Αριθµός του 2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ. Άρθρο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθµός του 2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ. Άρθρο"

Transcript

1 Παρ (Ι)/2005 Αρ Ο περί της Εκτίµησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισµένα Σχέδια και/ή Προγράµµατα Νόµος του 2005 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το 52 του Συντάγµατος. Αριθµός του 2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. τίτλος. 2. Ερµηνεία. 3. του παρόντος Νόµου. 4. Πεδίο εφαρµογής. 5. Απόφαση Περιβαλλοντικής Αρχής για συµπερίληψη σχεδίου και/ ή προγράµµατος στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος Νόµου. 6. Υποχρέωση εκτίµησης επιπτώσεων στο περιβάλλον. 7. Ίδρυση Επιτροπής και αρµοδιότητες. 8. Εξουσίες και υποχρεώσεις Επιτροπής. 9. Λειτουργία Επιτροπής. 10. Γραµµατέας Επιτροπής. Γνωµάτευση για το αν απαιτείται ή όχι µελέτη. 12. Γνωµοδότηση περιεχόµενο µελέτης. Ενηµέρωση υποβολή µελέτης και παραστάσεις. 14. ιαβουλεύσεις. 15. Περιεχόµενο µελέτης. 16. ιάθεση πληροφοριών για εκπόνηση µελέτης. 17. ιαδικασία εξέτασης µελέτης. 18. ηµόσια ακρόαση. 19. ιασυνοριακές επιπτώσεις. 20. Λήψη αποφάσεων. 21 ιαφωνίες. 22. Ενηµέρωση.

2 Τήρηση αρχείου. 24. Παρακολούθηση. 25. Υποβολή έκθεσης παρακολούθησης στην Περιβαλλοντική Αρχή. 26. Εξουσία έκδοσης Κανονισµών. 27. Ανταλλαγή πληροφοριών και ενηµέρωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 28. Επιφυλάξεις. 29. Εκτίµηση σχεδίων και/ ή προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

3 648 ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕ! ΤΗΝ ΤΩΝ ΕΠίΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑ!/ Ή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο: Επίσηµη Εφηµερίδα , σελ. 30. «Οδηγία 200Ί/42/ΕΚ του Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ιουνίου 2001 σχετικά µε την Εκτίµηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισµένων Σχεδίων και Προγραµµάτων». Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόµος αναφέρεται ως ο περί της Εκτίµησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισµένα Σχέδια και/ ή Προγράµµατα Νόµος του Ερµηνεία. 2. Στον παρόντα Νόµο, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική έννοια - Κεφ του του του 1971 του 1978 του 1980 του 1982 «ακίνητη ιδιοκτησία» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας Εγγραφή και Εκτίµηση)

4 του του του του του του 1988 του 1988 του 65 του 1990 του 1992 του 1992 του του 1994 του 1996 του 1998 του 1999 του «αρµόδια αρχή» σηµαίνει κάθε δηµόσια επιχείρηση, αρχή που καθιδρύεται µε βάση νόµο, κρατική υπηρεσία, αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης ή οργανισµό δηµόσιου δικαίου ο οποίος έχει αρµοδιότητα για ετοιµασία ή ανάθεση για ετοιµασία ή έγκριση σχεδίου και/ ή προγράµµατος και δύναται να περιλαµβάνει «αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης» σηµαίνει δήµο ή κοινοτικό «δηµόσιες επιχειρήσεις» την έννοια που του 2003 αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2(1) των περί της Σύναψης Συµβάσεων (Προµήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) στους Τοµείς του Ύδατος, της

5 650 Ενέργειας, Μεταφορών και των Τηλεπικοινωνιών Νόµων του 2003 και «διαδικασία εκτίµησης επιπτώσεων στο περιβάλλον», σε σχέση µε σχέδιο και/ ή πρόγραµµα σηµαίνει την ετοιµασία µελέτης από την αρµόδια αρχή ή πρόσωπο δεόντως εξουσιοδοτηµένο από αυτήν προς τούτο, τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων µεταξύ της αρµόδιας αρχής και TOJV ενδιαφερόµενων αρχών και συνόλων, την αξιολόγηση, από την Περιβαλλοντική Αρχή, της µελέτης και των των διαβουλεύσεων κατά τη λήψη αποφάσεων και την παροχή πληροφοριών σχετικά µε την απόφαση, σύµφωνα µε τα άρθρα 6, 13, 15, 18, 19, 20 22(2) «ειδική ζώνη διατήρησης» έχει την έννοια που του 2003 αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Προστασίας και ιαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόµου του 2003 «επιπτώσεις στο περιβάλλον» περιλαµβάνει επιπτώσεις ή αρνητικές, άµεσες ή έµµεσες, µόνιµες ή βραχυπρόθεσµες, µεσοπρόθεσµες ή µακροπρόθεσµες, σωρευτικές, δευτερεύουσες ή βιοφυσικές, κοινωνικές και άλλες επιπτώσεις - (α) στον ανθρώπινο πληθυσµό και/ ή την ανθρώπινη υγεία ή σε οποιοδήποτε φυσικό

6 (β) στην ή τη χλωρίδα και/ ή τη (γ) στο φυσικό, ιστορικό και παραδοσιακά τοπίο, (δ) στο έδαφος, τα νερά, την ατµόσφαιρα και/ ή το κλίµα, (ε) σε οποιαδήποτε υλικά αγαθά, (στ) στην πολιτιστική κληρονοµιά, περιλαµβανοµένης της αρχαιολογικής κληρονοµιάς και της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς, και περιλαµβάνει τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ των ανωτέρω «Επιτροπή» σηµαίνει την επιτροπή που ιδρύεται µε βάση το άρθρο 7 «έργο» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί της Εκτίµησης των του. Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισµένα Έργα Νόµου του «Ευρωπαϊκή Επιτροπή» σηµαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «ζώνη ειδικής προστασίας» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί 152(i) Προστασίας και ιαχείρισης Άγριων Πτηνών και

7 652 Θηραµάτων Νόµου του 2003 «Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1257/1999» σηµαίνει τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 του Συµβουλίου της Μαΐου 1999 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων για Επίσηµη Εφηµερίδα την τροποποίηση και κατάργηση ορισµένων της L 160, κανονισµών, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή σελ.80. αντικαθίσταται Επίσηµη Εφηµερίδα «Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1260/1999» σηµαίνει τον L 161, Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συµβουλίου , της Ιουνίου 1999 περί Γενικών ιατάξεων για τα ιαρθρωτικά Ταµεία, αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται σηµαίνει ένα ή περισσότερα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, καθώς και ενώσεις, οργανώσεις ή οµάδες αυτών «κοινοτική περιβαλλοντική νοµοθεσία» σηµαίνει το σύνολο των Κανονισµών, Οδηγιών και Αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που ρυθµίζουν θέµατα περιβάλλοντος και είναι δεσµευτικές για όλα τα κράτη µέλη «κρατική υπηρεσία» σηµαίνει υπουργείο ή υπηρεσία που υπάγεται σε υπουργείο ή σε ανεξάρτητο αξιωµατούχο της ηµοκρατίας και περιλαµβάνει τµήµα, κλάδο ή υπηρεσία υπουργείου

8 653 «κράτος µέλος» σηµαίνει κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Παράρτηµα Ι. «µελέτη» σηµαίνει τη µελέτη εκτίµησης επιπτώσεων στο περιβάλλον από σχέδια και/ ή η οποία αποτελείται από έγγραφο ή σειρά εγγράφων του σχεδίου και/ ή προγράµµατος, που ετοιµάζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15 και περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται µε βάση το Παράρτηµα Επίσηµη Εφηµερίδα L σελ.30. «Οδηγία σηµαίνει την Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ιουνίου 2001 σχετικά µε την Εκτίµηση των Περιβαλλοντικών. Επιπτώσεων Ορισµένων Σχεδίων και «οργανισµός δηµόσιου δικαίου» την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο περί της Συµβάσεων (Προµήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) στους Τοµείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Τηλεπικοινωνιών του 2003 και «Περιβαλλοντική Αρχή» σηµαίνει την Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Φυσικών Πόρων και «περιβαλλοντική νοµοθεσία» σηµαίνει το σύνολο της εκάστοτε σε ισχύ στη ηµοκρατία πρωτογενούς και δευτερογενούς νοµοθεσίας που ρυθµίζει

9 654 «σχέδια και/ ή προγράµµατα» σηµαίνει τα σχέδια και/ ή τα προγράµµατα, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, καθώς και τις τροποποιήσεις τους, τα οποία - (α) εκπονούνται και/ ή εγκρίνονται από αρµόδια αρχή σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο ή που εκπονούνται αττό αρµόδια αρχή, προκειµένου να εγκριθούν µέσω νοµοθετικής και (β) απαιτούνται, σύµφωνα µε τις διατάξεις οποιασδήποτε νοµοθεσίας, περιλαµβανοµένης της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας ή οποιασδήποτε κοινοτικής νοµοθεσίας, περιλαµβανοµένης της κοινοτικής περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. Σκοπός του παρόντος Νόµου. 3. Σκοπός του παρόντος Νόµου είναι η επίτευξη ψηλού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος και η ενσωµάτωση των περιβαλλοντικών ζητηµάτων στην προετοιµασία έγκριση σχεδίων και/ ή προγραµµάτων για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, εξασφαλίζοντας την εκτίµηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον για ορισµένα σχέδια ή προγράµµατα που ενδέχεται να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Πεδίο εφαρµογής. Εκτίµηση επιπτώσεων στο περιβάλλον πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα άρθρα 6, 13, 14, 15, 18, 20 και 22(2) για σχέδια και/ ή προγράµµατα που αναφέρονται στα εδάφια (2), (3)

10 655 και (4) τα οποία ενδέχεται να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. (2) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (3), πραγµατοποιείται εκτίµηση επιπτώσεων στο περιβάλλον για κάθε σχέδιο και/ ή πρόγραµµα - (α) το οποίο εκπονείται για τη γεωργία και την κτηνοτροφία, τη δασοπονία, την αλιεία, τη λατόµηση και την εξόρυξη ορυκτών, την ενέργεια, τη βιοµηχανία, τις µεταφορές, τη διαχείριση αποβλήτων, τη διαχείριση υδάτινων πόρων, τις τηλεπικοινωνίες, τον τουρισµό, τη χωροταξία ή τη χρήση γης και καθορίζει το πλαίσιο για µελλοντικές άδειες έργων, σύµφωνα µε τον περί της Εκτίµησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισµένα Έργα Νόµο του ή (β) για το οποίο, λόγω των συνεπειών που ενδέχεται να έχει σε περιοχή που εµπίπτει σε ειδική ζώνη διατήρησης ή σε ειδική ζώνη προστασίας, απαιτείται εκτίµηση στο περιβάλλον, σύµφωνα µε το άρθρο 16 του περί Προστασίας και ιαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόµου του και το άρθρο 7(5) του περί Προστασίας και ιαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραµάτων Νόµου του (3) (α) Τα σχέδια και/ ή προγράµµατα που αναφέρονται στο εδάφιο (2), τα οποία καθορίζουν τη χρήση µικρών περιοχών σε τοπικό επίπεδο, και οι ήσσονες τροποποιήσεις τους υποβάλλονται σε

11 656 εκτίµηση επιπτώσεων στο περιβάλλον µόνο σε περίπτωση που η Περιβαλλοντική Αρχή αποφασίσει ενδέχεται να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. (β) Σε περίπτωση που η Περιβαλλοντική Αρχή συµπεράνει προκαταρκτικά ότι και/ ή πρόγραµµα δεν απαιτείται να υποβληθεί σε εκτίµηση επιπτώσεων στο περιβάλλον, ζητά τις απόψεις της Επιτροπής και τις λαµβάνει δεόντως υπόψη ως ουσιώδη παράγοντα για τη λήψη τελικής απόφασης. (γ) Η Περιβαλλοντική Αρχή, µε της που δηµοσιεύει στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας, σε δύο κυκλοφορίας ηµερήσιες εφηµερίδες της ηµοκρατίας και στο δηµοσιοποιεί την της και το ότι αυτή είναι καταχωρισµένη στο αρχείο που τηρείται σύµφωνα µε το άρθρο 23. (4) Η Περιβαλλοντική Αρχή αποφασίζει αν τα σχέδια ή προγράµµατα, εξαιρουµένων αυτών που αναφέρονται στο εδάφιο (2), τα οποία καθορίζουν το πλαίσιο µελλοντικές άδειες έργων, σύµφωνα µε τον περί της Εκτίµησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισµένα Έργα Νόµο του ενδέχεται να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, σύµφωνα µε το άρθρο 5. (5) Ο παρών Νόµος δεν εφαρµόζεται για σχέδια και/ ή προγράµµατα τα οποία -

12 657 (α) εξυπηρετούν αποκλειστικά σκοπούς εθνικής άµυνας ή καταστάσεις έκτακτης ανάγκης: Νοείται ότι, στην περίπτωση σχεδίων και/ή προγραµµάτων που εξυπηρετούν αποκλειστικά σκοπούς εθνικής άµυνας ή καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή επιµέρους συστατικών τους που ενδέχεται να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον λόγω, εκ πρώτης όψεως, αναµενόµενου επηρεασµού φυσικών περιοχών, τοπίων ιδιαίτερης σηµασίας και προστατευόµενων ειδών πανίδας χλωρίδας ή συνεπάγονται σηµαντική δηµιουργία και διαχείριση αποβλήτων οποιασδήποτε µορφής ή ενέργειας ή διαχείριση φυσικών πόρων, οι αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Άµυνας συνεργάζονται µε την Περιβαλλοντική Αρχή για την εξέταση τυχόν εναλλακτικών λύσεων ή διευθετήσεων ή µέτρων που να υιοθετηθούν, ώστε να µετριαστούν ή να εξαλειφθούν σοβαρές επιπτώσεις. (β) είναι δηµοσιονοµικά και αφορούν τον προϋπολογισµό (γ) συγχρηµατοδοτούνται, κατά τις αντίστοιχες τρέχουσες περιόδους προγραµµατισµού, σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. και τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1257/1999.

13 658 Παράρτηµα II. (6) Στην περίπτωση που για την εφαρµογή του παρόντος Νόµου απαιτείται να καθοριστεί εκ των προτέρων κατά πόσο ένα σχέδιο ή πρόγραµµα αναµένεται να σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον ή κατά πόσο το µέγεθος µιας επίπτωσης προβλέπεται να είναι σηµαντικό, λαµβάνονται υπόψη η εµβέλεια και/ ή το επίπεδο του σχεδίου και/ ή προγράµµατος, η φύση, η µορφή, η αλληλεξάρτηση, η διάρκεια η συχνότητα των επιπτώσεων, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά µιας περιοχής και/ ή του πληθυσµού που ενδέχεται να επηρεαστεί, σε συνάρτηση µε το βαθµό στον οποίο πληρούνται τα κριτήρια που αναφέρονται στο Παράρτηµα II, τα οποία δεν είναι εξαντλητικά. Απόφαση Περιβαλλοντικής Αρχής για συµπερίληψη σχεδίου και/ ή προγράµµατος στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος Νόµου. 5.-(1) Η Περιβαλλοντική Αρχή αποφασίζει, εντός περιόδου που δεν υπερβαίνει τις τριάντα (30) µέρες από την εξασφάλιση των αναγκαίων στοιχείων, αν σχέδια και/ή προγράµµατα που αναφέρονται στα εδάφια (3) και (4) του άρθρου 4 ενδέχεται να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον - (α) εξετάζοντας χωριστά κάθε περίπτωση, καθορίζοντας συγκεκριµένους σχεδίων και/ ή προγραµµάτων ή. (γ) συνδυάζοντας προσεγγίσεις που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β).

14 659 (2) Κατά τη λήψη απόφασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου (1), η Περιβαλλοντική Αρχή υπόψη σε κάθε περίπτωση τα κατάλληλα Παράρτηµα II. κριτήρια, που εκτίθενται στο Παράρτηµα II, προκειµένου να διασφαλίζεται ότι τα σχέδια και/ ή προγράµµατα που ενδέχεται να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος Νόµου. (3) Κατά την εξέταση κάθε περίπτωσης και κατά τον καθορισµό συγκεκριµένων τύπων σχεδίων και/ ή προγραµµάτων, σύµφωνα µε τα εδάφια (1) και διεξάγονται διαβουλεύσεις µε τις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 14(1). (4) Η Περιβαλλοντική Αρχή εξασφαλίζει ότι τα της, σύµφωνα µε τα εδάφια (1) και (2), συµπεριλαµβανοµένων των λόγων για µη απαίτηση διενέργειας εκτίµησης στο περιβάλλον, µε τα άρθρα 4(3), 6, 13, 14, 15, 19, και 22(2), είναι διαθέσιµα για το κοινό της τους στο αρχείο που προβλέπεται στο άρθρο 23. Η Περιβαλλοντική Αρχή, µε της που δηµοσιεύει στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας, σε ευρείας κυκλοφορίας ηµερήσιες εφηµερίδες της ηµοκρατίας και στο δηµοσιοποιεί τα της και το ότι αυτά είναι καταχωρισµένα στο αρχείο που τηρείται σύµφωνα µε το άρθρο 23.

15 660 Υποχρέωση εκτίµησης 6.-(1) Η εκτίµηση επιπτώσεων στο περιβάλλον, που στο αναφέρεται στα άρθρα 4 5, πραγµατοποιείται περιβάλλον. κατά την εκπόνηση ενός σχεδίου προγράµµατος και από την του υποβάλλεται σχετική µελέτη από την αρµόδια αρχή στην Περιβαλλοντική Αρχή. του 1972 του 1982 του 1990 του (1) του (1) του (!)του 1998' του 1999 του (1) του (2) Για σχέδιο ανάπτυξης που εκπονείται µε βάση τους περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Νόµους του 1972 έως 2002 η εκτίµηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, που αναφέρεται στα άρθρα 4 και 5, και η τελική γνωµάτευση, µε βάση το άρθρο 17 του παρόντος Νόµου, διενεργούνται κατά την εκπόνηση του σχεδίου ανάπτυξης πριν από τη δηµοσίευση του, µε βάση το εδάφιο (2) του άρθρου 18 των περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Νόµων του 1972 έως 2002, σε αφορά τοπικό σχέδιο ή σχέδιο περιοχής, και πριν από τη του, µε βάση το εδάφιο (6) του άρθρου 34Α των ίδιων νόµων, σε αφορά ήλωση Πολιτικής. (3) Αναφορικά µε την εκπόνηση ή την τροποποίηση σχεδίου ανάπτυξης, κατά τη διάρκεια της περιόδου διαβούλευσης µε τις αρχές και το κοινό, σύµφωνα µε το άρθρο 14 του παρόντος Νόµου, και µέχρι τη δηµοσίευση του σχεδίου ανάπτυξης, σύµφωνα µε το εδάφιο (2) του άρθρου 18 των περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Νόµων του έως 2002 ή το εδάφιο (6) του άρθρου 34Α των ίδιων νόµων, η περιοχή η οποία εµπίπτει σε σχέδιο ανάπτυξης που εκπονείται ή σε τµήµα σχεδίου ανάπτυξης που τροποποιείται ορίζεται ως Λευκή Ζώνη, σύµφωνα µε το άρθρο 35 των περί

16 661 Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Νόµων του έως και η κατάσταση παραµένει ως έχει κατά την έναρξη των διαβουλεύσεων µέχρι τη δηµοσίευση του σχεδίου ανάπτυξης. (4) Η περίοδος από την έναρξη της διαβούλευσης µε τις αρχές και το κοινό, µε βάση το άρθρο 14 του παρόντος Νόµου, µέχρι τη δηµοσίευση σχεδίου ανάπτυξης, σύµφωνα µε το εδάφιο" (2) του άρθρου 18 περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Νόµων του 1972 έως 2002, σε αφορά τοπικό σχέδιο ή σχέδιο περιοχής, ή το εδάφιο (6) του άρθρου 34Α των ίδιων νόµων, σε ό,τι αφορά Πολιτικής,. αφού ληφθεί η γνωµάτευση της Περιβαλλοντικής Αρχής, µε βάση το άρθρο δεν υπερβαίνει συνολικά τους τέσσερις µήνες. Κατά τον υπολογισµό των τεσσάρων µηνών που αναφέρονται πιο πάνω δε λαµβάνονται υπόψη οι χρονικές περίοδοι κατά τις οποίες η Περιβαλλοντική Αρχή αναµένει πρόσθετα στοιχεία, σύµφωνα µε το εδάφιο (3) του άρθρου 17, ή διενεργείται δηµόσια ακρόαση, σύµφωνα µε το άρθρο (5) Σε περίπτωση που σχέδια προγράµµατα αποτελούν µέρος ιεραρχίας σχεδίων και/ή προγραµµάτων, η Περιβαλλοντική Αρχή, προκειµένου να αποφύγει την επανάληψη εκτίµησης επιπτώσεων στο περιβάλλον, λαµβάνει υπόψη το γεγονός ότι η εκτίµηση γίνεται, σύµφωνα µε τον παρόντα Νόµο, σε διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας και εφαρµόζει διατάξεις του άρθρου 15(1)(β) και (γ).

17 662 (6) Η υποχρέωση του εδαφίου (1) εφαρµόζεται σχέδια και/ή προγράµµατα των οποίων - (α) η πρώτη επίσηµη προπαρασκευαστική πράξη αρχίζει µετά την Ιουλίου (β) η πρώτη επίσηµη προπαρασκευαστική πράξη άρχισε πριν από την Ιουλίου 2004 και υποβάλλονται προς έγκριση ή εγκρίνονται µετά την πάροδο περισσοτέρων των 24 µηνών από την Ιουλίου 2004: Νοείται ότι η υποχρέωση του εδαφίου (1) δεν εφαρµόζεται- (α) για συστατικό σχεδίου και/ή προγράµµατος που ίσχυε πριν από την Ιουλίου 2004 και δεν διαφοροποιείται ή (β) για συστατικό σχεδίου και/ή προγράµµατος σε σχέση µε το οποίο διενεργήθηκε προγενέστερα εκτίµηση επιπτώσεων στο περιβάλλον, µε βάση τον παρόντα Νόµο, και το οποίο συστατικό δε µεταβάλλεται µε το µεταγενέστερα τροποποιούµενο σχέδιο και/ή πρόγραµµα.

18 663 (7) Η Περιβαλλοντική Αρχή, µετά από εξέταση κάθε µεµονωµένης περίπτωσης, δύναται να αποφασίσει ότι δεν απαιτείται εκτίµηση στο περιβάλλον στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (6)(β), όταν αυτό δεν είναι εφικτό. Η Περιβαλλοντική Αρχή, µε γνωστοποίηση που δηµοσιεύει στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας, σε δύο ευρείας κυκλοφορίας ηµερήσιες εφηµερίδες της ηµοκρατίας µέσω του διαδικτύου δηµοσιοποιεί την της και ότι αυτή είναι καταχωρισµένη στο Αρχείο που τηρείται σύµφωνα µε το άρθρο 23. (8) Η Περιβαλλοντική Αρχή γνωστοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πληροφορίες για τους τύπους σχεδίων και/ή προγραµµάτων τα οποία, σύµφωνα µε τα άρθρα 4 και 5, πρόκειται να υποβληθούν σε εκτίµηση επιπτώσεων στο περιβάλλον, σύµφωνα µε τον παρόντα Νόµο. Ίδρυση Επιτροπής και αρµοδιότητες. 7.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου, ιδρύεται Επιτροπή Αξιολόγησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Σχέδια και/ή Προγράµµατα, η οποία στο εξής αναφέρεται ως «Επιτροπή» και η οποία αποτελείται από εννέα µέλη, ως (α) το γενικό διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ή εκπρόσωπο του, ο οποίος ενεργεί ως πρόεδρος της Επιτροπής-

19 664 (β) το γενικό διευθυντή του Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού ή (γ) το γενικό διευθυντή του Γραφείου Προγραµµατισµού ή εκπρόσωπο (δ) το γενικό διευθυντή του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων ή εκπρόσωπο (ε) το γενικό διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών ή (στ) ένα µέλος που υποδεικνύεται από το Επιστηµονικό και Τεχνικό Επιµελητήριο Κύπρου- (ζ) ένα µέλος που υποδεικνύεται από την Οµοσπονδία Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων (η) ένα µέλος που υποδεικνύεται από τη σύγκλητο του Πανεπιστηµίου και (θ) ένα µέλος που υποδεικνύεται από τη σύγκλητο του Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου Κύπρου. (2) Αρµοδιότητες της Επιτροπής είναι - (α) να µελετά το περιεχόµενο κάθε µελέτης και να συµβουλεύει την Περιβαλλοντική Αρχή αναφορικά µε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον

20 665 σχεδίων και/ή προγραµµάτων και (β) να συµβουλεύει την Περιβαλλοντική Αρχή, ως προνοείται στον παρόντα Νόµο ή ύστερα από αίτηµα της τελευταίας ή αυτεπάγγελτα, αναφορικά µε οποιοδήποτε το οποίο εµπίπτει στις αρµοδιότητες της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου. (3) Μέλος της Επιτροπής το οποίο ως εκ της του είχε ουσιαστική συµµετοχή στην ετοιµασία οποιουδήποτε σχεδίου και/ή προγράµµατος το οποίο εξετάζεται από την Επιτροπή δε συµµετέχει σε αυτή και αντικαθίσταται για το συγκεκριµένο σχέδιο και/ή πρόγραµµα από άλλο πρόσωπο. Εξουσίες και υποχρεώσεις Επιτροπής. 8.-(1) Η Επιτροπή έχει εξουσία, µέσω του προέδρου της, να καλέσει σε οποιαδήποτε συνεδρία, για να τη συµβουλεύσει, οποιοδήποτε λειτουργό δηµόσιας επιχείρησης, κρατικής υπηρεσίας, οργανισµού δηµόσιου δικαίου ή αρχής τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και οποιοδήποτε πρόσωπο του οποίου οι απόψεις ή εξειδικευµένες γνώσεις σε συγκεκριµένο δυνατόν να κριθούν χρήσιµες ή αναγκαίες για τη διεκπεραίωση των αρµοδιοτήτων της. (2) Η Επιτροπή µπορεί να ορίζει ειδική τεχνική επιτροπή, για να µελετά εξειδικευµένα περιβαλλοντικά που εγείρονται κατά την εξέταση οποιασδήποτε µελέτης, να καθορίζει τους όρους εντολής της και να λαµβάνει υπόψη τα

21 666 σχετικά πορίσµατα που ετοιµάζει. (3) Η ειδική τεχνική επιτροπή προεδρεύεται από το φορέα που είναι κατά νόµο υπεύθυνος για το εξειδικευµένο το οποίο µελετάται ή, ελλείψει αυτού, από πρόσωπο που ορίζεται από την Επιτροπή. Λειτουργία Επιτροπής. 9.-(1) Ο πρόεδρος της Επιτροπής διευθύνει τις εργασίες της, καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης µεριµνά, ώστε αυτή, µαζί µε γραπτή πρόσκληση, να κοινοποιείται σε κάθε µέλος τουλάχιστον επτά ηµερολογιακές µέρες πριν από τη συνεδρίαση. (2) Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρευρίσκονται στη συνεδρίαση ο πρόεδρος της Επιτροπής και τέσσερα τουλάχιστο µέλη. Τα µέλη της Επιτροπής έχουν δικαίωµα να υποβάλουν γραπτώς απόψεις τους. (3) Οποιοδήποτε το οποίο αφορά την εσωτερική λειτουργία της Επιτροπής δύναται να ρυθµιστεί µε σχετική της. Γραµµατέας Επιτροπής. 10. Ο πρόεδρος της Επιτροπής ορίζει λειτουργό ή λειτουργούς της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ως γραµµατείς της Επιτροπής και οποιοσδήποτε εξ αυτών παρευρίσκεται σε κάθε της και µεριµνά την τήρηση συνοπτικών πρακτικών.

22 667 Γνωµάτευση το αν απαιτείται ή όχι µελέτη. Κάθε αρµόδια αρχή που προτίθεται να ετοιµάσει σχέδιο και/ή πρόγραµµα το οποίο εµπίπτει στο όρθρο 4 οφείλει να ετοιµάσει µελέτη. Σε περίπτωση αµφιβολίας, η αρµόδια αρχή οφείλει να ζητήσει από την Περιβαλλοντική Αρχή, στα αρχικά στάδια της ετοιµασίας του σχεδίου και/ή προγράµµατος, να γνωµοδοτήσει αν απαιτείται η ετοιµασία µελέτης. Παράρτηµα!!. (2) Η Περιβαλλοντική Αρχή αποφασίζει, λαµβάνοντας υπόψη τα κριτήρια του Παραρτήµατος αν το σχέδιο και/ή πρόγραµµα ενδέχεται να επιφέρει σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και αποφασίζει αν απαιτείται η εκπόνηση µελέτης. Η Περιβαλλοντική Αρχή δύναται να ζητήσει την άποψη της Επιτροπής σχετικά µε το (3) Η Περιβαλλοντική Αρχή υποχρεούται να ζητήσει την άποψη της Επιτροπής, στην περίπτωση που, από προκαταρκτική εξέταση ενός σχεδίου και/ή προγράµµατος, διαµορφώνει την άποψη ότι αυτό δε απαιτηθεί να υποβληθεί σε εκτίµηση επιπτώσεων στο περιβάλλον και η Περιβαλλοντική Αρχή λαµβάνει υπόψη, κατά τη λήψη της τελικής της απόφασης, τις απόψεις- των µελών της Επιτροπής. (4) Αρµόδια αρχή που διαφωνεί µε απόφαση της Περιβαλλοντικής Αρχής για την ετοιµασία µελέτης δύναται να ζητήσει συζήτηση του στην Επιτροπή, η δε Περιβαλλοντική Αρχή υποχρεούται να το στην Επιτροπή και να λάβει υπόψη τις των µελών της.

23 668 (5) Στην περίπτωση που η Περιβαλλοντική Αρχή αποφασίσει ότι δεν είναι αναγκαία η ετοιµασία µελέτης, δηµοσιεύει την απόφαση της µε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας, σε δύο ευρείας κυκλοφορίας ηµερήσιες εφηµερίδες της ηµοκρατίας µέσω διαδικτύου και ότι η απόφαση αυτή είναι στο αρχείο που τηρείται σύµφωνα µε το άρθρο 23. (6) Η Περιβαλλοντική Αρχή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την απόφαση που λαµβάνει, µε βάση το εδάφιο (2), πριν από την έγκριση και/ή υλοποίηση σχεδίου και/ή προγράµµατος από την αρµόδια αρχή. Γνωµοδότηση για περιεχόµενο µελέτης. 12.-(1) Κάθε αρµόδια αρχή που προτίθεται να υποβάλει µελέτη δύναται να ζητήσει εγγράφως γνωµοδότηση της Περιβαλλοντικής Αρχής αναφορικά µε τον τύπο ή τη µορφή της µελέτης και τις πληροφορίες που πρέπει να περιληφθούν σε αυτή. (2) Κάθε αίτηµα που υποβάλλεται µε βάση το εδάφιο (1) συνοδεύεται από - (α) περιγραφή της φύσης του σχεδίου και/ή προγράµµατος, καθώς του σκοπού για τον οποίο χρησιµοποιηθεί το σχέδιο και/ή

24 669 (β) σχέδιο στο οποίο υποδεικνύεται η ακίνητη ιδιοκτησία ή η περιοχή η οποία επηρεαστεί από την υλοποίηση του σχεδίου και/ή προγράµµατος, αν αυτό είναι σχετικό και εφικτό, και (γ) οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες κρίνονται χρήσιµες ή αναγκαίες αναφορικά µε τις επιπτώσεις που το σχέδιο και/ή πρόγραµµα ενδέχεται να επιφέρει στο περιβάλλον. (3) Μετά την παραλαβή του αιτήµατος που αναφέρεται στο εδάφιο η Περιβαλλοντική Αρχή δύναται να ζητήσει από την αρµόδια αρχή οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες κρίνει και γνωµοδότηση παρέχεται, µόνο όταν παραχωρηθούν οι εν λόγω πληροφορίες. Ενηµέρωση για υποβολή µελέτης και παραστάσεις. 13. Κάθε αρµόδια αρχή που υποβάλλει µελέτη οφείλει, ταυτόχρονα µε την υποβολή του προκαταρκτικού σχεδίου και/ή προγράµµατος και της µελέτης που εκπονείται, σύµφωνα µε το άρθρο 15, να τα ανωτέρω έγγραφα στη διάθεση TOJV αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 14(1) και να δηµοσιεύσει στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας, σε δύο ευρείας κυκλοφορίας ηµερήσιες εφηµερίδες στη ηµοκρατία µέσω του γνωστοποίηση µε την οποία να ανακοινώνεται - (α) η ηµεροµηνία υποβολής της µελέτης και το όνοµα της αρµόδιας αρχής που την

25 670 (β) η φύση του προτεινόµενου σχεδίου και/ή προγράµµατος και η περιοχή την οποία (γ) ότι η µελέτη µπορεί να τύχει επιθεώρησης κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία της Περιβαλλοντικής Αρχής και της αρµόδιας αρχής" (δ) ότι οποιοδήποτε πρόσωπο µπορεί να υποβάλει στην Περιβαλλοντική Αρχή ή παραστάσεις αναφορικά µε το περιεχόµενο της µελέτης ή επιπτώσεις που ενδέχεται να επιφέρει στο περιβάλλον η έγκριση του σχεδίου και/ή προγράµµατος εντός 35 ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της γνωστοποίησης. ιαβουλεύσεις. 14.-(1) Η αρµόδια αρχή διαβουλεύεται µε κάθε δηµόσια επιχείρηση, αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης, κρατική υπηρεσία ή οργανισµό δηµόσιου δικαίου που, µε βάση ειδικές περιβαλλοντικές αρµοδιότητες που του ανατίθενται διά νόµου, ενδέχεται να ενδιαφέρεται για τις επιπτώσεις του σχεδίου και/ή προγράµµατος στο περιβάλλον.

26 671 (2) κοινό µε το οποίο η αρµόδια αρχή διαβουλεύεται συµπεριλαµβάνει το κοινό που επηρεάζεται ή είναι δυνατό να επηρεασθεί ή του οποίου διακυβεύονται συµφέροντα από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά µε ένα σχέδιο και/ή πρόγραµµα και περιλαµβάνει µη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως οργανώσεις που προάγουν την προστασία του περιβάλλοντος. Περιεχόµενο µελέτης. Σε περίπτωση που απαιτείται εκτίµηση επιπτώσεων στο περιβάλλον, σύµφωνα µε το άρθρο 4(1), η αρµόδια αρχή ή πρόσωπο δεόντως εξουσιοδοτηµένο από αυτή προς τούτο εκπονεί µελέτη, στην οποία εντοπίζονται, περιγράφονται αξιολογούνται πληροφορίες σχετικές µε το σχέδιο και/ή πρόγραµµα και ειδικότερα- Παράρτηµα Ι. (α) οι πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι σε τέτοια έκταση και βαθµό λεπτοµέρειας, ώστε να καθιστούν λογικά δυνατή την εκτίµηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον για το σχέδιο και/ή πρόγραµµα, καθώς και λεπτοµερής αναφορά σε λογικές εναλλακτικές λύσεις, λαµβάνοντας υπόψη τους στόχους και το γεωγραφικό πεδίο εφαρµογής του σχεδίου και/ή (β) οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες ή στοιχεία τα οποία η Περιβαλλοντική Αρχή εύλογα δύναται να απαιτήσει όπως περιληφθούν στη µελέτη, λαµβάνοντας υπόψη-

27 672 (i) υφιστάµενες γνώσεις και µεθόδους εκτίµησης, (Π) το περιεχόµενο και το επίπεδο λεπτοµερειών στο σχέδιο και/ή πρόγραµµα, (iii) τη διαδικασία λήψης απόφασης, και το βαθµό στον οποίο ορισµένα αξιολογούνται καλύτερα σε διαφορετικά επίπεδα της διαδικασίας λήψης απόφασης, ώστε να αποφεύγεται η επανάληψη εκτίµησης επιπτώσεων στο Παράρτηµα Ι. (γ) κάθε σχετική και διαθέσιµη πληροφορία που περιέχεται στο Παράρτηµα 1 αναφορικά µε τις επιπτώσεις του σχεδίου και/ή προγράµµατος στο περιβάλλον, οι οποίες µπορεί να προήλθαν από άλλο στάδιο της διαδικασίας ή από άλλες διαδικασίες που προνοούνται από διατάξεις άλλης περιβαλλοντικής και (δ) απλή και χωρίς τεχνικούς όρους περίληψη πληροφοριών που αναφέρονται ανωτέρω, η οποία να είναι κατανοητή από πρόσωπα που δεν κατέχουν ειδικές γνώσεις επί των τεχνικών που εξετάζονται στη µελέτη.

28 673 (2) Κατά τη Λήψη αποφάσεων σχετικά µε την έκταση και το επίπεδο λεπτοµερειών των πληροφοριών που πρέπει να περιλαµβάνονται στη µελέτη, η Περιβαλλοντική Αρχή διεξάγει διαβουλεύσεις µε τις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 14(1). ιάθεση πληροφοριών για εκπόνηση µελέτης. του (1) Τηρουµένων των διατάξεων του περί της Πρόσβασης του Κοινού σε Πληροφορίες που Είναι µε το Περιβάλλον Νόµου του 2004, κάθε δηµόσια επιχείρηση, αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης, κρατική υπηρεσία ή οργανισµός δηµόσιου δικαίου που κατέχει πληροφορίες οι οποίες µπορούσαν εύλογα να ως σχετικές ή αναγκαίες για σκοπούς ετοιµασίας ή αξιολόγησης µελέτης οφείλει να τις παραχωρήσει στην αρµόδια αρχή, εφόσον αυτές οι πληροφορίες ζητηθούν από αυτή, εκτός αν εµπιστευτικής φύσης δυνάµει οποιασδήποτε νοµοθεσίας. (2) Η Περιβαλλοντική Αρχή δύναται να ενηµερώνει εγγράφως οποιαδήποτε δηµόσια επιχείρηση, αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης, κρατική υπηρεσία ή οργανισµό δηµοσίου δικαίου αναφορικά µε τη χρησιµότητα πληροφοριών που τυχόν βρίσκονται στην κατοχή του, για σκοπούς εκπόνησης ή αξιολόγησης µελέτης. (3) Σε περίπτωση που δηµόσια επιχείρηση, αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης, κρατική υπηρεσία ή οργανισµός δηµοσίου δικαίου δεν παρέχει στην αρµόδια αρχή τις πληροφορίες που ζητούνται σύµφωνα µε το εδάφιο (1), ενηµερώνει εγγράφως

29 674 την αρµόδια αρχή για τους λόγους που αυτές δεν παρέχονται. ιαδικασία εξέτασης µελέτης. Όταν η Περιβαλλοντική Αρχή παραλάβει µελέτη, αποστέλλει της στα µέλη της Επιτροπής, εντός δεκαπέντε ηµερών από την παραλαβή της. (2) ΣΤΟ χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ της αποστολής της µελέτης στα µέλη της Επιτροπής της σύγκλησης της συνεδρίας για της, η Περιβαλλοντική Αρχή εξετάζει κατά πόσο οι πληροφορίες που περιέχονται στη µελέτη είναι επαρκείς. (3) Σε περίπτωση που η Περιβαλλοντική Αρχή κρίνει ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (2) δεν είναι επαρκείς, µπορεί να ζητήσει από την αρµόδια αρχή όπως παράσχει, µέσα σε εύλογη προθεσµία, που ορίζει η Περιβαλλοντική Αρχή και η οποία δε δύναται να υπερβαίνει τις εξήντα µέρες, οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες αναφορικά µε το σχέδιο και/ή πρόγραµµα που εκπονείται ή τις επιπτώσεις που αυτό ενδέχεται να επιφέρει στο περιβάλλον. Σε περίπτωση που οι πληροφορίες αυτές δεν παρασχεθούν µέσα στην καθορισµένη προθεσµία, η Περιβαλλοντική Αρχή ενηµερώνει σχετικά την Επιτροπή. (4) περίπτωση που η Περιβαλλοντική Αρχή διαπιστώσει ότι οι πληροφορίες που βρίσκονται ενώπιον της αναφορικά µε το σχέδιο και/ή

30 675 πρόγραµµα είναι επαρκείς, συγκαλείται συνεδρία της Επιτροπής για την αξιολόγηση της µελέτης. (5) Αφού ληφθούν υπόψη οι ή παραστάσεις οποιωνδήποτε προσώπων οι οποίες τυχόν έχουν υποβληθεί στην Περιβαλλοντική Αρχή σύµφωνα µε το άρθρο 13(δ) ή πληροφορίες και απόψεις που υποβλήθηκαν σε διαδικασία δηµόσιας ακρόασης που τυχόν συγκλήθηκε µε το άρθρο 18 ή οι απόψεις ή παραστάσεις κράτους µέλους που υποβάλλονται σύµφωνα µε το άρθρο 19, τα µέλη της Επιτροπής διαµορφώνουν αιτιολογηµένες και εισηγήσεις τους αναφορικά µε την αξιολόγηση και τις επιπτώσεις που η έγκριση του σχεδίου και/ή προγράµµατος ενδέχεται να επιφέρει στο περιβάλλον. (6) Η Περιβαλλοντική Αρχή, αφού λάβει υπόψη τις και εισηγήσεις των µελών της Επιτροπής, ετοιµάζει σχετική γνωµάτευση, την οποία διαβιβάζει στην αρµόδια αρχή και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του σχεδίου και/ή προγράµµατος. (7) Στη γνωµάτευση της Περιβαλλοντικής Αρχής, που αναφέρεται στο εδάφιο (6), δύνανται να περιληφθούν (α) η ενσωµάτωση συγκεκριµένων περιβαλλοντικών παραµέτρων στο σχέδιο και/ή πρόγραµµα- (β) συγκεκριµένες διαφοροποιήσεις στο σχέδιο

31 676 και/ή πρόγραµµα, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η προστασία. του περιβάλλοντος και η ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρωνκαι/ή (Π) (iii) (γ) καθορισµός του τρόπου ελέγχου και παρακολούθησης των τυχόν επιπτώσεων στο περιβάλλον το σχέδιο και/ή πρόγραµµα και ειδικότεραοι τοµείς οι οποίοι ενδείκνυται να παρακολουθούνται, οι τρόποι παρακολούθησης, και η περιοδικότητα συλλογής στοιχείων. (8) Η Περιβαλλοντική Αρχή δύναται να καθορίσει στη γνωµάτευση της κατά πόσο ως ουσιώδη οποιοδήποτε όρο ή µέτρο που καθορίζει µε βάση το εδάφιο (β) και/ή (γ). (9) Σε περίπτωση που αρχές οποιουδήποτε άλλου κράτους µέλους έλαβαν µέρος στη διαδικασία εξέτασης, σύµφωνα µε το άρθρο 19, η Περιβαλλοντική Αρχή µεριµνά ώστε να αποσταλεί στις αρχές αυτές η της.

32 677 (10) Η γνωµάτευση της Περιβαλλοντικής Αρχής καταχωρίζεται στο Αρχείο, που προβλέπεται στο άρθρο 23. Η Περιβαλλοντική Αρχή, µε που δηµοσιεύει στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας, σε δυο ευρείας κυκλοφορίας ηµερήσιες εφηµερίδες της ηµοκρατίας και µέσω του διαδικτύου, δηµοσιοποιεί ότι η εν λόγω γνωµάτευση είναι στο Αρχείο, που τηρείται σύµφωνα µε το άρθρο 23. ηµόσια ακρόαση. 18.-(1) Μετά από αιτιολογηµένη εισήγηση της Περιβαλλοντικής Αρχής, που υποβάλλεται κατόπιν διαβούλευσης µε την αρχή και την Επιτροπή, το Υπουργικό Συµβούλιο µπορεί να αποφασίσει για τη διενέργεια δηµόσιας ακρόασης για µελέτη που υποβάλλεται στις περιπτώσεις σηµαντικών σχεδίων και/ ή προγραµµάτων, προτού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της µελέτης από την Επιτροπή, µε το άρθρο 17(5). (2) Οι στόχοι, τα χαρακτηριστικά της διαδικασίας, η ίδια η διαδικασία, το ενδιαφερόµενο κοινό και άλλα σχετικά µε τις δηµόσιες ακροάσεις καθορίζονται µε Κανονισµούς, που εκδίδει το Υπουργικό Συµβούλιο σύµφωνα µε το άρθρο 26. ιασυνοριακές Σε περίπτωση κατά την οποία-

33 678 (α) η Περιβαλλοντική Αρχή κρίνει ότι η έγκριση σχεδίου και/ή προγράµµατος στην επικράτεια της ηµοκρατίας δυνατό να επιφέρει σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον άλλου κράτους µέλους ή (β) σε περίπτωση που το εν λόγω άλλο κράτος µέλος του οποίου το περιβάλλον δυνατό να υποστεί σηµαντικές επιπτώσεις από την έγκριση του εν λόγω σχεδίου και/ή προγράµµατος, ζητά να πληροφορηθεί για το εν λόγω σχέδιο και/ή πρόγραµµα, η Περιβαλλοντική Αρχή αποστέλλει στο εν λόγω κράτος µέλος, το συντοµότερο δυνατό και όχι αργότερα από την ηµεροµηνία ενηµέρωσης του κοινού στη ηµοκρατία σχετικά µε το σχέδιο και/ ή πρόγραµµα οπωσδήποτε πριν από την έγκριση του, τις πληροφορίες που καθορίζονται στο εδάφιο (1) (2) Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (α) αντίγραφο του προκαταρκτικού σχεδίου και/ή (β) αντίγραφο της µελέτης, η οποία υποβλήθηκε αναφορικά µε το σχέδιο και/ ή πρόγραµµα' και

34 679 (γ) επαρκείς πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία εκτίµησης επιπτώσεων στο περιβάλλον, η οποία προβλέπεται στον παρόντα Νόµο. (3) Σε περίπτωση που εφαρµόζονται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, η Περιβαλλοντική Αρχή παρέχει στο κράτος µέλος εύλογη προθεσµία να γνωστοποιήσει σε αυτή κατά πόσο επιθυµεί να προβεί σε διαβουλεύσεις, πριν από την έγκριση του σχεδίου και/ ή προγράµµατος ή την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκτίµησης επιπτώσεων στο περιβάλλον, σύµφωνα µε τον παρόντα Νόµο. (4) Σε περίπτωση που το κράτος µέλος στο οποίο αποστάλθηκαν πληροφορίες, µε τα εδάφια (1) και (2), γνωστοποιήσει την επιθυµία του να προβεί σε διαβουλεύσεις για το σχέδιο και/ ή πρόγραµµα, η Περιβαλλοντική Αρχή το εν λόγω κράτος µέλος προβαίνουν σε διαβουλεύσεις αναφορικά µε- (α) τις ενδεχόµενες διασυνοριακές επιπτώσεις στο περιβάλλον από την έγκριση του σχεδίου και/ ή προγράµµατος και (β) µέτρα για τον περιορισµό ή την εξάλειψη των εν λόγιο διασυνοριακών επιπτώσεων στο περιβάλλον. (5) Όταν η Περιβαλλοντική Αρχή ενεργεί µε βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, µεριµνά ώστε-

35 680 (α) οι πληροφορίες τα στοιχεία που αποστέλλει να διατεθούν, µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα, τόσο στις αρχές του άλλου κράτους µέλους οποίες είναι αρµόδιες για περιβάλλοντος όσο και στο κοινό του άλλου κράτους µέλους του οποίου το περιβάλλον είναι δυνατό να υποστεί σηµαντικές επιπτώσεις από την έγκριση του σχεδίου και/ ή και (β) οι αρχές και το κοινό του άλλου κράτους µέλους να έχουν τη δυνατότητα, από την έγκριση του σχεδίου και/ή προγράµµατος, να υποβάλουν, µέσα σε εύλογο χρόνο, τη γνώµη τους αναφορικά µε τις πληροφορίες και τα στοιχεία που τους έχουν παρασχεθεί. (6) Κατά τη διαβουλεύσεων µε τις αρµόδιες αρχές του άλλου κράτους µέλους αναφορικά µε τις ενδεχόµενες σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον του από την έγκριση του σχεδίου και/ή προγράµµατος και για τα µέτρα µείωσης ή εξάλειψης των εν λόγω επιπτώσεων, η Περιβαλλοντική Αρχή συµφωνεί µε τις αρχές αυτές µια εύλογη χρονική διάρκεια των διαβουλεύσεων.

36 681 (7) Σε περίπτωση έναρξης διαδικασίας, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, οι χρονικές προθεσµίες που προβλέπονται στον παρόντα Νόµο προσαρµόζονται ανάλογα, έτσι ώστε να συνάδουν µε τις διαβουλεύσεις ή τα αποτελέσµατα των διαβουλεύσεων που διενεργούνται µε βάση το εδάφιο (6). Λήψη αποφάσεων. 2Ο.-(1) Πριν από τη λήψη απόφασης αναφορικά µε σχέδιο και/ή πρόγραµµα, η αρµόδια αρχή λαµβάνει υπόψη τη µελέτη που εκπονείται σύµφωνα µε το άρθρο τις γνώµες που εκφράζονται σύµφωνα µε τα άρθρα 13 και 14, τη γνωµάτευση της Περιβαλλοντικής Αρχής που ετοιµάζεται σύµφωνα µε το άρθρο 17(6), τα αποτελέσµατα δηµόσιας ακρόασης που τυχόν διενεργείται σύµφωνα µε το άρθρο 18 τα αποτελέσµατα των τυχόν διαβουλεύσεων µε άλλα κράτη µέλη, που διεξήχθησαν σύµφωνα µε το άρθρο (2) Κατά τη λήψη απόφασης για σχέδιο και/ή πρόγραµµα, η αρµόδια αρχή λαµβάνει υπόψη, συνεκτιµά και αποδίδει τη δέουσα βαρύτητα και σηµασία στους παράγοντες της προστασίας του περιβάλλοντος και της οικονοµικής ανάπτυξης, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του δηµόσιου συµφέροντος.

37 (1) Σε περίπτωση που η αρµόδια αρχή διαφωνεί µε τη συµπερίληψη ή υιοθέτηση κάποιου από τους ουσιώδεις όρους ή µέτρα που καθορίζει η Περιβαλλοντική Αρχή µε τη της, σύµφωνα µε το άρθρο 17(8), ενηµερώνει σχετικά την Περιβαλλοντική Αρχή και η αρµόδια αρχή παραπέµπει το στο Υπουργικό Συµβούλιο για απόφαση. (2) Οποιαδήποτε απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου είναι οριστική και δεσµευτική για τα µέρη της διαφοράς. Ενηµέρωση. 22.-(1) Εφόσον, µετά την ετοιµασία της γνωµάτευσης της Περιβαλλοντικής Αρχής, σύµφωνα µε το άρθρο 17(6), η αρµόδια αρχή λάβει απόφαση για την έγκριση σχεδίου και/ή προγράµµατος, η. αρµόδια αρχή ενηµερώνει την Περιβαλλοντική Αρχή σχετικά µε- (α) το περιεχόµενο της απόφασης και τους όρους που ενδεχοµένως τη (β) το σχέδιο και/ή πρόγραµµα όπως αυτό εγκρίθηκε και περιγραφή του τρόπου ενσωµάτωσης των όρων ή µέτρων που τέθηκαν από την Περιβαλλοντική Αρχή µέσω της (γ) τους λόγους και τις εκτιµήσεις στα οποία βασίστηκε η απόφαση, λαµβάνοντας υπόψη και τις άλλες λογικές εναλλακτικές δυνατότητες που εξετάστηκαν.

38 683 (2) Αφού Λάβει τις πληροφορίες που καθορίζονται στο εδάφιο (1), η Περιβαλλοντική Αρχή ενηµερώνει τις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 14(1), το κοινό και κάθε κράτος µέλος µε το οποίο διεξήχθησαν διαβουλεύσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 19, δηµοσιοποιώντας τη λήψη απόφασης µε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας, σε δύο ευρείας κυκλοφορίας ηµερήσιες εφηµερίδες στη ηµοκρατία και µέσω του διαδικτύου, γνωστοποιεί ότι οι ακόλουθες πληροφορίες είναι καταχωρισµένες στο Αρχείο που τηρείται σύµφωνα µε το άρθρο 23 και γνωστοποιεί τον τόπο και το χρόνο που µπορούν να πάρουν τις πληροφορίες αυτές- (α) περιγραφή του σχεδίου και/ή προγράµµατος, όπως αυτό (β) συνοπτική δήλωση σχετικά µετον τρόπο µε τον οποίο ενσωµατώθηκαν οι περιβαλλοντικές παράµετροι στο σχέδιο και/ή πρόγραµµα, τον τρόπο µε τον οποίο έχει ληφθεί υπόψη, σύµφωνα µε το άρθρο η µελέτη που εκπονήθηκε µε το άρθρο 15 και η γνωµάτευση της Περιβαλλοντικής Αρχής ετοιµάζεται σύµφωνα µε το άρθρο 17(6), τυχόν γνώµες που έχουν εκφρασθεί σύµφωνα µε τα άρθρα και 14,

39 684 (iv) τα αποτελέσµατα που έχουν διενεργηθεί σύµφωνα µε το όρθρο 19, και (ν) τους λόγους τους οποίους επιλέχθηκε το σχέδιο και/ή πρόγραµµα όπως εγκρίθηκε, λαµβάνοντας υπόψη τις άλλες λογικές εναλλακτικές δυνατότητες που (γ) περιγραφή των κυριότερων αρνητικών επιπτώσεων που προκύψουν λόγω του σχεδίου και/ή και (δ) περιγραφή του τρόπου παρακολούθησης των µέτρων ελέγχου των αρνητικών επιπτώσεων που τυχόν προκαλούνται στο περιβάλλον από την εφαρµογή του σχεδίου και/ή προγράµµατος, όπως αυτό εγκρίθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 24. Τήρηση Αρχείου. 23.-(1) Η Περιβαλλοντική Αρχή τηρεί Αρχείο, στο οποίο καταχωρίζονται- (α) η απόφαση της Περιβαλλοντικής Αρχής η οποία λαµβάνεται σύµφωνα µε το άρθρο (β) τα συµπεράσµατα της Περιβαλλοντικής Αρχής που υποβάλλονται σύµφωνα µε το άρθρο 5(4)

40 685 (γ) η απόφαση της Περιβαλλοντικής Αρχής η οποία λαµβάνεται σύµφωνα µε το άρθρο 6(7) (δ) η απόφαση της Περιβαλλοντικής Αρχής η οποία λαµβάνεται σύµφωνα µε το άρθρο 11(5)- (ε) όλες µελέτες που υποβάλλονται σύµφωνα µε τον παρόντα (στ) οι απόψεις ή παραστάσεις οποιουδήποτε προσώπου που υποβάλλονται στην Περιβαλλοντική Αρχή σύµφωνα µε το άρθρο (ζ) οι γνωµατεύσεις της Περιβαλλοντικής Αρχής που εκδίδονται σύµφωνα µε το άρθρο (η) κάθε έγγραφο που υποβάλλεται στα πλαίσια της διαδικασίας δηµόσιας ακρόασης που τυχόν διεξάγεται σύµφωνα µε το άρθρο (θ) κάθε έγγραφο που υποβάλλεται ή αποστέλλεται από άλλο κράτος µέλος σύµφωνα µε το άρθρο (ι) πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο και τα αποτελέσµατα της παρακολούθησης των επιπτώσεων που τυχόν έχει επιφέρει η έγκριση σχεδίου και/ή προγράµµατος στο περιβάλλον µε το άρθρο 24.

41 686 (2) Αρχείο βρίσκεται στη διάθεση του κοινού και µπορεί να τύχει επιθεώρησης κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. (3) Η λήψη πληροφοριών από το Αρχείο διέπεται από τις διατάξεις του περί της Πρόσβασης του Κοινού σε Πληροφορίες που Είναι Σχετικές µε το Περιβάλλον Νόµου του Παρακολούθηση. Παράρτηµα Ι. 24.-(1) Αρµόδια αρχή, που εκπονεί µελέτη σύµφωνα µε τον παρόντα Νόµο υποχρεούται να παρακολουθεί τις σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον που τυχόν προκαλούνται από την εφαρµογή σχεδίου και/ή προγράµµατος, σύµφωνα µε διατάξεις του σηµείου 9 του Παραρτήµατος!, µε σκοπό τον έγκαιρο εντοπισµό παρέµβαση για τους λήψη τυχόν αναγκαίας επανορθωτικής δράσης. (2) σκοπούς συµµόρφωσης µε το εδάφιο (1), τα υφιστάµενα µέτρα ελέγχου που προβλέπονται σε περιβαλλοντική νοµοθεσία ή σε κοινοτική περιβαλλοντική νοµοθεσία δύναται να χρησιµοποιούνται µε στόχο την αποφυγή διπλού ελέγχου. (3) Η Περιβαλλοντική Αρχή δύναται να προβαίνει η ίδια σε παρακολούθηση οποιουδήποτε όρου ή µέτρου και να ενηµερώνει την αρµόδια αρχή για τις διαπιστώσεις της.

42 687 Υποβολή έκθεσης παρακολούθησης στην Περιβαλλοντική Αρχή. Η αρµόδια αρχή υποβάλλει έκθεση παρακολούθησης στην Περιβαλλοντική Αρχή, σε χρόνο που καθορίζεται από την τελευταία και που αναφέρεται στη γνωµάτευση της τελευταίας, η οποία ετοιµάζεται σύµφωνα µε το άρθρο 17(6), αναφορικά µε τα που καθορίζονται στο άρθρο 17(7)(γ). (2) Σε περίπτωση που η Περιβαλλοντική Αρχή το κρίνει αιτιολογηµένο και αναγκαίο, συγκαλεί την Επιτροπή σε συνεδρία, µε σκοπό την τεκµηριωµένη εισήγηση λήψης διορθωτικών ή προληπτικών µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος από την αρµόδια αρχή. Εξουσία έκδοσης Κανονισµών. 26.-(1) Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να Κανονισµούς για τον καθορισµό ή τη ρύθµιση οποιουδήποτε χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισµού και γενικά για την καλύτερη εφαρµογή του παρόντος Νόµου. (2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασµό της γενικότητας των διατάξεων του εδαφίου το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισµούς αναφορικά µε: (α) το λεπτοµερέστερο καθορισµό των σχεδίων και/ή προγραµµάτων τα οποία εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος Νόµου,

43 688 (β) τη ελέγχου και παρακολούθησης σηµαντικών επιπτώσεων στο περιβάλλον από σχέδια και/ή προγράµµατα, (γ) τη και/ή κοινών διαδικασιών οι οποίες πληρούν διατάξεις της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας και/ή της κοινοτικής περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, προκειµένου να αποφεύγεται η επανάληψη διαδικασίας εκτίµησης επιπτώσεων στο περιβάλλον, σε περίπτωση που η διεξαγωγή εκτίµησης επιπτώσεων στο περιβάλλον απορρέει ταυτόχρονα από τον παρόντα Νόµο και από άλλη περιβαλλοντική νοµοθεσία, (δ) τη λεπτοµερών διαδικασιών για την ενηµέρωση και τις διαβουλεύσεις µε τις αρχές και το κοινό, περιλαµβανοµένων δηµόσιων ακροάσεων, (ε) τον καθορισµό του περιεχοµένου µελετών που αφορούν συγκεκριµένες κατηγορίες και/ή προγραµµάτων, (στ) τα προσόντα προσώπων που δυνατό να εκπονήσουν µελέτη. Ανταλλαγή πληροφοριών και ενηµέρωση Ευρωπαϊκής 27.-(1) Η Περιβαλλοντική Αρχή διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και/ή σε αρµόδια αρχή κράτους µέλους, µετά από σχετικό τους, κάθε σχετική πληροφορία αναφορικά µε την πείρα

44 689 Επιτροπής. που αποκτήθηκε από την εφαρµογή του παρόντος Νόµου. (2) Η Περιβαλλοντική Αρχή δύναται να ζητήσει από την Επιτροπή και/ή την αρµόδια αρχή κράτους µέλους όπως της κάθε σχετική πληροφορία αναφορικά µε την πείρα που αποκτήθηκε από την εφαρµογή της Οδηγίας (3) Η Περιβαλλοντική Αρχή κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε µέτρο που λαµβάνει για τη διασφάλιση της ποιότητας µελετών και της συµµόρφωσης τους µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ και ιδιαίτερα µε τις προϋποθέσεις αναφορικά µε προσόντα, τις οποίες οι υποβάλλοντες τη µελέτη πρέπει να πληρούν, σύµφωνα µε Κανονισµούς που εκδίδονται µε βάση τον παρόντα Νόµο. Επιφυλάξεις. 28. Εκτίµηση επιπτώσεων στο περιβάλλον η οποία διεξάγεται µε βάση τον παρόντα Νόµο δεν επηρεάζει την εφαρµογή των του περί της Εκτίµησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισµένα Έργα Νόµου του 2001 ή άλλης περιβαλλοντικής νοµοθεσίας ή της κοινοτικής περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. Εκτίµηση και/ή που συγχρηµατοδοτούνται από την Κοινότητα. 29. Η εκτίµηση επιπτώσεων στο περιβάλλον από σχέδια και/ή προγράµµατα τα οποία συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα διεξάγεται προς συµµόρφωση µε τις ειδικότερες ρυθµίσεις της σχετικής κοινοτικής περιβαλλοντικής νοµοθεσίας.

45 690 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Άρθρα 24) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑ! ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΕ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΚΑΙ Οι πληροφορίες που παρέχονται σύµφωνα µε το άρθρο 15(1 µε την επιφύλαξη του άρθρου )(β) και (γ), είναι οι ακόλουθες: 1. Περιγραφή, σε γενικές γραµµές, του περιεχοµένου των κύριων στόχων του σχεδίου και/ή προγράµµατος και της σχέσης του µε άλλα σχετικά σχέδια και/ ή προγράµµατα άλλου τοµέα που εγκρίθηκαν ή υποβάλλονται προς έγκριση στην ευρύτερη περιοχή. 2. Περιγραφή της υφιστάµενης κατάστασης του περιβάλλοντος και των χαρακτηριστικών οποιασδήποτε περιοχής αναµένεται να υποστεί σηµαντικές επιπτώσεις από την υλοποίηση του σχεδίου και/ή προγράµµατος, καθώς και αναφορά στις σχετικές της υφιστάµενης κατάστασης του περιβάλλοντος και της βάσει αυτής πιθανής εξέλιξης της περιοχής στην περίπτωση µη εφαρµογής του σχεδίου και/ή προγράµµατος. 3. Τα τυχόν υφιστάµενα περιβαλλοντικά προβλήµατα που υπάρχουν στην περιοχή στην οποία προγραµµατίζεται η υλοποίηση του σχεδίου και/ή προγράµµατος και αναφορά στο κατά πόσο η πιθανή υλοποίηση του σχεδίου και/ή προγράµµατος βελτιώσει ή επιδεινώσει την κατάσταση αυτή. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε περιοχές ιδιαίτερης περιβαλλοντικής σηµασίας, οι οποίες προστατεύονται από περιβαλλοντική νοµοθεσία, ειδικές ζώνες διατήρησης και ζώνες ειδικής προστασίας.

46 Ανάλυση των στόχων προστασίας του περιβάλλοντος που έχουν υιοθετηθεί ή καθιερωθεί σε διεθνές επίπεδο, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή κρατών µελών ή στη ηµοκρατία οι οποίοι είναι σχετικοί µε το σχέδιο και/ή πρόγραµµα, καθώς και του τρόπου µε τον οποίο οι στόχοι αυτοί, καθώς και άλλων που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, έχουν ληφθεί υπόψη κατά την ετοιµασία του σχεδίου και/ ή προγράµµατος. 5. Ενδεχόµενες σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. 6. Τα προβλεπόµενα µέτρα για την πρόληψη, τον περιορισµό και την, κατά το δυνατό, εξουδετέρωση οποιωνδήποτε σηµαντικών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την εφαρµογή του σχεδίου και/ή προγράµµατος. 7. Παρουσίαση, σε γενικές γραµµές, των εναλλακτικών επιλογών που εξετάστηκαν και των λόγων τους οποίους επιλέχθηκαν οι συγκεκριµένες επιλογές οι οποίες περιλαµβάνονται στο σχέδιο και/ή πρόγραµµα. 8. Περιγραφή του τρόπου διενέργειας εκτίµησης επιπτώσεων στο περιβάλλον, µε αναφορά σε οποιεσδήποτε δυσκολίες προέκυψαν λόγω τεχνικών ή τεχνολογικών ελλείψεων ή κενών κατά τη συλλογή και ανάλυση απαιτούµενων πληροφοριών. 9. Αναλυτικό σχέδιο παρακολούθησης του περιβάλλοντος, το οποίο πρέπει να περιλαµβάνει τα µέτρα που είναι σχετικά µε τον έλεγχο και τα οποία λαµβάνονται την αποτελεσµατική παρακολούθηση και έγκαιρη αντιµετώπιση των επιπτώσεων που τυχόν προκύψουν από την εφαρµογή του σχεδίου και/ή προγράµµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 24. Μη τεχνική περίληψη των πληροφοριών που καλύπτει η µελέτη, η οποία να αποτελεί ανεξάρτητο κεφάλαιο της µελέτης.

47 692 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ!! (Άρθρα 4, και 11) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΑ ΤΗΣ ΕΝ ΕΧΟΜΕΝΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 5(1) ΚΑΙ (2) 1. Τα χαρακτηριστικά των σχεδίων και/ή προγραµµάτων, όσον αφορά: (α) το βαθµό στον οποίο σχέδιο και/ή πρόγραµµα καθορίζει το πλαίσιο για την έγκριση ή κατασκευή έργων ή την προώθηση άλλων δραστηριοτήτων, λαµβάνοντας υπόψη το χώρο τους, τη φύση και το τους, τις συνθήκες λειτουργίας τους ή τη χρήση γης φυσικών πόρων που θα απαιτηθεί, (β) το βαθµό στον οποίο η υλοποίηση του σχεδίου και/ή προγράµµατος είναι δυνατό να επηρεάσει την προώθηση άλλου σχεδίου και/ή προγράµµατος, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που ανήκουν σε ιεραρχηµένο σύνολο, και τις επιπτώσεις που δυνατό να επιφέρει η έγκριση και των δύο στο περιβάλλον, (γ) τη σηµασία που έχει το σχέδιο και/ή πρόγραµµα στον ευρύτερο στόχο για ενσωµάτωση των θεµάτων της προστασίας του περιβάλλοντος στις επιµέρους αναπτυξιακές πολιτικές και την επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης, τα περιβαλλοντικά προβλήµατα που συνδέονται ή είναι πιθανό να προκύψουν λόγω της υλοποίησης του σχεδίου και/ή προγράµµατος

48 693 (ε) τη σχέση του σχεδίου και/ή προγράµµατος µε την εφαρµογή της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας και της κοινοτικής περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, όπως σχέδια και/ή προγράµµατα σχετικά µε τη διαχείριση ή την προστασία νερών. 2. Χαρακτηριστικά των επιπτώσεων που πιθανόν να επιφέρει το σχέδιο και/ή πρόγραµµα στο περιβάλλον και την περιοχή που ενδέχεται να επηρεαστεί, όσον αφορά: (α) την πιθανότητα, τη τη συχνότητα και την των επιπτώσεων στο περιβάλλον (β) το σωρευτικό χαρακτήρα των επιπτώσεων στο περιβάλλον (γ) το διασυνοριακό χαρακτήρα των επιπτώσεων στο περιβάλλον (δ) τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και/ή το περιβάλλον, όπως από πιθανή πρόκληση ατυχηµάτων (ε) το µέγεθος και την έκταση στο χώρο των επιπτώσεων στο περιβάλλον σε συνάρτηση µε τη γεωγραφική περιοχή το µέγεθος του πληθυσµού που ενδέχεται να (στ) τη σπουδαιότητα και την ευαισθησία της περιοχής που ενδέχεται να επηρεαστεί, λαµβάνοντας υπόψη: τα ειδικά φυσικά ή βιολογικά χαρακτηριστικά ή την πολιτιστική κληρονοµιά της περιοχής, (ϋ) την υπέρβαση των περιβαλλοντικών ποιοτικών προτύπων ή των οριακών τιµών όπως καθορίζονται από περιβαλλοντική νοµοθεσία ή κοινοτική περιβαλλοντική νοµοθεσία, (iii) την εντατική χρήση της γης και (ζ) τις επιπτώσεις σε περιοχές ή τοπία τα οποία έχουν αναγνωρισµένο καθεστώς προστασίας στη ηµοκρατία ή την Κοινότητα ή διεθνώς.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ/ Ή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ/ Ή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ/ Ή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. 3. Σκοπός του παρόντος Νόμου. 4. Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4064, 30/12/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4064, 30/12/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Eπίσημη Eφημερίδα της Ε.Ε.: L 156, 25.6.2003, σ.17.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4064, 30/12/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4064, 30/12/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Eπίσημη Eφημερίδα της Ε.Ε.: L 156, 25.6.2003,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4064, 30/12/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4064, 30/12/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Eπίσημη Eφημερίδα της Ε.Ε.: L 156, 25.6.2003,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4064, 30/12/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΝΟΜΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4064, 30/12/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Eπίσημη Eφημερίδα της Ε.Ε.: L 156, 25.6.2003,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Bρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2000 (OR. en) 5685/00 ιοργανικός φάκελος : 96/0304 (COD) LIMITE ENV 22 CODEC 68

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Bρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2000 (OR. en) 5685/00 ιοργανικός φάκελος : 96/0304 (COD) LIMITE ENV 22 CODEC 68 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Bρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2000 (OR. en) 5685/00 ιοργανικός φάκελος : 96/0304 (COD) LIMITE ENV 22 CODEC 68 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4071, 24/2/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4071, 24/2/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 4 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L156,

Διαβάστε περισσότερα

E.E. (Ι) 1089 Ν. 140(Ι)/2005 Αρ. 4055, Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

E.E. (Ι) 1089 Ν. 140(Ι)/2005 Αρ. 4055, Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ E.E. (Ι) 1089 Ν. 140(Ι)/2005 Αρ. 4055, 2.12.2005 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Συνοπτικός τίτλος 2. Ερµηνεία 3. Πεδίο εφαρµογής του Νόµου 4. Πρόσθετες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4120, 5/4/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4120, 5/4/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4055, 2.12.2005 Ν. 140(Ι)/2005 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερµηνεία 3. Πεδίο εφαρµογής του Νόµου ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής

Διαβάστε περισσότερα

3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4550, 5.2.2016 Ν. 3(I)/2016 3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 185(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 3(I)/2016 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4550 Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2016 9 Ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4055, 2/12/2005 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ -----------------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4055, 2/12/2005 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ ----------------------------------- Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ ----------------------------------- ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ----------------------------- 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία 3. Πεδίο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4112, 16/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ TON ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4112, 16/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ TON ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ TON ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 90 του 1972 56 του 1982 7 του 1990 28 του 1991 91(Ι) του 1992 55(Ι) του 1993

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΡ. 1. στην Έκδοση των Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΡ. 1. στην Έκδοση των Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΡ. 1 στην Έκδοση 3.0.2 των Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής ιαβούλευση 20.02.2013 06.03.2013 Τίτλος Εγγράφου Περιγραφή Εγγράφου Πρόταση Τροποποιήσεων Αρ. 1 στην Έκδοση 3.0.2 των Κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑIΚΗΣ EΝΩΣΗΣ 184(I)/2011

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑIΚΗΣ EΝΩΣΗΣ 184(I)/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑIΚΗΣ EΝΩΣΗΣ 184(I)/2011 Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 27, 30.1.2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 156(Ι) του 2002 10(Ι) του 2010. του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ 1508 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4422, 27.12.2013 Ν. 180(Ι)/2013 Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ --------------------- Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της. E.E L 166, 11.6.1998, σ.51: L

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4098, 24/11/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4098, 24/11/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Παρ. Ν. 100(Ι)/2004 Αρ. 3849, 30.4.2004 Ο περί Φαρµάκων Ανθρώπινης Χρήσης Ποιότητας, Προµήθειας και Τιµών) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2004 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3601, 10/5/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3601, 10/5/2002 Ο περί Ταξινόμησης των Σφάγιων των Χονδρών Βοοειδών, Χοίρων και Προβατοειδών και Αναφοράς των Τιμών αυτών Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4208, 5/6/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4208, 5/6/2009 Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2009 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ο περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως (Προσωρινές Διατάξεις για τη Νομιμοποίηση Υφιστάμενων Αγροτικών Δρόμων) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ Κ.Δ.Π. 570/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ Κ.Δ.Π. 570/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ Κ.Δ.Π. 570/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4353 Κ.Δ.Π. 570/2005 Αρ. 4058, 16.12.2005 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4588, (I)/2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2010

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4588, (I)/2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2010 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4588, 3.2.2017 Ν. 3(Ι)/2017 3(I)/2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2010 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με το Παράρτημα ΙΙ, σημείο 1)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 257, 10.10.1996, σ. 26. L 33, 4.2.2006, σ. 1. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

6(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007

6(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4553, 17.2.2016 Ν. 6(Ι)/2016 6(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 310, 25.11.2005,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 Ο περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 139(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4125, 30/5/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4125, 30/5/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 66(Ι) του 2005.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΟΙ ΠΕΡΙ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (Ι ΡΥΣΗ ΝΕΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, ΝΕΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΧΟΛΗ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Αναγνωρίσεως των Οργανώσεων Παραγωγών Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 .Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 14-2-2006 Α.Π.: 375/10 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Αφού έλαβε υπόψη: α. Τον Νόμο 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α ) «Περί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: «Οδηγία 2003/4/ΕΚ του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. 1(1) 866 Ν. 108(Ι)/95 Αρ. 3028,

Ε.Ε. Παρ. 1(1) 866 Ν. 108(Ι)/95 Αρ. 3028, Ε.Ε. Παρ. 1(1) 866 Ν. 108(Ι)/95 Αρ. 3028, 29.12.95 Ο περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 21ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 21ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 141/89 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2428 της 21ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σύσταση, Σκοποί, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.10.2016 COM(2016) 656 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση που θα λάβει η Ένωση στο πλαίσιο της υποεπιτροπής υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 68(Ι) του 1996

Αριθµός 68(Ι) του 1996 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3057, 3.5.96 Ν. 68(Ι)/96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόµος του 1996 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 39(I)/2017 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4598 Παρασκευή, 21 Απριλίου 2017 313 Ο περί Υγιεινής των Τροφίμων Φυτικής Προέλευσης στο Στάδιο της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4296, 7.10.2011 127(Ι)/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟΝΙΖΟΥΣΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4296, 7.10.2011 127(Ι)/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟΝΙΖΟΥΣΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4296, 7.10.2011 127(Ι)/2011 127(Ι)/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟΝΙΖΟΥΣΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ, ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΗΓΙΑ 2001/42/ΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Η Ο ΗΓΙΑ 2001/42/ΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ημήτρης Κ. Μέλισσας Η Ο ΗΓΙΑ 2001/42/ΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΗΟδηγία2001/42/ΕΚ αποτελεί μία μόνο μορφή της διαδικασίας Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ηπείρου

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ηπείρου της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 ΕπΠα ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 σελ 1 από 6 Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4217, 30/10/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4217, 30/10/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 30(Ι) του 2001 122(Ι) του 2001 139(Ι) του 2002 10(Ι) του 2003 80(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4208, 5/6/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4208, 5/6/2009 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ) ΝΟΜΟΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 1.

Διαβάστε περισσότερα

217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 217(Ι)/2012 217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L376, 27.12.2006, σ.36. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use Ε.Ε. ΠΑρ. Ι(Ι) Αρ. 3849, 30.4.2004 Ν. 98 (Ι)/2004 Ο περί ηµοτικών και Κοινοτικών Εκλογών (Υπήκοοι Άλλων Κρατών Μελών) Νόµος του 2004 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 27ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 27ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 154/89 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2452 της 27ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί του Κεντρικού Φορέα Νεολαίας Νόμος του 1989 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

τους περί Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόµους του 2005 έως 2011 (που στη συνέχεια θα

τους περί Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόµους του 2005 έως 2011 (που στη συνέχεια θα ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο περί Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) (Τροποποιητικός) Νόµος του 2013» Συνοπτικός τίτλος. 109(Ι) του 2005 197(Ι) του 2007 90(Ι) του 2008 75(Ι) του 2010 115(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία του Συμβουλίου 91/271/ΕΟΚ της 21 ης Μαΐου 1991 για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Ιουνίου 2004

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Ιουνίου 2004 EL ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Ιουνίου 2004 για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισµού του γενικού συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2004/12) ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Ειδικές περιπτώσεις περιβαλλοντικών μελετών: - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4318, 2/3/2012 9(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4318, 2/3/2012 9(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ.350. 25 του 1972 31 του 1982 172 του 1988 9(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 7: Στρατηγική ΜΠΕ Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53 ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ Οι περί Συνεργατικών Εταιρειών (Σύσταση και Λειτουργία Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων) (Τροποποιητικοί) Θεσµοί του 2009, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο, δυνάµει του άρθρου 53 των

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2012» Συνοπτικός τίτλος. 200(Ι) του 2011 40(Ι) του 2012 49(Ι) του 2012. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.10.2014 COM(2014) 636 final ANNEXES 1 to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με τη θέση που πρόκειται να λάβουν η Ένωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310 9.5.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 115/181 ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 310 (πρώην άρθρο 268 της ΣΕΚ) 1. Όλα τα έσοδα και τα έξοδα της Ένωσης, πρέπει να προβλέπονται για

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΝΕΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ (α) Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Κανονισµοί δυνάµει του άρθρου 144

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Κανονισµοί δυνάµει του άρθρου 144 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Κανονισµοί δυνάµει του άρθρου 144 Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τίτλο - «Κανονισµός (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

144(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2005

144(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2005 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4359, 26.10.2012 144(Ι)/2012 Αρ. 4359, 26.10.2012 144(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2005 Προοίμιο. Για σκοπούς - Ε.Ε.: L

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 98(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2012 ΕΩΣ 2016

Αριθμός 98(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2012 ΕΩΣ 2016 870 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 98(Ι)/2017 Αρ. 4612, 14.7.2017 Ο περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 257, 10.10.1996, σ. 26. L 33, 4.2.2006, σ. 1. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με την πράξη της

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.3.2016 COM(2016) 147 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση της Ένωσης που θα υιοθετηθεί στη μεικτή επιτροπή που έχει συσταθεί

Διαβάστε περισσότερα

(ui) (iv) E.E:, Παρ. I, 1883 Ν. 199/91 Αρ. 2646,

(ui) (iv) E.E:, Παρ. I, 1883 Ν. 199/91 Αρ. 2646, E.E:, Παρ. I, 1883 Ν. 199/91 Αρ. 2646, 8.11.91 Ο περί Επικίνδυνων Ουσιών Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

4023 Κ.Δ.Π. 748/2003

4023 Κ.Δ.Π. 748/2003 Ε.Ε. Παρ. III(I) 4022 Κ.Δ.Π. 748/2003 Αρ. 3758, 3.10.2003 Αριθμός 748 Οι περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων (Αδεια Εμπορίας Μολυβδούχου Βενζίνης) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ, ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95

E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95 E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95 Ο περί Διενέργειας Προαγωγών και Διορισμών στη Δημοτική Εκπαίδευση (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 108(Ι) του 1997 103(Ι) του 1999 114(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Δ10 Διαδικασία Παρακολούθησης Εκτέλεσης Έργου

Δ10 Διαδικασία Παρακολούθησης Εκτέλεσης Έργου Δ10 Διαδικασία Παρακολούθησης Εκτέλεσης Έργου Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016 Από Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ -----------------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 62(Ι) του 1996 12(Ι) του 1997 96(Ι) του 2005. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

KAJI. 328/ Εξουσία του Επιτρόπου προς είσοδο και έρευνα. Διαδικασία εισόδου και έρευνας και επιβολή διοικητικού προστίμου.

KAJI. 328/ Εξουσία του Επιτρόπου προς είσοδο και έρευνα. Διαδικασία εισόδου και έρευνας και επιβολή διοικητικού προστίμου. Ε.Ε. Παρ. III(I) 1943 Κ.Δ.Π. 328/2003 Αρ. 3707, 24.4.2003 Αριθμός 328 Οι περί Συλλογής Πληροφοριών και Επιβολής Διοικητικών Προστίμων Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. (α) Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου (β) Διαδικασία επιβολής κυρώσεων/προστίμων 1 ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04) E.E. Παρ. Ι(Ι) 5377 Ν. 239(Ι)/2004 Αρ. 3918, 5.11.2004 Ο περί Ρύθµισης

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικοί Σύμβουλοι κι άλλα συνδεδεμένα πρόσωπα.

Διοικητικοί Σύμβουλοι κι άλλα συνδεδεμένα πρόσωπα. ΠΡΟΣ : Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ΘΕΜΑ : Προτεινόμενη τροποποίηση της Νομοθεσίας και των Κανονιστικών Αποφάσεων (ΚΔΠ) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ---------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 4 του 1978 23 του 1978 41 του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4334, 25/5/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4334, 25/5/2012 Αρ. 4334, 25.5.2012 54(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς περαιτέρω εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ σχετικά με το STOA

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ σχετικά με το STOA 5.1.2. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ σχετικά με το STOA ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΣΤΙΣ 4 MAΪΟΥ 2009 Το Προεδρείο, - έχοντας υπόψη το άρθρο 23, παράγραφος 2 του Κανονισμού 1, - έχοντας υπόψη την απόφασή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3401, 7/4/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3401, 7/4/2000 Ο περί Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτων Αναγκών Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 44(I) του 2000 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011

155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4538, 6.11.2015 Ν. 155(Ι)/2015 155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 218,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟ ΟΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Ή ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2000

Ο ΠΕΡΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟ ΟΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Ή ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2000 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3417, 7.7.2000 Ν. 100(Ι)/2000 Ο περί Ενηµέρωσης του Εργοδοτουµένου από τον Εργοδότη για τους Όρους που διέπουν τη Σύµβαση ή τη Σχέση Εργασίας Νόµος του 2000 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην

Διαβάστε περισσότερα