ΑΡΧΗ LE CHATELIER - ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΧΗ LE CHATELIER - ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ"

Transcript

1 ΑΡΧΗ LE CHATELIER - ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ Σκοπός Εργαστηριακής Άσκησης Η παρατήρηση και η κατανόηση της Αρχής Le Chatelier και η μελέτη της διαλυτότητας των ιοντικών ενώσεων Θεωρητικό Μέρος Αρχή Le Chatelier Οι περισσότερες χημικές αντιδράσεις δεν παράγουν ένα προϊόν με απόδοση 100%. Αυτό οφείλεται κυρίως στα χημικά χαρακτηριστικά της αντίδρασης και όχι στο σχεδιασμό της πειραματικής διάταξης (χημικός αντιδραστήρας) ή της πειραματικής τεχνικής που χρησιμοποιείται. Τα αντιδρώντα αρχικά καταναλώνονται παράγοντας τα αναμενόμενα προϊόντα. Συνεπώς, αρχικά η συγκέντρωση των αντιδρώντων στο χημικό αντιδραστήρα μειώνεται και η συγκέντρωση των προϊόντων αυξάνει. Μετά, όμως, από ένα χρονικό διάστημα οι συγκεντρώσεις τόσο των αντιδρώντων όσο και των προϊόντων σταματούν μακροσκοπικά να μεταβάλλονται στον αντιδραστήρα. Αυτό το φαινομενικό σταμάτημα της αντίδρασης πριν καταναλωθούν πλήρως τα αντιδρώντα σώματα (πριν ολοκληρωθεί κατά 100% η αντίδραση) καταδεικνύει ότι το χημικό σύστημα έχει φτάσει σε μια κατάσταση κατά την οποία τα αντιδρώντα αντιδρούν για να σχηματίσουν προϊόντα, με ταχύτητα ίση με αυτή που τα προϊόντα αντιδρούν για να ανασχηματίσουν τα αντιδρώντα. Πρόκειται περί μιας δυναμικής κατάστασης κατά την οποία λαμβάνουν χώρα ταυτόχρονα στον α- ντιδραστήρα δύο αντιδράσεις αντίθετης φοράς. Η κατάσταση αυτή ονομάζεται χημική ισορροπία και είναι χαρακτηριστική για όλες τις αντιστρεπτές αντιδράσεις. Η παρακάτω χημική αντίδραση: 2NO N O + 58kJ 2( g) 2 4( g) φθάνει σε ισορροπία, όταν η ταχύτητα με την οποία αντιδρούν δύο μόρια ΝΟ 2 είναι ίση με την ταχύτητα με την οποία διίσταται ένα μόριο Ν 2 Ο 4 (εικόνα 5.1). Εάν μεταβληθεί η συγκέντρωση ενός από τα χημικά είδη σε ένα σύστημα ευρισκόμενο σε κατάσταση ισορροπίας, τότε διαταράσσεται η ισορροπία του συστήματος και η αντίδραση τείνει αυθόρμητα να κινηθεί προς την κατεύθυνση εκείνη που αναιρεί την αιτία της διαταραχής της. Για παράδειγμα, όταν στο σύστημα που βρίσκεται σε ισορροπία και περιγράφεται από την παραπάνω αντίδραση αυξηθεί η συγκέντρωση των μορίων του ΝΟ 2, τότε αυτό βρίσκεται ακαριαία εκτός κατάστασης χημικής ισορροπίας και τείνει αυθόρμητα να αναιρέ- 49

2 σει την αιτία που διατάραξε τη κατάσταση ισορροπίας του. Δεδομένου ότι αιτία γι αυτό είναι η αύξηση της συγκέντρωσης των μορίων του ΝΟ 2, το χημικό σύστημα θα μετακινηθεί προς εκείνη την κατεύθυνση που θα μειώσει τη συγκέντρωση των μορίων του ΝΟ 2 στο σύστημα. Συνεπώς, η ανωτέρω αντίδραση κινείται προς τα δεξιά παράγοντας περισσότερα μόρια Ν 2 Ο 4 μέχρι το σύστημα να φθάσει πάλι σε κατάσταση ισορροπίας. Εικόνα 5.1. Η δυναμική ισορροπία μεταξύ μορίων ΝΟ 2 και Ν 2 Ο 4. Όλα τα συστήματα που βρίσκονται σε κατάσταση δυναμικής ισορροπίας υπακούουν στην αρχή Le Chatelier: Όταν ένας εξωτερικός παράγοντας (μεταβολή συγκέντρωσης, θερμοκρασίας κ.α.) επιδράσει σε ένα σύστημα που βρίσκεται σε κατάσταση δυναμικής ισορροπίας, τότε το σύστημα θα κινηθεί αυθόρμητα προς εκείνη την κατεύθυνση που ελαχιστοποιεί την επίδραση του παράγοντα αυτού. Στην παρούσα εργαστηριακή δοκιμή μελετάται η επίδραση της μεταβολής της συγκέντρωσης σε ένα υδατικό σύστημα μετάλλου-αμμωνίας που βρίσκεται σε κατάσταση ισορροπίας. Τα υδατικά διαλύματα που περιέχουν ιόντα χαλκού έχουν χαρακτηριστικό διαυγές μπλε χρώμα, που οφείλεται στα ενυδατωμένα ιόντα δισθενούς χαλκού [Cu (H 2 O) 4 ] 2+. Όταν στα διαλύματα αυτά προστεθεί αμμωνία (ΝΗ 3 ), μεταβάλλουν το χρώμα τους από διαυγές μπλε σε βαθύ μπλε. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα μόρια αμμωνίας είναι ισχυρότεροι υποκατάστατες από τα μόρια νερού με αποτέλεσμα να λαμβάνει χώρα αντίδραση αντικατάστασης υποκαταστάτη σε σύμπλοκο ιόν από άλλο υποκαταστάτη, όπως περιγράφεται από την παρακάτω αντίδραση: 50

3 2 [ ] + 2+ Cu( H O) ( aq) + 4 NH ( aq) [ Cu( NH ) ] ( aq)+4h O(l) Το αμινοσύμπλοκο του δισθενούς χαλκού που σχηματίζεται έχει χρώμα βαθύ μπλε. Όταν στο σύστημα προστεθεί ισχυρό οξύ, αυτό επιδρά στη χημική ισορροπία καθώς τα ιόντα υδρογόνου (Η + ) του οξέος αντιδρούν με την αμμωνία, που είναι βάση, μειώνοντας τη συγκέντρωσή της, όπως περιγράφεται από την παρακάτω αντίδραση: NH ( aq) + H ( aq) NH ( aq) Καθώς η συγκέντρωση της αμμωνίας στο διάλυμα μειώνεται, η αντίδραση της αμμωνίας με το [Cu(H 2 O) 4 ] 2+ τείνει αυθόρμητα βάσει της Αρχής Le Chatelier να κινηθεί προς τα αριστερά για να αναιρέσει την επίδραση του εξωτερικού παράγοντα, που είναι η μείωση της συγκέντρωσης της αμμωνίας. Έτσι, σχηματίζονται ξανά στο διάλυμα ενυδατωμένα ιόντα δισθενούς χαλκού [Cu(H 2 O) 4 ] 2+ προσδίδοντας ξανά στο διάλυμα διαυγές μπλε χρώμα. Η αντίδραση που ακολουθεί περιγράφει σχηματικά την αποκατάσταση της νέας ισορροπίας στο σύστημα: Αρχή Le Chatelier [ 2 ] + 2+ Cu( H2O) 4 ( aq) + 4 NH3( aq) [ Cu( NH3) 4] ( aq) + 4 H2O( l) H ( aq) 4 NH ( aq) + 4 Διαλυτότητα Επίδραση Κοινού Ιόντος Η διαλυτότητα (S) ορίζεται ως η μέγιστη ποσότητα μιας ουσίας που μπορεί να διαλυθεί σε συγκεκριμένη ποσότητα διαλύτη κάτω από δεδομένες συνθήκες, έτσι ώστε να προκύψει ένα σταθερό διάλυμα, το οποίο ονομάζουμε κορεσμένο διάλυμα. Κάθε διάλυμα που περιέχει ποσότητα διαλυμένης ουσίας μικρότερη από αυτή που αντιστοιχεί στη διαλυτότητά της ονομάζεται ακόρεστο, ενώ, όταν περιέχει ποσότητα διαλυμένης ουσίας μεγαλύτερη από αυτή που αντιστοιχεί στη διαλυτότητά της κάτω από τις ίδιες συνθήκες, ονομάζεται υπέρκορο. Η διαδικασία δημιουργίας κορεσμένου υδατικού διαλύματος μιας ουσίας περιγράφεται από την παρακάτω δυναμική ετερογενή ισορροπία ανάμεσα στη διαλυμένη ουσία και την αδιάλυτη ουσία που βρίσκεται σε επαφή με το κορεσμένο διάλυμα ( ) A( aq) A s 51

4 όπου Α(aq) είναι η διαλυμένη ουσία και Α(s) είναι η αδιάλυτη ουσία σε στερεή κατάσταση που βρίσκεται σε επαφή με το κορεσμένο διάλυμα. Με άλλα λόγια, μέσα στο διάλυμα λαμβάνουν χώρα ταυτόχρονα δύο αντιτιθέμενες δράσεις. Μόρια ή ιόντα, ανάλογα με το είδος της ουσίας, μεταφέρονται από την επιφάνεια του στερεού συνεχώς μέσα στο διάλυμα και ταυτόχρονα μόρια ή ιόντα από το κορεσμένο διάλυμα εναποτίθενται στην επιφάνεια του στερεού με ακριβώς την ίδια ταχύτητα, έτσι ώστε, ενώ μικροσκοπικά υπάρχει συνεχής κινητικότητα, μακροσκοπικά να παρατηρείται ακινησία. Στην περίπτωση των ιοντικών στερεών, η επιδιαλύτωσή τους από τα μόρια του νερού οδηγεί σε λύση της συνέχειας του κρυσταλλικού πλέγματος του στερεού και απελευθέρωση των ιόντων του στο διάλυμα. Με άλλα λόγια, στα κορεσμένα διαλύματα των δυσδιάλυτων ηλεκτρολυτών αποκαθίσταται η ετερογενής ισορροπία ανάμεσα στα ιοντικά στερεά και τα ιόντα τους που περιγράφεται από τη παρακάτω γενική εξίσωση: ( ) y+ z ( ) + ( ) M zx y s zm aq yx aq Η σταθερά χημικής ισορροπίας της ανωτέρω αντίδρασης ονομάζεται σταθερά γινομένου διαλυτότητας ή γινόμενο διαλυτότητας K sο και δίνεται από την παρακάτω εξίσωση. y+ z z Kso = M X y Η διαλυτότητα (S) και η σταθερά του γινομένου διαλυτότητας (K sο ) συνδέονται μεταξύ τους με μια απλή μαθηματική σχέση βάσει της οποίας είναι δυνατός ο υπολογισμός της μιας, όταν είναι γνωστή η άλλη. Εάν S γραμμομόρια του ιοντικού στερεού Μ z X y (s) διαλυθούν σε ένα λίτρο καθαρού νερού για να σχηματίσουν κορεσμένο διάλυμα (επομένως S είναι η διαλυτότητα του στερεού), τότε αναπτύσσεται η ετερογενής ισορροπία που περιγράφεται από την παραπάνω χημική εξίσωση και το ισοζύγιο μάζας για τα κατιόντα και τα ανιόντα δίνει τις παρακάτω σχέσεις: y + M = zs z X = Εισάγοντας τις σχέσεις αυτές στην έκφραση του γινομένου διαλυτότητας προκύπτει η σχέση που συνδέει το γινόμενο διαλυτότητας Ksο με τη διαλυτότητα S του ιοντικού στερεού. z y ( z+ y) z y Kso Kso = ( zs) ( ys) = S z y S = z y zy ys 1 z+ y 52

5 Από την εξίσωση αυτή προκύπτει ότι, όσο μικρότερο είναι το γινόμενο διαλυτότητας μιας ιοντικής ένωσης, τόσο μικρότερη είναι η διαλυτότητά της και επομένως, τόσο πιο δυσδιάλυτη είναι η ένωση στο νερό. Δυστυχώς όμως, μόνο σε έναν πάρα πολύ μικρό αριθμό ιοντικών ενώσεων μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτή την απλή μαθηματική σχέση για να υπολογίσουμε τη διαλυτότητά τους στο νερό. Συνήθως, τα περισσότερα από τα κατιόντα και ανιόντα των ιοντικών ενώσεων υδρολύονται μεταβάλλοντας τις συγκεντρώσεις τους στα υδατικά διαλύματα. Επιπροσθέτως, πολλά από τα κατιόντα σχηματίζουν σύμπλοκα ιόντα στα υδατικά διαλύματα μεταβάλλοντας σημαντικά τις συγκεντρώσεις των ελευθέρων κατιόντων σε αυτά. Η διαλυτότητα των ιοντικών στερεών επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, όπως η θερμοκρασία, η επίδραση κοινού και μη κοινού ιόντος, ο σχηματισμός συμπλόκου ιόντος, η υδρόλυση ανιόντων και κατιόντων, η φύση του διαλύτη και το μέγεθος των τεμαχιδίων του στερεού. Εάν σε κορεσμένο διάλυμα δυσδιάλυτου ηλεκτρολύτη προστεθεί ένα άλλο περισσότερο διαλυτό ιοντικό στερεό που έχει κοινό ιόν με αυτό, τότε η ετερογενής ισορροπία που περιγράφεται από την παραπάνω χημική εξίσωση μετατοπίζεται προς τη μεριά της στερεής φάσης σύμφωνα με την αρχή Le Chatelier. Αυτό έχει ως συνέπεια τη μείωση της διαλυτότητας των ιοντικών στερεών παρουσία κοινού ιόντος. Παραδείγματος χάριν, η διαλυτότητα BaSO 4 σε καθαρό νερό στους 25 ο C είναι περίπου 1x10-5 Μ, ενώ σε διάλυμα 0.01Μ BaCl 2 είναι περίπου 1.1x10-8 Μ, δηλαδή τρεις τάξεις μεγέθους μικρότερη. Σε αυτήν την άσκηση θα παρατηρήσετε πειραματικές δοκιμές κατά τις οποίες μελετάται η επίδραση της μεταβολής της συγκέντρωσης ενός συστατικού σε ένα σύστημα στην κατάσταση ισορροπίας του. Στη συνέχεια θα προσδιορίσετε πειραματικά τη διαλυτότητα του υδροξειδίου του ασβεστίου (CaOH) 2 πριν και μετά την προσθήκη κοινού ιόντος 53

6 Παραδείγματα Υπολογισμών Παράδειγμα 1: Προσδιορισμός Γινομένου Διαλυτότητας (Κ so ) Ag 2 SO 4 Σε κορεσμένο διάλυμα θειικού αργύρου (Ag 2 SO 4 ) αποκαθίσταται η ετερογενής ισορροπία που περιγράφεται από την παρακάτω αντίδραση: Ag SO ( s) 2 Ag ( aq) + SO ( aq) Από πειραματικές μετρήσεις έχει βρεθεί ότι η διαλυτότητα του Ag 2 SO 4 είναι ίση με 1.4x10-2 mol/l. Αυτό σημαίνει ότι σε 1.0 L κορεσμένου διαλύματος διαλύονται μόνο 1.4 x 10-2 mol Ag 2 SO 4 και σχηματίζονται 2.8 mol ιόντων Ag + και 1.4 mol ιόντων SO 4-2. Αντικαθιστώντας στην παρακάτω εξίσωση ορισμού του γινομένου διαλυτότητας προκύπτει: Kso=[Ag + ] 2 [SO 4 2- ] = [2.8 x 10-2 ] 2 [1.4x10-2 ]=1.1x10-5 Παράδειγμα 2: Υπολογισμός Διαλυτότητας - Επίδραση κοινού ιόντος Σε 1 λίτρο κορεσμένου διαλύματος Ag 2 SO 4 προστίθεται στερεό θειικό νάτριο Na 2 SO 4, έτσι ώστε η συγκέντρωση θειικών ανιόντων SO 4 2- στο διάλυμα να είναι 0.1mol/L. Η προσθήκη των ιόντων SO 4 2-, αυξάνει τη συγκέντρωσή τους στο διάλυμα και βάσει της αρχής Le Chatelier το σύστημα τείνει να κινηθεί προς τα αριστερά, όπως φαίνεται στην παρακάτω σχηματική αντίδραση. Ag SO ( s) 2 Ag ( aq) + SO ( aq) SO 4 2- Ag SO ( s) 2 Ag ( aq) + SO ( aq) Καθώς η αντίδραση κινείται προς τα αριστερά, μειώνεται η συγκέντρωση των ιόντων Ag + στο σύστημα και συνεπώς, μειώνεται η διαλυτότητα του Ag 2 SO 4. Από τη στοιχειομετρία της αντίδρασης η διαλυτότητα του Ag 2 SO 4 είναι: Kso 1.1x10 SAgSO ( ) [ Ag ] 5.2x10 mol/ L = = = = [ SO 2 4 ] 0.10 Συνεπώς, το θειικό ιόν (SO 4 2- ) που προστέθηκε στο κορεσμένο διάλυμα Ag 2 SO 4 επέδρασε σαν κοινό ιόν στη διαλυτότητα του Ag 2 SO 4 μειώνοντάς την από 1.4x10-2 mol/l σε 5.2x10-3 mol/l. 54

7 1. Αρχή Le Chatelier Μεταβολή της Συγκέντρωσης Πειραματική Διαδικασία Σχηματισμός σύμπλοκων ιόντων μετάλλου αμμωνίας: 1ml διαλύματος CuSO 4 με συγκέντρωση 0.1Μ τοποθετείται με σιφώνιο ακριβείας σε Αντιδραστήρια δοκιμαστικό σωλήνα (διαυγές μπλε χρώμα). Στην συνέχεια στο δοκιμαστικό σωλήνα προστίθενται σταγόνες πυκνού Διάλυμα θειικού χαλκού CuSO Μ Πυκνό διάλυμα αμμωνίας NΗ 3 υδατικού διαλύματος αμμωνίας (ΝΗ 3 ) μέχρι το διάλυμα Διάλυμα υδροχλωρικού οξέος HCl από διαυγές μπλε να γίνει βαθύ μπλέ (όχι άχρωμο). Μεταβολή της συγκέντρωσης και αποκατάσταση της ισορροπίας: στον παραπάνω δοκιμαστικό σωλήνα προστίθενται μερικές σταγόνες διαλύματος υδροχλωρίου (HCl) με συγκέντρωση 1Μ μέχρι το χρώμα να μεταβληθεί πάλι σε διαυγές μπλε. ΠΡΟΣΟΧΗ Το πυκνό διάλυμα αμμωνίας έχει πολύ έντονη οσμή. Μην εισπνέετε τους ατμούς του. Αντίδραση προσθήκης ΝΗ 3 σε CuSO 4 Παρατηρήσεις : Αντίδραση προσθήκης ΗCl σε ΝΗ 3 -CuSO 4 Παρατηρήσεις : 55

8 2. Διαλυτότητα Επίδραση Κοινού Ιόντος Αντιδραστήρια: Στερεό οξείδιο του ασβεστίου Ca(OH) 2 Στερεό χλωριούχο ασβέστιο CaCl 2 Διάλυμα υδροχλωρικού οξέος HCl 0.05Μ Δείκτης ερυθρού του μεθυλίου Πειραματική Διαδικασία Α. 3gr στερεού Ca(OH) 2 προστίθενται σε ποτήρι ζέσεως που περιέχει 120ml απιονισμένου νερού. Το υπέρκορο διάλυμα Ca(OH) 2 αφήνεται σε ηρεμία για περίπου 1 εβδομάδα για να διαχωριστούν το υπερκείμενο διαυγές διάλυμα από το στερεό που έχει καταβυθιστεί (εικόνα 5.2). Με προσοχή αφαιρούνται με σιφώνιο ακριβείας 10 ml από το υπερκείμενο διάλυμα και τοποθετούνται σε ποτήρι ζέσεως. Προστίθενται 2 σταγόνες δείκτη ερυθρού του μεθυλίου. Το διάλυμα τιτλοδοτείται με διάλυμα HCl 0.05M μέχρι το χρώμα του από κίτρινο να μεταβληθεί σε κόκκινο. Β. 3gr στερεού Ca(OH) 2 και 1 gr CaCl 2 προστίθενται σε ποτήρι ζέσεως, που περιέχει 120 ml απιονισμένου νερού. Το υπέρκορο διάλυμα Ca(OH) 2 αφήνεται σε ηρεμία για περίπου 1 εβδομάδα για να διαχωριστούν το υπερκείμενο διαυγές διάλυμα από το στερεό που έχει καταβυθιστεί. Με προσοχή αφαιρούνται με σιφώνιο ακριβείας 10 ml από το υ- περκείμενο διάλυμα και τοποθετούνται σε ποτήρι ζέσεως. Προστίθενται 2 σταγόνες δείκτη ερυθρού του μεθυλίου. Το Εικόνα 5.2. Υπέρκορο διάλυμα Ca(OH) 2 διάλυμα τιτλοδοτείται με διάλυμα HCl 0.05M μέχρι το χρώμα του από κίτρινο να μεταβληθεί σε κόκκινο. Αντίδραση Καταβύθισης 56

9 Τιτλοδότηση Α Διαλύματος Όγκος καταναλωθέντος ΗCl (ml): Αντίδραση Εξουδετέρωσης Moles καταναλωθέντος HCl: Συγκέντρωση OH - στο διάλυμα Α : Διαλυτότητα Ca(OH) 2 στο διάλυμα Α: Συγκέντρωση Ca + στο διάλυμα Α: Kso Ca(OH) 2 στο διάλυμα Α: Τιτλοδότηση B Διαλύματος Όγκος καταναλωθέντος ΗCl (ml): Moles καταναλωθέντος HCl: Επίδραση Κοινού Ιόντος Συγκέντρωση OH - στο διάλυμα B : Διαλυτότητα Ca(OH) 2 στο διάλυμα B: Συγκέντρωση Ca + στο διάλυμα B: Kso Ca(OH) 2 στο διάλυμα B: 57

10 Ζητούμενα Συντάξτε μια εργαστηριακή αναφορά στην οποία A Να περιγράφετε και να εξηγείτε τη συμπεριφορά του συστήματος CuSO 4 ΝΗ 3 ΗCl B Να περιγράφετε κα να εξηγείτε τη συμπεριφορά του υπέρκορου συστήματος Ca(OH) 2 - CaCl 2. Γ Να παραθέτετε αναλυτικά τους υπολογισμούς σας και να συγκρίνετε τις συγκεντρώσεις, τις διαλυτότητες και τα γινόμενα διαλυτότητας των δύο περιπτώσεων. Σχολιάστε και ερμηνεύστε τις όποιες διαφο ρές. Δ Να επιλύεται την παρακάτω άσκηση, Περιγράψτε τη δυναμική ισορροπία στα ποτήρια του σχήματος. Εξηγείστε πώς εφαρμόζεται η αρχή Le Chatelier, όταν ανοίξει η βάνα στο δεξιό ποτήρι. Εξηγείστε πώς εφαρμόζεται η αρχή Le Chatelier, όταν προστεθεί νερό στο δεξιό ποτήρι. 58

4. Χημεία Υδατικών Διαλυμάτων

4. Χημεία Υδατικών Διαλυμάτων . Χημεία Υδατικών Διαλυμάτων Ένας πολύ μεγάλος αριθμός χημικών αντιδράσεων λαμβάνει χώρα εντός υδατικών διαλυμάτων. Αυτό θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι είναι λογικό, αναλογιζόμενος ότι το νερό είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΛΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΛΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΛΑΤΑ 3.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-39) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Ποια από τις παρακάτω είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη;

Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη; Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη; Επίδραση κοινού ιόντος έχουμε όταν σε διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη προσθέσουμε έναν άλλο ηλεκτρολύτη που έχει κοινό ιόν με

Διαβάστε περισσότερα

3. Χημικές αντιδράσεις

3. Χημικές αντιδράσεις Κεφάλαιο : Χημικές αντιδράσεις. Χημικές αντιδράσεις Οι χημικές αντιδράσεις διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: 1. Αντιδράσεις κατά τις οποίες δεν μεταβάλλεται ο αριθμός οξείδωσης των στοιχείων (Nonredox

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί τα διαλύματα είναι σημαντικά για τις χημικές αντιδράσεις; Στη χημεία αρκετές χημικές αντιδράσεις γίνονται σε διαλύματα.

Γιατί τα διαλύματα είναι σημαντικά για τις χημικές αντιδράσεις; Στη χημεία αρκετές χημικές αντιδράσεις γίνονται σε διαλύματα. 3.1 Οξέα Βάσεις Ιοντικά υδατικά διαλύματα Τι είναι διάλυμα; Διάλυμα είναι κάθε ομογενές μίγμα που προκύπτει από την ανάμειξη δύο ή περισσότερων καθαρών ουσιών. Στα διαλύματα, μία από τις ουσίες θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Οι ασκήσεις διαλυμάτων που αφορούν τις περιεκτικότητες % w/w, % w/v και % v/v χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: α) Ασκήσεις όπου πρέπει να βρούμε ή

Διαβάστε περισσότερα

2.8 ιαλύματα Τύποι διαλυμάτων

2.8 ιαλύματα Τύποι διαλυμάτων 2.8 ιαλύματα Τύποι διαλυμάτων Γιατί παρασκευάζουμε διαλύματα; Τι ονομάζουμε διαλυμένη ουσία και τι διαλύτη (ή διαλυτικό μέσο); Παραδείγματα διαλυμάτων ιάλυμα Περιγραφή Αέρας (αέριο) Ομογενές μίγμα αερίων

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C.

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. 4.1 Βασικές έννοιες Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. Σχετική ατομική μάζα ή ατομικό βάρος λέγεται ο αριθμός που δείχνει πόσες φορές είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΙΙΗΡΙΜυΙ. h - c '<^h ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. Ha s o * '6"Ηΐ2 Ο 6

ΕΡΓΑΙΙΗΡΙΜυΙ. h - c '<^h ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. Ha s o * '6Ηΐ2 Ο 6 Ha s o * ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΙΙΗΡΙΜυΙ twllui '6"Ηΐ2 Ο 6 h - c '

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ J ο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ϊ ΙΖ& Μ iillsllis I 1 C - f y ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 o ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 o ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 o ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-24) να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το 1g είναι: α. μονάδα βάρους

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η. Πειραματική Επιστήμη

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η. Πειραματική Επιστήμη YΛΗ - ΥΛΙΚΑ Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η ΧΗΜΕΙΑ: Επιστήμη που ασχολείται με τη σύσταση και τη δομή των υλικών, καθώς και με τη μελέτη των μεταβολών στις οποίες υπόκεινται τα υλικά. Χημεία Πειραματική Επιστήμη Πείραμα:

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

5 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 5 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1 2 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΧΗΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΟ Υδρογόνο Η Άνθρακας C Oξυγόνο O Άζωτο N Φώσφορος P Θείο S Πυρίτιο Si Φθόριο F Χλώριο

Διαβάστε περισσότερα

[prnrnpiikoi ηηιοι. Wo. Hs S. SOe. C O O O i -Hs Ή3Ρ. (S-Hs. C0H12 Ο ό Λ ( 9 3. C-f-/

[prnrnpiikoi ηηιοι. Wo. Hs S. SOe. C O O O i -Hs Ή3Ρ. (S-Hs. C0H12 Ο ό Λ ( 9 3. C-f-/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ H s S O 4 I V Hs S [prnrnpiikoi ηηιοι 0 f Wo. C0H12 Ο ό Ή3Ρ λ SOe Λ ( 9 3 - H a C = ^ - H z C-f-/ (S-Hs C O O O i -Hs ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

. Πείραμα: Μέτρηση του σημείου τήξεως μιας γνωστής ή άγνωστης καθαρής. Εργαστήριο Οργ. Χημείας 1 ου Εξαμήνου - Περιεχόμενα Μαθήματος

. Πείραμα: Μέτρηση του σημείου τήξεως μιας γνωστής ή άγνωστης καθαρής. Εργαστήριο Οργ. Χημείας 1 ου Εξαμήνου - Περιεχόμενα Μαθήματος Εργαστήριο Οργ. Χημείας 1 ου Εξαμήνου - Περιεχόμενα Μαθήματος Εισαγωγή στο Εργαστήριο Οργανικής Χημείας. Υάλινα σκεύη-θερμαντικά και ψυκτικά μέσα-γνωριμία με τις οργανικές ενώσεις Υγρά-στερεά; τήξη, βρασμός,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ... 9. Κεφάλαιο 2 ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΜΑΖΑ, ΓΡΑΜΜΟΜΟΡΙΑΚΗ ΜΑΖΑ... 25

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ... 9. Κεφάλαιο 2 ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΜΑΖΑ, ΓΡΑΜΜΟΜΟΡΙΑΚΗ ΜΑΖΑ... 25 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ... 9 Εισαγωγή. Μετρικά συστήματα. Διεθνές Σύστημα Μονάδων. Θερμοκρασία. Άλλες κλίμακες θερμοκρασιών. Ορθή και λανθασμένη χρήση των μονάδων. Μέθοδος του συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ι

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ι T.E.T.Y. 124 Υπεύθυνη Σημειώσεων: Μαρία Βαμβακάκη Ηράκλειο Φεβρουάριος 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

2. Δίνονται οι θέσεις κάποιων στοιχείων στον περιοδικό πίνακα.

2. Δίνονται οι θέσεις κάποιων στοιχείων στον περιοδικό πίνακα. 110 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2. Δίνονται οι θέσεις κάποιων στοιχείων στον περιοδικό πίνακα. Α Δ Φ Μ Ξ Ο Θ Π Ρ Γ Λ α. Να βρεθούν οι ατομικοί αριθμοί των στοιχείων Δ,Θ,Π,Ο β. Να γραφούν οι κατανομές ηλεκτρονίων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Χημείας ΕΤΥ124. Κ. Βελώνια / Μ. Τυλλιανάκης

Εργαστήριο Χημείας ΕΤΥ124. Κ. Βελώνια / Μ. Τυλλιανάκης Εργαστήριο Χημείας ΕΤΥ124 Κ. Βελώνια / Μ. Τυλλιανάκης Κανόνες Ασφαλείας Μέσα στο εργαστήριο φοράμε πάντα προστατευτική ποδιά. Κατά τη διάρκεια του πειράματος φοράμε πάντα τα ειδικά προστατευτικά γυαλιά.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ... 9. Κεφάλαιο 2 ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΜΑΖΑ, ΓΡΑΜΜΟΜΟΡΙΑΚΗ ΜΑΖΑ... 25

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ... 9. Κεφάλαιο 2 ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΜΑΖΑ, ΓΡΑΜΜΟΜΟΡΙΑΚΗ ΜΑΖΑ... 25 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ... 9 Εισαγωγή. Μετρικά συστήματα. Διεθνές Σύστημα Μονάδων. Θερμοκρασία. Άλλες κλίμακες θερμοκρασιών. Ορθή και λανθασμένη χρήση των μονάδων. Μέθοδος του συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ 2.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-28 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η καύση ορισµένων παραγώγων του πετρελαίου γίνεται µε σκοπό:

Διαβάστε περισσότερα

12. Διεργασίες επεξεργασίας νερού

12. Διεργασίες επεξεργασίας νερού Γενικά Τα φυσικά νερά, κυρίως τα επιφανειακά, δεν πληρούν ποτέ τις προδιαγραφές ποιότητας που τίθενται από τη νομοθεσία για το «νερό ανθρώπινης κατανάλωσης». Θα πρέπει συνεπώς να απομακρυνθούν κάποια ανεπιθύμητα

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζετε

Τι πρέπει να γνωρίζετε 1 Οξέα Τι πρέπει να γνωρίζετε 1. Τα οξέα υπάρχουν στη φύση αλλά και σε τεχνητά προϊόντα (προϊόντα που έφτιαξε ο άνθρωπος). 2. Τα υδατικά διαλύματα των οξέων έχουν κάποιες κοινές ιδιότητες, οι οποίες ως

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΓΑΛΒΑΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ*

ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΓΑΛΒΑΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ* 0 ` ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΓΑΛΒΑΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ* 0.1. Εισαγωγή Τα τελευταία 100 χρόνια, η κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται εκπληκτικά γρήγορα. Οι σημερινοί ρυθμοί κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων φέρνουν

Διαβάστε περισσότερα

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα ISBN 960-431-957-4 Copyright, 2004, Eκδόσεις ZHTH, Νίκος Νικολαΐδης Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του Eλληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Δρ ΒΛΑΣΗΣ Χ. ΓΚΕΡΓΚΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ ΒΑΣΙΛΕΙΑ Ι. ΣΙΝΑΝΟΓΛΟΥ, ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Δρ ΘΑΛΕΙΑ Γ. ΝΤΟΥΡΤΟΓΛΟΥ, ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Δρ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Σπάνιες Γαίες. Δηµητριοµετρία. ΔιΧηΝΕΤ. Δαµιανός Πασχαλίδης. Η Πράσινη Προσέγγιση της Οξείδωσης

Σπάνιες Γαίες. Δηµητριοµετρία. ΔιΧηΝΕΤ. Δαµιανός Πασχαλίδης. Η Πράσινη Προσέγγιση της Οξείδωσης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Διαπανεπιστηµιακό Διατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών 1 ΔιΧηΝΕΤ ηνετ ΔιΧηΝΕΤ ΧηΝΕΤ Διδακτική της Χηµείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Ηλεκτροχημικές δυναμικές (dynamic techniques, i=0), στις οποίες επιβάλλεται εξωτερικά ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Σκοπός Εργαστηριακής Άσκησης Η παρατήρηση και η κατανόηση των μηχανισμών των οξειδοαναγωγικών δράσεων. Θεωρητικό Μέρος Οξείδωση ονομάζεται κάθε αντίδραση κατά την οποία συμβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ (ΦΥΕ 12) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2006 2007 Ημερομηνία εξετάσεων: 17 Ιουνίου 2007

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ (ΦΥΕ 12) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2006 2007 Ημερομηνία εξετάσεων: 17 Ιουνίου 2007 ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ (ΦΥΕ 12) Ονοματεπώνυμο Φοιτητή: Αριθμός Μητρώου: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2006 2007 Ημερομηνία εξετάσεων: 17 Ιουνίου 2007 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Διαβάστε με προσοχή το

Διαβάστε περισσότερα