15PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC002761996 2015-05-08"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΚΑΤΑΡΤΙΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ανδ. Παπανδρέου Μαρούσι Πληροφορίες : Α. Αλικιώτης Τηλέφωνο : Φαξ : Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.: 73236/Β4 Βαθμός Προτ.: ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αναρτητέα στο Μητρώο ΑΔΑΜ: Αναρτητέα στο Μητρώο ΑΔΑΜ: ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια υπηρεσιών τροφοδοσίας, για τις ανάγκες των μελών των επιτροπών που θα λειτουργήσουν κατά τη διάρκεια των πανελληνίων εξετάσεων, έτους Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.), προτίθεται να προβεί στην προμήθεια εδεσμάτων και ροφημάτων, για τις ανάγκες των μελών των επιτροπών που θα λειτουργήσουν κατά τη διάρκεια της διενέργειας των Πανελληνίων εξετάσεων, έτους 2015 (Πανελλήνιες εξετάσεις ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ειδικών μαθημάτων και Πανελλήνιες εξετάσεις Ελλήνων εξωτερικού). Πιο αναλυτικά, η προμήθεια περιλαμβάνει τροφοδοσία, συνολικά χιλίων διακοσίων είκοσι πέντε (1225) ατόμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον πίνακα του παραρτήματος 1 και το πρόγραμμα των εξετάσεων στο παράρτημα 2. Προϋπολογισμός προμήθειας - δομή προσφορών: Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο μέγιστο ποσό των δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00 ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. και συγκεκριμένα τον Κ.Α.Ε. 0845, του Ειδικού Φορέα , οικονομικού έτους Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαραίνουν τον Ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. το Δημόσιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα περιέχουν την προσφορά τους σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο. την οικονομική προσφορά πρέπει να αναγράφονται οι συνολικές ποσότητες των υπό προμήθεια ειδών, το ποσοστό του Φ.Π.Α. και η συνολική προσφερόμενη τιμή (ολογράφως και αριθμητικώς), χωρίς και συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

2 2 Τελική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών ορίζεται η 13 η και ώρα 11:00 (11π.μ.), ημέρα Τετάρτη. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, στο γραφείο πρωτοκόλλου της Γενικής Γραμματείας Παιδείας και Θρησκευμάτων (Γ.Γ.ΠΑΙ.Θ.) του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.) (Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ 15180, Μαρούσι Αττικής, Ισόγειο, Γραφείο 0103), μέχρι την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και ώρα. Ημερομηνία ανοίγματος των προσφορών, ορίζεται η 13 η και ώρα 12:00 (12μ.), ημέρα Τετάρτη. Δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, προσφορές που υποβάλλονται για μέρος μόνο των ζητουμένων ειδών. Κριτήριο επιλογής του Αναδόχου αποτελεί η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Παράδοση: Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών (εδεσμάτων, ροφημάτων, κ.λ.π.), πρέπει να γίνει τμηματικά, σε τριάντα εννέα (39) ημέρες, σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα παράδοσης του παραρτήματος 2. Η παράδοση θα γίνει εντός δύο (2) χρονικών περιόδων, οριζόμενες η πρώτη από έως και και η δεύτερη μετά το μήνα Ιούλιο (ενδεικτικά κατά τους μήνες επτέμβριο, Οκτώβριο). Διευκρινίζεται πως για την παράδοση κατά τη διενέργεια των Πανελληνίων εξετάσεων των Ελλήνων του εξωτερικού, που θα πραγματοποιηθούν μετά το μήνα Ιούλιο, θα υπάρξει έγγραφη ενημέρωση προς τον Ανάδοχο για τις ακριβείς ημερομηνίες και ώρες. Η κατανομή των ποσοτήτων ανά ημέρα σύμφωνα με των αριθμό ατόμων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παράρτημα 2. το παράρτημα 3 εμφανίζεται αναλυτικά η κατανομή των ποσοτήτων ανά ημέρα. Πληρωμή Αναδόχου: Η πληρωμή της αξίας της ανωτέρω προμήθειας θα γίνει με έκδοση τακτικών χρηματικών ενταλμάτων στο όνομα του προμηθευτή, σε βάρος των πιστώσεων του Κ.Α.Ε. 0845, του Ειδικού Φορέα , του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.), οικονομικού έτους 2015, βάσει των τιμολογίων του προμηθευτή. Θα εκδοθούν δύο τιμολόγια, ένα για κάθε μία από τις 2 περιόδους παράδοσης. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις βαρύνουν τον προμηθευτή, το δε Φ.Π.Α. το Δημόσιο. Πληροφορίες: Υπεύθυνος για παροχή πληροφοριών σχετικών με την πρόσκληση είναι οι εξής υπάλληλοι: Αλικιώτης Αντώνιος, γραφείο Ώρες επικοινωνίας 9:00-15:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας: Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: Η ΠΡΟΪΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟ Α Εσωτερική Διανομή: Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων/ Τμήμα Α Διεύθυνση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού/ Τμήμα Α ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΟΥ

3 ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟ ΑΝΤΟΥΙΤ, ΜΕ ΤΥΡΙ, ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ή ΖΑΜΠΟΝ, ΝΤΟΜΑΤΑ, ΜΑΡΟΥΛΙ, ΤΑ ΜΙΑ Ε ΑΠΡΟ ΨΩΜΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΛΑ ΜΙΑ Ε ΜΑΥΡΟ - ΟΛΙΚΗ ΑΛΕΗ ΨΩΜΙ ΜΠΑΝΑΝΕ ΜΗΛΑ ή ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΦΡΟΥΤΑ: ΚΑΦΕ ΦΙΛΤΡΟΥ JACOBS, Ε ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 250 γραμμαρίων (250gr): ΚΑΦΕ ΦΡΑΠΕ, Ε ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΚΕΥΑΙΑ ΜΕ ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΤΑΪ Ε ΦΑΚΕΛΛΑΚΙΑ ΧΥΜΟΙ ΤΩΝ 250ml ΜΙΚΡΑ ΝΕΡΑ ΤΩΝ 500ml ΑΤΟΜΙΚΕ ΜΕΡΙΔΕ ΖΑΧΑΡΗ(ΛΕΥΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΗ) ΑΤΟΜΙΚΕ ΜΕΡΙΔΕ ΓΑΛΑΚΤΟ (ΓΑΛΑΤΑΚΙΑ), 15 γραμμαρίων (15gr) ΒΟΥΤΗΜΑΤΑ ΓΛΥΚΑ ΚΡΙΤΙΝΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΡΟΥΑΑΝ ΠΡΟΕΛΕΥΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ή Ε.Ε. ΥΚΕΥΑΜΕΝΑ ΜΕ ΓΕΜΙΗ ΟΚΟΛΑΤΑ ΜΗΛΟΠΙΤΑ ΥΚΕΥΑΜΕΝΗ ή ΤΟΥΡΕΚΑΚΙ ΥΚΕΥΑΜΕΝΟ ή ΚΕΙΚ ΥΚΕΥΑΜΕΝΟ ΠΛΑΤΙΚΑ ΚΟΥΤΑΛΑΚΙΑ ΠΟΤΗΡΙΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΓΙΑ ΖΕΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΠΛΟ ΠΑΚΕΤΟ ΦΡΥΓΑΝΙΕ ΠΑΚΕΤΑ ΧΑΡΤΟΠΕΤΕΤΕ ΤΩΝ ΕΚΑΤΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΓΙΑ ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΑΦΕ ΒΡΑΤΗΡΑ ΓΙΑ ΖΕΤΟ ΝΕΡΟ 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΟΤΗΤΑ, ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΗΜΕΡΑ ΕΞΕΤΑΕΩΝ (ΑΡΙΘΜΟ ) Χ 2 ΤΕΜ. (ΑΡΙΘΜΟ ) Χ 1 ΤΕΜ. (ΑΡΙΘΜΟ ) Χ 0,5 ΤΕΜ. ΗΜΕΡΕ ΜΕ ΑΤΟΜΑ: ΕΝΑ (1) ΤΕΜ. ΗΜΕΡΕ ΜΕ ΑΤΟΜΑ: ΔΥΟ (2) ΤΕΜ. ΗΜΕΡΕ ΜΕ ΑΤΟΜΑ: ΠΕΝΤΕ (5) ΤΕΜ. ΗΜΕΡΕ ΜΕ ΑΤΟΜΑ: ΔΕΚΑ (10) ΤΕΜ. ΗΜΕΡΕ ΜΕ ΑΤΟΜΑ: 1 ΥΚΕΥΑΙΑ (.) 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ (ΤΕΜ.) ΗΜΕΡΕ ΜΕ ΑΤΟΜΑ: 1 ΥΚΕΥΑΙΑ (.) 20 ΤΕΜΑΧΙΩΝ (ΤΕΜ.) (ΑΡΙΘΜΟ ) Χ 1 TEM. (ΑΡΙΘΜΟ ) Χ 3 TEM. (ΑΡΙΘΜΟ ) Χ 1,5 TEM. (ΑΡΙΘΜΟ ) Χ 1,5 TEM. (ΑΡΙΘΜΟ ) Χ 80 γραμμάρια (80gr) (ΑΡΙΘΜΟ ) Χ 50 γραμμάρια (50gr) (ΑΡΙΘΜΟ ) Χ 0,5 TEM. (ΑΡΙΘΜΟ ) Χ 0,5 TEM. (ΑΡΙΘΜΟ ) Χ 2 TEM. (ΑΡΙΘΜΟ ) Χ 2 TEM. ΕΝΑ (1) TEM. ΤΡΙΑ (3) TEM. ΜΙΑ (1) TEM. ΕΝΑ (1) TEM.

4 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΗ 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΕΩΝ - ΠΑΡΑΔΟΗ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΤΑΕΙ (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΗ ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟ ΩΡΑ ΠΑΡΑΔΟΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΛ 30 20:00 ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΑΛ 25 13:00 ΤΡΙΤΗ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΛ 50 13:00 ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΑΛ 25 13:00 ΠΕΜΠΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΛ 50 13:00 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΛ 40 20:00 ΤΡΙΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΛ 50 13:00 ΠΕΜΠΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΛ 40 13:00 ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΛ 30 20:00 ΤΡΙΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΑΛ 40 13:00 ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΑΛ 45 13:00 ΠΕΜΠΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΑΛ 40 13:00 ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΑΛ 40 13:00 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΑΛ 40 19:00 ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΑΛ 40 13:00 ΤΡΙΤΗ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΛ (ΕΠΑΝ) 30 7:30 ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΛ (ΕΠΑΝ) 50 7:30 ΠΕΜΠΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΛ (ΕΠΑΝ) 50 7:30 ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΛ (ΕΠΑΝ) 40 7:30 ΑΒΒΑΤΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΛ (ΕΠΑΝ) 50 7:30 ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΛ (ΕΠΑΝ) 40 7:30 ΤΡΙΤΗ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΛ (ΕΠΑΝ) 30 7:30 ΤΡΙΤΗ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 15 19:00 ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 15 13:00 ΠΕΜΠΤΗ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 15 13:00 ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 30 13:00 ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 15 19:00 ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 15 13:00 ΤΡΙΤΗ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 30 13:00 ΥΝΟΛΟ 1010

5 5 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕ ΕΞΕΤΑΕΙ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΗΜΕΡΑ ΑΤΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1η ΗΜΕΡΑ 20 1 ΜΑΘΗΜΑ 2η ΗΜΕΡΑ 25 2 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 3η ΗΜΕΡΑ 25 2 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 4η ΗΜΕΡΑ 25 2 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 5η ΗΜΕΡΑ 25 2 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΝΟΛΟ 120 ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΗΜΕΡΑ ΑΤΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1η ΗΜΕΡΑ 15 1 ΜΑΘΗΜΑ 2η ΗΜΕΡΑ 15 1 ΜΑΘΗΜΑ 3η ΗΜΕΡΑ 25 3 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 4η ΗΜΕΡΑ 20 2 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 5η ΗΜΕΡΑ 20 2 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΝΟΛΟ 95

6 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕ ΕΞΕΤΑΕΙ (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΗ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΤΟΥΙΤ ΜΠΑΝΑΝΕ ΜΗΛΑ ή ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΦΕ ΦΙΛΤΡΟΥ JACOBS ΚΑΦΕ ΦΡΑΠΕ ΤΑΙ ΦΑΚΕΛΛΑΚΙΑ ΧΥΜΟΙ ΜΙΚΡΑ ΝΕΡΑ ΑΤΟΜΙΚΕ ΖΑΧΑΡΕ ΜΕΡΙΔΕ ΓΑΛΑΤΑΚΙΑ ΠΛΑΤΙΚΑ ΚΟΥΤΑΛΑΚΙΑ ΠΟΤΗΡΙΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΒΟΥΤΗΜΑΤΑ ΓΛΥΚΑ (gr) ΚΡΙΤΙΝΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ (gr) ΔΙΠΛΟ ΠΑΚΕΤΟ ΦΡΥΓΑΝΙΕ ΠΑΚΕΤΑ ΧΑΡΤΟΠΕΤΕΤΕ ΚΡΟΥΑΑΝ ΜΗΛΟΠΙΤΑ/ ΤΟΥΡΕΚΑΚΙ/ ΚΕΗΚ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΜ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΕΜ ΤΡΙΤΗ ΤΕΜ ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΕΜ ΠΕΜΠΤΗ ΤΕΜ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΜ ΤΡΙΤΗ ΤΕΜ ΠΕΜΠΤΗ ΤΕΜ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΕΜ ΤΡΙΤΗ ΤΕΜ ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΕΜ ΠΕΜΠΤΗ ΤΕΜ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΤΕΜ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΜ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΕΜ ΤΡΙΤΗ ΤΕΜ ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΕΜ ΠΕΜΠΤΗ ΤΕΜ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΤΕΜ ΑΒΒΑΤΟ ΤΕΜ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΕΜ ΤΡΙΤΗ ΤΕΜ ΤΡΙΤΗ ΤΕΜ ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΕΜ

7 7 ΠΕΜΠΤΗ ΤΕΜ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΤΕΜ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΜ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΕΜ ΤΡΙΤΗ ΤΕΜ ΥΝΟΛΟ ΤΕΜ/ 22-20ΤΕΜ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕ ΕΞΕΤΑΕΙ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΗ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΤΟΥΙΤ ΜΠΑΝΑΝΕ ΜΗΛΑ ή ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΦΕ ΦΙΛΤΡΟΥ JACOBS ΚΑΦΕ ΦΡΑΠΕ ΤΑΙ ΦΑΚΕΛΛΑΚΙΑ ΧΥΜΟΙ ΜΙΚΡΑ ΝΕΡΑ ΑΤΟΜΙΚΕ ΖΑΧΑΡΕ ΜΕΡΙΔΕ ΓΑΛΑΤΑΚΙΑ ΠΛΑΤΙΚΑ ΚΟΥΤΑΛΑΚΙΑ ΠΟΤΗΡΙΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΒΟΥΤΗΜΑΤΑ ΓΛΥΚΑ (gr) ΚΡΙΤΙΝΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ (gr) ΔΙΠΛΟ ΠΑΚΕΤΟ ΦΡΥΓΑΝΙΕ ΠΑΚΕΤΑ ΧΑΡΤΟΠΕΤΕΤΕ ΚΡΟΥΑΑΝ ΜΗΛΟΠΙΤΑ/ ΤΟΥΡΕΚΑΚΙ/ ΚΕΗΚ 1η ΗΜΕΡΑ ΤΕΜ η ΗΜΕΡΑ ΤΕΜ η ΗΜΕΡΑ ΤΕΜ η ΗΜΕΡΑ ΤΕΜ η ΗΜΕΡΑ ΤΕΜ ΥΝΟΛΟ ΤΕΜ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΗ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΤΟΥΙΤ ΜΠΑΝΑΝΕ ΜΗΛΑ ή ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΦΕ ΦΙΛΤΡΟΥ JACOBS ΚΑΦΕ ΦΡΑΠΕ ΤΑΙ ΦΑΚΕΛΛΑΚΙΑ ΧΥΜΟΙ ΜΙΚΡΑ ΝΕΡΑ ΑΤΟΜΙΚΕ ΖΑΧΑΡΕ ΜΕΡΙΔΕ ΓΑΛΑΤΑΚΙΑ ΠΛΑΤΙΚΑ ΚΟΥΤΑΛΑΚΙΑ ΠΟΤΗΡΙΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΒΟΥΤΗΜΑΤΑ ΓΛΥΚΑ (gr) ΚΡΙΤΙΝΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ (gr) ΔΙΠΛΟ ΠΑΚΕΤΟ ΦΡΥΓΑΝΙΕ ΠΑΚΕΤΑ ΧΑΡΤΟΠΕΤΕΤΕ ΚΡΟΥΑΑΝ ΜΗΛΟΠΙΤΑ/ ΤΟΥΡΕΚΑΚΙ/ ΚΕΗΚ 1η ΗΜΕΡΑ ΤΕΜ η ΗΜΕΡΑ ΤΕΜ η ΗΜΕΡΑ ΤΕΜ η ΗΜΕΡΑ ΤΕΜ η ΗΜΕΡΑ ΤΕΜ ΥΝΟΛΟ ΤΕΜ

8 8 ΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΤΟΥΙΤ ΜΠΑΝΑΝΕ ΜΗΛΑ ή ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΦΕ ΦΙΛΤΡΟΥ JACOBS ΚΑΦΕ ΦΡΑΠΕ ΤΑΙ ΦΑΚΕΛΛΑΚΙΑ ΧΥΜΟΙ ΜΙΚΡΑ ΝΕΡΑ ΑΤΟΜΙΚΕ ΖΑΧΑΡΕ ΜΕΡΙΔΕ ΓΑΛΑΤΑΚΙΑ ΠΛΑΤΙΚΑ ΚΟΥΤΑΛΑΚΙΑ ΠΟΤΗΡΙΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΒΟΥΤΗΜΑΤΑ ΓΛΥΚΑ (gr) ΚΡΙΤΙΝΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ (gr) ΔΙΠΛΟ ΠΑΚΕΤΟ ΦΡΥΓΑΝΙΕ ΠΑΚΕΤΑ ΧΑΡΤΟΠΕΤΕΤΕ ΚΡΟΥΑΑΝ ΜΗΛΟΠΙΤΑ/ ΤΟΥΡΕΚΑΚΙ/ ΚΕΗΚ ΓΕΝΙΚΟ ΥΝΟΛΟ ΤΕΜ/ 22-20ΤΕΜ (*) ΗΜΕΙΩΗ: Για κάθε ημέρα εξετάσεων, απαιτείται και παροχή μίας (1) επαγγελματικής καφετιέρας για γαλλικό καφέ και ένός (1) βραστήρα για ζεστό νερό

15PROC002672914 2015-03-30

15PROC002672914 2015-03-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ------ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

MIS: 277809. Αργυρούπολη, 5/6/2014 Αρ. Πρωτ. 247

MIS: 277809. Αργυρούπολη, 5/6/2014 Αρ. Πρωτ. 247 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ CATERING ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΦΩΤΕΙΝΗ - ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 8 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ» MIS: 277809 Αργυρούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002925930 2015-07-21

15PROC002925930 2015-07-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ------ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002310371 2014-09-26

14PROC002310371 2014-09-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ------ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002675323 2015-03-31

15PROC002675323 2015-03-31 15PROC002675323 2015-03-31 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002434997 2014-11-28

14PROC002434997 2014-11-28 Ορθή επανάληψη ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές και την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού Μαρούσι, 28/11/2014. Eύη Ζήγρα Βαθμός Ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003000639 2015-08-28

15PROC003000639 2015-08-28 15PROC003000639 2015-08-28 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

MIS: 277809. Αργυρούπολη, 22/5/2014 Αρ. Πρωτ. 223

MIS: 277809. Αργυρούπολη, 22/5/2014 Αρ. Πρωτ. 223 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΦΩΤΕΙΝΗ - ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 8 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία, Π.Κανελλοπούλου, 077 Αθήνα, Τ 06988500/ F 06988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 069885, 0-6988570 Αθήνα, 4- -04

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002666635 2015-03-26

15PROC002666635 2015-03-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α -

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α : ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΚΗΜΔΗΣ: 15REQ002734627 2015-04-8) α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΜ. ΤΙΜΗ μονάδος χωρίς ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ Α : ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΚΗΜΔΗΣ: 15REQ002734627 2015-04-8) α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΜ. ΤΙΜΗ μονάδος χωρίς ΦΠΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία, Π.Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988521, 210-6988570

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικά 125.000 (συμπεριλαμβανομένων των φόρων)

Συνολικά 125.000 (συμπεριλαμβανομένων των φόρων) 15PROC002572984 ΣΧΕΔΙΟ 2015-02-12 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΣΑ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ» ΑΠΟΦΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΣΑ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ» ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25/02/2015 Αρ.πρωτ:673 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΣΑ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ» ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια διαφόρων κτηνιατρικών υλικών»

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια διαφόρων κτηνιατρικών υλικών» ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Α.Φ.Μ. 090038188 Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου ΙΒ Πληροφορίες : Β. Καζάκος Τηλ.:210

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «ΣΥΝΕΧΕΣ ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» (CPV 30199330-2) ΠΙΣΤΩΣΗ 19.050,00 ΜΕ ΦΠΑ ΠΠΥΥ2012 ΚΑΕ (1293)

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «ΣΥΝΕΧΕΣ ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» (CPV 30199330-2) ΠΙΣΤΩΣΗ 19.050,00 ΜΕ ΦΠΑ ΠΠΥΥ2012 ΚΑΕ (1293) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ- ΕΚΑ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 208657, φαξ 213 2086757 Prom5.@kat-hosp.gr ΚΗΦΙΣΙΑ, 18/062014 ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:49/2014 Αρ. Πρωτ:8427

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Μ. Διαμαντοπούλου Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Μ. Διαμαντοπούλου Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 31-8-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/NΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 229420/5580 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ARTABILITY»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ARTABILITY» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ARTABILITY» Ημερομηνία: 13/11/2014 Αρ. Πρωτ. 508 Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών υλοποιεί το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Κτίριο Κλεόβουλος Δημοκρατίας 1 85100 Ρόδος Πληροφορίες: Μ. Διαμαντάρα Τηλ.: 22410 99026 Μυτιλήνη, 06/11/2013

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002557962 2015-02-04

15PROC002557962 2015-02-04 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηγουμενίτσα, 28/04/2015

Ηγουμενίτσα, 28/04/2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.: κα Ειρήνη Γρίβα Τηλ. Επικοιν.:26653 61213 Τηλ. Φαξ: 26650 29119 Ηγουμενίτσα, 28/04/2015 Αρ. πρωτ. 8667 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «ΥΦΑΝΤΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ» (CPV 19210000-1) ΠΙΣΤΩΣΗ 40.830,11 ΜΕ ΦΠΑ ΠΠΥΥ2012 ΚΑΕ (1899)

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «ΥΦΑΝΤΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ» (CPV 19210000-1) ΠΙΣΤΩΣΗ 40.830,11 ΜΕ ΦΠΑ ΠΠΥΥ2012 ΚΑΕ (1899) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ- ΕΚΑ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 208657, φαξ 213 2086757 Prom5.@kat-hosp.gr ΚΗΦΙΣΙΑ, 18/06/2014 ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:48/2014 Αρ. Πρωτ:8422/16-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002879524 2015-06-29

15PROC002879524 2015-06-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκούδη 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλιθέα Αττικής Πληρ.: M. Κυπριώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ- ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 208657, φαξ 213 2086757 Prom5.@kat-hosp.gr ΚΗΦΙΣΙΑ, 17/03/2014 ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:4α/2014

Διαβάστε περισσότερα

Β ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Β ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Β ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Σάµος, 28 Απριλίου 2015 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΓΕΝ. ΠΕΡ. ΑΣΤΥΝ. /ΝΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001774401 2013-12-11

13PROC001774401 2013-12-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Πληροφορίες : Παππά Μαρία Τηλέφωνο : 213 2010130 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τ/Μ. ΤΙΜΗ μονάδος χωρίς ΦΠΑ 1 Τοποθέτηση κουφωμάτων

α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τ/Μ. ΤΙΜΗ μονάδος χωρίς ΦΠΑ 1 Τοποθέτηση κουφωμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία, Π.Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988521, 210-6988570

Διαβάστε περισσότερα