ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 564/2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 564/2015"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ /νση Οικονοµικής ιαχείρισης Τµήµα Οικονοµικής ιαχείρισης Αλεξανδρούπολης 6 ο χλµ.αλεξ/πολης-μάκρης Αλεξ/πολη HELLENIC REPUBLIC DEMOKRITUS UNIVERSITY OF THRACE Facility of Supplies of Alexandroupoli 6 khm Alex/poli-Makri Alex/poli ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 564/2015 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Είδος ιαγωνισµού: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ σε Ευρώ Αντικείµενο: Προµήθεια και εγκατάσταση τεχνολογικού εξοπλισµού για τις ανάγκες του Τµήµατος Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) του ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης. Συνολικός προϋπολογισµός: ,18 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. (Αναλυτικά: , ,89 Φ.Π.Α.23% = ,17 µε Φ.Π.Α.) Χρηµατοδότηση έργου: Η προβλεπόµενη δαπάνη θα βαρύνει τις Πιστώσεις του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων του οικονοµικού έτους 2015 (Κ.Α.Εξ και Κ.Α.Ε. 2014ΣΕ ) Κριτήριο Αξιολόγησης - Κατακύρωσης: Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη (ανά είδος) προσφορά. Ηµεροµηνία ιενέργειας ιαγωνισµού: 3 Μαρτίου του έτους 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα π.µ. Τόπος ιενέργειας ιαγωνισµού και Υποβολής Προσφορών: γραφείο του Τµήµατος Οικονοµικής ιαχείρισης του ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης, Πανεπιστηµιούπολη Αλεξανδρούπολης, (Κτίριο ιοίκησης - 1 ος όροφος), 6 ο χλµ. Αλεξ/πολης - Μάκρης, ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ. Πληροφορίες - Αρµόδιοι: α) Για τα Τεχνικά Θέµατα: - Οι συντάξαντες τις τεχνικές προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) των υπό προµήθεια ειδών, έτσι όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται στο συνηµµένο συγκεντρωτικό πίνακα ειδών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ). 1

2 β) Για τα διαδικασιακά θέµατα: - εληδήµου Μαρούλα, Προϊσταµένη του Τµήµατος Οικονοµικής ιαχείρισης Αλεξανδρούπολης τηλ.: , Το τεύχος της διακήρυξης και των συνηµµένων παραρτηµάτων Α,Β,Γ, και Ε που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής, είναι αναρτηµένα στο διαδίκτυο και στην ιστοσελίδα µε χαρακτηριστικά: Το ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης σύµφωνα µε: - την αριθµ. 61/3/ (αριθµ. πρωτ. Β 1736/ ) απόφαση της Συγκλήτου του.π.θ., (Α Α: ΨΡ44446ΨΖΥ1-Ν96, Α ΑΜ: 14REQ ) ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ µε κλειστές προσφορές, σε Ευρώ και κριτήριο αξιολόγησης και κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη (ανά είδος) προσφορά για την προµήθεια και εγκατάσταση τεχνολογικού εξοπλισµού για τις ανάγκες του Τµήµατος Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού ( Τ.Ε.Φ.Α.Α.) του ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο ιαγωνισµός θα διενεργηθεί σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και ειδικότερα: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παραγρ. 8 του Ν. 2083/92 «Εκσυγχρονισµός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» 2. Τις διατάξεις του Ν. 1268/82 «Περί οµής και λειτουργίας των Α.Ε.Ι.» 3. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/Α / ) όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν2741 /99 (ΦΕΚ 199/ τεύχος Α ). 4. Τις διατάξεις του Π.. 118/07 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου (Κ.Π..)» (ΦΕΚ 150/ τεύχος Α ) καθώς και τις διατάξεις του Π.. 394/96 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου (Κ.Π..)» (ΦΕΚ 266/ τεύχος Α ), όπως σήµερα ισχύουν. 5. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 247 / τεύχος Α ) όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τον Ν. 3870/2010 ( Φ.Ε.Κ. 141/ τ. Α ) «ηµοσιονοµική ιαχείριση και Ευθύνη». 6. Τις διατάξεις των άρθρων 8 & 57 του Ν. 4009/2011 «Αρµοδοιότητες του Πρύτανη διαχείρισης τωνπόρων των Α.Ε.Ι.» 7. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/ τ. Α ) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραµµα ιαύγεια και άλλες διατάξεις». 8. Τις διατάξεις του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/τ. Α /94) άρθρο 24 σχετικά µε την παρακράτηση φόρου εισοδήµατος. 9. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011, άρθρο 4 παρ. 3 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 2

3 10. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 3 και του άρθρου 12 του Ν.4013/ (ΦΕΚ Α 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» 11. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (Φ.Ε.Κ. 160/ τ. Α ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις». 12. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ A ) «ιοικητικές απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ηµοσίου Τοµέα Τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθµίσεις» 13. Την µε αριθµ /739/ Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών (Φ.Ε.Κ. 1291/ τ. Β ) «Αύξηση των χρηµατικών ποσών του αρ. 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 14. Την αριθµ. 8/2014 (αριθ. πρωτ. Α118/ ) απόφαση του Πρύτανη του.π.θ. ( ΦΕΚ 2997/Β/ ) «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη του ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης» 15. Κάθε άλλη Νοµοθετική ιάταξη που εξειδικεύει και εφαρµόζει τα ανωτέρω. 16. Την αριθµ. 564/2015 ιακήρυξη του ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης 17. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υπό προµήθεια ειδών µε τους σχετικούς πίνακες και τα φύλλα συµµόρφωσης ειδών, που επισυνάπτονται στην διακήρυξη αυτή και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της. 18. Την αριθµ. 61/3/ (αριθµ. πρωτ. Β 1736/ ) απόφαση της Συγκλήτου του.π.θ. ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Το πρωτογενές αίτηµα της ανωτέρω προµήθειας αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ηµοσίων Συµβάσεων µε αριθµό δηµοσίευσης 13REQ , η απόφαση έγκρισης της Συγκλήτου του.π.θ. (αριθµ. 61/3/ ) αναρτήθηκε στο ΙΑΥΓΕΙΑ µε Α Α: ΨΡ44446ΨΖΥ1-Ν96 και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ηµοσίων Συµβάσεων µε αριθµό δηµοσίευσης 14REQ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η διενέργεια του διαγωνισµού πραγµατοποιείται στα παρακάτω επιµέρους στάδια: 1. Παραλαβή των φακέλων και αποσφράγιση προσφορών 2. Έλεγχος δικαιολογητικών 3. Άνοιγµα, Έλεγχος και Aξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς 4. Άνοιγµα, Έλεγχος και Αξιολόγηση Οικονοµικής Προσφοράς 5. Επιλογή Αναδόχου ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ικαιούµενοι συµµετοχής στον διαγωνισµό είναι: Όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισµοί, κοινοπραξίες και ενώσεις προµηθευτών που ασκούν εµπορικό ή βιοτεχνικό επάγγελµα στην Ελλάδα ή στην Αλλοδαπή [Κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), Κράτη µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)] και από χώρες 3

4 που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη συµφωνία περί ηµοσιών Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.). ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Π.. 118/2007 µέσα σε σφραγισµένο φάκελο. 1) Οι συµµετέχοντες στον πρόχειρο διαγωνισµό θα πρέπει : - Να καταθέσουν τους φακέλους των προσφορών τους, είτε αυτοπροσώπως είτε δια του νοµίµου αντιπροσώπου τους, µαζί µε όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής, το αργότερο µέχρι την ηµέρα και ώρα διενέργειάς του, δηλαδή µέχρι 3 Μαρτίου 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10 η π.µ., στην Επιτροπή ιαγωνισµού που θα βρίσκεται στο γραφείο του Τµήµατος Οικονοµικής ιαχείρισης του ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης στην Αλεξανδρούπολη (κτίριο ιοίκησης, 1ος όροφος), Πανεπιστηµιούπολη Αλεξανδρούπολης, 6 ο χλµ. Αλεξανδρούπολης - Μάκρης, Τ.Κ ή - να αποστείλουν αυτούς στην αρµόδια Υπηρεσία (Τµήµα Οικονοµικής ιαχείρισης του ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης στην Αλεξανδρούπολη - κτίριο ιοίκησης, 1ος όροφος - Πανεπιστηµιούπολη Αλεξανδρούπολης, 6 ο χλµ. Αλεξανδρούπολης - Μάκρης, Τ.Κ ) µε οποιονδήποτε τρόπο, αρκεί αυτές να περιέλθουν µε δική τους ευθύνη και µε απόδειξη παραλαβής το αργότερο µέχρι την ηµέρα και ώρα διενέργειάς του, δηλαδή µέχρι 3 Μαρτίου 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10 η π.µ. Προσφορές που θα υποβληθούν ή θα περιέλθουν στην παραπάνω υπηρεσία µε οποιονδήποτε τρόπο εκπρόθεσµα, δεν θα ληφθούν υπόψιν και θα επιστραφούν δίχως να αποσφραγιστούν. Στον φάκελο κάθε προσφοράς φάκελο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής: α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. ΤΟΥ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ». β. Τα προσφερόµενα είδη, όπως αυτά αναγράφονται στον συνοπτικό πίνακα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ) καθώς και στις στις τεχνικές προδιαγραφές αυτών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) µε τον αντίστοιχο αύξοντα αριθµό τους. γ. Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό: Τµήµα Οικονοµικής ιαχείρισης του.π.θ. στην Αλεξανδρούπολη, Πανεπιστηµιούπολη Αλεξανδρούπολης, Κτίριο ιοίκησης, 1 ος όροφος, 6 ο χλµ. Αλεξ/πολης -Μάκρης, ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ. δ. Ο αριθµός της διακήρυξης: 564/2015 ε. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, δηλαδή στ. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για εκατόν ογδόντα (180) ηµέρες από την επόµενη ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) ηµερών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή και πριν την λήξη αυτής. 4

5 Επιπλέον: Η προσφορά πρέπει να έχει συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα. Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο ή για µέρος των υπό προµήθεια ειδών. Προσφορά, η οποία παρουσιάζει, κατά την κρίση της Επιτροπής ιαγωνισµού, ουσιώδεις αποκλίσεις ή οποιαδήποτε µη συµµόρφωση στους όρους της διακήρυξης οι οποίοι χαρακτηρίζονται στο σύνολό τους ως «απαράβατοι», απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Απαγορεύεται η κατάθεση εναλλακτικών προσφορών. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Στον φάκελο «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα εσωκλείονται τα: Α. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Μέσα στον φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα στοιχεία και ειδικότερα: 1. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α., ανά είδος ή στο σύνολο των προσφερόµενων ειδών η οποία θα έχει εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Σε περίπτωση που οι προσφέροντες υποβάλλουν προσφορά για µέρος των υπό προµήθεια ειδών, πρέπει απαραίτητα µε ποινή απόρριψης της προσφοράς, να αναφέρονται αναλυτικά στην εγγυητική επιστολή συµµετοχής, τα είδη για τα οποία συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε την ονοµασία τους είτε µε τον αντίστοιχο αύξοντα αριθµό τους, έτσι όπως αυτά αναφέρονται στις επισυναπτόµενες τεχνικές προδιαγραφές, και στο συνοπτικό πίνακα ειδών ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της παρούσας διακήρυξης. Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλονται θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα (ή να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση), να εκδοθούν σύµφωνα µε όσα προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 25 του Π.. 118/2007. Στην εγγύηση συµµετοχής πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της η οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα µήνα µετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δηλαδή µέχρι Υπεύθυνη δήλωση της παραγρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: Ι) Θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού (αριθµός διακήρυξης, είδος διαγωνισµού και αντικείµενο) και ΙΙ) Θα δηλώνεται ότι : 5

6 α. εν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα παρακάτω αναφερόµενα αδικήµατα: - συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της , σελ. 1). - δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της , σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της , σελ. 2). - απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της , σελ. 48). - νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της , σελ. 77 Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE L 344 της , σελ. 76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 (Α 173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α 305). β. εν έχουν καταδικαστεί για κάποιο από αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας. γ. εν έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. δ. εν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ εφαρµογή του Π.. 60/2007 και ότι δεν έχουν αρνηθεί να παράσχουν τις πληροφορίες αυτές. ε. είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις. στ. είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο στο ειδικό επάγγελµα και θα παραµείνουν εγγεγραµµένοι µέχρι την υλοποίηση των διαδικασιών του διαγωνισµού. - Αν ο συµµετέχων στο διαγωνισµό είναι φυσικό πρόσωπο την προαναφερθείσα υπεύθυνη δήλωση υποβάλλει το φυσικό πρόσωπο. - Αν ο συµµετέχων στο διαγωνισµό είναι νοµικό πρόσωπο υποβάλλουν υπεύθυνες δηλώσεις ο καθένας ξεχωριστά: - Οι διαχειριστές στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε. και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.). - Ο Πρόεδρος του.σ. και ο ιευθύνων Σύµβουλος στις περιπτώσεις Α.Ε. - Ο Πρόεδρος του.σ. στις περιπτώσεις συνεταιρισµών. - για τα υπόλοιπα νοµικά πρόσωπα οι νόµιµοι εκπρόσωποί τους. 6

7 3. Υπεύθυνη δήλωση της παραγρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: Ι) Θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού (αριθµός διακήρυξης, είδος διαγωνισµού και αντικείµενο) και ΙΙ) Θα δηλώνεται ότι: α. εν τελούν υπό πτώχευση ή υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, σύµφωνα µε την περίπτωση (2) του εδ. Α της παραγρ. 2 του άρθρου 6 του Π.. 118/2007 και β. εν τελούν σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς µε βάση αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, κατά τα άρθρα 18,34 και 39 του Π.. 118/2007 κατά την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς τους. γ. δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του άρθρου 99 του Ν. 3588/2007 (Α 153). δ. Έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας µε αριθµό 564/2015 διακήρυξης, βάσει της οποίας συντάχθηκε η προσφορά τους. ε. Η προσφορά δεσµεύει τον προσφέροντα για εκατόν ογδόντα (180) ηµέρες. στ. Τα προσφερόµενα είδη συµφωνούν µε τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης. Οι παραπάνω Υπεύθυνες ηλώσεις υπογράφονται από τους νόµιµους εκπροσώπους του προσφέροντα και δεν απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. *ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ως ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς, θεωρείται εκείνη της κατάθεσης του φακέλου της προσφοράς στην ταχυδροµική υπηρεσία, ή στην ταχυµεταφορική εταιρεία, µε την προϋπόθεση ότι η ηµεροµηνία αυτή θα προκύπτει από την σχετική απόδειξη που χορηγεί ο φορέας που ανέλαβε την διαβίβαση-αποστολή. Στην περίπτωση που ο φάκελος προσφοράς κατατίθεται αυτοπροσώπως, ως ηµεροµηνία υποβολής της θεωρείται εκείνη της κατάθεσης στην αρµόδια υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή επί του φακέλου καταγράφεται η ηµεροµηνία παράδοσης και η ηµεροµηνία παραλαβής του φακέλου από τον αρµόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας. 4. Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του Π.. 118/2007, εφόσον οι προσφέροντες συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπο ή εκπρόσωπό τους. Η µη έγκαιρη και εκπρόθεσµη κατάθεση ΟΛΩΝ των δικαιολογητικών συµµετοχής συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτη. Μέσα στον πιό πάνω αναφερόµενο φάκελο τοποθετούνται µαζί µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής στον διαγωνισµό και την εγγύηση συµµετοχής, και δύο (2) επιπλέον σφραγισµένοι φάκελοι, θα φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της προσφοράς και επιπλέον θα αναγράφουν: 7

8 - ο µεν ένας µε την ένδειξη «Τ ε χ ν ι κ ή Π ρ ο σ φ ο ρ ά» - ο δε άλλος µε την ένδειξη «Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ή Π ρ ο σ φ ο ρ ά», Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ α. Στον φάκελο µε την ένδειξη «Τ ε χ ν ι κ ή Π ρ ο σ φ ο ρ ά», τοποθετείται υποχρεωτικά επί ποινή απόρριψης σε δύο (2) υπογεγραµµένα αντίγραφα: - η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (τεχνικά στοιχεία - περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών των προσφερόµενων ειδών κ.λ.π.) καθώς επίσης και - συµπληρωµένα επί ποινή αποκλεισµού ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ των ειδών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ). Επιπλέον στον φάκελο αυτό τοποθετούνται τα κατατοπιστικά πρωτότυπα προσπέκτους για κάθε προσφερόµενο είδος ξεχωριστά εφόσον υπάρχουν, εκτός των προσφερόµενων τιµών. Όπου δεν είναι δυνατή η προσκόµιση προσπέκτους θα πρέπει να περιγράφεται υπεύθυνα και πλήρως το προσφερόµενο είδος. Τα προσφερόµενα είδη θα αναφέρονται µε την κατονοµασία τους και τον αντίστοιχο αύξοντα αριθµό τους, όπως αυτός ορίζεται στον συνοπτικό πίνακα ειδών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ). Στην τεχνική προσφορά πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα και µε ποινή αποκλεισµού: i. Ο χρόνος παράδοσης των προσφεροµένων ειδών. ii.ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας, δηλαδή το χρόνο δωρεάν συντήρησης των προσφεροµένων ειδών, µετά την παραλαβή τους. iii.η εξυπηρέτηση µετά την πώληση και η τεχνική βοήθεια καθώς και η εξασφάλιση ύπαρξης ανταλλακτικών, η χώρα προέλευσης και κατασκευής των προσφεροµένων ειδών. Ο συµµετέχων στον ιαγωνισµό: Έχει το δικαίωµα να υποβάλλει προσφορά είτε για ένα είδος (σε όλη την αιτούµενη ποσότητα), είτε για µέρος των ειδών (σε όλες τις αιτούµενες ποσότητες) είτε για το σύνολο των ζητούµενων ειδών (για όλες τις αιτούµενες ποσότητες). Προσφορά η οποία αναφέρεται σε µέρος της αιτούµενης ποσότητας των υπό προµήθεια ειδών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όλα τα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών θεωρούνται απαράβατοι και ουσιώδεις όροι, οποιαδήποτε δε απόκλιση από αυτά συνεπάγεται στην απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης. Τεχνική προσφορά, η οποία παρουσιάζει, κατά την κρίση της Επιτροπής ιαγωνισµού, ουσιώδεις αποκλίσεις ή οποιαδήποτε µη συµµόρφωση στους όρους των τεχνικών προδιαγραφών, όπως αυτοί ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και οι οποίοι χαρακτηρίζονται στο σύνολό τους ως «απαράβατοι», απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Επίσης, προσφορά στην οποία τα στοιχεία (αναλυτική τεχνική περιγραφή) είναι διαφορετικά από τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (prospectus), απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αντίθετα, δεν απορρίπτεται προσφορά όταν οι υπάρχουσες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις και θεωρούνται τεχνικά αποδεκτές. 8

9 Επίσης αποκλίσεις από τα στοιχεία που αναφέρονται στις αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές των υπό προµήθεια ειδών µε τα στοιχεία των κατατιθέµενων τεχνικών φυλλαδίων (prospectus), θα θεωρηθούν απαράδεκτες και η τεχνική προσφορά θα απορριφθεί. Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ β. Στον φάκελο µε την ένδειξη «Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ή Π ρ ο σ φ ο ρ ά», τοποθετείται, επί ποινή απόρριψης, µόνον η οικονοµική προσφορά του προµηθευτή συµπληρωµένη επίσης σε δύο (2) υπογεγραµµένα αντίγραφα µε τις αντίστοιχες τιµές, στο ειδικό συνηµµένο ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ). Ειδικότερα: Η οικονοµική προσφορά θα πρέπει να καθορίζει µε σαφήνεια: - Τα συγκεκριµένα είδη για τα οποία προσφέρει µε την κατονοµασία τους και τον αντίστοιχο αύξοντα αριθµό τους, όπως αυτός ορίζεται στον συνοπτικό πίνακα ειδών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ). - Την αιτούµενη ποσότητα των ειδών. - Την προσφερόµενη τιµή του είδους ανά τεµάχιο χωρίς Φ.Π.Α. σε ΕΥΡΩ - Την προσφερόµενη τιµή του είδους ανά τεµάχιο µε Φ.Π.Α. σε ΕΥΡΩ - Την συνολική τιµή για το σύνολο της ποσότητας του είδους χωρίς Φ.Π.Α. σε ΕΥΡΩ, - Τον φόρο προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.) ανά είδος για όλη την αιτούµενη ποσότητά του. -Την συνολική αξία για όλη την αιτούµενη ποσότητα του είδους συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. σε ΕΥΡΩ -Την τελική συνολική αξία για όλα τα προσφερόµενα είδη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. σε ΕΥΡΩ. Προσφορά που θέτει όρους αναπροσαρµογής τιµών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά γίνεται δεκτή µόνο σε Ευρώ. Επίσης απορρίπτεται ως απαράδεκτη η προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή τελεί υπό αίρεση. Η προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξυσίµατα, σβησίµατα, προσθήκες ή διορθώσεις. Ως απαράδεκτη απορρίπτεται και η προσφορά στην οποία δεν έχουν συµπληρωθεί και υποβληθεί τα συνηµµένα ειδικά α) «ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ) και β) «ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ), που επισυνάπτονται στην διακήρυξη αυτή και συνιστούν αναπόσπαστο τµήµα αυτής. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών ο προσφέρων παρέχει διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από το αρµόδιο όργανο (Επιτροπή ιαγωνισµού), είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της υπηρεσίας. Σηµειώνεται ότι από τις διευκρινήσεις, οι οποίες παρέχονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνον εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία ζητήθηκαν. 9

10 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Το αρµόδιο όργανο για την παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας απoσφράγισης των προσφορών, η οποία διεξάγεται δηµόσια, την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες. Κατά το άνοιγµα των προσφορών επιτρέπεται να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόµενοι ή οι νοµίµως εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποί τους, οι οποίοι µπορούν να λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό, των τεχνικών στοιχείων των υπόλοιπων προσφορών που υποβλήθηκαν καθώς και των τιµών που προσφέρθηκαν. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: Αρχικά αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και ο φάκελος των δικαιολογητικών τα οποία ελέγχονται λεπτοµερώς και υπογράφονται. Στη συνέχεια αποσφραγίζεται ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, των συµµετεχόντων των οποίων τα δικαιολογητικά έγιναν αποδεκτά, η οποία υπογράφεται από τα µέλη του αρµοδίου οργάνου, ανά φύλλο. Κατόπιν και µετά τον επιστάµενο έλεγχο και βαθµολογία των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων προµηθευτών, αποσφραγίζονται οι Οικονοµικές Προσφορές των εταιρειών που οι προσφορές τους έγιναν αποδεκτές από άποψη τεχνικής αξιολόγησης, που επίσης υπογράφονται ανά φύλλο. Όλα τα παραπάνω καταγράφονται σε Πρακτικά που υπογράφονται από την Επιτροπή ιαγωνισµού, τα οποία διαβιβάζονται στην Αναθέτουσα Αρχή προκειµένου να αποφασίσει σχετικά. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κριτήριο για την κατακύρωση της προµήθειας και την τελική επιλογή του προσφέροντα συνιστά η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη ανά είδος προσφορά. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ α) Για την αξιολόγηση προσφορών, λαµβάνονται υπόψη, κυρίως τα παρακάτω κριτήρια: 1. Η τιµή. 2. Η συµφωνία της τεχνικής προσφοράς του προσφερόµενου είδους µε τις τεχνικές προδιαγραφές της ιακήρυξης (Απαράβατος όρος). Η αξιολόγηση και η βαθµολογία των προσφορών θα είναι συγκριτική και ανάλογη µεταξύ τους. 3. Η παρεχόµενη εγγύηση καλής λειτουργίας σε έτη. Ελάχιστος απαιτούµενος: δύο (2) έτη (Απαράβατος όρος). Η αξιολόγηση και βαθµολογία των προσφορών θα είναι συγκριτική και ανάλογη µεταξύ τους. 4. Η ποιότητα της εξυπηρέτησης (service) µετά την πώληση και της τεχνικής βοήθειας εκ µέρους του προµηθευτή, καθώς και η εξασφάλιση ύπαρξης ανταλλακτικών τουλάχιστον για δέκα (10) έτη (απαράβατος όρος). Η αξιολόγηση και βαθµολογία των προσφορών θα είναι συγκριτική και ανάλογη µεταξύ τους. 10

11 5. Ο χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης των ειδών. Μέγιστος απαιτούµενος εκατόν είκοσι (120) ηµέρες (Απαράβατος όρος). Η αξιολόγηση και βαθµολογία των προσφορών θα είναι συγκριτική και αντιστρόφως ανάλογη µεταξύ τους. Για την επιλογή συµφερότερης προσφοράς αξιολογούνται µόνον οι προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και είναι σύµφωνες µε τους λοιπούς όρους της ιακήρυξης. Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον εντός των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της ιακήρυξης ανάδοχο, η πρόσφορά του οποίου κρίθηκε οικονοµοτεχνικά ως η πλέον συµφέρουσα, µε βάση τα παραπάνω κριτήρια. Η διαδικασία της οικονοµοτεχνικής αξιολόγησης είναι η παρακάτω: Τα προαναφερόµενα στοιχεία αξιολόγησης πλην των οικονοµικών στοιχείων (τιµή), κατατάσσονται σε δύο (2) οµάδες, ως εξής: Α Οµάδα (Τεχνικών Προδιαγραφών, Ποιότητας και Απόδοσης) Α. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συµφωνία της τεχνικής προσφοράς του προσφερόµενου είδους µε τις τεχνικές προδιαγραφές της ιακήρυξης (απαράβατος όρος). Η αξιολόγηση και η βαθµολογία των προσφορών θα είναι συγκριτική και ανάλογη µεταξύ τους µόνο για τις προσφορές που καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 70 % 70% Β.1 Β.2 Β.3 Β Οµάδα (Τεχνικής Υποστήριξης και κάλυψης) ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η παρεχόµενη, σε έτη, εγγύηση καλής λειτουργίας. Ελάχιστος απαιτούµενος χρόνος: δύο (2) έτη. (απαράβατος όρος) Η αξιολόγηση και βαθµολογία των προσφορών θα είναι συγκριτική και ανάλογη µεταξύ τους. Η ποιότητα της εξυπηρέτησης (service) µετά την πώληση και της τεχνικής βοήθειας εκ µέρους του προµηθευτή, καθώς και η εξασφάλιση ύπαρξης ανταλλακτικών τουλάχιστον για δέκα (10) έτη. (απαράβατος όρος) Η αξιολόγηση και βαθµολογία των προσφορών θα είναι συγκριτική και ανάλογη µεταξύ τους. Ο χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης του είδους. Μέγιστος απαιτούµενος χρόνος: εκατόν είκοσι (120) ηµέρες (απαράβατος όρος). Η αξιολόγηση και βαθµολογία των προσφορών θα είναι συγκριτική και αντιστρόφως ανάλογη µεταξύ τους. ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 10 % 10 % 10 % 30 % Όλα τα επί µέρους στοιχεία βαθµολογούνται αυτόνοµα µε βάση τους 100 βαθµούς. β) Η βαθµολογία των επί µέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθµοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται επακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών που 11

12 επισυνάπτονται στη διακήρυξη. Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται µέχρι 110 βαθµούς όταν υπερκαλύπτονται οι όροι απαιτήσεις της ιακήρυξης. Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε στοιχείου των οµάδων είναι το γινόµενο του επιµέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου, όπως ορίζεται στη διακήρυξη, επί τη βαθµολογία του και η συνολική βαθµολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των στοιχείων και των δύο οµάδων. Η τελική βαθµολογία µε βάση τα παραπάνω, κυµαίνεται από 100 έως 110 βαθµούς. Για τη διαµόρφωση της συγκριτικής τιµής λαµβάνεται υπ όψη µόνο η τιµή προσφοράς. ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον µικρότερο λόγο της τιµής της προσφοράς (συγκριτικής), προς τη συνολική βαθµολογία της. Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού όργανο (Επιτροπή ιαγωνισµού), µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή του, µπορεί να προτείνει: α. Συνολική ή τµηµατική κατακύρωση του διαγωνισµού σε περισσότερους του ενός συµµετέχοντες για τα είδη που η προσφορά τους θα αναδειχθεί η συµφερότερη, ανά είδος, από οικονοµική άποψη. β. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψη του µε τροποποίηση ή µη των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών. γ. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγµάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. δ. Οριστική µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. 3. Η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει για την τελική τύχη του διαγωνισµού. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισµός κατακυρώνεται στον ή στους προσφέροντες την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη ανά είδος, προσφορά. Η κατακύρωση του ιαγωνισµού γίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή στον ή στους αναδόχους µε σχετική έγγραφη Ανακοίνωση. Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό και µόνο χαρακτήρα. Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου όπως προσφορά, προκήρυξη ή απόφαση κατακύρωσης πλην καταδήλων σφαλµάτων και παραδροµών. 12

13 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο ανάδοχος, στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της Ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, µε βάση το σχέδιο αυτής που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. Στην περίπτωση όµως αυτή ο χρόνος παράδοσης των ειδών αρχίζει να υπολογίζεται 10 ηµέρες µετά από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Ο ανάδοχος, που δε θα προσέλθει, µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε µε την Ανακοίνωση κατακύρωσης να υπογράψει τη σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνοµά του καθώς και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής του, ύστερα απόφαση της αναθέτουσας αρχής και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π 118/2007. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ο ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει πριν ή κατά την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης Εγγυητική Επιστολή Τράπεζας ή Γραµµάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων ποσού ίσου προς το 5% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. ως εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος προς το συµβατικό χρόνο παράδοσης. Εφ όσον η σύµβαση υπογραφεί πριν από τη λήξη της προθεσµίας των 10 ηµερών που προαναφέρεται, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισµού θα πρέπει να καταθέσει κατά τον χρόνο παράδοσης και εγκατάστασης των ειδών, Εγγυητική Επιστολή ποσού ίσου προς το 2% της συµβατικής αξίας των ειδών, χωρίς τον Φ.Π.Α., ως εγγύηση καλής λειτουργίας αυτών, χρονικής ισχύος ίσης προς το συµβατικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας. ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙ ΩΝ Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το είδος µέσα στα χρονικά όρια και µε τον τρόπο που ορίζει η σύµβαση στους χώρους εγκατάστασης αυτών, όπως αυτοί αναλυτικά αναφέρονται στον Συνοπτικό Πίνακα Ειδών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ). Με απόφαση του αρµοδίου οργάνου, που πρέπει να αιτιολογείται, µπορεί να παραταθεί ή να µετατεθεί ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, σύµφωνα µε όσα ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 26 του Π 118/2007 και ύστερα από αίτηµα του αναδόχου που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν τη λήξη του συµβατικού χρόνου. Η παραλαβή των ειδών του εξοπλισµού θα γίνει από αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής στις εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης, µέσα στον καθοριζόµενο από την σύµβαση χρόνο, µε τη σύνταξη οριστικού πρωτοκόλλου 13

14 παραλαβής (ή απόρριψης) των ειδών κατόπιν διενέργειας ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 του Π.. 118/2007. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ Σε περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης των συµβατικών ειδών ή απόρριψης αυτών, επιβάλλονται κατά περίπτωση οι κυρώσεις των άρθρων 32,33, και 34 του Π.. 118/2007. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωµή της αξίας των υπό προµήθεια ειδών στον ανάδοχο θα γίνεται µε την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή του συνόλου των συµβατικών ειδών. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 24 του Νόµου 2198/94 (Φ.Ε.Κ. 43/Α/ ) παρακρατείται φόρος, που βαρύνει τον ανάδοχο: - 4% επί του καθαρού ποσού (χωρίς Φ.Π.Α.) της αξίας του τιµολογίου πώλησης και - 8% επί του καθαρού ποσού (χωρίς Φ.Π.Α.) της αξίας του τιµολογίου παροχής υπηρεσιών, εφόσον υπάρχουν. Σηµειώνεται ότι η ανωτέρω παρακράτηση αφορά προκαταβολή φόρου εισοδήµατος και συµψηφίζεται κατά την ετήσια φορολογική δήλωση του αναδόχου. - 0,10% υπέρ ΕΑΑ ΗΣΥ (Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων) επί της καθαρής αξίας του τιµολογίου, βάσει του Νόµου 4013/2011, άρθρο 4 παρ.3. που υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α. (σε όλο το ποσό της σύµβασης χωρίς το Φ.Π.Α.) Κάθε άλλη κράτηση που ισχύει κατά την ηµεροµηνία της πληρωµής. 2. Ο φόρος προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει τις πιστώσεις του Πανεπιστηµίου. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Η παρούσα διακήρυξη συνοδεύεται από τα: 1) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ 3) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΙ ΩΝ 4) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 5) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΣΧΕ ΙΟ - ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Κοµοτηνή, Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αναπληρωτής Καθηγητής Φώτιος Μάρης 14

15 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΤΟΥ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ A/A ειδών ΤΙΤΛΟΣ ΕΙ ΟΥΣ Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Τιµή Μονάδος Χωρίς ΦΠΑ Τιµή Μονάδος Με ΦΠΑ Συνολική αξία τεµ. είδους χωρίς ΦΠΑ Συνολική Προϋπολογιζόµενη αξία µε ΦΠΑ ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / Στοιχεία Υπευθύνου ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Είδος 1 Σύστηµα καταγραφής/επεξεργασίας βίντεο υψηλής ανάλυσης και ταχύτητας (παρελκόµενο συστήµατος VICON) τεµάχιο , , ,00 Χώρος Εργαστηρίου Εµβιοµηχανικής στο υπόγειο του ΤΕΦΑΑ Πανεπιστηµιούπολη, Κοµοτηνή Υπεύθυνος: Αν. Καθηγητής Νικόλαος Αγγελούσης (τηλ , Είδος 2 Ψηφιακές βιντεοκάµερες υψηλής ευκρίνειας τεµάχιο 2 731, , ,00 Χώρος Αίθουσα τηλεκπαίδευσης στον 1 όροφο του ΤΕΦΑΑ Πανεπιστηµιούπολη, Κοµοτηνή Υπεύθυνος: Αν. Καθηγητής Παναγιώτης Αντωνίου τηλ , Χώρος Αίθουσα τηλεκπαίδευσης 1 όροφο του ΤΕΦΑΑ Πανεπιστηµιούπολη, Κοµοτηνή Είδος 3 Ηχητικός εξοπλισµός τηλεκπαίδευσης τεµάχιο , , ,00 Υπεύθυνος: Αν. Καθηγητής Παναγιώτης Αντωνίου (τηλ , 15

16 Είδος 4 Είδος 5 Είδος 6 Είδος 7 Είδος 8 Είδος 9 Οπτικός εξοπλισµός τηλεκπαίδευσης Λογισµικό τηλεκπαίδευσης τεµάχιο 1 284, ,55 350,00 τεµάχιο , , ,00 Βάσεις στήριξης προβολικών δεδοµένων (data projector) - Βιντεοπροβολέων τεµάχιο 5 48, ,90 300,00 Επιγραφή κινητού κειµένου Τροφοδοτικό ρεύµατος Ηχητικό σύστηµα τεµάχιο , , ,00 τεµάχιο 1 121, ,95 150,00 τεµάχιο , , ,00 Χώρος τηλεκπαίδευσης στον 1 όροφο του ΤΕΦΑΑ Πανεπιστηµιούπολη, Κοµοτηνή Υπεύθυνος: Αν. Καθηγητής Παναγιώτης Αντωνίου (τηλ , Χώρος Αίθουσα τηλεκπαίδευσης στον 1 όροφο του ΤΕΦΑΑ Πανεπιστηµιούπολη, Κοµοτηνή Υπεύθυνος: Αν. Καθηγητής Παναγιώτης Αντωνίου (τηλ , Χώρος Αίθουσες διδασκαλίας στον 1 όροφο του ΤΕΦΑΑ Πανεπιστηµιούπολη, Κοµοτηνή Υπεύθυνος: Μέλος ΕΤΕΠ Χρήστος Καζαντζής (τηλ , Χώρος Αίθριος χώρος στο ισόγειο του ΤΕΦΑΑ Πανεπιστηµιούπολη, Κοµοτηνή Υπεύθυνος: Μέλος ΕΤΕΠ Χρήστος Καζαντζής (τηλ , Χώρος Κεντρικά κτίρια του ΤΕΦΑΑ Πανεπιστηµιούπολη, Κοµοτηνή Υπεύθυνος: Μέλος ΕΤΕΠ Χρήστος Καζαντζής (τηλ , Χώρος Μεγάλο και µικρό αµφιθέατρο στο ισόγειο του ΤΕΦΑΑ Πανεπιστηµιούπολη, Κοµοτηνή Υπεύθυνος: Μέλος ΕΤΕΠ Χρήστος Καζαντζής (τηλ , 16

17 Χώρος Κεντρικά κτίρια του ΤΕΦΑΑ Πανεπιστηµιούπολη, Κοµοτηνή Είδος 10 Σύστηµα ελέγχου πρόσβασης τεµάχιο , , ,00 Υπεύθυνος: Μέλος ΕΤΕΠ Χρήστος Καζαντζής (τηλ , Χώρος Εργαστηρίου Βιντεοανάλυσης στο ισόγειο του ΤΕΦΑΑ Πανεπιστηµιούπολη, Κοµοτηνή Είδος 11 Ψηφιακή βιντεοκάµερα και τρίποδας τεµάχιο 1 252, ,03 310,00 Υπεύθυνος: Επικ. Καθηγήτρια Αικ. Παπαδηµητρίου (τηλ , Είδος 12 Σύστηµα ανίχνευσης και αξιολόγησης αναπτυξιακών διαταραχών της κίνησης στη νηπιακή, παιδική και προ-εφηβική ηλικία τεµάχιο ,00 Χώρος Εργαστηρίου Φυσικής Αγωγής και άθλησης στο υπόγειο του ΤΕΦΑΑ Πανεπιστηµιούπολη, Κοµοτηνή Υπεύθυνος: Αν. Καθηγητής Θωµάς Κουρτέσης (τηλ , Είδος 13 έσµη αξιολόγησης της αδρής κινητικής ανάπτυξης σε παιδιά προσχολικής & πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης τεµάχιο ,00 Χώρος Εργαστηρίου Φυσικής Αγωγής και άθλησης στο υπόγειο του ΤΕΦΑΑ Πανεπιστηµιούπολη, Κοµοτηνή Υπεύθυνος: Αν. Καθηγητής Θωµάς Κουρτέσης (τηλ , Είδος 14 Σύστηµα αξιολόγησης της κινητικής επιδεξιότητας και ανάπτυξης στη νηπιακή, παιδική και προ-εφηβική ηλικία τεµάχιο , , , ,58 Χώρος Εργαστηρίου Φυσικής Αγωγής και άθλησης στο υπόγειο του ΤΕΦΑΑ Πανεπιστηµιούπολη, Κοµοτηνή Υπεύθυνος: Αν. Καθηγητής Θωµάς Κουρτέσης (τηλ , 17

18 Είδος 15 Σύστηµα καταγραφής αγώνων αθληµάτων κλειστού χώρου και ανάλυση της φυσικών επιβαρύνσεων των αθλητών µε τη βοήθεια λογισµικού και εξωτερικής κάµερας τεµάχιο , , , ,60 Χώρος Εργαστηρίου Φυσικής απόδοσης στο ισόγειο του ΤΕΦΑΑ Πανεπιστηµιούπολη, Κοµοτηνή Υπεύθυνος: Αν. Καθηγητής Ιωάννης Φατούρος (τηλ , Χώρος Εργαστηρίου Αναψυχής στο ισόγειο του Κολυµβητηρίου του ΤΕΦΑΑ Πανεπιστηµιούπολη, Κοµοτηνή Είδος 16 Κάµερα κεφαλής µε δέστρα, βάση και καλώδιο σύνδεσης κάµερας κεφαλής τεµάχιο 4 556, , ,00 Υπεύθυνος: Καθηγητής Γεώργιος Κώστα (τηλ , Είδος 17 GPS µε βάση και αισθητήρα τεµάχιο 1 691, ,06 850,00 Χώρος Εργαστηρίου Αναψυχής στο ισόγειο του Κολυµβητηρίου του ΤΕΦΑΑ Πανεπιστηµιούπολη, Κοµοτηνή Υπεύθυνος: Καθηγητής Γεώργιος Κώστα (τηλ , ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ , , , ,89 (23% Φ.Π.Α.) = ,18 18

19 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Τ.Ε.Φ.Α.Α. Είδος 1. Ένα (1) Σύστηµα καταγραφής/επεξεργασίας βίντεο υψηλής ανάλυσης και ταχύτητας (παρελκόµενο συστήµατος VICON) µε χαρακτηριστικά: Τεµάχια 1 1. Βιντεοκάµερα Ανάλυση (resolution): τουλάχιστον 1280x720 Ταχύτητα λήψης (frame rate): 120Hz υναµική διαβάθµιση (dynamic video calibration): ναι, µέσω wand Είδος σύνδεσης: µέσω Power over Ethernet (PoE) το οποίο να περιλαµβάνεται Χρώµα (color): ναι Plug and Play: ναι Να συνδέονται και να συγχρονίζονται πλήρως µε το σύστηµα καταγραφής και εµβιοµηχανικής ανάλυσης των κινήσεων VICON που διαθέτει το εργαστήριο. 2. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής σταθερός Processor: Intel Xeon Processor E v2 (Quad Core, 3.70GHz Turbo, 8MB) Memory: τουλάχιστον 8GB (2x4GB) 1600MHz DDR3 Non-ECC Hard Drive: τουλάχιστον 1TB 3.5inch Serial ATA (7.200 Rpm) Hard Drive Additional Hard Drive: τουλάχιστον 1TB 3.5inch Serial ATA (7.200 Rpm) Raid Controller: Integrated SATA Controller Graphics : 1 GB NVIDIA Quadro 2000 (2DP & 1DVI-I) (1DP-DVI & 1DVI-VGA adapter) (MRGA17L) Operating System: Windows 7 Professional (64Bit) English Intel Ethernet Server Adapter I340-T4 2 off 5 ¼ to 2.5 SSD adapter cards + 2 off 128GB Crucial m4 2.5-inch SATA 6GB/s. Τουλάχιστον 2 χρόνια υποστήριξη on-site Να συνδέεται και να συγχρονίζεται πλήρως µε την παραπάνω βιντεοκάµερα, τις υπόλοιπες κάµερες και όλες τις συσκευές του συστήµατος καταγραφής και εµβιοµηχανικής ανάλυσης των κινήσεων VICON που διαθέτει το εργαστήριο. Σηµείωση: Το προτεινόµενο σύστηµα είναι παρελκόµενο του ήδη εγκατεστηµένου στο Εργαστήριο, συστήµατος εµβιοµηχανικής ανάλυσης κινήσεων VICON. Εκτιµώµενο Κόστος: Χωρίς ΦΠΑ 5.691,06 / τεµάχιο. Σύνολο: 1 Χ 5.691,06 = 5.691,06 µε ΦΠΑ / τεµάχιο. Σύνολο: 1 Χ =

20 Είδος 2. ύο (2) ψηφιακές βιντεοκάµερες µε χαρακτηριστικά: Τεµάχια 2 Φακός / ζουµ Επέκταση ζουµ 17x Λόγος ζουµ (οπτικό) 12x Λόγος ζουµ (ψηφιακό) 160x ιάµετρος φίλτρου (mm) 30 F 1,8-3,4 f (εστιακή απόσταση) (mm) 2,9-34,8 f (µετατροπή 35mm): Βίντεο 29,8-357,6 (16:9), 36,5-438 (4:3) f (µετατροπή 35mm): Φωτογραφία 29,8-357,6 (16:9), 27,4-328,8 (4:3) Ευρυγώνιος φακός ΝΑΙ Φωτογραφική µηχανή ιάταξη εικόνας: Μέγεθος Αισθητήρας Exmor R CMOS τύπου 1/4 (4,5 mm) µε οπίσθιο φωτισµό Μικτός αριθµός pixel (K) 4200 Ενεργά Pixel(βίντεο) Περ. 2650K pixel (16:9), περ. 1990K pixel (4:3) Ενεργά Pixel(φωτογραφία) Περίπ. 3540K pixel (4:3) Εστίαση: Μη αυτόµατη ΝΑΙ Πλήκτρο χειροκίνητης εστίασης Πάνελ αφής Εστίαση σηµείου (πάνελ αφής) ΝΑΙ Εστίαση µε παρακολούθηση ΝΑΙ Ελάχιστος φωτισµός (lux) 11 lux (ταχύτητα κλείστρου 1/50) / Λειτουργία Low Lux, 3 lux (ταχύτητα κλείστρου 1/25) SteadyShot (σταθεροποίηση εικόνας) Optical SteadyShot µε ενεργή λειτουργία Ανίχνευση προσώπου ΝΑΙ Smile Shutter ΝΑΙ Βελτιστοποίηση δυναµικού εύρους D-Range ΝΑΙ Νυχτερινή λήψη ΟΧΙ Ταχύτητα κλείστρου 1/6-1/1000 Ισορροπία λευκού Αυτόµατο / Ύπαιθρο / Εσωτ. χώρος / Με ένα πάτηµα Επιλογή σκηνής Λυκόφως / Λυκόφως κατακόρυφου προσανατολισµού (φωτογραφία µόνον) / Αυγή & Ηλιοβασίλεµα / Πυροτεχνήµατα / Τοπίο / Πορτραίτο / Προβολέας / Παραλία / Χιόνι Έξυπνη αυτόµατη ρύθµιση (iauto) ΝΑΙ Λήψη γκολφ ΝΑΙ Cinematone ΟΧΙ Αυτόµατο αργό κλείστρο ΟΧΙ Αντιστάθµιση οπίσθιου φωτισµού ΝΑΙ Εικονοσκόπιο / Οθόνη LCD Τύπος LCD Οθόνη Clear Photo LCD PLUS LCD: Pixel (κουκκίδες) 230K Πάνελ αφής ΝΑΙ Εικονοσκόπιο ΟΧΙ LCD: Μέγεθος (in) 3 20

21 Συσκευή προβολής Έξοδος φωτισµού Έως 10 lumen Έξοδος ανάλυσης 640x360 Κάλυψη οθόνης Τύπου 10 - τύπου 60 Απόσταση προβολής Περ. 0,5 m - 3 m Αντοχή ( ιάρκεια µπαταρίας). 1,5 ώρα (παρεχόµενη µπαταρία) Φλας/φως Φλας ΝΑΙ Φως βίντεο ΝΑΙ Συσκευή εγγραφής/αναπαραγωγής Μορφή ταινίας HD:συµβατό µε φορµά MPEG4-AVC/H.264 AVCHD (1080/50p:αρχικό φορµά), STD:MPEG2-PS Μέσα εγγραφής Εσωτερική µνήµη / Memory Stick PRO Duo (Mark 2) /Memory Stick PRO-HG Duo / κάρτα µνήµης SD/SDHC/SDXC (κατηγορίας 4 ή ανώτερης) Ανάλυση ταινιών HD:1920x1080/50p, 25p, 50i(FX,FH), 1440x1080/50i (HQ,LP) Ρυθµός εγγραφής βίντεο (µέσος βαθµός ροής δεδοµένων/vbr) HD PS: περ. 28 Mbps / FX: περ. 24 Mbps / FH: περ. 17 Mbps / HQ: περ. 9 Mbps / LP: περ. 5 Mbps STD HQ: 9 Mbps Επεξεργασία καταλόγου αναπαραγωγής Προσθήκη / ιαγραφή / Μετακίνηση Επεξεργασία πρωτοτύπου ιαγραφή / ιαίρεση Αναπαραγωγή αποσπασµάτων ΝΑΙ Απευθείας αντιγραφή ΝΑΙ Εγγραφή σε δίσκο µε το πάτηµα ενός κουµπιού ΝΑΙ Συµβατότητα DVDirect ΝΑΙ Εγγραφή στατικής εικόνας Εγγραφή φωτογραφίας ΝΑΙ Συµπίεση στατικής εικόνας JPEG Μέγεθος εικόνας: VGA 7,1 megapixel 4:3 (3072x2304), 5,3 megapixel 16:9 (3072x1728), 1,9 megapixel 4:3 (1600x1200), 307K pixel 4:3 (640x480) Λήψη φωτογραφιών ενώ εγγράφετε ταινία ( ιπλή εγγραφή) ΝΑΙ Ήχος Σύστηµα ήχου Dolby Digital 5,1καν. Ενσωµατωµένο µικρόφωνο Ήχος Surround µε µικρόφωνο ζουµ Ενσωµατωµένο ηχείο Στερεοφωνικό µικρόφωνο Clear Phase Εγγραφή µε ήχο Surround ΝΑΙ Υποδοχές Υποδοχή µικροφώνου Στερεοφωνικό µίνι βύσµα Υποδοχή ακουστικών Στερεοφωνικό µίνι βύσµα Είσοδος σύνθετου σήµατος ΟΧΙ Έξοδος σύνθετου σήµατος ΝΑΙ Είσοδος σήµατος S-Video ΟΧΙ Έξοδος σήµατος S-Video ΝΑΙ Είσοδος i.link (DV) ΟΧΙ Έξοδος i.link (DV) ΟΧΙ Είσοδος USB ΟΧΙ Έξοδος USB ΝΑΙ Ενσωµατωµένο καλώδιο USB ΝΑΙ (διαθέσιµη φόρτιση USB) Έξοδος σήµατος συνιστωσών βίντεο ΝΑΙ Έξοδος HDMI ΝΑΙ Άλλα Quick ON ΝΑΙ 21

22 PMB Portable ΝΑΙ Εγγραφή σε ευρεία 16:9 ΝΑΙ Κουµπί Έναρξης / ιακοπής εγγραφής στην οθόνη LCD ΝΑΙ Κουµπί ζουµ στην οθόνη LCD ΝΑΙ Αυτόµατη αντιστοίχιση γεωγραφικής θέσης από GPS ΝΑΙ Προοδευτική αναπαραγωγή πλήρους ανάλυσης HD ΝΑΙ Υποδοχή σύνδεσης αξεσουάρ ΝΑΙ Κατανάλωση ισχύος : Οθόνη LCD(W) HD:3,0W, STD:2,8W Παρεχόµενα αξεσουάρ Τροφοδοτικό AC AC-L200 Καλώδιο ρεύµατος ΝΑΙ Καλώδιο συνιστωσών ΝΑΙ Καλώδιο AV Πολλαπλών χρήσεων (ΧΩΡΙΣ καλώδιο S/ΧΩΡΙΣ τηλεχειριστήριο) Επαναφορτιζόµενες µπαταρίες ΝΑΙ Καλώδιο USB ΝΑΙ Λογισµικό επεξεργασίας ΝΑΙ Ασύρµατο τηλεχειριστήριο ΝΑΙ Τρίποδα βαρέως τύπου ΝΑΙ Εκτιµώµενο Κόστος: Χωρίς ΦΠΑ 731,70 / τεµάχιο. Σύνολο: 2 Χ 731,70= 1.463,41 Με ΦΠΑ 900 / τεµάχιο. Σύνολο: 2 Χ 900 = Είδος 3. Ένα (1) Ηχητικό εξοπλισµό τηλεκπαίδευσης µε χαρακτηριστικά: Τεµάχια 1 1. Μονάδα ελέγχου συνεδριακού συστήµατος Μέχρι 150 συνέδρους Με Ενδεικτική λυχνία οµιλίας Με LCD οθόνη υνατότητα σύνδεσης µε τηλεφωνική γραµµή 2. Συνεδριακό µικρόφωνο προέδρου Ιδίου κατασκευαστή µε µονάδας ελέγχου συνεδριακού συστήµατος Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας 3. Συνεδριακό µικρόφωνο συνέδρων Ιδίου κατασκευαστή µε µονάδας ελέγχου συνεδριακού συστήµατος Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας Εκτιµώµενο Κόστος Σύνολο: Χωρίς ΦΠΑ 2.674,78 µε ΦΠΑ

23 Είδος 4. Ένα (1) Οπτικό εξοπλισµό τηλεκπαίδευσης µε χαρακτηριστικά: Τεµάχια 1 ιαδικτυακή κάµερα (web cam) Motorized pan, tilt and zoom Integrated full duplex omni-directional speakerphone with 8-foot range On-board H.264 encoding USB video class (UVC) supported applications Full HD 1080p30fps video calling Camera and speakerphone controls, speakerphone and remote control 10-foot range remote control Pan, tilt and zoom, Volume, Audio mute, Answer/Hang up Carl Zeiss Optics with 9 point auto focus 78-degree field of view 180-degree pan, 55-degree tilt 3.5mm analog headset jack USB 2.0 compliant 8-foot USB cable 8-foot universal power adapter 9-inch extender stem for elevation / eye level camera angle Compatibility: USB video class (camera and H.264), Microsoft Lync, Skype Windows 7, XP, and Mac OS X 10.6 and higher Εκτιµώµενο Κόστος: Χωρίς ΦΠΑ 284,55 / τεµάχιο. Σύνολο: 1 Χ 284,55 = 284,55 µε ΦΠΑ 350 / τεµάχιο. Σύνολο: 1 Χ 350 = 350 Είδος 5. Ένα (1) Λογισµικό τηλεκπαίδευσης µε χαρακτηριστικά Τεµάχια 1. (Προτεινόµενο µοντέλο Imagicle Skystone Video chan. ή ισοδύναµο) Είδος: Λογισµικό διασύνδεσης εφαρµογής Skype µε σύστηµα τηλεδιάσκεψης Η323. Αριθµός συµµετεχόντων: Τέσσρεις (4) ή περισσότεροι) Χαρακτηριστικά: Λογισµικό το οποίο διασυνδέει χρήστες της εφαρµογής Skyoe µε υπάρχοντα συστήµα τηλεδιάσκεψης µε εικόνα και ήχο. Συµβατότητα: Sony PCS, VCON vpointhd, CEELAB PCSA-DG80 Εγγύηση: Τουλάχιστον ένα έτος Εκτιµώµενο Κόστος: Χωρίς ΦΠΑ 5.609,76/τεµάχιο. Σύνολο: 5.609,76 µε ΦΠΑ 6.900,00 /τεµάχιο. Σύνολο: 6.900,00 23

24 Είδος 6. Πέντε (5) Βάσεις στήριξης προβολικών δεδοµένων (data projector) Βιντεοπροβολέων µε χαρακτηριστικά: Τεµάχια 5. Να είναι συµβατές µε το είδος 13 Εκτιµώµενο Κόστος: Χωρίς ΦΠΑ 48,78 / τεµάχιο. Σύνολο: 5 Χ 48,78= 243,90 µε ΦΠΑ 60 / τεµάχιο. Σύνολο: 5 Χ 60 = 300 Είδος 7. Μία (1) Επιγραφή κινητού κειµένου µε χαρακτηριστικά: Τεµάχια 1. 4 γραµµών, έγχρωµες, Ύψος 25 εκ. Πλάτος 72 εκ Εκτιµώµενο Κόστος: Χωρίς ΦΠΑ 2.032,52 / τεµάχιο. Σύνολο: 1 Χ 2.032,52= 2.032,52 µε ΦΠΑ / τεµάχιο. Σύνολο: 1 Χ = Είδος 8. Ένα (1) Τροφοδοτικό ρεύµατος µε χαρακτηριστικά: Τεµάχια 1. Τροφοδοτικό Switching 360W 24V 15A Εκτιµώµενο Κόστος: Χωρίς ΦΠΑ 121,95 / τεµάχιο. Σύνολο: 1 Χ 121,95= 121,95 µε ΦΠΑ 150 / τεµάχιο. Σύνολο: 1 Χ 150 = 150 Είδος 9. Ένα (1) Ηχητικό σύστηµα µε χαρακτηριστικά: Τεµάχια ιαχειριστής ήχου (audio controller) (2) υκάναλος 24-bit/96kHz Feedback Destroyer. Αυτόµατος εντοπισµός και «καταστροφή» έως 40 συχνότητες. Εξαιρετικά υψηλής ανάλυσης 24-bit/96 khz A / D και D / A µετατροπείς συν 32-bit DSP για απόλυτη απόδοση ήχου. Είσοδοι balanced και servo-balanced έξοδοι µε ¼'' TRS και gold-plated XLR connectors. 2. υναµικό µικρόφωνο (4) υναµικό µικρόφωνο χειρός καρδιοειδούς πολικού διαγράµµατος. Για χρήση φωνητικών, οργάνων & live. Αντίσταση 600Ω, απόκριση Hz, 3. Monitor (4) Monitor υψηλής ισχύος 300-Watt 2-way σύστηµα ηχείων µόνιτορ, Επαναστατική ενισχυτή Class-D τεχνολογία, ρυθµιζόµενο φίλτρο ανατροφοδότησης και ολοκληρωµένη περιοριστή, thomann επεξεργαστή ήχου, Εξαιρετικά χαµηλά επίπεδα θορύβου µικροφώνου / γραµµής εισόδου µε LED ελέγχου έντασης και Clip, 3 - band EQ, 12 "long-εκδροµή οδηγός παρέχει βαθιά µπάσα και ακουστική ισχύ 24

25 4. Παθητικά ηχεία (2) Ισχύος 600/1200Watt (RMS / Peak),απόκριση 40Hz-19kHz, 126dB, διπλό 15 "Fullrangespeaker µε 1" Horn 5. Ενισχυτής (1) Ενισχυτής - 300W/4Ohm 2x, 2x 200W/8Ohm, 19 "rack/2u, 0.775V ευαισθησία εισόδου,. 1kHz/8Ohm συντελεστής απόσβεσης, προστασία από βραχυκύκλωµα, limiter, THD <0,05% / 1kHz, Jack & XLR in 6. Μίκτης (1) 8-channel mixer - 2 XLR εισόδους µικροφώνου και 2 stereo line εισόδους µε 3-Band EQ, 48V phantom power, 1 FX thomann send, αίθουσα ελέγχου έξω, master out (jack), 2-track in / out, έξοδος ακουστικών 7. Μονάδα ελέγχου συνεδριακού συστήµατος (1) Μέχρι 150 συνέδρους Με Ενδεικτική λυχνία οµιλίας Με LCD οθόνη υνατότητα σύνδεσης µε τηλεφωνική γραµµή 8. Συνεδριακό µικρόφωνο προέδρου Ιδίου κατασκευαστή µε µονάδας ελέγχου συνεδριακού συστήµατος Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας Εκτιµώµενο Κόστος: Σύνολο: Χωρίς ΦΠΑ 4.178,86 µε ΦΠΑ Είδος 10. Ένα (1) Σύστηµα ελέγχου πρόσβασης µε χαρακτηριστικά: Τεµάχια 1 1. Εισόδου Α. ύο καρταναγνώστες PROXIMITY / PIN µε πληκτρολόγιο εσωτερικό & ένα εξωτερικό. Β. interface για σύνδεση και έλεγχο συστήµατος access control µέσω δικτύου LAN /WAN. Γ. Ηλεκτροµαγνητική κλειδαριά bolt lock.συνοδευόµενο από το κατάλληλο λογισµικό καταγραφής 2. Εσωτερικού ελέγχου Α.καρταναγνώστης PROXIMITY / PIN µε πληκτρολόγιο. Β. interface για σύνδεση και έλεγχο συστήµατος access control µέσω δικτύου LAN /WAN. Γ. Ηλεκτροµαγνητική κλειδαριά bolt lock.. Μπουτόν απελευθέρωσης θύρας. 25

26 Ε.συνοδευόµενο από το κατάλληλο λογισµικό καταγραφής 3. Κάρτα ελέγχου ΚΑΡΤΑ PROXIMITY 4. Καλωδιώσεις Καλώδια ηχητικών Καλώδια acces control Εκτιµώµενο Κόστος: Σύνολο: Χωρίς ΦΠΑ 5.566,67 µε ΦΠΑ Είδος 11. Μία (1) Ψηφιακή βιντεοκάµερα και Ένας (1) τρίποδας µε χαρακτηριστικά: Τεµάχια Ψηφιακή κάµερα Ποιότητα εγγραφής Full HD. Οπτικό zoom ελάχιστο 38x µε δυνατότητα βελτίωσης 72x. Ψηφιακό zoom 100x! Λήψη σε format MP4. Ανάλυση Video 16: megapixels Ανάλυση Video 4: megapixels Ανάλυση Φωτογραφίας 16:9 8.9 MP Ελάχιστος φωτισµός 4 lux Οθόνη 2.7 inches Σύστηµα Ηχου Dolby Digital Τύπος Μπαταρίας Li-Ion HDMI out 1xHDMI out Θύρα USB USB 2.0 Format iframe. Αυτόµατη λειτουργία ia η οποία να επιλέγει τις καλύτερες ρυθµίσεις ανάλογα µε τις συνθήκες περιβάλλοντος για άριστες λήψεις. Σταθεροποιητή (Optical Image Stabilizer) µε διόρθωση πέντε αξόνων για λήψεις ακόµη και σε κίνηση. Λειτουργία, Intelligent Scene Selector, Face Recognition / Face Detection και Intelligent Contrast Control. Λειτουργία Pre Rec. Φόρτιση µπαταρίας µέσω του υπολογιστή µε USB υνατότητα φόρτισης της µπαταρίας φόρτιση µέσω µπρίζας µε φορτιστή για δύο συσκευές µε τάση εισόδου: V AC (60/50Hz), Τάση εξόδου: 5.0V DC, max 2000ma, USB 1: 5V 1A, USB 2: 5V 2A 2. Τρίποδας Ύψος >160cm, ρυθµιζόµενο Πόδια 3 αρθρώσεων κατασκευασµένα από ανθεκτικό υλικό Κεντρικό στήριγµα και λαστιχένιες βάσεις 26

Τηλ 23210-49239,49198 Fax 23120-49251

Τηλ 23210-49239,49198 Fax 23120-49251 Τηλ 23210-49239,49198 Fax 23120-49251 Αρ. Πρωτ.: 3216 Σέρρες: 23/10/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ στο πλαίσιο του Έργου: «Ανοιχτά Ακαδημαικά Μαθήματα του ΤΕΙ Σερρών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. ιακήρυξης 71/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 473/19-01-2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 473/19-01-2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ιεύθυνση Οικονοµικής Οργάνωσης & Υποστήριξης Ηράκλειο:19/01/2015 Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες: Κυπριωτάκη Θεονύµφη, Κυριακάκης Μιχάλης

Διαβάστε περισσότερα

IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 6/2015

IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 10/06/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ.πρωτ. 32416/2491 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002835585 2015-06-10

15PROC002835585 2015-06-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 10/06/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ.πρωτ. 32416/2491 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠ ΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠ ΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ευρωπαϊκό Ταµείο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Περιφερειακής Ανάπτυξης ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ- ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΟΙΚ. 2756/12-1-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Πληροφορίες: κ. Μ. Κουκούλη Τηλέφωνο: 210 5294860 &-68 Fax: 210 5294873 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό ΚοινωνικόΤαµείο Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 3586 23/06/2011 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. ιακήρυξης 69/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΕΤΛΑΝΣ (Υποέργα 2, 3 & 4) ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: 321.401,10 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βέροια, 02-07-2015 Αρ. Πρωτ. 4268 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 4267/2015

Βέροια, 02-07-2015 Αρ. Πρωτ. 4268 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 4267/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ Ε. Π. ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

21-10- 2013 25-10-2013 71.621,67

21-10- 2013 25-10-2013 71.621,67 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 2 Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Το έργο είναι ενταγµένο στο Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

/ΞΗ 7 /2012 ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

/ΞΗ 7 /2012 ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΟ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΟ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,15-10-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Αριθµ. Πρωτ. :657 ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΟ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Ταχ. /νση : Αναπαύσεως 10 Ταχ. Κώδικας: 116 36 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002770234 2015-05-13

15PROC002770234 2015-05-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 12243 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 2105385118-9 FAX : 2105385118

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πυθαγόρειο 21-4-2015 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ: ΚΑΣΜΑ/ΥΠ/1216

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πυθαγόρειο 21-4-2015 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ: ΚΑΣΜΑ/ΥΠ/1216 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΣΑΜΟΥ «ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ Ο ΣΑΜΙΟΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:ΨΥ4Ρ465ΦΘΘ-Φ2Ν Πυθαγόρειο

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002497898 2014-12-22

14PROC002497898 2014-12-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ε Π Α Ν Α Λ Η Π Τ Ι Κ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΝΕΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Υποέργο: 5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1 Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003044990 2015-09-14

15PROC003044990 2015-09-14 Λ.Συγγρού83, 11745Αθήνα, τηλ. 2109285123, Fax 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Κασάπης Γεώργιος E-mail: g.kasapis@firstreception.gov.gr Αθήνα 10/ 09/2015

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ ΠΑΙ ΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Τ. Κ.: Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι 19-11-2013 Τρίτη 10:00 π.µ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι 19-11-2013 Τρίτη 10:00 π.µ.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Αθήνα, 09-10-2013 Αρ. Πρωτ.: Ι.Π./Φ306/12 Γενική /νση: ιαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας /νση: Προµηθειών Τµήµα: Προµηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Β. Βλάχου Τηλ.: 210-8110766 Fax: 210-8110772

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Καβάλα 14/10/2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Καβάλα 14/10/2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Καβάλα 14/10/2013 /ΝΣΗ: ιοικητικού - Οικονοµικού Αρ. ιακ.: 3/2013 ΤΜΗΜΑ: Μισθοδοσίας, Αποζηµιώσεων, Προµηθειών & Περιουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑ ΡΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002556339 2015-02-03

15PROC002556339 2015-02-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο ιαδίκτυο Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002527586 2015-01-15

15PROC002527586 2015-01-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο ιαδίκτυο Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα