Οδηγίες για την παρακολούθηση και την εφαρμογή των Προγραμμάτων Ποιότητας Έργων (ΠΠΕ).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες για την παρακολούθηση και την εφαρμογή των Προγραμμάτων Ποιότητας Έργων (ΠΠΕ)."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε./Γ.Γ..Ε. /ΝΣΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡΧΩΝ & ΚΑΝΟΝΩΝ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ( ΙΠΑ ) Ταχ. /νση : Σεβαστουπόλεως 1 & Φειδιππίδου Αμπελόκηποι Ταχ. Κωδ. : ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Ελ. Σκαραμαγκά- Κατίκα Τηλέφωνο : FA X : Αθήνα, Αρ.πρωτ. ΙΠΑ / οικ. / 12 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ : Οδηγίες για την παρακολούθηση και την εφαρμογή των Προγραμμάτων Ποιότητας Έργων (ΠΠΕ). Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Π. 63/05 (ΦΕΚ Α 98/ ) <<Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα>> και το γεγονός ότι από την Απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη. 2. Τις διατάξεις του Π..81/99 (ΦΕΚ92 Α/ ) <<Τροποποίηση και Συμπλήρωση διατάξεων του Π.. 428/95 (ΦΕΚ245 Α// ) <<Σύσταση Γενικής /νσης Ποιότητας ημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩ Ε>>. 3. Τις διατάξεις του Ν.1418/84 (ΦΕΚ 23Α/ ) << ημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων>> όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε, ισχύει σήμερα και ιδιαίτερα το άρθρο 21 παρ.1, αναφορικά με την έκδοση κανονισμών σχετικά με την ποιότητα των έργων. 4. Τις διατάξεις του Π..609/85 (ΦΕΚ 223Α/ ) <<Κατασκευή ημοσίων Έργων>> όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα. 5. Την ΚΥΑ με αρ. πρωτ. 16α/04/773/ (ΦΕΚ 746/Β/ ) των Υπουργών Προεδρίας και Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ..Ε <<Περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών>>. 6. Την Απόφαση με αρ. πρωτ. Υ300/ (ΦΕΚ 2210 Β/ και 2268/ ) του Πρωθυπουργού και του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ..Ε <<Ανάθεση Αρμοδιοτήτων του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ..Ε στους Υφυπουργούς ΠΕ.ΧΩ..Ε Θεμιστοκλή Ξανθόπουλο και Σταύρο Καλογιάννη>>. 7. Τις διατάξεις του Π 60/2007 (ΦΕΚ 64 /Α/ ) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ <<περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών>>, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου Την αριθ. ΙΠΑ /οικ/611/ Απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΧΩ Ε (ΦΕΚ 1013/Β/2001) «Οδηγίες υποχρεωτικής εφαρμογής για το περιεχόμενο, τον έλεγχο και την έγκριση Προγράμματος Ποιότητας Έργου >>. 9. Την αριθ. ΕΕΠΠ/ΟΙΚ/502/ Απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΧΩ Ε (ΦΕΚ 1265Β/ ) για την εκπόνηση και εφαρμογή Προγραμμάτων Ποιότητας στα ημόσια Εργα.

2 10. Το Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ ISO ιαχείριση της ποιότητας Κατευθυντήριες οδηγίες για τα σχέδια για την ποιότητα. 11. Τις κατευθυντήριες οδηγίες για τα προγράμματα ποιότητας των τεχνικών έργων του Συμβούλου Σ ΕΠ/ Ε. 12. Τις συνταχθείσες οδηγίες παρακολούθησης και εφαρμογής των ΠΠΕ από επιτροπή που συστήθηκε με την αριθ. ΙΠΑ /οικ/167/ Απόφαση Γεν. Γραμματέα.Ε και οι οποίες υποβλήθηκαν στην ΙΠΑ με το από έγγραφο. Και επειδή: 1. Είναι απαραίτητος ο συσχετισμός των επιμέρους θεμάτων του ΠΠΕ με τις υποδείξεις του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ ISO ιαχείριση της ποιότητας Κατευθυντήριες οδηγίες για τα σχέδια για την ποιότητα και με την ισχύουσα Νομοθεσία των ημοσίων Έργων, ώστε να γίνει αποτελεσματικότερη και κατά ενιαίο τρόπο η παρακολούθηση και η εφαρμογή του ΠΠΕ. 2. Κρίθηκε αναγκαία η ανασύνταξη των υπόψη οδηγιών προκειμένου αυτές να απλοποιηθούν και να καταστεί πλέον ευχερής η χρησιμοποίησή τους. 3. Οι οδηγίες παρακολούθησης και εφαρμογής του ΠΠΕ ανασυντάχθηκαν από την αρμόδια /νση ΙΠΑ σε ένα τεύχος. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Την έγκριση του συνημμένου τεύχους των οδηγιών για την παρακολούθηση και την εφαρμογή των Προγραμμάτων Ποιότητας Έργων (ΠΠΕ), όπως αυτό ανασυντάχθηκε από την /νση ΙΠΑ 2. Η παρούσα Απόφαση και το συνημμένο τεύχος των οδηγιών να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Υφυπουργός Συνημμένα Ένα (1) τεύχος των οδηγιών του θέματος Κοινοποίηση: 1. Γραφείο Υπουργού ΠΕ.ΧΩ..Ε. 2. Γραφείο Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ..Ε. 3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα της ΓΓ Ε 4. Γραφείο Γεν. Γραμματέα της ΓΓΣ Ε 5. Γραφείο Γεν. /ντων της ΓΓ Ε 6. /νση Πληροφορικής (με δισκέτα για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Γ.Γ..Ε) Εσωτερική ιανομή 1. ΙΠΑ /α 2. Φ Χ.Α. Θεμισ. Ξανθόπουλος

3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ YΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΩΝ (ΠΠΕ) Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται στην παρακολούθηση και στην εφαρμογή των Προγραμμάτων Ποιότητας Έργων (ΠΠΕ), προκειμένου να ικανοποιούνται καθημερινά οι συμβατικές απαιτήσεις του Κυρίου του Έργου. Για την αποτελεσματικότερη και κατά ενιαίο τρόπο παρακολούθηση και εφαρμογή του ΠΠΕ, η Δ/νσή μας (ΔΙΠΑΔ) έκρινε απαραίτητο το συσχετισμό των επιμέρους θεμάτων αυτού με το ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ ISO Διαχείριση της ποιότητας Κατευθυντήριες οδηγίες για τα σχέδια για την ποιότητα και με την ισχύουσα νομοθεσία των Δημοσίων Έργων. Προς τούτο, αφού έλαβε υπόψη : Τις υποδείξεις του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ ISO Διαχείριση της ποιότητας Κατευθυντήριες οδηγίες για τα σχέδια για την ποιότητα. Τις βασικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας των Δημοσίων Εργων Τις κατευθυντήριες οδηγίες για τα Προγράμματα Ποιότητας των Τεχνικών Έργων του Συμβούλου ΣΔΕΠ/ΔΕ. Τις συνταχθείσες οδηγίες παρακολούθησης και εφαρμογής των ΠΠΕ από επιτροπή που συστήθηκε με την αριθ. ΔΙΠΑΔ/οικ/167/ Απόφαση Γεν. Γραμματέα Δ.Ε, οι οποίες υποβλήθηκαν στην ΔΙΠΑΔ με το αρ. 489/ έγγραφο. ανασυνέταξε τις παραπάνω οδηγίες σε τεύχος ως ακολούθως: 1

4 8. Παραρτήματα Αναφορές: -Πρότυπο ΕΛΟΤ ISO Κατευθυντήριες Οδηγίες ΣΔΕΠ 4.8 -Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/οικ/611/01 Τα θέματα που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Μελέτη και επιτόπου έλεγχοι των αναφερομένων Ζητείται από τον ανάδοχο αναθεώρηση Ποιότητας, ανάλογα με την έκταση και το στα Παραρτήματα του ΠΠΕ. κάποιου Παραρτήματος, αν απαιτείται. περιεχόμενό τους, είναι δυνατόν είτε να περιέχονται στο ΠΠΕ, είτε να επισυνάπτονται σε παραρτήματα που το συνοδεύουν και είναι ενδεικτικά τα εξής: Χρονοδιάγραμμα έργου Πρόγραμμα ελέγχων και δοκιμών Οδηγίες εργασίας Οργανωτικά θέματα (οργανόγραμμα εργοταξίου, αρμοδιότητες στελεχών) Στοιχεία του συστήματος ποιότητας του αναδόχου που έχουν εφαρμογή στο έργο. Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας Σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών Στοιχεία που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και κυρίως η Απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων. Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας Πρότυπα, κανονισμοί, τεχνικές προδιαγραφές Πρόγραμμα συντήρησης μηχανολογικού εξοπλισμού Στοιχεία και κατάλογος μηχανολογικού και μετρητικού εξοπλισμού, κλπ. Αθήνα, Η συντάξασα Ελ. Σκαραμαγκά-Κατίκα 14

5 Τμήμα Ι (Γενικά) Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει : Α) Την περιγραφή του έργου ( μέθοδοι κατασκευής, έλεγχοι, δοκιμές, χρονοδιάγραμμα ) Β) Τούς διαθέσιμους πόρους του αναδόχου (ανθρώπινο δυναμικό, υλικά, υπηρεσίες, εξοπλισμός ) Γ) Τον τρόπο διαχείρισης του Προγράμματος Ποιότητας (έγγραφα, έντυπα, κωδικοποίηση, αρχειοθέτηση, επιθεωρήσεις, ανασκοπήσεις κλπ). Τμήμα ΙΙ (Προγράμματα Ενεργειών) Τα Προγράμματα Ενεργειών αποτελούν το εκτελεστικό Η περιγραφή των Προγραμμάτων Ενεργειών και τμήμα του ΠΠΕ. τα σημεία ελέγχου της Υπηρεσίας αναφέρονται στο Κάθε ένα από αυτά αναφέρεται σε συγκεκριμένο τμήμα ή σε ΤΜΗΜΑ ΙΙ, 7 : Προγράμματα Ενεργειών συγκεκριμένη λειτουργική ενότητα του έργου και περιγράφει τις διαδοχικές ενέργειες που απαιτούνται για την κατασκευή. Τα Προγράμματα ενεργειών περιλαμβάνουν απαραίτητα όλους τους ελέγχους και δοκιμές του έργου καθώς και όλες τις ενέργειες για την κατασκευή του. Συντάσσονται σε έντυπα και περιέχουν τις απαραίτητες ενέργειες σε κάθε φάση και δραστηριότητα του έργου, τα έγγραφα αναφοράς και τα έντυπα καταγραφής των ενεργειών αυτών, τους υπεύθυνους για κάθε μία από τις ενέργειες αυτές, κλπ. Τα Προγράμματα ενεργειών είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται και σαν έντυπα καταγραφής και να συμπληρώνονται κατά την εκτέλεση και παρακολούθηση του έργου. Τμήμα ΙΙΙ ( Παραρτήματα) Τα Παραρτήματα είναι απαραίτητα για τη συμπλήρωση, την Η περιγραφή των Παραρτημάτων και ο έλεγχος υποστήριξη και την εφαρμογή του Προγράμματος Ποιότητας. της Υπηρεσίας αναφέρονται στο ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ, Τα Παραρτήματα είτε περιέχονται στο κυρίως κείμενο του 8 : Παραρτήματα ΠΠΕ είτε επισυνάπτονται σε αυτό και το συνοδεύουν. 3

6 2. Περιγραφή έργου Αναφορές: - Πρότυπο ΕΛΟΤ ISO β, 5.9 έως Κατευθυντήριες Οδηγίες ΣΔΕΠ 4.2 -Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/οικ/611/ Μέθοδοι κατασκευής Πρόσθετες αναφορές: N.1418/84 (αρ.6 1 και 2, αρ.7 1 και 2), ΠΔ 609/85 (αρ.28,34 1 και αρ.46), Ν.3263/04 (αρ.6 και 9) α) Περιγραφή των μεθόδων που θα χρησιμοποιήσει α) Επιτόπου έλεγχοι των εργασιών που θα εκτελούνται α) Ακολουθούνται οι ενέργειες που προβλέπονται από ο ανάδοχος για την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τη μεθοδολογία που περιγράφεται την νομοθεσία των Δ.Ε και ζητείται από τον ανάδοχο οι οποίες θα βασίζονται στα συμβατικά τεύχη. στα συμβατικά τεύχη και στο ΠΠΕ αναθεώρηση σε αντίστοιχα σημεία του ΠΠΕ, αν απαιτείται. β) Ο έλεγχος για την παρακολούθηση εκτέλεσης της κάθε β1) Η τήρηση των δελτίων ελέγχου εργασιών τα οποία πρέπει εργασίας διευκολύνεται με την σύνταξη οδηγίας να είναι κωδικοποιημένα και συμπληρωμένα με και δελτίου ελέγχου αυτής. πλήρη στοιχεία. β2) Η συστηματική συμπλήρωση των δελτίων ελέγχου εργασιών. 2.2 Έλεγχοι και Δοκιμές Πρόσθετες αναφορές: N.1418/84 (αρ.6 1 και 2), ΠΔ 609/85 (αρ. 28), Υ.Α. ΔΕΕ/036/98, Υ.Α. Δ14/43309/01, Y.A. Δ14/45004/01, Ν.3263/04 (αρ.6 και 9) α) Καθορισμός των απαιτούμενων ελέγχων και δοκιμών α1) Επιτόπου έλεγχοι και λήψη δοκιμίων για εργαστηριακούς σε κάθε δραστηριότητα της κατασκευής που θα πρέπει ελέγχους,σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, να αναγράφονται συγκεντρωτικά και να σχετίζονται τους τεχνικούς κανονισμούς και τα συμβατικά τεύχη, με τις ισχύουσες προδιαγραφές, τους τεχνικούς σε κάθε στάδιο κατασκευής του έργου. κανονισμούς και τις συμβατικές απαιτήσεις Οι έλεγχοι διευκολύνονται με την εφαρμογή των: του έργου. Υ.Α. Δ14/43309/01 και τροπ. Υ.Α. Δ14/45004/01 ''Έγκριση Κανονισμού διενέργειας ελέγχου ποιότητας υλικών και έργων''. α2) Έλεγχος ύπαρξης των σχετικών προτύπων, προδιαγραφών και κανονισμών στη βιβλιοθήκη του εργοταξίου. β) Αναφορά συχνότητας ελέγχων και δοκιμών που θα β) Έλεγχοι για την επαλήθευση της σωστής συχνότητας ελέγχων Ζητείται από τον ανάδοχο: καλύπτει τις συμβατικές απαιτήσεις του έργου. και δοκιμών και συσχέτισης Προγράμματος Ελέγχων και β1) Aνά τακτά χρονικά διαστήματα, Συγκεντρωτικός Δύναται να συντάσσεται σε πίνακα ο οποίος θα Δοκιμών με το Χρονοδιάγραμμα του έργου. Πίνακας Ελέγχων και Δοκιμών, που θα περιλαμβάνει περιλαμβάνει την προδιαγραφή και την συχνότητα τους απαιτούμενους και τους γενόμενους ελέγχους για εκτέλεσης της κάθε δοκιμής με αντίστοιχη κάθε κατηγορία δοκιμής. παραπαμπή στην Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων β2) Η αναθεώρηση του Προγράμματος Ελέγχων και Δοκιμών κάθε φορά που αναθεωρείται το Χρονοδιάγρμμα του έργου. 4

7 γ) Αναφορά και επισύναψη εντύπων εργαστηριακών γ1) Έλεγχος της πληρότητας των στοιχείων των γ) Ζητείται από τον ανάδοχο, η συστηματική δοκιμών. εντύπων εργαστηριακών δοκιμών, όπως : συμπλήρωση των εντύπων των Η ενιαία και συνεχής αρίθμηση για κάθε τύπο εργαστηριακών δοκιμών, αν απαιτείται εντύπου. Η κωδικοποίησή τους. Ο κωδικός θα αναγράφεται στον πίνακα του Προγράμματος Ελέγχων και Δοκιμών Η αναγραφή θέσης δειγματοληψίας Η ημερομηνία δειγματοληψίας και η ημερομηνία πραγματοποίησης των δοκιμών Η μέθοδος ή η προδιαγραφή σύμφωνα με την οποία θα εκτελείται η δοκιμή. Τα όρια τιμών της προδιαγραφής και τα κριτήρια της συμμόρφωσης ή αποδοχής (π.χ. δοκιμές αντοχής σε θλίψη των σκυροδεμάτων), η αναγραφή και η αποδοχή ή μη των τιμών που υπολογίζονται. γ2) Επιτόπου έλεγχοι για την συστηματική συμπλήρωση των εντύπων των εργαστηριακών δοκιμών. δ) Αναφορά στην ύπαρξη εργοταξιακού ή εξωτερικού δ) Έλεγχοι εργαστηρίου για την επιβεβαίωση δ) Ζητείται η άδεια λειτουργίας του εργαστηρίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα τήρησης των όσων περιγράφονται στα συμβατικά εργαστηρίου ελέγχων και δοκιμών σύμφωνα συμβατικά τεύχη. τεύχη και στο ΠΠΕ. με την Υ.Α. ΔΕΕ/036/ Χρονοδιάγραμμα εργασιών Πρόσθετες αναφορές: Ν. 1418/84 (αρ. 5 4), ΠΔ 609/85 (αρ.32 και αρ.36 1 έως 7), N. 3263/04 (αρ. 5, 6 και 9) Το χρονοδιάγραμμα του έργου περιλαμβάνεται στο ΠΠΕ. Παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος σύμφωνα Ζητείται η αναθεώρηση του Συνήθως επισυνάπτεται σε αυτό με τη μορφή παραρτήματος με την πραγματική εξέλιξη των εργασιών καθώς χρονοδιαγράμματος και των προγραμμάτων για να διευκολύνεται η υποβολή της αναθεώρησής του. και με τις φάσεις και δραστηριότητες που ενεργειών, αν απαιτείται. Η εκτέλεση των εργασιών πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.είναι απαραίτητη χρονοδιάγραμμα, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις επί μέρους η αντιστοιχία μεταξύ του χρονοδιαγράμματος και των δραστηριότητες που περιγράφονται στα προγράμματα προγραμμάτων ενεργειών (π.χ. αντιστοιχία ενεργειών (ΤΜΗΜΑ ΙΙ ). χρονοδιαγράμματος και προγράμματος ελέγχων και δοκιμών του έργου). 5

8 3. Χρησιμοποιούμενοι πόροι Αναφορές: -Πρότυπο ΕΛΟΤ ISO , 5.4, , 5.11, Κατευθυντήριες Οδηγίες ΣΔΕΠ Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/οικ/611/ Ανθρώπινο Δυναμικό Πρόσθετες αναφορές: Ν.1418/84 (αρ.6 6), ΠΔ 609/85 (αρ.32 1, αρ. 34 3) Στο ανθρώπινο δυναμικό εντάσσονται: Έλεγχος οργανογράμματος και στελέχωσης του εργοταξίου Ζητείται αναθεώρηση του ΠΠΕ στα Η δημιουργία κατάλληλης οργανωτικής δομής του σε συνάρτηση με τα αναφερόμενα στα συμβατικά τεύχη σχετικά θέματα, αν απαιτείται. εργοταξίου,η περιγραφή των αρμοδιοτήτων των και στο ΠΠΕ. στελεχών του αναδόχου ανά ειδικότητα, τα Αποφυγή συγκέντρωσης πολλών αρμοδιοτήτων στο ίδιο βιογραφικά του στελεχιακού δυναμικού, κλπ. πρόσωπο. Οι βασικές θέσεις των στελεχών περιγράφονται στο Οργανόγραμμα. Ο ανάδοχος εκπαιδεύει το προσωπικό του σε διεργασίες που εμπίπτουν στο ΠΠΕ. 3.2 Υλικά και υπηρεσίες Υλικά Πρόσθετες αναφορές: Ν.1418 (αρ.6 1, αρ. 21), ΠΔ 609/85 (αρ34 3, αρ.46), ΠΔ 334/94, ΠΔ 121/01, Υ.Α. Δ14/43309/01, Y.A. Δ14/45004/01, Ν. 3263/04 (αρ.6, 9) Στο ΠΠΕ γίνεται αναφορά: α) Στα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο και α 1) Εφαρμογή των διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου α) Αν απαιτείται, ζητούνται από τον στον συσχετισμό τους με τα πρότυπα, τις τεχνικές που ακολουθεί ο ανάδοχος σύμφωνα με τα αναγραφόμενα ανάδοχο άμεσες ενέργειες προκειμένου προδιαγραφές και τους τεχνικούς κανονισμούς στο ΠΠΕ. να αποκατασταθούν τα μη που προβλέπονται στα συμβατικά τεύχη. α 2) Έλεγχος συμβατότητας των υλικών με την μελέτη συμμορφούμενα υλικά Επίσης καθορίζεται ο τρόπος παραλαβής, ελέγχου (σχέδια, τεχνική περιγραφή κλπ) και με τα συμβατικά τεύχη και αποθήκευσης των υλικών καθώς και οι μέθοδοι (ΤΣΥ, ΕΣΥ κλπ) επαλήθευσης της καταλληλότητας τους και οι α 3) Έλεγχος πιστοποιητικών ποιότητας των υλικών, μέθοδοι αντιμετώπισης των μη συμμορφούμενων βεβαιώσεων εργαστηρίων, δελτίων αποστολής,τιμολογίων, υλικών και εργασιών. οδηγιών εφαρμογής του προμηθευτή κλπ. Ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών διευκολύνεται με την εφαρμογή των: Υ.Α. Δ14/43309/01 και τροπ. Υ.Α. Δ14/45004/01 '' Έγκριση Κανονισμού διενέργειας ελέγχου ποιότητας υλικών και έργων''. 6

9 β) Στις μεθόδους που θα εφαρμόσει ο ανάδοχος για την β) Ελέγχεται ο κατάλογος των εγκεκριμένων αξιολόγηση, την επιλογή και τον έλεγχο των προμηθευτών προμηθευτών. των υλικών που ενσωματώνονται στο έργο. Επίσης επισυνάπτεται κατάλογος με τους εγκεκριμένους προμηθευτές των υλικών Υπηρεσίες (Υπεργολάβοι): Aναφορά των μεθόδων που θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος, Ελέγχεται ο κατάλογος των εγκεκριμένων για την αξιολόγηση, την επιλογή και τον έλεγχο των υπεργολάβων. υπεργολάβων που θα χρησιμοποιήσει στο έργο. Επίσης επισυνάπτεται κατάλογος των εγκεκριμένων υπεργολάβων που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο Εξοπλισμός Μηχανολογικός εξοπλισμός (μηχανήματα): Πρόσθετες αναφορές: ΠΔ 609/85 (αρ.32 1,αρ. 34 3), ΠΔ 1073/81 (αρ ), Ν. 1568/85 (αρ.22,23), ΠΔ 31/90, ΠΔ 499/91, ΠΔ 377/93, ΠΔ 395/94, ΠΔ 305/96 (αρ.12), ΠΔ 18/96, ΠΔ 89/99, ΠΔ 304/00, ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ Δ13ε/4800/03, ΠΔ 155/04, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 33 (αρ.πρωτ.δ13ε/ο/21814/06) Δηλώνεται ο μηχανολογικός εξοπλισμός που θα Έλεγχοι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα συμβατικά χρησιμοποιηθεί στο έργο και οι διαδικασίες διαχείρισης και τεύχη, στο ΠΠΕ και στη σχετική νομοθεσία. συντήρησής του σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στα Έλεγχος αποδεικτικών στοιχείων ανυψωτικών συμβατικά τεύχη, στο ΠΠΕ και τα προβλεπόμενα από την συσκευών- μηχανημάτων έργων, όπως: ισχύουσα νομοθεσία.επίσης καθορίζεται ο τρόπος ελέγχου άδειες κυκλοφορίας του μηχανολογικού εξοπλισμού. αποδεικτικά στοιχεία ασφάλειας και πληρωμής τελών κυκλοφορίας άδειες χειριστών, βιβλιάριο προληπτικού ελέγχου και συντήρησης (αν απαιτείται) οδηγίες χρήσης και συντήρησης ανυψωτικών μηχανημάτων με αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων, πιστοποιητικά επανελέγχου αυτών, κλπ. 7

10 Μετρητικός εξοπλισμός Στο ΠΠΕ περιγράφεται ο μετρητικός εξοπλισμός που θα Επιτόπου έλεγχοι για : Ζητείται αναθεώρηση των αντίστοιχων χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος στην εκτέλεση του έργου α) Την ύπαρξη άδειας λειτουργίας του εργαστηρίου σημείων του ΠΠΕ, αν απαιτείται. συμπεριλαμβανομένου και του μη εργαστηριακού που απαιτείται σύμφωνα με την Υ.Α. ΔΕΕ/036/98. (π.χ. τοπογραφικά όργανα). β) Την επιβεβαίωση της ύπαρξης του μετρητικού Επίσης προβλέπονται αναλυτικά οι διαδικασίες διακρίβωσης εξοπλισμού και της τήρησης των διαδικασιών και συντήρησης των οργάνων και των συσκευών,τα έντυπα διακρίβωσης των οργάνων και των συσκευών όπως που θα χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο της διακρίβωσης, περιγράφονται στο ΠΠΕ. ο τρόπος αρχειοθέτησής τους, κλπ. γ) Την συμπλήρωση των εντύπων διακρίβωσης οργάνων και συσκευών. 4. Διαχείριση Αναφορές: - Πρότυπο ΕΛΟΤ ISO , 5.3, 5.5, Κατευθυντήριες Οδηγίες ΣΔΕΠ Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/οικ/611/ Διαχείριση εγγράφων Το ΠΠΕ υποδεικνύει τα έγγραφα και τα έντυπα που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή του έργου, τον τρόπο αναγνώρισης αυτών, πως και από ποιόν αποκτάται η πρόσβαση στα έγγραφα αυτά και ακολούθως πως και από ποιον γίνεται ανασκόπηση και έγκρισή τους Διαχείριση του ΠΠΕ: Στην διαχείριση του ΠΠΕ εντάσσονται: α) Η ανασκόπηση του από τον ανάδοχο είτε κατά την έκδοσή Τήρηση της διαδικασίας διαχείρισης του ΠΠΕ όπως Ζητούνται διορθωτικές ενέργειες, αν του μετά την υπογραφή της σύμβασης, είτε κατά την διάρκεια περιγράφεται σε αυτό. απαιτείται. εκτέλεσης του έργου, προκειμένου να περιληφθούν τροποποιήσεις στη σύμβαση ή αλλαγές που έγιναν κατά την πορεία του έργου β) Η διαδικασία αναθεώρησής του γ) Η διαδικασία διανομής του (σφραγίδες,υπογραφές,τρόπος έκδοσης αντιτύπων), ο τρόπος απόσυρσης εγγράφων, κλπ. δ) Η μορφή και η δομή του ως προς την πληρότητα των στοιχείων του εξωφύλλου, του ειδικού φύλλου για την έκδοση της αναθεώρησης, κλπ. ε) Ο ορισμός των υπευθύνων σύνταξης και έγκρισης του. 8

11 Κωδικοποίηση εγγράφων εντύπων : Τα έγγραφα και τα έντυπα που ενσωματώνονται στο ΠΠΕ και Τήρηση της μορφής και της κωδικοποίησης Διορθωτικές ενέργειες σχετικές με την χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή του (δελτία ελέγχου εργασιών, δελτία των εγγράφων και των εντύπων που κωδικοποίηση των εγγράφων-εντύπων, εργαστηριακών δοκιμών, κλπ) πρέπει να χαρακτηρίζονται από περιλαμβάνονται στο ΠΠΕ. αν απαιτείται. κατάλληλο κωδικό. Η κωδικοποίηση των εγγράφων και εντύπων πρέπει να είναι τέτοια ώστε να αναγνωρίζονται εύκολα, να διευκολύνεται η διανομή τους και η ενδεχόμενη αναθεώρησή τους. Επίσης η κωδικοποίηση πρέπει να δίνει τη δυνατότητα εύκολης αναζήτησης πληροφοριών ιχνηλασιμότητας των εργασιών και των υλικών Δελτία ελέγχου και λοιπά έντυπα Όλα τα χρησιμοποιούμενα έντυπα που ενσωματώνονται στο ΠΠΕ Τήρηση των επισυναπτόμενων εντύπων που Ζητούνται διορθωτικές ενέργειες σχετικές πρέπει να έχουν την μορφή, την κωδικοποίηση κλπ. που περιγράφεται θα χρησιμοποιηθούν στο έργο όπως αυτά με τα δελτία ελέγχου, έντυπα, κλπ, αν σε αυτό. περιγράφονται στο ΠΠΕ. απαιτείται Αρχειοθέτηση Η αρχειοθέτηση περιλαμβάνει τη συγκέντρωση και την αρχειοθέτηση α) Επιτόπου έλεγχοι των αρχείων για τον τρόπο Ζητούνται διορθωτικές ενέργειες, των πληροφοριών και των στοιχείων κατά την κατασκευή του έργου. λειτουργίας τους όπως περιγράφεται στο ΠΠΕ όπου απαιτείται. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία αυτά καταγράφονται καθημερινά στο και για την συστηματική τήρησή τους. ημερολόγιο του έργου όπως προβλέπεται από την νομοθεσία (ΠΔ 609/85 αρ.33 και αρ.34 2). β) Επιτόπου αναζήτηση στοιχείων κατά την Η αρχειοθέτηση πρέπει να γίνεται με τρόπο που να δίνει τη δυνατότητα εξέλιξη του έργου στα τηρούμενα αρχεία του εύκολης αναζήτησης των πληροφοριών. εργοταξίου,με την υποβοήθηση της κωδικοποίησης Στην εύκολη αναζήτηση των πληροφοριών συμβάλλει επίσης η των εντύπων και των εγγράφων. συσχέτιση της κωδικοποίησης με την αρχειοθέτηση των εντύπων και των (π.χ συσχετισμός δελτίων ελέγχου εργασιών με εγγράφων. δελτία ελέγχου εργαστηριακών δοκιμών). Η αλληλογραφία και τα διάφορα άλλα έγγραφα και έντυπα αρχειοθετούνται σε φακέλους στα γραφεία του εργοταξίου, με ευθύνη του εργοταξιάρχη. Οι φάκελοι αυτοί περιλαμβάνουν ενδεικτικά: Συμβατικά έγγραφα, Πρόγραμμα Ποιότητας-Σχέδιο και Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας,δελτία ελέγχου εργασιών, βιβλίο καταμετρήσεων εργασιών, αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμών, παραστατικά στοιχεία υλικών (πιστοποιητικά ποιότητας, δελτία αποστολής παραλαβής), αποδεικτικά στοιχεία μηχανημάτων έργων, Ημερολόγιο μέτρων Ασφάλειας και Υγείας, βιβλίο υποδείξεων Τεχνικού Ασφαλείας, κλπ. 9

12 5. Άλλα θέματα Αναφορές: -Πρότυπο ΕΛΟΤ ISO Κατευθυντήριες Οδηγίες ΣΔΕΠ 4.5 -Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/οικ/611/ Αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων Πρόσθετες αναφορές: Ν.1418/84 (αρ.7 6), ΠΔ 609/85 ( αρ.45), ΠΔ 105/95, ΠΔ 305/96,ΠΔ 17/96 Στο ΠΠΕ περιλαμβάνονται οι ενέργειες που θα γίνουν α) Μελέτη του σχετικού Παραρτήματος του ΠΠΕ Ζητούνται από τον ανάδοχο διορθωτικές ενέργειες προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν έκτακτες καταστάσεις β) Επιτόπου έλεγχοι και επαλήθευση ότι ο ανάδοχος και αναθεώρηση αντίστοιχων σημείων του ΠΠΕ αν όπως: βλάβες εξοπλισμού,πλημμύρες, ατυχήματα,πυρκαγιές, διαθέτει την εμπειρία, τον εξοπλισμό και την ικανότητα αυτό απαιτείται. σεισμοί, κατολισθήσεις, κλπ. αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων Ασφάλεια και Υγεία Πρόσθετες αναφορές: ΠΔ 609/85 (αρ.34 4), ΠΔ 305/96, ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/433/00, ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/177/01, ΥΑ ΔΕΕΠΠ/85/01,ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/02, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6 (αρ.πρωτ.διπαδ/οικ/215/08), ΠΔ 1073/81, Ν. 1568/85, ΠΔ 396/94,ΠΔ 17/96, Ν. 2696/99 (αρ.9,αρ.10,αρ.44 5, αρ.47 και αρ.48 -ΚΟΚ- ), ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/502/03, Ν. 3263/ 04 (αρ.6 και αρ. 9) Στο ΠΠΕ εντάσσονται τα θέματα ασφάλειας και υγείας των α) Μελέτη του σχετικού Παραρτήματος του ΠΠΕ Αν απαιτείται, ζητείται από τον ανάδοχο εργαζομένων όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη και αναλύονται και των σχετικών αναφορών στα συμβατικά τεύχη. αναπροσαρμογή του ΣΑΥ σύμφωνα με την στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και στον Φάκελο Ασφάλειας β) Επιτόπου έλεγχοι για επαλήθευση των μέτρων ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 (αρ.πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/08). και Υγείας (ΦΑΥ) που επισυνάπτονται σε σχετικό Παράρτημα. ασφάλειας και υγείας όπως αυτά περιγράφονται στο ΣΑΥ Προστασία περιβάλλοντος Πρόσθετες αναφορές: ΠΔ 609/85 ( αρ.34 4), Ν. 3010/02 (αρ.1,2 και αρ.3), Ν. 3263/04 (αρ.6 και αρ.9) Στο ΠΠΕ εντάσσεται η Απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών α) Μελέτη του σχετικού Παραρτήματος του ΠΠΕ Ζητούνται από τον ανάδοχο διορθωτικές ενέργειες όρων και γίνονται αναφορές στην μελέτη περιβαλλοντικών β) Επιτόπου έλεγχοι για την τήρηση των περιβαλλοντικών και αναθεώρηση αντίστοιχων σημείων του ΠΠΕ, αν επιπτώσεων και στην προστασία του περιβάλλοντος όπως αυτή όρων και των σχετικών αναφορών στα συμβατικά τεύχη απαιτείται. περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη. και στο ΠΠΕ Διάφορα θέματα Στο ΠΠΕ περιγράφονται τυχόν απαιτήσεις του Κυρίου του Έργου Τυχόν απαιτήσεις των συμβατικών τευχών που που προβλέπονται στα συμβατικά τεύχη και δεν περιλαμβάνονται περιγράφονται στο ΠΠΕ και που εντάσσονται σε στα προβλεπόμενα από την σχετική Υ.Α περιεχόμενα του ΠΠΕ. αυτή την παράγραφο. * Σας υπενθυμίζουμε ότι σχετικά με την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων στα εργοτάξια, έχουν αναρτηθεί πίνακες στην ιστοσελίδα της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ την οποία μπορείτε να επισκεφθείτε (Διαδρομή: Νομοθεσία Δημοσίων Έργων-Εγκύκλιοι Αποφάσεις-Α. Ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων στα εργοτάξια Β. Τήρηση βιβλίων ασφάλειας και υγείας). 11

13 6. Παραπομπές-Αναφορές Αναφορές: - Πρότυπο ΕΛΟΤ ISO , 5.5, Κατευθυντήριες Οδηγίες ΣΔΕΠ 4.6 -Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/οικ/611/ Σχέδια : Πρόσθετες αναφορές: Ν.1418/84 (αρ.8 1 και 2), ΠΔ 609/85 (αρ και 2), Ν.3263/04 (αρ.6 και αρ.9) Στο ΠΠΕ περιγράφονται τα εγκεκριμένα σχέδια που θα α) Επιτόπου έλεγχοι για την εφαρμογή των συμβατικών Ζητείται τροποποίηση της μελέτης και εφαρμοστούν κατά την εκτέλεση των εργασιών. ή των τροποποιημένων σχεδίων κατασκευής. αναθεώρηση του σχετικού Παραρτήματος, Είναι δυνατόν να επισυνάπτονται σε αυτό με τη μορφή Παραρτήματος β) Να ελέγχεται η δυνατότητα συσχέτισης των κωδικών αν απαιτείται. που θα περιλαμβάνει κατάλογο ο οποίος θα αναγράφει τον κωδικό του των σχεδίων, με τα αρχεία ποιότητας κάθε σχεδίου και την ημερομηνία έκδοσής του. (π.χ. δελτία ελέγχου εργασιών) Πρότυπα-Κανονισμοί-Τεχνικές Προδιαγραφές Πρόσθετες αναφορές: Ν. 1418/84 (αρ. 8 1 και 2, αρ.21), ΠΔ 334/94, ΠΔ 121/01,Ν. 3263/04 (αρ.6 και αρ.9), ΠΔ 60/07 (αρ. 53) Στο ΠΠΕ αναφέρονται συγκεντρωτικά : α) Ταύτιση προτύπων, Κανονισμών και Τεχνικών Ζητείται τροποποίηση της μελέτης και τα Πρότυπα, οι Κανονισμοί και οι Τεχνικές Προδιαγραφές που θα Προδιαγραφών με την εγκεκριμένη μελέτη και τα αναθεώρηση των αντίστοιχων σημείων του εφαρμοστούν στο έργο και θα συμφωνούν με τα συμβατικά συμβατικά τεύχη. ΠΠΕ, αν απαιτείται. τεύχη και την εγκεκριμένη μελέτη. β) Επιτόπου έλεγχοι για την ποιότητα των εκτελούμενων εργασιών καθώς και των υλικών που ενσωματώνονται στο έργο. 6.3 Σύνδεση με Σύστημα Ποιότητας Αναδόχου Πολλές αναφορές του ΠΠΕ (π.χ επιθεωρήσεις, διαχείρηση μη α) Τρόπος τεκμηρίωσης του συστήματος ποιότητας συμμορφώσεων,συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού, κλπ.) του αναδόχου στο συγκεκριμένο έργο. είναι δυνατόν να περιγράφονται στο σύστημα ποιότητας του αναδόχου. β) Έλεγχος εγγράφων συστήματος ποιότητας. Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιείται η τεκμηρίωση του συστήματος ποιότητας του αναδόχου και το ΠΠΕ δείχνει τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστεί η τεκμηρίωση αυτή στο συγκεκριμένο έργο. Σε εφαρμογή των ανωτέρω, γίνεται παραπομπή των υπαρχόντων εγγράφων του συστήματος ποιότητας στο ΠΠΕ και επισυνάπτονται σε αυτό. 12

14 7. Προγράμματα Ενεργειών Αναφορές: - Πρότυπο ΕΛΟΤ ISO Κατευθυντήριες Οδηγίες ΣΔΕΠ Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/οικ/611/01 Τα προγράμματα ενεργειών αποτελούν το εκτελεστικό τμήμα Αν απαιτείται, ζητείται αναθεώρηση των του ΠΠΕ και υποβοηθούν στην εφαρμογή του. προγραμμάτων ενεργειών (π.χ. όταν αναθεωρείται Το κάθε ένα από αυτά αναφέρεται σε συγκεκριμένο τμήμα ή το χρονοδιάγραμμα του έργου). λειτουργική ενότητα του έργου και περιγράφει τις διαδοχικές ενέργειες που απαιτούνται κατά την κατασκευή. Στα προγράμματα ενεργειών εντάσσονται όλοι οι έλεγχοι και οι δοκιμές του έργου (προγράμματα ελέγχων και δοκιμών). Τα προγράμματα ενεργειών είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται και σαν έντυπα καταγραφής και να συμπληρώνονται κατά την εκτέλεση του έργου. Συντάσσονται σε έντυπα που περιλαμβάνουν: α) Τις περιγραφές των Φάσεων και των αντίστοιχων δραστηριοτήτων που ελέγχονται κατά την κατασκευή του έργου. β) Τα κρίσιμα Σημεία Στάσης για Έγκριση από την Υπηρεσία πριν β) Ποιοτικός έλεγχος πριν την παραλαβή ενός υλικού ή μιας την συνέχιση των εργασιών (ΣΣΕ). εργασίας προκειμένου να ακολουθηθούν τα επόμενα στάδια κατασκευής του έργου. γ) Τα έγγραφα αναφοράς που είναι: οδηγίες εργασίας,τεχνικές γ) Έλεγχος πληρότητας των εγγράφων αναφοράς. προδιαγραφές, πρότυπα, κανονισμοί, συμβατικές απαιτήσεις, σχέδια, κλπ. δ) Την καταγραφή των ενεργειών για κάθε φάση και δραστηριότητα δ) Επιτόπου έλεγχοι για την εφαρμογή των προβλεπόμενων δ) Οι προβλεπόμενες από τα συμβατικά τεύχη του έργου π.χ εργαστηριακός έλεγχος,οπτικός έλεγχος, χρήση ενεργειών. και το ΠΠΕ. οργάνων μέτρησης, έλεγχος πιστοποιητικών, κλπ. ε) Τα έντυπα που θα χρησιμοποιηθούν για την καταγραφή των ε) Έλεγχος τήρησης και πληρότητας των εντύπων καταγραφής ε) Καταγραφή των σχετικών ενεργειών στα ενεργειών στην κάθε φάση και δραστηριότητα του έργου με τους (ημερολόγιο έργου, δελτία ελέγχου εργασιών, έντυπα αντίστοιχα έντυπα. κωδικούς τους. εργαστηριακών ελέγχων και δοκιμών,ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας, υψομετρικοί έλεγχοι, κλπ). στ) Οι εμπλεκόμενοι φορείς σε κάθε φάση και δραστηριότητα του έργου (π.χ. ανάδοχος, υπεργολάβος, Κύριος του Έργου, τρίτος) καθώς και το αρμόδιο σε κάθε περίπτωση πρόσωπο (π.χ εργοταξιάρχης, επιβλέπων, κλπ). 13

15 8. Παραρτήματα Αναφορές: -Πρότυπο ΕΛΟΤ ISO Κατευθυντήριες Οδηγίες ΣΔΕΠ 4.8 -Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/οικ/611/01 Τα θέματα που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Μελέτη και επιτόπου έλεγχοι των αναφερομένων Ζητείται από τον ανάδοχο αναθεώρηση Ποιότητας, ανάλογα με την έκταση και το στα Παραρτήματα του ΠΠΕ. κάποιου Παραρτήματος, αν απαιτείται. περιεχόμενό τους, είναι δυνατόν είτε να περιέχονται στο ΠΠΕ, είτε να επισυνάπτονται σε παραρτήματα που το συνοδεύουν και είναι ενδεικτικά τα εξής: Χρονοδιάγραμμα έργου Πρόγραμμα ελέγχων και δοκιμών Οδηγίες εργασίας Οργανωτικά θέματα (οργανόγραμμα εργοταξίου, αρμοδιότητες στελεχών) Στοιχεία του συστήματος ποιότητας του αναδόχου που έχουν εφαρμογή στο έργο. Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας Σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών Στοιχεία που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και κυρίως η Απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων. Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας Πρότυπα, κανονισμοί, τεχνικές προδιαγραφές Πρόγραμμα συντήρησης μηχανολογικού εξοπλισμού Στοιχεία και κατάλογος μηχανολογικού και μετρητικού εξοπλισμού, κλπ. Αθήνα, Η συντάξασα Ελ. Σκαραμαγκά-Κατίκα 14

16 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ, ΟΔΗΓΙΩΝ, ΝΟΜΟΘΕΤΉΜΑΤΩΝ & ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΩΝ (ΠΠΕ). Α.ΠΡΟΤΥΠΑ Δ.ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΕΛΟΤ ISO Π.Δ. 18/96 ΦΕΚ 12/Α /96 Π.Δ. 17/96 ΦΕΚ 11/Α /96 B. ΟΔΗΓΙΕΣ Π.Δ. 89/99 ΦΕΚ 94/Α /99 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Π.Δ. 304/00 ΦΕΚ 241/Α /00 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ Π.Δ. 121/01 ΦΕΚ 112/Α /01 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Π.Δ. 155/04 ΦΕΚ 121/Α /04 ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Π.Δ. 60/07 ΦΕΚ 64/Α /07 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ) Ε. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΥΑ αρ.οικ.15085/593/03 ΦΕΚ 1186/Β /03 Γ. ΝΟΜΟΙ ΚΥΑ αρ. Δ13ε/4800/03 ΦΕΚ 708/Β /03 Ν. 1418/84 ΦΕΚ 23/Α /84 Υ.Α. ΔΕΕ/036/98 ΦΕΚ 289/Β /98 Ν. 1568/85 ΦΕΚ 177/Α /85 Υ.Α. ΔΕΕΠΠ/οικ/502/00 ΦΕΚ 1265/Β /00 Ν. 2696/99 (Κ.Ο.Κ) ΦΕΚ 57/Α /99 Υ.Α. ΔΕΕΠΠ/οικ/433/00 ΦΕΚ 1176/Β /00 Ν. 3010/02 ΦΕΚ 91/Α /02 Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/οικ/177/01 ΦΕΚ 266/Β /01 Ν. 3263/04 ΦΕΚ 179/Α /04 Υ.Α. ΔΕΕΠΠ/85/01 ΦΕΚ 686/Β /01 Ν. 3316/05 ΦΕΚ 42/Α /05 Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/οικ/889/02 ΦΕΚ 16/Β /02 Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/οικ.611/01 ΦΕΚ 1013/Β /01 Δ.ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Υ.Α. Δ14/43309/01 ΦΕΚ 332/Β /01 Π.Δ. 1073/81 ΦΕΚ 260/Α /81 Y.A. Δ14/45004/01 ΦΕΚ 793/Β /01 Π.Δ. 609/85 ΦΕΚ 223/Α /85 Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/οικ/502/03 ΦΕΚ 946/Β /03 Π.Δ. 31/90 ΦΕΚ 11/Α /90 Π.Δ. 499/91 ΦΕΚ 180/Α /91 ΣΤ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ Π.Δ. 377/93 ΦΕΚ 160/Α /93 Π.Δ. 334/94 ΦΕΚ 176/Α /94 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 33 Π.Δ. 395/94 ΦΕΚ 220/Α /94 (αρ.πρωτ.δ13ε/ο/21814/06) Π.Δ. 396/94 ΦΕΚ 220/Α /94 Π.Δ. 105/95 ΦΕΚ 67/Α /95 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6 Π.Δ. 305/96 ΦΕΚ 212/Α /96 (αρ.πρωτ.διπαδ/οικ/215/08) 15

Οδηγίες για την παρακολούθηση και την εφαρµογή των Προγραµµάτων Ποιότητας Έργων (ΠΠΕ).

Οδηγίες για την παρακολούθηση και την εφαρµογή των Προγραµµάτων Ποιότητας Έργων (ΠΠΕ). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε./Γ.Γ..Ε. /ΝΣΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡΧΩΝ & ΚΑΝΟΝΩΝ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ( ΙΠΑ ) Ταχ. /νση : Σεβαστουπόλεως 1 & Φειδιππίδου Αµπελόκηποι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04)

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) 1. Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται µόνο στα θέµατα εφαρµογής του ΠΠΕ και δεν έχουν ως αντικείµενό τους τον έλεγχο της σύνταξης του ΠΠΕ, το οποίο θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Εισηγητής: Σοφοκλής Τζοβαρίδης Προϊστάμενος Δ11β στη ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Εισηγητής: Σοφοκλής Τζοβαρίδης Προϊστάμενος Δ11β στη ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Εισηγητής: Σοφοκλής Τζοβαρίδης Προϊστάμενος Δ11β στη ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ 1. Εισαγωγή Μετά τη σύσταση της Γενικής Διεύθυνσης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 16/Β/ )

(Φ.Ε.Κ. 16/Β/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. ΙΠΑ /οικ/889/2003 Πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή ηµοσίων Έργων (ΣΑΥ και ΦΑΥ) Έχοντας υπόψη: (Φ.Ε.Κ. 16/Β/14-1-03) Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής : Στασινός Α. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Εισηγητής : Στασινός Α. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Εισηγητής : Στασινός Α. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ! Η ικανότητα του Τεχνικού Έργου να παρέχει, για ένα επιθυµητό χρονικό διάστηµα, µε ένα επιθυµητό κόστος και κάτω από συγκεκριµένους όρους, ένα σύνολο λειτουργιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ (ΔΕΕΠΠ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27 ΑΘΗΝΑ 12 Σεπτεμβρίου 2003 Αριθμ. Πρωτ. :ΔΕΕΠΠ/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 29 Αθήνα, 10/12/2007 Αριθ. Πρωτ. 17γ/03/170/ΦΝ439.1

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 29 Αθήνα, 10/12/2007 Αριθ. Πρωτ. 17γ/03/170/ΦΝ439.1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ /ΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘ/ΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩ /ΣΗΣ ( 17) ΤΜΗΜΑ: γ Ταχ. /νση: Χαρ. Τρικούπη 182 Ταχ. Κώδικας: 101 78 Αθήνα TELEFAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΜαρίαΣ. όση-σιββά Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ. Τεχνικός Επιθεωρητής Εργασίας Προϊσταµένη Τµήµατος ΚΕ.Π.Ε.Κ Μακεδονίας-Θράκης

ΜαρίαΣ. όση-σιββά Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ. Τεχνικός Επιθεωρητής Εργασίας Προϊσταµένη Τµήµατος ΚΕ.Π.Ε.Κ Μακεδονίας-Θράκης ΜαρίαΣ. όση-σιββά Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ. Τεχνικός Επιθεωρητής Εργασίας Προϊσταµένη Τµήµατος ΚΕ.Π.Ε.Κ Μακεδονίας-Θράκης Ιδιωτικά Έργα ηµόσια Έργα Ν.1396/83 (ΦΕΚ 126/15-9-983) Π..305/96 και σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ»

Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 12 Έγκριση:

Διαβάστε περισσότερα

Ένταξη στα συμβατικά τεύχη (Ε.Σ.Υ) των δημοπρατούμενων έργων, άρθρου σχετικού με τα «απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο».

Ένταξη στα συμβατικά τεύχη (Ε.Σ.Υ) των δημοπρατούμενων έργων, άρθρου σχετικού με τα «απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ MEΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡΧΩΝ & ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Κωδικός: Δ.00.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η συγκέντρωση, αξιολόγηση και αξιοποίηση όλων των νομικών κειμένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. Α Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ Χ Ε Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 24-07 - 2009 Αρ. Πρωτ.: ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Αθήνα,1.12.09 Αρ. Πρωτ.:οικ.8445/B11

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. Α Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας: Ενότητα Διαδικασιών: ΕΔΔΕ-04 Έκδοση: 1 η. Παρακολούθηση Έργων, Πιστοποίηση Φυσικού Αντικειμένου ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Α Β Γ. Τύπος Επιβεβαίωσης

Φορέας: Ενότητα Διαδικασιών: ΕΔΔΕ-04 Έκδοση: 1 η. Παρακολούθηση Έργων, Πιστοποίηση Φυσικού Αντικειμένου ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Α Β Γ. Τύπος Επιβεβαίωσης Φορέας: ΔΗΜΟΣ Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13-57400 ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: 2310586830/ 2310798143 e-mail: sindos@echedoros.gr Απόφαση Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας Αριθμός Ημερομηνία Δ.Α. Τύπος Επιβεβαίωσης Α Β

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Διαπιστευμένα Εργαστήρια Ιανουάριος 2012 5.1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα κύρια ισχύοντα πρότυπα και οι σειρές προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 9 Έγκριση: Υπεύθυνος Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 5 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η συγκέντρωση, αξιολόγηση και αξιοποίηση όλων των νομικών κειμένων, που σχετίζονται με τις φάσεις του κύκλου ζωής των συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων για Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων σε Οδούς (ΟΜΟΕ-ΣΑΟ).

Έγκριση Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων για Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων σε Οδούς (ΟΜΟΕ-ΣΑΟ). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΝΑΑΑΝΑΝ ΑΑΑΑ ΑΑΝΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 16-02 - 2011 Αρ. Πρωτ. ΔΜΕΟ/ο/612 ΕΠΕΙΓΟΝ FAX Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΒΒΧ-Σ4Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΒΒΧ-Σ4Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 1 Υπεύθυνος: Σουλιώτης Δημήτρης Έναρξη Ισχύος: 12/11/2008 Σελίδα 1 από 5 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Αρ. Έκδοσης 1 Υπεύθυνος: Σουλιώτης Δημήτρης Έναρξη Ισχύος: 12/11/2008 Σελίδα 1 από 5 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 5Κωδικός: Δ0-01 Έναρξη Ισχύος: 12/11/2008 Σελίδα 1 από 5 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η συγκέντρωση, αξιολόγηση και αξιοποίηση όλων των νομικών κειμένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΦΧ-8ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: 4Α8ΦΧ-8ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : οικ.432 Α Π Ο Φ Α Σ Η

Αριθ. Πρωτ. : οικ.432 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιππιάδα, 8-4-2015 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3794 Δ/νση Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Γραφείο Προμηθειών Δ/νση: Πλατεία Γ. Γεννηματά Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ.

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται στα θέµατα που επηρεάζουν την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης και δεν αφορούν στη σύνταξη του ΠΠΜ, το οποίο θεωρείται ότι έχει συνταχθεί σωστά,

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : Ηροδότου 20 69100

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΈΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΈΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 10 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο τεχνικός και λειτουργικός σχεδιασμός του έργου και ο λεπτομερής προγραμματισμός των απαιτούμενων ενεργειών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Προηγείται και τροφοδοτεί τη Δ3-02. διαγωνισμού. Έπεται και τροφοδοτείται από τη Δ3-02. διαγωνισμού

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Προηγείται και τροφοδοτεί τη Δ3-02. διαγωνισμού. Έπεται και τροφοδοτείται από τη Δ3-02. διαγωνισμού Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της προσήκουσας αξιολόγησης των των υποψηφίων αναδόχων που υποβάλλονται στο πλαίσιο διαγωνισμού, η ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση των ενεργειών που απαιτούνται μετά την κατακύρωση έως και την υπογραφή σύμβασης με τον επιλεγέντα ανάδοχο.

Διαβάστε περισσότερα

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ.Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Βουλής 5 : 10562 Αθήνα : Αναστάσιος Κιάμος : 210 3310013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ 2, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ταχ. Κώδικας:54013 Τ.Θ 500 47 Πληροφορίες: Ε. Νικολαϊδου,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΔΟΜΗΣ, ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΠΕ (ΈΚΔΟΣΗ 1.1) - Ο.Τ.Π.Μ.Κ ΠΑΡΒ 1 V

ΟΔΗΓΙΑ ΔΟΜΗΣ, ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΠΕ (ΈΚΔΟΣΗ 1.1) - Ο.Τ.Π.Μ.Κ ΠΑΡΒ 1 V ΟΔΗΓΙΑ ΔΟΜΗΣ, ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΠΕ (ΈΚΔΟΣΗ 1.1) - Ο.Τ.Π.Μ.Κ ΠΑΡΒ 1 V1 28-01-2010 ΟΔΗΓΙΑ ΔΟΜΗΣ, ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΠΕ Έκδοση 1.1 (σχετική με τα προβλεπόμενα στο Προσάρτημα 6, Τεύχους Συγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 27/11/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία προμήθειας ξενόγλωσσων βιβλίων για την Ιταλική γλώσσα για την Α τάξη Γυμνασίου για το σχολικό έτος

ΘΕΜΑ: Διαδικασία προμήθειας ξενόγλωσσων βιβλίων για την Ιταλική γλώσσα για την Α τάξη Γυμνασίου για το σχολικό έτος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -----

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικό πλαίσιο Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας

Νομοθετικό πλαίσιο Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας Τ.Ε.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ημερίδα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία Τρίπολη, 15-06-2016 Νομοθετικό πλαίσιο Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας Γεώργιος Ι. Φαράντος Προϊστάμενος Τμήματος Υγιεινής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.04 Μη συμμορφώσεις - Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.04 Μη συμμορφώσεις - Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.04 Μη συμμορφώσεις - Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες Σελ. 1 / 7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες 02 30.06.2011 Μετονομασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 10/2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 10/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΘΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Υ Π Ο Γ Ε Ι Ω Σ Η Δ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 1-10 - 2010 Α.Π.: 11088/1164

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 1-10 - 2010 Α.Π.: 11088/1164 Αθήνα, 1-10 - 2010 Α.Π.: 11088/1164 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα Πληροφορίες : Π. Πασχάλη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Βασ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα Ε.Καρακατσάνη 213 1313333 213 1313390 e.karakatsani@ydmed.gov.gr

Βασ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα Ε.Καρακατσάνη 213 1313333 213 1313390 e.karakatsani@ydmed.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2015 Αρ. Πρ.ΔΙΠΥΔΥ/Φ.953/5/34501 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

υποβοήθηση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων σε Δράσεις της που αφορούν την παρακολούθηση των ακτών κολύμβησης»

υποβοήθηση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων σε Δράσεις της που αφορούν την παρακολούθηση των ακτών κολύμβησης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25/01/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Αρ.πρωτ.οικ.: 155065 Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ.Δ/νση:Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 ΤΚ : 11526, Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

: Γλάδστωνος 1 α & Πατησίων Αθήνα

: Γλάδστωνος 1 α & Πατησίων Αθήνα ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14/07/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας είναι η διασφάλιση της επικοινωνίας με τη Διαχειριστική Αρχή και της ενημέρωσης της κατά τη διάρκεια όλων των σταδίων υλοποίησης των έργων,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (λόγω αναγραφής αναρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής του Έργου)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (λόγω αναγραφής αναρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής του Έργου) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (λόγω αναγραφής αναρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής του Έργου) Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Γ. ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ Παπάγου, 30 /07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 36515 4 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3608 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Συγκρότηση Ομάδας Έργου για το συντονισμό και την παρακολούθηση οριζόντιων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας της υπηρεσίας χορήγησης αδειών του Τεχνικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια διαγωνισμού, για τη σύναψη σύμβασης με εξωτερικό ανάδοχο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ Ο.Α.Σ.Π. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11 Δρ Βασίλειος Μώκος Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.gr Στο ΦΕΚ 42,τεύχος Β /20.01.2012, δημοσιεύτηκε η αρ. Δ17α/04/5/ /04/5/ΦΝ 429.1/13.01.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ: Οι αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19103/6-9-2010 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19222/6-9-2010, εγκύκλιοι της υπηρεσίας μας

ΣΧΕΤ: Οι αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19103/6-9-2010 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19222/6-9-2010, εγκύκλιοι της υπηρεσίας μας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 1174/27330 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΕΙΣ 1)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η εξέταση και επιβεβαίωση της συμμόρφωσης του αναδόχου με το σύνολο των συμβατικών του υποχρεώσεων και ο εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 1 Αθήνα, 22 / 1 / 2007 Αριθ. Πρωτ. 17γ/01/17/ΦΝ439

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 1 Αθήνα, 22 / 1 / 2007 Αριθ. Πρωτ. 17γ/01/17/ΦΝ439 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ /ΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘ/ΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩ /ΣΗΣ ( 17) ΤΜΗΜΑ: γ Ταχ. /νση: Χαρ. Τρικούπη 182 Ταχ. Κώδικας: 101 78 Αθήνα TELEFAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Λειψών " με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Λειψών  με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΔ Α.Ε. ΜΟΔ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78Α ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 115 27 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΙΦΤΗ Τηλέφωνο : 210-7499209 2131310146 Fax : 2107488160 Email : efd@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.27 11:06:12 EET Reason: Location: Athens : 6 8 - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 20-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 19 ης /5-4-2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 19 ης /5-4-2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας είναι η διασφάλιση της επικοινωνίας με τη Διαχειριστική Αρχή και της ενημέρωσης της κατά τη διάρκεια όλων των σταδίων υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΔΡ01 Έκδοση: 04 Σελ. 1 από 9. Έλεγχος Εγγράφων ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ01. Έλεγχος Εγγράφων

Κωδικός: ΔΡ01 Έκδοση: 04 Σελ. 1 από 9. Έλεγχος Εγγράφων ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ01. Έλεγχος Εγγράφων Κωδικός: ΔΡ01 Έκδοση: 04 Σελ. 1 από 9 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ01 Κωδικός: ΔΡ01 Έκδοση: 04 Σελ. 2 από 9 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες 02 25.6.2010

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας.

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας. ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έλεγχος εγγράφων Κύριος σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες σύνταξης, ανασκόπησης, έγκρισης και διανομής όλων των εγγράφων και δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 77ΞΙΛ-1ΙΩ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.30 14:17:20 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Ταχ. Δ/νση Fax email : : : Βας. Σοφίας 15, 10674 Αθήνα 2131306020 yap@yap.gov.gr ΘΕΜΑ: Ρυθμίσεις για α) τη διαδικασία και τον τρόπο ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της λήψης και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Β4ΛΔ1-ΓΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 15

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Β4ΛΔ1-ΓΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩΔ/ΣΗΣ (Δ17) Τμήμα : α Ταχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1. Το άρθρο 29 Α του ν. 1558/85 «Κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ Τους Αποδέκτες Του πίνακα διανομής

ΠΡΟΣ Τους Αποδέκτες Του πίνακα διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 15 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αθήνα, 9-9- 2014 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Δ15) ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

8 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

8 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΕΣ Β1 & Β2 Ταχ. Δ/νση: Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

1. Το π.δ. 63/2005 "Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ 98/ Α/22.4.2005).

1. Το π.δ. 63/2005 Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/ Α/22.4.2005). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα 23.12.2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: Οικ. 28519/3298 II ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜ/ΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013) ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008 8. ιακρίβωση 8.1 Εισαγωγή Η ανάγκη µιας διαδικασίας προκειµένου να ελέγχεται η µέτρηση για την αξιοπιστία της είναι, θα µπορούσαµε να πούµε προφανής. Και την απαντάµε ως πράξη και στις καθηµερινές µας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ Απαιτούμενες Ενέργειες στο Στάδιο Σχεδιασμού και Προγραμματισμού του Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας I. ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 2 Κεφάλαιο 1: Οργάνωση- Διοίκηση... 3 Κεφάλαιο 2: Εφαρμογή Πολιτικής και Μέτρων Ακτινοπροστασίας... 4 Κεφάλαιο 3: Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση :Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 Ταχ. Κωδ. :11526, Αθήνα Πληροφορίες : Σ. Τασόγλου, Μ. Χρυσή Τηλέφωνο : Fax :

Ταχ.Δ/νση :Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 Ταχ. Κωδ. :11526, Αθήνα Πληροφορίες : Σ. Τασόγλου, Μ. Χρυσή Τηλέφωνο : Fax : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29/07/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. πρωτ.: οικ. 130464 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ Ταχ.Δ/νση :Ιατρίδου 2 & Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Αποστολή δεδομένων από τα πρατήρια υγρών καυσίμων στα οποία έχουν εγκατασταθεί συστήματα εισροών - εκροών»

ΘEMA: «Αποστολή δεδομένων από τα πρατήρια υγρών καυσίμων στα οποία έχουν εγκατασταθεί συστήματα εισροών - εκροών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜΑΤΑ Γ - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp. Ο.Α.Σ.Π. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11 Δρ Βασίλειος Μώκος Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.gr ΦΕΚ 42,τεύχος Β /20.01.2012 Δημοσιεύτηκε η αρ. Δ17α/04/5/ /04/5/ΦΝ 429.1/13.01.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 -

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2-2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3-2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3-2.2 Εφαρμοζόμενες διαδικασίες... - 3-2.2.1 Προγραμματισμός έργων ενεργειών...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.11.03 10:35:44 EET Reason: Location: Athens : 0 4653 7-8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΕΛ-ΟΔΙ. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΨΕΛ-ΟΔΙ. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 201 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 101 10

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση : Κοραή 4 ΤΚ 10564 Πληροφορίες : Λίνα Σιαµαντά Τηλ : 210-3256762

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας 1 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ HACCP Αρχή 1η: Προσδιορισµός των πιθανών κινδύνων που σχετίζονται µε την παραγωγή τροφίµων σε όλα τα στάδια, από την ανάπτυξη και τη συγκοµιδή των πρώτων υλών, την παραγωγική διαδικασία, την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΟΟΧ-ΜΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 45ΟΟΧ-ΜΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Θέμα: ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ (10) ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Θέμα: ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ (10) ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ημερ. 17-06-2016 Αρ.πρωτ: 737 ΠΡΟΣ Διεύθυνση: Παπάγου 49, 41500, Γιάννουλη

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 Αθήνα, 26/5/2011 Σελίδα 2 από11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ... 4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 5 ΓΕΝΙΚΑ... 5 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας Μόνιµη Επιτροπή Επαγγελµατικών Θεµάτων

ΤΕΕ Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας Μόνιµη Επιτροπή Επαγγελµατικών Θεµάτων ΤΕΕ Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας Μόνιµη Επιτροπή Επαγγελµατικών Θεµάτων ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Γ. ΑΡ ΑΜΑΝΗΣ Μέλος.Ε. ΤΕΕ-ΤΚΜ Ιστορικό Το ΥΠΕΧΩ Ε ετοίµασε σχέδιο Π.. για τη θεσµοθέτηση Μητρώου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥ6β/Γ.Π./ οικ.7181 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β

ΔΥ6β/Γ.Π./ οικ.7181 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΒΕΙΒΘ-ΤΛΡ Αθήνα 21 / 1 /2013 ΔΥ6β/Γ.Π./ οικ.7181 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τομέας Προμηθειών & Συμβάσεων Μοσχάτο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Ε..Α. Μεταφορών) Αθήνα, 28 / 11 / 2014 Αρ. Πρωτ: 2031 / Φ.97 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Ταχ. /νση Αγ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα