ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2007 Τόμος 6 ος, Τεύχος 4 ο, Οκτώβριος Δεκέμβριος 2007

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2007 Τόμος 6 ος, Τεύχος 4 ο, Οκτώβριος Δεκέμβριος 2007"

Transcript

1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Δημητροπούλου Ελένη 1, Μπαμπάτσικου Φωτούλα 2 1. Δικηγόρος, Ph.D. Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας Τ.Ε.Ι. Αθήνας 2. Ιατρός, Επίκουρος Καθηγήτρια Νοσηλευτικής Τ.Ε.Ι. Αθήνας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται συνοπτικά η ισχύουσα πολυσχιδής νομοθεσία για την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, το πεδίο εφαρμογής της, καθώς και οι προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, εθνική νομοθεσία, κυρώσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ Ελένη Δημητροπούλου, Ρ. Φεραίου , Γλυφάδα E mail: LEGISLATIVE FRAME OF HEALTH AND SAFETY IN THE WORK Dimitropoulou Eleni 1, Babatsikou Fotoula 2 1. Attorney at Law, Ph.D, Department of Hygiene and Epidemiology, Technological Educational Institute ( TEI) of Athens, Greece 2. MD, MSc, PhD, Assistant Professor in Nursing, Technological Educational Institute (TEI) of Athens, Greece vima-asklipiou.gr Σελίδα 1

2 ABSTRACT In this article hereby, it is presented concisely the multifarious legislation in force on the hygiene and safety in the work, its field of application, as well as the anticipated administrative and penal sanctions. KEYS WORDS: Hygiene and safety in the work, national legislation, sanctions CORRESPONDING AUTHOR Eleni Dimitropoulou 32, R.Feraiou Str Glyfada E mail: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η προαγωγή της υγείας στους χώρους νομοθετικές διατάξεις και ελεγκτικούς εργασίας αποτελεί ουσιαστικό μηχανισμούς 1 4. παράγοντα κοινωνικής και οικονομικής Το ελληνικό Σύνταγμα παράλληλα με την ευημερίας και προόδου και ως εκ τούτου συνιστά βασική μέριμνα κάθε ευνομούμενης, υγεία 5 κατοχυρώνει στο άρθρο 22 παρ. 1 εδ. α και το δικαίωμα στην εργασία: «Η εργασία σύγχρονης κοινωνίας. Η υγιεινή και αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από ασφάλεια στην εργασία προάγει το Κράτος, που μεριμνά για τη δημιουργία καθοριστικά τη βελτίωση των συνθηκών συνθηκών απασχόλησης όλων των πολιτών εργασίας και ζωής των εργαζόμενων, και για την ηθική και υλική εξύψωση του αυξάνει την αποδοτικότητά τους, μειώνει εργαζόμενου αγροτικού και αστικού σημαντικά τις επαγγελματικές ασθένειες και πληθυσμού». Από την ταυτόχρονη τα εργατικά ατυχήματα. συνταγματική κατοχύρωση υγείας και Η υγεία και ασφάλεια στην εργασία μπορεί εργασίας προκύπτει η συνταγματική να επιδιωχθεί αποτελεσματικά με τη επιταγή λήψης των αναγκαίων μέτρων για θεσμοθέτηση αυξημένων απαιτήσεων τη διασφάλιση της υγείας στο πλαίσιο του προστασίας των εργαζομένων με περιβάλλοντος εργασίας. vima-asklipiou.gr Σελίδα 2

3 το Π.Δ. 294/ «Ελάχιστος χρόνος Α. Προστασία των εργαζομένων Ο κοινός νομοθέτης έχει θεσπίσει πλήθος διατάξεων νόμων, οι οποίοι αφορούν την εργασία και ειδικότερα την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία. Γενική διάταξη αποτελεί το άρθρο 662 του Αστικού Κώδικα, στο οποίο ορίζεται ότι ο εργοδότης οφείλει να διαρρυθμίζει τα σχετικά με την εργασία και με το χώρο της, καθώς και τα σχετικά με τη διαμονή, τις εγκαταστάσεις και τα μηχανήματα ή εργαλεία, έτσι ώστε να προστατεύεται η ζωή και η υγεία του εργαζόμενου. Η διάταξη αυτή αποτελεί αναγκαστικό δίκαιο και δεν κάμπτεται σε βάρος των μισθωτών ούτε σε ατομικό ούτε σε συλλογικό επίπεδο. Για την προστασία των εργαζομένων ισχύουν πέραν της γενικής διάταξης του Αστικού Κώδικα και ειδικότερες διατάξεις στο πλαίσιο της εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βασικά νομοθετήματα για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία αποτελούν ο Ν. 1568/ «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων», το Π.Δ. 17/ «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ 8 και 91/383/ΕΟΚ 9», το Π.Δ. 159/ «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κλπ. (τροποποίηση Π.Δ. 17/96)» καθώς και απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφάλειας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων». Επιπροσθέτως ισχύουν πολυάριθμοι νόμοι και προεδρικά διατάγματα, που ρυθμίζουν θεσμούς και γενικές διατάξεις, σχετικά με την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων και την προστασία της ασφάλειας και της υγείας, την ύπαρξη, τις ειδικότητες και το χρόνο απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στις επιχειρήσεις, την εκτίμηση κινδύνου, την εξάλειψη των συντελεστών κινδύνου των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, τις γενικές υποχρεώσεις εργοδοτών και εργαζομένων, την ενημέρωση, τη διαβούλευση, την ισόρροπη συμμετοχή, την κατάρτιση των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους. Καθορίζονται επίσης με νομοθετικές διατάξεις οι προδιαγραφές των χώρων εργασίας, η σήμανση ασφαλείας και υγείας, η οργάνωση του χρόνου εργασίας, έχουν θεσπιστεί νομοθετήματα για εργασιακά μέσα 12, για ειδικές εργασίες 13, για ειδικές κατηγορίες εργαζόμενων 14, για φυσικούς 15, χημικούς 16 και βιολογικούς παράγοντες 17, vima-asklipiou.gr Σελίδα 3

4 Τόμος 6 ος, Τεύχος 4 ο, Οκτώβριος Δεκέμβριος 2007 νομοθετήματα κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας 18. Πεδίο εφαρμογής της βασικής νομοθεσίας για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων 19 αποτελούν όλες οι επιχειρήσεις, εγκαταστάσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, ανεξαρτήτως είδους, μεγέθους ή κλάδου της επιχείρησης. Εφαρμόζεται δηλαδή σε επιχειρήσεις με βιομηχανικές, γεωργικές, εμπορικές, διοικητικές, εκπαιδευτικές, πολιτιστικές δραστηριότητες, δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, αναψυχής κλπ. Οι σχετικές διατάξεις εφαρμόζονται επίσης και στο πολιτικό προσωπικό των χώρων εργασίας που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 20, καθώς και στο ένστολο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας με εξαίρεση ορισμένες δραστηριότητες του προσωπικού αυτού που παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες 21. Εφαρμόζονται επιπλέον στο σύνολό τους και στις επιχειρήσεις: α) εκρηκτικών υλών, β) μεταλλείωνλατομείων ορυχείων 22, γ) καθαρά αλιευτικές, δ) μεταφορών και ε) σε εργασίες με ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Στις θαλάσσιες μεταφορές τυγχάνουν εφαρμογής ειδικότερες διατάξεις 23. Στο Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ισχύουν επιπροσθέτως και ιδιαίτερες ρυθμίσεις 24. Β. Διοικητικέ ς και Ποινικές κυρώσεις Η παράβαση των νομοθετικών διατάξεων για την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία και των κατ εξουσιοδότηση εκδοθέντων προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων, επισύρει διοικητικές και ποινικές κυρώσεις 25. Οι διοικητικές κυρώσεις, που επιβάλλονται σε κάθε εργοδότη, κατασκευαστή, παρασκευαστή, εισαγωγέα ή προμηθευτή, που παραβιάζει τη νομοθεσία για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία είναι το πρόστιμο, η επιβολή του μέτρου της προσωρινής ή και οριστικής διακοπής της λειτουργίας της συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης 26. Ανεξάρτητα από τις διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται σε κάθε εργοδότη, κατασκευαστή, παρασκευαστή, εισαγωγέα ή προμηθευτή, που παραβαίνει από αμέλεια ή πρόθεση τα προβλεπόμενα για την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, οι ποινικές κυρώσεις του άρθρου 25 του Ν. 2224/1994. Ποινικές κυρώσεις προβλέπονται και στο άρθρο 17 Ν. 2639/ , οι οποίες επιβάλλονται σε κάθε εργοδότη, που παραβαίνει τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, που αφορούν στους όρους και τις συνθήκες εργασίας και vima-asklipiou.gr Σελίδα 4

5 Τόμος 6 ος, Τεύχο ς 4 ο, Οκτώβριος Δεκέμβριος 2007 συγκεκριμένα τα χρονικά όρια εργασίας ή την αμοιβή ή την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγχειρίδιο Νομοθεσίας Υγιεινής και Ασφάλειας της εργασίας Κωστάκος Ι, Σαραφόπουλος Ν. Γενικές αρχές για την προστασία ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων και πρόληψη επαγγελματικού κινδύνου. ΕΕργΔ 55, σελ. 577 επ. 3. Νικολακοπούλου Στεφάνου Η. Ο εκσυγχρονισμός των προδιαγραφών υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας. ΔΕΕ 2001, σελ. 814 επ. 4. Σπυρόπουλος Γ. Υγεία, Ασφάλεια και Συνθήκες Εργασίας στην Ελλάδα. Εξελίξεις και προοπτικές Το αγαθό της υγείας προστατεύεται σε περισσότερες συνταγματικές διατάξεις και συγκεκριμένα στα άρθρα 5 παρ. 5, 7 παρ. 2 και 21 παρ ΦΕΚ Α 177/ ΦΕΚ Α 11/ Οδηγία 89/391/ΕΟΚ της 12ης Ιουνίου 1989 "Σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία", ΕΕ L 183/ Οδηγία 91/383/ΕΟΚ της 25ης Ιουνίου 1991 "Για τη συμπλήρωση των μέτρων που αποσκοπούν στο να προαγάγουν τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εργαζομένων με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή με σχέση πρόσκαιρης εργασίας", ΕΕ L 206/ ΦΕΚ Α 157/ ΦΕΚ Α 138/ Όπως για τον εξοπλισμό εργασίας, μέσα ατομικής προστασίας, μεταφορικές ταινίες, φορητές κλίμακες, πρέσες θερμοπλαστικές, πρέσ ες με έκκεντρο. 13. Όπως εργασία με οθόνες οπτικής απεικόνισης, χειρωνακτική διακίνηση φορτίων, συγκολλήσεις, μεταφορά ρευστών, πυρακτωμένων υλών, εκρηκτικές ατμόσφαιρες. 14. Όπως έγκυες, λεχώνες, γαλουχούσες, ανήλικοι. 15. Όπως θόρυβος και κραδασμοί. Βλ. σχετικά Π.Δ. 149/2006 (ΦΕΚ Α 159/ ) «Eλάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας, όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) σε εναρμόνιση με την οδηγία 2003/10/ΕΚ», καθώς και Π.Δ. 176/2005 (ΦΕΚ Α 227/ ) «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους vima-asklipiou.gr Σελίδα 5

6 προερχόμενους από φυσικούς τεχνικά έργα, σφαγεία, τυπογραφεία. παράγοντες (κραδασμοί), σε συμμόρφωση με την οδηγία 2002/44/ ΕΚ. 16. Όπως για τις οριακές τιμές, καρκινογόνους παράγοντες, αμίαντο, μόλυβδο, βενζόλιο, βινυλοχλωρίδιο, φώσφορο. Ενδεικτικά αναφέρεται το Π.Δ. 212/2006 (ΦΕΚ A 212/ ) «Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 91/382/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την οδηγία 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου». 17. «Παράγοντας» είναι σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 1568/1985 κάθε φυσικός, χημικός και βιολογικός παράγοντας, που ενυπάρχει κατά την εργασία και είναι δυνατό να είναι επιβλαβής για την υγεία των εργαζομένων ή επικίνδυνος από άλλη άποψη, ανεξάρτητα από τη φυσική του κατάσταση. 18. Όπως αλλαντοποιεία, αποθήκες δερμάτων, σταφίδας, σύκων, αυτοκινητοστάσια, βυρσοδεψεία, εξορυκτικές δια γεωτρήσεων βιομηχανίες, κατασκευή συσσωρευτών μολύβδου, ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες, ξυλουργεία, οικοδομές και 19. Όπως προκύπτει από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρ. 1 Ν. 1568/1985 και άρθρ. 1 Π.Δ Π.Δ. 289/ Άρθρο 9 παρ. 4 Ν. 3144/2003 (ΦΕΚ Α 111/ ) «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις». 22. Ειδικά για τον κλάδο των μεταλλείωνλατομείων ορυχείων εφαρμογή έχουν και οι πλέον δεσμευτικές ή και ειδικές διατάξεις της ΥΑ ΙΙ 5η/Φ/17402/84 "Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών" (ΦΕΚ Β 931), (άρθρ ο 1 παρ. 8 Π.Δ. 17/1996). 23. Ν.Δ. 187/73 "Περί Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου" (ΦΕΚ Α 216), Ν. 3816/1958 "Περί Κώδικα Ιδιωτικού Νομικού Δικαίου" (ΦΕΚ Α 32), Ν. 486/76 "Περί κυρώσεως της υπ' αριθμ. 134 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας (Περί προλήψεως εργατικών ατυχημάτων των ναυτικών)" (ΦΕΚ Α 321), Ν. 948/79 "Περί κυρώσεως της υπ' αριθμ. 147 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας (Περί ελαχίστων επιπέδων ασφαλείας εμπορικών πλοίων)" (ΦΕΚ Α 167), Ν. 1314/84 "Περί κυρώσεως της Διεθνούς Σύμβασης για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοση πιστοποιητικών και τηρήσεως φυλακών των ναυτικών, 1978" (ΦΕΚ Α vima-asklipiou.gr Σελίδα 6

7 2) και των κατ' εξουσιοδότηση αυτών εκδοθέντων προεδρικών διαταγμάτων (άρθ ρο 1 παρ. 7 Π.Δ. 17/ 1996). 24. ΚΥΑ 88555/3293/88 "Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ" (ΦΕΚ Β 721), που κυρώθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 1836/ Άρθρο 16 Π.Δ. 17/ Οι σχετικές κυρώσεις προβλέπονται στο άρθρο 24 του Ν. 2224/1994 με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρ. 6 της ΚΥΑ 88555/3293/ , που κυρώθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 1836/1989, η οποία προβλέπει ότι: «Οι διατάξεις των άρθρων 33 και 34 του Ν. 1568/1985 δεν εφαρμόζονται για το Δημόσιο, ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ, ως προς τη διοικητική κύρωση του προστίμου. Αντί επιβολής προστίμου, ο Επιθεωρητής Εργασίας συντάσσει αιτιολογημένη έκθεση, την οποία υποβάλλει στους Υπουργούς Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εργασίας και στον οικείο Υπουργό και ανακοινώνει στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας την οποία αφορά. Οι αποφάσεις που εκδίδονται από τον Υπουργό Εργασίας για τα θέματα της παραγράφου α' του άρθρου 33 του πιο πάνω νόμου όταν αφορούν το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ εκδίδοντα με σύμπραξη και του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και όταν αφορούν τους ΟΤΑ με σύμπραξη και του Υπουργού Εσωτερικ ών». 27. (ΦΕΚ Α 205/ ) «Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις». vima-asklipiou.gr Σελίδα 7

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2007 Τόμος 6 ος, Τεύχος 3 ο, Ιούλιος Σεπτέμβριος 2007

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2007 Τόμος 6 ος, Τεύχος 3 ο, Ιούλιος Σεπτέμβριος 2007 Copyright 2007 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δημητροπούλου Ελένη 1, Μπαμπάτσικου Φωτούλα 2 1. Δικηγόρος, Ph.D. Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας Τ.Ε.Ι. Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Υγιεινή και Ασφάλεια Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 177/Α/1985, Νόµος Υπ Αριθ. 1568 Υγιεινή και ασφάλεια εργαζοµένων. 2. ΦΕΚ 721/Β/1988, Υ.Α. Υπ Αριθ. 88555/3293

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Η νοσηλεία των καρκινοπαθών, μιας εξαιρετικά «ευαίσθητης» ομάδας ασθενών, είναι στενά συνδεδεμένη με τη χορήγηση των

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια

Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια Ν. 3850/10 (ΦΕΚ 84 Α/2-6-2010) : Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95

Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95 Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95 ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος εφαρμογής Π.Δ. 399/94 «Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

[σηµειώνεται ότι το παρόν διάταγµα συµπληρώνεται µε το Π.. 159/1999 (ΦΕΚ 157/Α/3-8-99)]

[σηµειώνεται ότι το παρόν διάταγµα συµπληρώνεται µε το Π.. 159/1999 (ΦΕΚ 157/Α/3-8-99)] ΠPOE PIKO IATAΓMA 17/1996 "Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK" (ΦEK 11/A/18-1-96) [σηµειώνεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία στα Πλαίσια της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Πολιτικής ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Προστασία της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία στα Πλαίσια της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Πολιτικής ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία αφορά στην προστασία των εργασιακών συνθηκών, και ειδικότερα των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία, στα πλαίσια της κοινοτικής κοινωνικής πολιτικής, αλλά και σε εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φώτης Μοσχόπουλος Τµηµατάρχης στη Γενική ιευθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της εργασίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Φώτης Μοσχόπουλος Τµηµατάρχης στη Γενική ιευθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της εργασίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Φώτης Μοσχόπουλος Τµηµατάρχης στη Γενική ιευθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της εργασίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Οι καλές συνθήκες εργασίας είναι συνυφασµένες

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Οι κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας των Εργαζομένων (ΥΑΕ) στους χώρους εργασίας είναι απαίτηση της εποχής μας και στόχος κάθε κοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις

Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις Η Ευρώπη για την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας ΕΛΛΗΝΙΚO ΙΝΣΤΙΤΟYΤΟ ΥΓΙΕΙΝHΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕIΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣIΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ 149/2006 (Α 159/28.07.2006)

Π.Δ 149/2006 (Α 159/28.07.2006) Π.Δ 149/2006 (Α 159/28.07.2006) «Eλάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) σε εναρμόνιση με την οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ Β. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ Ο Φακελος ασφαλειας και υγειας του εργου περιλάμβανει το μητρωο του εργου και οδηγιες και χρησιμα στοιχεια σε θεματα

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Β )

Εργασιακά Θέματα. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Β ) Εργασιακά Θέματα Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Β ) Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υποχρέωση διατήρησης συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας (Μέρος Β ) Συνοπτική παρουσίαση. 2 2. Υποχρέωση απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 84 2 Ιουνίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3850 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ 176/2005 (ΦΕΚ 227/Α)

Π.Δ 176/2005 (ΦΕΚ 227/Α) Π.Δ 176/2005 (ΦΕΚ 227/Α) Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόµενους από φυσικούς παράγοντες (κραδασμοί), σε συμμόρφωση με την οδηγία 2002/44/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOE PIKO IATAΓMA 338/2001 "Προστασία της υγείας και ασφαλείας των εργαζοµένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόµενους σε χηµικούς παράγοντες"

ΠPOE PIKO IATAΓMA 338/2001 Προστασία της υγείας και ασφαλείας των εργαζοµένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόµενους σε χηµικούς παράγοντες ΠPOE PIKO IATAΓMA 338/2001 "Προστασία της υγείας και ασφαλείας των εργαζοµένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόµενους σε χηµικούς παράγοντες" (Φ.Ε.Κ. 227/Α/9-10-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 396 ΤΗΣ 17/19.12.1994 (ΦΕΚ 220 Α )

Π.Δ. 396 ΤΗΣ 17/19.12.1994 (ΦΕΚ 220 Α ) Σελίδα 1 από 17 Π.Δ. 396 ΤΗΣ 17/19.12.1994 (ΦΕΚ 220 Α ) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς

Διαβάστε περισσότερα

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - EDITORIAL Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο Ο όρος υγεία και ασφάλεια στην εργασία αφορά τις συνθήκες και τους παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ , 2009 ( ) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Νοέμβριος 2009 Copyright Συγγραφέας - Εκδότης Το παρόν βιβλίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για διδακτικούς σκοπούς 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006

Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006 Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006 Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του

Διαβάστε περισσότερα

NΟΜΟΣ 1568/1985. "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων" (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ.

NΟΜΟΣ 1568/1985. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. NΟΜΟΣ 1568/1985 "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων" (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) ( Σηµειώνεται, ότι για όλες τις επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόµενους,

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 305 ΤΗΣ 29/29.8.1996 (ΦΕΚ 212 Α )

Π.Δ. 305 ΤΗΣ 29/29.8.1996 (ΦΕΚ 212 Α ) Σελίδα 1 από 25 Π.Δ. 305 ΤΗΣ 29/29.8.1996 (ΦΕΚ 212 Α ) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ. Εχοντας

Διαβάστε περισσότερα

VIII ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

VIII ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Τ.Κ. ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ, ΛΕΠΕΝΟΥΣ, ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ VIII ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύνες και ποινές στην άσκηση της Επίβλεψης. Η Νοµολογία των Ελληνικών ικαστηρίων.

Ευθύνες και ποινές στην άσκηση της Επίβλεψης. Η Νοµολογία των Ελληνικών ικαστηρίων. Ειρήνη Τσιάντη, ικηγόρος. Ευθύνες και ποινές στην άσκηση της Επίβλεψης. Η Νοµολογία των Ελληνικών ικαστηρίων. Εισαγωγή Έχει επανειληµµένως αποδειχτεί ότι η ποιότητα του οµηµένου Περιβάλλοντος καθρεπτίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Με μπλε χρώμα σημειώνονται τα άρθρα που αναφέρονται στις εργασίες σε ύψος. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 396/1994 "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής

Διαβάστε περισσότερα

NΟΜΟΣ 1568/1985. "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων" (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

NΟΜΟΣ 1568/1985. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NΟΜΟΣ 1568/1985 "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων" (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) ( Σηµειώνεται, ότι για όλες τις επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόµενους,

Διαβάστε περισσότερα

«ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ»

«ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μόνιμη Επιτροπή Επαγγελματικών Θεμάτων «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ» Πόρισμα Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 84 2 Ιουνίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3850 Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα