ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ"

Transcript

1 Υπ. Εργασίας 1

2 ΓΕΝΙΚΑ - ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ Π.. 778/80 «ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΝ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Φ.Ε.Κ. 193/Α/ )» Αναφέρεται στα ικριώµατα Ξύλινα ικριώµατα (χρησιµοποίησής µέχρι τρεις ορόφους και όχι σε ύψος µεγαλύτερο των 10 µέτρων) Μεταλλικά ικριώµατα Κινητά µεταλλικά ή ξύλινα ικριώµατα (καβαλέτα από ύψος 1,00 µέτρου µέχρι το πολύ 2,00 µέτρων). Σύνδεσης των ικριωµάτων µε την οικοδοµή άπεδα των ικριωµάτων Αντηρίδες (χιαστή) Υπ. Εργασίας 2

3 ΓΕΝΙΚΑ - ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ Προστατευτικό προστέγασµα (σκάφη) Εξασφάλισης περάτων ξυλοτύπων και πλακών Προστασία έναντι πτώσεως και κάλυψη ανοιγµάτων που αφορούν τους φωταγωγούς, τα ανοίγµατα δαπέδων, κλιµακοστάσια. Υπ. Εργασίας 3

4 ΓΕΝΙΚΑ - ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ Π /81 «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών εις εργοτάξια οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού» Φ.Ε.Κ. 260/Α/ ΤΜΗΜΑ Ι ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΦΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Υπ. Εργασίας 4

5 ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΗ ΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΒΟΗΘΙΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ή ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ ΚΥΡΙΩΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΝΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΊΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΏΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΑΙΣ ΦΟΡΗΤΑΙΣ ΤΜΗΜΑ ΙV ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΌΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Υπ. Εργασίας 5

6 ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΚΑΤΆ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ( ΒΑΡΟΥΛΚΑ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΓΧΥΣΕΩΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ V ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ ΚΕΦΑΛΙΟ Α ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΣΥΣΚΕΥΑΙ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ ΤΜΗΜΑ VI ΙΑΚΙΝΗΣΙΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΤΩΣΗ-ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ- ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΤΟΙΒΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΑΠΟΛΗΨΗΣ-ΡΙΨΗΣ- ΜΕΤΑΦΟΡΑ Υπ. Εργασίας 6

7 ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑ VΙΙ ΧΩΡΟΙ Ή ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΠΥΡΚΑΪΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΧΩΡΟΙ Ή ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΙ ΕΚΡΗΞΕΩΝ Ή ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΠΡΟΛΗΨΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΥΡΚΑΪΩΝ ΤΜΗΜΑ VIII ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΥΓΙΕΙΝΗ-ΕΣΤΙΑΣΗΣ- Α ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ- ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υπ. Εργασίας 7

8 ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ 1396/83 «ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟ ΟΜΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ Ι ΙΩΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» Φ.Ε.Κ. 126/Α/ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ, ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ, ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ, ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ, ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ, ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ, ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ, ΚΥΡΙΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΟΛΕΙΣ ΜΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟ>10,000 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Ή < 10,000 Ή ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ > 1000 ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗ Α ΕΙΑ Υπ. Εργασίας 8

9 ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Η.Μ.Α. Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΤΟ ΕΡΓΟ Ο ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Ή ΟΚΙΜΩΝ Υπ. Εργασίας 9

10 ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 16440/Φ.10.4/445/1993 «Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών» Φ.Ε.Κ. 756/Β/93» Υπ. Εργασίας 10

11 ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ Π.. 305/96 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ» Φ.Ε.Κ. 212/Α/96. Ορισµός συντονιστή κατά την εκτέλεση του έργου. Συντονιστής συντονίζει την εφαρµογή των γενικών αρχών πρόληψης και ασφάλειας στις τεχνικές και οργανωτικές επιλογές Συντονίζουν τους εργολάβους και υπεργολάβους καθώς και τους αυτοαπασχολούµενους για την εφαρµογή του σχεδίου ασφάλειας και υγείας. Περιεχόµενο της εκ των προτέρων γνωστοποίηση (κατατίθεται στο Σ.ΕΠ.Ε πριν την έναρξη των εργασιών και περιλαµβάνει: Υπ. Εργασίας 11

12 ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ Ηµεροµηνία διαβίβασης Ακριβής διεύθυνση του εργοταξίου Αριθµός αδείας (ή έγκρισης για τα δηµόσια έργα που δεν απαιτείται άδεια Κύριος του έργου και διεύθυνση Είδος του έργου Ανάδοχος Συντονιστής σε θέµατα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της µελέτης του έργου Συντονιστής σε θέµατα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση του έργου Προβλεπόµενη ηµεροµηνία έναρξης των εργασιών στο εργοτάξιο Προβλεπόµενη διάρκεια του εργοταξίου Υπ. Εργασίας 12

13 ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ Προβλεπόµενος µέγιστος αριθµός εργαζοµένων στο εργοτάξιο Προβλεπόµενος αριθµός εργολάβων, υπεργολάβων και αυτοαπασχολούµενων στο εργοτάξιο Στοιχεία των επιχειρήσεων που έχουν επιλεγεί. Υπ. Εργασίας 13

14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Τα τεχνικά έργα στη χώρα µας κατέχουν όσον αφορά την εργασιακή επικινδυνότητα την πρώτη θέση. Αυτή ορίζεται από δύο βασικές παραµέτρους: 1. Από τον αριθµό των ατυχηµάτων που καταγράφονται ανά έτος στον τοµέα των τεχνικών έργων και ειδικά των θανατηφόρων 2. Από τις επαγγελµατικές ασθένειες των εργαζοµένων στα τεχνικά έργα που δεν έχουν άµεσο χαρακτήρα και συνήθως αργούν να εκδηλωθούν. Σύµφωνα µε την καταγραφή του Ι.Κ.Α για το όσον αφορά τον αριθµό των εργατικών ατυχηµάτων υπάρχουν στατιστικά στοιχεία που δίνουν στα τεχνικά έργα την πρώτη θέση στα θανατηφόρα µε ποσοστό 52% όσο και στο σύνολο µε ποσοστό 26%. Η παράµετρος του εργασιακού κινδύνου που αφορά τις επαγγελµατικές ασθένειες δεν έχει διερευνηθεί και δεν υπάρχουν συγκεκριµένα στατιστικά στοιχεία που να αποτυπώνουν το µέγεθός της. Υπ. Εργασίας 14

15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Τα κύρια είδη των σοβαρών ατυχηµάτων στα εργοτάξια είναι: Πτώσεις από ύψος και πτώσεις στο ίδιο επίπεδο Μεταφορές, οχήµατα και µηχανήµατα εργοταξίων Κατολισθήσεις και επαφή µε κινούµενες µάζες Ηλεκτρισµός Πτώσεις αντικειµένων υλικών και κατασκευών Ασφυξία, πνιγµός Πυρκαγιές, Εκρήξεις ιάφορα Υπ. Εργασίας 15

16 Α. Οργάνωση Εργοταξίων Α) Σε εργοτάξια που είναι παρόντα πολλά συνεργεία ορίζονται συντονιστές σε θέµατα ασφάλειας και υγείας Κατά την εκπόνηση της µελέτης του έργου Κατά την εκτέλεση του έργου (Π.. 305/96 άρθ.2 παρ.8,σχετικήςπαρ.1,2) Β) Το Σχέδιο Ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ) και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των δικαιολογητικών που υποβάλλονται για την έκδοση οικοδοµικής άδειας. Προκειµένου για δηµόσια έργα και εφ όσον δεν απαιτείται έκδοση οικοδοµικής άδειας το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ αποτελούν τµήµα της τεχνικής µελέτης που υποβάλλεται για έγκριση. Υπ. Εργασίας 16

17 Α. Οργάνωση Εργοταξίων Η υποχρέωση εκπόνησης (ΣΑΥ) υπάρχει: Όταν απαιτείται συντονιστής σε θέµατα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της µελέτης του έργου Όταν πρόκειται να εκτελεσθούν ειδικές εργασίες Όταν απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση. (Προβλεπόµενη διάρκεια εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιµες ηµέρες και θα απασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόµενοι ή ο προβλεπόµενος όγκος εργασίας υπερβαίνει τα 500 ηµεροµίσθια). (Π.. 305/96 άρθ. 3 παρ. 12) Γ) Στα εργοτάξια που απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση είναι υποχρεωτική η τήρηση του Ηµερολογίου Μέτρων Ασφαλείας από τον επιβλέποντα Μηχανικό (Ν. 1396/83 άρθ.8, Υπ. Απ /84). Υπ. Εργασίας 17

18 Α. Οργάνωση Εργοταξίων ) Στα εργοτάξια όταν διέρχονται αγωγοί ηλεκτρικού ρεύµατος υπόγειοι ή εναέριοι δηµιουργούνται επικίνδυνες καταστάσεις για άµεση επαφή ή προσέγγιση των εργαζοµένων προς τα δίκτυα. Πρέπει να είναι γνωστή η ακριβής θέση και η διαδροµή των υπογείων καλωδίων, (Πληροφορίες από την ΕΗ) πριν αρχίσουν οι εργασίες εκσκαφών. Στις περιοχές που υπάρχουν εναέρια ηλεκτρικά δίκτυα η αντιµετώπιση του κινδύνου γίνεται µε ειδικά Μέτρα Ασφαλείας που εγκρίνονται από τη.ε.η. Υπ. Εργασίας 18

19 Α. Οργάνωση Εργοταξίων Ε) Υγιεινή Α Βοήθειες: Τα εργοτάξια πρέπει να διαθέτουν: Χώρο αποδυτηρίων Χώρο για να λαµβάνουν οι εργαζόµενοι τα γεύµατά τους κάτω από ικανοποιητικές συνθήκες Πρόχειρο Φαρµακείο για την παροχή πρώτων βοηθειών Για περιπτώσεις εργοταξίων που απασχολούν πάνω από 100 εργαζόµενους πρέπει να υπάρχει άτοµο ειδικευµένο στην παροχή Α Βοηθειών. Ο γιατρός εργασίας που απαιτείται για εργοτάξια στα οποία απασχολούνται πάνω από 50 εργαζόµενοι, οργανώνει την άµεση παροχή Α Βοηθειών. Πόσιµο νερό και χώρους υγιεινής, (Επαρκή αριθµό αποχωρητηρίων και νιπτήρων σύµφωνα µε τις ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις). (Π /81 άρθρ.109,110 Π.. 305/96). Υπ. Εργασίας 19

20 Α. Οργάνωση Εργοταξίων ΣΤ) Ο περιβάλλων χώρος και η περίµετρος του εργοταξίου πρέπει να έχουν περίφραξη και εµφανή σήµανση (Π.. 305/96 παράρτ.iv.a18, Π.. 105/95). Η διευθέτηση της κυκλοφορίας εργαζοµένων µηχανηµάτων έργου στα εργοτάξια µελετάται στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και πρέπει να αναπροσαρµόζεται σύµφωνα µε την πρόοδο των εργασιών, όταν κρίνεται απαραίτητο. Τα σηµεία εισόδου και εξόδου οχηµάτων και µηχανηµάτων η επιτρεπόµενη ταχύτητα και οι διάδροµοι διέλευσης των εργαζοµένων πρέπει να έχουν εµφανή σήµανση. (Π /81 άρθρα. 46 Π.. 305/96 άρθρα. 3 παρ. 6γ. Π..105/95. Υπ. Εργασίας 20

21 Α. Οργάνωση Εργοταξίων Η) Πριν την έναρξη των εργασιών οι εργοδότες έχουν την υποχρέωση να παρέχουν στους εργαζόµενους τα ατοµικά µέσα προστασίας και να φροντίζουν για την συνεχή χρησιµοποίησή τους. Υποχρεωτικά στα εργοτάξια πρέπει οι εργαζόµενοι να φέρουν προστατευτικά κράνη του κεφαλιού, ενδυµασίες προστασίας και αντιολισθητικά υποδήµατα ασφαλείας µε προστασία του άκρου του ποδιού από πτώσεις βαρέων αντικειµένων. Στις πιο ειδικές εργασίες όπως συγκόλληση µετάλλων, κοπής τροχισµάτων, ηλεκτρολογικές, υδραυλικές πρέπει οι εργαζόµενοι να φέρουν τα επιπλέον ατοµικά µέσα προστασίας όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στο (Π.. 396/94, Π /81 άρθ ). Υπ. Εργασίας 21

22 Α. Οργάνωση Εργοταξίων ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Να φροντίζει για την ουσιαστική παρουσία και συµβολή του επιβλέποντα µηχανικού στο εργοτάξιο, και να ενηµερώνεται από αυτόν για όλα τα µέτρα ασφαλείας που αυτός κρίνει απαραίτητα Να φροντίζει τα µέτρα αυτά να εφαρµόζονται από τους εργολάβους Να τηρούνται στο εργοτάξιο α) βιβλίο ηµερησίων δελτίων απασχολούµενου προσωπικού β) ηµερολόγιο µέτρων ασφάλειας Υπ. Εργασίας 22

23 Α. Οργάνωση Εργοταξίων ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ Οι εργολάβοι και υπεργολάβοι τµηµάτων του έργου οφείλουν να λαµβάνουν και να τηρούν όλα τα µέτρα ασφαλείας και τις οδηγίες του επιβλέποντα µηχανικού για το τµήµα του έργου που έχουν αναλάβει ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Να δίνει οδηγίες ασφαλούς κατασκευής αντιστηρίξεων, σκαλωσιών και πίνακα διανοµής ηλεκτρικού ρεύµατος και να επιβλέπει την τήρηση των οδηγιών αυτών Να συντάσσει ΣΑΥ για έργα άνω των 500 ηµεροµισθίων και σε κάθε περίπτωση Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας. (ΦΑΥ) Υπ. Εργασίας 23

24 Α. Οργάνωση Εργοταξίων Να υποδεικνύει και εγγράφως στον κύριο του έργου τα απαιτούµενα µέτρα ασφαλείας κατά περίπτωση και φάση του έργου και να ενηµερώνει, όταν απαιτείται, µε τις υποδείξεις και τις παρατηρήσεις του, το Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας κατά τη διάρκεια των εργασιών. Υπ. Εργασίας 24

25 Β. ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠO ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ Ι ΙΟ ΕΠΙΠΕ Ο 1. Ικριώµατα Φορητές Κλίµακες. Α) Πρέπει να υπάρχει βεβαίωση εξέτασης τύπου. Οι βεβαιώσεις εξέτασης τύπου των σκαλωσιών χορηγούνται από αναγνωρισµένους φορείς του Υπουργείου Ανάπτυξης µετά από έγκριση τεχνικού φακέλου ο οποίος περιλαµβάνει: Περιγραφή σκαλωσιάς Προβλεπόµενη χρήση (πρόσοψης, υποστύλωσης, δυνατότητες). Μελέτη αντοχής Οδηγίες συναρµολόγησης και στήριξης Χρησιµοποιούµενο πρότυπο Μελέτη κατασκευής Αναγραφόµενες ενδείξεις (όνοµα ή σήµα του κατασκευαστή, τύπος, αριθµός σειράς, έτος κατασκευής). Η συναρµολόγηση της σκαλωσιάς πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή ή βάση ειδικής µελέτης µηχανικού. Υπ. Εργασίας 25

26 Β. ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠO ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ Ι ΙΟ ΕΠΙΠΕ Ο Β) Τα ικριώµατα επιθεωρούνται από τον επιβλέποντα µηχανικό: Προ της εγκαταστάσεως εκάστου συνεργείου Σε τακτά χρονικά διαστήµατα Σε περίπτωση θεοµηνίας και προ της επαναλήψεως των εργασιών Π.. 778/80 άρθρο 21 Γ) Απαγορεύεται η χρήση ξύλινων ικριωµάτων για ύψος πάνω από 10 µέτρα Π.. 778/80 άρθρο 3. )Απαγορεύεται να γίνεται µερική αποσυναρµολόγηση των ικριωµάτων Π.. 778/80 άρθρο 3. Ε) Τα δάπεδα των ικριωµάτων πρέπει να έχουν πλάτος 0,60 cm. Τα µαδέρια για την αποφυγή ολισθήσεως πρέπει να είναι στερεωµένα Π.. 778/80 άρθρο 10. Υπ. Εργασίας 26

27 Β. ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠO ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ Ι ΙΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΣΤ) Τα ικριώµατα πρέπει να είναι συνδεδεµένα µε την οικοδοµή. (Π.. 778/80 άρθρο 13) Ζ) Η στήριξη των ικριωµάτων γίνεται σε εξωτερικούς τοίχους ή σε επισφαλή σηµεία της οικοδοµής (Π.. 778/80 άρθρο 13). Η) Χρησιµοποίηση των κατάλληλων ειδών ικριωµάτων: Για εξωτερικές εργασίες ύψους > 4,00 µέτρων σταθερά ικριώµατα Για εξωτερικές εργασίες ύψους µέχρι 5,00 µέτρων κινητά εν είδη πύργων Για εξωτερικές εργασίες (όχι σε εξώστες) ύψους < 3,50 µέτρων χρησιµοποιούνται σταθερά ικριώµατα. Υπ. Εργασίας 27

28 Β. ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠO ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ Ι ΙΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: Η κατασκευή και η αποξήλωση των σκαλωσιών να γίνεται από ειδικευµένους τεχνίτες και όταν είναι µεταλλικές σύµφωνα µε τις οδηγίες και προδιαγραφές του εργοστασίου κατασκευής τους Να ελέγχονται τα σταθερά ικριώµατα από τον επιβλέποντα µηχανικό και τον κατασκευαστή του έργου, πριν ακόµα να αρχίσουν οι εργασίες και να εκδίδεται σχετική βεβαίωση και να γράφεται στο Ηµερολόγιο µέτρων Ασφαλείας Οι σκαλωσιές να είναι πλήρεις και να µην γίνεται µερική αφαίρεση µαδεριών δαπέδου ή κουπαστών Υπ. Εργασίας 28

29 Β. ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠO ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ Ι ΙΟ ΕΠΙΠΕ Ο Στη σύνδεση των κατακόρυφων και οριζοντίων στοιχείων των σκαλωσιών να υπάρχουν στοιχεία χιαστί (τιράντες) για να δένουν την σκαλωσιά. Η σκαλωσιά να δένεται µε την οικοδοµή µε τα κατάλληλα κατά περίπτωση συστήµατα και υλικά Η σκαλωσιά να στηρίζεται ασφαλώς στο έδαφος και όχι πάνω σε ακατάλληλη έδραση όπως πέτρες και τσιµεντόλιθους Τα υλικά που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή των σκαλωσιών να είναι ανθεκτικά και καλά συντηρηµένα Το δάπεδο εργασίας των σκαλωσιών να έχει τουλάχιστον 60 εκατοστά πλάτος Υπ. Εργασίας 29

30 Β. ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠO ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ Ι ΙΟ ΕΠΙΠΕ Ο Σε κάθε δάπεδο εργασίας να υπάρχουν δύο (2) προστατευτικές κουπαστές µία στο ένα (1) µέτρο ύψους και µία στο ½ (µισό) µέτρο ύψους καθώς και θωράκιο (σοβατεπί) πλάτους 15 εκατοστά και στις δύο πλευρές δαπέδου για την προστασία των εργαζοµένων από πτώσεις και για την προστασία τους από πτώσεις αντικειµένων Να µην υπερφορτώνονται τα δάπεδα εργασίας στις σκαλωσιές και να υπάρχει συνεχής επίβλεψη από τον εργολάβο και τον υπεργολάβο Τα µαδέρια στο δάπεδο εργασίας να µην αφήνουν κενά µεταξύ τους και το κενό µεταξύ δαπέδου και οικοδοµής να µην είναι µεγαλύτερο από 30 εκατοστά. Υπ. Εργασίας 30

31 Β. ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠO ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ Ι ΙΟ ΕΠΙΠΕ Ο Να µην πλησιάζει µε µακριά µεταλλικά αντικείµενα τους ηλεκτρικούς αγωγούς της.ε.η Πάντα να φοράει ο εργαζόµενος προστατευτικό κράνος ασφαλείας και παπούτσια ασφαλείας Να κατασκευάζονται και να διατηρούνται ασφαλείς οι προσβάσεις για την άνοδο και κάθοδο από την σκαλωσιά Να µην χρησιµοποιούνται κινητές σκαλωσιές (καβαλέτα) στους εξώστες. Υπ. Εργασίας 31

32 Β. ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠO ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ Ι ΙΟ ΕΠΙΠΕ Ο 2. Εργασίες πάνω σε στέγες. Επικίνδυνες καταστάσεις δηµιουργούνται όταν δεν εφαρµόζονται τα µέτρα ασφαλείας όπως: Κατασκευή ανθεκτικού ανεξάρτητου ικριώµατος εξωτερικά παράλληλα προς την δοκό ή τον τοίχο στήριξης της στέγης Κατασκευή ανθεκτικών δαπέδων εργασίας όταν χρησιµοποιείται η ίδια στέγη ως επιφάνεια εργασίας και κυκλοφορίας των εργαζοµένων Λαµβάνεται πρόνοια για συγκράτηση ατόµων και υλικών δια δικτύων ή προστεγασµάτων πετσωµάτων Χρήση σε περίπτωση αδυναµίας εύρεσης άλλης λύσης ζωνών ασφαλείας (Π.. 778/80 άρθρα 18,19 Π.. 396/94 Π /81 άρθρο 107). Υπ. Εργασίας 32

33 Β. ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠO ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ Ι ΙΟ ΕΠΙΠΕ Ο 3. Θέσεις εργασίας µε κίνδυνο πτώσης των εργαζοµένων από ύψος. Επικίνδυνες καταστάσεις όταν δεν εφαρµόζονται τα ακόλουθα µέτρα: Α) Πέρατα ξυλοτύπων και πλακών: Κατασκευή ανθεκτικών προσωρινών κιγκλιδωµάτων Χρήση από τους εργαζόµενους ζωνών ασφαλείας (Π.. 778/80 άρθρο 17, Π /81 άρθρα 37,107, Π.. 396/94). Β) Ανοίγµατα οριζοντίων και κατακόρυφων επιφανειών καταπακτές δαπέδων, ανοίγµατα κλιµάκων, φωταγωγοί, φρεάτια ανελκυστήρων εκσκαφαί, τάφροι, αύλακες, επικίνδυνα χάσµατα. Περιµετρικά ανθεκτικά κιγκλιδώµατα ύψους τουλάχιστον (1,00) µέτρου ή Σε περιπτώσεις µικρών οριζοντίων ανοιγµάτων πλήρης κάλυψής τους, µε αµετακίνητο στερεό σανίδωµα (Π.. 778/80, άρθρο 20, Π /81 άρθρα 40,41). Υπ. Εργασίας 33

34 Β. ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠO ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ Ι ΙΟ ΕΠΙΠΕ Ο Γ) Χώροι εργασίας κυκλοφορία: Προστατευτικό κιγκλίδωµα ύψους (1.00) µέτρου ή άπεδο εργασίας και ξύλινο κεκλιµένο επίπεδο που εµποδίζει την πτώση σε ύψος µεγαλύτερο των (3,00) µέτρων ή ίκτυ το οποίο να εµποδίζει την ελεύθερη πτώση σε ύψος µεγαλύτερο των (6,00) µέτρων ή Χρήση από τους εργαζόµενους ζωνών ασφαλείας.. Πεζογέφυρες, εξέδρες, πλατύσκαλα, κεκλιµένα επίπεδα (ράµπες) κ.τα.λ. σε ύψος µεγαλύτερο των (0,75) του µέτρου να έχουν ασφαλές στηθαίο ύψους τουλάχιστον (1,00) µέτρου. (Π /81 άρθρα 37,38,107 Π.. 396/94). Υπ. Εργασίας 34

35 Β. ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠO ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ Ι ΙΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: Πάνω σε στέγες να εργάζονται ειδικευµένοι και έµπειροι εργαζόµενοι εφοδιασµένοι οπωσδήποτε µε ζώνες ασφαλείας και κράνη Να κατασκευάζεται ανεξάρτητη σκαλωσιά ως προς την στέγη. Το δάπεδο εργασίας της σκαλωσιάς να βρίσκεται στο ύψος της άκρης της στέγης και να εκτείνεται παράλληλα προς αυτήν σε όλο το µήκος. Να λαµβάνονται µέτρα για την αποφυγή πτώσης εργαλείων και υλικών από τη στέγη πάνω σε άτοµα που βρίσκονται από κάτω Υπ. Εργασίας 35

36 Β. ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠO ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ Ι ΙΟ ΕΠΙΠΕ Ο Να κατασκευάζονται δάπεδα εργασίας από µαδέρια τα οποία πρέπει να εξασφαλίζονται µε αγκύρωση για να µην µετακινούνται. Τα δάπεδα αυτά πρέπει να εδράζονται στις τεγίδες ή τα ζευκτά της στέγης, όταν η στέγη χρησιµοποιείται ως διάδροµος ή επιφάνεια εργασίας Οι σκάλες και οι διάδροµοι κυκλοφορίας να έχουν κουπαστές για την ασφαλή κυκλοφορία των εργαζοµένων στις στέγες και να διατηρούνται χωρίς εµπόδια Να περιφράσσονται ή να καλύπτονται όλα τα επικίνδυνα ανοίγµατα Να φοράνε οι εργαζόµενοι αντιολησθηρά υποδήµατα, κράνη ασφαλείας και ζώνες ασφαλείας. Υπ. Εργασίας 36

37 Β. ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠO ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ Ι ΙΟ ΕΠΙΠΕ Ο Μετά την τοποθέτηση των ζευκτών για να αποφευχθεί η πτώση των εργαζοµένων να τοποθετούνται: Μαδέρια που να εδράζονται στα πέλµατα των ζευκτών αν αυτά είναι οριζόντια και έχουν αντοχή ή Σκαλωσιά πάνω στην οποία τοποθετούνται τα µαδέρια ή ίκτυ δεµένο ασφαλώς στα ζευκτά Να εφαρµόζονται οι τρόποι τοποθέτησης των φύλλων επικάλυψης, οι προβλεπόµενοι από τα οικεία εργοστάσια παραγωγής τους. Υπ. Εργασίας 37

38 Β. ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠO ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ Ι ΙΟ ΕΠΙΠΕ Ο 4. Εργασίες κατεδάφισης Για κατεδαφίσεις κατακόρυφων στοιχείων ύψους µεγαλύτερου των (4,00) µέτρων, δοκών ή παρεµφερών οριζοντίων στοιχείων απαιτείται κατασκευή σταθερού µεταλλικού ικριώµατος. (Π /81 άρθρα 31,32 Π.. 778/80 άρθρο 13). Υπ. Εργασίας 38

39 Β. ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠO ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ Ι ΙΟ ΕΠΙΠΕ Ο 5. Υπόγεια έργα Θέσεις εργασίας σε ύψος µεγαλύτερο του (1,00) µέτρου από το δάπεδο (ανοίγµατα δαπέδων, τάφροι, δίαυλοι καλωδίων κ.τα.λ.) Πρέπει να διαθέτουν ασφαλές στηθαίο µε χειρολισθήρα ράβδο µεσοδιαστήµατος και θωράκιο (σοβατεπί). (Π.. 225/89 άρθρο 9) Υπ. Εργασίας 39

40 Β. ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠO ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ Ι ΙΟ ΕΠΙΠΕ Ο 6. Πτώσεις στο ίδιο επίπεδο. Επικίνδυνες καταστάσεις όταν δεν εφαρµόζονται τα ακόλουθα µέτρα ασφαλείας: Κάλυψη κοιλωµάτων, οπών, αυλάκων, δαπέδων κατά τρόπο που να µη φέρνει εµπόδια στο βάδισµα των εργαζοµένων. Καθάρισµα των χώρων κυκλοφορίας από µπάζα και υλικά µε ελάχιστο πλάτος των διαδρόµων κυκλοφορίας τουλάχιστον 60 εκατοστών του µέτρου Χρήση αντιολισθητικών υποδηµάτων (Π /81 άρθρο 106, Π.. 396/94). Υπ. Εργασίας 40

41 Γ. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΧΗΜΑΤΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ Μέτρα ασφαλείας και διατάξεις που αφορούν την κυκλοφορία εργαζοµένων και οχηµάτων εντός του εργοταξίου καθώς και τον χειρισµό πάσης φύσεως µηχανηµάτων είναι τα ακόλουθα: Ο χειρισµός των µηχανηµάτων πρέπει να γίνεται από άτοµα άνω των 18 ετών και όπου απαιτείται από το νόµο από αδειούχους χειριστές (Π /81 άρθρα 46α Π.. 31/90) Για ηλεκτροκίνητα µηχανήµατα µε ισχύ µεγαλύτερη > 15 HP και Για εσωτερικής καύσης µηχανήµατα µε ισχύ µεγαλύτερη >17 HP απαιτείται άδεια χειρισµού. Η ασφαλής και καλή λειτουργία των µηχανηµάτων πρέπει να πιστοποιείται από αρµόδιο πρόσωπο και να καταχωρείται στο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας. (Π /81, άρθρα 60,67,113 Β Οκτωβρίου 1951) Σε κάθε µηχάνηµα πρέπει να αναγράφονται σε µεταλλική πινακίδα τα τεχνικά στοιχεία του. Υπ. Εργασίας 41

42 Γ. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΧΗΜΑΤΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ Απαγορεύεται η µεταφορά ανύψωση εργαζοµένων µε µηχανήµατα ανύψωσης υλικών (Π /81 άρθρο 68). Απαγορεύεται η προσέγγιση αγωγών ηλεκτρικών δικτύων των µηχανηµάτων ανύψωσης και εξαρτηµάτων αυτών. Στην περίπτωση αυτή πριν την έναρξη των εργασιών ειδοποιείται η ΕΗ και µαζί µε τον κατασκευαστή και τον επιβλέποντα µηχανικό παίρνουν πρόσθετα ειδικά µέτρα ασφαλείας. (Π /81 άρθρο 56,78,79). Υπ. Εργασίας 42

43 . ΕΚΣΚΑΦΕΣ-ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. Γενικά: Στις εκσκαφές πρέπει να υπάρχει µέριµνα για την αντιστήριξη των πρανών Τα υλικά εκσκαφής πρέπει να µην συγκεντρώνονται κοντά στα ανοίγµατα, ώστε να αποκλείεται ο κίνδυνος κατολισθήσεως ή καταρρεύσεως στον χώρο των εκσκαφών. Το πλάτος των οδών κυκλοφορίας των φορτηγών στους χώρους των εκσκαφών να είναι τουλάχιστον 3,00 µέτρα µε µέγιστη κλίση 25%. Π /81 άρθρο 2 παρ. 2-8, Π.. 305/96 παρ. IV. Υπ. Εργασίας 43

44 . ΕΚΣΚΑΦΕΣ-ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: Εντοπισµός και αποµόνωσης, πριν ακόµα αρχίσουν οι εργασίες τα τυχόν δίκτυα ηλεκτρικού ρεύµατος, ύδατος, τηλεφώνου. Ύπαρξη συστήµατος για την αποµάκρυνση των νερών µέσα από την εκσκαφή. Πρέπει να γίνονται οι κατάλληλες αντιστηρίξεις των πρανών της εκσκαφής (σε βάθος µεγαλύτερο από 2,00 µέτρα η αντιστήριξη είναι υποχρεωτική) και να προστατευθούν οι εκσκαφές περιµετρικά µε ασφαλή τρόπο. Υπ. Εργασίας 44

45 . ΕΚΣΚΑΦΕΣ- ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Προσοχή στους στύλους, στα δένδρα, µαντρότοιχους, παρακείµενες οικοδοµές και οτιδήποτε άλλο κινδυνεύει να κλονισθεί κατά τις εργασίες της εκσκαφής και αντιστήριξης τους κατάλληλα. Ειδοποιούµε τα επιβλέποντα Μηχανικό για να επιθεωρήσει τα πρανή και τις αντιστηρίξεις. Ρυθµίζουµε σε εργασίες σε φρέατα να υπάρχουν µέτρα για επαρκή αερισµό και προστασία από αναθυµιάσεις καθώς και για φωτισµό. Όταν δουλεύουµε σε µηχανήµατα που δηµιουργούν υψηλό θόρυβο (κοµπρεσέρ) να φοράµε ωτοασπίδες. Υπ. Εργασίας 45

46 . ΕΚΣΚΑΦΕΣ-ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Οι εργαζόµενοι φοράνε το προστατευτικό κράνος και παπούτσια ασφαλείας σε όλη τη διάρκεια της εργασίας. Σε κάθε έργο να υπάρχει ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ το οποίο πρέπει να ενηµερώνουν οι υπόχρεοι. Υπ. Εργασίας 46

47 Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ 1. Πριν την έναρξη οικοδοµικών εργασιών, θα πρέπει να εξετάζονται σε συνεργασία µε την ΕΗ: Τα απαιτούµενα ειδικά µέτρα ασφαλείας στις περιοχές που βρίσκονται κοντά σε εναέρια δίκτυα και κυρίως κτισµάτων,ικριωµάτων, βοηθητικών κατασκευών, οδών κυκλοφορίας οχηµάτων. Η πιθανή ύπαρξη υπογείων υπογείων δικτύων και τα απαιτούµενα µέτρα ασφαλείας κατά τις εκσκαφές. Σε περιπτώσεις κατεδάφισης διακοπή ή αποµάκρυνση της σχετικής παροχής της κατασκευής από τη ΕΗ. (Π άρθρα 78,79,56). Υπ. Εργασίας 47

48 Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ Β. 1. Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των εργοταξίων πρέπει να είναι σύµφωνες µε τον «Κανονισµό Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων». Οι δε ηλεκτρικοί πίνακες θα πρέπει: Να έχουν σταθερή εγκατάσταση γείωσης υνατότητα κλειδώµατος από υπεύθυνο πρόσωπο Να έχουν ρελέ ασφαλείας 2. Τα ηλεκτρικά εργαλεία θα πρέπει να παρέχουν ασφάλεια έναντι ηλεκτροπληξίας. 3. Οι χειριστές φορητών ηλεκτρικών εργαλείων θα πρέπει να φορούν κατάλληλα ελαστικά υποδήµατα και γάντια. 4. Τα καλώδια τροφοδοσίας πρέπει να περνούν από ασφαλείς διαδροµές και να µην τοποθετούνται σε δάπεδα 5. Πρέπει να γίνετε άµεσα αντικατάσταση σπασµένων ή φθαρµένων στοιχείων όπως διακοπτών,πριζών,καλωδίων. Υπ. Εργασίας 48

49 Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ Γ. Συντήρηση: Οι ηλεκτρικοί πίνακες, εγκαταστάσεις ηλεκτρικές συσκευές και µηχανήµατα, πρέπει να συντηρούνται σε τακτά διαστήµατα και σε περιπτώσεις βλαβών, από αδειούχο ηλεκτροτεχνίτη. (Π /81 άρθρο 76). Υπ. Εργασίας 49

50 ΣΤ. ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ Για να εκτελεστεί µε ασφάλεια η εργασία κατεδάφισης θα πρέπει: Να υπάρχει γνώση των κατασκευαστικών σχεδίων της προς κατεδάφιση κατασκευής και να εκτιµηθεί από αρµόδιο µηχανικό, η µέθοδος κατεδάφισης. Πρέπει να λαµβάνονται µέτρα αντιστήριξης γειτονικών δοµικών στοιχείων και έργων Όταν προκαλείται πτώση υλικών, θα πρέπει να απαγορεύεται διέλευση εργαζοµένων ή περαστικών µε περίφραξη του χώρου στον οποίο πέφτουν τα υλικά Για να αποφευχθεί η υπερφόρτιση των δαπέδων τα προϊόντα κατεδάφισης αποµακρύνονται µέσω ανοιγµάτων επιφάνειας ενός (1,00) τετραγωνικού µέτρου. Τα ανοίγµατα προς το κενό στο εξωτερικό και εσωτερικό της κατασκευής κλείνονται προσωρινά µε ασφαλή τρόπο. Η κατεδάφιση µεγάλων τεχνικών έργων και ειδικά προεντεταµένων απαιτεί ειδική µελέτη ως προς τη µέθοδο και τη διαδικασία της κατεδάφισης. Υπ. Εργασίας 50

51 Β. ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠO ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ Ι ΙΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: Χρησιµοποίησης σκαλωσιών αντοχής ανάλογα µε τον σκοπό χρήσης τους. Κλείσιµο προσωρινά αλλά κατά τρόπο ασφαλή όλα τα ανοίγµατα προς το εξωτερικό και το εσωτερικό της οικοδοµής µετά την αφαίρεση των θυρών, κιγκλιδωµάτων. Κλείσιµο των ανοιγµάτων δαπέδων στο δάπεδο του υπό κατεδάφιση ορόφου. Φροντίζουµε τα ανοίγµατα τα χρησιµοποιούµενα για την αποµάκρυνση υλικών κατεδάφισης να αποκαλύπτονται µόνο κατά τη διάρκεια Υπ. Εργασίας 51

52 Β. ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠO ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ Ι ΙΟ ΕΠΙΠΕ Ο της εργασίας αποµάκρυνσης. Εµποδίζουµε µε κατάλληλα προστατευτικά µέσα την προσπέλαση σε ορόφους ή θέσεις µε ανοίγµατα απροστάτευτα. Λαµβάνουµε υπόψη µας την αντοχή και την ευστάθεια κάθε τµήµατος του έργου και ιδιαίτερα των δαπέδων, πριν αρχίσουν οι εργασίες κατεδάφισης, προκειµένου να γίνουν οι αναγκαίες αντιστηρίξεις και υποστηρίξεις. Αφαιρούµε, πριν τις κύριες εργασίες κατεδάφισης τµήµατα, που µπορεί, να σπάσουν ή να τιναχθούν όπως τζάµια κιγκλιδώµατα κ.λ.π. Προσοχή για να παίρνουµε τις κατάλληλες προφυλάξεις όταν γίνεται αποξήλωση τµηµάτων µε αµίαντο. Τα τµήµατα αυτά Υπ. Εργασίας 52

53 Β. ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠO ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ Ι ΙΟ ΕΠΙΠΕ Ο πρέπει να βρέχονται καλά, να ξύνονται και να αποµακρύνονται προσεκτικά. Αν δεν γίνεται εµποτισµός πρέπει οι εργαζόµενοι να φορούν κατάλληλη µάσκα. Τα µπάζα που περιέχουν αµίαντο πρέπει, πριν στεγνώσουν να µπαίνουν σε στεγανούς σάκους και να θάβονται. εν εργαζόµαστε σε διαφορετικά καθ ύψος επίπεδα, (ο ένας πάνω από τον άλλον) παρά µόνον εφ όσον ληφθούν µέτρα για την ασφάλεια των εργαζοµένων στα κατώτερα επίπεδα µε κατασκευή κιγκλιδωµάτων µε σανίδες µεσοδιαστήµατος και θωρακίου ή µε δίκτυα. Η κατεδάφιση γίνεται πάντα από κάτω προς τα πάνω. Υπ. Εργασίας 53

54 Β. ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠO ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ Ι ΙΟ ΕΠΙΠΕ Ο Περίφραξη κατάλληλη και σήµανση των χώρων, που πέφτουν τα υλικά κατεδάφισης, ώστε να απαγορεύεται η διέλευση ατόµων. Κατασκευή σκαλωσιών για την κατεδάφιση εσωτερικών τοίχων. Απαγορεύεται η κατεδάφιση των στοιχείων του σκελετού του κτιρίου, είτε είναι από οπλισµένο σκυρόδεµα είτε από µεταλλικό σκελετό, όταν εργάζεται κανείς σ αυτό. Προσοχή να υποστηρίζονται στέρεα εξώστες, µαρκίζες πρόβολοι κατά την διάρκεια κατεδάφισης των τµηµάτων πάνω στα οποία στηρίζονται. Πρέπει να αφαιρούνται και µεταφέρονται µε µηχανικά µέσα ή να πραγµατοποιείται, εάν είναι δυνατόν επί τόπου καταµεχισµός τους. Υπ. Εργασίας 54

55 Β. ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠO ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ Ι ΙΟ ΕΠΙΠΕ Ο Όταν η κατεδάφιση επιχειρείται µε έλξη µέσω συρµατόσχοινων ή σχοινιών, πρέπει να προσδιορίζεται και να αποκλείεται η περιοχή στην οποία τα στοιχεία αυτά θα πέσουν. Να χρησιµοποιείται το προστατευτικό κράνος και παπούτσια ασφαλείας πάντοτε και ζώνη ασφαλείας, όπου χρειάζεται. εν πλησιάζουµε µε µακριά µεταλλικά αντικείµενα αγωγούς της.ε.η. Υπ. Εργασίας 55

56 Ζ. ΘΕΜΕΛΙΑ-ΤΑΦΡΟΙ- ΦΡΕΑΤΑ Α) Η υποχρέωση αντιστήριξης στις εργασίες εκσκαφών θεµελίων, τάφρων ή ορυγµάτων αρχίζει από βάθος 2,0 µέτρων, για πλάτος εκσκαφής 1,50 µέτρου και ειδικά όταν επικρατούν οι εξής συνθήκες: Εµποτισµός εδαφών ονήσεις από διέλευση βαρέων οχηµάτων Χρήση εκρηκτικών σε γειτονικές εκσκαφές Β) Τα προϊόντα εκσκαφών τοποθετούνται σε απόσταση τουλάχιστον 60 εκατοστών (60) του µέτρου από το χείλος του ορύγµατος. Γ) Για την ασφαλή εργασία σε τάφρους, πρέπει σε επιλεγµένες θέσεις να κατασκευάζονται ανθεκτικά γεφυρώµατα για την διέλευση διαβατών και οχηµάτων. Οι διαβάσεις πρέπει να έχουν πλευρικά κιγκλιδώµατα. Υπ. Εργασίας 56

57 Ζ. ΘΕΜΕΛΙΑ-ΤΑΦΡΟΙ- ΦΡΕΑΤΑ ) Τα πρανή των ορυγµάτων και οι αντιστηρίξεις πρέπει να επιθεωρούνται από αρµόδιο µηχανικό και οι παρατηρήσεις του, να αναγράφονται στο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας. Ε) Σε εκσκαφές φρεάτων πρέπει να ακολουθούνται τα ακόλουθα µέτρα ασφαλείας: Χρήση ζωνών ασφαλείας Χρήση προκατασκευασµένου κλωβού αντιστήριξης Χρήση ανθεκτικών κλιµάκων για άνοδο κάθοδο εργαζοµένων Απαγορεύεται, για φρέατα βάθους µεγαλύτερου των 20,0 µέτρων, άνοδος κάθοδος βαρών χωρίς εγκατάσταση οδηγών. Όταν λειτουργεί εντός του φρέατος κινητήρας εσωτερικής καύσεως, πρέπει να γίνεται απαγωγή των καυσαερίων µε κατάλληλο σωλήνα. Τα στόµια των φρεάτων πρέπει να έχουν κατάλληλο κάλυµµα. Υπ. Εργασίας 57

58 Η. ΦΟΡΤΩΣΗ-ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ- ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Η διακίνηση και αποθήκευση υλικών στα εργοτάξια πρέπει να γίνεται µε τρόπο ώστε να µη εκτίθενται σε κίνδυνους οι εργαζόµενοι. Στο ΣΑΥ καθορίζονται οι χώροι αποθήκευσης, ο τρόπος και οι συνθήκες αποκοµιδής των επικίνδυνων υλικών Πρέπει να εξασφαλίζονται τα οχήµατα µεταφοράς υλικών από πιθανότητα τυχαίας µετακίνησης Αν η αποθήκευση ή στοίβαγµα αντικειµένων είναι κοντά σε περιοχές εργασίας ή κυκλοφορίας πρέπει να λαµβάνονται µέτρα προστασίας όπως περιφράγµατα, σανιδώµατα, προστατευτικά δίκτυα κ.τ.λ. Το στοίβαγµα σε χώρους υλικών πρέπει να εξασφαλίζεται από κίνδυνο κατάρρευσης ή κυλίσεως Οι εργοδότες πρέπει να λαµβάνουν κατάλληλα µέτρα ώστε κατά το δυνατόν να αποφεύγεται η χειρωνακτική διακίνηση φορτίων στα εργοτάξια ή αν αυτό είναι αναπόφευκτο να λαµβάνει οργανωτικά µέτρα και να εκπαιδεύει τους εργαζόµενους ώστε να αποφεύγονται οι κίνδυνοι από τη µεταφορά φορτίων. Υπ. Εργασίας 58

«ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

«ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς «ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» Εισηγητής : Περτζινίδου Μαρία Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. ΜSc Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Επισκευή ΗΛΜ εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Κασσάνδρας ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 99/2015 ΦΑΚΕΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (- Π.Δ. 305 / 1996, άρθρο 3, παράγραφος 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (- Π.Δ. 305 / 1996, άρθρο 3, παράγραφος 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (- Π.Δ. 305 / 1996, άρθρο 3, παράγραφος 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 - Εγκύκλιος: 130159/07-05-1997 του Υπουργείου Εργασίας) ΤΜΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Είδος έργου και χρήση αυτού:

Διαβάστε περισσότερα

1 Έργο Ανάπλαση - διαµόρφωση παρόδιων χώρων περιµετρικά του παλαιοντολογικού Μουσείου. Τηλ.: 28310-40000, FAX: 2831040004

1 Έργο Ανάπλαση - διαµόρφωση παρόδιων χώρων περιµετρικά του παλαιοντολογικού Μουσείου. Τηλ.: 28310-40000, FAX: 2831040004 Α. ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ Τα στοιχεία που ακολουθούν θα πρέπει να συµπληρωθούν µετά την υπογραφή της σύµβασης και την ανάληψη του έργου από συγκεκριµένο ανάδοχο. Θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Σ Α Υ )

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Σ Α Υ ) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Άξονας προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ (Σ.Α.Υ.) ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Μελέτης : 126/2014

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΡΓΟ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Δ/νση: Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300 Τηλ: 27570-22807, Fax: 27570-23230 Κεντρικό e-mail: info@parnonas.gr Ιστοσελίδα: www.parnonas.gr ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Α.Μ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ Ν. ΜΠΑΦΡΑΣ ΑΓΓΙΣΤΑΣ 1 / 2014 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOE PIKO IATAΓMA 305/1996 "Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση

ΠPOE PIKO IATAΓMA 305/1996 Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση ΠPOE PIKO IATAΓMA 305/1996 "Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/EOK" (Φ.Ε.Κ. 212/Α/29-8-1996) O ΠPOE

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ) ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ) ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ Τ. Υ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε Ρ Γ Ο ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Μελέτης: 46/2013 Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΡΓΟ ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.M.: 03/2015 Κ.Α:30-7333.0031 Προϋπ 69.885,30 Ευρώ ( με Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Περιεχόμενα Άρθρο 1 : Αντικείμενο της Εργολαβίας...1 Άρθρο 2 : Ισχύουσα Νομοθεσία Συμβατικά τεύχη της εργολαβίας εγγύηση καλής εκτέλεσης...1 Άρθρο 3: Προσαρμογή Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Συντήρηση δωµάτων και στεγών σχολικών συγκροτηµάτων.η. Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ...4 ΑΡΘΡΟ 3ο ΑΡΘΡΟ 4ο ΑΡΘΡΟ 5ο ΑΡΘΡΟ 6ο ΑΡΘΡΟ 7ο ΑΡΘΡΟ 8ο ΕΙ ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...5 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 12/2015 ΠΡΟΫΠ. : 30.000,00 ΕΥΡΩ ( με ΦΠΑ 23% ) Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ «Έργα αποχέτευσης ήµου Ευεργέτουλα Νοµού Λέσβου Κατασκευή δικτύων (Ν58.00)» 11.350.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\N5800\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5800/4920/B10 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Πιλοτικές αναπλάσεις τμημάτων. παραδοσιακών πυρήνων οικισμών Βώρων, Φανερωμένης και Λαλουμά

ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Πιλοτικές αναπλάσεις τμημάτων. παραδοσιακών πυρήνων οικισμών Βώρων, Φανερωμένης και Λαλουμά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Πιλοτικές αναπλάσεις τμημάτων παραδοσιακών πυρήνων οικισμών Βώρων, Φανερωμένης και Λαλουμά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΚΜ Σεµινάριο µικρής διάρκειας «Υγεία και Ασφάλεια στα Τεχνικά Έργα» Κατερίνη - Μάιος 2005

ΤΕΕ ΤΚΜ Σεµινάριο µικρής διάρκειας «Υγεία και Ασφάλεια στα Τεχνικά Έργα» Κατερίνη - Μάιος 2005 ΤΕΕ ΤΚΜ Σεµινάριο µικρής διάρκειας «Υγεία και Ασφάλεια στα Τεχνικά Έργα» Κατερίνη - Μάιος 2005 Προετοιµασία εργοταξίου Εκ των προτέρων γνωστοποίηση Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας (Η.Μ.Α.) Mαρία Σ. όση -Σιββά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΡΓΟ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ε. Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝHΣ A.M.: 03/2015 Κ.Α:30-7333.0031 Προϋπ 69.885,30 Ευρώ ( με Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: Πλατεία Οικονομίδη ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 2. ΣΧΕΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ ΚΑΙ Α ΤΗΣ Γ.Γ.Α. & Ν.Π. ΣΤΗ MΥΤΙΛΗΝΗ /νση: Προγρ/των, Μελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΕ 1 ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ο (Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και υγεία στις κατασκευές

Ασφάλεια και υγεία στις κατασκευές Ασφάλεια και υγεία στις κατασκευές ιεθνές Γραφείο Εργασίας ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2001 ιεθνές Γραφείο Εργασίας (.Γ.Ε.) Κώδικας Πρακτικής του.γ.ε Ασφάλεια και υγεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡ/ΣΜΟΣ: 425.000 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΥΡΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αντιγόνη Γ. Μπίσκα Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc Τεχνική Επιθεωρήτρια Εργασίας, ΚΕΠΕΚ Κ. ΕΛΛΑΔΟΣ Δημήτριος Ν.

Διαβάστε περισσότερα