ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 26 / ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 742 / 2013 ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισµού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών. Στις Σέρρες και στο ιοικητήριο, σήµερα την 6 η του µηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 20:00 συνεδρίασε το ηµοτικό Συµβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθµ. 26/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ηµοτικού Συµβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους ηµοτικούς Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ τ.α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης». Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδοµένου ότι σε σύνολο 41 ηµοτικών Συµβούλων, παρόντες ήταν 34 δηλαδή: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος.Σ.) ινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος.Σ.) Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα Αγοραστός Αγοραστός Αναστασιάδης Αντώνιος, Αναστασιάδης Ηλίας Αραµπατζής Θεόδωρος Αρναούτογλου Φωτεινή Γαλάνης Στέργιος Γάτσιος Αθανάσιος Γκότσης Ηλίας Γρηγοριάδης Παναγιώτης ήµου Ιωάννης ηµητρίου Ευστράτιος ούκας Γεώργιος ρίγκα Χρυσούλα Ηλιοπούλου Σταλακτή Θεοχάρης Μιχαήλ Καλαϊτζίδης Βασίλειος Κατιρτζόγλου Βασίλειος Μηλίδης Θεόδωρος Μοσχολιός Ζωγράφος Μυστακίδης Παύλος Νεράντζης Βασίλειος Νιζάµης ηµήτριος Σαραντίδου Ερµοφύλη Σούζας Ζαχαρίας Σταυρόπουλος Χριστόδουλος Στεργίου Νικόλαος Φωτιάδης Στέφανος Χασαπίδης Κων/νος Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης Χράπας Παντελής Χρυσανθίδης Βασίλειος 1

2 ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραµµατέας.Σ.), 2. Βαλτσάνης ηµήτριος, 3. Ίντος ηµήτριος, 4. Μερετούδης ηµήτριος, 5. Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία, 6. Μπόϊκος Αθανάσιος, 7. Παπαδοπούλου Φωτεινή. Οι Πρόεδροι των Συµβουλίων των Τοπικών και ηµοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρόντες ήταν οι κ.κ. ερµεντζής ηµήτριος, Μεταλλίδης Γεώργιος και Τσίµας Θωµάς. Ο Πρόεδρος του.σ., µετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του ηµοτικού Συµβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο ήµαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/ Ο ηµοτικός Σύµβουλος κ. Βασίλειος Κατιρτζόγλου αποχώρησε από τη συνεδρίαση, λίγο πριν την ολοκλήρωση του κύκλου ερωτήσεων-ανακοινώσεων και πριν την συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. - Με τη σύµφωνη γνώµη του Σώµατος, το 7 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκε 1 ο. - Αποχώρησαν από τη συνεδρίαση: Η ηµ. Σύµβουλος κ. Φωτεινή Αρναούτογλου, µετά την ολοκλήρωση του 9 ου θέµατος. Οι ηµ. Σύµβουλοι κ.κ. Αντώνιος Αναστασιάδης και Ερµοφύλη Σαραντίδου, µετά την ολοκλήρωση του 17 ου θέµατος. Το ηµοτικό Συµβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 1o θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ αριθµ / εισήγηση του Τµήµατος Αγρ/κής & Κτν/κής Παραγωγής & Αλιείας του ήµου, που έχει ως εξής: << Σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ. 1B εδάφιο ν, του Ν. 3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο ηµοτικό Συµβούλιο το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 παρ. ε Ν. 3463/2006 και 82 του Κ..Κ. Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και το αρθ. 7 του Π 51/2006 και σε κάθε περίπτωση λαµβάνοντας υπόψη την οµαλή λειτουργία των αγορών σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και την διευκόλυνση των άµεσα εµπλεκοµένων µε αυτή πωλητών προς όφελος των καταναλωτών, παρακαλούµε να εισηγηθείτε στο δηµοτικό συµβούλιο την έγκριση του. Λαµβάνοντας υπόψη: την απόφαση της επιτροπής ποιότητας ζωής µε αριθµ. 12/2013, την απόφαση της επιτροπής ιαβούλευσης µε αριθµ. 7/2013, τις αποφάσεις της ηµοτικής Ενότητας Σερρών και των Τοπικών Κοινοτήτων Σκουτάρεως, Προβατά, Αναγέννησης, καθώς και τα αποδεικτικά τοιχοκόλλησης του κανονισµού στις λοιπές τοπικές κοινότητες του ήµου, συντάσσει τον κανονισµό ως κάτωθι: 2

3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Λαϊκές Αγορές Ισχύουσα Νοµοθεσία 1. Ν. 2323/95 [ΦΕΚ 145 Α/1995] Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκε από τον Νόµο 3377/2005 [ΦΕΚ 202/2005] Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη των βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς θέµατα Υπουρ. Ανάπτυξης. 2. Ν. 3190/2003 [ΦΕΚ 249/Α/ ] Τροποποίηση του Νόµου 2323/95 <Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες διατάξεις>. 3. Ν. 3557/2007 Κεφ Β τροποποιήσεις του Ν.2323/1995 και του Ν 3377/ /2005 [ΦΕΚ 297/Α] άρθρο 26 και Ν.3784/2009 [ΦΕΚ 137/Α] άρθρο Ν. 3769/2009 [ΦΕΚ.105/ τεύχος Α ] Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις. 6. Ν.3852/2010 [ΦΕΚ.87/ τεύχος Α ] <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης>> άρθρο 94 παρ.6 υποπαρ.32 σύµφωνα µε τον οποίο η έκδοση αποφάσεων για ίδρυση, µετακίνηση, διάλυση και καθορισµό του τρόπου της εν γένει λειτουργίας λαϊκών αγορών σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία περιλαµβανοµένης της χορήγησης επαγγελµατικών και παραγωγικών αδειών συναφούς αντικειµένου έχει µεταβιβαστεί στους ήµους εκτός από την απόφαση τοποθέτησης των πωλητών στις λαϊκές αγορές, η οποία εκδίδεται από το Περιφερειακό Συµβούλιο, ανά Περιφερειακή Ενότητα. 7. Π 51/2006 [ΦΕΚ 53/Α/ ] Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών. 8. Π 115/2008 [ΦΕΚ Α 179/ ] Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας. 9. Π 116/2008 [ΦΕΚ179/Α/ ] Τροποποίηση του Π 51/2006 [53 Α ] Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών. 10. ΥΑ Κ1-164 αριθµ ΦΕΚ 275/ [προσαρµογή διατάξεων αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου στην οδηγία 2006/123/ΕΚ σχετικά µε τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά] που αναφέρεται στην προσαρµογή διατάξεων υπαιθρίου εµπορίου, παραγωγών και επαγγελµατιών παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών προϊόντων βιολογικής γεωργίας. 11. Ν. 3852/2010 άρθρο 73 παραγρ.1β εδάφιον ν. Η Επιτροπή ποιότητας ζωής εισηγείται στο ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ..Κ ιατάξεις νόµων ή ειδικές διατάξεις που αναφέρονται στη διαχείριση των λαϊκών αγορών και δεν αποτυπώνονται στο κείµενο του παρόντος, ισχύουν παράλληλα µε τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού. 3

4 Άρθρο 1 ο Σύσταση & λειτουργία Λαϊκών Αγορών 1. Εγκρίνουµε τη συνέχιση λειτουργίας των παρακάτω Λαϊκών Αγορών ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Ηµέρα ΤΡΙΤΗ α) Σέρρες η Λαϊκή Αγορά καταλαµβάνει την πλατεία Νίκης και τους ρόµους που συµβάλλονται σ αυτή ακτινωτά δηλαδή: 1.α) Κιουταχείας από πλατεία Νίκης µέχρι 8 ης Μαίου β) Ιερολοχιτών ««µέχρι Βενιζέλου γ) Τσαµαδού ««µέχρι Κιλκίς δ) Παλαιολόγου ««µέχρι Σεβαστείας ε) Σαράντα Μάρτυρες ««µέχρι Σεβαστείας καθώς και τις οδούς 2. α) Κοµνηνών από 8 ης Μαϊου µέχρι Αβίδου β) Κοµνηνών από 8 ης Μαϊου µέχρι Σπετσών γ) Ασκανίας από Τσαµαδού µέχρι Αβίδου δ) Ολύµπου από Τσαµαδού µέχρι Αβίδου ε) Π. Κανάκη από Κοµνηνών µέχρι Βενιζέλου Αριθµός θέσεων 660 Ηµέρα ΣΑΒΒΑΤΟ α) Στην Τ.Κ. Προβατά Στην Τοπική Κοινότητα Προβατά η Λαϊκή Αγορά καταλαµβάνει την Κεντρική οδό µπροστά από το ηµαρχείο Αριθµός θέσεων 77 β) Στην Τ.Κ. Σκουτάρεως Στην Τοπική Κοινότητα Σκουτάρεως η Λαϊκή Αγορά καταλαµβάνει την οδό Κωνσταντίνου Καραµανλή (Από πρώην Κοινοτικό Κατ/µα Σκουτάρεως προς το Αστυνοµικό Τµήµα) Αριθµός θέσεων 140 γ) Στην Τ.Κ. Αναγέννησης Στην Τοπική Κοινότητα Αναγέννησης η Λαϊκή Αγορά καταλαµβάνει την οδό από οικία Κούλικα µέχρι το Αγροτικό Ιατρείο Αριθµός θέσεων 36 4

5 2. Η ίδρυση νέων λαϊκών αγορών, η ακριβής οριοθέτηση τους καθώς και κάθε τροποποίηση αυτών (µετακίνηση - αλλαγή των ορίων ή του χώρου, διάλυσηκατάργηση), θα πραγµατοποιείται µόνο µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου έπειτα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου κατόπιν εισήγησης του σχετιζόµενου κατά περίπτωση Τοπικού Συµβουλίου και γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής της Περιφερειακής ενότητας. 3. Αλλαγή της ηµέρας και ώρας λειτουργίας συγκεκριµένης λαϊκής θα πραγµατοποιείται έπειτα από απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. 4. Οι αποφάσεις του ήµου θα κοινοποιούνται στην αρµόδια για θέµατα εµπορίου υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας. Άρθρο 2 ο Ωράριο λειτουργίας Λαϊκών Αγορών α) Κατά τους χειµερινούς µήνες από 07:00 το πρωί έως 14:30 µετά το µεσηµέρι. β) Κατά τους θερινούς µήνες από 07:00 το πρωί έως 14:30 µετά το µεσηµέρι γ) Απαγορεύεται η κίνηση οχηµάτων από τις 14:30 µέχρι τις 17:00 το µεσηµέρι και µέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία καθαρισµού του χώρου της Λαϊκής από τα αρµόδια συνεργεία καθαρισµού του ήµου Σερρών ε) Για λόγους ευρυθµίας της λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών απαγορεύεται κάθε είσοδος προς εκφόρτωση µετά της 07:30 π.µ. (πλην ψαριών) και για φόρτωση και έξοδο προς της 14:00 µ.µ.και µετά τις 15:00 µ.µ. ζ) Απαγορεύεται αυστηρά η καταστρατήγηση και η µη εφαρµογή του ωραρίου της Λαϊκής Αγοράς. Άρθρο 3 ο Χορήγηση Θέσεων Τοποθέτηση πωλητών στην Λαϊκή αγορά Σύµφωνα µε την παρ το άρθρο 94 του Ν.3852/2010 η τοποθέτηση των πωλητών σε αριθµηµένες θέσεις θα γίνεται µε απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου για την Περιφερειακή Ενότητα των Σερρών. Σύµφωνα µε τις µέχρι τώρα διατάξεις ισχύουν τα παρακάτω: α) Οι πωλητές επαγγελµατίες και παραγωγοί, τοποθετούνται σε συγκεκριµένες θέσεις µέσα σε χώρους των Λαϊκών Αγορών, κατά κατηγορία επαγγελµάτων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 8 του άρθρου 7 του ν. 2323/1995, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 του ν. 3377/2005 (Α 202) και τα Π.. 51/06 αρθ 11 και 116/08. Οι θέσεις θα είναι διαγραµµισµένες και αριθµηµένες και σε καµία περίπτωση δεν µπορούν οι πωλητές να αλλάζουν θέση, χωρίς προηγούµενη απόφαση, ακόµα και αν κάποια θέση είναι κενή για κάποιο χρονικό διάστηµα.

6 β) Σε περίπτωση µετακίνησης ή αλλαγής χώρου λαϊκής αγοράς οι θέσεις καλύπτονται από τους πωλητές οι οποίοι συµµετείχαν στην καταργούµενη, και τοποθετούνται σύµφωνα µε τις ονοµαστικές καταστάσεις συµµετοχής οι οποίες καταρτίζονται από τους υπαλλήλους του ήµου της αρµόδιας υπηρεσίας για τις Λαϊκές Αγορές. Οι καταστάσεις µε τους συµµετέχοντες αναρτώνται στο ηµοτικό Μέγαρο και επίσης κοινοποιούνται στα Σωµατεία. γ) 1) Οι θέσεις κατανέµονται σε παραγωγούς και επαγγελµατίες 1:1 µεταξύ τους, δηλαδή µία παραγωγική προς µία επαγγελµατική. 2) Η τοποθέτηση σε κενές νέες Θέσεις για βελτίωση θέσης καθώς και στις θέσεις νεοϊδρυόµενων ή µεταφερόµενων Λαϊκών- οι πωλητές τοποθετούνται από την Επιτροπή που προβλέπεται από το άρθρο 11 του Π.. 51/06. δ) Μετά την τοποθέτηση των συµµετεχόντων καταγράφονται οι τυχόν επαγγελµατικές και παραγωγικές κενές θέσεις. ε) Οι επαγγελµατίες πωλητές, που δεν διαθέτουν πρωτογενή προϊόντα γης (στα οποία περιλαµβάνονται και τα άνθη), είδη αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας θα τοποθετούνται στην αρχή ή στο τέλος των λαϊκών αγορών µε τρόπο που να τους καθιστά απολύτως διακριτούς από τους άλλους πωλητές των παραπάνω κατηγοριών. ζ) Τα νωπά ψάρια λόγω της ιδιαιτερότητας του προϊόντος θα είναι συγκεντρωµένα σε ένα σηµείο του χώρου της Λαϊκής Αγοράς. η) Οι εποχικοί παραγωγοί δεν παίρνουν µόνιµες θέσεις, θα τοποθετούνται στις Λ.Α. στις προβλεπόµενες ή προκύπτουσες κενές θέσεις από την επιτροπή ελέγχου λαϊκών αγορών, ύστερα από απόφαση της αρµοδίου Υπηρεσίας. θ) Σε κάθε περίπτωση το 90% των θέσεων κάθε λαϊκής αγοράς καταλαµβάνουν πωλητές (επαγγελµατίες και παραγωγοί) µε αντικείµενο την πώληση προϊόντων γης και θαλάσσης. ι) Οι παραγωγοί που δραστηριοποιούνται από άλλους νοµούς τοποθετούνται µόνο στην οδό Κανάκη. Άρθρο 4 ο Γενικές Ρυθµίσεις καθορισµού µήκους πλάτους πάγκων πωλητών Τα παραχωρούµενα µέτρα µήκους των πάγκων στις Λαϊκές Αγορές, είναι κατά µέγιστο όριο τα εξής: Λαϊκή Σερρών Παραγωγοί 3 µέτρα Επαγγελµατίες 5 µέτρα Πωλητές Ιχθύων: 4 µέτρα 6

7 Λαϊκές Σκουτάρεως Προβατά - Αναγέννησης Παραγωγοί 3 µέτρα Επαγγελµατίες 5 µέτρα Πωλητές Ιχθύων: 4 µέτρα 2) Οι πωλητές υποχρεούνται να τηρούν επακριβώς τις διαγραµµίσεις. 3) Σε περίπτωση που πίσω από το χώρο του πάγκου υπάρχει ελεύθερος χώρος(πλατεία πάρκο οικόπεδο κλπ.) απαγορεύεται η κατάληψη του χώρου αυτού ή και µέρος του από των πωλητή. 4) Σε περίπτωση που στην οδό που διεξάγεται Λαϊκή Αγορά λειτουργεί στεγασµένο κατάστηµα υποχρεωτικά αφήνεται κενό 1 µέτρου προς της εισόδους του. 5) Το πλάτος των πάγκων θα είναι µέχρι 1,20µ. για τους παραγωγού και εµπόρους 1,00µ. 6) Για τους παραγωγούς θα αφήνετε διάδροµος διέλευσης µεταξύ των πάγκων 0,5µ. και για τους εµπόρους 1,00µ. Άρθρο 5 ο Συµµετοχή ενδιαφεροµένων 1. ικαίωµα συµµετοχής στις λαϊκές αγορές του ήµου έχουν: α. Οι επαγγελµατίες πωλητές που είναι κάτοχοι άδειας πωλητή Λαϊκών Αγορών. β. Οι παραγωγοί που είναι κάτοχοι άδειας πωλητή Λαϊκών Αγορών. γ. Οι πρωτοβάθµιες συνεταιριστικές οργανώσεις των διαφόρων κλάδων της Αγροτικής οικονοµίας ή οι αναγνωρισµένες οµάδες παραγωγών προκειµένου να προωθήσουν τα προϊόντα µελών τους που δεν κατέχουν άδεια πωλητή λαϊκών αγορών. 2. Πωλητές οι οποίοι δεν θα έχουν θεωρηµένη άδεια από τις αρµόδιες υπηρεσίες η οποία να ισχύει για λαϊκές αγορές του ήµου Σερρών δεν θα γίνονται δεκτοί στις λαϊκές του ήµου. Άρθρο 6 ο Επιτρεπόµενα είδη προς πώληση στις Λαϊκές Αγορές Α. Γενικά 1. Κάθε πωλητής κάτοχος επαγγελµατικής άδειας τύπου Α ή Β µπορεί να πωλεί είδη ΜΟΝΟ µίας κατηγορίας. 2. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού είναι δυνατόν έπειτα από αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου κάθε φορά από το νόµο οργάνου έκδοσης επαγγελµατικών αδειών: 7

8 α. Να επιτρέπει την αλλαγή της κατηγορίας της χορηγηθείσας άδειας ως προς τα προς πώληση είδη µε την προϋπόθεση ότι το 90% των χορηγηθεισών αδειών θα εξακολουθούν να έχουν ως αντικείµενο την πώληση προϊόντων Γης στα οποία περιλαµβάνονται και τα άνθη, είδη αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας. 3. Απαγορεύεται η διάθεση πουλερικών και πτηνών οποιασδήποτε ηλικίας και οποιουδήποτε είδους, σε υπαίθριες λαϊκές αγορές (αποφ ΥΠΑΤ 25897/2008 αρθ 3 παρ. 4). 4. Παραγωγοί που πωλούν µεταποιηµένα προϊόντα ή επιχειρήσεις που ασχολούνται µε την παρασκευή και διάθεση µεταποιηµένων αγροτικών προϊόντων, φυτικής προέλευσης, είναι υποχρεωµένοι να εφαρµόζουν τους κανόνες που θεσπίζει ο καν. Ε.Κ. 852/2004 (κανόνες υγιεινής, άδειες λειτουργίας εγκαταστάσεων κ.λπ.). υποχρεούνται στην έκδοση αδειών λειτουργίας των εγκαταστάσεών τους. Β. Είδη επαγγελµατιών πωλητών Οι επαγγελµατικές άδειες διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες ανάλογα µε το αντικείµενο εµπορίας: α. οπωρολαχανικών αβγών σφραγισµένων µε το διακριτικό αριθµό του παραγωγού κοµµένων ανθέων β. βιολογικών νωπών, µεταποιηµένων και τυποποιηµένων αγροτικών προϊόντων, πιστοποιηµένων σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, που φέρουν το ειδικό σήµα αναγνώρισης ως βιολογικών προϊόντων γ. ειδών κυλικείου (σύµφωνα µε τις ισχύουσες Υγειονοµικές διατάξεις) δ. ειδών ένδυσης νεωτερισµών φο µπιζού λευκών ειδών ψιλικών καθώς και ειδών υπόδησης δερµάτινων ειδών (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια) ε. ειδών παντοπωλείου (τρόφιµα σε στερεά ή υγρή µορφή) χαρτί ατοµικής ή οικιακής φροντίδας καθώς και ξηρών καρπών, µελιού, ζαχαρωδών προϊόντων, τυποποιηµένου κοµµένου καφέ στ. ειδών υαλοπωλείου, πλαστικών µε το µέτρο, εκκλησιαστικών ειδών καθώς και ειδών παντοπωλείου (µη εδώδιµα) ζ. κατεψυγµένων ειδών αλιείας αλιευµάτων, λαχανικών η. νωπών πουλερικών, κουνελιών, προϊόντων κρέατος. Η πώληση των ειδών αυτών επιτρέπεται αποκλειστικώς σε ειδικά διασκευασµένα αυτοκινούµενα οχήµατα σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Οι κάτοχοι αυτών των οχηµάτων προσκοµίζουν κάθε έτος βεβαίωση περί της καταλληλότητας των οχηµάτων χορηγούµενη από την αρχή που εξέδωσε την άδεια καταλληλότητας του οχήµατος θ. νωπών αλιευτικών προϊόντων (θαλάσσης γλυκέων υδάτων ιχθυοκαλλιέργειας) ι. µέσων συσκευασίας (χάρτινες πλαστικές σακούλες) ια. ειδών και υποβοηθητικών καλλιέργειας ανθοκοµικής (πήλινες πλαστικές γλάστρες χώµα) καλλωπιστικών φυτών πολλαπλασιαστικού υλικού (φυτάρια κηπευτικών, δενδρυλλίων οπωροφόρων, αµπέλου). Ειδικά η πώληση πολλαπλασιαστικού υλικού, επιτρέπεται µόνο από τους πωλητές που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο ν.1564/1985 (Α` 164), όπως ισχύει και των υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ` εξουσιοδότηση του. 8

9 Γ. Είδη παραγωγών πωλητών Οι παραγωγικές άδειες διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες ανάλογα µε το αντικείµενο εµπορίας: α) αβγών σφραγισµένων µε τον διακριτικό αριθµό του παραγωγού β) ανθέων γ) καλλωπιστικών φυτών Πολλαπλασιαστικού υλικού (φυτάρια κηπευτικών, καλλωπιστικών, δενδρυλλίων οπωροφόρων, αµπέλου) χώµατος (που δεν έχει υποστεί βιοµηχανική επεξεργασία) δ) ελιών που δεν έχουν υποστεί Βιοµηχανική επεξεργασία ε) κρασιού τυποποιηµένου σύµφωνα µε την Κοινοτική και Εθνική Νοµοθεσία στ) ελαιολάδου τυποποιηµένου σύµφωνα µε την υπ αριθµ / (1616/Β ) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών, Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης, και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ζ) µελιού τυποποιηµένου σύµφωνα µε την Κοινοτική και Εθνική Νοµοθεσία. η) ξηρών καρπών, στη φυσική τους κατάσταση (που δεν έχει υποστεί βιοµηχανική επεξεργασία) θ) οπωρολαχανικών ι) οσπρίων χύµα (φασόλια, φακές κ.τ.λ.) ια) πουλερικών κουνελιών ιβ) αγροτικών προϊόντων παραδοσιακής οικοτεχνίας µεταποιηµένων συσκευασµένων και τυποποιηµένων (π.χ. µαρµελάδες, γλυκά του κουταλιού, προϊόντων τοµάτας, τσίπουρο, τσικουδιά, ρακί), προερχοµένων από πρώτες ύλες πρωτογενούς παραγωγής του ιδίου του παραγωγού και βοτάνων αρτυµάτων που δεν έχουν υποστεί βιοµηχανική επεξεργασία ιγ) νωπών αλιευτικών προϊόντων (θαλάσσης γλυκέων υδάτων ιχθυοκαλλιέργειας) ιδ) λοιπών αγροτικών προϊόντων στη φυσική τους κατάσταση. Οι κάτοχοι παραγωγικών αδειών δύνανται να διαθέτουν προϊόντα περισσότερων της µιας εκ των παραπάνω περιπτώσεων, µε την προϋπόθεση ότι θα προσκοµίσουν για κάθε περίπτωση, την προβλεπόµενη βεβαίωση της τριµελούς επιτροπής ή όπως ισχύει η εκάστοτε νοµοθεσία. «ιε) Τυροκοµικά προϊόντα. Επιτρέπεται η πώληση σε λαϊκή αγορά, εφόσον έχουν παραχθεί σε εγκεκριµένη εγκατάσταση, φέρουν σήµανση αναγνώρισης (κωδικό αριθµό έγκρισης), σύµφωνα µε τους Κανονισµούς (ΕΚ) 852/2004 και 853/2004 και έχουν συµµορφωθεί µε τις απαιτήσεις της κείµενης νοµοθεσίας για την επισήµανση. Ειδικότερα κατά τη µεταφορά και πώληση θα πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Παραρτήµατος ΙΙ του Κανονισµού (ΕΚ) 852/2004. Άρθρο 7 ο Ανάρτηση πινακίδων 1. Οι πωλητές υποχρεούνται να έχουν αναρτηµένη µπροστά στον πάγκο των προϊόντων τους και σε εµφανές σηµείο πινακίδα στην οποία θα αναγράφουν µε ευδιάκριτα στοιχεία τα ακόλουθα: 9

10 α. Το ονοµατεπώνυµο β. Την ιδιότητα του κατόχου αυτής (επαγγελµατίας παραγωγός) γ. Τον αριθµό µητρώου πωλητή. δ. Την περιοχή παραγωγής των προϊόντων από τους κατόχους αδειών παραγωγού. ε. Αναλυτικά για όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας οι περιοχές των λαϊκών αγορών στις οποίες ασκεί τη δραστηριότητά του ο κάτοχος της άδειας. 2. -Η πινακίδα των επαγγελµατιών πωλητών έχει ως διακριτικό το µπλε χρώµα. -Η πινακίδα των πωλητών προϊόντων γεωργίας έχει ως διακριτικό το πράσινο χρώµα. -Η πινακίδα των πωλητών προϊόντων βιολογικής γεωργίας έχει ως διακριτικό το ανοικτό πράσινο χρώµα. 3. Οι διαστάσεις των πινακίδων θα είναι 0,25µ. Χ 0.30µ.. Άρθρο 8 ο Γενικές ρυθµίσεις θεωρήσεων Αδειών 1) εν θεωρούνται για τις Λαϊκές Αγορές του Νοµού άδειες πωλητών Λ.Α. κατοίκων άλλων Νοµών εκτός παραγωγικών. 2) Άδειες παραγωγών κατοίκων άλλων Νοµών ανά την επικράτεια θεωρούνται χωρίς δικαιολογητικά για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από την Υπηρεσία έκδοσής τους και εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις στις Λαϊκές Αγορές του Καλλικρατικού ήµου Σερρών 3) Στο Γραφείο Λαϊκών Αγορών του ήµου τηρείται Μητρώο θεωρήσεων αδειών πωλητών Λαϊκών Αγορών. Άρθρο 9 ο Συµπεριφορά και Υποχρεώσεις πωλητών λαϊκών αγορών ιοικητικές Κυρώσεις 1. Οι πωλητές πρέπει να εφοδιάζονται µε τη σχετική άδεια και να την επιδεικνύουν σε πρώτη ζήτηση στα αρµόδια όργανα ελέγχου, διαφορετικά οι µη έχοντες άδεια τιµωρούνται (αρθ. 7 παρ. 10 N 2323/95) µε πρόστιµο. 2. Οι πωλητές πρέπει να επιδεικνύουν όλα τα παραστατικά έγγραφα των εµπορευµάτων των: ελτίο αποστολής, Τιµολόγιο, ελτίο µεταφοράς και ιακίνησης κ.λ.π. και οφείλουν να συµµορφώνονται άµεσα στις νόµιµες υποδείξεις τους. Οι παραβάτες τιµωρούνται αφενός σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του Αγορανοµικού κώδικα και αφετέρου τιµωρούνται (αρθ. 7α N 2323/95) µε πρόστιµο. 3. Οι πωλητές δεν µπορούν να καταλαµβάνουν αυθαίρετα θέση, ή να αλλάζουν αυθαίρετα χώρο ή να αλλάζουν αυθαίρετα αγορά. Οι παραβάτες θα τιµωρούνται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις διαφορετικά οι παραβάτες τιµωρούνται (αρθ. 7 παρ. 10 N 2323/95) µε πρόστιµο. 10

11 4. Οι πωλητές υποχρεούνται να έχουν ζυγιστικές και ταµειακές µηχανές θεωρηµένες από τα αρµόδια όργανα, τοποθετηµένες σε θέση ώστε ο αγοραστής να ελέγχει την τιµή και την ζύγιση των αγοραζοµένων ειδών. Οι παραβάτες θα τιµωρούνται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις διαφορετικά οι παραβάτες τιµωρούνται (αρθ. 7 παρ. 10 N 2323/95) µε πρόστιµο. 5. Οι πωλητές υποχρεούνται στην τοποθέτηση πινακίδων σε κάθε προϊόν µε τις ενδείξεις της τιµής πώλησης ή της ποιότητας ή της προέλευσης του προϊόντος (Αγορανοµικός Κώδικας άρθρο 38). Οι παραβάτες θα τιµωρούνται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις διαφορετικά οι παραβάτες τιµωρούνται (αρθ. 7 παρ. 10 N 2323/95) µε πρόστιµο. 6. Οι πωλητές υποχρεούνται στην τοποθέτηση ειδικής πινακίδας µε τον αριθµό άδειας και το όνοµα του κατόχου αυτής. Οι παραβάτες θα τιµωρούνται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις διαφορετικά οι παραβάτες τιµωρούνται (αρθ. 7 παρ. 10 N 2323/95) µε πρόστιµο. 7. Οι πωλητές υποχρεούνται στην αυτοπρόσωπη προσέλευση. Οι παραβάτες θα τιµωρούνται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις (αρθ. 7 παρ. 10 N 2323/95) µε πρόστιµο. 8. Οι πωλητές υποχρεούνται στην έκδοση αδείας για την χρήση βοηθητικού προσώπου (υποβοήθηση αναπλήρωση πρόσληψης υπαλλήλου). Οι παραβάτες θα τιµωρούνται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις (αρθ. 7 παρ. 10 N 2323/95) µε πρόστιµο. 9. Οι πωλητές υποχρεούνται να καθαρίζουν το χρησιµοποιούµενο χώρο (άµεση συλλογή των απορριµµάτων, εργαλείων, κενών είδών συσκευασίας το αργότερο µισή ώρα µετά τη λήξη του χρόνου λειτουργίας της λαϊκής), να τηρούν κατά το χρόνο λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς την καθαριότητα, την ευταξία και τους κανόνες υγιεινής των χώρων που καταλαµβάνουν οι πάγκοι πώλησης των προϊόντων τους και να διατηρούν σε ειδικούς κάδους ή σακούλες τα απορρίµµατα που παράγουν κατά την διάρκεια λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς οι οποίες θα αποκοµίζονται από την Υπηρεσία καθαριότητας του ήµου διαφορετικά οι παραβάτες τιµωρούνται (αρθ. 7 παρ. 10 N 2323/95 & αρθ. 7 Π.. 51/2006) µε πρόστιµο. 10. Με ίδια ευθύνη για την τήρηση των όρων καθαριότητας, πρέπει οι πωλητές να µεταφέρουν από τους χώρους της αγοράς τα εµπορεύµατα που δεν διατέθηκαν µέσα στο προκαθορισµένο νόµιµο ωράριο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, µετά τη λήξη της αγοράς και το αργότερο µέχρι τις απαγορευµένης της εγκατάλειψης όλων αυτών διαφορετικά οι παραβάτες τιµωρούνται (αρθ. 7 παρ. 10 N 2323/95) µε πρόστιµο. 11. Η εκφόρτωση των εµπορευµάτων ειδικά τις πρωινές ώρες θα πρέπει να γίνεται χωρίς να προκαλεί ενόχληση στους περίοικους, φροντίζοντας για την εξασφάλιση της τάξης και να µην προκαλούν ζηµιές στις κατοικίες των περιοίκων. Οι τυχόν φθορές θα αποζηµιώνονται στο ακέραιο από τους παραβάτες. 12. Οι πωλητές υποχρεούνται να στέκονται στο πίσω µέρος του πάγκου τους και όχι µπροστά απ αυτούς προς άγρα πελατών. 11

12 13. Οι πωλητές είναι υποχρεωµένοι για την τήρηση των όρων καθαριότητας να µην παρακωλύουν, µε κανένα τρόπο, την υπηρεσία καθαριότητας στην εκτέλεση του έργου της και να συµµορφώνονται πλήρως µε τις υποδείξεις των οργάνων καθαριότητας. Σε περίπτωση αδιαφορίας και παρά τις συστάσεις, ο ήµος προβαίνει στον καθαρισµό του χώρου καταλογίζοντας τα έξοδα στους υπευθύνους. Σε περίπτωση επανάληψης του φαινοµένου επιβάλλεται αρµοδίως (αρθ. 7 παρ. 10 N 2323/95) το πρόστιµο. 14. Η παραµονή των πωλητών λαϊκών αγορών ή των υπαλλήλων τους, µετά το πέρας του νοµίµου ωραρίου θεωρείται αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου και επισύρει τις προβλεπόµενες κυρώσεις του κανονισµού «κοινοχρήστων χώρων» διαφορετικά οι παραβάτες τιµωρούνται (αρθ. 7 παρ. 10 N 2323/95) µε πρόστιµο. 15. Τα προς πώληση είδη πρέπει να είναι τοποθετηµένα πάνω σε πάγκους καθαρούς και βαµµένους ή σε τελάρα, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι συνθήκες υγιεινής και καθαριότητας αυτών (αρθ. 7 Π. 51/2006). 16. Προϊόντα που εκτίθενται προς πώληση και δεν επιδέχονται πλύση, πρέπει να είναι τοποθετηµένα µέσα σε κλειστές προθήκες, π.χ. ξηροί καρποί, αλλαντικά κλπ. (αρθ. 7 Π.. 51/2006). 17. Οι πωλητές οφείλουν να πωλούν εµπορεύµατα που προβλέπονται από την απόφαση αυτή, αλλιώς θα αποµακρύνονται από τις λαϊκές αγορές σε συνεργασία µε τη ηµοτική Αστυνοµία. 18. Μετά την αποχώρηση όλων θα γίνεται από συνεργείο του ήµου η καθαριότητα (πλύσιµο κ.λ.π.) της λαϊκής αγοράς. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Τα πρόστιµα των διοικητικών κυρώσεων θα επιβάλλονται µετά από πρακτικό ελέγχου από την οικεία επιτροπή του ήµου. Θα αναπροσαρµόζονται, όπως θα ορίζει γι αυτά η εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία, µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. Άρθρο 10 ο Απαγορεύσεις διοικητικές Κυρώσεις Α. άρθ 9 Π.. 51/2006 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρ 7 Π.. 116/ Απαγορεύεται η πώληση χωρίς την απαιτούµενη άδεια και πώληση προϊόντων που δεν περιγράφονται στον κανονισµό και στην άδεια. 2. Όταν ο πωλητής χρησιµοποιεί πλαστά παραστατικά διακίνησης των προϊόντων. 3. Απαγορεύεται ο πωλητής να χρησιµοποιεί παραποιηµένα ή µε ανακριβή στοιχεία παραστατικά διακίνησης των προϊόντων. 4. Απαγορεύεται ο πωλητής κατά την ζύγιση ή στάθµιση των προϊόντων να χρησιµοποιεί ελαττωµατικά ή µη εγκεκριµένα µέτρα, σταθµά και ζυγούς. 5. Απαγορεύεται ο πωλητής να παραποιεί µε οποιονδήποτε τρόπο την ακρίβεια της ζύγισης. 12

13 6. Απαγορεύεται ο πωλητής να απαιτεί ή εισπράττει τίµηµα µεγαλύτερο από το αναγραφόµενο στις πινακίδες ή να υπερβαίνει τα καθορισµένα από τις ισχύουσες διατάξεις ποσοστά κέρδους κατά προϊόν. 7. Απαγορεύεται η µη τήρηση του ωραρίου της λαϊκής αγοράς για πωλήσεις ή µεταφορά προϊόντων. 8. Απαγορεύεται ο πωλητής να διαταράσσει καθ οιονδήποτε τρόπο τη λειτουργία της αγοράς. Πρέπει να φέρεται µε ευγένεια ειδικά στο καταναλωτικό κοινό και στα εντεταλµένα όργανα ελέγχου, να είναι ντυµένοι µε ευπρέπεια και να µην δηµιουργούν επεισόδια. 9. Απαγορεύεται η αυθαίρετη αλλαγή θέσης εντός της λαϊκής ή σε άλλες λαϊκές και η χρήση υπαλλήλου χωρίς την απαιτούµενη έγκριση. 10. ιαπίστωση υποβολής ψευδών υπευθύνων δηλώσεων παραγωγών πωλητών (αρθ. 3 παρ. 6 Ε εδαφ.1 Π.. 51/2006) Β. άρθ. 7 παρ. 9 & άρθ. 9 παρ. (θ.θ) Π.. 51/ Απαγορεύεται η εγκατάσταση προϊόντων στους διαδρόµους των χώρων πώλησης, οι οποίοι πρέπει να είναι ελεύθεροι για την κυκλοφορία του καταναλωτικού κοινού απαγορευµένης και της εισόδου παντός τροχοφόρου. 2. Απαγορεύεται η κατάληψη κοινοχρήστων χώρων ή ιδιωτικών εκτός ορίων της έκτασης που τους αναλογεί σύµφωνα µε την άδειά τους ή εκτός των προκαθορισµένων ορίων των λαϊκών αγορών. 3. Απαγορεύεται η πώληση επ αυτοκινήτου µε το οποίο έγινε η µεταφορά των προϊόντων στο χώρο της Λαϊκής Αγοράς (πλην ειδών που προβλέπονται από τις Ισχύουσες Υγειονοµικές διατάξεις) και στους διαδρόµους. 4. Απαγορεύεται η διαλάληση των εµπορευµάτων 5. Γενικότερα απαγορεύεται η στάθµευση επαγγελµατικών αυτοκινήτων τόσο στο χώρο της Λαϊκής Αγοράς όσο και στον εφαπτόµενο µ αυτήν χώρο. 6. Απαγορεύεται σε πωλητές να χρησιµοποιούν χειροκίνητους πάγκους(καρότσια) και αυτοκίνητα και να διέρχονται την Λαϊκή Αγορά 7. Ρητά απαγορεύεται στους δικαιούχους η υπεκµίσθωση των θέσεων που κατέχουν. Οι χορηγούµενες άδειες είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται η µεταβίβαση, η εκµίσθωση και η παραχώρηση της χρήσης τους ή η άσκηση, από τρίτα πρόσωπα, των δικαιωµάτων που απορρέουν από αυτές µε οποιονδήποτε τρόπο, εκτός από τη σύζυγο και τα τέκνα των κατόχων των αδειών, υπό τον όρο ότι αυτοί δεν κατέχουν άλλη άδεια άσκησης υπαίθριου εµπορίου. 8. Οι πωλητές απαγορεύεται αυστηρά να ρυπαίνουν των περίγυρο χώρο µε τη ρίψη κάθε είδους απορριµµάτων και ιδιαιτέρως αγροτικών απορριµµάτων και ευπαθών ειδών που αλλοιώνονται εύκολα (λέπια ψαριών, εντόσθια, φύλλα λαχανικών κ.λπ.), καθώς και ειδών συσκευασίας (χαρτόκουτα, τελάρα κ.λπ.).οι πωλητές είναι υποχρεωµένοι να αφήνουν τον χώρο καθαρό χωρίς σκουπίδια, εργαλεία, είδη συσκευασίας, άχρηστα προϊόντα. 13

14 9. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στους ιχθυοπώλες ακριβώς λόγω της φύσης της εργασίας των οι οποίοι και υποχρεούνται να καθαρίζουν καλά το χώρο και να συλλέγουν τα απορρίµµατα µε επιµέλεια, καθώς και τα νερά από το λιώσιµο των πάγων που χρησιµοποιούν για τη συντήρηση των ψαριών (αρθ.7 Π.. 51/2006). 10. Απαγορεύεται το καθάρισµα ψαριών στο χώρο της λαϊκής αγοράς (αρθ. 7 Π.. 51/2006). 11. Απαγορεύεται η διατήρηση δεύτερου πάγκου. 12. Απαγορεύεται η στάθµευση παντός αυτοκινήτου, των πωλητών της λαϊκής αγοράς στις διασταυρώσεις των δρόµων µε τους δρόµους που πραγµατοποιείται η λαϊκή αγορά καθώς και σε παράπλευρους δρόµους που οδηγούν προς τη λαϊκή αγορά ώστε να είναι πάντοτε ευχερής η πρόσβαση ασθενοφόρων καθώς και πυροσβεστικών αυτοκινήτων για άµεση επέµβαση όπου και όταν απαιτηθεί. 13. Απαγορεύεται, αυστηρά η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών κατά τη διάρκεια λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών. 14. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε τροποποίηση των χώρων ή κατάληψη µεγαλύτερου χώρου ή τοποθέτηση τεντών, ή οποιονδήποτε κατασκευών, χωρίς έγκριση από τα αρµόδια όργανα του ήµου. 15. Απαγορεύεται να προεξέχουν οι πάγκοι ή τα εµπορεύµατα από τα όρια (νοητά ή µη) που τίθενται µε την ειδική διαγράµµιση είτε εφάπτονται στους δρόµους είτε κρέµονται στα διάφορα σηµεία. Στους παραβάτες των ανωτέρω ρυθµίσεων επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο για κάθε µια των παραβάσεων. Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιµο αυτό διπλασιάζεται, η άδεια ανακαλείται και ο υπότροπος αποβάλλεται από τις λαϊκές αγορές για 15 ηµέρες. Σε περίπτωση τρίτης υποτροπής στο ίδιο έτος η άδεια ανακαλείται οριστικά. Η επιβολή των παραπάνω διοικητικών προστίµων δεν αναιρεί σε καµία περίπτωση τυχόν δίωξη για παραβάσεις άλλων διατάξεων που ισχύουν (αγορανοµικών, υγειονοµικών, κλπ.). ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Τα πρόστιµα θα επιβάλλονται µετά από σύνταξη έκθεσης ελέγχου από την οικεία επιτροπή του ήµου. Θα αναπροσαρµόζονται, όπως θα ορίζει γι αυτά η εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία, µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. Αρθρο 11 ο Εφαρµογή ιοικητικών κυρώσεων 1. Οι πωλητές, παραγωγοί και επαγγελµατίες, που συµµετέχουν στις Λαϊκές Αγορές, υποχρεούνται να τηρούν όλες τις φορολογικές - αγορανοµικές, αστυνοµικές-υγειονοµικές και αστυκτηνιατρικές διατάξεις. Οι ποινές επιβάλλονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. 14

15 2. Οι παραγωγοί υποχρεούνται να πωλούν µόνο προϊόντα δικής τους παραγωγής και όχι προερχόµενα από ξένες πηγές (αγορά κ.λ.π). 3. Οι ποινές όσον αφορά την καθαριότητα είναι οι προβλεπόµενες από τον ισχύοντα κανονισµό καθαριότητας του ήµου Σερρών. 4. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης των πωλητών των λαϊκών αγορών µε τον εν λόγω κανονισµό και την ισχύουσα νοµοθεσία θα επιβάλλονται οι κυρώσεις και τα πρόστιµα που ορίζονται στο Π.. 51/2010 και το Ν.2323/1995 όπως αυτά ισχύουν έως σήµερα. Αν διαπραχθεί για δεύτερη φορά η ίδια παράβαση µέσα σε ένα έτος από την τέλεση της προηγουµένης, τα αναφερόµενα πρόστιµα διπλασιάζονται ενώ σε περίπτωση διάπραξης τρίτης φοράς της ίδιας παράβασης µέσα σε ένα έτος από την τέλεση της πρώτης, η άδεια ανακαλείται οριστικά. 5. Η απόφαση επιβολής του προστίµου ή ανάκλησης της άδειας ή οριστικής αφαίρεσης εκδίδεται µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την ηµέρα βεβαίωσης της σχετικής παράβασης (αρθ. 7 παρ. 9 Ν. 2323/1995). 6. Κατά της απόφασης επιβολής των διοικητικών κυρώσεων ο ενδιαφερόµενος µπορεί να ασκήσει ένσταση ενώπιον του Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ιοίκησης εντός δέκα πέντε (15) ηµερών από της κοινοποιήσεως της σχετικής απόφασης(αρθ. 7 παρ. 9 Ν. 2323/1995 & αρθ. 9 παρ. 4 Π.. 51/2006). 7. Καττά των βεβαιωµένων αποφάσεων επιβολής προστίµων επιτρέπεται προσφυγή στο αρµόδιο ιοικητικό Πρωτοδικείο εντός 30 ηµερών (αρθ. 66 Ν. 2717/1999 µε την τροπ. Αρθ. 5 παρ. Β υποπαρ. 2 περ. α Ν. 4079/2012). 8. Εκτός από τα παραπάνω αναφερόµενα πρόστιµα τα αρµόδια όργανα µπορούν να επιβάλλουν και πρόστιµα τα οποία δεν αναφέρονται στον κανονισµό αυτό αλλά προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. 9. Το ύψος του προστίµου υπολογίζεται για κάθε περίπτωση παράβασης και παραβάτη χωριστά από την Οικονοµική Επιτροπή ή οποιαδήποτε άλλη επιτροπή ορισθεί για το θέµα αυτό και επιβάλλεται σύµφωνα µε τις διατάξεις. 10. Για τα χρηµατικά πρόστιµα που προβλέπονται στο άρθρο 5 και τις παραγράφους 9 και 10 του άρθρου 7 του παρόντος και στο εδάφιο α' της παρ. 2 του άρθρου 9 του π.δ. 51/2006 (Α'116), εφόσον ο υπόχρεος εντός της προθεσµίας της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του παρόντος προσέλθει στη.ο.υ. όπου υπάγεται και καταβάλλει το επιβληθέν µε την απόφαση επιβολής χρηµατικό πρόστιµο, το ποσό του προστίµου µειώνεται κατά το ήµισυ. Το αποδεικτικό καταβολής του µειωµένου προστίµου προσκοµίζεται στην αρµόδια υπηρεσία εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών. Η ανωτέρω ρύθµιση συνεπάγεται αυτοδικαίως την παραίτηση από την άσκηση προσφυγής κατά της πράξης βεβαίωσης της παράβασης ενώπιον του αρµόδιου ιοικητικού Πρωτοδικείου ή την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής.»(άρθρ. 37 Ν. 4177/2013(ΦΕΚ 173/ τεύχος Α ). Άρθρο 12 ο Έλεγχοι Λαϊκών Αγορών Επιτροπές ελέγχου 1. Στο χώρο των Λαϊκών Αγορών πραγµατοποιούνται έλεγχοι και επιβάλλονται πρόστιµα από όλες τις αρµόδιες ελεγκτικές Υπηρεσίες (Αστυνοµία, Υγειονοµικό, ηµοτική Αστυνοµία, Κτηνιατρική Υπηρεσία, /νση Αγροτικής Ανάπτυξης, Ι.Κ.Α., Ο.Α.Ε.Ε. ΕΛ.ΑΣ. κλπ.) χωριστά ή µικτά. 15

16 2. Μικτά κλιµάκια (ΚΕΛΑΥΕ) των οποίων η συγκρότηση προβλέπεται από το άρθρο 7 παρ. 11 και αρθ. 7 α του Ν.2323/95 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Από τις επιτροπές που συγκροτεί ο ήµος για τον έλεγχο των πωλητών (επαγγελµατιών και παραγωγών του άρθρου 10 του Π... 51/2006): 1η Οµάδα Επιτροπών ελέγχου λειτουργίας των λαϊκών αγορών: Έργο της επιτροπής είναι ο έλεγχος της εύρυθµης λειτουργίας των λαϊκών αγορών, της τήρησης των προβλεπόµενων από τις σχετικές διατάξεις όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας, καθώς και η διενέργεια αυτοψιών για παροχή πληροφοριών σχετικά µε θέµατα που ανακύπτουν κατά την εξέταση παραπόνων και λοιπών προβληµάτων που τίθενται υπόψη του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου. 2η Οµάδα Επιτροπών ελέγχου επαγγελµατιών και παραγωγών: Έργο της επιτροπής είναι έλεγχος των προσερχόµενων στις λαϊκές αγορές πωλητών, επαγγελµατιών και παραγωγών. Ειδικότερα, ο έλεγχος µε αυτοψίες των παραγωγών, τους τόπους παραγωγής των προϊόντων τους και διερευνούν την ακρίβεια του περιεχοµένου των βεβαιώσεων των Τριµελών Επιτροπών ως προς τις καλλιεργήσιµες εκτάσεις, τις συνολικές ποσότητες, το είδος, τις ποικιλίες των δηλωθέντων από αυτούς προς διάθεση προϊόντων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Οι ανωτέρω Επιτροπές διενεργούν τακτικούς ελέγχους (ανά περιοχή),υπό την εποπτεία των Υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, και κατόπιν αιτήµατος του ηµοτικού Συµβουλίου. Ασκούν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους σαφώς καθορισµένες αρµοδιότητες, ερευνούν την εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας απαρέγκλιτα, και σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούν όλες τις τυπικές διαδικασίες, προκειµένου να διαφυλάσσουν τη νοµιµότητα των ενεργειών, να αποφεύγεται η κατάχρηση άσκησης εξουσίας, και η άσκοπη ταλαιπωρία των πωλητών χωρίς κανένα ουσιαστικό λόγο. 4. Η Επιτροπή Ελέγχου λαϊκής αγοράς από κοινού µαζί µε την αστυνοµία κάθε µήνα θα διενεργεί ελέγχους για την καλή και οµαλή λειτουργία της λαϊκής αγοράς, την διατήρηση της τάξης και την από κάθε άποψη ορθή και εύρυθµη διεξαγωγή αυτής, εφαρµόζοντας και επιβάλλοντας κυρώσεις για κάθε παράβαση. 5. Για τη διευκόλυνση της εύρυθµης λειτουργίας των λαϊκών αγορών, είναι δυνατόν, ο ήµος να ορίσει υπάλληλο ή υπαλλήλους επόπτες (παρ. 5 του άρθρου 9 του Π. 51/06), για τη γενικότερη εποπτεία και επίλυση µικροπροβληµάτων που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας των. 6. Οι επιτροπές ελέγχου, κατά την άσκηση του έργου τους, µέσα στα οριζόµενα πλαίσια, συντάσσουν λεπτοµερείς εκθέσεις ελέγχου στις οποίες περιγράφουν µε σαφήνεια τα πραγµατικά περιστατικά που κατά την άποψή τους συνιστούν παραβάσεις και εν συνεχεία τις υποβάλλουν στους φορείς λειτουργίας των αγορών για τα περαιτέρω και την επιβολή προστίµων ως ανωτέρω. 16

17 Άρθρο 13 ο Ηµερήσιο Ανταποδοτικό Τέλος 1. Το ηµερήσιο δικαίωµα καταβάλλεται από τους πωλητές Λαϊκών Αγορών σύµφωνα µε το άρθρο 17 του Ν.1023/1980 (ΦΕΚ 47 Α) όπως τροποποιήθηκε αρθ. 34 N. 3784/2009 και ισχύει µε το αρθ. 33 Ν. 4177/2013. Οι προσερχόµενοι στις λαϊκές αγορές της χώρας κάτοχοι επαγγελµατικών ή παραγωγικών αδειών υποχρεούνται να καταβάλουν ηµερήσιο ανταποδοτικό τέλος στους φορείς λειτουργίας αυτών, το οποίο προορίζεται για την κάλυψη των πάσης φύσεως λειτουργικών αναγκών, τη διασφάλιση συνθηκών δηµόσιας υγείας, τη φύλαξη των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τον εκσυγχρονισµό, τη βελτίωση και την προβολή αυτών και το δικαίωµα χρήσης και κατάληψης των κοινοχρήστων χώρων του ήµου. 2. Το ύψος του ηµερήσιου δικαιώµατος που υποχρεούνται να καταβάλουν οι επαγγελµατίες πωλητές και οι παραγωγοί που προσέρχονται στις Λαϊκές Αγορές, προσδιορίζεται µε σχετική εκδιδόµενη νοµοθεσία και αποφάσεις. 3. Οι επαγγελµατίες πωλητές των λαϊκών αγορών υποχρεούνται στην καταβολή του ηµερήσιου τέλους ανάλογα µε τον αριθµό των ηµερών που, µε βάση τη σχετική άδεια, δικαιούνται να δραστηριοποιούνται κάθε ηµερολογιακό µήνα. Από το ηµερήσιο τέλος απαλλάσσονται οι επαγγελµατίες πωλητές, οι οποίοι δεν προσέρχονται στις λαϊκές αγορές, λόγω ανικανότητας προς εργασία, η οποία διαρκεί περισσότερο από έναν (1) µήνα και βεβαιώνεται από τον αρµόδιο ασφαλιστικό φορέα ή λόγω ανωτέρας βίας. 4. Οι παραγωγοί και οι εκπρόσωποι των πρωτοβάθµιων Συνεταιριστικών Οργανώσεων Παραγωγών, καταβάλουν το ηµερήσιο δικαίωµα µόνο για όσες ηµέρες προσέρχονται στις Λαϊκές Αγορές. 5. Πωλητής ο οποίος δεν έχει καταβάλει το ηµερήσιο δικαίωµα θα αποβάλλετε από την θέση που καταλαµβάνει. H καταβολή του ηµερήσιου προαπαιτείται για την θεώρηση της αδείας. Σε κάθε περίπτωση θα ειδοποιείται εγγράφως από την αρµόδια υπηρεσία και η αποβολή του θα συντελείτε, 15 ηµέρες µετά από την παραλαβή της ειδοποίησης. 6. Η µη καταβολή του ηµερήσιου τέλους από υπόχρεο για χρονικό διάστηµα πέραν των δύο (2) µηνών, συνεπάγεται την αναστολή ισχύος της άδειας µέχρι την τακτοποίηση της οφειλής, η οποία επιβάλλεται µε απόφαση του ηµάρχου. Οι υπόχρεοι καταβολής του ηµερήσιου τέλους στους φορείς λειτουργίας των λαϊκών αγορών απαλλάσσονται από το τέλος υπέρ δήµων του άρθρου 21 του β.δ. 249/ (Α'171) για την καθαριότητα και αποκοµιδή των απορριµµάτων των χώρων που χρησιµοποιούνται από τις λαϊκές αγορές και από το τέλος για τη χρήση και κατάληψη των κοινοχρήστων χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών της παρ. 9 του άρθρου 13 του β.δ. 24-9/ (Α'171). 17

18 Άρθρο 14 ο Απαγόρευση δραστηριοποίησης πωλητών στις Λαϊκές Αγορές (άρθρο 7 παρ. 6Π.. 116/ µε την τροποποίηση αρθ. 9 Π.. 116/2008) Οι αρµόδιοι υπάλληλοι του ήµου δεν επιτρέπουν την δραστηριοποίηση των πωλητών (επαγγελµατιών παραγωγών) στις Λαϊκές Αγορές του ήµου στις κάτωθι περιπτώσεις: α) µη αυτοπρόσωπης παρουσίας του πωλητή (επαγγελµατία- παραγωγού ή του εξουσιοδοτηµένου φυσικού προσώπου (υπαλλήλου) και των προσώπων που αναπληρώνουν ή κάνουν χρήση της αδείας του χωρίς έγκριση της υπηρεσίας του ήµου. β) όταν ο πωλητής (επαγγελµατίας - παραγωγός ή το εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο (υπάλληλος), εκτίει επιβληθείσα διοικητική ποινή. γ) όταν η άδεια του πωλητή (επαγγελµατία) έχει ανακληθεί προσωρινά λόγω οφειλών ή λόγω θεώρησης (εδάφιο 4 παρ. Α του άρθρου 2 Π.. 51/2006). δ) όταν ο πωλητής (παραγωγός ή το εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο (υπάλληλος) δεν κατέχει άδεια ή αυτή δεν είναι σε ισχύ. ε) όταν ο πωλητής (επαγγελµατίας - παραγωγός ή το εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο (υπάλληλος), δεν χρησιµοποιεί εγκεκριµένο πάγκο. Σε περίπτωση άρνησης των πωλητών (επαγγελµατιών παραγωγών) να συµµορφωθούν, µε τις υποδείξεις «περί µη δραστηριοποίησης στη λαϊκή αγορά», οι αρµόδιοι υπάλληλοι συντάσσουν «αναφορά- έκθεση ελέγχου» την οποία υποβάλλουν στην αρχή έκδοσης της άδειας, για την εφαρµογή των αναφεροµένων προστίµων στο άρθρο 10 «Απαγορεύσεις διοικητικές Κυρώσεις» παρ. Α του παρόντος κανονισµού. Άρθρο 15 ο Επιβολή ηµοτικών τελών Για την χρήση του χώρου της Λαϊκής Αγοράς από τους προσερχόµενους σε αυτή, µπορεί να επιβληθεί µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, οποιοδήποτε τέλος επιτραπεί από την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία, πέραν του ηµερήσιου δικαιώµατος. Για την χορήγηση ή ανανέωση αδείας απαιτείται ηµοτική ενηµερότητα του ενδιαφερόµενου, κατά το άρθ. 285 του. κ Κ. Κ. (Ν. 3463/2006). Άρθρο 16 ο Εφαρµογή Κανονισµού Ο κανονισµός αυτός αποτελούµενος από δέκα έξι άρθρα, συντάχθηκε για να ρυθµίσει προβλήµατα λαϊκής αγοράς. Κάθε τι που δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισµό επιλύεται µε απόφαση της αρµόδιας Επιτροπής Ελέγχου Λαϊκών Αγορών του ήµου. Η ισχύς και η τήρηση του κανονισµού αυτού είναι υποχρεωτική για όλους γενικά τους συναλλασσόµενους (πωλητές των Λαϊκών του ήµου). 18

19 Η ισχύς του κανονισµού αυτού αρχίζει µε την έγκριση του από το ηµοτικό Συµβούλιο µετά από την έγκριση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ιοίκησης και τη δηµοσίευση του στον τοπικό τύπο και στα δηµοσιότερα µέρη των Τοπικών και ηµοτικών Κοινοτήτων και αναθέτει στο ήµαρχο τις περαιτέρω ενέργειες. Όλες οι προηγούµενες σχετικές αποφάσεις καταργούνται. Από την σύνταξη και εφαρµογή του κανονισµού δεν προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισµό του ήµου (αρθ. 90 Π.. 63/2008). Υποσηµείωση Περίληψη του κανονισµού θα δηµοσιευθεί σε µία τοπική ηµερήσια εφηµερίδα Το πλήρες κείµενο στον πίνακα ανακοινώσεων του ήµου Το πλήρες κείµενο θα κοινοποιηθεί (παρ. 4 αθρ. 7 Π.. 51/2006) στην /νση: Υπ. Αν/ξης-Ανταγ/τας & Ναυτιλίας Γενική /νση Εµπορίου /νση Τιµών Τροφίµων & Ποτών ιευθυντή /νση Τιµών Τροφίµων & Ποτών Πλ. Κάνιγγος Αθήνα >>. και σχετική συζήτηση, έχοντας υπόψη την υπ αρ. 12/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την υπ αρ. 7/2013 απόφαση της ηµοτικής Επιτροπής ιαβούλευσης, τις αποφάσεις της ηµοτικής Κοινότητας Σερρών και των Τοπικών Κοινοτήτων Σκουτάρεως, Προβατά, Αναγέννησης, καθώς και τα αποδεικτικά τοιχοκόλλησης του κανονισµού στις λοιπές τοπικές κοινότητες του ήµου, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει την Κανονισµό Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών, ως ακολούθως: Άρθρο 1 ο Σύσταση & λειτουργία Λαϊκών Αγορών 1. Εγκρίνουµε τη συνέχιση λειτουργίας των παρακάτω Λαϊκών Αγορών ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Ηµέρα ΤΡΙΤΗ α) Σέρρες η Λαϊκή Αγορά καταλαµβάνει την πλατεία Νίκης και τους ρόµους που συµβάλλονται σ αυτή ακτινωτά δηλαδή: 1.α) Κιουταχείας από πλατεία Νίκης µέχρι 8 ης Μαίου β) Ιερολοχιτών ««µέχρι Βενιζέλου γ) Τσαµαδού ««µέχρι Κιλκίς δ) Παλαιολόγου ««µέχρι Σεβαστείας ε) Σαράντα Μάρτυρες ««µέχρι Σεβαστείας 19

20 καθώς και τις οδούς 2. α) Κοµνηνών από 8 ης Μαϊου µέχρι Αβίδου β) Κοµνηνών από 8 ης Μαϊου µέχρι Σπετσών γ) Ασκανίας από Τσαµαδού µέχρι Αβίδου δ) Ολύµπου από Τσαµαδού µέχρι Αβίδου ε) Π. Κανάκη από Κοµνηνών µέχρι Βενιζέλου Αριθµός θέσεων 660 Ηµέρα ΣΑΒΒΑΤΟ α) Στην Τ.Κ. Προβατά Στην Τοπική Κοινότητα Προβατά η Λαϊκή Αγορά καταλαµβάνει την Κεντρική οδό µπροστά από το ηµαρχείο Αριθµός θέσεων 77 β) Στην Τ.Κ. Σκουτάρεως Στην Τοπική Κοινότητα Σκουτάρεως η Λαϊκή Αγορά καταλαµβάνει την οδό Κωνσταντίνου Καραµανλή (Από πρώην Κοινοτικό Κατ/µα Σκουτάρεως προς το Αστυνοµικό Τµήµα) Αριθµός θέσεων 140 γ) Στην Τ.Κ. Αναγέννησης Στην Τοπική Κοινότητα Αναγέννησης η Λαϊκή Αγορά καταλαµβάνει την οδό από οικία Κούλικα µέχρι το Αγροτικό Ιατρείο Αριθµός θέσεων Η ίδρυση νέων λαϊκών αγορών, η ακριβής οριοθέτηση τους καθώς και κάθε τροποποίηση αυτών (µετακίνηση - αλλαγή των ορίων ή του χώρου, διάλυσηκατάργηση), θα πραγµατοποιείται µόνο µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου έπειτα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου κατόπιν εισήγησης του σχετιζόµενου κατά περίπτωση Τοπικού Συµβουλίου και γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής της Περιφερειακής ενότητας. 3. Αλλαγή της ηµέρας και ώρας λειτουργίας συγκεκριµένης λαϊκής θα πραγµατοποιείται έπειτα από απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. 4. Οι αποφάσεις του ήµου θα κοινοποιούνται στην αρµόδια για θέµατα εµπορίου υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας. Άρθρο 2 ο Ωράριο λειτουργίας Λαϊκών Αγορών α) Κατά τους χειµερινούς µήνες από 07:00 το πρωί έως 14:30 µετά το µεσηµέρι. 20

21 β) Κατά τους θερινούς µήνες από 07:00 το πρωί έως 14:30 µετά το µεσηµέρι γ) Απαγορεύεται η κίνηση οχηµάτων από τις 14:30 µέχρι τις 17:00 το µεσηµέρι και µέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία καθαρισµού του χώρου της Λαϊκής από τα αρµόδια συνεργεία καθαρισµού του ήµου Σερρών ε) Για λόγους ευρυθµίας της λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών απαγορεύεται κάθε είσοδος προς εκφόρτωση µετά της 07:30 π.µ. (πλην ψαριών) και για φόρτωση και έξοδο προς της 14:00 µ.µ.και µετά τις 15:00 µ.µ. ζ) Απαγορεύεται αυστηρά η καταστρατήγηση και η µη εφαρµογή του ωραρίου της Λαϊκής Αγοράς. Άρθρο 3 ο Χορήγηση Θέσεων Τοποθέτηση πωλητών στην Λαϊκή αγορά Σύµφωνα µε την παρ το άρθρο 94 του Ν.3852/2010 η τοποθέτηση των πωλητών σε αριθµηµένες θέσεις θα γίνεται µε απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου για την Περιφερειακή Ενότητα των Σερρών. Σύµφωνα µε τις µέχρι τώρα διατάξεις ισχύουν τα παρακάτω: α) Οι πωλητές επαγγελµατίες και παραγωγοί, τοποθετούνται σε συγκεκριµένες θέσεις µέσα σε χώρους των Λαϊκών Αγορών, κατά κατηγορία επαγγελµάτων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 8 του άρθρου 7 του ν. 2323/1995, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 του ν. 3377/2005 (Α 202) και τα Π.. 51/06 αρθ 11 και 116/08. Οι θέσεις θα είναι διαγραµµισµένες και αριθµηµένες και σε καµία περίπτωση δεν µπορούν οι πωλητές να αλλάζουν θέση, χωρίς προηγούµενη απόφαση, ακόµα και αν κάποια θέση είναι κενή για κάποιο χρονικό διάστηµα. β) Σε περίπτωση µετακίνησης ή αλλαγής χώρου λαϊκής αγοράς οι θέσεις καλύπτονται από τους πωλητές οι οποίοι συµµετείχαν στην καταργούµενη, και τοποθετούνται σύµφωνα µε τις ονοµαστικές καταστάσεις συµµετοχής οι οποίες καταρτίζονται από τους υπαλλήλους του ήµου της αρµόδιας υπηρεσίας για τις Λαϊκές Αγορές. Οι καταστάσεις µε τους συµµετέχοντες αναρτώνται στο ηµοτικό Μέγαρο και επίσης κοινοποιούνται στα Σωµατεία. γ) 1) Οι θέσεις κατανέµονται σε παραγωγούς και επαγγελµατίες 1:1 µεταξύ τους, δηλαδή µία παραγωγική προς µία επαγγελµατική. 2) Η τοποθέτηση σε κενές νέες Θέσεις για βελτίωση θέσης καθώς και στις θέσεις νεοϊδρυόµενων ή µεταφερόµενων Λαϊκών- οι πωλητές τοποθετούνται από την Επιτροπή που προβλέπεται από το άρθρο 11 του Π.. 51/06. δ) Μετά την τοποθέτηση των συµµετεχόντων καταγράφονται οι τυχόν επαγγελµατικές και παραγωγικές κενές θέσεις. ε) Οι επαγγελµατίες πωλητές, που δεν διαθέτουν πρωτογενή προϊόντα γης (στα οποία περιλαµβάνονται και τα άνθη), είδη αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας θα τοποθετούνται στην αρχή ή στο τέλος των λαϊκών αγορών µε τρόπο που να τους καθιστά απολύτως διακριτούς από τους άλλους πωλητές των παραπάνω κατηγοριών. 21

22 ζ) Τα νωπά ψάρια λόγω της ιδιαιτερότητας του προϊόντος θα είναι συγκεντρωµένα σε ένα σηµείο του χώρου της Λαϊκής Αγοράς. η) Οι εποχικοί παραγωγοί δεν παίρνουν µόνιµες θέσεις, θα τοποθετούνται στις Λ.Α. στις προβλεπόµενες ή προκύπτουσες κενές θέσεις από την επιτροπή ελέγχου λαϊκών αγορών, ύστερα από απόφαση της αρµοδίου Υπηρεσίας. θ) Σε κάθε περίπτωση το 90% των θέσεων κάθε λαϊκής αγοράς καταλαµβάνουν πωλητές (επαγγελµατίες και παραγωγοί) µε αντικείµενο την πώληση προϊόντων γης και θαλάσσης. ι) Οι παραγωγοί που δραστηριοποιούνται από άλλους νοµούς τοποθετούνται µόνο στην οδό Κανάκη. Άρθρο 4 ο Γενικές Ρυθµίσεις καθορισµού µήκους πλάτους πάγκων πωλητών Τα παραχωρούµενα µέτρα µήκους των πάγκων στις Λαϊκές Αγορές, είναι κατά µέγιστο όριο τα εξής: Λαϊκή Σερρών Παραγωγοί 3 µέτρα Επαγγελµατίες 5 µέτρα Πωλητές Ιχθύων: 4 µέτρα Λαϊκές Σκουτάρεως Προβατά - Αναγέννησης Παραγωγοί 3 µέτρα Επαγγελµατίες 5 µέτρα Πωλητές Ιχθύων: 4 µέτρα 2) Οι πωλητές υποχρεούνται να τηρούν επακριβώς τις διαγραµµίσεις. 3) Σε περίπτωση που πίσω από το χώρο του πάγκου υπάρχει ελεύθερος χώρος(πλατεία πάρκο οικόπεδο κλπ.) απαγορεύεται η κατάληψη του χώρου αυτού ή και µέρος του από των πωλητή. 4) Σε περίπτωση που στην οδό που διεξάγεται Λαϊκή Αγορά λειτουργεί στεγασµένο κατάστηµα υποχρεωτικά αφήνεται κενό 1 µέτρου προς της εισόδους του. 5) Το πλάτος των πάγκων θα είναι µέχρι 1,20µ. για τους παραγωγού και εµπόρους 1,00µ. 6) Για τους παραγωγούς θα αφήνετε διάδροµος διέλευσης µεταξύ των πάγκων 0,5µ. και για τους εµπόρους 1,00µ. 22

23 Άρθρο 5 ο Συµµετοχή ενδιαφεροµένων 1. ικαίωµα συµµετοχής στις λαϊκές αγορές του ήµου έχουν: α. Οι επαγγελµατίες πωλητές που είναι κάτοχοι άδειας πωλητή Λαϊκών Αγορών. β. Οι παραγωγοί που είναι κάτοχοι άδειας πωλητή Λαϊκών Αγορών. γ. Οι πρωτοβάθµιες συνεταιριστικές οργανώσεις των διαφόρων κλάδων της Αγροτικής οικονοµίας ή οι αναγνωρισµένες οµάδες παραγωγών προκειµένου να προωθήσουν τα προϊόντα µελών τους που δεν κατέχουν άδεια πωλητή λαϊκών αγορών. 2. Πωλητές οι οποίοι δεν θα έχουν θεωρηµένη άδεια από τις αρµόδιες υπηρεσίες η οποία να ισχύει για λαϊκές αγορές του ήµου Σερρών δεν θα γίνονται δεκτοί στις λαϊκές του ήµου. Α. Γενικά Άρθρο 6 ο Επιτρεπόµενα είδη προς πώληση στις Λαϊκές Αγορές 1. Κάθε πωλητής κάτοχος επαγγελµατικής άδειας τύπου Α ή Β µπορεί να πωλεί είδη ΜΟΝΟ µίας κατηγορίας. 2. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού είναι δυνατόν έπειτα από αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου κάθε φορά από το νόµο οργάνου έκδοσης επαγγελµατικών αδειών: α. Να επιτρέπει την αλλαγή της κατηγορίας της χορηγηθείσας άδειας ως προς τα προς πώληση είδη µε την προϋπόθεση ότι το 90% των χορηγηθεισών αδειών θα εξακολουθούν να έχουν ως αντικείµενο την πώληση προϊόντων Γης στα οποία περιλαµβάνονται και τα άνθη, είδη αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας. 3. Απαγορεύεται η διάθεση πουλερικών και πτηνών οποιασδήποτε ηλικίας και οποιουδήποτε είδους, σε υπαίθριες λαϊκές αγορές (αποφ ΥΠΑΤ 25897/2008 αρθ 3 παρ. 4). 4. Παραγωγοί που πωλούν µεταποιηµένα προϊόντα ή επιχειρήσεις που ασχολούνται µε την παρασκευή και διάθεση µεταποιηµένων αγροτικών προϊόντων, φυτικής προέλευσης, είναι υποχρεωµένοι να εφαρµόζουν τους κανόνες που θεσπίζει ο καν. Ε.Κ. 852/2004 (κανόνες υγιεινής, άδειες λειτουργίας εγκαταστάσεων κ.λπ.). υποχρεούνται στην έκδοση αδειών λειτουργίας των εγκαταστάσεών τους. Β. Είδη επαγγελµατιών πωλητών Οι επαγγελµατικές άδειες διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες ανάλογα µε το αντικείµενο εµπορίας: 23

24 α. οπωρολαχανικών αβγών σφραγισµένων µε το διακριτικό αριθµό του παραγωγού κοµµένων ανθέων β. βιολογικών νωπών, µεταποιηµένων και τυποποιηµένων αγροτικών προϊόντων, πιστοποιηµένων σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, που φέρουν το ειδικό σήµα αναγνώρισης ως βιολογικών προϊόντων γ. ειδών κυλικείου (σύµφωνα µε τις ισχύουσες Υγειονοµικές διατάξεις) δ. ειδών ένδυσης νεωτερισµών φο µπιζού λευκών ειδών ψιλικών καθώς και ειδών υπόδησης δερµάτινων ειδών (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια) ε. ειδών παντοπωλείου (τρόφιµα σε στερεά ή υγρή µορφή) χαρτί ατοµικής ή οικιακής φροντίδας καθώς και ξηρών καρπών, µελιού, ζαχαρωδών προϊόντων, τυποποιηµένου κοµµένου καφέ στ. ειδών υαλοπωλείου, πλαστικών µε το µέτρο, εκκλησιαστικών ειδών καθώς και ειδών παντοπωλείου (µη εδώδιµα) ζ. κατεψυγµένων ειδών αλιείας αλιευµάτων, λαχανικών η. νωπών πουλερικών, κουνελιών, προϊόντων κρέατος. Η πώληση των ειδών αυτών επιτρέπεται αποκλειστικώς σε ειδικά διασκευασµένα αυτοκινούµενα οχήµατα σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Οι κάτοχοι αυτών των οχηµάτων προσκοµίζουν κάθε έτος βεβαίωση περί της καταλληλότητας των οχηµάτων χορηγούµενη από την αρχή που εξέδωσε την άδεια καταλληλότητας του οχήµατος θ. νωπών αλιευτικών προϊόντων (θαλάσσης γλυκέων υδάτων ιχθυοκαλλιέργειας) ι. µέσων συσκευασίας (χάρτινες πλαστικές σακούλες) ια. ειδών και υποβοηθητικών καλλιέργειας ανθοκοµικής (πήλινες πλαστικές γλάστρες χώµα) καλλωπιστικών φυτών πολλαπλασιαστικού υλικού (φυτάρια κηπευτικών, δενδρυλλίων οπωροφόρων, αµπέλου). Ειδικά η πώληση πολλαπλασιαστικού υλικού, επιτρέπεται µόνο από τους πωλητές που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο ν.1564/1985 (Α` 164), όπως ισχύει και των υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ` εξουσιοδότηση του. Γ. Είδη παραγωγών πωλητών Οι παραγωγικές άδειες διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες ανάλογα µε το αντικείµενο εµπορίας: α) αβγών σφραγισµένων µε τον διακριτικό αριθµό του παραγωγού β) ανθέων γ) καλλωπιστικών φυτών Πολλαπλασιαστικού υλικού (φυτάρια κηπευτικών, καλλωπιστικών, δενδρυλλίων οπωροφόρων, αµπέλου) χώµατος (που δεν έχει υποστεί βιοµηχανική επεξεργασία) δ) ελιών που δεν έχουν υποστεί Βιοµηχανική επεξεργασία ε) κρασιού τυποποιηµένου σύµφωνα µε την Κοινοτική και Εθνική Νοµοθεσία στ) ελαιολάδου τυποποιηµένου σύµφωνα µε την υπ αριθµ / (1616/Β ) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών, Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης, και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ζ) µελιού τυποποιηµένου σύµφωνα µε την Κοινοτική και Εθνική Νοµοθεσία. η) ξηρών καρπών, στη φυσική τους κατάσταση (που δεν έχει υποστεί βιοµηχανική επεξεργασία) θ) οπωρολαχανικών ι) οσπρίων χύµα (φασόλια, φακές κ.τ.λ.) 24

Παπαδοπούλου Φωτεινή Γαλάνης Στέργιος Γάτσιος Αθανάσιος Σούζας Ζαχαρίας Γκότσης Ηλίας Σταυρόπουλος Χριστόδουλος

Παπαδοπούλου Φωτεινή Γαλάνης Στέργιος Γάτσιος Αθανάσιος Σούζας Ζαχαρίας Γκότσης Ηλίας Σταυρόπουλος Χριστόδουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 7 / 13-03-2013 Αριθµ. Απόφασης: 147 / 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης για την µετάδοση

Διαβάστε περισσότερα

: 13 / 18-4 - 2011 : 439 / 2011 : 2011 20:00 13/12-4-2011 41

: 13 / 18-4 - 2011 : 439 / 2011 : 2011 20:00 13/12-4-2011 41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 13 / 18-4 - 2011 Αριθµ. Απόφασης: 439 / 2011 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 467 / 2014

Αριθµ. Απόφασης: 467 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 14 / 17-07-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 467 / 2014 ΘΕΜΑ: Αναµόρφωση πιστώσεων εγκεκριµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΟΓΩ10-ΛΣΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 45ΟΓΩ10-ΛΣΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 26 / 25-10-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 867 / 2011 ΘΕΜΑ: Έγκριση µελέτης της παροχής υπηρεσιών µε τίτλο: «Αποκοµιδή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΦΩ10-ΑΣΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β43ΦΩ10-ΑΣΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 24 / 10-10-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 612 / 2012 ΘΕΜΑ: Έγκριση εκχώρησης ποσοστού ηµερήσιου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 453 / 2014

Αριθµ. Απόφασης: 453 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 14 / 17-07-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 453 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση καθιέρωσης εργασίας του

Διαβάστε περισσότερα

: 13 / 18-4 - 2011 : 424 / 2011 2011 20:00 13/12-4-2011 41

: 13 / 18-4 - 2011 : 424 / 2011 2011 20:00 13/12-4-2011 41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 13 / 18-4 - 2011 Αριθµ. Απόφασης: 424 / 2011 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 363 / 2016 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Αριθµ. Απόφασης: 363 / 2016 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 10 / 01-06-2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 363 / 2016 ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης αδειών υπαίθριου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθµ. Απόφασης: 797 / 2014. ΘΕΜΑ: Έγκριση καταστροφής και εκποίησης άχρηστων υλικών του ήµου.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθµ. Απόφασης: 797 / 2014. ΘΕΜΑ: Έγκριση καταστροφής και εκποίησης άχρηστων υλικών του ήµου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 26 / 03-12-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 797 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση καταστροφής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩ10-ΥΝΚ. ΘΕΜΑ: Έγκριση καταστροφής και εκποίησης άχρηστων υλικών του ήµου. Στις Σέρρες και στο ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 19 η του µηνός

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩ10-ΥΝΚ. ΘΕΜΑ: Έγκριση καταστροφής και εκποίησης άχρηστων υλικών του ήµου. Στις Σέρρες και στο ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 19 η του µηνός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 23 / 9-09-202 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 559 / 202 ΘΕΜΑ: Έγκριση καταστροφής και εκποίησης άχρηστων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3ΩΩ10-5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 16 / Αριθµ. Απόφασης: 496 / 2011 ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

ΑΔΑ: 4Α3ΩΩ10-5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 16 / Αριθµ. Απόφασης: 496 / 2011 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 16 / 31-05-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 496 / 2011 ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση τριµελών Επιτροπών για αξιολόγηση τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘΞΩ10-8. ΘΕΜΑ: Καθορισµός αποζηµίωσης για αυθαίρετη κατάληψη δηµοτικών κτηµάτων για την καλλιεργητική περίοδο 2009-2010.

ΑΔΑ: 4ΑΘΞΩ10-8. ΘΕΜΑ: Καθορισµός αποζηµίωσης για αυθαίρετη κατάληψη δηµοτικών κτηµάτων για την καλλιεργητική περίοδο 2009-2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 13 / 18-04-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 380 / 2011 ΘΕΜΑ: Καθορισµός αποζηµίωσης για αυθαίρετη κατάληψη δηµοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ08Ω10-ΕΛ6 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ08Ω10-ΕΛ6 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 30 / 27-11-2013 Αριθµ. Απόφασης: 815 / 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση απ ευθείας ανάθεσης της

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 219 / 2016

Αριθµ. Απόφασης: 219 / 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 6 / 30-03-2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 219 / 2016 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ' αριθµ. 40/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 19 / 23-09-2014 Αριθµ. Απόφασης: 607 / 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση µετάθεσης χρόνου παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 245 / 2015 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Αριθµ. Απόφασης: 245 / 2015 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 9 / 22-04-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 245 / 2015 ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισµού και ισολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΛΩ10-ΞΩΑ. Αριθµ. Απόφασης: 18 / 2012 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΟΖΛΩ10-ΞΩΑ. Αριθµ. Απόφασης: 18 / 2012 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 2 / 1-02-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 18 / 2012 ΘΕΜΑ: Έγκριση ίδιας ς «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ». του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΟΩ10-ΞΚ2 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθµ. Απόφασης: 347 / 2014

ΑΔΑ: ΒΙΙΟΩ10-ΞΚ2 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθµ. Απόφασης: 347 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 10 / 16-04-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 347 / 2014 ΘΕΜΑ:Έγκριση εκπόνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΦΩ10-ΣΩ3 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΑΦΩ10-ΣΩ3 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 8 / 03-04-2013 Αριθµ. Απόφασης: 196 / 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2014

Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 25 / 12-11-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/2012

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ- ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ---------------------------------------- ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό 2 της 29/2/2012 συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 17 / 26-08-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 509 / 2015 ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης αδείας παραγωγού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 10 / 13-05-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 288 / 2015 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθµ. 651/2014

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2015

Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 27 / 16-12-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2015 ΘΕΜΑ: Καθορισµός τιµής ζώνης κτισµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΕΩ10-Λ5Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: Β4ΜΕΩ10-Λ5Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 28 / 21-11-2012 Αριθµ. Απόφασης: 721 / 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Προσδιορισµός της αξίας των τµηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 647 / 2015

Αριθµ. Απόφασης: 647 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 21 / 30-10-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 647 / 2015 ΘΕΜΑ: Μείωση δηµοτικών τελών µέχρι 50%

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 10 / 13-05-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 324 / 2015 ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης οικονοµικού βοηθήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η εύρυθμη λειτουργία της λαϊκής αγοράς του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων, η διασφάλιση και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΣΩ10-ΣΞ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β4ΩΣΩ10-ΣΞ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 10 / 11-04-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 234 / 2012 ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης αδειών υπαίθριου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 718 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Αριθµ. Απόφασης: 718 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 23 / 29-10-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 718 / 2014 ΘΕΜΑ: ωρεάν παραχώρηση κατά χρήση ισόγειου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 19 / 23-09-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 567 / 2014 ΘΕΜΑ: Ορισµός µελών ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 72 Στην Καρδίτσα σήµερα την 27η του µήνα Μαϊου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 27 / 17-12-2014. Αριθµ. Απόφασης: 861 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 27 / 17-12-2014. Αριθµ. Απόφασης: 861 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 27 / 17-12-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 861 / 2014 ΘΕΜΑ: Επιλογή πιστωτικού ιδρύµατος προς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦΑΩ10-ΧΑΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΦΑΩ10-ΧΑΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 31 / 19-12-2012 Αριθµ. Απόφασης: 842 / 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Επιλογή πιστωτικού ιδρύµατος προς

Διαβάστε περισσότερα

: 25 / 12-10-2011 : 857 / 2011 2011 20:00 25/06-10-2011

: 25 / 12-10-2011 : 857 / 2011  2011  20:00 25/06-10-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α) Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 25 / 12-10-2011 Αριθµ. Απόφασης: 857 / 2011 ΘΕΜΑ: Έγκριση µελέτης προµήθειας υγρών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 7 / 01-04-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 225 / 2015 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθµ. 888/2014 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 24/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 10 / 13-05-2015 Αριθµ. Απόφασης: 281 / 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση ανακήρυξης του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 9 / 22-04-2015 Αριθµ. Απόφασης: 254 / 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση τροποποίησης σύµβασης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΝΩ10-ΛΧΤ ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΙΡΝΩ10-ΛΧΤ ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 4 / 05-02-2014 Αριθµ. Απόφασης: 116 / 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: ιαγραφή οφειλετών από τους χρηµατικούς

Διαβάστε περισσότερα

Αφού δια ιστώθηκε νόµιµη α αρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) µελών βρέθηκαν αρόντα τα αρακάτω µέλη :

Αφού δια ιστώθηκε νόµιµη α αρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) µελών βρέθηκαν αρόντα τα αρακάτω µέλη : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 3 /2012 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 2 ης συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Λαµιέων. Θ Ε Μ Α : «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ». Σήµερα την 23η

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 10/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 28 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 28 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 28 ης /15-12-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 450 / 2015 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Αριθµ. Απόφασης: 450 / 2015 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 16 / 29-07-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 450 / 2015 ΘΕΜΑ: Έγκριση Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 678 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Αριθµ. Απόφασης: 678 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 21 / 15-10-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 678 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας προµηθειών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 25/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Καθορισµός του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 75 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 75 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 75 Στην Καρδίτσα σήµερα την 23η του µήνα Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ο Ορισμός Λαϊκή αγορά ονομάζουμε την άσκηση στάσιμης υπαίθριας περιοδικής εμπορικής δραστηριότητας σε συγκεκριμένο χώρο και συγκεκριμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ09Ω10-ΗΥΦ. Αριθµ. Απόφασης: 297 / 2014

ΑΔΑ: ΒΙ09Ω10-ΗΥΦ. Αριθµ. Απόφασης: 297 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 10 / 16-04-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 297 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΞΧΩ10-5ΙΧ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθµ. Απόφασης: 716 / 2013 ΘΕΜΑ: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛΞΧΩ10-5ΙΧ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθµ. Απόφασης: 716 / 2013 ΘΕΜΑ: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 25 / 22-10-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 716 / 2013 ΘΕΜΑ: Έγκριση διοργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Στέρης Χρήστος ΤΗΛ 2541041916 e-mail agr@topeiros.gr 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ Ευλαλο 01-04-2014 ΓΡΑΦ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ Πληροφ.Στέρης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΓΩ10-ΧΗΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΓΩ10-ΧΗΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 18 / 28-08-2013 Αριθµ. Απόφασης: 561 / 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αποδοχή χρηµατοδότησης πίστωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΒΩ10-ΨΚΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 17 / Αριθµ. Απόφασης: 540 / 2011 ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

ΑΔΑ: 4ΑΣΒΩ10-ΨΚΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 17 / Αριθµ. Απόφασης: 540 / 2011 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 17 / 15-06-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 540 / 2011 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια εντύπων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 378 / 2015. ΘΕΜΑ: Έγκριση µη µεταφοράς των χρηµατικών διαθεσίµων του ήµου Σερρών που είναι στη Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών.

Αριθµ. Απόφασης: 378 / 2015. ΘΕΜΑ: Έγκριση µη µεταφοράς των χρηµατικών διαθεσίµων του ήµου Σερρών που είναι στη Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 13 / 17-06-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 378 / 2015 ΘΕΜΑ: Έγκριση µη µεταφοράς των χρηµατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 5 / 16-03-2016 Αριθµ. Απόφασης: 151α / 2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση παροχής υπηρεσιών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΠΩ10-60Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 21 / 29-08-2011. Αριθµ. Απόφασης: 729 / 2011 ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

ΑΔΑ: 4Α8ΠΩ10-60Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 21 / 29-08-2011. Αριθµ. Απόφασης: 729 / 2011 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 21 / 29-08-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 729 / 2011 ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης τµηµατικών προθεσµιών του έργου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 8532/28-6-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 11 / 9-6-2011 157 /2011 Θ Ε Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 8532/28-6-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 11 / 9-6-2011 157 /2011 Θ Ε Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρίθμ. Πρωτ. 8532/28-6-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 11 / 9-6-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΡΩ10-3ΨΚ. Αριθµ. Απόφασης: 40 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΙΕΡΩ10-3ΨΚ. Αριθµ. Απόφασης: 40 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 2 / 22-01-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 40 / 2014 ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση σχετικά µε κίνηση λεωφορείων

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 6 Στην Καρδίτσα σήμερα την 4η του μήνα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ, ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ, ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ, ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Η εύρυθµη λειτουργία της λαϊκής αγοράς της ηµοτικής Κοινότητας Σητείας του ήµου Σητείας, η διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 379 / 2015 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Αριθµ. Απόφασης: 379 / 2015 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 13 / 17-06-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 379 / 2015 ΘΕΜΑ: ωρεάν παραχώρηση κατά χρήση δύο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 16 η )

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 16 η ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 17-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόσπασμα από το πρακτικό της 17-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 129 Απόσπασμα από το πρακτικό της 17-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα: Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ.Αποφ 11/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας ΘΕΜΑ: Απόφαση-εισήγηση Ίδρυσης Λαικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΚΩ10-ΙΑΨ. Αριθµ. Απόφασης: 663α / 2013 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛΛΚΩ10-ΙΑΨ. Αριθµ. Απόφασης: 663α / 2013 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 21 / 25-09-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 663α / 2013 ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών και διάθεση σχετικής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 402 / 2015

Αριθµ. Απόφασης: 402 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 13 / 17-06-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 402 / 2015 ΘΕΜΑ: Έγκριση συµµετοχής του ήµου Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 5 / 25-02-2015 Αριθµ. Απόφασης: 89 / 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση διοργάνωσης της 11 ης Ανθοκοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓ9Ω10-Β ========================= 03-2011.

ΑΔΑ: 4ΑΓ9Ω10-Β ========================= 03-2011. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2 ο έτους 2011 ========================= Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 2 η ) Στις Σέρρες, σήµερα 1 Απριλίου 2011, ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 14.00,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 5 / 25-02-2015 Αριθµ. Απόφασης: 124 / 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση 10 ου / 2014 πρακτικού της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Η ανάγκη για την εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών του Δήμου Σκύδρας, η διασφάλιση και προστασία του καταναλωτικού κοινού και η δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αυτοδίκαιη παράταση µίσθωσης των υπ αρ. 6 & 7 καταστηµάτων του ηµοτικού Μεγάρου, βάσει του Ν. 4257/2014, άρθρο 45 παρ. 2β.

ΘΕΜΑ: Αυτοδίκαιη παράταση µίσθωσης των υπ αρ. 6 & 7 καταστηµάτων του ηµοτικού Μεγάρου, βάσει του Ν. 4257/2014, άρθρο 45 παρ. 2β. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 10 / 13-05-2015 Αριθµ. Απόφασης: 296 / 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αυτοδίκαιη παράταση µίσθωσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Μ7Ω10-596 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: Β4Μ7Ω10-596 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 15 / 30-05-2012 Αριθµ. Απόφασης: 359 / 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση δωρεάν παραχώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 5 ης /2013 έκτακτης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη, σήμερα 3

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ι Σ Θ Μ Ι Α Σ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ι Σ Θ Μ Ι Α Σ HM: 16/03/2016 15:13:00. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ι Σ Θ Μ Ι Α Σ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 790 / 2014

Αριθµ. Απόφασης: 790 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 26 / 03-12-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 790 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση παραχώρησης του χώρου του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΖΩ10-0ΔΧ ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: Β49ΖΩ10-0ΔΧ ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 12 / 02-05-2012 Αριθµ. Απόφασης: 254 / 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση σύναψης Σύµβασης ιαβαθµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ10-2Α6 ========================= -1-

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ10-2Α6 ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 21 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 326 / 2016

Αριθµ. Απόφασης: 326 / 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 9 / 12-05-2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 326 / 2016 ΘΕΜΑ: Εξέταση ένστασης του αναδόχου του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΩ10-Φ4Μ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΩ10-Φ4Μ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΩ-Φ4Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 8 / 28-8-23 Αριθµ. Απόφασης: 544 / 23 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012.

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 32 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Άρθρο 1 ο Σκοπός του Κανονισμού Σκοπός του παρόντος Κανονισμού είναι η ρύθμιση θεμάτων για την εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών του Δήμου Λευκάδας, η διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 743 / 2013 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Αριθµ. Απόφασης: 743 / 2013 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 26 / 06-11-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 743 / 2013 ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισµού Λειτουργίας Λαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩ10-ΙΓΤ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩ10-ΙΓΤ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 33 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 11 ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 11 ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 11 ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 16 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΠΩ10-ΤΘΧ. Αριθµ. Απόφασης: 710 / 2012 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: Β4ΜΠΩ10-ΤΘΧ. Αριθµ. Απόφασης: 710 / 2012 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 28 / 21-11-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 710 / 2012 ΘΕΜΑ: Καθορισµός τελών κατάληψης κοινόχρηστου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Θ3Ω10-ΡΙΕ =========================

ΑΔΑ: Β4Θ3Ω10-ΡΙΕ ========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 29 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ. Κανονισμός Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών

ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ. Κανονισμός Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ Κανονισμός Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 ο : ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 3 Άρθρο 2 ο : ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ... 3 Άρθρο 3 ο : ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της 3 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 26/2015 ΘΕΜΑ : «Καθορισμός του ύψους, της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής και είσπραξης του

Διαβάστε περισσότερα

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛ4ΩΩΡΣ-ΞΙΥ Από το υπ αριθµ. 18/26-06-2013 πρακτικό συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. Αριθµ. Απόφ. 268/2013 ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση κανονισµού λειτουργίας υπόγειου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 377 / 2015

Αριθµ. Απόφασης: 377 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 13 / 17-06-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 377 / 2015 ΘΕΜΑ: Έγκριση τροποποιηµένου Κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 02-04-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 26 ΘΕΜΑ: Κανονισμός Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, 28 / 3/2013 Αρ. Πρωτ. 34333/ΓΠ7613

Βόλος, 28 / 3/2013 Αρ. Πρωτ. 34333/ΓΠ7613 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΜΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ Πολεοδοµίας και Βιώσιµης Κινητικότητας Μικρασιατών 81 383 33 Βόλος Τηλ. 24213-56825 Fax 24213-56823 email: nikmoschos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 16 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΩ10-ΙΕΥ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΩ10-ΙΕΥ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 03 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 28 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩ10-86Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩ10-86Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 12 / 22-05-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 335 / 2013 ΘΕΜΑ: Ενηµέρωση για τα προβλήµατα του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Άρθρο 1ο ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του παρόντος Κανονισμού είναι η ρύθμιση θεμάτων για την εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών του Δήμου Ηρακλείου, η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΛΩ10-ΕΕ4 ========================= 3463/06) -1-

ΑΔΑ: ΒΕΙΛΩ10-ΕΕ4 ========================= 3463/06) -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 03 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα