ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ"

Transcript

1 ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (στις υπηρεσίες ασφαλείας) της επιχείρησης: JCB SECURITY AND FACILITY S.A. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης JCB SECURITY AND FACILITY S.A. ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β1 Σελ 1 από 6

2 Β1. «ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» (στις υπηρεσίες ασφαλείας) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Τίτλος Εκπαιδευτικής Ενότητας 1. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ & ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ. ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ - ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ. ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ώρες Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - Η ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (ELEMENTS) ΤΟΥ ISO ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 5 8. ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΜΗ-ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ 6 Σύνολο ωρών του θεωρητικού μέρους του προγράμματος 119 Σύνολο ωρών πρακτικής άσκησης στην επιχείρηση 78 Γενικό σύνολο 197 Παρουσίαση των εκπαιδευτικών ενοτήτων 1. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ & ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ. ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ Αναδυόμενοι κίνδυνοι - νέοι τρόποι πρόληψης στο χώρο εργασίας,- Πρότυπο ΕΛΟΤ Το νέο πλαίσιο στον εργασιακό χώρο (τεχνολογικές εξελίξεις, ταχεία παγκοσμιοποίηση).επιπτώσεις αλλαγών στην επαγγελματική υγεία και ασφάλεια (ΥΑΕ) Παρουσίαση βασικών εννοιών: (αναγνώριση του κινδύνου, ανεκτή επικινδυνότητα, τα απαιτούμενα αρχεία για τεκμηρίωση, η έννοια της διαδικασίας, της διαρκούς βελτίωσης και της διορθωτικής ενέργειας, της αξιολόγησης της διακινδύνευσης, των ενδιαφερομένων μερών, της επαγγελματικής ασθένειας, της επιθεώρησης, της διακινδύνευσης και του εργατικού ατυχήματος, του κινδύνου και της μη συμμόρφωσης, της προληπτικής ενέργειας, του συμβάντος, του χώρου εργασίας και της υγείας και ασφάλειας στην εργασία) Στατιστικά στοιχεία εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, Παραδοσιακοί και νέοι κίνδυνοι. Έμφαση στην πρόληψη, Προσαρμογή της εργασίας στις ανθρώπινες ανάγκες και δυνατότητες Παρουσίαση του προτύπου ΕΛΟΤ 18001: Πλεονεκτήματα εγκατάστασης και εφαρμογής του προτύπου. Πολιτικές υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας JCB SECURITY AND FACILITY S.A. ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β1 Σελ 2 από 6

3 Ο ρόλος του κράτους σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία: Ιστορική αναδρομή Νομοθεσία για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Δεσμεύσεις διοίκησης συμμόρφωσης προς την ισχύουσα νομοθεσία. Υποχρέωση καθορισμού της πολιτικής για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία ανάλογα με την επικινδυνότητα Κατάταξη επιχειρήσεων ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας. Υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης: Τεχνικός ασφαλείας και ιατρός εργασίας. Παροχή υπηρεσιών προστασίας & πρόληψης. Προσόντα τεχνικού ασφάλειας - Απαιτούμενο επίπεδο γνώσεων τεχνικού ασφάλειας -Ειδικότητες τεχνικού ασφάλειας -Συμβουλευτικές αρμοδιότητες του τεχνικού ασφάλειας. Επίβλεψη συνθηκών εργασίας. Υποχρέωση απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας & ιατρού εργασίας της επιχείρησης. Προσόντα ιατρού εργασίας- Συμβουλευτικές αρμοδιότητες ιατρού εργασίας -Επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων -Δικαίωμα για ιατρικό έλεγχο Υποχρέωση ενημέρωσης. Επιμόρφωση τεχνικών ασφάλειας, ιατρών εργασίας και εκπροσώπων εργαζομένων. Συνεργασία τεχνικού ασφάλειας & ιατρού εργασίας. Χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας & ιατρού εργασίας. Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας & Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) Όργανα για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας σε εθνικό επίπεδο: Συμβούλιο Υγείας & Ασφάλειας των Εργαζομένων (ΣΥΑΕ), Νομαρχιακές Επιτροπές Υγείας & Ασφάλειας των Εργαζομένων (ΝΕΥΑΕ). Όργανα βελτίωσης των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση: Σύσταση Επιτροπής Υγείας & Ασφάλειας των Εργαζομένων (ΕΥΑΕ) Εκπρόσωποι εργαζομένων. Αρμοδιότητες ΕΥΑΕ & εκπροσώπου εργαζομένων -Αριθμός μελών ΕΥΑΕ Υποχρεώσεις εργοδοτών- Εκλογή μελών ΕΥΑΕ Προστασία 2. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ - ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ. ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Όροι και προϋποθέσεις απασχόλησης Χρονικά όρια εργασίας -Αμοιβή Άδειες, Τηρούμενα έντυπα από τους εργοδότες, Βιβλιάριο εργασίας. Μητρώο ανηλίκων - Αξιώσεις ανηλίκων - Απαγόρευση εργασίας-ποινικές & διοικητικές κυρώσεις, Όργανα ελέγχου -Παροχή στοιχείων Εχεμύθεια οργάνων Πίνακες ελέγχου Παρουσίαση γενικών και ειδικών πινάκων ελέγχου συνθηκών εργασίας κατά επιχείρηση με εξειδίκευση στην συγκεκριμένη επιχείρηση Υποχρεώσεις εργοδοτών εργαζομένων. Εκπαίδευση προσωπικού Υποχρεώσεις εργοδοτών και εργαζομένων. Υποχρεώσεις παρασκευαστών, εισαγωγέων & προμηθευτών. Μεθοδολογία Αναγνώρισης ταυτότητας κινδύνων. Αξιολόγηση διακινδύνευσης (τακτικές και μη τακτικές δραστηριότητες, δραστηριότητες όλου του προσωπικού, επισκεπτών και υπεργολάβων, που έχει πρόσβαση στο χώρο εργασίας, ανθρώπινη συμπεριφορά, ικανότητες και άλλοι ανθρώπινοι παράγοντες, εντοπισμένοι κίνδυνοι, κίνδυνοι στο ευρύτερο περιβάλλον του χώρου εργασίας Προσδιορισμός μέτρων ελέγχου/προστασίας των εργαζομένων που εκτίθενται σε βλαβερούς παράγοντες. Ιατρικός έλεγχος. Ενημέρωση και εκπαίδευση εργαζομένων για την έκθεση σε επικίνδυνους παράγοντες. Ειδικές διατάξεις για εργαζόμενους σε δημόσιες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ, & ΟΤΑ. Διαβουλεύσεις εργοδοτών εργαζομένων και ενεργητική συμμετοχή των εργαζομένων. Προστασία ανηλίκων κατά την απασχόληση Κτιριακές απαιτήσεις & προστασία Κτιριακές απαιτήσεις. Συντήρηση Έλεγχος. Σχεδιασμός χώρων εργασίας - Κριτήρια διαμόρφωσης χώρων και θέσεων εργασίας. Σχέδιο διαφυγής και διάσωσης Οδός διάσωσης και έξοδοι κινδύνου - Ανεμπόδιστη κυκλοφορία στους χώρους εργασίας Πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου από μηχανές. Προστασία από μηχανικούς και ηλεκτρικούς κινδύνους. Υποχρεώσεις κατασκευαστών, εισαγωγέων και προμηθευτών μηχανών, εργαλείων και συσκευών. Προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες -Ορισμοί (παράγοντας, οριακή τιμή έκθεσης, οριακή τιμή βιολογικού δείκτη) Εργατικά ατυχήματα & επαγγελματικές ασθένειες. Μέσα ατομικής προστασίας Κίνδυνοι Εργασιακού περιβάλλοντος: Εργατικά ατυχήματα και μέσα πρόληψης. Επαγγελματικές ασθένειες: Μυοσκελετικά προβλήματα εργαζομένων Διαδικασία ιατρικής πιστοποίησης -Αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες - Ιατρικές εξετάσεις -Ιατρική πιστοποίηση - Πρώτες βοήθειες. JCB SECURITY AND FACILITY S.A. ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β1 Σελ 3 από 6

4 Πυρασφάλεια, εκκένωση των χώρων από τους εργαζόμενους, σοβαρός και άμεσος κίνδυνος. Ορισμός των μέσων ατομικής προστασίας: καταλληλότητα ΜΑΠ. Προστασία ματιών, χεριών, ποδιών κεφαλής, ολόκληρου σώματος. Εργασία σε οθόνες οπτικής απεικόνισης: Νομοθετικά δεδομένα, Επιδράσεις στην υγεία του ανθρώπου και μέτρα προστασίας. Σήμανση χώρων εργασίας : Σήμανση προειδοποίησης, απαγόρευσης, ενημέρωσης 3. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ Περιβαλλοντική διαχείριση, Περιβαλλοντική πολιτική Σχέση Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Βιομηχανίας. Κανονισμοί Χαρακτηριστικά που διέπουν την περιβαλλοντική πολιτική. Παρουσίαση του ISO ως μια νέα προσέγγιση στην προστασία του περιβάλλοντος, πέντε βασικά στάδια για την ανάπτυξή του, Δέσμευση και Πολιτική, Σχεδιασμός, Εφαρμογή, Καταμέτρηση και Εκτίμηση και η Ανασκόπηση. Σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνεται, ποιος είναι ο σκοπός του προτύπου που αποσκοπεί η ενίσχυση της προσπάθειας για την προστασία του περιβάλλοντος και η αποκατάσταση ισορροπίας στα πλαίσια των κοινωνικοοικονομικών αναγκών. Παρουσίαση προτύπου Τα πλεονεκτήματα της εγκατάστασης του περιβαλλοντικού προτύπου, όπως βελτίωση εικόνας της εταιρείας, ενδυνάμωση του αμυντικού μηχανισμού. Ενδυνάμωση αμυντικού μηχανισμού - Αποφυγή κυρώσεων (που μπορεί να είναι και το κλείσιμο της εταιρείας) λόγω περιβαλλοντικών παραβάσεων. Πλεονεκτήματα στους τομείς της Υπευθυνότητας στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών θεμάτων μειωμένο λειτουργικό κόστος, διαχείριση αλλαγών σε επίπεδο Προμηθειών, Αυξημένη Παραγωγικότητα, Βελτιωμένη Οικονομική Επίδοση, Συνεπή Συμμόρφωση με τις Νομοθετικές Απαιτήσεις, Περιορισμό της Γραφειοκρατίας, μείωση Αποβλήτων, κλπ. Ορισμοί Περιβαλλοντικού Προτύπου: Συνεχής Βελτίωση, Περιβάλλον, Περιβαλλοντικό θέμα, Περιβαλλοντική Επίδραση, Περιβαλλοντικό Σύστημα Διαχείρισης, Επιθεώρηση Περιβαλλοντικού Συστήματος Διαχείρισης, Περιβαλλοντικός Στόχος, Περιβαλλοντική Επίδοση, Περιβαλλοντική Πολιτική, Περιβαλλοντικοί Στόχοι, Ενδιαφερόμενα Μέλη, Οργανισμός, Πρόληψη της Ρύπανσης Νομοθετικές Απαιτήσεις που αναπτύσσονται και πως η εταιρεία πρέπει να διασφαλίσει, Σκοποί Στόχοι Νομοθετικές και άλλες παράμετροι 4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Διαδικασίες που καθορίζει η επιχείρηση για την αναγνώριση πιθανών ατυχημάτων επειγόντων περιστατικών και πρόληψης καθώς και ελάφρυνσης των περιβαλλοντικών επιδράσεων που μπορεί να σχετίζονται μ αυτές. Διαδικασίες του περιβαλλοντικού προτύπου και των περιβαλλοντικών κινδύνων σε χώρους εργασίας. Παραδείγματα για νοσοκομεία, κτίρια γραφείων, βιομηχανικοί χώροι, σχολεία, δημόσια κτίρια. Αντιπροσωπευτικό υπόδειγμα ερωτηματολογίου για την επιθεώρηση ΙSO Εγκατάσταση και λειτουργία του προτύπου εκπαίδευση & ευαισθητοποίηση προσωπικού στην περιβαλλοντική διαχείριση Δομή και Υπευθυνότητα ως απαιτήσεις του Περιβαλλοντικού Προτύπου, Πως διασφαλίζεται το κύρος της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Εκπαίδευση του προσωπικού του οποίου η εργασία επιδρά στο περιβάλλον και τήρηση των διαδικασιών που απαιτούνται Συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού που λόγω θέσης μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο περιβαλλοντικό σύστημα. Καθιέρωση διαδικασιών για εσωτερική επικοινωνία στελεχών και εργαζομένων μεταξύ των διαφόρων τμημάτων της εταιρείας, Επικοινωνία με ενδιαφερόμενα μέλη εκτός εταιρείας Αρχειοθέτηση - έλεγχος και διορθωτικές κινήσεις- επιθεώρηση συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης Μεθοδολογία αποθήκευσης πληροφοριών που σχετίζονται με το πρότυπο, Διαδικασίες για τον έλεγχο όλων των αρχείων που απαιτεί το πρότυπο, Περιοδική ανασκόπηση, αναθεώρηση όταν απαιτείται και εγκρίνεται πάντα από εξουσιοδοτημένο προσωπικό, Διαδικασίες καταγραφής των λειτουργιών και δραστηριοτήτων που επιδρούν στο περιβάλλον. Καταγραφή πληροφοριών που σχετίζονται με την επίδοση, τους λειτουργικούς ελέγχους και τη συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς στόχους που έχει θέσει η εταιρεία, Βαθμονόμηση του εξοπλισμού, καταγραφή και συντήρηση αυτού, Κατανομή υπευθυνοτήτων για την αντιμετώπιση περιπτώσεων πλημμελών συμμορφώσεων JCB SECURITY AND FACILITY S.A. ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β1 Σελ 4 από 6

5 Απαίτηση για τήρηση προγραμμάτων και διαδικασιών για την εκτέλεση περιοδικών επιθεωρήσεων του συστήματος, Η διασφάλιση και συμμόρφωσή του συστήματος με τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής διαχείρισης καθώς και η επιμελής εγκατάστασή του και διατήρηση, Μεταφορά των αποτελεσμάτων της επιθεώρησης στη διοίκηση, Ανασκόπηση του περιβαλλοντικού συστήματος από τη διεύθυνση της εταιρείας ώστε να διασφαλίζεται η καταλληλότητα, ορθότητα και αποτελεσματικότητά του. Σύγκριση και κοινός στόχος των συστημάτων ΙSO 9000 και ISO 14000, Προτυποποίηση της διαδικασίας ανάπτυξης - Συμβατότητα της δομής - Διαφορές μεταξύ τους ΕΝΟΤΗΤΑ 5. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - Η ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (ELEMENTS) ΤΟΥ ISO 9000 Ορισμός Ποιότητας Σύστημα Ποιότητας Ορισμός της ποιότητας ως Διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για την διασφάλιση ποιότητας και ποιοτικής διαχείρισης επιχειρήσεων. Σχεδιασμός - Διαδικασίες μέθοδος συστηματικός έλεγχος. Η σημασία της Ποιότητας, ρόλοι και υπευθυνότητες - κίνητρα για τους εργαζόμενους. Αποτελεσματικότερη λειτουργία και αύξηση της παραγωγικότητας. Βελτίωση προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω εφαρμογής των προδιαγραφών. Βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης με αποτέλεσμα την αύξηση των πελατών και άνοιγμα νέων ευκαιριών και προοπτικών στην αγορά. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Επιχειρησιακό μοντέλο Προσδοκώμενη ποιότητα, Ιστορική ανασκόπηση Από το πρώτο εμπορικό πρότυπο για συστήματα Διοίκηση Ποιότητας (Βρετανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης 1979) ως το ISO Η Ποιότητα στην Ελλάδα, Ορισμός και βασικά χαρακτηριστικά Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, Εγχειρίδιο ποιότητας - Διαδικασία Έλεγχος αρχείων και δεδομένων Η Δομή τα κεφάλαια (elements) του ISO 9000 Η οικογένεια προτύπων ISO 9000 (ανάλυση των προτύπων και παρουσίαση αυτών). Δομή τα κεφάλαια του συστήματος ISO 9001, Οι οκτώ αρχές του ISO 9001, Διαφορές του ISO 9001:2008 και του ISO 9001:2000, Τρόπος λειτουργίας του ISO 9001, Πλεονεκτήματα του ISO 9001, Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κόστος ποιότητας Πολιτική προσιτής προσέγγισης προσιτής εφαρμογής και κόστος αξιολόγησης πιστοποίησης. Σχέση κόστους μεγέθους και δραστηριότητας της επιχείρησης. Πολιτική ποιότητας πρέπει να στοχεύει στην διαχείριση της ποιότητας μέσω της θεώρησης της παραγωγής ως διεργασίας για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών και στη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος. Στοχοθεσία εμπειρία αξιολογητών, Ανασκόπηση από την Διοίκηση, Διαστάσεις Ποιότητας Υπηρεσιών, Κατανόηση και Ικανοποίηση του πελάτη, Ποιότητα εξυπηρέτησης Σχεδιασμός- Ταυτοποίηση Ανιχνευσιμότητα εξοπλισμός - Προμήθειες Νέα προϊόντα, διεργασίες, Υποστήριξη Προϊόντων, Νέα & παλαιά δεδομένα, Αποτελέσματα ανασκοπήσεων, Αρχές FIFO, Ιχνηλασιμότητα, Διαχείριση, Αποθήκευση, Συσκευασία, Συντήρηση και Μεταφορά, Στατιστικός Έλεγχος διεργασίας, Έλεγχος των «συμμορφούμενων και μη» προϊόντων, Επιθεώρηση και Δοκιμή προϊόντων ή υπηρεσιών, Ποιοτικός έλεγχος, Ερωτηματολόγιο Αξιολόγηση Πιστοποιημένοι προμηθευτές, Ανάκληση Εσωτερικές Επιθεωρήσεις - Στατιστικές Τεχνικές - Μέθοδοι - Διορθωτική ενέργεια - Εκπαίδευση Διενέργεια όλων των φάσεων μίας εσωτερικής επιθεώρησης συστήματος, Διαχείρισης ποιότητας (σχεδιασμός, εκτέλεση, αναφορά, καταγραφή, Στατιστικός έλεγχος διεργασίας, Διακρίβωση Οργάνων, Βαθμονόμηση, Μέθοδοι ελέγχου Πρότυπα, Πρόβλεψη -Αντιμετώπιση προβληματικών καταστάσεων, Προγράμματα εκπαίδευσης, Στόχοι - Αξιολόγηση της εκπαίδευσης- Συνεχής βελτίωση ΕΝΟΤΗΤΑ 7. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στην ενότητα αυτή θα γίνει συγκριτική μελέτη των συστημάτων και προτύπων στην διασφάλιση ποιότητας και συγκεκριμένα θα παρουσιαστούν τα ακόλουθα θέματα: Κοινές διαδικασίες, Αλληλεπίδραση συστημάτων, Τήρηση δεσμεύσεων, Πλεονεκτήματα από την εφαρμογή τους στην επιχείρηση ΕΝΟΤΗΤΑ 8. Εργασιακές σχέσεις Βασικές αρχές λειτουργίας των επιχειρήσεων Εφαρμογή της αρχής της μη-διάκρισης JCB SECURITY AND FACILITY S.A. ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β1 Σελ 5 από 6

6 Εργασιακές σχέσεις Οι καταρτιζόμενοι θα ενημερωθούν για τα βασικά σημεία της εργατικής νομοθεσίας, ατομικές και συλλογικές συμβάσεις εργασίας, υποχρεώσεις εργοδοτών και μισθωτών, σύγχρονες μορφές εργασιακών σχέσεων, ζητήματα οργάνωσης του χρόνου εργασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στις νέες μεθόδους οργάνωσης της εργασίας. Βασικές αρχές λειτουργίας επιχειρήσεων Οι καταρτιζόμενοι θα ενημερωθούν για τον τρόπο που λειτουργεί μια επιχείρηση, την οργάνωση και την δομή της, τα τμήματα που την αποτελούν και την ιεραρχική της συγκρότηση. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις νέες και σύγχρονες μεθόδους οργάνωσης της λειτουργίας και της παραγωγής της επιχείρησης. Ακόμα θα ενημερωθούν για τους στόχους που κάθε επιχείρηση οριοθετεί και πως αυτοί οι στόχοι μπορούν να υλοποιηθούν. Θα γίνει επίσης ανάλυση των εννοιών κόστος, κέρδος, οργάνωση υπηρεσιών, παραγωγής και πωλήσεων και τιμολογιακή πολιτική στα πλαίσια μιας επιχείρησης. Εφαρμογή της αρχής της μη-διάκρισης Οι καταρτιζόμενοι θα ενημερωθούν την αρχή και την ουσιαστική εφαρμογή της μη-διάκρισης στην αγορά εργασίας, τα είδη διακρίσεων και τις εθνικές και ευρωπαϊκές στρατηγικές καταπολέμησης των διακρίσεων JCB SECURITY AND FACILITY S.A. ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β1 Σελ 6 από 6

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

Η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία στον κλάδο της ανακύκλωσης διαχείρισης απόβλητων

Η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία στον κλάδο της ανακύκλωσης διαχείρισης απόβλητων ΑΡΘΡΑ Η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία στον κλάδο της ανακύκλωσης διαχείρισης απόβλητων του Φώτη Κουρμούση 1 Περίληψη Η πράσινη ανάπτυξη αναδεικνύεται πλέον σε διεθνές επίπεδο ως η μοναδική ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ.

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ της ΖΑΦΕΙΡΙΑΣ ΠΑΝ. ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΛΕΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ - Δ.Λ.Π.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ - Δ.Λ.Π. ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 2 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 1. Προφίλ Εταιρίας 6 1.1 Συνοπτική Παρουσίαση Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 6 1.2 Συνοπτική Παρουσίαση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 8 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - EDITORIAL Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο Ο όρος υγεία και ασφάλεια στην εργασία αφορά τις συνθήκες και τους παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις

Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις Η Ευρώπη για την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας ΕΛΛΗΝΙΚO ΙΝΣΤΙΤΟYΤΟ ΥΓΙΕΙΝHΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕIΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣIΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης;

13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης; 13. ιαχείριση της Ποιότητας µε βάση το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000 13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης; Όπως αναπτύχθηκε στα προηγούµενα, ένα Σύστηµα ιαχείρισης αποτελεί ένα από τα πλέον κατάλληλα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα

4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα 4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε αρχικά τους τομείς δραστηριοποίησης στην πληροφορική και το καθεστώς εκτέλεσης ιδιωτικών και δημοσίων έργων, και στη συνέχεια θα κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εγχειρίδιο Λειτουργού Εργασιακών Σχέσεων ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το Έργο συγχρηµατοδοτείται από την Κυπριακή ηµοκρατία και το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ , 2009 ( ) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Νοέμβριος 2009 Copyright Συγγραφέας - Εκδότης Το παρόν βιβλίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για διδακτικούς σκοπούς 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Koινωνική και Περιβαλλοντική Έκθεση

Koινωνική και Περιβαλλοντική Έκθεση Koινωνική και Περιβαλλοντική Έκθεση Koινωνική και Περιβαλλοντική Έκθεση 2006 Η Κοινωνική και Περιβαλλοντική Έκθεση του 2006, εκδίδεται από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ως αυτόνομη έκδοση, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ«ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ» Σελίδα από 45

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ«ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ» Σελίδα από 45 Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 0 Β.1. Σύντομη περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων [προφίλ επαγγέλματος «Τεχνικός Εξυπηρέτησης Πελατών (ΤΕΠ ΤΓ) ] Β.1.1. Τομέας δραστηριοτήτων. [Καταχωρούνται τα στοιχεία εκείνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.. Τροποποίηση της Κ.Υ.Α.2325/27-04.1989 (ΦΕΚ Β 314/89) Κανονισμός Λειτουργίας του Κ.Α.Π.Ε.

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.. Τροποποίηση της Κ.Υ.Α.2325/27-04.1989 (ΦΕΚ Β 314/89) Κανονισμός Λειτουργίας του Κ.Α.Π.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.. Τροποποίηση της Κ.Υ.Α.2325/27-04.1989 (ΦΕΚ Β 314/89) Κανονισμός Λειτουργίας του Κ.Α.Π.Ε. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλια... 23 Επιτροπές... 23 Σύνθεση Συμβουλίων και Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλιου... 27 Αμοιβές μελών Δ.Σ. και προσωπικού...

Συμβούλια... 23 Επιτροπές... 23 Σύνθεση Συμβουλίων και Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλιου... 27 Αμοιβές μελών Δ.Σ. και προσωπικού... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ... 5 2. Η ATEbank Με ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 7 3. Η ATEbank Σήμερα Το Οργανόγραμμα της ATEbank... 9 4. Πολιτική Ποιότητας της ATEbank ΑΕ... 11 5. Βραβεύσεις και Διακρίσεις... 12 6.

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 05. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07

Περί Απολογισμού 05. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 05 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07 1. Προφίλ Εταιρίας 09 1.1 Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 09 1.2 Η Εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 11 1.3 Όραμα, Αποστολή, Αξίες και Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ - Απρίλιος 2014 - Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Εισαγωγή Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΣΗΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Βιβλίο: «Βελτίωση Ποιότητας» Γ. Τσιότρα Σηµειώσεις κ. Καθ. Ν. Μπλέσιου

ΙΟΙΚΗΣΗΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Βιβλίο: «Βελτίωση Ποιότητας» Γ. Τσιότρα Σηµειώσεις κ. Καθ. Ν. Μπλέσιου ΙΟΙΚΗΣΗΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Βιβλίο: «Βελτίωση Ποιότητας» Γ. Τσιότρα Σηµειώσεις κ. Καθ. Ν. Μπλέσιου ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Τα τελευταία χρόνια η ποιότητα καθιερώνεται ως βασικό κριτήριο καταναλωτικής και επιχειρηµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

daidonis77@gmail.com Τμήμα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων Παράρτημα Κατερίνης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

daidonis77@gmail.com Τμήμα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων Παράρτημα Κατερίνης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ημήτριος Α. Αηδόνης Καθηγητής Εφαρμογών daidonis77@gmail.com Τμήμα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων Παράρτημα Κατερίνης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΟΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα