Ἀρχαῖοι Ἕλληνες καί Ἰησοῦς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ἀρχαῖοι Ἕλληνες καί Ἰησοῦς"

Transcript

1 Ἀρχαῖοι Ἕλληνες καί Ἰησοῦς ἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες ἀνέκαθεν εἶχαν µιά Ο ἔµφυτη εὐσέβεια, ὅµως ἐλάχιστοι ἀπό ἐµᾶς γνωρίζουν ὅτι προφήτεψαν τήν ἔλευση καί τήν ἀποστολή τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀποκαλύπτοντάς µας στοιχεῖα ἀκόµα καί γιά τήν Ἁγία Τριάδα. Ἄς ξεκινήσουµε λοιπόν µαζί αὐτό τό ταξείδι γνώσης στόν ἄγνωστο σπερµατικό λόγο τῶν προγόνων µας. Βλέπουµε τόν Μένανδρο (ἤ κατ ἄλλους τόν Θουκυδίδη) νά µᾶς ὠθεῖ στήν εὐσέβεια καί νά µήν ἀναζητοῦµε τήν ἀκατανόητη φύση τοῦ Κυρίου. «θεόν σέβου καί µάνθανε. µή ζήτει δέ τις ἐστι καί πῶς; οὐ γάρ ἔστιν ὅτε οὐκ ἔστιν, ὡς ὄντα τοῦτον σέβου καί µάνθανε. ἀσεβής γάρ τόν νοῦν ὁ θέλων µανθάνειν θεόν.» «Νά σέβεσαι τόν Θεό καί νά κατανοεῖς. Μήν ζητεῖς (νά µάθεις) ποιός εἶναι, καί πῶς. ιότι οὐδέποτε εἶναι ἀνύ παρκτος, ὡς ὑπάρχοντα λοιπόν νά τόν σέβεσαι καί νά τόν ἀντιλαµβάνεσαι. ιότι εἶναι ἀσεβής αὐτός ὁ ὁποῖος θέλει σύµφωνα µέ τόν νοῦν νά ἐξακριβώσει τόν Θεό» 1. Ἀκολουθοῦµε ὅµως τόν Ἀριστο τέλη στήν ἀνίχνευση τῆς γεννέσεως τοῦ Λόγου καί τήν ἀρχή γιά τήν ἀποκάλυψη τῆς Ἁγίας Τριάδος: «Ἀκάµατος φύσις Θεοῦ γεννήσεται οὐκ 1. Ὑπάρχει στά χειρόγραφα: α. ιονυσίου 281, φ. 103α, Θουκυδίδης, β. Vat. Gr. 1198, φ. 66β, Θουκιδίδης, γ. Ἰβήρων 386, φ. 176α, Μένανδρος, δ. Σινά 1189, φ. 7β, Μένανδρος. ἔχουσα ἀρχήν. Ἐξ αὐτοῦ δέ ὁ πανσθενής οὐσιοῦται Λόγος». «Ἀκατάβλητος φύσις Θεοῦ θά γεννηθεῖ πού δέν ἔχει ἀρχήν. Ἀπό αὐτόν λοιπόν ἀποκτᾶ οὐσία ὁ παντοδύναµος Λόγος.» 2 Καί βλέπουµε τόν Πλάτωνα ξεκάθαρα νά µᾶς ὁµιλεῖ γιά τό µυστήριο τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὅπως τό γνωρίζουµε καί σήµερα, κάτι πού οὐδέποτε ἀπεκαλύφθη µέσα ἀπό τήν Παλαιά ιαθήκη, τουλάχιστον τόσο ἀνοικτά. «ὁ παλαιός νέος, καί ὁ νέος ἀρχαῖος, ὁ πατήρ µόνος, καί ὁ µόνος πατήρ, τό ἕν τρία καί τά τρία ἕν. ἄσαρκον σαρκικόν. γῆ τέτοκε τόν οὐράνιον βασιλέα». «Ὁ παλαιός νέος καί ὁ νέος ἀρ χαῖος. Ὁ Πατέρας µοναδικός, καί ὁ µοναδικός Πατέρας. Τό ἕνα τρία, καί τά τρία ἕνα. Ἄσαρκο, ἔνσαρκο. Ἡ γῆ γέννησε τόν οὐράνιο βασιλέα». Ὁ Πλάτων εἶπε: «Ἐπειδή ὁ Θεός εἶναι ἀγαθός, δέν εἶναι αἴτιος διά τά πάντα, ὅπως οἱ πολλοί λέγουν. Εἶναι ἀναίτιος δέ διά πολλά, καί διά τά µέν ἀγαθά εἶναι αἴτιος, διά τίποτε ἄλλο δέν λέµε ὅτι εἶναι αἴτιος παρά µόνον διά τά καλά, διά τά κακά δέ καθόλου» Ὑπάρχει στά χειρόγραφα, α. Σινά 327, φ. 235α., β. Vat. Gr. 1198, φ. 66α, γ. ιονυσίου 281, φ. 103α, δ. ιονυσίου 167, φ. 151α, ε. Richard Bentleii Epistola, σeλ. 7, στ. Ἰβήρων 386, φ. 174α. 3. Ὑπάρχει στά χειρόγραφα: α. ιονυσίου 167, ΤΕΥΧΟΣ 57 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2009

2 Ὅµως οἱ Ἕλληνες προχωροῦν καί στήν ἀποκάλυψη τῆς δηµιουργίας τοῦ κόσµου ἀπό τήν Ἁγία Τριάδα: «εἰ µή πρόνοια τις τοῦ τῶν πάντων κυρίου, οὐ µήν τόν λόγον τοῦτον ἀποκαλύψαι ἠβούλοντο οὐδέ ὑµᾶς τοιούτοις ἔργοις κατεῖχεν, ἵνα περί τούτων ἐρωτήσητε. οὐ γάρ ἐφικτόν ἐστιν εἰς ἀµυήτους τοιαῦτα παρασχέσθαι µυστήρια ἀλλά τῷ νοΐ ἀκουσάντων ἀκούσατε ἓν µόνον ἦν φῶς νοερόν πρό φωτός νοεροῦ, καί ἦν αὐτά ἕνωσις ἐκ τοῦ νοῦ φωτί καί πνεύµατι. τά πάντα ἐξ αὐτοῦ, καὶ εἰς αὐτόν, εἰς γόνιµον ἐκ γονίµου, κατελθών ἐπί γονίµῳ ὕδατι ἔγκυον τό ὕδωρ ἐποίησεν». «Ἐάν δέν ὑπῆρχε ἡ πρόνοια τοῦ Κυρίου ὅλων, δέν θά ἤθελαν νά ἀποκαλύψουν τόν λόγο αὐτόν, οὔτε ἐσᾶς θά τοιαύτη ἐπιθυµία διά νά ρωτήσετε αὐτά. ιότι δέν εἶναι δυνατόν εἰς ἀµύητους νά παραδίδονται τοιαῦτα ἀλλά ἀφοῦ κατανοήσατε µέ τόν νοῦ ἀκούσατε. Ἕνα καί µοναδικό ἦταν Φανερό, τό ὅποιον προϋπῆρχε τοῦ νοεροῦ Φωτός καί ἦταν αὐτά ἕνωση ἀπό τοῦ Νοῦ διά τοῦ Φωτός καί τοῦ Πνεύµατος.Τά πάντα ἐξ αὐτοῦ καί εἰς αὐτόν, ἀφοῦ κατῆλθε εἰς γόνιµο (φύση) ἐκ γονίµου (Φύσεως), εἰς γόνιµο ὕδωρ, ἔγκυον κατέστησε τό ὕδωρ» 4. Καί βλέποντας οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες τήν κατάντια τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, προλέγουν µέ τόν Αἰσχύλο στήν δύστυχη ἀνθρωπότητα-προµηθέα ὅτι τά δεινά του θά λυθοῦν µόνο µέ τήν κάθοδο ἑνός Θεοῦ στόν ᾍδη....τοιοῦδε µόχθου τέρµα µή τι προσδόκα, 1026 πρὶν ἂν θεῶν τις διάδοχος τῶν σῶν πόνων φανῇ, θελήσῃ τ εἰς ἀναύγητον µολεῖν ᾍδην κνεφαῖά τ ἀµφὶ Ταρτάρου βάθη. Ὁ θεός Ἑρµῆς προλέγει εἰς τόν Προµηθέα, ὅτι δέν περιµένει τό τέλος τῶν δεινῶν «πρίν ἄν φανεῖ τίς θεός», ὅστις θά τόν διαδεχτεῖ εἰς τό µαρτύριο καί ὅστις ἐκουσίως θά κατέλθει εἰς τόν σκοτεινό Ἅδη καί εἰς τά ζοφερά βάθη τοῦ Ταρτάρου, γινόµενος οὕτως ἑκούσιον ἱλαστήριον θῦµα... 5 Τό ἴδιο ἀκριβῶς λένε ὁ Ἀνάξαρχος «Κάποιος ἀπό τούς θεούς θά πέση ἀπό ἀνθρώπινο χέρι», «Βεβληθήσεταί τις θεῶν βροτήσιαι χειρί» ιογένης Λαέρτιος (ΙΧ 60) καί ὁ Σωκράτης «τοιοῦτος οὖν ἄλλος οὐ ῥᾳδίως ὑµῖν γενήσεται, ὦ ἄνδρες, ἀλλ ἐὰν ἐµοὶ πείθησθε, φείσεσθέ µου ὑµεῖς δ ἴσως τάχ ἂν ἀχθόµενοι, ὥσπερ οἱ νυστάζοντες ἐγειρόµενοι, φ. 151α, Πλάτων, β. Vat. Gr. 1198, φ. 66β, Θουκιδίδης, γ. Ἰβήρων 386, φ. 174α, Πλάτων, δ. Σινά 1189, φ. 7β, Πλάτων, ε. ιονυσίου 281, φ. 103α, Χίλων, στ. Richard Bentleii Epistola, σελ. 7-8 Θουκυδίδης Πλούταρχος, ζ. Σινά 327, φ. 235β, Πλούταρχος 4. Ὑπάρχει στά χειρόγραφα: α. Vat. Gr. 1198, φ. 66β, 66α, β. Ἰβήρων 386, φ. 173β, 174α, γ. Κύριλλος, Κατά Ἰουλιανοῦ, Ι, 552 Β καί Ι, 556 Α, δ. ιονυσίου 281, φ. 103α, ε. Μαλάλας, Χρονογραφία, σελ. 26, στ. Σινά 327, φ. 235α. 5. Πηγή: Ἰησοῦς Χριστός, Ἑλληνισµός -Χριστιανισµός, Ἄγγελος κρούσαντες ἄν µε, πειθόµενοι Ἀνύτῳ, ῥᾳδίως ἂν ἀποκτείναιτε, εἶτα τὸν λοιπὸν βίον καθεύδοντες διατελοῖτε ἄν, εἰ µή τινα ἄλλον ὁ θεὸς ὑµῖν ἐπιπέµψειεν κηδόµενος ὑµῶν» (Πλάτων Ἀπολ. Σωκρ. ιη ) [Μυθολογία: Ὑπάρχει παράδοση ὅτι µέλλει νά ἔλθει ἐξ οὐρανοῦ ὁ ἰσχυρός, στόν ὁποῖο ὅλοι θά δώσουν τό ὄνοµα τοῦ ΣΩΤΗΡΑ καί ὅτι αὐτός καί ὄχι ἄλλος θά καταλύσει τό κράτος τῶν «κακῶν» ἤ ὅτι αὐτός θά ὑποµένει πολλά παθήµατα.]. Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες «εἰδωλολάτρες» προχώρησαν στήν ἀποκάλυψη ὅτι θά ἔρθει στή γῆ ὁ Κύριος καί θά γεννηθεῖ ἀπό Μητέρα µέ τό ὄνοµα Μαρία, πού θά εἶναι παρθένος. «Ὅσα µέν πρὸς ἀρετήν καί κόσµον ὀρώρετε ποιεῖν, ποιεῖτε. ἐγώ γάρ ἐφετµεύω τρισένα ὑψιµέδοντα. οὗ λόγος ἄφθεγκτος ἐν ἀδείω κόρη ἔγκυµος ἔσται, ὥσπερ πυροφόρον τόξον ἅπαντα κόσµον ζωγρήσας, πατρί, προσάξει δῶρον. Μαρία δέ τό όνοµα αὐτῆς.» «Ὅσα σχετικά µέ τήν ἀρετή καί τήν κοσµιότητα παρακινεῖτε νά κάνουν, πράττετε καί σεῖς. ιότι ἐγώ προφητεύω κυβερνήτη µέ τριπλῆ ὑπόσταση εἰς µίαν. Τοῦ ὁποίου ὁ ἀνείπωτος Λόγος θά κυοφορηθεῖ εἰς ἀνυποψίαστη κόρη, ὅπως ἀκριβῶς τό πυρφόρο τόξο, ἀφοῦ αἰχµαλωτίσει ὅλον γενικῶς τόν κόσµο, θά τόν προσφέρει ὡς δῶρο εἰς τόν Πατέρα. Μαρία δέ τό ὄνοµα αὐτῆς» 6. Μᾶς µίλησε ὁ Σόλων ἐπίσης γιά τήν ἀποστολή τοῦ Κυρίου µας µέ «τροµακτικές» λεπτοµέρειες πού καθηλώνουν: «Ὀψέ ποτε ἐπί τήν <πολυ> σχεδήν ταύτην ἐλάσεις θεός γαῖαν, καί δίχα σφάλµατος σάρξ γενήσεται ἀκαµάτου θεότητος, ἀνιάτων παθῶν λύσεις φοροῦσα, καί τούτω πικρός γενήσεται φθόνος λαοῦ, καί προς ὕψος κρεµασθείς, ὡς θανάτου κατάδικος, εἰς πάντα πρᾶος πεσεῖται.» «Ὡς Θεός θά φθάσει εἰς αὐτήν τήν πολυδιηρηµένην γῆ καί θά γεννηθεῖ µέ σάρκα ἀλάθητο. Μέ ἀνεξάντλητα ὅρια ὡς θεότητα θά ἀπαλλάξει τόν ἄνθρωπο ἀπό τήν φθορά τῶν ἀνιάτων παθῶν. Καί τοῦτον θά τόν φθονήσει ἄπιστος λαός καί ἀφοῦ κρεµαστεῖ ὑψηλά ὡς κατάδικος εἰς θάνατον, ὅλα θά τά ὑποφέρει µέ πραότητα» 7. Μᾶς δηλώνει ὁ Σόλων ὅτι αὐτός εἶναι ὁ παντοδύνα- µος Θεός πού τρέµουν τά σύµπαντα καί οἱ ὑποχθόνιοι δαίµονες: «Οὗτός ἐστιν ἀπό οὐρανῶν βεβηκώς, φλογός ὑποβαλών ἀθάνατον πῦρ. ὅν τρέµει οὐρανός γῆ τε <καί> θάλασσα, τάρτατοι καί βύθιοι δαίµονες, αὐτοπάτωρ τρισόλβιος.» «Αὐτός εἶναι ὁ ὁποῖος ἦλθε ἀπό τούς οὐρανούς, ἀφοῦ ὑπέταξε τό ἀθάνατο πῦρ τῆς φλογός. Αὐτόν τρέ- µει ὁ οὐρανός, ἡ γῆ καί ἡ θάλασσα, οἱ τάρταροι καί οἱ Π. Σακκέτος, ἐκδόσεις ηµιουργία, σελ. 619 & Αἰσχύλος «Προµηθέας εσµώτης» [http://www.mikrosapoplous.gr/] 6. Ὑπάρχει στά χειρόγραφα: α. Vat. Gr., 1198, φ. 65β, β. Σινά 327, φ.236 α, γ. ιονυσίου 281, φ. 103α, δ. Σινά 1189, φ. 6β 7. Ἐκτός ἀπό τόν Ἅγιο Ἀθανάσιο (τήν ἀποδίδει στόν Σόλω- 2

3 ὑποχθόνιοι δαίµονες, τρισµακάριος ὁ ἴδιος ὁ Πατέρας» 8. Καί τέλος µᾶς ἀποκαλύπτουν τήν θυσία τοῦ Θεανθρώπου καί τήν Ἀνάσταση καί Ἀνάληψή Του: «Χριστός Θεός ἐµός ἐστίν, ὅς ἐν ξύλῳ ἐτανύθη, ὅς θάνεν ὅς ἐκ τάφου εἰς πόλον ὦρτο» 9. Μία ἀκόµη προφητεία τῆς Κυµαίας διασώζεται ἀπό τόν Ἅγιο Νικόδηµο τόν Ἁγιορείτη στό ἔργο του «Ὁ Ἀόρατος Πόλεµος» Ἀναφέρεται ἡ κάθοδος τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ στή γῆ καί ὁ λεξάριθµος τοῦ ὀνόµατός Του:...Σίβυλλα ἡ Κυµαία περιλαµβάνει ἐνταῦθα τόν ἀριθµόν τοῦ ὀνόµατος, Ἰησοῦς. «δή τότε καί µεγάλοιο θεοῦ παῖς ἀνθρώποισι, ἦξοι σαρκοφόρος, θνητοῖς ὁµοιούµενος ἐν γῇ. Τέσσαρα φωνήεντα φέρει, τά δ ἄφωνα ἐν αὐτῷ δισσῶν ἀγγέλων, ἀριθµοῦ δ ὅλον ἐξονοµήνω. Ὀκτώ γάρ µονάδας, τόσας δεκάδας ἐπί τούτοις ἠδ ἑκατοντάδας να) καί τόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν αµασκηνό, ὑπάρχει στά χειρόγραφα ὡς προφητεία τοῦ Ἀπόλλωνα: α. οχειαρίου 5, φ. 124 α, Σίβυλλα, β. Σινά 327, φ.235α - 235β, Πλάτων, γ. Βατοπεδίου 754, φ. 182β, Ὅµηρος, δ. Σινά 1189, φ. 7, Χίλων, ε. Ἰβήρων 386, φ. 174β, Πλάτων, στ. Richard Bentleii Epistola, σέλ. 10, Ἀντίοχος, ζ. ιονυσίου 281, φφ. 103α - α03β, Πλάτων. 8. Ἀποδίδεται ἀπό τόν Μέγα Ἀθανάσιο στόν Βία ἀλλά στά ἄλλα τέσσερα χειρόγραφα πού ἀπαντᾶται ἀποδίδεται στόν Σόλωνα: a. Vat. Gr., 1198, φ. 66 α, β. Σινά 327, φ.235β, Σόλων, γ. ιονυσίου 281, φ. 103 α, Πλούταρχος, δ. ιονυσίου 167, φ. 151 α, χρ. Χίλων, ε. Richard Bentleii Epistola, σελ. 7, Σόλων, στ. Σινά 1189, φ. 7α, Σόλων, ζ. Ἰβήρων 386, φ. 176α, Σόλων. 9. Ἅγιον Ὄρος, Μονή ιονυσίου, Χρησµοί ἑλλήνων σοφῶν περί Χριστοῦ, κώδ. 167, φ. 151.ἅ, 16ος αἰώνας. (Πηγή: Τά ἀρχεῖα τῆς χαµένης Γνώσης, Παναγιώτης Α. Τουλάτος, εἰκ. 49) Συνταγὴ προσφόρου μὲ προζύμι (γιὰ 2 πρόσφορα) Ὑλικὰ 1 κιλὸ σκληρὸ σιμιγδαλένιο ἀλεύρι - κίτρινο, ½ κιλὸ ἀλεύρι ἄσπρο μαλακό, προζύμι στὸ μέγεθος μικροῦ μήλου σὲ θερμοκρασία δωματίου, 1 κουταλάκι τοῦ γλυκοῦ ἁλάτι, χλιαρὸ νερὸ ὅσο πάρει, σφραγίδα ξυλόγλυπτη, 2 ταψάκια Νο 20. Ἐκτέλεση Ρίχνουμε σὲ μιὰ λεκάνη 2 φλυτζάνια τοῦ τσαγιοῦ χλιαρὸ νερὸ καὶ λιώνουμε τὸ προζύμι ἐντελῶς. Στὴ συνέχεια ρίχνουμε 2 φλυτζάνια τοῦ τσαγιοῦ ἀλεύρι κίτρινο καὶ ἀνακατεύουμε καλὰ τὸ μεῖγμα. Τὸ σταυρώνουμε, τὸ σκεπάζουμε μὲ μιὰ καθαρή πετσέτα καὶ τὸ ἀφήνουμε γιὰ 10 ὧρες περίπου, ὥστε νὰ δημιουργηθοῦν φυσαλλίδες. ὀκτώ, ἀπιστοτέροις ἀνθρώποις, οὔνοµαι δηλώσει. Σύ δ ἐνί φρεσί σήσι νόησον». «καί τότε ὁ Υἱός τοῦ µεγάλου Θεοῦ θά ἔλθει στούς ἀνθρώπους µέ σάρκα, ὁµοιάζων µέ τούς θνητούς στή γῆ. Τέσσερα φωνήεντα θά φέρει, τό δέ ἄφωνον φανερώνεται σέ αὐτόν διπλό, καί ὅλον τόν ἀριθµό θά ἀποκαλύψω. Ὀκτώ µονάδες, τόσες δεκάδες ἐπί αὐτῶν καί ὀκτῶ ἑκατοντάδες, τό ὄνοµά του θά φανερώσει στούς ἀπίστους. Ἐσύ δέ κατανόησέ το καλά στό νοῦ σου» (Πηγή: Ἀόρατος Πόλεµος, σελ. 300 ἔκδ. Παναγόπουλος) 10. ιαβάζοντας ὅλα αὐτά µόνο ὅσοι εἶναι κακοπροαίρετοι κατηγοροῦν τούς ἀρχαίους Ἕλληνες γιά εἰδωλολάτρες καί ἴσως ἐπίτηδες ὁρισµένοι ἔχουν ἀποκρύψει ἀπό τούς Νεοέλληνες ὅλα αὐτά τά θαυµαστά προκειµένου νά µᾶς κρατήσουν σέ µιά ψευδῆ αἴσθηση πάλης µεταξύ ἑλληνισµοῦ-χριστιανισµοῦ. Τά χειρόγραφα ὅµως τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων µᾶς ἀποκαλύπτουν ὅτι δέχθηκαν ἀπό τόν Κύριο τήν ἀποκάλυψη ὅλων ὅσων ἐπρόκειτο νά γίνουν σχετικά µέ τόν ἐρχοµό τοῦ Θεανθρώπου γιά τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Μαρία Χοµπιτάκη, πρεσβυτέρα 10. Ὁ Ἅγιος Νικόδηµος δίνει τό ἑξῆς λεξαριθµικό ἄθροισµα : I Η Σ Ο Υ Σ = = 888, (ἀπόσπασµα ἀπό τό βιβλίο τοῦ Χάρη Κ. Σκαρλακίδη 2005, «Οἱ προάγγελοι τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, Ἀπόλλων καί Σιβύλλες») Ἔπειτα ρίχνουμε 2 φλιτζάνια τοῦ τσαγιοῦ χλιαρὸ νερό, τὸ ἁλάτι καὶ λίγο-λίγο ὅλο τὸ ἀλεύρι. Τὸ ζυμώνουμε 20 λεπτὰ περίπου. Ἡ ζύμη πρέπει νὰ εἶναι σφιχτὴ καὶ νὰ μὴν κολλάει στὰ χέρια μας καὶ στὴ λεκάνη. Ἐὰν κατὰ τὸ ζύμωμα χρειαστεῖ ἡ ζύμη λίγο νερὸ ἀκόμα, βρέχουμε τὰ χέρια μας μὲ χλιαρὸ νερὸ καὶ συνεχίζουμε τὸ ζύμωμα μέχρι τὸ νερὸ νὰ ἀπορροφηθεῖ ἐντελῶς. Ὅταν ἡ ζύμη ζυμωθεῖ καλά, ἀφαιροῦμε ἕνα κομμάτι ὅσο τὸ μέγεθος τοῦ προζυμιοῦ ποὺ χρησιμοποιήσαμε, τὸ ὁποῖο θὰ εἶναι τὸ προζύμι μας στὸ ἑπόμενο ζύμωμα καὶ τὸ τοποθετοῦμε σὲ ἕνα κεσεδάκι μὲ σκέπασμα, τὸ ὁποῖο ἀφήνουμε ἐκτὸς ψυγείου γιὰ 12 ὧρες περίπου ὥστε νὰ φουσκώσει καὶ στὴ συνέχεια τὸ τοποθετοῦμε στὸ ψυγεῖο. Τὴν ὑπόλοιπη ζύμη τὴ χωρίζουμε στὰ δυό. Ρίχνουμε λίγο ἀλεύρι πάνω στὸν πάγκο καὶ πάνω σ αὐτὸ πλάθουμε κάθε πρόσφορο σὲ σχῆμα στρογγυλὸ καὶ τοποθετοῦμε τὸ καθένα στὸ κέντρο τοῦ ταψιοῦ. Στὸ κάθε ταψὶ ἔχουμε ρίξει ἀπὸ πρὶν λίγο ἀλεύρι (στὸν πάτο καὶ ἔχουμε περάσει καὶ τὰ τοιχώματα μὲ ἀλεύρι), ὥστε νὰ μὴν κολλήσει τὸ πρόσφορο. Τοποθετοῦμε προσεχτικὰ τὴν σφραγίδα 3

4 στὸ κέντρο τοῦ προσφόρου, τὴν πιέζουμε μὲ δύναμη καὶ τὴν στρίβουμε ἐλαφρὰ πολὺ λίγο. Στὴ συνέχεια τὴ σηκώνουμε σιγά-σιγὰ καὶ πλάγια. Μὲ ἕνα ξύλινο καλαμάκι τρυπᾶμε τὸ πρόσφορο στὸν «ἀμνό» (στὸ μεσαῖο τετράγωνο τῆς σφραγίδας) στὶς τέσσερεις γωνίες καὶ ἀπὸ τὸ ἔξω μέρος τοῦ τετραγώνου, ἐκεῖ ὅπου ὑπάρχουν 4 μικρὰ μπαλάκια. Ἔπειτα κάνουμε 12 τρύπες γύρω-γύρω ἔξω ἀπὸ τὴ σφραγίδα. Στὴ συνέχεια σκεπάζουμε τὰ πρόσφορα μὲ ἕνα σκεῦος ποὺ νὰ μὴν ἀκουμπάει τὰ ταψάκια (π.χ. τὸ κάθε ταψάκι μὲ μιὰ κατσαρόλα γυρισμένη ἀνάποδα) καὶ τὰ τυλίγουμε μὲ μιὰ κουβέρτα. Τὰ ἀφήνουμε νὰ φουσκώσουν γιὰ 4 περίπου ὧρες. (Μετὰ τὶς 2 ½ ὧρες τὸ ἐλέγχουμε). Ἔξω ἀπὸ τὴ σφραγίδα πιέζουμε τὴ ζύμη μὲ τὸ δάχτυλό μας ἐλαφρὰ καὶ ἐὰν ἡ ζύμη ξαναγυρίσει στὴ θέση της, θὰ πεῖ ὅτι τὸ πρόσφορο εἶναι ἕτοιμο γιὰ τὸ φοῦρνο. Προθερμαίνουμε τὸ φοῦρνο γιὰ 10 λεπτὰ σὲ δυνατὴ θερμοκρασία χωρὶς ἀέρα καὶ βάζουμε τὰ πρόσφορα νὰ ψηθοῦν γιὰ μισὴ ὥρα σὲ σχάρα ποὺ βρίσκεται πρός τό κάτω μέρος τοῦ φούρνου. Ὅταν πάρουν χρῶμα ἀπὸ πάνω, τὰ σκεπάζουμε μὲ ἀλουμινόχαρτο καὶ τὰ ψήνουμε σὲ μέτριο φοῦρνο γιὰ 45 λεπτὰ ἀκόμα. Ἀφοῦ τὰ βγάλουμε ἀπ τὸ φοῦρνο, τὰ ἀφήνουμε νὰ κρυώσουν λίγο καὶ στὴ συνέχεια τὰ ἀναποδογυρίζουμε, τὰ βγάζουμε ἀπὸ τὸ ταψὶ καὶ τὰ ἀκουμπᾶμε ὄρθια στὸν τοῖχο γιὰ νὰ στεγνώσουν. Ἀφοῦ κρυώσουν ἐντελῶς τὰ πρόσφορα, τυλίγουμε τὸ καθένα ξεχωριστά μὲ μιὰ καθαρή πετσέτα, τὰ κλείνουμε σὲ μιὰ νάιλον σακούλα καὶ τὰ βάζουμε στὸ ψυγεῖο. Ἐκεῖ μποροῦμε νὰ τὰ διατηρήσουμε ὡς καὶ μιὰ ἑβδομάδα. Συνταγὴ προσφόρου μὲ μαγιά (γιὰ 1 πρόσφορο) Ὑλικὰ 750 γρ. ἀλεύρι, μισὸ σιταρένιο σκληρὸ (κίτρινο) καὶ τὸ ἄλλο μισὸ μαλακὸ (ἄσπρο), μαγιὰ σὲ μέγεθος ἑνὸς ἀμυγδάλου, 1 κουταλάκι τοῦ γλυκοῦ ἁλάτι, νερὸ ὅσο πάρει, ξυλόγλυπτη σφραγίδα, ταψάκι Νο 20. Ἐκτέλεση Κοσκινίζουμε τὸ ἀλεύρι σὲ μιὰ λεκάνη καὶ κάνουμε μιὰ λακουβίτσα. Λιώνουμε τὴ μαγιὰ καὶ τὸ ἁλάτι σ ἕνα φλυτζάνι τοῦ τσαγιοῦ μὲ χλιαρὸ νερὸ καὶ τὰ ρίχνουμε στὴ λακουβίτσα. Ἀνακατεύουμε καλὰ τὸ μεῖγμα καὶ ρίχνουμε λίγο-λίγο νερὸ ὥσπου νὰ ζυμωθεῖ ὅλο τὸ ἀλεύρι. Τὸ ζυμώνουμε 20 λεπτὰ περίπου. Γιὰ τὴν ὑπόλοιπη διαδικασία ἰσχύουν ὅσα ἀναφέρθηκαν στὴν προηγούμενη συνταγή, μόνο ποὺ ἀφήνουμε τὸ πρόσφορο νὰ φουσκώσει γιὰ 2 ὧρες περίπου. Ἀπὸ τὸ βιβλίο «Νηστήσιμα, μιὰ πρόταση τῶν νέων τῆς ἐνορίας μας» τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Ζώνης Κυψέλης, Ἀθήνα 2004 Χρήσιμες συμβουλὲς Καλόν εἶναι τὸ ταψὶ ἀντὶ νὰ πασπαλιστεῖ μὲ ἀλεύρι νὰ περαστεῖ ἐλαφρὰ μὲ λίγο κερὶ γιὰ νὰ μὴν κολλήσει τὸ πρόσφορο. Ἡ ζύμη πρέπει νὰ εἶναι σφιχτὴ καὶ νὰ μὴν ἀφήσουμε κενὰ ἀέρος. Ὁ ἀμνὸς ποὺ θὰ ἐξαχθεῖ γιὰ τὴ Θ. Λειτουργία πρέπει νὰ μὴν ἔχει φουσκάλες καὶ νὰ μὴν ἀποκολλᾶται το ἐπάνω μέρος ἀπὸ τὴν ψίχα. Πρίν τοποθετήσουμε τὴ ζύμη στὸ ταψὶ ἀφαιροῦμε ἕνα μικρὸ κομματάκι ἀπὸ τὴ ζύμη, κάνουμε σταυρὸ μὲ αὐτὸ στὸν πάτο τοῦ ταψιοῦ καὶ ἔπειτα τοποθετοῦμε ἐπάνω σ αὐτὸ τὴν ὑπόλοιπη ζύμη γιὰ νὰ πατήσουμε τὴ σφραγίδα. Ἔτσι τὸ πρόσφορο θὰ ἔχει σταυρὸ καὶ ἀπὸ κάτω. Ἡ σφραγίδα μας πρέπει νὰ ἔχει ἀρκετὰ βαθιὰ σκαλίσματα, ὥστε νὰ ἀποτυπωθοῦν καλὰ τὰ γράμματα καὶ νὰ μὴν χαθοῦν ὅταν φουσκώσει ἡ ζύμη. Ἀφοῦ ξεφουρνίσουμε τὸ πρόσφορο καὶ ἔχει κρυώσει γιὰ λίγη ὥρα, τότε τὸ περνᾶμε μὲ ἕνα πινέλο μὲ λίγο νερὸ ἀπὸ ἐπάνω, ὥστε νὰ γυαλίσει. Παρατηρήσεις Ἡ χρήση ὅλων τῶν ἀντικειμένων καὶ σκευῶν πρέπει νὰ εἶναι ἀποκλειστικὰ γιὰ τὸ πρόσφορο. Πρίν τὸ ζύμωμα ἀνάβουμε κερί, τὸ θυμιατὸ καὶ θυμιάζουμε. Ἐν συνεχείᾳ διαβάζουμε τοὺς Χαιρετισμοὺς τῆς Παναγίας (ἐὰν τοὺς γνωρίζουμε ἀπ ἔξω τοὺς λέμε κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ ζυμώματος). Καλό εἶναι ἀντὶ γιὰ λακουβίτσα νὰ κάνουμε σταυρὸ στὸ ἀλεύρι καὶ μέσα σ αὐτὸ νὰ τοποθετοῦμε τὸ προζύμι ἢ τὴ λιωμένη μαγιὰ λέγοντας τὸ «Πάτερ ἡμῶν». Κατά τὸ ζύμωμα καὶ μέχρι νὰ ὁλοκληρωθεῖ καὶ τὸ ψήσιμο ἀπαιτεῖται προσευχὴ (καὶ ὄχι π.χ. συζητήσεις, παρακολούθηση τηλεοράσεως ἢ ραδιοφώνου). Νὰ λέμε γιὰ παράδειγμα τὴν εὐχὴ «Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ἐλέησόν με» ἢ τὸ «Θεοτόκε Παρθένε», ἀφοῦ τὸ πρόσφορο συμβολίζει τὴν Παναγία μας. Ὅπως ἀπὸ τὴν Παναγία μας προῆλθε ὁ Κύριος ἔτσι καὶ ἀπὸ τὸ πρόσφορο θὰ ἐξαχθεῖ ὁ Ἀμνός. Ἀπαιτεῖται ψυχικὴ καὶ σωματικὴ καθαρότητα, ἀποχὴ ἀπὸ σαρκικὲς σχέσεις, εὐλάβεια καὶ προσπάθεια νὰ «εὐωδιάζει» ἡ ψυχή. Ἡ Θεία Λειτουργία ἀρχίζει ἀπὸ τὸ σπίτι καὶ τὴν παρασκευὴ τοῦ προσφόρου. Τό πρόσφορο μεταφέρεται στὸν Ναὸ ὁπωσδήποτε τὴν παραμονὴ τῆς Θείας Λειτουργίας τυλιγμένο σὲ καθαρή ἄσπρη πετσέτα μαζὶ μὲ τὰ ὀνόματα τῶν ζώντων καὶ κεκοιμημένων ποὺ ἐπιθυμοῦμε νὰ μνημονευθοῦν κατ αὐτὴν (καὶ ὄχι μόνο ζώντων ἢ μόνον κεκοιμημένων). 4

5 ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ Ἱ. Πανήγυρις Ἁγ. Ἀποστόλων Μέ τήν τέλεση τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ ἄρχισε τήν ευτέρα 29 Ἰουνίου ἡ λαµπρά πανήγυρις τοῦ Ἱ. Παρεκκλησίου µας ἐπ ὀνόµατι τῶν Ἁγίων ώδεκα Ἀποστόλων, τοῦ ἥρωος τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821, ναυάρχου καί πυρπολητοῦ Κων. Κανάρη. Κατά τήν διάρκειά του τελέσθηκε ἡ Ἀρτοκλασία, ἐνῶ ὁ ἐκ τῶν ἐφηµερίων µας πρωτ. Παναγιώτης Χαβάτζας κήρυξε τόν θεῖο λόγο στό πυκνό ἐκκλησίασµα, πού ἀπό νωρίς εἶχε κατακλύσει τούς χώρους ἐντός ἀλλά καί ἐκτός τοῦ Ναοῦ. Στίς 8.30µ.µ. τελέσθηκε καί ἡ λιτανεία τῆς Ἱ. Εἰκόνος τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων, τήν ὁποία συνόδευσε τµῆµα τῆς µπάντας τοῦ ήµου µας, τόν ὁποῖο εὐχαριστοῦµε θερµά. Τήν ἑποµένη, Τρίτη 30 Ἰουνίου, χοροστάτησε στόν Ὄρθρο καί προεξῆρχε τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου µας, Πανιερώτατος Μητροπολίτης Βελεστίνου κ. αµασκηνός, ὁ ὁποῖος κήρυξε καί τόν θεῖο λόγο. Τό ἀπόγευµα τῆς ἴδιας ἡµέρας τελέσθηκε ὁ µεθέορτος Ἑσπερινός καί στή συνέχεια ἡ Ἱ. Παράκληση στούς Ἁγίους. Τά κεράσµατα µετά τίς Ἱ. Ἀκολουθίες προσφέρθηκαν στόν εἰδικά διαµορφωµένο ὄµορφο χῶρο µας ἀπέναντι ἀπό τόν Ναό. Τό Ἐκκλησιαστικό Συµβούλιο εὐχαριστεῖ θερµά ὅλους ὅσοι συµµετεῖχαν στήν προετοιµασία καί τήν διοργάνωση τῆς Πανηγύρεως, ὅσους προσέφεραν γιά τήν Ἀρτοκλασία καί τόν στολισµό τῶν εἰκόνων καθώς ἐπίσης καί τίς οἰκογένειες ἐκεῖνες πού προσέφεραν στό Ἱ. Παρεκκλήσιό µας ἕνα σέτ ἀργυρῶν δισκοποτήρων καί ἕνα ἀργυρό θυµιατό. Εὐχόµαστε οἱ Ἅγιοι ώδεκα Ἀπόστολοι νά εὐλογοῦν καί νά ἁγιάζουν ὅλους ὅσοι ἦλθαν εὐλαβεῖς προσκυνητές στήν Σύναξή τους καί Πανήγυρη τοῦ Ἱ. Παρεκκλησίου µας, οἱ ὁποῖοι ἄς σηµειωθεῖ ἦταν ἐφέτος οἱ πολυπληθέστεροι τῶν τελευταίων ἐτῶν. Ἱ. Προσκύνηµα Τό Σάββατο 27 Ἰουνίου ἡ Ἐνορία µας διοργάνωσε τήν τελευταία γι αὐτήν τήν ἱεραποστολική χρονιά προσκυνηµατική της ἐξόρµηση. Πενῆντα ἐνορίτες µας µέ ἐπικεφαλῆς τόν π. Φιλόθεο ξεκίνησαν ἀπό τήν Κυψέλη γιά νά ἐπισκεφθοῦν τήν Ἱ. Μονή Παναγίας Κορφιωτίσσης στό Ξυλόκαστρο τῆς Κορίνθου. Ἔπειτα ἀπό µία σχεδόν τρίωρη διαδροµή, λόγω ἀτυχήµατος στήν ἐθνική ὁδό, φθάσαµε στήν Μονή, ὅπου φιλοξενηθήκαµε ἀπό τήν γυναικεία ὀλιγοµελή ἀδελφότητα ὑπό τήν Γερόντισσα Εὐαγγελία. Πρόκειται γιά παλαιό Μοναστήρι, τό ὁποῖο ἐσχάτως ἔχει ἀνακαινισθεῖ κατά ἕνα µεγάλο µέρος καί βρίσκεται στήν κορυφή ἑνός σχετικά ψηλοῦ ὄρους. Ἡ τοποθεσία τῆς Μονῆς εἶναι µοναδική ἀφοῦ ἀπό τήν ἀνατολική κυ- 5

6 ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ Παρακλήσεις εκαπενταυγούστου ρίως πλευρά του εὔκολα διακρίνονται ὅλες οἱ περιοχές πού περιβάλλουν τόν κορινθιακό κόλπο ἀπό τό Λουτράκι καί τήν Κόρινθο µέχρι σχεδόν τό Αἴγιο. Ἀφοῦ θαυµάσαµε τήν ὑπέροχη καί µοναδική θέα ἐπιστρέψαµε στήν Ἀθήνα τό βράδυ ἐν ἀναµονῇ τῶν νέων προσκυνηµατικῶν µας ἐκδροµῶν τό ἐρχόµενο Φθινόπωρο. Ἀπό τό προσκύνηµα αὐτό συγκεντρώθηκαν 482,00 τά ὁποῖα κατατέθηκαν στό Ἐνοριακό Φιλόπτωχο Ταµεῖο µας ὑπέρ τῆς Στέγης Γερόντων. Ὁσία Μεθοδία ἡ ἐν Κιµώλῳ Κυκλοφόρησε σέ 4η ἔκδοση ἀπό τόν πρώην ἐφηµέριο καί προϊστάµενο τοῦ Ναοῦ µας πρωτ. Κων. Βαστάκη βιβλίο ἀφιερωµένο στήν Ὁσ. Μεθοδία τήν ἐν Κιµώλῳ. Σ αὐτό ἐµπεριέχονται ὁ Βίος καί τά θαύµατα τῆς Ὁσίας καθώς ἐπίσης ἡ Ἱερά Ἀκολουθία τῆς Ὁσίας Μεθοδίας τῆς ἐν Κιµώλῳ σέ 7η ἔκδοση, τήν ὁποία εἶχε συνθέσει ὁ ἀοίδιµος καί λογιώτατος µοναχός π. Γεράσιµος Μικραγιαννανίτης µετά Παρακλητικοῦ Κανόνος καί Χαιρετισµῶν. Πρόκειται γιά µιά ἀκόµη καλαίσθητη ἔκδοση µέ τήν ἐπιµέλεια τοῦ π. Κωνσταντίνου, ἡ ὁποία ἀκολούθησε τήν ἔκδοση τῶν ὑµνολογηµάτων, τοῦ βίου καί τῶν θαυµάτων τοῦ Ἁγίου νεοµάρτυρος Γερασίµου τοῦ Μεγαλοχωρίτου. Τό βιβλίο προλογίζει ὁ Σεβασµ. Μητροπολίτης Σύρου κ. ωρόθεος ὁ Β. Εὐχόµαστε λοιπόν στόν π. Κωνσταντῖνο καλή ἐπιτυχία καί σέ αὐτό τό βιβλίο καί θά ἀναµένουµε τό ἑπόµενο πόνηµά του, πού θά εἶναι σίγουρα ἐπίσης πολύ ἐνδιαφέρον. Ἐντός ὀλίγων ἡµερῶν ἐπίκειται ἡ ἔναρξη τῆς νηστείας τοῦ εκαπενταυγούστου, ἡ ὁποία θά µᾶς προετοι- µάσει γιά τόν ἑορτασµό ἑνός ἄλλου Πάσχα, τοῦ Πάσχα τοῦ καλοκαιριοῦ, δηλαδή τήν ἑορτή τῆς Κοιµήσεως τῆς Παναγίας µας. Παράλληλα ὅµως, ὡς προετοιµασία γι αὐτήν τήν µεγάλη Θεοµητορική ἑορτή τελοῦνται κάθε ἀπόγευµα τῆς περιόδου αὐτῆς ἐναλλάξ ἡ Μεγάλη καί ἡ Μικρή Παράκληση στήν Θεοτόκο. Ἔτσι λοιπόν κατά τήν 2α, 4η, 6η, 9η, 11η καί 13η Αὐγούστου θά τελεσθεῖ µετά τόν Ἑσπερινό ἡ Μεγάλη καί κατά τήν 3η, 7η, 10η καί 12η ἡ Μικρή Παράκληση. Τήν παραµονή, Παρασκευή 14 Αὐγούστου, θά τελεσθεῖ ὁ Μέγας Ἑσπερινός καί κατά τήν Λιτή θά ψαλλοῦν τά Ἐγκώµια τῆς Κοιµήσεως τῆς Θεοτόκου. Ὅσοι ἐπιθυµοῦν νά µνηµονεύονται κατά τίς Ἱ. Παρακλήσεις τά ὑπέρ ὑγείας ὀνόµατα προσφιλῶν τους προσώπων ἄς ἀναζητήσουν τό εἰδικό δίπτυχο στό παγκάρι τοῦ Ναοῦ καί ἄς τά παραδώσουν µέχρι τήν 2α Αὐγούστου. Ὥρα ἐνάρξεως Ἑσπερινοῦ: 6.30µ.µ. Ἱερά Ἀγρυπνία Τήν Τρίτη 23 πρός Τετάρτη 24 Ἰουνίου τελέσθηκε στό Ναό µας Ἱερά Ἀγρυπνία ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Γενεθλίου τοῦ Τιµίου Προδρόµου καί τῇ µνήµῃ τοῦ Ὁσίου πατρός ἡµῶν Ἀθανασίου τοῦ Παρίου, στήν ὁποία συµµετεῖχαν πολλοί ἐνορίτες µας καί µή, οἱ περισσότεροι τῶν ὁποίων µετέλαβαν καί τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, ἀφοῦ ἄλλωστε βρισκόµαστε στήν περίοδο τῆς νηστείας τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων. Ἐκδροµή Στέγης Γερόντων Τό Ε.Φ.Τ. τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ µας προσέφερε µία ἡµερήσια ἐκδροµή µέ γεῦµα στίς γερόντισσες τροφίµους τῆς Στέγης µας, πού αὐτοεξυπηρετοῦνται καί ἐπιθυµοῦσαν νά µετάσχουν. Ἡ ἐν λόγῳ ἐκδροµή πραγ- µατοποιήθηκε τήν Πέµπτη 25 Ἰουνίου στό Λουτράκι, συνδυαζόµενη µὲ προσκύνηµα στήν Παναγία τήν Γιάτρισσα. 6

7 ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ Μέ πρόταση τῆς Προϊσταµένης µας κ. Σωτηρίου µετά τό προσκύνηµα βρεθήκαµε στό ὡραιότατο κέντρο «Πανόραµα» µέ θέα ὅλο τὸν Κορινθιακό κόλπο. Ἀπερίγραπτη ἦταν ἡ χαρά καί ἡ εὐχαρίστη ση τῶν γεροντισσῶν ἀπολαµβάνοντας τήν ποικιλία τῶν µεζέδων καί τήν ἀπεριόριστη θέα. Εὐχαριστοῦµε θερµῶς τήν κ. Νίκη Τριανταφυλλίδη, τῇ συνδροµῇ τῆς ὁποίας ἐκαλύφθη µέρος τῶν ἐξόδων τῆς ὡραιοτάτης ἐξορµήσεώς µας. Τίς κυρίες µας συνόδευσαν ὁ γιατρός τῆς Στέγης µας κ.τσιπιλῆς, ἡ Προϊστα- µένη, µία νοσηλεύτρια καί δύο µέλη τοῦ.σ. τοῦ Ε.Φ.Τ. Ἀπολογισµός Α Ἑξαµήνου 2009 Ε.Φ.Τ. Στά πλαίσια τῆς λεπτοµεροῦς ἐνηµερώσεως ἐκ µέρους µας ὅλων ὅσοι ἀγαποῦν καί ἐνισχύουν τό φιλανθρωπικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας µας καί εἰδικότερα τῆς Ἐνορίας µας δηµοσιεύουµε τόν οἰκονοµικό ἀπολογισµό τοῦ Ἐνοριακοῦ Φιλοπτώχου Ταµείου µας, σηµαντικότερη δραστηριότητα τοῦ ὁποίου ὡς γνωστόν εἶναι ἡ λειτουργία τῆς Στέγης Γερόντων, ἡ ὁποία σήµερα εἶναι πλήρης καί φιλοξενεῖ 74 κυρίες. Σκοπός µας δέν εἶναι ἡ διαφήµιση τοῦ ἔργου αὐτοῦ ἀλλά ὅπως ἤδη εἰπώθηκε ἡ ἐνηµέρωση καί ἡ διαφάνεια. Εὐχαριστοῦµε γιά ἄλλη µιά φορά ὅλους ὅσοι διαβλέπουν στό ἔργο αὐτό τήν πραγµάτωση τῶν εὐαγγελικῶν καί Κυριακῶν λόγων καί εὐελπιστοῦµε ὅτι θά συνεχίσουν σταθερά νά τό ἐνισχύουν. ΕΣΟ Α Ὑπόλοιπο ,65 Ἐνοίκια ἀκινήτων ,00 ωρεές τροφίµων ,81 ωρεές τρίτων ,00 ίσκοι 1.600,30 Κυτία ,59 Ἔσοδα ἀπό κοιν. ἐκδηλώσεις 482,00 Τόκοι καταθέσεων 159,28 Προϊόν Ἐράνου Ἀγάπης 8.100,00 Κρατικές ἐπιχορηγήσεις 7.000,00 Ἀναλήψεις ,00 Καταθέσεις ,00 Σύνολον ,63 ΕΞΟ Α Πάγια Ἐξοπλισµός 4.416,03 Μισθοδοσία προσωπικοῦ ,97 Πληρωµές πρός Ἐφορία ,15 Πληρωµές πρός Ι.Κ.Α ,99 Ἐπισκευές καί συντηρήσεις 5.556,82 ΕΚΟ Φυσ. Ἀέριο πλυντήριο κ.ἄ ,89 ωρέες Βοηθήµατα Ε.Φ.Τ ,50 Ἔντυπα καί γραφ. ὕλη 3.313,77 ιάφ. Προµήθειες ἀναλ. ὑλικά ,87 ιάφ. Ἔξοδα κοινόχρ. δαπάνες ,99 Ἔξοδα κληροδοτηµάτων ἀκινήτων 5.219,32 Εἰσφορά 37% Ἐράνου Ἀγάπης πρός Γ.Φ.Τ ,00 Ἀναλήψεις ,00 Καταθέσεις ,00 Σύνολον ,30 Ὑπόλοιπο: ,33 (52.446,55 Τράπεζα καί ,78 Ταµεῖο) Ἐκδρομή νέων τῆς ἐνορίας στήν Ἱ. Μ. Σαγματᾶ (10-5).

8 ΔΩΡΕΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΤΕΓΗ ΓΕΡΟΝΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ Ἀγγελοπούλου Γεωργία...150,00 Ἀδαµαντίδης Περικλῆς...100,00 Ἀλαφογιάννη Μαρία... 70,00 Ἀνώνυµος... 50,00 Βελέντζας Βασίλειος...100,00 Γρίβα Ἑλένη...100,00 ρίτσας ηµήτριος...150,00 Ζήκας Βασίλειος...100,00 Ἡλιοῦ Ἀγγελικὴ...100,00 Καβουλάκου Νταίζη...100,00 Κασκούτας Νικόλαος... 55,00 Κατσιµάρδου Μαρία... 60,00 Κονδύλης Ἰωάννης... 50,00 Κυριάκου Γεώργιος...290,00 Λογοθέτη Π ,00 Λογοθέτης Γ ,00 Λυκογιάννη Γεωργία...100,00 Μανώλου Ἰφιγένεια...150,00 Μαυροβουνιώτου Εὐαγγελία...100,00 Μηλιώνης Θεοφάνης...100,00 Μόσχος ηµήτριος... 50,00 Μπαµπανικολοῦ Ἰωάννα...300,00 Μπουσγολίτη Χρυσάνθη... 50,00 Ξενίδης Ξενοφὼν... 90,00 Οἰκονοµίδου Οὐρανία... 50,00 Οἰχαλιώτης Σωτήριος...150,00 Παπαχρήστου Γεώργιος... 50,00 Πολίτου Ἀγγελικὴ... 50,00 Προσκύνηµα εἰς Παναγία Κορφιώτισσα...482,00 Σεϊτανίδης Σάββας...180,00 Σύλλογος Καθηγητῶν 60οῦ Γυµνασίου Ἀθηνῶν...150,00 Τασόπουλος Ἀθανάσιος...150,00 Τζήλου Ἰωάννης & Μαίρη...100,00 Τόγια Μαρία... 50,00 Φαρφαρᾶ Ἑλένη ,00 Χαραλαµπόπουλος Βασίλειος...100,00 Ψάρρη Ἀθηνᾶ...100,00 ιάφοροι ωρηταὶ ,00 ίσκοι Ἱ.Παρ/σίου Ἁγ. Ἀποστόλων Κανάρη ,90 Τό ἑπόµενο τεῦχος τοῦ Ἐνοριακοῦ µας περιοδικοῦ θά κυκλοφορήσει τόν Σεπτέµβριο. Καλό καί εὐλογηµένο καλοκαίρι! ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÏÑÉÁÓ ÁÃÉÏÕ ÃÅÙÑÃÉÏÕ ÊÕØÅËÇÓ ÅÐÉÌÅËÅÉÁ - ÕÐÅÕÈÕÍÏÓ: Ἀñ éµ. ÖÉËÏÈÅÏÓ Ì. ÍÉÊÏËÁÊÇÓ Ô.Ê ÊõøÝëç, Ôçë ÅÊÄÏÔÉÊÇ ÐÁÑÁÃÙÃÇ: ôçë ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Παρόμοια νὰ σκεφθῇς ὅτι καὶ ἕνας ποὺ στέκεται κοντὰ σὲ μία μεγάλη πυρκαϊά, διατηρεῖ τὴν θερμότητα γιὰ πολὺ καιρὸ καὶ μετὰ τὴν ἀπομάκρυνσί του ἀπὸ τὴν φωτιά. Άραγε ἀπὸ ποιὰ ἄρρητη εὐωδία φιλανθρωπίας, ἀπὸ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ...ἐνορία ἐν δράσῃ!

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ...ἐνορία ἐν δράσῃ! διαδρομές Ν ο ητ ι κ έ ς δ ι α δ ρ ο μ έ ς σ τ ό ν χ ῶ ρ ο τ ῆ ς π ί σ τ η ς Μηνιαῖο φυλλάδιο τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως Σουλίου 167 - Τηλ.: 210 5013108 Τεῦχος 15 ο - Σεπτέμβριος 2015 ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου»

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου» Ιανουάριος 1 Πέμπτη Θεία Λειτουργία «Περιτομή Του Κυρίου» 4 Κυριακή Θεία Λειτουργία 5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός 6 Τρίτη Θεία Λειτουργία & Αγιασμός «Άγια Θεοφάνεια» 7 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Ἑσπερινός-Παράκληση 18:00-19:00 06:30-08:30 2 4 6 8 Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. 29/2, Τετάρτη των Τεφρών. Αρχή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η Θεία Λειτουργία στις 19.00 στον Ιερό Καθολικό Μητροπολιτικό Ναό (Ντόμο) με την επίθεση της τέφρας. ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 3 Κυριακή 7 8 10 11 12 ΙΟΥΛΙΟΥ Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων Β Ματθαίου 06:30-10:00 06:30-09:45 ΣΤΗ : Μνημόσυνο Κυπριανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, Μητροπολιτῶν Πάφου Χρύσανθου, Κιτίου Μελετίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Από Ι1^ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ μέχρι 15^ Σεπτεμβρίου 2015 ΣΑΒΒΑΤΟ 1η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ώρα 7-10 π.μ. Η τελετή της Προόδου

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Διδ. Εν. 14

Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Διδ. Εν. 14 Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος Διδ. Εν. 14 Σαράντα ημέρες μετά το Πάσχα η Εκκλησία μας γιορτάζει την Ανάληψη του Κυρίου στους ουρανούς Με την Ανάληψη, επισφραγίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ευλογημένη συνάντηση.

Η ευλογημένη συνάντηση. Η ευλογημένη συνάντηση. Μετά το τέλος μιας δύσκολης εξεταστικής περιόδου, η παρέα των παιδιών του λυκείου του Ναού μας συναντήθηκε για μια ακόμα φορά, πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Η χαρά των παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 1 2 Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων Δ Ματθαίου. Κατάθεσις Τιμίας Ἐσθῆτος τῆς Θεοτόκου ἐν Βλαχέρναις 7 Κυριακῆς Μεγαλομάρτυρος Θωμᾶ Ὁσίου τοῦ ἐν Μαλεῷ 06:30-08:30 7-8 Παρασκ. - 9 11 12 13 Προκοπίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας):

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας): ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 99. Παρ ότι η δεύτερη ευχή είναι συγκροτημένη με το προοίμιό της, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με άλλα προοίμια, ιδιαίτερα με εκείνα που σε περίληψη περιγράφουν το Μυστήριο της Σωτηρίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Προσκυνηματική Εκδρομή

Προσκυνηματική Εκδρομή Προσκυνηματική Εκδρομή στους Αγίους Τόπους ραγματοποιήθηκε από τις 23 μέχρι και τις 27 Αυγούστου πενθήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους των μελών και των φίλων των Χριστιανικών Συνδέσμων

Διαβάστε περισσότερα

Σέ λίγες ἡµέρες, πού θά εἰσέλθουµε στήν πρώτη

Σέ λίγες ἡµέρες, πού θά εἰσέλθουµε στήν πρώτη Ἑβδοµάδα Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς Σέ λίγες ἡµέρες, πού θά εἰσέλθουµε στήν πρώτη ἑβδοµάδα τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς τοῦ Πάσχα θά ἑορτάσουµε τήν ἑβδοµάδα τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς. Τότε µιά λησµονηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας σύμφωνα με τη χρονική σειρά που πραγματοποιήθηκαν: 1. Προαναγγελία του Μεσσία

Διαβάστε περισσότερα

Συνεστίαση κατηχητών την Ιεράς Μητροπόλεως

Συνεστίαση κατηχητών την Ιεράς Μητροπόλεως Συνεστίαση κατηχητών Ιεράς Μητροπόλεως την Με πολύ χαρά και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεστίαση των κατηχητών της Ιεράς Μητροπόλεως μας στον πολυχώρο Διακονία στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ.

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ. Οι Νηστείες της Αγίας μας Εκκλησίας Οι νηστείες, όπως αρχίζουν από την αρχή σχεδόν του χρόνου, είναι οι εξής: 1η: Από την ημέρα των Χριστουγέννων μέχρι τις 4 Ιανουαρίου τρώμε τα πάντα είτε έχουμε ΤΕΤΑΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4)

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4) 53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Ποιος είναι ο Θεός κατά την πίστη του Χριστιανισμού. Διδ. Εν. 4

Ποιος είναι ο Θεός κατά την πίστη του Χριστιανισμού. Διδ. Εν. 4 Ποιος είναι ο Θεός κατά την πίστη του Χριστιανισμού Διδ. Εν. 4 Ο Θεός είναι άγνωστος στην ουσία του και γνωστός με τις ενέργειές του στον κόσμο όλα τα όντα γιατί δίνει την ύπαρξη σε αυτά Ενέργειες= Θεϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΗΣ & ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ Ιούνιος 2016 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Σάββατο 28 Μαΐου Κυριακή 29 Μαΐου Μέγας Αρχιερατικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους

ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΒΥΡΩΝΟΣ & ΥΜΗΤΤΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ & ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ YMHTTOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΙΕΡου ΛΕΙΨΑΝου τησ αγιασ φωτεινησ τησ σαμαρειτιδος ἐκ τῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα χορτιατη - θεσσαλονικησ α εβδομαδα κυριακη τυρινης 7.30 10.30 π.μ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία 5.30 μ.μ Α Κατανυκτικός Ἑσπερινός (Ἑσπερινός τῆς Συγχωρήσεως) καθαρα δευτερα 8.00 π.μ. Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

Το αντικείμενο [τα βασικά]

Το αντικείμενο [τα βασικά] Το αντικείμενο [τα βασικά] Στην ενότητα αυτή θα ασχοληθούμε με το αντικείμενο στα αρχαία ελληνικά. Παράλληλα θα δίνονται παραδείγματα και στα Νέα Ελληνικά (ΝΕ) Τι είναι το αντικείμενο; Αντικείμενο είναι

Διαβάστε περισσότερα

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου.

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου. ΜΑΘΗΜΑ 22 ο ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ Θ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με την ιστορία της αρχαίας Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε

Διαβάστε περισσότερα

2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE

2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE 2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE FUNDRAISER FOR FR. KYRIAKOS AXARIDES FEBRUARY 8, 2009 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ Κυριακη 1 Μαρτιου 2009 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ ευτερα 2 Μαρτιου 2009 ΚΑΘΕΡΑ ΕΥΤΕΡΑ ΑΡΧΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ

Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ ΜΑΘΗΜΑ 8ο Γένεσις κεφ. 12-22 Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ Μετά τή σύγχυση τῶν γλωσσῶν πού ἔπαθαν, παιδιά, οἱ ἄνθρωποι ὅταν ἔχτιζαν τόν πύργο τῆς Βαβέλ, σκορπίστηκαν σ ὅλη τή γῆ. Στά διάφορα μέρη ὅπου ἐγκαταστάθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν άνδρα που τον έλεγαν Ιωσήφ. Οι γονείς της, ο Ιωακείμ και

Διαβάστε περισσότερα

«Η λύση του Γόρδιου Δεσμού» αρχαία ελληνικά Α Γυμνασίου ενότητα 7

«Η λύση του Γόρδιου Δεσμού» αρχαία ελληνικά Α Γυμνασίου ενότητα 7 «Η λύση του Γόρδιου Δεσμού» αρχαία ελληνικά Α Γυμνασίου ενότητα 7 J.-S.Berthélemy, Paris, Ecole Nationale Supérieure des Beaux -Arts Εργασία των μαθητών του Α1 Γυμνάσιο Αγίου Πνεύματος Επιμέλεια Λιούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ Εσπέρας: Ώρα 5.30 μ.μ., Εσπερινός & Έξοδος Νυμφίου. Ώρα 7.30 μ.μ.,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ SCHAERBEEK 293, rue du Progrès - 1030 Schaerbeek. Email: paroisse.schaerbeek@gmail.com Τηλ. : 02-201.19.38. Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο.

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. 107. Ο Κύριος να είναι μαζί σας. Και με το πνεύμα σου. ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. Ακολουθεί το

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, Μεγάλης Ἑβδομάδος καί Διακαινησίμου Ἑβδόμαδος 2017

Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, Μεγάλης Ἑβδομάδος καί Διακαινησίμου Ἑβδόμαδος 2017 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, Μεγάλης Ἑβδομάδος καί Διακαινησίμου Ἑβδόμαδος 2017 ΚΥΡΙΑΚΗ 26/2/2017 ΤΥΡΙΝΗΣ, ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου Ενότητα: 2

Ερμηνεία του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου Ενότητα: 2 Ερμηνεία του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου Ενότητα: 2 Χρήστος Καρακόλης Τμήμα Θεολογίας Σελίδα 2 1. Πρόλογος Ι Α 1α Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος α β καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, β γ καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος, α 2 οὗτος ἦν

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος Πρωταγόρας 323C-324Α

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος Πρωταγόρας 323C-324Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ & ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΑΡΧΗ & ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΡΧΗ & ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Η φιλοσοφική σκέψη Στοχάζεται.. Θαλής ο Μιλήσιος: «Κάλλιστος ὁ κόσμος. Ποίημα γάρ Θεοῦ ἐστι». Αναξαγόρας: «Νοῦς τις ἐστί ὁ τά πάντα διακοσμήσας». Πλάτων : «Ὁ κόσμος εἰκών τοῦ νοητοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ μεταμορφωσεωσ του σωτηροσ δημου μεταμορφωσεωσ Χλόης & Λεβαδείας Τ.Κ. 144 52 τηλ.: 210-2850060 & φάξ: 210-2816706 site: www.inmm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

εἰς πλοῦς τὸν θαλάττιον (τὸν θαλασσόλυκο) γιὰ νὰ θυμηθοῦμε τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Θεολόγο. Ἡ μαγειρικὴ εἶναι παράδοσις

εἰς πλοῦς τὸν θαλάττιον (τὸν θαλασσόλυκο) γιὰ νὰ θυμηθοῦμε τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Θεολόγο. Ἡ μαγειρικὴ εἶναι παράδοσις Ἐκκλησία καὶ Διατροφὴ (ὀψοποιῶν μαγγανεῖαι) Ἂ ν σᾶς μπερδεύει λίγο ὁ τίτλος, εἶναι ὁ τίτλος: «Ὀψοποιῶν Μαγγανεῖαι ἤγουν καλογηρικὴ μαγειρικὴ καὶ ζαχαροπλαστικὴ» τοῦ Ἀρχιμανδρί- τη Δοσιθέου, καθηγουμένου

Διαβάστε περισσότερα

Σε παρακαλούμε, λοιπόν, Κύριε: το ίδιο Πανάγιο Πνεύμα ας ευδοκήσει να αγιάσει τα δώρα αυτά, 118. Ενώνει τα χέρια, τα επιθέτει στα Δώρα και λέει:

Σε παρακαλούμε, λοιπόν, Κύριε: το ίδιο Πανάγιο Πνεύμα ας ευδοκήσει να αγιάσει τα δώρα αυτά, 118. Ενώνει τα χέρια, τα επιθέτει στα Δώρα και λέει: ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 116. Το προοίμιο της παρακάτω Ευχαριστιακής ευχής δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί με άλλο, διότι συνολικά παρουσιάζει σε περίληψη την ιστορία της σωτηρίας μας. Ο Κύριος να είναι μαζί

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ευτέρα Ἔκδοσις Τίπρέπεινὰγνωρίζῃ ΕΝΑΣΕΛΛΗΝΑΣΜΑΚΕΔΟΝΑΣ 1. Ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ λένε τεράστια ψέματα καὶ ὅτι ἔστησαν ἕνα φαντασιώδη μύθο γιὰ τὴν καταγωγή τους. Στὴν πλειονότητά τους εἶναι Σλαῦοι

Διαβάστε περισσότερα

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10 «Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα Διδ. Εν. 10 α) Οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας Μεγάλη Εβδομάδα: επειδή γιορτάζουμε μεγάλα (σπουδαία) γεγονότα Από την Κυριακή των Βαΐων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία

ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία Ευαγγελισμός Ευαγγελισμός είναι η ανακοίνωση στην Παναγία της καλής είδησης ότι θα γεννήσει τον Μεσσία, αυτόν που υποσχέθηκε ο Θεός και περίμενε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (5) ιδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

Π αρατηρώντας τήν χιλιόχρονη

Π αρατηρώντας τήν χιλιόχρονη Ἀρχαία Ἑλληνική κληρονοµιά καί Βυζάντιο Π αρατηρώντας τήν χιλιόχρονη πορεία τοῦ Βυζαντίου, διαπιστώνουµε πώς τό «ὁµόδοξο» καί τό «ὁµόγλωσσο», ὁδήγησαν στό «ὁµότροπο», δηλαδή, τόν κοινό τρόπο πολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

Μιά βραδυά στήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους

Μιά βραδυά στήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους Μιά βραδυά στήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἅγιε Γέροντα, ἄρχισα μέ φωνή χαμηλή, αὐτόν τόν καιρό μέ κατέλαβε πολύ δυνατά μιά ἐπιθυμία. Πιστεύω πώς ὁ Θεός τήν ἔχει φυτεύσει. Θέλω νά καθαριστῶ. Βλέπω μέσα μου

Διαβάστε περισσότερα

Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας.

Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας. Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας. Της πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Ηγούμενος της νόμιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΩΣ ΚΑΙ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ κ. ΔΩΡΟΘΕΟΥ Β' ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ 2016 Ελογημένα μου παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Τὴν Κυριακὴ 9. 50ετία Ἱερωσύνης τοῦ. π. Κωνσταντίνο Βαστάκη,

Τὴν Κυριακὴ 9. 50ετία Ἱερωσύνης τοῦ. π. Κωνσταντίνο Βαστάκη, 50ετία Ἱερωσύνης τοῦ Πρωτ. Κωνσταντίνου Βαστάκη Τὴν Κυριακὴ 9 Μαρτίου τὸ Ἐκκλη σιαστικὸ Συµ- βούλιο καὶ τὸ.σ. τοῦ Ἐνοριακοῦ Φιλο- πτώχου Ταµείου τῆς Ἐνορίας µας, κατόπιν προτάσεως τοῦ Προέδρου τους π.φιλοθέ-

Διαβάστε περισσότερα

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α»

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Ἕνα δεύτερο σημαντικὸ Ἁγιογραφικὸ βῆμα «Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Μία ἐλπιδοφόρος ἀρχὴ Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

1. Η Αγία Γραφή λέει ότι ο Χριστός είναι η μόνη δυνατότητα σωτηρίας. 2. Ο Θεός φανερώνεται στην Παλαιά Διαθήκη πάντα με κεραυνούς και αστραπές.

1. Η Αγία Γραφή λέει ότι ο Χριστός είναι η μόνη δυνατότητα σωτηρίας. 2. Ο Θεός φανερώνεται στην Παλαιά Διαθήκη πάντα με κεραυνούς και αστραπές. ΜΑΘΗΜΑ 13 Ο Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη λέξη «σωστό»

Διαβάστε περισσότερα

1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο. Πλάτωνος Πρωταγόρας, (324 Α-C).

1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο. Πλάτωνος Πρωταγόρας, (324 Α-C). ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο πρώτος άνθρωπος που αντίκρισε το Άγιο Φως και τον αναστημένο Χριστό (5 Απριλίου του 33 μ.χ.)

Ο πρώτος άνθρωπος που αντίκρισε το Άγιο Φως και τον αναστημένο Χριστό (5 Απριλίου του 33 μ.χ.) Ο πρώτος άνθρωπος που αντίκρισε το Άγιο Φως και τον αναστημένο Χριστό (5 Απριλίου του 33 μ.χ.) Την ημέρα που έλαβε χώρα η ταφή του Χριστού, κατά το σούρουπο της Μεγάλης Παρασκευής, ο ευαγγελιστής Ματθαίος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 3)

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 3) ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 3) Διδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο Πλάτωνος Πρωταγόρας, 324 Α-C Εἰ γάρ ἐθέλεις ἐννοῆσαι τό κολάζειν, ὦ Σώκρατες, τούς ἀδικοῦντας τί ποτε

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος. τίμησε με την παρουσία του τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό

Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος. τίμησε με την παρουσία του τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό Θέρμη 25/10/2013 Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος τίμησε με την παρουσία του τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 35 χρόνων των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη. Τον εορτασμό των 35 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β,

Διαβάστε περισσότερα

π αλαιὰ ὑπῆρχε ἕνας μικρὸς ναός, τιμώμενος ἐπ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος

π αλαιὰ ὑπῆρχε ἕνας μικρὸς ναός, τιμώμενος ἐπ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΑΣ ΜΕΡΟΣ Β π αλαιὰ ὑπῆρχε ἕνας μικρὸς ναός, τιμώμενος ἐπ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, ποὺ ἦταν κατὰ τὴν παράδοση τὸ καθολικὸ μικρῆς γυναικείας

Διαβάστε περισσότερα

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ πρώτου Ἁγιογράφου, Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (18η Ὀκτωβρίου) καὶ πρὸς τιμήν Του, πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

(Σταυροπροσκυνήσεως, Απόκρεω, Αγίου Ιωάννη Κλίμακος, Τελώνη & Φαρισαίου, Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, Τυρινής, Ασώτου, Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας, Ορθοδοξίας)

(Σταυροπροσκυνήσεως, Απόκρεω, Αγίου Ιωάννη Κλίμακος, Τελώνη & Φαρισαίου, Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, Τυρινής, Ασώτου, Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας, Ορθοδοξίας) (Σταυροπροσκυνήσεως, Απόκρεω, Αγίου Ιωάννη Κλίμακος, Τελώνη & Φαρισαίου, Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, Τυρινής, Ασώτου, Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας, Ορθοδοξίας) Τ ρ ι ώ δ ι ο Η περίοδος αυτή πήρε το όνομα της από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Ετυμολογικά 1. Να κατατάξετε τα παρακάτω παράγωγα ουσιαστικά στην κατηγορία στην οποία ανήκουν (υποκοριστικά, περιεκτικά, τοπικά): κυνηγέσιον, πευκών, σφηκιά, κηπάριον, χαλκεῖον, πυργίσκος, ξιφίδιον,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. Α. Στις Ακολουθίες Περιόδου

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. Α. Στις Ακολουθίες Περιόδου ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ Τις παρακάτω ευχές ο λειτουργός δύναται, ελεύθερα, να τις χρησιμοποιήσει στο τέλος της θείας Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Στοχασµοὶ τοῦ Ψυχοσάββατου ΤΕΥΧΟΣ 56 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

Στοχασµοὶ τοῦ Ψυχοσάββατου ΤΕΥΧΟΣ 56 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Λιτανεια ψυχων Στοχασµοὶ τοῦ Ψυχοσάββατου ὲ ὥρα ἀπόβραδη, ἑσπερινή, ἀκού- πάλι ὁ εὔρρυθµος µνηµό- Σγεται συνος λόγος, µὲ τὰ λόγια τὰ ἐλπιδόφρονα, ποὺ παρέχουν στὴν ψυχὴ παραµυθία καὶ φωτοβολία οὐράνια,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοδος οὐρανοῦ καί γῆς

Σύνοδος οὐρανοῦ καί γῆς Σύνοδος οὐρανοῦ καί γῆς...ἡ ὀρθόδοξη εἰκόνα εἶναι καρπός τῆς ἀποκαλυπτικῆς ἐμπειρίας τῶν θεουμένων ἁγίων. Εἶναι γνωστόν ὅτι οἱ ἅγιοι, ὅταν φθάνουν στήν θέωση καί τήν θεωρία τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, μετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

1. Η «Λειτουργία των πιστών» αφορά μόνο τους βαπτισμένους χριστιανούς. 4. Στη Θεία Λειτουργία οι πιστοί παρακαλούν τον Θεό να έχουν ειρηνικό θάνατο.

1. Η «Λειτουργία των πιστών» αφορά μόνο τους βαπτισμένους χριστιανούς. 4. Στη Θεία Λειτουργία οι πιστοί παρακαλούν τον Θεό να έχουν ειρηνικό θάνατο. ΜΑΘΗΜΑ 23 ο ΤΟ ΒΑΘΥΤΕΡΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Να συμπληρώσετε την παρακάτω πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ. Να τεκμηριώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ε ξέχουσα θέση στόν κύκλο τῶν Θεομητορικῶν

Ε ξέχουσα θέση στόν κύκλο τῶν Θεομητορικῶν ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2004 ΤΑ ΕΙΣΟ ΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (ἑορτή τῆς οἰκογένειας) «Ἄπιθι, τέκνον, τῷ δοτῆρι γενήθητι, καί ἀνάθηµα καί εὐῶδες θυµίαµα» (Στιχηρό Ἑσπερινοῦ) Ε ξέχουσα θέση στόν κύκλο τῶν Θεομητορικῶν

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόσεις του ΕΣΕ. 38 Εκδόσεις του ΕΣΕ

Εκδόσεις του ΕΣΕ. 38 Εκδόσεις του ΕΣΕ Εκδόσεις του ΕΣΕ ΕΛΛΗΝΙΣ, Περιοδική έκδοση του ΕΣΕ, 1921-1940, µε περιλήψεις στα Γαλλικά. Σε ηλεκτρονική µορφή: www.genderpanteion.gr HELLENIA, Περιοδική έκδοση 1948-1975, στα Αγγλικά. Συνεργασία των:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΚΟΙΝΟ 1 Η αποκατάσταση των πάντων διά του Ιησού Χριστού

ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΚΟΙΝΟ 1 Η αποκατάσταση των πάντων διά του Ιησού Χριστού ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΚΟΙΝΟ 1 Η αποκατάσταση των πάντων διά του Ιησού Χριστού 72. Το προοίμιο που ακολουθεί χρησιμοποιείται στις Λειτουργίες που είτε δεν Θεέ παντοδύναμε και αιώνιε, Δι αυτού ευδόκησες να αποκαταστήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 19-21, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 19-21, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 19-21, 105 56 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 2103352364 FAX: 2103237654 www.iaath.gr, E-Mail: ipe.iaath@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 5 Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, και 3 επιλέγοντας τη σωστή

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, και 3 επιλέγοντας τη σωστή ΜΑΘΗΜΑ 6 Ο ΠΟΙΗΣΩΜΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ... Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, και 3 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, κατά τη διδασκαλία του Χριστιανισμού, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ. Στη συνέχεια,

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητώντας µιαν υπογραφή

Αναζητώντας µιαν υπογραφή Νίκος Βασιλειάδης Don t forget, the birds will sing at 1.45... Σελίδες: 86 12 19 εκ. Τιμή: 8,00 ISBN: 978 960 6628 62 7 Έκδοση: 2014 Δημήτρης Κάββουρας Νὰ λὲς Μαρία Ένα ποίηµα Σελίδες: 72 17 24 εκ Τιμή:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Ι Τ Ο Υ Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Υ.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Ι Τ Ο Υ Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Υ. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Ι Τ Ο Υ Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Υ Μυστήρια πράγµατα π. Θεοδοσίου Μαρτζούχου ΧΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & Α. ΚΟΥΜΠΗ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πατρολογία Ι. Εισαγωγή στην Πατρολογία Γραµµατεία και Θεολογία των Πατέρων των τεσσάρων πρώτων αιώνων.

Πατρολογία Ι. Εισαγωγή στην Πατρολογία Γραµµατεία και Θεολογία των Πατέρων των τεσσάρων πρώτων αιώνων. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Πατρολογία Ι. Εισαγωγή στην Πατρολογία Γραµµατεία και Θεολογία των Πατέρων των τεσσάρων πρώτων αιώνων. Ενότητα 7: Αρχαίοι Απολογητές 2

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άγιοι της Θεσσαλονίκης.

Οι Άγιοι της Θεσσαλονίκης. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Ενότητα 2: Το αποστολικό υπόβαθρο της Εκκλησίας της και οι Άγιοι της Αποστολικής περιόδου Συµεών Πασχαλίδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε με τη σύνδεση των προτάσεων στα αρχαία ελληνικά. Παράλληλα θα δίνονται παραδείγματα και στα Νέα Ελληνικά (ΝΕ)

Ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε με τη σύνδεση των προτάσεων στα αρχαία ελληνικά. Παράλληλα θα δίνονται παραδείγματα και στα Νέα Ελληνικά (ΝΕ) Σύνδεση προτάσεων Ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε με τη σύνδεση των προτάσεων στα αρχαία ελληνικά. Παράλληλα θα δίνονται παραδείγματα και στα Νέα Ελληνικά (ΝΕ) Με πόσους τρόπους συνδέονται οι προτάσεις; Οι προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΕΩΣ

ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΕΩΣ Μητροπολίτου Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΕΩΣ ΑΘΗΝΑ 1987 Προσφώνηση στοὺς Νεωκόρους τῶν Ἱ. Ναῶν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, κατὰ τὴ διάρκεια γεύματος ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς

Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς ΑΠOΠΑΜΑ ΑΠO ΣΗΝ ΟΜΙΛΙΑ του Π. ΠEΣΡΟΤ ΧΙΡ στο 20ο ΙΕΡΑΠΟΣΟΛΙΚO ΤΝΕΔΡΙΟ ΤΝΕΡΓΑΣΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΧΡΙΣ. ΟΜΙΛΟΤ ΕΙ ΣΗΝ ΚΑΣΑΚΗΝΩΙΝ ΑΓΙΑ ΣΑΒΙΘΑ Αράχωβης Παρανάσσου Βοιωτίας

Διαβάστε περισσότερα

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Παναγία, η μητέρα του Θεού Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.16) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων

Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων 1 Ἰωάννης Ν. Λίλης Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων Ἀναμφισβήτητα τό πιό λαμπρό κομμάτι τῆς Ἐκκλησίας μᾶς εἶναι ὁ λειτουργικός της πλοῦτος. Κάθε μήνα, κάθε ἑβδομάδα, κάθε ἡμέρα ὁ λειτουργικός ἐκκλησιαστικός

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Συντονιστής: Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Σάββας Γεωργιάδης

Γενικός Συντονιστής: Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Σάββας Γεωργιάδης 1. ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΙΚΗ Γενικός Συντονιστής: Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Σάββας Γεωργιάδης Το Σεμινάριο Εξομολογητικής που πραγματοποιήθηκε κατά τα δύο παρελθόντα εκκλησιαστικά - ακαδημαϊκά έτη, δίνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι.

Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι. Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι. Ἡ Χἀρις τῆς Τρισηλίου Θεότητος, τοῦ ἀνάρχου Πατρός, τοῦ συνανάρχου Υἱοῦ καί τοῦ συναϊδίου Ἁγίου

Διαβάστε περισσότερα

Τευχος πρωτο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο. Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του

Τευχος πρωτο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο. Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του Τευχος πρωτο αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του Άσκηση Υπόθεση παραχάραξης Το 1938, το Υφυπουργείον Δημοσίας Ασφαλείας του ελληνικού κράτους δημοσιεύει

Διαβάστε περισσότερα

Νικηφόρος Βρεττάκος

Νικηφόρος Βρεττάκος http://hallofpeople.com/gr/ Νικηφόρος Βρεττάκος Τα μάτια της Μαργαρίτας Βρήκα μέσα στα μάτια σου τα βιβλία που δεν έγραψα. Θάλασσες. Κόσμους. Πολιτείες. Ορίζοντες. Κανάλια. Βρήκα τ αυτοκρατορικά όρη της

Διαβάστε περισσότερα