Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση"

Transcript

1 Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι Αὐτὸ σημαίνει ὅτι, ἂν θέλομε χρησιμοποιώντας τὴ δεκαδικὴ ἀνάπτυξη τοῦ π νὰ πετύχομε ρητό, ποὺ νὰ ἀπέχει ἀπὸ τὸ π, λιγώτερο ἀπὸ 10 50, τότε τὸ κλάσμα αὐτὸ εἶναι τὸ π = Αν ἀναπτύξομε τὸ π σὲ συνεχὲς κλάσμα μὲ τὴ βοήθεια τῶν ἀναδρομικῶν σχέσεων τοῦ Θεωρήματος 1 καὶ χρήση ὑπολογιστῆ, 2, τότε καὶ p 44 = q p 45 = q Απὸ τὴ δεξιὰ ἀνισότητα τοῦ Θεωρήματος 5, τὸ κλάσμα p 44 /q 44 ἀπέχει ἀπὸ τὸ π λιγώτερο ἀπὸ (q 44 q 45 ) 1 = ( ) 1 < , ἄρα π p 44 π π π + p 44 < = q 44 q 44 Μὲ τὸ συνεχὲς κλάσμα πετύχαμε, δηλαδή, τῆς ἴδιας τάξεως προσέγγιση μὲ πολὺ μικρότερο παρονομαστή. 2. Θὰ ἐφαρμόσομε τὰ συνεχῆ κλάσματα στὴν ἐπίλυση τῆς ἐξίσωσης Pell. 1 Οἱ ἀναφορὲς σὲ προτάσεις, θεωρήματα, συμβολισμοὺς παραπέμπουν στὴν ἐγασία τοῦ Μανώλη Καπνόπουλου [1]. 2 Πολλὰ δημοφιλῆ πακέτα συμβολικοῦ ὑπολογισμοῦ ἔχουν ἕτοιμες ρουτίνες γιὰ τὰ συνεχῆ κλάσματα. 1

2 Υπενθυμίσεις καὶ συμβολισμοὶ, ποὺ χρησιμοποιοῦνται στὴν [1]: Γενικά, ἂν b = [a 0, a 1,..., a n, a n+1,...], τότε b n+1 = [a n+1, a n+2,...], ὁπότε, b = [a 0, a 1,..., a n, b n+1 ]. Σ αὐτὸ τὸ τελευταῖο συνεχὲς κλάσμα, ὁ ἀριθμὸς b δίνεται ἀπὸ τὴν (n + 1)-οστὴ σύγκλιση p n+1 /q n+1. Συνεπῶς, ἀπὸ τοὺς ἀναδρομικοὺς τύπους τοῦ Θεωρήματος 1, p n+1 = b n+1 p n + p n 1 καὶ q n+1 = b n+1 q n + q n 1. Καταλήγομε, λοιπόν, στὴ σχέση b = b n+1p n + p n 1 b n+1 q n + q n 1 (1) Τώρα θεωροῦμε τὴν εἰδικὴ περίπτωση b = d, ὅπου ὁ φυσικὸς ἀριθμὸς d δὲν εἶναι τέλειο τετράγωνο. Παίρνομε χωρὶς ἀπόδειξη ὅτι, τότε, ἡ ἀνάπτυξη τοῦ d σὲ συνεχὲς κλάσμα εἶναι περιοδική, τῆς μορφῆς: d = [a0, a 1,..., a m, a 1,..., a m, a 1,..., a m,...] = [a 0, a 1,..., a m ]. (2) Η ἀκολουθία a 1,..., a m λέγεται περίοδος τοῦ συνεχοῦς κλάσματος. Δὲν ἀποκλείεται νὰ εἶναι m = 1 γιὰ παράδειγμα, 2 = [1, 2] = [1, 2, 2,...]. Απὸ τὴν (2) ἔχομε b { }} { 1 d = [a0, a 1,..., a m 1, a m, a } {{ } 1,..., a m 1, a m,...], ἄρα = b 1. Εφαρμόζοντας τὴν (1) στὴν περίπτωση ποὺ b = d καὶ n = m + 1, ὁδηγούμαστε στὴ σχέση d = p m + p m 1 q m + q m 1 = p m + 1 p m 1 q m + 1 q m 1 = p m + 1 b 1 p m 1 q m + 1 b 1 q m 1. Αλλὰ d = [a 0, b 1 ] = a b 1, ὁπότε, ὕστερα ἀπὸ ἀντικατάσταση στὴν τελευταία σχέση καὶ κάποιες στοιχειώδεις πράξεις, παίρνομε ἄρα, d = (p m a 0 p m 1 ) + p m 1 d (q m a 0 q m 1 ) + q m 1 d, (p m a 0 p m 1 ) + p m 1 d = qm 1 d + (q m a 0 q m 1 ) d. Εξισώνοντας ρητὰ καὶ ἄρητα μέρη στὴν τελευταία σχέση καὶ διαιρώντας μετὰ κατὰ μέλη, παίρνομε (q m p m 1 )/(p m q m 1 d) = q m 1 /p m 1, ἀπ ὅπου, ὕστερα ἀπὸ ἁπλὲς στοιχειώδεις πράξεις, ὁδηγούμαστε στὴ σχέση p 2 m 1 dq2 m 1 = q mp m 1 p m q m 1 = ([1, Θεώρημα 2]) ( 1) m. (3) Καταλήξαμε, λοιπόν, στὸ ἑξῆς πολὺ ἐνδιαφέρον συμπέρασμα: 2

3 Θεώρημα. Εστω d φυσικὸς ἀριθμὸς, ποὺ δὲν εἶναι τέλειο τετράγωνο καὶ a 1,..., a m ἡ περίοδος ὅταν ἀναπτύξομε τὸν ἀριθμὸ d σὲ συνεχὲς κλάσμα (βλ.(2) ). Αν τὸ μῆκος τῆς περιόδου m εἶναι ἄρτιο, τότε ἡ ἐξίσωση 2 dy 2 = 1 ἐπαληθεύεται ἀπὸ τὰ (, y) = (p m 1, q m 1 ). Αν τὸ μῆκος τῆς περιόδου m εἶναι περιττό, τότε ἡ ἐξίσωση 2 dy 2 = 1 ἐπαληθεύεται ἀπὸ τὰ (, y) = (p m 1, q m 1 ). Στὴν περίπτωση αὐτή, ἂν ὑπολογίσομε τὰ, y ἀπὸ τὴ σχέση + y d = (p m 1 + q m 1 d) 2, τότε 2 dy 2 = 1. Απόδειξη. Αμεση συνέπεια τῆς (3). Στὴν περίπτωση ποὺ ὁ m εἶναι περιττός, γράφομε τὴν (3) ὡς ἑξῆς: (p m 1 q m 1 d)(pm 1 + q m 1 d) = 1. Υψώνοντας στὸ τετράγωνο παίρνομε 1 = (p m 1 q m 1 d) 2 (p m 1 + q m 1 d) 2 = ( y d)( + y d) = 2 dy 2. Παραδείγματα. (α ) Εἶναι 47 = [6, 1, 5, 1, 12], ὁπότε m = 4. Υπολογίζομε τὰ a n καὶ p n /q n μέχρι τὸ n = m 1 = 3. Μέσῳ τῶν ἀναδρομικῶν σχέσεων τοῦ Θεωρήματος 1 ὑπολογίζομε n a n p n q n Σύμφωνα μὲ τὸ παραπάνω θεώρημα, p q2 3 = 1 καὶ πράγματι, = 1. (β ) Εἶναι 13 = [3, 1, 1, 1, 1, 6], ὁπότε m = 5. Υπολογίζομε τὰ a n καὶ p n /q n μέχρι τὸ n = m 1 = 4. Μέσῳ τῶν ἀναδρομικῶν σχέσεων τοῦ Θεωρήματος 1 ὑπολογίζομε n a n p n q n Σύμφωνα μὲ τὸ παραπάνω θεώρημα, p q2 4 = 1 καὶ πράγματι, = 1. Τώρα, θέτοντας + y 13 = ( ) 2 = καὶ βλέπομε ὅτι = 1. 3 Νὰ ὑπολογισθοῦν ὅλοι οἱ πρῶτοι μεταξύ τους φυσικοὶ ἀριθμοὶ, y, οἱ ὁποῖοι ἱκανοποιοῦν τὴν ἀνισότητα ὑπὸ τὸν περιορισμὸ y < π 2 ey 2 < 1 4, (4) 3

4 Λύση. Κατ ἀρχάς, ἂς παρατηρήσομε ὅτι οἱ ζητούμενες λύσεις (, y) δὲν εἶναι ἄπειρες, διότι, ὅπως εὔκολα φαίνεται, < y. Αλλά, ἂν ἐπιχειρήσομε μὲ ὠμὴ βία (ὑπολογιστική!) νὰ δοκιμάσομε ὅλα τὰ ζεύγη (, y) μὲ < y < 10 50, τὸ πλῆθος τῶν ἀπαιτουμένων δοκιμῶν εἶναι τῆς τάξεως τοῦ , ὁπότε τὸ ὅλο ἐγχείρημα θὰ ἀπαιτήσει πάρα πολὺ χρόνο! Ας κάνομε τώρα κάτι πιὸ ἔξυπνο. Απὸ τὴν ἀνισότητα (4) καὶ τὴν προσέγγιση e/π = , παίρνομε 0.93 e e π e y + e π e 2 e 2 1 4πy. 2 Συνεπῶς, e πy < 1 2 2y, 2 ὁπότε, βάσει τοῦ Πορίσματος 9, τὸ κλάσμα /y συμπίπτει μὲ κάποια κύρια σύγκλιση τοῦ παραγματικοῦ ἀριθμοῦ e/π. Επειδὴ ὑπάρχει ὁ περιορισμὸς y < 10 50, πρέπει νὰ ὑπολογίσομε μόνο ἐκεῖνες τὶς κύριες συγκλίσεις p n /q n μὲ q n < Υπολογίζομε ὅτι q 106 < 10 50, ἐνῶ q 107 > Ετσι, ζητοῦμε ἀπὸ τὸν ὑπολογιστή μας νὰ ὑπολογίσει τὰ p n /q n γιὰ n = 0, 1,..., 106 καὶ νὰ τυπώσει μόνο ἐκεῖνα ἐξ αὐτῶν, ποὺ ἱκανοποιοῦν τὴν ἀνισότητα πp 2 n eq 2 n < 1 4. Υστερα ἀπὸ ἐλάχιστο χρόνο (ὁ ὑπολογιστικὸς χρόνος εἶναι τῆς τάξεως τῶν μερικῶν ἑκατοστῶν τοῦ δευτερολέπτου) παίρνομε τὶς ἑξῆς κύριες συγκλίσεις: p 22 = q p 73 = q p 90 = q p 92 = q p 106 = q Αρα, οἱ λύσεις τοῦ προβλήματος εἶναι (, y) = (p n, q n ) γιὰ n = 22, 73, 90, 92,

5 Αναφορὲς [1] Μανώλης Καπνόπουλος, Συνεχή Κλάσματα, Παρουσίαση στὸ πλαίσιο τοῦ μαθήματος. tzanakis/courses/numbertheoryedu/kapnopoulos_revised.pdf 5

Ν.Γ. Τζανάκης. Πανεπιστήμιο Κρήτης - Ηράκλειο

Ν.Γ. Τζανάκης. Πανεπιστήμιο Κρήτης - Ηράκλειο Διαιρετότητα σὲ ἀκέραιες περιοχές Ν.Γ. Τζανάκης Τμῆμα Μαθηματικῶν Πανεπιστήμιο Κρήτης - Ηράκλειο Εαρινὸ ἑξάμηνο 2015 Σ αὐτὲς τὶς σημειώσεις, το D συμβολίζει πάντα ἀκέραια περιοχή. 1 Τα βασικα Ορισμός.

Διαβάστε περισσότερα

106 Καν νες ρθογραφ ας Βυζαντινῆς Μουσικῆς

106 Καν νες ρθογραφ ας Βυζαντινῆς Μουσικῆς 106 Καννες ρθογραφας Βυζαντινῆς Μουσικῆς Κανόνες γιὰ τονισμένες συλλαβές 1. Ἡ βαρεῖα, ἡ πεστή, καὶ τὸ ψηφιστὸν τίθει στὶς περισσότερες τονισμένες συλλαβές, ἀλλὰ χρησιμοποιοῦνι μόνο ὅν ἀκολουθεῖ κατιὼν

Διαβάστε περισσότερα

1 Γενικευµένη µέθοδος Pollard Γενικὴ Αρχή 1.1.

1 Γενικευµένη µέθοδος Pollard Γενικὴ Αρχή 1.1. Παραγοντοποίηση Καθηγητὴς ΝΓ Τζανάκης 12 εκεµβρίου 2007 Στὰ παρακάτω, ὑποτίθεται ὅτι εἶναι ἕνας πολὺ µεγάλος ἀριθµὸς καὶ ἕνας πρῶτος διαιρέτης του, τὸν ὁποῖο δὲν γνωρίζοµε Αὐτὸ ποὺ ἐπιδιώκοµε εἶναι ἡ εὕρεση

Διαβάστε περισσότερα

Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον καὶ Οἰκουμενισμὸς*

Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον καὶ Οἰκουμενισμὸς* Ορθόδοξος Ενημέρωσις «Εντολὴ γὰρ Κυρίου μὴ σιωπᾷν ἐν καιρῷ κινδυνευούσης Πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καὶ μὴ σιώπα... Διὰ τοῦτο κἀγὼ ὁ τάλας, δεδοικὼς τὸ Κριτήριον, λαλῶ». ( Οσ. Θεοδώρου Στουδίτου, PG 99,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ ΚΙΝΗΜΑ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ ΚΙΝΗΜΑ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ ΚΙΝΗΜΑ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΥΠ ΟΨΙΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ: Τὸ πρῶτο βῆμα γιὰ νὰ ἐξοντώσεις ἕνα ἔθνος, εἶναι νὰ διαγράψεις τὴ μνήμη του. Νὰ καταστρέψεις τὰ βιβλία του, τὴν κουλτούρα του, τὴν ἱστορία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΤΟ 1593

ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΤΟ 1593 ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΤΟ 1593 Δ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΠΟΙΑ ΑΚΡΙΒΩΣ χρονικὴ στιγμή, μέσα πάντως στὸ τελευταῖο τέταρτο τοῦ 16ου αἰώνα, ὁ πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Ἱερεμίας Β 1 καλεῖ τοὺς

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο. Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας, τόμ. 33 (2009-2010)

Κείμενο. Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας, τόμ. 33 (2009-2010) Μαρία Μηλίγκου Μαρκαντώνη, Γεώργιος Κ. Σπυριδάκης (1963 1972). Τὸ Ἀρχεῖο Χειρογράφων Συλλογῶν Πρωτογενοῦς Ὕλης καὶ τὸ Σπουδαστήριο Λαογραφίας (κατάθεση ψυχῇς), (Georgios K. Spyridakis (1963 1972). The

Διαβάστε περισσότερα

Ἥλιος καυτός. Πρέπει νὰ ἦταν µεσηµέρι.

Ἥλιος καυτός. Πρέπει νὰ ἦταν µεσηµέρι. ΤΟ ΣΚΟΥΡΙΑΣΜΕΝΟ ΚΟΝΣΕΡΒΟΚΟΥΤΙ Ἥλιος καυτός. Πρέπει νὰ ἦταν µεσηµέρι. Τὸ µονοπάτι ἀτελείωτο ἀνεβαίνει... Παρὰ τὴν πεῖνα καὶ τὴν κούρασή µου συνεχίζω, ἄλλως τε, ποῦ θὰ µποροῦσα νὰ κάτσω; Ἀπὸ τὴν µία πλευρὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Β Ἀνωτέρα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Β Ἀνωτέρα ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΓΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Β Ἀνωτέρα ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ἡ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς ἀνατολῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 108 ΕΤΟΣ 12 Ι ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤ ΡΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ. Ποία εἶναι ὅμως μὲ τὴν ὁποία. θὰ καταφέρει. νά ἀληθινὸ καὶ.

ΤΕΥΧΟΣ 108 ΕΤΟΣ 12 Ι ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤ ΡΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ. Ποία εἶναι ὅμως μὲ τὴν ὁποία. θὰ καταφέρει. νά ἀληθινὸ καὶ. ΕΤΟΣ 12 ο ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 108 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΟ ΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑ Ι ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤ ΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΜ ΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ Σ τὴν καθημερινότητά του ὁ ἄνθρωπος, μὲ

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ γνωστὸ στοὺς περισσοτέρους, οἱ. Νέο Εὕρημα στὸ Κλειτσὸ Εὐρυτανίας γιὰ τὸ Ιερὸ Λείψανο τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ* 18η Οκτωβρίου

ΕΙΝΑΙ γνωστὸ στοὺς περισσοτέρους, οἱ. Νέο Εὕρημα στὸ Κλειτσὸ Εὐρυτανίας γιὰ τὸ Ιερὸ Λείψανο τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ* 18η Οκτωβρίου Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ 18η Οκτωβρίου Νέο Εὕρημα στὸ Κλειτσὸ Εὐρυτανίας γιὰ τὸ Ιερὸ Λείψανο τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ* Ἀρχιμ. Σεραφεὶμ Τρύφ. Ζαφείρη ΕΙΝΑΙ γνωστὸ στοὺς περισσοτέρους,

Διαβάστε περισσότερα

Η ἀνάδειξις τοῦ συγκρητιστικοῦ ἄξονος Βατικανοῦ-Ἀθηνῶν-Φαναρίου

Η ἀνάδειξις τοῦ συγκρητιστικοῦ ἄξονος Βατικανοῦ-Ἀθηνῶν-Φαναρίου Ορθόδοξος Ενημέρωσις «ΕντολZ γ?ρ Κυρίου μz σιωπlν Tν καιρ κινδυνευούσης Πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καq μz σιώπα... Δι? το το κaγ τάλας, δεδοικ ς τ Κριτήριον, λαλ». ( Οσ. Θεοδώρου Στουδίτου, PG 99, 1321)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝΟΛΩΝ: μια σύνοψη των θεμελιακών χαρακτηριστικών.

ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝΟΛΩΝ: μια σύνοψη των θεμελιακών χαρακτηριστικών. ΘΕΩΡΙ ΣΥΝΟΛΩΝ: μια σύνοψη των θεμελιακών χαρακτηριστικών. 1. ΣΥΝΟΛ: το σκεπτικό. σύνολο = πολλά στοιχεία ως «ένα», ως «μία» ολότητα. τα στοιχεία ανήκουν στο σύνολο, ή είναι μέλη του συνόλου το σύνολο περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Η ἐσφαλμένη χρήση τῶν ὅρων «φύση» καὶ «πρόσωπο» ὡς αἰτία αἱρετικῶν ἀποκλίσεων

Η ἐσφαλμένη χρήση τῶν ὅρων «φύση» καὶ «πρόσωπο» ὡς αἰτία αἱρετικῶν ἀποκλίσεων Η ἐσφαλμένη χρήση τῶν ὅρων «φύση» καὶ «πρόσωπο» ὡς αἰτία αἱρετικῶν ἀποκλίσεων Η κριτικὴ τοῦ Boethius 1 στὸ Νεστόριο καὶ στὸν Εὐτύχιο* Ιωάννου Πλεξίδα, Δρ. Θ. ἐννοιολογικὴ ἀποσαφήνιση τῶν ὅρων «φύση» καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Fortran 95

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Fortran 95 Τ Ε Τ Υ Π Κ Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Fortran 95 Σημειώσεις Διαλέξεων Σ. Σ Ηράκλειο Φεβρουάριος 2015 Copyright c 2006 2015 Σ. Σταματιάδης, (stamatis@materials.uoc.gr) Η στοιχειοθεσία έγινε από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό ἀφιέρωμα στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο Μαρία

Μικρό ἀφιέρωμα στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο Μαρία Μικρό ἀφιέρωμα στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο Μαρία Περιεχόμενα Ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου τοῦ Ἰωάννου Φουντούλη, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ἡ ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ Ἡ συνεισφορὰ τῆς νήσου Κρήτης στὴ συγκρότηση τοῦ «ἔσω ἀνθρώπου», καθὼς καὶ στὴν πνευματικὴ προαγωγή, δὲν συνίσταται μονάχα στὴν καλλιέργεια τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Τεχνῶν, ἀλλὰ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στo μάθημα Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ( Διδαγμένο κείμενο) Πλάτωνος Πρωταγόρας 323Α 324C

γραπτή εξέταση στo μάθημα Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ( Διδαγμένο κείμενο) Πλάτωνος Πρωταγόρας 323Α 324C γραπτή εξέταση στo μάθημα Α Ρ Χ Α Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ( Διδαγμένο κείμενο) Τάξη: Γ Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: ΑΡΕΤΑΚΗ Ε. ΜΠΟΥΜΠΟΥΣΗ Ε. Κείμενο από το πρωτότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 20

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 20 ἀρ.πρωτ. 164 7η Μαρτίου 2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 20 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ Ἐκδόσεως Ἀδειῶν Γάμου». Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί, Ὅπως γνωρίζετε, τὸ ἱερὸ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΡΙΚΗ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΡΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & ΜΑΘΗΣΗΣ (ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.) 14 η σειρά Ταχύρρυθμων Μαθημάτων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Φοιτητές-Χειμερινό Εξάμηνο 2012-13. Διδάσκων: Δρ. Ἐμμανουὴλ Πλοῦσος, Ἐπισκέπτης Λέκτωρ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ 1 ἐν Ἐσόπτρῳ Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Συναξάρι: Συνοπτική βιογραφία τῶν Ἁγίων Πατέρων τοῦ Κουδουμᾶ 4 Ἀποσπάσματα Ὁμιλίας κατά τή τελετή κατατάξεως τῶν Ὁσίων Πατέρων Παρθενίου καί Εὐμενίου Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ προσφορὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στοὺς ἐθνικοὺς ἀγῶνες

Ἡ προσφορὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στοὺς ἐθνικοὺς ἀγῶνες Ἡ προσφορὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στοὺς ἐθνικοὺς ἀγῶνες l Τοῦ Μιχαὴλ Γ. Τρίτου Καθηγητοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ρθοδοξία εἶναι ἡ γνήσια προέκταση τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Ἡ Μία, Ἁγία,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Ἐκκλησιαστικό φρόνημα

Ἐκκλησιαστικό φρόνημα «Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». ( Ἰωάν. 14,6) ΤETΡAΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΛΛΟ 18 ΕΤΟΣ 5 ο 2010 ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ) ΛΥΣΙΟΥ, ΥΠΕΡ ΜΑΝΤΙΘΕΟΥ 14 17 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Παράγραφος 14 η Συλλεγέντων τοίνυν τῶν δημοτῶν πρὸ τῆς ἐξόδου, εἰδὼς αὐτῶν ἐνίους πολίτας

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλου Βασιλείου «Εξαήμερος» εδημιούργησε

Μεγάλου Βασιλείου «Εξαήμερος» εδημιούργησε ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Ας δούμε πως επισημαίνονται κάποιες έννοιες στο θεόπνευστο έργο του Μεγάλου Βασιλείου «Εξαήμερος»: «Εν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεός. Τὰ ἀπὸ χρόνου

Διαβάστε περισσότερα