Ἀρχαῖοι Ἕλληνες καί Ἰησοῦς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ἀρχαῖοι Ἕλληνες καί Ἰησοῦς"

Transcript

1 Ἀρχαῖοι Ἕλληνες καί Ἰησοῦς ἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες ἀνέκαθεν εἶχαν µιά Ο ἔµφυτη εὐσέβεια, ὅµως ἐλάχιστοι ἀπό ἐµᾶς γνωρίζουν ὅτι προφήτεψαν τήν ἔλευση καί τήν ἀποστολή τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀποκαλύπτοντάς µας στοιχεῖα ἀκόµα καί γιά τήν Ἁγία Τριάδα. Ἄς ξεκινήσουµε λοιπόν µαζί αὐτό τό ταξείδι γνώσης στόν ἄγνωστο σπερµατικό λόγο τῶν προγόνων µας. Βλέπουµε τόν Μένανδρο (ἤ κατ ἄλλους τόν Θουκυδίδη) νά µᾶς ὠθεῖ στήν εὐσέβεια καί νά µήν ἀναζητοῦµε τήν ἀκατανόητη φύση τοῦ Κυρίου. «θεόν σέβου καί µάνθανε. µή ζήτει δέ τις ἐστι καί πῶς; οὐ γάρ ἔστιν ὅτε οὐκ ἔστιν, ὡς ὄντα τοῦτον σέβου καί µάνθανε. ἀσεβής γάρ τόν νοῦν ὁ θέλων µανθάνειν θεόν.» «Νά σέβεσαι τόν Θεό καί νά κατανοεῖς. Μήν ζητεῖς (νά µάθεις) ποιός εἶναι, καί πῶς. ιότι οὐδέποτε εἶναι ἀνύ παρκτος, ὡς ὑπάρχοντα λοιπόν νά τόν σέβεσαι καί νά τόν ἀντιλαµβάνεσαι. ιότι εἶναι ἀσεβής αὐτός ὁ ὁποῖος θέλει σύµφωνα µέ τόν νοῦν νά ἐξακριβώσει τόν Θεό» 1. Ἀκολουθοῦµε ὅµως τόν Ἀριστο τέλη στήν ἀνίχνευση τῆς γεννέσεως τοῦ Λόγου καί τήν ἀρχή γιά τήν ἀποκάλυψη τῆς Ἁγίας Τριάδος: «Ἀκάµατος φύσις Θεοῦ γεννήσεται οὐκ 1. Ὑπάρχει στά χειρόγραφα: α. ιονυσίου 281, φ. 103α, Θουκυδίδης, β. Vat. Gr. 1198, φ. 66β, Θουκιδίδης, γ. Ἰβήρων 386, φ. 176α, Μένανδρος, δ. Σινά 1189, φ. 7β, Μένανδρος. ἔχουσα ἀρχήν. Ἐξ αὐτοῦ δέ ὁ πανσθενής οὐσιοῦται Λόγος». «Ἀκατάβλητος φύσις Θεοῦ θά γεννηθεῖ πού δέν ἔχει ἀρχήν. Ἀπό αὐτόν λοιπόν ἀποκτᾶ οὐσία ὁ παντοδύναµος Λόγος.» 2 Καί βλέπουµε τόν Πλάτωνα ξεκάθαρα νά µᾶς ὁµιλεῖ γιά τό µυστήριο τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὅπως τό γνωρίζουµε καί σήµερα, κάτι πού οὐδέποτε ἀπεκαλύφθη µέσα ἀπό τήν Παλαιά ιαθήκη, τουλάχιστον τόσο ἀνοικτά. «ὁ παλαιός νέος, καί ὁ νέος ἀρχαῖος, ὁ πατήρ µόνος, καί ὁ µόνος πατήρ, τό ἕν τρία καί τά τρία ἕν. ἄσαρκον σαρκικόν. γῆ τέτοκε τόν οὐράνιον βασιλέα». «Ὁ παλαιός νέος καί ὁ νέος ἀρ χαῖος. Ὁ Πατέρας µοναδικός, καί ὁ µοναδικός Πατέρας. Τό ἕνα τρία, καί τά τρία ἕνα. Ἄσαρκο, ἔνσαρκο. Ἡ γῆ γέννησε τόν οὐράνιο βασιλέα». Ὁ Πλάτων εἶπε: «Ἐπειδή ὁ Θεός εἶναι ἀγαθός, δέν εἶναι αἴτιος διά τά πάντα, ὅπως οἱ πολλοί λέγουν. Εἶναι ἀναίτιος δέ διά πολλά, καί διά τά µέν ἀγαθά εἶναι αἴτιος, διά τίποτε ἄλλο δέν λέµε ὅτι εἶναι αἴτιος παρά µόνον διά τά καλά, διά τά κακά δέ καθόλου» Ὑπάρχει στά χειρόγραφα, α. Σινά 327, φ. 235α., β. Vat. Gr. 1198, φ. 66α, γ. ιονυσίου 281, φ. 103α, δ. ιονυσίου 167, φ. 151α, ε. Richard Bentleii Epistola, σeλ. 7, στ. Ἰβήρων 386, φ. 174α. 3. Ὑπάρχει στά χειρόγραφα: α. ιονυσίου 167, ΤΕΥΧΟΣ 57 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2009

2 Ὅµως οἱ Ἕλληνες προχωροῦν καί στήν ἀποκάλυψη τῆς δηµιουργίας τοῦ κόσµου ἀπό τήν Ἁγία Τριάδα: «εἰ µή πρόνοια τις τοῦ τῶν πάντων κυρίου, οὐ µήν τόν λόγον τοῦτον ἀποκαλύψαι ἠβούλοντο οὐδέ ὑµᾶς τοιούτοις ἔργοις κατεῖχεν, ἵνα περί τούτων ἐρωτήσητε. οὐ γάρ ἐφικτόν ἐστιν εἰς ἀµυήτους τοιαῦτα παρασχέσθαι µυστήρια ἀλλά τῷ νοΐ ἀκουσάντων ἀκούσατε ἓν µόνον ἦν φῶς νοερόν πρό φωτός νοεροῦ, καί ἦν αὐτά ἕνωσις ἐκ τοῦ νοῦ φωτί καί πνεύµατι. τά πάντα ἐξ αὐτοῦ, καὶ εἰς αὐτόν, εἰς γόνιµον ἐκ γονίµου, κατελθών ἐπί γονίµῳ ὕδατι ἔγκυον τό ὕδωρ ἐποίησεν». «Ἐάν δέν ὑπῆρχε ἡ πρόνοια τοῦ Κυρίου ὅλων, δέν θά ἤθελαν νά ἀποκαλύψουν τόν λόγο αὐτόν, οὔτε ἐσᾶς θά τοιαύτη ἐπιθυµία διά νά ρωτήσετε αὐτά. ιότι δέν εἶναι δυνατόν εἰς ἀµύητους νά παραδίδονται τοιαῦτα ἀλλά ἀφοῦ κατανοήσατε µέ τόν νοῦ ἀκούσατε. Ἕνα καί µοναδικό ἦταν Φανερό, τό ὅποιον προϋπῆρχε τοῦ νοεροῦ Φωτός καί ἦταν αὐτά ἕνωση ἀπό τοῦ Νοῦ διά τοῦ Φωτός καί τοῦ Πνεύµατος.Τά πάντα ἐξ αὐτοῦ καί εἰς αὐτόν, ἀφοῦ κατῆλθε εἰς γόνιµο (φύση) ἐκ γονίµου (Φύσεως), εἰς γόνιµο ὕδωρ, ἔγκυον κατέστησε τό ὕδωρ» 4. Καί βλέποντας οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες τήν κατάντια τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, προλέγουν µέ τόν Αἰσχύλο στήν δύστυχη ἀνθρωπότητα-προµηθέα ὅτι τά δεινά του θά λυθοῦν µόνο µέ τήν κάθοδο ἑνός Θεοῦ στόν ᾍδη....τοιοῦδε µόχθου τέρµα µή τι προσδόκα, 1026 πρὶν ἂν θεῶν τις διάδοχος τῶν σῶν πόνων φανῇ, θελήσῃ τ εἰς ἀναύγητον µολεῖν ᾍδην κνεφαῖά τ ἀµφὶ Ταρτάρου βάθη. Ὁ θεός Ἑρµῆς προλέγει εἰς τόν Προµηθέα, ὅτι δέν περιµένει τό τέλος τῶν δεινῶν «πρίν ἄν φανεῖ τίς θεός», ὅστις θά τόν διαδεχτεῖ εἰς τό µαρτύριο καί ὅστις ἐκουσίως θά κατέλθει εἰς τόν σκοτεινό Ἅδη καί εἰς τά ζοφερά βάθη τοῦ Ταρτάρου, γινόµενος οὕτως ἑκούσιον ἱλαστήριον θῦµα... 5 Τό ἴδιο ἀκριβῶς λένε ὁ Ἀνάξαρχος «Κάποιος ἀπό τούς θεούς θά πέση ἀπό ἀνθρώπινο χέρι», «Βεβληθήσεταί τις θεῶν βροτήσιαι χειρί» ιογένης Λαέρτιος (ΙΧ 60) καί ὁ Σωκράτης «τοιοῦτος οὖν ἄλλος οὐ ῥᾳδίως ὑµῖν γενήσεται, ὦ ἄνδρες, ἀλλ ἐὰν ἐµοὶ πείθησθε, φείσεσθέ µου ὑµεῖς δ ἴσως τάχ ἂν ἀχθόµενοι, ὥσπερ οἱ νυστάζοντες ἐγειρόµενοι, φ. 151α, Πλάτων, β. Vat. Gr. 1198, φ. 66β, Θουκιδίδης, γ. Ἰβήρων 386, φ. 174α, Πλάτων, δ. Σινά 1189, φ. 7β, Πλάτων, ε. ιονυσίου 281, φ. 103α, Χίλων, στ. Richard Bentleii Epistola, σελ. 7-8 Θουκυδίδης Πλούταρχος, ζ. Σινά 327, φ. 235β, Πλούταρχος 4. Ὑπάρχει στά χειρόγραφα: α. Vat. Gr. 1198, φ. 66β, 66α, β. Ἰβήρων 386, φ. 173β, 174α, γ. Κύριλλος, Κατά Ἰουλιανοῦ, Ι, 552 Β καί Ι, 556 Α, δ. ιονυσίου 281, φ. 103α, ε. Μαλάλας, Χρονογραφία, σελ. 26, στ. Σινά 327, φ. 235α. 5. Πηγή: Ἰησοῦς Χριστός, Ἑλληνισµός -Χριστιανισµός, Ἄγγελος κρούσαντες ἄν µε, πειθόµενοι Ἀνύτῳ, ῥᾳδίως ἂν ἀποκτείναιτε, εἶτα τὸν λοιπὸν βίον καθεύδοντες διατελοῖτε ἄν, εἰ µή τινα ἄλλον ὁ θεὸς ὑµῖν ἐπιπέµψειεν κηδόµενος ὑµῶν» (Πλάτων Ἀπολ. Σωκρ. ιη ) [Μυθολογία: Ὑπάρχει παράδοση ὅτι µέλλει νά ἔλθει ἐξ οὐρανοῦ ὁ ἰσχυρός, στόν ὁποῖο ὅλοι θά δώσουν τό ὄνοµα τοῦ ΣΩΤΗΡΑ καί ὅτι αὐτός καί ὄχι ἄλλος θά καταλύσει τό κράτος τῶν «κακῶν» ἤ ὅτι αὐτός θά ὑποµένει πολλά παθήµατα.]. Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες «εἰδωλολάτρες» προχώρησαν στήν ἀποκάλυψη ὅτι θά ἔρθει στή γῆ ὁ Κύριος καί θά γεννηθεῖ ἀπό Μητέρα µέ τό ὄνοµα Μαρία, πού θά εἶναι παρθένος. «Ὅσα µέν πρὸς ἀρετήν καί κόσµον ὀρώρετε ποιεῖν, ποιεῖτε. ἐγώ γάρ ἐφετµεύω τρισένα ὑψιµέδοντα. οὗ λόγος ἄφθεγκτος ἐν ἀδείω κόρη ἔγκυµος ἔσται, ὥσπερ πυροφόρον τόξον ἅπαντα κόσµον ζωγρήσας, πατρί, προσάξει δῶρον. Μαρία δέ τό όνοµα αὐτῆς.» «Ὅσα σχετικά µέ τήν ἀρετή καί τήν κοσµιότητα παρακινεῖτε νά κάνουν, πράττετε καί σεῖς. ιότι ἐγώ προφητεύω κυβερνήτη µέ τριπλῆ ὑπόσταση εἰς µίαν. Τοῦ ὁποίου ὁ ἀνείπωτος Λόγος θά κυοφορηθεῖ εἰς ἀνυποψίαστη κόρη, ὅπως ἀκριβῶς τό πυρφόρο τόξο, ἀφοῦ αἰχµαλωτίσει ὅλον γενικῶς τόν κόσµο, θά τόν προσφέρει ὡς δῶρο εἰς τόν Πατέρα. Μαρία δέ τό ὄνοµα αὐτῆς» 6. Μᾶς µίλησε ὁ Σόλων ἐπίσης γιά τήν ἀποστολή τοῦ Κυρίου µας µέ «τροµακτικές» λεπτοµέρειες πού καθηλώνουν: «Ὀψέ ποτε ἐπί τήν <πολυ> σχεδήν ταύτην ἐλάσεις θεός γαῖαν, καί δίχα σφάλµατος σάρξ γενήσεται ἀκαµάτου θεότητος, ἀνιάτων παθῶν λύσεις φοροῦσα, καί τούτω πικρός γενήσεται φθόνος λαοῦ, καί προς ὕψος κρεµασθείς, ὡς θανάτου κατάδικος, εἰς πάντα πρᾶος πεσεῖται.» «Ὡς Θεός θά φθάσει εἰς αὐτήν τήν πολυδιηρηµένην γῆ καί θά γεννηθεῖ µέ σάρκα ἀλάθητο. Μέ ἀνεξάντλητα ὅρια ὡς θεότητα θά ἀπαλλάξει τόν ἄνθρωπο ἀπό τήν φθορά τῶν ἀνιάτων παθῶν. Καί τοῦτον θά τόν φθονήσει ἄπιστος λαός καί ἀφοῦ κρεµαστεῖ ὑψηλά ὡς κατάδικος εἰς θάνατον, ὅλα θά τά ὑποφέρει µέ πραότητα» 7. Μᾶς δηλώνει ὁ Σόλων ὅτι αὐτός εἶναι ὁ παντοδύνα- µος Θεός πού τρέµουν τά σύµπαντα καί οἱ ὑποχθόνιοι δαίµονες: «Οὗτός ἐστιν ἀπό οὐρανῶν βεβηκώς, φλογός ὑποβαλών ἀθάνατον πῦρ. ὅν τρέµει οὐρανός γῆ τε <καί> θάλασσα, τάρτατοι καί βύθιοι δαίµονες, αὐτοπάτωρ τρισόλβιος.» «Αὐτός εἶναι ὁ ὁποῖος ἦλθε ἀπό τούς οὐρανούς, ἀφοῦ ὑπέταξε τό ἀθάνατο πῦρ τῆς φλογός. Αὐτόν τρέ- µει ὁ οὐρανός, ἡ γῆ καί ἡ θάλασσα, οἱ τάρταροι καί οἱ Π. Σακκέτος, ἐκδόσεις ηµιουργία, σελ. 619 & Αἰσχύλος «Προµηθέας εσµώτης» [http://www.mikrosapoplous.gr/] 6. Ὑπάρχει στά χειρόγραφα: α. Vat. Gr., 1198, φ. 65β, β. Σινά 327, φ.236 α, γ. ιονυσίου 281, φ. 103α, δ. Σινά 1189, φ. 6β 7. Ἐκτός ἀπό τόν Ἅγιο Ἀθανάσιο (τήν ἀποδίδει στόν Σόλω- 2

3 ὑποχθόνιοι δαίµονες, τρισµακάριος ὁ ἴδιος ὁ Πατέρας» 8. Καί τέλος µᾶς ἀποκαλύπτουν τήν θυσία τοῦ Θεανθρώπου καί τήν Ἀνάσταση καί Ἀνάληψή Του: «Χριστός Θεός ἐµός ἐστίν, ὅς ἐν ξύλῳ ἐτανύθη, ὅς θάνεν ὅς ἐκ τάφου εἰς πόλον ὦρτο» 9. Μία ἀκόµη προφητεία τῆς Κυµαίας διασώζεται ἀπό τόν Ἅγιο Νικόδηµο τόν Ἁγιορείτη στό ἔργο του «Ὁ Ἀόρατος Πόλεµος» Ἀναφέρεται ἡ κάθοδος τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ στή γῆ καί ὁ λεξάριθµος τοῦ ὀνόµατός Του:...Σίβυλλα ἡ Κυµαία περιλαµβάνει ἐνταῦθα τόν ἀριθµόν τοῦ ὀνόµατος, Ἰησοῦς. «δή τότε καί µεγάλοιο θεοῦ παῖς ἀνθρώποισι, ἦξοι σαρκοφόρος, θνητοῖς ὁµοιούµενος ἐν γῇ. Τέσσαρα φωνήεντα φέρει, τά δ ἄφωνα ἐν αὐτῷ δισσῶν ἀγγέλων, ἀριθµοῦ δ ὅλον ἐξονοµήνω. Ὀκτώ γάρ µονάδας, τόσας δεκάδας ἐπί τούτοις ἠδ ἑκατοντάδας να) καί τόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν αµασκηνό, ὑπάρχει στά χειρόγραφα ὡς προφητεία τοῦ Ἀπόλλωνα: α. οχειαρίου 5, φ. 124 α, Σίβυλλα, β. Σινά 327, φ.235α - 235β, Πλάτων, γ. Βατοπεδίου 754, φ. 182β, Ὅµηρος, δ. Σινά 1189, φ. 7, Χίλων, ε. Ἰβήρων 386, φ. 174β, Πλάτων, στ. Richard Bentleii Epistola, σέλ. 10, Ἀντίοχος, ζ. ιονυσίου 281, φφ. 103α - α03β, Πλάτων. 8. Ἀποδίδεται ἀπό τόν Μέγα Ἀθανάσιο στόν Βία ἀλλά στά ἄλλα τέσσερα χειρόγραφα πού ἀπαντᾶται ἀποδίδεται στόν Σόλωνα: a. Vat. Gr., 1198, φ. 66 α, β. Σινά 327, φ.235β, Σόλων, γ. ιονυσίου 281, φ. 103 α, Πλούταρχος, δ. ιονυσίου 167, φ. 151 α, χρ. Χίλων, ε. Richard Bentleii Epistola, σελ. 7, Σόλων, στ. Σινά 1189, φ. 7α, Σόλων, ζ. Ἰβήρων 386, φ. 176α, Σόλων. 9. Ἅγιον Ὄρος, Μονή ιονυσίου, Χρησµοί ἑλλήνων σοφῶν περί Χριστοῦ, κώδ. 167, φ. 151.ἅ, 16ος αἰώνας. (Πηγή: Τά ἀρχεῖα τῆς χαµένης Γνώσης, Παναγιώτης Α. Τουλάτος, εἰκ. 49) Συνταγὴ προσφόρου μὲ προζύμι (γιὰ 2 πρόσφορα) Ὑλικὰ 1 κιλὸ σκληρὸ σιμιγδαλένιο ἀλεύρι - κίτρινο, ½ κιλὸ ἀλεύρι ἄσπρο μαλακό, προζύμι στὸ μέγεθος μικροῦ μήλου σὲ θερμοκρασία δωματίου, 1 κουταλάκι τοῦ γλυκοῦ ἁλάτι, χλιαρὸ νερὸ ὅσο πάρει, σφραγίδα ξυλόγλυπτη, 2 ταψάκια Νο 20. Ἐκτέλεση Ρίχνουμε σὲ μιὰ λεκάνη 2 φλυτζάνια τοῦ τσαγιοῦ χλιαρὸ νερὸ καὶ λιώνουμε τὸ προζύμι ἐντελῶς. Στὴ συνέχεια ρίχνουμε 2 φλυτζάνια τοῦ τσαγιοῦ ἀλεύρι κίτρινο καὶ ἀνακατεύουμε καλὰ τὸ μεῖγμα. Τὸ σταυρώνουμε, τὸ σκεπάζουμε μὲ μιὰ καθαρή πετσέτα καὶ τὸ ἀφήνουμε γιὰ 10 ὧρες περίπου, ὥστε νὰ δημιουργηθοῦν φυσαλλίδες. ὀκτώ, ἀπιστοτέροις ἀνθρώποις, οὔνοµαι δηλώσει. Σύ δ ἐνί φρεσί σήσι νόησον». «καί τότε ὁ Υἱός τοῦ µεγάλου Θεοῦ θά ἔλθει στούς ἀνθρώπους µέ σάρκα, ὁµοιάζων µέ τούς θνητούς στή γῆ. Τέσσερα φωνήεντα θά φέρει, τό δέ ἄφωνον φανερώνεται σέ αὐτόν διπλό, καί ὅλον τόν ἀριθµό θά ἀποκαλύψω. Ὀκτώ µονάδες, τόσες δεκάδες ἐπί αὐτῶν καί ὀκτῶ ἑκατοντάδες, τό ὄνοµά του θά φανερώσει στούς ἀπίστους. Ἐσύ δέ κατανόησέ το καλά στό νοῦ σου» (Πηγή: Ἀόρατος Πόλεµος, σελ. 300 ἔκδ. Παναγόπουλος) 10. ιαβάζοντας ὅλα αὐτά µόνο ὅσοι εἶναι κακοπροαίρετοι κατηγοροῦν τούς ἀρχαίους Ἕλληνες γιά εἰδωλολάτρες καί ἴσως ἐπίτηδες ὁρισµένοι ἔχουν ἀποκρύψει ἀπό τούς Νεοέλληνες ὅλα αὐτά τά θαυµαστά προκειµένου νά µᾶς κρατήσουν σέ µιά ψευδῆ αἴσθηση πάλης µεταξύ ἑλληνισµοῦ-χριστιανισµοῦ. Τά χειρόγραφα ὅµως τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων µᾶς ἀποκαλύπτουν ὅτι δέχθηκαν ἀπό τόν Κύριο τήν ἀποκάλυψη ὅλων ὅσων ἐπρόκειτο νά γίνουν σχετικά µέ τόν ἐρχοµό τοῦ Θεανθρώπου γιά τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Μαρία Χοµπιτάκη, πρεσβυτέρα 10. Ὁ Ἅγιος Νικόδηµος δίνει τό ἑξῆς λεξαριθµικό ἄθροισµα : I Η Σ Ο Υ Σ = = 888, (ἀπόσπασµα ἀπό τό βιβλίο τοῦ Χάρη Κ. Σκαρλακίδη 2005, «Οἱ προάγγελοι τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, Ἀπόλλων καί Σιβύλλες») Ἔπειτα ρίχνουμε 2 φλιτζάνια τοῦ τσαγιοῦ χλιαρὸ νερό, τὸ ἁλάτι καὶ λίγο-λίγο ὅλο τὸ ἀλεύρι. Τὸ ζυμώνουμε 20 λεπτὰ περίπου. Ἡ ζύμη πρέπει νὰ εἶναι σφιχτὴ καὶ νὰ μὴν κολλάει στὰ χέρια μας καὶ στὴ λεκάνη. Ἐὰν κατὰ τὸ ζύμωμα χρειαστεῖ ἡ ζύμη λίγο νερὸ ἀκόμα, βρέχουμε τὰ χέρια μας μὲ χλιαρὸ νερὸ καὶ συνεχίζουμε τὸ ζύμωμα μέχρι τὸ νερὸ νὰ ἀπορροφηθεῖ ἐντελῶς. Ὅταν ἡ ζύμη ζυμωθεῖ καλά, ἀφαιροῦμε ἕνα κομμάτι ὅσο τὸ μέγεθος τοῦ προζυμιοῦ ποὺ χρησιμοποιήσαμε, τὸ ὁποῖο θὰ εἶναι τὸ προζύμι μας στὸ ἑπόμενο ζύμωμα καὶ τὸ τοποθετοῦμε σὲ ἕνα κεσεδάκι μὲ σκέπασμα, τὸ ὁποῖο ἀφήνουμε ἐκτὸς ψυγείου γιὰ 12 ὧρες περίπου ὥστε νὰ φουσκώσει καὶ στὴ συνέχεια τὸ τοποθετοῦμε στὸ ψυγεῖο. Τὴν ὑπόλοιπη ζύμη τὴ χωρίζουμε στὰ δυό. Ρίχνουμε λίγο ἀλεύρι πάνω στὸν πάγκο καὶ πάνω σ αὐτὸ πλάθουμε κάθε πρόσφορο σὲ σχῆμα στρογγυλὸ καὶ τοποθετοῦμε τὸ καθένα στὸ κέντρο τοῦ ταψιοῦ. Στὸ κάθε ταψὶ ἔχουμε ρίξει ἀπὸ πρὶν λίγο ἀλεύρι (στὸν πάτο καὶ ἔχουμε περάσει καὶ τὰ τοιχώματα μὲ ἀλεύρι), ὥστε νὰ μὴν κολλήσει τὸ πρόσφορο. Τοποθετοῦμε προσεχτικὰ τὴν σφραγίδα 3

4 στὸ κέντρο τοῦ προσφόρου, τὴν πιέζουμε μὲ δύναμη καὶ τὴν στρίβουμε ἐλαφρὰ πολὺ λίγο. Στὴ συνέχεια τὴ σηκώνουμε σιγά-σιγὰ καὶ πλάγια. Μὲ ἕνα ξύλινο καλαμάκι τρυπᾶμε τὸ πρόσφορο στὸν «ἀμνό» (στὸ μεσαῖο τετράγωνο τῆς σφραγίδας) στὶς τέσσερεις γωνίες καὶ ἀπὸ τὸ ἔξω μέρος τοῦ τετραγώνου, ἐκεῖ ὅπου ὑπάρχουν 4 μικρὰ μπαλάκια. Ἔπειτα κάνουμε 12 τρύπες γύρω-γύρω ἔξω ἀπὸ τὴ σφραγίδα. Στὴ συνέχεια σκεπάζουμε τὰ πρόσφορα μὲ ἕνα σκεῦος ποὺ νὰ μὴν ἀκουμπάει τὰ ταψάκια (π.χ. τὸ κάθε ταψάκι μὲ μιὰ κατσαρόλα γυρισμένη ἀνάποδα) καὶ τὰ τυλίγουμε μὲ μιὰ κουβέρτα. Τὰ ἀφήνουμε νὰ φουσκώσουν γιὰ 4 περίπου ὧρες. (Μετὰ τὶς 2 ½ ὧρες τὸ ἐλέγχουμε). Ἔξω ἀπὸ τὴ σφραγίδα πιέζουμε τὴ ζύμη μὲ τὸ δάχτυλό μας ἐλαφρὰ καὶ ἐὰν ἡ ζύμη ξαναγυρίσει στὴ θέση της, θὰ πεῖ ὅτι τὸ πρόσφορο εἶναι ἕτοιμο γιὰ τὸ φοῦρνο. Προθερμαίνουμε τὸ φοῦρνο γιὰ 10 λεπτὰ σὲ δυνατὴ θερμοκρασία χωρὶς ἀέρα καὶ βάζουμε τὰ πρόσφορα νὰ ψηθοῦν γιὰ μισὴ ὥρα σὲ σχάρα ποὺ βρίσκεται πρός τό κάτω μέρος τοῦ φούρνου. Ὅταν πάρουν χρῶμα ἀπὸ πάνω, τὰ σκεπάζουμε μὲ ἀλουμινόχαρτο καὶ τὰ ψήνουμε σὲ μέτριο φοῦρνο γιὰ 45 λεπτὰ ἀκόμα. Ἀφοῦ τὰ βγάλουμε ἀπ τὸ φοῦρνο, τὰ ἀφήνουμε νὰ κρυώσουν λίγο καὶ στὴ συνέχεια τὰ ἀναποδογυρίζουμε, τὰ βγάζουμε ἀπὸ τὸ ταψὶ καὶ τὰ ἀκουμπᾶμε ὄρθια στὸν τοῖχο γιὰ νὰ στεγνώσουν. Ἀφοῦ κρυώσουν ἐντελῶς τὰ πρόσφορα, τυλίγουμε τὸ καθένα ξεχωριστά μὲ μιὰ καθαρή πετσέτα, τὰ κλείνουμε σὲ μιὰ νάιλον σακούλα καὶ τὰ βάζουμε στὸ ψυγεῖο. Ἐκεῖ μποροῦμε νὰ τὰ διατηρήσουμε ὡς καὶ μιὰ ἑβδομάδα. Συνταγὴ προσφόρου μὲ μαγιά (γιὰ 1 πρόσφορο) Ὑλικὰ 750 γρ. ἀλεύρι, μισὸ σιταρένιο σκληρὸ (κίτρινο) καὶ τὸ ἄλλο μισὸ μαλακὸ (ἄσπρο), μαγιὰ σὲ μέγεθος ἑνὸς ἀμυγδάλου, 1 κουταλάκι τοῦ γλυκοῦ ἁλάτι, νερὸ ὅσο πάρει, ξυλόγλυπτη σφραγίδα, ταψάκι Νο 20. Ἐκτέλεση Κοσκινίζουμε τὸ ἀλεύρι σὲ μιὰ λεκάνη καὶ κάνουμε μιὰ λακουβίτσα. Λιώνουμε τὴ μαγιὰ καὶ τὸ ἁλάτι σ ἕνα φλυτζάνι τοῦ τσαγιοῦ μὲ χλιαρὸ νερὸ καὶ τὰ ρίχνουμε στὴ λακουβίτσα. Ἀνακατεύουμε καλὰ τὸ μεῖγμα καὶ ρίχνουμε λίγο-λίγο νερὸ ὥσπου νὰ ζυμωθεῖ ὅλο τὸ ἀλεύρι. Τὸ ζυμώνουμε 20 λεπτὰ περίπου. Γιὰ τὴν ὑπόλοιπη διαδικασία ἰσχύουν ὅσα ἀναφέρθηκαν στὴν προηγούμενη συνταγή, μόνο ποὺ ἀφήνουμε τὸ πρόσφορο νὰ φουσκώσει γιὰ 2 ὧρες περίπου. Ἀπὸ τὸ βιβλίο «Νηστήσιμα, μιὰ πρόταση τῶν νέων τῆς ἐνορίας μας» τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Ζώνης Κυψέλης, Ἀθήνα 2004 Χρήσιμες συμβουλὲς Καλόν εἶναι τὸ ταψὶ ἀντὶ νὰ πασπαλιστεῖ μὲ ἀλεύρι νὰ περαστεῖ ἐλαφρὰ μὲ λίγο κερὶ γιὰ νὰ μὴν κολλήσει τὸ πρόσφορο. Ἡ ζύμη πρέπει νὰ εἶναι σφιχτὴ καὶ νὰ μὴν ἀφήσουμε κενὰ ἀέρος. Ὁ ἀμνὸς ποὺ θὰ ἐξαχθεῖ γιὰ τὴ Θ. Λειτουργία πρέπει νὰ μὴν ἔχει φουσκάλες καὶ νὰ μὴν ἀποκολλᾶται το ἐπάνω μέρος ἀπὸ τὴν ψίχα. Πρίν τοποθετήσουμε τὴ ζύμη στὸ ταψὶ ἀφαιροῦμε ἕνα μικρὸ κομματάκι ἀπὸ τὴ ζύμη, κάνουμε σταυρὸ μὲ αὐτὸ στὸν πάτο τοῦ ταψιοῦ καὶ ἔπειτα τοποθετοῦμε ἐπάνω σ αὐτὸ τὴν ὑπόλοιπη ζύμη γιὰ νὰ πατήσουμε τὴ σφραγίδα. Ἔτσι τὸ πρόσφορο θὰ ἔχει σταυρὸ καὶ ἀπὸ κάτω. Ἡ σφραγίδα μας πρέπει νὰ ἔχει ἀρκετὰ βαθιὰ σκαλίσματα, ὥστε νὰ ἀποτυπωθοῦν καλὰ τὰ γράμματα καὶ νὰ μὴν χαθοῦν ὅταν φουσκώσει ἡ ζύμη. Ἀφοῦ ξεφουρνίσουμε τὸ πρόσφορο καὶ ἔχει κρυώσει γιὰ λίγη ὥρα, τότε τὸ περνᾶμε μὲ ἕνα πινέλο μὲ λίγο νερὸ ἀπὸ ἐπάνω, ὥστε νὰ γυαλίσει. Παρατηρήσεις Ἡ χρήση ὅλων τῶν ἀντικειμένων καὶ σκευῶν πρέπει νὰ εἶναι ἀποκλειστικὰ γιὰ τὸ πρόσφορο. Πρίν τὸ ζύμωμα ἀνάβουμε κερί, τὸ θυμιατὸ καὶ θυμιάζουμε. Ἐν συνεχείᾳ διαβάζουμε τοὺς Χαιρετισμοὺς τῆς Παναγίας (ἐὰν τοὺς γνωρίζουμε ἀπ ἔξω τοὺς λέμε κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ ζυμώματος). Καλό εἶναι ἀντὶ γιὰ λακουβίτσα νὰ κάνουμε σταυρὸ στὸ ἀλεύρι καὶ μέσα σ αὐτὸ νὰ τοποθετοῦμε τὸ προζύμι ἢ τὴ λιωμένη μαγιὰ λέγοντας τὸ «Πάτερ ἡμῶν». Κατά τὸ ζύμωμα καὶ μέχρι νὰ ὁλοκληρωθεῖ καὶ τὸ ψήσιμο ἀπαιτεῖται προσευχὴ (καὶ ὄχι π.χ. συζητήσεις, παρακολούθηση τηλεοράσεως ἢ ραδιοφώνου). Νὰ λέμε γιὰ παράδειγμα τὴν εὐχὴ «Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ἐλέησόν με» ἢ τὸ «Θεοτόκε Παρθένε», ἀφοῦ τὸ πρόσφορο συμβολίζει τὴν Παναγία μας. Ὅπως ἀπὸ τὴν Παναγία μας προῆλθε ὁ Κύριος ἔτσι καὶ ἀπὸ τὸ πρόσφορο θὰ ἐξαχθεῖ ὁ Ἀμνός. Ἀπαιτεῖται ψυχικὴ καὶ σωματικὴ καθαρότητα, ἀποχὴ ἀπὸ σαρκικὲς σχέσεις, εὐλάβεια καὶ προσπάθεια νὰ «εὐωδιάζει» ἡ ψυχή. Ἡ Θεία Λειτουργία ἀρχίζει ἀπὸ τὸ σπίτι καὶ τὴν παρασκευὴ τοῦ προσφόρου. Τό πρόσφορο μεταφέρεται στὸν Ναὸ ὁπωσδήποτε τὴν παραμονὴ τῆς Θείας Λειτουργίας τυλιγμένο σὲ καθαρή ἄσπρη πετσέτα μαζὶ μὲ τὰ ὀνόματα τῶν ζώντων καὶ κεκοιμημένων ποὺ ἐπιθυμοῦμε νὰ μνημονευθοῦν κατ αὐτὴν (καὶ ὄχι μόνο ζώντων ἢ μόνον κεκοιμημένων). 4

5 ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ Ἱ. Πανήγυρις Ἁγ. Ἀποστόλων Μέ τήν τέλεση τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ ἄρχισε τήν ευτέρα 29 Ἰουνίου ἡ λαµπρά πανήγυρις τοῦ Ἱ. Παρεκκλησίου µας ἐπ ὀνόµατι τῶν Ἁγίων ώδεκα Ἀποστόλων, τοῦ ἥρωος τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821, ναυάρχου καί πυρπολητοῦ Κων. Κανάρη. Κατά τήν διάρκειά του τελέσθηκε ἡ Ἀρτοκλασία, ἐνῶ ὁ ἐκ τῶν ἐφηµερίων µας πρωτ. Παναγιώτης Χαβάτζας κήρυξε τόν θεῖο λόγο στό πυκνό ἐκκλησίασµα, πού ἀπό νωρίς εἶχε κατακλύσει τούς χώρους ἐντός ἀλλά καί ἐκτός τοῦ Ναοῦ. Στίς 8.30µ.µ. τελέσθηκε καί ἡ λιτανεία τῆς Ἱ. Εἰκόνος τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων, τήν ὁποία συνόδευσε τµῆµα τῆς µπάντας τοῦ ήµου µας, τόν ὁποῖο εὐχαριστοῦµε θερµά. Τήν ἑποµένη, Τρίτη 30 Ἰουνίου, χοροστάτησε στόν Ὄρθρο καί προεξῆρχε τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου µας, Πανιερώτατος Μητροπολίτης Βελεστίνου κ. αµασκηνός, ὁ ὁποῖος κήρυξε καί τόν θεῖο λόγο. Τό ἀπόγευµα τῆς ἴδιας ἡµέρας τελέσθηκε ὁ µεθέορτος Ἑσπερινός καί στή συνέχεια ἡ Ἱ. Παράκληση στούς Ἁγίους. Τά κεράσµατα µετά τίς Ἱ. Ἀκολουθίες προσφέρθηκαν στόν εἰδικά διαµορφωµένο ὄµορφο χῶρο µας ἀπέναντι ἀπό τόν Ναό. Τό Ἐκκλησιαστικό Συµβούλιο εὐχαριστεῖ θερµά ὅλους ὅσοι συµµετεῖχαν στήν προετοιµασία καί τήν διοργάνωση τῆς Πανηγύρεως, ὅσους προσέφεραν γιά τήν Ἀρτοκλασία καί τόν στολισµό τῶν εἰκόνων καθώς ἐπίσης καί τίς οἰκογένειες ἐκεῖνες πού προσέφεραν στό Ἱ. Παρεκκλήσιό µας ἕνα σέτ ἀργυρῶν δισκοποτήρων καί ἕνα ἀργυρό θυµιατό. Εὐχόµαστε οἱ Ἅγιοι ώδεκα Ἀπόστολοι νά εὐλογοῦν καί νά ἁγιάζουν ὅλους ὅσοι ἦλθαν εὐλαβεῖς προσκυνητές στήν Σύναξή τους καί Πανήγυρη τοῦ Ἱ. Παρεκκλησίου µας, οἱ ὁποῖοι ἄς σηµειωθεῖ ἦταν ἐφέτος οἱ πολυπληθέστεροι τῶν τελευταίων ἐτῶν. Ἱ. Προσκύνηµα Τό Σάββατο 27 Ἰουνίου ἡ Ἐνορία µας διοργάνωσε τήν τελευταία γι αὐτήν τήν ἱεραποστολική χρονιά προσκυνηµατική της ἐξόρµηση. Πενῆντα ἐνορίτες µας µέ ἐπικεφαλῆς τόν π. Φιλόθεο ξεκίνησαν ἀπό τήν Κυψέλη γιά νά ἐπισκεφθοῦν τήν Ἱ. Μονή Παναγίας Κορφιωτίσσης στό Ξυλόκαστρο τῆς Κορίνθου. Ἔπειτα ἀπό µία σχεδόν τρίωρη διαδροµή, λόγω ἀτυχήµατος στήν ἐθνική ὁδό, φθάσαµε στήν Μονή, ὅπου φιλοξενηθήκαµε ἀπό τήν γυναικεία ὀλιγοµελή ἀδελφότητα ὑπό τήν Γερόντισσα Εὐαγγελία. Πρόκειται γιά παλαιό Μοναστήρι, τό ὁποῖο ἐσχάτως ἔχει ἀνακαινισθεῖ κατά ἕνα µεγάλο µέρος καί βρίσκεται στήν κορυφή ἑνός σχετικά ψηλοῦ ὄρους. Ἡ τοποθεσία τῆς Μονῆς εἶναι µοναδική ἀφοῦ ἀπό τήν ἀνατολική κυ- 5

6 ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ Παρακλήσεις εκαπενταυγούστου ρίως πλευρά του εὔκολα διακρίνονται ὅλες οἱ περιοχές πού περιβάλλουν τόν κορινθιακό κόλπο ἀπό τό Λουτράκι καί τήν Κόρινθο µέχρι σχεδόν τό Αἴγιο. Ἀφοῦ θαυµάσαµε τήν ὑπέροχη καί µοναδική θέα ἐπιστρέψαµε στήν Ἀθήνα τό βράδυ ἐν ἀναµονῇ τῶν νέων προσκυνηµατικῶν µας ἐκδροµῶν τό ἐρχόµενο Φθινόπωρο. Ἀπό τό προσκύνηµα αὐτό συγκεντρώθηκαν 482,00 τά ὁποῖα κατατέθηκαν στό Ἐνοριακό Φιλόπτωχο Ταµεῖο µας ὑπέρ τῆς Στέγης Γερόντων. Ὁσία Μεθοδία ἡ ἐν Κιµώλῳ Κυκλοφόρησε σέ 4η ἔκδοση ἀπό τόν πρώην ἐφηµέριο καί προϊστάµενο τοῦ Ναοῦ µας πρωτ. Κων. Βαστάκη βιβλίο ἀφιερωµένο στήν Ὁσ. Μεθοδία τήν ἐν Κιµώλῳ. Σ αὐτό ἐµπεριέχονται ὁ Βίος καί τά θαύµατα τῆς Ὁσίας καθώς ἐπίσης ἡ Ἱερά Ἀκολουθία τῆς Ὁσίας Μεθοδίας τῆς ἐν Κιµώλῳ σέ 7η ἔκδοση, τήν ὁποία εἶχε συνθέσει ὁ ἀοίδιµος καί λογιώτατος µοναχός π. Γεράσιµος Μικραγιαννανίτης µετά Παρακλητικοῦ Κανόνος καί Χαιρετισµῶν. Πρόκειται γιά µιά ἀκόµη καλαίσθητη ἔκδοση µέ τήν ἐπιµέλεια τοῦ π. Κωνσταντίνου, ἡ ὁποία ἀκολούθησε τήν ἔκδοση τῶν ὑµνολογηµάτων, τοῦ βίου καί τῶν θαυµάτων τοῦ Ἁγίου νεοµάρτυρος Γερασίµου τοῦ Μεγαλοχωρίτου. Τό βιβλίο προλογίζει ὁ Σεβασµ. Μητροπολίτης Σύρου κ. ωρόθεος ὁ Β. Εὐχόµαστε λοιπόν στόν π. Κωνσταντῖνο καλή ἐπιτυχία καί σέ αὐτό τό βιβλίο καί θά ἀναµένουµε τό ἑπόµενο πόνηµά του, πού θά εἶναι σίγουρα ἐπίσης πολύ ἐνδιαφέρον. Ἐντός ὀλίγων ἡµερῶν ἐπίκειται ἡ ἔναρξη τῆς νηστείας τοῦ εκαπενταυγούστου, ἡ ὁποία θά µᾶς προετοι- µάσει γιά τόν ἑορτασµό ἑνός ἄλλου Πάσχα, τοῦ Πάσχα τοῦ καλοκαιριοῦ, δηλαδή τήν ἑορτή τῆς Κοιµήσεως τῆς Παναγίας µας. Παράλληλα ὅµως, ὡς προετοιµασία γι αὐτήν τήν µεγάλη Θεοµητορική ἑορτή τελοῦνται κάθε ἀπόγευµα τῆς περιόδου αὐτῆς ἐναλλάξ ἡ Μεγάλη καί ἡ Μικρή Παράκληση στήν Θεοτόκο. Ἔτσι λοιπόν κατά τήν 2α, 4η, 6η, 9η, 11η καί 13η Αὐγούστου θά τελεσθεῖ µετά τόν Ἑσπερινό ἡ Μεγάλη καί κατά τήν 3η, 7η, 10η καί 12η ἡ Μικρή Παράκληση. Τήν παραµονή, Παρασκευή 14 Αὐγούστου, θά τελεσθεῖ ὁ Μέγας Ἑσπερινός καί κατά τήν Λιτή θά ψαλλοῦν τά Ἐγκώµια τῆς Κοιµήσεως τῆς Θεοτόκου. Ὅσοι ἐπιθυµοῦν νά µνηµονεύονται κατά τίς Ἱ. Παρακλήσεις τά ὑπέρ ὑγείας ὀνόµατα προσφιλῶν τους προσώπων ἄς ἀναζητήσουν τό εἰδικό δίπτυχο στό παγκάρι τοῦ Ναοῦ καί ἄς τά παραδώσουν µέχρι τήν 2α Αὐγούστου. Ὥρα ἐνάρξεως Ἑσπερινοῦ: 6.30µ.µ. Ἱερά Ἀγρυπνία Τήν Τρίτη 23 πρός Τετάρτη 24 Ἰουνίου τελέσθηκε στό Ναό µας Ἱερά Ἀγρυπνία ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Γενεθλίου τοῦ Τιµίου Προδρόµου καί τῇ µνήµῃ τοῦ Ὁσίου πατρός ἡµῶν Ἀθανασίου τοῦ Παρίου, στήν ὁποία συµµετεῖχαν πολλοί ἐνορίτες µας καί µή, οἱ περισσότεροι τῶν ὁποίων µετέλαβαν καί τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, ἀφοῦ ἄλλωστε βρισκόµαστε στήν περίοδο τῆς νηστείας τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων. Ἐκδροµή Στέγης Γερόντων Τό Ε.Φ.Τ. τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ µας προσέφερε µία ἡµερήσια ἐκδροµή µέ γεῦµα στίς γερόντισσες τροφίµους τῆς Στέγης µας, πού αὐτοεξυπηρετοῦνται καί ἐπιθυµοῦσαν νά µετάσχουν. Ἡ ἐν λόγῳ ἐκδροµή πραγ- µατοποιήθηκε τήν Πέµπτη 25 Ἰουνίου στό Λουτράκι, συνδυαζόµενη µὲ προσκύνηµα στήν Παναγία τήν Γιάτρισσα. 6

7 ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ Μέ πρόταση τῆς Προϊσταµένης µας κ. Σωτηρίου µετά τό προσκύνηµα βρεθήκαµε στό ὡραιότατο κέντρο «Πανόραµα» µέ θέα ὅλο τὸν Κορινθιακό κόλπο. Ἀπερίγραπτη ἦταν ἡ χαρά καί ἡ εὐχαρίστη ση τῶν γεροντισσῶν ἀπολαµβάνοντας τήν ποικιλία τῶν µεζέδων καί τήν ἀπεριόριστη θέα. Εὐχαριστοῦµε θερµῶς τήν κ. Νίκη Τριανταφυλλίδη, τῇ συνδροµῇ τῆς ὁποίας ἐκαλύφθη µέρος τῶν ἐξόδων τῆς ὡραιοτάτης ἐξορµήσεώς µας. Τίς κυρίες µας συνόδευσαν ὁ γιατρός τῆς Στέγης µας κ.τσιπιλῆς, ἡ Προϊστα- µένη, µία νοσηλεύτρια καί δύο µέλη τοῦ.σ. τοῦ Ε.Φ.Τ. Ἀπολογισµός Α Ἑξαµήνου 2009 Ε.Φ.Τ. Στά πλαίσια τῆς λεπτοµεροῦς ἐνηµερώσεως ἐκ µέρους µας ὅλων ὅσοι ἀγαποῦν καί ἐνισχύουν τό φιλανθρωπικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας µας καί εἰδικότερα τῆς Ἐνορίας µας δηµοσιεύουµε τόν οἰκονοµικό ἀπολογισµό τοῦ Ἐνοριακοῦ Φιλοπτώχου Ταµείου µας, σηµαντικότερη δραστηριότητα τοῦ ὁποίου ὡς γνωστόν εἶναι ἡ λειτουργία τῆς Στέγης Γερόντων, ἡ ὁποία σήµερα εἶναι πλήρης καί φιλοξενεῖ 74 κυρίες. Σκοπός µας δέν εἶναι ἡ διαφήµιση τοῦ ἔργου αὐτοῦ ἀλλά ὅπως ἤδη εἰπώθηκε ἡ ἐνηµέρωση καί ἡ διαφάνεια. Εὐχαριστοῦµε γιά ἄλλη µιά φορά ὅλους ὅσοι διαβλέπουν στό ἔργο αὐτό τήν πραγµάτωση τῶν εὐαγγελικῶν καί Κυριακῶν λόγων καί εὐελπιστοῦµε ὅτι θά συνεχίσουν σταθερά νά τό ἐνισχύουν. ΕΣΟ Α Ὑπόλοιπο ,65 Ἐνοίκια ἀκινήτων ,00 ωρεές τροφίµων ,81 ωρεές τρίτων ,00 ίσκοι 1.600,30 Κυτία ,59 Ἔσοδα ἀπό κοιν. ἐκδηλώσεις 482,00 Τόκοι καταθέσεων 159,28 Προϊόν Ἐράνου Ἀγάπης 8.100,00 Κρατικές ἐπιχορηγήσεις 7.000,00 Ἀναλήψεις ,00 Καταθέσεις ,00 Σύνολον ,63 ΕΞΟ Α Πάγια Ἐξοπλισµός 4.416,03 Μισθοδοσία προσωπικοῦ ,97 Πληρωµές πρός Ἐφορία ,15 Πληρωµές πρός Ι.Κ.Α ,99 Ἐπισκευές καί συντηρήσεις 5.556,82 ΕΚΟ Φυσ. Ἀέριο πλυντήριο κ.ἄ ,89 ωρέες Βοηθήµατα Ε.Φ.Τ ,50 Ἔντυπα καί γραφ. ὕλη 3.313,77 ιάφ. Προµήθειες ἀναλ. ὑλικά ,87 ιάφ. Ἔξοδα κοινόχρ. δαπάνες ,99 Ἔξοδα κληροδοτηµάτων ἀκινήτων 5.219,32 Εἰσφορά 37% Ἐράνου Ἀγάπης πρός Γ.Φ.Τ ,00 Ἀναλήψεις ,00 Καταθέσεις ,00 Σύνολον ,30 Ὑπόλοιπο: ,33 (52.446,55 Τράπεζα καί ,78 Ταµεῖο) Ἐκδρομή νέων τῆς ἐνορίας στήν Ἱ. Μ. Σαγματᾶ (10-5).

8 ΔΩΡΕΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΤΕΓΗ ΓΕΡΟΝΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ Ἀγγελοπούλου Γεωργία...150,00 Ἀδαµαντίδης Περικλῆς...100,00 Ἀλαφογιάννη Μαρία... 70,00 Ἀνώνυµος... 50,00 Βελέντζας Βασίλειος...100,00 Γρίβα Ἑλένη...100,00 ρίτσας ηµήτριος...150,00 Ζήκας Βασίλειος...100,00 Ἡλιοῦ Ἀγγελικὴ...100,00 Καβουλάκου Νταίζη...100,00 Κασκούτας Νικόλαος... 55,00 Κατσιµάρδου Μαρία... 60,00 Κονδύλης Ἰωάννης... 50,00 Κυριάκου Γεώργιος...290,00 Λογοθέτη Π ,00 Λογοθέτης Γ ,00 Λυκογιάννη Γεωργία...100,00 Μανώλου Ἰφιγένεια...150,00 Μαυροβουνιώτου Εὐαγγελία...100,00 Μηλιώνης Θεοφάνης...100,00 Μόσχος ηµήτριος... 50,00 Μπαµπανικολοῦ Ἰωάννα...300,00 Μπουσγολίτη Χρυσάνθη... 50,00 Ξενίδης Ξενοφὼν... 90,00 Οἰκονοµίδου Οὐρανία... 50,00 Οἰχαλιώτης Σωτήριος...150,00 Παπαχρήστου Γεώργιος... 50,00 Πολίτου Ἀγγελικὴ... 50,00 Προσκύνηµα εἰς Παναγία Κορφιώτισσα...482,00 Σεϊτανίδης Σάββας...180,00 Σύλλογος Καθηγητῶν 60οῦ Γυµνασίου Ἀθηνῶν...150,00 Τασόπουλος Ἀθανάσιος...150,00 Τζήλου Ἰωάννης & Μαίρη...100,00 Τόγια Μαρία... 50,00 Φαρφαρᾶ Ἑλένη ,00 Χαραλαµπόπουλος Βασίλειος...100,00 Ψάρρη Ἀθηνᾶ...100,00 ιάφοροι ωρηταὶ ,00 ίσκοι Ἱ.Παρ/σίου Ἁγ. Ἀποστόλων Κανάρη ,90 Τό ἑπόµενο τεῦχος τοῦ Ἐνοριακοῦ µας περιοδικοῦ θά κυκλοφορήσει τόν Σεπτέµβριο. Καλό καί εὐλογηµένο καλοκαίρι! ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÏÑÉÁÓ ÁÃÉÏÕ ÃÅÙÑÃÉÏÕ ÊÕØÅËÇÓ ÅÐÉÌÅËÅÉÁ - ÕÐÅÕÈÕÍÏÓ: Ἀñ éµ. ÖÉËÏÈÅÏÓ Ì. ÍÉÊÏËÁÊÇÓ Ô.Ê ÊõøÝëç, Ôçë ÅÊÄÏÔÉÊÇ ÐÁÑÁÃÙÃÇ: ôçë ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ

Ο ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΡΕΤΗ ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ἭἘκκλησία µας προχωρεῖ ἐντός τῆς

Ο ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΡΕΤΗ ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ἭἘκκλησία µας προχωρεῖ ἐντός τῆς Ο ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΡΕΤΗ ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ἭἘκκλησία µας προχωρεῖ ἐντός τῆς ἱστορίας µέ τά βήµατα τῶν ἁγίων της. Οἱ ἅγιοι εἶναι οἱ κατ ἐξοχήν τελειωθέντες Χριστιανοί, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἁγιασθεῖ

Διαβάστε περισσότερα

Ἥλιος καυτός. Πρέπει νὰ ἦταν µεσηµέρι.

Ἥλιος καυτός. Πρέπει νὰ ἦταν µεσηµέρι. ΤΟ ΣΚΟΥΡΙΑΣΜΕΝΟ ΚΟΝΣΕΡΒΟΚΟΥΤΙ Ἥλιος καυτός. Πρέπει νὰ ἦταν µεσηµέρι. Τὸ µονοπάτι ἀτελείωτο ἀνεβαίνει... Παρὰ τὴν πεῖνα καὶ τὴν κούρασή µου συνεχίζω, ἄλλως τε, ποῦ θὰ µποροῦσα νὰ κάτσω; Ἀπὸ τὴν µία πλευρὰ

Διαβάστε περισσότερα

Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς

Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ ΟΠ Σ ΤΗΝ ΕΖΗΣΑ Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1999. Φυσικά, φτάνοντας ἐκεῖ δὲν εἶχα τὴν παραμικρὴ ἰδέα γιὰ τὸ τί σήμαινε ἡ Ὀρθόδοξη ἐκκλησία στὸ ἐξωτερικό Φανταζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

π αλαιὰ ὑπῆρχε ἕνας μικρὸς ναός, τιμώμενος ἐπ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος

π αλαιὰ ὑπῆρχε ἕνας μικρὸς ναός, τιμώμενος ἐπ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΑΣ ΜΕΡΟΣ Β π αλαιὰ ὑπῆρχε ἕνας μικρὸς ναός, τιμώμενος ἐπ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, ποὺ ἦταν κατὰ τὴν παράδοση τὸ καθολικὸ μικρῆς γυναικείας

Διαβάστε περισσότερα

ὉἍγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδροµος ἀποτελεῖ

ὉἍγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδροµος ἀποτελεῖ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδροµος - Βαπτιστής ὉἍγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδροµος ἀποτελεῖ ὁρόσηµο καί ταυτόχρονα γέφυρα µεταξύ τῆς Παλαιᾶς καί τῆς Καινῆς ιαθήκης. Ἦταν ὁ τελευταῖος προφήτης πού ἀνήγγειλε τήν ἔλευση τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς.

ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς. ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς. ολλὰ μποροῦμε νὰ ποῦμε γιὰ νὰ κα- πόσο σημαντικὴ εἶναι ἡ Πταδείξουμε παιδεία. Πράγμα ποὺ φαίνεται νὰ γνώριζαν πολὺ καλὰ οἱ κυβερνήσεις καὶ οἱ ἄνθρωποι τῶν γραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΣ 17 ο ΤΕΥΧΟΣ 78 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Ἔκτακτο ἀφιέρωμα στόν μακαριστό Μητροπολίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΣΑΒΒΑ ΛΑΥΡΕΩΤΟΥ

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΣΑΒΒΑ ΛΑΥΡΕΩΤΟΥ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝ ΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛ- ΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛ- ΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 Ι ΡΥΤΗΣ Ἀρχιµ. Χαράλαµπος. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ ΙΕΡ. ΣΑΒΒΑΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (ΚΑΡΑΜΠΑΤΕΑΣ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΔΗΜ. ΤΣΕΛΕΓΓΙΔΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Ἄγκυρα Ἐλπίδος Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ Β Τ Ε Υ Χ Ο Σ 6 9 Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ - Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ 2 0 1 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα οσιοσ Θεραπων ΙΕΡΑσ ΜΗΤΡΟΠΟΛεωΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα Τεῦχος 1 ον - Αὔγουστος 2013 Ὅσιος Θεράπων Ἱερὰ Μητρόπολις Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα οσιοσ Θεραπων ΙΕΡΑσ ΜΗΤΡΟΠΟΛεωΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα Τεῦχος 8 ον, Μάρτιος 2014 Ὅσιος Θεράπων Ἱερὰ Μητρόπολις Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη Πέμπτη - Τὸ φιλί

Μεγάλη Πέμπτη - Τὸ φιλί Μεγάλη Πέμπτη - Τὸ φιλί «Μισῶν ἐφίλει, φιλῶν ἐπώλει». Μ αὐτὴ τὴ φράση ἡ ὑμνολογία τῆς Ἐκκλησίας μας περιγράφει τὴ στάση τοῦ Ἰούδα ἀπέναντι στὸ Χριστό. Μία φράση κοφτή, σύντομη, ἁπλή, ποὺ κρύβει πόνο. Τὸ

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ ἐθελοντισμὸς στὴν Ἐκκλησία σήμερα Ο ἐθελοντισμὸς βρίσκεται στὸν πυρήνα

Ὁ ἐθελοντισμὸς στὴν Ἐκκλησία σήμερα Ο ἐθελοντισμὸς βρίσκεται στὸν πυρήνα Ὁ ἐθελοντισμὸς στὴν Ἐκκλησία σήμερα Ο ἐθελοντισμὸς βρίσκεται στὸν πυρήνα τοῦ χριστιανικοῦ κηρύγματος. Πηγή του, γιὰ τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας, ὁ Χριστός, ὁ ὁποῖος «ἐθελοντής», κατὰ τὴν ἔκφραση τοῦ ἁγίου Κυρίλλου,

Διαβάστε περισσότερα

Ἐκκλησιαστικό φρόνημα

Ἐκκλησιαστικό φρόνημα «Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». ( Ἰωάν. 14,6) ΤETΡAΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΛΛΟ 18 ΕΤΟΣ 5 ο 2010 ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 183ον

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 183ον ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 183ον ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ Ο «ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ» ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 183ον ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ Ο «ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ» ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΩΔΙΚΟΣ 2589

Διαβάστε περισσότερα

Ἀπό τήν ζωή τοῦ ἁγιασμένου Γέροντος Ἰακώβου Oἱ ἐμφανίσεις τῆς ἁγίας Παρασκευῆς

Ἀπό τήν ζωή τοῦ ἁγιασμένου Γέροντος Ἰακώβου Oἱ ἐμφανίσεις τῆς ἁγίας Παρασκευῆς Α Π Λ Η Κ ΑΤ Η Χ Η Σ Η «Μορφῶστε τόν λαό ἐν σιωπῇ. Αὐτός θἆναι ὁ μοναχικός σας ἆθλος. Γιατί αὐτός ὁ λαός εἶναι θεοφόρος» (Ντοστογιέφσκι, ἀπό τίς διδαχές τοῦ στάρετς Ζωσιμᾶ) Ἰούλιος 2010 Ἀριθμ. 43 Συντάκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΕΤΟΣ 11 ο ΤΕΥΧΟΣ 60 ο ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀναλήψεως Ἦχος δ. Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ, Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν, χαροποιήσας τούς Μαθητάς τῇ ἐπαγγελίᾳ

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα οσιοσ Θεραπων ΙΕΡΑσ ΜΗΤΡΟΠΟΛεωΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα Τεῦχος 6 ον -, Ἰανουάριος 2014 Ὅσιος Θεράπων Ἱερὰ Μητρόπολις Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς Μηνιαία Ἔκδοση

Διαβάστε περισσότερα

«Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6.

«Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6. ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (1979) Ἡ Ἐθνική Παλιγγενεσία 1821 καί οἱ Πολύτεκνοι..., βλ. σ. 5. π. Νικόδημος Μπιλάλης «Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6. «Πῶς ἐκδικοῦνται οἱ νεκροί!», βλ. σ. 10. Ὑπερπολύτεκνη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝ.ΦΕΒΡ.ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

ΙΑΝ.ΦΕΒΡ.ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 n n ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 57 κωδικός 01-7109 X τ. 57, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. 26340-44.391 e-mail: agnektar@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ

ΣΧΕ ΙΟΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝ ΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛ- ΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛ- ΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 Ι ΡΥΤΗΣ Ἀρχιµ. Χαράλαµπος. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα οσιοσ Θεραπων ΙΕΡΑσ ΜΗΤΡΟΠΟΛεωΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα Τεῦχος 12 ον, Ιούλιος 2014 Ὅσιος Θεράπων Ἱερὰ Μητρόπολις Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Χριστόδουλος Βασιλειάδης ΑΝΩ ΣΧΩΜΕΝ ΤΑΣ ΚΑΡ ΙΑΣ

ρ. Χριστόδουλος Βασιλειάδης ΑΝΩ ΣΧΩΜΕΝ ΤΑΣ ΚΑΡ ΙΑΣ ρ. Χριστόδουλος Βασιλειάδης ΑΝΩ ΣΧΩΜΕΝ ΤΑΣ ΚΑΡ ΙΑΣ ΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟ ΟΞΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ Ἐκδόσεις Ἁγία Ταϊσία Λευκωσία 2015 Ἐκδόσεις Ἁγία Ταϊσία Σύµης 15, 2044 Στρόβολος Λευκωσία, Κύπρος τ.:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Ἄγκυρα Ἐλπίδος Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ Β Τ Ε Υ Χ Ο Σ 6 7 Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ - Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 1 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΟΙΣ ΚΟΙΝΟΒΙΟΥ ΘΕΡΜΟΤΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ...

ΧΑΙΡΟΙΣ ΚΟΙΝΟΒΙΟΥ ΘΕΡΜΟΤΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ... ΧΑΙΡΟΙΣ ΚΟΙΝΟΒΙΟΥ ΘΕΡΜΟΤΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ... Μ έ ἰδιαίτερη ἔξαρση πνευματικῆς χαρᾶς ἑόρτασε τό διήμερο (Τετάρτη 13 καί Πέμπτη 14 Ἰουλίου 2011) τό Ἱερό Κοινόβιο τοῦ Ὁσίου Νικοδήμου τή μνή μη τοῦ ὁμωνύμου Ἁγίου

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο ἡ πνευματική ζωή

Μόνο ἡ πνευματική ζωή «Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». (Ἰωάν. 14,6) ΤETΡAΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΛΛΟ 27 ΕΤΟΣ 8ο 2013 ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ Τί

Διαβάστε περισσότερα

Κοντά στον Χριστό υπερβαίνονται οι κρίσεις. Περίοδος Β Έτος 3 ο Τεύχος 3 6 ο Δεκέμβριος 2013

Κοντά στον Χριστό υπερβαίνονται οι κρίσεις. Περίοδος Β Έτος 3 ο Τεύχος 3 6 ο Δεκέμβριος 2013 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου ΕΝΤΥΠΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ Ι.Ν. Αγ. Αντωνίου Περίοδος Β Έτος 3 ο Τεύχος 3 6 ο Δεκέμβριος 2013 Ἡ γέννησίς

Διαβάστε περισσότερα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα του Αιδεσιμολογιώτατου Πρωτοπρεσβύτερου κ. Θεοδώρου Ι. Κουμαριανού, Λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr - agiatriadapetroupoleos.gr - facebook: agiatriadapetroupolis

ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr - agiatriadapetroupoleos.gr - facebook: agiatriadapetroupolis διαδρομές Ν ο ητ ι κ έ ς δ ι α δ ρ ο μ έ ς σ τ ό ν χ ῶ ρ ο τ ῆ ς π ί σ τ η ς Μηνιαῖο φυλλάδιο τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως Σουλίου 167 - Τηλ.: 210 5013108 Τεῦχος 7 ο - Ὀκτώβριος 2014 ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα