PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007"

Transcript

1 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις 14 Μαρτίου 2008 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της Εταιρείας και του Οµίλου, σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Επίσης επισηµαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία έχουν γίνει ορισµένες συµπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων. Χαράλαµπος Στασινόπουλος Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος PROFILE ΑΕΒΕΠ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 3 2. Στοιχεία ισολογισµού, κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου, κατάστασης µεταβολής καθαρής θέσης, κατάστασης ταµειακών ροών Στοιχεία ισολογισµού της Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου Στοιχεία κατάστασης µεταβολής καθαρής θέσης της Στοιχεία κατάστασης ταµειακών ροών περιόδου ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4. Γενικές πληροφορίες για τον όµιλο και Λογιστικές αρχές που ακολουθούνται 11 ιαχείρηση Κινδύνων 23 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Πληροφορίες κατά Τοµέα 27 Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 29 Άυλα περιουσιακα στοιχεία 31 Υπεραξία 32 Επενδύσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 33 Αποθέµατα 34 Απαιτήσεις και βραχυπρόθεσµες επενδύσεις 35 Ταµιακά διαθέσιµα 35 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 36 άνεια 36 Κρατικές επιχορηγήσεις 37 Μετοχικό κεφάλαιο 37 Ίδιες µετοχές 38 Αποθεµατικά 38 Φόρος Εισοδήµατος 39 Κέρδη ανα µετοχή 41 Μερίσµατα 42 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου απο την υπηρεσία 42 Ανάλυση εξόδων 43 Αριθµός εργαζοµένων και κόστος µισθοδοσίας 44 Χορήγηση δικαιωµάτων προαίρεσης επί µετοχών στο Προσωπικό 44 Μεταγενέστερα του Ισολογισµού Γεγονότα 45 Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις 46 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 47 Αµοιβές ιοικητικού Συµβουλίου Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 49 2

3 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρίας «PROFILE Ανώνυµη Εµπορική & Βιοµηχανική Εταιρία Πληροφορικής» Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της «PROFILE Ανώνυµη Εµπορική & Βιοµηχανική Εταιρία Πληροφορικής» (η «Εταιρία»), καθώς και τις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρίας και των θυγατρικών της (ο «Όµιλος»), που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31 ης εκεµβρίου 2007 και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµιακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις. Ευθύνη ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις Η ιοίκηση της Εταιρίας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων, απαλλαγµένων από ουσιώδεις ανακρίβειες, που οφείλονται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών αρχών και µεθόδων και την διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή Η δική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε βάση τον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχό σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό και τη διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την εύλογη διασφάλιση, ότι οι Οικονοµικές Καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδεις ανακρίβειες. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις Οικονοµικές Καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των Οικονοµικών Καταστάσεων λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη του το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρίας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που εφαρµόστηκαν και του εύλογου των λογιστικών εκτιµήσεων που έγιναν από τη ιοίκηση, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των Οικονοµικών Καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της γνώµης µας. Γνώµη Ελεγκτή Κατά τη γνώµη µας, οι προαναφερόµενες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική κατάσταση της Εταιρίας και του Οµίλου κατά την 31 η εκεµβρίου 2007, την χρηµατοοικονοµική επίδοση και τις ταµιακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 3

4 Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων Η έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από τα άρθρα 43α 3 και καθώς και από το άρθρο 11α του Ν. 3371/2005 και το περιεχόµενο της είναι συνεπές µε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις. Αθήνα, 17 Μαρτίου 2008 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Κώστας Ι. Ρούσσος Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ΣΟΛ α.ε. 4

5 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΗΜ. Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια , , , ,95 Υπεραξία επιχειρήσεως , , Άυλα περιουσιακά στοιχεία , , , ,52 Επενδύσεις σε συνδεµένες επιχειρήσεις , ,99 Άλλα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία , , , ,19 Αναβαλλόµενοι φόροι , , , ,14 Σύνολο , , , ,79 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέµατα , , , ,99 Πελάτες , , , ,79 Λοιπές Απαιτήσεις , , , ,31 Προκαταβολές , , , ,03 Βραχυπρόθεσµες Επενδύσεις , , , ,30 ιαθέσιµα , , , ,45 Σύνολο , , , ,87 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , , ,66 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ίδια Κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο , , , ,00 Aποθεµατικό υπέρ το άρτιο , , , ,68 Ίδιες Μετοχές ,21 0, ,21 0,00 Αποθεµατικά , , , ,49 Σωρευµένα κέρδη (Ζηµίες) , , , ,79 Σύνολο , , , ,96 ικαιώµατα µειοψηφίας , , Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων , , , ,96 Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Μακροπρόθεσµα δάνεια , , , ,42 Άλλες µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις - 0, , ,00 Υποχρεώσεις παροχών αποζηµ. προσωπικού , , , ,45 Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων , , , ,19 Σύνολο , , , ,06 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις , , , ,83 Βραχυπρόθεσµα δάνεια , , , ,29 Φόροι Πληρωτέοι , , , ,52 Σύνολο , , , ,64 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , , , ,66 Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων οκονοµικών καταστάσεων 5

6 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΗΜ. ΟΜΙΛΟΣ Έσοδα πωλήσεων , ,89 Μείον: Κόστος πωληθέντων , ,00 Μικτό κέρδος , ,89 Άλλα λειτουργικά έσοδα , ,47 Σύνολο , ,36 Έξοδα λειτουργίας διάθεσης , ,59 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας , ,13 Έξοδα λειτουργίας ερευνών , ,08 Άλλα λειτουργικά έξοδα , ,82 Λειτουργικό κέρδος , ,74 Κόστος χρηµατοδότησης , ,23 Κέρδος προ φόρων , ,51 Φόρος εισοδήµατος , ,47 Καθαρό κέρδος (µετά από φόρους) , ,04 Αναλογία µειοψηφίας 6.830, ,74 Καθαρό κέρδος µετά από φόρους που αναλογεί στον Όµιλο , ,78 Κέρδη ανα µετοχή 16 Βασικά 0,173 0,122 Μειωµένα 0,169 0,122 Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων οκονοµικών καταστάσεων 6

7 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΗΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έσοδα πωλήσεων , ,22 Μείον: Κόστος πωληθέντων , ,99 Μικτό κέρδος , ,23 Άλλα λειτουργικά έσοδα , ,76 Σύνολο , ,99 Έξοδα λειτουργίας διάθεσης , ,01 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας , ,86 Έξοδα λειτουργίας ερευνών , ,08 Άλλα λειτουργικά έξοδα 7.209, ,88 Λειτουργικό κέρδος , ,16 Κόστος χρηµατοδότησης , ,24 Κέρδος προ φόρων , ,92 Φόρος εισοδήµατος , ,49 Καθαρό κέρδος (µετά από φόρους) , ,43 Κέρδη ανα µετοχή 16 Βασικά 0,167 0,117 Μειωµένα 0,163 0,117 Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων οκονοµικών καταστάσεων 7

8 Όµιλος ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΕΝ ΥΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Μετοχικό Κεφάλαιο Αποθεµ. υπερ το Άρτιο Ίδιες Μετοχές Τακτικό Αποθεµατικό Λοιπά Αποθεµατικά Αποθεµατικά Φορολ. νόµων Μη διανεµηθέντα κέρδη ικαιώµατα µειοψηφίας Σύνολο , , , , , ,78 (78.257,28) ,67 Κέρδος χρήσης µετά από φόρους , , ,62 Αγορά Ιδίων µετοχών ( ,21) ( ,21) Πώληση Ιδίων µετοχών ιανοµή κερδών , ,00 ( ,91) ( ) Συναλλαγµατικές διαφορές (2.405,19) (2.405,19) Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου , , ,56 Αποθεµατικό από έκδοση δικαιωµάτων προαίρεσης Αύξηση ποσοστού µας σε θυγατρική (11.731,34) ,34 0,00 Υπόλοιπα κατά την , ,24 ( ,21) , , , ,40 (59.695,38) ,45 Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων 8

9 Εταιρεία ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΕΝ ΥΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Μετοχικό Κεφάλαιο Αποθεµατικό υπερ το Άρτιο Ίδιες Μετοχές Τακτικό Αποθεµατικό Λοιπά Αποθεµατικά Αποθεµατικά Φορολ. νόµων Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων Μη διανεµηθέντα κέρδη , , , , , , ,96 Κέρδος χρήσης µετά από φόρους , ,68 Αγορά Ιδίων µετοχών ( ,21) ( ,21) Πώληση Ιδίων µετοχών ιανοµή κερδών , ,00 ( ,91) ( ,00) Συναλλαγµατικές ιαφορές Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Αποθεµατικό από έκδοση δικαιωµάτων προαίρεσης , ,00 Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου , , ,56 Υπόλοιπα την , ,24 ( ,21) , , , , ,99 Σύνολο 9

10 ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ Όµιλος Εταιρεία Λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη προ φόρων , , , ,92 Πλέον/ Μείον προσαρµογές για: Αποσβέσεις , , , ,22 Προβλέψεις , , , ,45 Μη ταµειακά έσοδα/έξοδα , , , ,75 Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής δραστηριότητας 257, ,12 625, ,12 Τόκοι και συναφή χρηµατ/µικα αποτελέσµατα , ,69 Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα , ,24 Πλέον/Μείον προσαρµογές για µεταβολές λογ/σµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων , , , ,51 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων , , , ,15 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών) , , , ,78 Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα , , , ,37 Καταβεβληµένοι φόροι , , , ,44 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) , , , ,77 Επενδυτικές δραστηριότητες Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων -100, ,00-100,00 Εισπράξεις απο πώληση ιδίων µετοχών , ,60 Αγορά χρεογράφων ,20 0,00 Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων , , , ,49 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων (εγγυήσεις ενοικίων) , ,00 Τόκοι εισπραχθέντες , , , ,56 Εισπράξεις από πωλήσεις χρεογράφων 2.720, , , ,27 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) , , , ,06 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις απο αύξηση µετοχικού κεφαλαίου , , , ,65 Αγορά Ιδίων µετοχών , ,21 Εισπράξεις από εκδοθέντα/ αναληφθέντα δάνεια , , , ,00 Εξοφλήσεις δανείων , , , ,25 Μερίσµατα πληρωθέντα , , , ,83 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) , , , ,43 Καθαρή αύξηση/ (µείωση) στα ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσεως (α) + (β) + (γ) , , , ,28 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσεως , , , ,17 Συναλλαγµατικές διαφορές στα ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ,31 - Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσεως , , , ,45 Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων 10

11 Α. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία και τον Όµιλο Η Εταιρεία PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε τον διακριτικό τίτλο PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (εφεξής η Εταιρεία ή η Μητρική ) και οι θυγατρικές της (εφεξής ο Όµιλος ) δραστηριοποιούνται στον κλάδο κατασκευής και εµπορίας λογισµικού και Η/Υ, παροχής υπηρεσιών µετάδοσης δεδοµένων µέσω επιλεγµένων και & άλλων επικοινωνιακών δικτύων και γενικά στους τοµείς που περιγράφονται στο άρθρο 3 του συστατικού εγγράφου. Η Εταιρεία και ο Όµιλος έχουν την έδρα τους στο ήµο N.Σµύρνης Αττικής, στην Λ.Συγγρού 199 και απασχολούν 125 υπαλλήλους συνολικά. Οι µετοχές της Εταιρείας είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστηρίο Αθηνών. Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Οµίλου για την περίοδο που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2007 εγκρίθηκαν για έκδοση µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου στις 14 Μαρτίου Στη χρήση 2004 η Μητρική Εταιρεία απορρόφησε τις θυγατρικές της ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΑΕ (100%) και BECOM AE (100%), σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2166/ 1993 και µε Ισολογισµό µετασχηµατισµού 30/6/2004. Η διαδικασία της απορρόφησης ολοκληρώθηκε την 12/11/2004 µε την απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης µε αριθµό Κ / , καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών και δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1373/ ταε και ΕΠΕ. Από την απορρόφηση των παραπάνω εταιρειών προέκυψε χρεωστική διαφορά (υπεραξία) ποσού ,89 η οποία κατά την προσαρµογή στα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, µεταφέρθηκε στα αποτελέσµατα εις νέο. Στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις περιλαµβάνεται και η PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE ROMANIA SRL, η οποία ιδρύθηκε στην Ρουµανία στις 24/08/2006 µε µετοχικό κεφάλαιο 100 Ευρώ. Οι θυγατρικές εταιρείες οι οποίες περιελήφθησαν στις επισυναπτόµενες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου περιγράφονται στη σηµείωση Β (ii). Β. Κυριότερες λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί ο Όµιλος Οι κύριες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά την προετοιµασία των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων αναλύονται παρακάτω: i. Βάση προετοιµασίας των οικονοµικών καταστάσεων Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από την αποτίµηση συγκεκριµένων στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες, και βάσει της αρχής της συνέχισης της λειτουργίας του Οµίλου. Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) που έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και ιερµηνείες που εκδόθηκαν από τη Μόνιµη Επιτροπή ιερµηνειών και τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ηµεροµηνία µετάβασης στη σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, είναι η 01/01/

12 Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η Εταιρία, για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της , είναι οι ίδιες µε εκείνες που περιγράφονται στις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της Η προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές απαιτεί τη χρήση εκτιµήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα υπόλοιπα των λογαριασµών ενεργητικού, παθητικού καθώς και τα παρουσιαζόµενα έσοδα και έξοδα κατά τις υπό εξέταση χρήσεις. Επίσης απαιτείται γνωστοποίηση των ενδεχόµενων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων. Νέα πρότυπα, διερµηνείες και τροποποίηση υφισταµένων προτύπων Το Συµβούλιο των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.B.), καθώς και η Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) έχουν εκδώσει νέα πρότυπα και διερµηνείες που η εφαρµογή τους είναι υποχρεωτική για τις χρήσεις που αρχίζουν την 1 η Ιανουαρίου 2007 ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της ιοίκησης του Οµίλου και της Εταιρίας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω. ΠΧΠ 7, Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις και συµπληρωµατική προσαρµογή στο ΛΠ 1, Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων - Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίου (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2007) Το ΠΧΠ 7 απαιτεί περαιτέρω γνωστοποιήσεις αναφορικά µε τα χρηµατοοικονοµικά µέσα µε σκοπό τη βελτίωση της παρεχόµενης πληροφόρησης και συγκεκριµένα απαιτεί τη γνωστοποίηση ποιοτικών και ποσοτικών πληροφοριών σχετικά µε την έκθεση σε κινδύνους προερχόµενους από χρηµατοοικονοµικά µέσα. Ειδικότερα, προκαθορίζει ελάχιστες απαιτούµενες γνωστοποιήσεις σε σχέση µε τον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο ρευστότητας και τον κίνδυνο αγοράς (επιβάλλει την ανάλυση ευαισθησίας σχετικά µε τον κίνδυνο αγοράς). Το ΠΧΠ 7 αντικαθιστά το ΛΠ 30 (Γνωστοποιήσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις Τραπεζών και Χρηµατοπιστωτικών Ιδρυµάτων) και τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων του ΛΠ 32, (Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις και Παρουσίαση). Έχει εφαρµογή σε όλες τις εταιρίες που συντάσσουν οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ΠΧΠ. Η εφαρµογή του δεν έχει σηµαντικές επιπτώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Οµίλου. ΠΧΠ 8, Λειτουργικοί Τοµείς (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009). Το ΠΧΠ 8 αντικαθιστά το ΛΠ 14 Οικονοµικές Πληροφορίες κατά τοµέα και υιοθετεί µια διοικητική προσέγγιση αναφορικά µε τις οικονοµικές πληροφορίες που δίνονται κατά τοµέα. Η πληροφόρηση που θα παρέχεται θα είναι αυτή που χρησιµοποιεί η διοίκηση εσωτερικά για την αξιολόγηση της απόδοσης των λειτουργικών τοµέων και την κατανοµή πόρων σε αυτούς τους τοµείς. Αυτή η πληροφόρηση µπορεί να είναι διαφορετική από αυτή που παρουσιάζεται στον ισολογισµό και κατάσταση αποτελεσµάτων και οι εταιρίες θα πρέπει να δώσουν επεξηγήσεις και συµφωνίες αναφορικά µε τις εν λόγω διαφορές. Ο Όµιλος είναι στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης αυτού του προτύπου στις οικονοµικές του καταστάσεις. Το ΠΧΠ 8 δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την ΕΕ. 12

13 ΛΠ 23, Κόστος ανεισµού (Η αναθεωρηµένη έκδοση του προτύπου έχει εφαρµογή από την 1 Ιανουαρίου 2009). Η βασική διαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη έκδοση αφορά στην κατάργηση της επιλογής αναγνώρισης ως έξοδο του κόστους δανεισµού που σχετίζεται µε περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού, τα οποία απαιτείται ένα σηµαντικό χρονικό διάστηµα προκειµένου να µπορέσουν να λειτουργήσουν ή να πωληθούν. Η Εταιρεία θα εφαρµόσει το ΛΠ 23, εφόσον την αφορά, από την 1 η Ιανουαρίου Ε...Π.Χ.Π. 7: Εφαρµόζοντας την µέθοδο επαναδιατυπώσεως σύµφωνα µε το ΛΠ 29 «Χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση σε υπερπληθωριστικές οικονοµίες»: (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 η Μαρτίου 2006). Η ιερµηνεία 7 απαιτεί όπως στην περίοδο κατά την οποία µια εταιρία διαπιστώνει την ύπαρξη υπερπληθωρισµού στην οικονοµία του νοµίσµατος λειτουργίας της, χωρίς να υπήρξε υπερπληθωρισµός την προηγούµενη περίοδο, να εφαρµόζει τις απαιτήσεις του ΛΠ 29 σαν να ήταν πάντοτε οικονοµία σε κατάσταση υπερπληθωρισµού. Η ιερµηνεία 7 δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και την Εταιρία. Ε...Π.Χ.Π. 8: Πεδίο εφαρµογής του.π.χ.π. 2: (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 η Μαΐου 2006). Η ιερµηνεία 8 διευκρινίζει ότι το ΠΧΠ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών εφαρµόζεται σε συναλλαγές στις οποίες µια εταιρία παραχωρεί συµµετοχικούς τίτλους ή αναλαµβάνει την υποχρέωση να µεταβιβάσει µετρητά ή άλλα περιουσιακά στοιχεία (που βασίζονται στην τιµή των µετοχών της), όταν το προσδιορισµό αντάλλαγµα που έχει ληφθεί φαίνεται να είναι χαµηλότερο από την εύλογη αξία των συµµετοχικών τίτλων που παραχωρούνται ή των υποχρεώσεων που αναλαµβάνονται. Ε...Π.Χ.Π. 9: Επανεκτίµηση των Ενσωµατωµένων Παραγώγων: (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 η Ιουνίου 2006). εν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και την Εταιρία. Ε...Π.Χ.Π. 10, Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση και Αποµείωση (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Νοεµβρίου 2006). Η ιερµηνεία 10 µπορεί να έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις, σε περίπτωση που αναγνωριστεί ζηµία αποµείωσης σε ενδιάµεση περίοδο αναφορικά µε υπεραξία ή επενδύσεις σε συµµετοχικούς τίτλους διαθέσιµους προς πώληση ή µη εισηγµένους συµµετοχικούς τίτλους που τηρούνται στο κόστος, καθώς αυτή η αποµείωση δεν µπορεί να αντιλογιστεί σε επόµενες ενδιάµεσες ή ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Η ιερµηνεία 10 δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την ΕΕ. Ε...Π.Χ.Π. 11, ΠΧΠ 2 Συναλλαγές µε Ίδιες Μετοχές και µεταξύ εταιριών ιδίου Οµίλου (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Μαρτίου 2007). Αυτή η ιερµηνεία απαιτεί όπως συναλλαγές στις οποίες παραχωρείται σε εργαζόµενο δικαίωµα επί συµµετοχικών τίτλων, θεωρούνται για σκοπούς λογιστικής αντιµετώπισης ως αµοιβές που καθορίζονται από την αξία της µετοχής και διακανονίζονται µε συµµετοχικούς τίτλους, ακόµη και στην περίπτωση όπου η εταιρία επιλέγει ή έχει την υποχρέωση να αγοράσει αυτούς τους συµµετοχικούς τίτλους από τρίτους ή µέτοχοι της εταιρίας παρέχουν τους προς παραχώρηση τίτλους. Η ιερµηνεία επεκτείνεται επίσης και στον τρόπο που οι θυγατρικές χειρίζονται, στις απλές τους οικονοµικές καταστάσεις, προγράµµατα όπου οι εργαζόµενοι τους λαµβάνουν δικαιώµατα επί συµµετοχικών τίτλων της µητρικής εταιρίας. Η ιερµηνεία 11 δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την ΕΕ. 13

14 Ε...Π.Χ.Π. 12, Συµβάσεις Παραχώρησης (Service Concession Arrangements) (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2008). Η ιερµηνεία 12 πραγµατεύεται τον τρόπο µε τον οποίο οι οργανισµοί που παρέχουν υπηρεσίες θα πρέπει να εφαρµόζουν τα υπάρχοντα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) για να καταχωρήσουν τις υποχρεώσεις που αναλαµβάνουν και τα δικαιώµατα που τους παραχωρούνται στις σχετικές συµβάσεις παραχώρησης. Με βάση τη ιερµηνεία οι οργανισµοί αυτοί δεν θα πρέπει να αναγνωρίσουν τη σχετική υποδοµή ως ενσώµατα πάγια στοιχεία, αλλά να αναγνωρίσουν ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού κατά ή ένα ασώµατο περιουσιακό στοιχείο. Η ιερµηνεία 12 δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο, καθώς επίσης δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την ΕΕ. ΕΕΧΠ 13, Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1 η Ιουλίου 2008 και διασαφηνίζει το χειρισµό των εταιρειών που χορηγούν κάποιας µορφής επιβράβευση πιστότητας όπως «πόντους» ή «ταξιδιωτικά µίλια» σε πελάτες που αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία. ΕΕΧΠ 14, Όρια περιουσιακών στοιχείων καθορισµένων παροχών, ελάχιστο απαιτούµενο σχηµατισµένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδραση τους Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1 η Ιανουαρίου 2008 και αναφέρεται σε παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία και άλλα µακροχρόνια προγράµµατα καθορισµένων παροχών προς τους εργαζόµενους. Η διερµηνεία διασαφηνίζει πότε οικονοµικά οφέλη µε τη µορφή επιστροφών από το πρόγραµµα ή µειώσεων µελλοντικών εισφορών στο πρόγραµµα πρέπει να θεωρηθούν ως διαθέσιµα, πως η ύπαρξη ελάχιστου απαιτούµενου σχηµατισµένου κεφαλαίου ενδεχοµένους θα επηρέαζε τα διαθέσιµα οικονοµικά οφέλη µε τη µορφή µειώσεων µελλοντικών εισφορών και πότε η ύπαρξη ελαχίστου απαιτούµενου σχηµατισµένου κεφαλαίου θα δηµιουργούσε υποχρέωση. Εφόσον η Εταιρεία δεν έχει τέτοια προγράµµατα παροχών για τους εργαζοµένους, η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία. 14

15 ii. Ενοποίηση (1) Βάση Ενοποίησης Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις αποτελούνται από τις οικονοµικές καταστάσεις της Μητρικής και των θυγατρικών εταιρειών της. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι θυγατρικές εταιρείες που περιλήφθηκαν στην ενοποίηση µαζί µε τα σχετικά ποσοστά συµµετοχής καθώς και τη δραστηριότητα κάθε θυγατρικής. Ονοµασία εταιρείας Χώρα έδρας ραστηριότητα % συµµετοχής Οµίλου GLOBAL SOFT AE Ελλάδα Εταιρεία Πληροφορικής 96,06% ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΦΡΑΝΤΣΑΪΖ ΕΠΕ Ελλάδα Σεµινάρια Πληροφορικής 50,18% PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE SRL Ρουµανία Εταιρεία Πληροφορικής 100,00% PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE CYPRUS LTD Κύπρος Εταιρεία Πληροφορικής 100,00% (2) Θυγατρικές εταιρείες Οι θυγατρικές είναι επιχειρήσεις πάνω στις οποίες ασκείται έλεγχος από την µητρική. Η ύπαρξη τυχόν δυνητικών δικαιωµάτων ψήφου τα οποία είναι ασκήσιµα κατά τον χρόνο σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων, λαµβάνεται υπόψη προκειµένου να στοιχειοθετηθεί αν η µητρική ασκεί τον έλεγχο επί των θυγατρικών. Οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) από την ηµεροµηνία που αποκτάται ο έλεγχος επ αυτών και παύουν να ενοποιούνται από την ηµεροµηνία που τέτοιος έλεγχος δεν υφίσταται. Η χρησιµοποιούµενη λογιστική µέθοδος για την ενοποίηση είναι η µέθοδος αγοράς. Το κόστος απόκτησης µιας θυγατρικής είναι η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που δόθηκαν, των συµµετοχικών τίτλων που εκδόθηκαν και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την ηµεροµηνία της ανταλλαγής, πλέον τυχόν κόστους άµεσα επιρριπτέου στην συναλλαγή. Τα εξατοµικευµένα περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις που συνιστούν µία επιχειρηµατική ενοποίηση αποτιµώνται κατά την απόκτηση στις εύλογες αξίες τους ανεξαρτήτως του ποσοστού συµµετοχής. Το πέραν της εύλογης αξίας των επί µέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, κόστος, καταχωρείται ως υπεραξία. Αν το συνολικό κόστος της απόκτησης είναι µικρότερο από την εύλογη αξία των επί µέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά καταχωρείται άµεσα στ αποτελέσµατα. ιεταιρικές συναλλαγές ιεταιρικά υπόλοιπα και απραγµατοποίητα κέρδη από συναλλαγές µεταξύ των εταιρειών του οµίλου διαγράφονται. Οι απραγµατοποίητες ζηµιές, διαγράφονται εφόσον δεν υπάρχει ένδειξη αποµείωσης, του µεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι οµοιόµορφες µε αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον όµιλο. 15

16 iii. Μετατροπή ξένων νοµισµάτων (1) Νόµισµα µέτρησης και αναφοράς Το νόµισµα µέτρησης και αναφοράς του Οµίλου από την 1 Ιανουαρίου 2002 είναι το Ευρώ, κατά συνέπεια οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ ( ), το νόµισµα αποτίµησης της µητρικής εταιρείας. (2) Συναλλαγές και υπόλοιπα Οι συναλλαγές σε ξένο νόµισµα µετατρέπονται σε Ευρώ βάσει των ισοτιµιών που ισχύουν κατά τις ηµεροµηνίες των συναλλαγών. Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων προσαρµόζονται ώστε να αντανακλούν τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες της ηµεροµηνίας σύνταξης. Τα κέρδη και οι ζηµίες που προκύπτουν από τέτοιες συναλλαγές (και από τη µετατροπή στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού εκφρασµένα σε ξένο νόµισµα) αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων, εκτός όταν καταχωρούνται στην καθαρή θέση ως αναγνωρισµένες αντισταθµίσεις ταµειακών ροών. (3) Εταιρίες του Οµίλου Η µετατροπή των οικονοµικών καταστάσεων των εταιρειών του Οµίλου οι οποίες έχουν διαφορετικό λειτουργικό νόµισµα από την µητρική γίνεται ως εξής: - Τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις µετατρέπονται µε τις ισοτιµίες που υπάρχουν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. - Τα ίδια κεφάλαια µετατρέπονται µε τις ισοτιµίες που υπήρχαν κατά την ηµεροµηνία που προέκυψαν. - Τα έσοδα και τα έξοδα µετατρέπονται µε τις µέσες ισοτιµίες περιόδου. Οι προκύπτουσες συναλλαγµατικές διαφορές καταχωρούνται σε αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων και µεταφέρονται στ αποτελέσµατα µε την πώληση των επιχειρήσεων αυτών. Η υπεραξία και οι προσαρµογές των εύλογων αξιών που προκύπτουν από την απόκτηση οικονοµικών µονάδων εξωτερικού µετατρέπονται µε τις ισοτιµίες της ηµεροµηνίας ισολογισµού. iv. Ενσώµατες πάγιες ακινητοποιήσεις Τα ενσώµατα πάγια αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. Το κόστος µπορεί επίσης να περιλαµβάνει κέρδη ή ζηµίες από αντιστάθµιση του συναλλαγµατικού κινδύνου κατά την αγορά αυτών των στοιχείων τα οποία είχαν καταχωρηθεί σε αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων. Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης που πραγµατοποιούνται. Σηµαντικές µεταγενέστερες προσθήκες και βελτιώσεις κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των σχετικών παγίων εφόσον προσαυξάνουν την ωφέλιµη ζωή ή και την παραγωγική δυναµικότητα του παγίου ή µειώνουν το κόστος λειτουργίας του. 16

17 Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωµάτων παγίων υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο µέσα στη ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως εξής: Κτίρια 36 Έτη Αυτοκίνητα 5-10 Έτη Λοιπός εξοπλισµός 4-5 Έτη Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε ετήσιο ισολογισµό. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, οι διαφορές (αποµείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στ αποτελέσµατα. Κατά την απόσυρση ή πώληση κάποιου περιουσιακού στοιχείου, το σχετικό κόστος και οι σωρευµένες αποσβέσεις διαγράφονται από τους αντίστοιχους λογαριασµούς τη χρονική περίοδο της απόσυρσης ή της πώλησης και τα σχετικά κέρδη ή ζηµίες αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης. Όταν τα αποσυρόµενα ή πωλούµενα ενσώµατα πάγια έχουν αποτιµηθεί στις εύλογες αξίες τους, το τυχόν αποθεµατικό αναπροσαρµογής που υπάρχει στα ίδια κεφάλαια κατά την απόσυρση ή πώληση, µεταφέρεται στα κέρδη εις νέον. Vi. Ασώµατες ακινητοποιήσεις (1) Υπεραξία Η υπεραξία αντιπροσωπεύει την διαφορά µεταξύ του κόστους κτήσεως και της εύλογης αξίας του ποσοστού (του Οµίλου) επί του καθαρού ενεργητικού της θυγατρικής εταιρείας κατά την ηµεροµηνία κτήσεως. Η υπεραξία στις εξαγορές θυγατρικών συµπεριλαµβάνεται στις ασώµατες ακινητοποιήσεις. Στο τέλος κάθε χρήσης, ο Όµιλος αξιολογεί εάν υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη αποµείωσης της υπεραξίας. Εάν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, εκτελείται µια ανάλυση αξιολόγησης της ανακτησιµότητας της λογιστικής αξίας της υπεραξίας. Σε περίπτωση που η λογιστική αξία υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό, σχηµατίζεται άµεσα πρόβλεψη υποτίµησης. Το κέρδος ή ζηµία κατά την πώληση µιας εταιρείας συµπεριλαµβάνει και τη λογιστική άξια της υπεραξίας που σχετίζεται µε την εταιρεία που πωλήθηκε. (2) Λογισµικό (κόστος ανάπτυξης νέων προγραµµάτων) Τα λογισµικά προγράµµατα αφορούν το κόστος αγοράς ή ιδιοπαραγωγής, λογισµικού όπως µισθοδοσία, υλικά, υπηρεσίες καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγµατοποιηθεί κατά την ανάπτυξη λογισµικού προκειµένου αυτό να τεθεί σε καθεστώς λειτουργίας. Οι δαπάνες που ενισχύουν ή επεκτείνουν την απόδοση των προγραµµάτων λογισµικού πέρα από τις αρχικές προδιαγραφές τους, αναγνωρίζονται ως κεφαλαιουχική δαπάνη και προστίθενται στο αρχικό κόστος του λογισµικού. Το κόστος αγοράς και ανάπτυξης λογισµικού που αναγνωρίζεται ως ασώµατη ακινητοποίηση αποσβένεται χρησιµοποιώντας τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του ( 5 έτη). 17

18 Οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται για την ανάπτυξη των λογισµικών που ελέγχονται από τον Όµιλο, καταχωρούνται ως άυλα περιουσιακά στοιχεία όταν ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις: Η τεχνική δυνατότητα ολοκλήρωσης του άυλου περιουσιακού στοιχείου ώστε να καταστεί έτοιµο για χρήση ή πώληση, Η πρόθεση της επιχείρησης να ολοκληρώσει το άυλο περιουσιακό στοιχείο ώστε να το χρησιµοποιεί ή να το πωλεί, Η ικανότητά της να το πωλεί ή να το χρησιµοποιεί, Ότι το άυλο περιουσιακό στοιχείο θα δηµιουργήσει µελλοντικά οικονοµικά οφέλη, Την επάρκεια των τεχνικών οικονοµικών και άλλων πόρων για να ολοκληρωθεί η ανάπτυξη και Την ικανότητά της να αποτιµά αξιόπιστα την δαπάνη που επιρρίπτεται στο άυλο περιουσιακό στοιχείο κατά τη διάρκεια της περιόδου ανάπτυξης. vii. Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις και άλλα µη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού (συµπεριλαµβανοµένης της υπεραξίας και των ασώµατων ακινητοποιήσεων) εξετάζονται για πιθανή ζηµία αποµειώσεως, όποτε γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν ότι η λογιστική αξία τους µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Οποτεδήποτε η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό του, η αντίστοιχη ζηµιά αποµείωσης του, καταχωρείται στα αποτελέσµατα χρήσης. Η ανακτήσιµη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι το µεγαλύτερο ποσό µεταξύ της εκτιµώµενης καθαρής τιµής πώλησης και της αξίας χρήσεως (value in use). Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται η εφικτή πρόσοδος από την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια µίας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα µέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, µετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία εν χρήσει είναι η παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών που αναµένεται να πραγµατοποιηθούν από την συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από την διάθεσή του στο τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του. Αν µια επιχείρηση δεν έχει την δυνατότητα να εκτιµήσει το ανακτήσιµο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου για το οποίο υπάρχει ένδειξη αποµείωσης της αξίας του, τότε προσδιορίζει το ανακτήσιµο ποσό της µονάδας που δηµιουργεί ταµιακές ροές στην οποία ανήκει το περιουσιακό στοιχείο. Αντιλογισµός ζηµιάς αποµείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων που λογίσθηκε σε προηγούµενα έτη, γίνεται µόνο όταν υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι η αποµείωση αυτή δεν υπάρχει πλέον ή έχει µειωθεί. Στις περιπτώσεις αυτές ο ανωτέρω αντιλογισµός αναγνωρίζεται ως έσοδο. Η ιοίκηση εκτιµά ότι δεν υπάρχει θέµα απαξίωσης του παγίου εξοπλισµού της Εταιρείας και ως εκ τούτου δεν έχει πραγµατοποιήσει υπολογισµό των ανακτήσιµων ποσών των περιουσιακών της στοιχείων. viii. Αποθέµατα Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται µε την µέθοδο του µέσου σταθµικού κόστους. Κόστος δανεισµού δεν περιλαµβάνεται στο κόστος κτήσεως των αποθεµάτων. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία εκτιµάται µε βάση τις τρέχουσες τιµές πώλησης των αποθεµάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουµένων και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση. 18

19 ix. Απαιτήσεις από πελάτες Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου, αφαιρουµένων και των ζηµιών αποµείωσης. Οι ζηµιές αποµείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι ο όµιλος δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµιακών ροών, προεξοφλουµένων µε το πραγµατικό επιτόκιο. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα. x. Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Τα ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά τις καταθέσεις όψεως και τις βραχυπρόθεσµες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιµότητας και χαµηλού ρίσκου. xi. άνεια Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα κόστη για την πραγµατοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου. Η ιοίκηση του Οµίλου θεωρεί ότι τα επιτόκια που καταβάλλονται σε σχέση µε τα συναφθέντα δάνεια ισοδυναµούν µε τα τρέχοντα εύλογα επιτόκια της αγοράς και, συνεπώς, δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις οποιασδήποτε προσαρµογής της αξίας στην οποία απεικονίζονται οι υποχρεώσεις αυτές. Οποιαδήποτε διαφορά µεταξύ της παροχής (πλην των εξόδων απόκτησης) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου των δανείων. xii. Μισθώσεις Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις, οι οποίες µεταβιβάζουν στον Όµιλο ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που ακολουθούν την κυριότητα του µισθωµένου στοιχείου, καταχωρούνται ως περιουσιακά στοιχεία µε ποσό ίσο κατά την έναρξη της µίσθωσης µε την πραγµατική αξία της µισθωµένης ιδιοκτησίας ή, αν είναι χαµηλότερη, την παρούσα αξία των ελάχιστων µισθωµάτων. Τα µισθώµατα επιµερίζονται στα χρηµατοοικονοµικά έξοδα και σε µείωση της ανεξόφλητης υποχρέωσης, έτσι που να προκύπτει ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο πάνω στο εναποµένον υπόλοιπο της υποχρέωσης. Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα χρεώνονται κατευθείαν στα αποτελέσµατα. Τα µισθωµένα περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται στο συντοµότερο χρόνο µεταξύ της ωφέλιµης ζωής του περιουσιακού στοιχείου και της διάρκειας της µίσθωσης, µε εξαίρεση, στην περίπτωση της Εταιρείας, όπου τα µισθωµένα στοιχεία αφορούν µηχανολογικό εξοπλισµό ο οποίος έχει ειδικά παραχθεί ειδικά για τους σκοπούς παραγωγής αυτής, ο χρόνος απόσβεσης ορίζεται σύµφωνα µε την ωφέλιµη οικονοµική ζωή τους. Επιπρόσθετα, λόγου της αµετάκλητης απόφασης της ιοίκησης του Οµίλου να εξαγοράσει και να συνεχίσει την χρήση του συγκεκριµένου µισθωµένου εξοπλισµού µέχρι εξάντλησης της οικονοµικής ζωής του, αυτός 19

20 έχει αποτιµηθεί στις οικονοµικές καταστάσεις στην εύλογη αξία του κατόπιν σχετικής επανεκτίµησης από ανεξάρτητους εκτιµητές, όµοια µε τον υπόλοιπο πάγιο εξοπλισµό. Μισθώσεις όπου ο εκµισθωτής διατηρεί ουσιαστικά όλα τα οφέλη και τους κινδύνους που απορρέουν από την κυριότητα του περιουσιακού στοιχείου ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι πληρωµές µισθωµάτων για λειτουργικές µισθώσεις καταχωρούνται ως έξοδο στα αποτελέσµατα σε συστηµατική βάση κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. xiii. Φόρος εισοδήµατος (τρέχων και αναβαλλόµενος) Ο τρέχων και αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος υπολογίζονται βάσει των σχετικών κονδυλίων των οικονοµικών καταστάσεων, κάθε µιας εκ των εταιρειών που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση σύµφωνα µε τους φορολογικούς νόµους που ισχύουν στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες έδρας των θυγατρικών εξωτερικού. Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος αφορά, φόρο επί των φορολογητέων κερδών των εταιρειών του Οµίλου όπως αναµορφώθηκαν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του φορολογικού νόµου, και υπολογίστηκε µε βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή. Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο υποχρεώσεως (liability method) σε όλες τις προσωρινές φορολογικές διαφορές κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού µεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Οι αναµενόµενες φορολογικές επιπτώσεις από τις προσωρινές φορολογικές διαφορές προσδιορίζονται και εµφανίζονται είτε ως µελλοντικές (αναβαλλόµενες) φορολογικές υποχρεώσεις, είτε ως αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις. Καταχωρούνται αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις για όλες τις εκπεστέες προσωρινές διαφορές και τις µεταφερόµενες φορολογικές ζηµιές κατά την έκταση που πιθανολογείται ότι θα υπάρχει διαθέσιµο φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου η εκπεστέα προσωρινή διαφορά µπορεί να αξιοποιηθεί. Η λογιστική αξία των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού και µειώνεται στο βαθµό που δεν πιθανολογείται ότι θα υπάρξουν αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων να χρησιµοποιηθεί µέρος ή το σύνολο των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων. Οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την τρέχουσα και τις προηγούµενες χρήσεις αποτιµώνται στο ποσό που αναµένεται να πληρωθεί στις φορολογικές αρχές (ή να ανακτηθεί από αυτές), µε τη χρήση φορολογικών συντελεστών (και φορολογικών νόµων) που έχουν θεσπιστεί, ή ουσιαστικά θεσπιστεί, µέχρι την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. xiv. Παροχές σε εργαζοµένους Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν2112/20 ο Όµιλος καταβάλλει αποζηµιώσεις στους αποχωρούντες ή απολυόµενους υπαλλήλους της, το δε ύψος των σχετικών αποζηµιώσεων εξαρτάται από τα έτη προϋπηρεσίας, το ύψος των αποδοχών και τον τρόπο αποµάκρυνσης (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Στην περίπτωση αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης το ύψος της αποζηµίωσης που θα πρέπει να καταβληθεί είναι ίσο µε το 40% του σχετικού ποσού που θα καταβάλλονταν σε περίπτωση απόλυσης. 20

21 Τα προγράµµατα για παροχές στους εργαζοµένους όσον αφορά την αποζηµίωση κατά την έξοδο από την υπηρεσία εµπίπτουν στα προγράµµατα καθορισµένων παροχών, σύµφωνα µε το ΛΠ 19 «Παροχές Εργαζοµένων». Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισµό για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών είναι η παρούσα αξία της δέσµευσης για την καθορισµένη παροχή τις µεταβολές που προκύπτουν από τα ακαταχώρητα αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσµευση της καθορισµένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή µε την χρήση της µεθόδου της προβεβληµένης πιστωτικής µονάδος (projected unit credit method). Για την προεξόφληση χρησιµοποιείται το επιτόκιο των µακροπροθέσµων οµολόγων του Ελληνικού ηµοσίου. xv. Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα Προβλέψεις καταχωρούνται όταν ο Όµιλος έχει παρούσα, νοµική ή τεκµαιρόµενη υποχρέωση ως αποτέλεσµα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων ώστε να τακτοποιηθεί η υποχρέωση, και µπορεί να γίνει µια αξιόπιστη εκτίµηση του ποσού. Ο Όµιλος αναγνωρίζει πρόβλεψη για επιζήµιες συµβάσεις όταν τα αναµενόµενα οφέλη που θα παραχθούν από τη σύµβαση είναι µικρότερα από το αναπόφευκτο κόστος των υποχρεώσεων στο πλαίσιο της σύµβασης. Οι προβλέψεις αναδιάρθρωσης περιλαµβάνουν τις ρήτρες λήξης µισθώσεων και τις παροχές εξόδων υπαλλήλων, και αναγνωρίζονται στην περίοδο κατά την οποία ο Όµιλος δεσµεύεται νόµιµα ή τεκµαιρόµενα στην υλοποίηση του σχετικού προγράµµατος αναδιάρθρωσης. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται στο τέλος κάθε χρήσης και προσαρµόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν τις καλύτερες δυνατές εκτιµήσεις και στην περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο, προεξοφλούνται µε βάση ένα προ-φόρου προεξοφλητικό επιτόκιο. Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός και αν η πιθανότητα για εκροή πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονοµικών ωφελειών είναι πιθανή. xvi. Κρατικές Επιχορηγήσεις Οι κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες σχετίζονται µε την επιδότηση ενσώµατων παγίων στοιχείων, αναγνωρίζονται όταν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι η επιχορήγηση θα εισπραχθεί και όλοι οι σχετικοί όροι θα τηρηθούν. Όταν οι κρατικές επιχορηγήσεις σχετίζονται µε ένα περιουσιακό στοιχείο, η εύλογη αξία πιστώνεται σε λογαριασµό αναβαλλόµενου εσόδου και µεταφέρεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων µε ισόποσες ετήσιες δόσεις µε βάση την αναµενόµενη ωφέλιµη διάρκεια ζωής του περιουσιακού στοιχείου που επιχορηγήθηκε. Όταν η επιχορήγηση σχετίζεται µε δαπάνη, αναγνωρίζεται σαν έσοδο στην διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την αντιστοίχηση της επιχορήγησης σε συστηµατική βάση στις δαπάνες τις οποίες προορίζεται να αποζηµιώσει. 21

22 xvii. Αναγνώριση εσόδων Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από τους ανακτώµενους φόρους εκπτώσεις και επιστροφές. Τα διαιτερικά έσοδα µέσα στον Όµιλο διαγράφονται πλήρως. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: (α) Πωλήσεις αγαθών Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν ο Όµιλος παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη. (β) Παροχή υπηρεσιών Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας σε σχέση µε το εκτιµώµενο συνολικό κόστος της. (γ) Έσοδα από τόκους Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου. (δ) Μερίσµατα Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής τους. xviii. Κόστος ανεισµού Το κόστος δανεισµού αναγνωρίζονται ως έξοδο την περίοδο στην οποία πραγµατοποιείται. xix. ιανοµή µερισµάτων Η διανοµή των µερισµάτων στους µετόχους της µητρικής καταχωρείται ως υποχρέωση στις οικονοµικές καταστάσεις όταν η διανοµή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των µετόχων. xx. Πληροφόρηση κατά τοµέα δραστηριότητας Ως επιχειρηµατικός τοµέας ορίζεται µία οµάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών προκειµένου να παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων επιχειρηµατικών τοµέων. Ως γεωγραφικός τοµέας, ορίζεται µία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές. 22

23 Γ. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Παράγοντες χρηµατοοικονοµικών κινδύνων Οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι που αντιµετωπίζει ο Όµιλος λόγω της διευρυµένης δραστηριότητάς του καθώς και ο κίνδυνος των τεχνολογικών εξελίξεων απασχολούν τη ιοίκηση. Ο περιορισµός ή/ και η απάλειψή τους διενεργείται µέσα από συγκεκριµένο πρόγραµµα ιαχείρισης Κινδύνων όπως αυτό έχει σχεδιαστεί από το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας. Το γενικό πρόγραµµα ιαχείρισης Κινδύνων επικεντρώνεται στο µη προβλέψιµο των χρηµατοοικονοµικών αγορών και έχει ως στόχο να ελαχιστοποιήσει ή/και να απαλείψει την ενδεχόµενη αρνητική τους επίδραση στην χρηµατοοικονοµική απόδοση του Οµίλου. Η ιαχείριση Κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική Οικονοµική ιεύθυνση, οι πολιτικές της οποίας εγκρίνονται από το ιοικητικό Συµβούλιο. Οι πιθανοί χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι που ενδέχεται να αντιµετωπίσει ο Όµιλος είναι οι εξής: Επιτοκιακός κίνδυνος Συναλλαγµατικός κίνδυνος Κίνδυνος ρευστότητας Πιστωτικός κίνδυνος Κίνδυνος διαχείρισης κεφαλαίου Κίνδυνος τεχνολογικών εξελίξεων Κίνδυνος µεγάλης έντασης ανταγωνισµού Κίνδυνος µείωσης της ζήτησης λόγω γενικότερης καταναλωτικής ύφεσης Επιτοκιακός κίνδυνος Ο επιτοκιακός κίνδυνος του Οµίλου θεωρείται ασήµαντος κυρίως λόγω του ιδιαίτερα µικρού ύψους του µακροπρόθεσµου δανεισµού σε σχέση µε το σύνολο των απασχολουµένων κεφαλαίων. Επίσης σηµειώνεται ότι ο µακροπρόθεσµος δανεισµός του Οµίλου είναι συνδεδεµένος µε το euribor γεγονός που συντελεί στη µείωση του επιτοκιακού κινδύνου. Συναλλαγµατικός κίνδυνος Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος αξιολογείται ως ιδιαίτερα χαµηλός δεδοµένου ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συναλλαγών της εταιρείας και του Οµίλου είναι σε Ευρώ, οι συναλλαγές δε σε δολάριο είναι µικρής αξίας. 23

24 Κίνδυνος Ρευστότητας Η ιοίκηση του Οµίλου παρακολουθεί καθηµερινά και αναπροσαρµόζει ανάλογα το ταµειακό πρόγραµµα ρευστότητας µε βάση τις προβλεπόµενες ταµειακές ροές. εδοµένου ότι οι ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες είναι θετικές, δεν διαφαίνεται κίνδυνος ρευστότητας για την εταιρεία. Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται οι υποχρεώσεις του Οµίλου µε βάση την υπολειπόµενη συµβατική διάρκεια κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 31- εκ-07 <1 έτους > 1 έτους άνεια , ,13 Λοιπές υποχρεώσεις , ,59 Σύνολο , , εκ-06 <1 έτους > 1 έτους άνεια , ,42 Λοιπές υποχρεώσεις , ,39 Σύνολο , ,81 Ο Όµιλος διατηρεί επαρκή διαθέσιµα, ενώ υπάρχουν και αχρησιµοποίητα εγκεκριµένα πιστωτικά όρια από τραπεζικά ιδρύµατα, γεγονός το οποίο ενισχύει την ως άνω εκτίµηση περί ανυπαρξίας του εν λόγω κινδύνου. Πιστωτικός Κίνδυνος Ο Όµιλος δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Για την αποτελεσµατικότερη αντιµετώπισή του συγκεκριµένου κινδύνου ελέγχει τους πελάτες του και αξιολογεί την πιστωτική ικανότητά τους, µε βάση την οικονοµική τους θέση και πληροφορίες που αντλούνται από εξειδικευµένες εταιρείες αξιολόγησης, την αγορά καθώς και άλλους παράγοντες. Τα όρια κινδύνου καθορίζονται βάσει εσωτερικών ή εξωτερικών αξιολογήσεων σε συνάρτηση µε τα όρια τα οποία έχουν καθοριστεί από τη ιοίκηση. Η χρήση των πιστωτικών κινδύνων παρακολουθείται σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Υπόλοιπα ΟΜΙΛΟΣ Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις , ,43 Ταµειακά διαθέσιµα , ,75 Άλλα Χρηµ/κα Στοιχεία , ,19 Σύνολο , ,37 Υπόλοιπα ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις , ,79 Ταµειακά διαθέσιµα , ,45 Άλλα Χρηµ/κα Στοιχεία , ,19 Σύνολο , ,43 24

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2006

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις 6 Μαρτίου 2007 και έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

& RELIABILITY A.B.E.E

& RELIABILITY A.B.E.E Portal Πυροσβεστικής ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) 1 Portal Πυροσβεστικής

Διαβάστε περισσότερα

INTERNET STORE A.E.(YΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010

INTERNET STORE A.E.(YΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

DIGITAL BANK AE ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της υπό εκκαθάριση ανώνυμης εταιρείας Digital Bank ΑΕ της περιόδου από 01/01/2010 έως 31/12/2010.

DIGITAL BANK AE ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της υπό εκκαθάριση ανώνυμης εταιρείας Digital Bank ΑΕ της περιόδου από 01/01/2010 έως 31/12/2010. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ DIGITAL BANK AE ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ) Βεβαιώνεται ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT)

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΓΕΚΕ Α.Ε ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1932/06/Β/86/99 Ε ΡΑ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 43 ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ»

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005 Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 18.02.2008 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΦΡΑΝΤΣΑΙΖ ΕΠΕ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007

ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΦΡΑΝΤΣΑΙΖ ΕΠΕ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συµβούλιο της «ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΦΡΑΝΤΣΑΙΖ ΕΠΕ» στις 12 Μαρτίου 2008 και έχουν δηµοσιοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΦΡΑΝΤΣΑΙΖ ΕΠΕ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΦΡΑΝΤΣΑΙΖ ΕΠΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΦΡΑΝΤΣΑΙΖ ΕΠΕ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους κ.κ. Εταίρους της Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005 PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Συνοπτικές Ενδιάµεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ης ΥΠΕΡ Ω ΕΚΑΜΗΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 18/9/2006 31/12/2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49385/22/Β/01/21 Πάτρα Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση 2005 4 η Εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της 31 ης Δεκεμβρίου 2006 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2006) ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 30 Ιουνίου 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου 1 ης Ιανουαρίου 2005 έως 30 ης Σεπτεµβρίου 2005 σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα. ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα. ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης της 31ης εκεµβρίου 2006 (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2006) ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.- Ισολογισμός της 31-3-2005. 2.- Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος

Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν προς δηµοσίευση από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.» την 18 Μαρτίου 2006 και έχουν αναρτηθεί στο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περίοδος από 01/01-31/03/2009

ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περίοδος από 01/01-31/03/2009 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2009-31/03/2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1....3 Ισολογισμός...........3 Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων........4 Κατάσταση Ταμειακών Ροών............5 ΣτοιχείαΚατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του 2005 της «ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.», εγκρίθηκαν από το.σ της εταιρείας την 23 η Μαρτίου 2006. Τα στοιχεία και πληροφορίες

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του 2005 της «ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.», εγκρίθηκαν από το.σ της εταιρείας την 23 η Μαρτίου 2006. Τα στοιχεία και πληροφορίες ΣΤΕΛΛΑ ΠΟΛΑΡΙΣ ΚΡΕΤΑ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 01/01/2005 έως 31/12/2005 Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του 2005 της «ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.», εγκρίθηκαν από το.σ της εταιρείας την 23 η Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ»)

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το διοικητικό Συµβούλιο της «INFOTRUST A.E.B.E.» την 28/02/2006 και έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της Οικονοµικής Χρήσεως 01/01-30/09/2005 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2008 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2008 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό VENTURES A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2008 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το διοικητικό Συμβούλιο της «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ» την 19 Μαρτίου 2007, έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2007

Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2007 BEST DIRECT AE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 56026/01NT/B/04/16 Ετήσιες σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Οι συνηµµένες ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της την 15/03/2006 και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ποσά σε χιλιάδες (εκτος αν αναφέρεται διαφορετικά) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ... 6 Β. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΚΑΙ 2004... 7 Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΣΚΙΑΘΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε..» την 27η Μαρτίου 2006 και έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Αριθµός Μητρώου: 20474/06/Β/89/42

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Αριθµός Μητρώου: 20474/06/Β/89/42 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Αριθµός Μητρώου: 20474/06/Β/89/42 Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις της 4 ης Εταιρικής Χρήσης που έληξε την 30 η Ιουνίου 2008 (Ποσά σε Ευρώ)

Οικονομικές Καταστάσεις της 4 ης Εταιρικής Χρήσης που έληξε την 30 η Ιουνίου 2008 (Ποσά σε Ευρώ) ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΏΝ Α.Ε AΡ.M.A.E.: 55790/01/Β/03/621 ΕΔΡΑ: 13 ΧΛΜ Ε.ΟΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ») της 4 ης Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΡΟΥΤΖ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2007

ΣΚΡΟΥΤΖ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2007 ΣΚΡΟΥΤΖ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΣΚΡΟΥΤΖ A.E.» την 14/03/2008.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. σε ενοποιημένη & ατομική βάση για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2008 Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31 εκεµβρίου 2003 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

MYEBOOKS ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΑE- Ετήσια Οικονομική Εκθεση για την περίοδο από 01 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013

MYEBOOKS ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΑE- Ετήσια Οικονομική Εκθεση για την περίοδο από 01 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ TΗΣ MYEBOOKS ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ Α.Ε ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α ) Η Ετήσιες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2008 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005

για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005 K. ΘΕΟ ΩΡΙ ΗΣ Α.Ε. για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «K. ΘΕΟ ΩΡΙ ΗΣ Α.Ε» την 16-05-2006 και έχουν

Διαβάστε περισσότερα

LogiSystems. Ανώνυµη Εταιρεία Αποθήκευσης & ιανοµής Εµπορευµάτων. της 3 ης εταιρικής χρήσης από 01.01.2007-31.12.2007

LogiSystems. Ανώνυµη Εταιρεία Αποθήκευσης & ιανοµής Εµπορευµάτων. της 3 ης εταιρικής χρήσης από 01.01.2007-31.12.2007 LOGISYSTEMS Ανώνυµη Εταιρεία Αποθήκευσης & ιανοµής Εµπορευµάτων ΑΡ.Μ.ΑΕ 56327/11/Β/04/6 Ε ΡΑ: 54ο ΧΛΜ ΠΑΛΑΙΑΣ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΧΑΛΚΙ ΑΣ, 32 011 ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ LogiSystems Ανώνυµη Εταιρεία Αποθήκευσης & ιανοµής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ( Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 ) ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND ROMANIA SRL

MICROLAND ROMANIA SRL MICROLAND ROMANIA SRL ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΔΠΧΠ) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΦΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΑ.Ε.

ΑΛΟΥΦΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΑ.Ε. ΑΛΟΥΦΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΑ.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ( ΠΧΠ) Περιεχόµενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 (σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης)

ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 (σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 (σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης) 30 Μαρτίου 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ...3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ...5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 10661 06/Β86/44 www.daiosplastics.com

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις 31 Μαρτίου 2006 Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ADACOM ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2007

ADACOM ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2007 ADACOM ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2007 (1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2007) Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 45635/73/Β/00/20 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 45635/73/Β/00/20 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

6.2 Λοιπές πληροφορίες Ισολογισµού... 21 6.2.2 Λοιπές πληροφορίες Ισολογισµού (κατά την 31/12/2004)...21

6.2 Λοιπές πληροφορίες Ισολογισµού... 21 6.2.2 Λοιπές πληροφορίες Ισολογισµού (κατά την 31/12/2004)...21 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΜΗ ΒΑΣΗ...4 Στοιχεία Ισολογισµού της 31ης εκεµβρίου 2005... 4 Αναλυτικά Στοιχεία Ισολογισµού... 5 Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.

ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2006-31 Μαρτίου 2006 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) Βεβαιώνεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

1/1/2007 έως 30/6/2007 30/6/2008 3.17 3.802.057 3.249.409 3.18 (2.604.533) (2.173.933) 1.197.524 1.075.475 3.18 (899.668) (725.

1/1/2007 έως 30/6/2007 30/6/2008 3.17 3.802.057 3.249.409 3.18 (2.604.533) (2.173.933) 1.197.524 1.075.475 3.18 (899.668) (725. ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Μ.Α.Ε. 52140/84/Β/02/05 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ης Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.) Σελίδα 1 από σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005 PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συμβούλιο της «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ A ΤΡΙΜΗΝΟ 2013 (Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Mαρτίου 2013) 1 Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 31 Μαρτίου 2009 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΛΠ 34) Βεβαιώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση (ΔΛΠ 34) Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση κατά Τομέα (ΔΛΠ 14, ΔΠΧΠ 8) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Περιεχόµενα Μήνυµα του ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜ. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε. -ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ- ΓΕΝΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜ. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε. -ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ- ΓΕΝΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜ. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε. -ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ- ΓΕΝΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

GLOBAL SOFT AE Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2012

GLOBAL SOFT AE Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2012 Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «GLOBAL SOFT A.E.» στις 22 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2014 Β Εταιρική χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνείς Τεχνολογίες ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διεθνείς Τεχνολογίες ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Διεθνείς Τεχνολογίες ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος 1/1/2011-30/9/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.....3 Ισολογισμός..............3 Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων..........4 Κατάσταση Ταμειακών ροών..............5

Διαβάστε περισσότερα

της εταιρείας ΕΨΙΛΟΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε.

της εταιρείας ΕΨΙΛΟΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΨΙΛΟΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) Οι συνηµµένες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας για την χρήση 2005 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Δεκεμβρίου 2009. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Δεκεμβρίου 2009. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ,ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2006

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2006 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2006 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 7 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Μ.Α.Ε. 52140/84/Β/02/05 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34 ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ιακριτικός τίτλος: IMPERIO ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11 13, Τ.Κ. 185 38 Πειραιάς ΑΡ. Μ.Α.Ε. 21540/06/Β/90/46 Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SPIDER ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2012 (χρήση από 01.01.2012 έως και 31.12.2012) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

«KAΦΕ ΜΑΖΙ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΕΙΟΥ Α Ε ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

«KAΦΕ ΜΑΖΙ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΕΙΟΥ Α Ε ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ «KAΦΕ ΜΑΖΙ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΕΙΟΥ Α Ε ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ του έτους που έληξε την 31η εκεµβρίου 2005 (βάσει του Κ.Ν. 2190/20, άρθρο 135 και της κοιν. Υπουργ. Απόφασης 23861/587/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΑΛΕΑ Α.Ε.

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΑΛΕΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΑΛΕΑ Α.Ε. Ι ΡΥΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΕΡΜΟΥ 25 ΚΗΦΙΣΙΑ 145 64 Α.Φ.Μ.: 094510767.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.Α.Ε.39330/01ΑΤ/Β/97/097(08)

Διαβάστε περισσότερα