ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 564/2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 564/2015"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ /νση Οικονοµικής ιαχείρισης Τµήµα Οικονοµικής ιαχείρισης Αλεξανδρούπολης 6 ο χλµ.αλεξ/πολης-μάκρης Αλεξ/πολη HELLENIC REPUBLIC DEMOKRITUS UNIVERSITY OF THRACE Facility of Supplies of Alexandroupoli 6 khm Alex/poli-Makri Alex/poli ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 564/2015 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Είδος ιαγωνισµού: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ σε Ευρώ Αντικείµενο: Προµήθεια και εγκατάσταση τεχνολογικού εξοπλισµού για τις ανάγκες του Τµήµατος Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) του ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης. Συνολικός προϋπολογισµός: ,18 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. (Αναλυτικά: , ,89 Φ.Π.Α.23% = ,17 µε Φ.Π.Α.) Χρηµατοδότηση έργου: Η προβλεπόµενη δαπάνη θα βαρύνει τις Πιστώσεις του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων του οικονοµικού έτους 2015 (Κ.Α.Εξ και Κ.Α.Ε. 2014ΣΕ ) Κριτήριο Αξιολόγησης - Κατακύρωσης: Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη (ανά είδος) προσφορά. Ηµεροµηνία ιενέργειας ιαγωνισµού: 3 Μαρτίου του έτους 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα π.µ. Τόπος ιενέργειας ιαγωνισµού και Υποβολής Προσφορών: γραφείο του Τµήµατος Οικονοµικής ιαχείρισης του ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης, Πανεπιστηµιούπολη Αλεξανδρούπολης, (Κτίριο ιοίκησης - 1 ος όροφος), 6 ο χλµ. Αλεξ/πολης - Μάκρης, ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ. Πληροφορίες - Αρµόδιοι: α) Για τα Τεχνικά Θέµατα: - Οι συντάξαντες τις τεχνικές προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) των υπό προµήθεια ειδών, έτσι όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται στο συνηµµένο συγκεντρωτικό πίνακα ειδών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ). 1

2 β) Για τα διαδικασιακά θέµατα: - εληδήµου Μαρούλα, Προϊσταµένη του Τµήµατος Οικονοµικής ιαχείρισης Αλεξανδρούπολης τηλ.: , Το τεύχος της διακήρυξης και των συνηµµένων παραρτηµάτων Α,Β,Γ, και Ε που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής, είναι αναρτηµένα στο διαδίκτυο και στην ιστοσελίδα µε χαρακτηριστικά: Το ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης σύµφωνα µε: - την αριθµ. 61/3/ (αριθµ. πρωτ. Β 1736/ ) απόφαση της Συγκλήτου του.π.θ., (Α Α: ΨΡ44446ΨΖΥ1-Ν96, Α ΑΜ: 14REQ ) ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ µε κλειστές προσφορές, σε Ευρώ και κριτήριο αξιολόγησης και κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη (ανά είδος) προσφορά για την προµήθεια και εγκατάσταση τεχνολογικού εξοπλισµού για τις ανάγκες του Τµήµατος Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού ( Τ.Ε.Φ.Α.Α.) του ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο ιαγωνισµός θα διενεργηθεί σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και ειδικότερα: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παραγρ. 8 του Ν. 2083/92 «Εκσυγχρονισµός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» 2. Τις διατάξεις του Ν. 1268/82 «Περί οµής και λειτουργίας των Α.Ε.Ι.» 3. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/Α / ) όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν2741 /99 (ΦΕΚ 199/ τεύχος Α ). 4. Τις διατάξεις του Π.. 118/07 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου (Κ.Π..)» (ΦΕΚ 150/ τεύχος Α ) καθώς και τις διατάξεις του Π.. 394/96 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου (Κ.Π..)» (ΦΕΚ 266/ τεύχος Α ), όπως σήµερα ισχύουν. 5. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 247 / τεύχος Α ) όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τον Ν. 3870/2010 ( Φ.Ε.Κ. 141/ τ. Α ) «ηµοσιονοµική ιαχείριση και Ευθύνη». 6. Τις διατάξεις των άρθρων 8 & 57 του Ν. 4009/2011 «Αρµοδοιότητες του Πρύτανη διαχείρισης τωνπόρων των Α.Ε.Ι.» 7. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/ τ. Α ) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραµµα ιαύγεια και άλλες διατάξεις». 8. Τις διατάξεις του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/τ. Α /94) άρθρο 24 σχετικά µε την παρακράτηση φόρου εισοδήµατος. 9. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011, άρθρο 4 παρ. 3 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 2

3 10. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 3 και του άρθρου 12 του Ν.4013/ (ΦΕΚ Α 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» 11. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (Φ.Ε.Κ. 160/ τ. Α ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις». 12. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ A ) «ιοικητικές απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ηµοσίου Τοµέα Τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθµίσεις» 13. Την µε αριθµ /739/ Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών (Φ.Ε.Κ. 1291/ τ. Β ) «Αύξηση των χρηµατικών ποσών του αρ. 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 14. Την αριθµ. 8/2014 (αριθ. πρωτ. Α118/ ) απόφαση του Πρύτανη του.π.θ. ( ΦΕΚ 2997/Β/ ) «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη του ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης» 15. Κάθε άλλη Νοµοθετική ιάταξη που εξειδικεύει και εφαρµόζει τα ανωτέρω. 16. Την αριθµ. 564/2015 ιακήρυξη του ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης 17. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υπό προµήθεια ειδών µε τους σχετικούς πίνακες και τα φύλλα συµµόρφωσης ειδών, που επισυνάπτονται στην διακήρυξη αυτή και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της. 18. Την αριθµ. 61/3/ (αριθµ. πρωτ. Β 1736/ ) απόφαση της Συγκλήτου του.π.θ. ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Το πρωτογενές αίτηµα της ανωτέρω προµήθειας αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ηµοσίων Συµβάσεων µε αριθµό δηµοσίευσης 13REQ , η απόφαση έγκρισης της Συγκλήτου του.π.θ. (αριθµ. 61/3/ ) αναρτήθηκε στο ΙΑΥΓΕΙΑ µε Α Α: ΨΡ44446ΨΖΥ1-Ν96 και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ηµοσίων Συµβάσεων µε αριθµό δηµοσίευσης 14REQ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η διενέργεια του διαγωνισµού πραγµατοποιείται στα παρακάτω επιµέρους στάδια: 1. Παραλαβή των φακέλων και αποσφράγιση προσφορών 2. Έλεγχος δικαιολογητικών 3. Άνοιγµα, Έλεγχος και Aξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς 4. Άνοιγµα, Έλεγχος και Αξιολόγηση Οικονοµικής Προσφοράς 5. Επιλογή Αναδόχου ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ικαιούµενοι συµµετοχής στον διαγωνισµό είναι: Όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισµοί, κοινοπραξίες και ενώσεις προµηθευτών που ασκούν εµπορικό ή βιοτεχνικό επάγγελµα στην Ελλάδα ή στην Αλλοδαπή [Κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), Κράτη µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)] και από χώρες 3

4 που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη συµφωνία περί ηµοσιών Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.). ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Π.. 118/2007 µέσα σε σφραγισµένο φάκελο. 1) Οι συµµετέχοντες στον πρόχειρο διαγωνισµό θα πρέπει : - Να καταθέσουν τους φακέλους των προσφορών τους, είτε αυτοπροσώπως είτε δια του νοµίµου αντιπροσώπου τους, µαζί µε όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής, το αργότερο µέχρι την ηµέρα και ώρα διενέργειάς του, δηλαδή µέχρι 3 Μαρτίου 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10 η π.µ., στην Επιτροπή ιαγωνισµού που θα βρίσκεται στο γραφείο του Τµήµατος Οικονοµικής ιαχείρισης του ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης στην Αλεξανδρούπολη (κτίριο ιοίκησης, 1ος όροφος), Πανεπιστηµιούπολη Αλεξανδρούπολης, 6 ο χλµ. Αλεξανδρούπολης - Μάκρης, Τ.Κ ή - να αποστείλουν αυτούς στην αρµόδια Υπηρεσία (Τµήµα Οικονοµικής ιαχείρισης του ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης στην Αλεξανδρούπολη - κτίριο ιοίκησης, 1ος όροφος - Πανεπιστηµιούπολη Αλεξανδρούπολης, 6 ο χλµ. Αλεξανδρούπολης - Μάκρης, Τ.Κ ) µε οποιονδήποτε τρόπο, αρκεί αυτές να περιέλθουν µε δική τους ευθύνη και µε απόδειξη παραλαβής το αργότερο µέχρι την ηµέρα και ώρα διενέργειάς του, δηλαδή µέχρι 3 Μαρτίου 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10 η π.µ. Προσφορές που θα υποβληθούν ή θα περιέλθουν στην παραπάνω υπηρεσία µε οποιονδήποτε τρόπο εκπρόθεσµα, δεν θα ληφθούν υπόψιν και θα επιστραφούν δίχως να αποσφραγιστούν. Στον φάκελο κάθε προσφοράς φάκελο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής: α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. ΤΟΥ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ». β. Τα προσφερόµενα είδη, όπως αυτά αναγράφονται στον συνοπτικό πίνακα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ) καθώς και στις στις τεχνικές προδιαγραφές αυτών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) µε τον αντίστοιχο αύξοντα αριθµό τους. γ. Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό: Τµήµα Οικονοµικής ιαχείρισης του.π.θ. στην Αλεξανδρούπολη, Πανεπιστηµιούπολη Αλεξανδρούπολης, Κτίριο ιοίκησης, 1 ος όροφος, 6 ο χλµ. Αλεξ/πολης -Μάκρης, ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ. δ. Ο αριθµός της διακήρυξης: 564/2015 ε. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, δηλαδή στ. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για εκατόν ογδόντα (180) ηµέρες από την επόµενη ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) ηµερών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή και πριν την λήξη αυτής. 4

5 Επιπλέον: Η προσφορά πρέπει να έχει συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα. Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο ή για µέρος των υπό προµήθεια ειδών. Προσφορά, η οποία παρουσιάζει, κατά την κρίση της Επιτροπής ιαγωνισµού, ουσιώδεις αποκλίσεις ή οποιαδήποτε µη συµµόρφωση στους όρους της διακήρυξης οι οποίοι χαρακτηρίζονται στο σύνολό τους ως «απαράβατοι», απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Απαγορεύεται η κατάθεση εναλλακτικών προσφορών. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Στον φάκελο «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα εσωκλείονται τα: Α. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Μέσα στον φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα στοιχεία και ειδικότερα: 1. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α., ανά είδος ή στο σύνολο των προσφερόµενων ειδών η οποία θα έχει εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Σε περίπτωση που οι προσφέροντες υποβάλλουν προσφορά για µέρος των υπό προµήθεια ειδών, πρέπει απαραίτητα µε ποινή απόρριψης της προσφοράς, να αναφέρονται αναλυτικά στην εγγυητική επιστολή συµµετοχής, τα είδη για τα οποία συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε την ονοµασία τους είτε µε τον αντίστοιχο αύξοντα αριθµό τους, έτσι όπως αυτά αναφέρονται στις επισυναπτόµενες τεχνικές προδιαγραφές, και στο συνοπτικό πίνακα ειδών ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της παρούσας διακήρυξης. Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλονται θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα (ή να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση), να εκδοθούν σύµφωνα µε όσα προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 25 του Π.. 118/2007. Στην εγγύηση συµµετοχής πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της η οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα µήνα µετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δηλαδή µέχρι Υπεύθυνη δήλωση της παραγρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: Ι) Θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού (αριθµός διακήρυξης, είδος διαγωνισµού και αντικείµενο) και ΙΙ) Θα δηλώνεται ότι : 5

6 α. εν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα παρακάτω αναφερόµενα αδικήµατα: - συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της , σελ. 1). - δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της , σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της , σελ. 2). - απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της , σελ. 48). - νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της , σελ. 77 Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE L 344 της , σελ. 76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 (Α 173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α 305). β. εν έχουν καταδικαστεί για κάποιο από αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας. γ. εν έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. δ. εν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ εφαρµογή του Π.. 60/2007 και ότι δεν έχουν αρνηθεί να παράσχουν τις πληροφορίες αυτές. ε. είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις. στ. είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο στο ειδικό επάγγελµα και θα παραµείνουν εγγεγραµµένοι µέχρι την υλοποίηση των διαδικασιών του διαγωνισµού. - Αν ο συµµετέχων στο διαγωνισµό είναι φυσικό πρόσωπο την προαναφερθείσα υπεύθυνη δήλωση υποβάλλει το φυσικό πρόσωπο. - Αν ο συµµετέχων στο διαγωνισµό είναι νοµικό πρόσωπο υποβάλλουν υπεύθυνες δηλώσεις ο καθένας ξεχωριστά: - Οι διαχειριστές στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε. και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.). - Ο Πρόεδρος του.σ. και ο ιευθύνων Σύµβουλος στις περιπτώσεις Α.Ε. - Ο Πρόεδρος του.σ. στις περιπτώσεις συνεταιρισµών. - για τα υπόλοιπα νοµικά πρόσωπα οι νόµιµοι εκπρόσωποί τους. 6

7 3. Υπεύθυνη δήλωση της παραγρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: Ι) Θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού (αριθµός διακήρυξης, είδος διαγωνισµού και αντικείµενο) και ΙΙ) Θα δηλώνεται ότι: α. εν τελούν υπό πτώχευση ή υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, σύµφωνα µε την περίπτωση (2) του εδ. Α της παραγρ. 2 του άρθρου 6 του Π.. 118/2007 και β. εν τελούν σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς µε βάση αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, κατά τα άρθρα 18,34 και 39 του Π.. 118/2007 κατά την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς τους. γ. δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του άρθρου 99 του Ν. 3588/2007 (Α 153). δ. Έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας µε αριθµό 564/2015 διακήρυξης, βάσει της οποίας συντάχθηκε η προσφορά τους. ε. Η προσφορά δεσµεύει τον προσφέροντα για εκατόν ογδόντα (180) ηµέρες. στ. Τα προσφερόµενα είδη συµφωνούν µε τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης. Οι παραπάνω Υπεύθυνες ηλώσεις υπογράφονται από τους νόµιµους εκπροσώπους του προσφέροντα και δεν απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. *ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ως ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς, θεωρείται εκείνη της κατάθεσης του φακέλου της προσφοράς στην ταχυδροµική υπηρεσία, ή στην ταχυµεταφορική εταιρεία, µε την προϋπόθεση ότι η ηµεροµηνία αυτή θα προκύπτει από την σχετική απόδειξη που χορηγεί ο φορέας που ανέλαβε την διαβίβαση-αποστολή. Στην περίπτωση που ο φάκελος προσφοράς κατατίθεται αυτοπροσώπως, ως ηµεροµηνία υποβολής της θεωρείται εκείνη της κατάθεσης στην αρµόδια υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή επί του φακέλου καταγράφεται η ηµεροµηνία παράδοσης και η ηµεροµηνία παραλαβής του φακέλου από τον αρµόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας. 4. Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του Π.. 118/2007, εφόσον οι προσφέροντες συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπο ή εκπρόσωπό τους. Η µη έγκαιρη και εκπρόθεσµη κατάθεση ΟΛΩΝ των δικαιολογητικών συµµετοχής συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτη. Μέσα στον πιό πάνω αναφερόµενο φάκελο τοποθετούνται µαζί µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής στον διαγωνισµό και την εγγύηση συµµετοχής, και δύο (2) επιπλέον σφραγισµένοι φάκελοι, θα φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της προσφοράς και επιπλέον θα αναγράφουν: 7

8 - ο µεν ένας µε την ένδειξη «Τ ε χ ν ι κ ή Π ρ ο σ φ ο ρ ά» - ο δε άλλος µε την ένδειξη «Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ή Π ρ ο σ φ ο ρ ά», Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ α. Στον φάκελο µε την ένδειξη «Τ ε χ ν ι κ ή Π ρ ο σ φ ο ρ ά», τοποθετείται υποχρεωτικά επί ποινή απόρριψης σε δύο (2) υπογεγραµµένα αντίγραφα: - η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (τεχνικά στοιχεία - περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών των προσφερόµενων ειδών κ.λ.π.) καθώς επίσης και - συµπληρωµένα επί ποινή αποκλεισµού ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ των ειδών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ). Επιπλέον στον φάκελο αυτό τοποθετούνται τα κατατοπιστικά πρωτότυπα προσπέκτους για κάθε προσφερόµενο είδος ξεχωριστά εφόσον υπάρχουν, εκτός των προσφερόµενων τιµών. Όπου δεν είναι δυνατή η προσκόµιση προσπέκτους θα πρέπει να περιγράφεται υπεύθυνα και πλήρως το προσφερόµενο είδος. Τα προσφερόµενα είδη θα αναφέρονται µε την κατονοµασία τους και τον αντίστοιχο αύξοντα αριθµό τους, όπως αυτός ορίζεται στον συνοπτικό πίνακα ειδών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ). Στην τεχνική προσφορά πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα και µε ποινή αποκλεισµού: i. Ο χρόνος παράδοσης των προσφεροµένων ειδών. ii.ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας, δηλαδή το χρόνο δωρεάν συντήρησης των προσφεροµένων ειδών, µετά την παραλαβή τους. iii.η εξυπηρέτηση µετά την πώληση και η τεχνική βοήθεια καθώς και η εξασφάλιση ύπαρξης ανταλλακτικών, η χώρα προέλευσης και κατασκευής των προσφεροµένων ειδών. Ο συµµετέχων στον ιαγωνισµό: Έχει το δικαίωµα να υποβάλλει προσφορά είτε για ένα είδος (σε όλη την αιτούµενη ποσότητα), είτε για µέρος των ειδών (σε όλες τις αιτούµενες ποσότητες) είτε για το σύνολο των ζητούµενων ειδών (για όλες τις αιτούµενες ποσότητες). Προσφορά η οποία αναφέρεται σε µέρος της αιτούµενης ποσότητας των υπό προµήθεια ειδών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όλα τα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών θεωρούνται απαράβατοι και ουσιώδεις όροι, οποιαδήποτε δε απόκλιση από αυτά συνεπάγεται στην απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης. Τεχνική προσφορά, η οποία παρουσιάζει, κατά την κρίση της Επιτροπής ιαγωνισµού, ουσιώδεις αποκλίσεις ή οποιαδήποτε µη συµµόρφωση στους όρους των τεχνικών προδιαγραφών, όπως αυτοί ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και οι οποίοι χαρακτηρίζονται στο σύνολό τους ως «απαράβατοι», απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Επίσης, προσφορά στην οποία τα στοιχεία (αναλυτική τεχνική περιγραφή) είναι διαφορετικά από τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (prospectus), απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αντίθετα, δεν απορρίπτεται προσφορά όταν οι υπάρχουσες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις και θεωρούνται τεχνικά αποδεκτές. 8

9 Επίσης αποκλίσεις από τα στοιχεία που αναφέρονται στις αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές των υπό προµήθεια ειδών µε τα στοιχεία των κατατιθέµενων τεχνικών φυλλαδίων (prospectus), θα θεωρηθούν απαράδεκτες και η τεχνική προσφορά θα απορριφθεί. Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ β. Στον φάκελο µε την ένδειξη «Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ή Π ρ ο σ φ ο ρ ά», τοποθετείται, επί ποινή απόρριψης, µόνον η οικονοµική προσφορά του προµηθευτή συµπληρωµένη επίσης σε δύο (2) υπογεγραµµένα αντίγραφα µε τις αντίστοιχες τιµές, στο ειδικό συνηµµένο ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ). Ειδικότερα: Η οικονοµική προσφορά θα πρέπει να καθορίζει µε σαφήνεια: - Τα συγκεκριµένα είδη για τα οποία προσφέρει µε την κατονοµασία τους και τον αντίστοιχο αύξοντα αριθµό τους, όπως αυτός ορίζεται στον συνοπτικό πίνακα ειδών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ). - Την αιτούµενη ποσότητα των ειδών. - Την προσφερόµενη τιµή του είδους ανά τεµάχιο χωρίς Φ.Π.Α. σε ΕΥΡΩ - Την προσφερόµενη τιµή του είδους ανά τεµάχιο µε Φ.Π.Α. σε ΕΥΡΩ - Την συνολική τιµή για το σύνολο της ποσότητας του είδους χωρίς Φ.Π.Α. σε ΕΥΡΩ, - Τον φόρο προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.) ανά είδος για όλη την αιτούµενη ποσότητά του. -Την συνολική αξία για όλη την αιτούµενη ποσότητα του είδους συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. σε ΕΥΡΩ -Την τελική συνολική αξία για όλα τα προσφερόµενα είδη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. σε ΕΥΡΩ. Προσφορά που θέτει όρους αναπροσαρµογής τιµών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά γίνεται δεκτή µόνο σε Ευρώ. Επίσης απορρίπτεται ως απαράδεκτη η προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή τελεί υπό αίρεση. Η προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξυσίµατα, σβησίµατα, προσθήκες ή διορθώσεις. Ως απαράδεκτη απορρίπτεται και η προσφορά στην οποία δεν έχουν συµπληρωθεί και υποβληθεί τα συνηµµένα ειδικά α) «ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ) και β) «ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ), που επισυνάπτονται στην διακήρυξη αυτή και συνιστούν αναπόσπαστο τµήµα αυτής. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών ο προσφέρων παρέχει διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από το αρµόδιο όργανο (Επιτροπή ιαγωνισµού), είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της υπηρεσίας. Σηµειώνεται ότι από τις διευκρινήσεις, οι οποίες παρέχονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνον εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία ζητήθηκαν. 9

10 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Το αρµόδιο όργανο για την παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας απoσφράγισης των προσφορών, η οποία διεξάγεται δηµόσια, την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες. Κατά το άνοιγµα των προσφορών επιτρέπεται να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόµενοι ή οι νοµίµως εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποί τους, οι οποίοι µπορούν να λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό, των τεχνικών στοιχείων των υπόλοιπων προσφορών που υποβλήθηκαν καθώς και των τιµών που προσφέρθηκαν. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: Αρχικά αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και ο φάκελος των δικαιολογητικών τα οποία ελέγχονται λεπτοµερώς και υπογράφονται. Στη συνέχεια αποσφραγίζεται ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, των συµµετεχόντων των οποίων τα δικαιολογητικά έγιναν αποδεκτά, η οποία υπογράφεται από τα µέλη του αρµοδίου οργάνου, ανά φύλλο. Κατόπιν και µετά τον επιστάµενο έλεγχο και βαθµολογία των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων προµηθευτών, αποσφραγίζονται οι Οικονοµικές Προσφορές των εταιρειών που οι προσφορές τους έγιναν αποδεκτές από άποψη τεχνικής αξιολόγησης, που επίσης υπογράφονται ανά φύλλο. Όλα τα παραπάνω καταγράφονται σε Πρακτικά που υπογράφονται από την Επιτροπή ιαγωνισµού, τα οποία διαβιβάζονται στην Αναθέτουσα Αρχή προκειµένου να αποφασίσει σχετικά. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κριτήριο για την κατακύρωση της προµήθειας και την τελική επιλογή του προσφέροντα συνιστά η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη ανά είδος προσφορά. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ α) Για την αξιολόγηση προσφορών, λαµβάνονται υπόψη, κυρίως τα παρακάτω κριτήρια: 1. Η τιµή. 2. Η συµφωνία της τεχνικής προσφοράς του προσφερόµενου είδους µε τις τεχνικές προδιαγραφές της ιακήρυξης (Απαράβατος όρος). Η αξιολόγηση και η βαθµολογία των προσφορών θα είναι συγκριτική και ανάλογη µεταξύ τους. 3. Η παρεχόµενη εγγύηση καλής λειτουργίας σε έτη. Ελάχιστος απαιτούµενος: δύο (2) έτη (Απαράβατος όρος). Η αξιολόγηση και βαθµολογία των προσφορών θα είναι συγκριτική και ανάλογη µεταξύ τους. 4. Η ποιότητα της εξυπηρέτησης (service) µετά την πώληση και της τεχνικής βοήθειας εκ µέρους του προµηθευτή, καθώς και η εξασφάλιση ύπαρξης ανταλλακτικών τουλάχιστον για δέκα (10) έτη (απαράβατος όρος). Η αξιολόγηση και βαθµολογία των προσφορών θα είναι συγκριτική και ανάλογη µεταξύ τους. 10

11 5. Ο χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης των ειδών. Μέγιστος απαιτούµενος εκατόν είκοσι (120) ηµέρες (Απαράβατος όρος). Η αξιολόγηση και βαθµολογία των προσφορών θα είναι συγκριτική και αντιστρόφως ανάλογη µεταξύ τους. Για την επιλογή συµφερότερης προσφοράς αξιολογούνται µόνον οι προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και είναι σύµφωνες µε τους λοιπούς όρους της ιακήρυξης. Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον εντός των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της ιακήρυξης ανάδοχο, η πρόσφορά του οποίου κρίθηκε οικονοµοτεχνικά ως η πλέον συµφέρουσα, µε βάση τα παραπάνω κριτήρια. Η διαδικασία της οικονοµοτεχνικής αξιολόγησης είναι η παρακάτω: Τα προαναφερόµενα στοιχεία αξιολόγησης πλην των οικονοµικών στοιχείων (τιµή), κατατάσσονται σε δύο (2) οµάδες, ως εξής: Α Οµάδα (Τεχνικών Προδιαγραφών, Ποιότητας και Απόδοσης) Α. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συµφωνία της τεχνικής προσφοράς του προσφερόµενου είδους µε τις τεχνικές προδιαγραφές της ιακήρυξης (απαράβατος όρος). Η αξιολόγηση και η βαθµολογία των προσφορών θα είναι συγκριτική και ανάλογη µεταξύ τους µόνο για τις προσφορές που καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 70 % 70% Β.1 Β.2 Β.3 Β Οµάδα (Τεχνικής Υποστήριξης και κάλυψης) ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η παρεχόµενη, σε έτη, εγγύηση καλής λειτουργίας. Ελάχιστος απαιτούµενος χρόνος: δύο (2) έτη. (απαράβατος όρος) Η αξιολόγηση και βαθµολογία των προσφορών θα είναι συγκριτική και ανάλογη µεταξύ τους. Η ποιότητα της εξυπηρέτησης (service) µετά την πώληση και της τεχνικής βοήθειας εκ µέρους του προµηθευτή, καθώς και η εξασφάλιση ύπαρξης ανταλλακτικών τουλάχιστον για δέκα (10) έτη. (απαράβατος όρος) Η αξιολόγηση και βαθµολογία των προσφορών θα είναι συγκριτική και ανάλογη µεταξύ τους. Ο χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης του είδους. Μέγιστος απαιτούµενος χρόνος: εκατόν είκοσι (120) ηµέρες (απαράβατος όρος). Η αξιολόγηση και βαθµολογία των προσφορών θα είναι συγκριτική και αντιστρόφως ανάλογη µεταξύ τους. ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 10 % 10 % 10 % 30 % Όλα τα επί µέρους στοιχεία βαθµολογούνται αυτόνοµα µε βάση τους 100 βαθµούς. β) Η βαθµολογία των επί µέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθµοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται επακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών που 11

12 επισυνάπτονται στη διακήρυξη. Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται µέχρι 110 βαθµούς όταν υπερκαλύπτονται οι όροι απαιτήσεις της ιακήρυξης. Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε στοιχείου των οµάδων είναι το γινόµενο του επιµέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου, όπως ορίζεται στη διακήρυξη, επί τη βαθµολογία του και η συνολική βαθµολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των στοιχείων και των δύο οµάδων. Η τελική βαθµολογία µε βάση τα παραπάνω, κυµαίνεται από 100 έως 110 βαθµούς. Για τη διαµόρφωση της συγκριτικής τιµής λαµβάνεται υπ όψη µόνο η τιµή προσφοράς. ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον µικρότερο λόγο της τιµής της προσφοράς (συγκριτικής), προς τη συνολική βαθµολογία της. Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού όργανο (Επιτροπή ιαγωνισµού), µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή του, µπορεί να προτείνει: α. Συνολική ή τµηµατική κατακύρωση του διαγωνισµού σε περισσότερους του ενός συµµετέχοντες για τα είδη που η προσφορά τους θα αναδειχθεί η συµφερότερη, ανά είδος, από οικονοµική άποψη. β. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψη του µε τροποποίηση ή µη των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών. γ. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγµάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. δ. Οριστική µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. 3. Η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει για την τελική τύχη του διαγωνισµού. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισµός κατακυρώνεται στον ή στους προσφέροντες την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη ανά είδος, προσφορά. Η κατακύρωση του ιαγωνισµού γίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή στον ή στους αναδόχους µε σχετική έγγραφη Ανακοίνωση. Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό και µόνο χαρακτήρα. Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου όπως προσφορά, προκήρυξη ή απόφαση κατακύρωσης πλην καταδήλων σφαλµάτων και παραδροµών. 12

13 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο ανάδοχος, στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της Ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, µε βάση το σχέδιο αυτής που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. Στην περίπτωση όµως αυτή ο χρόνος παράδοσης των ειδών αρχίζει να υπολογίζεται 10 ηµέρες µετά από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Ο ανάδοχος, που δε θα προσέλθει, µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε µε την Ανακοίνωση κατακύρωσης να υπογράψει τη σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνοµά του καθώς και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής του, ύστερα απόφαση της αναθέτουσας αρχής και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π 118/2007. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ο ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει πριν ή κατά την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης Εγγυητική Επιστολή Τράπεζας ή Γραµµάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων ποσού ίσου προς το 5% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. ως εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος προς το συµβατικό χρόνο παράδοσης. Εφ όσον η σύµβαση υπογραφεί πριν από τη λήξη της προθεσµίας των 10 ηµερών που προαναφέρεται, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισµού θα πρέπει να καταθέσει κατά τον χρόνο παράδοσης και εγκατάστασης των ειδών, Εγγυητική Επιστολή ποσού ίσου προς το 2% της συµβατικής αξίας των ειδών, χωρίς τον Φ.Π.Α., ως εγγύηση καλής λειτουργίας αυτών, χρονικής ισχύος ίσης προς το συµβατικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας. ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙ ΩΝ Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το είδος µέσα στα χρονικά όρια και µε τον τρόπο που ορίζει η σύµβαση στους χώρους εγκατάστασης αυτών, όπως αυτοί αναλυτικά αναφέρονται στον Συνοπτικό Πίνακα Ειδών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ). Με απόφαση του αρµοδίου οργάνου, που πρέπει να αιτιολογείται, µπορεί να παραταθεί ή να µετατεθεί ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, σύµφωνα µε όσα ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 26 του Π 118/2007 και ύστερα από αίτηµα του αναδόχου που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν τη λήξη του συµβατικού χρόνου. Η παραλαβή των ειδών του εξοπλισµού θα γίνει από αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής στις εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης, µέσα στον καθοριζόµενο από την σύµβαση χρόνο, µε τη σύνταξη οριστικού πρωτοκόλλου 13

14 παραλαβής (ή απόρριψης) των ειδών κατόπιν διενέργειας ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 του Π.. 118/2007. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ Σε περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης των συµβατικών ειδών ή απόρριψης αυτών, επιβάλλονται κατά περίπτωση οι κυρώσεις των άρθρων 32,33, και 34 του Π.. 118/2007. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωµή της αξίας των υπό προµήθεια ειδών στον ανάδοχο θα γίνεται µε την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή του συνόλου των συµβατικών ειδών. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 24 του Νόµου 2198/94 (Φ.Ε.Κ. 43/Α/ ) παρακρατείται φόρος, που βαρύνει τον ανάδοχο: - 4% επί του καθαρού ποσού (χωρίς Φ.Π.Α.) της αξίας του τιµολογίου πώλησης και - 8% επί του καθαρού ποσού (χωρίς Φ.Π.Α.) της αξίας του τιµολογίου παροχής υπηρεσιών, εφόσον υπάρχουν. Σηµειώνεται ότι η ανωτέρω παρακράτηση αφορά προκαταβολή φόρου εισοδήµατος και συµψηφίζεται κατά την ετήσια φορολογική δήλωση του αναδόχου. - 0,10% υπέρ ΕΑΑ ΗΣΥ (Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων) επί της καθαρής αξίας του τιµολογίου, βάσει του Νόµου 4013/2011, άρθρο 4 παρ.3. που υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α. (σε όλο το ποσό της σύµβασης χωρίς το Φ.Π.Α.) Κάθε άλλη κράτηση που ισχύει κατά την ηµεροµηνία της πληρωµής. 2. Ο φόρος προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει τις πιστώσεις του Πανεπιστηµίου. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Η παρούσα διακήρυξη συνοδεύεται από τα: 1) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ 3) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΙ ΩΝ 4) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 5) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΣΧΕ ΙΟ - ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Κοµοτηνή, Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αναπληρωτής Καθηγητής Φώτιος Μάρης 14

15 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΤΟΥ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ A/A ειδών ΤΙΤΛΟΣ ΕΙ ΟΥΣ Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Τιµή Μονάδος Χωρίς ΦΠΑ Τιµή Μονάδος Με ΦΠΑ Συνολική αξία τεµ. είδους χωρίς ΦΠΑ Συνολική Προϋπολογιζόµενη αξία µε ΦΠΑ ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / Στοιχεία Υπευθύνου ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Είδος 1 Σύστηµα καταγραφής/επεξεργασίας βίντεο υψηλής ανάλυσης και ταχύτητας (παρελκόµενο συστήµατος VICON) τεµάχιο , , ,00 Χώρος Εργαστηρίου Εµβιοµηχανικής στο υπόγειο του ΤΕΦΑΑ Πανεπιστηµιούπολη, Κοµοτηνή Υπεύθυνος: Αν. Καθηγητής Νικόλαος Αγγελούσης (τηλ , Είδος 2 Ψηφιακές βιντεοκάµερες υψηλής ευκρίνειας τεµάχιο 2 731, , ,00 Χώρος Αίθουσα τηλεκπαίδευσης στον 1 όροφο του ΤΕΦΑΑ Πανεπιστηµιούπολη, Κοµοτηνή Υπεύθυνος: Αν. Καθηγητής Παναγιώτης Αντωνίου τηλ , Χώρος Αίθουσα τηλεκπαίδευσης 1 όροφο του ΤΕΦΑΑ Πανεπιστηµιούπολη, Κοµοτηνή Είδος 3 Ηχητικός εξοπλισµός τηλεκπαίδευσης τεµάχιο , , ,00 Υπεύθυνος: Αν. Καθηγητής Παναγιώτης Αντωνίου (τηλ , 15

16 Είδος 4 Είδος 5 Είδος 6 Είδος 7 Είδος 8 Είδος 9 Οπτικός εξοπλισµός τηλεκπαίδευσης Λογισµικό τηλεκπαίδευσης τεµάχιο 1 284, ,55 350,00 τεµάχιο , , ,00 Βάσεις στήριξης προβολικών δεδοµένων (data projector) - Βιντεοπροβολέων τεµάχιο 5 48, ,90 300,00 Επιγραφή κινητού κειµένου Τροφοδοτικό ρεύµατος Ηχητικό σύστηµα τεµάχιο , , ,00 τεµάχιο 1 121, ,95 150,00 τεµάχιο , , ,00 Χώρος τηλεκπαίδευσης στον 1 όροφο του ΤΕΦΑΑ Πανεπιστηµιούπολη, Κοµοτηνή Υπεύθυνος: Αν. Καθηγητής Παναγιώτης Αντωνίου (τηλ , Χώρος Αίθουσα τηλεκπαίδευσης στον 1 όροφο του ΤΕΦΑΑ Πανεπιστηµιούπολη, Κοµοτηνή Υπεύθυνος: Αν. Καθηγητής Παναγιώτης Αντωνίου (τηλ , Χώρος Αίθουσες διδασκαλίας στον 1 όροφο του ΤΕΦΑΑ Πανεπιστηµιούπολη, Κοµοτηνή Υπεύθυνος: Μέλος ΕΤΕΠ Χρήστος Καζαντζής (τηλ , Χώρος Αίθριος χώρος στο ισόγειο του ΤΕΦΑΑ Πανεπιστηµιούπολη, Κοµοτηνή Υπεύθυνος: Μέλος ΕΤΕΠ Χρήστος Καζαντζής (τηλ , Χώρος Κεντρικά κτίρια του ΤΕΦΑΑ Πανεπιστηµιούπολη, Κοµοτηνή Υπεύθυνος: Μέλος ΕΤΕΠ Χρήστος Καζαντζής (τηλ , Χώρος Μεγάλο και µικρό αµφιθέατρο στο ισόγειο του ΤΕΦΑΑ Πανεπιστηµιούπολη, Κοµοτηνή Υπεύθυνος: Μέλος ΕΤΕΠ Χρήστος Καζαντζής (τηλ , 16

17 Χώρος Κεντρικά κτίρια του ΤΕΦΑΑ Πανεπιστηµιούπολη, Κοµοτηνή Είδος 10 Σύστηµα ελέγχου πρόσβασης τεµάχιο , , ,00 Υπεύθυνος: Μέλος ΕΤΕΠ Χρήστος Καζαντζής (τηλ , Χώρος Εργαστηρίου Βιντεοανάλυσης στο ισόγειο του ΤΕΦΑΑ Πανεπιστηµιούπολη, Κοµοτηνή Είδος 11 Ψηφιακή βιντεοκάµερα και τρίποδας τεµάχιο 1 252, ,03 310,00 Υπεύθυνος: Επικ. Καθηγήτρια Αικ. Παπαδηµητρίου (τηλ , Είδος 12 Σύστηµα ανίχνευσης και αξιολόγησης αναπτυξιακών διαταραχών της κίνησης στη νηπιακή, παιδική και προ-εφηβική ηλικία τεµάχιο ,00 Χώρος Εργαστηρίου Φυσικής Αγωγής και άθλησης στο υπόγειο του ΤΕΦΑΑ Πανεπιστηµιούπολη, Κοµοτηνή Υπεύθυνος: Αν. Καθηγητής Θωµάς Κουρτέσης (τηλ , Είδος 13 έσµη αξιολόγησης της αδρής κινητικής ανάπτυξης σε παιδιά προσχολικής & πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης τεµάχιο ,00 Χώρος Εργαστηρίου Φυσικής Αγωγής και άθλησης στο υπόγειο του ΤΕΦΑΑ Πανεπιστηµιούπολη, Κοµοτηνή Υπεύθυνος: Αν. Καθηγητής Θωµάς Κουρτέσης (τηλ , Είδος 14 Σύστηµα αξιολόγησης της κινητικής επιδεξιότητας και ανάπτυξης στη νηπιακή, παιδική και προ-εφηβική ηλικία τεµάχιο , , , ,58 Χώρος Εργαστηρίου Φυσικής Αγωγής και άθλησης στο υπόγειο του ΤΕΦΑΑ Πανεπιστηµιούπολη, Κοµοτηνή Υπεύθυνος: Αν. Καθηγητής Θωµάς Κουρτέσης (τηλ , 17

18 Είδος 15 Σύστηµα καταγραφής αγώνων αθληµάτων κλειστού χώρου και ανάλυση της φυσικών επιβαρύνσεων των αθλητών µε τη βοήθεια λογισµικού και εξωτερικής κάµερας τεµάχιο , , , ,60 Χώρος Εργαστηρίου Φυσικής απόδοσης στο ισόγειο του ΤΕΦΑΑ Πανεπιστηµιούπολη, Κοµοτηνή Υπεύθυνος: Αν. Καθηγητής Ιωάννης Φατούρος (τηλ , Χώρος Εργαστηρίου Αναψυχής στο ισόγειο του Κολυµβητηρίου του ΤΕΦΑΑ Πανεπιστηµιούπολη, Κοµοτηνή Είδος 16 Κάµερα κεφαλής µε δέστρα, βάση και καλώδιο σύνδεσης κάµερας κεφαλής τεµάχιο 4 556, , ,00 Υπεύθυνος: Καθηγητής Γεώργιος Κώστα (τηλ , Είδος 17 GPS µε βάση και αισθητήρα τεµάχιο 1 691, ,06 850,00 Χώρος Εργαστηρίου Αναψυχής στο ισόγειο του Κολυµβητηρίου του ΤΕΦΑΑ Πανεπιστηµιούπολη, Κοµοτηνή Υπεύθυνος: Καθηγητής Γεώργιος Κώστα (τηλ , ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ , , , ,89 (23% Φ.Π.Α.) = ,18 18

19 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Τ.Ε.Φ.Α.Α. Είδος 1. Ένα (1) Σύστηµα καταγραφής/επεξεργασίας βίντεο υψηλής ανάλυσης και ταχύτητας (παρελκόµενο συστήµατος VICON) µε χαρακτηριστικά: Τεµάχια 1 1. Βιντεοκάµερα Ανάλυση (resolution): τουλάχιστον 1280x720 Ταχύτητα λήψης (frame rate): 120Hz υναµική διαβάθµιση (dynamic video calibration): ναι, µέσω wand Είδος σύνδεσης: µέσω Power over Ethernet (PoE) το οποίο να περιλαµβάνεται Χρώµα (color): ναι Plug and Play: ναι Να συνδέονται και να συγχρονίζονται πλήρως µε το σύστηµα καταγραφής και εµβιοµηχανικής ανάλυσης των κινήσεων VICON που διαθέτει το εργαστήριο. 2. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής σταθερός Processor: Intel Xeon Processor E v2 (Quad Core, 3.70GHz Turbo, 8MB) Memory: τουλάχιστον 8GB (2x4GB) 1600MHz DDR3 Non-ECC Hard Drive: τουλάχιστον 1TB 3.5inch Serial ATA (7.200 Rpm) Hard Drive Additional Hard Drive: τουλάχιστον 1TB 3.5inch Serial ATA (7.200 Rpm) Raid Controller: Integrated SATA Controller Graphics : 1 GB NVIDIA Quadro 2000 (2DP & 1DVI-I) (1DP-DVI & 1DVI-VGA adapter) (MRGA17L) Operating System: Windows 7 Professional (64Bit) English Intel Ethernet Server Adapter I340-T4 2 off 5 ¼ to 2.5 SSD adapter cards + 2 off 128GB Crucial m4 2.5-inch SATA 6GB/s. Τουλάχιστον 2 χρόνια υποστήριξη on-site Να συνδέεται και να συγχρονίζεται πλήρως µε την παραπάνω βιντεοκάµερα, τις υπόλοιπες κάµερες και όλες τις συσκευές του συστήµατος καταγραφής και εµβιοµηχανικής ανάλυσης των κινήσεων VICON που διαθέτει το εργαστήριο. Σηµείωση: Το προτεινόµενο σύστηµα είναι παρελκόµενο του ήδη εγκατεστηµένου στο Εργαστήριο, συστήµατος εµβιοµηχανικής ανάλυσης κινήσεων VICON. Εκτιµώµενο Κόστος: Χωρίς ΦΠΑ 5.691,06 / τεµάχιο. Σύνολο: 1 Χ 5.691,06 = 5.691,06 µε ΦΠΑ / τεµάχιο. Σύνολο: 1 Χ =

20 Είδος 2. ύο (2) ψηφιακές βιντεοκάµερες µε χαρακτηριστικά: Τεµάχια 2 Φακός / ζουµ Επέκταση ζουµ 17x Λόγος ζουµ (οπτικό) 12x Λόγος ζουµ (ψηφιακό) 160x ιάµετρος φίλτρου (mm) 30 F 1,8-3,4 f (εστιακή απόσταση) (mm) 2,9-34,8 f (µετατροπή 35mm): Βίντεο 29,8-357,6 (16:9), 36,5-438 (4:3) f (µετατροπή 35mm): Φωτογραφία 29,8-357,6 (16:9), 27,4-328,8 (4:3) Ευρυγώνιος φακός ΝΑΙ Φωτογραφική µηχανή ιάταξη εικόνας: Μέγεθος Αισθητήρας Exmor R CMOS τύπου 1/4 (4,5 mm) µε οπίσθιο φωτισµό Μικτός αριθµός pixel (K) 4200 Ενεργά Pixel(βίντεο) Περ. 2650K pixel (16:9), περ. 1990K pixel (4:3) Ενεργά Pixel(φωτογραφία) Περίπ. 3540K pixel (4:3) Εστίαση: Μη αυτόµατη ΝΑΙ Πλήκτρο χειροκίνητης εστίασης Πάνελ αφής Εστίαση σηµείου (πάνελ αφής) ΝΑΙ Εστίαση µε παρακολούθηση ΝΑΙ Ελάχιστος φωτισµός (lux) 11 lux (ταχύτητα κλείστρου 1/50) / Λειτουργία Low Lux, 3 lux (ταχύτητα κλείστρου 1/25) SteadyShot (σταθεροποίηση εικόνας) Optical SteadyShot µε ενεργή λειτουργία Ανίχνευση προσώπου ΝΑΙ Smile Shutter ΝΑΙ Βελτιστοποίηση δυναµικού εύρους D-Range ΝΑΙ Νυχτερινή λήψη ΟΧΙ Ταχύτητα κλείστρου 1/6-1/1000 Ισορροπία λευκού Αυτόµατο / Ύπαιθρο / Εσωτ. χώρος / Με ένα πάτηµα Επιλογή σκηνής Λυκόφως / Λυκόφως κατακόρυφου προσανατολισµού (φωτογραφία µόνον) / Αυγή & Ηλιοβασίλεµα / Πυροτεχνήµατα / Τοπίο / Πορτραίτο / Προβολέας / Παραλία / Χιόνι Έξυπνη αυτόµατη ρύθµιση (iauto) ΝΑΙ Λήψη γκολφ ΝΑΙ Cinematone ΟΧΙ Αυτόµατο αργό κλείστρο ΟΧΙ Αντιστάθµιση οπίσθιου φωτισµού ΝΑΙ Εικονοσκόπιο / Οθόνη LCD Τύπος LCD Οθόνη Clear Photo LCD PLUS LCD: Pixel (κουκκίδες) 230K Πάνελ αφής ΝΑΙ Εικονοσκόπιο ΟΧΙ LCD: Μέγεθος (in) 3 20

21 Συσκευή προβολής Έξοδος φωτισµού Έως 10 lumen Έξοδος ανάλυσης 640x360 Κάλυψη οθόνης Τύπου 10 - τύπου 60 Απόσταση προβολής Περ. 0,5 m - 3 m Αντοχή ( ιάρκεια µπαταρίας). 1,5 ώρα (παρεχόµενη µπαταρία) Φλας/φως Φλας ΝΑΙ Φως βίντεο ΝΑΙ Συσκευή εγγραφής/αναπαραγωγής Μορφή ταινίας HD:συµβατό µε φορµά MPEG4-AVC/H.264 AVCHD (1080/50p:αρχικό φορµά), STD:MPEG2-PS Μέσα εγγραφής Εσωτερική µνήµη / Memory Stick PRO Duo (Mark 2) /Memory Stick PRO-HG Duo / κάρτα µνήµης SD/SDHC/SDXC (κατηγορίας 4 ή ανώτερης) Ανάλυση ταινιών HD:1920x1080/50p, 25p, 50i(FX,FH), 1440x1080/50i (HQ,LP) Ρυθµός εγγραφής βίντεο (µέσος βαθµός ροής δεδοµένων/vbr) HD PS: περ. 28 Mbps / FX: περ. 24 Mbps / FH: περ. 17 Mbps / HQ: περ. 9 Mbps / LP: περ. 5 Mbps STD HQ: 9 Mbps Επεξεργασία καταλόγου αναπαραγωγής Προσθήκη / ιαγραφή / Μετακίνηση Επεξεργασία πρωτοτύπου ιαγραφή / ιαίρεση Αναπαραγωγή αποσπασµάτων ΝΑΙ Απευθείας αντιγραφή ΝΑΙ Εγγραφή σε δίσκο µε το πάτηµα ενός κουµπιού ΝΑΙ Συµβατότητα DVDirect ΝΑΙ Εγγραφή στατικής εικόνας Εγγραφή φωτογραφίας ΝΑΙ Συµπίεση στατικής εικόνας JPEG Μέγεθος εικόνας: VGA 7,1 megapixel 4:3 (3072x2304), 5,3 megapixel 16:9 (3072x1728), 1,9 megapixel 4:3 (1600x1200), 307K pixel 4:3 (640x480) Λήψη φωτογραφιών ενώ εγγράφετε ταινία ( ιπλή εγγραφή) ΝΑΙ Ήχος Σύστηµα ήχου Dolby Digital 5,1καν. Ενσωµατωµένο µικρόφωνο Ήχος Surround µε µικρόφωνο ζουµ Ενσωµατωµένο ηχείο Στερεοφωνικό µικρόφωνο Clear Phase Εγγραφή µε ήχο Surround ΝΑΙ Υποδοχές Υποδοχή µικροφώνου Στερεοφωνικό µίνι βύσµα Υποδοχή ακουστικών Στερεοφωνικό µίνι βύσµα Είσοδος σύνθετου σήµατος ΟΧΙ Έξοδος σύνθετου σήµατος ΝΑΙ Είσοδος σήµατος S-Video ΟΧΙ Έξοδος σήµατος S-Video ΝΑΙ Είσοδος i.link (DV) ΟΧΙ Έξοδος i.link (DV) ΟΧΙ Είσοδος USB ΟΧΙ Έξοδος USB ΝΑΙ Ενσωµατωµένο καλώδιο USB ΝΑΙ (διαθέσιµη φόρτιση USB) Έξοδος σήµατος συνιστωσών βίντεο ΝΑΙ Έξοδος HDMI ΝΑΙ Άλλα Quick ON ΝΑΙ 21

22 PMB Portable ΝΑΙ Εγγραφή σε ευρεία 16:9 ΝΑΙ Κουµπί Έναρξης / ιακοπής εγγραφής στην οθόνη LCD ΝΑΙ Κουµπί ζουµ στην οθόνη LCD ΝΑΙ Αυτόµατη αντιστοίχιση γεωγραφικής θέσης από GPS ΝΑΙ Προοδευτική αναπαραγωγή πλήρους ανάλυσης HD ΝΑΙ Υποδοχή σύνδεσης αξεσουάρ ΝΑΙ Κατανάλωση ισχύος : Οθόνη LCD(W) HD:3,0W, STD:2,8W Παρεχόµενα αξεσουάρ Τροφοδοτικό AC AC-L200 Καλώδιο ρεύµατος ΝΑΙ Καλώδιο συνιστωσών ΝΑΙ Καλώδιο AV Πολλαπλών χρήσεων (ΧΩΡΙΣ καλώδιο S/ΧΩΡΙΣ τηλεχειριστήριο) Επαναφορτιζόµενες µπαταρίες ΝΑΙ Καλώδιο USB ΝΑΙ Λογισµικό επεξεργασίας ΝΑΙ Ασύρµατο τηλεχειριστήριο ΝΑΙ Τρίποδα βαρέως τύπου ΝΑΙ Εκτιµώµενο Κόστος: Χωρίς ΦΠΑ 731,70 / τεµάχιο. Σύνολο: 2 Χ 731,70= 1.463,41 Με ΦΠΑ 900 / τεµάχιο. Σύνολο: 2 Χ 900 = Είδος 3. Ένα (1) Ηχητικό εξοπλισµό τηλεκπαίδευσης µε χαρακτηριστικά: Τεµάχια 1 1. Μονάδα ελέγχου συνεδριακού συστήµατος Μέχρι 150 συνέδρους Με Ενδεικτική λυχνία οµιλίας Με LCD οθόνη υνατότητα σύνδεσης µε τηλεφωνική γραµµή 2. Συνεδριακό µικρόφωνο προέδρου Ιδίου κατασκευαστή µε µονάδας ελέγχου συνεδριακού συστήµατος Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας 3. Συνεδριακό µικρόφωνο συνέδρων Ιδίου κατασκευαστή µε µονάδας ελέγχου συνεδριακού συστήµατος Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας Εκτιµώµενο Κόστος Σύνολο: Χωρίς ΦΠΑ 2.674,78 µε ΦΠΑ

23 Είδος 4. Ένα (1) Οπτικό εξοπλισµό τηλεκπαίδευσης µε χαρακτηριστικά: Τεµάχια 1 ιαδικτυακή κάµερα (web cam) Motorized pan, tilt and zoom Integrated full duplex omni-directional speakerphone with 8-foot range On-board H.264 encoding USB video class (UVC) supported applications Full HD 1080p30fps video calling Camera and speakerphone controls, speakerphone and remote control 10-foot range remote control Pan, tilt and zoom, Volume, Audio mute, Answer/Hang up Carl Zeiss Optics with 9 point auto focus 78-degree field of view 180-degree pan, 55-degree tilt 3.5mm analog headset jack USB 2.0 compliant 8-foot USB cable 8-foot universal power adapter 9-inch extender stem for elevation / eye level camera angle Compatibility: USB video class (camera and H.264), Microsoft Lync, Skype Windows 7, XP, and Mac OS X 10.6 and higher Εκτιµώµενο Κόστος: Χωρίς ΦΠΑ 284,55 / τεµάχιο. Σύνολο: 1 Χ 284,55 = 284,55 µε ΦΠΑ 350 / τεµάχιο. Σύνολο: 1 Χ 350 = 350 Είδος 5. Ένα (1) Λογισµικό τηλεκπαίδευσης µε χαρακτηριστικά Τεµάχια 1. (Προτεινόµενο µοντέλο Imagicle Skystone Video chan. ή ισοδύναµο) Είδος: Λογισµικό διασύνδεσης εφαρµογής Skype µε σύστηµα τηλεδιάσκεψης Η323. Αριθµός συµµετεχόντων: Τέσσρεις (4) ή περισσότεροι) Χαρακτηριστικά: Λογισµικό το οποίο διασυνδέει χρήστες της εφαρµογής Skyoe µε υπάρχοντα συστήµα τηλεδιάσκεψης µε εικόνα και ήχο. Συµβατότητα: Sony PCS, VCON vpointhd, CEELAB PCSA-DG80 Εγγύηση: Τουλάχιστον ένα έτος Εκτιµώµενο Κόστος: Χωρίς ΦΠΑ 5.609,76/τεµάχιο. Σύνολο: 5.609,76 µε ΦΠΑ 6.900,00 /τεµάχιο. Σύνολο: 6.900,00 23

24 Είδος 6. Πέντε (5) Βάσεις στήριξης προβολικών δεδοµένων (data projector) Βιντεοπροβολέων µε χαρακτηριστικά: Τεµάχια 5. Να είναι συµβατές µε το είδος 13 Εκτιµώµενο Κόστος: Χωρίς ΦΠΑ 48,78 / τεµάχιο. Σύνολο: 5 Χ 48,78= 243,90 µε ΦΠΑ 60 / τεµάχιο. Σύνολο: 5 Χ 60 = 300 Είδος 7. Μία (1) Επιγραφή κινητού κειµένου µε χαρακτηριστικά: Τεµάχια 1. 4 γραµµών, έγχρωµες, Ύψος 25 εκ. Πλάτος 72 εκ Εκτιµώµενο Κόστος: Χωρίς ΦΠΑ 2.032,52 / τεµάχιο. Σύνολο: 1 Χ 2.032,52= 2.032,52 µε ΦΠΑ / τεµάχιο. Σύνολο: 1 Χ = Είδος 8. Ένα (1) Τροφοδοτικό ρεύµατος µε χαρακτηριστικά: Τεµάχια 1. Τροφοδοτικό Switching 360W 24V 15A Εκτιµώµενο Κόστος: Χωρίς ΦΠΑ 121,95 / τεµάχιο. Σύνολο: 1 Χ 121,95= 121,95 µε ΦΠΑ 150 / τεµάχιο. Σύνολο: 1 Χ 150 = 150 Είδος 9. Ένα (1) Ηχητικό σύστηµα µε χαρακτηριστικά: Τεµάχια ιαχειριστής ήχου (audio controller) (2) υκάναλος 24-bit/96kHz Feedback Destroyer. Αυτόµατος εντοπισµός και «καταστροφή» έως 40 συχνότητες. Εξαιρετικά υψηλής ανάλυσης 24-bit/96 khz A / D και D / A µετατροπείς συν 32-bit DSP για απόλυτη απόδοση ήχου. Είσοδοι balanced και servo-balanced έξοδοι µε ¼'' TRS και gold-plated XLR connectors. 2. υναµικό µικρόφωνο (4) υναµικό µικρόφωνο χειρός καρδιοειδούς πολικού διαγράµµατος. Για χρήση φωνητικών, οργάνων & live. Αντίσταση 600Ω, απόκριση Hz, 3. Monitor (4) Monitor υψηλής ισχύος 300-Watt 2-way σύστηµα ηχείων µόνιτορ, Επαναστατική ενισχυτή Class-D τεχνολογία, ρυθµιζόµενο φίλτρο ανατροφοδότησης και ολοκληρωµένη περιοριστή, thomann επεξεργαστή ήχου, Εξαιρετικά χαµηλά επίπεδα θορύβου µικροφώνου / γραµµής εισόδου µε LED ελέγχου έντασης και Clip, 3 - band EQ, 12 "long-εκδροµή οδηγός παρέχει βαθιά µπάσα και ακουστική ισχύ 24

25 4. Παθητικά ηχεία (2) Ισχύος 600/1200Watt (RMS / Peak),απόκριση 40Hz-19kHz, 126dB, διπλό 15 "Fullrangespeaker µε 1" Horn 5. Ενισχυτής (1) Ενισχυτής - 300W/4Ohm 2x, 2x 200W/8Ohm, 19 "rack/2u, 0.775V ευαισθησία εισόδου,. 1kHz/8Ohm συντελεστής απόσβεσης, προστασία από βραχυκύκλωµα, limiter, THD <0,05% / 1kHz, Jack & XLR in 6. Μίκτης (1) 8-channel mixer - 2 XLR εισόδους µικροφώνου και 2 stereo line εισόδους µε 3-Band EQ, 48V phantom power, 1 FX thomann send, αίθουσα ελέγχου έξω, master out (jack), 2-track in / out, έξοδος ακουστικών 7. Μονάδα ελέγχου συνεδριακού συστήµατος (1) Μέχρι 150 συνέδρους Με Ενδεικτική λυχνία οµιλίας Με LCD οθόνη υνατότητα σύνδεσης µε τηλεφωνική γραµµή 8. Συνεδριακό µικρόφωνο προέδρου Ιδίου κατασκευαστή µε µονάδας ελέγχου συνεδριακού συστήµατος Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας Εκτιµώµενο Κόστος: Σύνολο: Χωρίς ΦΠΑ 4.178,86 µε ΦΠΑ Είδος 10. Ένα (1) Σύστηµα ελέγχου πρόσβασης µε χαρακτηριστικά: Τεµάχια 1 1. Εισόδου Α. ύο καρταναγνώστες PROXIMITY / PIN µε πληκτρολόγιο εσωτερικό & ένα εξωτερικό. Β. interface για σύνδεση και έλεγχο συστήµατος access control µέσω δικτύου LAN /WAN. Γ. Ηλεκτροµαγνητική κλειδαριά bolt lock.συνοδευόµενο από το κατάλληλο λογισµικό καταγραφής 2. Εσωτερικού ελέγχου Α.καρταναγνώστης PROXIMITY / PIN µε πληκτρολόγιο. Β. interface για σύνδεση και έλεγχο συστήµατος access control µέσω δικτύου LAN /WAN. Γ. Ηλεκτροµαγνητική κλειδαριά bolt lock.. Μπουτόν απελευθέρωσης θύρας. 25

26 Ε.συνοδευόµενο από το κατάλληλο λογισµικό καταγραφής 3. Κάρτα ελέγχου ΚΑΡΤΑ PROXIMITY 4. Καλωδιώσεις Καλώδια ηχητικών Καλώδια acces control Εκτιµώµενο Κόστος: Σύνολο: Χωρίς ΦΠΑ 5.566,67 µε ΦΠΑ Είδος 11. Μία (1) Ψηφιακή βιντεοκάµερα και Ένας (1) τρίποδας µε χαρακτηριστικά: Τεµάχια Ψηφιακή κάµερα Ποιότητα εγγραφής Full HD. Οπτικό zoom ελάχιστο 38x µε δυνατότητα βελτίωσης 72x. Ψηφιακό zoom 100x! Λήψη σε format MP4. Ανάλυση Video 16: megapixels Ανάλυση Video 4: megapixels Ανάλυση Φωτογραφίας 16:9 8.9 MP Ελάχιστος φωτισµός 4 lux Οθόνη 2.7 inches Σύστηµα Ηχου Dolby Digital Τύπος Μπαταρίας Li-Ion HDMI out 1xHDMI out Θύρα USB USB 2.0 Format iframe. Αυτόµατη λειτουργία ia η οποία να επιλέγει τις καλύτερες ρυθµίσεις ανάλογα µε τις συνθήκες περιβάλλοντος για άριστες λήψεις. Σταθεροποιητή (Optical Image Stabilizer) µε διόρθωση πέντε αξόνων για λήψεις ακόµη και σε κίνηση. Λειτουργία, Intelligent Scene Selector, Face Recognition / Face Detection και Intelligent Contrast Control. Λειτουργία Pre Rec. Φόρτιση µπαταρίας µέσω του υπολογιστή µε USB υνατότητα φόρτισης της µπαταρίας φόρτιση µέσω µπρίζας µε φορτιστή για δύο συσκευές µε τάση εισόδου: V AC (60/50Hz), Τάση εξόδου: 5.0V DC, max 2000ma, USB 1: 5V 1A, USB 2: 5V 2A 2. Τρίποδας Ύψος >160cm, ρυθµιζόµενο Πόδια 3 αρθρώσεων κατασκευασµένα από ανθεκτικό υλικό Κεντρικό στήριγµα και λαστιχένιες βάσεις 26

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 563/2015

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 563/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ /νση Οικονοµικής ιαχείρισης Τµήµα Οικονοµικής ιαχείρισης Αλεξανδρούπολης 6 ο χλµ.αλεξ/πολης-μάκρης 68100 Αλεξ/πολη HELLENIC REPUBLIC DEMOKRITUS UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ν. Πλαστήρα 100 BAΣIΛIKA BOYTΩN HPAKΛEIO 70013 Πληροφορίες: Μανουέλα Καψετάκη e-mail: kapseta@imbb.forth.gr Τηλ. 2810 391173, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΑΡΧΑΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Κ. 70 100 ΤΗΛ: 2810 752111, 2810 753300 FAX: 2810 752431, 2810 753310 e-mail: info@anher.gr Αριθµ. Πρωτ.: 503 Αρ. Πρακτικού.Σ.:252/06-02-2008

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια 30 Φορητών Υπολογιστών (Laptops)»

«Προμήθεια 30 Φορητών Υπολογιστών (Laptops)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

1 SUBWOOFER 2. (Home Cinema) 20 25µ

1 SUBWOOFER 2. (Home Cinema) 20 25µ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ζάκυνθος, 02/03/2015 Αρ. πρωτ.: 338 Προς: Κάθε ενδιαφερόµενο. Θέµα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την «Προµήθεια ειδών Εξοπλισµού Ήχου» Ο Φορέας ιαχείρισης του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ»

ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ζάκυνθος, 05/03/2015 Αρ. πρωτ.: 363 Προς: Κάθε ενδιαφερόµενο. Θέµα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την «Προµήθεια ειδών εξοπλισµού εικόνας» Ο Φορέας ιαχείρισης του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι:

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : A. Συµνιανάκη Τηλέφωνο : 28210 22306 FAX : 28210-22329 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ. 37 Π ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη Αθήνα 26/01/2015 ΤΚ 15236 Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών Αρ. Πρωτ 960/27.01.2015

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002861880 2015-06-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002861880 2015-06-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελένη Χαρλαύτη Τηλ. 213 2086633, φαξ 213 2086757 prom12@kat-hosp.gr Κηφισιά, 12-06-2015 Αριθ. πρωτ. 8112/22-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 5187/ΓΕ ΧΕ/.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 11.04.2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ 2014-1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓNΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ.23210 49239,49168 - FAX: (23210) 49251 Email: resc@teiser.gr Σέρρες, 6-07-2015 Αριθμ.Πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού στα πλαίσια του έργου GrItCUZINE

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού στα πλαίσια του έργου GrItCUZINE Κεντρικό: Δημ. Υψηλάντου 8 & Μαιζώνος, Πάτρα, Τ.Κ. 26222 Υποκατάστημα: 28ης Οκτωβρίου 54, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210 37169 e-mail: aepde@aepde.gr, website: www.aepde.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 11 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 6178 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5437 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 17/07/2014 Αριθμ. Πρωτ. 44762 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ. Μελέτης: 35/2014 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ & συναφή)» ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Διεύθυνση: Λ. Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ MATRIX ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ MATRIX ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο: 21-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: Ω4ΜΝΝ-8ΜΠ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: Ω4ΜΝΝ-8ΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΟΙΚ. 33650 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ. 45 444, Ιωάννινα Μελέτη ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Με την παρούσα τεχνική περιγραφή προβλέπεται η προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κλπ) που θα χρησιμοποιηθεί στις Υπηρεσίες του Δήμου Ναυπακτίας σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η προσφορές που συγκεντρώθηκαν από την Αρµόδια Υπηρεσία του Ιδρύµατος, είναι οι εξής, όπως αναφέρεται στο παρακάτω Πίνακα: ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η προσφορές που συγκεντρώθηκαν από την Αρµόδια Υπηρεσία του Ιδρύµατος, είναι οι εξής, όπως αναφέρεται στο παρακάτω Πίνακα: ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΛΑΜΙΑ 12/12/2013 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Λαµία, σήµερα την 12η εκεµβρίου του έτους 2013. Η αρµόδια

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 23-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. Ζαχάρωφ 1 - Αμπελόκηποι 115 21 - ΑΘΗΝΑ Αρ. Πρωτ: 2785/Φ77 Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5438 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την 20.08.2008

Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την 20.08.2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΙΝΤΕRRΕG IIΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑ Α - ΠΓ Μ 2000-2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΕΧΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΘΕΙ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012. Αριθμ. Διακήρυξης: 29 ΑΠΟΦΑΣΗ Κ.Θ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012. Αριθμ. Διακήρυξης: 29 ΑΠΟΦΑΣΗ Κ.Θ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- Κ.Υ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β45ΜΟΡ1Π-ΘΕΖ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑ: Β45ΜΟΡ1Π-ΘΕΖ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Το προσωπικό μου στούντιο HD

Το προσωπικό μου στούντιο HD Το προσωπικό μου στούντιο HD www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64-bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Μυτιλήνη, 11/05/2015 Α.Π.: 3138 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 213 1314576 www.inedivim.gr Ημερομηνία: 17/04/2015 Προς: Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ Π 17/ 2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ DICOM ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΕ ΧΑΡΤΙ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ Π 17/ 2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ DICOM ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΕ ΧΑΡΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών Πληρ. : Χαρμανδάρη Γ. Τηλ : 2321351297 Φαξ: 2321351766 Σέρρες 31-10-14

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 15787/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23.09.2015

Διαβάστε περισσότερα

Το καθημερινό μου VAIO

Το καθημερινό μου VAIO Το καθημερινό μου VAIO www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Intel

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δυτική Φραγκίστα 18-3-2015 Αρ. Πρωτ. : 2146 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Δυτική Φραγκίστα Τ.Κ. 36071 Τηλ. :2237351127 Fax: 2237351128 Email: nikolastakis@0929.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

1 15PROC002792869 2015-05-21

1 15PROC002792869 2015-05-21 1 15PROC002792869 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Υ.Πε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Γουμένισσα 21-5-2015 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ) ---------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 18-9-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 58Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 28210-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15375/720045 ΧΑΙΔΑΡΙ 11/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τμήμα: Οικονομικό Γραφείο: Προμηθειών Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 15.10.14 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/96/5038 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 16-18 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ. 06/03/2014 Αρ. Πρωτ. 13340

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ. 06/03/2014 Αρ. Πρωτ. 13340 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Ταχ. ιεύθυνση: Λ. ηµοκρατίας 306 Πληροφορίες: κ. Τάτσιλη Σόνια Τηλέφωνο:25510-64296 Fax:25510-64214 e-mail : st@0921.syzefxis.gov.gr 06/03/2014 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελένη Χαρλαύτη Τηλ. 213 2086633, φαξ 213 2086757 prom12@kat-hosp.gr Κηφισιά 18-06-2015 Αριθ. πρωτ. 8219/23-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 23-6-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 35Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AΡ. 159 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AΡ. 159 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Γ.Ν. ΛΙΒΑ ΕΙΑΣ Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΛΙΒΑ ΕΙΑ Γ.Ν. Λιβαδειάς ΤΜΗΜΑ: Οικονοµικό ΓΡΑΦΕΙΟ: Προµηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Ημερομηνία δημοσίευσης: 09.06.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών Προθεσμία: 03.08.2010 Δεδομένα Εγγράφου: 29.07.2010 Τοποθεσία παράδοσης: Irakleio Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο»

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΔMΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 16/6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 30/002/5390 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Έγκριση δαπάνης:30/078/187-02-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΔΑΜ :15PROC002916824. Μυτιλήνη,14 Ιουλίου 2015 Αριθ. Διακ.: 1MYT/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΔΑΜ :15PROC002916824. Μυτιλήνη,14 Ιουλίου 2015 Αριθ. Διακ.: 1MYT/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΔΑΜ :15PROC002916824 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Μυτιλήνη,14 Ιουλίου 2015 Αριθ. Διακ.: 1MYT/2015 Ταχ. Δ/νση : Ε.Βοστάνη 46-48 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 10-3-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 9Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

Οικογενειακή διασκέδαση σε μεγάλη οθόνη

Οικογενειακή διασκέδαση σε μεγάλη οθόνη Οικογενειακή διασκέδαση σε μεγάλη οθόνη www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471)

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471) Ημερ: 24/4/203 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, 04 37 Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 20-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 20-528347)

Διαβάστε περισσότερα

Προκηρύσσει ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Προκηρύσσει ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρ. Υγείας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Προμηθειών ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών Υγειονομικού Υλικού Χρήσεως ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Απ. Παύλου 12 15123 Μαρούσι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ. Νικητάκης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

17.000,00, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

17.000,00, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343,124 61 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ: 213 2046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ.2291/739501 σφραγισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: ΕΛΕ_2015_1481 Μυτιλήνη, 17 Φεβρουαρίου 2015

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: ΕΛΕ_2015_1481 Μυτιλήνη, 17 Φεβρουαρίου 2015 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ- ΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

26-01-2012 13.180,00 320,00 ΤΗΛ. 2410-685232 FAX 2410-617116

26-01-2012 13.180,00 320,00 ΤΗΛ. 2410-685232 FAX 2410-617116 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ηµεροµηνία: 16-01-2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 955 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) 1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ (10 ΤΕΜΑΧΙΑ) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την Γραµµατειακή και τεχνική Υποστήριξη του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο πλαίσιο

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την Γραµµατειακή και τεχνική Υποστήριξη του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο πλαίσιο ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα 11 Μαίου 2015 ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΕ ΟΤΑ (δ.τ.: ΚΕΚ Α) Αρ. Πρωτ.: 2328/ΜΓ Πληροφορίες : ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ Email: kekda@otenet.gr Τηλέφωνο : 210 5221047 Φαξ : 210 5221140

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)» Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 210 9549100, FAX: 210 9577050 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 30/04/2013 Αρ. πρωτ.: Γ-2013-0471 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

GR-Κοζάνη: Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων 2011/S 201-327295. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

GR-Κοζάνη: Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων 2011/S 201-327295. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:327295-2011:text:el:html GR-Κοζάνη: Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων 2011/S 201-327295 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Παροχή συμβουλευτικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για την εξειδίκευση των επιλογών και των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Κτίριο Κλεόβουλος Δημοκρατίας 1 85100 Ρόδος Πληροφορίες: Μ. Διαμαντάρα Τηλ.: 22410 99026 Μυτιλήνη, 06/11/2013

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σάµος, 08/05/2015. Αριθ. Πρωτ. οικ.26105/2030 : : : : : :

Σάµος, 08/05/2015. Αριθ. Πρωτ. οικ.26105/2030 : : : : : : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σάµος, 08/05/2015 Αριθ. Πρωτ. οικ.26105/2030 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 01/10/2015 Αρ. πρωτ. 1147 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 11/2015

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 01/10/2015 Αρ. πρωτ. 1147 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 11/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 01/10/2015 Αρ. πρωτ. 1147 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.700,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 11/2015 Ο Φορέας Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 E-mail: elke@aua.gr Αθήνα, 05-06-2013 Αρ. πρωτ.: 9307 Στοιχεία επικοινωνίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα,16 /02/10 Αρ. πρωτ.: 8117 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΕΚΑΕΞΑΣΕΛΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός: 58.020,33 ΕΥΡΩ Ηράκλειο, 13-11 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-77 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 213 1314576 www.inedivim.gr Ημερομηνία: 22/04/2015 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Κωνσταντινουπόλεως 49, 54642 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313-312.229, Fax 2310-830.359 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προς Συνημμένο πίνακα αποδεκτών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Προς Συνημμένο πίνακα αποδεκτών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Γ.Δ. Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών Αρμόδιος Υπάλληλος: A. Δερβίση Ταχ. Δ/νση : Λ. Μεσογείων 432 Tαχ. Κώδικας : 153 42 Αθήνα Τηλέφωνο : 210-6075471

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ασπράγγελοι 05/11/2014 Αριθ. Πρωτ. : 1162 ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΡΥΜΩΝ ΒΙΚΟΥ- ΑΩΟΥ & ΠΙΝ ΟΥ Πληροφορίες : κ. Βάκκας Μιχάλης Τηλέφωνο : 26530 22283 Fax : 26530 22245 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20% Μ Ε Λ Ε Τ Η

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20% Μ Ε Λ Ε Τ Η ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.200,00 ΕΥΡΩ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.:οικ.189519(1780) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για την Τεχνική Υπηρεσία Κ.Μ: Π 76/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την κάλυψη των αναγκών της

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ LAΠ ΤΟP ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑ ΙΟ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ.

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ LAΠ ΤΟP ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑ ΙΟ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο 30

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002416729 2014-11-20 «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015»

14PROC002416729 2014-11-20 «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015» προϋπολογισμού 73.800,00 (με Φ.Π.Α. 23%) Τρίκαλα, 11 / 11 / 2014 Αρ. Πρωτ.: 6040/210518 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα