Πρωτόκολλο Συνεργασίας Κώδικας Δεοντολογίας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρωτόκολλο Συνεργασίας Κώδικας Δεοντολογίας"

Transcript

1 Πρωτόκολλο Συνεργασίας Κώδικας Δεοντολογίας Σύνταξη Χρήστος Μακρίδης Νίκος Χαϊνταρλής Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Θεσσαλίας Υποέργο 02 #3 Ε 2.8

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΙ Η επιστημονική και τεχνολογική γνώση, καθώς και η απόκτηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων, θεωρούνται απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των ατόμων στο κοινωνικό οικονομικό ιστό της σύγχρονης κοινωνίας. Οι σημερινές απαιτήσεις της κοινωνίας και ιδιαίτερα της οικονομίας, η οποία, για να είναι ανταγωνιστική και ικανή για βιώσιμη ανάπτυξη, προϋποθέτει την ανταπόκριση του εκπαιδευτικού συστήματος στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και την εξοικείωση των σπουδαστών με το εργασιακό περιβάλλον, καθώς και με τις εργασιακές σχέσεις. Η σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας μπορεί να επιτευχθεί στα πλαίσια του θεσμού της Πρακτικής Άσκησης των σπουδαστών στους επαγγελματικούς χώρους. Ιδιαίτερα χρήσιμο, σε αυτή την κατεύθυνση, είναι η Πρακτική Άσκηση σπουδαστών να μην αποτελεί μόνο αίτημα των Ιδρυμάτων για θέσεις πρακτικής άσκησης των σπουδαστών, αλλά και αίτημα των Φορέων/Επιχειρήσεων προς τα Ιδρύματα για τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες, που έχουν αποκτήσει κατά την διάρκεια της εκπαίδευσής τους. Είναι προφανές, ότι μια αποτελεσματική σύνδεση και συνεργασία του εκπαιδευτικού συστήματος, με τις ανάγκες του επαγγελματικού χώρου και της αγοράς εργασίας, προϋποθέτει ένα οριοθετημένο και σαφές πλαίσιο, το οποίο θα καθορίζει τους όρους και τις συνθήκες αυτής της συνεργασίας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας και Κώδικα Δεοντολογίας (ΠΣΚΔ), που προσδιορίζει τους όρους συνεργασίας, καθώς και τα δικαιώματα και υποχρεώσεις μεταξύ του Ιδρύματος που τοποθετεί τους σπουδαστές του σε θέσεις πρακτικής άσκησης και του Φορέα υποδοχής των ασκουμένων. Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας περιλαμβάνει τις προθέσεις των συμβαλλομένων με σαφή οριοθέτηση των επιδιώξεων τους, που σκοπεύουν στην σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή και, μέσω της Πρακτικής Άσκησης, στην εξοικείωση των σπουδαστών των διαφόρων Τμημάτων του ΤΕΙ Θεσσαλίας με το εργασιακό περιβάλλον. Ο Κώδικας Δεοντολογίας περιγράφει τις αρχές και τους κανόνες συμπεριφοράς μεταξύ των Σπουδαστών και Φορέων/Επιχειρήσεων, που θα πρέπει να ρυθμίζουν τις μεταξύ τους σχέσεις και θα αποσκοπούν στην αρμονική τους συνεργασία, με σκοπό την αμοιβαία ικανοποίηση των αναγκών και των δύο μερών. 2

3 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Σήμερα, / / υπογράφεται το Πρωτόκολλο Συνεργασίας, μεταξύ: α) του ΤΕΙ Θεσσαλίας, που εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών κ. Μιχαήλ Βλαχογιάννη, β) της επιχείρησης/φορέα..... που εκπροσωπείται νόμιμα από τον και γ) του Επιστημονικού Υπευθύνου για το υποέργο 01 του επιδοτούμενου προγράμματος ΕΣΠΑ ΕΠΕΔΒΜ Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας, του τμήματος.. με το οποίο, τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν το ιδιαίτερο ενδιαφέρον τους να ενισχύσουν τη συνεργασία τους σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος και να συντονίσουν τη δράση τους στα πλαίσια της Πρακτικής Άσκησης των σπουδαστών, που σκοπεύει στην σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή και με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Επιθυμώντας να συνεισφέρουν στην υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης των σπουδαστών των Τμημάτων του ΤΕΙ Θεσσαλίας συμφωνούν σε ένα κοινό πλαίσιο δράσης που περιλαμβάνει: 1. Την αξιοποίηση του θεσμού της Πρακτικής Άσκησης, για την εξοικείωση των σπουδαστών με το εργασιακό περιβάλλον ή/και την επαγγελματική ένταξη τους, με σκοπό την ανάπτυξη εποικοδομητικής συνεργασίας, προκειμένου να καταστεί 3

4 δυνατή η ενδυνάμωση των ικανοτήτων των σπουδαστών του ΤΕΙ Θεσσαλίας και η διασύνδεσή τους με τους παραγωγικούς φορείς και την αγορά εργασίας στη βάση του αμοιβαίου συμφέροντος. 2. Την ενίσχυση της επιστημονικής γνώσης των σπουδαστών, μέσα από τη διαδικασία της ποιοτικότερης επαγγελματικής επιστημονικής εξάσκησης, την ανάδειξη των δεξιοτήτων των ασκουμένων σπουδαστών και την ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης τους. 3. Την απόκτηση μιας πρώτης εμπειρίας / προϋπηρεσίας, σχετικής με το επάγγελμα, και την ομαλότερη μετάβαση των σπουδαστών από το χώρο της θεωρητικής γνώσης τους, στο χώρο της εφαρμογής, στους φορείς απασχόλησης. 4. Την καλλιέργεια ευνοϊκών συνθηκών, για τη δημιουργική συνάντηση διαφορετικών επιστημονικών κλάδων και την ενθάρρυνση της αυτενέργειας και της επαγγελματικής επινοητικότητας των ασκουμένων. 5. Την ενσωμάτωση των νέων τάσεων και αναγκών της αγοράς εργασίας και την κάλυψη της ζήτησης για συγκεκριμένες ειδικότητες και δεξιότητες των αποφοίτων στα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται από το ΤΕΙ Θεσσαλίας. 6. Την ανάπτυξη ενός δίαυλου αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ του ΤΕΙ Θεσσαλίας και των παραγωγικών φορέων, ώστε να διευκολύνεται η συνεργασία μεταξύ των δύο σημαντικών αυτών θεσμών ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνίας. Τα συμβαλλόμενα μέρη συναποδέχονται ειδικότερα τα εξής: 1. Το αντικείμενο συνεργασίας αφορά την εκπόνηση πρακτικής άσκησης των σπουδαστών/τριών των Τμημάτων του ΤΕΙ Θεσσαλίας, σε θέματα της ειδικότητάς τους στους χώρους του/της φορέα/επιχείρησης. 2. Τα συμβαλλόμενα μέρη πρέπει να αποδέχονται το σύνολο των αρχών και κανόνων για αποδεκτή και ηθικά ορθή συμπεριφορά στο επαγγελματικό περιβάλλον. 3. Ο φορέας απασχόλησης, θα πρέπει να ορίσει ένα στέλεχος του ως Επιβλέποντα της συγκεκριμένης θέσης πρακτικής άσκησης, ο οποίος οφείλει να παρακολουθεί και να καθοδηγεί τον σπουδαστή για την επιτυχή εκτέλεση του έργου που έχει καθορισθεί στον Οδηγό Δραστηριοτήτων Αντικειμένων Απασχόλησης (ΟΔΑΑ). Ο Επιβλέπων 4

5 είναι υποχρεωμένος να συντάσσει περιοδική και τελική έκθεση αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης, σύμφωνα με τα υποδείγματα. 4. Το Τμήμα προέλευσης του σπουδαστή, οφείλει να ορίσει ένα μέλος ΕΠ, ως Επόπτη της συγκεκριμένης θέσης Πρακτικής Άσκησης, ο οποίος οφείλει να εποπτεύει το επιστημονικό μέρος της πρακτικής άσκησης και να μεριμνά για την επιτυχή ολοκλήρωση της. 5. Ο Επόπτης, οφείλει να συντάσσει περιοδικές και τελικές εκθέσεις αξιολόγησης της συγκεκριμένης θέσης πρακτικής Άσκησης, σύμφωνα με τα υποδείγματα. Επίσης, οφείλει να συλλέγει και να καταχωρεί ανάλογες εκθέσεις που συντάσσουν τόσο ο Επιβλέπων του φορέα, όσο και ο ασκούμενος Σπουδαστής. 6. Το Τμήμα προέλευσης, μέσω του Επόπτη, οφείλει να παρεμβαίνει και να επιλύει τυχόν διαφορές, μεταξύ του ασκούμενου σπουδαστή και του φορέα/ επιχείρησης. 7. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πρακτικής άσκησης θα πρέπει να επιδιώκεται η δημιουργία μιας στενής συνεργασίας μεταξύ του Επόπτη του τμήματος προέλευσης και του Επιβλέποντα του φορέα/ επιχείρησης. 8. Το Τμήμα προέλευσης πρέπει να ενημερώνει τον σπουδαστή για το Κώδικα Δεοντολογίας, που ρυθμίζει τις σχέσεις και την συμπεριφορά μεταξύ των φοιτητών του ΤΕΙ Θεσσαλίας και των Φορέων / Επιχειρήσεων στα πλαίσια της πρακτικής άσκησής τους. 9. Το παρόν Πρωτόκολλο τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του από τους εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών. Η διάρκεια ισχύος του ορίζεται να είναι μέχρι τη λήξη της Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ ΕΠΕΔΒΜ. Οι Συμβαλλόμενοι Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος Π.Α του Τμήματος Ο Εκπρόσωπος της Επιχείρησης/Φορέα Σφραγίδα Υπογραφή Υπογραφή Σφραγίδα Υπογραφή Δρ. Μιχαήλ Βλαχογιάννης.. 5

6 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Οι φορείς/επιχειρήσεις, αλλά και ασκούμενοι σπουδαστές που τηρούν τον Κώδικα Δεοντολογίας δηλώνουν να ενεργούν με υπευθυνότητα και αξιοπρέπεια. Επίσης, οι φορείς/επιχειρήσεις δηλώνουν ότι θα παρέχουν ένα πλαίσιο κατάλληλων συνθηκών στους ασκούμενους σπουδαστές, με σαφή πρόθεση να συμβάλουν στην απόκτηση δεξιοτήτων και στην εδραίωση τους, ως μελλοντικοί επαγγελματίες του κλάδου τους. Ο Κώδικας Δεοντολογίας αποτελεί ένα σύνολο γενικών αρχών και περιέχει τις υποχρεώσεις, αφενός των ασκούμενων σπουδαστών, κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους, αφετέρου δε, των εργοδοτών. Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας συμφωνείται, προκειμένου να προληφθούν πράξεις ή παραλείψεις που θέτουν σε κίνδυνο την υλοποίηση του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης των σπουδαστών και ρυθμίζουν τις σχέσεις του εκπαιδευτικού ιδρύματος με την κοινωνία και την αγορά εργασίας. Η δραστηριότητα των σπουδαστών που λαμβάνουν μέρος στο πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης, πρέπει να είναι συμβατή με τους μαθησιακούς σκοπούς και τον επαγγελματικό προσανατολισμό τους. Η δραστηριότητα των ασκούμενων σπουδαστών, αλλά και των εργοδοτών, θα πρέπει να είναι σύννομη και να ακολουθεί τους κανόνες εργασίας. 6

7 Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας συντάσσεται για να εξασφαλίσει ότι οι σπουδαστές του Ιδρύματος αλλά και οι συνεργαζόμενοι με αυτό φορείς /επιχειρήσεις στα πλαίσια του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης των σπουδαστών λαμβάνουν αντίστοιχα την καλύτερη δυνατή ποιότητα παροχής εκπαίδευσης, από τη μια, και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, από την άλλη. Οι αρχές αυτές συνοψίζονται ως ακολούθως στα κάτωθι άρθρα: Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής Τα άρθρα του παρόντος Κώδικα Δεοντολογίας ρυθμίζουν τις σχέσεις και την συμπεριφορά μεταξύ των σπουδαστών του ΤΕΙ Θεσσαλίας και των Φορέων/Επιχειρήσεων στα πλαίσια της Πρακτικής Άσκησής τους. Α. ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ Α1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Άρθρο 2: Αρχές Δεοντολογίας Οι ασκούμενοι σπουδαστές οφείλουν να τηρούν τις αναγνωρισμένες πρακτικές και τις θεμελιώδεις αρχές ηθικής δεοντολογίας που εφαρμόζονται στον οικείο επαγγελματικό κλάδο, καθώς και τα πρότυπα ηθικής δεοντολογίας όπως αυτά καθορίζονται στους θεσμικούς κώδικες ηθικής δεοντολογίας. Άρθρο 3: Εργασιακή Ελευθερία Οι ασκούμενοι σπουδαστές οφείλουν να ασκούν την πρακτική τους άσκηση με κύριο σκοπό την απόκτηση δεξιοτήτων και την επέκταση των ακαδημαϊκών τους γνώσεων, απολαμβάνοντας συγχρόνως, ελευθερία σκέψης και έκφρασης και ελευθερία προσδιορισμού μεθόδων επίλυσης προβλημάτων, σύμφωνα με τις αναγνωρισμένες αρχές και πρακτικές ηθικής δεοντολογίας. Οι ασκούμενοι σπουδαστές οφείλουν ωστόσο, να αποδέχονται περιορισμούς στην άσκηση αυτών των ελευθεριών που ενδεχομένως επιβάλλονται για λόγους συγκεκριμένων περιστάσεων οργάνωσης της εργασίας ή επιχειρησιακών περιορισμών, ιδίως στον βιομηχανικό βιοτεχνικό τομέα, για λόγους προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι περιορισμοί αυτοί δεν επιτρέπεται να αντιβαίνουν στις αναγνωρισμένες αρχές και πρακτικές ηθικής δεοντολογίας τις οποίες οφείλουν να τηρούν οι ασκούμενοι σπουδαστές. 7

8 Άρθρο 4 : Επαγγελματική Υπευθυνότητα Οι ασκούμενοι σπουδαστές οφείλουν να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να εξασφαλίζουν ότι το εργασιακό τους έργο, πέραν της απόκτησης δεξιοτήτων, έχει ουσιαστική σημασία για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης/φορέα στον οποίο πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση. Οι ασκούμενοι σπουδαστές οφείλουν να αποφεύγουν τη λογοκλοπή ή την παράνομη ιδιοποίηση οιουδήποτε εντύπου και οφείλουν να τηρούν τις αρχές πνευματικής ιδιοκτησίας και συγκυριότητας δεδομένων, στις περιπτώσεις εργασιών που έχουν διεξαχθεί σε συνεργασία με έναν ή περισσότερους Επιβλέποντες ή Επόπτες. Άρθρο 5 : Επαγγελματική Συμπεριφορά Οι ασκούμενοι σπουδαστές οφείλουν να γνωρίζουν τους στρατηγικούς στόχους και σκοπούς που επιδιώκει η επιχείρηση/φορέας στον οποίο πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση και οφείλουν να ζητούν από τον Επιβλέποντα του φορέα κάθε αναγκαία έγκριση και άδεια πριν ξεκινήσουν τις εργασίες τους ή πριν κάνουν χρήση των παρεχόμενων πόρων. Σε περίπτωση καθυστέρησης, αναπροσαρμογής ή ολοκλήρωσης της εργασίας που τους ανατέθηκε, οφείλουν να ενημερώνουν σχετικά τον Επιβλέποντα, όπως και σε περίπτωση επικείμενης διακοπής ή αναστολής της πρακτικής τους άσκησης για οποιονδήποτε λόγο, οφείλουν να τους προειδοποιούν σχετικά. Άρθρο 6 : Ορθές Πρακτικές Εργασίας Οι ασκούμενοι σπουδαστές οφείλουν να εφαρμόζουν ασφαλείς πρακτικές εργασίας, σύμφωνες με την εθνική νομοθεσία, λαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, τις απαιτούμενες προφυλάξεις για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας και για την προστασία του εξοπλισμού εργασίας από τυχόν φθορές ή καταστροφές υλικών και μέσων παραγωγής. Οφείλουν, επίσης, να γνωρίζουν τις ισχύουσες εθνικές νομικές απαιτήσεις σε θέματα προστασίας δεδομένων και προστασίας της εμπιστευτικότητας, και να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την τήρηση των απαιτήσεων. Άρθρο 7 : Σχέση με τους Επιβλέποντες & Επόπτες Οι ασκούμενοι σπουδαστές οφείλουν να διατηρούν δομημένη και τακτική σχέση με τον Επιβλέποντα του φορέα και με τον Επόπτη του τμήματος στο οποίο φοιτούν, έτσι ώστε να ωφελούνται πλήρως από τις σχετικές επαφές. Για τον σκοπό αυτό, οφείλουν μεταξύ άλλων, να τηρούν και να συμπληρώνουν τακτικά τα απαραίτητα αρχεία και το Βιβλίο 8

9 Πρακτικής του Άσκησης (ΒΠΑ), να καταγράφουν σε αυτό πληροφορίες σχετικές με τις δεξιότητες και τις δραστηριότητες που ανέπτυξαν εντός της επιχείρησης φορέα ημερησίως και να παραδίδουν το ΒΠΑ και τα καθορισμένα αρχεία σωστά και πλήρως συμπληρωμένα. Συντάσσουν επίσης, περιοδικές και τελικές εκθέσεις αξιολόγησης της θέσης πρακτικής άσκησης. Άρθρο 8 : Λογοδοσία Οι ασκούμενοι σπουδαστές οφείλουν να γνωρίζουν ότι είναι υπόλογοι έναντι των εργοδοτών και του Ιδρύματος, για ζητήματα ηθικής δεοντολογίας. Α2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Άρθρο 9 : Ωράριο Λειτουργίας Ο/η ασκούμενος/η στο χώρο εργασίας, υποχρεούται να ακολουθεί το ωράριο λειτουργίας της επιχείρησης/φορέα, τους κανονισμούς εργασίας καθώς και ό,τι άλλο ισχύει για το προσωπικό της επιχείρησης/φορέα. Άρθρο 10 : Κανόνες Ασφαλείας Ο/η ασκούμενος/η οφείλει να εφαρμόζει όλους τους αναγνωρισμένους στο οικείο επιστημονικό και εργασιακό πεδίο, κανόνες ασφαλείας, καθώς και όσους ορίζονται ειδικότερα, όπως κανόνες για προστασία ανθρώπων, φύσης, ζώων, περιβάλλοντος (προστασία από ραδιενεργές ή άλλες επικίνδυνες ουσίες κ.λπ.) Άρθρο 11 : Κανόνες Συνεργασίας & Επικοινωνίας Ο/η ασκούμενος/η οφείλει να τηρεί απαραιτήτως τους κανόνες της σωστής επικοινωνίας και τους κανόνες της ομαδικής συνεργασίας με τα μέλη της επιχείρησης/φορέα και να συμμετέχει σε ενδοεπιχειρησιακές συναντήσεις, όποτε αυτό ζητείται από το φορέα/επιχείρηση. Άρθρο 12 : Ανάθεση Έργου Ο/η ασκούμενος/η οφείλει να απασχολείται με άλλες εσωτερικές διαδικασίες του Φορέα/Επιχείρησης, σε περίπτωση αναμονής ανάθεσης συγκεκριμένου έργου από τον Επιβλέποντα του Φορέα/Επιχείρησης, σύμφωνα με τον Οδηγό Δραστηριοτήτων Αντικειμένων Απασχόλησης. 9

10 Άρθρο 13 : Εμφάνιση & Συμπεριφορά Η εξωτερική εμφάνιση και συμπεριφορά του/της ασκούμενου/ης πρέπει να συνάδει με το κύρος της ειδικότητας και το προφίλ της επιχείρησης και να είναι προσαρμοσμένη στα πρότυπα της ολικής ποιότητας. Άρθρο 14 : Αξιοποίηση Χρόνου Εργασίας Προσωπικές τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, προσωπικές εκδουλεύσεις και εξυπηρετήσεις, δεν επιτρέπονται κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας Άρθρο 15 : Ατομικά Δικαιώματα Ο/η ασκούμενος/η, κατά τη διεξαγωγή της πρακτικής του/της άσκησης, οφείλει να δείχνει τον προσήκοντα σεβασμό στην αξιοπρέπεια και στα ατομικά δικαιώματα τρίτων προσώπων, τα οποία εμπλέκονται στην εργασιακή δραστηριότητα. Ιδίως, οφείλουν σεβασμό στην ιδιωτική και την οικογενειακή τους ζωή. Άρθρο 16 : Εχεμύθεια Ο/η ασκούμενος/η οφείλει να τηρεί πλήρη εχεμύθεια και να μην πληροφορεί τρίτους και ξένους προς την εταιρεία για στοιχεία πελατολογίου, εφαρμοζόμενες μεθόδους και τεχνογνωσία της εταιρείας. Συνεπώς, οι ασκούμενοι σπουδαστές, κατά τη διεξαγωγή της πρακτικής τους άσκησης, οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τους και να μη θίγουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων. Οποιαδήποτε πρόσωπο που λαμβάνει, επίσημα ή ανεπίσημα, γνώση της τεχνολογικής προόδου των προϊόντων ή των υπηρεσιών της συνεργαζόμενης επιχείρησης/φορέα, οφείλει πλήρη εχεμύθεια και αποφυγή ενεργειών για εκμετάλλευση της γνώσης ή του προϊόντος προς ίδιον όφελος. Β. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Β1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Άρθρο 17 : Εργασιακό Περιβάλλον Οι Φορείς/Επιχειρήσεις οφείλουν να παρέχουν ένα δημιουργικό και δυναμικό περιβάλλον εργασίας, το οποίο προσφέρει κατάλληλο εξοπλισμό, κατάλληλες εγκαταστάσεις και ευκαιρίες και το οποίο να συμμορφώνεται προς τις εθνικές ρυθμίσεις, όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο της εργασίας. 10

11 Άρθρο 18 : Μη Διακριτική Μεταχείριση Οι Φορείς/Επιχειρήσεις δεν επιτρέπεται να κάνουν διακρίσεις οποιουδήποτε είδους εις βάρος ασκούμενων σπουδαστών, λόγω φύλου, ηλικίας, ή κοινωνικής προέλευσης, θρησκείας ή θρησκευτικών πεποιθήσεων, αναπηρίας, πολιτικών φρονημάτων, κοινωνικής ή οικονομικής κατάστασης. Άρθρο 19 : Όροι Εργασίας Οι Φορείς/Επιχειρήσεις οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι όροι εργασίας τους, συμπεριλαμβανομένων των ασκούμενων φοιτητών με ειδικές ανάγκες, προσφέρουν κατά περίπτωση την αναγκαία ευελιξία για την επίτευξη απόκτησης δεξιοτήτων υψηλής εργασιακής κατάρτισης αλλά και απόδοσης, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία. Άρθρο 20 : Επιβλέπων Πρακτικής Άσκησης Οι Φορείς/Επιχειρήσεις οφείλουν να ορίζουν ένα Επιβλέποντα πρακτικής άσκησης, τον οποίο θα μπορούν να συμβουλεύονται οι ασκούμενοι σπουδαστές για θέματα σχετικά με την εκτέλεση των επαγγελματικών τους καθηκόντων. Οι σχετικές ρυθμίσεις, θα πρέπει να ορίζουν σαφώς ότι οι προτεινόμενοι επιβλέποντες έχουν επαρκή εμπειρία σε θέματα επίβλεψης πρακτικής άσκησης σπουδαστών, διαθέτουν τον χρόνο, τις γνώσεις, την πείρα, την τεχνογνωσία και επιδεικνύουν τη δέσμευση που απαιτείται ώστε να προσφέρουν στους ασκούμενους σπουδαστές κατάλληλη υποστήριξη. Επίσης, θα πρέπει να προβλέπουν τις απαραίτητες διαδικασίες παρακολούθησης της προόδου και επανεξέτασης, καθώς και τους απαιτούμενους μηχανισμούς ανάδρασης. Άρθρο 21 : Πρόσβαση σε Συνεχή Επαγγελματική Επιμόρφωση Οι Φορείς/Επιχειρήσεις οφείλουν να διασφαλίζουν ότι όλοι οι ασκούμενοι σπουδαστές, έχουν την ευκαιρία να εξελιχθούν επαγγελματικώς και να βελτιώσουν τις προοπτικές επαγγελματικής απασχόλησης, έχοντας πρόσβαση σε μέτρα συνεχούς αναβάθμισης των επαγγελματικών δεξιοτήτων και προσόντων. Άρθρο 22 : Συνδρομή στην Επαγγελματική Κατάρτιση Οι Επιβλέποντες των Φορέων/Επιχειρήσεων οφείλουν να συνδράμουν στην επαγγελματική κατάρτιση των ασκούμενων σπουδαστών και να τους προσφέρουν καθοδήγηση και υποστήριξη σχετικά με την προσωπική και επαγγελματική τους 11

12 εξέλιξη, να τους ενθαρρύνουν και να τους βοηθούν να ξεπεράσουν τυχόν αισθήματα ανασφάλειας ως προς το επαγγελματικό τους μέλλον. Άρθρο 23: Αξιολόγηση Θέσης Πρακτικής Άσκησης Οι Επιβλέποντες των Φορέων/Επιχειρήσεων οφείλουν να εφαρμόζουν σύστημα αξιολόγησης των ασκούμενων σπουδαστών με σκοπό την αξιολόγηση των επαγγελματικών τους επιδόσεων σε τακτική βάση και κατά διαφανή τρόπο, σύμφωνα με πλήρης αποσαφηνισμένη διαδικασία αξιολόγησης. Κατά την αξιολόγηση των ασκούμενων σπουδαστών, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η γενική δημιουργικότητα ή συνδημιουργία καινοτόμου έργου, ώστε να αναγνωρίζονται, να καταχωρίζονται (δημοσίευση εργασίας, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, κλπ) ή/και να μνημονεύονται, βάσει της πραγματικής τους συνεισφοράς. Β2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΘΕΣΕΩΝ Π.Α Άρθρο 24 : Επιβλέποντες Οι Επιβλέποντες της πρακτικής άσκησης του φορέα, οφείλουν να εκτελούν τα καθήκοντα αυτά σύμφωνα με τα υψηλότερα επαγγελματικά πρότυπα. Όσον αφορά τον ρόλο τους ως επιβλέποντες, οφείλουν να αναπτύσσουν εποικοδομητική και θετική σχέση με τους ασκούμενους φοιτητές, ούτως ώστε να εξασφαλίζουν τις προϋποθέσεις για την αποτελεσματική μεταφορά γνώσεων και δεξιοτήτων, καθώς και για τη μελλοντική επιτυχή εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους ως επαγγελματίες στον κλάδο τους. Άρθρο 25 : Χρήση Εγκαταστάσεων Για τη διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών, πρέπει να γίνεται χρήση των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού αλλά και του προσωπικού της εκάστοτε επιχείρησης/φορέα υποδοχής. Άρθρο 26 : Προστασία της Υγείας Οι φορείς/επιχειρήσεις στους οποίους υλοποιούνται προγράμματα πρακτικής άσκησης, οφείλουν να ενημερώνουν και να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία και επιβαλλόμενα μέτρα για την προστασία της υγείας των ασκούμενων σπουδαστών από ατυχήματα ή παρενέργειες που μπορούν να προκύψουν από τις ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας. 12

13 Άρθρο 27 : Τήρηση Κώδικα Δεοντολογίας Οι φορείς/επιχειρήσεις οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα και επιβαλλόμενα μέτρα για την ηθική και σύννομη συμπεριφορά των εργαζομένων και του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του, καθώς και για την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας καθ όλη τη διάρκεια συμμετοχής τους στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης των σπουδαστών. Άρθρο 28 : Προσωπικά Δεδομένα Οι φορείς/επιχειρήσεις δεσμεύονται να μην διατηρούν, ανακοινώνουν και προωθούν περαιτέρω τα στοιχεία και προσωπικά δεδομένα σπουδαστών που περιήλθαν σε γνώση τους και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα διασφάλισης της εμπιστευτικότητας αυτών. Άρθρο 29 : Οδηγός Δραστηριοτήτων Αντικειμένων Απασχόλησης Οι φορείς/επιχειρήσεις οφείλουν να μεριμνούν για τη διαρκή ανάθεση έργου σύμφωνα με τον οδηγό περιγραφής του γνωστικού αντικειμένου της θέσης, κατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Άρθρο 30 : Ωράριο Εργασίας Οι φορείς/επιχειρήσεις οφείλουν να ακολουθούν το ωράριο εργασίας όπως αυτό ορίζεται από τη κείμενη νομοθεσία. Άρθρο 31 : Άδειες Οι φορείς/επιχειρήσεις πρέπει να παρέχουν ειδικές άδειες εξετάσεων, προκειμένου οι σπουδαστές να διευκολύνονται στην εκπλήρωση των ακαδημαϊκών τους υποχρεώσεων. Η συμμετοχή κάθε σπουδαστή στις εξετάσεις, θα αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση της Γραμματείας της εκπαιδευτικής μονάδας. 13

Περιεχόμενα. 1.Εισαγωγή 2 2. Κριτήρια Αξιολόγησης 3 3. Το Σύστημα Αξιολόγησης 3 Παράρτημα Α 6

Περιεχόμενα. 1.Εισαγωγή 2 2. Κριτήρια Αξιολόγησης 3 3. Το Σύστημα Αξιολόγησης 3 Παράρτημα Α 6 Περιεχόμενα 1.Εισαγωγή 2 2. Κριτήρια Αξιολόγησης 3 3. Το Σύστημα Αξιολόγησης 3 Παράρτημα Α 6 1 1. Εισαγωγή Το Αξιολογημένο Μητρώο Συνεργαζόμενων Επιχειρήσεων/Φορέων (ΑΜΣΕΦ) έχει σκοπό να δημιουργήσει μια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Άρθρο 1: Αντικείμενο Δομής Το Γραφείο Κεντρικών Δράσεων Πρακτικής Άσκησης (Γραφείο Π.Α.) αποτελεί μία από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ακαδ. Έτους 2014 2015 Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta

haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta Περιγραφή του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο σημαντικότερος τρόπος σύνδεσης της θεωρίας με την

Διαβάστε περισσότερα

Οι δράσεις που συμβάλουν προς την κατεύθυνση αυτή είναι:

Οι δράσεις που συμβάλουν προς την κατεύθυνση αυτή είναι: Περιεχόμενα Εισαγωγή 3 Διαδικασίες Π.Α 5 Διαδικασία Υλοποίησης Π.Α 10 Οδηγοί Π.Α 16 Επιστημονικός Υπεύθυνος 17 Επόπτης Τμήματος 20 Επιβλέπων Φορέα 23 Ασκούμενος Σπουδαστής 26 Διαγράμματα Ενεργειών 29 Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. Εισαγωγή Ο Κώδικας Δεοντολογίας απευθύνεται στους

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος

Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Επιστημονικός υπεύθυνος: Αβραάμ Χα, Καθηγητής (από 2009) Διοικητική - Γραμματειακή υποστήριξη: Σταυρούλα Κωστούλα (BS.c.,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2011 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 Κώδικας Δεοντολογίας Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Λάρισας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Κώδικας δεοντολογίας με φοιτητές και αποφοίτους προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK Το Γραφείο Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης του πανεπιστημίου Frederick, αναβαθμίζοντας τις υπηρεσίες του

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2014 Η Πρακτική Άσκηση 2 Η Πρακτική Άσκηση είναι ένα καθοριστικό βήμα στην επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική ηµοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Λαµίας

Ελληνική ηµοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Λαµίας Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Λαµίας στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΕΛΝΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ MAIL ΤΕΙ Λαμίας,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) Η Πρακτιική Άσκηση των Φοιιτητών του Τμήματος Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Ε.Π. Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση 2007-2013. Ιδρυματικός Υπεύθυνος Ι.Α. Ρουσιάς Ομότιμος Καθηγητής ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Η Πράξη «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τ.Ε.Ι. Πειραιά»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Άρθρο 1:Αντικείμενο Δομής Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟ.Κ.Ε.) αποτελεί μία από τις τρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ... 3 2 ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ... 3 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ... 3 2 ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ... 3 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ... 3 2 ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ... 3 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ... 3 3.1 ΔΙΑΡΚΕΙΑ- ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ... 3 3.2 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ... 3 3.3 ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΉ ΕΙΣΌΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΆ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΓΙΑ ΆΝΕΡΓΟΥΣ ΝΈΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ

ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΉ ΕΙΣΌΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΆ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΓΙΑ ΆΝΕΡΓΟΥΣ ΝΈΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΉ ΕΙΣΌΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΆ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΓΙΑ ΆΝΕΡΓΟΥΣ ΝΈΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ Σελίδα 1 Εισαγωγή Ο Κώδικας Δεοντολογίας απευθύνεται στους ωφελούμενους, τους παρόχους κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ιδρυµατικός Υπεύθυνος Η. Μαγκλογιάννης Επ. Καθηγητής. Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος Β.Π. Πλαγιανάκος. Καθηγητής. Ο Πρόεδρος του Τµήµατος Α.

Ο Ιδρυµατικός Υπεύθυνος Η. Μαγκλογιάννης Επ. Καθηγητής. Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος Β.Π. Πλαγιανάκος. Καθηγητής. Ο Πρόεδρος του Τµήµατος Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΛΑΜΙΑ 2010 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Βασικός σκοπός της Πρακτικής Άσκησης είναι η εδραίωση της συνεργασίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση

Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση Η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Υποστηριζόμενη Απασχόληση (εφεξής ΥπΑπ) έχει αναπτύξει έναν Κώδικα Δεοντολογίας, που περιλαμβάνει την αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Η Πρακτική Άσκηση ηηείναι ένα καθοριστικό βήμα στην επαγγελματική εξέλιξη των φοιτητών και γενικότερα στην

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ

Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο-πλαίσιο των Τ.Ε.Ι. (Ν. 1404/83), η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας του Γραφείου Διασύνδεσης με εργοδοτικούς οργανισμούς και εργοδότες

Κώδικας Δεοντολογίας του Γραφείου Διασύνδεσης με εργοδοτικούς οργανισμούς και εργοδότες Κώδικας Δεοντολογίας του Γραφείου Διασύνδεσης με εργοδοτικούς οργανισμούς και εργοδότες ΑΡΘΡΟ 1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τα άρθρα του παρόντος κώδικα ρυθμίζουν τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στα Γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η επιτροπή Πρακτικής Άσκησης φοιτητών Ιατρικών Εργαστηρίων απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη: 1. Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΑΘΗΝΑ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Εισαγωγικό Σημείωμα Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο, που ως σκοπό έχει τη «διάδοση των αρχών και της σωστής

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Εισαγωγή... 3 Άρθρο 2 Πυλώνες υπεύθυνου εφοδιασμού... 3 2.1 Ανθρώπινα δικαιώματα στην εργασία... 3 2.2 Υγεία και ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, Παράρτημα Θήβας, ΤΕΙ Χαλκίδας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Τμήματος Χημικών Μηχανικών ΕΣΠΑ 2007-2013

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Τμήματος Χημικών Μηχανικών ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Τμήματος Χημικών Μηχανικών ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Γεώργιος Ν. Αγγελόπουλος (Επιστημονικός Υπεύθυνος) Βίκτορας Στιβανάκης (βασικό στέλεχος) Δημήτριος Σπαρτινός (στέλεχος) Έλενα Σταματίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εσωτερικός Κανονισμός ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ του Τμήματος Μουσικών Σπουδών (Εγκρίθηκε στην 1 η ΓΣ του ΤΜΣ του 2011, 27/9/2011) ΚΕΡΚΥΡΑ, Σεπτέμβριος 2011 1 Άρθρο 1:

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση της Ποιότητας και η εφαρμογή της στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Ανδρέας Έλληνας Εκπαιδευτής ΜΤΕΕ

Διασφάλιση της Ποιότητας και η εφαρμογή της στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Ανδρέας Έλληνας Εκπαιδευτής ΜΤΕΕ Διασφάλιση της Ποιότητας και η εφαρμογή της στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ανδρέας Έλληνας Εκπαιδευτής ΜΤΕΕ 1 Η Επαγγελματική αποτελεί κεντρικό παράγοντα για την επιτυχία της Στρατηγικής της

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης. Οδηγίες προς τους Φοιτητές

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης. Οδηγίες προς τους Φοιτητές Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης Οδηγίες προς τους Φοιτητές ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης... 3 2. Θεσμικό Πλαίσιο και οι Προϋποθέσεις Ένταξης... 3 3. Επιλογή Φορέα Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Εσωτερικός Κανονισμός ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. του. Τμήματος Μουσικών Σπουδών.

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Εσωτερικός Κανονισμός ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. του. Τμήματος Μουσικών Σπουδών. ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εσωτερικός Κανονισμός ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ του Τμήματος Μουσικών Σπουδών (Επικαιροποίηση, Εγκρίθηκε στη 16 η Συνέλευση Τμήματος του ΤΜΣ, 5/6/2014) ΚΕΡΚΥΡΑ, Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Εγχειρίδιο υλοποίησης

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Εγχειρίδιο υλοποίησης ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εγχειρίδιο υλοποίησης Σύνταξη: Ευτυχία Ναθαναήλ, Επιστημονικά Υπεύθυνη Βόλος, Απρίλιος 2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για την απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑΣ Το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών αποτελεί έργο του Πανεπιστημίου Πειραιώς ενταγμένο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ),

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας ΜΕΛΚΑΤ

Κώδικας δεοντολογίας ΜΕΛΚΑΤ Κώδικας δεοντολογίας ΜΕΛΚΑΤ Περιεχόμενα: 1. Εισαγωγή 2. Οι αξίες μας 3. Οι σχέσεις με τους εργαζόμενους μας 4. Οι σχέσεις με τους πελάτες μας 5. Οι σχέσεις με τους προμηθευτές μας 6. Παραβίαση του κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αχαρνές, 02/09/2015 Αριθμ. πρωτ.: 59257 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00 π.μ., στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης. Οδηγίες προς τους Φοιτητές

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης. Οδηγίες προς τους Φοιτητές Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης Οδηγίες προς τους Φοιτητές ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης... 3 2. Θεσμικό Πλαίσιο και οι Προϋποθέσεις Ένταξης... 3 3. Επιλογή Φορέα Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καθορισμός Διαδικασίας Σχεδιασμού, Υλοποίησης και Αξιολόγησης Προγραμμάτων Συνεκπαίδευσης. Αποφασίζουμε

ΘΕΜΑ: Καθορισμός Διαδικασίας Σχεδιασμού, Υλοποίησης και Αξιολόγησης Προγραμμάτων Συνεκπαίδευσης. Αποφασίζουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της

Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Η πρώτη παρέμβαση αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAIΔΕYΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΛΑΜΙΑ 2015 1 1. Εισαγωγή Με βάση το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ & ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ Άρθρο 1: Αντικείμενο Δομής Το Γραφείο Διασύνδεσης (Γ.Δ.) αποτελεί μία από τις τρεις (3) επιμέρους δομές

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών α) Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ) β) Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ) γ) Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ)

Προγράμματα Σπουδών α) Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ) β) Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ) γ) Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ) Προγράμματα Σπουδών Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει το σύνολο σχεδόν των αντικειμένων εφαρμογής ενός ηλεκτρολόγου όπως η σχεδίαση και εποπτεία συστημάτων παραγωγής μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ 2007-2013 1

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ 2007-2013 1 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ 2007-2013 1 ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΗΠρακτική Άσκηση (ΠΑ) στοχεύει στην άμεση επαφή των φοιτητών με το συναφή εργασιακό χώρο, συμβάλλοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ-ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ-ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ-ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ε.Π. Εκπαίδευσης & Αρχικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ

Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Τµήµα Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Χαλκίδας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο-πλαίσιο των Τ.Ε.Ι. (Ν. 1404/83), η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Πάτρας

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Πάτρας Τ ΕΧΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚ ΠΑΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜ Α ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΑΣ Τ Μ ΗΜΑ Τ ΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τηλ: 2610.369205 E-mail: tour.praktiki@teipat.gr Fax: 2610.369183 Γ ΡΑΦΕΙΟ Π ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την παρακολούθηση και διαρκή βελτίωση της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων στην Ελλάδα

Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την παρακολούθηση και διαρκή βελτίωση της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων στην Ελλάδα Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την παρακολούθηση και διαρκή βελτίωση της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων στην Ελλάδα Στην Αθήνα, σήμερα Πέμπτη 24 Ιουλίου 2014, 1. Το Ελληνικό Δημόσιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Πρακτική Άσκηση των Σπουδαστών του Τμήματος Μηχανολογίας του ΤΕΙ Χαλκίδας αποτελεί αναπόσπαστο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Κ Α Π Ε Λ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ

Κ Ε Κ Α Π Ε Λ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ TΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών» VOUCHER 29 Το ΚΕΚ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με την επωνυμία ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε (Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Β18. Κανονισµός Λειτουργίας και Αξιολόγησης Προγράµµατος. Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών και Γραφείου Πρακτικής Άσκησης

Β18. Κανονισµός Λειτουργίας και Αξιολόγησης Προγράµµατος. Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών και Γραφείου Πρακτικής Άσκησης Β18. Κανονισµός Λειτουργίας και Αξιολόγησης Προγράµµατος Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών και Γραφείου Πρακτικής Άσκησης 208 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΟΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΟΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΟΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 5 η Πράξη (θέμα 1 ο ) Συντ. Επ. ΔΑΣΤΑ -----------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Λαμίας έχει ως κύριο μέλημά του τη συνεργασία με τους σπουδαστές και τους αποφοίτους σχετικά με τη συνέχιση της σταδιοδρομίας τους μετά την αποφοίτησή τους. ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου του Ιδρύματος - ΕΚΠΑ Καθηγητή κ. Δ. Μπερτσιμά

Προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου του Ιδρύματος - ΕΚΠΑ Καθηγητή κ. Δ. Μπερτσιμά Προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου του Ιδρύματος - ΕΚΠΑ Καθηγητή κ. Δ. Μπερτσιμά Αθήνα, 17 Ιουνίου 2014 Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε, Στόχοι και Οράματα Μαζί με την αίτηση αποδοχής της υποψηφιότητάς μου για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές Προγραμματισμού Δράσης του Σ.Δ.Α.Τ.Μ.Β.Ε. για την διετία

Κατευθυντήριες γραμμές Προγραμματισμού Δράσης του Σ.Δ.Α.Τ.Μ.Β.Ε. για την διετία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 25 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ- Τηλ. Φαξ: 2310265772 e-mail: info@sdatmbe.gr Κατευθυντήριες γραμμές Προγραμματισμού Δράσης του Σ.Δ.Α.Τ.Μ.Β.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 1 Παράρτημα 1 του Καταστατικού του Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου Κώδικας Δεοντολογίας Με βάση το άρθρο 28 του Καταστατικού του Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου η Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF Πρόγραμμα LLP LDV TOI 12 AT 0015 Συντονιστής προγράμματος: Schulungszentrum Fhnsdrf Εταίροι: University f Gthenburg Municipality f Tjörns

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Πάτρας

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Πάτρας Τ ΕΧΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜ Α ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΑΣ Τ Μ ΗΜΑ ΔΙΟΙΚ ΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τηλ: 2610.369201 E-mail: dioikisiepix@teipat.gr Fax: 2610.369288 Γ ΡΑΦΕΙΟ Π ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης σε εκπαιδευτικό, επιστημονικό, ερευνητικό και διοικητικό επίπεδο 1. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική στρατηγική εφαρμογής για τη μετατροπή τρέχουσας μη τυπικής μάθησης σε τυπική μορφή και την επικύρωση προηγούμενης γνώσης.

Εθνική στρατηγική εφαρμογής για τη μετατροπή τρέχουσας μη τυπικής μάθησης σε τυπική μορφή και την επικύρωση προηγούμενης γνώσης. Leonardo da Vinci 2013-1-FR1-LEO05-48134 AGROSKILL Μεταφορά μεθόδων επικύρωσης της άτυπης μάθησης ΕΕΚ σε ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα της βιώσιμης γεωργίας Εθνική στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Β Φάση)» και α/α «02» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μεσολόγγι, Οκτώβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1. Γενικά... 3 2. Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Παράρτημα V.1.β.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές Προγραμματισμού Δράσης του Σ.Δ.Α.Τ.Μ.Β.Ε. για την διετία

Κατευθυντήριες γραμμές Προγραμματισμού Δράσης του Σ.Δ.Α.Τ.Μ.Β.Ε. για την διετία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 49 (ΤΕΕ/ΤΚΜ), ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ e-mail: info@sdatmbe.gr www.sdatmbe.gr Κατευθυντήριες γραμμές Προγραμματισμού Δράσης του Σ.Δ.Α.Τ.Μ.Β.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΕΜΠ Τουρνάκη Ελένη Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ Απόφοιτος Σχολής Πολιτικών Μηχανικών (Κατεύθυνση Συγκοινωνιολόγων) Διάστημα εκπόνησης ΠΑ: Απρίλιος-Ιούνιος 2013 (10 ο εξάμηνο σπουδών)

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ.

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται στα θέµατα που επηρεάζουν την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης και δεν αφορούν στη σύνταξη του ΠΠΜ, το οποίο θεωρείται ότι έχει συνταχθεί σωστά,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ C (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου D)

ΕΠΙΠΕΔΟ C (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου D) Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά 3. Στοχοθέτηση Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί ποιοι ποιοτικοί ή/και ποσοτικοί στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας τίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ε.Π. ΕΚΔιΒιΜ. ΕΣΠΑ Πράξη «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΑΤΕΙΘ» MIS 299969 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Επιμέλεια: Λιάνα

Διαβάστε περισσότερα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Δομή Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα διαρθρώνεται σε τρεις διαδοχικές βαθμίδες: την Πρωτοβάθμια, τη Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η Εκπαίδευση στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Η πρακτική άσκηση των Φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος Σπουδών και απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σε όλα τα φιλοξενούμενα παιδιά και έφηβους παρέχονται υπηρεσίες: o Στέγασης, σίτισης και ολοκληρωμένης καθημερινής φροντίδας o Φροντίδας της Υγείας o Κοινωνικής συμβουλευτικής, ψυχολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ 1 Η πρακτική άσκηση των Φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος Σπουδών και απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς και δεοντολογίας για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας I. Γιατί ο κλάδος χρειάζεται έναν κώδικα συµπεριφοράς και δεοντολογίας; Ο τοµέας της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

«Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ

«Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ εκπαίδευση Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης Τα πρώτα βήματα στην αγορά εργασίας με την υποστήριξη μιας νέας δομής ενηµέρωση Στο ΤΕΙ Κρήτης οργανώθηκε και λειτουργεί, ως επιμέρους συνεργαζόμενη πράξη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών

Οδηγός Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Επιτροπή Ερευνών Οδηγός Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών E Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων,

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων, Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για εμπορικά καταστήματα Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης αίθουσα Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών πλ. Γεωργίου Α 25, ΠΑΤΡΑ Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ Τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής έργων θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ «ΤοΤο Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας.

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ι. Δέσμευση της Διοίκησης. 1. Αρχές. 2. Βασικοί άξονες. ΙΙ. Αρχές επαγγελματικής συμπεριφοράς. 1. Σύγκρουση συμφερόντων. 2. Προστασία περιουσιακών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ONECALL ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ.

ONECALL ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ. Κώδικας Δεοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μέσω τηλεφώνων. της εταιρείας. ONECALL ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ. Ο παρόν Κώδικας θεσπίζεται ως Κώδικας Δεοντολογίας της εταιρείας ONECALL Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ»

ΘΕΜΑ: «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29.04.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Α.Π. 2548/30.04.2013 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3, Ταχ. Κώδικας:115 21, Αθήνα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Στο Τμήμα μας η ένταξη της Πρακτικής Άσκησης στο Πρόγραμμα Σπουδών έγινε ως Μάθημα Επιλογής το 2010,

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία

Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία Κείμενο Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία - 16540 Σύμφωνα με τη σχετική Σύμβαση του Ο.Η.Ε., τα συμβαλλόμενα κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία στην εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΑΣ Ο παρών κώδικας δεοντολογίας αναφέρεται και αφορά τόσο τον υπεύθυνο της επεξεργασίας (κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗ 9/11/2016 ΘΕΜΑ «Προτάσεις Θέσεις της Αγωνιστικής Συνεργασίας Μηχανικών Πελοποννήσου» 1. Αναθεώρηση της φορολογικής πολιτικής για τους αυτοαπασχολούμενους.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ Δ.Ι.Ε.Κ. ΝΙΚΑΙΑΣ Α/Α ΒΙΒΛΙΟΥ Π.Α.:

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ Δ.Ι.Ε.Κ. ΝΙΚΑΙΑΣ Α/Α ΒΙΒΛΙΟΥ Π.Α.: Α/Α ΒΙΒΛΙΟΥ Π.Α.: 1 Τ ο π α ρ ό ν β ι β λ ί ο Π ρ α κ τ ι κ ή ς Ά σ κ η σ η ς ε ί ν α ι ο ρ γ α ν ω μ έ ν ο ώ σ τ ε ν α τ υ π ω θ ε ί μ ε ε κ τ ύ π ω σ η σ ε λ ί δ ω ν μ π ρ ο ς - π ί σ ω. v. 1 2 Ο Δ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Με βάση το θεσμικό πλαίσιο των ΤΕΙ η πρακτική άσκηση (ΠΑ) στο επάγγελμα είναι υποχρεωτική και αποτελεί οργανικό τμήμα των σπουδών.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ Στον οδηγό σπουδών του Τμήματός Μηχανολόγων Μηχανικών θεσμοθετήθηκε το πρόγραμμα τρίμηνης Πρακτικής Άσκησης, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΛΑΡΙΣΑ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΛΑΡΙΣΑ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΛΑΡΙΣΑ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 Πολιτική Ποιότητας 1.1 Σκοπός Η πολιτική ποιότητας επιβεβαιώνει τη δέσμευση

Διαβάστε περισσότερα