ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΣΩΝ ΜΕ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ FOREST AREAS MONITORING USING REMOTE SENSING TECHNOLOGY

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΣΩΝ ΜΕ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ FOREST AREAS MONITORING USING REMOTE SENSING TECHNOLOGY"

Transcript

1 ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΣΩΝ ΜΕ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ωροθέα Αυφαντοπούλου /ντής Τµήµατος Εφαρµογών Τηλεπ/σης & ΣΓΠ, ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΕΠΕ Μαιανδρουπόλεως 11, Αθήνα KEYWORDS: Πρωτόκολλο του Kyoto, Αειφόρος διαχείριση δασικών περιοχών, Περιβάλλον, Κλιµατική αλλαγή, Τηλεπισκόπηση, ΣΓΠ, Απογραφή ασών ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η µεθοδολογία και τα αποτελέσµατα προγράµµατος που χρηµατοδοτήθηκε απο τον Ευρωπαικό Οργανισµό διαστήµατος (ΕΟ ). Η χώρα µας, µε την επικύρωση του Πρωτοκόλλου του Kyoto απο το Ελληνικό Κοινοβούλιο, υποχρεούται να υποβάλλει ετήσιες εθνικές αναφορές σχετικά µε τις εκποµπές. Η εφαρµογή που έχει αναπτυχθεί βασίζεται στην αξιοποίηση δορυφορικών δεδοµένων για την δηµιουργία κατάλληλης υποδοµής δεδοµένων (οµοιογένεια, ακρίβεια, θεµατικό περιεχόµενο) αναγκαίων για την σύνταξη των εν λόγω αναφορών. FOREST AREAS MONITORING USING REMOTE SENSING TECHNOLOGY Dorothea Aifantopoulou Director of the RS & GIS Applications Unit, GEOAPIKONISIS Ltd. 11 Maiandroupoleos str., Athens KEYWORDS: Kyoto Protocol, Sustainable management of forest areas, Environment, Climate Change, Remote Sensing, GIS, Forest Inventory

2 ABSTRACT The subject of the study refers to the methodology and the results obtained through a European Space Agency (ESA) funded program. Greece has ratified the Kyoto Protocol and in this context the country has to submit annual reports with relevance to the emissions. The application that has been developed is based on the usage of satellite data and contributes to the set up of an adequate data infrastructure (homogeneity, precision, thematic content), which is necessary for the compilation of the aforementioned reports. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα εργασία παρουσιάζει την µεθοδολογία και τα αποτελέσµατα έργου που χρηµατοδοτήθηκε απο τον Ευρωπαικό Οργανισµό διαστήµατος (ΕΟ ) στα πλαίσια του Προγράµµατος για την Παγκόσµια Παρακολούθηση του Περιβάλλοντος και της ασφάλειας του πολίτη (GMES). Στο πρόγραµµα αυτό αναπτύσσεται συγκεκριµένη δράση που στοχεύει στην ανάπτυξη υπηρεσιών (Service Element) που θα διευκολύνουν Οργανισµούς και Φορείς σε ιεθνές, Ευρωπαικό, Εθνικό, κλπ επίπεδο για την διαµόρφωση, άσκηση και έλεγχο των επιπτώσεων πολιτικών που εµπίπτουν στις αρµοδιότητές τους. Το πρόγραµµα ιαχρονικής παρακολούθησης δασών αποσκοπεί στην ανάπτυξη επιχειρησιακού συστήµατος διαχρονικής παρακολούθησης των δασικών περιοχών βασισµένο σε πληροφορίες που λαµβάνονται από δορυφορικούς δέκτες, για την υποστήριξη αποφάσεων σχετικά µε την κλιµατική αλλαγή και την εφαρµογή εθνικών και διεθνών πολιτικών στον τοµέα αλλά και την αειφόρο διαχείριση του δασικού πλούτου και την προστασία του περιβάλλοντος. Το Πρωτόκολλο του Κυότο αποτελεί µια πολύ σηµαντική δραστηριότητα σε παγκόσµιο επίπεδο ενώ παράλληλα οι στόχοι του προάγονται και µέσα απο την Συνθήκη για την Βιοποικιλότητα και άλλες πολιτικές που επηρεάζουν τον τοµέα των δασών. Η χώρα µας, µε την επικύρωση του Πρωτοκόλλου του Kyoto απο το Ελληνικό Κοινοβούλιο, υποχρεούται να υποβάλλει ετήσιες εθνικές αναφορές σχετικά µε τις εκποµπές. Κύριες πηγές πληροφορίας για την σύνταξη των ετήσιων εκθέσεων εκποµπών αερίων θερµοκηπίου αποτελούν (a) η Πρώτη απογραφή ασών και (b) ετήσιες στατιστικές που παράγονται απο την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία σε συνεργασία µε το Υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης & Τροφίµων. Η πρώτη απογραφή δασών ολοκληρώθηκε το 1992 και βασίσθηκε σε αεροφωτογραφίες που

3 ελήφθησαν µεταξύ 1960 και 1987 και επίγειες καταγραφές. Είναι έτσι δύσκολο να ορίσει κανείς το έτος στο οποίο κάθε πληροφορία αναφέρεται και επιπλέον πυρκαγιές που έλαβαν χώρα την τελευταία τριακονταετία δεν έχουν ληφθεί υπ όψη. Το Υπουργείο περιβάλλοντος & ηµοσίων Εργων έχει ορίσει, ως υπεύθυνο φορέα για την σύνταξη των αναφορών αλλά και ως τεχνικό Σύµβουλο στα πλαίσια της Συνθήκης για την Βιοποικιλότητα και τις δραστηριότητες τις σχετικές µε το Πρωτόκολλο του Κυότο, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Στα πλαίσια αυτά το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών είναι ο φορέας ο οποίος συνέταξε τις προδιαγραφές των προιόντων του παρόντος έργου και αξιολόγησε τα παραδοτέα που σύµφωνα µε την σχετική τεχνική έκθεση είναι πλήρως συµβατά. 2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΟ ΟΥ 2.1 ορυφορικά εδοµένα Για την ανάπτυξη της εφαρµογής χρησιµοποιήθηκαν δορυφορικές εικόνες πολύ υψηλής χωρικής ανάλυσης όπως παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα (Πίνακας 1) που ακολουθεί. έκτης Frame/ Row Χωρική Ανάλυση Ηµερ/νία Λήψης 184/ Landsat ETM 7 (MS, PAN) 184 /33 30µ (MS), 15µ (PAN) / / Landsat TM 5 (MS) 184 /33 30µ (MS) / / SPOT 2 (PAN) 86/270 10µ (PAN) / Πίνακας 1: Κατάλογος δορυφορικών δεδοµένων Η προµήθεια των δορυφορικών εικόνων SPOT ήταν αναγκαία για την διασφάλιση των απαιτήσεων χωρικής ακρίβειας των τελικών προιόντων. Μετά την ορθοδιόρθωση το σύνολο των δορυφορικών εικόνων απέκτησε ενιαία χωρική ανάλυση 15 µέτρων.

4 2.2 Προεπεξεργασία ορυφορικών εδοµένων Η εν λόγω επεξεργασία αφορούσε στην παραγωγή ορθοεικόνων και µωσαικών και υλοποιήθηκε ακολουθώντας τα παρακάτω βήµατα όπως φαίνονται στον πίνακα (Πίνακας 2) που ακολουθεί: Α/Α Ενδιάµεσο/Τελικό προιόν Είδος επεξεργασίας 1 Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους (20µ) Εικόνα 1a Ψηφιακή επεξεργασία υψοµετρικών καµπυλών (κλ. 1:50000) 2 SPOT P (1990/10µ) ορθο Ορθοδιόρθωση (Εικόνα/χάρτης) 3 Landsat TM (1990/30µ) ορθο Γεωµετρική ιόρθωση (Εικόνα/εικόνα) 4 Landsat TM (1990/15µ) ορθο Resolution merge (Landsat TM+ SPOT P) Mosaic Εικόνα 1β Παραγωγή µωσαικού για την περιοχή µελέτης Landsat ETM 7 (2002/15µ) Resolution merge (Landsat ETM 7, ΧS+PAN) 5 Landsat ETM 7 (2002/15µ) ορθο Γεωµετρική ιόρθωση (Εικόνα/εικόνα) αναφορικά µε Landsat TM (1990/15µ) ορθο Mosaic Εικόνα 1γ Παραγωγή µωσαικού για την περιοχή µελέτης Πίνακας 2: Στάδια Προεπεξεργασίας ορυφορικών εικόνων. α Εικόνα 1: Ορθοµωσαικά περιοχής µελέτης. (α) Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους, (β) Ορθοµωσαικό 1990, (γ) Ορθοµωσαικό Χαρτογραφικό υπόβαθρο χρήσης κάλυψης Το χαρτογραφικό υπόβαθρο συντάχθηκε σε κλίµακα 1:20000 στα πλαίσια της πρώτης απογραφής δασών που άρχισε το 1960 και ολοκληρώθηκε το Είναι σε αναλογική µορφή και διατίθεται από την Γενική ιεύθυνση ασών του Υπουργείου Γεωργίας. Τα δεδοµένα που προέκυψαν από την επεξεργασία χρησιµοποιήθηκαν για την σύνταξη του δείγµατος στο οποίο βασίσθηκε η εκπαίδευση του ταξινοµητή και η αξιολόγηση της ακρίβειας του αποτελέσµατος της ταξινόµηση των δορυφορικών εικόνων για το έτος β γ

5 2.3.1 ιανυσµατοποίηση Τα όρια των διαφορετικών καλύψεων/χρήσεων εµφανίζονται επί ορθοφωτοχαρτών που είχαν παραχθεί για τις ανάγκες της απογραφής (εικόνα 2α). Για την βελτιστοποίηση της γεωµετρικής τους προσαρµογής (δυνατότητα επιλογής σηµείων ελέγχου), οι εν λόγω χάρτες σαρρώθηκαν και προέκυψαν αρχεία συνεχούς τόνου µε 256 επίπεδα του γκρι. Στη συνέχεια τα ψηφιακά αρχεία των χαρτών υπέστησαν γεωµετρική διόρθωση και τέλος µετατράπηκαν σε δυαδικά (binary) αρχεία (εικόνα 2β) για την διευκόλυνση της ψηφιοποίησης. Η ψηφιοποίηση επί της οθόνης (heads up digitizing) πραγµατοποιήθηκε µε τεχνικές ηµι-αυτόµατης παρακολούθησης γραµµών (semi-automatic line following). Λόγω της µέτριας ποιότητας της εσωτερικής γεωµετρίας των ορθοφωτοχαρτών, τα όρια των πολυγώνων, τοπικά, δεν συνέπιπταν µε τα όρια των χρήσεων/καλύψεων όπως ήταν εµφανή στην ορθοεικόνα που προέκυψε απο την προεπεξεργασία των δορυφορικών δεδοµένων. Για την διασφάλιση της γεωµετρικής συνοχής των δεδοµένων, πραγµατοποιήθηκε γεωµετρική διόρθωση του συνόλου των διανυσµατικών αρχείων που προέκυψαν απο την ψηφιοποίηση (εικόνα 2γ). α β γ Εικόνα 2: Ψηφιακή Επεξεργασία χαρτών χρήσης/κάλυψης. (α) Ψηφιακό αρχείο σαρρωµένων χαρτών (β) Γεωµετρικά ιορθωµένο υαδικό αρχείο, (γ) Αποτέλεσµα ευτερογενούς ιόρθωση διανυσµατικών δεδοµένων σε σεχέση µε την ορθοεικόνα που συντάχθηκε από τα δορυφορικά δεδοµένα SPOT P (1990) ιαχείριση Ονοµατολογίας Η πληροφορία κάλυψης που παρέχεται από τους χάρτες διαφέρει απο εκείνη των προδιαγραφών των τελικών προιόντων (Πίνακας 3). Για τις ανάγκες του έργου πραγµατοποιήθηκε ηµιαυτόµατη αντιστοίχηση των κωδικών λαµβάνοντας υπ όψη και την κατηγορία χρήσης κάλυψης όπως αυτή έχει καταγραφεί στην βάση δεδοµένων Corine Land Cover. Η εργασία υλοποιήθηκε αυτόµατα σε περιβάλλον ΣΓΠ µε τεχνικές διαχείρισης και υπέρθεσης χαρτών. Στις περιπτώσεις εκείνες που η αντιστοίχηση δεν ήταν δυνατόν να πραγµατοποιηθεί µε την αυτοµατοποιηµένη διαδικασία ολοκληρώθηκε µε χειρωνακτική παρέµβαση.

6 ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΩ Περιγραφή ΚΩ Περιγραφή P Πεύκη (7 είδη) Pm Pinus Nigra Ph Pinus Leucodermis Px Pinus Halepensis 1. Κωνοφόρων Pd Pinus Silvestris E Ελάτη (3 είδη) Ked Juniperus (8 είδη) D ρυς (13 είδη) Oj Οξυά (3 είδη) Pl Platanus Orientalis 2. Πλατυφύλλων K Castanea Sativa Μίξη πλατυφύλλων & Κωνοφόρων 3 Μεικτό. Uf ένδρα & Θάµνοι 1/2/4. Πλατυφύλλων/Κωνοφόρων/ Θάµνοι U Αείφυλλοι Πλατύφυλλοι Θάµνοι 2/4/9. Πλατυφύλλων/Θάµνοι/Υδρόβια Βλάστηση Α Περιοχές µε αραιή ή καθόλου βλάστηση 10 Αλλες περιοχές Ag Αγροτικές Περιοχές 6 Γεωργική γη Eg Εγκαταλελειµένες Αγροτικές Περ. 10/4/5 Αλλες περιοχές/ Θάµνοι/Λειβαδικές εκτάσεις Β Βοσκότοποι 10/4/5 Αλλες περιοχές/ Θάµνοι/Λειβαδικές εκτάσεις L Λίµνες 8 Υδάτινοι όγκοι Lx Λατοµεία 10 Αλλες περιοχές O οµηµένες περιοχές 7 οµηµένες περιοχές Πίνακας 3: Ονοµατολογία χαρτών κάλυψης και τελικών προιόντων. Αντιστοίχηση κατηγοριών. 2.4 Επίγειες καταγραφές Επίγειες καταγραφές πραγµατοποιήθηκαν για την σύνταξη του δείγµατος στο οποίο βασίσθηκε η εκπαίδευση του ταξινοµητή και η αξιολόγηση της ακρίβειας του αποτελέσµατος της ταξινόµησης των δορυφορικών εικόνων για το έτος Οι καταγραφές αφορούσαν στο 5% της συνολικής έκτασης της περιοχής µελέτης και τα σηµεία καταγραφής συνίστανται σε δειγµατοληπτικούς τοµείς διαστάσεων 1χλµΧ1χλµ οι οποίοι επιλέχθηκαν µε τυχαία στρωµατοποιηµένη δειγµατοληψία (Εικόνα 3). Η διαστρωµάτωση της περιοχής σε 5 στρώµατα (δασικές εκτάσεις, θάµνοι, αγροτικές περιοχές, δοµηµένες περιοχές, υδάτινοι όγκοι) βασίσθηκε σε στοιχεία της βάσης δεδοµένων Corine Land Cover. Ο συνολικός αριθµός των δειγµατοληπτικών τοµέων (.Τ.) ανέρχεται σε 929, ενώ 257 απο αυτούς εµπίπτουν σε δασικές εκτάσεις. Τα αποτελέσµατα των καταγραφών ενσωµατώθηκαν στο ΣΓΠ που αναπτύχθηκε ειδικά για τις ανάγκες του έργου. Το 75% των Τ χρησιµοποιήθηκαν για την εκπαίδευση του ταξινοµητή και το 25% για την

7 Εικόνα 3: ειγµατοληπτικοί τοµείς επίγειων καταγραφών και στρωµατοποίηση αξιολόγηση της τελικής ακρίβειας του αποτελέσµατος. Οι δειγµατοληπτικοί τοµείς έχουν κωδικοποιηθεί ενιαία και για καθένα η πληροφορία που έχει αποθηκευθεί αφορά στο στρώµα στο οποίο ανήκει, στο είδος του δειγµατοληπτικού τοµέα ( Τ εκπαίδευσης ταξινοµητή, Τ αξιολόγησης της ακρίβειας της ταξινόµησης), τα διακριτά πολύγωνα των χρήσεων/καλύψεων µε τους αντίστοιχους κωδικούς, έτσι όπως έχουν καταγραφεί και τα σηµεία και οι κωδικοί των φωτογραφιών που έχουν ληφθεί (εικόνα 4) Εικόνα 4: Ψηφιακή απεικόνιση των αποτελεσµάτων των επίγειων καταγραφών. Φωτογραφία τοπίου. 3 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Η ταξινόµηση πραγµατοποιήθηκε για τα έτη 1990 και 2002 ανά στρώµα (stratum) και ανά εικόνα µε χρήση του ταξινοµητή µέγιστης πιθανοφάνειας (maximum likelihood). Για την βελτιστοποίηση του τελικού αποτελέσµατος η επεξεργασία υλοποιήθηκε σε δύο στάδια. Σε ένα πρώτο στάδιο οι εικόνες ταξινοµήθηκαν σε δύο κατηγορίες ( άσος και Μη άσος). Στη συνέχεια

8 στο εσωτερικό της κάθε µιας από τις παραπάνω περιοχές πραγµατοποιήθηκε η ταξινόµηση που αφορούσε στο σύνολο των θεµατικών κατηγοριών. ιάφορα προβλήµατα εντοπίσθηκαν µε επισκόπηση του τελικού θεµατικού χάρτη αλλά και την µελέτη των στατιστικών αποτελεσµάτων ανά στρώµα: Η φασµατική σύγχυση δοµηµένων περιοχών µε περιοχές χωρίς φυτική κάλυψη (ακαλλιέργητοι αγροί, άγονες περιοχές, ποταµοί χωρίς νερό, όχθες ποταµών κλπ) είχε σαν αποτέλεσµα την υποβάθµιση της ακρίβειας της ταξινόµησης των αστικών περιοχών. Για την βελτίωση του αποτελέσµατος υπάρχοντα πολύγωνα µε τα όρια των πόλεων και των οικισµών και ψηφιακά δεδοµένα που αφορούν στους κύριους ποταµούς ενσωµατώθηκαν στον θεµατικό χάρτη. Σύµφωνα µε τα ανά στρώµα αποτελέσµατα της ταξινόµησης διαπιστώθηκε σύγχυση που έχει σαν αποτέλεσµα την υπερεκτίµηση των θαµνωδών περιοχών σε σχέση µε τις αγροτικές περιοχές και δασικές εκτάσεις πλατυφύλλων στο στρώµα 2 (αγροτικές εκτάσεις). Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος όλες οι περιοχές που είχαν ταξινοµηθεί ως θάµνοι, απετέλεσαν αντικείµενο επαλήθευσης και διορθώσεων µε φωτοερµηνεία. Υπερεκτίµηση των θαµνωδών περιοχών σε σχέση µε δασικές εκτάσεις µε πυκνότητα της τάξης του 10% διαπιστώθηκε επίσης στο στρώµα 3 (δασκές εκτάσεις). Φωτοερµηνευτική µέθοδος ακολουθήθηκε για την διόρθωση και αυτού του προβλήµατος. Με κατάλληλη διαχείριση, η πλειονότητα των προβληµάτων αντιµετωπίσθηκε µε επιτυχία, µε αποτέλεσµα η στατιστική ακρίβεια του τελικού προιόντος να είναι της τάξης του 95%. Στην εικόνα (Εικόνα 5 α,β) που ακολουθεί, παρουσιάζονται τα δύο θεµατικά προιόντα για το σύνολο της περιοχής µελέτης αλλά και για υποσύνολό της (Εικόνα 5 γ,δ). 4 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ Για τον εντοπισµό και εκτίµηση των αλλαγών κάλυψης γης τα ψηφιδωτά (raster) προιόντα χρήσης κάλυψης µετατράπηκαν σε διανυσµατικά. Στη συνέχεια µε εργαλεία διαχείρισης και υπέρθεσης χαρτών εντοπίσθηκαν οι αλλαγές ενώ συγχρόνως αλλαγές που οφείλοταν σε µικρο διαφορές της γεωµετρίας απαλείφθηκαν µε χρήση κατάλληλου φίλτρου (κριτήριο επιφάνειας και σχήµατος των πολυγώνων αλλαγής). Στην εικόνα που ακολουθεί (Εικόνα 6) αναδεικνύεται το σύνολο των αλλαγών που εντοπίσθηκαν στην περιοχή µελέτης. 5 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Η ακρίβεια της ταξινόµησης και των τελικών προιόντων ήταν αντικείµενο ελέγχου ο οποίος διενεργήθηκε λαµβάνοντας υπ όψη το 25% των δειγµατοληπτικών τοµέων. Για την εκτίµηση της ακρίβειας

9 α β Αγροτικές εκτάσεις Λειβαδικές εκτάσεις Θαµνοι. Κωνοφόρων. Πλατυφύλλων Μεικτά άση οµηµένες περιοχές Αλλες καλύψεις Υδάτινοι όγκοι Εικόνα 5: θεµατικός Χαρτης άσος/μη δάσος (1990) & Χρήσεων/καλύψεων γης σε 5 2 σε 1 2 σε 4 4 σε 1 4 σε 2 5 σε 1 5 σε 2 4 σε 11 (6,7,8,9,10) 5,11 (6,7,9,10) σε 8 6 σε 2 5,11 (6,7,8,9) σε 10 8 σε 6 Αλλες αλλαγές Εικόνα 6: Αλλαγές καλύψεων/χρήσεων

10 πραγµατοποιήθηκε, σε επίπεδο pixel, στατιστική σύγκριση του αποτελέσµατος της ταξινόµησης µε τα στοιχεία των καταγραφών. Το αποτέλεσµα της επεξεργασίας κατέδειξε ότι η συνολική ακρίβεια της ταξινόµησης ήταν της τάξης του 95% και για τα δύο έτη. 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Με την υφιστάµενη υποδοµή σε δορυφορικά συστήµατα και την τεχνολογία επεξεργασίας είναι δυνατή η παραγωγή συστηµατικής, αντικειµενικής, ενηµερωµένης και οµοιογενούς πληροροφορίας που καλύπτει τις ανάγκες σε δεδοµένα όπως αυτές διαµορφώνονται από την συµµετοχή της χώρας σε διεθνή fora. 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Aifantopoulou D., (2001): Photointerpretation of LANDSAT TM images for the land cover/use delineation over Greece for the operational needs of the National Statistical Service of Greece, Final report, p Civco, D., Hurd, D., Wilson, E., Song & M., Zhang, Z (2002): A Comparison of Land Use and Land Cover Change Detection Methods, presented at the ASPRS-ACSM Annual Conference and FIG XXII Congress in Washington D.C., April 22-26, Horler, D.N.H, and F.J. Ahern (1986): Forestry Information Content of Thematic Mapper data, International Journal of Remote Sensing, 7: JRC (2003) Guidelines for Best Practice and Quality Checking of Ortho Imagery. Issue NASA (2003): Landsat 7 Science Data Users Handbook, Website 6. Pohl, C. (1999): Tools and methods for fusion of different spatial resolution In: International Archives for Photogrammetry and Remote Sensing, Vol. 32, Part 7-4-3, pp SPOT (2003): SPOT 5 addressed on Steinnocher, K. (1997): Application of Adaptive Filters for Multisensoral Image Fusion. IGARSS 97, August 1997, Singapore, pp

Εφαρµογή Τηλεπισκόπησης στην καταγραφή της κατανάλωσης του αρδευτικού νερού στον Κάµπο του Ν. Χανίων Ανθούλα Γκιούρου Μηχανικός Ορυκτών Πόρων GEOMET Ltd. Φανερωµένης 4, 152 31 Χολαργός 210 6748540/547,

Διαβάστε περισσότερα

WWF Ελλάς 2012. Επιμελητές έκδοσης Κωνσταντίνος Λιαρίκος, Παναγιώτα Μαραγκού, Θύμιος Παπαγιάνννης

WWF Ελλάς 2012. Επιμελητές έκδοσης Κωνσταντίνος Λιαρίκος, Παναγιώτα Μαραγκού, Θύμιος Παπαγιάνννης WWF Ελλάς 2012 Επιμελητές έκδοσης Κωνσταντίνος Λιαρίκος, Παναγιώτα Μαραγκού, Θύμιος Παπαγιάνννης Συγγραφική ομάδα WWF ΕΛΛΑΣ Κωνσταντίνα Ζωγράφου, Ναταλία Καλεβρά, Ευαγγελία Κορακάκη, Παναγιώτης Κορδοπάτης,

Διαβάστε περισσότερα

Βάση Γεωγραφικών Δεδομένων της Νήσου Ρόδου για Διαχείριση Κινδύνων

Βάση Γεωγραφικών Δεδομένων της Νήσου Ρόδου για Διαχείριση Κινδύνων Βάση Γεωγραφικών Δεδομένων της Νήσου Ρόδου για Διαχείριση Κινδύνων Κώστας ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΔΗΣ 1, Μιχαήλ ΒΑΪΤΗΣ 2, Παλαιολόγος ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 3, Γεώργιος ΤΑΤΑΡΗΣ 3, Όλγα ΡΕΤΣΙΛΙΔΟΥ 4, Ιωάννης ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 5 1 Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

øδ Ã π π Δ ª π ª Δ 2/2007 øδ Ã π πª Δ ƒπ øδ Ã π πª Δ ƒπ π ISSN 1105-9478 Δ ª 18 πƒ II ø π 3862 øδ Ã π π Δ ª π ª Δ - TOª 18 - πƒ πi - Δ ÀÃ 2/2007

øδ Ã π π Δ ª π ª Δ 2/2007 øδ Ã π πª Δ ƒπ øδ Ã π πª Δ ƒπ π ISSN 1105-9478 Δ ª 18 πƒ II ø π 3862 øδ Ã π π Δ ª π ª Δ - TOª 18 - πƒ πi - Δ ÀÃ 2/2007 EºHMEPI E EPIO IKA HPøMENO TE O T. Ú ÊÂ Ô K.T. TAYP. AÚÈıÌfi Õ ÂÈ 298 (X +7) EK OTøN ø π 3862 2/2007 ISSN 1105-9478 Δ ª 18 πƒ II øδ Ã π π Δ ª π ª Δ øδ Ã π π Δ ª π ª Δ - TOª 18 - πƒ πi - Δ ÀÃ 2/2007 øδ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες τεχνολογίες τηλεπισκόπησης για την ανίχνευση, καταγραφή, αποτίµηση πυρκαγιών και προστασία των πληγέντων περιοχών. Α. Τζώτσος,.

Σύγχρονες τεχνολογίες τηλεπισκόπησης για την ανίχνευση, καταγραφή, αποτίµηση πυρκαγιών και προστασία των πληγέντων περιοχών. Α. Τζώτσος,. Σύγχρονες τεχνολογίες τηλεπισκόπησης για την ανίχνευση, καταγραφή, αποτίµηση πυρκαγιών και προστασία των πληγέντων περιοχών. Α. Τζώτσος,. Αργιαλάς Η τηλεπισκόπηση είναι η επιστήµη της απόκτησης ποιοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 adrianr@meteo.noa.gr & adrianr@cs.ece.ntua.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 adrianr@meteo.noa.gr & adrianr@cs.ece.ntua.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία Ονοµατεπώνυµο: Αδριανός Ρετάλης Όνοµα πατέρα: ηµήτριος Όνοµα µητέρας: Ευθαλία Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 Ε-mail: adrianr@meteo.noa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση δεικτών βλάστησης για τη διαχρονική χαρτογράφηση καµένων. εκτάσεων στην περιοχή του όρους Πεντέλη

Χρήση δεικτών βλάστησης για τη διαχρονική χαρτογράφηση καµένων. εκτάσεων στην περιοχή του όρους Πεντέλη Χρήση δεικτών βλάστησης για τη διαχρονική χαρτογράφηση καµένων εκτάσεων στην περιοχή του όρους Πεντέλη Ε. Νικολάου, Α. Γκανάς, Ε. Αθανασίου, Α. Ρετάλης Περίληψη Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι να συγκρίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Ε ΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Ε ΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ 41 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Ε ΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Α. Μαρτίνης 1, E. Χάρου 1,2, Κ. Καµπάση 1 και M. Στεφούλη 3 1 Τµήµα Οικολογίας και Περιβάλλοντος, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. 1,2 Ινστιτούτο Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡEΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ SOCRATES ΤΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΕΘΝΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡEΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ SOCRATES ΤΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ 1 ΔΙΕΘΝΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡEΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ SOCRATES ΤΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ Δήμος ΠΑΝΤΑΖΗΣ 1, Χαράλαμπος ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ 1, 2, Μάρω ΚΑΣΩΛΗ 1 1. Ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑ1.4 Προδιαγραφές ανάπτυξης Υποδομής Χωρικών δεδομένων σε περιφερειακό επίπεδο

ΠΑ1.4 Προδιαγραφές ανάπτυξης Υποδομής Χωρικών δεδομένων σε περιφερειακό επίπεδο "Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης" Δράση 1 Ε1.2 Σχεδιασμός ανάπτυξης Υποδομής Χωρικών Δεδομένων σε επίπεδο Περιφέρειας ΠΑ1.4 Προδιαγραφές ανάπτυξης Υποδομής Χωρικών δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΗ (ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ)

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΗ (ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΗ (ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) Κουκόσια Ηλιάνα 1, Σταθάκης Δημήτρης 2 1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτης του Νομού Μαγνησίας Διπλωματική Εργασία

Χάρτης του Νομού Μαγνησίας Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΠΣ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Χάρτης του Νομού Μαγνησίας Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιογραφική αναφορά:

Βιβλιογραφική αναφορά: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟ ΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟ ΟΓΙΚΟ ΕΚ ΚΠΑΙΔΕΥΤ ΤΙΚΟ ΙΔΡΥ ΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩ ΩΝ ΝΗΣΩΝ Ν Ανάδειξη του Τεχνολλογικού Ιδρ ρύματος Ιο ονίων Νήσω ων ως Διεθννούς πόλου υ Εκπαίδευσης και Κα αινοτομίας Επίίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Εισαγωγή - σκοπός του μαθήματος Β. Προτεινόμενα Βιβλία Γ. Πρόγραμμα. Αναλυτική παρουσίαση - ενότητες Ε. Εμπειρία του διδάσκοντος ΣΤ. Επιλεγμένη

Διαβάστε περισσότερα

Οι σύγχρονες εξελίξεις της Τηλεπισκόπησης και η συµβολή τους στη διεπιστηµονική προσέγγιση των προβληµάτων της ανάπτυξης

Οι σύγχρονες εξελίξεις της Τηλεπισκόπησης και η συµβολή τους στη διεπιστηµονική προσέγγιση των προβληµάτων της ανάπτυξης Οι σύγχρονες εξελίξεις της Τηλεπισκόπησης και η συµβολή τους στη διεπιστηµονική προσέγγιση των προβληµάτων της ανάπτυξης Καθ..Ρόκος Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης Ε.Μ.Π. 1. Αναλογικές και Ψηφιακές Μέθοδοι Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Μεταπτυχιακή Εργασία: «Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Χρήστος Γ. Καρυδάς, Υποψ. Δρ., Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων Νικόλαος Γ. Συλλαίος, Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ COMPARISON OF BURNT AREA ESTIMATES PRODUCTS OF GREEK WILDLAND FIRES

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ COMPARISON OF BURNT AREA ESTIMATES PRODUCTS OF GREEK WILDLAND FIRES ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ Ι. Μ. Αθανασίου 1, Δ. Π. Καλύβας 1, Γ. Π. Πετρόπουλος 1,2, Β. Ι. Κόλλια 1 1 Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΕΣΜΗ 2008 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ

Η ΔΕΣΜΗ 2008 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ Αριθμός & Τίτλος Δέσμης Εργασίας ΔΕ4: Χρήση ΓΣΠ για καθορισμό διαθεσιμότητας γης για προώθηση ενεργειακών καλλιεργειών Κωδικός Φορέα ΑΦ ΣΦ1 ΣΦ2 ΣΦ3 ΣΦ4 Ανθρωπομήνες για κάθε Φορέα (με βάση το Συμβόλαιο)

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή των δεδομένων παρατήρησης της Γης και των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών στη χαρτογράφηση και διαχείριση πλημμυρών στην Ελλάδα

Συμβολή των δεδομένων παρατήρησης της Γης και των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών στη χαρτογράφηση και διαχείριση πλημμυρών στην Ελλάδα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 2011 Συμβολή των δεδομένων παρατήρησης της Γης και των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών στη χαρτογράφηση και διαχείριση πλημμυρών στην Ελλάδα Δρ. Αντώνιος Μουρατίδης (ESA/ESRIN)

Διαβάστε περισσότερα

Εντοπισμός Κατάλληλων Ενδιαιτημάτων Σημαντικών Ειδών Ορνιθοπανίδας με Χρήση Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών

Εντοπισμός Κατάλληλων Ενδιαιτημάτων Σημαντικών Ειδών Ορνιθοπανίδας με Χρήση Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Ανοικτών Προτύπων Για Γεωγραφική Απεικόνιση Πράξεων Αναδασµού

Χρήση Ανοικτών Προτύπων Για Γεωγραφική Απεικόνιση Πράξεων Αναδασµού ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Χρήση Ανοικτών Προτύπων Για Γεωγραφική Απεικόνιση Πράξεων Αναδασµού ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1/2013 ISSN 1105-9478 ΤΟΜΟΣ 22 ΣΕΙΡΑ IΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚO ΕΠΙMΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1/2013 ISSN 1105-9478 ΤΟΜΟΣ 22 ΣΕΙΡΑ IΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚO ΕΠΙMΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1/2013 ISSN 1105-9478 ΤΟΜΟΣ 22 ΣΕΙΡΑ IΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚO ΕΠΙMΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ GEOTECHNICAL CHAMBER OF GREECE VOL: 22 - ISSUE IΙ - No 1/2013 CONTENTS SCIENTIFIC

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑ1.3 Μελέτη ανάλυσης αναγκών τελικών χρηστών

ΠΑ1.3 Μελέτη ανάλυσης αναγκών τελικών χρηστών "Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης" ΥΠΟΕΡΓΟ Α Δράση Α1 ΕΑ1.2. Σχεδιασμός ανάπτυξης Υποδομής Χωρικών Δεδομένων σε επίπεδο Περιφέρειας ΠΑ1.3 Μελέτη ανάλυσης αναγκών τελικών

Διαβάστε περισσότερα

Σωµαράς Χρήστος, ιπλωµατική εργασία, MIS 2

Σωµαράς Χρήστος, ιπλωµατική εργασία, MIS 2 Σωµαράς Χρήστος, ιπλωµατική εργασία, MIS 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ...11 1. Εισαγωγή...11 2. Ορισµός των ΓΣΠ...11 3. ιαχρονική

Διαβάστε περισσότερα

INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών στην Ευρώπη. Αναφορά Κράτους - Μέλους: Κύπρος, 2013

INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών στην Ευρώπη. Αναφορά Κράτους - Μέλους: Κύπρος, 2013 INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών στην Ευρώπη Αναφορά Κράτους - Μέλους: Κύπρος, 2013 Title Αναφορά Κράτους - Μέλους: Κύπρος, 2013 Creator Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΏΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΦΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Σταθοπούλου και Κ. Καρτάλης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Μ. Σταθοπούλου και Κ. Καρτάλης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Χαρτογράφηση της αστικής θερμονησίδας και του δείκτη ποιότητας ζωής για την πόλη της Αθήνας με συνδυαστική χρήση δορυφορικών εικόνων υψηλής χωρικής κλίμακας και δεδομένων GIS. Μ. Σταθοπούλου και Κ. Καρτάλης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΚΑI ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Σωτηρία Καραδήμα

ΔΙΚΤΥΑ ΚΑI ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Σωτηρία Καραδήμα Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑI ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Σωτηρία Καραδήμα Μάιος 2008 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γεροντίδης Ιωαννής Εκπονηθείσα πτυχιακή εργασία απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα