1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ ΕΝΝΟΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ... 2

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ... 2 2. ΕΝΝΟΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ... 2"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ ΕΝΝΟΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΟΡΓΑΝΑ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΡΟΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΥΣΚΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

2 Κανονισµός λειτουργίας Μαθητικών Κοινοτήτων (πρόταση για αναπροσαρµογή του ισχύοντος βάσει της ΥΑ 23/1986/β-619) 1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ 1.1. Η ενεργή συµµετοχή των µαθητών στη σχολική ζωή αποτελεί δικαίωµα των µαθητών αλλά και απαραίτητο συστατικό στοιχείο του δηµοκρατικού σχολείου. Η συµµετοχή αυτή συνίσταται: α) στην έκφραση των απόψεων των µαθητών για θέµατα, που σχετίζονται µε τη σχολική ζωή, και στην ακρόασή τους από τους εκπαιδευτικούς και τους άλλους µαθητές, β) στον ενεργό ρόλο τους κατά τη λήψη αποφάσεων για θέµατα που τους αφορούν, µέσα από συλλογικές διαδικασίες ή µέσω οργάνων στα οποία συµµετέχουν οι εκλεγµένοι εκπρόσωποί τους, γ) στην ανάθεση και ανάληψη εκ µέρους των µαθητών αρµοδιοτήτων και ευθυνών, δ) στην ανάληψη πρωτοβουλιών εκ µέρους των µαθητών για τον εµπλουτισµό και τη βελτίωση της σχολικής ζωής. 2. ΕΝΝΟΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 2.1. Μαθητική κοινότητα αποτελεί το σύνολο των µαθητών µιας τάξης ή, όταν η τάξη διαιρείται σε τµήµατα, το σύνολο των µαθητών κάθε τµήµατος. Ο όρος σχολική µαθητική κοινότητα αναφέρεται στο σύνολο των µαθητών όλων των τάξεων του σχολείου Η λειτουργία των µαθητικών κοινοτήτων αποβλέπει στην ενίσχυση της συµµετοχής των µαθητών στη σχολική ζωή, στην προώθηση του διαλόγου και της συνεργασίας ανάµεσα σε µαθητές και εκπαιδευτικούς, στην επίλυση προβληµάτων και, γενικότερα, στη βελτίωση της ποιότητας της σχολικής ζωής. Μέσα από αυτές επιδιώκεται η δηµοκρατική λειτουργία του σχολείου, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, η ελεύθερη διακίνηση ιδεών, ο σεβασµός στη διαφορετικότητα και στις ανάγκες των µαθητών, η ισότητα, η συµφιλίωση, η εµπέδωση και η προστασία των δικαιωµάτων όλων των µελών της σχολικής κοινότητας Οι µαθητικές κοινότητες συναντώνται τακτικά για να ανταλλάσσουν απόψεις σχετικά µε διάφορα ζητήµατα της σχολικής ζωής και εκλέγουν τους εκπροσώπους τους που αναλαµβάνουν συγκεκριµένες ευθύνες, όπως προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό Οι εκπρόσωποι των µαθητών µεταφέρουν τις αποφάσεις των µαθητικών κοινοτήτων προς τους εκπαιδευτικούς και τους αρµόδιους φορείς και συµµετέχουν τακτικά σε συναντήσεις µε τη διεύθυνση και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, µε στόχο την επίλυση προβληµάτων και τη λήψη αποφάσεων για θέµατα που αφορούν τη σχολική ζωή και τη διαµόρφωση του σχολικού περιβάλλοντος. 3. ΟΡΓΑΝΑ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 3.1. Όργανα κάθε µαθητικής κοινότητας είναι: α) η γενική συνέλευση τµήµατος, στην οποία συµµετέχουν ισότιµα όλοι οι µαθητές και οι µαθήτριες του κάθε τµήµατος β) το πενταµελές µαθητικό συµβούλιο τµήµατος Όργανα της σχολικής µαθητικής κοινότητας είναι: α) η γενική συνέλευση της σχολικής µαθητικής κοινότητας, στην οποία συµµετέχουν ισότιµα όλοι οι µαθητές και οι µαθήτριες του σχολείου β) το δεκαπενταµελές µαθητικό συµβούλιο του σχολείου Στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς ορίζεται από τη διεύθυνση του σχολείου υπεύθυνος καθηγητής / καθηγήτρια για τη λειτουργία της µαθητικής κοινότητας κάθε τµήµατος, που συνεργάζεται τακτικά µε τα µέλη της και τους εκπροσώπους της (µαθητικό συµβούλιο). Με ευθύνη των εκπαιδευτικών αυτών και σε συνεννόηση µε τη διεύθυνση, κατά τον πρώτο µήνα από την έναρξη των µαθηµάτων διεξάγεται σε κάθε τµήµα, σε µια σχολική ώρα, συζήτηση µε τους µαθητές και τις µαθήτριες για τους σκοπούς, τα όργανα και τους τρόπους λειτουργίας των µαθητικών κοινοτήτων. Στο πλαίσιο των συζητήσεων αυτών γίνεται ενηµέρωση για τον παρόντα κανονισµό και ανταλλάσσονται απόψεις για τη βέλτιστη λειτουργία των µαθητικών κοινοτήτων και την ανάδειξη των εκπροσώπων των µαθητών µε προοπτική να αναλάβουν µε υπευθυνότητα την αποστολή τους. 2

3 3.4. Ακολουθεί η διεξαγωγή εκλογών µε τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω (κεφάλαιο 4), για την ανάδειξη των µαθητικών συµβουλίων Η γενική συνέλευση τµήµατος, στην οποία µετέχουν όλοι οι µαθητές του τµήµατος, είναι το ανώτερο όργανο κάθε µαθητικής κοινότητας. Στη γενική συνέλευση οι µαθητές συζητούν και αποφασίζουν για τα θέµατα που τους απασχολούν Η γενική συνέλευση συγκαλείται τακτικά κάθε µήνα µε την ευθύνη του / της προέδρου ή έκτακτα µε πρωτοβουλία του συµβουλίου ή εφόσον υπάρχει αίτηση προς το συµβούλιο του ½ των µελών κάθε µαθητικής κοινότητας. Σε περίπτωση αδράνειας του συµβουλίου, το ½ των µελών της µαθητικής κοινότητας µπορεί να ζητήσει τη σύγκληση συνέλευσης από τον υπεύθυνο καθηγητή Οι τακτικές γενικές συνελεύσεις διεξάγονται σε κάθε τµήµα µία διδακτική ώρα. Οι τακτικές γενικές συνελεύσεις ορίζονται σε διαφορετική µέρα κάθε µήνα, σε συνεργασία του συµβουλίου µε τον καθηγητή / την καθηγήτρια, που έχει οριστεί ως υπεύθυνος /-η για τη λειτουργία της µαθητικής κοινότητας. Οι έκτακτες γενικές συνελεύσεις συγκαλούνται εκτός διδακτικών ωρών. Απαρτία για τη λήψη αποφάσεων υπάρχει εφόσον είναι παρόντα τουλάχιστον τα ¾ των µαθητών του τµήµατος Στις γενικές συνελεύσεις της κάθε µαθητικής κοινότητας προεδρεύει το τριµελές προεδρείο, που εκλέγεται από την πρώτη γενική συνέλευση, µε επί κεφαλής τον/την πρόεδρο Στις γενικές συνελεύσεις των µαθητικών κοινοτήτων των γυµνασίων παραβρίσκεται ο καθηγητής / η καθηγήτρια, που έχει οριστεί υπεύθυνος /-η για κάθε κοινότητα. Σκοπός της παρουσίας του /της είναι να συµβουλεύει τους µαθητές αποκλειστικά σε διαδικαστικά θέµατα. Στα λύκεια και στις τεχνικέςεπαγγελµατικές σχολές ο υπεύθυνος καθηγητής / καθηγήτρια παρίσταται στις συνελεύσεις εφόσον του ζητηθεί από το προεδρείο της τάξης. Κατ εξαίρεση, µπορεί να ζητηθεί από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό, να µην παρίσταται σε συγκεκριµένη συνεδρίαση, για λόγους εξασφάλισης του απόρρητου χαρακτήρα της συζήτησης, λ.χ. σε περίπτωση προβλήµατος στις σχέσεις µαθητών µε συγκεκριµένο εκπαιδευτικό Στη γενική συνέλευση έχουν δικαίωµα λόγου και ψήφου όλοι οι µαθητές και οι µαθήτριες του τµήµατος. Το προεδρείο ορίζει εκ των προτέρων τα θέµατα ηµερήσιας διάταξης που θα απασχολήσουν τη συνέλευση και φροντίζει για την τήρηση της διαδικασίας, ώστε να µπορούν να ακουστούν όλοι οι µαθητές και οι µαθήτριες που επιθυµούν να πάρουν τον λόγο για κάθε θέµα. Θέµατα ηµερήσιας διάταξης µπορούν να προταθούν από όλους τους µαθητές και τις µαθήτριες εκ των προτέρων (γραπτά) ή στην αρχή της γενικής συνέλευσης. Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε πλειοψηφία, αλλά σε κάθε περίπτωση προηγείται προσπάθεια συναινετικών αποφάσεων. Η ψηφοφορία στις συνελεύσεις γίνεται φανερά, εκτός αν τα µέλη της συνέλευσης αποφασίσουν διαφορετικά. Για όλες τις αποφάσεις που λαµβάνονται σε κάθε γενική συνέλευση και στις συνεδριάσεις του πενταµελούς συµβουλίου τηρείται πρακτικό από τον / την γραµµατέα, που καταγράφεται σε βιβλίο που διαθέτει το κάθε τµήµα και συνυπογράφεται από τον/την πρόεδρο και τον/την γραµµατέα της κάθε µαθητικής κοινότητας. Στα πρακτικά καταγράφονται και οι µειοψηφούσες απόψεις Όταν αποφασίζεται η συγκέντρωση χρηµάτων για κάποιον σκοπό, η απόφαση καταγράφεται στα πρακτικά και ο/η ταµίας αναλαµβάνει την τήρηση ειδικού βιβλίου ταµείου (εσόδων εξόδων), τη φύλαξη αποδείξεων εξόδων και την τακτική ενηµέρωση των µελών της γενικής συνέλευσης Όταν µαθητές δεν επιθυµούν τη συµµετοχή τους στη γενική συνέλευση ή παρακωλύουν τη διαδικασία της, το προεδρείο µπορεί να ζητά την αποµάκρυνσή τους από τον υπεύθυνο του τµήµατος καθηγητή, που µπορεί να αποφασίζει την απασχόλησή τους σε άλλη τάξη του σχολείου Το πενταµελές συµβούλιο της κάθε µαθητικής κοινότητας αποτελείται από τους πέντε πρώτους σε ψήφους µαθητές και µαθήτριες, οι οποίοι µετά την εκλογή τους συγκροτούνται σε σώµα. Μεταξύ τους αποφασίζουν την κατανοµή ρόλων προέδρου, γραµµατέα και ταµία, λαµβάνοντας υπόψη τους την κατανοµή των ψήφων. Οι ρόλοι αυτοί µπορούν να ανακατανεµηθούν µε κοινή συµφωνία µεταξύ των µελών του πενταµελούς συµβουλίου, που καταγράφεται στο βιβλίο πρακτικών και ανακοινώνεται στη διεύθυνση και στον υπεύθυνο καθηγητή Ο/η πρόεδρος του συµβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις του συµβουλίου. Μεταφέρει επίσης τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης στη διεύθυνση ή στον υπεύθυνο καθηγητή τµήµατος και εκπροσωπεί το τµήµα του, σε συνεννόηση µε τα υπόλοιπα µέλη του συµβουλίου, σε συναντήσεις όπου καλούνται οι εκπρόσωποι του τµήµατος από τη διεύθυνση για θέµατα που σχετίζονται µε τη λειτουργία του σχολείου Ο/η γραµµατέας αναπληρώνει τον/την πρόεδρο, σε περίπτωση απουσίας του και τηρεί το βιβλίο πρακτικών του συµβουλίου και της µαθητικής κοινότητας. Επίσης καταγράφει στο βιβλίο των πρακτικών ενέργειες και αποφάσεις του συµβουλίου, όπως και αιτήµατα προτάσεις µαθητών προς το συµβούλιο Ο/η ταµίας τηρεί βιβλίο ταµείου (εσόδων- εξόδων), έχει την ευθύνη εισπράξεων και πληρωµών της µαθητικής κοινότητας και σύνταξης του οικονοµικού απολογισµού στο τέλος της σχολικής χρονιάς. 3

4 3.17. Οι αρµοδιότητες του πενταµελούς συµβουλίου είναι: α. Η υλοποίηση των αποφάσεων της µαθητικής κοινότητας. β. Η εκπροσώπηση των µαθητών του τµήµατος στη συνεργασία µε τη διεύθυνση, τον σύλλογο διδασκόντων, τον σύλλογο γονέων και κηδεµόνων και άλλους φορείς. γ. Η προώθηση των αποφάσεων του τµήµατος στο σχολικό µαθητικό συµβούλιο ή στη γενική συνέλευση του σχολείου Το συµβούλιο συνεδριάζει τακτικά µία φορά την εβδοµάδα, εκτός διδακτικών ωρών, και έκτακτα µε πρωτοβουλία του προέδρου ή τριών µελών του. Το συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αν παραβρίσκονται τουλάχιστον 3 µέλη του Οι αποφάσεις του συµβουλίου λαµβάνονται κατά πλειοψηφία και όλα τα µέλη είναι ισότιµα και δικαιούνται από µία ψήφο Το συµβούλιο και τα µέλη του είναι κάθε στιγµή ανακλητά από τη γενική συνέλευση του τµήµατος που το εξέλεξε. Η ανάκληση µέλους του συµβουλίου, γίνεται ύστερα από πρόταση τουλάχιστον του ½ των µαθητών του τµήµατος, µε ψηφοφορία και απαιτείται απόφαση της πλειοψηφίας των παρόντων µαθητών. Σε περίπτωση που ένα µέλος του συµβουλίου παραιτηθεί ή ανακληθεί, τη θέση του παίρνει ο κατά σειρά πρώτος αναπληρωµατικός. Αν παραιτηθεί ή ανακληθεί ο/η πρόεδρος, το συµβούλιο µετά τη συµπλήρωσή του, επανασυγκροτείται σε σώµα και εκλέγει το προεδρείο του. Αν παραιτηθούν τρία ή περισσότερα µέλη του συµβουλίου (ή ανακληθούν από τη γενική συνέλευση), επαναλαµβάνονται οι εκλογές, µε την προβλεπόµενη διαδικασία Οι µαθητές είναι υπεύθυνοι για τη λειτουργία των µαθητικών κοινοτήτων. Το συµβούλιο κάθε µαθητικής κοινότητας έχει µέσα στην αίθουσα διδασκαλίας του τµήµατος δικό του ερµάριο, για να φυλάει εκεί τα βιβλία και τα έγγραφα που χρησιµοποιεί. Η διεύθυνση του σχολείου πρέπει να εξασφαλίζει τα σχετικά ερµάρια. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, τα βιβλία τηρούνται σε άλλο χώρο, που αποφασίζεται από το συµβούλιο Η τελευταία γενική συνέλευση κάθε σχολικής χρονιάς αποφασίζει για τον απολογισµό των πράξεων του συµβουλίου και ενηµερώνεται για τον οικονοµικό απολογισµό. Το συµβούλιο ολοκληρώνει την αποστολή του στο τέλος της σχολικής χρονιάς Σε κάθε σχολείο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης θεσµοθετείται η γενική συνέλευση του σχολείου, που συγκαλείται για να συζητήσει και να αποφασίσει σχετικά µε ζητήµατα που απασχολούν τους µαθητές. Συγκαλείται τακτικά 3 φορές σε κάθε σχολική χρονιά µε την ευθύνη του µαθητικού συµβουλίου του σχολείου ή έκτακτα µε πρωτοβουλία του σχολικού µαθητικού συµβουλίου ή µε αίτηση προς το συµβούλιο των 2/3 των προέδρων των µαθητικών κοινοτήτων των τµηµάτων ή των 2/3 του συνόλου των µαθητών. Σε περίπτωση αδράνειας του συµβουλίου, η σύγκληση συνέλευσης µπορεί να ζητηθεί από τον ιευθυντή Οι τακτικές γενικές συνελεύσεις του σχολείου διεξάγονται σε τρεις διδακτικές ώρες. Οι έκτακτες εκτός διδακτικών ωρών. Τόσο οι τακτικές όσο και οι έκτακτες γενικές συνελεύσεις βρίσκονται σε απαρτία αν παραβρίσκονται τα 2/3 µαθητών του σχολείου Στις γενικές συνελεύσεις του σχολείου προεδρεύει το τριµελές όργανο του σχολικού µαθητικού συµβουλίου (πρόεδρος, γραµµατέας, ταµίας). Στις γενικές συνελεύσεις του γυµνασίου παραβρίσκονται εκπρόσωπος/οι των καθηγητών-συµβούλων των τµηµάτων µε δικαίωµα λόγου. Σκοπός της παρουσίας τους είναι να συµβουλεύουν σε διαδικαστικά θέµατα. Κατ εξαίρεση, µπορεί να ζητηθεί να µην παρίστανται καθηγητές-σύµβουλοι σε συγκεκριµένη συνεδρίαση, για λόγους εξασφάλισης του απόρρητου χαρακτήρα της συζήτησης, λ.χ. σε περίπτωση προβλήµατος στις σχέσεις µαθητών µε συγκεκριµένο εκπαιδευτικό. Στις γενικές συνελεύσεις του λυκείου µπορεί να ζητηθεί από το προεδρείο να παραβρίσκονται η διεύθυνση ή άλλοι καθηγητές σε ολόκληρη ή σε µέρος της συνάντησης, εφόσον κριθεί ότι η παρουσία τους µπορεί να συµβάλει στους σκοπούς της συνέλευσης Στην πρώτη γενική συνέλευση κάθε σχολικής χρονιάς που συνέρχεται µέσα στις πρώτες 45 µέρες και µετά από την εκλογή των συµβουλίων των µαθητικών κοινοτήτων των τµηµάτων, εκλέγεται 15µελές συντονιστικό όργανο για κάθε σχολείο, το σχολικό µαθητικό συµβούλιο. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται µε ευθύνη των µελών του µαθητικού συµβουλίου του σχολείου της προηγούµενης χρονιάς που δεν έχουν αποφοιτήσει, σε συνεργασία µε τη διεύθυνση του σχολείου Οι αρµοδιότητες του σχολικού µαθητικού συµβουλίου είναι: α. Ο συντονισµός της λειτουργίας των µαθητικών κοινοτήτων του σχολείου και η αντιµετώπιση ζητηµάτων που σχετίζονται µε τη σχολική ζωή. 4

5 β. Η εκπροσώπηση των µαθητών του σχολείου στη συνεργασία µε τη διεύθυνση, τον σύλλογο διδασκόντων, τον σύλλογο γονέων και κηδεµόνων και άλλους φορείς. γ. Η προώθηση των αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων του σχολείου Οι εκλογές για την ανάδειξη του 15µελούς σχολικού µαθητικού συµβουλίου γίνονται ύστερα από διάλογο πάνω στα ζητήµατα που απασχολούν τους µαθητές και τις µαθήτριες του σχολείου. Για τον σκοπό αυτό, στην πρώτη γενική συνέλευση παρέχεται δυνατότητα σε όσους µαθητές και µαθήτριες επιθυµούν να τοποθετηθούν δηµόσια για τα θέµατα αυτά. Και µετά την εκλογή του µαθητικού συµβουλίου του σχολείου ο κυρίαρχος λόγος παραµένει στις γενικές συνελεύσεις των µαθητικών κοινοτήτων, που είναι τα ανώτατα όργανά τους Το 15µελές σχολικό µαθητικό συµβούλιο συγκροτείται σε σώµα στην πρώτη του συνεδρίαση µετά τις εκλογές, ορίζοντας πρόεδρο, γραµµατέα και ταµία κατά σειρά ψήφων που έχουν λάβει στις εκλογές. Οι ρόλοι αυτοί µπορούν να ανακατανεµηθούν µε συµφωνία µεταξύ των µελών, που καταγράφεται στο βιβλίο πρακτικών και ανακοινώνεται στη διεύθυνση. Οι αρµοδιότητες του τριµελούς προεδρείου είναι αντίστοιχες µε αυτές των µελών των συµβουλίων των µαθητικών κοινοτήτων των τµηµάτων Το σχολικό µαθητικό συµβούλιο συνεδριάζει στο σχολείο εκτός διδακτικών ωρών, τακτικά µία φορά τη βδοµάδα ή έκτακτα µε πρωτοβουλία του προεδρείου ή 8 µελών του. Βρίσκεται σε απαρτία αν παραβρίσκονται τουλάχιστον 8 µέλη του Οι αποφάσεις λαµβάνονται κατά πλειοψηφία και όλα τα µέλη είναι ισότιµα και έχουν µία ψήφο Τα µέλη του 15µελούς συµβουλίου είναι ανακλητά από τη γενική συνέλευση των µαθητών του σχολείου. Η ανάκληση µέλους του συµβουλίου γίνεται εφόσον στην (τακτική ή έκτακτη) συνέλευση παραβρίσκονται και ψηφίσουν τουλάχιστον τα 2/3 του συνόλου των µαθητών (απαρτία), µε απόφαση της πλειοψηφίας των παρόντων µαθητών Σε περίπτωση που ένα µέλος του µαθητικού συµβουλίου παραιτηθεί, τη θέση του παίρνει ο κατά σειρά πρώτος αναπληρωµατικός. Αν παραιτηθεί ή ανακληθεί ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος ή ο γραµµατέας, το συµβούλιο, µετά τη συµπλήρωση του, επιλέγει µε ψηφοφορία τον αντικαταστάτη του. Αν παραιτηθούν 8 ή περισσότερα µέλη του συµβουλίου (ή ανακληθούν από τη γενική συνέλευση του σχολείου), επαναλαµβάνονται οι εκλογές Η τελευταία γενική συνέλευση κάθε σχολικής χρονιάς αποφασίζει για τον απολογισµό των πράξεων του σχολικού µαθητικού συµβουλίου και ενηµερώνεται για τον οικονοµικό απολογισµό. Το συµβούλιο ολοκληρώνει την αποστολή του στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Ωστόσο, τα µέλη που δεν έχουν αποφοιτήσει συγκαλούν, σε συνεργασία µε τη διεύθυνση του σχολείου, την πρώτη γενική συνέλευση της επόµενης σχολικής χρονιάς (βλ. άρθρο 3.26) Εκπρόσωποι των µαθητικών κοινοτήτων µετέχουν σε επιτροπές που αφορούν τη σχολική ζωή, όπου και όπως προβλέπεται από το νόµο. Ενδεικτικά, συµµετέχουν: - στο Σχολικό Συµβούλιο του σχολείου (Ν.1566/85, αρ. 51) - στη Σχολική Επιτροπή του ήµου ή της ηµοτικής Κοινότητας και στο Συµβούλιο Σχολικής Κοινότητας (Υ.Α. 8440/2011) - σε επιτροπές ελέγχου λειτουργίας των σχολικών κυλικείων (Υ.Α. 643/2008). 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ 4.1. ικαίωµα υποβολής ή πρότασης υποψηφιότητας για τα µαθητικά συµβούλια έχουν όλοι οι µαθητές κάθε σχολείου Η διαδικασία της εκλογής είναι η ακόλουθη : Α. Για τις εκλογές των πενταµελών µαθητικών συµβουλίων τµηµάτων: α. Με ευθύνη του καθηγητή υπεύθυνου τµήµατος, ύστερα από την ενηµερωτική συζήτηση που διεξάγεται στο τµήµα στην αρχή της σχολικής χρονιάς, καταρτίζεται σε κάθε τµήµα ψηφοδέλτιο µε τους υποψήφιους µαθητές /µαθήτριες σε αλφαβητική σειρά και αναπαράγεται σε αριθµό ίσο µε τον αριθµό των µαθητών του τµήµατος. β. Ορίζεται τριµελής εφορευτική επιτροπή από µαθητές / µαθήτριες που δεν συµµετέχουν ως υποψήφιοι στις εκλογές. γ. ιεξάγεται µυστική ψηφοφορία. Κάθε µαθητής / µαθήτρια σηµειώνει σταυρό δίπλα στα ονόµατα των µαθητών της προτίµησής του. Μπορεί να σηµειώσει µέχρι 5 σταυρούς. Ψηφοδέλτια που έχουν παραπάνω 5

6 από 5 σταυρούς ή διακριτικά γνωρίσµατα θεωρούνται από την εφορευτική επιτροπή άκυρα. Η εφορευτική επιτροπή είναι αρµόδια για να κρίνει την οποιαδήποτε ένσταση. δ. Η εφορευτική επιτροπή καταµετρά τους ψήφους, συντάσσει πρακτικό και παραδίδει το αποτέλεσµα και τα ψηφοδέλτια στον / στην εκπαιδευτικό που έχει την ευθύνη του τµήµατος. Οι 5 πρώτοι σε ψήφους συγκροτούν το µαθητικό συµβούλιο τµήµατος, που επιλέγει τον πρόεδρο, τον γραµµατέα και τον ταµία του κατά τα ανωτέρω. Οι 3 επόµενοι είναι αναπληρωµατικοί. Β. Για τις εκλογές των 15µελών σχολικών µαθητικών συµβουλίων: α. Από κάθε µαθητική κοινότητα εκλέγεται ένας αντιπρόσωπος για την εφορευτική επιτροπή, που έχει την ευθύνη για τη διεξαγωγή των εκλογών. Τα µέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν µπορούν να είναι υποψήφιοι για το µαθητικό συµβούλιο του σχολείου. β. Η εφορευτική επιτροπή γράφει µε αλφαβητική σειρά τα ονόµατα των υποψηφίων σε ψηφοδέλτια, που αναπαράγονται σε αριθµό ίσο µε τον αριθµό των µαθητών του σχολείου. γ. Η ψηφοφορία είναι µυστική. Κάθε µαθητής σηµειώνει σταυρούς (µέχρι 7) δίπλα στα ονόµατα των υποψηφίων της προτίµησής του. Ψηφοδέλτια που έχουν παραπάνω από 7 σταυρούς ή διακριτικά γνωρίσµατα θεωρούνται από την εφορευτική επιτροπή άκυρα. Η εφορευτική επιτροπή είναι αρµόδια για να κρίνει την οποιαδήποτε ένσταση. δ. Ως τακτικά µέλη του 15µελούς σχολικού συµβουλίου εκλέγονται 3 τουλάχιστον µαθητές από κάθε τάξη του σχολείου (3 από την α τάξη, 3 από τη β τάξη και 3 από τη γ τάξη), οι οποίοι συγκεντρώνουν τους περισσότερους σταυρούς προτίµησης µεταξύ των συνυποψήφιων της τάξης. Τα υπόλοιπα 6 µέλη αναδεικνύονται µε βάση τον απόλυτο αριθµό των σταυρών προτίµησης, ανεξάρτητα από την τάξη στην οποία ανήκουν. Οι 5 επόµενοι/ες µαθητές/τριες σε ψήφους αποτελούν τα αναπληρωµατικά µέλη. Σε περίπτωση ισοψηφίας, οι εκλογές επαναλαµβάνονται µεταξύ αυτών που ισοψήφησαν. Αν στην επαναληπτική ψηφοφορία παραµείνει η ισοψηφία, τότε γίνεται κλήρωση. ε. Μετά την εκλογή η εφορευτική επιτροπή συντάσσει και υπογράφει πρακτικό, που κοινοποιείται µε ευθύνη της στη διεύθυνση του σχολείου Σε περίπτωση που µαθητές / µαθήτριες επιθυµούν να ζητήσουν την ακυρότητα της διαδικασίας εκλογών, επικαλούµενοι συγκεκριµένες παραβιάσεις του παρόντος κανονισµού, µπορούν να προσφύγουν µε γραπτό σηµείωµά τους προς τη διεύθυνση του σχολείου. Η διεύθυνση εξετάζει το αίτηµα, καλεί και ακούει τα µέλη της εφορευτικής επιτροπής. Εφόσον προκύπτουν στοιχεία για την ακυρότητα της διαδικασίας, η διεύθυνση του σχολείου µπορεί να αποφασίσει την επανάληψη των εκλογών, που πραγµατοποιούνται µε παρουσία εκπαιδευτικών του σχολείου που εποπτεύουν την εγκυρότητα της διαδικασίας. 5. ΠΟΡΟΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 5.1. Οι πόροι κάθε µαθητικής κοινότητας είναι τακτικοί και έκτακτοι. Τακτικοί είναι οι τυχόν εισφορές των µελών της κοινότητας. Έκτακτοι πόροι είναι όσοι προέρχονται από προσφορές και εισπράξεις από διάφορες εκδηλώσεις της µαθητικής κοινότητας Ποσά που προέρχονται από εκδηλώσεις, στις οποίες παίρνουν µέρος µαθητές από διάφορες µαθητικές κοινότητες του σχολείου, χωρίζονται σε ίσα µέρη και µοιράζονται στα ταµεία των µαθητικών κοινοτήτων από το µαθητικό συµβούλιο του σχολείου Τους πόρους της µαθητικής κοινότητας διαχειρίζεται το συµβούλιο της. Οι αποδείξεις είσπραξης και πληρωµής υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον ταµία Οι πόροι που µένουν στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς παραδίδονται στη διεύθυνση του σχολείου και φυλάσσονται απ αυτήν, µεταφέρονται δε στην επόµενη τάξη, ενώ το υπόλοιπο του ταµείου της τελευταίας τάξης παραδίδεται στην πρώτη τάξη του επόµενου σχολικού χρόνου Σε περίπτωση που παρουσιαστεί έλλειµµα στο ταµείο µαθητικής κοινότητας ενός τµήµατος ή του σχολείου, ο/η υπεύθυνος καθηγητής τµήµατος και η διεύθυνση συζητούν µε τα µέλη του προεδρείου της κοινότητας αυτής για την αποκατάσταση του, η οποία οφείλει να συµβεί µέσα στην ίδια σχολική χρονιά. 6. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥΣ 6.1. Η τακτική συνεργασία των µαθητικών κοινοτήτων µε τους εκπαιδευτικούς του σχολείου είναι στοιχείο απαραίτητο για την προώθηση των στόχων τους και τη δηµοκρατική λειτουργία του σχολείου. Για τον λόγο αυτό οι εκπαιδευτικοί, που ορίζονται ως υπεύθυνοι για το κάθε τµήµα, επικοινωνούν µε τους µαθητές στις 6

7 γενικές συνελεύσεις των τµηµάτων, κατά τα οριζόµενα στον κανονισµό αυτό, και συναντούν τακτικά τα προεδρεία των µαθητικών συµβουλίων, επιδιώκοντας διαρκή συνεργασία µαζί τους για τη βελτίωση της ποιότητας της σχολικής ζωής. Οι διευθυντές των σχολείων συναντούν τακτικά τόσο το προεδρείο όσο και τα µέλη του 15µελούς σχολικού συµβουλίου, ανταλλάσσοντας απόψεις και ακούγοντας τη γνώµη τους για την λειτουργία του σχολείου Σηµαντικός είναι ο ρόλος των µαθητικών συµβουλίων στη σύνταξη και εφαρµογή του σχολικού κανονισµού, που υιοθετείται και αναθεωρείται από το σχολικό συµβούλιο. Το 15µελες σχολικό συµβούλιο µαθητών και οι πρόεδροι των τµηµάτων καλούνται τακτικά να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά µε την εφαρµογή του και µπορούν να εισηγηθούν αλλαγές στο περιεχόµενό του ή ενέργειες για την καλύτερη γνωστοποίηση και εφαρµογή του Σε περίπτωση που η συνεργασία µεταξύ µιας µαθητικής κοινότητας και του εκπαιδευτικού υπευθύνου τµήµατος αντιµετωπίζει προβλήµατα, µπορεί να ζητηθεί η συνεργασία της διεύθυνσης του σχολείου. Όταν οι µαθητικές κοινότητες αντιµετωπίζουν προβλήµατα µε τη διεύθυνση του σχολείου, σχετικά µε την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού, µπορούν να ζητούν τη συνδροµή του Σχολικού Συµβουλίου ή της αρµόδιας διεύθυνσης εκπαίδευσης. 7. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 7.1. Οι µαθητικές κοινότητες των διαφόρων τµηµάτων µπορούν, µετά από απόφαση των γενικών συνελεύσεων, των συµβουλίων τους ή του µαθητικού συµβουλίου του σχολείου, να πραγµατοποιούν εκδηλώσεις από κοινού ή ξεχωριστά Το σχολείο, πέρα από χώρος παιδείας, µπορεί και πρέπει να γίνει χώρος πολιτιστικής δηµιουργίας και ανάπτυξης, καθώς και καλλιέργειας του αθλητικού πνεύµατος. Οι µαθητικές κοινότητες, µε δική τους πρωτοβουλία και µε τη συνεργασία και την τελική έγκριση της διεύθυνσης και του συλλόγου των καθηγητών του σχολείου, προωθούν πολιτιστικές εκδηλώσεις (επιστηµονικές διαλέξεις, συζητήσεις, ποιητικές ή µουσικές βραδιές, συναυλίες, εκθέσεις, θέατρο κ.λπ.), που αναφέρονται σε κάθε µορφή επιστήµης και τέχνης, όπως επίσης και διοργανώσεις αθλητικών αγώνων. Σε κάθε σχολείο µπορεί να ιδρυθούν όµιλοι ψυχαγωγικού και πολιτιστικού χαρακτήρα, στους οποίους µπορούν να δραστηριοποιούνται οι µαθήτριες και οι µαθητές από διάφορες τάξεις ή τµήµατα, ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα τους (π.χ. κινηµατογραφικός όµιλος, θεατρικός, φωτογραφικός, σκακιστικός, όµιλος φίλων του περιβάλλοντος, λογοτεχνικός, µουσικός, αθλητικός, πρακτικών κατασκευών κ.λπ.). Οι συνεδριάσεις αυτών των οµίλων πραγµατοποιούνται στο σχολείο, σε ώρες εκτός των διδακτικών, ικανοποιούν τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα των µαθητών και καλλιεργούν το ταλέντο των µελών τους. Αρµόδιο όργανο για τον συντονισµό της δουλειάς τους είναι το µαθητικό συµβούλιο του σχολείου. Η διεύθυνση του σχολείου αποφασίζει για την παραχώρηση χώρων για τη διεξαγωγή των εκδηλώσεων, ύστερα από αίτηµα των εκπροσώπων των µαθητών Στις συνεδριάσεις του συλλόγου των καθηγητών, όταν συζητούνται πολιτιστικές, αθλητικές και γενικά µαθητικές δραστηριότητες (π.χ. συγκρότηση βιβλιοθήκης, µορφωτικές επισκέψεις και εκδροµές, διοργάνωση σχολικών εορτών, δηµιουργία και συντήρηση σχολικού µουσείου κ.λπ.) συµµετέχουν µε δικαίωµα λόγου το προεδρείο του 15µελούς σχολικού µαθητικού συµβουλίου και οι πρόεδροι των 5µελών συµβουλίων τµηµάτων Η ελευθερία της έκφρασης αναγνωρίζεται ως βασικό µέσο αγωγής και επικοινωνίας. Το δικαίωµα αυτό στο σχολικό περιβάλλον υλοποιείται µε τα παρακάτω: α. Με ευθύνη του µαθητικού συµβουλίου του σχολείου υπάρχει στο σχολείο πίνακας µαθητικών ανακοινώσεων για µαθητικά θέµατα. Η διεύθυνση του σχολείου θα πρέπει, σε συνεννόηση µε το µαθητικό συµβούλιο, να παραχωρήσει σε κεντρικό σηµείο του σχολείου, τον χώρο όπου θα αναρτηθεί ο πίνακας. Ευνόητο είναι πως ο πίνακας αυτός θα χρησιµοποιείται και από τις µαθητικές κοινότητες, για µαθητικά θέµατα. β. Με πρωτοβουλία επίσης των µαθητικών κοινοτήτων µπορούν να εκδίδονται έντυπα (σχολικό περιοδικό, εφηµερίδα, ενηµερωτικά έντυπα) ή να τηρούνται ιστοχώροι και ιστολόγια από τους µαθητές για την ενηµέρωση και την ανταλλαγή απόψεων µε τους συµµαθητές τους ή και τους άλλους φορείς του σχολείου. Την ευθύνη για τη σύνταξη του περιοδικού ή της εφηµερίδας ή του ιστοχώρου / ιστολογίου θα έχει συντακτική επιτροπή που θα αποτελείται από µέλη της µαθητικής κοινότητας. Καθηγητής - σύµβουλος ορίζεται από τον σύλλογο των καθηγητών για τη συµπαράσταση και βοήθεια στην έκδοση των εντύπων και τη λειτουργία ιστοχώρων / ιστολογίων Οι µαθητικές κοινότητες και τα µέλη τους αναλαµβάνουν να περιφρουρήσουν το δικαίωµα των µαθητών να ζουν τη σχολική ζωή τους σε χώρους που πληρούν τις προϋποθέσεις για µάθηση. Σκόπιµη 7

8 φθορά της σχολικής περιουσίας µε πράξεις ή παραλείψεις αποτελεί µη αποδεκτή συµπεριφορά. Οι µαθητικές κοινότητες σ αυτό το θέµα συνεργάζονται και υποβοηθούν τη διεύθυνση του σχολείου, που βέβαια έχει την ευθύνη για την προστασία των µέσων διδασκαλίας, καθώς και για την καθαριότητα του διδακτηρίου και των υπολοίπων σχολικών χώρων. Οι µαθητικές κοινότητες επίσης µπορούν να επεµβαίνουν και να ελέγχουν τα µέλη τους, ώστε να αποφεύγεται η αναγραφή στους τοίχους των αιθουσών διδασκαλίας, των διαδρόµων και των κοινόχρηστων χώρων συνθηµάτων, σχηµάτων, συµβόλων, άσεµνων λέξεων ή φράσεων κ.λπ Η διεύθυνση του σχολείου µπορεί σε συνεργασία µε το σχολικό µαθητικό συµβούλιο να αποφασίζει ότι σε συγκεκριµένους τοίχους / χώρους του σχολείου µπορούν να δηµιουργηθούν τοιχογραφίες, σε πλαίσιο που αποφασίζεται επίσης σε συνεργασία µαζί τους. 8. ΕΠΙΛΥΣΗ ΥΣΚΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 8.1. υσκολίες και συγκρούσεις που µπορεί να παρατηρηθούν στο πλαίσιο της λειτουργίας των µαθητικών κοινοτήτων επιλύονται µέσα από διάλογο και συνεργασία. Η διεύθυνση του σχολείου και οι εκπαιδευτικοί, που έχουν οριστεί ως υπεύθυνοι των τµηµάτων, µπορούν να µεσολαβήσουν για την επίλυση τυχόν διχογνωµιών ή συγκρούσεων, εφόσον τους ζητηθεί από τους εµπλεκόµενους µαθητές /µαθήτριες Οποιασδήποτε µορφής βίαιη, προσβλητική ή ρατσιστική συµπεριφορά µεταξύ µαθητών /-τριών µέσα και έξω από τον χώρο του σχολείου δεν είναι αποδεκτή. Εφόσον µια τέτοια συµπεριφορά γνωστοποιηθεί σε εκπαιδευτικούς, χρειάζεται να ληφθούν τα κατάλληλα παιδαγωγικά µέτρα για να αποτραπούν η ένταση και οι αρνητικές συνέπειες που τέτοιες συµπεριφορές µπορεί να προκαλούν. Για τον λόγο αυτόν ορίζεται εκπαιδευτικός, που ασκεί κατ αρχήν διαµεσολαβητικό ρόλο µεταξύ των εµπλεκόµενων µαθητών, επιχειρώντας την ειρηνική διευθέτηση της κατάστασης. Στο σχολείο µπορεί να δηµιουργηθεί, ύστερα από συνεργασία της διεύθυνσης, του συλλόγου διδασκόντων και του 15µελους σχολικού µαθητικού συµβουλίου, οµάδα µαθητών /µαθητριών που θα έχουν στην ευθύνη τους, ύστερα από αίτηµα των εµπλεκοµένων, τη διαµεσολάβηση µεταξύ µαθητών /τριών που έρχονται σε σύγκρουση ή που ενεργούν µε βίαιο / προσβλητικό τρόπο. Η διαµεσολάβηση έχει ως στόχο την ειρηνική επίλυση της όποιας διαφοράς και την αποτροπή της επανάληψής της. Οι µεσολαβητές µαθητές και µαθήτριες εκπαιδεύονται και εποπτεύονται από έµπειρο εκπαιδευτικό Σε περιπτώσεις παραπτωµάτων µαθητών/-τριών, που συνεπάγονται κυρώσεις από τον σύλλογο καθηγητών και τη διεύθυνση, οι µαθητικές κοινότητες στις οποίες ανήκουν οι µαθητές /µαθήτριες µπορούν να συνεδριάσουν και να εισηγηθούν προς τον σύλλογο τον τρόπο αντιµετώπισής τους, µε στόχο την αποτροπή της επανάληψης των παραπτωµάτων Όταν ο σύλλογος διδασκόντων συνεδριάζει µε θέµα τη λήψη µέτρων ή την επιβολή κυρώσεων, λόγω παραπτωµάτων µαθητών/τριών, καλούνται και παραβρίσκονται στη σχετική συζήτηση, µε δικαίωµα λόγου, το τριµελές προεδρείο της σχολικής µαθητικής κοινότητας, οι πρόεδροι των µαθητικών κοινοτήτων των τµηµάτων, στα οποία ανήκουν οι µαθητές /τριες, όπως και οι εµπλεκόµενοι µαθητές /τριες, που έχουν δικαίωµα απολογίας. 9. ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 9.1. Από την κοινοποίηση αυτού του κανονισµού παύει η ισχύς του προηγούµενου κανονισµού λειτουργίας των µαθητικών κοινοτήτων (ΥΑ 23/1986/β-619) Ο κανονισµός αυτός εφαρµόζεται υποχρεωτικά από το σχολικό έτος σε όλες τις σχολικές µονάδες της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, δηµόσιες και ιδιωτικές Με τη φροντίδα και την ευθύνη της διεύθυνσης και του συλλόγου των διδασκόντων κάθε σχολείου, ο κανονισµός αυτός διανέµεται σε όλους τους διδάσκοντες και αναρτάται σε εµφανές σηµείο κάθε σχολείου. Ένα αντίτυπο παραδίδεται στο συµβούλιο κάθε µαθητικής κοινότητας και γίνεται ευρεία ενηµέρωση των µαθητών για το περιεχόµενό του Η τήρηση του κανονισµού αποτελεί αντικείµενο καθηµερινής προσπάθειας των οργάνων της σχολικής κοινότητας, βασίζεται όµως κύρια στην υπευθυνότητα όλων των µελών της. 8

Πρόταση για τροποποίηση της Υ.Α. 23/1986/β-619 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Πρόταση για τροποποίηση της Υ.Α. 23/1986/β-619 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Πρόταση για τροποποίηση της Υ.Α. 23/1986/β-619 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ...2 2. ΕΝΝΟΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ...2 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Γ2/4094/23.9.86 /γή ΥΠ.Ε.Π.Θ. Φ.Ε.Κ. 619 τ. Β Άρθρο 1 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ 1. Το σχολείο, ως ζωντανός οργανισµός, αποτελεί θεσµό που προετοιµάζει τα παιδιά, µε τη

Διαβάστε περισσότερα

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους»

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Δείτε εδώ τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων, μεταγραμμένο σε «Κείμενο για όλους»*. Στη μορφή αυτή, ο κανονισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι για τον κανονισμό των μαθητικών κοινοτήτων

Γλωσσάρι για τον κανονισμό των μαθητικών κοινοτήτων Γλωσσάρι για τον κανονισμό των μαθητικών κοινοτήτων Δείτε εδώ τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων ä με γλωσσικά σχόλια για την καλύτερη κατανόησή του ä με γλωσσάρι βασικών όρων του Θα διευκολύνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy

E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy Αρ. Φακ.: 7.19.16/6 Αρ. Τηλ.: 22800642 Αρ. Φαξ: 22800638 E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 Σεπτεµβρίου 2013 ιευθυντές/ ιευθύντριες Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήρι 3: Από τη θεωρία στην πράξη

Εργαστήρι 3: Από τη θεωρία στην πράξη Εργαστήρι 3: Από τη θεωρία στην πράξη Με το εργαστήρι αυτό οι μαθητές, αφού ενημερωθούν για βασικές όψεις της λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων και για τις ξεχωριστές δράσεις κοινοτήτων σε σχολεία όλης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ Β Σχολική χρονιά: 2014-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ Β Σχολική χρονιά: 2014-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ Β Σχολική χρονιά: 2014-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κ68 Μ11 ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ (από τους Κανονισμούς Λειτουργίας των Σχολείων Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης)

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων http://www.gdimitrakopoulos.gr ΦΕΚ 1340 τ. Β (άρθρα 37,38 και 39) Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων 1. Ο Σύλλογος των ιδασκόντων (Σ..) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. ΜΕΛΗ 2. ΤΑΜΕΙΟ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.Ε. 4. ΓΡΑΦΕΙΑ 5. ΕΦΟΡΕΙΟ 6. ΑΡΧΕΙΟ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 7. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 8. ΙΑΦΟΡΑ Όλα τα θέµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ένωσης Συλλόγων που ιδρύθηκε και εδρεύει στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού Αττικής με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου»

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Άρθρο 1 : Ίδρυση, έδρα, Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων ΦΕΚ 1340 τ. Β (άρθρα 37,38 και 39) Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων 1. Ο Σύλλογος των ιδασκόντων (Σ..) είναι συλλογικό όργανο του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού.

1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΕΛΒΕΤΙΑΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1975 Ε ΡΑ ΖΥΡΙΧΗ 1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού. 1.3.8 Η διοργάνωση διαλέξεων και συζητήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζω τον κανονισμό των μαθητικών κοινοτήτων

Γνωρίζω τον κανονισμό των μαθητικών κοινοτήτων Γνωρίζω τον κανονισμό των μαθητικών κοινοτήτων Με τη δραστηριότητα αυτή οι μαθητές, χωρισμένοι σε ομάδες εργασίας, καλούνται να μελετήσουν τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων και να συμπληρώσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ... 3

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ... 3 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ.... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο... 3 Όργανα λειτουργίας και επιτροπές εργασίας.... 3 Άρθρο 1ο... 3 Άρθρο 2ο... 3 Άρθρο 3ο... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο... 3 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανώσεις γονέων. Παρ. 4. Οι ενώσεις γονέων κάθε νοµού ή νοµαρχιακού διαµερίσµατος συγκροτούν µία οµοσπονδία γονέων.

Οργανώσεις γονέων. Παρ. 4. Οι ενώσεις γονέων κάθε νοµού ή νοµαρχιακού διαµερίσµατος συγκροτούν µία οµοσπονδία γονέων. Οργανώσεις γονέων Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87 τ. Α Άρθρο 94 Πρόσθετες αρµοδιότητες δήµων 4. Στο άρθρο 75 παρ. Ι του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων, υπό τον τοµέα στ` («Παιδείας, Πολιτισµού και Α- θλητισµού»), προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης Άρθρο 1ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Λέσχη Φίλων των Δίσκων Discus Club of Greece», με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η Λέσχη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΑΡΘΡΟ 1 : Ιδρυτική πράξη 1) Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» µε έδρα την Αθήνα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19-11-1983 Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο (Επιστηµονική Εταιρεία) µε την ονοµασία και τον τίτλο ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή Συζήτηση στην Θεσσαλονίκη 15.3.2009

Ανοικτή Συζήτηση στην Θεσσαλονίκη 15.3.2009 «Ο ρόλος των µαθητών στην σύνταξη και εφαρµογή Σχολικών Κανονισµών» Ανοικτή Συζήτηση στην Θεσσαλονίκη 15.3.2009 Σύνοψη των κυριότερων απόψεων και προτάσεων των µαθητών Η Ανοικτή Συζήτηση διοργανώθηκε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΕΥΡΥΤΑΝ1ΑΣ - ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - Β

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΕΥΡΥΤΑΝ1ΑΣ - ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - Β ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΕΥΡΥΤΑΝ1ΑΣ - ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - Β. ΕΥΒΟΙΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΩΝ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ - ΩΡΕΩΝ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΙΔΡΥΣΗ - ΕΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως:

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως: Καταστατικό 1 Ονομασία και έδρα Ο σύλλογος φέρει την ονομασία Έλληνες Επιστήμονες Βερολίνου και Βρανδεμβούργου (κ.σ.) και έχει την έδρα του στο Βερολίνο. Έτος χρήσης είναι το ημερολογιακό έτος. 2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1 of 6 18/2/2013 3:27 µµ Καταστατικό ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 ο Ιδρύεται επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία: "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Σταυρωµένος - 71 004 ΠΡΟΣ: Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό του

Ταχ. Δ/νση : Σταυρωµένος - 71 004 ΠΡΟΣ: Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Ηράκλειο 08/10/2015 Αριθµ. Πρωτ. 326 / Φ.20 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.E.I.) ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σταυρωµένος - 71 004 ΠΡΟΣ: Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Ταχ/κή Θυρίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Μητρώου 1551, Αρ. Απόφασης 781/2000 T.Θ. 1385, Τ.Κ. 70013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τηλ. 2810391778, Fax 2810391481 E-mail seite@admin.forth.gr, Web site

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ» ΑΡΘΡΟ 1 Από τους φοιτητές Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ιδρύεται σύλλογος σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2011 ειδικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗ την 2 του μηνός Ιανουαρίου 2011

Από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2011 ειδικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗ την 2 του μηνός Ιανουαρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΤΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2011 ειδικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗ την 2 του μηνός Ιανουαρίου 2011 Αριθμ. Απόφασης 1/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ Α.Σ.Γ.Μ.Ε

ΟΡΓΑΝΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ Α.Σ.Γ.Μ.Ε ΟΡΓΑΝΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ Α.Σ.Γ.Μ.Ε 1. Όργανα διοίκησης των Συλλόγων Γονέων, των Ενώσεων Συλλόγων Γονέων, των Οµοσπονδιών Ενώσεων Συλλόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΗΜΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε Άρθρο 1 ο Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Καταστατικό Προοίμιο Το φοβερό μεταπολιτευτικό αδιέξοδο, εθνικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό, βύθισε την ελληνική κοινωνία σε μια βαθύτατη κρίση αξιών. Οι πολιτικές δυνάμεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι) ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι) ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι) ΚΡΗΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΛΗ-ΠΟΡΟΙ-ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 1 Ίδρυση σωματείου-επωνυμία-έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Μετεχόντων σε Συνόδους της Διεθνούς Ολυμπιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΣΥΝΤΟΜΕΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΣΥΝΤΟΜΕΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ) Μισιαούλη και Καβάζογλου 3012, Αγίου Αντωνίου Λεμεσός Τηλέφωνο: 25 578822 Τηλεομοιότυπο: 25 578811 osgdknlimassol@cytanet.com.cy www.osgdknlimassol.com.cy ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Λ Ε Υ Κ Ω Σ Ι Α 1998 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ιδρυση - Επωνυμία - Εδρα 1 2. Λειτουργία - Σφραγίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ & ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ Τάρανα-Κραψίτη Δήμου Πρέβεζας» (Ο.Σ.Π.Ο. Τάρανα-Κραψίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικοί Κανονισμοί

Διοικητικοί Κανονισμοί ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Διοικητικοί Κανονισμοί 1. Στη δύναμη της ΚΥΣΟ εγγράφονται μέλη ερασιτεχνικά-φίλαθλα σωματεία που καλλιεργούν το άθλημα του σκακιού, σύμφωνα με όσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονικό σωματείο με όνομα «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [συντομογραφικά ΚΥ.Μ.Ε.]. Η έδρα

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση»

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» 1. Γενικά. Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Συλλόγου Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» συμπληρώνει τις διατάξεις του καταστατικού με σκοπό την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ. Κεφάλαιο Α - Γενικές ιατάξεις

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ. Κεφάλαιο Α - Γενικές ιατάξεις ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (Ε.Α.Τ.Α.)» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ Κεφάλαιο Α - Γενικές ιατάξεις Άρθρο 1: Όνοµα, έδρα, χρώµατα, σήµα,

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Διευθυντών Σχολικών Μονάδων 49 ης Περιφέρειας για την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής Βίας

Σεμινάριο Διευθυντών Σχολικών Μονάδων 49 ης Περιφέρειας για την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής Βίας Σεμινάριο Διευθυντών Σχολικών Μονάδων 49 ης Περιφέρειας για την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής Βίας Σχολικός Σύμβουλος: Ανδρέας Ν. Ζεργιώτης Αχαρνές, Ιανουάριος 2013 Έρευνα Ε.Κ.Κ.Ε. : Νεανική Βία μέσα από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 1. Ίδρυση, αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης. Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης. Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου 1. Σχέδιο Έκθεσης Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου Εισαγωγή Ο ετήσιος προγραμματισμός αποτελεί βασική λειτουργία της οργάνωσης και της διοίκησης της σχολικής μονάδας και πραγματοποιείται στην αρχή

Διαβάστε περισσότερα

O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης

O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 2 - Σκοπός

Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 2 - Σκοπός Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται, κατά τους όρους και τις προβλέψεις του Αστικού Κώδικα, σωματείο (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) με την επωνυμία «Σύλλογος Διερμηνέων Συνεδρίων Ελλάδος» (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Ε)

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΠ ΓΕΛ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Σεπτέμβριος 2014 ΕΤΗΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ο Εκδοτικός Οίκος ιδρύθηκε από το Πολυτεχνείο Κρήτης τη δε χρηματοδότηση, λειτουργία και διαχείριση του έχει αναλάβει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Κεφάλαιο Α Ίδρυση Έδρα Σκοπός ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ο.Π.Α. (συνεδρίαση 1 η /14-10-2015)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ο.Π.Α. (συνεδρίαση 1 η /14-10-2015) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203298 / Fax: 210 8234822 76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203298 / Fax: (+30) 210 8234822 E-mail: lydia@aueb.gr / www.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ ΑΡΘΡΟ 1 ο Σ Κ Ο Π Ο Σ 1.Σκοπός της.α.κ.ε./πρωτοβαθμιασ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ( ΑΚΕ/ΠΕ) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας «Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος»

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας «Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος» Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας «Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος» Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος Κανονισµού είναι ο καθορισµός των διαδικασιών που αφορούν τη λειτουργία της Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣχολικήΔιαμεσολάβηση. Πως λειτουργεί ο θεσμός σήμερα σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας

ΣχολικήΔιαμεσολάβηση. Πως λειτουργεί ο θεσμός σήμερα σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας ΣχολικήΔιαμεσολάβηση Πως λειτουργεί ο θεσμός σήμερα σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο της αποστολής του ως Συνήγορος του Παιδιού, προσκάλεσε σχολεία

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.210-8203911 FAX: 210-8226204 http://www.aueb.

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.210-8203911 FAX: 210-8226204 http://www.aueb. Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.210-8203911 FAX: 210-8226204 http://www.aueb.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Παράγραφος 1 Ιδρύεται επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΛΕΤΚΩΙΑ ΚΤΠΡΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Όνομα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 Σο όνομα του συλλόγου των Κυπρίων διπλωματούχων Υυσικών Επιστημών είναι «Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» (Σ.Ε.Ε.Θ.)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» (Σ.Ε.Ε.Θ.) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» (Σ.Ε.Ε.Θ.) ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται από τους εργαζόμενους στο Εθνικό Θέατρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ

ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ Νοέμβριος 2015 Σελίδα 1 από 15 Τα όργανα του Ποταμιού 1. Oι εθελοντές (μέλη) του Κινήματος...3 2. Ο Επικεφαλής...4 3. Η Μεγάλη Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες διεξαγωγής των εκλογών από την Εφορευτική Επιτροπή. Διεξαγωγή της ψηφοφορίας Επαναληπτική εκλογή

Κανόνες διεξαγωγής των εκλογών από την Εφορευτική Επιτροπή. Διεξαγωγή της ψηφοφορίας Επαναληπτική εκλογή Κανόνες διεξαγωγής των εκλογών από την Εφορευτική Επιτροπή Διεξαγωγή της ψηφοφορίας Επαναληπτική εκλογή Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις 31-05-2010, στην Αίθουσα Τελετών του Ιδρύματος και ώρα από 09:00 έως

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος στήριξης ασθενών με νεοπλασματική νόσο: ΕΥ ΖΩ με τον Καρκίνο

Σύλλογος στήριξης ασθενών με νεοπλασματική νόσο: ΕΥ ΖΩ με τον Καρκίνο Σύλλογος στήριξης ασθενών με νεοπλασματική νόσο: ΕΥ ΖΩ με τον Καρκίνο Καταστατικό του Συλλόγου ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ 1859, ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 49/4900/1453/2003 Εκούσιας Δικαιοδοσίας, ΠΡΩΤΟΔ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Άρθρο 1ο Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό. Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Καταστατικό. Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Καταστατικό Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ίδρυση -Έδρα Επωνυμία Σκοποί και Στόχοι - Μέσα Άρθρο 1 Ιδρύεται σύλλογος με Έδρα τη Λάρισα και την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ "

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ " Στην Κομοτηνή σήμερα 23 Νοεμβρίου 1993 οι υπογράφοντες: 1. Σωκράτης Γρηγορόπουλος 2. Φωτεινή Γρηγοροπούλου 3.'Ολγα Δουδακμάνη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των καθηγητών-εσωτερικών μελών του πρώτου Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων»

Θέμα: «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των καθηγητών-εσωτερικών μελών του πρώτου Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα, 30 Νοεμβρίου 2011 Αρ.Πρωτ.: 7α Θέμα: «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των καθηγητών-εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρο 12 του Καταστατικού της ΟΝΕ) 1. Ημερομηνίες και Ώρες

(Άρθρο 12 του Καταστατικού της ΟΝΕ) 1. Ημερομηνίες και Ώρες Εσωτερικοί Κανονισμοί που διέπουν τη Διαδικασία Σύγκλυσης και Λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης (Παγκύπριου Συνεδρίου) και της Εκλογικής Συνέλευσης της Οργάνωσης Νέων Επιστημόνων ΔΗΣΥ (ΟΝΕ) 1. Ημερομηνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

(Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών) ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

(Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών) ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ- Ν.Π.. ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 7 & ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 1 ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΗΛ.: 210 6096930 Μελίσσια: 2/10/2104 Αρ.Πρωτ. 361 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία Δημοτικής Κοινότητας Χανίων

Λειτουργία Δημοτικής Κοινότητας Χανίων Λειτουργία Δημοτικής Κοινότητας Χανίων Ένας οδηγός για να γνωρίσουμε τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Βασισμένο στην εγκύκλιο 49 του ΥΠ.ΕΣ. Συμβούλιο Το Συμβούλιο 15μελές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΡΘΡΟ 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ Ιδρύεται Ομοσπονδία με την επωνυμία ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚATAΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ «ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ»

ΚATAΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ «ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ» ΚATAΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ «ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ» Άρθρο 1ο ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυµία - Έδρα Σκοποί Άρθρο 1 Όνοµα - Έδρα Ιδρύεται σωµατείο φιλοπεριβαλλοντικού - φιλοδασικού χαρακτήρα µε έδρα την Αθήνα και µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Άρθρο 1 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Σωματείο λογοτεχνικό, μη κερδοσκοπικού σκοπού, με την επωνυμία «Εθνική

Διαβάστε περισσότερα