ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την"

Transcript

1 ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να βοηθήσουµε στη λύση των τοπικών προβληµάτων που παρουσιάζονται κατά καιρούς. β) Να αναπτύξουµε µια ευρύτερη πνευµατική κίνηση που να ευνοήσει την κοινωνική βελτίωση και την καλυτέρευση της ζωής. γ) Να αναβιώσουµε τα έθιµα του τόπου. δ) Να συγκεντρώσουµε λαογραφικό υλικό (παροιµίες, ποιήµατα, τραγούδια). Άρθρο 1 ο α) Η µελέτη των κοινωνικών, µορφωτικών και εκπολιτιστικών προβληµάτων και των προβληµάτων τοπικού ή γενικού ενδιαφέροντος. β) Η δηµιουργία διαφόρων τµηµάτων όπως: 1. Βιβλιοθήκη και αναγνωστήριο. 2. Λαογραφικό Μουσείο (Συγκρότηση λαογραφικού αρχείου). 3. Προβολές Κινηµατογραφικών ταινιών. 4. Θεατρική οµάδα. ιοργάνωση θεατρικών παραστάσεων 5. Μουσική και χορωδιακή οµάδα. 6. Χορευτικό συγκρότηµα. 7. Αίθουσα πνευµατικών εκδηλώσεων (Εκθέσεις, ιαλέξεις) Άρθρο 2 ο α) Ο σύλλογος βασίζεται στην αρχή της κυρίαρχης ισότητας µεταξύ των µελών του. β) Όλα τα µέλη, µε σκοπό να εξασφαλιστούν σ όλους τα δικαιώµατα και τα πλεονεκτήµατα που απορρέουν από την ιδιότητά τους σαν µέλη, οφείλουν να εκπληρώσουν µε καλή πίστη τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν σύµφωνα µε το παρόν καταστατικό. Μέλη του συλλόγου Άρθρο 3 ο Αρχικά µέλη του Συλλόγου είναι όσοι κάτοικοι υπέγραψαν το παρόν καταστατικό στη συνάντηση που έγινε στις 2 Ιανουαρίου

2 Άρθρο 4 ο Μέλος του Συλλόγου µπορεί να γίνει όποιος κάτοικος αποδέχεται το παρόν καταστατικό και τη δηµοκρατική του λειτουργία. Μέλος άλλου τοπικού Συλλόγου µε ίδιους σκοπούς δε µπορεί να είναι και µέλος του «Μορφωτικού συλλόγου Ειδοµένης». Κάθε µέλος του Συλλόγου πρέπει να παίρνει ενεργό µέρος στη ζωή του και να συµβάλει οικονοµικά µε ποσό που καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Το ποσό αυτό ανέρχεται στις 300 δραχµές το χρόνο. Μέλος του Συλλόγου διαγράφεται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου. Το µέλος έχει δικαίωµα ένστασης, οπότε αποφασίζει η Γενική Συνέλευση. Τέλος αποχωρεί από το σύλλογο µε έγγραφη γραφη αίτηση στο.σ. Όργανα και ιοίκηση του Συλλόγου Άρθρο 5 ο α) Τα όργανα του Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση (Γ. Σ.) και το ιοικητικό Συµβούλιο (.Σ.). Κυρίαρχο σώµα είναι η Γ. Σ. β) Άλλα βοηθητικά όργανα µπορούν να συστηθούν, αν θεωρηθούν αναγκαία, σύµφωνα µε το παρόν καταστατικό. γ) Το ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τα µέλη του Συλλόγου σε τακτικές Γενικές Συνελεύσεις δύο φορές το χρόνο: µία στο δεκαπενθήµερο των σχολικών διακοπών των εορτών του Πάσχα και µία στο δεκαπενθήµερο των σχολικών διακοπών των εορτών των Χριστουγέννων. δ) Έκτακτα συνέρχεται η Γ. Σ. όταν την συγκαλέσει το.σ. ή το ζητήσει το 1/5 των µελών του Συλλόγου, οπότε το.σ. την συγκαλεί υποχρεωτικά εντός 10 ηµερών. Άρθρο 6 ο α) Η Γ. Σ. είναι σε απαρτία και συνέρχεται όταν είναι παρόντα πάνω από το 50% συν 1 των µελών του Συλλόγου. Σε περίπτωση µη απαρτίας συγκαλείται νέα Γ. Σ. µετά 7 (επτά) ηµέρες και είναι σε απαρτία µε τα παρευρισκόµενα µέλη. Ο αριθµός των µελών του Συλλόγου καθορίζεται από τις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη του.σ. β) Πριν από την έναρξη των εργασιών της Γ. Σ. εκλέγεται από τη Γ. Σ. το προεδρείο που αποτελείται από πρόεδρο και χρέη γραµµατέα αναλαµβάνει ο γραµµατέας του συλλόγου. γ) Μετά την έναρξη της Γ. Σ. συµπληρώνεται και η ηµερήσια ιάταξη. δ) Οι ψηφοφορίες γίνονται µυστικές ή µε ανάταση του χεριού. Γι αυτό αποφασίζει η πλειοψηφία της Γ. Σ. 2

3 Άρθρο 7 ο α) Το.Σ. θα εκλεγεί αµέσως µετά την επικύρωση του παρόντος καταστατικού µε µυστική ψηφοφορία των µελών του Συλλόγου στην τακτική Γ. Σ. Η ανανέωση του.σ. θα γίνεται κάθε δύο χρόνια στην τακτική Γ. Σ. των Χριστουγέννων. β) Τις εκλογές διεξάγει τριµελής εφορευτική επιτροπή (Ε.Ε.) που εκλέγεται στην ίδια Γ. Σ. και πριν από την ψηφοφορία. Οι υποψήφιοι για το.σ. δε µπορούν να πάρουν µέρος στην εφορευτική επιτροπή. Η επιτροπή παραλαµβάνει και το αρχείο, ταµείο, σφραγίδα και έγγραφα του Συλλόγου. γ) Η Ε.Ε. την ηµέρα των εκλογών δέχεται τις αιτήσεις υποψηφιότητας και καταχωρεί τους υποψηφίους κατά αλφαβητική σειρά σ ένα πίνακα. Στη συνέχεια διανέµει δ στους ψηφοφόρους το ψηφοδέλτιο από όλα τα µέλη της επιτροπής. Οι ψηφοφόροι γράφουν στο ψηφοδέλτιο που τους έχει διανεµηθεί πέντε υποψήφιους. Ψηφοδέλτιο που λαµβάνεται από την κάλπη χωρίς χωρίς τις υπογραφές των µελών της επιτροπής θεωρείται άκυρο. Οι πέντε υποψήφιοι που συγκέντρωσαν τους περισσότερους σταυρούς είναι το νέο.σ. Σε συνάντησή τους ορίζουν τον πρόεδρο, γραµµατέα και τα µέλη του.σ. Σε περίπτωση ισοψηφίας η θέση καταλαµβάνεται µε κλήρο. δ) ικαίωµα ψήφου έχουν όσοι εκ των µελών του Συλλόγου λόγου έχουν τακτοποιήσει τους ταµειακούς τους λογαριασµούς. Άρθρο 8 ο α) Το.Σ. συγκαλείται σε σώµα µία εβδοµάδα µετά τις εκλογές. Στην ίδια συγκέντρωση παραλαµβάνει και το αρχείο, ταµείο, σφραγίδα και έγγραφα του Συλλόγου από την Ε.Ε. β) Το.Σ. έχει διοικητική πρωτοβουλία και εκτελεστική εξουσία µέσα στα πλαίσια του καταστατικού και των αποφάσεων της Γ. Σ. ενώπιον της οποίας απολογείται. γ) Το.Σ. αποτελείται από πέντε µέλη, πρόεδρο, γραµµατέα, ταµία και δύο µέλη. Ο πρόεδρος αντιπροσωπεύει το Σύλλογο, προπαρασκευάζει και διευθύνει τα.σ. Ο γραµµατέας κρατά τα πρακτικά των συνεδριάσεων του.σ., τηρεί την αλληλογραφία και το µητρώο των µελών, διαφυλάσσει το αρχείο και τη σφραγίδα του Συλλόγου και ενηµερώνει τα µέλη µε ανακοινώσεις. Ο Ταµίας ευθύνεται για την τήρηση των λογαριασµών και διαφυλάσσει τα περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου. 3

4 δ) Μέλος του Συλλόγου µπορεί να εκλεγεί στο.σ. αφού συµπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας του. Άρθρο 9 ο Ο σύλλογος διαλύεται εάν το επιθυµούν πάνω από τα δύο τρίτα (2/3) των µελών του. Σε περίπτωση διαλύσεως του Συλλόγου τα περιουσιακά στοιχεία περιέχονται στην Κοινότητα Ειδοµένης. Άρθρο 10 ο Τριµελές εποπτικό συµβούλιο ελέγχει τα περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου. Άρθρο 11 ο α) Το.Σ. συνέρχεται µία φορά το δεκαπενθήµερο και σε έκτακτες περιπτώσεις (κατόπιν ειδοποίησης των µελών του). β) Οι αποφάσεις παίρνονται κατόπιν ψηφοφορίας και µε ανάταση του χεριού και απλή πλειοψηφία. γ) Στη συνεδρίαση του.σ. µπορεί να παρευρίσκεται οποιοδήποτε µέλος του Συλλόγου µε δικαίωµα λόγου και πρότασης. δ) Μέλος του.σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρία συνεχή συµβούλια διαγράφεται από το.σ. ε) Σε περίπτωση παραίτησης µελών του.σ. οι κενές θέσεις συµπληρώνονται από τους υπόλοιπους υποψηφίους κατά τις εκλογές, οι οποίοι συγκέντρωσαν τους περισσότερους σταυρούς. στ) Σε περίπτωση παραίτησης ταυτόχρονα τριών µελών του.σ. διενεργούνται νέες εκλογές εντός 15 (δεκαπέντε) ηµερών για ανάδειξη νέου.σ. ζ) Το.Σ. µπορεί να οργανώσει συγκεντρώσεις των µελών του Συλλόγου όποτε θεωρεί αναγκαίο αίο ή να δηµιουργεί επιτροπές ανοιχτές στα µέλη του Συλλόγου για µελέτη διαφόρων θεµάτων ή κινητοποίηση σε συγκεκριµένα ζητήµατα. Η δουλειά αυτών των επιτροπών θα πρέπει να εγκρίνεται από το.σ. που απολογείται γι αυτές στη Γ. Σ. η) ικαστικώς ο σύλλογος αντιπροσωπεύεται από τον εκάστοτε πρόεδρο του.σ. θ) Σ όλα τα συνέδρια ο Σύλλογος αντιπροσωπεύεται από τον πρόεδρο του.σ. Πόροι - Αλλαγή Καταστατικού Άρθρο 12 ο Οι πόροι του Συλλόγου προέρχονται: 4

5 α) Από τις εισφορές και συνδροµές των µελών του. Η ετήσια συνδροµή, όπως προαναφέρθηκε, είναι καθορισµένη στο ποσό των 300 δραχµών. β) Από τις διάφορες εκδηλώσεις του Συλλόγου. γ) Από δωρεές, επιχορηγήσεις κλπ., εφόσον οι παραπάνω προσφορές δε θέτουν όρους και γενικά δεν έρχονται σε αντίθεση µε το πνεύµα του παρόντος καταστατικού. Άρθρο 13 ο Η εκ νέου αλλαγή ή τροποποίηση άρθρων του παρόντος καταστατικού, γίνεται µε πλειοψηφία των 2/3 των µελών ειδικής καταστατικής Γ. Σ. Άρθρο 14 ο Το χειρόγραφο του παρόντος καταστατικού φυλάσσεται στα αρχεία του Συλλόγου και αντίτυπό του είναι στη διάθεση κάθε µέλους. Κανονισµός εργασιών της Γ. Σ. 1. Το Προεδρείο της Γ. Σ. εισηγείται τα θέµατα για συζήτηση. Η ίδια Γ. Σ. αποφασίζει µε ψηφοφορία για τις συµπληρώσεις ή τροποποιήσεις της ηµερήσιας διάταξης. Εγκρίνει, συµπληρώνει, τροποποιεί. 2. Πάνω στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης οποιοδήποτε µέλος του Συλλόγου µπορεί να γραφεί στον κατάλογο οµιλητών και να εκθέσει τις απόψεις του σε τακτά χρονικά όρια, που ορίζονται από το προεδρείο. Προνοµιακά θεωρούνται τα θέµατα επί της διαδικασίας, προσωπικού, έκτακτη ανακοίνωση και προηγούνται όποτε και αν εµφανιστούν. 3. Στις συγκεκριµένες προτάσεις, αντιπροτάσεις, τροποποιήσεις προτάσεων ή ψηφίσµατα για έγκριση ορίζεται αριθµός επεµβάσεων (1-2) υπέρ και κατά. Στη συνέχεια η Γ. Σ. προχωρεί σε ψηφοφορία. 4. Τις εργασίες της Γ. Σ. µπορούν να παρακολουθούν παρατηρητές χωρίς δικαίωµα ψήφου και λόγου εκτός αν δικαιολογηµένα αποφασίσει διαφορετικά το Προεδρείο. Το Προεδρείο έχει δικαίωµα να πάρει µέτρα (επίπληξη ή αποβολή για ορισµένο χρονικό διάστηµα από τη Γ. Σ.) ενάντια σε µέλος του Συλλόγου, ή παρατηρητή αν η συµπεριφορά του αποτελεί εµπόδιο στην κανονική εργασία της Γ. Σ. Σε περίπτωση που κατ επανάληψη ή µε ιδιαίτερη βαρύτητα µέλος ή παρατηρητής παρεµποδίζει τις εργασίες της Γ. Σ., το προεδρείο έχει δικαίωµα να πάρει το µέτρο της οριστικής αποβολής από τη Γ. Σ. Ενάντια στην απόφαση µπορεί να υποβληθεί αιτιολογηµένη ένσταση, οπότε αποφασίζει η Γ. Σ. 5. Το προεδρείο έχει δικαίωµα να επαναφέρει στην ηµερήσια διάταξη και να αφαιρέσει το λόγο από οµιλητή αν η επέµβασή του δεν 5

6 έχει καµιά σχέση µε το θέµα που συζητείται. Ενάντια στην απόφαση µπορεί να υποβληθεί αιτιολογηµένη ένσταση, οπότε αποφασίζει η Γ. Σ. 6. Ενάντια στο προεδρείο, αν από µέλος κρίνεται ότι καταπατείται η δηµοκρατική διαδικασία της Γ. Σ. µπορεί να υποβληθεί αιτιολογηµένη πρόταση µοµφής. Ακολουθεί συζήτηση µε (1-2) επεµβάσεις υπέρ και κατά και ψηφοφορία. Στην περίπτωση που η πρόταση µοµφής εγκριθεί η ίδια Γ. Σ. προχωρεί στην εκλογή νέου προεδρείου. 7. Σε περίπτωση που οι εργασίες της Γ. Σ. δεν είναι δυνατόν δ να τελειώσουν εξαντλώντας όλα τα θέµατα για συζήτηση στα τακτά χρονικά όρια (αυθηµερόν) οι εργασίες της συνεχίζονται την επόµενη, εκτός αν διαφορετικά αποφασίσει η Γ. Σ. και από το σηµείο όπου είχαν διακοπεί. Άρθρο 15 ο Η σφραγίδα και τα έγγραφα του Συλλόγου: α) Η σφραγίδα του συλλόγου έχει σχήµα κυκλικό και φέρει στο µέσο της την παράσταση ενός περιστεριού που από το ράµφος του κρέµεται το σύµβολο των Ολυµπιακών αγώνων. Αναγράφεται κυκλικά και γύρω από την παράσταση: «Έτος ιδρύσεως 1984» - «Μορφωτικός Σύλλογος Ειδοµένης» β) Όλα τα έγγραφα του Συλλόγου που απευθύνονται σε τρίτους γράφουν την ονοµασία του, την έδρα και την ακριβή διεύθυνσή του, τον αριθµό που µ αυτόν καταχωρήθηκε στο ειδικό βιβλίο του Πρωτοδικείου της έδρας του και τέλος στην υπογραφή του εκπροσώπου του µπαίνει η παραπάνω σφραγίδα του. 6

7 7

1999, 2000, 2001, 2002 κ.ο.κ.

1999, 2000, 2001, 2002 κ.ο.κ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΣY.Α.ΠΑΚ.) ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ-Ε ΡΑ-ΣΦΡΑΓΙ Α Ιδρύεται στην Κύπρο Σύνδεσµος Αποφοίτων του Πανεπιστηµίου Κύπρου µε το όνοµα "Σύνδεσµος Αποφοίτων Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)."

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.). Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο της Οµοσπονδίας µε την Επωνυµία ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)." (Τροποποίηση και Κωδικοποίηση) Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α Ε Ρ Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ INTERCOLLEGE ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (Φ.ΕΝ.Ι.Λ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ INTERCOLLEGE ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (Φ.ΕΝ.Ι.Λ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ INTERCOLLEGE ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (Φ.ΕΝ.Ι.Λ) -1- Άρθρο 1ο Ι ΡΥΣΗ Ε ΡΑ- ΣΦΡΑΓΙ Α α) Ιδρύεται στη Λευκωσία Φοιτητική Ένωση µε την επωνυµία «Φοιτητική Ένωση Intercollege Λευκωσίας ( Φ.ΕΝ.Ι.Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία ΑΡΘΡΟ 1 ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται στην Κύπρο 'Όμιλος με την επωνυμία «ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά.

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ» Άρθρο 1ο Σύσταση, Έδρα 1. Συνιστάται Ένωση Καταναλωτών µε την επωνυµία «Ένωση Εργαζόµενων Καταναλωτών Ελλάδος»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ «ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ «ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Προτείνεται προς τροποποίηση το από 28.8.1968 Καταστατικό το οποίο αποτελούσε τροποποίηση δια της υπ αριθ. 8544/68 αποφάσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών του αρχικού Καταστατικού, εγκριθέντος δια της υπ αριθ.1361/66

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Άρθρο 1 ο : Α) Η επωνυμία του Σωματείου είναι: «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ». Β) Έδρα του είναι η Θεσσαλονίκη.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ Άρθρο 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Άρθρο 01 Σύσταση και Επωνυμία Με το παρόν συστήνεται, κατά τους παρακάτω ειδικότερους

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Στην Αγία Παρασκευή σήµερα 28η Ιουνίου 2004 οι παρακάτω συµβαλλόµενοι : 1. Η Ανδρούλα Νασιοπούλου, Τέρµα Πατριάρχου Γρηγορίου, που ενεργεί στο παρόν στο όνοµα

Διαβάστε περισσότερα

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 Για τον εκδηµοκρατισµό του συνδικαλιστικού κινήµατος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζοµένων, κωδικοποιηµένος, όπως ισχύει σήµερα. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (ΣΚΟΠΟΥ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ) «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ GS1 και τον διακριτικό τίτλο: «GS1 ASSOCIATION GREECE». ΟΡΙΣΜΟΙ: Οπου στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Αγροξενία»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Αγροξενία» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Αγροξενία» Στο Κρυονέρι Κορινθίας σήμερα 12/11/2010 συνήλθαν οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1. Αβραμίδης Ιωάννης, Ξενοδοχείο ΜΟΡΦΗ, Κερκίνη Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2011 1 Το παρόν Σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών εκπονήθηκε από ομάδα επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

εκλογή µελών των συλλογικών οργάνων των ήµων ( ηµοτική Περίοδος: 1 η Σεπτεµβρίου 2014-31 η Αυγούστου 2019)

εκλογή µελών των συλλογικών οργάνων των ήµων ( ηµοτική Περίοδος: 1 η Σεπτεµβρίου 2014-31 η Αυγούστου 2019) Ελληνική Α Α: 7Ν27Ν-ΡΒΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 30565 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.sev.org.gr/uploads/pdf/ked_teliko_jan2011.pdf

http://www.sev.org.gr/uploads/pdf/ked_teliko_jan2011.pdf ήλωση Εταιρικής ιακυβέρνησης (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «Ε.ΣΥ. - ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ------------------ Με τους διακριτικούς τίτλους: «Ε.ΣΥ.», «ΕΛ.ΕΥΣΙΣ.» και «ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ Εγκρίθηκε στις 20.11.1997 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Α/Α Απόφαση ΔΣ Ημερομηνία Κεφάλαιο Άρθρο Περιεχόμενο 1 Ανακοίνωση 154 29 12 2011 Θ 4 Σε περίπτωση διάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

"ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΕΔΡΑ. ΑΡΘΡΟ 1:

Διαβάστε περισσότερα

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους»

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Δείτε εδώ τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων, μεταγραμμένο σε «Κείμενο για όλους»*. Στη μορφή αυτή, ο κανονισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1

ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1 ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1 Ν. 2725/17-6-99 (ΦΕΚ 121 Α'): Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

*** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος.

*** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος. ΦΕΚ Α' 121/17.6.1999. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡ. 2725 Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. *** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Σύστασης και Λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης

Κανονισµός Σύστασης και Λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης Κανονισµός Σύστασης και Λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης Περιεχόµενα Άρθρο 1. Γενικά θέµατα και ορισµοί- Τεχνικά Όργανα Τυποποίησης...2 Άρθρο 2. Έργο της Τεχνικής Επιτροπής Τοµέα (ΤΕ-Τ) και της

Διαβάστε περισσότερα