ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του πίνακα διανοµής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του πίνακα διανοµής"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε./Γ.Γ..Ε. /ΝΣΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡΧΩΝ & ΚΑΝΟΝΩΝ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ( ΙΠΑ ) Ταχ. /νση : Σεβαστουπόλεως 1 & Φειδιππίδου Αµπελόκηποι Ταχ. Κωδ. : ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Ελ. Σκαραµαγκά-Αιµ.Γάββαρη Τηλέφωνο : FA X : Αθήνα,12 Φεβρουαρίου 2007 Α.Π. ΙΠΑ /οικ/69 ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του πίνακα διανοµής ΘΕΜΑ : Ελάχιστες απαιτήσεις Ασφάλειας και Υγείας των εργαζοµένων που πρέπει να τηρούνται στα εργοτάξια,σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, και να περιλαµβάνονται σε ένα Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ) Επειδή στην Υπηρεσία µας έχει περιέλθει σωρεία ερωτηµάτων σχετικά µε την Ασφάλεια και την Υγεία των εργαζοµένων στα εργοτάξια,σας διαβιβάζουµε τους επισυναπτόµενους πίνακες, οι οποίοι πιστεύουµε ότι θα σας υποβοηθήσουν στον έλεγχο των µέτρων Ασφάλειας και Υγείας στα εργοτάξια καθώς και στη σύνταξη και τον έλεγχο του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας. Οι πίνακες αυτοί περιλαµβάνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις Ασφάλειας και Υγείας των εργαζοµένων, που πρέπει να τηρούνται στα εργοτάξια, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, και µπορούν να εξειδικεύονται ανάλογα µε τις ανάγκες του κάθε έργου. Συνηµµένα 13 πίνακες (14 σελίδες) Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Κοινοποίηση (µε συνηµµένα) 1) Γρ. Υπουργου ΠΕΧΩ Ε 2) Γρ. Υφυπουργού Θ. Ξανθόπουλου 3) Γρ. Γεν.Γραµµατέα της ΓΓ Ε 4) Γρ. Γεν. /ντή Ποιότητας ηµ. Έργων ΓΕΡ. ΚΟΚΛΑΣ Εσωτερική ιανοµή 1. ΙΠΑ /β,γ,δ,ε 2. Τµήµα α,φ Ελ. Σκαραµαγκά 4. Αιµ. Γάββαρη 5. Χ.Α.

2 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ Περίφραξη,σήµανση εργοταξίου. Σήµανση εγκαταστάσεων αγωγών ατµών, θερµών, υγρών ή αερίων Μέτρα ασφάλειας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (εντοπισµός µεταφορά δικτύων κτλ ) Π 305/96 (αρ. 12,παρ. IV, µέρος Α, 3&18.1) Π 105/95 Π 1073/81 (αρ. 93&95) Π 1073/81 (αρ ) Π 305/96 (αρ.12,παρ. IV, µέρος Α, 2 & µέρος Β, τµήµα II, 2) Προετοιµασία εργοταξίου Σχέδιο διάσωσηςέξοδοι κινδύνουζώνες κινδύνου-θύρες οδοί κυκλοφορίαςσχεδιασµός χώρων εργασίας Εξοπλισµός Ατοµικής Προστασίας κατά την εργασία (ΜΑΠ) Ν 1568/85 (αρ. 17,18&20) Π 305/9 (αρ. 12,παρ. IV,µέρος Α, 3,9,10 & µέρος Β, 8,9) Π 1073/81 (αρ. 96, 2.θ) Π 396/94 (αρ. 4-10, παρ.i,ii,iii.) Ν 1430/84 (αρ.16&18) ΚΥΑ (αρ. πρωτ.οικ.β.4373/1205/93) ΚΥΑ (αρ. πρωτ. 8881/94) ΚΥΑ (αρ. πρωτ. οικ. Β 5261/190/97) Πυρόσβεση-αντιµετώπιση πυρκαϊών Χώροι υγιεινής και υγειονοµικός εξοπλισµός Α Βοήθειες-Φαρµακείο Π 305/96 (αρ. 12,παρ. IV,µέρος Α, 4) Π 105/95 (αρ.9,παρ. IV) Π 1073/81(αρ. 96) Π 305/96 (αρ. 12,παρ. IV,µέρος Α, 14) Π 305/96 (αρ.12, παρ. IV,µέρος Α,.13) Π 1073/81 (αρ. 110) - 1 -

3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ Απαιτήσεις σήµανσης εκτελουµένων έργων εντός και εκτός κατοικηµένων περιοχών. ΥΑ αρ.πρωτ. ΙΠΑ /οικ/502/ *(Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήµανσης Εκτελούµενων Οδικών Έργων εντός και εκτός κατοικηµένων περιοχών ως ελάχιστα όρια). Σε όλες τις εργασίες Σήµανση εργασιών που εκτελούνται στις οδούςεγκατάσταση µέσων σήµανσης και σηµατοδότησης-τήρηση µέτρων ασφάλειας από τους εργαζόµενους-υποχρεώσεις κατά την εκτέλεση εργασιών και εναπόθεση υλικών στις οδούςκατάληψη τµήµατος οδού και πεζοδροµίου. Χρήση Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) Ν 2696/ (αρ.9, 10, 44 5, 47,48) Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας ( ΚΟΚ). Π 396/94 (αρ.9, 4, παρ. ΙΙΙ) Π 1073/71 (αρ.102,103,106,108) Ν 1430/84 (αρ. 16,18) * Για την αναζήτηση της Προδιαγραφής µπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ΓΓ Ε- ΙΠΑ - 2 -

4 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ Έλεγχος λειτουργίας και χειρισµού ανυψωτικών µηχανηµάτων- Γενικές διατάξεις Π 305/96 (αρ.12 παρ. IV,µέρος Β, τµήµα ΙΙ, 7) Ν 1430/84 (αρ ) Χρήση Μηχανηµάτων Έργων (ανυψωτικών, χωµατουργικών, διακίνησης υλικών, οχηµάτων), εξοπλισµού εργασίας και µηχανών. Ανυψωτικά µηχανοκίνητα µηχανήµατα. Όργανα και εξαρτήµατα ανυψωτικών µηχανηµάτων Χειρισµός και έλεγχος ανυψωτικών µηχανηµάτων Χειροκίνητα ανυψωτικά µηχανήµατα Κανονισµός Ελέγχων ανυψωτικών µηχανηµάτων (πιστοποιητικά καταλληλότητας) Οδηγίες χειρισµού µηχανηµάτων µε τη βοήθεια σηµάτων µε χειρονοµίες Αυτοκίνητα εγχύσεως ετοίµου σκυροδέµατος Έλεγχος λειτουργίας και χειρισµού µηχανηµάτων (χωµατουργικών διακίνησης υλικών), οχηµάτων, εγκαταστάσεων, µηχανών, εξοπλισµού εργασίας. Π 1073/81 (αρ ) Π 1073/81 (αρ ) Π 1073/81 (αρ ) Π 1073/81 (αρ. 70,71) ΚΥΑ (αρ.πρωτ. οικ.15085/593/ ) Π 105/95 (παρ.ix) Π 1073/81 (αρ.72,73,74) Π 305/96 (αρθ.12, παρ. IV, µέρος Β, τµήµα ΙΙ, 8 και 9) Π 1073/81 (αρ ) Ν 1568/85 (αρ. 22, 23) Π 395/94 (αρ. 3 9) Π 89/99 Π 304/2000 Π 155/2004 (αρ. 2) ΚΥΑ (αρ.πρωτ 13ε/4800/ ) Π 377/93 Π 18/96 Π 31/90 Π 499/91-3 -

5 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ Εργασίες µε ειδικούς κινδύνους. Προκαταρκικές διαδικασίες (γενικός έλεγχος κτιρίου, έλεγχος παροχών, έλεγχος ύπαρξης κατασκευών από αµίαντο, επικίνδυνων υαλοπινάκων κλπ.) Μελέτη κατεδάφισης, επίβλεψη κατεδάφισης. Γενικά προστατευτικά µέτρα Προστασία εργαζοµένων, κοινού και γειτονικών κτιρίων Πρόσθετα µέτρα για κατεδαφίσεις µε τα χέρια,µε µηχανικά µέσα και µε εκρηκτικά. Κατεδαφίσεις-Αποξηλώσεις µε φλόγα αερίου. Αποµάκρυνση δεξαµενών - δοχείων ευφλέκτων ή τοξικών ουσιών,ή τµηµάτων κατασκευών που περιέχουν αµίαντο. Π 305/96 (αρ.12, παρ. ΙI) ΥΑ αρ.πρωτ. οικ /93 (αρ.2.1,11) Π 1073/81 (αρ ) και ΥΑ αρ.πρωτ. οικ.31245/93(αρ.2.2) ΥΑ αρ.πρωτ. οικ /93(αρ. 3) ΥΑ αρ.πρωτ. οικ (αρ.5,6,7) Ν 495/76 (αρ.1,4,7,14) Π 413/77 ΥΑ αρ.πρωτ. οικ /93(αρ. 8 ) ΥΑ αρ.πρωτ. οικ.31245/93(αρ. 9) Κατεδαφίσεις Οµαδικές κατεδαφίσεις - Άρση ερειπίων. Απαιτήσεις για κατεδαφίσεις ειδικών έργων ή στοιχείων έργων (έργων εξ ωπλισµένου σκυροδέµατος ή προεντεταµένου,έργων φεροµένων υπό µεταλλικού σκελετού και θολωτών ή αψιδωτών κατασκευών). ΥΑ αρ.πρωτ. οικ.31245/93(αρ.10) Π 1073/81 (αρ.26-30) Απαιτήσεις για τα σταθερά µεταλλικά ικριώµατα που χρησιµοποιούνται για κατεδαφίσεις µε εργαλεία χειρός κατακορύφων στοιχείων πάνω των τεσσάρων (4.00) µ., εσωτερικών τοίχων µεγάλου πάχους και ύψους, δοκών ανεξαρτήτως ύψους. Απαιτήσεις για κατεδαφίσεις µε µηχανικά µέσα (επιµελής απόκληση της επικίνδυνης περιοχής, προστασία εκ της καταπτώσεως ). Χρήση Ατοµικών Μέσων Προστασίας ( ΜΑΠ ) (προστασία κρανίου,ποδιών, µατιών, χεριών κ.λ.π). Προστατευτικό προστέγασµα (σκάφη). Ειδικά µέτρα ασφάλειας σε κατεδαφίσεις κτιρίων ή κατασκευών που περιέχουν εύθρυπτα µονωτικά υλικά από αµίαντο. Π 1073/81 (αρ. 31,32) Π 778/80 (αρ. 13) Π 1073/81 (αρ. 33) Π 396/94 (αρ.9, 4, παρ. ΙΙΙ) Π 1073/81 (αρ ) Ν 1430/84 (αρ.16,18) Π 778/80 (αρ. 11) Π 70 α /1988 (αρ.14, όπως αντικαταστάθηκε µε το αρ. 8 του Π 175/1997) ΚΥΑ 8243/1113/1991, αρ.7) - 4 -

6 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ Εργασίες µε ειδικούς κινδύνους Π 305/96 (αρ.12, παρ. ΙΙ) Εκσκαφές ( θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ). Αντιστηρίξεις. Προσδιορισµός υπογείων καλωδίων και αποµόνωσις ή µεταφορά αυτώναντιστηρίξεις πρανών, οµόρων κτιρίων κλπ.- προφυλάξεις από πτώση ανθρώπων, εξοπλισµού, αντικειµένων- εισροή υδάτωνεπάρκεια εξαερισµού -ασφαλής τοποθέτηση προϊόντων εκσκαφήςδιαβάσεις (γεφυρώµατα) διαβατών και οχηµάτων κλπ. Προφυλάξεις για εκσκαφές εντός ύδατοςπροφυλάξεις για εκσκαφές θεµελίων, τάφρων, φρεάτων ή ορυγµάτων σε µεγάλα βάθη. Προστασία σε ανοίγµατα οριζόντιων και κατακόρυφων επιφανειών (φρεάτια, εκσκαφές,δεξαµενές,φωταγωγοί κλπ) Χρήση Ατοµικών µέσων Προστασίας ( ΜΑΠ ) Π 305/96 (αρ.12, παρ. ΙV, µέρος Β, τµήµα ΙΙ, 10 και Π 1073/81 (αρ. 2-16) Π. 1073/81 (αρ. 6,17) Π 1073/81 (αρ. 40,41,42) Π 1073/81 (αρ ) Π 396/94 (αρ. 9, 4, παρ. ΙΙΙ ) και Ν 1430/84 (αρ. 26,28) Πρόσθετες απαιτήσεις ασφάλειας κατά τη διάρκεια των εκσκαφών και της θεµελίωσης κτιρίων και δοµικών έργων. ΥΑ αρ. 3046/304/ (αρ.5, 4) (Kτιριοδοµικός κανονισµός) - 5 -

7 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ Εργασίες µε ειδικούς κινδύνους Προστασία από πτώση κατά την εκτέλεση εργασιών σε ύψος (κιγκλιδώµατα, δίχτυα προστασίας, ζώνες ασφάλειας κλπ.) Ικριώµατα και κλίµακες (σχεδιασµός, διαστασιολόγηση, κατασκευή, επιθεώρηση, συντήρηση, εγκατάσταση ανυψωτικής µηχανής επί ικριώµατος, ασφαλής διέλευση κάτω από αυτά κλπ.) Γενικές διατάξεις για τα ικριώµατα,κλίµακες και διαβάσεις. ιατάξεις για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας για προσωρινές εργασίες σε ύψος,ειδικές διατάξεις για τη χρησιµοποίηση κλιµάκων,ικριωµάτων, τεχνικών πρόσβασης και τοποθέτησης µε τη βοήθεια σχοινιών. άπεδα εργασίας, οδοί κυκλοφορίας, πεζογέφυρες, εξέδρες, πλατύσκαλα, κεκλιµένα επίπεδα ράµπες. Ασφαλής κυκλοφορία πεζών, µηχανηµάτων, οχηµάτων. Π 305/96 (αρ.12, παρ. ΙΙ) Π 305/96 (αρ. 12, παρ. IV, µέρος Β, τµήµα ΙΙ, 5 ) Π 305/96 (αρ. 12, παρ. IV, µέρος Β, τµήµα ΙΙ, παρ.6 ) Π 1073/81 (αρ ) Ν1430/84 (αρ. 7-10) Π 155/2004 (αρ. 2) Π 1073/81 (αρ ) Π 1073/81 (αρ. 39) Ικριώµατα και κλίµακες. Εργασίες σε ύψος. Εργασίες σε στέγες. Ξύλινα σταθερά ικριώµατα-ορθοστάτες-σύνδεσις ορθοστατών-εγκάρσιες δοκίδες-αντηρίδες-δάπεδα ικριωµάτων-σύνδεση ικριωµάτων µε οικοδοµή - προστατευτικό προστέγασµα (σκάφη),κεκλιµένα επίπεδα.. Κινητά ικριώµατα Σταθερά µεταλλικά ικριώµατα Κινητά µεταλλικά ικριώµατα (πύργοι) Ανηρτηµένα ικριώµατα Εξασφάλιση περάτων ξυλοτύπων και πλακών µε προσωρινά κιγκλιδώµατα. Προστατευτικά κιγκλιδώµατα-στηθαία σε φωταγωγούς, ανοίγµατα δαπέδων, κλιµακοστάσια κλπ. Π 778/80 (αρ. 4-11,16) Π 778/80 (αρ. 12) Π 778/80 (αρ. 13) Π 778/80 (αρ. 14) Π 778/80 (αρ. 15) Π 778/80 (αρ. 17) Π 778/80 (αρ. 20) Π 1073/81 (αρ ) Φορητές και σταθερές κλίµακες-κυλιόµενες σκάλες και κυλιόµενοι διάδροµοι Τα µεταλλικά Ικριώµατα πρέπει να συνοδεύονται από : Βεβαίωση Εξέτασης Τύπου Μέτρα κατά τη συναρµολόγηση, επικάλυψη, επισκευή, συντήρηση και αποξήλωση στεγών. Χρήση Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) Π της Π 17/78 Π 1073/81 (αρ. 43,44) Π 305/96 (αρ. 12, παρ. IV,µέρος Β, 10) ΚΥΑ (αρ.πρωτ.16440/φ.10.4/445/93) (Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών) Π 305/96 (αρ. 12, παρ.iv, µέρος Α, 1.2 & µέρος Β, 14) Π 778/80 (αρ. 18, 19) Π 1073/81 (αρ ) Π 396/94 (αρ. 9, 4, παρ. ΙΙΙ) Ν 1430/84 (αρ. 16,18) - 6 -

8 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερµές εργασίες. Έλεγχος στις συσκευές, στα µέσα συγκολλήσεων, και απαιτήσεις εργασιακού περιβάλλοντος. Πυροπροστασία κατά την εκτέλεση εργασιών συγκόλλησης, οξυγονοκοπής και λοιπών θερµών εργασιών Προστασία κατά τη χρήση και µεταφορά τετηγµένων µετάλλων (µόλυβδος),ζεόντων υγρών (πίσσα) Έλεγχος εξοπλισµού υπό πίεση Χρήση Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) Π 95/78 (αρ. 3 9) Π 1073/81 (αρ. 96, β και γ) Π 70/90 (αρ. 15, 5) Πυροσβεστική ιάταξη 7, Αποφ.7568 Φ.700.1/ Π 1073/81 (αρ. 99) ΚΥΑ (αρ.πρωτ.οικ.16289/330/ , αρ. 3,9,15) Π 95/78 (αρ. 10) Π 1073/81 (αρ. 104) Π 396/94 (αρ. 9, 4, παρ. ΙΙΙ ) Ν 1430/84 (αρ. 16,18) - 7 -

9 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ Φόρτωση-εκφόρτωση-αποθήκευσηστοίβαση-απόληψη-ρίψη-µεταφορά υλικών και άλλων στοιχείων Αποβάθρες και ράµπες φόρτωσης. Μεταφορά-εναπόθεση υλικών µε αµίαντο Π 305/96 (αρ. 12, παρ.iv, µέρος Β, τµήµα ΙΙ, 4) Π 1073/81 (αρ ) Π 305/96 (αρ. 12, παρ. IV, µέρος Α, 11) ΚΥΑ (αρ.πρωτ. 8243/1113/1991,αρ. 8) Σε όλες τις εργασίες Μεταφορά ρευστών-πυρακτωµένων υλών µε περονοφόρα οχήµατα. Προφυλάξεις των εργαζοµένων από κραδασµούς Προφυλάξεις των εργαζοµένων από το θόρυβο Προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων Π 216/78 Π 176/2005 Π 85/1991 (αρ. 1,6) Π 149/2006 (αρ. 3,4,5,6,7,8,9) Π 397/94 Συχνότητα επίβλεψης εργασιών και επιθεώρησης συνεργείων. Ενηµέρωση και εκπαίδευση των εργαζοµένων για την τήρηση των µέτρων Ασφάλειας και Υγείας - Υποχρεώσεις εργοδοτών και εργαζοµένων. Π 1073/81 (αρ.111) Π 305/96 (αρ.7, 8) Π 17/96 (αρ. 7,8,10,11,12,13,14) - 8 -

10 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ Α Βοήθειες, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόµενους, πρόληψη - αντιµετώπιση πυρκαϊών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυµιάσεων Απαιτήσεις ασφάλειας φορητών ηλεκτρικών συσκευών, κινητών προβολέων, καλωδίων τροφοδοσίας κλπ εγκαταστάσεις φωτισµού εργοταξίων. Συστήµατα ασφαλείας,συντήρηση και έλεγχος συστηµάτων ασφαλείας Π 17/96 (αρ. 9) Π 1073/81 (αρ. 92,94,96) Π 1073/81 (αρ ) Ν1568/85 (αρ. 17, 3 & αρ. 19) Σε όλες τις εργασίες Προστασία των εργαζοµένων από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες Προστασία των εργαζοµένων από µεταλλικό µόλυβδο & τις ενώσεις ιόντων του. Προστασία των εργαζοµένων από καρκινογόνους παράγοντες Ν1568/85 (αρ ) Π 307/ (αρ. 4 ) Π 77/ Π 90/99 Π 186/95 Π 174/97 Π 338/01 Π. 339/01 Π 94/87 (αρ. 2-14, παρ. I,II,III,IV ) Π 399/ Π 127/ Π 43/2003 Γενικές απαιτήσεις Υγιεινής & Ασφάλειας των εργαζοµένων στους χώρους εργασίας (αερισµός- έκθεση σε ειδικούς κινδύνους - θερµοκρασία, φυσικός & τεχνητός φωτισµός, χώροι ανάπαυσης, έγκυες & γαλουχούσες µητέρες, εργαζόµενοι µε ειδικές ανάγκες, θύρες κινδύνου, εξαερισµός δάπεδα, τοίχοι, οροφές, παράθυρα, φεγγίτες) Οργάνωση χρόνου εργασίας των εργαζοµένων Μέτρα προστασίας των νέων κατά την εργασία Π 305/96 (αρ.12, παρ. IV, µέρος Α, 5,6,7,8,12,15,16,17, µέρος Β, τµήµα Ι, 1,2,3,4,5,6,7,11 & τµήµα ΙΙ, 1,3) Ν1568/85 (αρ. 21,32) Π. 88/99 Π. 62/

11 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ Kατασκευή δοµικών έργων. (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαµενές, κλπ.) Εργασίες µε ειδικούς κινδύνους Γενικές διατάξεις ασφάλειας (εγκαταστάσεις ασφάλειας, επιθεώρηση ικριωµάτων, σωστή τοποθέτηση µηχανηµάτων ή συσκευών στην οικοδοµή, εκφόρτωση υλικών, εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών κατά τις νυκτερινές ώρες κλπ) Προστασία κατά την κατασκευή, συναρµολόγηση και αποσυναρµολόγηση φερόντων οργανισµών, ξυλοτύπων, βαρέων προκατασκευασµένων στοιχείων και σχεδιασµός, υπολογισµός και συντήρηση αυτών. Πρόσθετες απαιτήσεις ασφάλειας κατά την κατασκευή κτιρίων και δοµικών έργων και απαιτήσεις για την αντοχή αυτών. Προστασία από εξέχοντες ήλους,σύρµατα κλπ Π 305/96 (αρ.12, παρ. ΙΙ) Π 778/1980 (αρ. 21) Π 305/96 (αρ.12, παρ.iv, µέρος Β, τµήµα ΙΙ, 12) ΥΑ 3046/304/ (αρ.5, 1,2,3 -κτιριοδοµικός κανονισµός) Π 1073/81 (αρ.98)

12 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ Προετοιµασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων. (Σήραγγες κυκλοφορίας οχηµάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθµοί παραγωγής ενέργειας και εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασµένα τµήµατα των οικοδοµικών ή άλλης φύσης έργων και σε στάθµη χαµηλότερη των 6.00µ. κάτω από την επιφάνεια της γης.) Εργασίες µε ειδικούς κινδύνους. Καθορισµός και διαστασιολόγηση διαδρόµων κυκλοφορίας, οδών και εξόδων κινδύνου, µέτρα προστασίας από κινδύνους σύνθλιψης, πτώσης εργαζοµένων ή πτώσης αντικειµένων και σηµατοδότηση ασφαλείας χώρων εργασίας. Μέτρα προστασίας για εργασίες διάτρησης (περιοχές, µηχανήµατα, χειριστές ), από κινδύνους λόγω χρήσης εκρηκτικών,κατά την φόρτωση, µεταφορά και αποκοµιδή υλικών και οι απαιτήσεις για ασφαλείς εργασίες στα φρέατα. Απαιτήσεις, λειτουργία και έλεγχος του συστήµατος αερισµού. Απαιτήσεις φωτισµού, προστασία από υψηλούς θορύβους, σκόνες και επικίνδυνα αέρια, µέτρα ασφάλειας στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.. Πυροπροστασία Μέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ). Πρώτες Βοήθειες Χρήση εκρηκτικών υλών (αγορά, µεταφορά και κατανάλωση ) και εκρηκτικών µηχανηµάτων. Π 305/96 (αρ.12, παρ. ΙI) Π 225/89 (αρ.4,5,6,7,9,10,11) Π 225/89 (αρ.12,13,14,15) Π 225/89 (αρ. 16,17,18) Π 225/89 (αρ.19,20,21,22) Π 225/89 (αρ.23) Π 225/89 (αρ.24,25) Π 396/94 (αρ. 9, 4,παρ.ΙΙΙ) Ν 1430/84 (αρ.16,18) Π. 225/89 (αρ.31) Ν 495/76 (αρ. 1,4,7,14) Π 413/77 Π 305/96 (αρ.12, παρ.iv, µέρος Β, 11)

13 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ Εργασίες µε ειδικούς κινδύνους Π 305/96 (αρ.12, παρ. ΙΙ) Καταδυτικές Εργασίες σε Λιµενικά Έργα Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαµόρφωση πυθµένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτα κτλ (µε χρήση πλωτών ναυπηγηµάτων και καταδυτικού συνεργείου). Υποχρεώσεις εργολάβου-ορισµός επόπτη καταδύσεωνυποχρεώσεις αυτού-τήρηση ηµερολογίου εργασιών, εντύπου καταδύσεων, κλπ Υποχρεώσεις δυτών-τήρηση µέτρων ασφάλειαςτήρηση ειδικού βιβλίου υγείας-ηµερολόγιου δύτη κλπ Υποχρεώσεις εργοδότη(κυρίου του έργου-άρθρο 2,ίδιας Υ.Α)-ενηµέρωση εργολάβου για ειδικά έργα που απαιτείται άδεια αρµόδιων αρχών όπως αρχαιότητες στο βυθό κλπ Μέτρα ασφάλειας-ώρες εργασίας δυτών-λήψη στοιχείων περιοχής κατάδυσης-περιπτώσεις χρήσης σηµαντήρων & ταχύπλοου σκάφους-εξοπλισµός δυτών-στολές(έλεγχος λειτουργίας-συντήρηση αυτών)- επικοινωνία δύτη µε επόπτη-µέτρα ασφάλειας καταδυτικών σκαφών-όρια βάθους-αέρια αναπνοήςχρήση εκρηκτικών υλών-ειδική άδεια κατάδυσης µε στάσεις-σύνθεση καταδυτικού συνεργείου-ορισµός δύτη ασφαλείας-λοιπά µέτρα ασφάλειας-άδειες καταδυτικών εργασιών. Πτώση µηχανηµάτων στο νερό Προσωρινά φράγµατα και θάλαµοι εκτέλεσης υποβρυχίων εργασιών Προφυλάξεις από πνιγµό Χρήση Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) ΥΑ /20/95/ (αρ. 6,7) ΥΑ /20/95/ (αρ. 8,9) ΥΑ /20/95/ (αρ. 10,11) Π 305/96 (αρ. 12, παρ. ΙV, µέρος B, τµήµα ΙΙ, 8.3) Π 305/96 (αρ.12, παρ. IV, µέρος Β, τµήµα ΙΙ, παρ. 13) Π 1073/81 (αρ. 100) Π 1073/81 (αρ.102, 106, 107, 108) Π 396/94 (αρ.9, 4, παρ. ΙΙΙ) Ν1430/84 (αρ. 17) Αθήνα ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΣΕΣ ΕΛ. ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ ΑΙΜ. ΓΑΒΒΑΡΗ

14 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ A. ΝΟΜΟΙ Ν. 495/76 Ν. 1430/84 Ν / 85 Ν. 2696/99 (Κ.Ο.Κ) ΦΕΚ 337/Α/76 ΦΕΚ 49/Α/84 ΦΕΚ 177/Α/85 ΦΕΚ 57/Α/99 Π.. 399/94 Π.. 105/95 Π.. 105/95 Π.. 18/96 Π.. 305/96 ΦΕΚ 221/Α/94 ΦΕΚ 67/Α/95 ΦΕΚ 67/Α/95 ΦΕΚ 12/Α/96 ΦΕΚ 212/Α/96 Β. ΠΡΟΕ ΡΙΚΑ ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Π.. της Π.. 413/77 Π.. 17/78 Π.. 95/78 Π.. 216/78 Π.. 778/80 Π /81 Π.. 307/86 Π.. 94/87 Π.. 70 α /88 Π.. 225/89 Π.. 31/90 Π.. 70/90 Π.. 85/91 Π.. 499/91 ΦΕΚ 406/Α/33 ΦΕΚ 128/Α/77 ΦΕΚ 20/Α/78 ΦΕΚ 20/Α/78 ΦΕΚ 47/Α/78 ΦΕΚ 193/Α/80 ΦΕΚ 260/A/81 ΦΕΚ 135/Α/86 ΦΕΚ 54/Α/87 ΦΕΚ 31/Α/88 ΦΕΚ 106/Α/89 ΦΕΚ 31/Α/90 ΦΕΚ 31/Α/90 ΦΕΚ 38/Α/91 ΦΕΚ 180/Α/91 Π.. 174/97 Π.. 175/97 Π.. 62/98 Π.. 88/99 Π.. 89/99 Π.. 90/99 Π.. 127/00 Π.. 304/00 Π.. 338/01 Π.. 339/01 Π.. 43/03 Π.. 155/04 Π. 176/05 Π.. 149/06 Π.. 186/95 Π.. 17/96 ΦΕΚ 150/Α/97 ΦΕΚ 150/Α/97 ΦΕΚ 67/Α/98 ΦΕΚ 94/Α/99 ΦΕΚ 94/Α/99 ΦΕΚ 94/Α/99 ΦΕΚ 111/Α/00 ΦΕΚ 241/Α/00 ΦΕΚ 227/Α/01 ΦΕΚ 227/Α/01 ΦΕΚ 44/Α/03 ΦΕΚ 121/Α/04 ΦΕΚ 227/Α/05 ΦΕΚ 159/Α/06 ΦΕΚ 97/Α/95 ΦΕΚ 11/Α/96 Π.. 77/93 Π.. 377/93 Π.. 395/94 Π.. 396/94 Π.. 397/94 ΦΕΚ 34/Α/93 ΦΕΚ 160/Α/93 ΦΕΚ 220/Α/94 ΦΕΚ 220/Α/94 ΦΕΚ 221/Α/94 Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΥΑ 8243/1113/91 ΚΥΑ αρ.οικ.β.4373/1205/93 ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93 ΚΥΑ αρ. 8881/94 ΦΕΚ 138/Β/91 ΦΕΚ 187/Β/93 ΦΕΚ 765/Β/93 ΦΕΚ 450/Β/

15 ΚΥΑ αρ.οικ.β.5261/190/97 ΦΕΚ 113/Β/97 ΥΑ αρ.οικ /93 ΦΕΚ 451/Β/93 ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99 ΦΕΚ 987/Β/99 ΥΑ /20/95/95 ΦΕΚ 978/Β/95 ΚΥΑ αρ.οικ.15085/593/03 ΚΥΑ αρ. 13ε/4800/03 ΥΑ 3046/304/89 ΦΕΚ 1186/Β/03 ΦΕΚ 708/Β/03 ΦΕΚ 59/ /89 Πυροσβεστική διάταξη 7, Απόφαση 7568.Φ.700.1/96 ΥΑ αρ.πρ. ΙΠΑ /ΟΙΚ/502/03 ΦΕΚ 155/Β/96 ΦΕΚ 946/Β/

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΡΓΟ ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.M.: 03/2015 Κ.Α:30-7333.0031 Προϋπ 69.885,30 Ευρώ ( με Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΕΡΓΟ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΡΓΟ : ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: Προϋπ 660.000.00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή Ιδιοι Πόροι Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ) ΠΔ 305/96 ΑΡΘ.3 ΠΑΡ 3,7,8,9,10,11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015

ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015 ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥEΣ ΣΥΝΤΗΡHΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ)

Διαβάστε περισσότερα

Ένταξη στα συμβατικά τεύχη (Ε.Σ.Υ) των δημοπρατούμενων έργων, άρθρου σχετικού με τα «απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο».

Ένταξη στα συμβατικά τεύχη (Ε.Σ.Υ) των δημοπρατούμενων έργων, άρθρου σχετικού με τα «απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ MEΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡΧΩΝ & ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Υπ. Εργασίας 1 ΓΕΝΙΚΑ - ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ Π.. 778/80 «ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΝ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Φ.Ε.Κ. 193/Α/26-8- 80)» Αναφέρεται στα ικριώµατα Ξύλινα ικριώµατα (χρησιµοποίησής µέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Μελέτης: 46/2013 Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΕ 1 ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ο (Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Συντήρηση δωµάτων και στεγών σχολικών συγκροτηµάτων.η. Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης 65/2015 ΠΡ/ΣΜΟΣ: 34.900,00 ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΣΑΤΑ 2012 (10.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Πιλοτικές αναπλάσεις τμημάτων. παραδοσιακών πυρήνων οικισμών Βώρων, Φανερωμένης και Λαλουμά

ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Πιλοτικές αναπλάσεις τμημάτων. παραδοσιακών πυρήνων οικισμών Βώρων, Φανερωμένης και Λαλουμά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Πιλοτικές αναπλάσεις τμημάτων παραδοσιακών πυρήνων οικισμών Βώρων, Φανερωμένης και Λαλουμά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΚΜ Σεµινάριο µικρής διάρκειας. Υγεία και Ασφάλεια στα Τεχνικά Έργα. Κατερίνη - Μάιος2005

ΤΕΕ ΤΚΜ Σεµινάριο µικρής διάρκειας. Υγεία και Ασφάλεια στα Τεχνικά Έργα. Κατερίνη - Μάιος2005 ΤΕΕ ΤΚΜ Σεµινάριο µικρής διάρκειας «Υγεία και Ασφάλεια στα Τεχνικά Έργα» Κατερίνη - Μάιος2005 Υγεία και Ασφάλεια στα Τεχνικά Έργα Ισχύουσα ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Θεσµοί Τεχνικού Ασφαλείας (Τ.Α.) & Γιατρού Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ,

ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ, ΕΡΓΟ : «Διαμορφώσεις μικρής κλίμακας, κατασκευή παρατηρητηρίων και κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών στην περιοχή Ατσπάς, Σκ. Μαριών» ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Α.Μ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ Ν. ΜΠΑΦΡΑΣ ΑΓΓΙΣΤΑΣ 1 / 2014 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΙΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΕΡΓΟ : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ «ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟΥ» ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2015 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 421.130,25 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

«ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς «ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» Εισηγητής : Περτζινίδου Μαρία Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. ΜSc Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (- Π.Δ. 305 / 1996, άρθρο 3, παράγραφος 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (- Π.Δ. 305 / 1996, άρθρο 3, παράγραφος 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (- Π.Δ. 305 / 1996, άρθρο 3, παράγραφος 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 - Εγκύκλιος: 130159/07-05-1997 του Υπουργείου Εργασίας) ΤΜΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Είδος έργου και χρήση αυτού:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ...4 ΑΡΘΡΟ 3ο ΑΡΘΡΟ 4ο ΑΡΘΡΟ 5ο ΑΡΘΡΟ 6ο ΑΡΘΡΟ 7ο ΑΡΘΡΟ 8ο ΕΙ ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...5 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ

ΣΧΈΔΙΟ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ ΣΧΈΔΙΟ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ (Σ.Α.Υ.) Σελ.1/12 ΤΜΗΜΑ Α Γενικά Για τη σύνταξη και τήρηση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των Άρθρων 37, 73, 75 και 182 του Ν. 3669/08.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΡΓΟ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ε. Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

εξάλλου, οι ελεύθεροι επαγγελµατίες και οι εργοδότες όταν ασκούν οι ίδιοι

εξάλλου, οι ελεύθεροι επαγγελµατίες και οι εργοδότες όταν ασκούν οι ίδιοι Οδηγία 92/57/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 24ης Ιουνίου 1992 σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια (όγδοη ειδική οδηγία κατά την

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΟΡΙΣΜΟΙ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΟΡΙΣΜΟΙ Τ.Ε.Ε. Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Επιμέλεια: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 1 Υγιεινή και ασφάλεια στα τεχνικά έργα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡ/ΣΜΟΣ: 425.000 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΥΡΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 305 ΤΗΣ 29/29.8.1996 (ΦΕΚ 212 Α )

Π.Δ. 305 ΤΗΣ 29/29.8.1996 (ΦΕΚ 212 Α ) Σελίδα 1 από 25 Π.Δ. 305 ΤΗΣ 29/29.8.1996 (ΦΕΚ 212 Α ) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ. Εχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ TMHMA ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 12/2015 ΠΡΟΫΠ. : 30.000,00 ΕΥΡΩ ( με ΦΠΑ 23% ) Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (Π.. 305/96,

Διαβάστε περισσότερα