ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2533/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Νοεμβρίου 1998 σχετικά με τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2533/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Νοεμβρίου 1998 σχετικά με τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα"

Transcript

1 1998R2533 EL Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2533/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Νοεμβρίου 1998 σχετικά με τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (EE L 318 της , σ. 8) Τροποποιείται από: M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 951/2009 του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2009 Επίσημη Εφημερίδα αριθ. σελίδα ημερομηνία L

2 1998R2533 EL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2533/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Νοεμβρίου 1998 σχετικά με τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: το πρωτόκολλο αριθ. 3για το καταστατικό του ευρωπαϊκού συστήματος κεντρικών τραπεζών και της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας (εφεξής «καταστατικό»), και ιδίως το άρθρο 5.4, τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (εφεξής «ΕΚΤ») ( 1 ), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ( 2 ), τη γνώμη της Επιτροπής ( 3 ), Ενεργώντας σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 106 παράγραφος 6 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και στο άρθρο 42 του καταστατικού. Εκτιμώντας: (1) ότι το άρθρο 5.1 του καταστατικού απαιτεί από την ΕΚΤ, με τη βοήθεια των εθνικών κεντρικών τραπεζών, να συλλέξει, είτε από τις αρμόδιες εθνικές αρχές είτε απευθείας από οικονομικούς παράγοντες, τις στατιστικές πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων του ευρωπαϊκού συστήματος κεντρικών τραπεζών (εφεξής «ΕΣΚΤ») ότι, προκειμένου να διευκολύνουν την εκτέλεση αυτών των καθηκόντων, που ορίζονται στο άρθρο 105 της συνθήκης, και ιδιαίτερα την άσκηση της νομισματικής πολιτικής, οι εν λόγω στατιστικές πληροφορίες χρησιμοποιούνται πρωτίστως για την παραγωγή ομαδοποιημένων στατιστικών πληροφοριών, για τις οποίες είναι αδιάφορη η ταυτότητα των μεμονωμένων οικονομικών παραγόντων, δύνανται, ωστόσο, να χρησιμοποιηθούν και σε επίπεδο μεμονωμένων οικονομικών παραγόντων ότι το άρθρο 5.2 του καταστατικού απαιτεί από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες να εκτελούν, στο βαθμό που είναι δυνατόν, τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 5.1 του καταστατικού ότι το άρθρο 5.4 του καταστατικού απαιτεί από το Συμβούλιο να ορίζει τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι υποχρεωμένα να παρέχουν στοιχεία, το καθεστώς απορρήτου και τις κατάλληλες διατάξεις επιβολής κυρώσεων ότι οι εθνικές κεντρικές τράπεζες μπορούν να συνεργάζονται με άλλες αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών στατιστικών ινστιτούτων και των ρυθμιστών της αγοράς, για τους σκοπούς του άρθρου 5.1 του καταστατικού (2) ότι, προκειμένου οι στατιστικές πληροφορίες να βοηθήσουν αποτελεσματικά στην εκτέλεση των καθηκόντων του ΕΣΚΤ, πρέπει να διαμορφωθούν ορισμοί και διαδικασίες για τη συλλογή τους κατά τρόπον ώστε η ΕΚΤ να έχει την ικανότητα και την ευελιξία να επωφεληθεί εγκαίρως από υψηλής ποιότητας στατιστικές που αντανακλούν τις μεταβαλλόμενες οικονομικές και χρηματοπιστωτικές συνθήκες και λαμβάνουν υπόψη το φόρτο εργασίας που επιβάλλεται στις μονάδες παροχής στοιχείων ότι, κατά τη διαδικασία αυτή, πρέπει να δίνεται προσοχή όχι μόνο στην εκτέλεση των καθηκόντων του ΕΣΚΤ και στην ανεξαρτησία του, αλλά επίσης και στην κατά το δυνατόν ελαχιστοποίηση του φόρτου εργασίας που επιβάλεται στις μονάδες παροχής στοιχείων ( 1 ) ΕΕ 246 της σ. 12. ( 2 ) ΕΕ 328 της ( 3 ) Ο Γνώμη που διατυπώθηκε στις 8 Οκτωβρίου 1998 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

3 1998R2533 EL (3) ότι, επομένως, είναι επιθυμητό να καθοριστεί ένας πληθυσμός αναφοράς παροχής στοιχείων με βάση τις κατηγορίες των σχετικών οικονομικών μονάδων και στατιστικών εφαρμογών στις οποίες θα περιορίζονται οι στατιστικές εξουσίες της ΕΚΤ, και από τις οποίες η ΕΚΤ θα καθορίσει τον πραγματικό πληθυσμό παροχής στοιχείων μέσω της κανονιστικής της εξουσίας (4) ότι χρειάζεται ένας ομοιογενής πληθυσμός παροχής στοιχείων για την παραγωγή του «Ενοποιημένου ισολογισμού του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων» των συμμετεχόντων κρατών μελών, βασικός στόχος του οποίου είναι να παρέχει στην ΕΚΤ πλήρη στατιστική εικόνα των νομισματικών εξελίξεων στα συμμετέχοντα κράτη μέλη, που θεωρούνται ως μία οικονομική επικράτεια ότι η ΕΚΤ έχει καταρτίσει και διατηρεί «κατάλογο των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για στατιστικούς σκοπούς», βασισμένο σε κοινό ορισμό των εν λόγω ιδρυμάτων (5) ότι ο εν λόγω κοινός ορισμός για στατιστικούς σκοπούς διευκρινίζει ότι τα νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα περιλαμβάνουν πιστωτικά ιδρύματα, όπως ορίζονται στην κοινοτική νομοθεσία, και όλα τα άλλα εγκατεστημένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, των οποίων η δραστηριότητα συνίσταται στο να δέχονται καταθέσεις ή/και παραπλήσια υποκατάστατα καταθέσεων από θεσμικές μονάδες, που δεν αποτελούν νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και, για δικό τους λογαριασμό (τουλάχιστον από οικονομική άποψη), να χορηγούν πιστώσεις ή/και να πραγματοποιούν επενδύσεις σε τίτλους (6) ότι αυτές οι ταχυδρομικές υπηρεσίες απευθείας μεταφοράς χρηματικών ποσών που ίσως δεν πληρούν τον κοινό ορισμό για στατιστικούς σκοπούς των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων θα πρέπει ενδεχομένως να υπόκεινται στις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων στην ΕΚΤ στον τομέα των χρηματικών καν τραπεζικών στατιστικών και των στατιστικών των συστημάτων πληρωμών, διότι ενδέχεται να δέχονται, σε σημαντικό βαθμό, καταθέσεις ή/και παραπλήσια υποκατάστατα καταθέσεων και να αναλαμβάνουν δραστηριότητες συστημάτων πληρωμών (7) ότι, στο ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών 1995 ( 1 )(ΕΣΟΛ 1995), οι νομισματικοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί περιλαμβάνουν, ωστόσο, τους υποτομείς «Κεντρική τράπεζα» και «Λοιποί νομισματικοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί» και μπορεί να διευρυνθούν μόνο μέσω της ενσωμάτωσης κατηγοριών που περιλαμβάνουν ιδρύματα που υπάγονται στον υποτομέα «Λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, εκτός από τις ασφαλιστικές εταιρείες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία» (8) ότι οι στατιστικές σχετικά με το ισοζύγιο πληρωμών, τη διεθνή επενδυτική θέση, τους τίτλους, το ηλεκτρονικό χρήμα και τα συστήματα πληρωμών είναι απαραίτητες προκειμένου να μπορέσει το ΕΣΚΤ να εκπληρώσει τα καθήκοντα του κατά τρόπο ανεξάρτητο (9) ότι η χρήση των όρων «νομικά και φυσικά πρόσωπα» στο άρθρο 5.4 του καταστατικού πρέπει να γίνεται με τρόπο σύμφωνο με τις πρακτικές των κρατών μελών στον τομέα των χρηματικών και τραπεζικών στατιστικών και των στατιστικών για το ισοζύγιο πληρωμών και, επομένως, οι όροι συμπεριλαμβάνουν και θεσμικές μονάδες που δεν αποτελούν ούτε νομικά ούτε φυσικά πρόσωπα βάσει των αντίστοιχων εθνικών τους νόμων, εμπίπτουν ωστόσο στο πεδίο των σχετικών υποτομέων του ΕΣΟΛ 1995 ότι, επομένως, μπορούν να επιβληθούν υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων σε θεσμικές μονάδες, όπως συμπράξεις, ( 1 ) ΕΕ Ε 310 της , σ. 1.

4 1998R2533 EL υποκαταστήματα, οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και ταμεία που, σύμφωνα με την αντίστοιχη νομοθεσία τους, δεν απολαύουν καθεστώτος νομικού προσώπου ότι, στις περιπτώσεις αυτές, η υποχρέωση παροχής στατιστικών στοιχείων επιβάλλεται στα πρόσωπα εκείνα που, σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς νόμους, εκπροσωπούν νόμιμα τις ενδιαφερόμενες θεσμικές μονάδες (10) ότι οι στατιστικές εκθέσεις για τον ισολογισμό των ιδρυμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 19.1 του καταστατικού μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό του ποσού των ελάχιστων αποθεματικών που μπορεί να είναι υποχρεωμένα να διατηρούν (11) ότι είναι καθήκον του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ να προβεί σε σαφή διάκριση μεταξύ των καθηκόντων της ΕΚΤ και των εθνικών κεντρικών τραπεζών σχετικά με τη συλλογή και επαλήθευση των στατιστικών πληροφοριών και την επιβολή τους, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή που τίθεται στο άρθρο 5.2 του καταστατικού και να προσδιορίσει τα καθή- κοντα που θα αναλάβουν οι εθνικές αρχές στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, με σκοπό τη συλλογή στατιστικών στοιχείων σταθερά υψηλής ποιότητας (12) ότι, κατά τα πρώτα χρόνια της ζώνης του ενιαίου νομίσματος, η σχέση κόστουι/αποτελεσματικότητας ενδέχεται να επιβάλλει οι υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων στην ΕΚΤ να εκπληρούνται μέσω μεταβατικών διαδικασιών λόγω των υφιστάμενων περιορισμών στα συστήματα συλλογής ότι αυτό μπορεί κυρίως να συνεπάγεται ότι, στην περίπτωση του χρηματοπιστωτικού λογαριασμού του ισοζυγίου πληρωμών, ενδέχεται, κατά τα πρώτα χρόνια της ζώνης του ενιαίου νομίσματος, η συγκέντρωση των δεδομένων σχετικά με τις διασυνοριακές θέσεις ή συναλλαγές των συμμετεχόντων κρατών μελών που θεωρούνται ως μία οικονομική επικράτεια να γίνεται με χρήση όλων των θέσεων ή συναλλαγών μεταξύ των κατοίκων ενός συμμετέχοντος κράτους μέλους και των κατοίκων άλλων χωρών (13) ότι τα όρια και οι προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες η ΕΚΤ δύναται να επιβάλλει κυρώσεις σε επιχειρήσεις, εξαιτίας της μη συμμόρφωσης τους με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στους κανονισμούς και τις αποφάσεις της ΕΚΤ, έχουν καθοριστεί στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2532/98 του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για επιβολή κυρώσεων ( 1 ), σύμφωνα με το άρθρο 34.3 του καταστατικού- ότι, σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των διατάξεων του εν λόγω κανονισμού και των διατάξεων του παρόντος κανονισμού που επιτρέπει στην ΕΚΤ να επιβάλλει κυρώσεις, οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού θα υπερισχύσουν ότι οι κυρώσεις για μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που τέθηκαν στον παρόντα κανονισμό δεν θίγουν τη δυνατότητα του ΕΣΚΤ να θεσπίζει κατάλληλες διατάξεις επιβολής κυρώσεων στις σχέσεις του με τους αντισυμβαλλομένους, συμπεριλαμβανομένου και του μερικού ή ολικού αποκλεισμού μιας μονάδας παροχής στοιχείων από πράξεις νομισματικής πολιτικής σε περίπτωση σοβαρής παράβασης των υποχρεώσεων παροχής στατιστικών στοιχείων (14) ότι οι κανονισμοί που εξέδωσε η ΕΚΤ σύμφωνα με το άρθρο 34.1 του καταστατικού δεν παρέχουν οποιοδήποτε δικαίωμα ούτε επιβάλλουν οποιαδήποτε υποχρέωση στα μη συμμετέχοντα κράτη μέλη (15) ότι η Δανία, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 του πρωτοκόλλου αριθ. 12 σχετικά με ορισμένες διατάξεις που αφορούν τη Δανία, γνωστοποίησε, στο πλαίσιο της απόφασης του Εδιμβούργου της 12ης Δεκεμβρίου 1992, ότι δεν θα συμμετάσχει στο τρίτο ( 1 ) Βλέπε σελίδα 4 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

5 1998R2533 EL στάδιο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης ότι, επομένως, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του εν λόγω πρωτοκόλλου, όλα τα άρθρα και οι διατάξεις της συνθήκης και του καταστατικού που αφορούν παρεκκλίσεις ισχύουν έναντι της Δανίας (16) ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του πρωτοκόλλου αριθ. 11σχετικά με ορισμένες διατάξεις που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας, το άρθρο 34 του καταστατικού δεν ισχύει για το Ηνωμένο Βασίλειο, εκτός εάν συμμετάσχει στο τρίτο στάδιο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (17) ότι, ενώ είναι παραδεκτό ότι οι στατιστικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής στατιστικών στοιχείων στην ΕΚΤ δεν είναι οι ίδιες για τα συμμετέχοντα και για τα μη συμμετέχοντα κράτη μέλη, το άρθρο 5 του καταστατικού ισχύει τόσο για τα συμμετέχοντα όσο και για τα μη συμμετέχοντα κράτη μέλη ότι αυτό, μαζί με το άρθρο 5 της συνθήκης, συνεπάγεται την υποχρέωση εκπόνησης και εφαρμογής, σε εθνικό επίπεδο, όλων των μέτρων που τα κράτη μέλη θεωρούν κατάλληλα προκειμένου να συλλέξουν τις στατιστικές πληροφορίες που χρειάζονται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής στατιστικών στοιχείων στην ΕΚΤ και να πραγματοποιήσουν εγκαίρως τις προετοιμασίες στον τομέα της στατιστικής προκειμένου να καταστούν συμμετέχοντα κράτη μέλη (18) ότι οι εμπιστευτικές στατιστικές πληροφορίες που η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες πρέπει να λαμβάνουν για την εκτέλεση των καθηκόντων του ΕΣΚΤ πρέπει να προστατεύονται κατά τρόπον ώστε να κερδίσουν και να διατηρήσουν την εμπιστοσύνη των μονάδων παροχής στοιχείων ότι, μόλις εκδοθεί ο παρών κανονισμός, δεν θα υπάρχει πλέον λόγος επίκλησης των διατάξεων σχετικά με το καθεστώς απορρήτου που εμποδίζουν την ανταλλαγή εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τα καθήκοντα του ΕΣΚΤ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών ( 1 ) (19) ότι το άρθρο 38.1 του καταστατικού ορίζει ότι, τα μέλη των διοικητικών οργάνων και του προσωπικού της ΕΚΤ και των εθνικών κεντρικών τραπεζών υποχρεούνται, ακόμη και όταν θα έχουν παύσει να ασκούν τα καθήκοντα τους, να μην αποκαλύπτουν πληροφορίες οι οποίες, λόγω της φύσης τους, καλύπτονται από την υποχρέωση τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου και το άρθρο 38.2 του καταστατικού ορίζει ότι, τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση σε στοιχεία που καλύπτονται από κοινοτική νομοθεσία, η οποία επιβάλλει υποχρέωση απορρήτου, υπόκεινται στην εν λόγω νομοθεσία (20) ότι για οποιαδήποτε παράβαση, διαπραχθείσα είτε εκ προθέσεως είτε από αμέλεια, των κανόνων που δεσμεύουν τα μέλη του προσωπικού της ΕΚΤ, τα μέλη υπόκεινται σε πειθαρχικές κυρώσεις και, αν κριθεί κατάλληλο, σε δικαστικές ποινές για την παραβίαση του επαγγελματικού απορρήτου, με την επιφύλαξη των συνδυασμένων διατάξεων των άρθρων 12 και 18 του πρωτοκόλλου περί των προνομίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (21) ότι η ενδεχόμενη χρήση στατιστικών πληροφοριών για την εκτέλεση των καθηκόντων που πρέπει να πραγματοποιούνται μέσω του ΕΣΚΤ, σύμφωνα με το άρθρο 105 της συνθήκης, ενώ περιορίζει τον συνολικό φόρτο εργασίας, σχετικά με την παροχή στατιστικών στοιχείων, συνεπάγεται ότι το καθεστώς απορρήτου που ορίζεται στον παρόντα κανονισμό^ πρέπει να διαφέρει σε κάποιο βαθμό από τις γενικές κοινοτικές και διεθνείς αρχές που διέπουν ( 1 ) ΕΕ ι 281 της , σ. 31.

6 1998R2533 EL το στατιστικό απόρρητο, και συγκεκριμένα από τις διατάξεις που αφορούν το στατιστικό απόρρητο στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 322/97 του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 1997, σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές ( 1 ) ότι, με την επιφύλαξη του παρόντος σημείου, η ΕΚΤ θα λάβει υπόψη της τις αρχές που διέπουν τις κοινοτικές στατιστικές, όπως καθορίζονται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 322/ 97 (22) ότι το καθεστώς απορρήτου που ορίζεται στον παρόντα κανονισμό ισχύει μόνο για τις εμπιστευτικές στατιστικές πληροφορίες που διαβιβάζονται στην ΕΚΤ για την εκτέλεση των καθηκόντων του ΕΣΚΤ, και δεν επηρεάζει ειδικές εθνικές ή κοινοτικές διατάξεις σχετικά με τη διαβίβαση άλλης φύσεως πληροφοριών στην ΕΚΤ ότι πρέπει να τηρούνται οι κανόνες σχετικά με το στατιστικό απόρρητο που εφαρμόζουν τα εθνικά στατιστικά ινστιτούτα και η Επιτροπή για τις στατιστικές πληροφορίες που συλλέγουν για λογαριασμό τους (23) ότι, για τους σκοπούς του άρθρου 5.1 του καταστατικού, η ΕΚΤ υποχρεούται να συνεργάζεται στον τομέα της στατιστικής με τα κοινοτικά όργανα ή οργανισμούς, με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ή τρίτων χωρών και με διεθνείς οργανισμούς ότι η ΕΚΤ και η Επιτροπή θα προβούν σε κατάλληλες μορφές συνεργασίας στον τομέα της στατιστικής προκειμένου να εκτελέσουν τα καθήκοντα τους όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά, προσπαθώντας να ελαχιστοποιήσουν τον φόρτο εργασίας των μονάδων παροχής στοιχείων (24) ότι το ΕΣΚΤ και η ΕΚΤ επιφορτίσθηκαν με το καθήκον να καταρτίσουν τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων προκειμένου για τη ζώνη του ευρώ, προκειμένου να μπορέσουν να λειτουργήσουν πλήρως κατά το τρίτο στάδιο της Οικονομικής και Νομισματικής Ενωσης (εφεξής «τρίτο στάδιο») ότι η έγκαιρη προετοιμασία στον τομέα της στατιστικής είναι αναγκαία προκειμένου να μπορέσει το ΕΣΚΤ να ανταποκριθεί στα καθήκοντα του κατά το τρίτο στάδιο ότι ένα βασικό στοιχείο της προετοιμασίας είναι η έκδοση, πριν από το τρίτο στάδιο, στατιστικών κανονισμών της ΕΚΤ ότι είναι επιθυμητό να ενημερωθούν οι φορείς της αγοράς κατά τη διάρκεια του 1998 σχετικά με τις λεπτομερείς διατάξεις τις οποίες η ΕΚΤ κρίνει ενδεχομένως αναγκαίο να θεσπίσει για την εφαρμογή των υποχρεώσεων παροχής στατιστικών στοιχείων ότι είναι, ως εκ τούτου, αναγκαίο να δοθεί στην ΕΚΤ, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, κανονιστική εξουσία- (25) ότι οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού μπορούν να εφαρμοστούν αποτελεσματικά μόνον εάν τα συμμετέχοντα κράτη μέλη στο σύνολο τους έχουν θεσπίσει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι εθνικές αρχές τους διαθέτουν τις εξουσίες να συνεργαστούν πλήρως με την ΕΚΤ και να τη συνδράμουν στη διαδικασία επαλήθευσης και υποχρεωτικής συλλογής στατιστικών πληροφοριών, σύμφωνα με το άρθρο 5 της συνθήκης, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Ορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, νοούνται ως: 1) «υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων στην ΕΚΤ» οι στατιστικές πληροφορίες που οι μονάδες παροχής στοιχείων υποχρεού- ( 1 ) ΕΕ ι 52 της , σ. 1.

7 1998R2533 EL νται να παρέχουν και οι οποίες είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση των καθηκόντων του ΕΣΚΤ 1α. «ευρωπαϊκές στατιστικές» οι στατιστικές οι οποίες: i) είναι αναγκαίες για την ανάληψη των καθηκόντων του ΕΣΚΤ, όπως αναφέρονται στη συνθήκη ii) καθορίζονται στο στατιστικό πρόγραμμα εργασίας του ΕΣΚΤ και iii) αναπτύσσονται, παράγονται και διαδίδονται σύμφωνα με τις στατιστικές αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 3α 2. «μονάδες παροχής στοιχείων» τα νομικά και φυσικά πρόσωπα και οι θεσμικές μονάδες και τα υποκαταστήματα που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3, τα οποία υπόκεινται στις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων στην ΕΚΤ 3. «συμμετέχον κράτος μέλος», το κράτος μέλος που έχει υιοθετήσει το ενιαίο νόμισμα σύμφωνα με τη συνθήκη 4. «κάτοικος» και «έχων κατοικία» οποιοσδήποτε έχει ένα επίκεντρο οικονομικού ενδιαφέροντος στην οικονομική επικράτεια μιας χώρας, όπως περιγράφεται στην ενότητα 1.30 του κεφαλαίου 1 του παραρτήματος A του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2223/96 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 1996, περί του ευρωπαϊκού συστήματος εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Κοινότητας ( 1 ) στο πλαίσιο αυτό, με τους όρους «διασυνοριακές θέσεις» και «διασυνοριακές συναλλαγές» νοούνται αντίστοιχα οι θέσεις και οι συναλλαγές στα στοιχεία ενεργητικού ή/και παθητικού των κατοίκων των συμμετεχόντων κρατών μελών οι οποίοι θεωρούνται ως μία οικονομική επικράτεια έναντι των κατοίκων των μη συμμετεχόντων κρατών μελών ή/και των κατοίκων τρίτων χωρών 5. «διεθνής επενδυτική θέση» ο ισολογισμός του αποθέματος των διασυνοριακών χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού 6. «ηλεκτρονικό χρήμα» μια ηλεκτρονική αποθήκη νομισματικής αξίας σε κάποια τεχνική συσκευή, συμπεριλαμβανομένων των προπληρωμένων καρτών, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρέως για τη διενέργεια πληρωμών σε θεσμικές μονάδες εκτός από τον εκδότη χωρίς απαραίτητα την ανάμειξη τραπεζικών λογαριασμών κατά τη συναλλαγή, αλλά η οποία λειτουργεί ως ένας προπληρωμένος τίτλος στον κομιστή 7. «χρήση για στατιστικούς σκοπούς» η αποκλειστική χρήση για την ανάπτυξη και την παραγωγή στατιστικών αποτελεσμάτων και στατιστικών αναλύσεων 8. «ανάπτυξη» δραστηριότητες που αποσκοπούν στη θέσπιση, στην ενίσχυση και στη βελτίωση των στατιστικών μεθόδων, προτύπων και διαδικασιών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή και τη διάδοση στατιστικών, καθώς και στο σχεδιασμό νέων στατιστικών και δεικτών 9. «παραγωγή» όλες οι διαδικασίες σχετικά με τη συλλογή, την αποθήκευση, την επεξεργασία και την ανάλυση που απαιτούνται για την κατάρτιση στατιστικών 10. «διάδοση» η δραστηριότητα με την οποία στατιστικές, στατιστικές αναλύσεις και μη εμπιστευτικές πληροφορίες καθίστανται προσβάσιμες σε χρήστες 11. «στατιστικές πληροφορίες» συγκεντρωτικά και επιμέρους στοιχεία, δείκτες και συναφή με τα δεδομένα 12. «εμπιστευτικές στατιστικές πληροφορίες» οι στατιστικές πληροφορίες που επιτρέπουν είτε την άμεση ταυτοποίηση των μονάδων παροχής στοιχείων ή οποιουδήποτε άλλου νομικού ή φυσικού προσώπου, θεσμικής μονάδας ή υποκαταστήματος με βάση το όνομα, τη διεύθυνσή τους ή τυπικά αναγνωρισμένο κωδικό αναγνώρισης, ( 1 ) ΕΕ L 310 της , σ. 1.

8 1998R2533 EL είτε την έμμεση συναγωγή της, αποκαλύπτοντας έτσι ατομικές πληροφορίες. Προκειμένου να καθοριστεί κατά πόσο μια μονάδα παροχής στοιχείων ή οποιοδήποτε άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο, θεσμική μονάδα ή υποκατάστημα μπορούν να ταυτοποιηθούν, λαμβάνονται υπόψη όλα τα μέσα που μπορούν εύλογα να χρησιμοποιήσουν τρίτοι ώστε να ταυτοποιήσουν την εν λόγω μονάδα ή άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο, θεσμική μονάδα ή υποκατάστημα. Άρθρο 2 Πληθυσμός αναφοράς παροχής στοιχείων 1. Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής στατιστικών στοιχείων στην ΕΚΤ, η ΕΚΤ, με τη βοήθεια των εθνικών κεντρικών τραπεζών σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του καταστατικού, έχει το δικαίωμα να συλλέγει στατιστικές πληροφορίες εντός των ορίων του πληθυσμού αναφοράς παροχής στοιχείων αναφορικά με οτιδήποτε είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των καθηκόντων του ΕΣΚΤ. Πληροφορίες μπορούν να συλλέγονται ιδίως στον τομέα των νομισματικών και χρηματοπιστωτικών στατιστικών, των στατιστικών τραπεζογραμματίων, των στατιστικών πληρωμών και συστημάτων πληρωμών, των στατιστικών για σκοπούς χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, των στατιστικών ισοζυγίου πληρωμών και των στατιστικών διεθνούς επενδυτικής θέσης. Όταν είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των καθηκόντων του ΕΣΚΤ, μπορούν να συλλέγονται συμπληρωματικές πληροφορίες και σε άλλους τομείς, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις. Οι πληροφορίες που συλλέγονται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής στατιστικών στοιχείων στην ΕΚΤ εξειδικεύονται περαιτέρω στο στατιστικό πρόγραμμα εργασίας του ΕΣΚΤ. 2. Ως προς το σημείο αυτό, ο πληθυσμός αναφοράς παροχής στοιχείων περιλαμβάνει τις ακόλουθες μονάδες παροχής στοιχείων: α) νομικά και φυσικά πρόσωπα που έχουν κατοικία σε κράτος μέλος και εμπίπτουν στον τομέα «χρηματοδοτικές εταιρείες», όπως αυτός ορίζεται στο ΕΣΛ 95 β) γραφεία ταχυδρομικών επιταγών που έχουν κατοικία σε κράτος μέλος γ) νομικά και φυσικά πρόσωπα που έχουν κατοικία σε κράτος μέλος, στο βαθμό που κατέχουν διασυνοριακές θέσεις ή εκτελούν διασυνοριακές συναλλαγές δ) νομικά και φυσικά πρόσωπα που έχουν κατοικία σε κράτος μέλος, στο βαθμό που έχουν εκδώσει τίτλους ή ηλεκτρονικό χρήμα ε) νομικά και φυσικά πρόσωπα που έχουν κατοικία σε συμμετέχον κράτος μέλος, στο βαθμό που κατέχουν χρηματοπιστωτικές θέσεις έναντι κατοίκων άλλων συμμετεχόντων κρατών μελών ή εκτελούν χρηματοπιστωτικές συναλλαγές με κατοίκους άλλων συμμετεχόντων κρατών μελών. 3. Μια θεσμική μονάδα που θα μπορούσε διαφορετικά να καλύπτεται από τον ορισμό της παραγράφου 2, αλλά η οποία σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία της χώρας στην οποία κατοικεί δεν αποτελεί ούτε νομικό πρόσωπο ούτε σύνολο φυσικών προσώπων, ενώ μπορεί να είναι υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, αποτελεί μονάδα παροχής στοιχείων. Η υποχρέωση παροχής στατιστικών στοιχείων μιας τέτοιας θεσμικής μονάδας εκπληρώνεται από τα πρόσωπα που την εκπροσωπούν νόμιμα. Όταν ένα νομικό πρόσωπο, ένα σύνολο φυσικών προσώπων ή μια θεσμική μονάδα όπως αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, έχει υποκατάστημα εγκατεστημένο σε άλλη χώρα, το υποκατάστημα αποτελεί ανεξάρτητη μονάδα παροχής στοιχείων, ανεξάρτητα από το που είναι εγκα-

9 1998R2533 EL τεστημένο το κεντρικό κατάστημα, στο βαθμό που το υποκατάστημα πληρεί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2, με εξαίρεση την ανάγκη να διαθέτει χωριστή νομική προσωπικότητα. Όσα υποκαταστήματα είναι εγκατεστημένα στο ίδιο κράτος μέλος θεωρούνται ως ενιαίο υποκατάστημα όταν υπάγονται στον ίδιο υποτομέα της οικονομίας. Η υποχρέωση ενός υποκαταστήματος να παρέχει στατιστικά στοιχεία εκπληρώνεται από τα πρόσωπα που το εκπροσωπούν νόμιμα. 4. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, όπως οι στατιστικές για σκοπούς χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, η ΕΚΤ έχει το δικαίωμα να συλλέγει από τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο α), και από τις θεσμικές μονάδες και τα υποκασταστήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 3, στατιστικές πληροφορίες σε ενοποιημένη βάση, περιλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με φορείς που ελέγχονται από τέτοια νομικά και φυσικά πρόσωπα και θεσμικές μονάδες. Η ΕΚΤ καθορίζει την έκταση της ενοποίησης. Άρθρο 2α Συνεργασία με το ΕΣΣ Για να ελαχιστοποιηθεί ο φόρτος εργασίας όσον αφορά την παροχή στοιχείων και να εξασφαλιστεί η συνοχή που είναι αναγκαία για την παραγωγή ευρωπαϊκών στατιστικών, το ΕΣΚΤ και το ΕΣΣ συνεργάζονται στενά και, συγχρόνως, συμμορφώνονται με τις στατιστικές αρχές που προβλέπονται στο άρθρο 3α. Άρθρο 3 Όροι για τον καθορισμό των υποχρεώσεων παροχής στατιστικών στοιχείων Για τον καθορισμό και την επιβολή των υποχρεώσεων παροχής στατιστικών στοιχείων που θεσπίζει, η ΕΚΤ προσδιορίζει τον πραγματικό πληθυσμό παροχής στοιχείων εντός των ορίων του πληθυσμού αναφοράς παροχής στοιχείων, όπως ορίζεται στο άρθρο 2. Με την επιφύλαξη της εκπλήρωσης των ως άνω υποχρεώσεων παροχής στατιστικών στοιχείων, η ΕΚΤ: α) χρησιμοποιεί τις υφιστάμενες στατιστικές στο μέγιστο δυνατό βαθμό β) λαμβάνει υπόψη τα συναφή ευρωπαϊκά και διεθνή στατιστικά πρότυπα γ) μπορεί να εξαιρεί εν όλω ή εν μέρει συγκεκριμένες κατηγορίες μονάδων παροχής στοιχείων από τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που θέτει. Πριν από την έκδοση κανονισμού, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 5, σχετικά με νέες στατιστικές, η ΕΚΤ αξιολογεί τα οφέλη και το κόστος της συλλογής των νέων αυτών στατιστικών πληροφοριών. Ειδικότερα, λαμβάνει υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά της συλλογής, το μέγεθος του πληθυσμού αναφοράς και την περιοδικότητα, καθώς και τις στατιστικές πληροφορίες που ήδη έχουν στη διάθεσή τους οι στατιστικές αρχές ή διοικήσεις. Άρθρο 3α Στατιστικές αρχές στις οποίες βασίζονται οι ευρωπαϊκές στατιστικές που παράγει το ΕΣΚΤ Η ανάπτυξη, η παραγωγή και η διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών από το ΕΣΚΤ διέπονται από τις αρχές της αμεροληψίας, της αντικειμενικότητας, της επαγγελματικής ανεξαρτησίας, της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας, του στατιστικού απορρήτου, της ελαχιστοποίησης του φόρτου εργασίας όσον αφορά την παροχή στοιχείων και της υψη-

10 1998R2533 EL λής ποιότητας των αποτελεσμάτων, περιλαμβανομένης της αξιοπιστίας, η δε ΕΚΤ θεσπίζει, επεξεργάζεται και δημοσιεύει τους ορισμούς των αρχών αυτών. Οι αρχές αυτές είναι παρόμοιες με τις στατιστικές αρχές του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, περί ευρωπαϊκών στατιστικών ( 1 ). Άρθρο 4 Υποχρεώσεις των κρατών μελών Τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν μόνα τους την οργάνωση στον τομέα της στατιστικής και συνεργάζονται πλήρως με το ΕΣΚΤ προκειμένου να διασφαλίσουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το άρθρο 5 του καταστατικού. Άρθρο 5 Κανονιστική εξουσία της ΕΚΤ 1. Η ΕΚΤ μπορεί να εκδίδει κανονισμούς για τον καθορισμό και την επιβολή των υποχρεώσεων παροχής στατιστικών στοιχείων που θέτει στον πραγματικό πληθυσμό παροχής στοιχείων των συμμετεχόντων κρατών μελών. 2. Προκειμένου να εγγυηθούν τη συνοχή που είναι απαραίτητη για την παραγωγή στατιστικών που πληρούν τις αντίστοιχες απαιτήσεις τους για παροχή πληροφοριών, η ΕΚΤ ζητά τη γνώμη της Επιτροπής σχετικά με τα σχέδια κανονισμών στις περιπτώσεις που υπάρχει σχέση με τις στατιστικές απαιτήσεις της Επιτροπής. Η επιτροπή στατιστικής επί θεμάτων νομισματικών, χρηματοπιστωτικών και ισοζυγίου πληρωμών συμμετέχει, στα όρια των αρμοδιοτήτων της, στη διαδικασία συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής και της ΕΚΤ. Άρθρο 6 Δικαίωμα επαλήθευσης και υποχρεωτική συλλογή στατιστικών πληροφοριών 1. Αν μια μονάδα παροχής στοιχείων, εγκατεστημένη σε ένα συμμετέχον κράτος μέλος, είναι ύποπτη για παράβαση, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 των υποχρεώσεων παροχής στατιστικών στοιχείων στην ΕΚΤ, η ΕΚΤ και, σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του καταστατικού, η εθνική κεντρική τράπεζα του ενδιαφερόμενου συμμετέχοντος κράτους μέλους, έχουν το δικαίωμα να επαληθεύσουν την ακρίβεια και την ποιότητα των στατιστικών πληροφοριών και να προβούν στην υποχρεωτική συλλογή τους. Ωστόσο, στην περίπτωση που οι σχετικές στατιστικές πληροφορίες είναι απαραίτητες προκειμένου να καταδειχτεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για τα ελάχιστα αποθεματικά, η επαλήθευση θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2531/98 του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1998, της σχετικά με την εφαρμογή ελάχιστων αποθεματικών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ( 2 ) Το δικαίωμα επαλήθευσης των στατιστικών πληροφοριών ή εκτέλεσης της υποχρεωτικής συλλογής τους, περιλαμβάνει το δικαίωμα: α) απαίτησης για υποβολή εγγράφων β) εξέτασης των βιβλίων και των μητρώων των μονάδων παροχής στοιχείων γ) λήψης αντιγράφων ή αποσπασμάτων από τα εν λόγω βιβλία και μητρώα και ( 1 ) ΕΕ L87της , σ ( 2 ) Βλέπε αελίδα 1 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

11 1998R2533 EL δ) λήψης γραπτών ή προφορικών εξηγήσεων. 2. Η ΕΚΤ ή η αρμόδια εθνική κεντρική τράπεζα ειδοποιεί εγγράφως την μονάδα παροχής στοιχείων για την απόφαση τη να προβεί σε επαλήθευση των στατιστικών πληροφοριών ή σε υποχρεωτική συλλογή τους, προσδιορίζοντας τη χρονική προθεσμία που παραχωρείται για τη συμμόρφωση με την αίτηση επαλήθευσης, τις κυρώσεις που εφαρμόζονται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης και το δικαίωμα ελέγχου. Η ΕΚΤ και η ενδιαφερόμενη εθνική κεντρική τράπεζα αλληλοενημερώνονται σχετικά με τις εν λόγω αιτήσεις επαλήθευσης. 3. Για την επαλήθευση και την υποχρεωτική συλλογή στατιστικών πληροφοριών, ακολουθούνται διαδικασίες σε εθνικό επίπεδο. Τα έξοδα της διαδικασίας τα αναλαμβάνει η ενδιαφερόμενη μονάδα παροχής στοιχείων, εάν αποδειχθεί ότι η μονάδα παροχής στοιχείων έχει παραβεί τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων. 4. Η ΕΚΤ μπορεί να εκδίδει κανονισμούς εξειδικεύοντας τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες μπορεί να ασκηθεί το δικαίωμα επαλήθευσης ή εκτέλεσης της υποχρεωτικής συλλογής στατιστικών πληροφοριών. 5. Εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων τους, οι εθνικές αρχές των συμμετεχόντων κρατών μελών παρέχουν την απαραίτητη βοήθεια στην ΕΚΤ και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες κατά την άσκηση των εξουσιών που ορίζονται στο παρόν άρθρο. 6. Όταν μια μονάδα παροχής στοιχείων αντιτίθεται ή παρεμποδίζει τη διαδικασία επαλήθευσης ή την υποχρεωτική συλλογή των απαιτούμενων στατιστικών πληροφοριών, το συμμετέχον κράτος μέλος, στο οποίο βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της μονάδας παροχής στοιχείων παρέχει την απαραίτητη βοήθεια, εξασφαλίζοντας μεταξύ των άλλων στην ΕΚΤ και στην εθνική κεντρική τράπεζα την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις της μονάδας παροχής στοιχείων, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η άσκηση των δικαιωμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Αρθρο 7 Επιβολή κυρώσεων 1. Η ΕΚΤ έχει την εξουσία να επιβάλλει τις κυρώσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο στις μονάδες παροχής στοιχείων που έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν στατιστικά στοιχεία, είναι κάτοικοι ενός συμμετέχοντος κράτους μέλους και δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό ή από τους κανονισμούς και τις αποφάσεις της ΕΚΤ που καθορίζουν και επιβάλλουν τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων στην ΕΚΤ. 2. Η υποχρέωση διαβίβασης ορισμένων στατιστικών πληροφοριών στην ΕΚΤ ή στις εθνικές κεντρικές τράπεζες, θεωρείται ότι έχει παραβιαστεί εάν: α) δεν έχει ληφθεί καμία στατιστική πληροφορία από την ΕΚΤ ή από την εθνική κεντρική τράπεζα, έως της καθορισμένης ημερομηνίας, ή β) η στατιστική πληροφορία είναι λανθασμένη, ελλιπής, ή κατά κάποιο τρόπο δεν πληροί την υποχρέωση. 3. Η υποχρέωση να επιτρέπεται στην ΕΚΤ και στις εθνικές κεντρικές τράπεζες να προβαίνουν σε επαλήθευση της ακρίβειας και της ποιότητας των στατιστικών πληροφοριών που έχουν παράσχει οι μονάδες παροχής στοιχείων στην ΕΚΤ ή στην εθνική κεντρική τράπεζα, θεωρείται ότι έχει παραβιαστεί κάθε φορά που η μονάδα παροχής στοιχείων παρεμποδίζει την εν λόγω δραστηριότητα. Η εν λόγω παρεμπόδιση περιλαμβάνει, χωρίς να περιορίζεται μόνο σ' αυτά, την αφαίρεση εγγράφων και την αποτροπή της ΕΚΤ ή της εθνικής κεντρικής τράπεζας από τη φυσική πρόσβαση, η οποία είναι απαραίτητη γι' αυτές, προκειμένου να εκτελέσουν το καθήκον τους επαλήθευσης ή υποχρεωτικής συλλογής των στοιχείων.

12 1998R2533 EL Η ΕΚΤ μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις σε μια μονάδα παροχής στοιχείων, ως εξής: α) στην περίπτωση παράβασης, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α), καταβολή χρηματικής ποινής που δεν υπερβαίνει τα ευρώ ημερησίως, ενώ το συνολικό πρόστιμο δεν υπερβαίνει τα ευρώ β) στην περίπτωση παράβασης, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 στοιχείο β), πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα ευρώ και γ) στην περίπτωση παράβασης, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3, πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα ευρώ. 5. Οι κυρώσεις που καθορίζονται στην παράγραφο 4 προστίθενται στην υποχρέωση της μονάδας παροχής στοιχείων να καλύψει τις δαπάνες της διαδικασίας επαλήθευσης και υποχρεωτικής συλλογής πληροφοριών, όπως ορίζει το άρθρο 6 παράγραφος Κατά την άσκηση των εξουσιών που προβλέπει το παρόν άρθρο, η ΕΚΤ ενεργεί σύμφωνα με τις αρχές και τις διαδικασίες που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2532/98. Άρθρο 8 Προστασία και χρήση των εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών που συλλέγει το ΕΣΚΤ Προκειμένου να αποτραπεί η παράνομη χρήση και αποκάλυψη εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών που παρέχονται από τη μονάδα παροχής στοιχείων ή άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο, θεσμική μονάδα ή υποκατάστημα σε μέλος του ΕΣΚΤ ή διαβιβάζονται εντός του ΕΣΚΤ, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες: 1) Το ΕΣΚΤ χρησιμοποιεί τις εμπιστευτικές στατιστικές πληροφορίες αποκλειστικά για την άσκηση των καθηκόντων του, εκτός αν συντρέχει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιστάσεις: α) η μονάδα παροχής στοιχείων ή το νομικό ή φυσικό πρόσωπο, η θεσμική μονάδα ή το υποκατάστημα που μπορεί να ταυτοποιηθεί, έχει δώσει ρητώς τη συγκατάθεσή του για τη χρήση των εν λόγω στατιστικών πληροφοριών για άλλους σκοπούς β) διαβίβασή τους στα μέλη του ΕΣΣ σύμφωνα με το άρθρο 8α σημείο 1 γ) χορήγηση πρόσβασης στους φορείς επιστημονικής έρευνας σε εμπιστευτικές στατιστικές πληροφορίες που δεν επιτρέπουν την άμεση ταυτοποίηση, και με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση της αρχής που παρέχει τις πληροφορίες δ) όσον αφορά τις εθνικές κεντρικές τράπεζες, οι εν λόγω στατιστικές πληροφορίες χρησιμοποιούνται στον τομέα της προληπτικής εποπτείας ή, σύμφωνα με το άρθρο 14.4 του καταστατικού, για την άσκηση καθηκόντων άλλων από εκείνα που καθορίζονται στο καταστατικό. 2) Οι μονάδες παροχής στοιχείων ενημερώνονται για τις στατιστικές και άλλες διοικητικές χρήσεις, των οποίων μπορεί να τύχουν οι στατιστικές πληροφορίες που παρέχουν. Οι μονάδες παροχής στοιχείων έχουν το δικαίωμα να ενημερώνονται για τη νομική βάση της διαβίβασης και τα μέτρα προστασίας που λαμβάνονται. 3) Τα μέλη του ΕΣΚΤ λαμβάνουν όλα τα αναγκαία κανονιστικά, διοικητικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν τη φυσική και λογική προστασία των εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών. Η ΕΚΤ καθορίζει κοινούς κανόνες και εφαρμόζει ελάχιστα πρότυπα για την αποτροπή της παράνομης αποκάλυψης και της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών.

13 1998R2533 EL ) Η διαβίβαση εντός του ΕΣΚΤ εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών οι οποίες έχουν συλλεγεί δυνάμει του άρθρου 5 του καταστατικού πραγματοποιείται: α) στο βαθμό και στο επίπεδο της λεπτομέρειας που απαιτείται για την εκπλήρωση των καθηκόντων του ΕΣΚΤ που αναφέρονται στη συνθήκη ή β) εφόσον είναι αναγκαία για την αποτελεσματική ανάπτυξη, παραγωγή ή διάδοση στατιστικών σύμφωνα με το άρθρο 5 του καταστατικού ή για την ενίσχυση της ποιότητάς τους. 5) Η ΕΚΤ μπορεί να αποφασίζει, στο βαθμό και στο επίπεδο της λεπτομέρειας που απαιτείται, για την εντός του ΕΣΚΤ συλλογή και διάδοση εμπιστευτικών πληροφοριών που είχαν αρχικά συλλεγεί για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους του άρθρου 5 του καταστατικού, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για την αποτελεσματική ανάπτυξη ή παραγωγή στατιστικών ή για την ενίσχυση της ποιότητάς τους, οι δε στατιστικές είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση των καθηκόντων του ΕΣΚΤ που αναφέρονται στη συνθήκη. 6) Η ανταλλαγή εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών εντός του ΕΣΚΤ μπορεί να πραγματοποιείται προκειμένου να επιτραπεί σε φορείς επιστημονικής έρευνας η πρόσβαση σε τέτοιου είδους πληροφορίες, σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο γ) και την παράγραφο 2. 7) Οι στατιστικές πληροφορίες που προέρχονται από πηγές που τίθενται στη διάθεση του κοινού σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία δεν θεωρούνται εμπιστευτικές. 8) Τα κράτη μέλη και η ΕΚΤ λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών, περιλαμβανομένων και των κατάλληλων μέτρων επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης. Το παρόν άρθρο δεν θίγει ειδικές εθνικές ή κοινοτικές διατάξεις σχετικά με τη διαβίβαση στην ΕΚΤ πληροφοριών πλην των εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών και δεν ισχύει για τις εμπιστευτικές στατιστικές πληροφορίες που αρχικά διαβιβάζονται μεταξύ αρχής του ΕΣΣ και ενός μέλους του ΕΣΚΤ, για τις οποίες ισχύει το άρθρο 8α. Το παρόν άρθρο δεν εμποδίζει τη χρήση εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών, οι οποίες έχουν συλλεγεί για σκοπούς άλλους από ή μεταξύ άλλων και για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων στην ΕΚΤ, για την εκπλήρωση αυτών των άλλων σκοπών. Άρθρο 8a Ανταλλαγή εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών μεταξύ του ΕΣΚΤ και του ΕΣΣ 1. Με την επιφύλαξη των εθνικών διατάξεων για την ανταλλαγή εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών πέραν των καλυπτόμενων από τον παρόντα κανονισμό, η διαβίβαση εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών μεταξύ ενός μέλους του ΕΣΚΤ που τις έχει συλλέξει και μιας αρχής του ΕΣΣ επιτρέπεται, εφόσον είναι αναγκαία για την αποτελεσματική ανάπτυξη, παραγωγή ή διάδοση ευρωπαϊκών στατιστικών ή για την ενίσχυση της ποιότητάς τους εντός των οικείων πεδίων αρμοδιοτήτων του ΕΣΣ και του ΕΣΚΤ και εφόσον η αναγκαιότητα αυτή έχει αιτιολογηθεί. 2. Για οποιαδήποτε περαιτέρω διαβίβαση, πέραν της πρώτης, απαιτείται ρητή άδεια της αρχής που συνέλεξε τις συγκεκριμένες πληροφορίες. 3. Οι εμπιστευτικές στατιστικές πληροφορίες που διαβιβάζονται μεταξύ μιας αρχής του ΕΣΣ και ενός μέλους του ΕΣΚΤ δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς που δεν είναι αποκλειστικά στατιστικοί, όπως

14 1998R2533 EL για διοικητικούς ή φορολογικούς σκοπούς ή νομικές διαδικασίες ή για τους σκοπούς που αναφέρονται στα άρθρα 6 και Στατιστικές πληροφορίες τις οποίες λαμβάνουν τα μέλη του ΕΣΚΤ από αρχές του ΕΣΣ, οι οποίες προέρχονται από πηγές νόμιμα διαθέσιμες στο κοινό και οι οποίες παραμένουν στη διάθεση του κοινού σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, δεν θεωρούνται εμπιστευτικές για τους σκοπούς της διάδοσης στατιστικών που προκύπτουν από τις εν λόγω στατιστικές πληροφορίες. 5. Στο πλαίσιο των οικείων πεδίων αρμοδιοτήτων τους, τα μέλη του ΕΣΚΤ λαμβάνουν όλα τα αναγκαία κανονιστικά, διοικητικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη φυσική και λογική προστασία των εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών (έλεγχος αποκάλυψης στατιστικών στοιχείων) που παρέχουν οι αρχές του ΕΣΣ. 6. Πρόσβαση στις εμπιστευτικές στατιστικές πληροφορίες που παρέχουν οι αρχές του ΕΣΣ έχει μόνο το προσωπικό που απασχολείται σε δραστηριότητες στατιστικής στο πλαίσιο του ειδικού τομέα εργασίας του. Τα εν λόγω πρόσωπα χρησιμοποιούν τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς. Υπόκεινται στον περιορισμό αυτόν ακόμη και αφότου παύσουν να ασκούν τα καθήκοντά τους. 7. Τα κράτη μέλη και η ΕΚΤ λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή κάθε παραβίασης της προστασίας εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών που παρέχουν οι αρχές του ΕΣΣ και την επιβολή κυρώσεων. Άρθρο 8β Έκθεση εμπιστευτικότητας Η ΕΚΤ δημοσιεύει ετήσια έκθεση εμπιστευτικότητας σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των στατιστικών πληροφοριών που αναφέρονται στα άρθρα 8 και 8α. Άρθρο 8γ Προστασία εμπιστευτικών πληροφοριών που αφορούν φυσικά πρόσωπα Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών ( 1 ), και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών ( 2 ). Άρθρο 8δ Πρόσβαση σε διοικητικά μητρώα Για να μειωθεί η επιβάρυνση των υπόχρεων παροχής στοιχείων, οι εθνικές κεντρικές τράπεζες και η ΕΚΤ έχουν πρόσβαση σε κρίσιμες πηγές διοικητικών δεδομένων στο πλαίσιο των αντίστοιχων δημόσιων διοικητικών τους συστημάτων, στο μέτρο που τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση ευρωπαϊκών στατιστικών. ( 1 ) ΕΕ L 281 της , σ. 31. ( 2 ) ΕΕ L8της , σ. 1.

15 1998R2533 EL Οι πρακτικές ρυθμίσεις και οι προϋποθέσεις για την αποτελεσματική πρόσβαση καθορίζονται, εφόσον απαιτείται, από τα κράτη μέλη και την ΕΚΤ στο πλαίσιο των οικείων πεδίων αρμοδιοτήτων τους. Τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν από τα μέλη του ΕΣΚΤ αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς. Άρθρο 9 Τελικές διατάξεις Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσης του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Το άρθρο 5, το άρθρο 6 παράγραφος 4 και το άρθρο 8 παράγραφος 9 εφαρμόζονται από την ημερομηνία της έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού. Τα λοιπά άρθρα εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 269/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 951/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 3.10.2008 C 251/1 I (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Σύσταση αναφορικά με κανονισμό του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ)

Κανονισμός Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2011 Κανονισμός Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

1. Στο τέλος του άρθρου 1 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: (*) ΕΕ L 275 της , σ. 39.» 2. Στο άρθρο 2 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4:

1. Στο τέλος του άρθρου 1 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: (*) ΕΕ L 275 της , σ. 39.» 2. Στο άρθρο 2 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4: L 330/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.12.2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1489/2007 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 29ης Νοεμβρίου 2007 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 (ΕΚΤ/2001/13)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 230/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.6.2004 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουνίου 2004 σχετικά με τους όρους και τις λεπτομέρειες διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2017 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 240/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1538 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Αυγούστου 2017 που τροποποιεί τον κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 10ης Οκτωβρίου 2005 κατόπιν αιτήµατος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σχετικά µε προσχέδιο οδηγίας για την τήρηση ελάχιστων αποθεµατικών στην Κεντρική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.7.2014 L 198/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Ιανουαρίου 2004 σχετικά με τη στενή συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές των συμμετεχόντων κρατών μελών που δεν έχουν ως νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

Ε?ΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ε?ΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 15.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 192/1 Ι (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Ε?ΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Ιουνίου 2004

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Ιουνίου 2004 EL ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Ιουνίου 2004 για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισµού του γενικού συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2004/12) ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.3.2015 EL L 84/67 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/530 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες καθορισμού και συλλογής δεδομένων όσον αφορά τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) Από την 1η Ιανουαρίου 1999, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αποτελεί το κεντρικό θεσμικό όργανο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και είναι επιφορτισμένη με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 13.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 73/5 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Οκτωβρίου 2012 αναφορικά με πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004O0013 EL 22.12.2004 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουλίου 2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 60/1 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, της 27ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με διάφορα σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2010/0197 (COD) 11917/1/12 REV 1 WTO 244 FDI 20 CODEC 1777 PARLNAT 324 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.11.2015 L 293/15 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1973 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουλίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 144/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2014 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Σύσταση για κανονισμό του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2532/98

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/66 1.12.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2218 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη διαδικασία εξαίρεσης μελών του προσωπικού εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων από την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1.6.2016 EL L 144/99 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/868 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 18ης Μαΐου 2016 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2014/6 σχετικά με την οργάνωση των προπαρασκευαστικών μέτρων για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ 1 ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΕΚΤ ΝΑ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ; Η ΕΚΤ θα αναλάβει την εποπτική

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Ιουλίου 2014 σχετικά με την εξυγίανση πιστωτικών και άλλων ιδρυμάτων (CON/2014/60)

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Ιουλίου 2014 σχετικά με την εξυγίανση πιστωτικών και άλλων ιδρυμάτων (CON/2014/60) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Ιουλίου 2014 σχετικά με την εξυγίανση πιστωτικών και άλλων ιδρυμάτων (CON/2014/60) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 23 Μαΐου 2014 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ C 394/4 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.11.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ της 21ης Ιουλίου 2015 σχετικά με την παροχή και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 26.9.2003 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 241/1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Φεβρουαρίου 2003 Σχετικάμε ορισμένες υποχρεώσεις παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την καθιέρωση του ευρώ /* COM/96/0499 ΤΕΛΙΚΟ - CNS 96/0250 */

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την καθιέρωση του ευρώ /* COM/96/0499 ΤΕΛΙΚΟ - CNS 96/0250 */ Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την καθιέρωση του ευρώ /* COM/96/0499 ΤΕΛΙΚΟ - CNS 96/0250 */ Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 369 της 07/12/1996 σ. 0010 Πρόταση κανονισµού (ΕΚ) του Συµβουλίου για

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση των εναλλακτικών επιλογών και διακριτικών ευχερειών που ορίζονται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.

Επισκόπηση των εναλλακτικών επιλογών και διακριτικών ευχερειών που ορίζονται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. Όροι για την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων Άρθρο 9 Εξαίρεση όσον αφορά την απαγόρευση σε πρόσωπα ή επιχειρήσεις εκτός των πιστωτικών ιδρυμάτων της αποδοχής καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγοριοποίηση πελατών

Κατηγοριοποίηση πελατών Σελίδα 1 Κατηγοριοποίηση πελατών Η Εταιρία προβαίνει προέβη στην απαιτούμενη από το ν. 3606/2007 κατηγοριοποίηση του συνόλου των Πελατών της σε τρεις κατηγορίες. Ο ν. 3606/2007 ορίζει τρεις κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 93/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.3.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Κώδικας συμπεριφοράς των μελών του εποπτικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (2015/C 93/02) ΤΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.11.2014 COM(2014) 710 final 2014/0336 (NLE) Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό των ενιαίων όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2006O0004 EL 24.05.2013 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012 Αρ. 4347, 13.7.2012 107(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2011 Προοίμιο. Για σκοπούς - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 331, 15.12.2010, σ. 120. Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Δεκεμβρίου 2010

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Δεκεμβρίου 2010 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με τους ελέγχους γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία και σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγόµενο από το σύστηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 2001O0008 01/10/2001 Αριθµός σελίδων: 7 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 31.10.2003 L 283/81 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 23ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά µε τις συναλλαγές των συµµετεχόντων κρατών µελών που διενεργούνται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.3.2010 COM(2010) 85 τελικό 2010/0054 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 22.2.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 51/3 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Νοεμβρίου 2013 επί της πρότασης οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

6867/13 IKS/ag,alf DG F 2

6867/13 IKS/ag,alf DG F 2 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 18 Μαρτίου 2013 (OR. en) 6867/13 Διοργανικός φάκελος: 2012/0224 (APP) INF 27 ARCH 4 OC 95 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2016)0253 Σύσταση, καθορισμός αρμοδιοτήτων, αριθμητική σύνθεση και διάρκεια θητείας εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση καταγγελλόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310 9.5.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 115/181 ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 310 (πρώην άρθρο 268 της ΣΕΚ) 1. Όλα τα έσοδα και τα έξοδα της Ένωσης, πρέπει να προβλέπονται για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 5600/14 Διοργανικός φάκελος: 2011/0184 (APP)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 5600/14 Διοργανικός φάκελος: 2011/0184 (APP) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 5600/14 Διοργανικός φάκελος: 2011/0184 (APP) RESPR 4 FIN 52 CADREFIN 10 POLGEN 13 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 12841/15 INST 349 DELACT 131 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.6.2017 L 141/21 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/935 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την κατ' εξουσιοδότηση έκδοση αποφάσεων αξιολόγησης της καταλληλότητας και τις απαιτήσεις καταλληλότητας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/34 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/456 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Μαρτίου 2016 σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις διεξαγωγής ερευνών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης στην

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.4.2017 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή κοινών προδιαγραφών κατά την άσκηση από τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. 1 ΕΕ L 189 της , σ. 42.

ECB-PUBLIC. 1 ΕΕ L 189 της , σ. 42. EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 26ης Νοεμβρίου 2013 σχετικά με την αδειοδότηση, τη ρύθμιση και την εποπτεία των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/81) Εισαγωγή και νομική

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 7.6.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0033 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΔΟΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΤΟYΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΧΗ ΧΡΟΝΟ TARGET2- CY ΚΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ.3) ΤΟΥ Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2)

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ.3) ΤΟΥ Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2) ΟΔΗΓΙΑ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ της 16 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΔΟΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 223/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 11ης Μαρτίου 2009

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 223/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 11ης Μαρτίου 2009 L 87/164 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 223/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Μαρτίου 2009 σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές και

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 177/34 17.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 643/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή αναφορών σχετικά με τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ /* COM/94/78 Τελικό - CNS 94/0026 */

Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ /* COM/94/78 Τελικό - CNS 94/0026 */ Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ /* COM/94/78 Τελικό - CNS 94/0026 */ Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 106 της 14/04/1994 σ. 0022 Πρόταση κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0209 (CNS) 13885/16 FISC 181 ECOFIN 984 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002O0007 EL 01.10. 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 21ης Νοεμβρίου 2002 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

L 305/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 305/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 305/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.11.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 98(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2012 ΕΩΣ 2016

Αριθμός 98(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2012 ΕΩΣ 2016 870 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 98(Ι)/2017 Αρ. 4612, 14.7.2017 Ο περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/03 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση βεβαρημένων και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.12.2012 C(2012) 9603 final ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19.12.2012 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ. 77/

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ. 77/ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ. 77/17.12.2010 ΘΕΜΑ: Έλεγχοι γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 .Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) L 181/6 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Ιουνίου 2001 σχετικά µε τον καθορισµό των αναγκαίων µέτρων για την προστασία του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά με τα Κριτήρια Επιλογής Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά με τα Κριτήρια Επιλογής Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας Μαρούσι, 20-12-2006 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 415/51 ΑΠΟΦΑΣΗ Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά με τα Κριτήρια Επιλογής Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές Κανόνες και διαδικασίες ΚΑΤ σχετικά με την αθέτηση υποχρέωσης συμμετεχόντων σε αυτά

Κατευθυντήριες γραμμές Κανόνες και διαδικασίες ΚΑΤ σχετικά με την αθέτηση υποχρέωσης συμμετεχόντων σε αυτά Κατευθυντήριες γραμμές Κανόνες και διαδικασίες ΚΑΤ σχετικά με την αθέτηση υποχρέωσης συμμετεχόντων σε αυτά 08/06/2017 ESMA70-151-294 EL Πίνακας περιεχομένων 1 Πεδίο εφαρμογής... 3 2 Ορισμοί... 4 3 Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0297 (COD) 10000/16 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: STATIS 39 TRANS 224 CODEC 851 Θέση του Συμβουλίου σε

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2015 L 244/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1555 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Μαΐου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EL Η παρούσα ανεπίσηµη ενοποιηµένη απόδοση του κώδικα συµπεριφοράς των µελών του διοικητικού συµβουλίου έχει αποκλειστικά ενηµερωτικό χαρακτήρα. B ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΩ ΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2003O0002 EL

2003O0002 EL 2003O0002 EL 17.02.2005 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΑ ΓΡΑΜΜΉ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ της 6ης Φεβρουαρίου 2003 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 11.5.2016 EP-PE_TC1-COD(2015)0295 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Μαΐου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 15ης Φεβρουαρίου σχετικά με τους λογαριασμούς πληρωμών (CON/2017/2)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 15ης Φεβρουαρίου σχετικά με τους λογαριασμούς πληρωμών (CON/2017/2) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 15ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τους λογαριασμούς πληρωμών (CON/2017/2) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 23 Ιανουαρίου 2017 η Ευρωπαϊκή Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 12. 5. 84 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΓΔΟΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Απριλίου 1984 βασιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5 Λονδίνο, 27.07.2012 Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών 1. Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.8.2016 COM(2016) 504 final 2016/0247 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2015 L 135/13 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/852 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Μαρτίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2014 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0278 (NLE) 15308/14 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: PROAPP 28 JAI 851 CATS 172 SCHENGEN 45 COMIX 599

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2016 (OR. en) 2016/0033 (COD) LEX 1681 PE-CONS 23/1/16 REV 1 EF 117 ECOFIN 395 CODEC 651 ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ... 3 2. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ... 3 4. ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2336 EL 01.02.2010 002.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2003 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 179/72 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 673/2014 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 2ας Ιουνίου 2014 σχετικά με την ίδρυση επιτροπής μεσολάβησης και τον εσωτερικό της κανονισμό (ΕΚΤ/2014/26) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων Εκδόθηκε: Ιούλιος 2017 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα πολιτική αφορά τα μέτρα που λαμβάνει η Εταιρεία προκειμένου να εντοπίζει και να διαχειρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2014 L 311/23 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1163/2014 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τα εποπτικά τέλη (ΕΚΤ/2014/41) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ

Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ Ψήφιση Κανονισμού Ο Κανονισμός (EE) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 188/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ,

Ο ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, 3.12.2008 C 308/1 I (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων όσον αφορά την πρόταση κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 29ης Νοεμβρίου 2007

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 29ης Νοεμβρίου 2007 2001R2423 EL 04.01.2008 006.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.5.2015 L 116/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/730 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Απριλίου 2015 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 COM(2014) 743 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της αρμοδιότητας έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25 10.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 484/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1975/2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

(Υποβλήθηκε από την Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 189 Α παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ)

(Υποβλήθηκε από την Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 189 Α παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ) Τροποποιηµένη πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την επιτάχυνση και διασαφήνιση της εφαρµογής της διαδικασίας υπερβολικού ελλείµµατος /* COM/97/0117 ΤΕΛΙΚΟ - CNS 96/0248 */ Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ Ο περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα