπόψη τις προτάσεις των υπηρεσιών, τις απόψεις που διατυπώθηκαν στη συνεδρίαση της ηµοτικής Επιτροπής ιαβούλευσης και τις αποφάσεις των νοµικών προσώπων του δήµου, συνέταξε σχέδιο του επιχειρησιακού προγράµµατος, το οποίο υπέβαλε στην εκτελεστική επιτροπή για έγκριση, σύµφωνα µε την παρ.6 η οποία αναριθµήθηκε σε 7 του άρθρου 2 του Π.. 185/07. Κατόπιν των ανωτέρω, καλεί τα µέλη της Ε.Ε. να ψηφίσουν σχετικά. Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: την εισήγηση του Προέδρου, την παρ.1 του άρθρου 266, και την περίπτ.β του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 τις διατάξεις του Π.. 185/07 (ΦΕΚ 221/ τεύχος ) όπως τροποποιήθηκαν µε το Π.. 89/2011 (ΦΕΚ 213/ τεύχος ) την απόφαση 18183/ (ΦΕΚ 534/ τεύχος Β ) ΥΠΕΣ την υπ αριθµ. 5694/ απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.&Η.. τη γραπτή εισήγηση της οµάδας εργασίας το σχέδιο του επιχειρησιακού προγράµµατος ΠΟΦΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝ Καταρτίζει και εισηγείται στο ηµοτικό Συµβούλιο το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα δηµοτικής περιόδου (τριετούς διάρκειας άρθ. 9 της Υ /11 / ΦΕΚ 382 Β ) στο δηµοτικό συµβούλιο, όπως αυτό εµφανίζεται στο συνηµµένο κείµενο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας απόφασης. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 01/

4 φού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΙΟΝΥΣΗΣ ΧΤΖΗ ΚΗΣ Τ ΜΕΛΗ 1. ΟΥΜΣ. 2. ΜΥΡΚΚΗΣ ΣΤ. 3. ΠΡΠΣ Γ. 4. ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΚΡΙΒΕΣ ΝΤΙΓΡΦΟ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ- ΗΜΡΧΟΣ ΙΟΝΥΣΗΣ ΧΤΖΗ ΚΗΣ 4

5 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΥ ΠΛΙΟΥ ΦΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΥ ΠΛΙΟΥ ΦΛΗΡΟΥ ΚΤΡΤΙΣΗ ΚΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΜΜΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

6 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΥ ΠΛΙΟΥ ΦΛΗΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝ ΔΗΜΟΣΙ ΔΙΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΡΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΣΜΟΣ: ΞΟΝΣ 1 ος : ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ΚΙ ΠΟΙΟΤΗΤ ΖΩΗΣ (Μέτρα Στόχοι) ΞΟΝΣ 2 ος : ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙ, ΕΚΠΙΔΕΥΣΗ, ΔΙ ΒΙΟΥ ΜΘΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΙ ΘΛΗΤΙΣΜΟΣ (Μέτρα Στόχοι) ΞΟΝΣ 3 ος : ΤΟΠΙΚΗ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙ (Μέτρα Στόχοι) ΞΟΝΣ 4 ος : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΝΟΤΗΤΣ ΚΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΤΣΤΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (Μέτρα Στόχοι) ΒΣΙΚ ΧΡΚΤΗΡΙΣΤΙΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΕΝΤΥΠΟ 1 ΕΠ) ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ΚΙ ΠΟΙΟΤΗΤ ΖΩΗΣ (ΕΝΤΥΠΟ 2 ΕΠ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙ, ΠΙΔΕΙ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΘΛΗΤΙΣΜΟΣ (ΕΝΤΥΠΟ 3 ΕΠ) ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙ & ΠΣΧΟΛΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΕΝΤΥΠΟ 5 ΕΠ) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙ-ΚΙΝΗΤ (ΕΝΤΥΠΟ 6 ΕΠ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ ΣΤΟΙΧΕΙ: ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚ ΣΤΟΙΧΕΙ ΕΤΩΝ 2008, 2009, 2010, 2011 (ΕΝΤΥΠΟ 7 ΕΠ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΩΝ 2008, 2009, 2010 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΙ ΔΠΝΩΝ (ΕΝΤΥΠΟ 16 ΕΠ) ΟΡΜ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΕΝΤΥΠΟ 8 ΕΠ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΣΜΟΣ (ΕΝΤΥΠΟ 11 ΕΠ) ΣΤΡΤΗΓΙΚΟ ΠΛΝΟ 2

7 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΥ ΠΛΙΟΥ ΦΛΗΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙ ΔΙΒΟΥΛΕΥΣΗ Το εγκεκριμένο από το Δημοτικό Συμβούλιο κείμενο του στρατηγικού σχεδιασμού (ΣΧΕΤ. η υπ αρ. 229/ απόφασή του), ετέθη προς συζήτηση στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν. 3852/2010, και παράλληλα δημοσιοποιήθηκε για διαβούλευση, επί δύο (2) εβδομάδες, με καταχώρηση στην ιστοσελίδα του Δήμου: καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος. Για πληροφορίες και υποβολή προτάσεων, διατέθηκε ηλεκτρονική διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας με υπεύθυνη την κα Μαρία Μπούρκουλα (Προιστάμενη των Διευθύνσεων Δημοτικών Προσόδων και Οικονομικών Υπηρεσιών) (παρ.3 η οποία αναριθμήθηκε σε 4 του άρθρου 2 του Π.Δ. 185/07). Η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης πραγματοποιήθηκε την 19 η Σεπτεμβρίου 2012 στο Δημοτικό Κατάστημα και ώρα και στη συζήτηση κυριάρχησαν τα εξής θέματα: η οικονομική κατάσταση της χώρας δυσχεράνει το έργο της Τοπικής υτοδιοίκησης η ανάδειξη και ενίσχυση του ανθρώπινου και κοινωνικού χαρακτήρα του Δήμου η ανάγκη δράσεων που αφορούν ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και άτομα με ειδικές ανάγκες η βελτίωση της διαβίωσης και καθημερινότητας των πολιτών (όπως η ανάπτυξη της κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης, η ενίσχυση της κοινωνικής προσφοράς, συνεισφορά του συνόλου των πολιτών) η ενίσχυση του Εθελοντισμού η συνέχιση και βελτίωση των υπηρεσιών του Δήμου στην πρωτοβάθμια υγεία, συμμετέχοντας σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα σε συνεργασία με φορείς η ανάγκη αλλαγής συνηθειών, αντιλήψεων και πρακτικών καθημερινότητας των πολιτών η συνεργασία των τοπικών φορέων για την ανάπτυξη δράσεων κοινωνικού περιεχομένου η κατασκευή έργων που συμβάλουν στην αστική ανάπτυξη της πόλης (όπως η κατασκευή του κλειστού γυμναστηρίου δίπλα στο Ολυμπιακό Κλειστό Γυμναστήριο Φαλήρου- tae kwon do, η κατασκευή της Πεζογέφυρας στην Λ. 3

8 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΥ ΠΛΙΟΥ ΦΛΗΡΟΥ Ποσειδώνος, η κατασκευή της παιδικής χαράς στον όμορο χώρο της ιδιοκτησίας της Ριζαρείου Σχολής) η ανάγκη επίλυσης του προβλήματος της στάθμευσης των οχημάτων η εύρεση χώρου της συνέχισης του προγράμματος της περισυλλογής των αδέσποτων ζώων, μετά την κατασκευή του κλειστού γυμναστηρίου στο χώρο που ήδη χρησιμοποιείται για τον ανωτέρω σκοπό η υλοποίηση της ανάπλασης του ρέματος Πικροδάφνης από την Περιφέρεια ττικής η ενημέρωση του κοινού σχετικά με την ανακύκλωση και την προστασία του περιβάλλοντος και ενίσχυση των δράσεων για την ευαισθητοποίηση των πολιτών η βελτίωση των υπηρεσιών καθαριότητας η ενίσχυση του μαζικού αθλητισμού οι ανάγκες συντήρησης και επισκευής των σχολικών κτιρίων η ανάγκη ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας ΣΤΡΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΣΜΟΣ Με την υπ αρ. 229/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε το σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού, στο οποίο εξειδικεύεται η στρατηγική του Δήμου σε Άξονες, Μέτρα και Στόχους με αντικείμενο την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής & πολιτιστικής ανάπτυξης της περιοχής, την ικανοποίηση των αναγκών των αποδεκτών των υπηρεσιών του Δήμου, την αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητάς του και τη βελτίωση της οικονομικής του κατάστασης. Οι Άξονες αφορούν:. στο Περιβάλλον και την Ποιότητα Ζωής Β. στην Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, τον Πολιτισμό και θλητισμό Γ. στην Τοπική νάπτυξη και Οικονομία Δ. στην βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας και Οικονομικής κατάστασης του Δήμου. 4

9 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΥ ΠΛΙΟΥ ΦΛΗΡΟΥ ΞΟΝΣ 1 ος : ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ΚΙ ΠΟΙΟΤΗΤ ΖΩΗΣ Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου, λόγω του θαλάσσιου μετώπου, του νομικού πλαισίου προστασίας και περιορισμού των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην ευρύτερη περιοχή, της σημαντικής αρχιτεκτονικής, πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς, διαθέτει πολύ καλό φυσικό περιβάλλον. Επιπλέον, τόσο ο Δήμος όσο και οι πολίτες δείχνουν ιδιαίτερη ευαισθητοποίηση σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος και περιβαλλοντικών δράσεων. Ωστόσο, η γενικά καλή κατάσταση του περιβάλλοντος της πόλης, δεν αποκλείει τα προβλήματα που υπάρχουν και επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων της. Στόχος : η βελτίωση της ποιότητας ζωής με δράσεις και πρωτοβουλίες που αφορούν στο περιβάλλον. 5

10 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΥ ΠΛΙΟΥ ΦΛΗΡΟΥ ΞΟΝΣ 1 ος : ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ΚΙ ΠΟΙΟΤΗΤ ΖΩΗΣ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙ-ΥΠΗΡΕΣΙΚΟΙ ΜΕΤΡΟ 1.1. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΣΙΝΟΥ 1. νάδειξη και προβολή του φυσικού περιβάλλοντος. 2. Βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος με λήψη μέτρων πρόληψης και μετριασμού των επιπτώσεων στο ελάχιστο. 3. Πρόληψη νόσων και περιορισμός εντομολογικών προσβολών (απολύμανση ρέματος Πικροδάφνης, περισυλλογή, στείρωση και φύλαξη αδέσποτων ζώων, καταπολέμηση πιτυοκάμπιας, σκαθαριού των φοινίκων κλπ). 4. Οικονομική χρήση των φυσικών πόρων με κατάλληλο σχεδιασμό και προγραμματισμό ώστε να μειωθεί η σπατάλη αυτών στο ελάχιστο (αξιοποίηση του οργανικού κλάσματος του κλαδευτικού και κηπευτικού υπολείμματος για τον εμπλουτισμό του χώματος με φυσικά θρεπτικά συστατικά, εγκατάσταση συστημάτων αυτόματης άρδευσης, εμπλουτισμός της βλάστησης κλπ) 5. ξιοποίηση του παραλιακού μετώπου του Δήμου (καθαρισμός παραλίας, φυτοτεχνικές επεμβάσεις, ανάπλαση τμήματος Παραλιακής Πράσινης Διαδρομής από το Φλοίσβο μέχρι το Έδεμ, συντήρηση παραλιακού πάρκου Φλοίσβου, προμήθεια κατάλληλων υλικών για την περισυλλογή θαλάσσιων ρυπαντών κλπ) 6. Παρακολούθηση του έργου «νάπλαση ρέματος Πικροδάφνης (από Λεωφ. Βουλιαγμένης έως εκβολή)» σε συνεργασία με την Περιφέρεια ττικής. 7. Προστασία των ακτών και μέτρα για την αποφυγή της θαλάσσιας ρύπανσης (προμήθεια κατάλληλων υλικών για την περισυλλογή θαλάσσιων ρυπαντών) ΣΤΟΧΟΙ ΔΙ-ΥΠΗΡΕΣΙΚΟΙ ΜΕΤΡΟ 1.2 ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΣΙΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΘΡΙΟΤΗΤΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ 1. Προστασία του περιβάλλοντος από την ανθρώπινη δραστηριότητα (παράνομες αποθέσεις στερεών αποβλήτων, μπαζών και λυμάτων). 2. Δημιουργία ελκυστικών δημόσιων χώρων, προσανατολισμένοι προς τον χρήστη και προσπάθεια επίτευξης υψηλών προτύπων, με μεθόδους βιοκλιματικού σχεδιασμού, σε ό,τι αφορά στο περιβάλλον διαβίωσης των πολιτών (νάπλαση Πράσινης Διαδρομής Δήμου Παλαιού Φαλήρου, αναβάθμιση και επέκταση του αστικού πρασίνου). 3. Επίλυση κυκλοφοριακού προβλήματος, ρύθμιση κυκλοφοριακών ζητημάτων με νέες κυκλοφοριακές μελέτες στις κύριες οδικές αρτηρίες και εξέταση δυνατότητας πεζοδρόμησης τμημάτων οδών. 4. ναβάθμιση και προστασία του αστικού πράσινου. 5. Προσπάθεια ενσωμάτωσης των κοινοτικών οδηγιών σχετικά με τα αστικά λύματα και στερεά απόβλητα - μέθοδοι και τεχνολογίες ανακύκλωσης. 6

11 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΥ ΠΛΙΟΥ ΦΛΗΡΟΥ 6. Εκσυγχρονισμός των διαδικασιών συλλογής και διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων και μείωση του όγκου των απορριμμάτων που δεν ανακυκλώνονται (διαλογή στην πηγή, κομποστοποίηση, τεμαχισμός βλαστικών υπολειμμάτων, άλεσμα κλαδιών κλπ). 7. Συνεργασία με όλα τα συλλογικά συστήματα ανακύκλωσης 8. Ενημέρωση του Πολίτη για την ορθή διαχείριση των στερεών αποβλήτων 9. Συγκρότηση δομών προστασίας από τις φυσικές καταστροφές (καθαρισμός ρέματος Πικροδάφνης από φερτά υλικά, κλάδεμα υψηλών δέντρων κλπ). 10. Προσδιορισμός και λήψη μέτρων μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος του Δήμου. 11. νάσχεση της αστικής κλιματικής μεταβολής με ενδεικτικές κατηγορίες παρεμβάσεων όπως: αύξηση μαλακών υδατοπερατών επιφανειών σε δημοσίους ανοιχτούς χώρους, αντικατάσταση σκληρών συμβατικών υλικών δαπεδοστρώσεων με θερμοχρωμικά υλικά καταλλήλου δείκτη ανακλαστικότητας και φωτοκαταλυτικά υλικά για περιορισμό των ρύπων, αξιοποίηση θερμικών καταβοθρών όπως το έδαφος, μείωση ηχορύπανσης μέσω κατάλληλης φύτευσης, αύξηση ροής αέρα στον αστικό ιστό με κατάλληλο πολεοδομικό σχεδιασμό, μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των δικτύων ηλεκτροφωτισμού δημοσίων κοινοχρήστων χώρων, φύτευση δωμάτων δημοσίων κτιρίων. 12. Ενημέρωση πολιτών και προώθηση πολιτικών «πράσινης ανάπτυξης» για εφαρμογή και σε ιδιωτικά κτίρια. 13. Βελτίωση προσβασιμότητας παραλιακής ζώνης 14. Μελέτη βιοκλιματικής αναβάθμισης πεζοδρομίων & οδών. 15. ναπλάσεις δημοτικών χώρων πρασίνου και πλατειών. 16. Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων. 17. Κατασκευή χώρων πρασίνου και παιδικής χαράς (π.χ. ανάπλαση επί της παλαιάς Λ. Ποσειδώνος & Τ. Μωραιτίνη). 18. Συντήρηση και ενίσχυση πρασίνου. 19. Πολεοδομική οργάνωση & χωροταξία. 20. Υπογειοποίηση του δημοτικού γκαράζ. ΣΤΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 1.3. ΔΙΚΤΥ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΡΜΟΔΙ ΥΠΗΡΕΣΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. νανέωση των δημοτικών οχημάτων με νέα «πράσινα οχήματα». 2. Κατασκευή αντιπλημμυρικών υποδομών, επέκταση και ανακατασκευή του δικτύου όμβριων υδάτων, ύδρευσης και ακαθάρτων. 3. Σταδιακή εφαρμογή συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης. 4. νάπλαση, ανακατασκευή και συντήρηση κύριων οδικών αρτηριών με μεθόδους βιοκλιματικού σχεδιασμού. 5. Μελέτες αστικής κινητικότητας, αναβάθμιση και αναδιάρθρωση συγκοινωνιακών δικτύων, χάραξη ποδηλατοδρόμων κ.λ.π 7

12 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΥ ΠΛΙΟΥ ΦΛΗΡΟΥ ΞΟΝΣ 2 ος : ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙ, ΕΚΠΙΔΕΥΣΗ, ΔΙ ΒΙΟΥ ΜΘΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΙ ΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου λειτουργούν 12 νηπιαγωγεία, 13 δημοτικά σχολεία, 5 γυμνάσια και 4 λύκεια, στο οποία οι Υπηρεσίες του Δήμου εξασφαλίζουν την καλή ποιότητα στην κτιριακή και υλικοτεχνική υποδομή και συνδράμουν στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων και πέραν του στενού διδακτικού έργου. Επίσης, λειτουργούν 2 Ιδιωτικά σχολεία και 12 ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί-νηπιαγωγεία. Σε ένα σχολείο /θμιας Εκπαίδευσης και σε ένα Β/θμιας λειτουργούν σχολές γονέων. Υπάρχουν δύο (2) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου: 1) ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΙΔΙΚΟΙ ΣΤΘΜΟΙ ΠΛΙΟΥ ΦΛΗΡΟΥ και 2) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΠΛΙΟΥ ΦΛΗΡΟΥ. Στο πρώτο ΝΠ λειτουργούν επτά (7) τμήματα νηπιακής προσχολικής αγωγής (23 τάξεις) και ένα τμήμα βρεφικό (6 τάξεις) και σκοπός τους, μεταξύ άλλων, είναι η ανάπτυξη των παιδιών σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά & κοινωνικά, η ομαλή ένταξή τους στο Δημοτικό Σχολείο, η εξυπηρέτηση των εργαζομένων γονέων. Στο δεύτερο ΝΠ υπάρχουν οι εξής δύο ενότητες αθλητικών εγκαταστάσεων: 1) ΡΕΣΤΕΙΟ (περιλαμβάνει: μία μεγάλη κολυμβητική δεξαμενή, μία μικρή κολυμβητική δεξαμενή, ένα υδροθεραπευτήριο, μία αίθουσα γυμναστικής, λουτρά-αποδυτήρια) και 2) ΙΩΝΝΗΣ ΧΡΥΣΦΗΣ (περιλαμβάνει: ένα στίβο, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, ένα γήπεδο βόλεϊ, τρία γήπεδα τένις, δύο γήπεδα μπάσκετ, ένα γυμναστήριο, λουτράαποδυτήρια). Το ΝΠ έχει αναλάβει και τα τρία γήπεδα τένις επί της οδού Ι.Φιξ. Στο Δήμο μας δραστηριοποιούνται 13 αθλητικοί όμιλοι (ΟΠΦ, Σ ΠΕΡ, ΣΤ, ΠΣ Π. ΦΛΗΡΟΥ, ΔΦΝΗ Π. ΦΛΗΡΟΥ, ΙΩΝΕΣ, ΠΝΙΩΝΙΟΣ, ΡΜΕΝΙΚΗ, ΜΙΛΩΝΣ, ΤΤΥΛ, ΡΜΟΝΙ, ΚΟΨΧΕΙΛ, ΒΕΛΟΣ). Ο Δήμος στόχο έχει την προαγωγή του μαζικού αθλητισμού και τη στήριξη των αθλητικών σωματείων, η οποία αποτελεί εργαλείο διαπαιδαγώγησης των νεότερων κοινωνικών ομάδων. Επίσης, όσον αφορά στον αθλητισμό, στο δεύτερο ΝΠ λειτουργούν τμήματα εκμάθησης κιθάρας-μπουζουκιού, παραδοσιακών χορών, θεατρικής παιδείας, γυμναστικής, ζωγραφικής στα Πνευματικά Κέντρα του Δήμου (Σολωμού, Ηχούς, Μιλτιάδου & Ναυπλίου, γ. Βαρβάρας), στο Πολιτιστικό & θλητικό Κέντρο, στα 7 ο και 10 ο Δημοτικά Σχολεία. κόμη, ως προς τις δομές που αφορούν στην απασχόληση παιδιών, υπάρχει ο Παιδότοπος στο Πάρκο Φλοίσβου (έκτασης 81 στρεμ.), δεκαεπτά (17) παιδικές χαρές διάσπαρτες στις γειτονιές της πόλης (Πλατεία Φιλικής Εταιρείας, Πλατεία 8

13 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΥ ΠΛΙΟΥ ΦΛΗΡΟΥ Ικάρων, Παραλία Προβλήτα Μπάτη, Παραλία Ποσειδώνος & χιλλέως, 18 η Οκτωβρίου & Σωκράτους, χιλλέως & Λ. μφιθέας, Γλαύκου, Λητούς & Δημοκρατίας, Ικάρων & νδριανού, Ναιάδων, Ορφέως & Ζεφύρου, Παλαιολόγου, Παμφυλίας, Πικροδάφνης & Δημοκρατίας, Πυθαγόρα, Σκαβάτζου & Παλαιολόγου, Φοικίκων), πραγματοποίηση του προγράμματος θερινής δημιουργικής απασχόλησης (από το 2003, για το χρονικό διάστημα 20/6 31/7 και ο αριθμός συμμετοχής ανέρχεται περίπου στα 400 παιδιά) παιδιών που φοιτούν στα δημοτικά σχολεία με σκοπό την εξυπηρέτηση των γονέων που εργάζονται. Στο Δήμο λειτουργούν από το 1988 τα Δημοτικά Ιατρεία, όπου παρέχονται υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και ενημερώνονται οι δημότες σε θέματα αγωγής υγείας και πρόληψης. Οι Ιατροί παρέχουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους. πό το 1987 έχει ιδρυθεί η Δημοτική Τράπεζα ίματος και ετησίως πραγματοποιούνται δύο (2) εθελοντικές αιμοδοσίες σε συνεργασία με το νοσοκομείο «ΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΣ». Ως παράρτημα του προαναφερομένου νοσοκομείου λειτουργεί στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου το «Κέντρο Ημέρας Ψυχικής Υγείας». Επίσης, στο Δήμο λειτουργεί και κέντρο ψυχοκοινωνικής στήριξης για θέματα ψυχικής και κοινωνικής υγείας των κατοίκων του Δήμου, καθώς και γραφείο κοινωνικής πρόνοιας και ενισχύει οικονομικά άπορες οικογένειες για την κάλυψη βασικών αναγκών τους. κόμη, λειτουργούν τρία (3) ΚΠΗ και προσφέρουν υπηρεσίες στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας (δημιουργική απασχόληση, πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα, φυσικοθεραπεία, καλλιτεχνικές δραστηριότητες, εκδρομές). Όλα τα παραπάνω αποτελούν υποδομές, με τις οποίες ο Δήμος έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει δράσεις και υπηρεσίες σε θέματα κοινωνικής φροντίδας, πρωτοβάθμιας υγείας, εκπαίδευσης, πολιτιστικής εξέλιξης, προαγωγής του αθλητισμού. 9

14 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΥ ΠΛΙΟΥ ΦΛΗΡΟΥ ΞΟΝΣ 2 ος : ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙ, ΕΚΠΙΔΕΥΣΗ, ΔΙ ΒΙΟΥ ΜΘΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΙ ΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙ-ΥΠΗΡΕΣΙΚΟΙ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΥΓΕΙ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙ ΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Εφαρμογή του προγράμματος «Τηλεϊατρική» στην /θμια Φροντίδα Υγείας Πρόληψης. 2. Δράσεις συμμετοχής στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας (δημιουργία Δημοτικού Κέντρου Πρόληψης Υγείας, ΚΕΠ Υγείας- Πρόληψης στην /θμια Φροντίδα -Υγεία) 3. Συνεργασίες με χώρες της Ευρώπης για την ανάπτυξη δράσεων στον τομέα της Υγείας. 4. Πρόγραμμα παρέμβασης στο προφίλ υγείας μαθητών Β/θμιας Εκπ/σης (μεταβολικό σύνδρομο) ΕΣΠ. 5. ναβάθμιση των Δημοτικών Ιατρείων. 6. Πρόγραμμα πρόληψης παιδικής παχυσαρκίας (παιδιατροφή). 7. Στήριξη ευπαθών ομάδων. 8. Συνέχιση και ενίσχυση του θεσμού της αιμοδοσίας. 9. Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στον εργασιακό χώρο. ΣΤΟΧΟΙ ΔΙ-ΥΠΗΡΕΣΙΚΟΙ ΜΕΤΡΟ 2.2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΤΩΣΗ ΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: ΓΡΦΕΙΟ ΔΗΜΡΧΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Δράσεις υποστήριξης ανέργων (συνεργασία με ΜΚΟ). 2. Καταγραφή των ελλειμμάτων σε υποδομές κοινωνικής μέριμνας και υγείας και ιεράρχηση αναγκών παρέμβασης. 3. Προγραμματισμός ενεργειών ένταξης των μεταναστών. 4. Πρόγραμμα υποστήριξης ατόμων με ειδικές ανάγκες σε συνεργασία με φορείς που δραστηριοποιούνται σε αυτό το αντικείμενο. 5. Δράσεις υποστήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων. 6. Εφαρμογή προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής σφάλισης. 7. ναβάθμιση των υπηρεσιών προς την τρίτη ηλικία. 8. Επισκευή, συντήρηση, αναβάθμιση & δημιουργία νέων υποδομών και εγκαταστάσεων κοινωνικής φροντίδας. 9. Συντήρηση και ενίσχυση των υποδομών της βρεφικής και προσχολικής ηλικίας. 10. Συντήρηση και επισκευή των κτιρίων των παιδικών σταθμών. 11. Ενέργειες για τη δημιουργία παιδικών σταθμών. 12. Ενέργειες για τη στελέχωση του ΝΠ των Παιδικών Σταθμών με προσωπικό εξειδικευμένων γνώσεων. 10

15 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΥ ΠΛΙΟΥ ΦΛΗΡΟΥ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙ-ΥΠΗΡΕΣΙΚΟΙ ΜΕΤΡΟ 2.3 ΕΚΠΙΔΕΥΣΗ ΔΙ ΒΙΟΥ ΜΘΗΣΗ ΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Ενέργειες για την εφαρμογή του προγράμματος της δια βίου εκπαίδευσης (παρέχει ευκαιρίες στους ενήλικους). 2. Παρεμβάσεις στην Εκπ/ση για τη δραστηριοποίηση των μαθητών σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων & απορριμμάτων, καθώς και ανακύκλωσης και εθελοντισμού. 3. Συνέχιση του θερινού προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης παιδιών /θμιας Εκπ/σης. 4. Δράσεις ενίσχυσης της συνεργασίας με τους εκπαιδευτικούς. 5. Δράσεις επιβράβευσης επιτυχόντων μαθητών στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση. 6. Δράσεις υποστήριξης απόρων μαθητών (π.χ. κοινωνικό φροντιστήριο). 7. Επισκευή, συντήρηση, αναβάθμιση υποδομών και εγκαταστάσεων εκπαίδευσης. ΣΤΟΧΟΙ ΔΙ-ΥΠΗΡΕΣΙΚΟΙ ΜΕΤΡΟ 2.4 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: ΓΡΦΕΙΟ ΔΗΜΡΧΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΣΙΝΟΥ 1. Δράσεις ενημέρωσης των δημοτών για τους αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους του Δήμου μας και προώθηση συνεργασιών αυτών. 2. ναβάθμιση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης. 3. Καθιέρωση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων (ποδηλατικός αγώνας, μαθητικοί αγώνες στίβου, λαμπαδηδρομία εθελοντών αιμοδοτών, κλπ). 4. Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών της τέχνης & του πολιτισμού στις πολιτιστικές δραστηριότητες του Δήμου. 5. Προώθηση του μαζικού αθλητισμού. 6. Συνδιοργάνωση διαδημοτικών αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. 7. Ενίσχυση φορέων για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων πολιτισμού & αθλητισμού. 8. Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων (έχει εγκριθεί από την Περιφέρεια η χρηματοδότηση για την κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου θέσεων και ανοιχτών γηπέδων στον περιβάλλοντα χώρο (5 τένις, 2 μπάσκετ, 1 γήπεδο ποδοσφαίρου). 9. νάπλαση του όμορου στην ιδιοκτησία της Ριζαρείου σχολής δημοτικού χώρου πρασίνου (που θα περιλαμβάνει παιδική χαρά, ποδηλατοδρόμιο, διαδρόμους περιπάτου και καθιστικά, έργο που έχει ενταχθεί στην επέκταση του ΤΡΜ από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μέχρι το Πέραμα, έργο χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠ). 10. Επισκευή, συντήρηση και αναβάθμιση υποδομών & εγκαταστάσεων πολιτισμού και αθλητισμού. 11

16 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΥ ΠΛΙΟΥ ΦΛΗΡΟΥ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙ-ΥΠΗΡΕΣΙΚΟΙ ΜΕΤΡΟ 2.5. ΙΣΟΤΗΤ ΦΥΛΩΝ & ΕΥΚΙΡΙΩΝ ΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: ΓΡΦΕΙΟ ΔΗΜΡΧΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. νάπτυξη δράσεων με τοπικούς φορείς για την προώθηση της Ισότητας των Φύλων. 2. Προώθηση γυναικείων θεμάτων. 3. Ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην ανάπτυξη και εφαρμογή των τοπικών πολιτικών. 4. Ισόρροπη συμμετοχή και αντιπροσώπευση σε όλα τα κέντρα & όργανα λήψης αποφάσεων. 5. Δράσεις για την εξάλειψη των ανισοτήτων. 6. Συμβουλευτική υποστήριξη και ενημέρωση. 7. Εφαρμογή οδηγιών Ευρωπαϊκής Χάρτας για την ισότητα των φύλων στις τοπικές κοινωνίες. 12

17 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΥ ΠΛΙΟΥ ΦΛΗΡΟΥ ΞΟΝΣ 3 ος : ΤΟΠΙΚΗ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙ Τα σημερινά δεδομένα επιδρούν αρνητικά στην τοπική ανάπτυξη και οικονομία. Για να ενισχυθεί η τοπική οικονομία και να δημιουργηθεί ευνοϊκό περιβάλλον χρειάζονται νέες μορφές συνεργασίας. Η απασχόληση, η εισαγωγή της γνώσης στην καθημερινή πρακτική, η αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού, η υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης, ένταξης ή επανένταξης, η προσαρμοστικότητα σε εξωτερικές αλλαγές, οι καινοτομίες στα προϊόντα και στις υπηρεσίες, οι διασυνδέσεις αποτελούν μερικές από τις βάσεις της για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. Στο Δήμο μας υπάρχουν δυνατότητες για την προώθηση και ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης, οι οποίες έχουν να κάνουν με τη γεωγραφική χωροταξική θέση της πόλης και στην πολεοδομική της συγκρότηση και ανάπτυξη. Οι ενέργειες του Δήμου αφορούν: Στην προβολή του Δήμου ως τουριστικού και πολιτιστικού προορισμού με τη διοργάνωση εκδηλώσεων και πολιτιστικών προγραμμάτων και με τη συνεργασία φορέων προκειμένου να πραγματοποιήσουν τις δράσεις τους σε χώρους του Δήμου. Στην προώθηση προγραμμάτων επιμόρφωσης ενηλίκων στις νέες τεχνικές δεξιότητες. Στην προώθηση προγραμμάτων επαγγελματικής επιμόρφωσης σε πολίτες με χαμηλές επαγγελματικές δεξιότητες και ιδιαίτερα σε πολίτες προερχομένων από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Στην ανάπτυξη συνεργασιών τοπικών επιχειρήσεων. Στη συνεργασία με τους επιχειρηματίες για πρωτοβουλίες που θα προωθήσουν την τοπική ανάπτυξη. Στον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών του Δήμου και τη συνεχή επιμόρφωση των υπαλλήλων στη νέα νομοθεσία που αφορά στη λειτουργία των επιχειρήσεων και άπτεται των αρμοδιοτήτων των Δήμων, ώστε να αναπτυχθεί το επίπεδο της επιχειρηματικότητας. Στην χρήση της ιστοσελίδας του Δήμου για την προβολή των επιχειρήσεων και δράσεων που αφορούν στην τοπική ανάπτυξη. Η ενίσχυση του εθελοντισμού και η αξιοποίηση συνεργασιών με φορείς και ομάδες εργασίας αποτελούν στόχοι του Δήμου, δεδομένου της δύσκολης οικονομικής κατάστασης της Χώρας μας, σε διάφορους τομείς, όπως της κοινωνικής πρόνοιας, της αιμοδοσίας, όπου ο Δήμος πραγματοποιεί από το 1987 και έχει ιδρυθεί η Δημοτική Τράπεζα ίματος, της παροχής υπηρεσιών, της προστασίας του περιβάλλοντος. Οι δράσεις αυτές θα συμβάλλουν στην ποιότητα ζωής της τοπικής κοινωνίας. 13

18 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΥ ΠΛΙΟΥ ΦΛΗΡΟΥ ΞΟΝΣ 3 ος : ΤΟΠΙΚΗ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΜΕΤΡΟ 3.1. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΝΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΡΟ 3.2. ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΜΕΤΡΟ 3.3. ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΣΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙ-ΥΠΗΡΕΣΙΚΟΙ ΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: ΓΡΦΕΙΟ ΔΗΜΡΧΟΥ ΓΡΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Προβολή του Δήμου ως τουριστικού και πολιτιστικού προορισμού. 2. Άμεση εξοικονόμηση δημοτικών πόρων μέσω της προσέλκυσης ιδιωτικών επενδύσεων στην περιοχή. 3. Έργα με σκοπό την ενίσχυση της τοπικής αγοράς (νάδειξη - νάπλαση Κεντρικής Πράσινης Διαδρομής Εμπορικού Κέντρου Π. Φαλήρου επί της οδού γ. λεξάνδρου & καθέτων αυτής) μέσω ένταξης του Δήμου σε πολιτικές και προγράμματα αναπτυξιακού προγραμματισμού, τα οποία θα του παρέχουν τη δυνατότητα να αναλάβει την επένδυση και διαχείριση έργων υποδομής και υπηρεσιών κοινής ωφελείας είτε μέσω «Συμπράξεων με τον Ιδιωτικό τομέα (ΣΔΙΤ)» είτε μέσω ανάπτυξης συνεργασίας με τα αρμόδια Υπουργεία ή άλλους φορείς και συμμετοχής του σε κοινοτικά προγράμματα και κοινοτικές πρωτοβουλίες που χρηματοδοτούνται από τα κεντρικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε και μέσω της ένταξής του σε έναν ευρύτερο εθνικό σχεδιασμό. 4. Δράσεις για την ανάπτυξη συνεργασιών με τοπικές επιχειρήσεις και επαγγελματικούς φορείς. 5. Ενημέρωση και επιμόρφωση του προσωπικού του Δήμου σε θέματα εμπορικών δραστηριοτήτων μετά την ανάληψη νέων αρμοδιοτήτων με το πρόγραμμα ΚΛΛΙΚΡΤΗΣ. 6. Εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με τη λειτουργία επιχειρήσεων, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης των νέων επιχειρηματιών, ώστε να αναβαθμισθεί το επίπεδο της επιχειρηματικότητας. ΣΤΟΧΟΙ ΔΙ-ΥΠΗΡΕΣΙΚΟΙ ΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: ΓΡΦΕΙΟ ΔΗΜΡΧΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Πληροφόρηση, ενημέρωση και υποστήριξη για ευκαιρίες απασχόλησης, κατάρτισης κλπ 2. Δράσεις ενίσχυσης του τοπικού εργατικού δυναμικού, σε θέματα εργασιακής απασχόλησης και ενημέρωση αυτού στις μεταβολές που προκύπτουν. 3. Δράσεις ενίσχυσης της τοπικής αγοράς (προβολή τοπικών επιχειρήσεων μέσα από το site του Δήμου κλπ) ΣΤΟΧΟΙ ΔΙ-ΥΠΗΡΕΣΙΚΟΙ ΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: ΓΡΦΕΙΟ ΔΗΜΡΧΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΣΙΝΟΥ 1. Δράσεις κοινωνικής πολιτικής (π.χ. κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικά φαρμακεία, τράπεζα εθελοντικής προσφοράς υπηρεσιών κλπ) 2. ξιοποίηση και δράσεις των ομάδων εργασίας υποστήριξης απόρων, ευπαθών ομάδων και κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων. 3. νάπτυξη συνεργασιών με φορείς που δραστηριοποιούνται σε θέματα κοινωνικά. 4. Ενέργειες για την ενίσχυση του θεσμού της εθελοντικής αιμοδοσίας. 5. Συνεργασία με εθελοντικές ομάδες (συμμετοχή σε οργανωμένες εθελοντικές δράσεις για την βελτίωση της καθημερινότητας του δημότη όπως καθαρισμός παραλίας, φυτεύσεις, αιμοδοσία κλπ) 6. Συνεργασία με ΜΚΟ για την ενίσχυση των δράσεων του Δήμου (καθαρισμός βυθού παραλιακού μετώπου, καθαρισμός ρέματος κλπ) 14

19 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΥ ΠΛΙΟΥ ΦΛΗΡΟΥ ΞΟΝΣ 4 ος : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΝΟΤΗΤΣ ΚΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΤΣΤΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Η αύξηση των αρμοδιοτήτων, η έκδοση νέας νομοθεσίας και οι αλλαγές αυτής, η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών, επιβάλλουν τη συνεχή αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου. Η διοικητική οργάνωση του Δήμου είναι αρκετά ικανοποιητική. Το προσωπικό, ωστόσο, μειώνεται λόγω των νέων μέτρων που αφορούν στη μείωση των δημοσίων υπαλλήλων. Για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών, την αποτελεσματικότητα των ενεργειών των υπαλλήλων, την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πολιτών, την ανταπόκριση στις μελλοντικές ανάγκες και απαιτήσεις, είναι αναγκαία η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, ώστε να καθοριστούν οι ενέργειες κάλυψης των αναγκών και επίλυσης των προβλημάτων. παιτείται τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, ώστε να ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα, καθώς και διοικητική αναδιοργάνωση και ανακατανομή αρμοδιοτήτων. Ο Δήμος μας έχει ήδη πιστοποίηση ως προς τη διαχειριστική του επάρκεια, τύπου & Β και θα προβεί σε ενέργειες για πιστοποίηση τύπου Γ (Διοικητικές Υπηρεσίες). Συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού. Η βελτίωση της παραγωγικότητας προϋποθέτει: καλή γνώση των αρμοδιοτήτων, τήρηση χρονοδιαγράμματος στις παρεχόμενες υπηρεσίες, έγκυρη διάγνωση των προβλημάτων, συνεχή παρακολούθηση των αλλαγών, προγραμματισμό, χρησιμοποίηση όλων των σύγχρονων μεθόδων διοίκησης. Επίσης, σημαντικό ρόλο έχει η κάλυψη των απαιτούμενων αναγκών σε υλικοτεχνική υποδομή, μηχανολογικό εξοπλισμό και προγράμματα μηχανογράφησης. Ήδη ο Δήμος μας βρίσκεται σε αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο, αλλά για τη βελτίωση της απόδοσης των υπηρεσιών χρειάζεται προμήθειες που θα αναπτύξουν περισσότερο τις υποδομές του. 15

20 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΥ ΠΛΙΟΥ ΦΛΗΡΟΥ ΞΟΝΣ 4 ος : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΝΟΤΗΤΣ ΚΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΤΣΤΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙ-ΥΠΗΡΕΣΙΚΟΙ ΜΕΤΡΟ 4.1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΜΕΤΡΟ 4.2 ΣΥΣΤΗΜΤ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΝΟΤΗΤΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: ΓΡΦΕΙΟ ΔΗΜΡΧΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. μφίδρομη επικοινωνία και εξυπηρέτηση του Πολίτη με ηλεκτρονικά μέσα Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. 2. Καταγραφή ροής εργασιών. 3. Παροχή υπηρεσιών internet στους πολίτες σε επιλεγμένα σημεία της πόλης (Δημοτικά Κτίρια Πλατείες Δημοτικούς χώρους αναψυχής κ.α.). 4. Κατάρτιση Χάρτας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των πολιτών. 5. Συνεχή ενημέρωση της ιστοσελίδας του Δήμου για τις πληροφορίες που παρέχει στους πολίτες. 6. Κατάρτιση κανονισμού πληροφόρησης των πολιτών και κανονισμού διαβούλευσης. ΣΤΟΧΟΙ ΔΙ-ΥΠΗΡΕΣΙΚΟΙ ΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΕΠ 1. Παροχή των πλέον σύγχρονων και ποιοτικών δημοτικών υπηρεσιών με το μικρότερο δυνατό κόστος τόσο για τον Δήμο όσο και για τους πολίτες. 2. Ενίσχυση της διαφάνειας των θεσμών της κείμενης νομοθεσίας. 3. ναβάθμιση του υφιστάμενου εξοπλισμού και συμπληρωματική προμήθεια νέου. 4. ναβάθμιση υφιστάμενων εφαρμογών και συμπληρωματική προμήθεια νέων. 5. ναβάθμιση Επέκταση δικτύων ΤΠΕ. 6. Συστήματα ροής εργασιών και μείωσης κόστους σε ανθρωποώρες και σε υλικά (όπως χαρτί). 7. Συμμετοχή σε προσκλήσεις προγραμμάτων Ψηφιακής Σύγκλισης. 8. Μέτρα για τη βελτίωση της παροχής οριζόντιων υποστηρικτικών υπηρεσιών στις επιμέρους διοικητικές ενότητες. 9. Διαμόρφωση νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας. 10. Διοικητική αναδιοργάνωση του Δήμου. 11. νακατανομή των αρμοδιοτήτων. 12. Ενέργειες για την ενημέρωση του φακέλου της διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου (έχει χορηγηθεί για έργα με ή χωρίς τεχνικό αντικείμενο, τύπου & Β). 13. Ενέργειες για να χορηγηθεί διαχειριστική επάρκεια τύπου Γ. 14. Σχεδιασμός μέτρων για τη βελτίωση διαδικασιών (οικονομική διαχείριση εσόδων και δαπανών, προμήθειες, διαχείριση των οχημάτων, διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, κλπ). 15. Δράσεις για την αξιολόγηση της απόδοσης των υπηρεσιών. 16. Ενημέρωση-κατάρτιση στα νέα δεδομένα που αφορούν στη διοίκηση του Δήμου. 17. ξιοποίηση εργαλείων συστήματος παρακολούθησης οικονομικών δεικτών. 16

21 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΥ ΠΛΙΟΥ ΦΛΗΡΟΥ ΣΤΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΚΟΙ ΜΕΤΡΟ 4.3 ΝΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Ενέργειες για την ενίσχυση των υπηρεσιών του Δήμου. 2. Συνεχή επιμόρφωση κατάρτιση στα συνεχώς νέα δεδομένα που διέπουν τους ΟΤ. 3. Μέτρα για την εσωτερική πληροφόρηση του προσωπικού για τα τρέχοντα θέματα που το αφορούν. 4. νακατανομή του ανθρώπινου δυναμικού με βάση τα προσόντα και τον όγκο των δραστηριοτήτων. 5. Ενέργειες για τη διάγνωση των αναγκών βελτίωσης των προσόντων του προσωπικού. 6. Προγραμματισμός αναγκών ανθρώπινου δυναμικού στις επιμέρους υπηρεσίες. 7. ποτελεσματικότερη και ορθότερη αντιμετώπιση των θεμάτων που συνεχώς προκύπτουν λόγω του συνεχώς μεταβαλλόμενου θεσμικού πλαισίου που διέπει τον τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιών νομοθεσία/νομολογία, κείμενες διατάξεις, εγκυκλίους κ.λ.π. 8. Εκσυγχρονισμός της υπηρεσιακής δομής. 9. Μέτρα για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας. ΣΤΟΧΟΙ ΔΙ-ΥΠΗΡΕΣΙΚΟΙ ΜΕΤΡΟ 4.4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΘΡΙΟΤΗΤΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΤΥΝΟΜΙ 1. ξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας. 2. Μείωση των λειτουργικών εξόδων. 3. Βελτίωση των ενεργειών για τα έσοδα. 4. ξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων. 5. ξιοποίηση ΕΣΠ (συμμετοχή του ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΙΔΙΚΟΙ ΣΤΘΜΟΙ Π. ΦΛΗΡΟΥ» στη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»). 6. Βελτίωση του συστήματος παρακολούθησης του προϋπολογισμού και απολογισμού και βελτίωση της εφαρμογής του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος. 17

22 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΥ ΠΛΙΟΥ ΦΛΗΡΟΥ ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_01: ΒΣΙΚ ΧΡΚΤΗΡΙΣΤΙΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΛΙΟΥ ΦΛΗΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕ ΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΤΤΙΚΗΣ ΕΔΡ Π. ΦΛΗΡΟΥ ΘΕΣΗ & ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤ & ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ Ο Δήμος Π. Φαλήρου βρίσκεται σε απόσταση 9km Ν-Ν της θήνας και σε υψόμετρο 5m (μέσο σταθμικό). Είναι αιγιαλιος Δήμος, ο οποίος εντάσσεται στο Πολεοδομικό συγκρότημα της πρωτευούσης και ανήκει διοικητικά στην Περιφέρεια ττικής. Είναι όμορος νοτιοανατολικά του Δήμου λίμου, ανατολικά του Δήμου γ. Δημητρίου, βορειοανατολικά αυτού της Νέας Σμύρνης και βορείως του Δήμου Καλλιθέας, ενώ φυσικό όριο της πόλης αποτελεί ο Κόλπος του Σαρωνικού. Έχει έκταση 4,574 τετραγωνικά χιλιόμετρα και μόνιμο πληθυσμό κατοίκους (άνδρες: , γυναίκες: , πυκνότητα μόνιμου πληθυσμού ανά τ.μ.: ,77 - σύμφωνα με το δελτίο τύπου της Ελληνικής Στατιστικής ρχής περί ανακοίνωσης προσωρινών αποτελεσμάτων απογραφής πληθυσμού 2011) και καταλαμβάνεται από αστική δόμηση. Ο Δήμος συνδέεται με το κέντρο της θήνας μέσω της Λεωφόρου μφιθέας και της Λεωφόρου Συγγρού, ενώ η σύνδεση με το λιμάνι του Πειραιά γίνεται μέσω της Λεωφόρου Ποσειδώνος. Συγκεκριμένα ο Δήμος οριοθετείται βορείως από τη Λεωφόρο Συγγρού, ανατολικά από τη Λεωφόρο Ελ. Βενιζέλου και τις οδούς Δημοσθένους, Ναζλίου, Κύπρου, Παμφυλίας, Ψαρών, γ. Σοφίας, Σωκράτους και Μεγάλου Σπηλαίου, νότια από την οδό ισχύλου, Πυθαγόρα και Πικροδάφνης ενώ η Λεωφόρος Ποσειδώνος αποκόπτει την πόλη από το θαλάσσιο μέτωπό της. Έχει ανακηρυχθεί ως τουριστικός δήμος σύμφωνα με το Π.Δ. 899/76 (ΦΕΚ 329/1976 τεύχος ), έτσι όπως συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 664/77 (ΦΕΚ 222/77 τεύχος ). Λόγω της αιγιαλίτιδας ζώνης του Δήμου [τουριστικά δημόσια κτήματα Δέλτα Φαλήρου Φλοίσβο και παραλιακή ζώνη ττικής από τον Φαληρικό Όρμο έως την γ. Μαρίνα (Κρωπίας)], παρουσιάζει τουριστική ανάπτυξη (ξενοδοχεία, οργανωμένη πλαζ, εστιατόρια κλπ) η οποία και ενισχύθηκε κατά τον χαρακτηρισμό του δήμου ως Ολυμπιακής Πόλης. Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου αποτελεί οργανωμένη αστική περιοχή με υπηρεσίες εμπορίου και αναψυχής υπερτοπικού χαρακτήρα. Εντός των ορίων του απαντώνται διοικητικές λειτουργίες, εμπορικές χρήσεις και χρήσεις γενικής κατοικίας. Κυριότερες τέτοιες τουριστικές και εμπορικές ταυτοχρόνως χρήσεις είναι : η Μαρίνα Φλοίσβου, το Πλανητάριο, το Ναυτικό Μουσείο, το θωρηκτό ΒΕΡΩΦ, το Πάρκο Φλοίσβου - Παιδότοπος, Πολιτιστικό Κέντρο Φλοίσβου, ο Ναυτικός Όμιλος Παλαιού Φαλήρου, ο Ναυτικός Όμιλος μφιθέας, το Ολυμπιακό Γήπεδο TAE KWON DO, τα Cine Village κ.α., γεγονός το οποίο στοιχειοθετεί πέραν των άλλων και τον μητροπολιτικό χαρακτήρα του Δήμου. Ο υπερτοπικός χαρακτήρας του Δήμου Παλαιού Φαλήρου υποστηρίζεται μέσα από: α)τα αναγνωρισμένα σωματεία επαγγελματιών αλιέων, στα οποία έχουν παραχωρηθεί μικρές θαλάσσιες και χερσαίες εκτάσεις, εποπτευομένων από τη Δ/νση λιείας της Περιφέρειας ττικής, β) τον πολυχώρο του Δημαρχείου, ο οποίος προσφέρεται για πολιτιστικές εκδηλώσεις και εκδηλώσεις ενημέρωσης κοινού, γ) τους οργανωμένους χώρους πρασίνου, δ)την ήπια ανάπτυξη χρήσεων αναψυχής, περιπάτου, παιδότοπων ε) τους χώρους πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και μορφωτικών εκδηλώσεων (Πολιτιστικό Κέντρο Φλοίσβου), ζ) τις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις, η) τη λειτουργία ιδιωτικών νοσοκομείων (μαιευτήριο Ρέα, Ιατρικό Κέντρο θηνών κλπ) καθώς και από τις ελεύθερες κοινόχρηστες ζώνες ικανού πλάτους, οι οποίες επιτρέπουν την ασφαλή κίνηση των πεζών, τη δημιουργία ποδηλατοδρόμων και την ύπαρξη γραμμών μέσων μαζικής μεταφοράς σταθερής τροχιάς (τραμ). Τέλος, αμέριστη συμβολή στα ανωτέρω έχει και η ύπαρξη του εκπαιδευτικού κοινωφελούς ιδρύματος Ευγενίδου, το οποίο σύμφωνα με την ιδρυτική του πράξη, στόχο έχει να συμβάλλει στην επιστημονική και τεχνική εκπαίδευση των νέων της Ελλάδας μέσω ενημερωτικών εκδηλώσεων, διαλέξεων, εκθέσεων και άλλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. 18

23 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΥ ΠΛΙΟΥ ΦΛΗΡΟΥ Τέλος, αμέριστη συμβολή στα ανωτέρω έχει και η ύπαρξη του εκπαιδευτικού κοινωφελούς ιδρύματος Ευγενίδου, το οποίο σύμφωνα με την ιδρυτική του πράξη, στόχο έχει να συμβάλλει στην επιστημονική και τεχνική εκπαίδευση των νέων της Ελλάδας μέσω ενημερωτικών εκδηλώσεων, διαλέξεων, εκθέσεων και άλλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. ΝΠΤΥΞΙΚΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙ ΥΠΓΕΤΙ ΓΕΩΓΡΦΙΚ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΛΙΟΥ ΦΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΦΟΡΕΣ: Πλήθος ΛΙΜΝΙ (Περιγραφή ή Τίτλος) 1 Μαρίνα Φλοίσβου ΟΔΙΚΟΙ ΞΟΝΕΣ (Περιγραφή ή Τίτλος) 3 Βασικοί οδικοί άξονες είναι η Λεωφόρος Ποσειδώνος, Συγγρού και μφιθέας. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΙ ΞΟΝΕΣ (Περιγραφή ή Τίτλος) 3 Τραμ Σύνταγμα-Μοσχάτο (ΣΕΦ) Σύνταγμα-Βούλα 2 ΚΔΗΜΪΚ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚ ΙΔΡΥΜΤ (Περιγραφή ή Τίτλος): Ίδρυμα Ευγενίδου Πλανητάριο 1 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙ: Πλήθος ΔΗΜΟΣΙ ΚΙ ΙΔΙΩΤΙΚ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙ 2 Ιατρικό Κέντρο Παλαιού Φαλήρου ΡΕ ΓΥΝΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Μ.Χ.Θ.Δ. KΛΙΝΙΚΗ.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ: Πλήθος ΞΕΝΟΔΟΧΕΙ - ΚΤΛΥΜΤ ΔΗΜΟΓΡΦΙΚ ΧΡΚΤΗΡΙΣΤΙΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Έκταση (τ.χμ.): 4,574 Πραγματικός Πληθυσμός: Πυκνότητα Πληθυσμού: ,274 ανά τ.χμ ,951 ανά τ.χμ ,473 ανά τ.χμ. Ηλικιακή κατανομή πραγματικού πληθυσμού (2001): Σύνολο ετών και άνω

24 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΥ ΠΛΙΟΥ ΦΛΗΡΟΥ ΕΝΥΠΟ ΕΠ_02: ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤ ΖΩΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΜΕΝΗΣ ΚΤΣΤΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΠΡΟΒΛΗΜΤ ΡΥΠΝΣΗΣ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Φυσικοί Πόροι Μονάδες Μέτρησης Ονομασία χλμ Πηγή άντλησης στοιχείων κτές 1. Π. Φαλήρου 3 Ποτάμια 1. Ρέμα Πικροδάφνης 2,6 Ημερομηνία Καταγραφής Υποδομές εξυπηρέτησης δικτύων Ύδρευση Υδατοφόρα Οχήματα (πλήθος) ποχέτευση Άρδευση Ενέργεια Υδρόμετρα Πλήθος Δίκτυο (χλμ) Δίκτυο (χλμ) ,902* *(ΕΥΔΠ GIS) Γεωτρήσεις Άρδευσης kwh 2 98 Μονάδες Μέτρησης Μέση ετήσια κατανάλωση (μ3) Ημερομηνία Καταγραφής Ημερομηνία Καταγραφής Ημερομηνία Καταγραφής Ημερομηνία Καταγραφής Γεωτρήσεις Ύδρευσης Ημερομηνία Καταγραφής ΠΕ Διαχείριση Ομβρύων Εγκατεστημένα kwh 37,66* *(7 φωτοβολταϊκοί σταθμοί) Δίκτυο (χλμ) 17189,356* *(ΕΥΔΠ GIS) Ημερομηνία Καταγραφής Ημερομηνία Καταγραφής Προγράμματα/Δράσεις/Ενέργειες Εξοικονόμησης Ενέργειας (τίτλος) α/α Τίτλος 1. Πρόγραμμα μείωσης ανθρακικού αποτυπώματος κατά 20% μέχρι το 2020 (ΜΦΙΚΤΥΟΝΙ) 2. Πρόγραμμα ΠΡΣΙΝΕΣ ΣΤΕΓΕΣ ΣΤ ΣΧΟΛΕΙ 20

25 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΥ ΠΛΙΟΥ ΦΛΗΡΟΥ Καθαριότητα Όγκος πορριμμάτων πορριμματοφόρα (συμβατικά) Διαχείριση πορριμμάτων (ΧΥΤ) Κάδοι (συμβατικοί) Οχήματα - Σκούπες Όγκος Ογκωδών ντικειμένων Ημερομηνία Τόνοι/ημέρα χλμ καταγραφής Μήκος Δικτύου πλήθος πλήθος Ημερομηνία καταγραφής πορριμματοφόρα πλήθος (ανακύκλωσης) 13 3 Ημερομηνία καταγραφής Οχήματα (πλύσιμο πλήθος κάδων) 1 2 Ημερομηνία πλήθος καταγραφής Κάδοι πλήθος (ανακύκλωσης) πλήθος 4 Ημερομηνία καταγραφής Κυβικά μέτρα Ημερομηνία Οχήματα Συλλογής καταγραφής Ογκωδών πλήθος 50 ντικειμένων 18 Ημερομηνία καταγραφής Ημερομηνία καταγραφής Ημερομηνία καταγραφής Ημερομηνία καταγραφής Ημερομηνία καταγραφής Πολιτική Προστασία Υποδομές - Εξοπλισμός Δράσεις - Ενέργειες - Προγράμματα Πλήθος Περιγραφή 3 υδροφόρες 6 ανατρεπόμενα 1 φορτηγό γαιών 2 καλαθοφόρα 1 φορτηγό γαιών & εκσκαφέας 1 συγκρότηση ομάδας πολιτικής προστασίας 1 συγκρότηση συντονιστικού τοπικού οργάνου πολιτικής προστασίας του Δήμου από εθελοντές Δημοτική Συγκοινωνία ριθμός Συχνότητα Οχήματα (πλήθος) χλμ Γραμμών Δρομολογίων Υποδομές Μεταφορών Υποδομές Ονομασία Χλμ Δικτύου 1. Λεωφόρος Ποσειδώνος (νέα & παλαιά παραλιακή) 4,4 Εθνικές Οδοί 2. Λεωφόρος Συγγρού 0,8 3. Λεωφόρος μφιθέας 2,25 1. στικό δίκτυο 96 Περιφερειακές/ 2. Πεζόδρομοι 0,6 Τοπικές Οδοί 3.. Λεωφόρος μφιθέας στικές Μεταφορές Πλήθος Γραμμών Συχνότητα Δρομολογίων Χλμ Δικτύου ΟΣ/ΕΘΕΛ - 17 γραμμές ΤΡΜ - 2 γραμμές 5,2 21

26 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΥ ΠΛΙΟΥ ΦΛΗΡΟΥ Πολεοδομική Πληροφορία. νάλυση εντός σχεδίου εκτάσεων στρ. % κάλυψης Σύνολο εντός σχεδίου εκτάσεων [στρ.] 4,574 Οικοδομήσιμοι χώροι 40 Κοινόχρηστοι χώροι 51,9 Κοινωφελείς χώροι 192,5 Β. νάλυση κοινόχρηστων χώρων στρ. Χώροι κυκλοφορίας Οργανωμένοι κοινόχρηστοι χώροι 250 Χώροι αστικού πρασίνου Οργανωμένοι Χώροι Εγκαταστάσεων ναψυχής και ***θλητισμού 356,147*** % κάλυψης Ημερομηνία Καταγραφή ς Ημερομηνία Καταγραφή ς ΠΕΡΙΓΡΦΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΔΡΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΓΡΦΗ (βάσει υφισταμένου Ο.Ε.Υ.) 1. ρμοδιότητες που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία, ως διευθύνουσας υπηρεσίας δημοτικών έργων και προμηθειών 2. Παρακολούθηση κανονικής απορρόφησης πιστώσεων. 3. Ο επιτελικός έλεγχος και η παρακολούθηση της εφαρμογής των αναπτυξιακών προγραμμάτων. 4. Η υλοποίηση των έργων του Γ Κ.Π.Σ., ο συντονισμός και η παρέμβαση σε αυτά και η συμπλήρωση των σχετικών πινάκων δελτίων κ.λ.π., σύμφωνα με τις εισροές οικονομικών πόρων στο Δήμο 5. Η σύνταξη των μελετών των κάθε φύσεως έργων: αποχέτευσης, οδοποιίας. 6. Η κατάρτιση των όρων διακήρυξης Δημοπρασιών για την εκτέλεση των τεχνικών έργων & προμηθειών. 7. Η τήρηση στατιστικών πινάκων. 8. Η τήρηση αρχείου Νομοθεσίας, μελετών και επιστημονικών συγγραμμάτων κλπ. εποπτικού υλικού. 9. Η υλοποίηση των μελετών για την κατασκευή και ανακατασκευή οδών, κρασπεδορείθρων την ανακατασκευή οδών, ασφαλτοταπήτων κτιριακών έργων, αγωγών αποχέτευσης (ακαθάρτων όμβριων) κλπ. 10. Η φροντίδα για την ορθολογική αξιοποίηση προσώπων και υλικών έργων που εκτελούνται με αυτεπιστασία. 11. Η έκδοση των αδειών για την εκτέλεση από τρίτους διαφόρων εργασιών επί των οδών (τομές οδοστρωμάτων -πεζοδρομίων για την τοποθέτηση, επισκευή και διαρρύθμιση εγκαταστάσεων οργανισμών κοινής ωφέλειας) και η μέριμνα για την αποκατάσταση των φθορών απ' αυτούς. 12. Η σύνταξη εκθέσεων απολογισμού δαπάνης κρασπεδορείθρων. 13. Η τήρηση αρχείου κατασκευαστικών στοιχείων της οδοποιίας. που κατασκευάζει. 14. Η μελέτη και η εισήγηση των απαραίτητων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της πόλης και η φροντίδα για την εφαρμογή τους, μετά τις σχετικές εγκρίσεις (σήμανση οδών τοποθέτηση πινακίδων ρυθμίσεις κυκλοφορίας κλπ.). 15. Παρακολουθεί την πορεία και εκτέλεση έργων στην περιοχή του Δήμου από άλλους φορείς που έχουν σχέση με το οδικό δίκτυο. 16. Η τήρηση αρχείου κατασκευαστικών στοιχείων του δικτύου αποχέτευσης που κατασκευάζει. 17. Η σύνταξη εκθέσεων απολογισμού δαπάνης έργων αποχέτευσης (αγωγοί, 22

27 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΥ ΠΛΙΟΥ ΦΛΗΡΟΥ συνδέσεις) και η γνωστοποίηση στο γραφείο εσόδων για την είσπραξη, 18. Η μελέτη και η εισήγηση των απαραίτητων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της πόλης και η φροντίδα για την εφαρμογή τους, μετά τις σχετικές εγκρίσεις (σήμανση οδών τοποθέτηση πινακίδων ρυθμίσεις κυκλοφορίας κλπ.). 19. Παρακολουθεί την πορεία και εκτέλεση έργων στην περιοχή του Δήμου που έχουν σχέση με την αποχέτευση, αντιπλημμυρική προστασία και δικτύου υδρεύσεως. 20. Συντάσσει τις μελέτες για όλες τις προμήθειες του Δήμου σε συνεργασία με τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν ή εξυπηρετούν αυτές τις προμήθειες. 21. Έχει την ευθύνη για την κατάρτιση ή τη διοίκηση μελετών τεχνικών έργων που αφορούν στις αρμοδιότητες του τμήματος. 22. Συντάσσει τις μελέτες και μεριμνά για την εκτέλεση των κτιριακών έργων του Δήμου (κατασκευή, διαρρυθμίσεις). 23. Παρακολουθεί την πορεία και εκτέλεση κτιριακών έργων των Δημοσίων Οργανισμών στην περιοχή του Δήμου. 24. Μεριμνά για την εκτέλεση των έργων που έχουν σχέση με την ανάπλαση περιοχών ή διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων. 25. Τηρεί την διαδικασία ανάθεσης Μελετών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν.716/77 και επιβλέπει τις Μελέτες που πρόκειται να συνταχθούν από Ιδιώτες Μελετητές, σύμφωνα με τις κατηγορίες του αρθ. 7 του Ν. 716/77, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. Πλην των κατηγοριών : 26. (1,2,3,4,5,10,12,16,17,18,19,20,23,24,25), με τις οποίες ασχολούνται αντίστοιχες Οργανικές μονάδες των λοιπών διευθύνσεων του Δήμου. 27. Συντάσσει τις πράξεις τακτοποίησης και αναλογισμού οικοπέδων. 28. Μεριμνά για την τήρηση του αρχείου των πράξεων τακτοποίησης και αναλογισμού. 29. Τηρεί και χορηγεί κάθε στοιχείο που αφορά το αρχείο τοπογραφικών διαγραμμάτων, διαταγμάτων ρυμοτομίας καθώς και των πινάκων της πράξης εφαρμογής του ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής επέκτασης του Δήμου. 30. Έχει την ευθύνη για την κατάρτιση ή τη διοίκηση μελετών τεχνικών έργων που αφορούν τις κατασκευές, επισκευές ή ανακατασκευές των κτιριακών εγκαταστάσεων, παιδικών χαρών, αθλητικών εγκαταστάσεων και Πολιτιστικών Κέντρων της δικαιοδοσίας του Δήμου. 31. Φροντίζει για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων, των Δημοτικών Καταστημάτων, των Δημοτικών Χώρων (Κέντρα Φιλοξενίας, Πολιτιστικά Κέντρα και θλητικές εγκαταστάσεις κ.α.) συγκέντρωσης και ψυχαγωγίας των Δημοτών, των κτιρίων που στεγάζονται τα Κ.Π.Η, των κτιρίων που στεγάζονται άλλα κέντρα κοινωνικής πολιτικής, των λοιπών κτιρίων που δεν συμπεριλαμβάνονται στις πιο πάνω κατηγορίες. 32. Ενεργεί για την ομαλή λειτουργία των παιδικών χαρών, τη συντήρηση και την επισκευή τους. 33. Μεριμνά για την τοποθέτηση οργάνων παιδικών χαρών και καθιστικών πάγκων, καθώς επίσης και την άμεση επισκευή τους, ώστε να είναι ασφαλή για εκείνους που τα χρησιμοποιούν. 34. Ενεργεί τη συντήρηση και την επισκευή των αθλητικών εγκαταστάσεων. 35. Οι μικρές παρεμβάσεις κατασκευής, επισκευής, συντήρησης, διακόσμησης και εξοπλισμού των κτιρίων και εγκαταστάσεων του Δήμου καθώς και γενικά των κτιρίων και εγκαταστάσεων που αναλαμβάνει να κατασκευάσει, επισκευάσει ή συντηρήσει ο Δήμος. 36. Οι μικρές παρεμβάσεις συντήρησης έργων οδοποιίας, λοιπών έργων υποδομής, οριζόντιας και κατακόρυφης κυκλοφοριακής σήμανσης. 37. Η επισκευή και συντήρηση μικρών έργων διαμόρφωσης υπαίθριων χώρων (π.χ. πεζόδρομοι, πλατείες, αθλητικοί χώροι κ.λ.π.) 38. Η φροντίδα καλής λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος αποχέτευσης. 39. Η εποπτεία και ο έλεγχος των υπηρεσιών που συγκροτούν το γραφείο του. 40. Ο συντονισμός, η καθοδήγηση και η παροχή των απαραίτητων οδηγιών στις υπηρεσίες του γραφείου του για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ο.Ε.Υ. του Δήμου, των σχετικών νόμων και διαταγμάτων. 41. Ο ορισμός του ως χειριστής ειδικών εγγράφων άκρως απόρρητων από την Διεύθυνση ΠΣΕ του ΥΠΕΣΔΔ ύστερα από εισήγηση του Δήμου. 42. Η εισήγηση των αντικειμένων της αρμοδιότητάς του και η άσκηση των κατά νόμο ή εξουσιοδότηση αρμοδιοτήτων. 43. Ο έλεγχος, η θεώρηση όλων των εγγράφων των υφισταμένων του και η 23

ΑΔΑ: Β43ΕΩΞΕ-Μ9Μ. Λήψη απόφασης για την ψήφιση του Επιχειρησιακού προγράµµατος του ήµου Π. Φαλήρου.

ΑΔΑ: Β43ΕΩΞΕ-Μ9Μ. Λήψη απόφασης για την ψήφιση του Επιχειρησιακού προγράµµατος του ήµου Π. Φαλήρου. Δ: Β43ΕΩΞΕ-Μ9Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΝΟΜΟΣ ΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΛΙΟΥ ΦΛΗΡΟΥ ρ. Aπόφασης 262 ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ Ι ΙΚΤΥΟ πόσπασµα πό το πρακτικό της 16 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ. Αστυπάλαια η πεταλούδα του αρχιπελάγους ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ. Αστυπάλαια η πεταλούδα του αρχιπελάγους ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ Αστυπάλαια η πεταλούδα του αρχιπελάγους ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό Κεφάλαιο... 3 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος... 5 Κύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων, με αριθμό 10/2015 από 15/7/2015. Στην

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ανατολικής Μάνης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ανατολικής Μάνης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου νατολικής Μάνης Β Φάση Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός Δήμου νατολικής Μάνης 2011-2014 1 Σ ε λ ί δ α Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου νατολικής Μάνης Β Φάση Επιχειρησιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ Ιούλιος 2015

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ Ιούλιος 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΝΩΣΗΣ ΚΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΝΘΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΝΘΗΣ ( ΦΣΗ ) ΞΝΘΗ Ιούλιος 2015 Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου ( Φάση) 2015-2019 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝ ENOTHTA 1. ΕΙΣΓΩΓΗ... iii

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ)

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) 1 Το παρόν αποτελεί προπαρασκευαστικό κείμενο και δημοσιεύεται αποκλειστικά για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 2011-2014

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 2011-2014 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 2011-2014 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ... 3 1.1 ΟΡΙΣΜΌΣ... 3 1.2 ΘΕΣΜΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΏΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ... 3 1.3 ΣΚΟΠΌΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΎ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ. Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ. Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό Κεφάλαιο... 3 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/νση: ΚΥΔΩΝΙΑ 29 Τ.Κ.73135, Χανιά, Κρήτη τηλ. 28213 41600 e-mail: dimos@chania.gr ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2013 Φεβρουάριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 202-204 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Πίνακας περιεχομένων. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ... 2. Εισαγωγή... 2.2 Καθορισμός Αξόνων Προτεραιότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ Περιεχόμενα 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ... 2 1.1. Σκοπός... 2 1.2. Υπηρεσιακά σχέδια δράσης για τους στόχους τοπικής ανάπτυξης... 7 1.3. Δια υπηρεσιακά σχέδια δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 2014 Contents Εισαγωγικό Κεφάλαιο...4 Θεσμικό πλαίσιο...4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος...4 Κύρια χαρακτηριστικά του Επιχειρησιακού Προγράμματος...7

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου (Β Φάση) 2013-2014 i ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... iii Αντικείμενο και σκοπιμότητα του προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέμβριος 2012. 197/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Σεπτέμβριος 2012. 197/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 2014 Σεπτέμβριος 2012 197/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ (Σελίδες 1 έως και 180) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΓΕΝΙΚΑ... 4 Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ------------------------------------------------------------------------------------- 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ------------------------------------------------------------------------------------- 2 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΙ,, ΔΕΚΕΜΒΡΙΙΟΣ 22001122 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ------------------------------------------------------------------------------------- 2 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό κεφάλαιο... 4 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος... 4 Κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 217 /2011 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 11/07-06-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανάκληση της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Έτος: 203 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος 2 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010. Σύμφωνα με:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010. Σύμφωνα με: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010 Σύμφωνα με: Το Ν.3463/2006 και το Προεδρικό διάταγμα 185/2007 ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ. Σελίδα 1 από 128

ΕΝΟΤΗΤΑ. Σελίδα 1 από 128 Ενότητα 1: «Στρατηγικόςς Σχεδιασμός» «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014» ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Ιούλιος 2012 Σελίδα 1 από 128 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΞΓ-Α7Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΞΓ-Α7Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:1683/08-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ...10. 2.1 Σκοπιμότητα...10. 2.2 Σημασία...12. 2.3 Θεσμικό πλαίσιο...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ...10. 2.1 Σκοπιμότητα...10. 2.2 Σημασία...12. 2.3 Θεσμικό πλαίσιο... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ...10 2.1 Σκοπιμότητα...10 2.2 Σημασία...12 2.3 Θεσμικό πλαίσιο...12 2.4 Όργανα κατάρτισης...15

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ελαφονήσου

Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ελαφονήσου Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ελαφονήσου 2015-2019 1 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή...4 Θεσμικό πλαίσιο...4 Σκοπός και Χαρακτηριστικά του Πενταετούς Προγράμματος...5 Σκοπός...5 Περιεχόμενο...5 Δομή...5 Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011 2014. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011 2014. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Προγραμματική περίοδος 2011 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Νομός Ξάνθης Δήμος Μύκης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό κεφάλαιο... 4 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος... 4 Κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Προσχέδιο Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων 2013 Λ ΛΟ ΟΥΥΤΤΡΡΑ ΑΚ ΚΙΙ,, ΙΙΑ ΑΝ ΝΟ ΟΥΥΑ ΑΡΡΙΙΟ ΟΣΣ 22001133 2 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα