Ἀρχαῖοι Ἕλληνες καί Ἰησοῦς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ἀρχαῖοι Ἕλληνες καί Ἰησοῦς"

Transcript

1 Ἀρχαῖοι Ἕλληνες καί Ἰησοῦς ἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες ἀνέκαθεν εἶχαν µιά Ο ἔµφυτη εὐσέβεια, ὅµως ἐλάχιστοι ἀπό ἐµᾶς γνωρίζουν ὅτι προφήτεψαν τήν ἔλευση καί τήν ἀποστολή τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀποκαλύπτοντάς µας στοιχεῖα ἀκόµα καί γιά τήν Ἁγία Τριάδα. Ἄς ξεκινήσουµε λοιπόν µαζί αὐτό τό ταξείδι γνώσης στόν ἄγνωστο σπερµατικό λόγο τῶν προγόνων µας. Βλέπουµε τόν Μένανδρο (ἤ κατ ἄλλους τόν Θουκυδίδη) νά µᾶς ὠθεῖ στήν εὐσέβεια καί νά µήν ἀναζητοῦµε τήν ἀκατανόητη φύση τοῦ Κυρίου. «θεόν σέβου καί µάνθανε. µή ζήτει δέ τις ἐστι καί πῶς; οὐ γάρ ἔστιν ὅτε οὐκ ἔστιν, ὡς ὄντα τοῦτον σέβου καί µάνθανε. ἀσεβής γάρ τόν νοῦν ὁ θέλων µανθάνειν θεόν.» «Νά σέβεσαι τόν Θεό καί νά κατανοεῖς. Μήν ζητεῖς (νά µάθεις) ποιός εἶναι, καί πῶς. ιότι οὐδέποτε εἶναι ἀνύ παρκτος, ὡς ὑπάρχοντα λοιπόν νά τόν σέβεσαι καί νά τόν ἀντιλαµβάνεσαι. ιότι εἶναι ἀσεβής αὐτός ὁ ὁποῖος θέλει σύµφωνα µέ τόν νοῦν νά ἐξακριβώσει τόν Θεό» 1. Ἀκολουθοῦµε ὅµως τόν Ἀριστο τέλη στήν ἀνίχνευση τῆς γεννέσεως τοῦ Λόγου καί τήν ἀρχή γιά τήν ἀποκάλυψη τῆς Ἁγίας Τριάδος: «Ἀκάµατος φύσις Θεοῦ γεννήσεται οὐκ 1. Ὑπάρχει στά χειρόγραφα: α. ιονυσίου 281, φ. 103α, Θουκυδίδης, β. Vat. Gr. 1198, φ. 66β, Θουκιδίδης, γ. Ἰβήρων 386, φ. 176α, Μένανδρος, δ. Σινά 1189, φ. 7β, Μένανδρος. ἔχουσα ἀρχήν. Ἐξ αὐτοῦ δέ ὁ πανσθενής οὐσιοῦται Λόγος». «Ἀκατάβλητος φύσις Θεοῦ θά γεννηθεῖ πού δέν ἔχει ἀρχήν. Ἀπό αὐτόν λοιπόν ἀποκτᾶ οὐσία ὁ παντοδύναµος Λόγος.» 2 Καί βλέπουµε τόν Πλάτωνα ξεκάθαρα νά µᾶς ὁµιλεῖ γιά τό µυστήριο τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὅπως τό γνωρίζουµε καί σήµερα, κάτι πού οὐδέποτε ἀπεκαλύφθη µέσα ἀπό τήν Παλαιά ιαθήκη, τουλάχιστον τόσο ἀνοικτά. «ὁ παλαιός νέος, καί ὁ νέος ἀρχαῖος, ὁ πατήρ µόνος, καί ὁ µόνος πατήρ, τό ἕν τρία καί τά τρία ἕν. ἄσαρκον σαρκικόν. γῆ τέτοκε τόν οὐράνιον βασιλέα». «Ὁ παλαιός νέος καί ὁ νέος ἀρ χαῖος. Ὁ Πατέρας µοναδικός, καί ὁ µοναδικός Πατέρας. Τό ἕνα τρία, καί τά τρία ἕνα. Ἄσαρκο, ἔνσαρκο. Ἡ γῆ γέννησε τόν οὐράνιο βασιλέα». Ὁ Πλάτων εἶπε: «Ἐπειδή ὁ Θεός εἶναι ἀγαθός, δέν εἶναι αἴτιος διά τά πάντα, ὅπως οἱ πολλοί λέγουν. Εἶναι ἀναίτιος δέ διά πολλά, καί διά τά µέν ἀγαθά εἶναι αἴτιος, διά τίποτε ἄλλο δέν λέµε ὅτι εἶναι αἴτιος παρά µόνον διά τά καλά, διά τά κακά δέ καθόλου» Ὑπάρχει στά χειρόγραφα, α. Σινά 327, φ. 235α., β. Vat. Gr. 1198, φ. 66α, γ. ιονυσίου 281, φ. 103α, δ. ιονυσίου 167, φ. 151α, ε. Richard Bentleii Epistola, σeλ. 7, στ. Ἰβήρων 386, φ. 174α. 3. Ὑπάρχει στά χειρόγραφα: α. ιονυσίου 167, ΤΕΥΧΟΣ 57 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2009

2 Ὅµως οἱ Ἕλληνες προχωροῦν καί στήν ἀποκάλυψη τῆς δηµιουργίας τοῦ κόσµου ἀπό τήν Ἁγία Τριάδα: «εἰ µή πρόνοια τις τοῦ τῶν πάντων κυρίου, οὐ µήν τόν λόγον τοῦτον ἀποκαλύψαι ἠβούλοντο οὐδέ ὑµᾶς τοιούτοις ἔργοις κατεῖχεν, ἵνα περί τούτων ἐρωτήσητε. οὐ γάρ ἐφικτόν ἐστιν εἰς ἀµυήτους τοιαῦτα παρασχέσθαι µυστήρια ἀλλά τῷ νοΐ ἀκουσάντων ἀκούσατε ἓν µόνον ἦν φῶς νοερόν πρό φωτός νοεροῦ, καί ἦν αὐτά ἕνωσις ἐκ τοῦ νοῦ φωτί καί πνεύµατι. τά πάντα ἐξ αὐτοῦ, καὶ εἰς αὐτόν, εἰς γόνιµον ἐκ γονίµου, κατελθών ἐπί γονίµῳ ὕδατι ἔγκυον τό ὕδωρ ἐποίησεν». «Ἐάν δέν ὑπῆρχε ἡ πρόνοια τοῦ Κυρίου ὅλων, δέν θά ἤθελαν νά ἀποκαλύψουν τόν λόγο αὐτόν, οὔτε ἐσᾶς θά τοιαύτη ἐπιθυµία διά νά ρωτήσετε αὐτά. ιότι δέν εἶναι δυνατόν εἰς ἀµύητους νά παραδίδονται τοιαῦτα ἀλλά ἀφοῦ κατανοήσατε µέ τόν νοῦ ἀκούσατε. Ἕνα καί µοναδικό ἦταν Φανερό, τό ὅποιον προϋπῆρχε τοῦ νοεροῦ Φωτός καί ἦταν αὐτά ἕνωση ἀπό τοῦ Νοῦ διά τοῦ Φωτός καί τοῦ Πνεύµατος.Τά πάντα ἐξ αὐτοῦ καί εἰς αὐτόν, ἀφοῦ κατῆλθε εἰς γόνιµο (φύση) ἐκ γονίµου (Φύσεως), εἰς γόνιµο ὕδωρ, ἔγκυον κατέστησε τό ὕδωρ» 4. Καί βλέποντας οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες τήν κατάντια τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, προλέγουν µέ τόν Αἰσχύλο στήν δύστυχη ἀνθρωπότητα-προµηθέα ὅτι τά δεινά του θά λυθοῦν µόνο µέ τήν κάθοδο ἑνός Θεοῦ στόν ᾍδη....τοιοῦδε µόχθου τέρµα µή τι προσδόκα, 1026 πρὶν ἂν θεῶν τις διάδοχος τῶν σῶν πόνων φανῇ, θελήσῃ τ εἰς ἀναύγητον µολεῖν ᾍδην κνεφαῖά τ ἀµφὶ Ταρτάρου βάθη. Ὁ θεός Ἑρµῆς προλέγει εἰς τόν Προµηθέα, ὅτι δέν περιµένει τό τέλος τῶν δεινῶν «πρίν ἄν φανεῖ τίς θεός», ὅστις θά τόν διαδεχτεῖ εἰς τό µαρτύριο καί ὅστις ἐκουσίως θά κατέλθει εἰς τόν σκοτεινό Ἅδη καί εἰς τά ζοφερά βάθη τοῦ Ταρτάρου, γινόµενος οὕτως ἑκούσιον ἱλαστήριον θῦµα... 5 Τό ἴδιο ἀκριβῶς λένε ὁ Ἀνάξαρχος «Κάποιος ἀπό τούς θεούς θά πέση ἀπό ἀνθρώπινο χέρι», «Βεβληθήσεταί τις θεῶν βροτήσιαι χειρί» ιογένης Λαέρτιος (ΙΧ 60) καί ὁ Σωκράτης «τοιοῦτος οὖν ἄλλος οὐ ῥᾳδίως ὑµῖν γενήσεται, ὦ ἄνδρες, ἀλλ ἐὰν ἐµοὶ πείθησθε, φείσεσθέ µου ὑµεῖς δ ἴσως τάχ ἂν ἀχθόµενοι, ὥσπερ οἱ νυστάζοντες ἐγειρόµενοι, φ. 151α, Πλάτων, β. Vat. Gr. 1198, φ. 66β, Θουκιδίδης, γ. Ἰβήρων 386, φ. 174α, Πλάτων, δ. Σινά 1189, φ. 7β, Πλάτων, ε. ιονυσίου 281, φ. 103α, Χίλων, στ. Richard Bentleii Epistola, σελ. 7-8 Θουκυδίδης Πλούταρχος, ζ. Σινά 327, φ. 235β, Πλούταρχος 4. Ὑπάρχει στά χειρόγραφα: α. Vat. Gr. 1198, φ. 66β, 66α, β. Ἰβήρων 386, φ. 173β, 174α, γ. Κύριλλος, Κατά Ἰουλιανοῦ, Ι, 552 Β καί Ι, 556 Α, δ. ιονυσίου 281, φ. 103α, ε. Μαλάλας, Χρονογραφία, σελ. 26, στ. Σινά 327, φ. 235α. 5. Πηγή: Ἰησοῦς Χριστός, Ἑλληνισµός -Χριστιανισµός, Ἄγγελος κρούσαντες ἄν µε, πειθόµενοι Ἀνύτῳ, ῥᾳδίως ἂν ἀποκτείναιτε, εἶτα τὸν λοιπὸν βίον καθεύδοντες διατελοῖτε ἄν, εἰ µή τινα ἄλλον ὁ θεὸς ὑµῖν ἐπιπέµψειεν κηδόµενος ὑµῶν» (Πλάτων Ἀπολ. Σωκρ. ιη ) [Μυθολογία: Ὑπάρχει παράδοση ὅτι µέλλει νά ἔλθει ἐξ οὐρανοῦ ὁ ἰσχυρός, στόν ὁποῖο ὅλοι θά δώσουν τό ὄνοµα τοῦ ΣΩΤΗΡΑ καί ὅτι αὐτός καί ὄχι ἄλλος θά καταλύσει τό κράτος τῶν «κακῶν» ἤ ὅτι αὐτός θά ὑποµένει πολλά παθήµατα.]. Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες «εἰδωλολάτρες» προχώρησαν στήν ἀποκάλυψη ὅτι θά ἔρθει στή γῆ ὁ Κύριος καί θά γεννηθεῖ ἀπό Μητέρα µέ τό ὄνοµα Μαρία, πού θά εἶναι παρθένος. «Ὅσα µέν πρὸς ἀρετήν καί κόσµον ὀρώρετε ποιεῖν, ποιεῖτε. ἐγώ γάρ ἐφετµεύω τρισένα ὑψιµέδοντα. οὗ λόγος ἄφθεγκτος ἐν ἀδείω κόρη ἔγκυµος ἔσται, ὥσπερ πυροφόρον τόξον ἅπαντα κόσµον ζωγρήσας, πατρί, προσάξει δῶρον. Μαρία δέ τό όνοµα αὐτῆς.» «Ὅσα σχετικά µέ τήν ἀρετή καί τήν κοσµιότητα παρακινεῖτε νά κάνουν, πράττετε καί σεῖς. ιότι ἐγώ προφητεύω κυβερνήτη µέ τριπλῆ ὑπόσταση εἰς µίαν. Τοῦ ὁποίου ὁ ἀνείπωτος Λόγος θά κυοφορηθεῖ εἰς ἀνυποψίαστη κόρη, ὅπως ἀκριβῶς τό πυρφόρο τόξο, ἀφοῦ αἰχµαλωτίσει ὅλον γενικῶς τόν κόσµο, θά τόν προσφέρει ὡς δῶρο εἰς τόν Πατέρα. Μαρία δέ τό ὄνοµα αὐτῆς» 6. Μᾶς µίλησε ὁ Σόλων ἐπίσης γιά τήν ἀποστολή τοῦ Κυρίου µας µέ «τροµακτικές» λεπτοµέρειες πού καθηλώνουν: «Ὀψέ ποτε ἐπί τήν <πολυ> σχεδήν ταύτην ἐλάσεις θεός γαῖαν, καί δίχα σφάλµατος σάρξ γενήσεται ἀκαµάτου θεότητος, ἀνιάτων παθῶν λύσεις φοροῦσα, καί τούτω πικρός γενήσεται φθόνος λαοῦ, καί προς ὕψος κρεµασθείς, ὡς θανάτου κατάδικος, εἰς πάντα πρᾶος πεσεῖται.» «Ὡς Θεός θά φθάσει εἰς αὐτήν τήν πολυδιηρηµένην γῆ καί θά γεννηθεῖ µέ σάρκα ἀλάθητο. Μέ ἀνεξάντλητα ὅρια ὡς θεότητα θά ἀπαλλάξει τόν ἄνθρωπο ἀπό τήν φθορά τῶν ἀνιάτων παθῶν. Καί τοῦτον θά τόν φθονήσει ἄπιστος λαός καί ἀφοῦ κρεµαστεῖ ὑψηλά ὡς κατάδικος εἰς θάνατον, ὅλα θά τά ὑποφέρει µέ πραότητα» 7. Μᾶς δηλώνει ὁ Σόλων ὅτι αὐτός εἶναι ὁ παντοδύνα- µος Θεός πού τρέµουν τά σύµπαντα καί οἱ ὑποχθόνιοι δαίµονες: «Οὗτός ἐστιν ἀπό οὐρανῶν βεβηκώς, φλογός ὑποβαλών ἀθάνατον πῦρ. ὅν τρέµει οὐρανός γῆ τε <καί> θάλασσα, τάρτατοι καί βύθιοι δαίµονες, αὐτοπάτωρ τρισόλβιος.» «Αὐτός εἶναι ὁ ὁποῖος ἦλθε ἀπό τούς οὐρανούς, ἀφοῦ ὑπέταξε τό ἀθάνατο πῦρ τῆς φλογός. Αὐτόν τρέ- µει ὁ οὐρανός, ἡ γῆ καί ἡ θάλασσα, οἱ τάρταροι καί οἱ Π. Σακκέτος, ἐκδόσεις ηµιουργία, σελ. 619 & Αἰσχύλος «Προµηθέας εσµώτης» [http://www.mikrosapoplous.gr/] 6. Ὑπάρχει στά χειρόγραφα: α. Vat. Gr., 1198, φ. 65β, β. Σινά 327, φ.236 α, γ. ιονυσίου 281, φ. 103α, δ. Σινά 1189, φ. 6β 7. Ἐκτός ἀπό τόν Ἅγιο Ἀθανάσιο (τήν ἀποδίδει στόν Σόλω- 2

3 ὑποχθόνιοι δαίµονες, τρισµακάριος ὁ ἴδιος ὁ Πατέρας» 8. Καί τέλος µᾶς ἀποκαλύπτουν τήν θυσία τοῦ Θεανθρώπου καί τήν Ἀνάσταση καί Ἀνάληψή Του: «Χριστός Θεός ἐµός ἐστίν, ὅς ἐν ξύλῳ ἐτανύθη, ὅς θάνεν ὅς ἐκ τάφου εἰς πόλον ὦρτο» 9. Μία ἀκόµη προφητεία τῆς Κυµαίας διασώζεται ἀπό τόν Ἅγιο Νικόδηµο τόν Ἁγιορείτη στό ἔργο του «Ὁ Ἀόρατος Πόλεµος» Ἀναφέρεται ἡ κάθοδος τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ στή γῆ καί ὁ λεξάριθµος τοῦ ὀνόµατός Του:...Σίβυλλα ἡ Κυµαία περιλαµβάνει ἐνταῦθα τόν ἀριθµόν τοῦ ὀνόµατος, Ἰησοῦς. «δή τότε καί µεγάλοιο θεοῦ παῖς ἀνθρώποισι, ἦξοι σαρκοφόρος, θνητοῖς ὁµοιούµενος ἐν γῇ. Τέσσαρα φωνήεντα φέρει, τά δ ἄφωνα ἐν αὐτῷ δισσῶν ἀγγέλων, ἀριθµοῦ δ ὅλον ἐξονοµήνω. Ὀκτώ γάρ µονάδας, τόσας δεκάδας ἐπί τούτοις ἠδ ἑκατοντάδας να) καί τόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν αµασκηνό, ὑπάρχει στά χειρόγραφα ὡς προφητεία τοῦ Ἀπόλλωνα: α. οχειαρίου 5, φ. 124 α, Σίβυλλα, β. Σινά 327, φ.235α - 235β, Πλάτων, γ. Βατοπεδίου 754, φ. 182β, Ὅµηρος, δ. Σινά 1189, φ. 7, Χίλων, ε. Ἰβήρων 386, φ. 174β, Πλάτων, στ. Richard Bentleii Epistola, σέλ. 10, Ἀντίοχος, ζ. ιονυσίου 281, φφ. 103α - α03β, Πλάτων. 8. Ἀποδίδεται ἀπό τόν Μέγα Ἀθανάσιο στόν Βία ἀλλά στά ἄλλα τέσσερα χειρόγραφα πού ἀπαντᾶται ἀποδίδεται στόν Σόλωνα: a. Vat. Gr., 1198, φ. 66 α, β. Σινά 327, φ.235β, Σόλων, γ. ιονυσίου 281, φ. 103 α, Πλούταρχος, δ. ιονυσίου 167, φ. 151 α, χρ. Χίλων, ε. Richard Bentleii Epistola, σελ. 7, Σόλων, στ. Σινά 1189, φ. 7α, Σόλων, ζ. Ἰβήρων 386, φ. 176α, Σόλων. 9. Ἅγιον Ὄρος, Μονή ιονυσίου, Χρησµοί ἑλλήνων σοφῶν περί Χριστοῦ, κώδ. 167, φ. 151.ἅ, 16ος αἰώνας. (Πηγή: Τά ἀρχεῖα τῆς χαµένης Γνώσης, Παναγιώτης Α. Τουλάτος, εἰκ. 49) Συνταγὴ προσφόρου μὲ προζύμι (γιὰ 2 πρόσφορα) Ὑλικὰ 1 κιλὸ σκληρὸ σιμιγδαλένιο ἀλεύρι - κίτρινο, ½ κιλὸ ἀλεύρι ἄσπρο μαλακό, προζύμι στὸ μέγεθος μικροῦ μήλου σὲ θερμοκρασία δωματίου, 1 κουταλάκι τοῦ γλυκοῦ ἁλάτι, χλιαρὸ νερὸ ὅσο πάρει, σφραγίδα ξυλόγλυπτη, 2 ταψάκια Νο 20. Ἐκτέλεση Ρίχνουμε σὲ μιὰ λεκάνη 2 φλυτζάνια τοῦ τσαγιοῦ χλιαρὸ νερὸ καὶ λιώνουμε τὸ προζύμι ἐντελῶς. Στὴ συνέχεια ρίχνουμε 2 φλυτζάνια τοῦ τσαγιοῦ ἀλεύρι κίτρινο καὶ ἀνακατεύουμε καλὰ τὸ μεῖγμα. Τὸ σταυρώνουμε, τὸ σκεπάζουμε μὲ μιὰ καθαρή πετσέτα καὶ τὸ ἀφήνουμε γιὰ 10 ὧρες περίπου, ὥστε νὰ δημιουργηθοῦν φυσαλλίδες. ὀκτώ, ἀπιστοτέροις ἀνθρώποις, οὔνοµαι δηλώσει. Σύ δ ἐνί φρεσί σήσι νόησον». «καί τότε ὁ Υἱός τοῦ µεγάλου Θεοῦ θά ἔλθει στούς ἀνθρώπους µέ σάρκα, ὁµοιάζων µέ τούς θνητούς στή γῆ. Τέσσερα φωνήεντα θά φέρει, τό δέ ἄφωνον φανερώνεται σέ αὐτόν διπλό, καί ὅλον τόν ἀριθµό θά ἀποκαλύψω. Ὀκτώ µονάδες, τόσες δεκάδες ἐπί αὐτῶν καί ὀκτῶ ἑκατοντάδες, τό ὄνοµά του θά φανερώσει στούς ἀπίστους. Ἐσύ δέ κατανόησέ το καλά στό νοῦ σου» (Πηγή: Ἀόρατος Πόλεµος, σελ. 300 ἔκδ. Παναγόπουλος) 10. ιαβάζοντας ὅλα αὐτά µόνο ὅσοι εἶναι κακοπροαίρετοι κατηγοροῦν τούς ἀρχαίους Ἕλληνες γιά εἰδωλολάτρες καί ἴσως ἐπίτηδες ὁρισµένοι ἔχουν ἀποκρύψει ἀπό τούς Νεοέλληνες ὅλα αὐτά τά θαυµαστά προκειµένου νά µᾶς κρατήσουν σέ µιά ψευδῆ αἴσθηση πάλης µεταξύ ἑλληνισµοῦ-χριστιανισµοῦ. Τά χειρόγραφα ὅµως τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων µᾶς ἀποκαλύπτουν ὅτι δέχθηκαν ἀπό τόν Κύριο τήν ἀποκάλυψη ὅλων ὅσων ἐπρόκειτο νά γίνουν σχετικά µέ τόν ἐρχοµό τοῦ Θεανθρώπου γιά τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Μαρία Χοµπιτάκη, πρεσβυτέρα 10. Ὁ Ἅγιος Νικόδηµος δίνει τό ἑξῆς λεξαριθµικό ἄθροισµα : I Η Σ Ο Υ Σ = = 888, (ἀπόσπασµα ἀπό τό βιβλίο τοῦ Χάρη Κ. Σκαρλακίδη 2005, «Οἱ προάγγελοι τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, Ἀπόλλων καί Σιβύλλες») Ἔπειτα ρίχνουμε 2 φλιτζάνια τοῦ τσαγιοῦ χλιαρὸ νερό, τὸ ἁλάτι καὶ λίγο-λίγο ὅλο τὸ ἀλεύρι. Τὸ ζυμώνουμε 20 λεπτὰ περίπου. Ἡ ζύμη πρέπει νὰ εἶναι σφιχτὴ καὶ νὰ μὴν κολλάει στὰ χέρια μας καὶ στὴ λεκάνη. Ἐὰν κατὰ τὸ ζύμωμα χρειαστεῖ ἡ ζύμη λίγο νερὸ ἀκόμα, βρέχουμε τὰ χέρια μας μὲ χλιαρὸ νερὸ καὶ συνεχίζουμε τὸ ζύμωμα μέχρι τὸ νερὸ νὰ ἀπορροφηθεῖ ἐντελῶς. Ὅταν ἡ ζύμη ζυμωθεῖ καλά, ἀφαιροῦμε ἕνα κομμάτι ὅσο τὸ μέγεθος τοῦ προζυμιοῦ ποὺ χρησιμοποιήσαμε, τὸ ὁποῖο θὰ εἶναι τὸ προζύμι μας στὸ ἑπόμενο ζύμωμα καὶ τὸ τοποθετοῦμε σὲ ἕνα κεσεδάκι μὲ σκέπασμα, τὸ ὁποῖο ἀφήνουμε ἐκτὸς ψυγείου γιὰ 12 ὧρες περίπου ὥστε νὰ φουσκώσει καὶ στὴ συνέχεια τὸ τοποθετοῦμε στὸ ψυγεῖο. Τὴν ὑπόλοιπη ζύμη τὴ χωρίζουμε στὰ δυό. Ρίχνουμε λίγο ἀλεύρι πάνω στὸν πάγκο καὶ πάνω σ αὐτὸ πλάθουμε κάθε πρόσφορο σὲ σχῆμα στρογγυλὸ καὶ τοποθετοῦμε τὸ καθένα στὸ κέντρο τοῦ ταψιοῦ. Στὸ κάθε ταψὶ ἔχουμε ρίξει ἀπὸ πρὶν λίγο ἀλεύρι (στὸν πάτο καὶ ἔχουμε περάσει καὶ τὰ τοιχώματα μὲ ἀλεύρι), ὥστε νὰ μὴν κολλήσει τὸ πρόσφορο. Τοποθετοῦμε προσεχτικὰ τὴν σφραγίδα 3

4 στὸ κέντρο τοῦ προσφόρου, τὴν πιέζουμε μὲ δύναμη καὶ τὴν στρίβουμε ἐλαφρὰ πολὺ λίγο. Στὴ συνέχεια τὴ σηκώνουμε σιγά-σιγὰ καὶ πλάγια. Μὲ ἕνα ξύλινο καλαμάκι τρυπᾶμε τὸ πρόσφορο στὸν «ἀμνό» (στὸ μεσαῖο τετράγωνο τῆς σφραγίδας) στὶς τέσσερεις γωνίες καὶ ἀπὸ τὸ ἔξω μέρος τοῦ τετραγώνου, ἐκεῖ ὅπου ὑπάρχουν 4 μικρὰ μπαλάκια. Ἔπειτα κάνουμε 12 τρύπες γύρω-γύρω ἔξω ἀπὸ τὴ σφραγίδα. Στὴ συνέχεια σκεπάζουμε τὰ πρόσφορα μὲ ἕνα σκεῦος ποὺ νὰ μὴν ἀκουμπάει τὰ ταψάκια (π.χ. τὸ κάθε ταψάκι μὲ μιὰ κατσαρόλα γυρισμένη ἀνάποδα) καὶ τὰ τυλίγουμε μὲ μιὰ κουβέρτα. Τὰ ἀφήνουμε νὰ φουσκώσουν γιὰ 4 περίπου ὧρες. (Μετὰ τὶς 2 ½ ὧρες τὸ ἐλέγχουμε). Ἔξω ἀπὸ τὴ σφραγίδα πιέζουμε τὴ ζύμη μὲ τὸ δάχτυλό μας ἐλαφρὰ καὶ ἐὰν ἡ ζύμη ξαναγυρίσει στὴ θέση της, θὰ πεῖ ὅτι τὸ πρόσφορο εἶναι ἕτοιμο γιὰ τὸ φοῦρνο. Προθερμαίνουμε τὸ φοῦρνο γιὰ 10 λεπτὰ σὲ δυνατὴ θερμοκρασία χωρὶς ἀέρα καὶ βάζουμε τὰ πρόσφορα νὰ ψηθοῦν γιὰ μισὴ ὥρα σὲ σχάρα ποὺ βρίσκεται πρός τό κάτω μέρος τοῦ φούρνου. Ὅταν πάρουν χρῶμα ἀπὸ πάνω, τὰ σκεπάζουμε μὲ ἀλουμινόχαρτο καὶ τὰ ψήνουμε σὲ μέτριο φοῦρνο γιὰ 45 λεπτὰ ἀκόμα. Ἀφοῦ τὰ βγάλουμε ἀπ τὸ φοῦρνο, τὰ ἀφήνουμε νὰ κρυώσουν λίγο καὶ στὴ συνέχεια τὰ ἀναποδογυρίζουμε, τὰ βγάζουμε ἀπὸ τὸ ταψὶ καὶ τὰ ἀκουμπᾶμε ὄρθια στὸν τοῖχο γιὰ νὰ στεγνώσουν. Ἀφοῦ κρυώσουν ἐντελῶς τὰ πρόσφορα, τυλίγουμε τὸ καθένα ξεχωριστά μὲ μιὰ καθαρή πετσέτα, τὰ κλείνουμε σὲ μιὰ νάιλον σακούλα καὶ τὰ βάζουμε στὸ ψυγεῖο. Ἐκεῖ μποροῦμε νὰ τὰ διατηρήσουμε ὡς καὶ μιὰ ἑβδομάδα. Συνταγὴ προσφόρου μὲ μαγιά (γιὰ 1 πρόσφορο) Ὑλικὰ 750 γρ. ἀλεύρι, μισὸ σιταρένιο σκληρὸ (κίτρινο) καὶ τὸ ἄλλο μισὸ μαλακὸ (ἄσπρο), μαγιὰ σὲ μέγεθος ἑνὸς ἀμυγδάλου, 1 κουταλάκι τοῦ γλυκοῦ ἁλάτι, νερὸ ὅσο πάρει, ξυλόγλυπτη σφραγίδα, ταψάκι Νο 20. Ἐκτέλεση Κοσκινίζουμε τὸ ἀλεύρι σὲ μιὰ λεκάνη καὶ κάνουμε μιὰ λακουβίτσα. Λιώνουμε τὴ μαγιὰ καὶ τὸ ἁλάτι σ ἕνα φλυτζάνι τοῦ τσαγιοῦ μὲ χλιαρὸ νερὸ καὶ τὰ ρίχνουμε στὴ λακουβίτσα. Ἀνακατεύουμε καλὰ τὸ μεῖγμα καὶ ρίχνουμε λίγο-λίγο νερὸ ὥσπου νὰ ζυμωθεῖ ὅλο τὸ ἀλεύρι. Τὸ ζυμώνουμε 20 λεπτὰ περίπου. Γιὰ τὴν ὑπόλοιπη διαδικασία ἰσχύουν ὅσα ἀναφέρθηκαν στὴν προηγούμενη συνταγή, μόνο ποὺ ἀφήνουμε τὸ πρόσφορο νὰ φουσκώσει γιὰ 2 ὧρες περίπου. Ἀπὸ τὸ βιβλίο «Νηστήσιμα, μιὰ πρόταση τῶν νέων τῆς ἐνορίας μας» τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Ζώνης Κυψέλης, Ἀθήνα 2004 Χρήσιμες συμβουλὲς Καλόν εἶναι τὸ ταψὶ ἀντὶ νὰ πασπαλιστεῖ μὲ ἀλεύρι νὰ περαστεῖ ἐλαφρὰ μὲ λίγο κερὶ γιὰ νὰ μὴν κολλήσει τὸ πρόσφορο. Ἡ ζύμη πρέπει νὰ εἶναι σφιχτὴ καὶ νὰ μὴν ἀφήσουμε κενὰ ἀέρος. Ὁ ἀμνὸς ποὺ θὰ ἐξαχθεῖ γιὰ τὴ Θ. Λειτουργία πρέπει νὰ μὴν ἔχει φουσκάλες καὶ νὰ μὴν ἀποκολλᾶται το ἐπάνω μέρος ἀπὸ τὴν ψίχα. Πρίν τοποθετήσουμε τὴ ζύμη στὸ ταψὶ ἀφαιροῦμε ἕνα μικρὸ κομματάκι ἀπὸ τὴ ζύμη, κάνουμε σταυρὸ μὲ αὐτὸ στὸν πάτο τοῦ ταψιοῦ καὶ ἔπειτα τοποθετοῦμε ἐπάνω σ αὐτὸ τὴν ὑπόλοιπη ζύμη γιὰ νὰ πατήσουμε τὴ σφραγίδα. Ἔτσι τὸ πρόσφορο θὰ ἔχει σταυρὸ καὶ ἀπὸ κάτω. Ἡ σφραγίδα μας πρέπει νὰ ἔχει ἀρκετὰ βαθιὰ σκαλίσματα, ὥστε νὰ ἀποτυπωθοῦν καλὰ τὰ γράμματα καὶ νὰ μὴν χαθοῦν ὅταν φουσκώσει ἡ ζύμη. Ἀφοῦ ξεφουρνίσουμε τὸ πρόσφορο καὶ ἔχει κρυώσει γιὰ λίγη ὥρα, τότε τὸ περνᾶμε μὲ ἕνα πινέλο μὲ λίγο νερὸ ἀπὸ ἐπάνω, ὥστε νὰ γυαλίσει. Παρατηρήσεις Ἡ χρήση ὅλων τῶν ἀντικειμένων καὶ σκευῶν πρέπει νὰ εἶναι ἀποκλειστικὰ γιὰ τὸ πρόσφορο. Πρίν τὸ ζύμωμα ἀνάβουμε κερί, τὸ θυμιατὸ καὶ θυμιάζουμε. Ἐν συνεχείᾳ διαβάζουμε τοὺς Χαιρετισμοὺς τῆς Παναγίας (ἐὰν τοὺς γνωρίζουμε ἀπ ἔξω τοὺς λέμε κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ ζυμώματος). Καλό εἶναι ἀντὶ γιὰ λακουβίτσα νὰ κάνουμε σταυρὸ στὸ ἀλεύρι καὶ μέσα σ αὐτὸ νὰ τοποθετοῦμε τὸ προζύμι ἢ τὴ λιωμένη μαγιὰ λέγοντας τὸ «Πάτερ ἡμῶν». Κατά τὸ ζύμωμα καὶ μέχρι νὰ ὁλοκληρωθεῖ καὶ τὸ ψήσιμο ἀπαιτεῖται προσευχὴ (καὶ ὄχι π.χ. συζητήσεις, παρακολούθηση τηλεοράσεως ἢ ραδιοφώνου). Νὰ λέμε γιὰ παράδειγμα τὴν εὐχὴ «Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ἐλέησόν με» ἢ τὸ «Θεοτόκε Παρθένε», ἀφοῦ τὸ πρόσφορο συμβολίζει τὴν Παναγία μας. Ὅπως ἀπὸ τὴν Παναγία μας προῆλθε ὁ Κύριος ἔτσι καὶ ἀπὸ τὸ πρόσφορο θὰ ἐξαχθεῖ ὁ Ἀμνός. Ἀπαιτεῖται ψυχικὴ καὶ σωματικὴ καθαρότητα, ἀποχὴ ἀπὸ σαρκικὲς σχέσεις, εὐλάβεια καὶ προσπάθεια νὰ «εὐωδιάζει» ἡ ψυχή. Ἡ Θεία Λειτουργία ἀρχίζει ἀπὸ τὸ σπίτι καὶ τὴν παρασκευὴ τοῦ προσφόρου. Τό πρόσφορο μεταφέρεται στὸν Ναὸ ὁπωσδήποτε τὴν παραμονὴ τῆς Θείας Λειτουργίας τυλιγμένο σὲ καθαρή ἄσπρη πετσέτα μαζὶ μὲ τὰ ὀνόματα τῶν ζώντων καὶ κεκοιμημένων ποὺ ἐπιθυμοῦμε νὰ μνημονευθοῦν κατ αὐτὴν (καὶ ὄχι μόνο ζώντων ἢ μόνον κεκοιμημένων). 4

5 ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ Ἱ. Πανήγυρις Ἁγ. Ἀποστόλων Μέ τήν τέλεση τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ ἄρχισε τήν ευτέρα 29 Ἰουνίου ἡ λαµπρά πανήγυρις τοῦ Ἱ. Παρεκκλησίου µας ἐπ ὀνόµατι τῶν Ἁγίων ώδεκα Ἀποστόλων, τοῦ ἥρωος τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821, ναυάρχου καί πυρπολητοῦ Κων. Κανάρη. Κατά τήν διάρκειά του τελέσθηκε ἡ Ἀρτοκλασία, ἐνῶ ὁ ἐκ τῶν ἐφηµερίων µας πρωτ. Παναγιώτης Χαβάτζας κήρυξε τόν θεῖο λόγο στό πυκνό ἐκκλησίασµα, πού ἀπό νωρίς εἶχε κατακλύσει τούς χώρους ἐντός ἀλλά καί ἐκτός τοῦ Ναοῦ. Στίς 8.30µ.µ. τελέσθηκε καί ἡ λιτανεία τῆς Ἱ. Εἰκόνος τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων, τήν ὁποία συνόδευσε τµῆµα τῆς µπάντας τοῦ ήµου µας, τόν ὁποῖο εὐχαριστοῦµε θερµά. Τήν ἑποµένη, Τρίτη 30 Ἰουνίου, χοροστάτησε στόν Ὄρθρο καί προεξῆρχε τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου µας, Πανιερώτατος Μητροπολίτης Βελεστίνου κ. αµασκηνός, ὁ ὁποῖος κήρυξε καί τόν θεῖο λόγο. Τό ἀπόγευµα τῆς ἴδιας ἡµέρας τελέσθηκε ὁ µεθέορτος Ἑσπερινός καί στή συνέχεια ἡ Ἱ. Παράκληση στούς Ἁγίους. Τά κεράσµατα µετά τίς Ἱ. Ἀκολουθίες προσφέρθηκαν στόν εἰδικά διαµορφωµένο ὄµορφο χῶρο µας ἀπέναντι ἀπό τόν Ναό. Τό Ἐκκλησιαστικό Συµβούλιο εὐχαριστεῖ θερµά ὅλους ὅσοι συµµετεῖχαν στήν προετοιµασία καί τήν διοργάνωση τῆς Πανηγύρεως, ὅσους προσέφεραν γιά τήν Ἀρτοκλασία καί τόν στολισµό τῶν εἰκόνων καθώς ἐπίσης καί τίς οἰκογένειες ἐκεῖνες πού προσέφεραν στό Ἱ. Παρεκκλήσιό µας ἕνα σέτ ἀργυρῶν δισκοποτήρων καί ἕνα ἀργυρό θυµιατό. Εὐχόµαστε οἱ Ἅγιοι ώδεκα Ἀπόστολοι νά εὐλογοῦν καί νά ἁγιάζουν ὅλους ὅσοι ἦλθαν εὐλαβεῖς προσκυνητές στήν Σύναξή τους καί Πανήγυρη τοῦ Ἱ. Παρεκκλησίου µας, οἱ ὁποῖοι ἄς σηµειωθεῖ ἦταν ἐφέτος οἱ πολυπληθέστεροι τῶν τελευταίων ἐτῶν. Ἱ. Προσκύνηµα Τό Σάββατο 27 Ἰουνίου ἡ Ἐνορία µας διοργάνωσε τήν τελευταία γι αὐτήν τήν ἱεραποστολική χρονιά προσκυνηµατική της ἐξόρµηση. Πενῆντα ἐνορίτες µας µέ ἐπικεφαλῆς τόν π. Φιλόθεο ξεκίνησαν ἀπό τήν Κυψέλη γιά νά ἐπισκεφθοῦν τήν Ἱ. Μονή Παναγίας Κορφιωτίσσης στό Ξυλόκαστρο τῆς Κορίνθου. Ἔπειτα ἀπό µία σχεδόν τρίωρη διαδροµή, λόγω ἀτυχήµατος στήν ἐθνική ὁδό, φθάσαµε στήν Μονή, ὅπου φιλοξενηθήκαµε ἀπό τήν γυναικεία ὀλιγοµελή ἀδελφότητα ὑπό τήν Γερόντισσα Εὐαγγελία. Πρόκειται γιά παλαιό Μοναστήρι, τό ὁποῖο ἐσχάτως ἔχει ἀνακαινισθεῖ κατά ἕνα µεγάλο µέρος καί βρίσκεται στήν κορυφή ἑνός σχετικά ψηλοῦ ὄρους. Ἡ τοποθεσία τῆς Μονῆς εἶναι µοναδική ἀφοῦ ἀπό τήν ἀνατολική κυ- 5

6 ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ Παρακλήσεις εκαπενταυγούστου ρίως πλευρά του εὔκολα διακρίνονται ὅλες οἱ περιοχές πού περιβάλλουν τόν κορινθιακό κόλπο ἀπό τό Λουτράκι καί τήν Κόρινθο µέχρι σχεδόν τό Αἴγιο. Ἀφοῦ θαυµάσαµε τήν ὑπέροχη καί µοναδική θέα ἐπιστρέψαµε στήν Ἀθήνα τό βράδυ ἐν ἀναµονῇ τῶν νέων προσκυνηµατικῶν µας ἐκδροµῶν τό ἐρχόµενο Φθινόπωρο. Ἀπό τό προσκύνηµα αὐτό συγκεντρώθηκαν 482,00 τά ὁποῖα κατατέθηκαν στό Ἐνοριακό Φιλόπτωχο Ταµεῖο µας ὑπέρ τῆς Στέγης Γερόντων. Ὁσία Μεθοδία ἡ ἐν Κιµώλῳ Κυκλοφόρησε σέ 4η ἔκδοση ἀπό τόν πρώην ἐφηµέριο καί προϊστάµενο τοῦ Ναοῦ µας πρωτ. Κων. Βαστάκη βιβλίο ἀφιερωµένο στήν Ὁσ. Μεθοδία τήν ἐν Κιµώλῳ. Σ αὐτό ἐµπεριέχονται ὁ Βίος καί τά θαύµατα τῆς Ὁσίας καθώς ἐπίσης ἡ Ἱερά Ἀκολουθία τῆς Ὁσίας Μεθοδίας τῆς ἐν Κιµώλῳ σέ 7η ἔκδοση, τήν ὁποία εἶχε συνθέσει ὁ ἀοίδιµος καί λογιώτατος µοναχός π. Γεράσιµος Μικραγιαννανίτης µετά Παρακλητικοῦ Κανόνος καί Χαιρετισµῶν. Πρόκειται γιά µιά ἀκόµη καλαίσθητη ἔκδοση µέ τήν ἐπιµέλεια τοῦ π. Κωνσταντίνου, ἡ ὁποία ἀκολούθησε τήν ἔκδοση τῶν ὑµνολογηµάτων, τοῦ βίου καί τῶν θαυµάτων τοῦ Ἁγίου νεοµάρτυρος Γερασίµου τοῦ Μεγαλοχωρίτου. Τό βιβλίο προλογίζει ὁ Σεβασµ. Μητροπολίτης Σύρου κ. ωρόθεος ὁ Β. Εὐχόµαστε λοιπόν στόν π. Κωνσταντῖνο καλή ἐπιτυχία καί σέ αὐτό τό βιβλίο καί θά ἀναµένουµε τό ἑπόµενο πόνηµά του, πού θά εἶναι σίγουρα ἐπίσης πολύ ἐνδιαφέρον. Ἐντός ὀλίγων ἡµερῶν ἐπίκειται ἡ ἔναρξη τῆς νηστείας τοῦ εκαπενταυγούστου, ἡ ὁποία θά µᾶς προετοι- µάσει γιά τόν ἑορτασµό ἑνός ἄλλου Πάσχα, τοῦ Πάσχα τοῦ καλοκαιριοῦ, δηλαδή τήν ἑορτή τῆς Κοιµήσεως τῆς Παναγίας µας. Παράλληλα ὅµως, ὡς προετοιµασία γι αὐτήν τήν µεγάλη Θεοµητορική ἑορτή τελοῦνται κάθε ἀπόγευµα τῆς περιόδου αὐτῆς ἐναλλάξ ἡ Μεγάλη καί ἡ Μικρή Παράκληση στήν Θεοτόκο. Ἔτσι λοιπόν κατά τήν 2α, 4η, 6η, 9η, 11η καί 13η Αὐγούστου θά τελεσθεῖ µετά τόν Ἑσπερινό ἡ Μεγάλη καί κατά τήν 3η, 7η, 10η καί 12η ἡ Μικρή Παράκληση. Τήν παραµονή, Παρασκευή 14 Αὐγούστου, θά τελεσθεῖ ὁ Μέγας Ἑσπερινός καί κατά τήν Λιτή θά ψαλλοῦν τά Ἐγκώµια τῆς Κοιµήσεως τῆς Θεοτόκου. Ὅσοι ἐπιθυµοῦν νά µνηµονεύονται κατά τίς Ἱ. Παρακλήσεις τά ὑπέρ ὑγείας ὀνόµατα προσφιλῶν τους προσώπων ἄς ἀναζητήσουν τό εἰδικό δίπτυχο στό παγκάρι τοῦ Ναοῦ καί ἄς τά παραδώσουν µέχρι τήν 2α Αὐγούστου. Ὥρα ἐνάρξεως Ἑσπερινοῦ: 6.30µ.µ. Ἱερά Ἀγρυπνία Τήν Τρίτη 23 πρός Τετάρτη 24 Ἰουνίου τελέσθηκε στό Ναό µας Ἱερά Ἀγρυπνία ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Γενεθλίου τοῦ Τιµίου Προδρόµου καί τῇ µνήµῃ τοῦ Ὁσίου πατρός ἡµῶν Ἀθανασίου τοῦ Παρίου, στήν ὁποία συµµετεῖχαν πολλοί ἐνορίτες µας καί µή, οἱ περισσότεροι τῶν ὁποίων µετέλαβαν καί τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, ἀφοῦ ἄλλωστε βρισκόµαστε στήν περίοδο τῆς νηστείας τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων. Ἐκδροµή Στέγης Γερόντων Τό Ε.Φ.Τ. τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ µας προσέφερε µία ἡµερήσια ἐκδροµή µέ γεῦµα στίς γερόντισσες τροφίµους τῆς Στέγης µας, πού αὐτοεξυπηρετοῦνται καί ἐπιθυµοῦσαν νά µετάσχουν. Ἡ ἐν λόγῳ ἐκδροµή πραγ- µατοποιήθηκε τήν Πέµπτη 25 Ἰουνίου στό Λουτράκι, συνδυαζόµενη µὲ προσκύνηµα στήν Παναγία τήν Γιάτρισσα. 6

7 ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ Μέ πρόταση τῆς Προϊσταµένης µας κ. Σωτηρίου µετά τό προσκύνηµα βρεθήκαµε στό ὡραιότατο κέντρο «Πανόραµα» µέ θέα ὅλο τὸν Κορινθιακό κόλπο. Ἀπερίγραπτη ἦταν ἡ χαρά καί ἡ εὐχαρίστη ση τῶν γεροντισσῶν ἀπολαµβάνοντας τήν ποικιλία τῶν µεζέδων καί τήν ἀπεριόριστη θέα. Εὐχαριστοῦµε θερµῶς τήν κ. Νίκη Τριανταφυλλίδη, τῇ συνδροµῇ τῆς ὁποίας ἐκαλύφθη µέρος τῶν ἐξόδων τῆς ὡραιοτάτης ἐξορµήσεώς µας. Τίς κυρίες µας συνόδευσαν ὁ γιατρός τῆς Στέγης µας κ.τσιπιλῆς, ἡ Προϊστα- µένη, µία νοσηλεύτρια καί δύο µέλη τοῦ.σ. τοῦ Ε.Φ.Τ. Ἀπολογισµός Α Ἑξαµήνου 2009 Ε.Φ.Τ. Στά πλαίσια τῆς λεπτοµεροῦς ἐνηµερώσεως ἐκ µέρους µας ὅλων ὅσοι ἀγαποῦν καί ἐνισχύουν τό φιλανθρωπικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας µας καί εἰδικότερα τῆς Ἐνορίας µας δηµοσιεύουµε τόν οἰκονοµικό ἀπολογισµό τοῦ Ἐνοριακοῦ Φιλοπτώχου Ταµείου µας, σηµαντικότερη δραστηριότητα τοῦ ὁποίου ὡς γνωστόν εἶναι ἡ λειτουργία τῆς Στέγης Γερόντων, ἡ ὁποία σήµερα εἶναι πλήρης καί φιλοξενεῖ 74 κυρίες. Σκοπός µας δέν εἶναι ἡ διαφήµιση τοῦ ἔργου αὐτοῦ ἀλλά ὅπως ἤδη εἰπώθηκε ἡ ἐνηµέρωση καί ἡ διαφάνεια. Εὐχαριστοῦµε γιά ἄλλη µιά φορά ὅλους ὅσοι διαβλέπουν στό ἔργο αὐτό τήν πραγµάτωση τῶν εὐαγγελικῶν καί Κυριακῶν λόγων καί εὐελπιστοῦµε ὅτι θά συνεχίσουν σταθερά νά τό ἐνισχύουν. ΕΣΟ Α Ὑπόλοιπο ,65 Ἐνοίκια ἀκινήτων ,00 ωρεές τροφίµων ,81 ωρεές τρίτων ,00 ίσκοι 1.600,30 Κυτία ,59 Ἔσοδα ἀπό κοιν. ἐκδηλώσεις 482,00 Τόκοι καταθέσεων 159,28 Προϊόν Ἐράνου Ἀγάπης 8.100,00 Κρατικές ἐπιχορηγήσεις 7.000,00 Ἀναλήψεις ,00 Καταθέσεις ,00 Σύνολον ,63 ΕΞΟ Α Πάγια Ἐξοπλισµός 4.416,03 Μισθοδοσία προσωπικοῦ ,97 Πληρωµές πρός Ἐφορία ,15 Πληρωµές πρός Ι.Κ.Α ,99 Ἐπισκευές καί συντηρήσεις 5.556,82 ΕΚΟ Φυσ. Ἀέριο πλυντήριο κ.ἄ ,89 ωρέες Βοηθήµατα Ε.Φ.Τ ,50 Ἔντυπα καί γραφ. ὕλη 3.313,77 ιάφ. Προµήθειες ἀναλ. ὑλικά ,87 ιάφ. Ἔξοδα κοινόχρ. δαπάνες ,99 Ἔξοδα κληροδοτηµάτων ἀκινήτων 5.219,32 Εἰσφορά 37% Ἐράνου Ἀγάπης πρός Γ.Φ.Τ ,00 Ἀναλήψεις ,00 Καταθέσεις ,00 Σύνολον ,30 Ὑπόλοιπο: ,33 (52.446,55 Τράπεζα καί ,78 Ταµεῖο) Ἐκδρομή νέων τῆς ἐνορίας στήν Ἱ. Μ. Σαγματᾶ (10-5).

8 ΔΩΡΕΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΤΕΓΗ ΓΕΡΟΝΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ Ἀγγελοπούλου Γεωργία...150,00 Ἀδαµαντίδης Περικλῆς...100,00 Ἀλαφογιάννη Μαρία... 70,00 Ἀνώνυµος... 50,00 Βελέντζας Βασίλειος...100,00 Γρίβα Ἑλένη...100,00 ρίτσας ηµήτριος...150,00 Ζήκας Βασίλειος...100,00 Ἡλιοῦ Ἀγγελικὴ...100,00 Καβουλάκου Νταίζη...100,00 Κασκούτας Νικόλαος... 55,00 Κατσιµάρδου Μαρία... 60,00 Κονδύλης Ἰωάννης... 50,00 Κυριάκου Γεώργιος...290,00 Λογοθέτη Π ,00 Λογοθέτης Γ ,00 Λυκογιάννη Γεωργία...100,00 Μανώλου Ἰφιγένεια...150,00 Μαυροβουνιώτου Εὐαγγελία...100,00 Μηλιώνης Θεοφάνης...100,00 Μόσχος ηµήτριος... 50,00 Μπαµπανικολοῦ Ἰωάννα...300,00 Μπουσγολίτη Χρυσάνθη... 50,00 Ξενίδης Ξενοφὼν... 90,00 Οἰκονοµίδου Οὐρανία... 50,00 Οἰχαλιώτης Σωτήριος...150,00 Παπαχρήστου Γεώργιος... 50,00 Πολίτου Ἀγγελικὴ... 50,00 Προσκύνηµα εἰς Παναγία Κορφιώτισσα...482,00 Σεϊτανίδης Σάββας...180,00 Σύλλογος Καθηγητῶν 60οῦ Γυµνασίου Ἀθηνῶν...150,00 Τασόπουλος Ἀθανάσιος...150,00 Τζήλου Ἰωάννης & Μαίρη...100,00 Τόγια Μαρία... 50,00 Φαρφαρᾶ Ἑλένη ,00 Χαραλαµπόπουλος Βασίλειος...100,00 Ψάρρη Ἀθηνᾶ...100,00 ιάφοροι ωρηταὶ ,00 ίσκοι Ἱ.Παρ/σίου Ἁγ. Ἀποστόλων Κανάρη ,90 Τό ἑπόµενο τεῦχος τοῦ Ἐνοριακοῦ µας περιοδικοῦ θά κυκλοφορήσει τόν Σεπτέµβριο. Καλό καί εὐλογηµένο καλοκαίρι! ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÏÑÉÁÓ ÁÃÉÏÕ ÃÅÙÑÃÉÏÕ ÊÕØÅËÇÓ ÅÐÉÌÅËÅÉÁ - ÕÐÅÕÈÕÍÏÓ: Ἀñ éµ. ÖÉËÏÈÅÏÓ Ì. ÍÉÊÏËÁÊÇÓ Ô.Ê ÊõøÝëç, Ôçë ÅÊÄÏÔÉÊÇ ÐÁÑÁÃÙÃÇ: ôçë ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ μεταμορφωσεωσ του σωτηροσ δημου μεταμορφωσεωσ Χλόης & Λεβαδείας Τ.Κ. 144 52 τηλ.: 210-2850060 & φάξ: 210-2816706 site: www.inmm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα χορτιατη - θεσσαλονικησ α εβδομαδα κυριακη τυρινης 7.30 10.30 π.μ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία 5.30 μ.μ Α Κατανυκτικός Ἑσπερινός (Ἑσπερινός τῆς Συγχωρήσεως) καθαρα δευτερα 8.00 π.μ. Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

εἰς πλοῦς τὸν θαλάττιον (τὸν θαλασσόλυκο) γιὰ νὰ θυμηθοῦμε τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Θεολόγο. Ἡ μαγειρικὴ εἶναι παράδοσις

εἰς πλοῦς τὸν θαλάττιον (τὸν θαλασσόλυκο) γιὰ νὰ θυμηθοῦμε τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Θεολόγο. Ἡ μαγειρικὴ εἶναι παράδοσις Ἐκκλησία καὶ Διατροφὴ (ὀψοποιῶν μαγγανεῖαι) Ἂ ν σᾶς μπερδεύει λίγο ὁ τίτλος, εἶναι ὁ τίτλος: «Ὀψοποιῶν Μαγγανεῖαι ἤγουν καλογηρικὴ μαγειρικὴ καὶ ζαχαροπλαστικὴ» τοῦ Ἀρχιμανδρί- τη Δοσιθέου, καθηγουμένου

Διαβάστε περισσότερα

π αλαιὰ ὑπῆρχε ἕνας μικρὸς ναός, τιμώμενος ἐπ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος

π αλαιὰ ὑπῆρχε ἕνας μικρὸς ναός, τιμώμενος ἐπ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΑΣ ΜΕΡΟΣ Β π αλαιὰ ὑπῆρχε ἕνας μικρὸς ναός, τιμώμενος ἐπ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, ποὺ ἦταν κατὰ τὴν παράδοση τὸ καθολικὸ μικρῆς γυναικείας

Διαβάστε περισσότερα

2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE

2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE 2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE FUNDRAISER FOR FR. KYRIAKOS AXARIDES FEBRUARY 8, 2009 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ Κυριακη 1 Μαρτιου 2009 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ ευτερα 2 Μαρτιου 2009 ΚΑΘΕΡΑ ΕΥΤΕΡΑ ΑΡΧΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ξέχουσα θέση στόν κύκλο τῶν Θεομητορικῶν

Ε ξέχουσα θέση στόν κύκλο τῶν Θεομητορικῶν ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2004 ΤΑ ΕΙΣΟ ΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (ἑορτή τῆς οἰκογένειας) «Ἄπιθι, τέκνον, τῷ δοτῆρι γενήθητι, καί ἀνάθηµα καί εὐῶδες θυµίαµα» (Στιχηρό Ἑσπερινοῦ) Ε ξέχουσα θέση στόν κύκλο τῶν Θεομητορικῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ Εσπέρας: Ώρα 5.30 μ.μ., Εσπερινός & Έξοδος Νυμφίου. Ώρα 7.30 μ.μ.,

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε!

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΝ ΣΑΣ Ἐν Δημητσάνῃ τῇ 3ῃ Ὀκτωβρίου 2009 Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Εὑρισκόμενος, λόγῳ ποιμαντικῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Παναγία, η μητέρα του Θεού Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.16) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου Α' ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ Ὅταν καί οἱ δύο Μελλόνυμφοι διαμένου`ν στήν ἴδια Ἐνορία, γιά χρονικό διάστημα πλέον τοῦ ἑνός χρόνου, στό Ναό τῆς

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ»

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ΔΕΛΦΩΝ -ΜΙΟΥΛΗ ΤΗΛ.: 2310 828 989 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΕΤΟΣ ΣΤ ΠΑΣΧΑ 2013 www.inmetamorfoseos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ Ἡ συνεισφορὰ τῆς νήσου Κρήτης στὴ συγκρότηση τοῦ «ἔσω ἀνθρώπου», καθὼς καὶ στὴν πνευματικὴ προαγωγή, δὲν συνίσταται μονάχα στὴν καλλιέργεια τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Τεχνῶν, ἀλλὰ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 53 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2009

ΤΕΥΧΟΣ 53 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 ατά τήν διάρκεια τῶν τεσσάρων Κπρώτων Παρασκευῶν τῆς Μ. Τεσ σαρα κοστῆς ψάλλεται τµηµατικά µαζί µέ τήν ἀκολουθία τοῦ Ἀποδείπνου καί ὁ Ἀκάθιστος Ὕµνος ἤ ἡ ἀκολουθία τῶν «Χαιρετισµῶν» ὅπως τήν ἀναφέρει ἡ

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ὀκτώβριος 2011 14 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Τεῦχος 14 - Ὀκτώβριος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιοδικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Η ετυµολογία της λέξης µας µεταφέρει στην αρχαιότητα όπου άγγελοι ονοµάζονταν οι αγγελιαφόροι, οι µεταφορείς µηνυµάτων. Τέτοιους αγγέλους έχει κι ο θεός για να κάνει γνωστό το θέληµά

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 324A C

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 324A C ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη Πέμπτη - Τὸ φιλί

Μεγάλη Πέμπτη - Τὸ φιλί Μεγάλη Πέμπτη - Τὸ φιλί «Μισῶν ἐφίλει, φιλῶν ἐπώλει». Μ αὐτὴ τὴ φράση ἡ ὑμνολογία τῆς Ἐκκλησίας μας περιγράφει τὴ στάση τοῦ Ἰούδα ἀπέναντι στὸ Χριστό. Μία φράση κοφτή, σύντομη, ἁπλή, ποὺ κρύβει πόνο. Τὸ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ.

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 24 ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 6 Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 11-14) Τῆς ἑορτῆς Παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς (Ματθ. 13-17) 13 Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα Ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν (Ἐφεσ. δ 7-13)

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»).

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»). Ἀρχιμανδρίτου Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου Ὁ Γέροντας, βαθύς γνώστης τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας καί φιλόπατρις, ἐθλίβετο γιά τήν ἠθική καί πνευματική ἀλλοτρίωσι τοῦ λαοῦ μας. Ἀγωνιοῦσε καί προσευχόταν καθημερινῶς

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Νοέμβριος 2011 15 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα Τεῦχος 15 - Νοέμβριος 2011 ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: α. Ανόρθωση (1910) β. Κλήριγκ γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α2. Γιατί δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 50 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 50 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Ο Ι Τ ΡΕΙΣ Μ ΑΓΟΙ ἱστορία τῶν Τριῶν Μάγων ἔχει τὶς ρίζες της πολλὰ χρόνια πρὶν τὴν γέννηση τοῦ Χριστοῦ. Τότε ἕνας Πέρσης προφήτης, ὁ Βαλαάµ, εἶπε ὅτι: «Θὰ ἀνατείλει ἄστρο ἀπὸ τὸν Ἰακὼβ καὶ θὰ παρουσιαστεῖ

Διαβάστε περισσότερα

Διδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας (322a-d)

Διδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας (322a-d) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΪΟΥ 2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Διδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4)

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4) ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4) Ὅτι μὲν οὖν νομοθετητέον περὶ παιδείας καὶ ταύτην κοινὴν ποιητέον, φανερόν τίς δ ἔσται ἡ παιδεία καὶ πῶς χρὴ παιδεύεσθαι, δεῖ μὴ λανθάνειν.

Διαβάστε περισσότερα

Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό

Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό ΟIΚΟΥΜΕΝΙΚOΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕIΟΝ IΕΡA ΜΗΤΡOΠΟΛΙΣ ΡΕΘYΜΝΗΣ ΚΑI ΑYΛΟΠΟΤAΜΟΥ Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό Ὁ ὀρθόδοξος χριστιανικός γάμος, ὅταν εἶναι σωστός καί ἀληθινά

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 26η Μαρτίου 2015 Ἀρ. Πρωτ. 314/Φ. 1. Σεβασμιώτατον Τοποτηρητήν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Εἰς Ἀργοστόλιον

Θεσσαλονίκη, 26η Μαρτίου 2015 Ἀρ. Πρωτ. 314/Φ. 1. Σεβασμιώτατον Τοποτηρητήν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Εἰς Ἀργοστόλιον ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 26η Μαρτίου 2015 Ἀρ. Πρωτ. 314/Φ. 1. Σεβασμιώτατον Τοποτηρητήν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Εἰς Ἀργοστόλιον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς.

ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς. ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς. ολλὰ μποροῦμε νὰ ποῦμε γιὰ νὰ κα- πόσο σημαντικὴ εἶναι ἡ Πταδείξουμε παιδεία. Πράγμα ποὺ φαίνεται νὰ γνώριζαν πολὺ καλὰ οἱ κυβερνήσεις καὶ οἱ ἄνθρωποι τῶν γραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΡΕΤΗ ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ἭἘκκλησία µας προχωρεῖ ἐντός τῆς

Ο ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΡΕΤΗ ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ἭἘκκλησία µας προχωρεῖ ἐντός τῆς Ο ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΡΕΤΗ ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ἭἘκκλησία µας προχωρεῖ ἐντός τῆς ἱστορίας µέ τά βήµατα τῶν ἁγίων της. Οἱ ἅγιοι εἶναι οἱ κατ ἐξοχήν τελειωθέντες Χριστιανοί, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἁγιασθεῖ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015)

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.282 & 210-72.72.993, e-mail: fspk2008@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ κ. Σ. Ἀνδρεᾶ, καθηγήτρια Νοσηλευτικῆς Τ.Ε.Ι. Ἀθηνῶν Τὸ θέμα μας εἶναι ἡ συμβολὴ τοῦ ἐθελοντῆ στὴν παροχὴ ἄνεσης καὶ σίτισης τοῦ ἀσθενοῦς.

Διαβάστε περισσότερα

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Τ Ω Ν Ν Η Σ Τ Ε Ι Ω Ν (Α Γ Ι Ο Υ Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ Τ Η Σ Κ Λ Ι Μ Α Κ Ο Σ)

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Τ Ω Ν Ν Η Σ Τ Ε Ι Ω Ν (Α Γ Ι Ο Υ Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ Τ Η Σ Κ Λ Ι Μ Α Κ Ο Σ) ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Τ Ω Ν Ν Η Σ Τ Ε Ι Ω Ν (Α Γ Ι Ο Υ Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ Τ Η Σ Κ Λ Ι Μ Α Κ Ο Σ) 1) ΟΙ ΘΕΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 5

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 5 ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 5 Συνεδρία τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων τῆς 10 ης Νοεμβρίου 2014. Σήμερον, τὴν 10 ην τοῦ μηνὸς Νοεμβρίου τοῦ ἔτους 2014, ἡμέραν Δευτέραν καὶ ὥραν 1 ην

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου

Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου Ιερά Μονή Παναγίας Εύρου Ναός Παναγίας Κοσµοσώτηρας

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ Ἡ Μεγάλη Ἑλλάδα Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία 27-30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Καλαμιώτισσας (Μονὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς), Ἀνάφη 2 Τρίτη 25 Αὐγούστου,

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ Τ Τ Ο Υ Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Υ

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ Τ Τ Ο Υ Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Υ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ Τ Τ Ο Υ Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Υ 1) ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (απόσπασµα) Αγίου Ιωάννου Αρχιεπισκόπου

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ ἐθελοντισμὸς στὴν Ἐκκλησία σήμερα Ο ἐθελοντισμὸς βρίσκεται στὸν πυρήνα

Ὁ ἐθελοντισμὸς στὴν Ἐκκλησία σήμερα Ο ἐθελοντισμὸς βρίσκεται στὸν πυρήνα Ὁ ἐθελοντισμὸς στὴν Ἐκκλησία σήμερα Ο ἐθελοντισμὸς βρίσκεται στὸν πυρήνα τοῦ χριστιανικοῦ κηρύγματος. Πηγή του, γιὰ τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας, ὁ Χριστός, ὁ ὁποῖος «ἐθελοντής», κατὰ τὴν ἔκφραση τοῦ ἁγίου Κυρίλλου,

Διαβάστε περισσότερα

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012 εκδοσεισ θεροσ 2012 ποταμιτου ποταμιτου καταλογοσ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ 8,99 σκληρὸ ἐξώφυλλο, 32 σελίδες, 22Χ22 ἑκατοστά Κάθε Σάββατο, ἡ Γιαγιὰ ἀφήνει τὸ καλαθάκι της μὲ τὰ

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε το πρωτότυπο Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ. Διάκονος. Δέσποτα εὐλόγησε. Ἱερεὺς

Δείτε το πρωτότυπο Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ. Διάκονος. Δέσποτα εὐλόγησε. Ἱερεὺς Δείτε το πρωτότυπο Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ Δέσποτα εὐλόγησε. Μεγάλη ἡ δόξα τῆς βασιλείας τοῦ Πατέρα καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τώρα καὶ πάντα κα ΕΙΡΗΝΙΚΑ Μὲ εἰρήνη ἂς παρακαλέσουμε τὸν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 8 ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ T ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ T 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. 26340-44.282 καί 26340-44.381 T fax. 26340-44.390 Θαυμαστός ὁ Θεός

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας

Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας Πλέομεν οὖν ὅσον τριακοσίους Είχαμε διανύσει λοιπόν, κατά το θαλάσσιο σταδίους ταξίδι μας περίπου τριακόσια στάδια καὶ προσφερόμεθα νήσῳ μικρᾷ και πλησιάζαμε

Διαβάστε περισσότερα

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Ι Β Τ Ο Υ Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Υ

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Ι Β Τ Ο Υ Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Υ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Ι Β Τ Ο Υ Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Υ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ (απόσπ.) Ι ε ρ ά Μ ε γ ί σ τ η Μ ο ν ή Β α τ ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου Περικλέους Ἐπιτάφιος (ΙΙ, 41)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου Περικλέους Ἐπιτάφιος (ΙΙ, 41) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 6 IOYΝIOY 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ : ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΡΗΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ, ΤΕΥΧΟΣ 33 ΡΕΘΥΜΝΟ 2014 Ἱερά Μητρόπολις Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Περιοδική ἔκδοση Νέα Χριστιανική

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ»

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» «ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» Ο απόστολος Παύλος προς το τέλος της προς Ρωµαίους επιστολής του γράφει «Τολµηρότερον δε έγραψα υµίν, αδελφοί, από µέρους ως επαναµιµνήσκων

Διαβάστε περισσότερα

Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος

Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το άγιο Βάπτισμα είναι το πρώτο Μυστήριο της Εκκλησίας, διά του οποίου ο άνθρωπος αναγεννάται στην αιώνια ζωή, γίνεται μέλος του σώματος του σταυρωμένου και

Διαβάστε περισσότερα

07:00-09:15 09:15-09:20 09:00-14:00 14:01-15:30 16:30-16:35

07:00-09:15 09:15-09:20 09:00-14:00 14:01-15:30 16:30-16:35 07:00-09:15 09:15-09:20 09:00-14:00 16:30-16:35 16:35-17:35 17:40-18:30 18:30-19:30 24:00-06:59 ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΜΙΛΙΑ: «Στην Ανάάσταση του Δικαίίου Λαζάάρου» Επιµμέέλεια: Βασίίλειος Λιάάκος, Πρωτοψάάλτης

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων Ἀπρίλιος 2013 Κεντρικὴ Διάθεσις: Γεώργιος Χοροζίδης, Ἱ. Μονὴ Ἁγ. Κυπριανοῦ Α.Γ. 112, 133 51 ΦΥΛΗ Τηλέφ: 210 2411380,

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ. Ποιήματα

Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ. Ποιήματα Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μάρτιος 2011 7 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ Ποιήματα Τεῦχος 7 - Μάρτιος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια Β1, 5-8 Μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὸ γινόμενον ἐν ταῖς πόλεσιν οἱ γὰρ νομοθέται τοὺς πολίτας ἐθίζοντες ποιοῦσιν ἀγαθούς, καὶ τὸ μὲν βούλημα παντὸς

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα

Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα Κ. Σ. Δ. Μ. Ο. Μ. Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα της Κάτω Ιταλίας. Η κοινότητα στεγαζόταν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1: Ἴσως οὖν εἴποιεν ἂν πολλοὶ τῶν φασκόντων φιλοσοφεῖν, ὅτι οὐκ ἄν ποτε ὁ δίκαιος ἄδικος γένοιτο, οὐδὲ ὁ σώφρων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35 ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35 «Οἱ μὲν πολλοὶ ἐπαινοῦσι τὸν προσθέντα Ο Περικλής, όμως, διαφωνεί. τῷ νόμῳ τὸν λόγον τόνδε» Γιατί; 1. «ἐμοὶ δὲ ἀρκοῦν ἂν ἐδόκει εἶναι ἀνδρῶν ἀγαθῶν ἔργῳ γενομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑ 2014 ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ 6 ΜΕΡΕΣ 16-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΠΑΣΧΑ 2014 ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ 6 ΜΕΡΕΣ 16-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑ 2014 ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ 6 ΜΕΡΕΣ 16-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1η ΜΕΡΑ.M.ΤΕΤΑΡΤΗ (16/4)ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: Συγκέντρωση 18.00 µ.µ στο αεροδρόµιο Μακεδονία. Πτήση µε Aegean Airlines A3 127 στις 20.45 µ.µ για Αθήνα. Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

προσθεῖναι : θέση, θέµα, διαθήκη, καταθέτης -----------

προσθεῖναι : θέση, θέµα, διαθήκη, καταθέτης ----------- ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ιδαγµένο κείµενο Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικοµάχεια Β6, 4-10 Ἐν παντὶ

Διαβάστε περισσότερα

periexomenanet.gr Ο ποιητής, καθηγητής Λάμπρος Ηλίας μιλάει για ποίηση.

periexomenanet.gr Ο ποιητής, καθηγητής Λάμπρος Ηλίας μιλάει για ποίηση. Ο ποιητής, καθηγητής Λάμπρος Ηλίας μιλάει για ποίηση. Η κριτικός-συγγραφεύς Ευαγγελία Μισραχή παρουσιάζει και αναλύει το ποιητικό έργο του Λάμπρου Ηλία. Το κοινό παρακολουθεί με προσήλωση και τους δύο

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου. Ενότητα 2 : Γ. Γραμματική

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου. Ενότητα 2 : Γ. Γραμματική Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου Ενότητα 2 : Γ. Γραμματική 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διαφάνειες Γραμματική: Συμφωνόληκτα 3 Κλήση αφωνόληκτων 4-6 Κλίση ημιφωνόληκτων 7-15 Ασκήσεις 16-23 Εργασία για το σπίτι 24 Κ.

Διαβάστε περισσότερα

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις,

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι προϊὸν μακρόχρονης ἐξέλιξης. Γιὰ εἴκοσι περίπου χρόνια, τὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὸν Φρέγκε ἀποτέλεσε μέρος ἑνὸς ὁδοιπορικοῦ ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Μόναχο καί, μέσω τῆς Ὀξφόρδης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ Α) Μεταξύ Ελλήνων και ορθοδόξων Χριστιανών Απαιτούνται τα εξής έγγραφα: α) πιστοποιητικό αγαμίας του Γαμπρού, β)πιστοποιητικό αγαμίας της Νύφης το πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 322b6-323a3

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 322b6-323a3 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ A.1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Επομένως, ούτε εκ φύσεως, αλλά ούτε και αντίθετα προς τη φύση μας υπάρχουν μέσα μας οι αρετές, αλλά έχουμε από τη φύση

Διαβάστε περισσότερα

Η αξία της νηστείας. «Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται! Οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι προθύμως εἰσέλθετε, ἀναζωσάμενοι τὸν καλὸν τῆς νηστείας ἀγῶνα...

Η αξία της νηστείας. «Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται! Οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι προθύμως εἰσέλθετε, ἀναζωσάμενοι τὸν καλὸν τῆς νηστείας ἀγῶνα... Άσκηση μηνιαίας επικοινωνίας με τους νέους της Λευκάδας και της Ιθάκης * 1-29 Φεβρουαρίου 2012 * τ. 6 ο Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου Η αξία της νηστείας «Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται! Οἱ βουλόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

αὐτὸ δημιούργημα. Ποιὸς ἔπλασε τὰ μάτια; Ὁ Θεός! Εἶναι ἡ μόνη λογικὴ

αὐτὸ δημιούργημα. Ποιὸς ἔπλασε τὰ μάτια; Ὁ Θεός! Εἶναι ἡ μόνη λογικὴ (αρ. φυλλ. 68) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάιος 2015 ΤΥΦΛΟΙ 1 Ὅλοι ἀγαπητοί μου, ὅλοι ἔχουμε δεῖ φωτογραφικὴ μηχανή. Ἡ φωτογραφικὴ μηχανὴ εἶναι καὶ αὐτὴ μιὰ ἀνακάλυψι τῆς ἐπιστήμης. Στὴν ἀρχὴ οἱ φωτογραφικὲς

Διαβάστε περισσότερα

2. Διό ταχέως γίνονται φίλοι καί παύονται.( ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ, ΒΙΒΛ. Θ 1156 α.

2. Διό ταχέως γίνονται φίλοι καί παύονται.( ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ, ΒΙΒΛ. Θ 1156 α. ΦΙΛΙΑ Φίλε Δημόνικε σκόπιμα ξεκινῶ τό σημερινό μου γράμμα μέ τήν λέξη «φίλε», ἐπιθυμῶντας ἐξ ἀρχῆς νά χαράξω τά ὅρια τῆς φιλίας μας, μιᾶς σχέσης, δηλαδή, πού ἦταν στήν ἀρχαιότητα θεσμοθετημένη στό ἐπίπεδο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ Ξενοφῶντος, Ἑλληνικά, 1,1,27-28 Ἐν δὲ τῷ χρόνῳ τούτῳ ἠγγέλθη τοῖς τῶν Συρακοσίων στρατηγοῖς οἴκοθεν ὅτι φεύγοιεν ὑπὸ τοῦ δήμου. Συγκαλέσαντες οὖν τοὺς ἑαυτῶν στρατιώτας Ἑρμοκράτους

Διαβάστε περισσότερα

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12)

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Ἐπειδὴ πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινὰ οὖσαν καὶ πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν συνεστηκυῖαν (τοῦ γὰρ εἶναι δοκοῦντος ἀγαθοῦ χάριν

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε ιστορία και γεγονός που θέλουμε να διηγηθούμε αρχίζουμε με το πότε ακριβώς έγινε. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΑΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

Σε κάθε ιστορία και γεγονός που θέλουμε να διηγηθούμε αρχίζουμε με το πότε ακριβώς έγινε. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΑΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΑΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α. ΒΑΣΙΚΟΣ ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ (Αυτό που κυρίως προσπαθούμε να μείνει στα παιδιά ως στοιχείο κατήχησης) Να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά πως ο Θεός Πατέρας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΤΚΕΙΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΤΚΕΙΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΤΚΕΙΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ Διδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Α1, 1 Ἐπειδή πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινά οὖσαν καί πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἓνεκεν συνεστηκυῖαν (τοῦ γάρ

Διαβάστε περισσότερα

6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Οι άγιες εικόνες, έκφραση της πίστης Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.18) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η 16 Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ - Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Υ (Α Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Υ Κ Α Ι Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Σ Τ Ο Υ)

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η 16 Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ - Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Υ (Α Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Υ Κ Α Ι Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Σ Τ Ο Υ) ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η 16 Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ - Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Υ (Α Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Υ Κ Α Ι Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Σ Τ Ο Υ) Υ 1) Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ- ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Χρήσιµες Οδηγίες για την τέλεση του Γάµου Α) ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟ ΟΞΩΝ Όταν και οι δύο Μελλόνυµφοι θέλουν να τελεστεί το Μυστήριον του Γάµου στο Ναό µας,για να εκδοθεί η Άδεια

Διαβάστε περισσότερα