1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ"

Transcript

1 Περιεχόµενα Μήνυµα του ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφορίες για τη Σύνταξη του Ετήσιου ελτίου και τους Ελεγκτές της εταιρείας Σηµαντικά Στοιχεία για την Εταιρεία 3.1 Αγορά Ιδίων Μετοχών 3.2 Σύνταξη Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Χρηµατιστηριακά Στοιχεία Μετοχής Πληροφορίες για την ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 5.1 Γενικές Πληροφορίες 5.2 Σύντοµο Ιστορικό 5.3 Περιγραφή Αντικειµένου Εργασιών Aνάλυση Κύκλου Εργασιών ανά ραστηριότητα 5.4 Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Εγγυήσεις & Εµπράγµατες Ασφάλειες Εµπορικά Σήµατα 5.5 Επενδύσεις Αναπτυξιακή Επενδυτική Πολιτική ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Πληροφορίες σχετικά µε το Κεφάλαιο, τους Μετόχους, τη ιοίκηση & το Προσωπικό της Εταιρείας 6.1 Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας 6.2 Ιδια Κεφάλαια 6.3 Μέτοχοι 6.4 ικαιώµατα Μετόχων 6.5 ιοίκηση ιεύθυνση Εργασιών 6.6 Προσωπικό 6.7 Οργανόγραµµα 6.8 Συµµετοχές Μελών.Σ και των Κυρίων Μετόχων σε άλλες εταιρείες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Απολογιστικά Οικονοµικά Στοιχεία Εταιρείας ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε Χρήσεων Αποτελέσµατα Χρήσεων 7.2 Ισολογισµοί 7.3 ιάθεση Κερδών 7.4 Χρηµατοοικονοµικοί είκτες 7.5 Πηγές και Χρήσεις Κεφαλαίων 7.6 Ταµειακές Ροές

2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Απολογιστικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά στοιχεία Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Χρήσεων Εταιρείες που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση 8.2 Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα Χρήσεων Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις Ενοποιηµένες Ταµειακές Ροές ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: Συνδεδεµένες Εταιρείες 9.1 Συµµετοχές της εταιρείας Θυγατρικές Εταιρείες ΑΦΟΙ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΝΟΜΩΝ Α.Ε ATCOM A.E 9.2 Συγγενείς Εταιρείες INFONAUTICS A.E 9.3 Εταιρείες που συµµετέχουν στην Εταιρεία 9.4 Εταιρείες στις οποίες συµµετέχουν οι κύριοι µέτοχοι ή/ και τα µέλη του.σ της εταιρείας. 9.5 ιεταιρικές Συναλλαγές ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Στοιχεία Κλάδου 10.1 Γενικά Στοιχεία Κλάδου 10.2 Αγορά Ανταγωνισµός 10.3 ραστηριότητα της ΝΤΙΟΝΙΚ και των ανταγωνιστών της ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: Πληροφορίες σχετικά µε τις Πρόσφατες Εξελίξεις και Προοπτικές της εταιρείας 11.1 Σηµαντικές Εξελίξεις Τρέχουσας Χρήσης Στόχοι και Προοπτικές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

3 Μήνυµα του ιοικητικού Συµβουλίου Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Στο ετήσιο δελτίο που κρατάτε στα χέρια σας παρουσιάζεται ο απολογισµός της εταιρείας µας για την χρήση Μια πολύ δύσκολη χρονιά λόγω της παγκόσµιας ύφεσης κατά την οποία η ΝΤΙΟΝΙΚ συνέχισε την αναπτυξιακή της πορεία όχι µόνο σε επίπεδο εταιρείας,αλλά και σε επίπεδο οµίλου θέτοντας καλύτερες προοπτικές για το µέλλον. Τα µεγέθη της χρήσης 2004 τα οποία παραθέτουµε στο ενηµερωτικό δελτίο δεν είναι συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα της χρήσης 2003 λόγω της συγχώνευσης δια απορροφήσεως των θυγατρικών εταιρειών ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε και UNIKID HELLAS A.E απο την ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε η οποία εγκρίθηκε απο το Υπουργείο Ανάπτυξης την µε την απόφαση Κ Επίσης τα µεγέθη της χρήσης 2004 των θυγατρικών µας εταιρειών ΝΤΙΟΝΙΚ OFFICE DEPOT A.E και ATCOM A.E δεν είναι συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα της χρήσης 2003 λόγω της συγχώνευσης δια απορροφήσεως της πρώτης απο την δεύτερη η οποία εγκρίθηκε απο την Νοµαρχία Ανατολικής Αττικής την µε την απόφαση ΕΜ 6201/04. Για τον ανωτέρω λόγο τα στοιχεία για την χρήση του 2004 παρατίθονται ξεχωριστά για την αποτροπή λαθασµένων εκτιµήσεων απο τον αναγνώστη του παρόντος απολογιστικού δελτίου. Η διοίκηση ακολουθώντας πιστά τον επιχειρηµατικό της σχεδιασµό της εταιρείας συνεχίζει να εφαρµόζει επιτυχηµένα επιχειρηµατικά σχέδια καθώς και να εισάγει καινοτόµες για την ελληνική αγορά ιδέες, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την εµπειρία των στελεχών του οµίλου. Με φιλικούς Χαιρετισµούς ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

4 Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε Τα κάτωθι αποτελέσµατα δεν ειναι συγκρίσιµα µε την χρήση του 2003 διότι περιλαµβάνουν και τα κονδύλια των απορροφουµένων εταιρειών ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε και UNIKID HELLAS A.E µετά απο την απόφαση έγκρισης συγχώνευσης Κ / του Υπουργείου Ανάπτυξης. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2004 Κύκλος Εργασιών ,83 Μικτό κέρδος (πρό αποσβέσεων) ,30 Πλέον: Eσοδα Εκµετάλλευσης ,94 Σύνολο ,24 Εκτακτα Εσοδα (Εξοδα) ,26 Κέρδη µετά απο φόρους χρήσης, Αµοιβές.Σ και φόρους φορολ. Ελεγχ. Προηγ. Χρήσεων ,28 Συνολικό Μέρισµα ,35 Αριθµός Μετοχών Τέλους Χρήσης ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΚΕΡ Η/ΖΗΜΙΕΣ 2004 Κέρδη/Ζηµιές πρό φόρων ,64 Κέρδη/Ζηµιές µετά απο φόρους και αµοιβές.σ Κέρδη/Ζηµιές µετά απο φόρους χρήσης, Αµοιβές.Σ και φόρους φορολ. Ελέγχου , ,86 Μέρισµα ανά µετοχή 0,025 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ Κέρδη προ Τόκων, αποσβέσεων και φόρων 0,205 Κέρδη προ φόρων 0,11 Κέρδη µετά απο φόρους χρήσης και Αµοιβές.Σ Κέρδη µετά απο φόρους χρήσης, Αµοιβές.Σ και φόρους φορολ. Ελέγχου προηγ.χρήσεων ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 0,06 0, Κέρδη προ φόρων 0,09

5 Κέρδη µετά απο φόρους χρήσης και Αµοιβές.Σ Κέρδη µετά απο φόρους χρήσης, Αµοιβές.Σ και φόρους φορολ. Ελέγχου προηγ.χρήσεων 0,037 0,030 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2004 Κέρδη Ισολογισµού πρό φόρων ,06 Μείον Mεταβατικοί Λογαριασµοί 0,00 Ενεργητικού Μη διενεργηθείσα πρόβλεψη για υποτίµηση Συµµετοχών Μη διενεργηθείσα πρόβλεψη για Επισφαλείς Επίδικες και σε καθυστέρηση Απαιτήσεις Πρόβλεψη Αποζηµίωσης Προσωπικού Αναµορφωµένα Κέρδη/Ζηµιές προ Φόρων , , , ,64 Μείον : Φόροι Χρήσης ,78 Αναµορφωµένα Κέρδη/Ζηµιές ,86 µετά απο Φόρους χρήσης Μείον : Φόροι φορολογικού ελέγχου στη χρήση που αναλογούν Αναµορφωµένα Κέρδη/Ζηµιές µετά απο Φόρους χρήσης & Φόρους φορολογικού ελέγχου , ,86 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Μείον Μη διενεργηθείσα πρόβλεψη για υποτίµηση Συµµετοχών Μη διενεργηθείσα πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις Πρόβλεψη αποζηµείωσης προσωπικού Αναµορφωµένη Καθαρή θέση ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε Αναµορφωµένη Λογιστική Αξία Μετοχής , , , , ,89 0,59

6 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2004 Ελέγξαµε τις ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτηµα και την Κατάσταση Ταµειακών Ροών της Ανώνυµης Εταιρείας «NTIONIK A.E. ΕΜΠΟΡΙΑΣ Η/Υ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ» της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η εκεµβρίου Ο έλεγχος µας, στα πλαίσια του οποίου λάβαµε και γνώση πλήρους λογιστικού απολογισµού των εργασιών των υποκαταστηµάτων της εταιρείας, έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κ.Ν 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιρειών» και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναµε κατάλληλες, µε βάση τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και που είναι σύµφωνοι µε τις βασικές αρχές των ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων. Τέθηκαν στην διάθεση µας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και µας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαµε. Η εταιρεία εφάρµοσε ορθά το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. εν τροποποιήθηκε η µέθοδος απογραφής σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. Επαληθεύσαµε τη συµφωνία του περιεχοµένου της εκθέσεως ιαχειρίσεως του ιοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, µε τις σχετικές Οικονοµικές Καταστάσεις. Το Προσάρτηµα περιλαµβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παρ.1 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, ενώ η κατάσταση των Ταµειακών Ροών έχει καταρτιστεί µε βάση τις Οικονοµικές Καταστάσεις και τα τηρούµενα από την εταιρεία βιβλία και στοιχεία. Από τον έλεγχο µας προέκυψαν τα εξής : 1) Οι λογαριασµοί του Πάγιου Ενεργητικού Γ-ΙΙΙ-1 «Συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις» και Γ-ΙΙΙ-2 «Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις» αντιπροσωπεύουν την αξία κτήσης συµµετοχών της εταιρείας σε τέσσερις ανώνυµες εταιρείες εσωτερικού και µία εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, οι οποίες δεν είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο και από αυτές, οι δύο ανώνυµες εταιρείες ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Το σύνολο των συµµετοχών στις παραπάνω εταιρείες, αποτιµήθηκε στην αξία κτήσεως τους. Εάν η αποτίµηση τους γινόταν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, (άρθρο 43,παρ.6), τότε η αξία µε την οποία θα εµφανίζονταν στον ισολογισµό, θα ήταν µικρότερη κατά το ποσό των ,50 µε συνέπεια η καθαρή θέση της εταιρείας να είναι ισόποσα µειωµένη, ενώ τα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσης, θα έπρεπε να είναι µειωµένα κατά το ποσό των ,42 και τα αποτελέσµατα προηγουµένων χρήσεων µειωµένα κατά το ποσό των ,08. 2) Στους λογαριασµούς του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού ΙΙ-1 «Πελάτες», ΙΙ- 3α «Επιταγές Εισπρακτέες», ΙΙ-3β «Επιταγές σε καθυστέρηση», ΙΙ-10 «Επισφαλείς επίδικοι πελάτες και χρεώστες» και ΙΙ-11 «Χρεώστες ιάφοροι», περιλαµβάνονται καθυστερηµένες και επισφαλείς απαιτήσεις συνολικού ποσού ,00 περίπου για τις οποίες η εταιρεία δεν έχει σχηµατίσει πρόβλεψη εις βάρος των αποτελεσµάτων της, για κάλυψη των ζηµιών που θα υποστεί από τη µη είσπραξή τους. Κατά την γνώµη µας η εταιρεία θα έπρεπε να σχηµατίσει ισόποση πρόβλεψη, µε επιβάρυνση της καθαρής της θέσης, ενώ ποσό ,00 θα έπρεπε να επιβαρύνει τα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσης και ποσό ,00 τα αποτελέσµατα προηγουµένων χρήσεων. 3) Η εταιρεία στηριζόµενη στην υπ αριθµ. 205/1988 γνωµοδότηση της ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοικήσεως, δε σχηµατίζει πρόβλεψη αποζηµίωσης του προσωπικού της, λόγω εξόδου του από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. Αν η εταιρεία σχηµάτιζε τη σχετική πρόβλεψη για αποζηµίωση του συνόλου του προσωπικού της, ανεξάρτητα από το χρόνο θεµελίωσης δικαιώµατος για συνταξιοδότηση, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920, το συνολικό ύψος της στις 31/12/2004 θ ανερχόταν στο ποσό των ,00 περίπου, µε ισόποση επιβάρυνση της καθαρής θέσης της εταιρείας, ενώ ποσό ,00 έπρεπε να επιβαρύνει τα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσης και ποσό ,00 τα αποτελέσµατα προηγούµενων χρήσεων. 4) Κατά την κλειόµενη χρήση οι απορροφούµενες εταιρείες «ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.» και «UNIKID HELLAS A.E.», ελέγχθηκαν από τις Φορολογικές Αρχές έως και την και προέκυψαν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις συνολικού ποσού ,00. Επίσης η απορροφώσα εταιρεία «ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.», ελέγχθηκε από τις Φορολογικές Αρχές έως την και προέκυψαν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις ποσού ,00. Το συνολικό ποσό των πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων ήτοι, ,00 επιβάρυνε τα κέρδη προς διάθεση της απορροφώσας εταιρείας «ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε» στις Κατά την γνώµη µας, οι ανωτέρω Οικονοµικές καταστάσεις, οι οποίες προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας, απεικονίζουν µαζί µε το προσάρτηµα και την Κατάσταση Ταµειακών

7 Ροών, αφού ληφθούν υπόψη οι παραπάνω παρατηρήσεις µας καθώς και οι σηµειώσεις της εταιρείας κάτω από τον ισολογισµό, την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση της εταιρείας κατά την 31η εκεµβρίου 2004 και τα αποτελέσµατα χρήσεως που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, καθώς και τις Ταµειακές Ροές από τις δραστηριότητες της εταιρείας για τη χρήση αυτή, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που η εταιρεία εφάρµοσε στην προηγούµενη χρήση. Το ανωτέρω πιστοποιητικό υπογράφεται απο τον Ορκωτό Ελεγκτή κ. Κωνσταντίνου Σωτήριο Α.Μ Σ.Ο.Ε.Λ Grant Thornton Oρκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Σύµβουλοι Επιχειρήσεων ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Κύκλος Εργασιών , ,45 Μικτό κέρδος (πρό αποσβέσεων) , ,38 Πλέον: Eσοδα Εκµετάλλευσης , ,37 Σύνολο , ,75 Εκτακτα Εσοδα (Εξοδα) , ,66 Κέρδη µετά απο φόρους χρήσης, , ,22 Αµοιβές.Σ και φόρους φορολ. Ελεγχ. Προηγ. Χρήσεων Συνολικό Μέρισµα , ,00 Αριθµός Μετοχών Τέλους Χρήσης ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΚΕΡ Η/ΖΗΜΙΕΣ Κέρδη/Ζηµιές πρό φόρων , ,14 Κέρδη/Ζηµιές µετά απο φόρους και , ,98 αµοιβές.σ Κέρδη/Ζηµιές µετά απο φόρους χρήσης, ,98 Αµοιβές.Σ και φόρους φορολ. Ελέγχου Μέρισµα ανά µετοχή 0,02 0,015 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ Κέρδη προ Τόκων, αποσβέσεων και φόρων 0,130 0,015 Κέρδη προ φόρων 0,060 0,080 Κέρδη µετά απο φόρους χρήσης και 0,040 0,050 Αµοιβές.Σ Κέρδη µετά απο φόρους χρήσης, Αµοιβές 0,040 0,035.Σ και φόρους φορολ. Ελέγχου προηγ.χρήσεων ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ Κέρδη προ φόρων 0,007 0,080 Κέρδη µετά απο φόρους χρήσης και - 0,045 Αµοιβές.Σ Κέρδη µετά απο φόρους χρήσης, Αµοιβές.Σ και φόρους φορολ. Ελέγχου προηγ.χρήσεων - 0,032

8 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2002 Ελέγξαµε τις παραπάνω οικονοµικές καταστάσεις καθώς και το σχετικό προσάρτηµα της Ανώνυµης Εταιρίας "NTIONIK A.E. ΕΜΠΟΡΙΑΣ Η/Υ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ" της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η εκεµβρίου Ο έλεγχός µας, στα πλαίσια του οποίου λάβαµε και γνώση πλήρους λογιστικού απολογισµού των εργασιών του υποκαταστηµάτος της εταιρίας, έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις του του άρθρου 37 του Κ.Ν.2190/1920 "περί Ανωνύµων Εταιρειών" και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναµε κατάλληλες βάσει των αρχών και κανόνων ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που είναι σύµφωνοι µε τις βασικές αρχές των ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων. Τέθηκαν στη διάθεσή µας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και µας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχό µας πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαµε. Η εταιρεία εφάρµοσε σωστά το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. εν τροποποιήθηκε η µέθοδος απογραφής σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. Επαληθεύσαµε την συµφωνία του περιεχοµένου της έκθεσης διαχειρήσεως του ιοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων, µε τις σχετικές Οικονοµικές Καταστάσεις. Το Προσάρτηµα περιλαµβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παράγρ. 1, του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920. Από τον έλεγχό µας προέκυψαν τα εξής : 1) Στο λογαριασµό του Ενεργητικού Γ-ΙΙΙ-1 "Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις" και Γ-ΙΙΙ-2 "Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις" περιλαµβάνεται η αξία κτήσεως των µετοχών επτά εταιρειών, µη εισηγµένων στο Χ.Α.Α. από τις οποίες πέντε ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Οι εταιρείες αυτές αποτιµήθηκαν στην αξία κτήσεώς τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.(άρθρο 28 παρ.5). Εάν η αποτίµηση τους γινόταν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, (άρθρο 43,παρ.6), τότε η αξία µε την οποία θα εµφανίζονταν στον ισολογισµό, θα ήταν µικρότερη κατά το ποσό των περίπου. 2. Η εταιρεία, βασιζόµενη στη γνωµοδότηση της υπ αρ. 205 της ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοικήσεως και στη φορολογική νοµοθεσία, δεν έχει σχηµατίσει πρόβλεψη για την αποζηµίωση του προσωπικού της, λόγω εξόδου του από την υπηρεσία, για συνταξιοδότηση. Αν υπολογιζόταν η πρόβλεψη σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2190/1920, το σωρευµένο ύψος της στο τέλος της χρήσης θα ανερχόταν σε ,00 περίπου, από τα οποία αφορούν τη κλειόµενη χρήση και το υπόλοιπο τις προηγούµενες. 3. Μεταξύ των απαιτήσεων της εταιρείας ( ΙΙ- Απαιτήσεις του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού) περιλαµβάνονται ακίνητα-καθυστερηµένα υπόλοιπα πελατών ποσού ,50, επιταγές σε καθυστέρηση ποσού ,85, καθώς και ακίνητα χρεωστικά υπόλοιπα λοιπών λογαριασµών απαιτήσεων και υποχρεώσεων ποσού ,25, για τα οποία η εταιρεία έχει σχηµατίσει σε προηγούµενες χρήσεις πρόβλεψη κάλυψης ζηµιών από επισφαλείς απαιτήσεις, συνολικού µόνο ποσού , H εταιρεία ελέγχθηκε φορολογικά µέχρι και τη χρήση Συνεπώς οι φορολογικές της υποχρεώσεις για τις χρήσεις 2000 έως 2002 δεν είναι οριστικές. 5) Η κλειόµενη χρήση, επιβαρύνθηκε µε ποσό ,25, το οποίο αφορά το τελευταίο υπόλοιπο 1/3 των συναλλαγµατικών διαφορών σε USD της εταιρείας που προέκυψαν κατά τη χρήση 2000, οι οποίες είχαν µεταφερθεί βάσει φορολογικών εγκυκλίων στα "Λοιπά έξοδα Εγκαταστάσεως". Κατά τη γνώµη µας, οι παραπάνω οικονοµικές καταστάσεις, οι οποίες προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας, απεικονίζουν µαζί µε το Προσάρτηµα, αφού ληφθούν υπόψη οι παραπάνω παρατήρησεις µας, καθώς και οι σηµειώσεις της εταιρείας κάτω από τον ισολογισµό, την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση της εταιρείας κατά την 31η εκεµβρίου 2002, καθώς και τα αποτελέσµατα της χρήσεως που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και των λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που η εταιρεία εφάρµοσε κατά την προηγούµενη χρήση.

9 ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2003 Ελέγξαµε τις ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτηµα της Ανώνυµης Εταιρείας «NTIONIK A.E. ΕΜΠΟΡΙΑΣ Η/Υ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ» της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η εκεµβρίου Ο έλεγχος µας, στα πλαίσια του οποίου λάβαµε και γνώση πλήρους λογιστικού απολογισµού των εργασιών του υποκαταστήµατος της εταιρείας, έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιρειών» και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναµε κατάλληλες, µε βάση τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και που είναι σύµφωνοι µε τις βασικές αρχές των ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων. Τέθηκαν στην διάθεση µας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και µας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαµε. Η εταιρεία εφάρµοσε ορθά το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. εν τροποποιήθηκε η µέθοδος απογραφής σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. Επαληθεύσαµε τη συµφωνία του περιεχοµένου της εκθέσεως ιαχειρίσεως του ιοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, µε τις σχετικές Οικονοµικές Καταστάσεις. Το Προσάρτηµα περιλαµβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παρ.1 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920. Από τον έλεγχο µας προέκυψαν τα εξής: 1) Μεταξύ των απαιτήσεων της εταιρείας, ( -ΙΙ Κυκλοφορούν Ενεργητικό), περιλαµβάνονται επισφαλείς και καθυστερηµένες απαιτήσεις ως εξής : α) Ακίνητα υπόλοιπα πελατών, συνολικού ποσού ,27, β) Γραµµάτια και Επιταγές σε καθυστέρηση, συνολικού ποσού ,59, γ) Ακίνητα-καθυστερηµένα χρεωστικά υπόλοιπα Χρεωστών ιαφόρων συνολικού ποσού ,65. Για όλες τις παραπάνω επισφαλείς και καθυστερηµένες απαιτήσεις, η εταιρεία έχει σχηµατίσει πρόβλεψη εις βάρος των αποτελεσµάτων της, για κάλυψη των ζηµιών που θα υποστεί από τη µη είσπραξή τους ποσό ,48. Κατά την γνώµη µας θα έπρεπε να σχηµατίσει επιπλέον πρόβλεψη ποσού ,00 περίπου, η οποία θα έπρεπε να επιβαρύνει τα αποτελέσµατα προηγουµένων χρήσεων. 2) Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση 2002, µε συνέπεια οι φορολογικές της υποχρεώσεις για την κλειόµενη χρήση να µην έχουν καταστεί οριστικές και αµετάκλητες. 3) O λογαριασµός του Πάγιου Ενεργητικού Γ-ΙΙΙ-1 «Συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις» και Γ-ΙΙΙ-2 «Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις» αντιπροσωπεύει την αξία κτήσης συµµετοχών της εταιρείας σε πέντε ανώνυµες εταιρείες εσωτερικού και µία εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, οι οποίες δεν είναι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο. Από τις εταιρείες αυτές, οι τέσσερις ανώνυµες εταιρείες ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Το σύνολο των συµµετοχών στις παραπάνω εταιρείες, αποτιµήθηκε στην αξία κτήσεως τους. Εάν η αποτίµηση τους γινόταν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, (άρθρο 43,παρ.6), τότε η αξία µε την οποία θα εµφανίζονταν στον ισολογισµό, θα ήταν µικρότερη κατά το ποσό των ,24 µε συνέπεια η καθαρή θέση της εταιρείας να είναι ισόποσα µειωµένη, ενώ τα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσης, θα έπρεπε να είναι µειωµένα κατά το ποσό των ,24 και τα αποτελέσµατα προηγουµένων χρήσεων µειωµένα κατά το ποσό των ,00. 4) Η εταιρεία στηριζόµενη στην υπ αριθµ. 205/1988 γνωµοδότηση της ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοικήσεως, δε σχηµατίζει πρόβλεψη αποζηµίωσης του προσωπικού της, λόγω εξόδου του από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. Αν η εταιρεία σχηµάτιζε τη σχετική πρόβλεψη για αποζηµίωση του συνόλου του προσωπικού της, ανεξάρτητα από το χρόνο θεµελίωσης δικαιώµατος για συνταξιοδότηση, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920, θα έπρεπε να σχηµατίσει πρόβλεψη ποσού ,00 περίπου, εκ των οποίων ποσό ,00 έπρεπε να επιβαρύνει τα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσης και ποσό ,00 τα αποτελέσµατα προηγούµενων χρήσεων. Κατά την γνώµη µας, οι ανωτέρω Οικονοµικές καταστάσεις, οι οποίες προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας, απεικονίζουν µαζί µε το προσάρτηµα, αφού ληφθούν υπόψη οι παραπάνω παρατηρήσεις µας καθώς και οι σηµειώσεις της εταιρείας κάτω από τον ισολογισµό, την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση της εταιρείας κατά την 31η εκεµβρίου 2003 καθώς και τα αποτελέσµατα χρήσεως που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που η εταιρεία εφάρµοσε στην προηγούµενη χρήση.

10 ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2004 Ελέγξαµε τις ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτηµα και την Κατάσταση Ταµειακών Ροών της Ανώνυµης Εταιρείας «NTIONIK A.E. ΕΜΠΟΡΙΑΣ Η/Υ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ» της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η εκεµβρίου Ο έλεγχος µας, στα πλαίσια του οποίου λάβαµε και γνώση πλήρους λογιστικού απολογισµού των εργασιών των υποκαταστηµάτων της εταιρείας, έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κ.Ν 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιρειών» και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναµε κατάλληλες, µε βάση τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και που είναι σύµφωνοι µε τις βασικές αρχές των ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων. Τέθηκαν στην διάθεση µας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και µας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαµε. Η εταιρεία εφάρµοσε ορθά το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. εν τροποποιήθηκε η µέθοδος απογραφής σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. Επαληθεύσαµε τη συµφωνία του περιεχοµένου της εκθέσεως ιαχειρίσεως του ιοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, µε τις σχετικές Οικονοµικές Καταστάσεις. Το Προσάρτηµα περιλαµβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παρ.1 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, ενώ η κατάσταση των Ταµειακών Ροών έχει καταρτιστεί µε βάση τις Οικονοµικές Καταστάσεις και τα τηρούµενα από την εταιρεία βιβλία και στοιχεία. Από τον έλεγχο µας προέκυψαν τα εξής : 1) Οι λογαριασµοί του Πάγιου Ενεργητικού Γ-ΙΙΙ-1 «Συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις» και Γ-ΙΙΙ-2 «Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις» αντιπροσωπεύουν την αξία κτήσης συµµετοχών της εταιρείας σε τέσσερις ανώνυµες εταιρείες εσωτερικού και µία εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, οι οποίες δεν είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο και από αυτές, οι δύο ανώνυµες εταιρείες ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Το σύνολο των συµµετοχών στις παραπάνω εταιρείες, αποτιµήθηκε στην αξία κτήσεως τους. Εάν η αποτίµηση τους γινόταν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, (άρθρο 43,παρ.6), τότε η αξία µε την οποία θα εµφανίζονταν στον ισολογισµό, θα ήταν µικρότερη κατά το ποσό των ,50 µε συνέπεια η καθαρή θέση της εταιρείας να είναι ισόποσα µειωµένη, ενώ τα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσης, θα έπρεπε να είναι µειωµένα κατά το ποσό των ,42 και τα αποτελέσµατα προηγουµένων χρήσεων µειωµένα κατά το ποσό των ,08. 2) Στους λογαριασµούς του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού ΙΙ-1 «Πελάτες», ΙΙ- 3α «Επιταγές Εισπρακτέες», ΙΙ-3β «Επιταγές σε καθυστέρηση», ΙΙ-10 «Επισφαλείς επίδικοι πελάτες και χρεώστες» και ΙΙ-11 «Χρεώστες ιάφοροι», περιλαµβάνονται καθυστερηµένες και επισφαλείς απαιτήσεις συνολικού ποσού ,00 περίπου για τις οποίες η εταιρεία δεν έχει σχηµατίσει πρόβλεψη εις βάρος των αποτελεσµάτων της, για κάλυψη των ζηµιών που θα υποστεί από τη µη είσπραξή τους. Κατά την γνώµη µας η εταιρεία θα έπρεπε να σχηµατίσει ισόποση πρόβλεψη, µε επιβάρυνση της καθαρής της θέσης, ενώ ποσό ,00 θα έπρεπε να επιβαρύνει τα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσης και ποσό ,00 τα αποτελέσµατα προηγουµένων χρήσεων. 3) Η εταιρεία στηριζόµενη στην υπ αριθµ. 205/1988 γνωµοδότηση της ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοικήσεως, δε σχηµατίζει πρόβλεψη αποζηµίωσης του προσωπικού της, λόγω εξόδου του από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. Αν η εταιρεία σχηµάτιζε τη σχετική πρόβλεψη για αποζηµίωση του συνόλου του προσωπικού της, ανεξάρτητα από το χρόνο θεµελίωσης δικαιώµατος για συνταξιοδότηση, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920, το συνολικό ύψος της στις 31/12/2004 θ ανερχόταν στο ποσό των ,00 περίπου, µε ισόποση επιβάρυνση της καθαρής θέσης της εταιρείας, ενώ ποσό ,00 έπρεπε να επιβαρύνει τα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσης και ποσό ,00 τα αποτελέσµατα προηγούµενων χρήσεων. 4) Κατά την κλειόµενη χρήση οι απορροφούµενες εταιρείες «ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.» και «UNIKID HELLAS A.E.», ελέγχθηκαν από τις Φορολογικές Αρχές έως και την και προέκυψαν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις συνολικού ποσού ,00. Επίσης η απορροφώσα εταιρεία «ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.», ελέγχθηκε από τις Φορολογικές Αρχές έως την και προέκυψαν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις ποσού ,00. Το συνολικό ποσό των πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων ήτοι, ,00 επιβάρυνε τα κέρδη προς διάθεση της απορροφώσας εταιρείας «ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε» στις Κατά την γνώµη µας, οι ανωτέρω Οικονοµικές καταστάσεις, οι οποίες προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας, απεικονίζουν µαζί µε το προσάρτηµα και την Κατάσταση Ταµειακών Ροών, αφού ληφθούν υπόψη οι παραπάνω παρατηρήσεις µας καθώς και οι σηµειώσεις της εταιρείας κάτω από τον ισολογισµό, την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση της εταιρείας κατά την 31η εκεµβρίου 2004 και τα αποτελέσµατα χρήσεως που έληξε αυτή την

11 ηµεροµηνία, καθώς και τις Ταµειακές Ροές από τις δραστηριότητες της εταιρείας για τη χρήση αυτή, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που η εταιρεία εφάρµοσε στην προηγούµενη χρήση. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Κέρδη Ισολογισµού πρό φόρων , ,38 Μείον Mεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού - - Μη διενεργηθείσα πρόβλεψη για υποτίµηση , ,24 Συµµετοχών Μη διενεργηθείσα πρόβλεψη για Επισφαλείς 0,00 0,00 Επίδικες και σε καθυστέρηση Απαιτήσεις Πρόβλεψη Αποζηµίωσης Προσωπικού 8.885, ,00 Αναµορφωµένα Κέρδη/Ζηµιές προ Φόρων , ,14 Μείον : Φόροι Χρήσης , ,16 Αναµορφωµένα Κέρδη/Ζηµιές µετά απο , ,98 Φόρους χρήσης Μείον : Φόροι φορολογικού ελέγχου στη χρήση 0, ,00 που αναλογούν Αναµορφωµένα Κέρδη/Ζηµιές µετά απο Φόρους χρήσης & Φόρους φορολογικού ελέγχου , ,98 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΥ , ,37 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Μείον Μη διενεργηθείσα πρόβλεψη για υποτίµηση , ,24 Συµµετοχών Μη διενεργηθείσα πρόβλεψη για υποτίµηση , ,00 Χρεογράφων Φόροι Φορολογικού Ελέγχου (σωρευτικά) , ,00 Αναµορφωµένη Καθαρή θέση , ,13 ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε Αναµορφωµένη Λογιστική Αξία Μετοχής 0,60 0,62

12 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Η Εταιρεία προέβη σύµφωνα µε την νοµοθεσία στην σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων για την χρήση Ολες οι εταιρείες ενοποιήθηκαν µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης. Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 2004 περιλαµβάνονται οι εταιρείες που εµφανίζονται παρακάτω: ΝΕΑ ΑΤCOM A.E (56,83%) ΑΦΟΙ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε (34,00%) ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΝΟΜΩΝ Α.Ε (33,00%) Τα κάτωθι αποτελέσµατα δεν ειναι συγκρίσιµα µε την χρήση του 2003 διότι περιλαµβάνουν και τα κονδύλια των απορροφουµένων εταιρειών ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε και UNIKID HELLAS A.E µετά απο την απόφαση έγκρισης συγχώνευσης Κ / του Υπουργείου Ανάπτυξης. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Κύκλος Εργασιών ,89 Μικτό κέρδος (πρό αποσβέσεων) ,36 Πλέον: Eσοδα Εκµετάλλευσης ,60 Σύνολο ,96 Λειτουργικό Αποτέλεσµα (πρό αποσβέσεων) ,51 Εκτακτα Εσοδα (Εξοδα) ,94 Κέρδη πρό Τόκων,Αποσβέσων & Φόρων ,74 Κέρδη πρό Αποσβέσων & ,45 Φόρων Κέρδη πρό Φόρων ,65 Μείον: ικαιώµατα Μειοψηφίας στα προ φόρων αποτελέσµατα ,82 Ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων ,83 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2004 Κέρδη Ισολογισµού πρό φόρων ,65 Μείον Μεταβατικοί Λογαριασµοί 0,00 Ενεργητικού Μη διενεργηθείσες Αποσβέσεις ,00 Μη διενεργηθείσα πρόβλεψη για Επισφαλείς Επίδικες και σε καθυστέρηση Απαιτήσεις ,10

13 Μη διενεργηθείσα πρόβλεψη για 0,00 υποτίµηση Συµµετοχών Πρόβλεψη Αποζηµίωσης ,00 Προσωπικού Αναµορφωµένα Κέρδη/Ζηµιές ,55 προ Φόρων Μείον : ικαιώµατα µειοψηφίας ,82 στα αναµορφωµένα κέρδη προ φόρων Αναµορφωµένα Ενοποιηµένα ,73 Κέρδη/Ζηµιές Οµίλου προ Φόρων Μείον : Φόροι χρήσης ,50 Αναµορφωµένα Κέρδη/Ζηµιές µετά απο Φόρους χρήσης Μείον : Φόροι φορολογικού ελέγχου στη χρήση που αναλογούν Αναµορφωµένα Κέρδη/Ζηµιές µετά απο Φόρους χρήσης & φόρους φορολογικού ελέγχου , , ,52 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2004 Ελέγξαµε, κατά τις διατάξεις του άρθρου 108 του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύµων Εταιρειών» τον έκτο ενοποιηµένο ισολογισµό, την Ενοποιηµένη Κατάσταση Αποτελεσµάτων, την Ενοποιηµένη Κατάσταση Ταµειακών Ροών, καθώς και το σχετικό ενοποιηµένο προσάρτηµα, της Ανώνυµης Εταιρείας «NTIONIK A.E. ΕΜΠΟΡΙΑΣ Η/Υ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ» και των θυγατρικών της για τη χρήση που έληξε την 31η εκεµβρίου Εφαρµόσαµε τις διαδικασίες που κρίναµε κατάλληλες για το σκοπό του ελέγχου µας, οι οποίες είναι σύµφωνες µε τις αρχές και κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και επαληθεύσαµε τη συµφωνία του περιεχοµένου της ενοποιηµένης Έκθεσης ιαχειρίσεως µε τις παραπάνω ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. εν επεκταθήκαµε στον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων της ανώνυµης εταιρείας «ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΝΟΜΩΝ Α.Ε.» που περιλαµβάνεται στην ενοποίηση και αντιπροσωπεύει ποσοστό 3,42% και 14,79% των ενοποιηµένων συνόλων ενεργητικού και κύκλου εργασιών αντίστοιχα. Οι οικονοµικές καταστάσεις της θυγατρικής εταιρείας «ΑΦΟΙ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.» που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, στο οποίο βασιστήκαµε για να εκφράσουµε τη γνώµη µας στο βαθµό που αυτή σχετίζεται µε τα περιλαµβανόµενα στην ενοποίηση κονδύλια των πιο πάνω επιχειρήσεων. Από τον έλεγχό µας, προέκυψαν τα εξής: 1) Ο λογαριασµός του Πάγιου Ενεργητικού Γ-ΙΙΙ-2 «Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις» αντιπροσωπεύει την αξία κτήσης συµµετοχών της µητρικής εταιρείας σε µία ανώνυµη εταιρεία εσωτερικού η οποία δεν είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο και µία εταιρεία περιορισµένης ευθύνης. Οι εταιρείες αυτές δεν ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Το σύνολο των συµµετοχών στις παραπάνω εταιρείες, αποτιµήθηκε από τη µητρική εταιρεία στην αξία κτήσεως τους. Εάν η αποτίµηση τους γινόταν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, (άρθρο 43,παρ.6), τότε η αξία µε την οποία θα εµφανίζονταν στον ισολογισµό, θα ήταν µικρότερη κατά το ποσό των ,87 µε συνέπεια η καθαρή θέση του Οµίλου να είναι ισόποσα µειωµένη και τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα προηγουµένων χρήσεων ισόποσα µειωµένα. 2) Στους λογαριασµούς του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού ΙΙ-1 «Πελάτες», ΙΙ-3α «Επιταγές Εισπρακτέες», ΙΙ-3β «Επιταγές σε καθυστέρηση», ΙΙ-10 «Επισφαλείς επίδικοι πελάτες και χρεώστες» και ΙΙ-11 «Χρεώστες ιάφοροι», περιλαµβάνονται καθυστερηµένες και επισφαλείς απαιτήσεις της µητρικής εταιρείας και των θυγατρικών της συνολικού ποσού ,20 περίπου για τις οποίες καµία από τις

14 ενοποιούµενες εταιρείες δεν έχει σχηµατίσει πρόβλεψη εις βάρος των αποτελεσµάτων της, για κάλυψη των ζηµιών που θα υποστούν από τη µη είσπραξή τους. Κατά την γνώµη µας οι εταιρείες θα έπρεπε να σχηµατίσουν ισόποση πρόβλεψη, από την οποία ποσό ,10 θα έπρεπε να επιβαρύνει τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσης, ποσό ,10 τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα προηγουµένων χρήσεων και ποσό ,20 την Καθαρή Θέση του Οµίλου. 3) Οι εταιρείες του Οµίλου στηριζόµενες στην υπ αριθµ. 205/1988 γνωµοδότηση της ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοικήσεως, δεν έχουν σχηµατίσει πρόβλεψη αποζηµίωσης του προσωπικού τους, λόγω εξόδου του από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. Αν οι εταιρείες σχηµάτιζαν τη σχετική πρόβλεψη για αποζηµίωση του συνόλου του προσωπικού τους, ανεξάρτητα από το χρόνο θεµελίωσης δικαιώµατος για συνταξιοδότηση, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920, θα έπρεπε να σχηµατίσουν πρόβλεψη ποσού ,00 περίπου, εκ των οποίων ποσό ,00 περίπου έπρεπε να επιβαρύνει τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσης, ποσό ,00 περίπου τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα προηγούµενων χρήσεων και ποσό ,00 την Καθαρή Θέση του Οµίλου. 4) Η θυγατρική εταιρεία «ATCOM A.E.» βασιζόµενη στις διατάξεις του άρθρου 1 του Π..299/03, δεν διενέργησε και κατά την κλειόµενη χρήση αποσβέσεις επί των εξόδων εγκαταστάσεως ποσού 5.240,00, επί των ασώµατων ακινητοποιήσεων ποσού ,00 και επί των ενσώµατων ακινητοποιήσεων της ποσού ,00 περίπου, ενώ κατά τις προηγούµενες χρήσεις δεν διενεργήθηκαν αποσβέσεις συνολικού ποσού ,01. Εάν η εταιρεία διενεργούσε τις παραπάνω αποσβέσεις, σύµφωνα µε τους συντελεστές του Π..299/03, τότε τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσης θα ήταν µειωµένα κατά το ποσό των ,00 και η καθαρή θέση του Οµίλου σωρευτικά µειωµένη κατά το ποσό των ,01. 5) Λόγω του ύψους των ιδίων κεφαλαίων της θυγατρικής εταιρείας «ATCOM A.E.», όπως αναµορφώνονται µε τις παρατηρήσεις του ελέγχου µας στον ατοµικό Ισολογισµό της, συντρέχει περίπτωση εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 47 του Κ.Ν.2190/ ) Κατά την κλειόµενη χρήση οι απορροφούµενες εταιρείες «ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.» και «UNIKID HELLAS A.E.», οι οποίες απορροφήθηκαν από τη µητρική εταιρεία «ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.», ελέγχθηκαν από τις Φορολογικές Αρχές έως και την και προέκυψαν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις συνολικού ποσού ,00. Επίσης η µητρική εταιρεία «ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.», ελέγχθηκε από τις Φορολογικές Αρχές έως την και προέκυψαν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις ποσού ,00. Το συνολικό ποσό των πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων ήτοι, ,00 επιβάρυνε τα κέρδη προς διάθεση της µητρικής εταιρείας «ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.» στις Επίσης κατά την κλειόµενη χρήση η απορροφούµενη εταιρεία «ΝΤΙΟΝΙΚ OFFICE DEPOT A.E.» η οποία απορροφήθηκε από τη θυγατρική εταιρεία «ATCOM A.E.» ελέγχθηκε από τις Φορολογικές Αρχές για τις χρήσεις 2000 έως και 2002 και προέκυψαν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις συνολικού ποσού 1.012,42 το οποίο επιβάρυνε τα αποτελέσµατα προς διάθεση της θυγατρικής εταιρείας «ATCOM A.E.» στις Η θυγατρική εταιρεία «ATCOM A.E.» δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από την ίδρυση της µέχρι και την , µε συνέπεια οι φορολογικές της υποχρεώσεις για τις χρήσεις αυτές να µην έχουν καταστεί οριστικές και αµετάκλητες. Τέλος η θυγατρική εταιρεία «ΑΦΟΙ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.» κατά την κλειόµενη χρήση ελέγχθηκε φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2002 και προέκυψαν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις συνολικού ποσού 6.447,00 µε συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις της για τις χρήσεις 2003 και 2004 να µην έχουν καταστεί οριστικές και αµετάκλητες. Κατά τη γνώµη µας, αφού ληφθούν υπόψη οι παραπάνω παρατηρήσεις µας, καθώς και οι σηµειώσεις της εταιρείας, κάτω από τον Ενοποιηµένο Ισολογισµό, οι παραπάνω ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 και απεικονίζουν βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών και µεθόδων που εφαρµόζει η µητρική εταιρεία και οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που εφαρµόστηκαν στην προηγούµενη χρήση, την περιουσιακή διάρθρωση και τη χρηµατοοικονοµική θέση, τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα καθώς και τις ταµειακές ροές του συνόλου των εταιρειών που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση της Το ανωτέρω πιστοποιητικό υπογράφεται απο τον Ορκωτό Ελεγκτή κ. Κωνσταντίνου Σωτήριο Α.Μ Σ.Ο.Ε.Λ Grant Thornton Oρκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Σύµβουλοι Επιχειρήσεων

15 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Κύκλος Εργασιών , ,94 Μικτό κέρδος (πρό αποσβέσεων) , ,72 Πλέον: Eσοδα Εκµετάλλευσης , ,28 Σύνολο , ,57 Λειτουργικό Αποτέλεσµα (πρό , ,49 αποσβέσεων) Εκτακτα Εσοδα (Εξοδα) , ,23 Κέρδη πρό Τόκων,Αποσβέσων & , ,26 Φόρων Κέρδη πρό Αποσβέσων & Φόρων , ,74 Κέρδη πρό Φόρων , ,30 Μείον: ικαιώµατα Μειοψηφίας στα προ , ,43 φόρων αποτελέσµατα Ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων , ,30 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2002 Ελέγξαµε, κατά τις διατάξεις του άρθρου 108 του Κ.Ν. 2190/1920 τον τέταρτο ενοποιηµένο ισολογισµό την Ενοποιηµένη Κατάσταση Αποτελεσµάτων, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα, της Ανώνυµης Εταιρείας "ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε " και των θυγατρικών της για την εταιρική χρήση που έληξε την 31η εκεµβρίου Εφαρµόσαµε τις διαδικασίες που κρίναµε κατάλληλες για το σκοπό του ελέγχου µας, οι οποίες είναι σύµφωνες µε τις αρχές και κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και επαληθεύσαµε τη συµφωνία του περιεχοµένου της ενοποιηµένης Έκθεσης ιαχειρίσεως µε τις παραπάνω ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Οι οικονοµικές καταστάσεις των θυγατρικών εταιρειών που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, συνοδεύονται όλες από Πιστοποιητικό Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Από το πιστοποιητικό ελέγχου της µητρικής εταιρείας και τις οικονοµικές καταστάσεις των ενοποιούµενων εταιρειών, οι οποίες ελέγχθηκαν από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές και τα πιστοποιητικά ελέγχου που τις συνοδεύουν, προκύπτουν τα εξής : 1) O λογαριασµός "Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις" αντιπροσωπεύει την αξία συµµετοχών της εταιρείας σε µια εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, καθώς και σε 4 ανώνυµες εταιρείες οι οποίες αποτιµήθηκαν στην αξία κτήσεώς τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.(άρθρο 28 παρ.5). Εάν η αποτίµηση γινόταν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, (άρθρο 43,παρ.6), τότε η αξία µε την οποία θα εµφανίζονταν στον ισολογισµό, θα ήταν µικρότερη κατά το ποσό των ,95. 2) Οι εταιρείες του οµίλου, εκτός της εταιρείας"ευρωκαταστηματα Α.Ε", βασιζόµενες στη γνωµοδότηση της υπ αρ. 205 γνωµοδότησης της ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοικήσεως και στη φορολογική νοµοθεσία, δεν έχουν σχηµατίσει πρόβλεψη για την αποζηµίωση του προσωπικού τους, λόγω εξόδου του από την υπηρεσία, για συνταξιοδότηση. Αν υπολογιζόταν η πρόβλεψη σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2190/1920, το σωρευµένο ύψος της στο τέλος της περιόδου θα ανερχόταν σε ,00 περίπου. 3) Μεταξύ των απαιτήσεων της µητρικής εταιρείας και των θυγατρικών της "ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε", "ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΝΟΜΩΝ Α.Ε", "AΦΟΙ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΙ", ( - ΙΙ-Απαιτήσεις του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού) περιλαµβάνονται ακίνητα-καθυστερηµένα υπόλοιπα πελατών ποσού ,35, γραµµάτια σε καθεστέρυση ποσού ,87, επιταγές σε καθυστέρηση ποσού ,85, καθώς και ακίνητα χρεωστικά υπόλοιπα λοιπών λογαριασµών απαιτήσεων και υποχρεώσεων ποσού ,25, για τα οποία η εταιρεία έχει σχηµατίσει σε προηγούµενες χρήσεις πρόβλεψη κάλυψης ζηµιών από επισφαλείς απαιτήσεις, συνολικού µόνο ποσού ,12. 4) Η µητρική εταιρεία καθώς και η θυγατρική της

16 "ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε", ελέγχθηκαν φορολογικά µέχρι και τη χρήση Συνεπώς οι φορολογικές τους υποχρεώσεις για τις χρήσεις 2000 έως 2002 δεν είναι οριστικές. Οι εταιρείες "AΦΟΙ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΙ" και "ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΝΟΜΩΝ Α.Ε" δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές από την ίδρυση τους και κατά συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις της επίσης δεν έχουν καταστεί οριστικές. 5) Η κλειόµενη χρήση, επιβαρύνθηκε µε ποσό 25902,13, το οποίο αφορά το τελευταίο υπόλοιπο 1/3 των συναλλαγµατικών διαφορών σε USD τηςµητρικής και µίας θυγατρικής της που προέκυψαν κατά τη χρήση 2000, οι οποίες είχαν µεταφερθεί βάσει φορολογικών εγκυκλίων στα "Λοιπά έξοδα Εγκαταστάσεως". 6) Η θυγατρική εταιρεία «ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΝΟΜΩΝ Α.Ε» αποκτήθηκε στις 20/6/2002 και στην ενοποιούµενη κατάσταση αποτελεσµάτων περιλήφθηκε το σύνολο του κύκλου εργασιών της για την χρήση 2002, που είναι ,54 ενώ στα καθαρά ενοποιούµενα αποτελέσµατα προ φόρων περιλαµβάνεται το ποσό ,00 το οποίο αφορά το ποσοστό συµµετοχής της µητρικής προς την θυγατρική. Κατά τη γνώµη µας, αφού ληφθούν υπόψη οι παραπάνω παρατηρήσεις µας, καθώς και οι σηµειώσεις της εταιρείας, κάτω από τον ισολογισµό, οι παραπάνω ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 και απεικονίζουν βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών και µεθόδων που εφαρµόζει η µητρική εταιρεία και οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκέίνες που εφαρµόστηκαν στην προηγούµενη χρήση εκτός της υπ αρ.5 παρατήρησής µας παραπάνω, την περιουσιακή διάρθρωση και τη χρηµατοικονοµική θέση, καθώς και τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα του συνόλου των εταιρειών που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση της 31/12/2002. ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2003 Ελέγξαµε, κατά τις διατάξεις του άρθρου 108 του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύµων Εταιρειών» τον πέµπτο ενοποιηµένο ισολογισµό, την Ενοποιηµένη Κατάσταση Αποτελεσµάτων, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα, της Ανώνυµης Εταιρείας " NTIONIK A.E. ΕΜΠΟΡΙΑΣ Η/Υ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ" και των θυγατρικών της για τη χρήση που έληξε την 31η εκεµβρίου Εφαρµόσαµε τις διαδικασίες που κρίναµε κατάλληλες για το σκοπό του ελέγχου µας, οι οποίες είναι σύµφωνες µε τις αρχές και κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και επαληθεύσαµε τη συµφωνία του περιεχοµένου της ενοποιηµένης Έκθεσης ιαχειρίσεως µε τις παραπάνω ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. εν επεκταθήκαµε στον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων της ανώνυµης εταιρείας "ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΝΟΜΩΝ Α.Ε." που περιλαµβάνεται στην ενοποίηση και αντιπροσωπεύει ποσοστό 3,01% και 14,72% των ενοποιηµένων συνόλων ενεργητικού και κύκλου εργασιών αντίστοιχα. Οι οικονοµικές καταστάσεις της θυγατρικής εταιρείας «ΑΦΟΙ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.» που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, στο οποίο βασιστήκαµε για να εκφράσουµε τη γνώµη µας στο βαθµό που αυτή σχετίζεται µε τα περιλαµβανόµενα στην ενοποίηση κονδύλια των πιο πάνω επιχειρήσεων. Από τον έλεγχό µας, προέκυψαν τα εξής: 1) O λογαριασµός του Πάγιου Ενεργητικού Γ-ΙΙΙ-1 «Συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις» και Γ-ΙΙΙ-2 «Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις» αντιπροσωπεύει την αξία συµµετοχών της εταιρείας σε µια εταιρεία περιορισµένης ευθύνης η οποία βρίσκεται σε αδράνεια, καθώς και σε 2 ανώνυµες εταιρείες οι οποίες αποτιµήθηκαν στην αξία κτήσεώς τους και οι οποίες ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Εάν η αποτίµηση τους γινόταν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, (άρθρο 43, παρ.6), τότε η αξία µε την οποία θα εµφανίζονταν στον ισολογισµό, θα ήταν µικρότερη κατά το ποσό των ,00 µε συνέπεια η ενοποιηµένη καθαρή θέση της εταιρείας να είναι ισόποσα µειωµένη, ενώ τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσης, θα έπρεπε να είναι µειωµένα κατά το ποσό των ,00 και τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα προηγουµένων χρήσεων µειωµένα κατά το ποσό των ,00. 2) Οι εταιρείες του οµίλου, εκτός της εταιρείας "ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.", βασιζόµενες στην υπ αρ. 205 γνωµοδότηση της ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοικήσεως και στη φορολογική νοµοθεσία, δεν έχουν σχηµατίσει πρόβλεψη για την αποζηµίωση του προσωπικού τους, λόγω εξόδου του από την υπηρεσία, για συνταξιοδότηση. Αν υπολογιζόταν η πρόβλεψη ανεξάρτητα από το χρόνο θεµελίωσης δικαιώµατος για συνταξιοδότηση, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920, τότε το σωρευµένο ύψος της στις θα ήταν ,00 περίπου, εκ των οποίων ποσό ,00 έπρεπε να επιβαρύνει τα

17 ενοποιηµένα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσης και ποσό ,00 τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα προηγούµενων χρήσεων. 3) Μεταξύ των απαιτήσεων της µητρικής εταιρείας και των θυγατρικών της, περιλαµβάνονται επισφαλείς και καθυστερηµένες απαιτήσεις ως εξής : α) Ακίνητα υπόλοιπα πελατών, συνολικού ποσού ,00 β) Γραµµάτια και Επιταγές σε καθυστέρηση, συνολικού ποσού ,00, γ) Ακίνητα-καθυστερηµένα χρεωστικά υπόλοιπα Χρεωστών ιαφόρων, συνολικού ποσού ,00. Για όλες τις παραπάνω επισφαλείς και καθυστερηµένες απαιτήσεις, οι εταιρείες του οµίλου έχουν σχηµατίσει πρόβλεψη εις βάρος των αποτελεσµάτων τους, για κάλυψη των ζηµιών που θα υποστούν από τη µη είσπραξή τους, ποσού ,00. Κατά την γνώµη µας θα έπρεπε να έχει σχηµατιστεί επιπλέον πρόβλεψη ποσού ,00 η οποία θα έπρεπε να επιβαρύνει κατά ποσό ,00 τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσης και το υπόλοιπο ποσό τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα προηγουµένων χρήσεων. 4) Η ενοποιούµενη εταιρεία «ATCOM A.E.» βασιζόµενη στις διατάξεις του άρθρου 1 του Π..299/03, δεν διενέργησε και κατά την κλειόµενη χρήση αποσβέσεις επί των εξόδων εγκαταστάσεως ποσού 3.400,00, επί των ασώµατων ακινητοποιήσεων ποσού ,00 και επί των ενσώµατων ακινητοποιήσεων της ποσού ,00 περίπου, ενώ κατά τις προηγούµενες χρήσεις δεν διενεργήθηκαν αποσβέσεις συνολικού ποσού ,01. Εάν η εταιρεία διενεργούσε τις παραπάνω αποσβέσεις, σύµφωνα µε τους συντελεστές του Π..299/03, τότε τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσης θα ήταν µειωµένα κατά το ποσό των ,00 και η ενοποιηµένη καθαρή θέση σωρευτικά µειωµένη κατά το ποσό των ,01. 5) Η µητρική εταιρεία καθώς και η θυγατρική της "ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.", έχουν ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση Συνεπώς οι φορολογικές τους υποχρεώσεις για την χρήση 2003 δεν έχουν καταστεί οριστικές. H εταιρεία «ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΝΟΜΩΝ Α.Ε.» έχει ελεγχθεί µέχρι και την χρήση 2001, ενώ οι εταιρείες «ATCOM A.E.» και «UNIKID A.E.» δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές από την ίδρυση τους και κατά συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις τους µέχρι την κλειόµενη χρήση, επίσης δεν έχουν καταστεί οριστικές. Η εταιρεία «ΑΦΟΙ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.» έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση 2001 µε συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις της για τις χρήσεις 2002 και 2003 να µην έχουν καταστεί οριστικές και αµετάκλητες. Κατά τη γνώµη µας, αφού ληφθούν υπόψη οι παραπάνω παρατηρήσεις µας, καθώς και οι σηµειώσεις της εταιρείας, κάτω από τον ισολογισµό, οι παραπάνω ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 και απεικονίζουν βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών και µεθόδων που εφαρµόζει η µητρική εταιρεία και οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που εφαρµόστηκαν στην προηγούµενη χρήση, την περιουσιακή διάρθρωση και τη χρηµατοοικονοµική θέση, καθώς και τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα του συνόλου των εταιρειών που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση της 31/12/2003. ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2004 Ελέγξαµε, κατά τις διατάξεις του άρθρου 108 του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύµων Εταιρειών» τον έκτο ενοποιηµένο ισολογισµό, την Ενοποιηµένη Κατάσταση Αποτελεσµάτων, την Ενοποιηµένη Κατάσταση Ταµειακών Ροών, καθώς και το σχετικό ενοποιηµένο προσάρτηµα, της Ανώνυµης Εταιρείας «NTIONIK A.E. ΕΜΠΟΡΙΑΣ Η/Υ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ» και των θυγατρικών της για τη χρήση που έληξε την 31η εκεµβρίου Εφαρµόσαµε τις διαδικασίες που κρίναµε κατάλληλες για το σκοπό του ελέγχου µας, οι οποίες είναι σύµφωνες µε τις αρχές και κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και επαληθεύσαµε τη συµφωνία του περιεχοµένου της ενοποιηµένης Έκθεσης ιαχειρίσεως µε τις παραπάνω ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. εν επεκταθήκαµε στον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων της ανώνυµης εταιρείας «ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΝΟΜΩΝ Α.Ε.» που περιλαµβάνεται στην ενοποίηση και αντιπροσωπεύει ποσοστό 3,42% και 14,79% των ενοποιηµένων συνόλων ενεργητικού και κύκλου εργασιών αντίστοιχα. Οι οικονοµικές καταστάσεις της θυγατρικής εταιρείας «ΑΦΟΙ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.» που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, στο οποίο βασιστήκαµε για να εκφράσουµε τη γνώµη µας στο βαθµό που αυτή σχετίζεται µε τα περιλαµβανόµενα στην ενοποίηση κονδύλια των πιο πάνω επιχειρήσεων. Από τον έλεγχό µας, προέκυψαν τα εξής: 1) Ο λογαριασµός του Πάγιου Ενεργητικού Γ-ΙΙΙ-2 «Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις» αντιπροσωπεύει την αξία κτήσης συµµετοχών της µητρικής εταιρείας σε µία ανώνυµη εταιρεία εσωτερικού η οποία δεν είναι

18 εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο και µία εταιρεία περιορισµένης ευθύνης. Οι εταιρείες αυτές δεν ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Το σύνολο των συµµετοχών στις παραπάνω εταιρείες, αποτιµήθηκε από τη µητρική εταιρεία στην αξία κτήσεως τους. Εάν η αποτίµηση τους γινόταν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, (άρθρο 43,παρ.6), τότε η αξία µε την οποία θα εµφανίζονταν στον ισολογισµό, θα ήταν µικρότερη κατά το ποσό των ,87 µε συνέπεια η καθαρή θέση του Οµίλου να είναι ισόποσα µειωµένη και τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα προηγουµένων χρήσεων ισόποσα µειωµένα. 2) Στους λογαριασµούς του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού ΙΙ-1 «Πελάτες», ΙΙ-3α «Επιταγές Εισπρακτέες», ΙΙ-3β «Επιταγές σε καθυστέρηση», ΙΙ-10 «Επισφαλείς επίδικοι πελάτες και χρεώστες» και ΙΙ-11 «Χρεώστες ιάφοροι», περιλαµβάνονται καθυστερηµένες και επισφαλείς απαιτήσεις της µητρικής εταιρείας και των θυγατρικών της συνολικού ποσού ,20 περίπου για τις οποίες καµία από τις ενοποιούµενες εταιρείες δεν έχει σχηµατίσει πρόβλεψη εις βάρος των αποτελεσµάτων της, για κάλυψη των ζηµιών που θα υποστούν από τη µη είσπραξή τους. Κατά την γνώµη µας οι εταιρείες θα έπρεπε να σχηµατίσουν ισόποση πρόβλεψη, από την οποία ποσό ,10 θα έπρεπε να επιβαρύνει τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσης, ποσό ,10 τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα προηγουµένων χρήσεων και ποσό ,20 την Καθαρή Θέση του Οµίλου. 3) Οι εταιρείες του Οµίλου στηριζόµενες στην υπ αριθµ. 205/1988 γνωµοδότηση της ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοικήσεως, δεν έχουν σχηµατίσει πρόβλεψη αποζηµίωσης του προσωπικού τους, λόγω εξόδου του από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. Αν οι εταιρείες σχηµάτιζαν τη σχετική πρόβλεψη για αποζηµίωση του συνόλου του προσωπικού τους, ανεξάρτητα από το χρόνο θεµελίωσης δικαιώµατος για συνταξιοδότηση, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920, θα έπρεπε να σχηµατίσουν πρόβλεψη ποσού ,00 περίπου, εκ των οποίων ποσό ,00 περίπου έπρεπε να επιβαρύνει τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσης, ποσό ,00 περίπου τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα προηγούµενων χρήσεων και ποσό ,00 την Καθαρή Θέση του Οµίλου. 4) Η θυγατρική εταιρεία «ATCOM A.E.» βασιζόµενη στις διατάξεις του άρθρου 1 του Π..299/03, δεν διενέργησε και κατά την κλειόµενη χρήση αποσβέσεις επί των εξόδων εγκαταστάσεως ποσού 5.240,00, επί των ασώµατων ακινητοποιήσεων ποσού ,00 και επί των ενσώµατων ακινητοποιήσεων της ποσού ,00 περίπου, ενώ κατά τις προηγούµενες χρήσεις δεν διενεργήθηκαν αποσβέσεις συνολικού ποσού ,01. Εάν η εταιρεία διενεργούσε τις παραπάνω αποσβέσεις, σύµφωνα µε τους συντελεστές του Π..299/03, τότε τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσης θα ήταν µειωµένα κατά το ποσό των ,00 και η καθαρή θέση του Οµίλου σωρευτικά µειωµένη κατά το ποσό των ,01. 5) Λόγω του ύψους των ιδίων κεφαλαίων της θυγατρικής εταιρείας «ATCOM A.E.», όπως αναµορφώνονται µε τις παρατηρήσεις του ελέγχου µας στον ατοµικό Ισολογισµό της, συντρέχει περίπτωση εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 47 του Κ.Ν.2190/ ) Κατά την κλειόµενη χρήση οι απορροφούµενες εταιρείες «ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.» και «UNIKID HELLAS A.E.», οι οποίες απορροφήθηκαν από τη µητρική εταιρεία «ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.», ελέγχθηκαν από τις Φορολογικές Αρχές έως και την και προέκυψαν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις συνολικού ποσού ,00. Επίσης η µητρική εταιρεία «ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.», ελέγχθηκε από τις Φορολογικές Αρχές έως την και προέκυψαν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις ποσού ,00. Το συνολικό ποσό των πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων ήτοι, ,00 επιβάρυνε τα κέρδη προς διάθεση της µητρικής εταιρείας «ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.» στις Επίσης κατά την κλειόµενη χρήση η απορροφούµενη εταιρεία «ΝΤΙΟΝΙΚ OFFICE DEPOT A.E.» η οποία απορροφήθηκε από τη θυγατρική εταιρεία «ATCOM A.E.» ελέγχθηκε από τις Φορολογικές Αρχές για τις χρήσεις 2000 έως και 2002 και προέκυψαν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις συνολικού ποσού 1.012,42 το οποίο επιβάρυνε τα αποτελέσµατα προς διάθεση της θυγατρικής εταιρείας «ATCOM A.E.» στις Η θυγατρική εταιρεία «ATCOM A.E.» δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από την ίδρυση της µέχρι και την , µε συνέπεια οι φορολογικές της υποχρεώσεις για τις χρήσεις αυτές να µην έχουν καταστεί οριστικές και αµετάκλητες. Τέλος η θυγατρική εταιρεία «ΑΦΟΙ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.» κατά την κλειόµενη χρήση ελέγχθηκε φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2002 και προέκυψαν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις συνολικού ποσού 6.447,00 µε συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις της για τις χρήσεις 2003 και 2004 να µην έχουν καταστεί οριστικές και αµετάκλητες. Κατά τη γνώµη µας, αφού ληφθούν υπόψη οι παραπάνω παρατηρήσεις µας, καθώς και οι σηµειώσεις της εταιρείας, κάτω από τον Ενοποιηµένο Ισολογισµό, οι παραπάνω ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 και απεικονίζουν βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών και µεθόδων που

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002 ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, MΑΪΟΣ 2003 ΣΕΛΙ Α: 1/248

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2003

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2003 ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΣΕΛΙ Α: 1/229

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

RIDENCO ANΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

RIDENCO ANΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ RIDENCO ANΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2003 ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α 5 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ 6 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 7 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε. ENOΠΟΙΗΜΕΝH ΛΟΓΙΣ. Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε. ENOΠΟΙΗΜΕΝH ΛΟΓΙΣ. Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε. ENOΠΟΙΗΜΕΝH ΛΟΓΙΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Δαπάνες πολυετούς απόσβεσης Μείον: αποσβέσεις Αναπόσβεστη άξια Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Ασώματες Ακινητοποιήσεις Αξία κτήσης Μείον:αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ανώνυµος Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

Ανώνυµος Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Ανώνυµος Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 15.11.2002 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 Βάσει των διατάξεων της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Αθήνα, Μάρτιος 2005 2 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ... 4 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

RIDENCO ANΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

RIDENCO ANΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ RIDENCO ANΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΙΟΥΝΙΟΣ 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α 5 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ 6 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 7 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

SPRIDER A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 5/204/14.11.2000 ΚΑΙ 1/319/9.12.2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

SPRIDER A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 5/204/14.11.2000 ΚΑΙ 1/319/9.12.2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 2 SPRIDER A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 5/204/14.11.2000 ΚΑΙ 1/319/9.12.2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΪΟΣ 2005 3 4 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΣΕΛ 48)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΣΕΛ 48) ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εκ παραδροµής τα µεγέθη των δικαιωµάτων µειοψηφίας µετά φόρων (πριν και µετά τις σχετικές αναµορφώσεις) για τις χρήσεις 2002 και 2003 έχουν αποτυπωθεί λανθασµένα στο Ετήσιο ελτίο. Ακολουθούν πίνακες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 του.σ. της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Χ.Α. ΜΕ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

RIDENCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α 4 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ 5 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 7 ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 του.σ. της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2003-31.12.2003

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΠΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. ΑΠΟ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ηράκλειο, Ιούνιος 2003-1- Επιστολή Προέδρου.Σ. Αγαπητοί Μέτοχοι, Το

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι ΚΟ Ποσά κλειόµ.χρήσεως 2001 Ποσά προηγ. χρήσεως 2000 Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Ποσά κλειόµ.χρήσεως 2001 Ποσά προηγ.

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι ΚΟ Ποσά κλειόµ.χρήσεως 2001 Ποσά προηγ. χρήσεως 2000 Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Ποσά κλειόµ.χρήσεως 2001 Ποσά προηγ. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 12855/05/Β/86/35 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι ΚΟ Ποσά κλειόµ.χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ ΑΤΕ

Ε ΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ ΑΤΕ Ε ΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ ΑΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΥ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 10ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004-0 - Πίνακας Περιεχοµένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - 1 - ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΜΑΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4, παρ.2δ, του Ν. 3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004

ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 3 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

INFO-QUEST AEBE ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ιούνιος 2002

INFO-QUEST AEBE ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ιούνιος 2002 INFO-QUEST AEBE ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2001 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Ιούνιος 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 9 3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (FORTHnet A.E.)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (FORTHnet A.E.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ () ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

01.07.2010 30.06.2011 ( )

01.07.2010 30.06.2011 ( ) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010-30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

FEEDUS A.E.B.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ετήσιο ελτίο Χρήσης 2004

FEEDUS A.E.B.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ετήσιο ελτίο Χρήσης 2004 FEEDUS A.E.B.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιο ελτίο Χρήσης 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, Ιούνιος 2005 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

ΡΑΔΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΡΑΔΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΑΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε µε την 1/319 της 09/12/2004

Διαβάστε περισσότερα