ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ"

Transcript

1 Υπ. Εργασίας 1

2 ΓΕΝΙΚΑ - ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ Π.. 778/80 «ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΝ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Φ.Ε.Κ. 193/Α/ )» Αναφέρεται στα ικριώµατα Ξύλινα ικριώµατα (χρησιµοποίησής µέχρι τρεις ορόφους και όχι σε ύψος µεγαλύτερο των 10 µέτρων) Μεταλλικά ικριώµατα Κινητά µεταλλικά ή ξύλινα ικριώµατα (καβαλέτα από ύψος 1,00 µέτρου µέχρι το πολύ 2,00 µέτρων). Σύνδεσης των ικριωµάτων µε την οικοδοµή άπεδα των ικριωµάτων Αντηρίδες (χιαστή) Υπ. Εργασίας 2

3 ΓΕΝΙΚΑ - ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ Προστατευτικό προστέγασµα (σκάφη) Εξασφάλισης περάτων ξυλοτύπων και πλακών Προστασία έναντι πτώσεως και κάλυψη ανοιγµάτων που αφορούν τους φωταγωγούς, τα ανοίγµατα δαπέδων, κλιµακοστάσια. Υπ. Εργασίας 3

4 ΓΕΝΙΚΑ - ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ Π /81 «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών εις εργοτάξια οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού» Φ.Ε.Κ. 260/Α/ ΤΜΗΜΑ Ι ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΦΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Υπ. Εργασίας 4

5 ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΗ ΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΒΟΗΘΙΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ή ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ ΚΥΡΙΩΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΝΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΊΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΏΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΑΙΣ ΦΟΡΗΤΑΙΣ ΤΜΗΜΑ ΙV ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΌΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Υπ. Εργασίας 5

6 ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΚΑΤΆ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ( ΒΑΡΟΥΛΚΑ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΓΧΥΣΕΩΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ V ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ ΚΕΦΑΛΙΟ Α ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΣΥΣΚΕΥΑΙ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ ΤΜΗΜΑ VI ΙΑΚΙΝΗΣΙΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΤΩΣΗ-ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ- ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΤΟΙΒΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΑΠΟΛΗΨΗΣ-ΡΙΨΗΣ- ΜΕΤΑΦΟΡΑ Υπ. Εργασίας 6

7 ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑ VΙΙ ΧΩΡΟΙ Ή ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΠΥΡΚΑΪΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΧΩΡΟΙ Ή ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΙ ΕΚΡΗΞΕΩΝ Ή ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΠΡΟΛΗΨΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΥΡΚΑΪΩΝ ΤΜΗΜΑ VIII ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΥΓΙΕΙΝΗ-ΕΣΤΙΑΣΗΣ- Α ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ- ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υπ. Εργασίας 7

8 ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ 1396/83 «ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟ ΟΜΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ Ι ΙΩΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» Φ.Ε.Κ. 126/Α/ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ, ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ, ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ, ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ, ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ, ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ, ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ, ΚΥΡΙΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΟΛΕΙΣ ΜΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟ>10,000 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Ή < 10,000 Ή ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ > 1000 ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗ Α ΕΙΑ Υπ. Εργασίας 8

9 ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Η.Μ.Α. Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΤΟ ΕΡΓΟ Ο ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Ή ΟΚΙΜΩΝ Υπ. Εργασίας 9

10 ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 16440/Φ.10.4/445/1993 «Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών» Φ.Ε.Κ. 756/Β/93» Υπ. Εργασίας 10

11 ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ Π.. 305/96 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ» Φ.Ε.Κ. 212/Α/96. Ορισµός συντονιστή κατά την εκτέλεση του έργου. Συντονιστής συντονίζει την εφαρµογή των γενικών αρχών πρόληψης και ασφάλειας στις τεχνικές και οργανωτικές επιλογές Συντονίζουν τους εργολάβους και υπεργολάβους καθώς και τους αυτοαπασχολούµενους για την εφαρµογή του σχεδίου ασφάλειας και υγείας. Περιεχόµενο της εκ των προτέρων γνωστοποίηση (κατατίθεται στο Σ.ΕΠ.Ε πριν την έναρξη των εργασιών και περιλαµβάνει: Υπ. Εργασίας 11

12 ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ Ηµεροµηνία διαβίβασης Ακριβής διεύθυνση του εργοταξίου Αριθµός αδείας (ή έγκρισης για τα δηµόσια έργα που δεν απαιτείται άδεια Κύριος του έργου και διεύθυνση Είδος του έργου Ανάδοχος Συντονιστής σε θέµατα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της µελέτης του έργου Συντονιστής σε θέµατα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση του έργου Προβλεπόµενη ηµεροµηνία έναρξης των εργασιών στο εργοτάξιο Προβλεπόµενη διάρκεια του εργοταξίου Υπ. Εργασίας 12

13 ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ Προβλεπόµενος µέγιστος αριθµός εργαζοµένων στο εργοτάξιο Προβλεπόµενος αριθµός εργολάβων, υπεργολάβων και αυτοαπασχολούµενων στο εργοτάξιο Στοιχεία των επιχειρήσεων που έχουν επιλεγεί. Υπ. Εργασίας 13

14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Τα τεχνικά έργα στη χώρα µας κατέχουν όσον αφορά την εργασιακή επικινδυνότητα την πρώτη θέση. Αυτή ορίζεται από δύο βασικές παραµέτρους: 1. Από τον αριθµό των ατυχηµάτων που καταγράφονται ανά έτος στον τοµέα των τεχνικών έργων και ειδικά των θανατηφόρων 2. Από τις επαγγελµατικές ασθένειες των εργαζοµένων στα τεχνικά έργα που δεν έχουν άµεσο χαρακτήρα και συνήθως αργούν να εκδηλωθούν. Σύµφωνα µε την καταγραφή του Ι.Κ.Α για το όσον αφορά τον αριθµό των εργατικών ατυχηµάτων υπάρχουν στατιστικά στοιχεία που δίνουν στα τεχνικά έργα την πρώτη θέση στα θανατηφόρα µε ποσοστό 52% όσο και στο σύνολο µε ποσοστό 26%. Η παράµετρος του εργασιακού κινδύνου που αφορά τις επαγγελµατικές ασθένειες δεν έχει διερευνηθεί και δεν υπάρχουν συγκεκριµένα στατιστικά στοιχεία που να αποτυπώνουν το µέγεθός της. Υπ. Εργασίας 14

15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Τα κύρια είδη των σοβαρών ατυχηµάτων στα εργοτάξια είναι: Πτώσεις από ύψος και πτώσεις στο ίδιο επίπεδο Μεταφορές, οχήµατα και µηχανήµατα εργοταξίων Κατολισθήσεις και επαφή µε κινούµενες µάζες Ηλεκτρισµός Πτώσεις αντικειµένων υλικών και κατασκευών Ασφυξία, πνιγµός Πυρκαγιές, Εκρήξεις ιάφορα Υπ. Εργασίας 15

16 Α. Οργάνωση Εργοταξίων Α) Σε εργοτάξια που είναι παρόντα πολλά συνεργεία ορίζονται συντονιστές σε θέµατα ασφάλειας και υγείας Κατά την εκπόνηση της µελέτης του έργου Κατά την εκτέλεση του έργου (Π.. 305/96 άρθ.2 παρ.8,σχετικήςπαρ.1,2) Β) Το Σχέδιο Ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ) και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των δικαιολογητικών που υποβάλλονται για την έκδοση οικοδοµικής άδειας. Προκειµένου για δηµόσια έργα και εφ όσον δεν απαιτείται έκδοση οικοδοµικής άδειας το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ αποτελούν τµήµα της τεχνικής µελέτης που υποβάλλεται για έγκριση. Υπ. Εργασίας 16

17 Α. Οργάνωση Εργοταξίων Η υποχρέωση εκπόνησης (ΣΑΥ) υπάρχει: Όταν απαιτείται συντονιστής σε θέµατα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της µελέτης του έργου Όταν πρόκειται να εκτελεσθούν ειδικές εργασίες Όταν απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση. (Προβλεπόµενη διάρκεια εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιµες ηµέρες και θα απασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόµενοι ή ο προβλεπόµενος όγκος εργασίας υπερβαίνει τα 500 ηµεροµίσθια). (Π.. 305/96 άρθ. 3 παρ. 12) Γ) Στα εργοτάξια που απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση είναι υποχρεωτική η τήρηση του Ηµερολογίου Μέτρων Ασφαλείας από τον επιβλέποντα Μηχανικό (Ν. 1396/83 άρθ.8, Υπ. Απ /84). Υπ. Εργασίας 17

18 Α. Οργάνωση Εργοταξίων ) Στα εργοτάξια όταν διέρχονται αγωγοί ηλεκτρικού ρεύµατος υπόγειοι ή εναέριοι δηµιουργούνται επικίνδυνες καταστάσεις για άµεση επαφή ή προσέγγιση των εργαζοµένων προς τα δίκτυα. Πρέπει να είναι γνωστή η ακριβής θέση και η διαδροµή των υπογείων καλωδίων, (Πληροφορίες από την ΕΗ) πριν αρχίσουν οι εργασίες εκσκαφών. Στις περιοχές που υπάρχουν εναέρια ηλεκτρικά δίκτυα η αντιµετώπιση του κινδύνου γίνεται µε ειδικά Μέτρα Ασφαλείας που εγκρίνονται από τη.ε.η. Υπ. Εργασίας 18

19 Α. Οργάνωση Εργοταξίων Ε) Υγιεινή Α Βοήθειες: Τα εργοτάξια πρέπει να διαθέτουν: Χώρο αποδυτηρίων Χώρο για να λαµβάνουν οι εργαζόµενοι τα γεύµατά τους κάτω από ικανοποιητικές συνθήκες Πρόχειρο Φαρµακείο για την παροχή πρώτων βοηθειών Για περιπτώσεις εργοταξίων που απασχολούν πάνω από 100 εργαζόµενους πρέπει να υπάρχει άτοµο ειδικευµένο στην παροχή Α Βοηθειών. Ο γιατρός εργασίας που απαιτείται για εργοτάξια στα οποία απασχολούνται πάνω από 50 εργαζόµενοι, οργανώνει την άµεση παροχή Α Βοηθειών. Πόσιµο νερό και χώρους υγιεινής, (Επαρκή αριθµό αποχωρητηρίων και νιπτήρων σύµφωνα µε τις ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις). (Π /81 άρθρ.109,110 Π.. 305/96). Υπ. Εργασίας 19

20 Α. Οργάνωση Εργοταξίων ΣΤ) Ο περιβάλλων χώρος και η περίµετρος του εργοταξίου πρέπει να έχουν περίφραξη και εµφανή σήµανση (Π.. 305/96 παράρτ.iv.a18, Π.. 105/95). Η διευθέτηση της κυκλοφορίας εργαζοµένων µηχανηµάτων έργου στα εργοτάξια µελετάται στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και πρέπει να αναπροσαρµόζεται σύµφωνα µε την πρόοδο των εργασιών, όταν κρίνεται απαραίτητο. Τα σηµεία εισόδου και εξόδου οχηµάτων και µηχανηµάτων η επιτρεπόµενη ταχύτητα και οι διάδροµοι διέλευσης των εργαζοµένων πρέπει να έχουν εµφανή σήµανση. (Π /81 άρθρα. 46 Π.. 305/96 άρθρα. 3 παρ. 6γ. Π..105/95. Υπ. Εργασίας 20

21 Α. Οργάνωση Εργοταξίων Η) Πριν την έναρξη των εργασιών οι εργοδότες έχουν την υποχρέωση να παρέχουν στους εργαζόµενους τα ατοµικά µέσα προστασίας και να φροντίζουν για την συνεχή χρησιµοποίησή τους. Υποχρεωτικά στα εργοτάξια πρέπει οι εργαζόµενοι να φέρουν προστατευτικά κράνη του κεφαλιού, ενδυµασίες προστασίας και αντιολισθητικά υποδήµατα ασφαλείας µε προστασία του άκρου του ποδιού από πτώσεις βαρέων αντικειµένων. Στις πιο ειδικές εργασίες όπως συγκόλληση µετάλλων, κοπής τροχισµάτων, ηλεκτρολογικές, υδραυλικές πρέπει οι εργαζόµενοι να φέρουν τα επιπλέον ατοµικά µέσα προστασίας όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στο (Π.. 396/94, Π /81 άρθ ). Υπ. Εργασίας 21

22 Α. Οργάνωση Εργοταξίων ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Να φροντίζει για την ουσιαστική παρουσία και συµβολή του επιβλέποντα µηχανικού στο εργοτάξιο, και να ενηµερώνεται από αυτόν για όλα τα µέτρα ασφαλείας που αυτός κρίνει απαραίτητα Να φροντίζει τα µέτρα αυτά να εφαρµόζονται από τους εργολάβους Να τηρούνται στο εργοτάξιο α) βιβλίο ηµερησίων δελτίων απασχολούµενου προσωπικού β) ηµερολόγιο µέτρων ασφάλειας Υπ. Εργασίας 22

23 Α. Οργάνωση Εργοταξίων ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ Οι εργολάβοι και υπεργολάβοι τµηµάτων του έργου οφείλουν να λαµβάνουν και να τηρούν όλα τα µέτρα ασφαλείας και τις οδηγίες του επιβλέποντα µηχανικού για το τµήµα του έργου που έχουν αναλάβει ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Να δίνει οδηγίες ασφαλούς κατασκευής αντιστηρίξεων, σκαλωσιών και πίνακα διανοµής ηλεκτρικού ρεύµατος και να επιβλέπει την τήρηση των οδηγιών αυτών Να συντάσσει ΣΑΥ για έργα άνω των 500 ηµεροµισθίων και σε κάθε περίπτωση Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας. (ΦΑΥ) Υπ. Εργασίας 23

24 Α. Οργάνωση Εργοταξίων Να υποδεικνύει και εγγράφως στον κύριο του έργου τα απαιτούµενα µέτρα ασφαλείας κατά περίπτωση και φάση του έργου και να ενηµερώνει, όταν απαιτείται, µε τις υποδείξεις και τις παρατηρήσεις του, το Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας κατά τη διάρκεια των εργασιών. Υπ. Εργασίας 24

25 Β. ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠO ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ Ι ΙΟ ΕΠΙΠΕ Ο 1. Ικριώµατα Φορητές Κλίµακες. Α) Πρέπει να υπάρχει βεβαίωση εξέτασης τύπου. Οι βεβαιώσεις εξέτασης τύπου των σκαλωσιών χορηγούνται από αναγνωρισµένους φορείς του Υπουργείου Ανάπτυξης µετά από έγκριση τεχνικού φακέλου ο οποίος περιλαµβάνει: Περιγραφή σκαλωσιάς Προβλεπόµενη χρήση (πρόσοψης, υποστύλωσης, δυνατότητες). Μελέτη αντοχής Οδηγίες συναρµολόγησης και στήριξης Χρησιµοποιούµενο πρότυπο Μελέτη κατασκευής Αναγραφόµενες ενδείξεις (όνοµα ή σήµα του κατασκευαστή, τύπος, αριθµός σειράς, έτος κατασκευής). Η συναρµολόγηση της σκαλωσιάς πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή ή βάση ειδικής µελέτης µηχανικού. Υπ. Εργασίας 25

26 Β. ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠO ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ Ι ΙΟ ΕΠΙΠΕ Ο Β) Τα ικριώµατα επιθεωρούνται από τον επιβλέποντα µηχανικό: Προ της εγκαταστάσεως εκάστου συνεργείου Σε τακτά χρονικά διαστήµατα Σε περίπτωση θεοµηνίας και προ της επαναλήψεως των εργασιών Π.. 778/80 άρθρο 21 Γ) Απαγορεύεται η χρήση ξύλινων ικριωµάτων για ύψος πάνω από 10 µέτρα Π.. 778/80 άρθρο 3. )Απαγορεύεται να γίνεται µερική αποσυναρµολόγηση των ικριωµάτων Π.. 778/80 άρθρο 3. Ε) Τα δάπεδα των ικριωµάτων πρέπει να έχουν πλάτος 0,60 cm. Τα µαδέρια για την αποφυγή ολισθήσεως πρέπει να είναι στερεωµένα Π.. 778/80 άρθρο 10. Υπ. Εργασίας 26

27 Β. ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠO ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ Ι ΙΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΣΤ) Τα ικριώµατα πρέπει να είναι συνδεδεµένα µε την οικοδοµή. (Π.. 778/80 άρθρο 13) Ζ) Η στήριξη των ικριωµάτων γίνεται σε εξωτερικούς τοίχους ή σε επισφαλή σηµεία της οικοδοµής (Π.. 778/80 άρθρο 13). Η) Χρησιµοποίηση των κατάλληλων ειδών ικριωµάτων: Για εξωτερικές εργασίες ύψους > 4,00 µέτρων σταθερά ικριώµατα Για εξωτερικές εργασίες ύψους µέχρι 5,00 µέτρων κινητά εν είδη πύργων Για εξωτερικές εργασίες (όχι σε εξώστες) ύψους < 3,50 µέτρων χρησιµοποιούνται σταθερά ικριώµατα. Υπ. Εργασίας 27

28 Β. ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠO ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ Ι ΙΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: Η κατασκευή και η αποξήλωση των σκαλωσιών να γίνεται από ειδικευµένους τεχνίτες και όταν είναι µεταλλικές σύµφωνα µε τις οδηγίες και προδιαγραφές του εργοστασίου κατασκευής τους Να ελέγχονται τα σταθερά ικριώµατα από τον επιβλέποντα µηχανικό και τον κατασκευαστή του έργου, πριν ακόµα να αρχίσουν οι εργασίες και να εκδίδεται σχετική βεβαίωση και να γράφεται στο Ηµερολόγιο µέτρων Ασφαλείας Οι σκαλωσιές να είναι πλήρεις και να µην γίνεται µερική αφαίρεση µαδεριών δαπέδου ή κουπαστών Υπ. Εργασίας 28

29 Β. ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠO ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ Ι ΙΟ ΕΠΙΠΕ Ο Στη σύνδεση των κατακόρυφων και οριζοντίων στοιχείων των σκαλωσιών να υπάρχουν στοιχεία χιαστί (τιράντες) για να δένουν την σκαλωσιά. Η σκαλωσιά να δένεται µε την οικοδοµή µε τα κατάλληλα κατά περίπτωση συστήµατα και υλικά Η σκαλωσιά να στηρίζεται ασφαλώς στο έδαφος και όχι πάνω σε ακατάλληλη έδραση όπως πέτρες και τσιµεντόλιθους Τα υλικά που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή των σκαλωσιών να είναι ανθεκτικά και καλά συντηρηµένα Το δάπεδο εργασίας των σκαλωσιών να έχει τουλάχιστον 60 εκατοστά πλάτος Υπ. Εργασίας 29

30 Β. ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠO ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ Ι ΙΟ ΕΠΙΠΕ Ο Σε κάθε δάπεδο εργασίας να υπάρχουν δύο (2) προστατευτικές κουπαστές µία στο ένα (1) µέτρο ύψους και µία στο ½ (µισό) µέτρο ύψους καθώς και θωράκιο (σοβατεπί) πλάτους 15 εκατοστά και στις δύο πλευρές δαπέδου για την προστασία των εργαζοµένων από πτώσεις και για την προστασία τους από πτώσεις αντικειµένων Να µην υπερφορτώνονται τα δάπεδα εργασίας στις σκαλωσιές και να υπάρχει συνεχής επίβλεψη από τον εργολάβο και τον υπεργολάβο Τα µαδέρια στο δάπεδο εργασίας να µην αφήνουν κενά µεταξύ τους και το κενό µεταξύ δαπέδου και οικοδοµής να µην είναι µεγαλύτερο από 30 εκατοστά. Υπ. Εργασίας 30

31 Β. ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠO ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ Ι ΙΟ ΕΠΙΠΕ Ο Να µην πλησιάζει µε µακριά µεταλλικά αντικείµενα τους ηλεκτρικούς αγωγούς της.ε.η Πάντα να φοράει ο εργαζόµενος προστατευτικό κράνος ασφαλείας και παπούτσια ασφαλείας Να κατασκευάζονται και να διατηρούνται ασφαλείς οι προσβάσεις για την άνοδο και κάθοδο από την σκαλωσιά Να µην χρησιµοποιούνται κινητές σκαλωσιές (καβαλέτα) στους εξώστες. Υπ. Εργασίας 31

32 Β. ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠO ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ Ι ΙΟ ΕΠΙΠΕ Ο 2. Εργασίες πάνω σε στέγες. Επικίνδυνες καταστάσεις δηµιουργούνται όταν δεν εφαρµόζονται τα µέτρα ασφαλείας όπως: Κατασκευή ανθεκτικού ανεξάρτητου ικριώµατος εξωτερικά παράλληλα προς την δοκό ή τον τοίχο στήριξης της στέγης Κατασκευή ανθεκτικών δαπέδων εργασίας όταν χρησιµοποιείται η ίδια στέγη ως επιφάνεια εργασίας και κυκλοφορίας των εργαζοµένων Λαµβάνεται πρόνοια για συγκράτηση ατόµων και υλικών δια δικτύων ή προστεγασµάτων πετσωµάτων Χρήση σε περίπτωση αδυναµίας εύρεσης άλλης λύσης ζωνών ασφαλείας (Π.. 778/80 άρθρα 18,19 Π.. 396/94 Π /81 άρθρο 107). Υπ. Εργασίας 32

33 Β. ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠO ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ Ι ΙΟ ΕΠΙΠΕ Ο 3. Θέσεις εργασίας µε κίνδυνο πτώσης των εργαζοµένων από ύψος. Επικίνδυνες καταστάσεις όταν δεν εφαρµόζονται τα ακόλουθα µέτρα: Α) Πέρατα ξυλοτύπων και πλακών: Κατασκευή ανθεκτικών προσωρινών κιγκλιδωµάτων Χρήση από τους εργαζόµενους ζωνών ασφαλείας (Π.. 778/80 άρθρο 17, Π /81 άρθρα 37,107, Π.. 396/94). Β) Ανοίγµατα οριζοντίων και κατακόρυφων επιφανειών καταπακτές δαπέδων, ανοίγµατα κλιµάκων, φωταγωγοί, φρεάτια ανελκυστήρων εκσκαφαί, τάφροι, αύλακες, επικίνδυνα χάσµατα. Περιµετρικά ανθεκτικά κιγκλιδώµατα ύψους τουλάχιστον (1,00) µέτρου ή Σε περιπτώσεις µικρών οριζοντίων ανοιγµάτων πλήρης κάλυψής τους, µε αµετακίνητο στερεό σανίδωµα (Π.. 778/80, άρθρο 20, Π /81 άρθρα 40,41). Υπ. Εργασίας 33

34 Β. ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠO ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ Ι ΙΟ ΕΠΙΠΕ Ο Γ) Χώροι εργασίας κυκλοφορία: Προστατευτικό κιγκλίδωµα ύψους (1.00) µέτρου ή άπεδο εργασίας και ξύλινο κεκλιµένο επίπεδο που εµποδίζει την πτώση σε ύψος µεγαλύτερο των (3,00) µέτρων ή ίκτυ το οποίο να εµποδίζει την ελεύθερη πτώση σε ύψος µεγαλύτερο των (6,00) µέτρων ή Χρήση από τους εργαζόµενους ζωνών ασφαλείας.. Πεζογέφυρες, εξέδρες, πλατύσκαλα, κεκλιµένα επίπεδα (ράµπες) κ.τα.λ. σε ύψος µεγαλύτερο των (0,75) του µέτρου να έχουν ασφαλές στηθαίο ύψους τουλάχιστον (1,00) µέτρου. (Π /81 άρθρα 37,38,107 Π.. 396/94). Υπ. Εργασίας 34

35 Β. ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠO ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ Ι ΙΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: Πάνω σε στέγες να εργάζονται ειδικευµένοι και έµπειροι εργαζόµενοι εφοδιασµένοι οπωσδήποτε µε ζώνες ασφαλείας και κράνη Να κατασκευάζεται ανεξάρτητη σκαλωσιά ως προς την στέγη. Το δάπεδο εργασίας της σκαλωσιάς να βρίσκεται στο ύψος της άκρης της στέγης και να εκτείνεται παράλληλα προς αυτήν σε όλο το µήκος. Να λαµβάνονται µέτρα για την αποφυγή πτώσης εργαλείων και υλικών από τη στέγη πάνω σε άτοµα που βρίσκονται από κάτω Υπ. Εργασίας 35

36 Β. ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠO ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ Ι ΙΟ ΕΠΙΠΕ Ο Να κατασκευάζονται δάπεδα εργασίας από µαδέρια τα οποία πρέπει να εξασφαλίζονται µε αγκύρωση για να µην µετακινούνται. Τα δάπεδα αυτά πρέπει να εδράζονται στις τεγίδες ή τα ζευκτά της στέγης, όταν η στέγη χρησιµοποιείται ως διάδροµος ή επιφάνεια εργασίας Οι σκάλες και οι διάδροµοι κυκλοφορίας να έχουν κουπαστές για την ασφαλή κυκλοφορία των εργαζοµένων στις στέγες και να διατηρούνται χωρίς εµπόδια Να περιφράσσονται ή να καλύπτονται όλα τα επικίνδυνα ανοίγµατα Να φοράνε οι εργαζόµενοι αντιολησθηρά υποδήµατα, κράνη ασφαλείας και ζώνες ασφαλείας. Υπ. Εργασίας 36

37 Β. ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠO ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ Ι ΙΟ ΕΠΙΠΕ Ο Μετά την τοποθέτηση των ζευκτών για να αποφευχθεί η πτώση των εργαζοµένων να τοποθετούνται: Μαδέρια που να εδράζονται στα πέλµατα των ζευκτών αν αυτά είναι οριζόντια και έχουν αντοχή ή Σκαλωσιά πάνω στην οποία τοποθετούνται τα µαδέρια ή ίκτυ δεµένο ασφαλώς στα ζευκτά Να εφαρµόζονται οι τρόποι τοποθέτησης των φύλλων επικάλυψης, οι προβλεπόµενοι από τα οικεία εργοστάσια παραγωγής τους. Υπ. Εργασίας 37

38 Β. ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠO ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ Ι ΙΟ ΕΠΙΠΕ Ο 4. Εργασίες κατεδάφισης Για κατεδαφίσεις κατακόρυφων στοιχείων ύψους µεγαλύτερου των (4,00) µέτρων, δοκών ή παρεµφερών οριζοντίων στοιχείων απαιτείται κατασκευή σταθερού µεταλλικού ικριώµατος. (Π /81 άρθρα 31,32 Π.. 778/80 άρθρο 13). Υπ. Εργασίας 38

39 Β. ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠO ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ Ι ΙΟ ΕΠΙΠΕ Ο 5. Υπόγεια έργα Θέσεις εργασίας σε ύψος µεγαλύτερο του (1,00) µέτρου από το δάπεδο (ανοίγµατα δαπέδων, τάφροι, δίαυλοι καλωδίων κ.τα.λ.) Πρέπει να διαθέτουν ασφαλές στηθαίο µε χειρολισθήρα ράβδο µεσοδιαστήµατος και θωράκιο (σοβατεπί). (Π.. 225/89 άρθρο 9) Υπ. Εργασίας 39

40 Β. ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠO ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ Ι ΙΟ ΕΠΙΠΕ Ο 6. Πτώσεις στο ίδιο επίπεδο. Επικίνδυνες καταστάσεις όταν δεν εφαρµόζονται τα ακόλουθα µέτρα ασφαλείας: Κάλυψη κοιλωµάτων, οπών, αυλάκων, δαπέδων κατά τρόπο που να µη φέρνει εµπόδια στο βάδισµα των εργαζοµένων. Καθάρισµα των χώρων κυκλοφορίας από µπάζα και υλικά µε ελάχιστο πλάτος των διαδρόµων κυκλοφορίας τουλάχιστον 60 εκατοστών του µέτρου Χρήση αντιολισθητικών υποδηµάτων (Π /81 άρθρο 106, Π.. 396/94). Υπ. Εργασίας 40

41 Γ. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΧΗΜΑΤΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ Μέτρα ασφαλείας και διατάξεις που αφορούν την κυκλοφορία εργαζοµένων και οχηµάτων εντός του εργοταξίου καθώς και τον χειρισµό πάσης φύσεως µηχανηµάτων είναι τα ακόλουθα: Ο χειρισµός των µηχανηµάτων πρέπει να γίνεται από άτοµα άνω των 18 ετών και όπου απαιτείται από το νόµο από αδειούχους χειριστές (Π /81 άρθρα 46α Π.. 31/90) Για ηλεκτροκίνητα µηχανήµατα µε ισχύ µεγαλύτερη > 15 HP και Για εσωτερικής καύσης µηχανήµατα µε ισχύ µεγαλύτερη >17 HP απαιτείται άδεια χειρισµού. Η ασφαλής και καλή λειτουργία των µηχανηµάτων πρέπει να πιστοποιείται από αρµόδιο πρόσωπο και να καταχωρείται στο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας. (Π /81, άρθρα 60,67,113 Β Οκτωβρίου 1951) Σε κάθε µηχάνηµα πρέπει να αναγράφονται σε µεταλλική πινακίδα τα τεχνικά στοιχεία του. Υπ. Εργασίας 41

42 Γ. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΧΗΜΑΤΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ Απαγορεύεται η µεταφορά ανύψωση εργαζοµένων µε µηχανήµατα ανύψωσης υλικών (Π /81 άρθρο 68). Απαγορεύεται η προσέγγιση αγωγών ηλεκτρικών δικτύων των µηχανηµάτων ανύψωσης και εξαρτηµάτων αυτών. Στην περίπτωση αυτή πριν την έναρξη των εργασιών ειδοποιείται η ΕΗ και µαζί µε τον κατασκευαστή και τον επιβλέποντα µηχανικό παίρνουν πρόσθετα ειδικά µέτρα ασφαλείας. (Π /81 άρθρο 56,78,79). Υπ. Εργασίας 42

43 . ΕΚΣΚΑΦΕΣ-ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. Γενικά: Στις εκσκαφές πρέπει να υπάρχει µέριµνα για την αντιστήριξη των πρανών Τα υλικά εκσκαφής πρέπει να µην συγκεντρώνονται κοντά στα ανοίγµατα, ώστε να αποκλείεται ο κίνδυνος κατολισθήσεως ή καταρρεύσεως στον χώρο των εκσκαφών. Το πλάτος των οδών κυκλοφορίας των φορτηγών στους χώρους των εκσκαφών να είναι τουλάχιστον 3,00 µέτρα µε µέγιστη κλίση 25%. Π /81 άρθρο 2 παρ. 2-8, Π.. 305/96 παρ. IV. Υπ. Εργασίας 43

44 . ΕΚΣΚΑΦΕΣ-ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: Εντοπισµός και αποµόνωσης, πριν ακόµα αρχίσουν οι εργασίες τα τυχόν δίκτυα ηλεκτρικού ρεύµατος, ύδατος, τηλεφώνου. Ύπαρξη συστήµατος για την αποµάκρυνση των νερών µέσα από την εκσκαφή. Πρέπει να γίνονται οι κατάλληλες αντιστηρίξεις των πρανών της εκσκαφής (σε βάθος µεγαλύτερο από 2,00 µέτρα η αντιστήριξη είναι υποχρεωτική) και να προστατευθούν οι εκσκαφές περιµετρικά µε ασφαλή τρόπο. Υπ. Εργασίας 44

45 . ΕΚΣΚΑΦΕΣ- ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Προσοχή στους στύλους, στα δένδρα, µαντρότοιχους, παρακείµενες οικοδοµές και οτιδήποτε άλλο κινδυνεύει να κλονισθεί κατά τις εργασίες της εκσκαφής και αντιστήριξης τους κατάλληλα. Ειδοποιούµε τα επιβλέποντα Μηχανικό για να επιθεωρήσει τα πρανή και τις αντιστηρίξεις. Ρυθµίζουµε σε εργασίες σε φρέατα να υπάρχουν µέτρα για επαρκή αερισµό και προστασία από αναθυµιάσεις καθώς και για φωτισµό. Όταν δουλεύουµε σε µηχανήµατα που δηµιουργούν υψηλό θόρυβο (κοµπρεσέρ) να φοράµε ωτοασπίδες. Υπ. Εργασίας 45

46 . ΕΚΣΚΑΦΕΣ-ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Οι εργαζόµενοι φοράνε το προστατευτικό κράνος και παπούτσια ασφαλείας σε όλη τη διάρκεια της εργασίας. Σε κάθε έργο να υπάρχει ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ το οποίο πρέπει να ενηµερώνουν οι υπόχρεοι. Υπ. Εργασίας 46

47 Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ 1. Πριν την έναρξη οικοδοµικών εργασιών, θα πρέπει να εξετάζονται σε συνεργασία µε την ΕΗ: Τα απαιτούµενα ειδικά µέτρα ασφαλείας στις περιοχές που βρίσκονται κοντά σε εναέρια δίκτυα και κυρίως κτισµάτων,ικριωµάτων, βοηθητικών κατασκευών, οδών κυκλοφορίας οχηµάτων. Η πιθανή ύπαρξη υπογείων υπογείων δικτύων και τα απαιτούµενα µέτρα ασφαλείας κατά τις εκσκαφές. Σε περιπτώσεις κατεδάφισης διακοπή ή αποµάκρυνση της σχετικής παροχής της κατασκευής από τη ΕΗ. (Π άρθρα 78,79,56). Υπ. Εργασίας 47

48 Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ Β. 1. Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των εργοταξίων πρέπει να είναι σύµφωνες µε τον «Κανονισµό Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων». Οι δε ηλεκτρικοί πίνακες θα πρέπει: Να έχουν σταθερή εγκατάσταση γείωσης υνατότητα κλειδώµατος από υπεύθυνο πρόσωπο Να έχουν ρελέ ασφαλείας 2. Τα ηλεκτρικά εργαλεία θα πρέπει να παρέχουν ασφάλεια έναντι ηλεκτροπληξίας. 3. Οι χειριστές φορητών ηλεκτρικών εργαλείων θα πρέπει να φορούν κατάλληλα ελαστικά υποδήµατα και γάντια. 4. Τα καλώδια τροφοδοσίας πρέπει να περνούν από ασφαλείς διαδροµές και να µην τοποθετούνται σε δάπεδα 5. Πρέπει να γίνετε άµεσα αντικατάσταση σπασµένων ή φθαρµένων στοιχείων όπως διακοπτών,πριζών,καλωδίων. Υπ. Εργασίας 48

49 Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ Γ. Συντήρηση: Οι ηλεκτρικοί πίνακες, εγκαταστάσεις ηλεκτρικές συσκευές και µηχανήµατα, πρέπει να συντηρούνται σε τακτά διαστήµατα και σε περιπτώσεις βλαβών, από αδειούχο ηλεκτροτεχνίτη. (Π /81 άρθρο 76). Υπ. Εργασίας 49

50 ΣΤ. ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ Για να εκτελεστεί µε ασφάλεια η εργασία κατεδάφισης θα πρέπει: Να υπάρχει γνώση των κατασκευαστικών σχεδίων της προς κατεδάφιση κατασκευής και να εκτιµηθεί από αρµόδιο µηχανικό, η µέθοδος κατεδάφισης. Πρέπει να λαµβάνονται µέτρα αντιστήριξης γειτονικών δοµικών στοιχείων και έργων Όταν προκαλείται πτώση υλικών, θα πρέπει να απαγορεύεται διέλευση εργαζοµένων ή περαστικών µε περίφραξη του χώρου στον οποίο πέφτουν τα υλικά Για να αποφευχθεί η υπερφόρτιση των δαπέδων τα προϊόντα κατεδάφισης αποµακρύνονται µέσω ανοιγµάτων επιφάνειας ενός (1,00) τετραγωνικού µέτρου. Τα ανοίγµατα προς το κενό στο εξωτερικό και εσωτερικό της κατασκευής κλείνονται προσωρινά µε ασφαλή τρόπο. Η κατεδάφιση µεγάλων τεχνικών έργων και ειδικά προεντεταµένων απαιτεί ειδική µελέτη ως προς τη µέθοδο και τη διαδικασία της κατεδάφισης. Υπ. Εργασίας 50

51 Β. ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠO ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ Ι ΙΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: Χρησιµοποίησης σκαλωσιών αντοχής ανάλογα µε τον σκοπό χρήσης τους. Κλείσιµο προσωρινά αλλά κατά τρόπο ασφαλή όλα τα ανοίγµατα προς το εξωτερικό και το εσωτερικό της οικοδοµής µετά την αφαίρεση των θυρών, κιγκλιδωµάτων. Κλείσιµο των ανοιγµάτων δαπέδων στο δάπεδο του υπό κατεδάφιση ορόφου. Φροντίζουµε τα ανοίγµατα τα χρησιµοποιούµενα για την αποµάκρυνση υλικών κατεδάφισης να αποκαλύπτονται µόνο κατά τη διάρκεια Υπ. Εργασίας 51

52 Β. ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠO ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ Ι ΙΟ ΕΠΙΠΕ Ο της εργασίας αποµάκρυνσης. Εµποδίζουµε µε κατάλληλα προστατευτικά µέσα την προσπέλαση σε ορόφους ή θέσεις µε ανοίγµατα απροστάτευτα. Λαµβάνουµε υπόψη µας την αντοχή και την ευστάθεια κάθε τµήµατος του έργου και ιδιαίτερα των δαπέδων, πριν αρχίσουν οι εργασίες κατεδάφισης, προκειµένου να γίνουν οι αναγκαίες αντιστηρίξεις και υποστηρίξεις. Αφαιρούµε, πριν τις κύριες εργασίες κατεδάφισης τµήµατα, που µπορεί, να σπάσουν ή να τιναχθούν όπως τζάµια κιγκλιδώµατα κ.λ.π. Προσοχή για να παίρνουµε τις κατάλληλες προφυλάξεις όταν γίνεται αποξήλωση τµηµάτων µε αµίαντο. Τα τµήµατα αυτά Υπ. Εργασίας 52

53 Β. ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠO ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ Ι ΙΟ ΕΠΙΠΕ Ο πρέπει να βρέχονται καλά, να ξύνονται και να αποµακρύνονται προσεκτικά. Αν δεν γίνεται εµποτισµός πρέπει οι εργαζόµενοι να φορούν κατάλληλη µάσκα. Τα µπάζα που περιέχουν αµίαντο πρέπει, πριν στεγνώσουν να µπαίνουν σε στεγανούς σάκους και να θάβονται. εν εργαζόµαστε σε διαφορετικά καθ ύψος επίπεδα, (ο ένας πάνω από τον άλλον) παρά µόνον εφ όσον ληφθούν µέτρα για την ασφάλεια των εργαζοµένων στα κατώτερα επίπεδα µε κατασκευή κιγκλιδωµάτων µε σανίδες µεσοδιαστήµατος και θωρακίου ή µε δίκτυα. Η κατεδάφιση γίνεται πάντα από κάτω προς τα πάνω. Υπ. Εργασίας 53

54 Β. ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠO ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ Ι ΙΟ ΕΠΙΠΕ Ο Περίφραξη κατάλληλη και σήµανση των χώρων, που πέφτουν τα υλικά κατεδάφισης, ώστε να απαγορεύεται η διέλευση ατόµων. Κατασκευή σκαλωσιών για την κατεδάφιση εσωτερικών τοίχων. Απαγορεύεται η κατεδάφιση των στοιχείων του σκελετού του κτιρίου, είτε είναι από οπλισµένο σκυρόδεµα είτε από µεταλλικό σκελετό, όταν εργάζεται κανείς σ αυτό. Προσοχή να υποστηρίζονται στέρεα εξώστες, µαρκίζες πρόβολοι κατά την διάρκεια κατεδάφισης των τµηµάτων πάνω στα οποία στηρίζονται. Πρέπει να αφαιρούνται και µεταφέρονται µε µηχανικά µέσα ή να πραγµατοποιείται, εάν είναι δυνατόν επί τόπου καταµεχισµός τους. Υπ. Εργασίας 54

55 Β. ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠO ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ Ι ΙΟ ΕΠΙΠΕ Ο Όταν η κατεδάφιση επιχειρείται µε έλξη µέσω συρµατόσχοινων ή σχοινιών, πρέπει να προσδιορίζεται και να αποκλείεται η περιοχή στην οποία τα στοιχεία αυτά θα πέσουν. Να χρησιµοποιείται το προστατευτικό κράνος και παπούτσια ασφαλείας πάντοτε και ζώνη ασφαλείας, όπου χρειάζεται. εν πλησιάζουµε µε µακριά µεταλλικά αντικείµενα αγωγούς της.ε.η. Υπ. Εργασίας 55

56 Ζ. ΘΕΜΕΛΙΑ-ΤΑΦΡΟΙ- ΦΡΕΑΤΑ Α) Η υποχρέωση αντιστήριξης στις εργασίες εκσκαφών θεµελίων, τάφρων ή ορυγµάτων αρχίζει από βάθος 2,0 µέτρων, για πλάτος εκσκαφής 1,50 µέτρου και ειδικά όταν επικρατούν οι εξής συνθήκες: Εµποτισµός εδαφών ονήσεις από διέλευση βαρέων οχηµάτων Χρήση εκρηκτικών σε γειτονικές εκσκαφές Β) Τα προϊόντα εκσκαφών τοποθετούνται σε απόσταση τουλάχιστον 60 εκατοστών (60) του µέτρου από το χείλος του ορύγµατος. Γ) Για την ασφαλή εργασία σε τάφρους, πρέπει σε επιλεγµένες θέσεις να κατασκευάζονται ανθεκτικά γεφυρώµατα για την διέλευση διαβατών και οχηµάτων. Οι διαβάσεις πρέπει να έχουν πλευρικά κιγκλιδώµατα. Υπ. Εργασίας 56

57 Ζ. ΘΕΜΕΛΙΑ-ΤΑΦΡΟΙ- ΦΡΕΑΤΑ ) Τα πρανή των ορυγµάτων και οι αντιστηρίξεις πρέπει να επιθεωρούνται από αρµόδιο µηχανικό και οι παρατηρήσεις του, να αναγράφονται στο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας. Ε) Σε εκσκαφές φρεάτων πρέπει να ακολουθούνται τα ακόλουθα µέτρα ασφαλείας: Χρήση ζωνών ασφαλείας Χρήση προκατασκευασµένου κλωβού αντιστήριξης Χρήση ανθεκτικών κλιµάκων για άνοδο κάθοδο εργαζοµένων Απαγορεύεται, για φρέατα βάθους µεγαλύτερου των 20,0 µέτρων, άνοδος κάθοδος βαρών χωρίς εγκατάσταση οδηγών. Όταν λειτουργεί εντός του φρέατος κινητήρας εσωτερικής καύσεως, πρέπει να γίνεται απαγωγή των καυσαερίων µε κατάλληλο σωλήνα. Τα στόµια των φρεάτων πρέπει να έχουν κατάλληλο κάλυµµα. Υπ. Εργασίας 57

58 Η. ΦΟΡΤΩΣΗ-ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ- ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Η διακίνηση και αποθήκευση υλικών στα εργοτάξια πρέπει να γίνεται µε τρόπο ώστε να µη εκτίθενται σε κίνδυνους οι εργαζόµενοι. Στο ΣΑΥ καθορίζονται οι χώροι αποθήκευσης, ο τρόπος και οι συνθήκες αποκοµιδής των επικίνδυνων υλικών Πρέπει να εξασφαλίζονται τα οχήµατα µεταφοράς υλικών από πιθανότητα τυχαίας µετακίνησης Αν η αποθήκευση ή στοίβαγµα αντικειµένων είναι κοντά σε περιοχές εργασίας ή κυκλοφορίας πρέπει να λαµβάνονται µέτρα προστασίας όπως περιφράγµατα, σανιδώµατα, προστατευτικά δίκτυα κ.τ.λ. Το στοίβαγµα σε χώρους υλικών πρέπει να εξασφαλίζεται από κίνδυνο κατάρρευσης ή κυλίσεως Οι εργοδότες πρέπει να λαµβάνουν κατάλληλα µέτρα ώστε κατά το δυνατόν να αποφεύγεται η χειρωνακτική διακίνηση φορτίων στα εργοτάξια ή αν αυτό είναι αναπόφευκτο να λαµβάνει οργανωτικά µέτρα και να εκπαιδεύει τους εργαζόµενους ώστε να αποφεύγονται οι κίνδυνοι από τη µεταφορά φορτίων. Υπ. Εργασίας 58

ΤΕΕ ΤΚΜ Σεµινάριο µικρής διάρκειας «Υγεία και Ασφάλεια στα Τεχνικά Έργα» Κατερίνη - Μάιος 2005

ΤΕΕ ΤΚΜ Σεµινάριο µικρής διάρκειας «Υγεία και Ασφάλεια στα Τεχνικά Έργα» Κατερίνη - Μάιος 2005 ΤΕΕ ΤΚΜ Σεµινάριο µικρής διάρκειας «Υγεία και Ασφάλεια στα Τεχνικά Έργα» Κατερίνη - Μάιος 2005 Προετοιµασία εργοταξίου Εκ των προτέρων γνωστοποίηση Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας (Η.Μ.Α.) Mαρία Σ. όση -Σιββά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Περτζινίδου Μαρία Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. ΜSc Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη Α.Π.Θ. Επιθεωρήτριας Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία ΚΕ.Π.Ε.Κ. Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

«ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς «ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» Εισηγητής : Περτζινίδου Μαρία Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. ΜSc Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΕΡΓΟ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΡΓΟ : ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: Προϋπ 660.000.00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή Ιδιοι Πόροι Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΡΓΟ ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.M.: 03/2015 Κ.Α:30-7333.0031 Προϋπ 69.885,30 Ευρώ ( με Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Προϋπ 13.000.00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή Ιδιοι Πόροι Χρήση 2014

ΕΡΓΟ : ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Προϋπ 13.000.00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή Ιδιοι Πόροι Χρήση 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΦΟΡΕΑΣ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, MSc ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΡΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ν. ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, MSc ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΡΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ν. ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, MSc ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΡΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές οδηγίες για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών σε οικοδοµές και άλλα τεχνικά έργα

Πρακτικές οδηγίες για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών σε οικοδοµές και άλλα τεχνικά έργα Πρακτικές οδηγίες για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών σε οικοδοµές και άλλα τεχνικά έργα ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ Πριν αρχίσουν οι εργασίες έχουν αφαιρεθεί τα τµήµατα που µπορεί να σπάσουν, να πέσουν ή να τιναχθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015

ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015 ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥEΣ ΣΥΝΤΗΡHΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ) ΠΔ 305/96 ΑΡΘ.3 ΠΑΡ 3,7,8,9,10,11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η Σ Κ Α Ι Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ 2007 Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 2. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του πίνακα διανοµής

ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του πίνακα διανοµής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε./Γ.Γ..Ε. /ΝΣΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡΧΩΝ & ΚΑΝΟΝΩΝ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ( ΙΠΑ ) Ταχ. /νση : Σεβαστουπόλεως 1 & Φειδιππίδου Αµπελόκηποι

Διαβάστε περισσότερα

ΜαρίαΣ. όση-σιββά Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ. Τεχνικός Επιθεωρητής Εργασίας Προϊσταµένη Τµήµατος ΚΕ.Π.Ε.Κ Μακεδονίας-Θράκης

ΜαρίαΣ. όση-σιββά Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ. Τεχνικός Επιθεωρητής Εργασίας Προϊσταµένη Τµήµατος ΚΕ.Π.Ε.Κ Μακεδονίας-Θράκης ΜαρίαΣ. όση-σιββά Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ. Τεχνικός Επιθεωρητής Εργασίας Προϊσταµένη Τµήµατος ΚΕ.Π.Ε.Κ Μακεδονίας-Θράκης Ιδιωτικά Έργα ηµόσια Έργα Ν.1396/83 (ΦΕΚ 126/15-9-983) Π..305/96 και σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Όλοι οι Τομείς Κατασκευαστικός Τομέας

Όλοι οι Τομείς Κατασκευαστικός Τομέας ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΨΟΣ www.mlsi.gov.cy/dli 1 Στατιστικά Στοιχεία ΤΕΕ 2005-20 2010 Πτώση από Ύψος Όλοι οι Τομείς Κατασκευαστικός Τομέας 31% Ατυχημάτων 39% Ατυχημάτων 28% Θανατηφόρων 50% Θανατηφόρων Ατυχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία Επιθεώρησης Μικρού Μεγέθους Εργοταξίων Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος 2014

Εκστρατεία Επιθεώρησης Μικρού Μεγέθους Εργοταξίων Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος 2014 Λευκωσία, 5 Ιουνίου 2014 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Αιμίλιο Μιχαήλ, ιευθυντή Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Εκστρατεία Επιθεώρησης Μικρού Μεγέθους Εργοταξίων Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2012: «Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας και Συντονιστής για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης και την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σ: Κατασκευή ξυλοτύπου (ή μεταλλοτύπου) και υποστύλωση του με ικριώματα (πύργους), όπως και αφαίρεση του μετά το πέρας της σκυροδετήσεως.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΕΕ Κέρκυρα 26-11-2014 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΕΪΝΤΗ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Msc Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αχαΐας ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Με το Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΚΜ Σεµινάριο µικρής διάρκειας. Υγεία και Ασφάλεια στα Τεχνικά Έργα. Κατερίνη - Μάιος2005

ΤΕΕ ΤΚΜ Σεµινάριο µικρής διάρκειας. Υγεία και Ασφάλεια στα Τεχνικά Έργα. Κατερίνη - Μάιος2005 ΤΕΕ ΤΚΜ Σεµινάριο µικρής διάρκειας «Υγεία και Ασφάλεια στα Τεχνικά Έργα» Κατερίνη - Μάιος2005 Υγεία και Ασφάλεια στα Τεχνικά Έργα Ισχύουσα ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Θεσµοί Τεχνικού Ασφαλείας (Τ.Α.) & Γιατρού Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ (Σ.Α.Υ.) ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Μελέτης : 126/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Θ» ΣΤΗΝ. Ε ΑΦΟΥΣ/2 Φ. 900/1/26594/Σ.

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Θ» ΣΤΗΝ. Ε ΑΦΟΥΣ/2 Φ. 900/1/26594/Σ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Θ» ΣΤΗΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 Φ. 900/1/26594/Σ. 130 27 εκ 2005 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ. Α. Υ. )

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ. Α. Υ. ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Εκσυγχρονισμός ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού λιμανιού Επανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Παιδαγωγική προσέγγιση o προκαλεί και να διατηρεί το ενδιαφέρον του χρήστη εκπαιδευόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΙKΡΙΩΜΑΤΑ ΣΤΕΓΕΣ - ΣΚΑΛΕΣ

ΙKΡΙΩΜΑΤΑ ΣΤΕΓΕΣ - ΣΚΑΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΙKΡΙΩΜΑΤΑ ΣΤΕΓΕΣ - ΣΚΑΛΕΣ Περτζινίδου Μαρία Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. ΜSc Προστασία Περιβάλλοντος ρβ και Βιώσιμη Ανάπτυξη Α.Π.Θ. Επιθεωρήτρια Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία ΚΕ.Π.Ε.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 10/2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 10/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΘΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Υ Π Ο Γ Ε Ι Ω Σ Η Δ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΙKΡΙΩΜΑΤΑ ΣΤΕΓΕΣ - ΣΚΑΛΕΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΙKΡΙΩΜΑΤΑ ΣΤΕΓΕΣ - ΣΚΑΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΙKΡΙΩΜΑΤΑ ΣΤΕΓΕΣ - ΣΚΑΛΕΣ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου» Π. Δ. 350 / 1996 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) Μυτιλήνη 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Σεπτέμβριος 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Οι όψεις του Δημαρχείου Αργυρούπολης επί της οδού Κύπρου 68 χρήζουν άμεσης επισκευής (αποκατάσταση επιχρισμάτων και ελαιοχρωματισμοί). Το μόνιμο προσωπικό του

Διαβάστε περισσότερα

01205 υναµική επιφόρτηση. Φυσική αιτία 01206 υναµική επιφόρτηση. Ανατινάξεις. 01207 υναµική επιφόρτηση. Κινητός εξοπλισµός 1 1 1

01205 υναµική επιφόρτηση. Φυσική αιτία 01206 υναµική επιφόρτηση. Ανατινάξεις. 01207 υναµική επιφόρτηση. Κινητός εξοπλισµός 1 1 1 (1) Αντικαταστάσεις- Συντηρήσεις (2) Μεταφορές υλικών 01100. Φυσικά πρανή 01101 Κατολίσθηση. Απουσία/ανεπάρκεια υποστήριξης 01102 Αποκολλήσεις. Απουσία/ανεπάρκεια προστασίας 01103 Στατική επιφόρτηση. Εγκταστάσεις/εξοπλισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Ματίνα Πισιµίση Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ιεύθυνση Συνθηκών Εργασίας τηλ. 210-3214105 fax 210-3214294

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3116.3/08/1993

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3116.3/08/1993 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3116.3/08/1993 Απαιτούµενος ελάχιστος εξοπλισµός συνεργείων για ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες σε πλοία επισκευαζόµενα στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά ραπετσώνας Κερατσινίου - Περάµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α «ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ» Δ.Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΓΕΝΙΚΑ...3 1.2 ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ...3 1.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

[Σ.Α.Υ. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ]

[Σ.Α.Υ. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ] [Σ.Α.Υ. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ] ΕΡΓΟ: ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Σ.Α.Υ. του ΕΡΓΟΥ: ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) Α. ΓΕΝΙΚΑ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.Ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να έχουν τεχνικό ασφάλειας; Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία όλες οι επιχειρήσεις εφόσον απασχολούν έστω και έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ Θράκης Κομοτηνή 21-11-2008

ΤΕΕ Θράκης Κομοτηνή 21-11-2008 ΤΕΕ Θράκης Κομοτηνή 21-11-2008 Μαρία Σ. Δόση-Σιββά Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ. Πτυχιούχος αρχαιολογίας Α.Π.Θ. Τεχνικός Επιθεωρητής Εργασίας Προϊσταμένη Τμήματος ΚΕ.Π.Ε.Κ Μακεδονίας-Θράκης Κατεδαφίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛ. 1034/2013 ΕΡΓΟ: " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ " ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) ΓΕΝΙΚΑ 1. ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93)

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθµός 98728/7722/93 Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Είτε με την εγκατάσταση θαλάμου για τον οδηγό. Είτε με σύστημα που εμποδίζει τυχόν ανατροπή του περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος.

Είτε με την εγκατάσταση θαλάμου για τον οδηγό. Είτε με σύστημα που εμποδίζει τυχόν ανατροπή του περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος. ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

2. Μέτρα πρόληψης κατά την ανέγερση της σκαλωσιάς

2. Μέτρα πρόληψης κατά την ανέγερση της σκαλωσιάς Μέτρα πρόληψης ατυχημάτων κατά την ανέγερση και χρήση σκαλωσιών Συγγραφέας: Παναγιώτης Ξυνός, Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Υπεύθυνος Ελλάδος της εταιρίας Wilhelm Layher GmbH & Co. KG, Αυγής 15, 14564

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ

ΣΧΈΔΙΟ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ ΣΧΈΔΙΟ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ (Σ.Α.Υ.) Σελ.1/12 ΤΜΗΜΑ Α Γενικά Για τη σύνταξη και τήρηση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των Άρθρων 37, 73, 75 και 182 του Ν. 3669/08.

Διαβάστε περισσότερα

(1) Αποξηλώσεις μετά προσοχής ηλεκτρομηχανολογικού υλικού

(1) Αποξηλώσεις μετά προσοχής ηλεκτρομηχανολογικού υλικού ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1) Αποξηλώσεις μετά προσοχής ηλεκτρομηχανολογικού υλικού (2) Επανατοποθετήσεις -αποκαταστάσεις 2.1 Επανεγκατάσταση ιστών -φωτιστικών-λαμπτήρων 2.2 Επανεγκατάσταση πίλλαρς - πινάκων (3)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Β. ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝ ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Β. ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝ ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43 ΑΘΗΝΑ fax: 210-5192326 e-mail: dypm@dei.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΥΠΜ - 40903 ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σ: Eφαρμογή μονωτικών υλικών σε δομικά στοιχεία του κτιρίου. Στα πλαίσια ανακαινίσεων / επισκευών γίνεται καθαρισμός με βούρτσα, αμμοβολή

Διαβάστε περισσότερα

Ένταξη στα συμβατικά τεύχη (Ε.Σ.Υ) των δημοπρατούμενων έργων, άρθρου σχετικού με τα «απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο».

Ένταξη στα συμβατικά τεύχη (Ε.Σ.Υ) των δημοπρατούμενων έργων, άρθρου σχετικού με τα «απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ MEΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡΧΩΝ & ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου

Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου Ιωάννης Ανυφαντής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας Κέντρο Πρόληψης Εργατικών Κινδύνων Κεντρικής Ελλάδος Να διαμορφώσουμε ένα ασφαλές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ : ΔΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ : " Κατασκευή δαπέδου συλλογής λαδιών στον ΠΤΔΜ της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς" ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

7. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

7. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 7. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3 παρ. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10) ΕΡΓΟ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ Δ.ΛΙΜΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 εργατικό ατύχημα/15 λεπτά. 1 θανατηφόρο ατύχημα/3 μέρες. >25.000 εργατικά ατυχήματα. > 5.000 εργατικά ατυχήματα

1 εργατικό ατύχημα/15 λεπτά. 1 θανατηφόρο ατύχημα/3 μέρες. >25.000 εργατικά ατυχήματα. > 5.000 εργατικά ατυχήματα 1990 1 εργατικό ατύχημα/15 λεπτά 1 θανατηφόρο ατύχημα/3 μέρες >25.000 εργατικά ατυχήματα 2011 > 5.000 εργατικά ατυχήματα 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2009 27 ΜΑΙΟΥ 2010 Το πρώτο σοβαρό εργατικό ατύχημα που οδήγησε στον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΣΚΑΦΕΣ -ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ

ΕΚΣΚΑΦΕΣ -ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ -ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΕΚΣΚΑΦΗ :Αφαίρεση εδαφικού υλικού. Επέµβαση στη φύση, διαταραχή της ισορροπίας και µηχανισµοί για αποκατάσταση της ισορροπίας εναποµείναντος εδάφους. ηµιουργούνται δυνάµεις Κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ2 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ...2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ2 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ...2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ2 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ...2...2 2. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ...2 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ...2...2 2. ΚΙΝ ΥΝΟΙ...2...3 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ...3...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΣΚΑΦΕΣ -ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ

ΕΚΣΚΑΦΕΣ -ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΤΤ..Ε.Ε / ΤΤ..Κ.Μ ΣΣΕΜΙ ΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣΣ ΚΑΤΤΕΡΙ ΙΝΗ MAIΟΣΣ 22000055 ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ--ΑΝΤΙ ΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΚΕΠΕΚ ΜΑΚ..ΘΡΑΚΗΣΣ.. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΠΠΟΟ ΛΛΙ ΙΙΤΤΙ ΙΙΚΚΟΟ ΣΣ ΜΗΗΧΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 14-02-02-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 14-02-02-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-02-02-02 14 Επεµβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 02 Φέρουσες τοιχοποιίες 02 Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας 02 Με εργαλεία χειρός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΤΜΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Eίδος έργου και χρήση αυτού: Ο τίτλος του έργου είναι: «Μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης βλαβών στις όψεις της οικοδομής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΥ & ΦΑΥ) ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ. Εκτίµηση επικινδυνότητας (για. Ασφάλεια της Εργασίας

ΣΑΥ & ΦΑΥ) ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ. Εκτίµηση επικινδυνότητας (για. Ασφάλεια της Εργασίας ΣΑΥ & ΦΑΥ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Εκτίµηση επικινδυνότητας (για ΣΑΥ & ΦΑΥ) Ασφάλεια της Εργασίας Κοµοτηνή 2008 Εισηγητής: Σ.ΣκαρβελάκηςΣκαρβελάκης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΑΥ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικό πλαίσιο. Με βάση τη νομοθεσία αυτή η διαδικασία έκδοσης άδειας ανελκυστήρα είναι η εξής :

Νομοθετικό πλαίσιο. Με βάση τη νομοθεσία αυτή η διαδικασία έκδοσης άδειας ανελκυστήρα είναι η εξής : Νομοθετικό πλαίσιο Μέχρι το 1985 η κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των ανελκυστήρων καθορίζονταν από τα βασιλικά διατάγματα 37 του ΒΔ 1968 και 890 του 1965, «Περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτροκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΙΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Οικ. 6895/1241/Φ9.2/93 Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 18173/1988(664Β) σε συµµόρφωση προς την 90/486/ΕΟΚ Οδηγία του Συµβουλίου της 17 ης Σεπτεµβρίου 1990, που τροποποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ Απαιτούμενες Ενέργειες στο Στάδιο Σχεδιασμού και Προγραμματισμού του Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας I. ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» 200.000,00 πλέον ΦΠΑ (Σ.Α.Υ.) (Α) Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΜΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΥΑΛ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΜΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΥΑΛ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΜΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΥΑΛ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ (Π.. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3, 7, 8,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ (Φ.Α.Υ.) Σελ.1/8 ΤΜΗΜΑ Α Γενικά Για τη σύνταξη και τήρηση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των Άρθρων 37, 73, 75 και 182 του Ν. 3669/08.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σελίδα 1 (1) Καθαιρέσεις Μεταφορές (2) Τοιχοποιϊες Επιχρίσματα Επιστρώσεις (3) Λοιπά Τελειώματα ΕΡΓΟ : ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1.1 Εγκ/ση εργολάβου στο εργοτάξιο 1.2 Καθαιρέσεις επιχρισμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) (κατ εφαρµογή του Π.. 305/96) Είδος του έργου:

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) (κατ εφαρµογή του Π.. 305/96) Είδος του έργου: Ε ΗΕ Α.Ε. Περιοχή Χαλκίδας ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) (κατ εφαρµογή του Π.. 305/96) Είδος του έργου: Κλάδεµα ή κοπή δένδρων που έρχονται σε επαφή ή γειτνιάζουν µε εναέριες εγκαταστάσεις ιανοµής ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ι ΡΥΣΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ι ΡΥΣΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ι ΡΥΣΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ) ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ Α01 Α02 Α03 Α04 Α05 Α06 Α07 Α08 Α09 Α10 ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ Α11 Α12 Α13 Α14 Α15 ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ Α16 Α17 Α18 Α19 Α20 ΦΟΡΤΙΑ Α21 Α22 Α23 Α24 Α25

ΣΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ Α01 Α02 Α03 Α04 Α05 Α06 Α07 Α08 Α09 Α10 ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ Α11 Α12 Α13 Α14 Α15 ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ Α16 Α17 Α18 Α19 Α20 ΦΟΡΤΙΑ Α21 Α22 Α23 Α24 Α25 ΣΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ Α01 Α02 Α03 Α04 Α05 ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΧΡΗΣΗ ΓΥΜΝΗΣ ΦΛΟΓΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΜΗ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΜΕ ΝΕΡΟ Α06 Α07 Α08 Α09 Α10 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΑΙΤΙΕΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΑΙΤΙΕΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας Ημ/νια: 23/01/2014 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ( Σ.Α.Υ )

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ( Σ.Α.Υ ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ Αριθμ. Μελέτης: 17/2013

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση Αμετάκλητων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης Αυθαίρετων Κατασκευών στον Αιγιαλό και την παραλία Νομών Θεσσαλονίκης & Πιερίας

Υλοποίηση Αμετάκλητων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης Αυθαίρετων Κατασκευών στον Αιγιαλό και την παραλία Νομών Θεσσαλονίκης & Πιερίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ ΕΡΓΟ: Υλοποίηση Αμετάκλητων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΕΪΝΤΗ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Msc Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αχαΐας. Νομοθετικό Πλαίσιο

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΕΪΝΤΗ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Msc Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αχαΐας. Νομοθετικό Πλαίσιο ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΕΪΝΤΗ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Msc Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αχαΐας Νομοθετικό Πλαίσιο Στη χώρα μας ο θεσμός είναι σε ισχύ από το 1985 όπως καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια :

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια : ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια : Α Στάδιο : Aπό εκσκαφές μέχρι την ολοκλήρωση του οικοδομικού σκελετού. Β Στάδιο : Aπό τοιχοποιίες ως τις εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 5

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 5 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας Ημ/νια: 09/01/2014 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αέρια Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 315/Α/1977, Π.. Υπ Αριθ. 922 Περί Απαγορεύσεως της χρήσεως πετρελαίου τύπου Μαζούτ εις κτιριακάς εγκαταστάσεις καύσεως.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΪΑΣ & Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΪΑΣ & Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΪΑΣ & Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ & ΚΡΑΣΠΕ ΩΝ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ (ΒΑΣΕΙ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΒΚ 0 / -0-0 ΣΧΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Κεφάλαιο 4. ΚΛΙΜΑΚΕΣ Ή ΣΚΑΛΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ή ΣΚΑΛΑ ονοµάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ.Θ.Ε.Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΕ.Θ.Ε.Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕ.Θ.Ε.Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΟΡΟΦΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΤΟΥ Α ΟΡΟΦΟΥ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ & ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Υγιεινή και Ασφάλεια Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 177/Α/1985, Νόµος Υπ Αριθ. 1568 Υγιεινή και ασφάλεια εργαζοµένων. 2. ΦΕΚ 721/Β/1988, Υ.Α. Υπ Αριθ. 88555/3293

Διαβάστε περισσότερα

ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών

ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΡΕΝΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΡΕΝΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΡΕΝΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Ονοµατεπώνυµο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Έκθεσης Αυτοκινήτου Athens Motor Show 2013 Αίθουσα Ξιφασκίας (πρώην υτικό Αεροδρόμιο Ελληνικού) 2 έως 10 Νοεμβρίου 2013

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Έκθεσης Αυτοκινήτου Athens Motor Show 2013 Αίθουσα Ξιφασκίας (πρώην υτικό Αεροδρόμιο Ελληνικού) 2 έως 10 Νοεμβρίου 2013 Α. Γενικοί όροι ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Έκθεσης Αυτοκινήτου Athens Motor Show 2013 Αίθουσα Ξιφασκίας (πρώην υτικό Αεροδρόμιο Ελληνικού) 2 έως 10 Νοεμβρίου 2013 Τη θέσπιση, συγγραφή και υποχρέωση επιβολής του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1 (ΦΕΚ Β 1501/30.07.2008). «Ασφάλεια και προστασία του Αγροτικού Περιβάλλοντος και της πρόληψης αγροτικών αδικηµάτων». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αποσκοπώντας στην Ασφάλεια και στην

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΕΓΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

«ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΕΓΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ / ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ «ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΕΓΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Τµήµα οµών - Περιβάλλοντος Έργο: «Καθαρισµός κοίτης και πρανών

Διαβάστε περισσότερα

ενημερωτικό δελτίο Ενημέρωση ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Από τα κτίρια σχεδόν μηδενικής ενέργειας στα έξυπνα κτίρια.

ενημερωτικό δελτίο Ενημέρωση ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Από τα κτίρια σχεδόν μηδενικής ενέργειας στα έξυπνα κτίρια. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ενημερωτικό δελτίο Ημερομηνία Έκδοσης 15/06/2012 Ενημέρωση διάλεξη με θέμα : Από τα κτίρια σχεδόν μηδενικής ενέργειας στα έξυπνα κτίρια. Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ &ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ &ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΟΔΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ &ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) (κατ εφαρμογή του Π.Δ. 305/96) Είδος του έργου: Συντήρηση ξύλινων στύλων δικτύων Διανομής ΔΕΗ Χ.Π./ΣΑΥ_ΦΑΥ_ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ_ΤΕΠ 1 ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα