Ταχ. /ση : Ταχ. Κώδικας : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ταχ. /ση : Ταχ. Κώδικας : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 8.410.000,00"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΕΡΓΟ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /ση : Ταχ. Κώδικας : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Η Ειδική αυτή Συγγραφή Υποχρεώσεων, είναι βασισµένη στην ισχύουσα Νοµοθεσία και ειδικά στο Νόµο 3669 του Αντικείµενο της παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) είναι η διατύπωση των γενικών και ειδικών όρων, σύµφωνα µε τους οποίους πρόκειται να πραγµατοποιηθεί το έργο της επικεφαλίδας, σε συνδυασµό µε τους υπόλοιπους όρους της ιακήρυξης ηµοπρασίας και των λοιπών τευχών δηµοπράτησης, όπως αναλύονται και µε τη σειρά ισχύος που ορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο της ιακήρυξης. Ο όρος πραγµατοποίηση του έργου περιλαµβάνει την εκτέλεση όλων των απαιτούµενων εργασιών για την ολοκλήρωση και τη πλήρη λειτουργία του έργου, την έκδοση των απαιτούµενων εγκρίσεων από οποιοδήποτε ηµόσιο Οργανισµό ή Ν.Π... ή Ο.Τ.Α. σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία για το συγκεκριµένο έργο. ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1

2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντικείµενο της Σύµβασης Εκπροσώπηση µερών Άρθρο 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 1.1 Αντικείµενο του έργου είναι η πλήρης και τεχνικά άρτια εκτέλεση και η έγκαιρη αποπεράτωση των Οικοδοµικών και Ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών του έργου : «ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ Ο προϋπολογισµός του έργου κατά την µελέτη ανέρχεται στο ποσό των ,00 (ME Φ.Π.Α.) 1.2 Αρχικό συµβατικό χρηµατικό αντικείµενο της εργολαβίας είναι το γενικό άθροισµα των δαπανών όλων των κατηγοριών εργασιών µείον την έκπτωση του Αναδόχου, µε το εργολαβικό όφελος 18%, αυξηµένο κατά το ποσόν των απροβλέπτων δαπανών, της Αναθεώρησης, προσαυξηµένων όλων των προηγουµένων µε Φ.Π.Α. 23%. Άρθρο 2ο ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ κλπ. 2.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται, όπως δηλώσει τον τόπο και την διεύθυνση της επιχειρήσεως κατά την διάρκεια των έργων, προκειµένου να του κοινοποιούνται τα έγγραφα της Υπηρεσίας, σύµφωνα προς τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 8 του Ν.3669/ Ο αντίκλητος του αναδόχου ορίζεται κατ' εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 30 παρ.9 του Ν.3669/ Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να διαθέσει για την κατασκευή του έργου ένα ιπλωµατούχο Αρχιτέκτονα Μηχανικό ή ένα ιπλωµατούχο Πολιτικό Μηχανικό και ένα ιπλωµατούχο Μηχανολόγο - Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, καθώς και τους αναγκαίους πτυχιούχους Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος και Εργοδηγούς. Η ορθή εφαρµογή κατά την κατασκευή θα ελέγχεται από τοπογράφο της επίβλεψης του έργου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει κάθε διευκόλυνση προς την επίβλεψη για την αποφυγή λαθών και κακοτεχνιών τις οποίες θα υποχρεούται να αποκαθιστά άµεσα. Προς αποφυγή λαθών και κακοτεχνιών, θα τοποθετηθούν αµετακίνητα σταθερά σηµεία επί του εδάφους, εξαρτηµένα από ακλόνητα σηµεία προς αποφυγή οποιασδήποτε µετατόπισης των σταθερών σηµείων και διευκόλυνση της σωστής κατασκευής οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά καθ όλη την διάρκεια εκτέλεσης του έργου. Όπου ζητείται από την επιβλέπουσα Υπηρεσία, θα γίνεται πύκνωση των σταθερών σηµείων επί του εδάφους για έλεγχο κατά τη διάρκεια της κατασκευής, τόσο µε τοπογραφικά όργανα ( Χωροβάτη κλπ. ) όσο και µε ράµµατα τα οποία θα διευκολύνουν τον έλεγχο της ορθής πορείας και της σωστής διαµόρφωσης των κλίσεων. 2.4 Πριν από την έναρξη των εργασιών ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να µεριµνήσει για την έκδοση της κάθε κατά το νόµο άδειας, ( Οικοδοµικής Αδείας κλπ), καθιστάµενος ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση των διατάξεων που ισχύουν για την εκτέλεση των εργασιών και ειδικότερα υποχρεούται να µεριµνήσει για την έκδοση της άδειας τυχόν κατάληψης πεζοδροµίων παρά του ήµου και του Αστυνοµικού τµήµατος. Η επιβάρυνση για τα τέλη κατάληψης πεζοδροµίου βαρύνει εξ ολοκλήρου τον εργολάβο του έργου. Επίσης υποχρεώνεται να υποβάλλει τις αναγκαίες αιτήσεις για παροχές και συνδέσεις µε ΕΗ, ΕΥ ΑΠ κλπ. 2.5 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ασφαλίζει όλο το προσωπικό του στο Ι.Κ.Α. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εργαζόµενος δεν υπάγεται στις περί Ι.Κ.Α. διατάξεις, ο ανάδοχος υποχρεούται να τον αναθέσει σε αναγνωρισµένη από το Κράτος ασφαλιστική εταιρεία. ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Έναρξη, πρόοδος, αποπεράτωση του έργου Άρθρο 1ο ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. 1.1 Η σύµβαση για την κατασκευή του έργου θα γίνει µε βάση την απόφαση για έγκριση της δηµοπρασίας και για συνολικό χρηµατικό ποσό αυτό που θα προκύψει από τη δηµοπρασία. 1.2 Ο από τη δηµοπρασία µειοδότης, µετά την κοινοποίηση σε αυτόν της έγκρισης της δηµοπρασίας, καλείται για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης µέσα σε 15 ηµέρες, προσκοµίζοντας και την απαιτούµενη εγγυητική επιστολή καθώς και τα απαιτούµενα από τη ιακήρυξη έγγραφα (πιστοποιητικά, ασφαλιστήρια συµβόλαια, δήλωση για διορισµό Αντικλήτου, συµβολαιογραφική πράξη σύστασης κοινοπραξίας κλπ). 1.3 Σε περίπτωση κατά την οποία ο µειοδότης δεν εµφανισθεί µέσα στην παραπάνω προθεσµία ή δεν προσκοµίσει τις απαιτούµενες εγγυήσεις για την καλή εκτέλεση της σύµβασης, κηρύσσεται έκπτωτος, η δε εγγύηση συµµετοχής του στη δηµοπρασία, καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ.6 του Ν.3669/2008. Άρθρο 2ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 2.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποπερατώσει το σύνολο των εργασιών της εργολαβίας µέσα σε εικοσιτέσσερις (24) µήνες από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης, που είναι και ηµεροµηνία εγκατάστασης του στο έργο. Στο χρόνο αυτό περιλαµβάνονται και οι απαιτούµενοι χρόνοι για την έκδοση των απαραίτητων εγκρίσεων. Ο Ανάδοχος, υποχρεούται να αποπερατώσει το σύνολο των εργασιών της εργολαβίας, σύµφωνα µε το υποχρεωτικό χρονολογικό πρόγραµµα του έργου, το οποίο θα συνταχθεί µετά την υπογραφή της σύµβασης του έργου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 46 του Ν.3669/2008. Προ της ενάρξεως των εργασιών, ο ανάδοχος, θα συντάξει και θα υποβάλει χρονοδιάγραµµα εκτελέσεως του έργου, προς έγκριση από την Υπηρεσία. Το χρονοδιάγραµµα θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε εντός του πλαισίου των.. ηµερολογιακών ηµερών. 2.2 Παράταση της συµβατικής προθεσµίας, εγκρίνεται για τους λόγους και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 8 του άρθρου 48 του Ν.3669/ Το χρονοδιάγραµµα συντάσσεται σε µορφή γραµµικού διαγράµµατος ή κατά τη µέθοδο της δικτυωτής αναλύσεως (PERT) εφόσον κρίνει ότι είναι αναγκαία η Υπηρεσία που διευθύνει το έργο και σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 46 του Ν.3669/ Ο Ανάδοχος κατασκευής του έργου υποχρεούται, επίσης µέσα σε έναν (1) µήνα από την υπογραφή της σύµβασης να συντάξει και να υποβάλει οργανόγραµµα του εργοταξίου, σύµφωνα µε σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 46 του Ν.3669/2008. Άρθρο 3ο ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3

4 3.1 Για κάθε µέρα υπέρβασης, µε υπαιτιότητα του εργολάβου, της συνολικής προθεσµίας που τίθεται στο άρθρο 2 της παρούσας, επιβάλλονται οι καθοριζόµενες από το άρθρο 49 του Ν του 2008 ποινικές ρήτρες και για τα χρονικά διαστήµατα που καθορίζονται σ' αυτό. Άρθρο 4ο ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ & ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ. 4.1 Με τη λήξη της προθεσµίας της περάτωσης του συνόλου των εργασιών, ο επιβλέπων αναφέρει στη /νουσα το έργο Υπηρεσία εάν το έργο έχει περαιωθεί και τότε ο Προϊστάµενος εκδίδει βεβαίωση για τον χρόνο περάτωσης των εργασιών σύµφωνα µε το άρθρο 71 του Ν.3669/ Η προσωρινή παραλαβή του έργου διενεργείται µέσα σε έξι (6) µήνες από την βεβαίωση περάτωσης, εφ όσον υποβληθεί από τον ανάδοχο η τελική επιµέτρηση του έργου µέσα σε δύο µήνες από την περάτωση του έργου. Εάν η τελική επιµέτρηση υποβληθεί αργότερα ο χρόνος διενεργείας της παραλαβής αρχίζει από την ηµεροµηνία υποβολή της. Η προσωρινή παραλαβή γίνεται από Επιτροπή. Κατά τα λοιπά έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3669/ Στην οριστική παραλαβή εφαρµόζονται οι διατάξεις για την προσωρινή παραλαβή των παραγρ. 3, 5 και 6 του άρθρου73 του Ν.3669/2008. Η οριστική παραλαβή πρέπει να διενεργηθεί µέσα σε δύο (2) µήνες από τότε που λήγει ο χρόνος εγγύησης σύµφωνα µε το άρθρο 74 του Ν.3669/2008. Αν η οριστική παραλαβή δεν διενεργηθεί µέσα σ αυτή τη προθεσµία θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια τριάντα ηµέρες µετά την υποβολή από τον ανάδοχο, της σχετικής όχλησης για τη διενέργεια της. Αν η προσωρινή παραλαβή δεν έχει διενεργηθεί µέχρι την οριστική παραλαβή, διενεργείται ταυτόχρονα προσωρινή και οριστική παραλαβή. 4.4 Οποτεδήποτε και πριν από την προσωρινή παραλαβή, το έργο ή αυτοτελή του τµήµατα που έχουν περατωθεί µπορεί να δοθούν σε χρήση, ύστερα από την διενέργεια σχετικής διοικητικής παραλαβής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 72 του Ν.3669/2008. ιευκρινίζεται ότι η διοικητική παραλαβή για χρήση δεν αναπληρώνει τη διενέργεια της προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου. Άρθρο 5ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 5.1 Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να επιθεωρεί τακτικά το έργο να το διατηρεί σε ικανοποιητική κατάσταση και να αποκαθιστά κάθε βλάβη, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 74 του Ν.3669/ Επίσης καλείται να επανορθώσει κάθε βλάβη ή ζηµιά για την οποία ευθύνεται, σε εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 74 του Ν.3669/ Εάν δεν προβεί µέσα στην προθεσµία που του καθορίστηκε, στην αποκατάσταση βλάβης ή ζηµιάς, για την οποία ευθύνεται οι εργασίες αποκατάστασης θα εκτελούνται από τη /νουσα Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 74 του Ν. 3669/2008. Ο χρόνος εγγύησης κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στη συντήρηση του, σύµφωνα µε τα άρθρα 58 παρ.1 και 75 παρ. 2 του Ν. 3969/2008 και µετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή, ορίζεται γενικά σε δεκαπέντε (15) µήνες. Κατά τα λοιπά έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3669/2008. ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 4

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ιατάξεις για την εκτέλεση του έργου Άρθρο 1ο ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Για κάθε ζήτηµα που δεν προβλέπεται από τα στοιχεία της εργολαβίας ισχύουν οι διατάξεις της Ελληνικής Νοµοθεσίας και ειδικότερα σε τεχνικά θέµατα ισχύουν οι διατάξεις του Ν.3669/2008 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µεταγενέστερα και θα ισχύει κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης της προσφοράς. Σχετικά ισχύουν τα αναφερόµενα στην διακήρυξη του παρόντος έργου. Άρθρο 2ο ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Το έργο θα κατασκευασθεί σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές που συνοδεύουν τη µελέτη µε τις Περιγραφές των άρθρων του Τιµολογίου της Μελέτης την Τεχνική Περιγραφή της Μελέτης και µε τους ισχύοντες Κανονισµούς κλπ. Οικοδοµικών και Η/Μ έργων. Σε περίπτωση αντιφάσεων µεταξύ των παραπάνω, υπερισχύει η επιλογή της Επίβλεψης σε συνεννόηση µε τον Μελετητή του έργου. Άρθρο 3ο ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ 3.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τους ισχύοντες Νόµους και τις Αστυνοµικές και λοιπές διατάξεις. 3.2 Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να ανακοινώνει στη /νουσα Υπηρεσία τις, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, απευθυνόµενες ή κοινοποιούµενες σε αυτήν σχετικές διατάξεις και εντολές των διαφόρων αρχών σχετικά µε τα υποδεικνυόµενα µέτρα ελέγχου και ασφαλείας κ.λ.π. ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 5

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου Άρθρο 1ο ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η υποβολή προσφοράς στη δηµοπρασία αποτελεί αµάχητο τεκµήριο ότι οι διαγωνιζόµενοι έχουν επισκεφθεί και πλήρως ελέγξει τη φύση και την τοποθεσία του έργου, και έχουν πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών κατασκευής τούτου, κυρίως σε ότι αφορά τις πάσης φύσεως πηγές λήψης υλικών, θέσεις προσωρινής ή οριστικής εναπόθεσης προϊόντων εκσκαφής, τις µεταφορές, διάθεση διαχείριση και αποθήκευση των υλικών, τη δυνατότητα εξασφάλισης εργατοτεχνικού εν γένει προσωπικού, νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος και οδών προσπέλασης, τις συνήθως επικρατούσες µετεωρολογικές συνθήκες στον τόπο του έργου, τη διαµόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το είδος, την ποιότητα και ποσότητα των υπαρχόντων στην περιοχή κατάλληλων εκµεταλλεύσιµων υλικών, το είδος και τα µέσα (µηχανήµατα, υλικά και υπηρεσίες) που θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών και οποιαδήποτε άλλα θέµατα που µε οποιοδήποτε τρόπο µπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες την πρόοδο ή το κόστος αυτών σε συνδυασµό µε τους όρους της Σύµβασης. Άρθρο 2ο ΣΧΕ ΙΑ Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, εγκαίρως και πριν από κάθε κατά την κρίση του συνολικού ή µερική εφαρµογή ενός σχεδίου, που δεν συµφωνεί µε τα άλλα, να ζητήσει εγγράφως, αµέσως και χωρίς την παραµικρή αµέλεια οδηγίες κλπ. από την διευθύνουσα Υπηρεσία. Αν ο Ανάδοχος δεν το κάνει, είναι υποχρεωµένος να εφαρµόσει την απόφαση που θα πάρει πάνω στο θέµα αυτό η υπηρεσία, οποτεδήποτε µε οποιοδήποτε τρόπο, µε δικά του µέσα και µε δικές του δαπάνες. Άρθρο 3ο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 3.1 Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης, τις µελέτες του έργου, τα περιγραφόµενα στη Σύµβαση και τις υποδείξεις της επίβλεψης από ειδικευµένο προσωπικό κατά τρόπο άµεµπτο από τεχνική άποψη και σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3669/2008, τους όρους σύµβασης γενικά και τις εντολές του αρµόδιου οργάνου της επίβλεψης του έργου. 3.2 Για ελαττώµατα βλάβες που διαπιστώνονται κατά την διάρκεια των εργασιών και µέχρι της οριστικής παραλαβής του έργου, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3669/2008. Άρθρο 4ο ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 4.1 Ο καθορισµός, από τα σχέδια της µελέτης και τις οδηγίες της τεχνικής περιγραφής και των ειδικών προδιαγραφών των επιµέρους στοιχείων, για την εκτέλεση των εργασιών, (τρόπος εκτέλεσης κατασκευών, επιµέρους διαστάσεις κλπ.), δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την υποχρέωση, να πάρει κάθε µέτρο για την άρτια εκτέλεση και εµφάνιση των διαφόρων ειδών κατασκευών που συνθέτουν κάθε επιφάνεια ή χώρο ή λειτουργία ή εγκατάσταση του υπόψη έργου. 4.2 Για την εφαρµογή των παραπάνω όρων, διευκρινίζεται ότι, έστω και αν δεν ορίζεται και από τα σχέδια λεπτοµερειών ή από άλλα στοιχεία της Υπηρεσίας, κάθε απλό ή σύνθετο τµήµα του έργου πρέπει να είναι άρτιο από κάθε άποψη (τεχνική, αισθητική κλπ) και να είναι απολύτως εναρµονισµένα µε το όλο έργο και να εκπληρώνει τη λειτουργικότητα του κατά τρόπο άψογο. Το αυτό ισχύει, όσον αφορά την αρτιότητα και λειτουργικότητα των ηλεκτροµηχανολογικών ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 6

7 εγκαταστάσεων, που θα λειτουργούν µε ασφάλεια, οµαλά και αθόρυβα και θα παρέχουν ευχέρεια επισκέψεως και συντηρήσεως. 4.3 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια παράλειψη ή ελάττωµα της κατασκευής, ο ανάδοχος υποχρεούται στην συµπλήρωση ή επανόρθωση στο χρόνο που θα ορίζει η Υπηρεσία, αλλιώς η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να εκτελέσει αυτό σε βάρος και για λογαριασµό του άνευ ετέρου, και µε τιµή που θα ζητήσει ο νέος κατασκευαστής. 4.4 Γενικά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 60 του Ν. 3669/2008. Άρθρο 5ο ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 5.1 Σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Ν. 3669/2008, καθώς και των συµβατικών τευχών, τόσο για την εφαρµογή της µελέτης, όσο και για ποιότητα και την αντοχή των έργων, µόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος. Ο πάσης φύσεως έλεγχος που ασκείται από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο κατά κανένα τρόπο από αυτή την ευθύνη. 5.2 Επίσης ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου µόνος υπεύθυνος για την εκλογή των υλικών που θα χρησιµοποιήσει και την εκτέλεση γενικά της εργασίας σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας, των σχετικών πρότυπων τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών εγκεκριµένων συµβατικών τευχών και σχεδίων. Άρθρο 6ο ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ 6.1 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος χωρίς καµία ιδιαίτερη αποζηµίωση να προβεί στη λήψη των απαραίτητων µέτρων ασφαλείας όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 37 του Ν.3669/2008. Η δαπάνη αυτή περιλαµβάνεται στο ποσοστό γενικών εξόδων οφέλους κ.λ.π. 6.2 Επίσης πρέπει να µεριµνήσει για την τήρηση στο εργοτάξιο όλων των στοιχείων που απαιτούνται από το νόµο και για την εφαρµογή των µέτρων ασφαλείας που επιβάλλεται να ληφθούν σε όλη την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, καθ όλη την διάρκεια της κατασκευής του έργου. 6.3 Σε περίπτωση ζηµιάς, απώλειας ή βλάβης που αφορά το έργο ή τµήµα αυτού ή τις βοηθητικές εργασίες (προεργασίες κ.λ.π.) από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχεται, ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την επαναφορά τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 58 του Ν.3669/ Για περίπτωση βλάβης του έργου από ανώτερη βία, έχουν εφαρµογή οι σχετικές διατάξεις των παρ. 4,5,6 και 7 του άρθρου 58 του Ν. 3669/ Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να φυλάσσει µε δαπάνη του τα παραδιδόµενα από τον κύριο του έργου προς χρήση ή ενσωµάτωση µηχανήµατα εργαλεία υλικά κ.λ.π.. Όλες οι απαιτούµενες προσωρινές εγκαταστάσεις (υπόστεγα αποθήκευσης θάλαµοι διαµονής, εργαστήρια, η γραφεία κ.λ.π.) για την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας θα ανεγερθούν µε µέριµνα δαπάνη και ευθύνη του αναδόχου, σε θέσεις επιτρεπόµενες από την Υπηρεσία και τις λοιπές αρµόδιες αρχές. 6.6 Ο ανάδοχος υποχρεώνεται µε δαπάνες του και πριν από την παράδοση προς χρήση κάθε τµήµατος του έργου, καθώς και µετά την περαίωση ολόκληρου του έργου, να αφαιρέσει και αποµακρύνει από τους χώρους γύρω από το έργο και γενικά από το εργοτάξιο, κάθε απαιτηθείσα προσωρινή εγκατάσταση προβλεποµένη από την προηγούµενη παράγραφο, τα απορρίµµατα, τα εργαλεία, και ικριώµατα µηχανήµατα υλικά πλεονάζοντα χρήσιµα ή άχρηστα προσωρινές εγκαταστάσεις µηχανηµάτων κ.λ.π. να καταστρέψει κάθε βοηθητικό έργο κ.λ.π. το οποίο θα ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 7

8 υποδειχθεί από την Υπηρεσία σαν άχρηστο ή επιζήµιο για τη µετέπειπα λειτουργία του έργου, να παραδώσει δε τελείως καθαρές τόσο τις κατασκευές όσο και τους πέριξ χώρους του εργοταξίου και γενικά να µεριµνήσει για κάθε τι που απαιτείται για την παράδοση του έργου και την εύρυθµη λειτουργία του σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης ή των προδιαγραφών της παρούσας. 6.7 Επίσης ο ανάδοχος υποχρεώνεται να προβαίνει όταν δεν υπάρχει λόγος κατά την κρίση της Υπηρεσίας και στην άρση (καθαίρεση, αποκόµιση κ.λ.π.) κάθε προστατευτικής κατασκευής που κατασκευάστηκε για την εκτέλεση του έργου (εργασιών και παραγωγής υλικών) ή επιβλήθηκε από οποιοδήποτε λόγο προς αποφυγή κάθε φύσης ζηµιών, φθορών ατυχηµάτων κ.λ.π. σε ιδιοκτησίες οικοδοµές δέντρα κοινωφελείς εγκαταστάσεις και κάθε φύσης έργο καθώς και αποµάκρυνση περιφραγµάτων των εργοταξίων. 6.8 Εάν µέσα σε 10 ηµέρες από την έγγραφη υπόµνηση από την /νουσα Υπηρεσία δεν προβεί στην έναρξη και µέσα σε εύλογη προθεσµία περαίωση των παραπάνω εργασιών αυτές εκτελούνται σε βάρος του αναδόχου και εκπίπτεται η δαπάνη αυξηµένη κατά εκατό τοις εκατό από την πρώτη πληρωµή ενώ δεν βεβαιώνεται και η εµπρόθεσµη εκτέλεση του έργου για το λόγο αυτό. 6.9 Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται µε δαπάνες του, από της ενάρξεως του έργου, να κατασκευάσει και τοποθετήσει, όπου του υποδειχθεί, ευµεγέθη πινακίδα µε τα στοιχεία του έργου ( Κύριος του έργου, τίτλος έργου Μελετητές, Επιβλέποντες Μηχανικοί, Ανάδοχος του έργου, προϋπολογισµός κλπ. Μόνο στη πινακίδα αυτή µπορούν να αναφερθούν και υπεργολάβοι του έργου. Η µορφή, το µέγεθος και τα στοιχεία (εγγραφές, υπεργολάβοι κλπ) υπόκεινται στην έγκριση της ιευθύνουσας Υπηρεσίας εν επιτρέπεται η τοποθέτηση ή ανάρτηση κάθε είδους διαφήµισης. Άρθρο 7 ο ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Η ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ κλπ. ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7.1 Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να µην παρακωλύει την εκτέλεση εργασιών από Ο.Κ.Ω ή από άλλους εργολήπτες που χρησιµοποιούνται από τον κύριο του έργου σε εργασίες µη περιλαµβανόµενες στη σύµβασή του και να διευκολύνει την εκτέλεση µε τα απ' αυτόν χρησιµοποιούµενα µέσα, ρυθµίζοντας έτσι τη σειρά εκτέλεσης των εργασιών ώστε κανένα εµπόδιο να µην παρεµβάλλεται απ' αυτόν στις εκτελούµενες, από τον κύριο του έργου ή από άλλους αναδόχους, εργασίες. 7.2 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ανοίγει, µορφώνει και επαναφέρει στην αρχική κατάσταση τις τυχόν απαιτούµενες, πέραν των προβλεποµένων, µε βάση τις ηλεκτροµηχανολογικές µελέτες και τις οδηγίες της Επίβλεψης, τρύπες διέλευσης, φωλιές και αυλάκια για τον εντοιχισµό σωλήνων ή οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, χωρίς καµιά ιδιαίτερη αποζηµίωση γιατί οι σχετικές δαπάνες περιλαµβάνονται στην οικονοµική προσφορά του. 7.3 Απαγορεύεται ρητά η διάνοιξη ή η µόρφωση από τον ανάδοχο τρυπών, φωλιών ή αυλακιών σε κατασκευές από σκυρόδεµα χωρίς την έγγραφη έγκριση του επιβλέποντα Μηχανικού. 7.4 Οποιαδήποτε φθορά ή ζηµιά που προκληθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου σε οποιαδήποτε κατασκευή, βαρύνει τον ανάδοχο που είναι υποχρεωµένος να την αποκαταστήσει και να επαναφέρει τις κατασκευές που υπέστησαν τη ζηµιά ή τη φθορά στην αρχική τους κατάσταση. 7.5 Σηµειώνεται ιδιαίτερα ότι η ανάδοχος εταιρεία µπορεί να συνάπτει Σύµβαση µίσθωσης έργου (Υπεργολαβία) σύµφωνα πάντα µε τα άρθρα 68 και 69 του Ν.3669/2008. Άρθρο 8ο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 8

9 8.1 Όλα τα υλικά κ.λ.π. που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι της καλύτερης ποιότητας της αγοράς, χωρίς βλάβες ή ελαττώµατα. 8.2 Επίσης όλα τα υλικά για την εκτέλεση των έργων θα είναι απολύτως σύµφωνα µε τα συµβατικά δεδοµένα, τους ισχύοντες κανονισµούς και προδιαγραφές των Υπουργείων ΥΠΟ.ΜΕ. Ι., Εµπορίου και Ενέργειας- Έρευνας και Τεχνολογίας, καθώς επίσης και µε τα συµβατικά δεδοµένα της εργολαβίας, θα είναι αρίστης ποιότητας και της απολύτου εγκρίσεως του αρµόδιου οργάνου της επίβλεψης, σχετικά µε τις διαστάσεις, την αντοχή, την ποιότητα, την εµφάνιση, την ανταπόκριση στις προδιαγραφές κλπ. 8.3 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να κάνει τον έλεγχο των υλικών που χρειάζεται µε δαπάνες του που περιλαµβάνονται στις τιµές µονάδος των εργασιών για να διαπιστωθεί ότι αυτά ανταποκρίνονται στους όρους των τεχνικών προδιαγραφών που ισχύουν. Οι παραπάνω έλεγχοι θα πραγµατοποιούνται στο εργαστήριο του Υπουργεί ου ΥΠΟ.ΜΕ. Ι. και σε αδυναµία αυτού, οπουδήποτε µε την έγκριση της /νουσας Υπηρεσίας. 8.4 Σε περίπτωση που ο εργοδότης παραδώσει στον εργολάβο υλικά, απαιτούµενα για την εκτέλεση των έργων, ο εργολάβος δεν δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος αυτού επί της αξίας τους, ούτε αποζηµίωσης για δαπάνες αποθήκευσης και φύλαξης των υλικών αυτών. 8.5 Ο εργολάβος δεν φέρει καµιά ευθύνη για την κακή ποιότητα ή ακαταλληλότητα των υλικών που παραδίδονται σ' αυτόν από τον εργοδότη εφόσον έγκαιρα το αναφέρει εγγράφως. 8.6 Τα παραπάνω υλικά παραδίδονται από τον εργοδότη στον εργολάβο µε πρωτόκολλο, µετά δε την παραλαβή τους από τον εργολάβο, αυτός φέρει ακέραια την ευθύνη για κάθε βλάβη, ζηµία ή απώλεια που τυχόν θα συµβούν στα υλικά αυτά. 8.7 Πριν από κάθε παραγγελία, το υλικό, µηχάνηµα ή συσκευή θα εγκρίνεται από την υπηρεσία ως εξής: α) Αν πρόκειται για υλικά "σειράς" βιοµηχανικής παραγωγής θα προσκοµίζονται στην Υπηρεσία τα τεχνικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής του καθώς και δείγµατα. β) Αν πρόκειται για υλικό αυτοσχέδιο που πρόκειται να παραχθεί ειδικά για το εν λόγω έργο θα προσκοµίζονται στην υπηρεσία δείγµατα, σχέδια ή µοντέλα. Τα παραπάνω δείγµατα κλπ. που θα εγκρίνονται από την υπηρεσία, θα φυλάσσονται από αυτήν µέχρι την παραλαβή του έργου, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση του εργολάβου, λόγω εκλογής. Η υπηρεσία έχει το δικαίωµα να απορρίψει κατά την κρίση της κάθε υλικό, µηχάνηµα ή συσκευή που δεν θα είναι σύµφωνο µε τα δείγµατα ή τις προδιαγραφές ως ανωτέρω. Όλα τα ανωτέρω µηχανήµατα και συσκευές πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά ελέγχου του κατασκευαστού, η δε επίβλεψη θα µπορεί να παραπέµπει αυτά για εργαστηριακό έλεγχο µε µέριµνα και δαπάνες του αναδόχου. Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν από την παραγγελία των υλικών, να υποβάλλει στην διευθύνουσα υπηρεσία πλήρη κατάλογο των προς παραγγελία υλικών για έγκριση, γνωστοποιώντας συγχρόνως και την ηµεροµηνία παραγγελίας των ανωτέρω υλικών. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ελεύθερη είσοδο και δυνατότητα παρακολούθησης και ελέγχου της υπηρεσίας στα εργοστάσια ή εργοτάξια παραγωγής των υλικών. Εκτός από τα δείγµατα των υλικών, ο ανάδοχος υποχρεούται να κατασκευάζει κατ εντολήν της Υπηρεσίας, επί τόπου δείγµατα των προβλεποµένων από τη µελέτη εργασιών, και να προβαίνει στη συνέχιση της εργασίας µόνο µετά την έγκρισή τους. ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 9

10 8.8 Σχετικά µε την καταλληλότητα ή µη των υλικών, τα ελαττώµατα και την παράλειψη συντήρησης του έργου, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 60 του Ν.3669/2008. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Οικονοµικές διατάξεις - πληρωµές ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 10

11 Άρθρο 1ο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 1.1 Η πραγµατοποίηση των τµηµατικών πληρωµών θα γίνεται µε βάση τους λογαριασµούς και τις πιστοποιήσεις που συντάσσονται σύµφωνα µε το άρθρο 53 του Ν.3669/ Οι τµηµατικές πληρωµές θα διενεργούνται βάσει πιστοποιήσεων και θα συντάσσονται σε χρονικά διαστήµατα όχι µικρότερα των τριάντα ηµερών. 1.3 Για τις πληρωµές των λογ/σµών θα προσκοµίζονται από τον ανάδοχο όλα τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία δικαιολογητικά και αποδείξεις καταβολής κρατήσεων, φόρων κ.λ.π.. ιευκρινίζεται ότι ο Φ.Π.Α. 23% βαρύνει τον κύριο του έργου. Κάθε πιστοποίηση θα συνοδεύεται οπωσδήποτε και µε τρεις τουλάχιστον φωτογραφίες 13Χ18 εκ. του έργου σε φάσεις χαρακτηριστικές από τις οποίες η µια θα δείχνει τη γενική άποψη του πάντα από το ίδιο σηµείο λήψης. 1.4 Μετά την προσωρινή παραλαβή του έργου συντάσσεται προτελικός λογαριασµός ( παρ.13 του άρθρου 53 του Ν.3669/2008 Άρθρο 2ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 2.1 Ο τελικός λογαριασµός εκδίδεται βάσει του πρωτοκόλλου της οριστικής παραλαβής του έργου και της σχετικής εγκριτικής απόφασης αυτού. 2.2 Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν τα µόνα δικαιολογητικά για την έκδοση του εξοφλητικού λογαριασµού, αντίτυπα δε ή αντίγραφα αυτών επισυνάπτονται σε αυτόν. Πριν από την θεώρηση του τελικού λογαριασµού καθώς και όλων των ενδιάµεσων λογαριασµών, ο ανάδοχος πρέπει να φέρει βεβαίωση του αρµόδιου Υποκαταστήµατος του Ι.Κ.Α. και λοιπών Ταµείων ότι εξοφλήθηκαν όλες οι σχετικές µε την εκτέλεση του έργου ασφαλιστικές εισφορές. 2.3 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν.3669/2008. Άρθρο 3ο ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ Για την αναθεώρηση της συµβατικής αξίας του έργου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 54 του Ν.3669/2008 Άρθρο 4ο ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α ΟΦΕΛΟΣ κλπ. ΑΝΑ ΟΧΟΥ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 4.1 Στην παρούσα εργολαβία ισχύει εργολαβικό ποσοστό 18% για την αξία των εργασιών που εκτελούνται, καθώς και για εργασίες που θα κανονισθούν µε νέες Τιµές Μονάδας. 4.2 Για την περίπτωση εκτέλεσης απολογιστικών εργασιών θα προστίθεται στην πραγµατική δαπάνη υλικών και ηµεροµισθίων εργολαβικό ποσοστό 18% µειωµένο κατά την έκπτωση που θα προσφέρει ο Ανάδοχος του έργου. Για τις διάφορες ασφαλιστικές εισφορές (ΙΚΑ, ΤΣΜΕ Ε κλπ.) του εργοδότη επί των ηµεροµισθίων των απολογιστικών εργασιών, ο ανάδοχος καταβάλει για λογαριασµό της Υπηρεσίας το ανάλογο ποσό το οποίο του αποδίδεται µε πιστοποίηση χωρίς εργολαβικό ποσοστό. 4.3 Οι πληρωµές των λογαριασµών (στον ανάδοχο) για εργασίες µε βάση τις τιµές µονάδας και µε το ποσοστό γενικών εξόδων, οφέλους κ.κλπ. (εργολαβικό ποσοστό) όπως και η δαπάνη για απολογιστικές εργασίες επιβαρύνονται µε δαπάνες και κρατήσεις για λογαριασµό τρίτων, όπως αυτές έχουν καθορισθεί ως την ηµέρα της δηµοπρασίας. Ειδικότερα αναφέρονται : α. Ο Φόρος ηµοσίου (προπληρωµή κατά νόµο). ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 11

12 β. Τα έξοδα για τη δηµοσίευση της ιακήρυξης. γ. Οι ασφαλιστικές εισφορές, τα δώρα κλπ. προς το ΙΚΑ και το ΤΕΑΕ ΞΕ. δ. Άλλες κρατήσεις για λογαριασµό τρίτων. 4.4 Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται των τελών, διοδίων και παντός είδους µεταφορικών µέσων, του ειδικού φόρου 17 του Ν /54 επί των εισαγόµενων από το εξωτερικό υλών εφοδίων κλπ. και των αναφεροµένων φόρων στο Ν.. 456/65 και 4535/66, καθώς και κάθε άλλης φορολογίας που θα ισχύει στο χρόνο επίδοσης της προσφοράς του. Οι βασικές τιµές των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των τιµών µονάδας, περιλαµβάνουν τις κάθε είδους επιβαρύνσεις, δηλαδή, φόρους, τέλη, δασµούς, ειδικούς φόρους κλπ. 4.5 Οποιαδήποτε απαλλαγή από τις επιβαρύνσεις της προηγούµενης παραγράφου 4.4. θα γίνεται προς όφελος του έργου και το αντίστοιχο ποσό θα αφαιρείται από το λογαριασµό του αναδόχου. Αντίθετα κάθε τυχόν πρόσθετη επιβάρυνση, εκτός του φόρου εισοδήµατος ή τυχόν παρακρατήσεις έναντι του φόρου αυτού, καταβάλλεται από τον ανάδοχο για λογαριασµό της Υπηρεσίας και πιστοποιείται άτοκα υπέρ του αναδόχου στους αντίστοιχους λογαριασµούς χωρίς την προσθήκη εργολαβικού οφέλους. 4.6 Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον κύριο του έργου. Άρθρο 5ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑ ΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 5.1 Σε περίπτωση που η αρτιότητα και λειτουργικότητα και οικονοµία του έργου επιβάλλουν τροποποιήσεις, η Υπηρεσία δικαιούται να απαιτήσει την εκτέλεση νέων εργασιών ή και την τροποποίηση ή και τη µη εκτέλεση των συµβατικών. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει τις πρόσθετες εργασίες µε τις συµβατικές τιµές ή µε τιµές µονάδας νέων εργασιών. 5.2 Για την τροποποίηση των ποσοτήτων ή την προσθήκη νέων εργασιών ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 57 του Ν.3669/2008 όπως ισχύουν µέχρι σήµερα. 5.3 Ο καθορισµός των τιµών µονάδας νέων εργασιών θα γίνεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες κατά την δηµοπράτηση του έργου ιατάξεις για τα ηµόσια Έργα. 5.4 Στις νέες τιµές θα εφαρµοσθεί έκπτωση, όπως ορίζεται στις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 57 του Ν.3669/2008. Επίσης θα προσαυξηθεί κατά το προβλεπόµενο εργολαβικό όφελος και γενικά έξοδα που στην προκειµένη περίπτωση είναι 18%. Άρθρο 6ο ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ - ΑΦΑΝΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 6.1 Για τον τρόπο µέτρησης των διαφόρων ειδών εργασιών ισχύουν αυτά που ορίζονται από το άρθρο 52 του Ν. 3669/2008, από τα σχετικά άρθρα του τιµολογίου της εργολαβίας, την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές, την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, και τα λοιπά τεύχη δηµοπρατήσεως Για κάθε είδους εργασίες που δεν ορίζονται στα παραπάνω στοιχεία τρόπος επιµέτρησης, επιµετρούνται και πληρώνονται οι µονάδες που πραγµατικά εκτελούνται χωρίς να λαµβάνεται υπόψη οποιαδήποτε αντίθετη συνήθεια. 6.3 Ο εργολάβος έχει την υποχρέωση κατά την εκτέλεση των εργασιών να συντάσσει και να υποβάλλει για έλεγχο λεπτοµερή διαγράµµατα των εγκαταστάσεων σε κάτοψη, όπως εκτελούνται, επί των οποίων θα σηµειώνονται οι διαστάσεις ή το βάθος των εκάστοτε εκτελούµενων τµηµάτων είτε είναι εµφανή ή αφανή. ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 12

13 6.4 Για τις αφανείς εργασίες που ενσωµατώνονται συµβατικά στο έργο, θα καταρτίζονται κατά τον χρόνο εκτέλεσης τους και ποτέ εκ των υστέρων πρωτόκολλα αφανών εργασιών όπου θα βεβαιώνεται ότι αυτές εκτελέστηκαν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τη µελέτη, αλλιώς θα θεωρούνται άκυρες και οι εργασίες ότι δεν εκτελέστηκαν και συνεπώς δεν δύνανται να πιστοποιηθούν (άρθρο 52 παρ.3 του Ν. 3669/2008). Άρθρο 7ο ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 7.1 Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η προσκόµιση από τον ανάδοχο εγγύησης καλής εκτέλεσης που ανέρχεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισµού της Υπηρεσίας ή µεγαλύτερης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3669/2008 και όσα ορίζονται στη ιακήρυξη. 7.2 Συµπληρωµατική εγγύηση καλής εκτέλεσης απαιτείται και για κάθε µεταγενέστερη αύξηση του χρηµατικού αντικειµένου της σύµβασης κατά το αυτό ποσοστό (5%).Η συµπληρωµατική αυτή εγγύηση κατατίθεται από τον ανάδοχο στη /νουσα Υπηρεσία µόλις του κοινοποιηθεί η εγκριτική απόφαση και σε κάθε περίπτωση πριν από την εντολή πληρωµής του 1 ου λογ/σµού που θα συνταχθεί µε υπέρβαση του χρηµατικού αντικειµένου. 7.3 Σε περίπτωση µείωσης του Συµβατικού αντικειµένου µε αίτηση επέρχεται ανάλογη µείωση των εγγυήσεων, σύµφωνα µε την παρ.10 του άρθρου 35 του Ν. 3669/ Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης των παραπάνω παρ. 7.1 και 7.2 καλύπτουν στο σύνολο τους αδιακρίτως την πιστή εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και οποιαδήποτε απαίτηση του κυρίου του έργου κατά του αναδόχου που θα προκύψει εξ αιτίας του έργου. 7.5 Το σύνολο της εγγύησης των παρ. 7.1 και.2 µειώνεται κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%)επί της αξίας των επιµετρηθεισών εργασιών των οποίων η επιµέτρηση ελέγχθηκε και εγκρίθηκε από την Υπηρεσία (παρ.10 του άρθρου 35 του Ν. 3669/2008). 7.6 Οι υπόλοιπες αποδίδονται µετά την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και τη σύνταξη του τελικού λογαριασµού. Πριν από αυτή επιτρέπεται αποδέσµευση µέρους των παραπάνω εγγυήσεων µετά τη συντέλεση της προσωρινής παραλαβής µετά από αίτηση του αναδόχου και εφ όσον κριθεί ότι οι αποµένουσες εγγυήσεις εξασφαλίζουν εγγυήσεις εξασφαλίζουν τα συµφέροντα του κυρίου του έργου. Το ποσό της αποδέσµευσης δεν θα ξεπερνά το σαράντα τοις εκατό (40%) της αρχικής εγγύησης (παρ.10 του άρθρου 35 του Ν. 3669/2008).. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ιασφάλιση Έλεγχος ποιότητας Άρθρο 1ο ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΑ ΟΚΙΜΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ PROCTOR ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 13

14 1.1 Kατά την εκτέλεση των κατασκευών από σκυρόδεµα οποιασδήποτε κατηγορίας ποιότητας ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφωθεί πλήρως µε τις διατάξεις του Ελληνικού κανονισµού σκυροδέµατος και τις πρότυπες προδιαγραφές που ισχύουν όπως έχουν πιθανόν τροποποιηθεί µέχρι την ηµέρα δηµοπράτησης του έργου. 1.2 Η ανάµειξη των υλικών του σκυροδέµατος θα γίνεται αποκλειστικά µε µηχανικό αναµικτήρα κατάλληλου τύπου απόδοσης πολλαπλάσιου σάκου τσιµέντου και απαγορεύεται η χρήση κλάσµατος σάκου. 1.3 Αν κατά την εκτέλεση κατασκευών από σκυρόδεµα χρησιµοποιείται έτοιµο σκυρόδεµα ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφωθεί πλήρως µε την πρότυπη προδιαγραφή του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ. Ι. και τον ισχύοντα Κανονισµό Οπλισµένου Σκυροδέµατος. 1.4 Η συµπύκνωση του σκυροδέµατος όλων των οπλισµένων τµηµάτων της κατασκευής θα γίνεται µε χρήση δονητών χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση του αναδόχου λόγω χρήσεως δονητών η οποία θεωρείται ότι περιλαµβάνεται στις συµβατικές τιµές µονάδας εργασιών. 1.5 Για τον έλεγχο του σκυροδέµατος θα εκτελούνται δοκιµές αντοχής µε λήψη δοκιµίων κατά τη διάστρωση του µε δαπάνες του αναδόχου. 1.6 Η λήψη των δοκιµίων θα πραγµατοποιείται µε δαπάνες του αναδόχου µε την παρουσία και τις οδηγίες της επίβλεψης και θα είναι µε αναλογία τριών (3) δοκιµίων ανά 50 µ3 σκυροδέµατος. 1.7 Η συµπύκνωση των δοκιµίων θα γίνεται κατά τον ίδιο τρόπο µε την εφαρµοσµένη στο έργο. 1.8 Η θραύση των πιο πάνω δοκιµίων θα γίνεται στο αρµόδιο εργαστήριο του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ. Ι. για την περιοχή εκτελέσεως του έργου, µε δαπάνες του αναδόχου. 1.9 Οι επιχώσεις, οι βάσεις και υποβάσεις από θραυστό υλικό λατοµείου (3Α) στις διάφορες κατασκευές, υπόκεινται σε έλεγχο συµπυκνώσεως κατά PROCTOR ( COMPAXION ). Ο έλεγχος γίνεται µε τη λήψη τριών ( 3 ) δοκιµίων ανά επιφάνεια 100 m 2 και κατά στρώσεις πάχους 15 cm. Το αποτέλεσµα των ελέγχων θα πρέπει να εµφανίζει βαθµό συµπυκνώσεως 98% κατά PROCTOR. Η δαπάνη των προαναφεροµένων ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. Άρθρο 2ο ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΦΑΝΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρείται ηµερολόγιο έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 47 του Ν. 3669/2008. Άρθρο 3ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 5.1 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µετά την αποπεράτωση του έργου και πριν από την προσωρινή παραλαβή να συντάξει µε δαπάνες του και να παραδώσει σε δύο (2) αντίγραφα στην Υπηρεσία: α) Τοπογραφικό διάγραµµα σε κλίµακα 1:200 της τελικής διάταξης µε υψοµετρικές και οριζοντιογραφικές ενδείξεις. β) Κατασκευαστικά σχέδια εγκαταστάσεων σε κλίµακα 1:200 όπως ακριβώς αυτές εκτελέσθηκαν που να περιλαµβάνουν λεπτοµερή διαγράµµατα διάταξης και εκτέλεσης των εγκαταστάσεων και σχέδια κάτοψης, ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 14

15 όπου θα σηµειώνεται η θέση, το µέγεθος και η συνδεσµολογία. Όπου απαιτείται θα υπάρχουν και λεπτοµερέστερα σχέδια τα οποία θα ζητήσει εγγράφως η Υπηρεσία. 5.2 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να πάρει και να εκτυπώσει µε δαπάνες του έγχρωµες και ασπρόµαυρες φωτογραφίες πριν από την έναρξη των εργασιών, κατά τις πιο ενδιαφέρουσες φάσεις εκτέλεσης του έργου και µετά το πέρας των εργασιών στις οποίες τελευταίες να φαίνονται όλες οι όψεις των κτιρίων, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Οι πιο πάνω φωτογραφίες πρέπει να είναι καθαρές και καλλιτεχνικές. Τα φιλµ θα είναι 6 Χ 6 και θα εκτυπώνονται σε τρία αντίτυπα κάθε µια φωτογραφία σε µεγέθυνση 18 Χ 27, σε χαρτί λευκό µατ. Με τις φωτογραφίες θα παραδίδονται στην Υπηρεσία και τα αρνητικά τους.. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ Κατά τη σύναψη των ασφαλίσεων του ο Ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει υπόψη του και να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της κείµενης Νοµοθεσίας, όπως ισχύει κατά την ηµέρα σύναψης των ασφαλιστικών συµβάσεων. ΑΘΗΝΑ, 20 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 15

16 ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Με την µε αριθ. πρωτ. απόφαση ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 16

ΛΑΡΙΣΑ ΜΑΪΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΛΑΡΙΣΑ ΜΑΪΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 (Με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ : ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ : ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΘΕΣΗ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS : LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ : ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Μελέτης 74/2013 Προϋπ: 20.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α. 23%) Πηγή:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΟΛΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ ΤΥΛΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 218.500,00 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Διεύθυνση Πλ. & Τ.Υ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «Διαμόρφωση χώρου στο Σ1 για την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ στον 1ο προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές

αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 Αριθµ, Μελέτης: 66/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1ο: Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (Α.Σ.Δ.Α.) ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΙΛΙΟΝ Ο.Τ. 1152 (μεταξύ των οδών Φιλιατών, Ηροδότου, Ιωνίας και Πλουτάρχου) ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΦΙΑΛ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑ: 35.6262-17 ΠΡΟΫΠ.: 200.000,00 ΕΤΟΣ: 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,27 ΕΥΡΩ ΕΚΤΕΛΕΣΗ :ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,27 ΕΥΡΩ ΕΚΤΕΛΕΣΗ :ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΟ : ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 126.016,27

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέση: ΦΥΛΗ Αρ. Μελέτης: 94/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Θέση: ΦΥΛΗ Αρ. Μελέτης: 94/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ Θέση: ΦΥΛΗ Αρ. Μελέτης: 94/2015 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Σύµφωνα µε τον πίνακα αντιστοίχησης

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ΤΕΡΜΑ ΤΥΧΕΡΟΥ 412 22 ΛΑΡΙΣΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΕΥΑΛ 4/14 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΚΕΠΑΣΤΡΟΥ ΑΙΘΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 25.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ) ΕΙΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε Ερώτηση: Σε περίπτωση που από την εφαρμογή του προβλεπόμενου στο άρθρο 10 του Ν. 1418/1984 μαθηματικού τύπου προκύψει αρνητική αναθεώρηση, η οποία οδηγεί σε μειωτική αναπροσαρμογή των συμβατικών τιμών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41408 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ (ΡΟΛΕΡ) ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Α ΜΗΕ, ΥΡΡΑΧΙΟΥ 81 & ΣΜΟΛΙΚΑ, ΣΕΠΟΛΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης 18ης Οκτωβρίου 18, 582 00 Έδεσσα τηλ. 2381025555, fax. 2381051255 e-mail: deyae@hol.gr Εργασία: Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης Προϋπολογισμός: 30.100,00 (με Φ.Π.Α.) Αριθμός Μελέτης: 35/2013 ΜΕΛΕΤΗ Αποφράξεις

Διαβάστε περισσότερα

: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS : ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS : ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS : LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΣΗ : ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΈΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΕΣΗ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο : Αντικείμενο της προμήθειας. Η παρούσα Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, αφορά στην προμήθεια σωλήνων ύδρευσης αποχ/σης, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ.Σ.Υ.)

ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ.Σ.Υ.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ- ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΣΤΑΜΑΤΑ, ΡΟΔΟΠΟΛΗ, ΔΙΟΝΥΣΟΣ, ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ.Σ.Υ.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείμενο της ΓΣΥ...3 ΑΡΘΡΟ 2: Συμβατικά τεύχη...3 ΑΡΘΡΟ 3:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Μελέτης 74/2013 Προυπ 20.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α. 23%) Πηγή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΡΙΣΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΛΑΡΙΣΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 80.000,00 (65.040,65+14.959,35

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 2m3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βιομηχανική Περιοχή Ταχ. Κωδ. :. Τηλ : 2813409630 Fax : 2813409619 ΠΡΟΫΠ. :165000,00 με το Φ.Π.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ Προϋπολογισµός 44.900,00 Φ.Π.Α. (23%) 10.327,00 ΣΥΝΟΛΟ 55.227,00 1 Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη συντάσσεται από τον ήµο ιονύσου και αφορά στον καθαρισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ΤΕΡΜΑ ΤΥΧΕΡΟΥ 412 22 ΛΑΡΙΣΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΕΥΑΛ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΑΦΡΟΥ Ι8 ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 17.220,00 Ευρώ (με ΦΠΑ) ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ. Aριθµός Μελέτης : 3 / 2016

ΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ. Aριθµός Μελέτης : 3 / 2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ Ο ΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Τεχνικές προδιαγραφές, 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 4. Συγγραφή υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ Έργο: Επάνδρωση ναυαγοσωστικών πύργων Δήμου Αποκορώνου Προϋπολογισμός: 96.194,00 (+Φ.Π.Α.) Πόροι: Ο.Τ.Α. Χρήση: 2013 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ

Διαβάστε περισσότερα

: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΘΕΣΗ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS : LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ Α.Μ. 2/2012 ΠΡΟΫΠ. : 1.350.000,00 (µε ΦΠΑ) Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ.Σ.Υ)

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ.Σ.Υ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ.Σ.Υ) ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΤΟΠΟΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. K.Μ. : Π 47/ 2014 ΠΡΟΫΠ. : 5.000,00 ( με Φ.Π.Α.) K.A. : 15.6261.0002 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Ανακατασκευή και εγκατάσταση

ΕΡΓΟ : Ανακατασκευή και εγκατάσταση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Ανακατασκευή και εγκατάσταση νέων ταπήτων γηπέδων μπάσκετ, βόλευ κ.λ.π. σε σχολεία και άλλες δημοτικές εγκαταστάσεις ΑΡ. ΜΕΛ. 08 /13 Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 91/12 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: «Ανακατασκευή Παιδικών Χαρών Δημοτικής Ενότητας Ζεφυρίου» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α Υποχρεώσεις του αναδόχου

Κ.Α Υποχρεώσεις του αναδόχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΤΗΣ /ΝΣΗ O ΟΠΟΙΪΑΣ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ποσού... ευρώ (περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 23%)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ποσού... ευρώ (περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 23%) Σελίδα 1η από 5 ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ Ποσού... ευρώ (περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 23%) Για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή τμήματος της περίφραξης του οικοπέδου της (Κρεαταγοράς- Τελωνείου-τμήματος Λαχαναγοράς)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 "ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ" Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 "ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ" Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ν.. 3669/18.06.2008, (ΦΕΚ( ΦΕΚ116Α), "Κύρωση" της Κωδικοποίησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Πράσινο Ταμείο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια δύο (2) οικολογικών βυθιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ» Αριθμός Μελέτης: 41/2015

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ» Αριθμός Μελέτης: 41/2015 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ» Αριθμός Μελέτης: 41/2015 Προϋπολογισμός δαπάνης : 4.237,00 ΦΠΑ 23 % : 974,51 ΣΥΝΟΛΟ : 5.211,51 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ» Χρηματοδότηση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ» Χρηματοδότηση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. Τεχνική Περιγραφή 2. Τεχνικές Προδιαγραφές 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 4. Συγγραφή Υποχρεώσεων 1 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα μελέτη συντάσσεται από την Τεχνική Υπηρεσία του

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ:ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΔΡΟΜΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΛΠ. Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΑΡΘΡΑ ΝΟΜΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο 2 παρ. 2 Βεβαίωση από την Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων (Α.Ε.Π.Ε.) Η απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΦΟΡΕΑΣ : ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 330.000 με Φ.Π.Α. Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 3.ΕΝΤΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Ε ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Ε ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Ε ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ)

Διαβάστε περισσότερα

2 Άρθρο 5ο Εγγυήσεις-Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο Με την υπογραφή της Σύµβασης κατατίθεται η εγγύηση καλής εκτέλεσης που προβλέπεται από το άρθρο 35 του Ν36

2 Άρθρο 5ο Εγγυήσεις-Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο Με την υπογραφή της Σύµβασης κατατίθεται η εγγύηση καλής εκτέλεσης που προβλέπεται από το άρθρο 35 του Ν36 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ- ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (Α.Μ. 43/2013) ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 380.000 ( µε τον ΦΠΑ) ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ : ΔΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ : " Κατασκευή δαπέδου συλλογής λαδιών στον ΠΤΔΜ της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς" ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Α. Μελέτης: 142/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1ο: Γενικά 1.1 Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) περιλαµβάνει τους ειδικούς συµβατικούς όρους, µε βάση τους οποίους, σε συνδυασµό µε τα στοιχεία της µελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ. : Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΡΥΟΠΗΣ (ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΛΟΝΗΣ) ΓΑΛΑΤΑΣ (ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ)», προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

15REQ

15REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 77/2015 ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Πολίτου Ζωή Τηλ.:2531352426

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου 12 631 00 - Πολύγυρος

Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου 12 631 00 - Πολύγυρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Βαθµός προτεραιότητας: Βαθµός ασφαλείας: Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΆΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ Η παρούσα αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2010

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2010 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2010 ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 24/2010 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2010 Προϋπολογισµού: 50.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προμήθειας για τον Δήμο Ζίτσας ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ:

Μελέτη προμήθειας για τον Δήμο Ζίτσας ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 Αριθμ. Μελέτης: 13 Ταχ. Δ/νση: Λασκαρίνας 3 Α Ταχ. Κώδικας: 454 45 Τηλ.: 2651360222 Fax: 2651061971 Πληροφορίες: Στέφου Νικολέττα ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Τσιμέντου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. ΑΡΘΡΟ 1 ο. ΑΡΘΡΟ 2 ο. ΑΡΘΡΟ 3 ο

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. ΑΡΘΡΟ 1 ο. ΑΡΘΡΟ 2 ο. ΑΡΘΡΟ 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ Γ. Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 2 Τ.Κ. : 413 34 ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Τηλ. : 2410 621.205, 2410 623.615 Τηλ./Fax. : 2410 621.204 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια & εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια κηπευτικού χώματος Κ.Μ. : Π28/2011 ΠΡΟΫΠ: 14.946,96 (με ΦΠΑ 23%) 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΣΑΤΑ» (Κ.Α. 30.7322.41006) ΚΑΙ «ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ» (Κ.Α. 30.7322.41038) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ -208 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,16 (με Φ.Π.Α.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,16 (με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΑΡΘΡΟ 11 ΑΡΘΡΟ 12 ΑΡΘΡΟ 13 ΑΡΘΡΟ 14 ΑΡΘΡΟ 15

2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΑΡΘΡΟ 11 ΑΡΘΡΟ 12 ΑΡΘΡΟ 13 ΑΡΘΡΟ 14 ΑΡΘΡΟ 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» ΠΡ/ΣΜΟΣ : 8.000.000,00 ΕΥΡΩ Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1ο Αντικείµενο µελέτης ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.Θ.»

Άρθρο 1ο Αντικείµενο µελέτης ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.Θ.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Άρθρο 1ο Αντικείµενο µελέτης Αντικείµενο της παρούσης µελέτης είναι η: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.Θ.» και αφορά τα εξής αντικείµενα:

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ. Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ. Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια σάκων απορριμμάτων ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (ΔΔΕ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (MASTER) ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σύμβαση Κατασκευής Έργου.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Για τις ''Εργασίες Αντιπυρικής προστασίας -καθαρισμός σε περιαστικά δάση, άλση κ.λ.π.στην Δ.Ε. Χέρσου '' αρ.

ΣΥΜΒΑΣΗ Για τις ''Εργασίες Αντιπυρικής προστασίας -καθαρισμός σε περιαστικά δάση, άλση κ.λ.π.στην Δ.Ε. Χέρσου '' αρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κιλκίς 25-06-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 36226 14SYMV002126169 2014-06-25 ΣΥΜΒΑΣΗ Για τις ''Εργασίες Αντιπυρικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ 8.129,50 9.999,29 1.869,79. Τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της

ΜΕΛΕΤΗ 8.129,50 9.999,29 1.869,79. Τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Αρ. Μελέτης.: 22 Έτος: 2015 ΜΕΛΕΤΗ Τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Αβίας του Δήμου Δυτικής Μάνης για το έτος 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α. 23%: ΣΥΝΟΛΟ: 8.129,50

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προμήθεια και διανομή της έκδοσης του περιοδικού Κ. Μ. : Π19/2010 ΠΡΟΫΠ. : 69.597,00 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Ο ΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» 1.034.000,00 Ευρώ (µε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: (Μελέτη παροχής υπηρεσιών) Συντήρηση υποσταθµών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41606 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας (LED) για τη συντήρηση του εορταστικού στολισμού του ήμου

Προμήθεια λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας (LED) για τη συντήρηση του εορταστικού στολισμού του ήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας (LED) για τη συντήρηση του εορταστικού στολισμού του Κ. Μ.: Π122/2014 K.A: 30.6654.0016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ»

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Αλιβέρι 24/ 02 / 2015 Αριθ. Πρωτ : 3159 ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» ποσού:

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΕΡΓΟ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ήµος Γρεβενών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια φρέσκου γάλακτος (έτος 2012) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.681,43 Ευρώ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Τεχνικές Προδιαγραφές -Τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ ΥΓΓΡΑΦΗ Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ ΥΓΓΡΑΦΗ Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΡΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΣΟΣ : 505.000,00 (ΜΕ Φ.Π.Α.23%) ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Α. : 30.7323.35

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ημερομηνία: Αρ. πρωτ.: ΕΡΓΟ: 12/08/2014 12021 ΚΈΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΌΡΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΎΣ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΌ ΑΝΑΤΟΛΉΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΡΙΣΑ ΜΑΙΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ

ΛΑΡΙΣΑ ΜΑΙΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΕΣΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΤΠΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Οικοδομικές Εργασίες σε χώρους της Σιβιτανιδείου Σχολής

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Οικοδομικές Εργασίες σε χώρους της Σιβιτανιδείου Σχολής Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΙΔΡΥΜΑ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ (JCB)

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ (JCB) ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ (JCB) ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 14/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 30.000,00 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΣ I Αρ. Μελ. 14/2014 ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Δ.Ε.Υ.Α. Σπάρτης χρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 2.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 2. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 2.700,00 Φ.Π.Α 23% : 621,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 3.321,00

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ» Α.Μ. 68/15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 7.423,05 (µε Φ.Π.Α.)

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ» Α.Μ. 68/15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 7.423,05 (µε Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΝΙΚΟΛ Ταχ. /νση: Παράδροµος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15234 Τηλ. 210 6891463 Email:tmima.prasinou@halandri.gr ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης 39/2015 Κ.Α. 30.6112.0002 (18.258,12ΕΥΡΩ) CPV: 71351810-4

Αρ. Μελέτης 39/2015 Κ.Α. 30.6112.0002 (18.258,12ΕΥΡΩ) CPV: 71351810-4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Τοπογραφικές εργασίες κατά την υλοποίηση του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΑ 1 ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Προϋπολογισµός: 2.925.000 Ευρώ (µε Φ.Π.Α. 23 %) /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πηγή: ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔHΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΖΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ Προϋπολογισμός: 549.441,01 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΠΤΕΡΥΓΑ ΩΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ Β' ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα