ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ"

Transcript

1 ΘΕΜΑ: ΑΠΕ Α ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ άπεδο καλείται η ανώτατη στρώση του πατώµατος, η διαµόρφωση της οποίας αποβλέπει στην εξασφάλιση µίας τελικής βατής επιφάνειας. Πιο συγκεκριµένα, ως δάπεδο ορίζεται το σύνολο των κατασκευών επικάλυψης του πατώµατος, το οποίο και προσδίδει στο τελευταίο τα χαρακτηριστικά εκείνα που κατά περίπτωση απαιτούνται και τα οποία κατά κύριο λόγο καθορίζονται από τη φιλοξενούµενη χρήση. Γενικά θα µπορούσαµε να πούµε, ότι η ικανοποιητική λειτουργία του δαπέδου είναι άρρηκτα δεµένη µε την εύρυθµη λειτουργία του χώρου εσωτερικού ή εξωτερικού-, στο οποίο το τελευταίο εντάσσεται, τόσο σε καθαρά λειτουργικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο αισθητικής. Στην προκειµένη περίπτωση θα µας απασχολήσουν τα δάπεδα εξωτερικού χώρου, ιδωµένα, αφενός συνολικά και υπό το πρίσµα των παραµέτρων εκείνων που οφείλουν να πληρούν, ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη λειτουργία τους και αφετέρου τµηµατικά, εξετάζοντας δηλαδή τα χρησιµοποιούµενα υλικά και πως τα τελευταία ανταποκρίνονται στο ρόλο τους. Καταρχήν, οι εξωτερικοί χώροι, όχι µόνο χαρακτηρίζονται από το δάπεδό τους, αλλά θα µπορούσαµε να πούµε ότι ορίζονται από αυτό, καθώς στους ελεύθερους χώρους η τρίτη διάσταση παρουσιάζει µειωµένη ένταση, έναντι των υπολοίπων δύο διαστάσεων. Το δάπεδο ενός εξωτερικού χώρου σε µεγάλο βαθµό προσδιορίζει την υφολογία του τελευταίου, ορίζει τους χώρους κίνησης και στάσης σε αυτό, ενώ παράλληλα δηµιουργεί προϋποθέσεις ένταξης ή διαφοροποίησης αυτού, όσον αφορά στη σχέση του µε το ευρύτερο φυσικό ή τεχνητό περιβάλλον. Η συγκεκριµένη πτυχή των δαπέδων εξωτερικού χώρου είναι άλλωστε άµεσα συσχετισµένη και µε το διακοσµητικό χαρακτήρα, τον οποίο τα τελευταία συνήθως αποκτούν. Απαιτήσεις Τα δάπεδα γενικά οφείλουν να ανταποκρίνονται ικανοποιητικά σε µία πληθώρα απαιτήσεων, όπως θα διαπιστώσουµε και στη συνέχεια,

2 προκειµένης της εξασφάλισης της καλής λειτουργίας τους. Ιδιαίτερα στην περίπτωση των δαπέδων εξωτερικών χώρων, το γεγονός ότι συνήθως πρόκειται για µη στεγασµένους χώρους και κατά συνέπεια για χώρους έντονα εκτεθειµένους στα καιρικά φαινόµενα, δηµιουργεί δεδοµένα, τα οποία χρήζουν αυξηµένης προσοχής. Ως κυρίαρχες απαιτήσεις διακρίνουµε αυτές που σχετίζονται, αφενός µε την ασφάλεια κατά τη χρήση και αφετέρου µε την αντοχή στις καταπονήσεις µηχανικές και περιβαλλοντικές. Πιο συγκεκριµένα και όσον αφορά στο πρώτο ζήτηµα, η ασφαλής κυκλοφορία των χρηστών στο χώρο εξαρτάται σε σηµαντικό βαθµό από τη διαµόρφωση του δαπέδου, τόσο σε επίπεδο σχεδιασµού, όσο και σε επίπεδο κατασκευής και χρησιµοποιούµενων υλικών. Ο σχεδιασµός µε γνώµονα την ασφάλεια, σχετίζεται κυρίως µε τη διαµόρφωση του πατώµατος και λιγότερο µε αυτή του δαπέδου, παρόλα αυτά η τελευταία δύναται να συµβάλλει ουσιαστικά στην εξασφάλιση του επιθυµητού αποτελέσµατος. Χαρακτηριστικά αναφέρουµε την περίπτωση µικρής µεταβολής της στάθµης κίνησης ύψους ενός ριχτιού-, όπου και µόνο η αλλαγή του χρωµατισµού του δαπέδου, αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την πραγµατοποίηση ατυχηµάτων. Από την άλλη µεριά τώρα, η κατασκευαστική αρτιότητα, τόσο του υποστρώµατος, όσο και της τελικής επιφάνειας, η οποία εξασφαλίζει τη σταθερότητα και οµαλότητα του δαπέδου, µειώνει αισθητά τις πιθανότητες τραυµατισµού κάποιου χρήστη. Επιπλέον, είναι ιδιαίτερα σηµαντική η ελαχιστοποίηση της ολισθηρότητας του δαπέδου, η οποία είναι δυνατό να εξασφαλιστεί, αφενός µε τη χρήση υλικών που χαρακτηρίζονται από υψηλό συντελεστή τριβής και αφετέρου µε τις κατάλληλες διαµορφώσεις, οι οποίες θα συµβάλλουν στη διαδικασία άµεσης αποµάκρυνσης των οµβρίων υδάτων και κατ επέκταση στο ταχύ στέγνωµα της επιφάνειας. Στο σηµείο αυτό, αξίζει να αναφέρουµε το παράδειγµα των πλακόστρωτων µονοπατιών µίας πληθώρας ορεινών οικισµών του Ελλαδικού χώρου, όπου η πέτρα το τοπικό υλικό- «φυτεύεται» στο έδαφος, προκειµένου να δηµιουργήσει ένα τραχύ δάπεδο, επιτρέποντας άµεσα την αποµάκρυνση των οµβρίων υδάτων από την επιφάνειά του και δίνοντας ταυτόχρονα ένα αποτέλεσµα πραγµατικά υψηλής αισθητικής ποιότητας.

3 Τέλος, οφείλουµε να υπογραµµίσουµε το ζήτηµα της αντοχής στο χρόνο αλλά και στις καταπονήσεις. Τα δάπεδα και κυρίως αυτά του εξωτερικού χώρου, καταπονούνται εξαιρετικά δέχονται στατικές και κατά κύριο λόγο έντονες δυναµικές φορτίσεις, καθώς παραλαµβάνουν αυξηµένη κυκλοφορία -, γεγονός το οποίο δύναται να προκαλέσει παραµορφώσεις και φθορές εν γένει. Επιπλέον, η διαρκής έκθεση στις δυσµενής περιβαλλοντικές συνθήκες βροχοπτώσεις, έντονη ηλιακή ακτινοβολίααποτελεί αδιαµφισβήτητα παράγοντα επιτάχυνσης της γήρανσης των χρησιµοποιούµενων υλικών. Όσα λοιπόν µέχρι στιγµής έχουµε αναφέρει, καθιστούν σαφές, ότι είναι αναγκαία για τη διαµόρφωση τέτοιου τύπου δαπέδων, η επιλογή υλικών που παρουσιάζουν αυξηµένες αντοχές έναντι των προαναφερθέντων καταπονήσεων και που ταυτόχρονα δεν χρήζουν τακτικής και δαπανηρής συντήρησης. Τα συνήθη υλικά, τα οποία και χρησιµοποιούνται επιτυχώς, είναι είτε τα φυσικά λιθώδη υλικά, είτε συνηθέστερα τα τεχνητά µε βάση κάποια υδραυλική κονία -συνήθως τσιµέντο. Τα τελευταία παρουσιάζουν µεγαλύτερη ευκολία στην εφαρµογή τους, καθώς η προέλευσή τους είναι ελεγχόµενη και το κόστος τους χαµηλότερο. Μπορούν να χωριστούν σε δύο βασικές κατηγορίες, αυτών που διαµορφώνονται µε τοποθέτηση έτοιµων προκατασκευασµένων στοιχείων είτε εν ξηρώ, είτε µε κόλληµα και των χυτών δαπέδων. Στην κατηγορία των χυτών δαπέδων οφείλουµε να συµπεριλάβουµε και τα ρητινούχα. Τέλος, σε ορισµένες περιπτώσεις έχουµε και τη χρήση ξύλου κατασκευή ξύλινων deck-, παρόλο που το υλικό ενδείκνυται κυρίως για εσωτερική χρήση. Φυσικά λιθώδη υλικά Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται, τα µάρµαρα, οι σχιστολιθικές πλάκες, καθώς και τα γρανιτικά υλικά τα τελευταία και τα µάρµαρα παρουσιάζουν εντελώς ανάλογες ιδιότητες και για το λόγο αυτό δεν εξετάζονται χωριστά. Καταρχήν, όσον αφορά στις σχιστολιθικές πλάκες τύπου Πηλίου ή Καρύστου-, οι οποίες επικολλούνται στο υπόστρωµα µε ενισχυµένο ασβεστοκονίαµα, απαντώνται είτε µε µορφή πλακών, είτε σε ακανόνιστο σχήµα, διατηρώντας τις διαστάσεις τους περίπου 50cm*70cm και το πάχος τους κατά προσέγγιση 3-5 cm. Οι κυριότερες ιδιότητες του

4 συγκεκριµένου υλικού συνοψίζονται στη διατήρηση του απαραµόρφωτου του σχήµατός του, στην καλή πρόσφυσή του στο υπόστρωµα, στη µη ολισθηρότητά του, στη µη απαίτηση συντήρησης, αλλά και στο υψηλής αισθητικής τελικό αποτέλεσµα το οποίο δύνανται να παρουσιάσουν ανάλογα πάντα µε τον τρόπο, τον οποίο εντάσσονται στο άµεσο περιβάλλον τους. Από την άλλη µεριά, τα µάρµαρα επικολλούνται µε την ίδια µέθοδο στο υπόστρωµά τους και διατίθενται επίσης σε µορφή πλακών διαστάσεων 40cm*50cm περίπου, ή κύβων. Το πάχος των πλακών, στην περίπτωση εφαρµογής του υλικού σε εξωτερικό χώρο, οφείλει να είναι 3 cm, ενώ αντίστοιχα στην περίπτωση εσωτερικής χρήσης 2 cm. Προκειµένης της σωστής τοποθέτησης του υλικού, είναι αναγκαίος ο επιµεληµένος καθαρισµός του υποστρώµατος και επιπλέον είναι σκόπιµο να αποφεύγεται η χρήση ασβέστη στο συνδετικό µέσο, καθώς ο τελευταίος προκαλεί φθορά στο µάρµαρο. Γενικά, το µάρµαρο ως υλικό διαµόρφωσης δαπέδων παρουσιάζει ικανοποιητική συµπεριφορά, η οποία φυσικά διαφοροποιείται ανάλογα µε την ποιότητα του χρησιµοποιούµενου υλικού αντίστοιχη διαφοροποίηση εµφανίζει και το κόστος. Είναι ανθεκτικό στις µηχανικές καταπονήσεις, οµαλό, διατηρεί το απαραµόρφωτο του σχήµατός του, γενικά έχει καλή πρόσφυση και χαρακτηρίζεται από την αίσθηση πολυτέλειας που δηµιουργεί για το λόγο αυτό άλλωστε και χρησιµοποιείται σε επιµεληµένες κατασκευές. Τα µειονεκτήµατα που παρουσιάζει κατά την εφαρµογή του σε εξωτερικούς χώρους είναι, αφενός η ευαισθησία ορισµένων τύπων µαρµάρου στην επίδραση του φωτός και αφετέρου η ολισθηρότητά του κυρίως όταν έχει λειανθεί. Για το τελευταίο υπάρχει µέριµνα, για αυτό και διατίθενται στην αγορά µάρµαρα, τα οποία έχουν υποστεί µηχανικές κατεργασίες, έτσι ώστε να καταργείται το απόλυτα λείο της επιφάνειάς τους. Αξίζει στο σηµείο αυτό να αναφέρουµε την περίπτωση των µαρµάρων παλαιάς κοπής, τα οποία, παρά το ιδιαίτερα υψηλό κόστος τους, ενδείκνυνται για τη διαµόρφωση δαπέδων εξωτερικού χώρου. Πρόκειται λοιπόν για µάρµαρα, τα οποία κόβονται όχι µε τη σύγχρονη µέθοδο λάµα η οποία φέρει διαµάντι-, αλλά µε λάµα η οποία φέρει σµυρίδα. Επάνω από το τελάρο κοπής τοποθετείται κόσκινο µε άµµο θαλάσσης και νερό, τα οποία κατά τη διαδικασία κοπής που είναι κατ εξοχήν χρονοβόρα 1cm/h περίπου,

5 ενώ µε σύγχρονες µεθόδους αγγίζει τα 20cm/h-,αφήνουν τα ίχνη τους στο υλικό. Πιο συγκεκριµένα, δηµιουργούν νερά σχεδόν παράλληλα στο οριζόντιο επίπεδο του υλικού, το οποίο εφόσον δεν τριφτεί αποκτά µία αδρή διακοσµητικού χαρακτήρα επιφάνεια. Στη δηµιουργία του συγκεκριµένου αποτελέσµατος συµβάλλουν ακόµα και τα ίχνη από τη σκουριά, την οποία πιθανόν αποκτά η λάµα κατά τη διαδικασία κοπής. Είναι γεγονός ότι σήµερα η επιλογή του συγκεκριµένου υλικού για τη διαµόρφωση δαπέδων εξωτερικού χώρου δεν αποτελεί τη συνηθέστερη, παρόλα αυτά οφείλουµε να την υπογραµµίσουµε ως µία εξαιρετικού ενδιαφέροντος. Τεχνητά λιθώδη υλικά Στη συγκεκριµένη κατηγορία εντάσσονται οι τσιµεντόπλακες, τα κεραµικά πλακίδια, οι κυβόλιθοι, καθώς και οι κεραµικές ψηφίδες. Όπως έχουµε ήδη αναφέρει, αυτού του τύπου τα υλικά, λόγω της τυποποίησης που τα χαρακτηρίζει και της ευκολίας εφαρµογής τους µε συνέπεια τη µείωση του κόστους-, χρησιµοποιούνται κατά κόρον. Καταρχήν, όσον αφορά στα κεραµικά πλακίδια, υπάρχει ποικιλία τόσο στην υφή της τελικής επιφάνειας του προϊόντος, όσο και στους διατιθέµενους χρωµατισµούς και διαστάσεις. Η τοποθέτηση των πλακιδίων πραγµατοποιείται είτε µε τσιµεντοκονίαµα, είτε µε κόλλα, ενώ απαιτείται ιδιαίτερη επιµέλεια στη δηµιουργία των αρµών χρήση ειδικών πλαστικών οδηγών- και στον τρόπο µε τον οποίο κατανέµεται το υλικό σύνδεσης µεταξύ των πλακιδίων και του υποστρώµατος παραδείγµατος χάριν, η κόλλα οφείλει να καλύπτει το 80% της επιφάνειας του πλακιδίου. Η συµπεριφορά του υλικού, ως προς την συγκεκριµένη χρήση και τις απαιτήσεις που έχουµε ήδη αναφέρει, είναι η ενδεικνυόµενη. Στο σηµείο αυτό αξίζει να αναφερθούµε στο Κρητικό Cotto. Πρόκειται για φυσικό υλικό ψηµένος πηλός-, το οποίο χρησιµοποιήθηκε κατά κόρον στην τοπική παραδοσιακή αρχιτεκτονική και συνεχίζει να ανταποκρίνεται απόλυτα ικανοποιητικά στις σύγχρονες αισθητικές και κατασκευαστικές απαιτήσεις. Ο συγκεκριµένος τύπος κεραµικού πλακιδίου διακρίνεται για τη συµβολή του στην ικανοποιητική ρύθµιση, τόσο της θερµοκρασίας, όσο και της υγρασίας του περιβάλλοντος χώρου στον οποίο εντάσσεται, γεγονός το οποίο οφείλεται στην απορροφητικότητα του

6 υλικού. Γενικά, η αγορά προσφέρει µία ευρεία γκάµα σχηµάτων, µεγεθών και χρωµάτων παρουσιάζοντας µάλιστα ιδιαίτερα ικανοποιητική σχέση τιµήςαπόδοσης-, όσον αφορά στα κεραµικά πλακίδια αυτού του τύπου, αλλά το γεγονός το οποίο τα καθιστά µοναδικά, είναι η τονική διαφορά που αποκτά το κάθε πλακίδιο σε σχέση µε τα υπόλοιπα, κατά τη διαδικασία επεξεργασίας τους. Αντίστοιχες ιδιότητες µε τα κεραµικά πλακίδια παρουσιάζουν οι κεραµικές ψηφίδες και µάλιστα υπάρχουν πλακίδια, των οποίων η τελική επιφάνεια είναι διαµορφωµένη µε ψηφίδες. Άλλη περίπτωση είναι οι ψηφίδες να είναι τοποθετηµένες σε βάση από δικτυωτό ελαστικό υλικό, ή σε χαρτί. Τα τεµάχια µε τις ψηφίδες εφαρµόζονται στο υπόστρωµα µε τσιµεντοκονίαµα ή κόλλα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και πάλι στη δηµιουργία των αρµών, ώστε να µην εµφανίζονται διαφοροποιήσεις στους αρµούς µεταξύ των τεµαχίων και τους αντίστοιχους µεταξύ των ψηφίδων, θίγοντας µε τον τρόπο αυτό την οµοιοµορφία της τελικής επιφάνειας. Όσον αφορά στις ευρέως χρησιµοποιούµενες τσιµεντόπλακες, διακρίνονται για το χαµηλό κόστος τους, την ευκολία τοποθέτησής τους επικόλληση µε τσιµεντοκονία- και την αυξηµένη αντοχή τους στις µηχανικές καταπονήσεις. Για τους λόγους αυτούς άλλωστε επικράτησε και η χρήση τους στη διαµόρφωση των πεζοδροµίων του αστικού ιστού. Από άποψη αισθητικής δεν παρουσιάζουν κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον, παρόλα αυτά διατίθενται στην αγορά πλέον τσιµεντόπλακες σε διάφορους χρωµατισµούς, ή αντίστοιχες πλάκες, των οποίων η τελική επιφάνεια φέρει είτε βότσαλα ενδιαφέρον το συγκεκριµένο αισθητικό αποτέλεσµα-, είτε ραβδώσεις και διάφορα γεωµετρικά σχήµατα, τα οποία συν τοις άλλοις βελτιώνουν τη συµπεριφορά του υλικού, όσον αφορά στο ζήτηµα της ολισθηρότητας. Ολοκληρώνοντας την ενότητα των τεχνητών υλικών λιθώδους χαρακτήρα, οφείλουµε να αναφερθούµε στους κυβόλιθους, οι οποίοι παρουσιάζουν αντίστοιχες ιδιότητες µε τις τσιµεντόπλακες, παρουσιάζοντας παρόλα αυτά µεγαλύτερο οπτικό ενδιαφέρον. Το συγκεκριµένο υλικό τοποθετείται συνήθως εν ξηρώ, ενώ χαρακτηριστική είναι η αυξηµένη αντοχή του σε φορτίσεις, λόγω της αναλογίας ύψους επιφανείας που το διακρίνει.

7 Χυτά δάπεδα Η περίπτωση διαµόρφωσης δαπέδων µε χυτά υλικά, είτε αυτά είναι τσιµεντοειδή, είτε είναι ρητινούχα παρουσιάζει αυξηµένο ενδιαφέρον, τόσο από άποψη αισθητικής, όσο και από άποψη λειτουργικής αρτιότητας. Όσον αφορά στα τσιµεντοειδή δάπεδα, αξίζει να αναφερθούµε στα ψηφιδωτά και στα σταµπωτά. Και οι δύο τύποι δαπέδου χαρακτηρίζονται για την ικανοποιητική συµπεριφορά τους έναντι των µηχανικών καταπονήσεων, την αντοχή τους στις περιβαλλοντικές συνθήκες, τη µη ολισθηρότητά τους, την ικανοποιητική σχέση τιµής απόδοσης, τη µη απαίτηση συντήρησης και το οπτικό ενδιαφέρον, το οποίο παρουσιάζουν. Τα µεν ψηφιδωτά δηµιουργούνται µε προσθήκη διαφόρων αδρανών υλικών, όπως παραδείγµατος χάριν ψηφίδων µαρµάρου, στο beton, µε το οποίο διαµορφώνεται το δάπεδο, ενώ αντίστοιχα τα σταµπωτά δηµιουργούνται και πάλι από beton, το οποίο περιέχει διάφορες χρωστικές ουσίες ανθεκτικές στην ηλιακή ακτινοβολία- και στοιχεία ενίσχυσης του υλικού, όπως παραδείγµατος χάριν ίνες πολυπροπυλενίου εκτός φυσικά από το δοµικό πλέγµα. Η τελική επιφάνεια του σταµπωτού δαπέδου διαµορφώνεται µε τη βοήθεια ειδικών καλουπιών, τα οποία δηµιουργούν τελικά την εµφάνιση και την αίσθηση πλακόστρωτου. Αντίστοιχης φιλοσοφίας, αλλά και ιδιοτήτων είναι τα ασφαλτικά δάπεδα, τα οποία καλύπτουν επαρκώς τις απαιτήσεις των δαπέδων εξωτερικού χώρου. Πιο συγκεκριµένα, για τη διαµόρφωσή τους χρησιµοποιείται ζεστό µίγµα ασφάλτου, του οποίου η τελική επιφάνεια αποκτά διαφορετική κατά περίπτωση πατίνα -τυποποιηµένα σχέδια ή κατόπιν παραγγελίας-, µέσω της εφαρµογής µίας σειράς πλεγµάτων. Προκειµένης της εξασφάλισης στεγανότητας, αλλά και χρωµατικής ποικιλίας, µετά το πέρας της διαδικασίας αποτύπωσης των σχεδίων στην τελική επιφάνεια, ακολουθεί επίστρωση µε ειδικά µίγµατα τσιµέντου ακρυλικά και πολυµερή. Για τη σωστή εφαρµογή του δαπέδου και την εξασφάλιση µέγιστης απόδοσης, αυξηµένη σηµασία παρουσιάζει η επεξεργασία του υποστρώµατος. Είναι λοιπόν προαπαιτούµενη η συµπίεση του υποστρώµατος, ώστε να αποκτηθεί το 98% της αντοχής του στις µηχανικές καταπονήσεις. Συνοπτικά τα βασικά πλεονεκτήµατα, τα οποία παρουσιάζει ο συγκεκριµένος τύπος δαπέδου είναι: αυξηµένη αντοχή σε

8 καταπονήσεις µηχανικές και περιβαλλοντικές-, ταχύτητα κατασκευής και περιορισµένο κόστος κατασκευής. Όπως έχουµε ήδη αναφέρει, µία άλλη περίπτωση χυτών δαπέδων είναι τα ρητινούχα, των οποίων οι ιδιότητες τα καθιστούν ικανά, όχι µόνο να αναλάβουν τις καταπονήσεις ενός εξωτερικού χώρου, αλλά ακόµη και ενός βιοµηχανικού. ιακρίνουµε τρεις κατηγορίες, ανάλογα µε τα συστατικά τους. Τα εποξεικά δύο συστατικών-, τα πολυουρεθανικά επίσης δύο συστατικών- και τα ακρυλικά τσιµεντοειδή. Πέρα από τις αυξηµένες αντοχές που παρουσιάζουν, έχουν το πλεονέκτηµα ότι δηµιουργούν ενιαίες επιφάνειες χωρίς αρµούς, ενώ ο µη πορώδης χαρακτήρας της προκύπτουσας επιφάνειας επιτρέπει τον εύκολο καθαρισµό της. Βασική προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρµογή του υλικού αποτελεί ο σωστός καθαρισµός του υποστρώµατος, ενώ επιπλέον απαιτείται προσοχή στην αναλογία ανάµειξης των διακεκριµένων υλικών, προκειµένης της πραγµατοποίησης του πολυµερισµού τους. Αξίζει στο σηµείο αυτό να αναφερθούµε στο C.T.I. ακρυλικό ρητινούχο τσιµεντοειδές υλικό-, το οποίο εφαρµόζεται σε τσιµεντοειδή υποστρώµατα. Το υλικό εφαρµόζεται σε διαδοχικές στρώσεις, δίνοντας µας τη δυνατότητα να δηµιουργήσουµε διαφορετικής πατίνας τελική επιφάνεια, όσον αφορά τόσο στην υφή της, όσο και στη µορφή της. Πιο συγκεκριµένα, µπορούµε να δηµιουργήσουµε ποικίλα σχήµατα, σε ποικίλους χρωµατισµούς, διαµορφώνοντας µε τον τρόπο αυτό ένα έντονα διακοσµητικού χαρακτήρα δάπεδο, το οποίο παράλληλα εµφανίζεται εξαιρετικά ανθεκτικό. Η διαφοροποίηση στην υφή της τελικής επιφάνειας, επιτυγχάνεται µέσω της διαφοροποίησης στην εφαρµογή της δεύτερης και τελικής στρώσης του υλικού. Αναλυτικότερα, µε ψεκασµό επιτυγχάνουµε σαγρέ τελική επιφάνεια, ενώ αντίστοιχα µε σπάτουλα, λεία. Για περαιτέρω προστασία του υλικού επαλείφουµε µε βερνίκι πολυεστέρας, πολυουρεθάνη, εποξειδικό- ανάλογα µε την χρήση που πρόκειται να παραλάβει το δάπεδο. Η επάλειψη µε βερνίκι άλλωστε είναι και η µοναδική συντήρηση που απαιτείται µε το πέρασµα των χρόνων.

9

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ ΘΕΜΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ Η διαµόρφωση των εξωτερικών όψεων κάθε κτίσµατος αποτελεί διαδικασία αυξηµένης σηµασίας, καθώς κατ ουσίαν η τελευταία συνίσταται στη δηµιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µία ολοένα αυξανόµενη ζήτηση, όσον αφορά στην κατασκευή κολυµβητικών δεξαµενών, τόσο σε χώρους κατοικίας, όσο και σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ Καθορισµός Προδιαγραφών Ποιότητας Κατασκευής στα Κτίρια 1. Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΕΝΤΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Καθορισµός Προδιαγραφών Ποιότητας Κατασκευής στα Κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠΕΔΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

ΔΑΠΕΔΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΑΠΕΔΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Τα βασικά χαρακτηριστικά του σκυροδέματος, ομοιομορφία, αντοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 1. Το Ξύλο 1.1 Γενικά Το ξύλο, ένα από τα παλαιότερα οικοδοµικά υλικά, ήταν το πρώτο που χρησιµοποιήθηκε για την κατασκευή κουφωµάτων, δεδοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΕΚΤΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Καθορισµός Προδιαγραφών Ποιότητας Κατασκευής στα Κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΛΙΜΑΚΕΣ-ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Δρ Λάμπρος Λάιος Δρ Γεώργιος Σκρουμπέλος Από τους φοιτητές : Δεδούσης Παναγίωτης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Κεφάλαιο 1: Υλικά για Αποκατάσταση & Ανακαίνιση Κτιρίων 17 1 ο Kεφάλαιο ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 1 ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ 1 Τα κονιάματα είναι μείγματα κονιών, αδρανών και νερού. Η επεξεργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1959 ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Εφαρμογές Εποξειδικών Δαπέδων

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1959 ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Εφαρμογές Εποξειδικών Δαπέδων ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1959 ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Εφαρμογές Εποξειδικών Δαπέδων ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ Τα εποξειδικά δάπεδα συνιστούν δάπεδα με ειδικές απαιτήσεις ως προς τις αντοχές τους, τις ιδιότητές τους, αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗ ΕΚΤΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Καθορισμός Προδιαγραφών Ποιότητας Κατασκευής στα Κτίρια 1.

Διαβάστε περισσότερα

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνίτης Μονωτής. Σελίδα 1

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνίτης Μονωτής. Σελίδα 1 Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α Τεχνίτης Μονωτής Σελίδα 1 Τεχνίτης Μονωτής Τεχνίτης Μονωτής ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 «Διάχυση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Πρόλογος. Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ. Πρόλογος Το παρόν τεύχος Προδιαγραφές ιδιοτήτων θερµοµονωτικών υλικών αποτελεί παραδοτέο της α φάσης του έργου Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Καινοτόµων Προϊόντων Πετροβάµβακα για την Ενεργειακή Αναβάθµιση Υφισταµένων

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένα Συστήµατα Ενεργειακής Αναβάθµισης Κτιρίων ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΕΛΑΦΡΟΒΑΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ

Ολοκληρωµένα Συστήµατα Ενεργειακής Αναβάθµισης Κτιρίων ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΕΛΑΦΡΟΒΑΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ certified by DUROSTICK certified by DUROSTICK ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΕΛΑΦΡΟΒΑΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ Ολοκληρωµένα Συστήµατα Ενεργειακής Αναβάθµισης Κτιρίων 1 Πρώτης κλάσης επιλογή!

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικές Ιδιότητες Πολυµερών Θερµοµονωτικών Υλικών

Μηχανικές Ιδιότητες Πολυµερών Θερµοµονωτικών Υλικών Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Μηχανικές Ιδιότητες Πολυµερών Θερµοµονωτικών Υλικών ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΞΕΝΙΑ ΕΛΠΙ Α ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2012-1110

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ Τμήμα: Πολιτικών Έργων Υποδομής ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ

ΘΕΜΑ: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ ΘΕΜΑ: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ «Ο βίος εν Ελλάδι είναι υπαίθριος, έγραψε κάποτε ο Περικλής Γιαννόπουλος. Και ήθελε, νοµίζω, µ αυτά τα λόγια του να πει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η/Υ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η/Υ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της εργασίας είναι η µελέτη του κύκλου ζωής των δοµικών υλικών µιας µονοκατοικίας 80 m 2 στη νησιωτική περιοχή της Κρήτης σε ελληνικές συνθήκες, καθώς και η αποτίµηση και σύγκριση των διαφορετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ FIBRAN AE Βιομηχανία μονωτικών υλικών 6 ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου ΤΚ. 57013, Ωραιόκαστρο ΤΘ. 40306, ΤΚ.56010, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη Τηλ: +30 2310 682425 +30 2310 692700 Fax: +30 2310 683131

Διαβάστε περισσότερα

Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της EXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους:

Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της EXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της EXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους: 1. Τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας κατασκευής των συστηµάτων της. 2. Την

Διαβάστε περισσότερα

ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÎÅÑÏËÉÈÉÊÙÍ ÊÁÔÁÓÊÅÕÙÍ

Åà ÅÉÑÉÄÉÏ ÎÅÑÏËÉÈÉÊÙÍ ÊÁÔÁÓÊÅÕÙÍ Åà ÅÉÑÉÄÉÏ ÎÅÑÏËÉÈÉÊÙÍ ÊÁÔÁÓÊÅÕÙÍ Ðë. Ðýññïõ & Ìé. ÁããÝëïõ - 45332 ÉùÜííéíá Ôçë:2651036686 74187 Fax:26510/33419 e-mail: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr http://www.drystonesroutes.eu ÉÙÁÍÍÉÍÁ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΕΥΕΛΚΤΣΙΚΗ ΑΝΣΟΦΗ ΙΝΟΠΛΙΜΕΝΟΤ ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΟ»

«ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΕΥΕΛΚΤΣΙΚΗ ΑΝΣΟΦΗ ΙΝΟΠΛΙΜΕΝΟΤ ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΟ» ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΖΩΓΡΑΥΙΑ Φ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΤΚΣΩΝ ΠΟΡΩΝ «ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΕΥΕΛΚΤΣΙΚΗ ΑΝΣΟΦΗ ΙΝΟΠΛΙΜΕΝΟΤ ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΟ» Εξεταστική Επιτροπή Ζαχαρίας Αγιουτάντης, Καθηγητής (Επιβλέπων)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 01 Κατασκευές από σκυρόδεµα 01 Παραγωγή και διάστρωση σκυροδέµατος 03 Συντήρηση του σκυροδέµατος 00 - Έκδοση 1.0

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΙΣΙΝΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Η ΠΙΣΙΝΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Η ΠΙΣΙΝΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Η κατασκευή ιδιωτικής πισίνας εσωτερικού χώρου προϋποθέτει ειδική μελέτη από τα αρχικά στάδια σχεδιασμού της κατοικίας. Η σωστή χωροθέτησή της στην κατοικία και η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

1100. ΜΟΝΩΣΕΙΣ 1101. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

1100. ΜΟΝΩΣΕΙΣ 1101. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ 1101.1 Ορισµοί Πεδίο εφαρµογής 1100. ΜΟΝΩΣΕΙΣ 1101. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ α. Το παρόν άρθρο αφορά στην τοποθέτηση ή/και κατασκευή των θερµοµονώσεων δαπέδων, δωµάτων και κατακόρυφων επιφανειών κτιρίων, καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της ΕXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους:

Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της ΕXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους: Περίληψη Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της ΕXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους: 1. Τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας κατασκευής των συστηµάτων της. 2. Την

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΠΑΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ-ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της EXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους:

Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της EXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους: Περίληψη Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της EXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους: 1. Τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας κατασκευής των συστηµάτων της. 2. Την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΕΡΓΟ: ιαµόρφωση οργανωµένων θέσεων στάθµευσης και βελτίωση της προσπελασιµότητας προς το ηµοτικό Νεκροταφείο.Ε. Νέας Φιλαδέλφειας. Α.Μ.:61/2013

Διαβάστε περισσότερα